valeriano

valerian/o (Z)

[BOTANIKO] G. (Valeriana el valerianacoj) de plantoj-plejparte plurjaraj herboj, kelkaj arbustetoj kaj tufarbustoj-kun malgrandaj, rozaj aŭ blankaj floroj en cumoj ariĝintaj en apeksajn paniklojn aŭ korimbojn; ĉ. 200 sp-oj el la N hemisfero, Andoj kaj S Afriko, kelkaj pororname kultivataj; la odoro de ilia rizomo allogas la katojn. SIN. katherbo.
  • oficina valeriano
    Sp. de valeriano (V. officinalis) medicine uzata pro antispasmaj kaj sedativaj ecoj de ĝia rizomo.

    valeriano


    Iel rilatitaj:

    katx legomx