Vortludoj

La plimulto de la vortludoj estas facile kompreneblaj de homo, sed ne de komputilo. Fakte, komputilo malkovras amason da plursignifaj vortoj, eĉ se por homo ili evidente estas sensignifaj.

Komencanto pri Esperanto ne ĉiam konas la radikon uzatan en certa kunmetaĵo, sed li ja povas koni la aliajn eblajn radikojn. Pro tio indas foje uzi 'signon en kumetaĵoj, por malambiguigi vorton.
Oni povus ankaŭ uzi metodon komputilistan : senTema, sentEma, diAmanto

a'bak abak'
a'ban'don a'band'on abandon'
a'bat abat'
a'bat'is abat'is abatis'
a'baz'i abazi'
a'bel abel'
a'bel'ard abel'ard abelard'
a'ber'a'ci a'ber'ac'i aberaci'
a'bi abi'
a'bio'genez abi'o'genez abiogenez'
a'bis'en abi'se'n abi'sen abisen'
a'bis'en'i abi'se'ni abi'sen'i abisen'i abiseni'
a'bit'uri'ent abi'tur'i'ent abiturient'
a'blat'iv ablativ'
a'bo'lic'i a'bo'lici a'bol'ic'i abol'ic'i abolici'
a'bo'mas abomas'
a'bo'n a'bon abon'
a'bo'rig'en a'bor'i'gen a'bor'ig'en aborigen'
a'bol abol'
a'bon abon'
a'bram abram'
a'braz'i abrazi'
a'bri'kot a'brik'ot abrikot'
a'brog abrog'
a'brog'ac'i abrog'a'ci abrog'ac'i abrogaci'
a'bu'dab'i a'bud'abi a'buda'bi abudabi'
a'bu'li a'bul'i abuli'
a'bu'til a'but'il a'butil abutil'
a'but'ment abutment'
a'cerb acerb'
a'cet ac'et acet'
a'cet'a'bul ac'eta'bul ace'tabul acet'a'bul acetabul'
a'cet'il a'cetil ace'til acet'il acetil'
a'cet'on ace'ton acet'on aceton'
a'cetil ace'til acet'il acetil'
a'cetil'en ace'til'en acet'i'len acet'ile'n acetil'en acetilen'
a'ci'n ac'in acin'
a'cid ac'id acid'
a'cip'en'ser ac'i'pen'ser ac'i'pens'er ac'ip'en'ser acipenser'
a'cis ac'is acis'
a'dama'n'tin ad'a'mant'in ad'am'anti'n ad'aman'tin adamantin'
a'de'n ad'e'n ad'en aden'
a'de'n ad'en aden'
a'dek'vat ad'ek'vat ad'ekv'at adekvat'
a'di'abat ad'i'abat ad'ia'bat adiabat'
a'di'ant a'diant ad'i'ant adiant'
a'di'aŭ ad'i'aŭ adiaŭ'
a'di'ci ad'i'ci ad'ic'i adici'
a'di'en a'dien ad'i'en ad'ie'n adien'
a'di'son a'dis'on ad'i'son ad'is'on adison'
a'dol'esk ad'ol'esk adolesk'
a'don'id ad'on'id adonid'
a'don'is ad'o'nis ad'on'is adonis'
a'dor ad'or ador'
a'dren'ali'n ad're'n'ali'n ad'ren'a'lin ad'ren'ali'n adrenalin'
a'dres adres'
a'duk'ci adukci'
a'duk'tor a'dukt'or aduktor'
a'e'ro'bi a'e'rob'i aer'ob'i aer'obi aerobi'
a'e'ro'fag'i aer'o'fag'i aerofagi'
a'e'ro'for a'er'o'for aer'o'for aerofor'
a'e'ro'fram a'er'o'fram aer'o'fram aerofram'
a'e'ro'gram aer'o'gram aer'ogr'am aerogram'
a'e'ro'lit a'e'rol'it aer'o'lit aer'ol'it aerolit'
a'e'ro'log aer'o'log aer'olog aerolog'
a'e'ro'naŭt aer'o'naŭt aer'on'aŭt aeronaŭt'
a'e'ro'plan aer'o'plan aer'op'lan aeroplan'
a'e'ro'sol a'e'ros'ol a'eros'ol aer'o'sol aer'os'ol aerosol'
a'e'rob'atik aer'o'bat'ik aer'o'batik aer'ob'a'tik aer'ob'atik aerobatik'
a'e'rob'ik aerobik'
a'e'rod'in a'e'rodi'n a'erod'in a'erodi'n aer'odin aerodin'
a'e'rod'rom a'erod'rom aer'o'drom aer'od'rom aer'odr'om aerodrom'
a'e'ros'ol a'eros'ol aer'o'sol aer'os'ol aerosol'
a'e'rost'at aer'o'stat aer'ost'at aerostat'
a'e'rost'atik a'eros'ta'tik aer'o'stat'ik aer'o'statik aerostat'ik aerostatik'
a'ed aed'
a'er aer'
a'erod'rom aer'o'drom aer'od'rom aerodrom'
a'fabl afabl'
a'fan'ip'ter afanipter'
a'far afar'
a'faz'i afazi'
a'fe'li a'fel'i afeli'
a'fek'ci afekci'
a'fer afer'
a'fi'davit afid'a'vit afidavit'
a'fi'n a'fin afin'
a'fi'naci a'fin'ac'i afin'ac'i afinaci'
a'fid afid'
a'fiks afiks'
a'fiŝ afiŝ'
a'flat'ok'sin a'flat'oksi'n aflatoksin'
a'fon'i a'foni afoni'
a'for'ism aforism'
a'frank afrank'
a'fri'kat afrik'at afrikat'
a'fust afust'
a'gag ag'ag agag'
a'gam ag'am agam'
a'gam agam'
a'gam'em'non aga'mem'non agam'em'non agamemnon'
a'gam'i a'gami ag'ami aga'mi agam'i agami'
a'gap agap'
a'gap'ant agap'ant agapant'
a'gen'tur a'gent'ur ag'en'tur ag'ent'ur agent'ur agentur'
a'gen'tur a'gent'ur ag'en'tur agent'ur agentur'
a'gent ag'ent agent'
a'ger'at ag'e'rat ag'erat agerat'
a'glu'tin a'glut'in ag'lut'in agl'u'tin agl'ut'in aglutin'
a'glu'tin a'glut'in ag'lut'in agl'u'tin aglutin'
a'glut'in ag'lut'in agl'u'tin aglutin'
a'gnostik ag'n'os'tik ag'n'ost'ik ag'no'stik agnostik'
a'gnoz'i ag'n'oz'i agnozi'
a'go'ni ag'o'ni ag'on'i ag'oni agoni'
a'graf agraf'
a'graf'i a'grafi ag'rafi agr'a'fi agraf'i agrafi'
a'greg ag'reg agr'eg agreg'
a'greg'ac'i ag'reg'ac'i agr'eg'ac'i agreg'ac'i agregaci'
a'greg'at ag'reg'at agr'eg'at agreg'at agregat'
a'gres agres'
a'gri'gent ag'rig'ent agr'i'gent agr'ig'ent agrigent'
a'gri'kol agr'i'kol agr'ik'ol agrikol'
a'gri'kultur agr'i'kul'tur agr'i'kult'ur agr'i'kultur agr'ik'ul'tur agrikultur'
a'gri'mon'i ag'rim'oni agr'i'mon'i agrimoni'
a'grip ag'rip agr'ip agrip'
a'grop'ir ag'ro'pir agr'o'pir agropir'
a'grop'ir agr'o'pir agropir'
a'gros'tem ag'ros'tem ag'rost'em agr'os'tem agr'ost'em agrostem'
a'gut'i ag'ut'i aguti'
a'hur ahur'
a'i'lant a'il'ant ailant'
a'i'n a'in ain'
a'i'zo a'iz'o a'izo aizo'
a'id'os aidos'
a'iks aiks'
a'in ain'
a'ir air'
a'j'aks ajaks'
a'j'atol a'ja'tol ajatol'
a'j'mar ajmar'
a'j'n ajn'
a'j'nu ajn'u ajnu'
a'j'ut a'jut ajut'
a'ja'pan a'japan ajapan'
a'ju'n a'jun ajun'
a'jug ajug'
a'kab akab'
a'kac'i akaci'
a'kad akad'
a'kad'emi akad'e'mi akad'emi akademi'
a'kad'emi akad'emi akademi'
a'kant akant'
a'kant'o'cefal akant'o'cefal akantocefal'
a'kanti'as akantias'
a'kap'ar akapar'
a'kar akar'
a'ke ake'
a'ke'bi ake'bi akebi'
a'ke'n a'ken ake'n aken'
a'ker'on ake'ro'n akeron'
a'ker'ont'i akeronti'
a'kil'e akile'
a'kinez'i akinezi'
a'kir akir'
a'klam aklam'
a'kli'mat'iz a'klimat'iz aklimatiz'
a'ko'li a'kol'i akoli'
a'ko'lit a'kol'it a'kolit akolit'
a'ko'mod a'kom'od a'komod akomod'
a'ko'nit a'kon'it akonit'
a'kom'pan a'kompan akompan'
a'kor akor'
a'kor'i a'kori akor'i akori'
a'kord akord'
a'kord'ion akor'dion akord'ion akordion'
a'kre akr'e akre'
a'kred'it a'kredit akr'ed'it akredit'
a'kred'it'iv a'kredit'iv akredit'iv akreditiv'
a'kril akr'il akril'
a'krom'at a'kromat akr'o'mat akromat'
a'krom'ato'psi a'kromat'op'si akr'om'a'top'si akromat'op'si akromatopsi'
a'krom'egal'i akr'o'mega'li akr'o'megal'i akr'omeg'ali akr'omega'li akromegali'
a'krom'i a'kromi akr'om'i akromi'
a'krop'ol akr'o'pol akr'op'ol akropol'
a'ksi'om aks'i'om aks'iom aksiom'
a'kumul akumul'
a'kumul'ator akumul'ator akumulator'
a'kup'unkt'ur akupunktur'
a'kur'at akurat'
a'kus'tik akustik'
a'kut akut'
a'kuz akuz'
a'kuz'at'iv akuz'at'iv akuzativ'
a'kuŝ akuŝ'
a'kvar'el akv'a'rel akvarel'
a'kvar'i akv'ari akvari'
a'kvi'foli akv'i'fol'i akv'i'foli akvifoli'
a'kvi'legi akv'i'leg'i akv'i'legi akvilegi'
a'kvi'n a'kvin akv'in akvin'
a'kvi'tan a'kvit'an akv'i'tan akv'it'an akvitan'
a'kvi'tan'i a'kvit'an'i akv'i'tan'i akvitan'i akvitani'
a'la'ni'n a'lan'in a'lani'n al'a'ni'n alanin'
a'lab'am alabam'
a'lab'astr alabastr'
a'lan'in a'lani'n alanin'
a'land al'and aland'
a'lant'oid al'ant'oid alantoid'
a'lar'ik a'larik alarik'
a'larm al'arm alarm'
a'lat'er'n a'later'n al'a'ter'n al'a'tern alatern'
a'laŭd al'aŭd alaŭd'
a'le al'e ale'
a'le'n a'len al'en ale'n alen'
a'le'ut al'e'ut ale'ut aleut'
a'leg'an al'eg'an alegan'
a'leg'or'i alegori'
a'lek'sandr aleksandr'
a'lek'sandr'i aleksandr'i aleksandri'
a'lek'si al'eks'i ale'ksi aleksi'
a'lek'sin al'eks'in ale'ksi'n aleksi'n aleksin'
a'lek'tor a'lekt'or a'lektor alektor'
a'lem'an a'leman al'eman ale'man aleman'
a'leman'i al'eman'i ale'man'i ale'mani aleman'i alemani'
a'len ale'n alen'
a'len'son a'lens'on ale'n'son alen'son alenson'
a'lez alez'
a'li al'i ali'
a'li'anc ali'anc alianc'
a'li'ari ali'ari aliari'
a'li'bi a'libi ali'bi alibi'
a'li'en a'lien al'ie'n ali'en alien'
a'li'fat ali'fat alifat'
a'li'um ali'um alium'
a'li'ze a'liz'e ali'ze aliz'e alize'
a'libi ali'bi alibi'
a'lic al'ic alic'
a'lien ali'en alien'
a'lig'ator aligator'
a'lil al'il alil'
a'lim'ent ali'ment aliment'
a'lin'e a'line al'ine ali'ne aline'
a'lis al'is alis'
a'lit al'it alit'
a'liter'ac'i al'iteraci ali'tera'ci alit'e'raci alit'era'ci aliteraci'
a'liz aliz'
a'liz'ari'n aliz'a'rin aliz'ari'n alizarin'
a'lod al'od alod'
a'lof'on al'o'fon alo'fon alofon'
a'lok'azi al'okaz'i alo'kaz'i alokazi'
a'lok'ton al'okt'on alokton'
a'lom'orf alo'morf alomorf'
a'lonĝ alonĝ'
a'lop'at al'op'at alo'pat alopat'
a'lop'at'i alo'pat'i alo'pati alopat'i alopati'
a'lop'eci al'op'eci alo'pec'i alopeci'
a'lop'ek'ur alo'pek'ur alopekur'
a'loz al'oz aloz'
a'lu'at al'u'at aluat'
a'lu'met a'lum'et al'u'met al'um'et alumet'
a'lu'min a'lum'in al'u'mi'n al'u'min al'um'in alumin'
a'lu'n a'lun al'u'n alun'
a'lu'vi a'luv'i al'u'vi al'uv'i aluvi'
a'lud alud'
a'lum'et al'u'met al'um'et alumet'
a'lum'in al'u'min al'um'in alumin'
a'lum'in'i al'u'min'i al'u'mini al'um'in'i alumin'i alumini'
a'lun'it al'u'nit al'unit alun'it alunit'
a'mal'ek am'a'lek amalek'
a'mal'gam am'al'gam am'alg'am amalgam'
a'mal'i a'mali am'a'li am'ali amali'
a'man am'an aman'
a'man aman'
a'man'it am'a'nit aman'it amanit'
a'mar am'ar amar'
a'mar amar'
a'mar'ant a'marant amar'ant amarant'
a'mas am'as amas'
a'mat'or am'a'tor am'ator amator'
a'maŭr'oz am'aŭ'roz am'aŭr'oz amaŭroz'
a'mel am'el amel'
a'mel'anĉ ame'lanĉ amel'anĉ amelanĉ'
a'mel'az ame'laz amel'az amelaz'
a'mel'oz ame'loz amel'oz ameloz'
a'mend am'end amend'
a'ment am'ent ament'
a'mer'ic'i am'eri'ci americi'
a'mer'ik am'erik amerik'
a'met'ist ametist'
a'metr'op ame'trop ametrop'
a'mi am'i ami'
a'mi'ant ami'ant amiant'
a'mi'n a'min am'in ami'n amin'
a'migdal'in a'migdalin amigdalin'
a'mil am'il amil'
a'mil'az ami'laz amil'az amilaz'
a'mir'id a'mirid am'irid ami'rid amirid'
a'mit'oz a'mitoz amitoz'
a'mok am'ok amok'
a'mon am'o'n am'on amon'
a'mon'i am'o'ni am'on'i am'oni amon'i amoni'
a'mon'it am'o'nit amon'it amonit'
a'mor am'or amor'
a'mor'id am'o'rid am'or'id amor'id amorid'
a'morf am'orf amorf'
a'morf'o'fal am'orf'o'fal amorf'o'fal amorfofal'
a'mort'iz am'ort'iz amortiz'
a'mu'let a'mul'et am'u'let am'ul'et amulet'
a'mur am'ur amur'
a'muz am'uz amuz'
a'n an'
a'n'a an'a ana'
a'n'a'for an'a'for ana'for anafor'
a'n'am an'am anam'
a'n'du'j an'du'j and'uj anduj'
a'n'frakt an'frakt anfrakt'
a'n'gel an'gel angel'
a'n'gol an'gol angol'
a'n'gul an'gul angul'
a'n'hel an'hel anhel'
a'n'hidr an'hidr anhidr'
a'n'jon an'j'o'n an'j'on an'jon anjon'
a'n'ksi an'ksi anksi'
a'n'kuz an'kuz ankuz'
a'n'tus an'tus ant'us antus'
a'n'ĝel an'ĝel anĝel'
a'nab'ol an'abol ana'bol anabol'
a'naks'agor anak'sag'or anaksagor'
a'nan'as an'anas ana'n'as ana'nas ananas'
a'nan'as an'anas ana'nas ananas'
a'nap'est ana'pest anapest'
a'nap'urn ana'pur'n anapurn'
a'nas an'as anas'
a'nas'ark ana'sark anas'ark anasark'
a'nas'tom'oz ana'stom'oz anas'tom'oz anastomoz'
a'ne'mi an'e'mi an'em'i an'emi anemi'
a'ne'mon an'e'mon an'em'on anemon'
a'ne'ro'id a'ner'oid an'e'ro'id an'er'oid aneroid'
a'ne'tol a'net'ol an'e'tol anet'ol anetol'
a'nek'dot an'ek'dot anekdot'
a'net an'et anet'
a'neŭr'ism an'eŭ'rism an'eŭr'ism aneŭrism'
a'ni'mal a'nim'al an'i'mal anim'al animal'
a'nil an'il anil'
a'nil'id anil'id anilid'
a'nim anim'
a'nim'al an'i'mal anim'al animal'
a'niz an'iz aniz'
a'niz aniz'
a'niz'id'in an'izid'in aniz'i'din aniz'id'in anizidin'
a'niz'ok'or'i aniz'o'kor'i aniz'o'kori aniz'ok'or'i anizokori'
a'niz'ol an'izol aniz'ol anizol'
a'niz'os'fig'mi an'izo'sfigm'i aniz'o'sfigm'i aniz'os'fig'mi anizosfigmi'
a'no'bi an'o'bi an'ob'i an'obi anobi'
a'no'fel an'o'fel anofel'
a'no'n a'non an'on anon'
a'no'psi an'o'psi an'op'si anopsi'
a'nod an'od anod'
a'nod'ont anod'ont anodont'
a'nok'semi an'ok'sem'i an'ok'semi an'oks'emi anoksemi'
a'nok'si an'o'ksi an'ok'si an'oks'i an'oksi anoksi'
a'nom'ali an'o'mal'i an'o'mali an'om'ali anomali'
a'nom'ali an'o'mal'i an'o'mali anomali'
a'nor'eks'i an'o'rek'si an'or'eks'i an'ore'ksi anoreksi'
a'nor'mal a'norm'al a'normal an'or'mal anormal'
a'nor'tit an'or'tit an'ort'it anortit'
a'nu'it'at an'u'it'at anuitat'
a'nu'n'ci'ac'i a'nun'ci'ac'i a'nunci'ac'i an'unc'ia'ci an'unci'ac'i anunciaci'
a'nub anub'
a'nur an'ur anur'
a'nur'i an'ur'i an'uri anur'i anuri'
a'or'ist aorist'
a'ort aort'
a'ost aost'
a'ot aot'
a'pal'aĉ apalaĉ'
a'pan'aĝ apanaĝ'
a'par'at aparat'
a'par'ten a'part'en apart'en aparten'
a'part apart'
a'part'ament apart'a'ment apart'ament apartament'
a'part'ament apart'ament apartament'
a'part'en apart'en aparten'
a'pat'i a'pati apati'
a'pat'it apatit'
a'pat'o'saŭr a'pat'os'aŭr a'patos'aŭr apatosaŭr'
a'peks apeks'
a'pel apel'
a'pel'ac'i apel'ac'i apelaci'
a'pen'aŭ apenaŭ'
a'pen'dik'ul'ari a'pend'i'kul'ari a'pend'ik'u'lar'i a'pend'ik'ul'ari apendikulari'
a'pen'in apenin'
a'pend'ic apendic'
a'pep'si apepsi'
a'per aper'
a'per'it'iv aper'it'iv aperitiv'
a'per'tur aper'tur apert'ur apertur'
a'percept apercept'
a'pet'al a'petal apetal'
a'pet'it a'petit apetit'
a'pi api'
a'pi'ol api'ol apiol'
a'pi'os api'os apios'
a'pik apik'
a'pis apis'
a'plan'at aplanat'
a'plaŭd aplaŭd'
a'plik aplik'
a'plomb aplomb'
a'po'ci'n a'poci'n apocin'
a'po'ge apog'e apoge'
a'po'kalips apokalips'
a'po'krif a'pok'rif apokrif'
a'po'log apolog'
a'po'miks a'pom'iks apomiks'
a'po'n'eŭr'oz a'po'neŭr'oz aponeŭroz'
a'po'pleks'i a'pop'lek'si a'popl'e'ksi a'popl'eks'i apopleksi'
a'po'pleks'i a'pop'lek'si a'popl'eks'i apopleksi'
a'po'si'o'pez aposiopez'
a'po'stat a'post'at apostat'
a'po'stol a'post'ol apostol'
a'po'strof apostrof'
a'po'te'ci a'pot'eci apoteci'
a'po'te'oz a'pot'e'oz apoteoz'
a'po'tek a'pot'ek apotek'
a'pod apod'
a'pok'op apokop'
a'pol'on a'polo'n apolon'
a'polo'get'ik apolog'e'tik apolog'etik apologetik'
a'post'eri'or aposterior'
a'poz'ic'i a'pozici apozici'
a'pre'tur a'pret'ur apr'e'tur apret'ur apretur'
a'pret apr'et apret'
a'pret'ur apr'e'tur apret'ur apretur'
a'prez aprez'
a'pri'or a'prior apr'i'or aprior'
a'pri'or a'prior aprior'
a'proksim apr'ok'sim apr'oksim aproksim'
a'pterig apterig'
a'pud apud'
a'pul'i a'puli apuli'
a'punt apunt'
a'pus apus'
a'rab arab'
a'rab'esk arab'esk arabesk'
a'rab'i a'rabi ar'abi ara'bi arab'i arabi'
a'rab'i a'rabi ara'bi arab'i arabi'
a'rab'i a'rabi arab'i arabi'
a'rab'in'oz arab'in'oz arabinoz'
a'rab'is ara'bis arab'is arabis'
a'raki'dat arak'i'dat arakid'at arakidat'
a'ral ar'al aral'
a'ral'i a'rali ar'ali ara'li aral'i arali'
a'ram'e ar'am'e ar'ame arame'
a'ram'e ar'ame arame'
a'ran'e ar'an'e ara'ne arane'
a'ran'e ara'ne arane'
a'ranĝ aranĝ'
a'rar'at ara'rat ararat'
a'ras ar'as aras'
a'raŭk'ari ar'aŭk'ari araŭkari'
a'raŭk'ari araŭkari'
a're ar'e are'
a're'n a'ren ar'en are'n aren'
a're'n a'ren are'n aren'
a're'ol ar'eol are'ol areol'
a're'op'ag are'o'pag are'op'ag areopag'
a'rek ar'ek arek'
a'rek arek'
a'ren'ari are'n'ari aren'ari arenari'
a'rest ar'est arest'
a'riad'n ari'ad'n ariadn'
a'rid ar'id arid'
a'rim'an a'riman ari'man ariman'
a'rio'n ar'ion ari'on arion'
a'rit'en'oid ari'te'no'id ari'ten'oid aritenoid'
a'ritm'etik aritmetik'
a'riz'on ar'izo'n ari'zo'n ari'zon arizon'
a'riz'on ar'izo'n ari'zon arizon'
a'ro'gant ar'o'gant arog'ant arogant'
a'rok ar'ok arok'
a'rom ar'om arom'
a'rom arom'
a'rom'at ar'o'mat arom'at aromat'
a'rond'ism'ent ar'on'dism'ent ar'ond'is'ment ar'ond'ism'ent arondisment'
a'ror'ut ar'or'ut arorut'
a'rum ar'um arum'
a'rund arund'
a'sam as'am asam'
a'sam asam'
a'scen'si as'cens'i ascensi'
a'sci'di as'ci'di as'cid'i ascidi'
a'se'kur a'sek'ur a'sekur as'e'kur as'ek'ur asekur'
a'se'sor a'ses'or as'e'sor asesor'
a'sek'ur a'sekur as'e'kur as'ek'ur asekur'
a'sek'ur a'sekur as'e'kur asekur'
a'seps aseps'
a'si'du a'sid'u as'i'du as'id'u as'idu asidu'
a'si'mil a'sim'il a'simil as'i'mil asimil'
a'sign as'ig'n asign'
a'sign asign'
a'sim'il a'simil as'i'mil asimil'
a'sind'et as'ind'et asindet'
a'sir as'ir asir'
a'sir'i a'siri as'ir'i asir'i asiri'
a'sir'i a'siri asir'i asiri'
a'sistol'i as'i'stol'i as'is'tol'i as'ist'ol'i asist'ol'i asistoli'
a'sistol'i as'i'stol'i as'is'tol'i asist'ol'i asistoli'
a'ska'rid as'kar'id ask'a'rid ask'arid askarid'
a'skal'on as'kal'on ask'alo'n askalon'
a'sket as'ket ask'et asket'
a'ski ask'i aski'
a'soci as'o'ci asoci'
a'soci asoci'
a'sok as'ok asok'
a'son'anc as'on'anc asonanc'
a'spar'ag as'par'ag asparag'
a'spar'ag'in as'par'ag'in asparag'in asparagin'
a'spart as'part aspart'
a'spekt as'pekt aspekt'
a'spik as'pik aspik'
a'spir as'pir aspir'
a'spir'ac'i as'pi'raci as'pir'ac'i aspir'ac'i aspiraci'
a'spir'ator as'pirat'or aspir'a'tor aspir'ator aspirator'
a'spir'in as'pi'rin as'pir'in aspir'in aspirin'
a'splen'i a'spleni as'plen'i aspleni'
a'stak as'tak astak'
a'stan as'ta'n as'tan astan'
a'start astart'
a'stat astat'
a'stat'en as'ta'te'n as'ta'ten astat'en astaten'
a'sten'i as'te'ni as'ten'i as'teni asteni'
a'sten'os'fer as'te'no'sfer as'ten'o'sfer as'ten'os'fer astenosfer'
a'ster as'ter aster'
a'ster'i as'ter'i as'teri aster'i asteri'
a'ster'oid a'steroid as'ter'oid aster'oid asteroid'
a'ster'ol'in a'sterol'in as'te'rol'in as'ter'ol'in aster'ol'in asterolin'
a'ster'oz'o as'te'roz'o as'ter'oz'o aster'o'zo aster'oz'o asterozo'
a'stigm'at a'stigmat as'tig'mat astigmat'
a'stilb astilb'
a'sun'cion as'u'n'cion as'unc'ion as'unci'on asuncion'
a'ta'man a'tam'an at'a'man at'aman ataman'
a'tak atak'
a'tak'si a'taks'i a'taksi at'a'ksi atak'si ataksi'
a'tal'ant a'talant at'a'lant at'al'ant atalant'
a'tal'j at'al'j atalj'
a'tan'azi at'a'naz'i at'a'nazi at'an'azi atanazi'
a'tar'aks'i at'ar'aks'i at'ara'ksi at'arak'si ataraksi'
a'te'ism a'teism at'e'ism ateism'
a'te'ist a'teist at'e'ist ateist'
a'te'li'er a'teli'er at'eli'er atelier'
a'te'n a'ten at'en aten'
a'te'n a'ten aten'
a'te'ne a'ten'e at'e'ne at'en'e aten'e atene'
a'te'ne a'ten'e at'e'ne aten'e atene'
a'te'nu a'ten'u at'e'nu at'enu aten'u atenu'
a'te'rom a'ter'om at'e'rom at'er'om aterom'
a'te'rom a'ter'om at'e'rom aterom'
a'teist at'e'ist ateist'
a'tel at'el atel'
a'teli'er at'eli'er atelier'
a'tend at'end atend'
a'tend atend'
a'tent at'ent atent'
a'ter'os'kler'oz at'er'o'skler'oz at'eros'kle'roz at'eros'kler'oz ateroskleroz'
a'ter'os'kler'oz at'er'o'skler'oz at'eros'kler'oz ateroskleroz'
a'test at'est atest'
a'tik at'ik atik'
a'til at'il atil'
a'tol at'ol atol'
a'tom at'om atom'
a'tom atom'
a'ton'al a'tonal at'on'al ato'n'al atonal'
a'ton'i a'toni at'on'i at'oni ato'ni atoni'
a'tor at'or ator'
a'tra'bil a'trab'il at'rab'il atrabil'
a'trak'ci a'trakci atrakci'
a'tre at're atre'
a'tre'psi at'rep'si at'reps'i atre'psi atrepsi'
a'tri atri'
a'tri'bu a'trib'u at'rib'u atri'bu atribu'
a'tri'but a'trib'ut a'tribut atri'but atribut'
a'tri'ci a'trici atri'ci atrici'
a'trib'ut a'tribut atri'but atribut'
a'tro'fi a'trofi at'ro'fi atrofi'
a'trop atrop'
a'trop'os atrop'os atropos'
a'tut at'ut atut'
a'val av'al aval'
a'van av'an avan'
a'vant'aĝ av'ant'aĝ avantaĝ'
a'var av'ar avar'
a'vat'ar av'a'tar av'at'ar avatar'
a'vat'ar av'a'tar avatar'
a'vel av'el avel'
a'ven av'e'n av'en aven'
a'ven av'en aven'
a'ven'tin a'vent'in av'ent'in aven'tin aventin'
a'ven'tin a'vent'in aven'tin aventin'
a'ven'tur a'vent'ur av'ent'ur aven'tur aventur'
a'ven'tur a'vent'ur aven'tur aventur'
a'ven'tur'in a'vent'urin aven'tur'in aventur'in aventurin'
a'ven'u av'e'nu av'en'u av'enu aven'u avenu'
a'ven'u av'e'nu av'enu aven'u avenu'
a'ver'aĝ av'e'raĝ av'er'aĝ averaĝ'
a'ver'i av'er'i av'eri averi'
a'ver'i av'eri averi'
a'ver'n av'er'n avern'
a'ver'o av'e'ro av'er'o avero'
a'vers avers'
a'vert avert'
a'vest av'est avest'
a'vi av'i avi'
a'vi'ad avi'ad aviad'
a'vic'en av'ic'en avicen'
a'vic'en'i avicen'i aviceni'
a'vid av'id avid'
a'vid avid'
a'vit'amin'oz a'vitamin'oz avi'tam'in'oz avitaminoz'
a'viz av'iz aviz'
a'viz aviz'
a'vok'ad av'o'kad av'ok'ad avokad'
a'ze'n a'zen az'en azen'
a'ze'n a'zen azen'
a'zim'en azimen'
a'zim'ut azi'mut azimut'
a'zo az'o azo'
a'zo'ik az'o'ik azo'ik azoik'
a'zo'ksi az'oks'i az'oksi azo'ksi azoksi'
a'ĝi aĝ'i aĝi'
a'ĝi'ot aĝi'ot aĝiot'
a'ĥan aĥan'
a'ĥil aĥil'
a'ĵur aĵ'ur aĵur'
a'ŝok aŝok'
abi'mel'eĥ abimeleĥ'
ac'er acer'
ac'i'pen'ser ac'i'pens'er ac'ip'en'ser acipenser'
ac'or acor'
ace'ton'il aceton'il acetonil'
acid'i'metr acidimetr'
ad'aĝ adaĝ'
ad'e'lil'and ad'eli'land adeliland'
ad'e'ni'n ad'en'in aden'in adenin'
ad'e'nit ad'en'it aden'it adenit'
ad'en'oz'il aden'oz'il adenozil'
ad'en'oz'in aden'oz'in adenozin'
ad'her adher'
ad'i'abat ad'ia'bat adiabat'
ad'ic'i adici'
ad'ip adip'
ad'iĝ adiĝ'
ad'j'ekt adjekt'
ad'j'ekt'iv adjekt'iv adjektiv'
ad'j'unkt adjunkt'
ad'j'ut'ant ad'jut'ant adjutant'
ad'ju'dant ad'jud'ant adjudant'
ad'ju'dik ad'jud'ik adjudik'
ad'jut'ant adjutant'
ad'mi'ral ad'mir'al admir'al admiral'
ad'mi'ral'it'at admir'alit'at admiral'it'at admiralitat'
ad'mini'strat'or ad'ministr'ator administr'ator administrator'
ad'ministr administr'
ad'ministr'ac'i administr'ac'i administraci'
ad'mir admir'
ad'mir'alt admir'alt admiralt'
ad'mit'anc admitanc'
ad'mon admon'
ad'ob adob'
ad'ol'esk adolesk'
ad'opt adopt'
ad'sorb adsorb'
ad'string adstring'
ad'u'lar'i ad'ul'ari adulari'
ad'ul'ter adult'er adulter'
ad'vek'ci advekci'
ad'vent advent'
ad'vent'ic advent'ic adventic'
ad'vent'iv advent'iv adventiv'
ad'verb adverb'
ad'vers advers'
ad'vok'at advokat'
adri'a'tik adri'at'ik adri'atik adriatik'
adri'an adrian'
aer'o'log'i aer'olog'i aer'ologi aerolog'i aerologi'
aer'o'metr aerometr'
aer'o'plan aer'op'lan aeroplan'
afgan'i afgani'
afgan'ist'an afgani'stan afganistan'
afrik'ans afrikans'
ag'a aga'
ag'ac agac'
ag'ar agar'
ag'ar'agar agar'agar agaragar'
ag'at agat'
ag'at'id agat'id agatid'
ag'av agav'
ag'end agend'
ag'it agit'
ag'la'j agl'a'j aglaj'
ag'lom'er agl'o'mer agl'omer aglomer'
ag'n'at agnat'
ag'n'i ag'ni agni'
ag'o'ni ag'on'i ag'oni agoni'
ag'or agor'
ag'or'a'fobi agor'a'fobi agorafobi'
ag'ord agord'
ag'rabl agrabl'
ag'ro'nom agr'o'nom agr'on'om agronom'
ag'ro'nom'i agr'o'nom'i agr'on'om'i agronom'i agronomi'
ag'rost'id agr'ost'id agrostid'
ag'var'a agvara'
agar'ik agarik'
agr'i'kul'tur agr'i'kult'ur agr'i'kultur agr'ik'ul'tur agrikultur'
agr'i'kult'ur agr'i'kultur agr'ik'ul'tur agrikultur'
akant'o'pterig akantopterig'
akci'dent akcident'
akn'e akne'
akr'id akrid'
akr'o'bat akr'ob'at akrobat'
akr'o'cef'al akr'o'cefal akrocefal'
akr'o'cian'oz akrocianoz'
akr'o'nim akronim'
akr'o'stik akr'os'tik akr'ost'ik akrostik'
akr'o'ter akr'ot'er akroter'
akr'o'ĥord akroĥord'
akr'ol'e'in akr'ole'in akrolein'
aks'el aksel'
aks'io'metr aksiometr'
aks'is aksis'
aks'on akson'
aks'ung aksung'
akt'e akte'
akt'eon akte'on akteon'
akt'i'n akt'in aktin'
akt'i'ni akt'in'i aktin'i aktini'
akt'i'nom'ic'et aktin'o'micet aktin'om'i'cet aktin'om'ic'et aktinomicet'
akt'in aktin'
akt'in'id'i aktin'id'i aktini'di aktinidi'
akt'in'ol'it aktin'o'lit aktin'ol'it aktinolit'
akt'iv aktiv'
akt'or aktor'
akt'u'al aktual'
akt'u'ar aktuar'
akt'u'ari aktuar'i aktuari'
aktin'ist aktinist'
aktin'o'pterig aktin'op'ter'ig aktinopterig'
akv'a'fort akvafort'
akv'a'mar'in akv'a'marin akv'am'a'rin akv'am'ari'n akv'amar'in akvamarin'
akv'a'tint akv'at'int akvatint'
akv'e'dukt akvedukt'
akv'il'on akvilon'
al'ask alask'
al'ban alb'an alban'
al'ban'i alb'a'ni alb'an'i alban'i albani'
al'ban'i alb'an'i alban'i albani'
al'bat'ros alb'at'ros albatros'
al'bed alb'ed albed'
al'bert albert'
al'bi'n alb'in albin'
al'bio'n alb'i'on alb'io'n alb'ion albion'
al'bio'n alb'i'on alb'ion albion'
al'bit alb'it albit'
al'biz'i alb'iz'i albizi'
al'bum alb'um album'
al'bum'en alb'um'en alb'ume'n album'en albumen'
al'bum'in alb'u'min album'in albumin'
al'bum'oz alb'u'moz alb'um'oz album'oz albumoz'
al'bur'n alb'ur'n alb'urn alburn'
al'ced alced'
al'cest'is alcestis'
al'ci'bi'ad alcibiad'
al'ci'no alcino'
al'ci'on al'cion alcion'
al'ci'oni al'cion'i alcion'i alcioni'
al'de'hid ald'e'hid aldehid'
al'der'ne'j ald'er'n'ej ald'er'ne'j aldernej'
al'dol ald'ol aldol'
al'el alel'
al'er aler'
al'erg'i alergi'
al'eŭr'it aleŭrit'
al'eŭr'od aleŭrod'
al'fa'bet al'fab'et alf'a'bet alfa'bet alfabet'
al'fen'id alf'en'id alfenid'
al'gebr alg'ebr algebr'
al'ger'i alg'eri algeri'
al'gol alg'ol algol'
al'id'ad alidad'
al'ism alism'
al'kad alk'ad alkad'
al'kaj alk'a'j alka'j alkaj'
al'kal alk'al alkal'
al'kal'ec alkal'ec alkalec'
al'kal'i al'kali alk'ali alka'li alkal'i alkali'
al'kal'oid alk'alo'id alkal'oid alkaloid'
al'kar'az alka'raz alkaraz'
al'kaz'ar alk'azar alkazar'
al'ke'mi al'kemi alk'e'mi alk'emi alkemi'
al'ke'n al'ken alk'en alken'
al'kemi alk'emi alkemi'
al'kil alk'il alkil'
al'kin alk'in alkin'
al'kov alk'ov alkov'
al'mag'est alm'a'gest alm'ag'est almagest'
al'man'din alm'an'din alm'and'in almandin'
al'moz alm'oz almoz'
al'n aln'
al'o alo'
al'o'j alo'j aloj'
al'or'it'mi alo'rit'mi alo'ritm'i aloritmi'
al'ost'er alo'ster aloster'
al'ot'ro'fi alo'tro'fi alo'trofi alotrofi'
al'pak alpak'
al'par alp'ar alpar'
al'pi'n al'pin alp'in alpin'
al'pi'ni al'pin'i al'pini alp'in'i alpin'i alpini'
al'ta'ir alt'a'ir alt'air altair'
al'ta'n al'tan alt'an altan'
al'tar alt'ar altar'
al'te alt'e alte'
al'ter'ac'i al'tera'ci alt'era'ci alte'raci alteraci'
al'ter'n al'tern alt'er'n altern'
al'ter'n'at'iv al'tern'at'iv alt'er'n'at'iv altern'at'iv alternativ'
al'tern'anc altern'anc alternanc'
al'tern'at'iv altern'at'iv alternativ'
al'tru'ism alt'ru'ism altruism'
al'tru'ist alt'ru'ist altruist'
al'vok alvok'
al'ĉe'mil alĉemil'
al'ĥemi alĥemi'
alb'u'gine albug'i'ne albug'ine albugine'
alb'u'gine albug'ine albugine'
alce'laf alcelaf'
ald'e'bar'an aldebaran'
ald'e'hid aldehid'
ald'o'ster'on ald'os'te'ro'n ald'os'ter'on ald'ost'er'on aldosteron'
ale'a'tor ale'ator aleator'
ale'ro'n aler'on aleron'
aleksandr'i aleksandri'
alg'i algi'
alg'id algid'
alg'in'at algi'n'at alginat'
alg'o'ritm algoritm'
alg'onk'i algonki'
alg'vaz'il algvazil'
ali'anc alianc'
ali'cikl alicikl'
alk'a alka'
alk'e'mil alk'emil alkemil'
alk'o'hola'tur alkohol'a'tur alkohol'at'ur alkoholat'ur alkoholatur'
alk'oho'lat alkohol'at alkoholat'
alm'anak almanak'
alm'e alme'
alo'trop alotrop'
alt'i'metr altimetr'
alveol'ar alveolar'
alveol'in alveolin'
alĝer'i alĝeri'
am'a'de am'ad'e amade'
am'a'ter'as am'a'teras am'at'e'ras amateras'
am'a'zo'n am'a'zon am'az'on am'azo'n amazon'
am'a'zo'n am'a'zon am'azo'n amazon'
am'a'zo'ni am'a'zon'i am'az'oni am'azo'ni amazon'i amazoni'
am'a'zon'i am'az'oni am'azo'ni amazon'i amazoni'
am'and amand'
am'aril'id amarilid'
am'bas'a'dor am'bas'ador ambasad'or ambasador'
am'bas'ad ambasad'
am'baŭ ambaŭ'
am'bi'ci ambici'
am'bi'stom am'bis'tom ambistom'
am'bi'valenc ambivalenc'
am'bo'n am'bon ambon'
am'bos ambos'
am'bros'i ambr'o'si ambr'os'i ambrosi'
am'bu'lanc am'bul'anc ambulanc'
am'bu'lat'or'i am'bul'a'tor'i am'bul'a'tori am'bul'ator'i ambulatori'
am'bul'akr ambulakr'
am'e ame'
am'e'n am'en ame'n amen'
am'en ame'n amen'
am'fe'tam'in am'fet'a'min am'fet'amin amfetamin'
am'fi'artr amfiartr'
am'fi'bi amfibi'
am'fi'bo'lit am'fi'bol'it am'fibol'it amfibol'it amfibolit'
am'fi'bo'log'i amfibologi'
am'fi'bol am'fibol amfibol'
am'fi'brak amfibrak'
am'fi'neŭr am'fin'eŭr amfineŭr'
am'fi'oks amfioks'
am'fi'pod amfipod'
am'fi'teatr amfiteatr'
am'fi'tri'on am'fit'rio'n amfitrion'
am'fi'trit am'fit'rit amfitrit'
am'for amfor'
am'fot'er amfoter'
am'har amhar'
am'id amid'
am'ik amik'
am'ikt amikt'
am'n'est'i am'nest'i amnesti'
am'n'i am'ni amni'
am'o'fil amofil'
am'om amom'
am'pel'op'raz ampelopraz'
am'pelops ampelops'
am'per amper'
am'pleks ampleks'
am'pli'fik amplif'ik amplifik'
am'pli'fik'ator amplif'ik'ator amplifik'a'tor amplifik'ator amplifikator'
am'pol ampol'
am'put amput'
am'ram amram'
am'ster'dam amsterdam'
ambl'i'op ambliop'
ambl'i'stom ambl'is'tom ambl'ist'om amblistom'
ambr'oz'i ambrozi'
ame'nor'e amen'o're amen'ore amenore'
an'a'for ana'for anafor'
an'aer'obi an'aerobi ana'e'rob'i ana'er'obi anaerobi'
an'ag'ir ana'gir anagir'
an'agr'am ana'gram anagram'
an'akar'di ana'kar'di ana'kard'i ana'kardi anak'ard'i anakardi'
an'akinezi ana'kinez'i anakinezi'
an'akor'et anak'o'ret anakoret'
an'akr'uz anak'ruz anakruz'
an'akre'on ana'kre'on ana'kreon anak're'on anakreon'
an'al anal'
an'alfa'bet an'alfabet anal'fa'bet anal'fab'et analfabet'
an'alfa'bet an'alfabet anal'fab'et analfabet'
an'alit'ik ana'lit'ik anal'i'tik anal'it'ik analitik'
an'aliz ana'liz anal'iz analiz'
an'am anam'
an'amorf'oz ana'morf'oz anam'orf'oz anamorfoz'
an'ar'ik anarik'
an'ar'ĥi an'arĥi anarĥi'
an'ark'i an'arki anarki'
an'arĥi anarĥi'
an'astat'ik ana'stat'ik ana'statik anas'ta'tik anastatik'
an'astigmat ana'stigm'at ana'stigmat anas'tig'mat anastigmat'
an'at'em ana'tem anatem'
an'ato'li an'atol'i ana'tol'i anatol'i anatoli'
an'ato'mi an'atom'i ana'tom'i ana'tomi anatom'i anatomi'
an'atol ana'tol anatol'
an'atol'i ana'tol'i anatol'i anatoli'
an'atom ana'tom anatom'
an'atom'i ana'tom'i ana'tomi anatom'i anatomi'
an'dal'uz and'a'luz and'al'uz andaluz'
an'dal'uz'i and'a'luz'i and'al'uz'i andaluz'i andaluzi'
an'dant and'ant andant'
an'der'sen and'er'se'n and'er'sen andersen'
an'do'n an'don and'on andon'
an'don and'on andon'
an'dor and'or andor'
an'drog'en and'ro'gen androgen'
an'drog'in androgin'
an'drom'ed and'ro'med and'rom'ed andromed'
an'du'j and'uj anduj'
an'eks aneks'
an'el'id anelid'
an'em'o'gram an'em'ogr'am anemogram'
an'em'o'metr anemometr'
an'em'o'metr'i an'em'o'metri an'em'om'e'tri anemometr'i anemometri'
an'estez anestez'
an'eŭ'ploid aneŭploid'
an'ge'lik an'gel'ik angel'ik angelik'
an'gel angel'
an'gli angl'i angli'
an'glik'an angl'ik'an angli'kan anglikan'
an'gol angol'
an'grek angrek'
an'gul angul'
an'halt anhalt'
an'hel anhel'
an'hid'rid an'hidr'id anhidr'id anhidrid'
an'hid'rit an'hidr'it anhidr'it anhidrit'
an'hidr anhidr'
an'izometr'opi aniz'o'metr'opi aniz'o'metro'pi aniz'om'e'trop'i anizometropi'
an'izotrop aniz'o'trop anizotrop'
an'j'on an'jon anjon'
an'kar ankar'
an'kil'ost'om an'kilo'stom ankilostom'
an'kil'oz ankiloz'
an'ko'ne an'kon'e ankone'
an'kor'aŭ ankoraŭ'
an'ksi anksi'
an'o'nim anonim'
an'o'plur anoplur'
an'os'mi an'osmi anosmi'
an'ser ans'er anser'
an'stat'aŭ ans'ta'taŭ anstataŭ'
an'strom anstrom'
an'taŭ ant'aŭ antaŭ'
an'te'don an'ted'on ant'e'don ant'ed'on antedon'
an'te'n an'ten ant'en anten'
an'tem ant'em antem'
an'tem'id ant'emid antem'id antemid'
an'ten'ari an'tenar'i anten'ari antenari'
an'ter ant'er anter'
an'ter'id'i an'teri'di ant'e'rid'i ant'eri'di anter'id'i anteridi'
an'ter'oz'oid ant'e'roz'oid ant'er'oz'oid anter'oz'oid anterozoid'
an'tiar anti'ar antiar'
an'tibi'ot'ik ant'i'bio'tik anti'bio'tik antibiotik'
an'tibi'ot'ik anti'bio'tik antibiotik'
an'tif'on an'tifon ant'i'fon anti'fon antifon'
an'tif'on an'tifon anti'fon antifon'
an'tif'raz ant'i'fraz anti'fraz antifraz'
an'tif'raz anti'fraz antifraz'
an'tig'en ant'ig'en anti'gen antigen'
an'tig'on ant'ig'on anti'go'n antigon'
an'tik'lin'al an'tikl'in'al anti'klin'al antiklinal'
an'til ant'il antil'
an'til'e'ban'on anti'lebanon antil'e'ban'on antilebanon'
an'til'id antil'id antilid'
an'til'op ant'il'op anti'lop antil'op antilop'
an'til'op anti'lop antil'op antilop'
an'tim'on an'timon ant'i'mon anti'mon antimon'
an'tim'on an'timon anti'mon antimon'
an'tin'o ant'in'o anti'no antino'
an'tin'om'i ant'in'om'i anti'nom'i antino'mi antinomi'
an'tin'om'i anti'nom'i antino'mi antinomi'
an'tip'at'i ant'ip'at'i anti'pat'i anti'pati antipati'
an'tip'at'i anti'pat'i anti'pati antipati'
an'tip'at'i anti'pati antipati'
an'tip'ir'in ant'ip'ir'in anti'pi'rin anti'pir'in antipirin'
an'tip'od ant'ip'od anti'pod antipod'
an'tir'in ant'ir'in anti'rin antirin'
an'toks'ant ant'o'ksant ant'oks'ant antoksant'
an'ton ant'on anton'
an'ton'en ant'on'en anton'en antonen'
an'ton'om'azi ant'o'nom'azi ant'on'om'azi anton'om'azi antonomazi'
an'tra'cit an'trac'it antr'ac'it antracit'
an'tra'koz an'trak'oz antr'a'koz antrakoz'
an'trac'en an'trace'n antr'ace'n antracen'
an'trak'in'on an'traki'non an'trakin'on ant'raki'non antr'a'kinon antrakinon'
an'tro'po'fag an'trop'o'fag antr'op'o'fag antrop'o'fag antropofag'
an'tro'pom'orf an'trop'om'orf antr'op'om'orf antrop'o'morf antrop'om'orf antropomorf'
an'trop antr'op antrop'
an'tur'i ant'ur'i ant'uri anturi'
an'us anus'
an'ĝel anĝel'
an'ĝel'us anĝel'us anĝelus'
ana'bapt'ist ana'baptist anabaptist'
ana'faz anafaz'
ana'fi'lak'si ana'fi'laks'i ana'fil'a'ksi ana'fil'aks'i anafilaksi'
ana'for anafor'
ana'gal anagal'
ana'gram anagram'
ana'kol'ut anak'o'lut anak'ol'ut anakolut'
ana'kron'ism anak'ro'n'ism anakronism'
ana'kron'ism anakronism'
ana'lept'ik analeptik'
ana'log analog'
ana'log'i analog'i analogi'
ana'mirt anamirt'
ana'staz'i anastazi'
ana'stom'oz anas'tom'oz anastomoz'
ana'strof anastrof'
ana'tek'sit ana'teks'it anateks'it anateksit'
ana'teks anateks'
ana'tem anatem'
ana'toks'in ana'toksin anatoksin'
anak'ond anakond'
anc'il'o'stom anc'il'os'tom anc'il'ost'om ancilostom'
and're andre'
and'ro'maĥ andromaĥ'
and'ro'po'go'n andropogon'
and'roz'ac androzac'
angi'n angin'
angi'o'sperm angiosperm'
angi'o'ten'sin angi'o'tens'in angi'o'tensi'n angi'ot'en'sin angiotensin'
angl'ic'ism anglicism'
ant'ag'on'ism antagonism'
ant'ag'on'ist antagonist'
ant'ares antares'
ant'arkt antarkt'
ant'arkt'i ant'arkti antarkt'i antarkti'
ant'e'ced'ent ant'ec'e'dent ant'ec'ed'ent antecedent'
ant'e'fiks ant'ef'iks antefiks'
ant'hel'i ant'heli antheli'
ant'ic'ip anti'cip anticip'
ant'id'ork antidork'
ant'id'ot anti'dot antidot'
ant'o'ci'an ant'o'cian antocian'
ant'o'log'i ant'olog'i ant'ologi antologi'
ant'o'nim antonim'
ant'o'zo ant'oz'o antozo'
ant'risk antrisk'
ant'ver'pen antverpen'
anti'ci'klon anti'cikl'on anti'ciklon anticiklon'
anti'korp antikorp'
anti'op antiop'
anti'se'mit anti'sem'it antisemit'
anti'sem'it antisemit'
anti'seps antiseps'
anti'strof antistrof'
anti'tez antitez'
antr'aks antraks'
anĉ'ov anĉov'
aper'tur apert'ur apertur'
apolog'i apologi'
apr'ec aprec'
apr'il april'
apr'ob aprob'
ar'a ara'
ar'a'hant ara'hant arahant'
ar'ag'on ara'go'n aragon'
ar'akn'oid arak'n'oid arak'no'id araknoid'
ar'bal'est arb'al'est arbalest'
ar'bed arb'ed arbed'
ar'bit'raĝ arb'it'raĝ arbitr'aĝ arbitraĝ'
ar'bust arbust'
ar'but arb'ut arbut'
ar'de ard'e arde'
ar'de'n ard'en arde'n arden'
ar'gem'on arg'e'mon arg'em'on argemon'
ar'gen'tan ar'gent'an arg'en'tan arg'ent'an argent'an argentan'
ar'gen'tin ar'gent'in arg'en'tin arg'ent'in argent'in argentin'
ar'gen'tin ar'gent'in arg'en'tin argent'in argentin'
ar'gent arg'ent argent'
ar'gent'in arg'en'tin argent'in argentin'
ar'gir'on'et arg'i'ro'net arg'ir'o'net arg'ir'on'et argironet'
ar'go'n arg'on argon'
ar'gum'ent arg'u'ment arg'um'ent argument'
ar'gum'ent arg'u'ment argument'
ar'i ari'
ar'ies aries'
ar'il aril'
ar'ist arist'
ar'ist'ark arist'ark aristark'
ar'ist'id arist'id aristid'
ar'ist'o'fan ari'stof'an arist'o'fan aristofan'
ar'ist'okr'at ari'stok'rat arist'ok'rat arist'okr'at aristokrat'
ar'ist'otel arist'o'tel arist'otel aristotel'
ar'j arj'
ar'kad ark'ad arkad'
ar'kad'i ar'kadi ark'ad'i arka'di arkad'i arkadi'
ar'kad'i ar'kadi arka'di arkad'i arkadi'
ar'kaik ark'a'ik arka'ik arkaik'
ar'kan ark'an arka'n arkan'
ar'kan arka'n arkan'
ar'kansas ark'ans'as arkansas'
ar'ke ark'e arke'
ar'ke'an ark'e'an arke'an arkean'
ar'ke'tip ar'ket'ip ark'et'ip arke'tip arketip'
ar'ket'ip ark'et'ip arke'tip arketip'
ar'kil'ok ark'il'ok arki'lok arkilok'
ar'kim'and'rit arkimandrit'
ar'kim'ed ark'i'med arki'med arkimed'
ar'kit'ekt ark'it'ekt arkitekt'
ar'kit'ekt arkitekt'
ar'kit'ekt'ur arki'tek'tur arkitekt'ur arkitektur'
ar'kit'rav ark'it'rav arkitrav'
ar'kit'rav arkitrav'
ar'kiv ark'iv arkiv'
ar'kont ark'ont arkont'
ar'kos'aŭr ark'o'saŭr ark'os'aŭr arkosaŭr'
ar'koz ark'oz arkoz'
ar'kus ark'us arkus'
ar'le'ke'n ar'le'ken ar'lek'en arleken'
ar'le'ken ar'lek'en arleken'
ar'lez arlez'
ar'madi'li'di arm'a'dil'id'i arm'ad'i'li'di arm'ad'ili'di armadilidi'
ar'mat'ur ar'matur arm'a'tur arm'at'ur armatur'
ar'mer'i arm'eri armeri'
ar'mil'ari arm'i'lar'i arm'il'ari armilari'
ar'mor'ac'i ar'mora'ci arm'o'raci arm'oraci armoraci'
ar'mor'i arm'or'i armori'
ar'mor'ik arm'or'ik armorik'
ar'n arn'
ar'o'gant arog'ant arogant'
ar'pent arpent'
ar'se'n ar'sen arsen'
ar'se'n'al ar'sen'al arsen'al arsenal'
ar'sen'al arsen'al arsenal'
ar'sen'ik arsen'ik arsenik'
ar'si'n ar'sin arsin'
ar'te'fakt art'e'fakt art'ef'akt artefakt'
ar'tem'iz'i artemizi'
ar'ter'i ar'teri art'eri arteri'
ar'tez artez'
ar'tif'ik art'i'fik artifik'
ar'tik art'ik artik'
ar'tik'ol art'i'kol art'ik'ol artik'ol artikol'
ar'tik'ol art'i'kol artik'ol artikol'
ar'tik'ul'ac'i art'i'kul'ac'i art'ik'ul'ac'i artik'u'lac'i artik'ul'ac'i artikulaci'
ar'tikl artikl'
ar'til'eri art'il'eri artileri'
ar'tro'pod ar'trop'od art'ro'pod artr'o'pod artr'op'od artropod'
ar'tur art'ur artur'
ar'vi'kol arvikol'
ar'ĝen'ta'n ar'ĝen'tan arĝent'an arĝentan'
ar'ĝen'tan arĝent'an arĝentan'
ar'ĝi'rol ar'ĝir'ol arĝirol'
ar'ŝi'n arŝin'
ara'go'nit aragon'it aragonit'
arak'id arakid'
arb'i'tra'ci arb'i'trac'i arb'i'traci arb'it'raci arbitr'ac'i arbitraci'
arb'i'trac'i arb'i'traci arb'it'raci arbitr'ac'i arbitraci'
ard'en arde'n arden'
are'o'metr areometr'
arg'a'ni arg'an'i argan'i argani'
arg'an argan'
arg'i'ni'n arg'in'in arginin'
arg'i'op argiop'
arg'il argil'
arg'o'naŭt arg'on'aŭt argon'aŭt argonaŭt'
arg'us argus'
ari'er arier'
ari'ost ariost'
ari'stok'rat arist'ok'rat arist'okr'at aristokrat'
ari'stok'rat arist'okr'at aristokrat'
ari'stok'rati arist'o'krati arist'ok'rati arist'okr'at'i aristokrat'i aristokrati'
ari'stok'rati arist'o'krati arist'okr'at'i aristokrat'i aristokrati'
ari'stol'ok'i arist'o'lok'i arist'o'loki arist'ol'ok'i aristoloki'
arist'o'tel arist'otel aristotel'
ark'a arka'
ark'e'oz'o'ik arke'o'zo'ik arke'oz'o'ik arkeozoik'
ark'ego'ni arke'go'ni arkegoni'
ark'ip'el'ag arki'pel'ag arki'pelag arkipelag'
ark'ip'ter arkipter'
ark'te arkt'e arkte'
ark'tost'a'fil arkt'ost'a'fil arktostafil'
ark'tur arkt'ur arktur'
arke'o'log arke'olog arkeolog'
arke'o'log'i arke'olog'i arke'ologi arkeolog'i arkeologi'
arke'o'pterig arke'op'ter'ig arke'opt'e'rig arkeopterig'
arki'pel'ag arki'pelag arkipelag'
arki'tek'tur arkitekt'ur arkitektur'
arki'volt arkivolt'
arkt'i arkti'
arm'ad'el armadel'
arm'and armand'
arm'e arme'
arm'en arme'n armen'
arm'en'i arme'ni armen'i armeni'
arm'ist'ic armistic'
arn'ik arnik'
art'e'fakt art'ef'akt artefakt'
art'i'ŝok artiŝok'
art'o'karp artokarp'
arĥeolog'i arĥeologi'
arĥi'pel'ag arĥi'pelag arĥipelag'
arĥi'tek'tur arĥitekt'ur arĥitektur'
as'a'fet'id asafetid'
as'best asbest'
as'cend ascend'
as'cit ascit'
as'falt asfalt'
as'fi'ksi as'fik'si as'fiks'i asfiksi'
as'fi'ksi as'fiks'i asfiksi'
as'ist asist'
as'iz asiz'
as'kle'pi ask'le'pi asklepi'
as'kle'pi'ad ask'le'pi'ad asklepi'ad asklepiad'
as'korb askorb'
as'mer asmer'
as'n'at asnat'
as'per'ul asperul'
as'pi'distr aspidistr'
as'te'risk asterisk'
as'tia'n'aks as'tia'naks astianaks'
as'tra'gal as'trag'al astr'a'gal astragal'
as'tra'kan as'trak'an astr'a'kan astrakan'
as'tra'ĥan astr'a'ĥan astr'aĥan astraĥan'
as'trak'ant astr'a'kant astr'akant astrakant'
as'tre astr'e astre'
as'tro'lab astr'o'lab astrolab'
as'tro'lab astrolab'
as'tro'naŭt as'tron'aŭt astr'o'naŭt astr'on'aŭt astronaŭt'
as'tro'nom as'tron'om astr'o'nom astr'on'om astronom'
as'tro'nom'i as'tron'om'i astr'o'nom'i astr'on'om'i astronom'i astronomi'
as'tur'i asturi'
asembl'e asemble'
at'av'ism atavism'
at'er'o'skler'oz at'eros'kler'oz ateroskleroz'
at'ing ating'
at'lan'tik at'lant'ik atlant'ik atlantik'
at'lan'tis at'lant'is atlant'is atlantis'
at'lant atlant'
at'lant'id atlant'id atlantid'
at'las atlas'
at'let atlet'
at'man atm'an atman'
atm'o'metr atmometr'
atm'o'sfer atm'os'fer atmosfer'
av'anc avanc'
av'is avis'
av'o'cet avocet'
avi'kul'ari avikulari'
az'al'e az'ale aza'le azale'
az'ar azar'
az'e'o'trop azeotrop'
az'el azel'
az'i azi'
az'id azid'
az'il azil'
az'ol azol'
az'ot azot'
az'ov azov'
az'tek aztek'
az'ul'eĥ azuleĥ'
aza'rol azar'ol azarol'
azi'dot'imid'in azid'o'tim'id'in azid'o'timid'in azid'ot'imid'in azidotimidin'
azot'o'bak'ter azotobakter'
aĉ'et aĉet'
aĉ'eŭ'le aĉeŭle'
aĝi'ot aĝiot'
aŭ'bri'et'i aŭbrieti'
aŭ'dac aŭd'ac aŭdac'
aŭ'gust aŭgust'
aŭ'gust'en aŭgust'en aŭgusten'
aŭ'ksi'n aŭk'si'n aŭk'sin aŭksin'
aŭ'kub aŭkub'
aŭ're'li aŭ'rel'i aŭr'e'li aŭr'eli aŭreli'
aŭ're'li aŭ'rel'i aŭr'eli aŭreli'
aŭ're'ol aŭr'e'ol aŭr'eol aŭreol'
aŭ're'ol aŭr'eol aŭreol'
aŭ're'om'ic'in aŭr'e'o'mi'ci'n aŭr'e'om'ic'in aŭreomicin'
aŭ'rel'i aŭr'eli aŭreli'
aŭ'rel'ia'n aŭr'e'lia'n aŭr'e'lian aŭr'eli'an aŭreli'an aŭrelian'
aŭ'rig'naci aŭr'ig'naci aŭr'ignac'i aŭrignaci'
aŭ'rip'ig'ment aŭr'i'pig'ment aŭr'i'pigment aŭr'ip'ig'ment aŭripigment'
aŭ'ror aŭr'or aŭror'
aŭ'spic'i aŭspici'
aŭ'ster aŭster'
aŭ'stri aŭstr'i aŭstri'
aŭ'tar'ci aŭt'ar'ci aŭtarci'
aŭ'ten'tik aŭ'tent'ik aŭt'en'tik aŭt'ent'ik aŭtent'ik aŭtentik'
aŭ'ten'tik aŭ'tent'ik aŭt'en'tik aŭtent'ik aŭtentik'
aŭ'tent aŭt'ent aŭtent'
aŭ'tig'en aŭt'i'ge'n aŭt'i'gen aŭt'ig'en aŭtigen'
aŭ'tobi'ogr'a'fi aŭt'o'biograf'i aŭt'o'biografi aŭt'obi'o'grafi aŭtobiografi'
aŭ'tog'ami aŭt'o'gam'i aŭt'o'gami aŭtogami'
aŭ'tog'en aŭt'o'ge'n aŭt'o'gen aŭtogen'
aŭ'tog'en aŭt'o'gen aŭtogen'
aŭ'tog'ir aŭt'o'gir aŭtogir'
aŭ'tog'rafi aŭt'o'graf'i aŭt'o'grafi aŭtograf'i aŭtografi'
aŭ'tokat'aliz aŭt'o'kataliz aŭt'ok'a'tal'iz aŭt'ok'at'aliz aŭtokataliz'
aŭ'tol'iz aŭt'o'liz aŭt'ol'iz aŭtoliz'
aŭ'tom'ac'i aŭt'o'mac'i aŭt'om'ac'i aŭtomaci'
aŭ'tom'at aŭ'tomat aŭt'o'mat aŭt'om'at aŭtomat'
aŭ'tom'orf'i aŭt'o'mor'fi aŭt'o'morf'i aŭt'o'morfi aŭt'om'orf'i aŭtomorfi'
aŭ'ton'om aŭt'o'nom aŭt'on'om aŭtonom'
aŭ'ton'om'i aŭt'o'nom'i aŭt'on'om'i aŭtonom'i aŭtonomi'
aŭ'tor aŭt'or aŭtor'
aŭ'tor'it'at aŭt'o'rit'at aŭt'or'it'at aŭtor'it'at aŭtoritat'
aŭ'tor'it'at aŭt'o'rit'at aŭtor'it'at aŭtoritat'
aŭ'tun aŭt'u'n aŭtun'
aŭ'ver'n'j aŭvernj'
aŭd'i'tor aŭd'it'or aŭditor'
aŭd'i'tor'i aŭd'i'tori aŭd'it'or'i aŭditor'i aŭditori'
aŭd'i'tor'i aŭd'i'tori aŭditor'i aŭditori'
aŭgment'at'iv aŭgmentativ'
aŭk'ci aŭkci'
aŭk'land aŭkland'
aŭk'um'e aŭk'ume aŭkume'
aŭl'id aŭlid'
aŭr'i'kul aŭr'ik'ul aŭrik'ul aŭrikul'
aŭr'i'kul'ari aŭrik'u'lar'i aŭrik'ul'ari aŭrikul'ari aŭrikulari'
aŭr'ik aŭrik'
aŭstr'a'laz'i aŭstr'al'azi aŭstral'azi aŭstralazi'
aŭstr'al aŭstral'
aŭstr'ali aŭstral'i aŭstrali'
aŭstr'alo'pitek aŭstral'o'pitek aŭstral'opi'tek aŭstralopitek'
aŭt'ark'i aŭt'arki aŭtarki'
aŭt'ism aŭtism'
aŭt'o'bus aŭt'ob'us aŭt'obus aŭtobus'
aŭt'o'bus aŭt'obus aŭtobus'
aŭt'o'da'fe aŭt'od'a'fe aŭtodafe'
aŭt'o'did'akt aŭt'od'id'akt aŭtodidakt'
aŭt'o'did'akt aŭtodidakt'
aŭt'o'graf aŭtograf'
aŭt'o'klav aŭt'ok'lav aŭtoklav'
aŭt'o'krati aŭt'ok'rat'i aŭt'ok'rati aŭtokrat'i aŭtokrati'
aŭt'o'krati aŭt'ok'rati aŭtokrat'i aŭtokrati'
aŭt'o'mobil aŭt'om'o'bil aŭtomobil'
aŭt'o'mobil aŭtomobil'
aŭt'o'som aŭt'os'om aŭtosom'
aŭt'od'a'fe aŭtodafe'
aŭt'ok'rat aŭt'okr'at aŭtokrat'
aŭt'ok'ton aŭt'okt'on aŭtokton'
babil'on babilon'
babil'oni babilon'i babiloni'
bac'il bacil'
baden'i badeni'
bak'a'laŭr bak'al'aŭr bakalaŭr'
bak'a'laŭr bakalaŭr'
bak'a'rat bakarat'
bak'e'lit bak'elit bakelit'
bak'lav baklav'
bak'te'rio'faĝ bak'ter'io'faĝ bak'teri'o'faĝ bakteri'o'faĝ bakteriofaĝ'
bak'ter'i bak'teri bakteri'
bak'ter'icid bak'teri'cid bakteri'cid baktericid'
bak'tri baktr'i baktri'
bak'u baku'
bak'ĥan'ali bakĥ'ana'li bakĥ'anal'i bakĥanali'
bal'a bala'
bal'a'fon bala'fon balafon'
bal'ad balad'
bal'an bala'n balan'
bal'anc balanc'
bal'at balat'
bal'ato'n bala'ton balat'on balaton'
bal'but balbut'
bal'da'ken bal'dak'en baldaken'
bal'daŭ baldaŭ'
bal'du'en balduen'
bal'dur baldur'
bal'e'ar balear'
bal'en balen'
bal'et balet'
bal'i bali'
bal'ist balist'
bal'kan balkan'
bal'kan'i balkan'i balkani'
bal'kaŝ balkaŝ'
bal'ko'n bal'kon balkon'
bal'kon balkon'
bal'o'te bal'ot'e balot'e balote'
bal'on balon'
bal'ot balot'
bal'te balt'e balte'
bal'tim'or bal'timor balt'i'mor baltimor'
bal'us'trad balustr'ad balustrad'
bala'n'cel balan'cel balanc'el balancel'
bala'n'ci'er balan'ci'er balancier'
balen'op'ter balen'opt'er balenopter'
balt'azar baltazar'
balz'a'min balz'amin balzam'in balzamin'
balz'a'mit balzam'it balzamit'
balz'am balzam'
ban'a'ras ban'aras banaras'
ban'al banal'
ban'an banan'
ban'der'il banderil'
ban'der'ol band'e'rol band'er'ol banderol'
ban'doli'er bandolier'
ban'don'i band'oni bandoni'
ban'dung band'ung bandung'
ban'gal bang'al bangal'
ban'ja'n banjan'
ban'kok bank'ok bankok'
ban'tam bant'am bantam'
ban'us banus'
band'aĝ bandaĝ'
band'it bandit'
bang'i bangi'
bang'kok bangkok'
bank'ed banked'
bank'iz bankiz'
bank'rot bankrot'
bant'u bantu'
banĝ'ul banĝul'
bapt'i'ster'i bapt'is'teri bapt'ist'eri baptist'eri baptisteri'
bapt'ist baptist'
bar'a'ter'i bar'a'teri barat'eri barateri'
bar'akt barakt'
bar'at barat'
bar'baden barb'aden barbad'en barbaden'
bar'bak'an barb'a'kan barbakan'
bar'bar barb'ar barbar'
bar'bar'e barb'are barbar'e barbare'
bar'bar'os barb'a'ros barb'ar'os barbar'os barbaros'
bar'bed barb'ed barbed'
bar'bi barb'i barbi'
bar'bir barb'ir barbir'
bar'bit'on barb'it'on barbi'ton barbiton'
bar'bit'ur barb'it'ur barbi'tur barbitur'
bar'cel'on barcelon'
bar'ej'n barejn'
bar'el barel'
bar'eli'ef barelief'
bar'em barem'
bar'eĝ bareĝ'
bar'i bari'
bar'ik'ad bari'kad barikad'
bar'ion bari'on barion'
bar'it barit'
bar'it'on bari'ton barit'on bariton'
bar'kan bark'an barkan'
bar'karol bark'a'rol bark'ar'ol barkarol'
bar'o'graf barograf'
bar'o'metr barometr'
bar'ok barok'
bar'on baron'
bar'tol'om'e bart'o'lom'e bart'o'lome bart'ol'om'e bartolome'
bar'zo'j barzoj'
barb'ad barbad'
barb'ad'os barbad'os barbados'
bari'er barier'
bari'kad barikad'
bari'ton barit'on bariton'
bas'bal basbal'
bas'e'ter bas'eter baseter'
bas'en basen'
bas'i basi'
bas'ket'bal bask'et'bal basketbal'
bas'kul bask'ul baskul'
bas'tard bast'ard bastard'
bas'tia'n bast'ia'n bastian'
bas'til bast'il bastil'
bas'tio'n bas'tion bast'ion bastion'
bas'ton bast'on baston'
basi'er basier'
bask'ul baskul'
bat'a'lion batal'ion batalion'
bat'a'vi bat'avi batav'i batavi'
bat'al batal'
bat'at batat'
bat'av batav'
bat'eri bateri'
bat'i'sfer bat'is'fer batisfer'
bat'ik batik'
bat'is'kaf batiskaf'
bat'ist batist'
bat'o'krom bat'ok'rom bat'okr'om bat'okrom batokrom'
bat'o'krom bat'okrom batokrom'
bat'o'lit bat'ol'it batolit'
bat'o'metr batometr'
bat'o'metr'i bat'o'metri bat'om'e'tri batometr'i batometri'
bat'u batu'
bav'ar bavar'
bav'ari bavar'i bavari'
bav'ur bavur'
bavar'i bavari'
baz'a'ment baz'am'ent baz'ament bazament'
baz'alt bazalt'
baz'ar bazar'
baz'ec bazec'
baz'ed'ov bazedov'
baz'el bazel'
baz'i'lik bazil'ik bazilik'
baz'id'i bazidi'
baz'ik bazik'
baz'il bazil'
baz'ili bazil'i bazili'
baŝ'a'n baŝ'an baŝan'
baŝ'an baŝan'
baŝ'kir baŝkir'
baŝ'kir'i baŝkir'i baŝkiri'
baŝ'lik baŝlik'
baŝ'o baŝo'
baŭ'hin'i baŭhini'
bed'aŭr bedaŭr'
bed'e'li bed'el'i bed'eli bedeli'
bed'e'li bed'eli bedeli'
bed'u'en beduen'
bek'e'rel bek'er'el bekerel'
bek'vad'rat bekvadrat'
bel'ad'on bela'don beladon'
bel'ar'us bela'rus belarus'
bel'e'ro'fon bel'er'o'fon belerofon'
bel'em'nit belemnit'
bel'fast belfast'
bel'frid belfrid'
bel'grad belg'rad belgrad'
bel'is belis'
bel'iz beliz'
bel'iz'ar beliz'ar belizar'
bel'mu'pan belmupan'
bel'o'rus bel'or'us belorus'
bel'o'rus'i bel'o'rusi bel'or'us'i belorus'i belorusi'
bel'o'rus'i bel'o'rusi belorus'i belorusi'
bel'on belon'
bel'ot belot'
bel'ved'er belveder'
bel'ze'but belzebut'
bela'rus'i bela'rusi belarus'i belarusi'
belg'i belgi'
ben'ares benares'
ben'e'dikt ben'ed'ikt ben'edikt benedikt'
ben'e'fic ben'ef'ic benefic'
ben'e'luks beneluks'
ben'gal bengal'
ben'gal'i ben'gali bengal'i bengali'
ben'ig'n benign'
ben'in benin'
ben'j'et ben'jet benjet'
ben'ze'n ben'zen benz'en benzen'
ben'zen benz'en benzen'
ben'zo benz'o benzo'
ben'zo'diaz'e'pin benz'od'ia'ze'pin benzo'diaz'e'pin benzodiazepin'
ben'zo'il ben'zoil benz'o'il benzo'il benzoil'
ben'zoil benz'o'il benzo'il benzoil'
benz'i'din benz'id'in benzidin'
benz'il benzil'
benz'in benzin'
benz'ol benzol'
beot'i beoti'
ber'ber berber'
ber'ber'is berber'is berberis'
ber'e'nic ber'en'ic berenic'
ber'et beret'
ber'gam'ot bergamot'
ber'i'li ber'ili beril'i berili'
ber'iber beriber'
ber'il beril'
ber'ili beril'i berili'
ber'ing bering'
ber'ke'li ber'kel'i berkeli'
ber'li'n ber'lin berlin'
ber'lin berlin'
ber'mud bermud'
ber'n'ard ber'nard bernard'
ber'tol'et'i bert'o'let'i bertoleti'
bert'rand bertrand'
best'i besti'
bet'el betel'
bet'le'hem betlehem'
bet'o'ven bet'ov'en betoven'
bet'on beton'
bet'ul betul'
beta'tro'n beta'tron betatron'
beton'ik betonik'
bi'as bias'
bi'cikl bicikl'
bi'de bid'e bide'
bi'dent bid'ent bident'
bi'e'n bi'en bien'
bi'el biel'
bi'en bien'
bi'en'al bien'al bienal'
bi'er bier'
bi'fa'de'n bi'fad'en bi'faden bifaden'
bi'fac bifac'
bi'fe'nil bi'fen'il bi'fenil bifenil'
bi'fi'lar bi'fil'ar bifilar'
bi'fid bifid'
bi'gam'i bi'gami bigami'
bi'got bigot'
bi'har bihar'
bi'kin bikin'
bi'konk'av bi'konkav bikonkav'
bi'konveks bikonveks'
bi'lab'ial bi'labi'al bi'labial bil'abi'al bilabial'
bi'lanc bil'anc bilanc'
bi'lard bil'ard bilard'
bi'let bil'et bilet'
bi'lion bil'ion bilion'
bi'met'al bi'metal bimetal'
bi'n'ar binar'
bi'n'om bi'nom binom'
bi'ogr'a'fi bio'graf'i bio'grafi biograf'i biografi'
bi'olog bio'log biolog'
bi'olog'i bi'ologi bio'log'i biolog'i biologi'
bi'om biom'
bi'ont biont'
bi'ontologi biont'olog'i biont'ologi biontologi'
bi'op'si bio'psi biopsi'
bi'os'fer bio'sfer biosfer'
bi'ot'in bio'tin biotin'
bi'ot'it bio'tit biotit'
bi'ot'op bio'top biotop'
bi'ret bir'et biret'
bi'sak bisak'
bi'sekc bisekc'
bi'si'n bi'sin bis'in bisin'
bi'ska'j bis'kaj biskaj'
bi'skot bis'kot biskot'
bi'sku'tel bi'skut'el bis'kut'el biskutel'
bi'smut bis'mut bismut'
bi'ter bit'er biter'
bi'tin'i bi'tini bit'i'ni bit'in'i bitini'
bi'tin'i bi'tini bit'in'i bitini'
bi'u'ret bi'ur'et biuret'
bi'vak bivak'
bi'zo'n bi'zon biz'on bizon'
bibli'o'fil bibliofil'
bibli'o'fil'i bibli'o'fili bibliofil'i bibliofili'
bibli'o'graf bibliograf'
bibli'o'graf'i bibli'o'grafi bibli'ogr'a'fi bibliograf'i bibliografi'
bibli'o'man'i bibli'o'mani bibli'oman'i bibliomani'
bibli'o'tek bibli'ot'ek bibliotek'
bil'bok bilbok'
bio'cid biocid'
bio'graf biograf'
bio'metr'i bio'metri biom'e'tri biometri'
bio'sfer biosfer'
bir'man birm'an birman'
bir'min'gam birm'in'gam birm'ing'am birmingam'
bis'aŭ bisaŭ'
bis'kvit biskvit'
bis'mark bismark'
bis'tort bistort'
bis'tur'i bisturi'
bit'n'ik bitnik'
bit'um bitum'
biz'anc bizanc'
biz'anc'i bizanc'i bizanci'
biz'ant bizant'
biz'ant'i biz'anti bizant'i bizanti'
biz'ar bizar'
blank'et blanket'
blast'em blastem'
blast'o'derm blastoderm'
blast'o'micet blast'om'ic'et blastomicet'
blast'ul blastul'
blaz'i blazi'
blaz'on blazon'
blez'i blezi'
blok'ad blokad'
blok'haŭs blokhaŭs'
blu'ĝin bluĝin'
bo'a boa'
bo'ac boac'
bo'ard board'
bo'at boat'
bo'bel bob'el bobel'
bo'ben bob'en boben'
bo'bol'ink bob'o'link bob'ol'ink bobolink'
bo'di bodi'
bo'do'ni bo'don'i bodoni'
bo'fort bofort'
bo'front bofront'
bo'go'mil bogomil'
bo'got bogot'
bo'hem bohem'
bo'hem'i bo'hemi bohem'i bohemi'
bo'j boj'
bo'j'kot boj'kot bojkot'
bo'jar boj'ar bojar'
bo'kal bok'al bokal'
bo'kaĉ bok'aĉ bokaĉ'
bo'lard bol'ard bolard'
bo'let bol'et bolet'
bo'liv'i bo'livi bol'i'vi bol'iv'i bolivi'
bo'liv'i bo'livi bol'iv'i bolivi'
bo'marŝ'e bomarŝe'
bo'n bon'
bo'n'n bon'n bonn'
bo'nap'art bon'a'part bon'apart bonapart'
bo'naz'i bo'nazi bon'azi bonazi'
bo'nif'ac bon'i'fac bonifac'
bo'nif'ik bon'i'fik bonifik'
bo'nit bon'it bonit'
bo're bor'e bore'
bo'real bor'e'al bore'al boreal'
bo'rel'i bor'eli bore'li boreli'
bo'rom'e bor'om'e borome'
bo'san'ov bos'a'nov bos'an'ov bosanov'
bo'se'laf bos'e'laf boselaf'
bo'son bos'on boson'
bo'spor bos'por bospor'
bo'strik bos'trik bostrik'
bo'tan'ik bot'an'ik botanik'
bo'taŭr bot'aŭr botaŭr'
bo'tel bot'el botel'
bo'trit bot'rit botrit'
bo'trop botrop'
bo'tul bot'ul botul'
bo'tul'in bo'tuli'n bot'u'lin bot'ul'in botul'in botulin'
bo'vist'e bov'ist'e boviste'
bo'ĝi boĝi'
bob'el bobel'
boj'kot bojkot'
bok'ser boks'er bokser'
bol'e'slav boleslav'
bol'er boler'
bol'id bolid'
bol'o'metr bolometr'
bol'us bolus'
bomb'a'j bombaj'
bomb'ard bombard'
bomb'en bomben'
bomb'ic'il bombicil'
bomb'iks bombiks'
bomb'in'a'tor bomb'in'ator bombinator'
bomb'on bombon'
bon'a'ven'tur bon'a'vent'ur bon'aven'tur bon'aventur bonaventur'
bon'ed boned'
bon'esper bonesper'
bor'ag borag'
bor'aks boraks'
bor'der bord'er border'
bor'doz bord'oz bordoz'
bor'doz'i bord'oz'i bordoz'i bordozi'
bor'dun bord'u'n bordun'
bor'n born'
bor'ne born'e borne'
bord'el bordel'
bos'n bosn'
bos'ni bosn'i bosni'
bos'ton boston'
bos'vel'i bosveli'
bot'arg botarg'
bot'ni botni'
boŝ'man boŝman'
bradip'e'psi bradipepsi'
bradip'od bradipod'
brahm'a brahma'
brahm'o brahmo'
brak'i'cef'al brak'i'cefal brak'ic'e'fal brak'ic'ef'al brakicefal'
brak'in brakin'
brak'io'pod brakiopod'
brak'te brakte'
bram'a'putr bramaputr'
bram'an braman'
bran'de'n'burg brand'en'burg brandenburg'
bran'de'n'burg'i brand'en'burg'i brandenburg'i brandenburgi'
bran'kard brank'ard brankard'
bran'kio'pod brank'io'pod brankiopod'
bran'kio'stom brank'io'stom brankiostom'
bras'ik brasik'
brav'ur bravur'
braz'a'vil brazavil'
braz'il brazil'
braz'ilj brazil'j brazilj'
bret'on breton'
bret'oni breton'i bretoni'
brev'et brevet'
breĉ'i breĉi'
bri'a're bri'ar'e bri'are briare'
bri'gant'in brig'an'tin brig'anti'n brigantin'
bri'o'zo bri'oz'o briozo'
bri'oni brioni'
bri'stol bristol'
bri'sur brisur'
bri'ton brit'on briton'
brig'ad brigad'
brig'id brigid'
brig'it brigit'
brik'a'brak brikabrak'
brit'i briti'
briĝ'urb briĝurb'
brod'er broder'
brod'kast brodkast'
brok'a'tel brok'atel brokat'el brokatel'
brok'ant brokant'
brok'at brokat'
brok'ol brokol'
brom'eli bromeli'
brom'o'form bromoform'
brom'us bromus'
bru'cel brucel'
bru'ci'n brucin'
bru'mer brum'er brumer'
bru'n brun'
bru'n'fel'si brun'fel'si brunfelsi'
bru'n'jon brun'jon brunjon'
bru'ne'j brun'ej brunej'
bru'sel brusel'
bru'son'et'i bru'sonet'i brusoneti'
bru'tal brut'al brutal'
brun'el brunel'
bu'bal bub'al bubal'
bu'bo'n bu'bon bub'on bubon'
bu'bon bub'on bubon'
bu'cef'al bu'cefal bucefal'
bu'da bud'a buda'
bu'de'n bud'en buden'
bu'du'ar bu'duar bud'u'ar buduar'
bu'fag buf'ag bufag'
bu'fon buf'on bufon'
bu'gen'vil bugenvil'
bu'kan buk'an bukan'
bu'kol'ik bu'kolik buk'o'lik buk'ol'ik bukolik'
bu'korak bukorak'
bu'le bul'e bule'
bu'len bul'en bule'n bulen'
bu'li'mi bu'lim'i bul'i'mi bulimi'
bu'pleŭr bupleŭr'
bu'prest buprest'
bu'ret bur'et buret'
bu'ro bur'o buro'
bu'rok'rat bur'okr'at burokrat'
bu'rok'rat burokrat'
bu'run'di bu'rund'i bur'u'n'di burund'i burundi'
bu'rund burund'
bu'sprit busprit'
bu'te but'e bute'
bu'ter but'er buter'
bu'ter buter'
bu'ter'il buter'il buteril'
bu'tik but'ik butik'
bu'til but'il butil'
bu'tir'at but'i'rat but'ir'at butirat'
bu'tom but'om butom'
bu'ton but'on buton'
bu'ĝet buĝet'
bu'ĝi buĝi'
bu'ŝel buŝ'el buŝel'
bud'a'pest buda'pest budapest'
bud'le budle'
bud'ĝet budĝet'
buda'pest budapest'
buf'ed bufed'
buk'a'ni'er bukanier'
buk'ci'n'a'tor buk'ci'n'ator bukcinator'
buk'ed buked'
bul'bil bulb'il bulbil'
bul'dog buldog'
bul'doz buldoz'
bul'e bule'
bul'gari bulgar'i bulgari'
bul'j'on bul'jon buljon'
bul'on'j bul'onj bulonj'
bul'te'n bul'ten bulten'
bul'ten bulten'
bum'e'rang bumerang'
bur'ask burask'
bur'bon burbon'
bur'gen'land burg'en'land burgenland'
bur'ger burg'er burger'
bur'go'n'j burg'on'j burg'onj burgonj'
bur'gun'di burg'u'n'di burgund'i burgundi'
bur'kin burk'in burkin'
bur'n'us burnus'
bur'ser burs'er burser'
burjat'i burjati'
buro'krati burokrat'i burokrati'
burĝ'on burĝon'
ced'il cedil'
ced'rat cedr'at cedrat'
ced'rel cedr'el cedrel'
cef'a'le cef'ale cefal'e cefale'
cef'a'lop'od cef'alo'pod cefal'o'pod cefal'op'od cefalopod'
cef'al cefal'
cef'al'aspid cefal'aspid cefalaspid'
cef'ale cefal'e cefale'
cef'alo'ni cefal'oni cefaloni'
cef'e cefe'
cef'iz cefiz'
cel'a'don cel'ad'on celadon'
cel'a'kant cel'akant celakant'
cel'astr celastr'
cel'e'sten cel'est'en celest'en celesten'
cel'ebr celebr'
cel'en'ter cel'ent'er cel'enter celenter'
cel'eri celeri'
cel'est celest'
cel'est'it celest'it celestit'
cel'o'fa'n cel'o'fan celofan'
cel'obi'oz celobioz'
cel'om celom'
cel'si celsi'
cel'u'loz cel'ul'oz celul'oz celuloz'
cel'ul celul'
cel'ul'oid celul'oid celuloid'
celul'oid celuloid'
cement'it cementit'
cent'av centav'
cent'aŭr centaŭr'
cent'aŭr'e centaŭr'e centaŭre'
cent'aŭr'i centaŭr'i centaŭri'
cent'e'zim'al centezimal'
cent'i'foli centi'fol'i centi'foli centifoli'
cent'ig'rad centi'grad centigrad'
cent'ip'eli centi'pel'i centipeli'
cent'ral centr'al central'
cent'ripet centr'ip'et centripet'
cent'rom'er centr'omer centromer'
cent'ros'om centr'o'som centr'os'om centrosom'
cent'ur'i cent'uri centuri'
cent'uri centuri'
centr'afrik centrafrik'
centr'aliz central'iz centraliz'
centr'ant centrant'
centr'i'fug centrifug'
cep'ol cepol'
cerast'i cerasti'
cerb'a'ta'n cerb'a'tan cerb'at'an cerbatan'
cerb'a'tan cerb'at'an cerbatan'
cerb'er cerber'
cercid'i'fil cercidifil'
cert'i certi'
ceruz'it ceruzit'
cerv'ant cervant'
cerv'e'las cerv'el'as cervelas'
cerv'ik cervik'
cest'od cestod'
cet'ac cetac'
cet'er ceter'
cet'il cetil'
cet'on'i cet'oni cetoni'
cet'rar'i cetrari'
ci'a'n ci'an cian'
ci'a'ne ci'an'e cian'e ciane'
ci'a'nur ci'anur cian'ur cianur'
ci'anhidr'in cian'hid'rin cian'hidr'in cianhidrin'
ci'anur'at cian'u'rat cian'urat cianur'at cianurat'
ci'bel cibel'
ci'ber'n'etik ci'ber'ne'tik ci'ber'net'ik cibernetik'
ci'bet cibet'
ci'bor'i cibori'
ci'don'i cid'o'ni cid'on'i cid'oni cidoni'
ci'fer cifer'
ci'kad cikad'
ci'kas cikas'
ci'klad cikl'ad ciklad'
ci'klam'en cikl'amen ciklamen'
ci'klan cikl'an ciklan'
ci'klon cikl'on ciklon'
ci'kon'i ci'koni cikoni'
ci'kor'i ci'kori cikori'
ci'kut cikut'
ci'li cili'
ci'li'ar cili'ar ciliar'
ci'lic'i ci'lici cili'ci cilici'
ci'mat'i cim'at'i cimati'
ci'mi'ci'fug cim'ic'i'fug cimicifug'
ci'mit'ar cim'i'tar cim'it'ar cimitar'
ci'n'am cinam'
ci'n'amom cinam'om cinamom'
ci'n'ar cinar'
ci'n'erar'i ci'ne'rar'i ci'ner'ari cinerari'
ci'n'gul cingul'
ci'n'ik cinik'
ci'n'ip cinip'
ci'n'n cinn'
ci'n'od'ont ci'nod'ont cinodont'
ci'n'oz'ur cinozur'
ci'n'tur cintur'
ci'no'cef'al ci'no'cefal ci'noc'e'fal ci'noc'ef'al cinocefal'
ci'no'glos cinoglos'
ci'on cion'
ci'per cip'er ciper'
ci'pre cip're cipr'e cipre'
ci'pres cipres'
ci'pri'an cipr'ia'n ciprian'
ci'pri'n cip'rin cipr'in ciprin'
ci're'n ci'ren cir'en ciren'
ci'ren'i ci'reni cir'en'i ciren'i cireni'
ci'rip'ed cir'ip'ed ciriped'
ci'roz cir'oz ciroz'
ci'rus cir'us cirus'
ci'ster'ci cis'ter'ci cis'terci cist'erc'i cisterci'
ci'ster'ci cis'terci cist'erc'i cisterci'
ci'ster'n ci'stern cis'ter'n cis'tern cist'er'n cistern'
ci'ter cit'er citer'
ci'tin cit'in citin'
ci'tof'il'akt cit'o'fi'lakt cit'o'fil'akt citofilakt'
ci'toki'ni'n cit'o'kin'in cit'o'kinin cit'ok'in'in citokinin'
ci'tro'lin ci'trol'in ci'troli'n citr'ol'in citrol'in citrolin'
ci'tro'n ci'tron cit'ro'n citr'on citron'
ci'tro'n ci'tron citr'on citron'
ci'tro'ne'lol ci'tron'el'ol citr'on'el'ol citron'el'ol citronel'ol citronelol'
ci'trol cit'rol citr'ol citrol'
ci'tron'el citr'on'el citron'el citronel'
ci'trus cit'rus citr'us citrus'
ci'vet civet'
ci'vet'ikt civet'ikt civetikt'
ci'vi'liz ci'vil'iz civil'iz civiliz'
ci'vi'liz'ac'i ci'vil'iz'ac'i civil'iz'ac'i civiliz'ac'i civilizaci'
ci'vil civil'
ci'vit civit'
cian'id cianid'
cian'ok'o'bala'min cian'ok'ob'a'lami'n cian'ok'ob'al'amin cianokobalamin'
cic'e'ro'n cic'er'on cicer'on ciceron'
cic'er cicer'
cic'ind'el cicindel'
cid'ar cidar'
cigar'ed cigared'
cikl'o'gir ciklogir'
