spireo

spire/o

  1. [BOTANIKO] (ss) G. (Spiraea el rozacoj) de plurjaraj, falfoliaj tufarbustoj kun simplaj folioj, kun blankaj aŭ rozaj, 5-nombraj floroj en akselaj aŭ apeksaj grapoloj, korimboj aŭ panikloj, kaj kun kapsulecaj fruktoj (folikloj); 80-100 sp-oj, N-hemisferaj, pluraj pororname kultivataj.
  1. [BOTANIKO] (vs) Spireo 1 kaj parencaj g-oj (precipe filipendulo kaj arunko), plurjaraj herboj, arbustetoj kaj tufarbustoj.
    ulmario.

spireo


Iel rilatitaj:

arbx arunkx