ramno

ramn/o


[BOTANIKO] G. (Rhamnus el ramnacoj) de arbustoj aŭ arboj kun simplaj folioj, kun malgrandaj, ne okulfrapaj floroj, verdetaj aŭ flavetaj, periginaj, kvar- (ĝenerale subg. ramno) aŭ kvin-nombraj (ĝenerale subg. frangolo), kaj kun fruktoj (drupoj) 24-semaj; ĉ. 125 sp-oj, precipe N-hemisferaj, pluraj pororname kultivataj, i.a. alatemo, kaj iuj medicine uzataj, i.a. frangolo.

ramno


Iel rilatitaj:

alaternx arbx