citizo

citiz/o

[ BOTANIKO] G. (Cytisus el fabacoj), parenca al genisto, de arbustoj kun simplaj aŭ trifolieraj folioj k kun floroj ĝenerale flavaj, malofte blankaj aŭ purpuraj, unuopaj, en grapoloj aŭ en kapformaj infloreskoj; 33 sp-oj el Eŭropo, N Afriko, Kanarioj k U Azio, multaj pororname kultivataj.

Iel rilatitaj:

BOTANIKO arbustx genistx