cikl'o'metr ciklometr'
cikl'o'metr'i cikl'o'metri ciklometr'i ciklometri'
cikl'o'spor'in cikl'os'po'rin cikl'os'por'in ciklosporin'
cikl'o'stil cikl'os'til cikl'ost'il ciklostil'
cikl'o'stom cikl'os'tom cikl'ost'om ciklostom'
cikl'o'tim'i cikl'ot'i'mi ciklotimi'
cikl'o'tro'n cikl'o'tron cikl'ot'ro'n ciklotron'
cikl'op ciklop'
cim'bal cimbal'
cim'bi'di cim'bid'i cimbidi'
cim'bo'po'go'n cim'bop'o'go'n cimbopogon'
cimbal'ari cimbalari'
cip'rip'ed'i cipr'ip'ed'i cipripedi'
cip'sel cipsel'
cir'il ciril'
cir'kel cirk'el cirkel'
cir'kon'val'ac'i cir'konval'ac'i cirk'on'val'ac'i cirkonvalaci'
cir'konferenc cirkonferenc'
cir'konstanc cirk'on'stanc cirkonstanc'
cir'kul cirk'ul cirkul'
cir'kul'er cir'kuler cirk'ul'er cirkul'er cirkuler'
cir'kuler cirk'ul'er cirkul'er cirkuler'
cir'kvit cirk'vit cirkvit'
cir'si cirsi'
circ'e circe'
cirk'a'et cirkaet'
cirk'u cirku'
cirk'ul cirkul'
cirk'um'cid cirkumcid'
cirk'um'fleks cirkumfleks'
cis'te'in cist'e'in cistein'
cis'tin cist'in cistin'
cis'tro'n cis'tron cist'ro'n cistron'
cist'o'cel cist'ocel cistocel'
cist'o'pterid cistopterid'
cit'ad'el citadel'
cit'at citat'
cit'iz citiz'
cit'o'krom cit'ok'rom cit'okr'om cit'okrom citokrom'
cit'o'log cit'olog citolog'
cit'o'plasm citoplasm'
cit'o'skelet cit'os'ke'let cit'os'kel'et citoskelet'
cit'o'sol cit'os'ol citosol'
cit'o'trop citotrop'
cit'olog'i cit'ologi citolog'i citologi'
cit'oz citoz'
cit'oz'in citoz'in citozin'
da'da'ism dadaism'
da'da'ist dadaist'
da'ge'ro'tip da'ge'rot'ip da'ger'o'tip da'ger'ot'ip dagerotip'
da'ge'rot'ip'i da'ger'o'tip'i dagerotip'i dagerotipi'
da'ge'stan da'gest'an dagestan'
da'go'bert dagobert'
da'hom'e dahome'
da'i'mi daimi'
da'j'mon dajmon'
da'j're'n da'j'ren dajren'
da'kar dak'ar dakar'
da'kot dak'ot dakot'
da'kri'o'adenit dak'rio'ad'e'nit dak'rio'aden'it dak'rio'adenit dakrioadenit'
da'kri'o'cist dak'rio'cist dakriocist'
da'li dal'i dali'
da'mas'ken da'mask'en damask'en damasken'
da'mask dam'ask damask'
da'mask damask'
da'mi'an dam'ia'n damian'
da'n dan'
da'n'a dan'a dana'
da'ni dan'i dani'
da'nub danub'
da'te'n da'ten dat'en daten'
da'ten dat'en daten'
da'tur dat'ur datur'
da'val'i davali'
da'vit davit'
da'zip dazip'
da'zip'od dazip'od dazipod'
dab'ing dabing'
dafn'i dafni'
dafn'is dafnis'
dak'i daki'
dak'til daktil'
dak'til'is daktil'is daktilis'
daktil'o'graf daktilograf'
daktil'o'skop'i daktil'o'skopi daktil'os'kopi daktiloskopi'
dal'i dali'
dal'mat dalmat'
dal'mat'i dalmat'i dalmati'
dal'mat'ik dalmat'ik dalmatik'
dal'ton dalton'
dam'a dama'
dam'aĝ damaĝ'
dam'n damn'
danc'ig dancig'
dari'ol dariol'
dat'iv dativ'
dat'um datum'
daŭ'fe'n daŭ'fen daŭfen'
daŭ'fe'ni daŭ'fen'i daŭfen'i daŭfeni'
de'bat debat'
de'bet debet'
de'bi'tor de'bit'or debit'or debitor'
de'bil debil'
de'bit debit'
de'but debut'
de'cembr decembr'
de'ci dec'i deci'
de'cibel dec'i'bel deci'bel decibel'
de'cid dec'id decid'
de'cim'al dec'i'mal deci'mal decimal'
de'dal dedal'
de'dukt dedukt'
de'fe'rent de'fer'ent deferent'
de'fend defend'
de'fet defet'
de'fi defi'
de'fi'n de'fin defi'n defin'
de'fic'it defi'cit deficit'
de'fil defil'
de'fin defi'n defin'
de'finitiv defi'nit'iv defin'it'iv definitiv'
de'flor deflor'
de'fraŭd defraŭd'
de'ge'ner de'gen'er de'gener degener'
de'ge'ner de'gener degener'
de'gel degel'
de'grad degrad'
de'ikt deikt'
de'ism deism'
de'ist deist'
de'j dej'
de'kad dek'ad dekad'
de'kadenc dekadenc'
de'kal'in de'kali'n dek'ali'n deka'lin dekalin'
de'kam'er'on de'kame'ro'n de'kamer'on deka'mer'on dekameron'
de'kan dek'an deka'n dekan'
de'kan deka'n dekan'
de'kant dek'ant dekant'
de'kant dekant'
de'kap'od dek'apod deka'pod dekapod'
de'kap'ol de'kapol deka'pol dekapol'
de'kapol deka'pol dekapol'
de'kat dek'at dekat'
de'klam dek'lam deklam'
de'klar dek'lar deklar'
de'klar'ac'i dek'la'raci dek'lar'ac'i deklar'ac'i deklaraci'
de'kli'n de'klin dek'li'n dek'lin deklin'
de'kli'n de'klin dek'lin deklin'
de'kli'naci de'klin'ac'i dek'li'naci dek'lin'ac'i deklin'ac'i deklinaci'
de'klin'ac'i dek'li'naci dek'lin'ac'i deklin'ac'i deklinaci'
de'kliv dek'liv dekliv'
de'kor dek'or dekor'
de'kor'ac'i de'koraci dek'o'raci dek'oraci dekor'ac'i dekoraci'
de'koraci dek'o'raci dek'oraci dekor'ac'i dekoraci'
de'kre'ment de'krem'ent de'krement dek're'ment dek'rem'ent dekrement'
de'krem'ent de'krement dek're'ment dek'rem'ent dekrement'
de'kret dek'ret dekret'
de'kub'it dek'u'bit dekubit'
de'kur dek'ur dekur'
de'la'var de'lav'ar delavar'
de'la'var'i de'la'vari delavar'i delavari'
de'leg deleg'
de'leg'ac'i de'legac'i de'legaci deleg'ac'i delegaci'
de'lekt delekt'
de'li'kat de'lik'at delikat'
de'lic delic'
de'lig'it deligit'
de'likv'esk de'likvesk delikvesk'
de'lir delir'
de'mar'kac'i de'mark'ac'i demarkaci'
de'marŝ demarŝ'
de'ment dement'
de'metr'i de'metri demetri'
de'mi'mond de'mim'ond demimond'
de'mi'si de'mis'i de'misi demisi'
de'mis'i de'misi demisi'
de'mod'eks demodeks'
de'mok'rat demokrat'
de'mok'rat'i de'mok'rati demokrat'i demokrati'
de'mok'rati demokrat'i demokrati'
de'mok'rit demokrit'
de'mon demon'
de'monstr demonstr'
de'monstr'ac'i demonstr'ac'i demonstraci'
de'monstr'at'iv demon'strat'iv demonstr'at'iv demonstrativ'
de'mor'aliz de'mora'liz de'moral'iz demoraliz'
de'most'en demosten'
de'mot'ik demotik'
de'n'ar denar'
de'n'drol'ag dendrolag'
de'n'iz de'niz deniz'
de'n'ot'ac'i de'no'ta'ci de'not'ac'i de'notaci denotaci'
de'n'tal dent'al dental'
de'n'tin dent'in dentin'
de'n'unc denunc'
de'neb deneb'
de'no'min'ator de'nom'in'a'tor de'nom'in'ator denominator'
de'od'ar deodar'
de'oks deoks'
de'ont'o'log de'ont'olog deontolog'
de'ont'olog'i de'ont'ologi de'ontologi deontolog'i deontologi'
de'par'tem'ent de'part'e'ment de'part'em'ent departement'
de'pend depend'
de'po'n depon'
de'port deport'
de'pot depot'
de'poz'ic'i de'pozici depozici'
de'prav'ac'i depravaci'
de'pre'si de'pres'i depresi'
de'pre'sor de'pres'or depresor'
de'prim deprim'
de'put deput'
de'sap'ont des'a'pont desapont'
de'seg'n des'eg'n desegn'
de'spot des'pot despot'
de'tal detal'
de'tek'tor detekt'or detektor'
de'ter'min de'term'in de'termi'n de'termin determin'
de'term'in de'termi'n de'termin determin'
de'ton'ac'i detonaci'
de'trit detrit'
de'tru detru'
de'val'ut de'valut dev'a'lut dev'al'ut devalut'
de'vi dev'i devi'
de'vi'ac'i dev'ia'ci devi'ac'i deviaci'
de'viz dev'iz deviz'
de'viz deviz'
de'vot dev'ot devot'
de'ĉifr deĉifr'
dec'em'vir decemvir'
dec'i'mal deci'mal decimal'
dec'id decid'
dec'idu deci'du decid'u decidu'
defens'iv defensiv'
dek'okt dekokt'
dek'stri'n dekstr'in dekstrin'
deka'log dekalog'
delf'en delfen'
delf'i'ni delf'in'i delfini'
delt'a'plan delta'plan deltaplan'
delt'ame'tal delta'metal deltametal'
delt'o'id delt'oid deltoid'
demagog'i demagogi'
demograf'i demografi'
dendrokronolog'i dendrokronologi'
dens'tet'i densteti'
der'iv deriv'
der'map'ter dermapter'
der'mat derm'at dermat'
der'viŝ derviŝ'
derm'est dermest'
derm'op'ter derm'opt'er dermopter'
des'cend descend'
des'fil desfil'
des'mod desmod'
des'mod'i desmod'i desmodi'
des'per desper'
des'tin destin'
des'troj'er destrojer'
detekt'iv detektiv'
dev'anc devanc'
dev'o'ni dev'on'i dev'oni devoni'
di'a'bet diabet'
di'a'bol di'abol diabol'
di'a'fa'n di'a'fan diafan'
di'a'fan diafan'
di'a'genez diagenez'
di'a'gnostik di'ag'n'ost'ik di'ag'no'stik di'agnostik diagnostik'
di'a'gnoz di'ag'n'oz diagnoz'
di'a'go'n'al di'ag'on'al diagonal'
di'a'gram di'ag'ram di'agr'am diagram'
di'a'kil diakil'
di'a'ko'n di'a'kon diakon'
di'a'krit di'akr'it diakrit'
di'a'kron di'akr'on diakron'
di'a'lek'tik di'a'lekt'ik dialekt'ik dialektik'
di'a'lekt di'al'ekt dialekt'
di'a'lekt dialekt'
di'a'liz di'aliz dializ'
di'a'log dialog'
di'a'mag'net di'a'magnet di'am'a'gnet di'am'ag'net diamagnet'
di'a'mant di'am'ant diamant'
di'a'mant diamant'
di'a'metr diametr'
di'a'n di'an dian'
di'a'paŭz diapaŭz'
di'a'poz'it'iv di'a'pozitiv diapozitiv'
di'a're di'ar'e di'are diare'
di'a're di'are diare'
di'a'skop di'ask'op diaskop'
di'a'spor di'as'por diaspor'
di'a'staz diastaz'
di'a'stol di'as'tol diastol'
di'a'strof'ism diastrofism'
di'a'ter'mi di'a'term'i di'a'termi diaterm'i diatermi'
di'a'term diaterm'
di'a'tez diatez'
di'a'tom'e di'at'om'e di'atom'e diatome'
di'a'tom'it di'ato'mit di'atom'it diatomit'
di'a'ton di'at'on di'ato'n diaton'
di'a'zon'i di'azo'ni diaz'oni diazo'ni diazoni'
di'a'zon'i diaz'oni diazo'ni diazoni'
di'ad'em diadem'
di'ag'on'al diagonal'
di'al'ef dialef'
di'ali'pet'al di'ali'petal dialipetal'
di'an dian'
di'ant diant'
di'apsid diapsid'
di'artr diartr'
di'az diaz'
di'dak'tik did'akt'ik didaktik'
di'delf did'elf didelf'
di'der'ot did'e'rot did'erot diderot'
di'e'n di'en dien'
di'eg dieg'
di'elektr'ik dielektrik'
di'en dien'
di'et diet'
di'fe'n'bak'i di'fen'bak'i difenbaki'
di'fe'o'mor'fi di'fe'o'morf'i di'fe'o'morfi di'fe'om'orf'i difeomorf'i difeomorfi'
di'fe'o'morf di'fe'om'orf difeomorf'
di'fe're'n'ci di'fe'ren'ci di'fer'en'ci diferenc'i diferenci'
di'fe'ren'ci'al di'fer'en'ci'al diferenc'ial diferenci'al diferencial'
di'fe'ren'ci'al diferenc'ial diferenci'al diferencial'
di'fi'n di'fin difin'
di'fil'ob'o'tri difilobotri'
di'fin difin'
di'frakt difrakt'
di'fuz difuz'
di'gam dig'am digam'
di'gest dig'est digest'
di'gitar'i dig'i'tar'i dig'it'ari digitari'
di'glos'i diglosi'
di'gram dig'ram digram'
di'gres'i dig're'si digresi'
di'kar'ion di'kari'on dik'a'rio'n dik'arion dikarion'
di'kot'ile'don di'kotiledon dik'o'til'ed'on dik'ot'i'led'on dik'ot'ile'don dikotiledon'
di'kot'om dik'o'tom dik'ot'om dikotom'
di'lat dil'at dilat'
di'lat'ator dil'at'ator dilat'a'tor dilat'ator dilatator'
di'le'ni di'len'i dil'e'ni dil'en'i dileni'
di'lem dil'em dilem'
di'let'ant diletant'
di'lig'ent dil'i'gent diligent'
di'lu dil'u dilu'
di'luv dil'uv diluv'
di'manĉ dimanĉ'
di'mens'i dimensi'
di'mi'nu di'min'u diminu'
di'min'u'end diminu'end diminuend'
di'min'ut'iv di'minut'iv diminutiv'
di'minut'iv diminutiv'
di'morf dimorf'
di'n din'
di'n'am din'am dinam'
di'n'ar din'ar dinar'
di'no'saŭr din'o'saŭr din'os'aŭr dinosaŭr'
di'nor'nit di'norn'it din'or'nit din'orn'it dinornit'
di'not'eri din'o'ter'i din'o'teri din'ot'eri dinoteri'
di'o'don di'od'on diod'on diodon'
di'o'dor di'odor diod'or diodor'
di'o'fant diofant'
di'o'ge'n di'o'gen diogen'
di'o'ik dioik'
di'o'kle'cian di'ok'le'cian dioklecian'
di'o'ksi'n di'ok'si'n di'ok'sin di'oks'in di'oksi'n dioksin'
di'o'med di'om'ed diomed'
di'o'med'e di'o'mede di'om'ed'e diomed'e diomede'
di'o'ne di'on'e dion'e dione'
di'o'niz dion'iz dioniz'
di'o'niz'i dion'iz'i dioniz'i dionizi'
di'o'ram di'or'am dioram'
di'o'rit di'or'it diorit'
di'o'spir di'os'pir diospir'
di'od diod'
di'ok'san di'oks'an dioksan'
di'ol diol'
di'on dion'
di'op'tri dioptr'i dioptri'
di'os'ko're di'os'kor'e di'os'kore dioskore'
di'os'kur dioskur'
di'pleks dipleks'
di'ploid diplo'id diploid'
di'pod dipod'
di'pol dipol'
di'port diport'
di'pterokarp dipter'o'karp dipterokarp'
di'rek'ci dir'ek'ci direkci'
di'rek'ter'on di'rekt'er'on dir'ek'ter'on dir'ekt'er'on direkt'er'on direkteron'
di'rekt dir'ekt direkt'
di'rekt'iv dir'ekt'iv direkt'iv direktiv'
di'rekt'or di'rektor dir'ek'tor direkt'or direktor'
di'rekt'or di'rektor direkt'or direktor'
di'rekt'or'i di'rektor'i dir'ek'tori direkt'or'i direktor'i direktori'
di'rig'ent dir'i'gent dir'ig'ent dirigent'
di'rig'ent dir'i'gent dirigent'
di'saĝ'i dis'aĝi disaĝi'
di'sci'pli'n dis'ci'pli'n dis'cip'lin discipl'in disciplin'
di'sci'pli'n dis'ci'pli'n discipl'in disciplin'
di'sel dis'el disel'
di'sen'teri di'sent'eri dis'en'ter'i dis'en'teri dis'enter'i disenteri'
di'ser'ta'ci dis'er'ta'ci disert'ac'i disertaci'
di'sid'ent dis'i'dent dis'id'ent dis'ident disident'
di'sid'ent dis'i'dent dis'ident disident'
di'skut dis'kut disk'ut diskut'
di'skut disk'ut diskut'
di'soci dis'o'ci disoci'
di'som dis'om disom'
di'son'anc dis'on'anc disonanc'
di'sput dis'put disput'
di'stanc dist'anc distanc'
di'sten dis'ten dist'en disten'
di'stik dis'tik dist'ik distik'
di'stil dis'til dist'il distil'
di'stom dis'tom dist'om distom'
di'stri'bu dis'trib'u dist'rib'u distr'i'bu distribu'
di'stri'bu'ci dis'trib'u'ci distr'i'bu'ci distribu'ci distribuci'
di'strikt distr'ikt distrikt'
di'sur'i dis'ur'i dis'uri disuri'
di'tog'rafi ditografi'
di'ur'n di'urn diurn'
di'van divan'
di'ven diven'
di'ver'tik'ul di'vert'i'kul di'vert'ik'ul divertikul'
di'vers divers'
di'vid divid'
di'vid'end divid'end dividend'
di'viz'i di'vizi divizi'
di'viz'or divizor'
di'ĝest diĝest'
did'a'ska'li did'a'skal'i did'as'kal'i did'as'kali didaskali'
did'akt'ik didaktik'
dig'i'tal dig'ital digital'
dig'i'tali'n dig'i'talin dig'ital'in dig'itali'n digital'in digitalin'
dig'i'toks'in dig'i'toksin dig'it'ok'sin dig'it'oks'in dig'it'oksi'n digitoksin'
dig'i'top'unkt'ur dig'it'o'punkt'ur dig'it'o'punktur dig'it'op'unkt'ur digitopunktur'
dig'n dign'
dik'ro dikro'
dik'ta'fon dikt'a'fon diktafon'
dik'tam'n dikt'am'n diktamn'
dik'tio'som dikt'io'som diktiosom'
dikt'a'tor dikt'ator diktat'or diktator'
dikt'a'tur dikt'at'ur diktat'ur diktatur'
dikt'at diktat'
din'a'mit dinam'it dinamit'
din'am dinam'
din'amik dinam'ik dinamik'
din'o'saŭr din'os'aŭr dinosaŭr'
dinam'ism dinamism'
dinam'o'metr dinamometr'
diplo'dok diplodok'
diplo'kok diplokok'
diplo'mat diplom'at diplomat'
diplo'mat'i diplom'at'i diplomat'i diplomati'
diplo'mat'ik diplom'atik diplomat'ik diplomatik'
diplo'pi diplopi'
diplo'pod diplopod'
dipter'ik dipterik'
dis'degn disdegn'
dis'ip disip'
dis'junk'ci disjunkci'
dis'kant disk'ant diskant'
dis'kom'ic'et dis'komi'cet disk'o'micet disk'om'ic'et diskomicet'
dis'kont disk'ont diskont'
dis'kord disk'ord diskord'
dis'kre'ci disk're'ci diskreci'
dis'kred'it dis'kredit diskredit'
dis'kret disk'ret diskret'
dis'krim'in disk'rim'in diskrimin'
dis'krim'in'ac'i disk'rim'i'naci diskrimin'ac'i diskriminaci'
dis'kurs disk'urs diskurs'
dis'kurs'iv dis'kursiv disk'urs'iv diskurs'iv diskursiv'
dis'le'ksi dis'lek'si disleksi'
dis'pen'sari dis'pens'ari dispensari'
dis'pep'si dispepsi'
dis'pers dispers'
dis'po'n dispon'
dis'poz'ic'i dis'pozici dispozici'
dis'pro'por'ci dis'pro'porci dis'prop'or'ci dis'proporci disproporci'
dis'proz'i disprozi'
dis'tord dist'ord distord'
disk'ed disked'
dism'e'nor'e dism'en'ore dismenore'
dist'ing disting'
diĵon'i diĵoni'
do'cent docent'
do'cet'ism docetism'
do'de'kaf'on do'dek'a'fon do'deka'fon dodekafon'
do'dek'afoni do'deka'foni dodekafon'i dodekafoni'
do'deka'edr dodekaedr'
do'do'ic dodoic'
do'dom'a dodoma'
do'ger dog'er doger'
do'j'en do'je'n do'jen dojen'
do'j'n dojn'
do'lar dol'ar dolar'
do'li dol'i doli'
do'li'n do'lin dol'in doli'n dolin'
do'lik'o'cefal dol'ik'o'cefal doli'ko'cefal dolikocefal'
do'lik'ot dol'ik'ot doli'kot dolikot'
do'lik'ot doli'kot dolikot'
do'lin dol'in doli'n dolin'
do'lom'it dol'o'mit dol'om'it dolomit'
do'maj'n do'majn dom'ajn domajn'
do'man'i do'mani dom'an'i domani'
do'mi'cian dom'i'cian dom'ic'ia'n domician'
do'mi'n do'min dom'in domin'
do'min dom'in domin'
do'min'i do'mini dom'in'i domin'i domini'
do'min'ik dom'in'ik domin'ik dominik'
do'min'ik domin'ik dominik'
do'n don'
do'n'ac don'ac donac'
do'n'ald don'ald donald'
do'naci don'ac'i donac'i donaci'
do'rid dor'id dorid'
do'si'er dosier'
do'ver dover'
dog'a'n dog'an dogan'
dog'an dogan'
dok'tor dokt'or doktor'
dok'tri'n dokt'rin doktrin'
dok'u'ment dok'um'ent dokument'
dok'u'ment dokument'
dol'i'ĥot doli'ĥot doliĥot'
dol'man dolman'
dol'or dolor'
dol'ĉam'ar dolĉ'a'mar dolĉ'amar dolĉamar'
dom'aĝ domaĝ'
dom'en domen'
dom'ic'il domicil'
dom'ing doming'
don'ac donac'
don'ec donec'
don'juan donjuan'
dor'i dori'
dor'ik dorik'
dor'is doris'
dor'n dorn'
drag'o'man drag'om'an drag'oman dragoman'
drag'on dragon'
drak'o'cef'al drak'o'cefal drakocefal'
drak'on drakon'
drak'u'n'kol drakunkol'
dram'a'turg dramaturg'
dram'a'turg'i dramaturg'i dramaturgi'
drap'ir drapir'
drav'id dravid'
dres'de'n dresden'
drom'a'j dromaj'
drom'i dromi'
drom'ic'e dromice'
du'al dual'
du'ar duar'
du'bel dub'el dubel'
du'blin dub'li'n dub'lin dubl'in dublin'
du'blin dub'lin dubl'in dublin'
du'e'n'j du'en'j duenj'
du'el duel'
du'et duet'
du'gong dugong'
du'kat duk'at dukat'
du'n dun'
du'o'de'n du'od'en duoden'
du'od'en duoden'
du'on'diametr du'ond'ia'metr duondiametr'
du'pleks dupleks'
du'pli'kat du'plik'at dup'li'kat dup'lik'at duplikat'
du'pli'kat du'plik'at dup'lik'at duplikat'
du'pul dup'ul dupul'
du'ral'um'in dur'al'u'min dur'alumin duralumin'
du'rat'iv dur'at'iv durativ'
du'um'vir duumvir'
dub'le dubl'e duble'
duk'til dukt'il duktil'
dum'a duma'
dum'dum dumdum'
dun'kirk dunkirk'
dur'i duri'
e'ben eben'
e'bo'n e'bon ebon'
e'bo'nit e'bon'it e'bonit ebon'it ebonit'
e'bol ebol'
e'bri ebr'i ebri'
e'bul ebul'
e'bul'io'skop ebul'io'skop ebulioskop'
e'bur ebur'
e'ci ec'i eci'
e'cid'i ec'id'i eci'di ecidi'
e'da ed'a eda'
e'dam ed'am edam'
e'de'n ed'en eden'
e'dent'at ed'ent'at edentat'
e'dikt ed'ikt edikt'
e'dil ed'il edil'
e'din'burg ed'in'burg edinburg'
e'dis'on ed'i'son ed'is'on edison'
e'du'ard ed'u'ard eduard'
e'duk eduk'
e'fe'mer ef'e'mer ef'em'er efemer'
e'fe'mer ef'e'mer efemer'
e'feb efeb'
e'fedr ef'edr efedr'
e'fel'id ef'el'id efelid'
e'fel'id efelid'
e'fez efez'
e'fik ef'ik efik'
e'fik efik'
e'flor'esk efloresk'
e'frat ef'rat efrat'
e'frit ef'rit efrit'
e'gal eg'al egal'
e'gal egal'
e'ge eg'e ege'
e'ger'i eg'eri egeri'
e'gist eg'ist egist'
e'glan'teri eg'lan'ter'i eg'lan'teri eg'lant'eri eglanteri'
e'go eg'o ego'
e'j ej'
e'j'fel ej'fel ejfel'
e'ja'kul e'jak'ul ej'a'kul ejakul'
e'jak'ul ej'a'kul ejakul'
e'kart ek'art ekart'
e'kim'oz eki'moz ekimoz'
e'kin ek'in eki'n ekin'
e'kin eki'n ekin'
e'kin'ok'ok eki'nok'ok ekin'o'kok ekin'ok'ok ekinokok'
e'klam'psi ek'lam'psi ek'lamp'si eklampsi'
e'klip'tik ek'lip'tik ekliptik'
e'kon'om ek'on'om eko'n'om eko'nom ekonom'
e'kon'om ek'on'om eko'nom ekonom'
e'kon'om'i ek'on'om'i eko'nom'i ekonom'i ekonomi'
e'kon'om'i eko'nom'i ekonom'i ekonomi'
e'kon'om'ik eko'nom'ik ekonom'ik ekonomik'
e'kran ek'ran ekran'
e'kumen ek'um'en ek'ume'n ekumen'
e'kvad'or ek'vad'or ekv'a'dor ekv'ador ekvador'
e'kvad'or ek'vad'or ekv'ador ekvador'
e'kvi'libr ekv'i'libr ekvilibr'
e'kvin'oks ek'vin'oks ekv'in'oks ekvinoks'
e'kviz'et ek'viz'et ekv'iz'et ekvizet'
e'la'n e'lan el'an elan'
e'la'n e'lan elan'
e'la'ni e'lan'i e'lani el'a'ni elan'i elani'
e'lam el'am elam'
e'lam elam'
e'lan elan'
e'land el'and eland'
e'lap elap'
e'last elast'
e'last'omer el'a'stom'er el'as'tom'er elast'omer elastomer'
e'lat'er e'later el'a'ter elater'
e'lat'in e'lati'n e'latin el'a'tin elatin'
e'later'i el'a'ter'i el'a'teri elater'i elateri'
e'le el'e ele'
e'le'ag'n el'e'ag'n ele'ag'n eleagn'
e'le'fant ele'fant elefant'
e'le'gant e'leg'ant ele'gant elegant'
e'le'ment e'lem'ent ele'ment element'
e'led'on ele'don eledon'
e'leg'ant ele'gant elegant'
e'leg'i e'legi elegi'
e'lekt el'ekt elekt'
e'lekt elekt'
e'lekt'ret elekt'ret elektr'et elektret'
e'lekt'ro'fon elekt'ro'fon elektr'o'fon elektro'fon elektrofon'
e'lekt'ro'for elekt'ro'for elektr'o'for elektro'for elektrofor'
e'lekt'ro'n elekt'ro'n elektr'on elektro'n elektron'
e'lekt'rod elekt'rod elektr'od elektrod'
e'lekt'rot'ip elekt'rot'ip elektr'ot'ip elektro'tip elektrotip'
e'lekt'rum elekt'rum elektr'um elektrum'
e'lekt'u'ari elekt'u'ari elektuari'
e'lem'ent ele'ment element'
e'leon'or el'eon'or ele'o'nor ele'on'or eleonor'
e'let'ari ele'tar'i eletari'
e'lev'ator ele'vat'or elevator'
e'li el'i eli'
e'li'ze e'liz'e eli'ze eliz'e elize'
e'lik'sir el'iks'ir eliksir'
e'lik'sir eliksir'
e'lim elim'
e'lim'in e'limin el'imin eli'min elim'in elimin'
e'limin el'imin eli'min elim'in elimin'
e'limin el'imin elim'in elimin'
e'lit el'it elit'
e'lit elit'
e'litr elitr'
e'litr'ig'i elit'rig'i elitr'ig'i elitrigi'
