budleo

[ BOTANIKO] G. (Buddleja el budleacoj) de arboj k trunkarbustoj kun kvarflankaj ŝosoj, lancetformaj folioj k infloreskoj (spikoj, panikloj aŭ glomeruloj), kiuj pro nektaro de la floroj tre allogas papiliojn; ĉ. 100 sp-oj el Ameriko, Afriko k precipe Azio; multaj sp-oj kultivataj por ornamo, kelkaj adventicaj. SIN. papiliarbo.
budleo

budleo


Eble rilatitaj: