barbareo

[botaniko] G. (Barbarea el brasikacoj) de du- k plur-jaraj herboj kun flavaj floroj en apeksaj grapoloj k kun longa, kvarflanka silikvo; 20 sp-oj, N-hemisferaj, du kultivataj por vintrokreso: ordinara barbareo (B. vulgaris) el Eŭropo k Azio; printempa barbareo (B. verna) el Eŭropo.

Iel rilatitaj:

herbx