e'liz el'iz eliz'
e'liz eliz'
e'liz'a'bet eliz'a'bet elizabet'
e'liz'e eli'ze eliz'e elize'
e'liz'i el'iz'i eliz'i elizi'
e'liz'i eliz'i elizi'
e'lod'e el'o'de el'od'e elode'
e'lok'u'ci e'lokuci el'ok'u'ci elokuci'
e'lok'u'ci e'lokuci elokuci'
e'lok'vent el'ok'vent elokvent'
e'lu el'u elu'
e'lu'vi e'luv'i el'uv'i elu'vi eluvi'
e'man em'an eman'
e'man eman'
e'man'cip em'anc'ip eman'cip emancip'
e'mer'ik em'er'ik em'erik emerik'
e'mer'it e'merit em'e'rit em'er'it emerit'
e'mer'it e'merit em'e'rit emerit'
e'mer'it'ur e'merit'ur em'e'rit'ur em'eri'tur emerit'ur emeritur'
e'mer'si em'er'si emersi'
e'merĝ emerĝ'
e'met'ik em'e'tik em'etik emetik'
e'met'in e'meti'n em'e'tin em'et'in emetin'
e'metr'op em'e'trop emetrop'
e'mi em'i emi'
e'mi'n'j e'min'j em'in'j emi'n'j eminj'
e'mi'n'j e'min'j emi'n'j eminj'
e'mi'si e'mis'i e'misi emi'si emisi'
e'migr emigr'
e'migr'ac'i emi'grac'i emi'graci emigr'ac'i emigraci'
e'mil em'il emil'
e'mil emil'
e'mil'i e'mili em'ili emi'li emil'i emili'
e'mil'i e'mili em'ili emil'i emili'
e'mil'i e'mili emil'i emili'
e'mil'ia'n e'mili'an emi'lian emil'ia'n emili'an emilian'
e'mili emil'i emili'
e'mili'an emi'lian emil'ia'n emili'an emilian'
e'min'ent emi'n'ent eminent'
e'mir em'ir emir'
e'mir emir'
e'mis'i e'misi emi'si emisi'
e'mit'or emi'tor emitor'
e'moci em'o'ci emoci'
e'moci emoci'
e'mu em'u emu'
e'mul'si em'ul'si emulsi'
e'n en'
e'n'ad en'ad enad'
e'n'gaĝ en'gaĝ engaĝ'
e'n'ket en'ket enket'
e'n'tre en'tre ent're entre'
e'n'u e'nu en'u enu'
e'n'vi en'vi envi'
e'n'zim en'zim enzim'
e'nan'tem en'an'tem en'ant'em en'antem enant'em enantem'
e'ne'id en'e'id eneid'
e'ner'get'ik en'er'get'ik en'erg'e'tik en'erg'etik energetik'
e'no'log en'o'log en'olog enolog'
e'norm enorm'
e'not'er en'o'ter en'ot'er enoter'
e'nu en'u enu'
e'nu'kle e'nuk'le e'nukle enu'kle enukle'
e'num'era'ci e'nume'raci e'numer'ac'i en'ume'raci enumeraci'
e'nume'raci e'numer'ac'i en'ume'raci enumeraci'
e'o'li e'ol'i eol'i eoli'
e'o'n e'on eon'
e'o'not'em eon'o'tem eon'ot'em eonotem'
e'ol eol'
e'ol'i eol'i eoli'
e'ost eost'
e'oz'i'n e'oz'in eozin'
e'pak'rid epakrid'
e'pakt epakt'
e'pan'ort'oz epanortoz'
e'par'ĥi eparĥi'
e'park'i eparki'
e'pen'tez epentez'
e'per'la'n e'per'lan e'perl'an eperlan'
e'per'lan e'perl'an eperlan'
e'pi'centr epicentr'
e'pi'cikl'oid epicikloid'
e'pi'daŭr epidaŭr'
e'pi'de'mi epidemi'
e'pi'derm epiderm'
e'pi'di'a'skop e'pi'di'ask'op e'pi'diaskop epidiaskop'
e'pi'didim epididim'
e'pi'dot epidot'
e'pi'fa'ni e'pi'fan'i epifani'
e'pi'fe'nom'en e'pi'fen'omen e'pi'fenomen epifenomen'
e'pi'fit epifit'
e'pi'fon'em e'pi'fonem epifonem'
e'pi'for epifor'
e'pi'gastr e'pig'astr epigastr'
e'pi'genez epigenez'
e'pi'glot epiglot'
e'pi'go'n e'pig'on epigon'
e'pi'graf epigraf'
e'pi'graf'i e'pi'grafi e'pig'rafi e'pigr'a'fi epigraf'i epigrafi'
e'pi'gram e'pig'ram e'pigr'am epigram'
e'pi'kant e'pik'ant epik'ant epikant'
e'pi'karp epikarp'
e'pi'kondil e'pik'ond'il e'piko'n'dil epik'ond'il epikondil'
e'pi'kur e'pik'ur epik'ur epikur'
e'pi'lob'i e'pi'lobi e'pil'obi epilobi'
e'pi'log epilog'
e'pi'mor'fi e'pi'morf'i e'pi'morfi epimorfi'
e'pi'nefr'in e'pin'e'frin e'pin'ef'rin epinefrin'
e'pi'or'nit e'pi'orn'it epiornit'
e'pi'pakt'id e'pip'akt'id epipaktid'
e'pi'pale'ol'it'ik e'pi'paleolitik e'pip'al'eoli'tik epipaleolitik'
e'pi'skop episkop'
e'pi'som e'pis'om episom'
e'pi'stat e'pist'at epistat'
e'pi'stol e'pis'tol e'pist'ol e'pistol epistol'
e'pi'strof epistrof'
e'pi'tak'si e'pi'taks'i e'pi'taksi e'pitak'si epitaksi'
e'pi'tal'am e'pi'talam e'pit'a'lam e'pit'al'am epitalam'
e'pi'te'li e'pi'tel'i e'pi'teli e'pit'eli epiteli'
e'pi'tel'i e'pi'teli e'pit'eli epiteli'
e'pi'tet e'pit'et epitet'
e'pi'tom e'pit'om epitom'
e'pi'zo'ot'i e'piz'o'ot'i epizooti'
e'pig'in epigin'
e'pik epik'
e'pik'tet epik'tet epiktet'
e'pil'e'psi e'pile'psi epilepsi'
e'pir epir'
e'pis'pas'tik e'pis'past'ik epispastik'
e'pis'taks e'pist'aks epistaks'
e'pis'tem'ologi e'pist'em'olog'i e'pist'em'ologi epistemologi'
e'piz'od epizod'
e'po'let e'pol'et epolet'
e'pod epod'
e'pok epok'
e'pok'si e'poks'i epok'si epoksi'
e'pop'e epope'
e'psil'on epsilon'
e'pul'is epulis'
e'rar er'ar erar'
e'rar erar'
e'rat er'at erat'
e'rat'em era'tem erat'em eratem'
e'rat'ik er'atik era'tik erat'ik eratik'
e'rat'ost'en era'tost'en erat'o'sten erat'os'ten erat'ost'en eratosten'
e'rat'um er'at'um erat'um eratum'
e're'van e'rev'an er'e'van erevan'
e'reb ereb'
e'rekt er'ekt erekt'
e'rep'sin e'reps'in er'e'psi'n erepsin'
e'ret'i er'et'i ereti'
e'ret'ism er'et'ism eretism'
e'rid'an er'ida'n eri'dan eridan'
e'rig'er'on eri'ge'ro'n eri'ger'on erigeron'
e'rin er'in eri'n erin'
e'rin'ac er'in'ac eri'n'ac erin'ac erinac'
e'rin'i eri'ni erin'i erini'
e'rin'j er'in'j eri'n'j erin'j erinj'
e'ring'i er'ing'i eringi'
e'rio'for eri'o'for eriofor'
e'rit'em er'it'em eri'tem eritem'
e'rit're er'it're eri'tre eritre'
e'rit're eri'tre eritre'
e'rit'ren eri'tre'n eri'tren eritre'n eritren'
e'rit'ro'cit eri'tro'cit eritrocit'
e'rit'ro'ni eri'tro'ni eri'tron'i eritroni'
e'rit'ro'poez eri'tro'poez eritropoez'
e'rit'rob'last eri'tro'blast eritroblast'
e'rit'roz eritroz'
e'riz'ip'el er'iz'ip'el eri'zip'el erizipel'
e'riz'ip'el eri'zip'el erizipel'
e'ro'di e'rod'i e'rodi er'od'i erod'i erodi'
e'ro'fil er'o'fil erofil'
e'ro'tik e'rot'ik er'o'tik er'ot'ik erot'ik erotik'
e'ro'tik e'rot'ik er'o'tik erot'ik erotik'
e'rod er'od erod'
e'rod erod'
e'ros er'os eros'
e'rot er'ot erot'
e'rot erot'
e'rot'ik er'o'tik erot'ik erotik'
e'roz'i er'oz'i erozi'
e'ru'di'ci er'u'di'ci erud'ic'i erudici'
e'ru'di'ci erud'ic'i erudici'
e'sam'en e'same'n esamen'
e'se ese'
e'se'n e'sen ese'n esen'
e'senc esenc'
e'ska'dron e'skadr'on esk'a'dron eskadr'on eskadron'
e'ska'lop e'skal'op esk'a'lop eskal'op eskalop'
e'skadr eskadr'
e'skal esk'al eskal'
e'skal'on esk'alo'n eskal'on eskalon'
e'skal'on eskal'on eskalon'
e'skap eskap'
e'skarp eskarp'
e'skat'ologi esk'at'olog'i esk'at'ologi eskatologi'
e'sku'lap esk'u'lap eskulap'
e'span'j'o'let e'span'jol'et espanjolet'
e'spart espart'
e'stabl establ'
e'ster est'er ester'
e'stim estim'
e'stiv'ac'i est'iv'a'ci est'iv'ac'i estivaci'
e'tal'on e'talon et'alo'n etalon'
e'tal'on e'talon etalon'
e'tend et'end etend'
e'ter et'er eter'
e'ter eter'
e'ter'n e'tern et'er'n eter'n etern'
e'ter'n e'tern eter'n etern'
e'tik et'ik etik'
e'tik etik'
e'tik'ed et'ik'ed etik'ed etiked'
e'tik'ed etik'ed etiked'
e'tik'et et'i'ket et'ik'et etik'et etiket'
e'tik'et et'i'ket etik'et etiket'
e'tim etim'
e'tio'log et'i'olog et'io'log etiolog'
e'tio'pi et'i'op'i et'i'opi et'io'pi etiop'i etiopi'
e'tio'pi et'i'opi et'io'pi etiop'i etiopi'
e'tio'pi et'i'opi etiop'i etiopi'
e'tio'pi etiop'i etiopi'
e'tiol et'i'ol etiol'
e'toks'i et'o'ksi et'ok'si et'oks'i et'oksi etoksi'
e'tru'ski et'ru'ski et'rusk'i etrusk'i etruski'
e'vak'u e'vaku evaku'
e'van'gel'i e'vang'eli evangeli'
e'van'gel'iz e'vang'eliz evangeliz'
e'vang'eliz evangeliz'
e'vapor'it evaporit'
e'vel'in evelin'
e'vent event'
e'vent'u'al event'u'al eventual'
e'ver'est everest'
e'vi'dent e'vid'ent evident'
e'vi'pan e'vip'an evipan'
e'vit evit'
e'vol'u evolu'
e'vol'u'ci evolu'ci evoluci'
e'vol'ut e'volut evolut'
e'vol'vent e'volv'ent evolvent'
e'ze'kiel ezekiel'
e'zo'fag ezofag'
e'ĥi'n e'ĥin eĥ'in eĥin'
e'ĥin'ok'ok eĥ'i'nok'ok eĥin'o'kok eĥin'ok'ok eĥinokok'
e'ŝaf'od eŝafod'
ed'em edem'
ed'en eden'
ed'i'tor ed'it'or editor'
ed'ip edip'
ed'u'ard eduard'
ef'e'mer'id ef'em'e'rid efemer'id efemerid'
ef'e'merop'ter efemer'op'ter efemer'opt'er efemeropter'
ef'ekt efekt'
ef'ekt'iv efekt'iv efektiv'
ef'luv efluv'
ef'od efod'
ef'ro'n efron'
eg'i'lop eg'il'op egilop'
eg'id egid'
eg'le'fi'n eg'le'fin eglefin'
eg'op'od'i ego'po'di ego'pod'i ego'podi egopodi'
eg'ret egret'
egipt'i egipti'
ej'ekt'iv ejektiv'
ej'fel ejfel'
ej'ge'n ej'gen ejgen'
ejnŝtejn'i ejnŝtejni'
ek'aŭ'dat ek'aŭd'at ekaŭdat'
ek'bal'i ek'bali ekbali'
ek'di'son ek'dis'on ekdison'
ek'i eki'
ek'id'n ekidn'
ek'ip ekip'
ek'lek'tik ek'lekt'ik eklektik'
ek'lez'i eklezi'
ek'log eklog'
ek'olog eko'log ekolog'
ek'olog'i ek'ologi eko'log'i ekolog'i ekologi'
ek'scen'trik eks'centr'ik ekscentr'ik ekscentrik'
ek'sci'ton eks'ci'ton eks'cit'on ekscit'on eksciton'
ek'skori eks'kor'i eks'kori ekskori'
ek'span'si eks'pan'si eks'pans'i ekspansi'
ek'spekt eks'pekt ekspekt'
ek'spekt'or eks'pekt'or ekspekt'or ekspektor'
ek'spert ekspert'
ek'spert'iz ekspert'iz ekspertiz'
ek'sport eks'port eksport'
ek'staz ekstaz'
ek'sten'sor eks'ten'sor eks'tens'or eks'tensor ekstens'or ekstensor'
ek'ster eks'ter ekster'
ek'sud eksud'
ek'tom'i ek'tomi ekt'om'i ekto'mi ektomi'
ek'top'i ekt'opi ekto'pi ektopi'
ek'tro'pi ek'trop'i ektropi'
ek'val'iz ek'valiz ekv'a'liz ekv'aliz ekvaliz'
ek'vat'or ekv'a'tor ekv'ator ekvator'
ek'vat'or'i ekv'a'tor'i ekv'a'tori ekv'ator'i ekvator'i ekvatori'
ek'vat'or'ial ekv'a'tori'al ekv'ator'ial ekvator'ial ekvatori'al ekvatorial'
ek'vip'ot'en'ci'al ekv'i'pot'en'ci'al ekv'i'potenc'ial ekv'i'potencial ekv'ip'o'ten'ci'al ekvipotencial'
ek'ze'kut ekz'e'kut ekz'ek'ut ekzekut'
ek'ze'kut'iv ekz'e'kut'iv ekz'ek'ut'iv ekzekut'iv ekzekutiv'
ek'zo'cet ekz'o'cet ekzo'cet ekzocet'
ek'zo'gen ekz'o'gen ekzo'ge'n ekzo'gen ekzogen'
ek'zo'n ek'zon ekz'on ekzo'n ekzon'
ek'zo'tik ekz'ot'ik ekzo'tik ekzot'ik ekzotik'
ekin'o'derm ekinoderm'
eko'no'metrik ekonom'e'trik ekonometrik'
eks'centr ekscentr'
eks'cep'ci ekscepci'
eks'cit ekscit'
eks'klam'ac'i eksklamaci'
eks'kluz'iv ekskluziv'
eks'kom'unik eks'komun'ik eks'komunik ekskomunik'
eks'kre'ci ekskreci'
eks'kre'ment eks'krem'ent eks'krement ekskrement'
eks'kurs ekskurs'
eks'kuz ekskuz'
eks'libr'is ekslibris'
eks'per'i'ment eks'peri'ment eksperiment'
eks'peri'ment eksperiment'
eks'plik eksplik'
eks'plu'at ekspluat'
eks'po'n ekspon'
eks'po'ne'n'ci'al eks'pone'n'ci'al ekspon'en'ci'al eksponencial'
eks'pone'n'ci'al ekspon'en'ci'al eksponencial'
eks'poz'ic'i eks'pozici ekspozici'
eks'pre'sion'ism eks'pre'sionism ekspresionism'
eks'pre'sion'ist ekspresionist'
eks'pres ekspres'
eks'tem'por'al eks'temp'o'ral eks'temp'or'al eks'temporal ekstemporal'
eks'tens ekstens'
eks'term eksterm'
eks'tra'pol eks'trap'ol ekstr'a'pol ekstra'pol ekstrapol'
eks'tra'vag'anc ekstra'vag'anc ekstravaganc'
eks'trad'ic'i eks'tradici ekstr'adici ekstra'di'ci ekstradici'
eks'trad'os ekstr'ad'os ekstrados'
eks'trakt ekstr'akt ekstrakt'
eks'trem ekstr'em ekstrem'
eks'vot eksvot'
eksped'ic'i ekspedici'
ekspon'ent eksponent'
ekstr'avert'it ekstra'ver'tit ekstra'vert'it ekstravertit'
ekt'azi ektazi'
ekto'derm ektoderm'
ekto'plasm ektoplasm'
ekv'a'ci ekv'ac'i ekvaci'
ekv'ac'i ekvaci'
ekv'i'pol'ent ekv'i'polent ekv'ip'o'lent ekvipolent'
ekv'i'val'ent ekv'i'valent ekv'iv'a'lent ekvivalent'
ekv'i'valent ekv'iv'a'lent ekvivalent'
ekz'akt ekzakt'
ekz'alt ekzalt'
ekz'am'en ekz'ame'n ekz'amen ekzamen'
ekz'ame'n ekz'amen ekzamen'
ekz'an'tem ekz'ant'em ekz'antem ekzantem'
ekz'an'tem ekz'antem ekzantem'
ekz'ark ekzark'
ekz'e'kut ekz'ek'ut ekzekut'
ekz'e'kut'iv ekz'ek'ut'iv ekzekut'iv ekzekutiv'
ekz'ek'u'ci ekzekuci'
ekz'ek'vat'ur ekz'ekv'at'ur ekzekv'a'tur ekzekv'at'ur ekzekvatur'
ekz'ekv ekzekv'
ekz'em ekzem'
ekz'erc ekzerc'
ekz'erg ekzerg'
ekz'i'sten'ci'alism ekz'is'ten'ci'alism ekzist'en'ci'alism ekzistencialism'
ekz'i'sten'ci'alism ekzist'en'ci'alism ekzistencialism'
ekz'il ekzil'
ekz'ist ekzist'
ekz'o'gami ekzo'gam'i ekzo'gami ekzogami'
ekz'oft'alm'i ekz'oftalm'i ekzo'ftal'mi ekzoftalmi'
ekz'okr'in ekzo'kri'n ekzo'krin ekzokrin'
ekz'okr'in ekzo'krin ekzokrin'
ekz'ot ekzot'
ekz'ot'ik ekzo'tik ekzot'ik ekzotik'
ekzempl'er ekzempler'
ekzist'en'ci'a'list ekzistencialist'
ekzo'ter ekzot'er ekzoter'
ekzo'term ekzoterm'
ekzo'tik ekzot'ik ekzotik'
el'a'i'dat el'a'id'at elaidat'
el'do'rad el'dor'ad eldorad'
el'on elon'
el'si'nor el'sin'or elsinor'
el'ze'vir elzevir'
elb'rus elbrus'
ele'fan'tin ele'fant'in elefant'in elefantin'
ele'fant elefant'
ele'o'kar'it ele'ok'a'rit eleokarit'
elekt'ro'n elektr'on elektro'n elektron'
elekt'ro'valent elektr'oval'ent elektro'valent elektrovalent'
elekt'rol'it elektr'ol'it elektro'lit elektrolit'
elekt'rol'iz elektr'ol'iz elektro'liz elektroliz'
elekt'rot'ip'i elektr'ot'ip'i elektro'tip'i elektrotip'i elektrotipi'
elektr'ok'ut elektro'kut elektrokut'
elektro'metr elektrometr'
elektro'skop elektroskop'
em'ajl emajl'
em'bar'as embaras'
em'ber'iz emberiz'
em'bo'li em'bol'i embol'i emboli'
em'bol embol'
em'bol'i embol'i emboli'
em'braz'ur embrazur'
em'bri embri'
em'bri'o'geni embri'o'gen'i embri'o'geni embriogeni'
em'brok'ac'i embrokaci'
em'faz emfaz'
em'id emid'
em'pat'i em'pati empati'
em'pen empen'
em'pen'er'on em'pene'ro'n empen'er'on empeneron'
em'pi'em empiem'
em'pi're em'pir'e em'pire empir'e empire'
em'pi'rism em'pir'ism empir'ism empirism'
em'pir empir'
em'pir'i empir'i empiri'
em'pir'ist empir'ist empirist'
em'por'i empori'
en'a'lag en'al'ag enalag'
en'an'tio'morf en'an'tiom'orf en'anti'om'orf enant'io'morf enant'iom'orf enantiomorf'
en'an'tio'trop enant'io'trop enantiotrop'
en'ant enant'
en'anti'oz enantioz'
en'cef'al en'cefal encefal'
en'cel'ad encelad'
en'ci'klik en'cikl'ik enciklik'
en'cikl'op'ed'i en'ciklop'ed'i enciklopedi'
en'de'mi end'e'mi end'emi endemi'
en'di'vi end'i'vi end'iv'i endivi'
en'dog'ami end'o'gami endo'gam'i endo'gami endogami'
en'dog'en end'o'gen endo'ge'n endo'gen endogen'
en'dor'fin end'orf'in endorfin'
en'erg'i energi'
en'fil enfil'
en'gaĝ engaĝ'
en'graŭl engraŭl'
en'har'mon en'harmon enharmon'
en'kaŭstik enkaŭstik'
en'ket enket'
en'klav enklav'
en'kli'tik enklitik'
en'si'fer ensifer'
en'tabl'em'ent entablement'
en'tal'pi en'talp'i ent'alp'i entalpi'
en'tel ent'el entel'
en'tel'eki ent'e'lek'i entel'eki enteleki'
en'tent ent'ent entent'
en'ter ent'er enter'
en'ter'ok'in'az ent'e'rok'in'az enter'o'kinaz enter'ok'i'naz enter'ok'in'az enterokinaz'
en'tim'em ent'i'mem entimem'
en'tol'om ent'o'lom ent'ol'om entolom'
en'tom'olog ent'om'o'log ent'om'olog entomolog'
en'tom'ologi ent'om'olog'i ent'om'ologi entomolog'i entomologi'
en'tre'pren ent'rep'ren entre'pren entrepren'
en'tro'pi en'trop'i ent'ro'pi entropi'
en'tro'pi en'trop'i entropi'
en'vel'op envelop'
en'verg'ur envergur'
en'vi envi'
end'e'mi end'emi endemi'
end'i'mi'on endimion'
end'okr'in endo'kri'n endo'krin endokrin'
end'okr'in endo'krin endokrin'
end'os endos'
end'otel'i endo'tel'i endo'teli endoteli'
endo'derm endoderm'
endo'karp endokarp'
endo'mor'fi endo'morf'i endo'morfi endomorfi'
endo'plasm endoplasm'
endo'skop endoskop'
endo'skop'i endo'skopi endos'kopi endoskop'i endoskopi'
endo'sperm endosperm'
endo'term endoterm'
ent'j'er entjer'
ent'om'os'trak ent'om'ostrak entomostrak'
er'a era'
er'ant'id erantid'
er'bi erbi'
er'go'graf erg'o'graf ergograf'
er'got erg'ot ergot'
er'i eri'
er'ik erik'
er'iv'an er'ivan eri'van erivan'
er'lang erlang'
er'mit ermit'
er'n'est er'nest ernest'
erg'at'iv ergativ'
erg'o'no'mi erg'o'nom'i erg'on'om'i ergonomi'
erg'o'nom'i erg'on'om'i ergonomi'
erg'o'ster'ol erg'o'sterol erg'os'ter'ol erg'ost'e'rol erg'ost'er'ol ergosterol'
eri'ob'o'tri eriobotri'
eri'tro'ksil eritroksil'
eri'zim erizim'
esk'ar eskar'
esk'ort eskort'
esk'ul eskul'
esk'vi'lin esk'vil'in eskvilin'
esk'vir eskvir'
esk'viz'it esk'vizit eskvizit'
esper'ant esperant'
esper'anti esperant'i esperanti'
est'e'tik est'etik estetik'
est'ing esting'
est'on eston'
est'oni eston'i estoni'
est'rad estr'ad estrad'
est'radi'ol estr'a'diol estradiol'
est'u'ar estuar'
estr'ag'on estragon'
et'at etat'
et'aĝ etaĝ'
et'aĝ'er etaĝ'er etaĝer'
et'i'olog'i et'i'ologi etiolog'i etiologi'
et'i'op etiop'
et'li'n'ger et'lin'ger etlinger'
et'n etn'
et'no'graf etn'o'graf etnograf'
et'o'log'i et'olog'i et'ologi etologi'
et'os etos'
et'rio'skop etrioskop'
et'rur'i etruri'
et'rusk etrusk'
et'uv etuv'
et'uz etuz'
etaĝ'er etaĝer'
etn'o'graf etnograf'
etn'o'graf'i etn'o'grafi etn'ogr'a'fi etnograf'i etnografi'
eĥ'id'n eĥidn'
eĥ'no'derm eĥnoderm'
eĥ'o'la'li eĥ'ol'a'li eĥ'ol'ali eĥolali'
eŭ'da'j'mon'ism eŭ'da'j'monism eŭ'dajmon'ism eŭdajmonism'
eŭ'di'o'metr eŭdiometr'
eŭ'di'o'metr'i eŭ'di'o'metri eŭ'di'om'e'tri eŭdiometr'i eŭdiometri'
eŭ'fon'i eŭ'foni eŭfoni'
eŭ'for'bi eŭforbi'
eŭ'for'i eŭfori'
eŭ'frat eŭfrat'
eŭ'fraz'i eŭfrazi'
eŭ'ge'n eŭ'gen eŭgen'
eŭ'ge'ni eŭ'gen'i eŭ'geni eŭgen'i eŭgeni'
eŭ'gen'i eŭ'geni eŭgen'i eŭgeni'
eŭ'gen'ik eŭgen'ik eŭgenik'
eŭ'kar'ist'i eŭkaristi'
eŭ'kari'ot eŭkariot'
eŭ'metr'op eŭme'trop eŭmetrop'
eŭ'nuk eŭnuk'
eŭ'pat'or'i eŭpatori'
eŭ'pep'si eŭpepsi'
eŭ'raz'i eŭ'razi eŭr'azi eŭrazi'
eŭ'rid'ic eŭr'id'ic eŭridic'
eŭ'rip'id eŭr'ip'id eŭripid'
eŭ'ritm eŭritm'
eŭ'ro'pi eŭr'o'pi eŭr'opi eŭrop'i eŭropi'
eŭ'rot eŭr'ot eŭrot'
eŭ'ski eŭsk'i eŭski'
eŭ'stak'i eŭ'staki eŭstaki'
eŭ'ta'naz'i eŭ'ta'nazi eŭ'tan'azi eŭtanazi'
eŭme'n'id eŭmenid'
eŭr'i'pterig'i eŭr'ip'te'rig'i eŭr'ip'ter'ig'i eŭripterigi'
eŭr'op eŭrop'
eŭr'opi eŭrop'i eŭropi'
fa'bel fab'el fabel'
fa'bi fab'i fabi'
fa'bri'ci fabrici'
fa'brik fabrik'
fa'ci fac'i faci'
fa'de'n fad'en faden'
fa'du fad'u fadu'
fa'e'ton fa'et'on faeton'
fa'go'cit fag'o'cit fagocit'
fa'got fag'ot fagot'
fa'j faj'
fa'j'n faj'n fajn'
fa'kir fak'ir fakir'
fa'koĉ'er fa'koĉer fakoĉer'
fa'kult fakult'
fa'kult'at fakult'at fakultat'
fa'kult'at'iv fakult'at'iv fakultat'iv fakultativ'
fa'lan'ger fa'lang'er fal'an'ger falang'er falanger'
fa'lan'ster fal'an'ster fal'ans'ter falanster'
fa'lang falang'
fa'lang'i fal'angi falang'i falangi'
fa'lar fal'ar falar'
fa'lar'id fal'a'rid fal'arid falar'id falarid'
fa'lar'op fal'ar'op falar'op falarop'
fa'lar'op'od fal'ar'op'od falar'o'pod falar'op'od falarop'od falaropod'
fa'len fal'en falen'
fa'lern fal'er'n falern'
fa'lu'n fa'lun fal'u'n falun'
fa'lun fal'u'n falun'
fa'mil'i fa'mili fam'ili famili'
fa'mil'i fa'mili famili'
fa'mili famili'
fa'mili'ar fa'miliar famili'ar familiar'
fa'n fan'
fa'n'far fan'far fanfar'
fa'ner fan'er faner'
fa'ner'o'gam fan'e'ro'gam fan'er'o'gam faner'o'gam fanerogam'
fa'ner'oz'o'ik fan'e'roz'o'ik fan'er'oz'o'ik faner'o'zo'ik faner'oz'o'ik fanerozoik'
fa'no'n fa'non fan'on fanon'
fa'rad far'ad farad'
fa'ran'dol fa'rand'ol far'an'dol far'and'ol farandol'
fa'ren'hejt far'en'hejt farenhejt'
fa'rin far'in farin'
fa'ring far'ing faring'
fa'ros far'os faros'
fa'ru'n fa'run far'u'n farun'
fa'sad fasad'
fa'sci fasci'
fa'sci'n fasci'n fascin'
fa'sci'ol fasci'ol fasciol'
fa'son fason'
fa'tal fat'al fatal'
fa'tam'organ fat'a'morgan fat'am'organ fatamorgan'
fa'vor fav'or favor'
fa'ze'ol faz'e'ol faz'eol fazeol'
fa'ze'ol'us faz'eol'us fazeol'us fazeolus'
fab'el fabel'
fab'i fabi'
fab'ia'n fabi'an fabian'
fac'il facil'
fad'en faden'
fag'o'cit fagocit'
fag'o'pir fag'op'ir fagopir'
fag'o'pir fagopir'
faj'n fajn'
faj'rol'and faj'roland fajr'o'land fajr'ol'and fajroland'
fak'sim'il fak'simil faks'i'mil faksimil'
fak'tis fakt'is faktis'
fak'tit'iv fakt'it'iv faktitiv'
fak'tor fakt'or faktor'
fak'tor'i fak'tori fakt'or'i faktor'i faktori'
fak'tori'al fakt'or'ial faktor'ial faktori'al faktorial'
fak'tot fakt'ot faktot'
fak'tur fakt'ur faktur'
fakt'or faktor'
fal'bal falbal'
fal'o'id fal'oid faloid'
fal'us falus'
fals'et falset'
fan'a'tik fan'at'ik fan'atik fanatik'
fan'a'tik fan'atik fanatik'
fan'ari'ot fanariot'
fan'fa'ro'n fan'far'on fanfar'on fanfaron'
fan'far fanfar'
fan'far'on fanfar'on fanfaron'
fan'ta'si fan'tas'i fant'as'i fantasi'
fan'tas'mag'or'i fant'as'mag'or'i fantasm'agor'i fantasm'agori fantasmagori'
fan'tom fant'om fantom'
fant'as'mag'or'i fantasm'agor'i fantasm'agori fantasmagori'
fant'azi fantazi'
far'a'on faraon'
far'i'se far'is'e farise'
far'mac'i farm'ac'i farmaci'
far'ni'ent farnient'
far'sal fars'al farsal'
farm'a'ko'log farmakolog'
farm'a'ko'log'i farmakolog'i farmakologi'
