klitorio

klitori/o

[BOTANIKO] G. (Clitoria el fabacoj) de volviĝantaj unujaraj herboj kaj tufarbustoj, kun trifolieraj aŭ plume kunmetaj folioj kaj kun grandaj floroj unuope akselaj aŭ en grapoloj; tropika g. de 60 sp-oj, kelkaj pororname kultivataj.

klitorio


Iel rilatitaj:

seksx