bugenvilo

[ BOTANIKO] G. (Bougainvillea el niktagacoj) de grimpaj arbustoj kun pli-malpli dornaj tigoj, kun integraj folioj k kun tubformaj, ne tre okulfrapaj floroj ĉirkaŭitaj de okulfrapaj, intense koloraj, petalecaj brakteoj; 18 sp-oj el C k S Ameriko, kelkaj pororname kultivataj.

Iel rilatitaj:

BOTANIKO arbustx dornx niktagx