farnez'ol farnezol'
fat'ras fatras'
faz'an fazan'
fe'bru'ar feb'ru'ar febr'u'ar februar'
fe'de'raci fe'der'ac'i feder'ac'i federaci'
fe'de'raci feder'ac'i federaci'
fe'de'ral fe'der'al feder'al federal'
fe'der feder'
fe'kul fek'ul fekul'
fe'li'et'on fel'ie'ton felieton'
fe'lis fel'is felis'
fe'luk feluk'
fe'mal femal'
fe'mi'n fe'min femin'
fe'mur femur'
fe'n fen'
fe'n'kol fen'kol fenkol'
fe'ne'tol fe'net'ol fen'e'tol fen'et'ol fenetol'
fe'ni'ci fe'nic'i fen'ic'i fenic'i fenici'
fe'nic fen'ic fenic'
fe'nic'i fen'ic'i fenic'i fenici'
fe'niks fen'iks feniks'
fe'nil fen'il fenil'
fe'nom'en fen'om'en fen'omen fenomen'
fe'nom'en fen'omen fenomen'
fe'not'ip fen'o'tip fen'ot'ip fenotip'
fe'o'fi'tin fe'o'fit'in feofit'in feofitin'
fe'o'fit feofit'
fe'rar fer'ar ferar'
fe'rit fer'it ferit'
fe'ro'cian fer'o'cian feroc'ia'n ferocian'
fe'ro'i fer'o'i feroi'
fe'ro'lag fe'rol'ag fer'o'lag fer'ol'ag ferol'ag ferolag'
fe'ro'mon fe'rom'on fer'o'mon fer'om'on feromon'
fe'rol fer'ol ferol'
fe'rom'on fer'o'mon fer'om'on feromon'
fe'rot'ip'i fer'o'tip'i fer'ot'ip'i ferotipi'
fe'sten fest'en festen'
fe'stiv'al fest'i'val fest'iv'al festival'
fe'stuk festuk'
fe'tor fet'or fetor'
feb'ru'ar febr'u'ar februar'
fel'ie'ton felieton'
fel'iks feliks'
fen'a'cet'in fen'ace'tin fen'acet'in fenacetin'
fen'an'tre'n fen'an'tren fen'ant'ren fen'antr'en fenantren'
fen'ci'kli'din fen'cikl'i'din fen'cikl'id'in fenciklidin'
fen'estr fenestr'
fen'i'kopt'er fen'ik'opt'er fenik'op'ter fenik'opt'er fenikopter'
fen'i'kopt'er fenik'op'ter fenik'opt'er fenikopter'
fen'i'kur fen'ik'ur fenik'ur fenikur'
fen'ik fenik'
fen'kol fenkol'
fen'ot'i'azi'n fenotiazin'
fen'u'grek fen'ugr'ek fenugrek'
fer'dek ferdek'
fer'din'and ferdinand'
fer'i feri'
fer'ic'ia'n feri'cian ferician'
fer'mat ferm'at fermat'
fer'ment ferm'ent ferment'
fer'mi ferm'i fermi'
fer'mi'on ferm'ion fermi'on fermion'
fer'n'and fernand'
fer'ut ferut'
fer'vor fervor'
fest'on feston'
fi'akr fiakr'
fi'anĉ fianĉ'
fi'ask fiask'
fi'ber fiber'
fi'bol fibol'
fi'bri'lac'i fi'bril'ac'i fibr'i'la'ci fibr'i'lac'i fibr'il'ac'i fibrilaci'
fi'bul fibul'
fi'di fid'i fidi'
fi'er fier'
fi'kar'i fi'kari fik'ari fikari'
fi'kom'ic'et fi'komi'cet fik'o'micet fik'om'i'cet fik'om'ic'et fikomicet'
fi'kus fik'us fikus'
fi'la'delf fi'lad'elf fil'a'delf fil'ad'elf filadelf'
fi'lakt'eri filakteri'
fi'lament fil'a'ment fil'ament filament'
fi'lant fil'ant filant'
fi'lant'ro'pi fil'an'trop'i fil'antrop'i filant'ro'pi filantrop'i filantropi'
fi'lar'i fil'ari filari'
fi'lat'el fil'a'tel fil'atel filatel'
fi'le fil'e file'
fi'li fil'i fili'
fi'lig'ran fili'gran filigran'
fi'lik fil'ik filik'
fi'lik filik'
fi'lip fil'ip filip'
fi'lip'end'ul fili'pend'ul filip'end'ul filipendul'
fi'lip'i fili'pi filip'i filipi'
fi'lip'ik fili'pik filip'ik filipik'
fi'lip'in fili'pin filip'in filipi'n filipin'
fi'lis'ten fi'list'en fili'sten filisten'
fi'lit fil'it filit'
fi'lod'i fil'od'i filodi'
fi'lok'ser fil'ok'ser fil'oks'er filokser'
fi'lok'tet fil'ok'tet fil'okt'et filoktet'
fi'lom'el fil'o'mel fil'om'el filomel'
fi'lop'od fil'o'pod fil'op'od filopod'
fi'loz'o'fi fil'o'zo'fi fil'oz'o'fi filozof'i filozofi'
fi'lum fil'um filum'
fi'moz fimoz'
fi'n fin'
fi'n'al fin'al final'
fi'n'n fin'n finn'
fi'ni fin'i fini'
fi'ni'al fin'ial fini'al finial'
fi'nis'ter fin'ist'er fini'ster finister'
fi'nit'iv fin'it'iv finitiv'
fi'ol fiol'
fi'si fisi'
fi'tis fit'is fitis'
fi'tof'tor fit'oft'or fitoftor'
fi'ĝi fiĝi'
fibr'o'in fibroin'
fid'e'i'kom'is fid'e'ik'o'mis fideikomis'
fid'el fidel'
fid'i fidi'
fig'ar figar'
fig'ur figur'
fik'ci fikci'
fil'an'trop fil'antr'op fil'antrop filantrop'
fil'an'trop fil'antrop filantrop'
fil'an'trop'i fil'antrop'i filant'ro'pi filantrop'i filantropi'
fil'har'mon'i fil'harmon'i fil'harmoni filharmoni'
fil'i fili'
fil'o'genez filogenez'
fil'o'log fil'olog filolog'
fil'o'log'i fil'olog'i fil'ologi filolog'i filologi'
fil'o'sem'it fil'os'e'mit filosemit'
fil'o'skop filoskop'
fil'o'stom fil'os'tom fil'ost'om filostom'
fil'on filon'
fil'trum filtr'um filtrum'
fili'gran filigran'
fili'pik filip'ik filipik'
fili'pin filip'in filipi'n filipin'
fin'anc financ'
fin'land finland'
fin'mark finmark'
firm'a firma'
firm'ament firma'ment firmament'
firm'ia'n firmian'
fistul'in fistulin'
fit'ing fiting'
fit'o'krom fit'ok'rom fit'okr'om fit'okrom fitokrom'
fit'o'lak fitolak'
fizio'gnom'ik fiziognomik'
fizio'log fiziolog'
fizio'log'i fiziolog'i fiziologi'
fizio'n'om'i fizio'nom'i fizionomi'
fizio'te'rap'i fizio'ter'api fizio'tera'pi fizio'terapi fizioterapi'
fizio'ter'api fizio'tera'pi fizio'terapi fizioterapi'
flag'e'lant flagel'ant flagelant'
flag'el flagel'
flak'on flakon'
flam'and flamand'
flam'eri flameri'
flam'in flamin'
flam'in'i flamin'i flamini'
flan'el flanel'
flandr'i flandri'
flav'i flavi'
flav'on flavon'
fle'bit flebit'
fle'bo'tom fle'bot'om flebotom'
fle'bo'tom'i fle'bo'tomi fle'bot'om'i flebotom'i flebotomi'
fle'get'on fle'geto'n fleg'e'ton fleg'et'on flegeton'
fle'ksi fleks'i fleksi'
fleg'mon flegm'on flegmon'
flegm'azi flegmazi'
fleks'or fleksor'
flik'te'n flik'ten flikten'
flog'is'ton flog'ist'on flogiston'
flor'e'al floreal'
flor'en floren'
flor'en'ci floren'ci florenc'i florenci'
flor'ia'n florian'
flor'id florid'
flor'ide'ofic florid'e'ofic florideofic'
flor'um florum'
flu'id fluid'
flu'o'rit flu'or'it fluor'it fluorit'
flu'or fluor'
flu'ter flut'er fluter'
fluor'esk fluoresk'
foj'er fojer'
foj'n fojn'
fok'se'n fok'sen foksen'
fok'us fokus'
fol'ad folad'
fol'i foli'
fol'klor folklor'
foli'ant foliant'
foli'kul'in foli'kuli'n folikulin'
foli'ol foliol'
foli'ot foliot'
fon'du fond'u fondu'
fon'e'tik fon'etik fonetik'
fon'em fonem'
fon'et'ism fonetism'
fon'et'ist fonetist'
fon'i foni'
fon'o'for fonofor'
fon'o'graf fonograf'
fon'o'lit fon'ol'it fonolit'
fon'o'log'i fon'olog'i fon'ologi fonologi'
fon'o'metr fonometr'
fon'o'metr'i fon'o'metri fon'om'e'tri fonometr'i fonometri'
fon'on fonon'
fon'ta'n fon'tan font'an fontan'
fon'tan font'an fontan'
fon'tan'bel font'an'bel fontan'bel fontanbel'
fon'tan'el font'an'el fontan'el fontanel'
fond'us fondus'
for'a'mini'fer for'ami'nif'er for'amin'i'fer foraminifer'
for'a'mini'fer for'amin'i'fer foraminifer'
for'fi'kul for'fik'ul forfikul'
for'int forint'
for'mac'i form'ac'i formaci'
for'mal form'al formal'
for'mal'de'hid form'aldehid formal'de'hid formaldehid'
for'mal'in for'mali'n form'a'lin form'ali'n formal'in formalin'
for'mat form'at format'
for'mi form'i formi'
for'mol form'ol formol'
for'moz form'oz formoz'
for'mul form'ul formul'
for'n forn'
for'niks forn'iks forniks'
for'sit'i forsiti'
for'te'pian fort'e'pian fortepian'
for'tik fort'ik fortik'
for'tra'n fort'ran fortran'
for'tun fort'u'n fortun'
for'tun'at fort'u'n'at fortun'at fortunat'
for'tun'el for'tunel fortun'el fortunel'
for'u foru'
for'um forum'
form'ik formik'
form'ing forming'
forn'el fornel'
fort'e'pian fortepian'
fos'fen fosf'en fosfen'
fos'fin fosf'in fosfin'
fos'for fosf'or fosfor'
fos'for'esk fosfor'esk fosforesk'
fos'for'it fosf'or'it fosfo'rit fosfor'it fosforit'
fos'ge'n fos'gen fosgen'
fos'ili fosili'
fosf'o fosfo'
fosf'or'it fosfo'rit fosfor'it fosforit'
fosfor'esk fosforesk'
fot'el fotel'
fot'okrom'i foto'krom'i foto'kromi fotokromi'
fot'on foto'n foton'
fot'os'fer foto'sfer fotosfer'
fot'ost'at foto'stat fotostat'
fot'ot'ip foto'tip fototip'
foto'graf fotograf'
foto'graf'i foto'grafi fotograf'i fotografi'
foto'gram'e'tri fotogrametri'
foto'metr fotometr'
foto'metr'i foto'metri fotometr'i fotometri'
foto'sin'tez foto'sintez fotosintez'
foto'ter'api foto'tera'pi foto'terapi fototerapi'
foto'tip'i fototip'i fototipi'
foto'trop'ism foto'tropism fototropism'
frag'ari fragari'
frag'il fragil'
frag'ment fragment'
frag'mit fragmit'
frak'as frakas'
frak'ci frakci'
frak'se'n frak'sen fraksen'
frak'sen fraksen'
frak'sin'el fraksinel'
frak'tur frakt'ur fraktur'
fram'a'son fram'as'on framason'
fram'e frame'
franc'i franci'
franci'um francium'
frank'o'lin frank'ol'in frankolin'
frank'oni frankoni'
franĉ'iz franĉiz'
franĉ'kont'e franĉkonte'
franĝ'i'pan franĝ'ip'an franĝipan'
frat'er'kul fraterkul'
fraz'e'o'log fraz'e'olog frazeolog'
fraz'e'olog'i fraz'e'ologi frazeolog'i frazeologi'
frenolog'i frenologi'
frez'i frezi'
freŝ'e freŝe'
fri'kand frikand'
fri'kas frikas'
fri'kat'iv frikativ'
fri'mer frimer'
fri'n frin'
fri'po'n fripon'
fri'si fris'i frisi'
fri'taŭ'n frit'aŭ'n fritaŭn'
fri'til'ari frit'i'lar'i frit'il'ari fritilari'
fri'ul friul'
fri'vol frivol'
frig'an frigan'
frig'i frigi'
frig'id frigid'
frig'or'i frigori'
frin'gel fring'el fringel'
front'al frontal'
front'i'spic front'is'pic frontispic'
front'on fronton'
frukt'i'dor frukt'id'or fruktidor'
frustr'ac'i frustraci'
ftal'e'in ftalein'
fuk'si fuksi'
fuk'si'n fuk'sin fuksi'n fuksin'
ful'ard fulard'
ful'e're'n ful'e'ren ful'er'en fuleren'
ful'i'gul ful'ig'ul fuligul'
ful'ik fulik'
ful'mar fulm'ar fulmar'
ful'min fulm'in fulmin'
fulg'or fulgor'
fum'a'rol fum'ar'ol fumar'ol fumarol'
fum'ar fumar'
fum'ari fumar'i fumari'
fum'ig'ac'i fumigaci'
fund'a'ment fund'am'ent fund'ament fundament'
fund'a'ment fund'ament fundament'
fung'us fungus'
funk'ci funkci'
funk'ci'al funkci'al funkcial'
funk'cion'al funkci'on'al funkcional'
fur'al fural'
fur'an furan'
fur'aĝ furaĝ'
fur'go'n furgon'
fur'i furi'
fur'ni'tur fur'nit'ur furnitur'
fur'or furor'
furi'er furier'
furi'oz furioz'
fust'en fusten'
fut'bal futbal'
fut'ur futur'
fuz'e fuze'
fuz'el fuzel'
fuz'el'aĝ fuzel'aĝ fuzelaĝ'
fuz'i fuzi'
fuz'ili'er fuzi'li'er fuzilier'
fuz'u'lin fuz'ul'in fuzulin'
fuĝ'j'a'n fuĝ'j'an fuĝ'ja'n fuĝjan'
fuŝ'u'n fuŝun'
gabar'din gabardin'
gag'at gagat'
gag'e gage'
gaj'n gajn'
gal'a'ksi gal'aks'i galaksi'
gal'a'ksi galaksi'
gal'a'lit gal'alit galalit'
gal'a'pag galapag'
gal'a'te gal'at'e galat'e galate'
gal'ag galag'
gal'akt'oz galaktoz'
gal'an'ter'i gal'an'teri gal'anter'i galant'eri galanteri'
gal'an'tin gal'anti'n galant'in galantin'
gal'ant galant'
gal'at galat'
gal'at'i galat'i galati'
gal'ban galb'an galban'
gal'bul galb'ul galbul'
gal'e gale'
gal'e'as gale'as galeas'
gal'eg galeg'
gal'eg'i galeg'i galegi'
gal'en gale'n galen'
gal'er galer'
gal'eri galer'i galeri'
gal'i gali'
gal'ic'i gali'ci galici'
gal'ik'an gali'kan galikan'
gal'ile gali'le galile'
gal'ile'j gali'le'j galile'j galilej'
gal'in gali'n galin'
gal'in'ag gali'n'ag galin'ag galinag'
gal'in'ol galin'ol galinol'
gal'ion gali'on galion'
gal'j'on gal'jon galjon'
gal'o'j galoj'
gal'on galon'
gal'op galop'
gal'us galus'
gal'van galvan'
gale'o'pit'ek gale'o'pitek gale'opi'tek galeopitek'
galeg'i galegi'
galer'i galeri'
gali'ci galici'
gali'mat'i galimati'
gali'n'ag galin'ag galinag'
gali'ot galiot'
gali'um galium'
gam'ar gamar'
gam'bi gamb'i gambi'
gam'bit gamb'it gambit'
gam'bri'n gamb'rin gambrin'
gam'el gamel'
gam'elan gamel'an gamelan'
gam'et gamet'
gam'i gami'
gam'o'pet'al gam'o'petal gam'op'e'tal gamopetal'
gang'li gangli'
gang'lion gangli'on ganglion'
gang're'n gang'ren gangren'
gang'ster gangster'
gard'e'ni gard'en'i gardeni'
garn'i'tur garn'it'ur garnitur'
garn'i'zon garn'izo'n garnizon'
gas'kon gaskon'
gas'kon'i gas'koni gaskon'i gaskoni'
gas'o'ge'n gas'o'gen gasogen'
gas'o'metr gasometr'
gas'par gaspar'
gas'ton gast'on gaston'
gas'tro'pod gas'trop'od gast'ro'pod gastr'op'od gastropod'
gas'tron'om gast'ro'nom gastr'on'om gastronom'
gas'tron'om'i gastr'on'om'i gastronom'i gastronomi'
gas'trop'od gast'ro'pod gastr'op'od gastropod'
gas'trul gast'rul gastr'ul gastrul'
gast'e'romi'cet gast'er'o'micet gast'er'om'ic'et gasteromicet'
gast'e'rost'e gast'eros'te gasteroste'
gast'ro'fil gastr'o'fil gastrofil'
gast'rok'ne'mi gastr'ok'ne'mi gastroknemi'
gavi'al gavial'
gaz'al gazal'
gaz'el gazel'
gaz'et gazet'
gaz'on gazon'
gaŭl'i gaŭli'
gaŭl'ter'i gaŭl'teri gaŭlteri'
ge'astr geastr'
ge'de'on gedeon'
ge'fi're gefire'
ge'hen gehen'
ge'j gej'
ge'j'ser gej'ser gejser'
ge'lat gel'at gelat'
ge'lat'en gel'a'ten gel'aten gelat'en gelaten'
ge'loz gel'oz geloz'
ge'mut gem'ut gemut'
ge'n gen'
ge'n'cian gen'cian gencian'
ge'ner gen'er gener'
ge'ner'ac'i gen'era'ci gene'raci gener'ac'i generaci'
ge'ner'ac'i gene'raci gener'ac'i generaci'
ge'ner'al gene'ral gener'al general'
ge'net'ik gen'etik gene'tik genetik'
ge'ni gen'i geni'
ge'nit'iv gen'it'iv genitiv'
ge'no'cid ge'noc'id gen'o'cid genocid'
ge'noc'id gen'o'cid genocid'
ge'nom gen'om genom'
ge'not gen'ot genot'
ge'not'ip gen'o'tip gen'ot'ip genot'ip genotip'
ge'nu gen'u genu'
ge'o'fag'i geo'fag'i geofagi'
ge'od geod'
ge'odin'amik geo'dinam'ik geo'dinamik geod'in'amik geodinamik'
ge'ogr'a'fi geo'graf'i geo'grafi geograf'i geografi'
ge'oid geo'id geoid'
ge'ok'emi geo'ke'mi geo'kemi geokemi'
ge'okr'on'ologi geo'kron'olog'i geo'kron'ologi geo'kronologi geokronologi'
ge'olog geo'log geolog'
ge'olog'i ge'ologi geo'log'i geolog'i geologi'
ge'om'anc'i ge'oman'ci geo'man'ci geomanci'
ge'orgi georg'i georgi'
ge'orgi'n georg'in georgi'n georgin'
ge'os'fer geo'sfer geosfer'
ge'ran'i ger'a'ni ger'an'i gerani'
ge'ran'i ger'an'i gerani'
ge'ran'ial ger'an'ial gerani'al geranial'
ge'rio'n ger'i'on ger'ion gerion'
ge'ru'n'di ge'run'di ge'rund'i ger'u'n'di gerundi'
ge'ta get'a geta'
gej'ser gejser'
gen'erat'or gene'rat'or gener'a'tor gener'ator generator'
gen'erat'or gene'rat'or gener'ator generator'
gen'ist genist'
gene'a'log genealog'
gene'a'log'i genealog'i genealogi'
gene'a'o'log'i gene'a'olog'i gene'a'ologi geneaologi'
gene'ral gener'al general'
gene'rali'sim generalisim'
geo'centr geocentr'
geo'fizik geofizik'
geo'graf geograf'
geo'metr geometr'
geo'metr'i geo'metri geometr'i geometri'
geo'morf'olog'i geo'morf'ologi geo'morfologi geomorfologi'
geo'pol'it'ik geo'poli'tik geo'politik geopolitik'
geo'poli'tik geo'politik geopolitik'
geo'sin'klin'al geo'sink'lin'al geo'sinklinal geosinklinal'
geo'te'knik geo'teknik geoteknik'
geo'term geoterm'
geo'trop'ism geo'tropism geotropism'
geo'trup geotrup'
georg'ik georgik'
ger'ard gerard'
ger'bil gerbil'
ger'i'atri ger'ia'tri geriatr'i geriatri'
ger'il geril'
ger'is geris'
ger'le'n ger'len gerlen'
ger'man german'
ger'man'i ger'mani german'i germani'
ger'man'ik ger'manik german'ik germanik'
ger'ne'ze'j gernezej'
ger'ont geront'
ger'trud gertrud'
ger'vaz gervaz'
get'o geto'
gib'e gibe'
gib'eli'n gibe'lin gibelin'
gib'er'eli'n gibe're'lin gibe'rel'in giberelin'
gib'on gibon'
gib'ral'tar gibraltar'
gig'ant gigant'
gig'ol gigol'
gimnast'ik gimnastik'
gine'ko'log ginekolog'
ginekolog'i ginekologi'
gingiv'al gingival'
gip'a'et gipaet'
gip'sof'il gips'o'fil gipsofil'
gip'ur gipur'
gir'land girland'
gir'o'mitr giromitr'
gir'o'mitr'in gir'om'i'tri'n gir'om'itri'n giromitr'in giromitrin'
gir'o'skop giroskop'
glac'e glace'
glac'i glaci'
glac'is glacis'
glad'i'ator glad'ia'tor gladiator'
glad'i'ol gladiol'
glat'is glatis'
glaŭk'o'nit glaŭkonit'
glaŭk'om glaŭkom'
gli'ceri glicer'i gliceri'
gli'ceri'n glicer'in gliceri'n glicerin'
gli'ci'n glicin'
gli'ci'riz gli'cir'iz gliciriz'
gli'ci'riz gliciriz'
gli'ko'gen glik'o'gen glikogen'
gli'koka'lik glik'o'kalik glikokalik'
gli'kol glik'ol glikol'
gli'koz glik'oz glikoz'
gli'ok'sal gli'oks'al glioksal'
glicer'id glicerid'
glicer'in gliceri'n glicerin'
glicer'ol glicerol'
glob'in globin'
glob'o'skop globoskop'
glob'u'lar'i glob'ul'ari globul'ari globulari'
glob'u'lin glob'ul'in globul'in globulin'
glob'ul globul'
glob'us globus'
glor'i'oz glorioz'
glos'ek'tomi glos'ekto'mi glos'ektomi glosektomi'
glos'in glosin'
glos'it glosit'
glos'o'fa'ring glos'o'faring glosofaring'
glos'o'pterid glos'op'ter'id glos'opt'e'rid glosopterid'
glos'ol'ali glosolali'
glu'ci'ni glucini'
glu'cid glucid'
glu'koz gluk'oz glukoz'
glu'mel glum'el glumel'
glu'o'n glu'on gluon'
glu'tam glut'am glutam'
glu'tar glut'ar glutar'
glu'te glut'e glute'
glu'ten glut'en glute'n gluten'
gluk'ag'on glukagon'
glut'a'tio'n glut'a'tion glut'at'ion glutation'
glut'en glute'n gluten'
gnom'on gnomon'
go'bang gobang'
go'bel'in gobelin'
go'bi gobi'
go'e'let go'el'et goelet'
go'e'tit go'et'it goet'it goetit'
go'et goet'
go'fer gofer'
go'gol gogol'
go'j goj'
go'li'ard gol'i'ard goliard'
go'li'at goliat'
go'n'ad gonad'
go'n'dol gondol'
go'n'id'i go'ni'di gonidi'
go'n'ok'ok go'no'kok go'nok'ok gonokok'
go'n'or'e go'n'ore go'no're go'nor'e gonore'
go'n'tra'n gontran'
go'ni'o'metr goniometr'
go'ni'o'metr'i go'ni'o'metri go'ni'om'e'tri goniometr'i goniometri'
go'si'pi gosipi'
go'tam got'am gotam'
go'tik got'ik gotik'
gobi'us gobius'
gong'or gongor'
grac'i graci'
grac'il gracil'
grad'ac'i gradaci'
grad'u'al gradual'
grad'us gradus'
graf'em grafem'
graf'i grafi'
graf'ik grafik'
graf'ism grafism'
graf'it grafit'
graf'it'i grafit'i grafiti'
graf'o'log graf'olog grafolog'
graf'o'log'i graf'olog'i graf'ologi grafolog'i grafologi'
graj'n grajn'
gram'a'tik gram'atik gramatik'
gram'a'tom gram'atom gramatom'
gram'in gramin'
gram'ine gramin'e gramine'
gram'mole'kul gram'molekul grammolekul'
gram'o'fon gramofon'
gran'ad granad'
gran'at granat'
gran'di'oz grandioz'
gran'it granit'
gran'ol granol'
gran'ul granul'
gran'ul'o'cit granul'o'cit granulocit'
gran'ĉak granĉak'
grat'en graten'
grat'i'fik gratifik'
grat'ul gratul'
grav'ed graved'
grav'et'i graveti'
grav'i'metr'i grav'i'metri gravimetri'
grav'i'ton grav'it'on gravit'on graviton'
grav'it gravit'
grav'ur gravur'
greg'a'rin greg'ari'n gregarin'
greg'or'i gregori'
grek'i greki'
gren'a'dil gren'ad'il grenad'il grenadil'
gren'ad grenad'
gren'ad'ir grenad'ir grenadir'
gren'at grenat'
gren'land grenland'
gren'obl grenobl'
gri'fel grif'el grifel'
gri'fon grif'on grifon'
gri'mac grimac'
gri'n'de'li grindeli'
gri'ot griot'
gri'zon griz'on grizon'
griz'ajl grizajl'
griz'u grizu'
gros'u'lar'i gros'ul'ari grosulari'
grot'esk grotesk'
gru'mel grum'el grumel'
gru'mi'ŝam grum'i'ŝam grumiŝam'
gru'miks'am grum'ik'sam grum'iks'am grumiksam'
gul'ag gulag'
gul'de'n gulden'
gum'i'gut gum'ig'ut gumigut'
gust'av gustav'
gut'a guta'
gut'i'fer gutifer'
gut'u'ral gut'ural gutural'
guta'perk gutaperk'
guĝ'a'rat guĝ'ar'at guĝarat'
guĝ'a'rat guĝarat'
guĝ'a'rat'i guĝ'a'rati guĝarat'i guĝarati'
gvajak'ol gvajakol'
gvaran'i gvarani'
gvat'e'mal gvat'em'al gvatemal'
hag'ad hagad'
hag'i'ogr'a'fi hag'io'graf'i hag'io'grafi hagiograf'i hagiografi'
hag'io'graf hagiograf'
hag'is hagis'
hak'am hakam'
hal'adz haladz'
hal'al halal'
hal'e'bard halebard'
hal'i'ker hal'ik'er haliker'
hal'ia'et haliaet'
hal'it halit'
hal'o halo'
hal'o'fit halo'fit halofit'
hal'o'gen halo'gen halogen'
hal'oid halo'id haloid'
hal'ter halt'er halter'
hal'tro'n hal'tron halt'ro'n haltron'
hal'u'ci'n halucin'
hal'u'ci'naci halucin'ac'i halucinaci'
hamburg'er hamburger'
han'di'kap handikap'
han'i'bal hanibal'
han'o'j hanoj'
han'ovr hanovr'
han'ovr'i hanovr'i hanovri'
han'u'man han'um'an hanuman'
har'a'kir har'akir harakir'
har'bi'n harbin'
har'em harem'
har'ing haring'
har'is haris'
har'la'n har'lan harlan'
har'mon harmon'
har'mon'i harmon'i harmoni'
har'mon'ik har'monik harmon'ik harmonik'
har'mon'iz harmon'iz harmoniz'
har'monik harmon'ik harmonik'
har'old harold'
har'pag'o'fit harp'ag'o'fit harpagofit'
har'pal harp'al harpal'
har'pi harp'i harpi'
har'pun harp'u'n harpun'
har'ran harran'
har'us'peks haruspeks'
hard'var hardvar'
harmoni'um harmonium'
hav'a'j havaj'
hav'an havan'
hav'en haven'
haĉ'ek haĉek'
haŭs'er haŭser'
haŭs'i'er haŭsier'
haŭs'tor'i haŭs'tori haŭstori'
heb'ef're'ni heb'ef'ren'i heb'ef'reni hebefreni'
heb'et hebet'
heb're hebre'
heb'rid hebrid'
hekat'e hekate'
heks'ag'on heksa'go'n heksagon'
heksa'edr heksaedr'
heksa'metr heksametr'
hekt'ar hektar'
hekt'ik hektik'
hekt'or hektor'
hekto'graf hektograf'
hel'as helas'
hel'e'bor helebor'
hel'e'ni hel'en'i helen'i heleni'
