eringio

eringi/o

[BOTANIKO] G. (Eryngium el apiacoj) de unu- k plur-jaraj herboj kun plume dividaj, dornaj folioj k kun floroj en kapformaj infloreskoj (transiĝaj inter umbeloj k kapituloj), kiujn unuope ĉirkaŭas involukro pli-malpli metale kolora aŭ blua ĉe iuj sp-oj; 230-250 sp-oj el mezvarmaj k varmaj regionoj, pluraj pororname kultivataj.

eringio


Iel rilatitaj:

apix legomx