herakleo

herakle/o

[BOTANIKO] G. (Heracleum el apiacoj) de du- kaj plur-jaraj, grandaj, venenaj herboj kun blankaj aŭ flave blankaj floroj en tre grandaj, kunmetaj, florabundaj umbeloj; ĉ. 65 sp-oj el la N hemisfero kaj tropikaj montaroj, pluraj pororname kultivataj.

herakleo


Iel rilatitaj:

apix legomx