hel'e'nis'tik helen'ist'ik heleni'stik helenistik'
hel'e'spont helespont'
hel'en helen'
hel'en'j helen'j helenj'
hel'er heler'
hel'go'land hel'gol'and helgoland'
hel'i heli'
hel'ic helic'
hel'ik helik'
hel'ikon heli'kon helik'on helikon'
hel'ikon'i heli'koni helik'oni helikon'i helikoni'
hel'iks heliks'
hel'io'centr heli'o'centr heliocentr'
hel'io'dor heli'o'dor heli'odor heliodor'
hel'io'graf heli'o'graf heliograf'
hel'io'pol heli'o'pol heli'op'ol heliopol'
hel'io'skop heli'o'skop helioskop'
hel'io'stat heli'o'stat heli'ost'at heliostat'
hel'io'trop heli'o'trop heliotrop'
hel'o'iz heloiz'
hel'od'e helode'
hel'ot helot'
hel'sink helsink'
hel'vel helvel'
hel'vet helvet'
hel'vet'i helvet'i helveti'
heli'an'tem heli'antem heliant'em heliantem'
heli'ant heliant'
heli'kopt'er helik'op'ter helik'opt'er helikopter'
heli'kriz helik'riz helikriz'
heli'o'graf'i heli'o'grafi heli'ogr'a'fi heliograf'i heliografi'
heli'o'grav'ur heli'o'gravur heli'ogr'av'ur heliogravur'
heli'o'ter'api heli'o'tera'pi heli'o'terapi heli'ot'e'rap'i heli'ot'era'pi helioterapi'
heli'o'trop'ism heli'o'tropism heliotrop'ism heliotropism'
heli'um helium'
helm'int helmint'
hem'a'tit hem'at'it hemat'it hematit'
hem'a'toks'il hemat'o'ksil hemat'ok'sil hematoksil'
hem'a'toks'ili'n hemat'o'ksil'in hemat'oksi'lin hematoksil'in hematoksilin'
hem'a'top hemat'op hematop'
hem'a'top'od hemat'o'pod hemat'op'od hematop'od hematopod'
hem'ant hemant'
hem'at hemat'
hem'at'i hemat'i hemati'
hem'e'rok'al hem'er'o'kal hem'er'ok'al hemerokal'
hem'er'o'kal'id hemerokal'id hemerokalid'
hem'i hemi'
hem'i'ĥord hemi'ĥord hemiĥord'
hem'ia'no'psi hemi'an'o'psi hemi'anopsi hemianopsi'
hem'ion hemi'on hemion'
hem'ip'legi hemi'plegi hemiplegi'
hem'ip'ter hemipter'
hem'is'fer hemi'sfer hemisfer'
hem'o hemo'
hem'o'fili hemo'fil'i hemo'fili hemofili'
hem'o'fili hemo'fili hemofili'
hem'ol'iz hemo'liz hemoliz'
hem'opt'iz hemoptiz'
hem'or'ag'i hemoragi'
hem'or'oid hemo'ro'id hemoroid'
hem'ost'az hemo'staz hemostaz'
hemat'e'mez hematemez'
hemat'oz hematoz'
hemi'an'o'psi hemi'anopsi hemianopsi'
hemi'celul'oz hemi'celuloz hemiceluloz'
hemi'kran'i hemi'krani hemikrani'
hemi'mor'fit hemi'morf'it hemimorfit'
hemi'plegi hemiplegi'
hemi'stik hemistik'
hemo'fili hemofili'
hemo'glob'in hemo'globin hemoglobin'
hemo'liz hemoliz'
hemo'lizin hemoliz'in hemolizin'
hen'a hena'
hen'an hena'n henan'
hen'di'a'din hen'di'ad'in hendiad'in hendiadin'
hen'eg'ovi hen'ego'vi henegovi'
hepat'ik hepatik'
hept'ag'on hepta'go'n heptagon'
her'a'kle herakl'e herakle'
her'al'dik her'ald'ik heraldik'
her'bar'i her'bari herb'ari herbari'
her'bari herb'ari herbari'
her'bert herbert'
her'ci'ni herc'i'ni herc'in'i hercini'
her'ed hered'
her'kul herkul'
her'kul'an her'kulan herkul'an herkulan'
her'kulan herkul'an herkulan'
her'man herm'an herman'
her'met herm'et hermet'
her'mi'on herm'i'on herm'ion hermion'
her'min'i her'mini herm'i'ni herm'in'i hermini'
her'mit herm'it hermit'
her'mon herm'on hermon'
her'ni herni'
her'ni'ari herni'ari herniari'
her'o hero'
her'o'in hero'in heroin'
her'od'ot hero'dot herodot'
her'oid hero'id heroid'
her'old herold'
her'ostr'at hero'strat herostrat'
her'pest herpest'
her'pet herpet'
herakl'it heraklit'
herc'eg'ovi'n herc'ego'vin hercegovin'
herm'afrodit hermafrodit'
herm'e'tik herm'etik hermet'ik hermetik'
herm'en'eŭ'tik hermeneŭtik'
hes'i hesi'
hes'per'i hes'peri hesperi'
hes'per'id hesperid'
hes'per'or'nit hes'per'orn'it hesperornit'
hes'peri'din hes'peridi'n hesperi'din hesperid'in hesperidin'
heter'o'gamet hetero'gamet heterogamet'
heter'o'gen hetero'gen heterogen'
heter'od'oks heterodoks'
heter'odin hetero'din heterodin'
heter'on'om'i hetero'nom'i heteronomi'
heter'opt'er heteropter'
heter'os'om hetero'som heterosom'
heter'oz'id heterozid'
heter'oz'ig'ot hetero'zigot heterozigot'
heĝ'az heĝaz'
heĝ'ir heĝir'
hid'alg hidalg'
hid'at'id hidatid'
hid'n hidn'
hid'ran'ge hid'rang'e hidr'an'ge hidrange'
hid'rast hidrast'
hid'rast'id hidrast'id hidrastid'
hid'rat hidr'at hidrat'
hid'raz'in hid'razi'n hidr'azi'n hidrazin'
hid'raz'on hidr'a'zon hidr'azo'n hidrazon'
hid'raŭl'ik hidr'aŭ'lik hidr'aŭl'ik hidraŭlik'
hid'ro'cefal hidr'o'cef'al hidr'o'cefal hidrocefal'
hid'ro'fil hidr'o'fil hidrofil'
hid'ro'fobi hidr'o'fobi hidrofob'i hidrofobi'
hid'ro'fon hidr'o'fon hidrofon'
hid'ro'gen hidr'o'gen hidrogen'
hid'ro'graf hidr'o'graf hidrograf'
hid'ro'ker hid'rok'er hidr'o'ker hidr'ok'er hidroker'
hid'ro'ni hidr'oni hidroni'
hid'ro'plan hidr'o'plan hidr'op'lan hidroplan'
hid'ro're hid'ror'e hidr'ore hidrore'
hid'rodi'n'amik hidr'o'dinam'ik hidr'o'dinamik hidr'odin'amik hidrodinamik'
hid'rok'arb'id hidr'o'kar'bid hidr'o'karb'id hidr'ok'arb'id hidrokarbid'
hid'rok'arb'on hidr'o'kar'bon hidr'o'karb'on hidr'o'karbon hidr'ok'arb'on hidrokarbon'
hid'rok'arb'on hidr'o'karb'on hidr'o'karbon hidr'ok'arb'on hidrokarbon'
hid'rok'arid hidr'ok'a'rid hidr'ok'arid hidrokarid'
hid'rok'ot'il hidr'o'kot'il hidr'ok'o'til hidr'ok'ot'il hidrokotil'
hid'rok'si hidr'o'ksi hidr'oks'i hidr'oksi hidroksi'
hid'rol'iz hidr'o'liz hidr'ol'iz hidroliz'
hid'ros'fer hidr'o'sfer hidr'os'fer hidrosfer'
hid'rost'atik hidr'o'stat'ik hidr'o'statik hidr'ost'atik hidrostatik'
hid'rot'era'pi hidr'o'ter'api hidr'o'tera'pi hidr'o'terapi hidr'ot'era'pi hidroterapi'
hidr'ant hidrant'
hidr'arg hidrarg'
hidr'o'elektr hidroelektr'
hidr'o'ge'olog hidr'o'geo'log hidr'o'geolog hidrogeolog'
hidr'o'ge'olog'i hidr'o'ge'ologi hidr'o'geolog'i hidr'o'geologi hidrogeolog'i hidrogeologi'
hidr'o'kar'it hidr'ok'a'rit hidrokarit'
hidr'o'korak hidrokorak'
hidr'o'ksil hidr'ok'sil hidroksil'
hidr'o'log hidr'olog hidrolog'
hidr'o'metr hidrometr'
hidr'o'metr'i hidr'o'metri hidrometr'i hidrometri'
hidr'o'plan hidr'op'lan hidroplan'
hidr'o'term hidroterm'
hidr'ok'sid hidr'oksid hidroksid'
hidr'olog'i hidr'ologi hidrolog'i hidrologi'
hif'o'lom hif'ol'om hifolom'
higrometr'i higrometri'
hik'or'i hikori'
hil'ari hilari'
hil'bert hilbert'
hil'el hilel'
hil'o'zo'ism hil'oz'o'ism hilozoism'
hil'um hilum'
himantop'od himantopod'
himen'e himene'
himen'i himeni'
himen'o'micet himen'om'i'cet himen'om'ic'et himenomicet'
himen'op'ter himen'opt'er himenopter'
hin'a'ja'n hinajan'
hin'de'n'burg hind'en'burg hindenburg'
hin'di hind'i hindi'
hin'do'ĉini hind'o'ĉini hindoĉini'
hin'du hind'u hindu'
hind'i hindi'
hind'o'ĉini hindoĉini'
hind'us'tan hindu'stan hindustan'
hiper'bat hiperbat'
hiper'bol hiperbol'
hiper'bor'e hiper'bore hiperbore'
hiper'bore hiperbore'
hiper'emi hiperemi'
hiper'estez'i hiperestezi'
hiper'go'n'ar hipergonar'
hiper'ik hiperik'
hiper'krit hiperkrit'
hiper'kriz hiperkriz'
hiper'metr'op hipermetrop'
hiper'on hiperon'
hiper'ten'si hiper'tens'i hiper'tensi hipertensi'
hiper'tro'fi hiper'trofi hipertrofi'
hipn'ot hipnot'
hipn'oz hipnoz'
hipo'centr hipocentr'
hipo'cikl'oid hipocikloid'
hipo'derm hipoderm'
hipo'drom hipodrom'
hipo'fag'i hipofagi'
hipo'fe hipofe'
hipo'gastr hipogastr'
hipo'ge hipoge'
hipo'glos hipoglos'
hipo'grif hipogrif'
hipo'kamp hipokamp'
hipo'kas'tan hipo'kast'an hipokastan'
hipo'kaŝ'tan hipo'kaŝtan hipokaŝtan'
hipo'kondr hipokondr'
hipo'kondr'i hipokondr'i hipokondri'
hipo'kren hipokren'
hipo'krit hipokrit'
hipo'la hipola'
hipo'lit hipolit'
hipo'man hipoman'
hipo'n hipon'
hipo'nim hiponim'
hipo'po'tam hipo'pot'am hipopotam'
hipo'spad'i hipospadi'
hipo'stat hipostat'
hipo'staz hipostaz'
hipo'stil hipostil'
hipo'taks hipotaks'
hipo'tal hipotal'
hipo'tal'am hipo'talam hipotal'am hipotalam'
hipo'te'n'ar hipo'ten'ar hipo'tenar hipotenar'
hipo'tek hipotek'
hipo'ten'si hipo'tens'i hipo'tensi hipotensi'
hipo'ten'uz hipotenuz'
hipo'tez hipotez'
hipur'id hipurid'
hirkan'i hirkani'
his'kiam hiskiam'
his'kiam'in hiskiam'in hiskiamin'
his'op hisop'
his'pan hispan'
his'pan'i hispan'i hispani'
his'ter'i his'teri hist'eri histeri'
his'terez histerez'
his'ton hist'on histon'
his'tor'i his'tori hist'or'i histori'
his'tri'on hist'rio'n histrion'
his'trik histrik'
hispani'ol hispaniol'
hist'amin histamin'
hist'i'din hist'id'in histidin'
hist'or'io'graf histori'o'graf historiograf'
hok'e hoke'
hold'ing holding'
holm'i holmi'
holograf'i holografi'
holomorf'i holomorfi'
holost'e holoste'
hom'e'o'mor'fi hom'e'o'morf'i hom'e'o'morfi hom'e'om'orf'i homeomorf'i homeomorfi'
hom'e'o'morf hom'e'om'orf homeomorf'
hom'e'o'pat hom'e'op'at homeopat'
hom'e'o'pat'i hom'e'o'pati hom'e'op'at'i homeopat'i homeopati'
hom'e'o'pat'i hom'e'o'pati homeopat'i homeopati'
hom'e'o'stat hom'e'ost'at hom'eost'at homeostat'
hom'e'o'term homeoterm'
hom'e'ot homeot'
hom'er homer'
hom'ili homili'
hom'o'fon homofon'
hom'o'ge'n hom'o'gen homogen'
hom'o'gen homogen'
hom'o'krom'i hom'o'kromi hom'ok'rom'i hom'ok'romi hom'okrom'i homokromi'
hom'o'log hom'olog homolog'
hom'o'log'i hom'olog'i hom'ologi homolog'i homologi'
hom'o'mor'fi hom'o'morf'i hom'o'morfi hom'om'orf'i homomorf'i homomorfi'
hom'o'morf hom'om'orf homomorf'
hom'o'nim homonim'
hom'o'sek'su'al hom'o'seks'u'al hom'os'ek'su'al hom'os'eks'u'al homoseksual'
hom'o'tet hom'ot'et homotet'
hom'o'tet homotet'
hom'o'tet'i homotet'i homoteti'
hom'o'top hom'ot'op homotop'
hom'o'top'i hom'ot'opi homotop'i homotopi'
hom'o'zigot hom'oz'i'got hom'oz'ig'ot homozigot'
hom'op'ter hom'opt'er homopter'
hom'u'n'kul homunkul'
hondur'as honduras'
honor'ari honorari'
honor'i honori'
hop'lit hoplit'
hor'ac'i horaci'
hor'de hord'e horde'
hor'de'ol hord'eol horde'ol hordeol'
hor'i'zon'tal hor'izo'n'tal horizont'al horizontal'
hor'iz'ont horizont'
hor'loĝ horloĝ'
hor'min hormin'
hor'mon hormon'
hor'n horn'
hor'o'skop horoskop'
hor'or horor'
hor'ten'si hor'tens'i hor'tensi hort'en'si hortensi'
hor'tik'ul'tur hort'i'kult'ur hort'i'kultur hort'ik'ul'tur hortikultur'
hor'tul'an hort'u'lan hort'ulan hortulan'
hor'us horus'
hord'elim horde'lim hordelim'
hos'pi'tal hos'pit'al hospital'
hos'pic hospic'
hub'e'j hub'ej hubej'
hug'e'not hug'en'ot hugenot'
hul'ig'an huligan'
hul'man hulman'
hum'an human'
hum'er humer'
hum'id humid'
hum'il humil'
hum'or humor'
hum'ul humul'
hum'ur humur'
humor'esk humoresk'
hun'a'n hun'an hunan'
hun'gari hungar'i hungari'
hun'tun huntun'
hur'a hura'
hur'i huri'
hur'on huron'
hus'ar husar'
hus'um husum'
i'a ia'
i'al ial'
i'am iam'
i'ber iber'
i'ber'i iber'i iberi'
i'ber'is iber'is iberis'
i'bis ibis'
i'cid ic'id icid'
i'da id'a ida'
i'de id'e ide'
i'de'al id'e'al ide'al ideal'
i'dent id'ent ident'
i'di'om id'i'om id'iom idiom'
i'di'ot id'i'ot idiot'
i'dil'i id'i'li id'il'i id'ili idili'
i'dil'i id'i'li id'ili idili'
i'dil'i id'ili idili'
i'dol id'ol idol'
i'dom'en'e i'domen'e id'om'en'e id'omen'e idomene'
i'du id'u idu'
i'dum'e id'um'e id'ume idume'
i'e ie'
i'el iel'
i'fi'gen'i i'fi'geni i'fig'e'ni i'fig'en'i ifigeni'
i'fi'gen'i i'fi'geni i'fig'en'i ifigeni'
i'frit ifrit'
i'kar'i i'kari ik'ari ikari'
i'ko'n i'kon ik'on ikon'
i'kon'ost'az ikon'o'staz ikon'ost'az ikonostaz'
i'kor ik'or ikor'
i'ksi ik'si iks'i iksi'
i'ksi iks'i iksi'
i'ksi'on ik'sion iks'ion iksi'on iksion'
i'le il'e ile'
i'li il'i ili'
i'li ili'
i'li'ad ili'ad iliad'
i'li'ci i'lic'i i'lici ili'ci ilici'
i'li'um ili'um ilium'
i'lion il'ion ili'on ilion'
i'lir'i il'ir'i iliri'
i'lir'i iliri'
i'lum'in il'u'mi'n il'u'min il'um'in ilumin'
i'lum'in il'u'min il'um'in ilumin'
i'lum'in'ac'i il'u'min'ac'i il'u'minac'i il'um'i'naci ilumin'ac'i iluminaci'
i'lustr ilustr'
i'luz'i il'uz'i iluzi'
i'mag imag'
i'mag'in i'magi'n imag'in imagin'
i'mag'in'ar i'magi'n'ar imag'in'ar imagin'ar imaginar'
i'mam imam'
i'man'ent imanent'
i'mer'si imersi'
i'mi'n i'min imin'
i'mit imit'
i'mor'tel i'mort'el imortel'
i'mu'n imun'
i'n in'
i'n'cens in'cens incens'
i'n'cest in'cest incest'
i'n'cit in'cit incit'
i'n'di in'di ind'i indi'
i'n'duk in'duk induk'
i'n'e i'ne in'e ine'
i'n'flu in'flu influ'
i'n'fuz in'fuz infuz'
i'n'kub in'kub inkub'
i'n'sul in'sul insul'
i'n'tim in'tim intim'
i'n'vest in'vest invest'
i'n'vit in'vit invit'
i'n'vok in'vok invok'
i'nan'ic'i in'a'ni'ci in'a'nic'i in'an'ic'i inanici'
i'ner'ci in'erc'i inerci'
i'ni'ci'al i'nic'ial inic'ial inici'al inicial'
i'ni'ci'at inici'at iniciat'
i'ni'ci'at'iv inici'at'iv iniciat'iv iniciativ'
i'nic in'ic inic'
i'nic inic'
i'nic'ial inic'ial inici'al inicial'
i'no'cent i'noc'ent in'o'cent inocent'
i'noc'ent in'o'cent inocent'
i'nok'ul in'o'kul in'ok'ul in'okul inokul'
i'nok'ul in'o'kul in'okul inokul'
i'nok'ul in'okul inokul'
i'nu'it in'u'it inuit'
i'nu'lin i'nul'in in'u'lin in'ul'in inul'in inulin'
i'nul in'ul inul'
i'nul'in in'u'lin in'ul'in inul'in inulin'
i'o io'
i'o'n i'on io'n ion'
i'om iom'
i'on io'n ion'
i'on'i i'oni io'ni ion'i ioni'
i'on'ik ion'ik ionik'
i'ov'a iova'
i'pek ip'ek ipek'
i'pek ipek'
i'per'it ip'e'rit ip'er'it iperit'
i'pom'e ip'om'e ipome'
i'psil'on ip'sil'on ipsilon'
i'ran ir'a'n ir'an iran'
i'ran ir'an iran'
i'ran iran'
i'rav'ad ir'a'vad ir'av'ad iravad'
i're'dent ir'e'dent ir'ed'ent iredent'
i're'n i'ren ir'en iren'
i're'ne i'ren'e ir'e'ne iren'e irene'
i'rid ir'id irid'
i'rid'i ir'id'i irid'i iridi'
i'rig ir'ig irig'
i'rig'ac'i ir'ig'ac'i irig'a'ci irig'ac'i irigaci'
i'rig'ac'i ir'ig'ac'i irig'ac'i irigaci'
i'rig'ator irig'a'tor irig'ator irigator'
i'rit ir'it irit'
i'riz ir'iz iriz'
i'ro'ni ir'o'ni ir'on'i ir'oni ironi'
i'sat is'at isat'
i'skem'i is'ke'mi is'kemi iskemi'
i'skem'i is'kemi iskemi'
i'ski iski'
i'ski'at iski'at iskiat'
i'stan'bul is'tan'bul ist'an'bul istanbul'
i'stri is'tri istri'
i'ta'li i'tal'i i'tali it'ali ital'i itali'
i'ta'mar i'tam'ar it'a'mar it'amar itamar'
i'tak itak'
i'tal it'al ital'
i'tal ital'
i'tal'i i'tali it'ali ital'i itali'
i'tal'i i'tali ital'i itali'
i'te'raci i'ter'ac'i i'tera'ci it'e'raci it'era'ci iteraci'
i'ter'bi i'terbi it'erbi iterbi'
i'tin'er it'i'ner itiner'
i'tri itri'
i'van iv'a'n iv'an ivan'
i'van ivan'
i'ze'n'gri'n i'zen'gri'n iz'en'gri'n izengrin'
i'ze'n'trop i'zen'trop iz'en'trop izentrop'
i'zo'bar iz'ob'ar izo'bar izobar'
i'zo'bat iz'ob'at izo'bat izobat'
i'zo'cel iz'ocel izo'cel izocel'
i'zo'dinam iz'odin'am izo'din'am izo'dinam izodinam'
i'zo'glos iz'o'glos izo'glos izoglos'
i'zo'go'n iz'o'go'n izo'go'n izogon'
i'zo'klin izo'kli'n izo'klin izoklin'
i'zo'kron iz'okr'on izo'kron izokron'
i'zo'lepid izo'lepid izolepid'
i'zo'mer i'zom'er iz'omer izo'mer izomer'
i'zo'pod iz'op'od izo'pod izopod'
i'zo'pren izo'pre'n izo'pren izopren'
i'zo'spin izo'spin izospin'
i'zo'staz iz'ost'az izo'staz izostaz'
i'zo'term izo'term izoterm'
i'zo'ton iz'ot'on izo'ton izoton'
i'zo'top iz'ot'op izo'top izotop'
i'zo'top izo'top izotop'
i'zo'trop izo'trop izotrop'
i'zom'er iz'omer izo'mer izomer'
i'zom'orf izo'morf izomorf'
i'zom'orf'i izo'morf'i izo'morfi izomorf'i izomorfi'
id'e'ogr'am ide'o'gram ide'ogr'am ideogram'
id'i'om id'iom idiom'
id'i'op'at'i id'io'pat'i id'io'pati idiopati'
id'i'ot idiot'
id'i'ot'ism idiot'ism idiotism'
id'io'sin'kraz'i id'io'sink'raz'i id'io'sink'razi idiosinkrazi'
id'us idus'
ide'o'graf'i ide'o'grafi ide'ogr'a'fi ideografi'
ide'o'gram ide'ogr'am ideogram'
ide'o'log ide'olog ideolog'
ide'o'log'i ide'olog'i ide'ologi ideolog'i ideologi'
idiot'ism idiotism'
ig'n'ac ignac'
ig'n'am ignam'
ig'n'or ig'nor ignor'
ig'nim'brit ig'nimb'rit ignimbrit'
ig'van igvan'
ig'van'od'ont igvan'od'ont igvanodont'
ik'neŭm'on ikneŭmon'
ik'o'nok'last ikon'o'klast ikon'ok'last ikonoklast'
ik'sod iks'od iksod'
ik'sor iks'or iksor'
ik'ter ikt'er ikter'
ik'tio'fag'i ikt'io'fag'i iktiofagi'
ik'tio'log ikt'i'olog ikt'io'log iktiolog'
ik'tio'log'i ikt'i'olog'i ikt'i'ologi iktiolog'i iktiologi'
ik'tio'pterig ikt'io'pterig iktiopterig'
ik'tio'saŭr ikt'io'saŭr iktiosaŭr'
ikon'o'graf'i ikon'o'grafi ikon'ogr'a'fi ikonografi'
ikon'o'skop ikonoskop'
ikt'i'oz iktioz'
il'eks ileks'
il'j ilj'
il'li'ad illiad'
il'u'min'ac'i il'u'minac'i il'um'i'naci ilumin'ac'i iluminaci'
imid'azol imidazol'
imperfekt'iv imperfektiv'
imperi'a'list imperial'ist imperialist'
imperi'al imperial'
imperi'alism imperial'ism imperialism'
impet'ig impetig'
impet'ig'in impetig'in impetigin'
impres'ari impresari'
in'aŭgur inaŭgur'
in'aŭgur'ac'i inaŭgur'ac'i inaŭguraci'
in'cend'i incendi'
in'cens incens'
in'cest incest'
in'ci'dent incid'ent incident'
in'cid incid'
in'cit incit'
in'de'n ind'en inden'
in'dent ind'ent indent'
in'di ind'i indi'
in'di'um indi'um indium'
in'di'ĝen ind'iĝ'en indi'ĝen indiĝen'
in'dian'i ind'ia'ni indi'a'ni indi'an'i indiani'
in'dien ind'ie'n indi'en indien'
in'dig ind'ig indig'
in'dig'n in'dign ind'ig'n indig'n indign'
in'dign ind'ig'n indig'n indign'
in'dik ind'ik indik'
in'dik'at'iv ind'ik'at'iv indi'kat'iv indik'at'iv indikativ'
in'divid'u ind'iv'idu indi'vid'u individu'
in'divid'u'alism indi'vi'dual'ism indi'vid'u'alism individu'alism individualism'
in'do'ĉin ind'o'ĉi'n ind'o'ĉin indoĉin'
in'dol ind'ol indol'
in'don'e'si ind'o'ne'si ind'on'e'si indonesi'
in'duk induk'
in'duk'ci induk'ci indukci'
in'dukt indukt'
in'dukt'or induk'tor indukt'or induktor'
in'duz'i ind'uz'i induzi'
in'fa'mi in'fam'i infami'
in'fa'n in'fan infan'
in'fan infan'
in'fant infant'
in'fant'eri infan'teri infant'eri infanteri'
in'fer infer'
in'fest infest'
in'fi'nit in'fin'it infinit'
in'fi'nit'e'zim infinit'e'zim infinitezim'
in'fi'nit'iv in'fin'it'iv in'finitiv infinit'iv infinitiv'
in'fi'nit'iv in'finitiv infinit'iv infinitiv'
in'fiks infiks'
in'filtr infiltr'
in'finitiv infinit'iv infinitiv'
in'flam inflam'
in'fle'ksi in'fleks'i in'fleksi infleksi'
in'flor'esk infloresk'
in'flu influ'
in'form inform'
in'form'ac'i in'formaci infor'mac'i inform'ac'i informaci'
in'frukt'esk infruktesk'
in'fund'i'bi infundibi'
in'fuz infuz'
in'fuz'or'i infuz'or'i infuzori'
in'gest ing'est ingest'
in'got ing'ot ingot'
in'hal inhal'
in'j'ekt injekt'
in'j'ekt'iv injekt'iv injektiv'
in'j'ekt'or injekt'or injektor'
in'kand'esk ink'and'esk inkandesk'
in'kand'esk inkandesk'
in'kli'n in'klin ink'li'n ink'lin inklin'
in'kli'n in'klin ink'lin inklin'
in'kli'naci in'klin'ac'i ink'li'naci ink'lin'ac'i inklin'ac'i inklinaci'
in'klin'ac'i ink'li'naci ink'lin'ac'i inklin'ac'i inklinaci'
in'kluz'iv ink'luz'iv inkluziv'
in'kogn'it inkognit'
in'krust ink'rust inkrust'
in'kub inkub'
in'kub'ac'i ink'u'bac'i inkub'ac'i inkubaci'
in'kub'ator ink'u'bat'or inkub'a'tor inkub'ator inkubator'
in'kub'ator inkub'a'tor inkub'ator inkubator'
in'kvart ink'vart inkvart'
in'kviz'ic'i ink'viz'ic'i ink'vizi'ci inkvizici'
in'kviz'it'or ink'viz'it'or ink'vizi'tor ink'vizit'or inkvizitor'
in'plan inplan'
in'sekt insekt'
in'si'nu in'sin'u in'sinu insinu'
in'sid insid'
in'sign insign'
in'sil insil'
in'sol'ac'i insolaci'
in'sol'ent insolent'
in'sol'vent in'solv'ent in'solvent insolvent'
in'spekt inspekt'
in'spekt'or inspekt'or inspektor'
in'spir inspir'
in'stal instal'
in'stanc instanc'
in'step instep'
in'strum'ent instru'ment instrument'
in'strum'ent'al instru'ment'al instrument'al instrumental'
in'su'lin in'sul'in insul'in insulin'
in'su'rek'ci in'sur'ek'ci insurekci'
in'sul insul'
in'sur'gent insurgent'
in'tajl int'ajl intajl'
in'teg'ral int'e'gral int'eg'ral integr'al integral'
in'tel'ekt int'e'lekt int'elekt intelekt'
in'tel'ig'en'ci in'teli'gen'ci int'e'lig'en'ci int'e'lige'n'ci int'eli'gen'ci inteligenci'
in'tel'ig'en'ci in'teli'gen'ci int'e'lig'en'ci int'e'lige'n'ci inteligenci'
in'tel'ig'ent in'teli'gent int'e'lig'ent int'eli'gent inteligent'
in'tel'ig'ent in'teli'gent int'eli'gent inteligent'
in'ten'dant in'tend'ant int'en'dant int'end'ant intendant'
in'ten'dant in'tend'ant int'en'dant intendant'
in'tens intens'
in'tens'iv intens'iv intensiv'
in'ter int'er inter'
in'ter'dikt int'er'dikt inter'dikt interdikt'
in'ter'faz int'er'faz inter'faz interfaz'
in'ter'fer int'er'fer inter'fer interfer'
