ambrozio

[ mitologio] Ekskluziva manĝaĵo de la dioj.
Ekstreme bon gusta manĝaĵo
nektaro.
[ botaniko] G. (Ambrosia el asteracoj) de unu- aŭ plur-jaraj, monoikaj herboj kun unufloraj, tubetfloraj kapituloj en spikoj aŭ grapoloj, k kun akenoj senharaj, unuope enfermitaj de involukro; kosmopolita g. de 43 sp-oj, iuj tre aromaj.

Esprimoj:Kelkaj kunmetaĵoj:Vortoj uzitaj en la sama kunteksto:Rilatitaj vortoj:Eble rilatitaj:

ambrosix,