in'ter'fer'on int'er'fer'on inter'fer'on interfer'on interferon'
in'ter'fon int'er'fon inter'fon interfon'
in'ter'jekci int'er'jekci inter'jekci interjekci'
in'ter'jekci inter'jekci interjekci'
in'ter'kom int'er'kom inter'kom interkom'
in'ter'kom inter'kom interkom'
in'ter'leŭk'in int'er'leŭk'in inter'leŭk'in interleŭkin'
in'ter'mez int'er'mez inter'mez intermez'
in'ter'mez inter'mez intermez'
in'ter'n in'tern int'er'n inter'n intern'
in'ter'pel'ac'i int'erp'el'ac'i inter'pel'ac'i interpelaci'
in'ter'pel'ac'i inter'pel'ac'i interpelaci'
in'ter'pol int'erp'ol inter'pol interpol'
in'ter'pozitiv int'erp'oz'it'iv inter'poz'it'iv inter'pozitiv interpozitiv'
in'ter'pozitiv inter'poz'it'iv inter'pozitiv interpozitiv'
in'ter'pret inter'pret interpret'
in'ter'punkci inter'punkci interpunkci'
in'ter'val int'er'val inter'val interval'
in'terez interez'
in'teri'or int'eri'or interior'
in'term'it in'termit int'ermit inter'mit intermit'
in'test int'est intest'
in'tim intim'
in'ton'ac'i int'o'naci int'on'ac'i intonaci'
in'trad'os int'rad'os intr'ad'os intrados'
in'tro'n in'tron int'ro'n intr'on intron'
in'tro'spekt int'ros'pekt intr'o'spekt intr'os'pekt introspekt'
in'tro'spekt intr'o'spekt intr'os'pekt introspekt'
in'trov'er'tit int'rover'tit intr'o'ver'tit intr'o'vert'it intr'ov'er'tit introvertit'
in'trov'er'tit int'rover'tit intr'o'vert'it intr'ov'er'tit introvertit'
in'vad invad'
in'val'id in'valid invalid'
in'var invar'
in'vari'ant in'variant invariant'
in'ven'ci invenci'
in'ven'tar in'vent'ar invent'ar inventar'
in'vent invent'
in'ver'si in'vers'i in'versi invers'i inversi'
in'vers invers'
in'vert invert'
in'vest invest'
in'vest'it'ur invest'i'tur invest'it'ur investitur'
in'vit invit'
in'vok invok'
in'vol'u'ci involuci'
in'ĝen'i in'ĝeni inĝeni'
in'ĝeni'er inĝeni'er inĝenier'
in'ĝeni'eri inĝeni'eri inĝenier'i inĝenieri'
inciz'iv inciziv'
inciz'ur incizur'
ind'eks indeks'
ind'i'fer'ent indi'fe'rent indi'fer'ent indiferent'
ind'ic indic'
ind'ig'ofer indi'gofer indig'ofer indigofer'
ind'iĝ'en indi'ĝen indiĝen'
ind'u'stri ind'us'tri indus'tri industri'
ind'u'stri indus'tri industri'
ind'us indus'
indr'i indri'
ing'ven ingven'
inhib'i'ci inhib'ic'i inhibici'
inic'ia'tor inici'a'tor inici'ator iniciat'or iniciator'
inici'at iniciat'
inici'at'iv iniciat'iv iniciativ'
ink'a inka'
ink'lud inklud'
int'e'lekt int'elekt intelekt'
int'erupt'or interuptor'
int'rig intr'ig intrig'
int'u intu'
int'u'ic'i intu'ic'i intuici'
ion'ik ionik'
ip'e'kak'u'an ipekakuan'
ir'e'dent ir'ed'ent iredent'
ir'i'a'n ir'i'an ir'ia'n irian'
ir'is iris'
ir'land irland'
is'kari'ot iskariot'
is'lam islam'
is'land island'
ism'a'il ismail'
iz'a'bel iz'abel izabel'
iz'a'tis iz'at'is izatis'
iz'at'id izatid'
iz'er izer'
iz'i'dor iz'id'or izid'or izidor'
iz'i'dor izid'or izidor'
iz'id izid'
iz'is izis'
iz'mir izmir'
iz'okr'at izokrat'
iz'ol izol'
iz'old izold'
iz'opt'er izopter'
izo'elektr izoelektr'
izo'metr izometr'
izo'metr'i izo'metri izometr'i izometri'
j'a ja'
j'a'lap ja'lap jalap'
j'a'n'j j'an'j ja'n'j janj'
j'a'pan ja'pan japan'
j'abi'ru ja'bi'ru ja'bir'u jabiru'
j'ad jad'
j'ad'e'it ja'de'it jad'e'it jadeit'
j'ag'i jagi'
j'ag'u'ar jaguar'
j'akar'and ja'kar'and jak'a'rand jakarand'
j'ake'lin ja'kel'in jak'e'lin jak'eli'n jakelin'
j'akt jakt'
j'akut ja'kut jak'ut jakut'
j'akut ja'kut jakut'
j'akut'i ja'kut'i jak'ut'i jakut'i jakuti'
j'akv jakv'
j'alt jalt'
j'am jam'
j'ambos jam'bos jamb'os jambos'
j'an'j ja'n'j janj'
j'an'u'ar ja'nu'ar januar'
j'ans'en ja'n'se'n ja'n'sen jansen'
j'ar jar'
j'ard jard'
j'av jav'
j'av'e jav'e jave'
j'avan ja'van jav'an javan'
j'azi'on jazion'
j'azo'n ja'zo'n ja'zon jazon'
j'e je'
j'e'n j'en je'n jen'
j'ej'u'n je'ju'n je'jun jejun'
j'ek'ci jekci'
j'em'en jemen'
j'en je'n jen'
j'er'sin jersin'
j'erik jerik'
j'et jet'
j'i'n j'in jin'
j'id jid'
j'ing jing'
j'o'a'kim joakim'
j'o'doz j'od'oz jod'oz jodoz'
j'o'kan j'ok'a'n j'ok'an jokan'
j'o'kast jokast'
j'o'n j'on jon'
j'o'su j'os'u josu'
j'o'vi'al j'ov'ial j'ovi'al jov'ial jovial'
j'o'vi'al j'ovi'al jov'ial jovial'
j'ob job'
j'od jod'
j'od'o'form jod'o'form jodoform'
j'okt jokt'
j'ol jol'
j'on jon'
j'onk'vil jonkvil'
j'or jor'
j'or'dani j'ord'an'i jor'dan'i jor'dani jordani'
j'ord'an'i jor'dan'i jor'dani jordani'
j'ork jork'
j'ot jot'
j'ov jov'
j'u ju'
j'u'an ju'a'n ju'an juan'
j'u'n ju'n jun'
j'ul jul'
j'ul'i ju'li jul'i juli'
j'ul'i jul'i juli'
j'ul'ia'n ju'lia'n ju'lian jul'ia'n juli'an julian'
j'ung jung'
j'uni ju'ni jun'i juni'
j'uni'per jun'ip'er juni'per juniper'
j'unt junt'
j'ur jur'
j'ur'is'dik'ci jur'is'dik'ci jurisdikci'
j'us'ten ju'sten just'en justen'
j'us'tini'an just'in'ia'n justinian'
j'ut jut'
j'ut'land jut'land jutland'
j'uv'el ju'vel juvel'
j'uv'en'al j'uve'n'al ju'ven'al juvenal'
j'uve'n'al ju'ven'al juvenal'
ja'bo'rand ja'bor'and jaborand'
ja'de'it'it jad'e'i'tit jad'e'it'it jadeit'it jadeitit'
ja'dvin'j jad'vi'n'j jad'vin'j jadvinj'
ja'fet jaf'et jafet'
ja'gel'on jagelon'
ja'kel'in jak'e'lin jak'eli'n jakelin'
ja'kobe'n jak'o'ben jak'ob'en jak'obe'n jakoben'
ja'kobe'n jak'o'ben jak'obe'n jakoben'
ja'lap jalap'
ja'n'go'n jang'on jangon'
ja'ni'ĉar ja'niĉ'ar janiĉar'
ja'nu'ar januar'
ja'pan japan'
ja'pan'i japan'i japani'
ja'tag'an jatagan'
ja'ŝir jaŝir'
jaf'let jaflet'
jam'u'sukr jamusukr'
jar'o'viz jaroviz'
jasp'is jaspis'
je'bus jebus'
je'hoj'ad jehojad'
je'ner jen'er jener'
je'ni'se'j je'nis'ej jen'i'se'j jen'is'ej jenisej'
je'nis'ej jen'i'se'j jen'is'ej jenisej'
je'rob'e'am jerobeam'
je'ruz'a'lem jeruzalem'
jon'o'sfer jon'os'fer jonosfer'
ju'a'n ju'an juan'
ju'an juan'
ju'bi'le ju'bil'e jubil'e jubile'
ju'bil jubil'
ju'bil'e jubil'e jubile'
ju'da'ism jud'a'ism judaism'
ju'da'iz jud'a'iz judaiz'
ju'de jud'e jude'
ju'gland jug'land jugland'
ju'gul'ar jug'u'lar jug'ul'ar jugular'
ju'kat'an juk'at'an juka'ta'n juka'tan jukatan'
ju'kat'an'i juk'at'an'i juka'tan'i jukatan'i jukatani'
ju'ko'n ju'kon juk'on jukon'
ju'kon'i ju'koni juk'oni jukon'i jukoni'
ju'lia'n ju'lian jul'ia'n juli'an julian'
ju'lia'n ju'lian juli'an julian'
ju'n jun'
ju'no'n ju'non jun'on junon'
ju'pit'er jup'i'ter jup'it'er jupiter'
ju'tub jutub'
jug'o'slav jug'os'lav jug'osl'av jugoslav'
jug'o'slav'i jug'os'lav'i jug'osl'avi jugoslav'i jugoslavi'
juk'a juka'
jur'is'dik'ci jurisdikci'
just'ic justic'
jut'land jutland'
kab'a'ret kabaret'
kab'al kabal'
kab'an kaban'
kab'ar'ed kabared'
kab'e kabe'
kab'i'net kabin'et kabinet'
kab'il kabil'
kab'ili kabil'i kabili'
kab'in kabin'
kab'rio'let kabriolet'
kab'ul kabul'
kabl'o'gram kabl'ogr'am kablogram'
kac'ik kacik'
kac'ur kacur'
kad'astr kadastr'
kad'av'rin kadavr'in kadavrin'
kad'et kadet'
kad'i kadi'
kad'is kadis'
kad'iz kadiz'
kad'mi kadm'i kadmi'
kad'rat kadr'at kadrat'
kaf'e'in kafein'
kaf'e'ter'i kaf'e'teri kaf'eter'i kafeteri'
kaf'ta'n kaf'tan kaftan'
kaf'tan kaftan'
kafr'i kafri'
kair'in kairin'
kair'n kairn'
kaj'bar kajbar'
kaj'e'put kajeput'
kaj'e'ta'n kaj'e'tan kaj'eta'n kajetan'
kaj'en kajen'
kaj'er kajer'
kaj'man kajman'
kaj'ut kajut'
kak'a kaka'
kak'at'u kakatu'
kak'e'ksi kak'eks'i kakeksi'
kak'e'mon kak'em'on kakemon'
kak'i kaki'
kak'in'ok kaki'n'ok kaki'nok kakinok'
kak'o'fon'i kak'o'foni kakofoni'
kak'o'graf'i kak'o'grafi kak'ogr'a'fi kakografi'
kak'os'mi kak'osmi kakosmi'
kak'u'min'al kak'um'in'al kakuminal'
kal'a kala'
kal'a'bar kala'bar kalabar'
kal'a'bas kala'bas kalabas'
kal'a'bri kala'bri kalabri'
kal'a'har kala'har kalahar'
kal'ad'i kala'di kaladi'
kal'am kalam'
kal'amin kala'min kalam'in kalamin'
kal'at'e kala'te kalate'
kal'az kalaz'
kal'azi kalaz'i kalazi'
kal'ced'on kalcedon'
kal'ced'oni kalcedon'i kalcedoni'
kal'ci kalci'
kal'ci'n kalci'n kalcin'
kal'cid kalcid'
kal'cid'ik kalci'dik kalcid'ik kalcidik'
kal'cifer'ol kalci'fe'rol kalci'ferol kalciferol'
kal'cit kalcit'
kal'citr kalcitr'
kal'de kalde'
kal'dron kaldron'
kal'e'don'i kal'ed'oni kaledoni'
kal'e'fak'ci kal'ef'akci kalefakci'
kal'ej'do'skop kalejdoskop'
kal'em'bur kalembur'
kal'end kalend'
kal'end'ar kalend'ar kalendar'
kal'end'ul kalend'ul kalendul'
kal'i kali'
kal'i'ban kali'ban kaliban'
kal'i'forn'i kali'forn'i kalif'orn'i kaliforni'
kal'i'maĥ kali'maĥ kalimaĥ'
kal'ig'ul kali'gul kaligul'
kal'ik kalik'
kal'ik'at kali'kat kalik'at kalikat'
kal'ik'ot kali'kot kalik'ot kalikot'
kal'ist kalist'
kal'kan kalk'an kalkan'
kal'kan'e kalk'an'e kalkan'e kalkane'
kal'kat kalk'at kalkat'
kal'ke'don'i kalk'e'don'i kalk'ed'oni kalkedoni'
kal'kul kalk'ul kalkul'
kal'kul'us kalk'ul'us kalkul'us kalkulus'
kal'kut kalk'ut kalkut'
kal'mar kalm'ar kalmar'
kal'mod'ul'in kal'modul'in kalm'od'u'lin kalm'od'ul'in kalmodulin'
kal'muk kalmuk'
kal'muk'i kalmuk'i kalmuki'
kal'o'mel kal'om'el kalomel'
kal'o'rif'er kal'or'i'fer kalori'fer kalorifer'
kal'o'som kal'os'om kalosom'
kal'or'i kalori'
kal'ot kalot'
kal'oz kaloz'
kal'pak kalpak'
kal'son kalson'
kal'u'met kalumet'
kal'u'n kalun'
kal'um'ni kalumni'
kal'us kalus'
kal'var'i kal'vari kalv'ari kalvari'
kal'vi'n kal'vin kalv'in kalvin'
kal'vil kalv'il kalvil'
kala'magr'ost'id kalam'ag'rost'id kalam'agrostid kalamagrostid'
kalam'int kalamint'
kalandr'a kalandra'
kali'ceb kaliceb'
kali'graf kaligraf'
kali'graf'i kali'grafi kaligraf'i kaligrafi'
kali'kat kalik'at kalikat'
kali'kot kalik'ot kalikot'
kali'ni'n'grad kaliningrad'
kali'op kaliop'
kali'steg'i kalist'eg'i kalistegi'
kali'trik kalitrik'
kalist'ef kalistef'
kalk'an kalkan'
kalk'ul kalkul'
kam'a'bok kamabok'
kam'a'dev kamadev'
kam'a'j kamaj'
kam'a'rad kamarad'
kam'a'sutr kamasutr'
kam'aril kamaril'
kam'bi kambi'
kam'bi'um kambi'um kambium'
kam'biz kambiz'
kam'bri kambri'
kam'e kame'
kam'eci'paris kame'ci'par'is kame'ci'paris kameciparis'
kam'el kamel'
kam'em'bert kamembert'
kam'em'el kame'mel kamemel'
kam'em'or kame'mor kamemor'
kam'en kame'n kamen'
kam'er kamer'
kam'er'u'n kame'run kamer'u'n kamerun'
kam'era kamer'a kamera'
kam'for kamfor'
kam'i'kaz kam'ik'az kamikaz'
kam'i'on kam'ion kamion'
kam'il kamil'
kam'ion kamion'
kam'iz'ard kamizard'
kam'izol kamizol'
kam'o'mil kam'om'il kamomil'
kam'pal kamp'al kampal'
kam'pan kamp'an kampan'
kam'pan'et kamp'anet kampan'et kampanet'
kam'pan'i kamp'a'ni kamp'an'i kampan'i kampani'
kam'pan'i kamp'an'i kampan'i kampani'
kam'pan'il kamp'anil kampan'il kampanil'
kam'pan'j kam'panj kamp'an'j kampan'j kampanj'
kam'pan'ul kamp'a'nul kamp'an'ul kampan'ul kampanul'
kam'peĉ kamp'eĉ kampeĉ'
kam'pus kamp'us kampus'
kam'puĉ'e kamp'u'ĉe kampuĉe'
kame'leon kamel'eon kameleon'
kame'li kamel'i kameli'
kame'run kamer'u'n kamerun'
kame'run'i kamer'uni kamerun'i kameruni'
kamp'anil kampan'il kampanil'
kan'a'an kanaan'
kan'a'ben kanab'en kanabe'n kanaben'
kan'a'liz'ac'i kan'aliz'ac'i kanal'iz'ac'i kanalizaci'
kan'ad kanad'
kan'ajl kanajl'
kan'al kanal'
kan'ar'i kan'ari kanari'
kan'ari kanari'
kan'ber kanber'
kan'cel'ari kancelari'
kan'de'labr kand'e'labr kandelabr'
kan'di kand'i kandi'
kan'did kand'id kandid'
kan'did'at kandi'dat kandid'at kandidat'
kan'e'for kan'ef'or kanefor'
kan'el kanel'
kan'elon kanel'on kanelon'
kan'guru kanguru'
kan'i'bal kanibal'
kan'in kanin'
kan'is kanis'
kan'j'on kan'jon kanjon'
kan'kan kankan'
kan'n kann'
kan'n'ad kann'ad kannad'
kan'o'niz kanon'iz kanoniz'
kan'o'pi kan'op'i kan'opi kanop'i kanopi'
kan'o'pi kan'opi kanop'i kanopi'
kan'on kanon'
kan'oni'er kanonier'
kan'op kanop'
kan'op'e kanop'e kanope'
kan'os kanos'
kan'ot kanot'
kan'tal kant'al kantal'
kan'tar kant'ar kantar'
kan'tar'el kant'a'rel kantar'el kantarel'
kan'tar'id kant'a'rid kant'arid kantar'id kantarid'
kan'tik kant'ik kantik'
kan'til'en kant'ile'n kanti'len kantilen'
kan'tin kant'in kanti'n kantin'
kan'ton kant'on kanton'
kan'ton'ment kant'on'ment kanton'ment kantonment'
kan'tor kant'or kantor'
kan'u kanu'
kan'ul kanul'
kan'zo'n kan'zon kanzon'
kanab'e kanabe'
kanak'i kanaki'
kand'e'labr kandelabr'
kand'el kandel'
kanon'ik kanonik'
kanon'iz kanoniz'
kant'a'lup kantalup'
kant'at kantat'
kant'i kanti'
kant'on'ment kanton'ment kantonment'
kaolin'it kaolinit'
kap'a'cit kap'ac'it kapacit'
kap'a'do'ci kap'ad'o'ci kapadoci'
kap'e kape'
kap'el kapel'
kap'er kaper'
kap'et kapet'
kap'i'bar kapibar'
kap'i'lar kap'il'ar kapilar'
kap'i'ta'n kap'i'tan kap'it'an kapitan'
kap'i'tal kap'ital kapital'
kap'i'tan kap'it'an kapitan'
kap'i'tel kap'it'el kapitel'
kap'i'tol kap'itol kapitol'
kap'i'tul kap'it'ul kapitul'
kap'i'tul'ac kap'it'u'lac kap'it'ul'ac kapitul'ac kapitulac'
kap'i'tul'ac kap'it'u'lac kapitul'ac kapitulac'
kap'i'tul'ac kapitul'ac kapitulac'
kap'i'tul'ac'i kap'it'u'lac'i kapitul'ac'i kapitulac'i kapitulaci'
kap'i'tul'ac'i kapitul'ac'i kapitulac'i kapitulaci'
kap'it'at kapitat'
kap'o'ral kap'or'al kapor'al kaporal'
kap'ok kapok'
kap'ol kapol'
kap'on kapon'
kap'oni'er kaponier'
kap'or kapor'
kap'ot kapot'
kap're kapr'e kapre'
kap're'ol kapr'eol kapre'ol kapreol'
kap'rif'ol'i kapr'i'foli kaprifoli'
kap'riĉ kapriĉ'
kap'sel kapsel'
kap'sid kapsid'
kap'sik kapsik'
kap'stan kapstan'
kap'sul kapsul'
kap'u kapu'
kap'u'ĉin kapu'ĉin kapuĉ'in kapuĉin'
kap'us kapus'
kap'ut kaput'
kapr'i'korn kapr'ik'orn kapr'ikor'n kaprikorn'
kapr'ic kapric'
kar'a kara'
kar'a'kal kara'kal karak'al karakal'
kar'a'kul kara'kul karak'ul karakul'
kar'a'ok'e kara'o'ke kara'ok'e karaoke'
kar'a'pac kara'pac karapac'
kar'adri karadri'
kar'aga'n karagan'
kar'akor'um kara'kor'um karak'o'rum karak'or'um karakorum'
kar'am'bol karambol'
kar'amel kara'mel karamel'
kar'ar karar'
kar'as karas'
kar'at karat'
kar'at'e kara'te karat'e karate'
kar'avan kara'van karavan'
kar'avel kara'vel karavel'
kar'aĉ'i kara'ĉi karaĉi'
kar'baz karb'az karbaz'
kar'baz'ol karb'azol karbaz'ol karbazol'
kar'ben karb'en karben'
kar'boks'il karb'o'ksil karb'ok'sil karboksil'
kar'bol'ine karb'o'lin'e karb'o'line karb'ol'ine karboline'
kar'bon karb'on karbon'
kar'bon'ad karb'on'ad karbon'ad karbonad'
kar'bon'ar karb'on'ar karbon'ar karbonar'
kar'bon'at karb'on'at karbon'at karbonat'
kar'bon'i karb'oni karbon'i karboni'
kar'bu'n'kol karb'u'n'kol karbunkol'
kar'bur karb'ur karbur'
kar'ci'n karcin'
kar'ci'nom karcin'om karcinom'
kar'dam'in kard'a'min kard'amin kardamin'
kar'dam'om kard'amom kardamom'
kar'dan kard'an kardan'
kar'di kard'i kardi'
kar'di'oid kard'io'id kardi'oid kardioid'
kar'din kard'in kardi'n kardin'
kar'din'al kard'in'al kardi'n'al kardin'al kardinal'
kar'don kard'on kardon'
kar'du kard'u kardu'
kar'duel kard'u'el kardu'el karduel'
kar'e kare'
kar'eks kareks'
kar'el karel'
kar'eli kare'li karel'i kareli'
kar'en kare'n karen'
kar'et karet'
kar'i kari'
kar'i'bi kari'bi karib'i karibi'
kar'i'bu kari'bu karib'u karibu'
kar'ik karik'
kar'ik'at'ur kari'kat'ur karik'a'tur karik'at'ur karikatur'
kar'ilj'on kariljon'
kar'in kari'n karin'
kar'int'i karinti'
kar'io'fil kari'o'fil kariofil'
kar'io'kinez kari'o'kinez kariokinez'
kar'io'tip kari'o'tip kari'ot'ip kariotip'
kar'is karis'
kar'ism karism'
kar'it'at karitat'
kar'it'e kari'te karite'
kar'j karj'
kar'li'n kar'lin karl'in karlin'
kar'man'jol kar'manj'ol karm'an'jol karmanjol'
kar'mel karm'el karmel'
kar'mez'in karmezin'
kar'min karm'in karmi'n karmin'
kar'min'at'iv karm'in'at'iv karmi'n'at'iv karmin'at'iv karminativ'
kar'n karn'
kar'n'alit karn'a'lit karn'alit karnalit'
kar'n'atak karn'a'tak karn'atak karnatak'
kar'nav'al karn'a'val karn'aval karnaval'
kar'o karo'
kar'ob karob'
kar'ol karol'
kar'ol'in karo'lin karol'in karolin'
kar'on karo'n karon'
kar'onj karo'n'j karon'j karonj'
kar'os'eri karo'ser'i karo'seri karoseri'
kar'ot karot'
kar'ot'en karo'ten karot'en karoten'
kar'otid karot'id karotid'
kar'pat karp'at karpat'
kar'pel karp'el karpel'
kar'pen karp'en karpe'n karpen'
kar'pent'ari karpe'n'tar'i karpen'tar'i karpentari'
kar'po'ide karp'o'ide karp'oid'e karp'oide karpoide'
kar'tag kart'ag kartag'
kar'tag'en kart'a'gen kart'ag'en kartag'en kartagen'
kar'tam kart'am kartam'
kar'tel kart'el kartel'
kar'tez'i kartezi'
kar'til'ag kart'i'lag kart'il'ag kartilag'
kar'ton kart'on karton'
kar'tuŝ kartuŝ'
kar'u'sel kar'us'el karusel'
kar'um karum'
kar'vi karvi'
kara'ben karab'en karaben'
kara'kalpak karak'alpak karakal'pak karakalpak'
kara'kalpak'i karak'alpak'i karakal'pak'i karakalpak'i karakalpaki'
kara'kol karak'ol karakol'
karak'ter karakter'
karak'teri'stik karakter'i'stik karakter'ist'ik karakteristik'
karakter'iz karakteriz'
karb'am karbam'
karb'amid karbam'id karbamid'
karb'in'ol karbinol'
karb'o'nil karbon'il karbonil'
karb'o'rund karborund'
kard'el kardel'
kard'j kardj'
kare'li karel'i kareli'
kari'at'id kariatid'
kari'er karier'
kari'kat'ur karik'a'tur karik'at'ur karikatur'
kari'ol kariol'
karm'el karmel'
karm'en karmen'
karn'eol karneol'
karo'lin karol'in karolin'
karo'ser'i karo'seri karoseri'
karo'ten karot'en karoten'
karp'e karpe'
kart'av kartav'
kart'o'graf kartograf'
kart'um kartum'
kart'uz'i kartuzi'
kart'vel kartvel'
kart'vel'i kartvel'i kartveli'
kas'a'ci kas'ac'i kasaci'
kas'av kasav'
kas'e'rol kas'er'ol kaserol'
kas'ed kased'
kas'et kaset'
kas'i kasi'
kas'is kasis'
kas'kad kask'ad kaskad'
kas'on kason'
kas'pi kaspi'
kas'tan'e kast'an'e kastane'
kas'tan'jet kast'an'jet kastanjet'
kas'tel kast'el kastel'
kas'til kast'il kastil'
kas'til'i kas'tili kast'ili kastil'i kastili'
kas'tili kast'ili kastil'i kastili'
kas'tor kast'or kastor'
kas'tor'e kas'tore kast'ore kastor'e kastore'
kas'tri kastr'i kastri'
kas'trum kast'rum kastr'um kastrum'
kas'u'let kas'ul'et kasulet'
kasi'op'e kasiope'
kasi'te'rit kasi'ter'it kasiterit'
kask'aril kaskaril'
kask'ed kasked'
kat'a'bol kat'abol katabol'
kat'a'dioptr'ik katadioptrik'
kat'a'falk katafalk'
kat'a'for katafor'
kat'a'komb katakomb'
kat'a'krez katakrez'
kat'a'laŭ'n kat'al'aŭ'n katalaŭn'
kat'a'lekt kat'al'ekt katalekt'
kat'a'liz kat'aliz kataliz'
kat'a'log katalog'
kat'a'lun kat'alun katalun'
kat'a'lun'i kat'al'uni kat'alun'i katalun'i kataluni'
kat'a'mar'an kat'am'a'ran kat'amar'an katamaran'
kat'a'plasm kataplasm'
kat'a'strof katastrof'
kat'a'ton'i kat'a'toni kat'at'oni kat'atoni katatoni'
kat'ale'psi katalepsi'
kat'alp katalp'
kat'ar katar'
kat'ari katar'i katari'
kat'art katart'
kat'astr katastr'
kat'e'kist kat'ek'ist katekist'
kat'e'kol katekol'
kat'e'kumen kat'ek'ume'n kat'ekumen katekumen'
kat'e'rin kat'erin katerin'
kat'e'ter kat'eter katet'er kateter'
kat'e'ĉu kat'eĉ'u kateĉu'
kat'ed'ral kat'edr'al katedr'al katedral'
kat'edr katedr'
kat'eg'at kategat'
kat'eg'or'i kategori'
kat'ek'ism katekism'
kat'ek'iz katekiz'
kat'en katen'
kat'en'ari katen'ari katenari'
kat'et katet'
kat'eĥ'ism kateĥism'
kat'eĥ'ist kateĥist'
kat'eĥ'iz kateĥiz'
kat'eĥ'um'en kat'eĥ'ume'n kateĥumen'
kat'gut katgut'
kat'i'lin kat'ili'n katilin'
kat'i'lin katilin'
kat'iz katiz'
kat'j'on kat'jon katjon'
kat'le'j katlej'
kat'man'du katmandu'
kat'o'kal kat'ok'al katokal'
kat'o'lik kat'ol'ik katolik'
kat'od katod'
kat'on katon'
kat'op'trik katoptrik'
kat'u'n katun'
kat'ul katul'
katar'akt katarakt'
katar'ant katarant'
katen'ari katenari'
katet'o'metr katetometr'
kav'a kava'
kav'aler'i kavaleri'
kav'ali'er kava'li'er kavalier'
kav'alkad kavalkad'
kav'at'in kava'tin kavatin'
kav'er'n kavern'
kav'i kavi'
kava'lir kavalir'
kavi'ar kaviar'
kaz'a'blank kazablank'
kaz'a'ĥi kazaĥ'i kazaĥi'
kaz'an kazan'
kaz'e kaze'
kaz'em'at kaze'mat kazemat'
kaz'er'n kazern'
kaz'i'mir kazimir'
kaz'in kazin'
kaz'u kazu'
kaz'u'ar kazu'ar kazuar'
kaz'u'aren kazu'a'ren kazu'aren kazuar'en kazuaren'
kaĉ'al'ot kaĉalot'
kaĉ'u kaĉu'
kaŝ'mir kaŝmir'
kaŝ'ta'n kaŝ'tan kaŝtan'
kaŝ'u'bi kaŝub'i kaŝubi'
kaŭkaz'i kaŭkazi'
kaŭr'i kaŭri'
kaŭter'iz kaŭteriz'
ke'bek kebek'
ke'bek'i kebek'i kebeki'
ke'braĉ kebraĉ'
ke'dor'la'o'mer ke'dor'la'omer kedorlaomer'
ke'il keil'
ke'ir keir'
ke'lat kel'at kelat'
ke'lic'er kel'ic'er kelicer'
ke'mi kemi'
ke'n ken'
ke'n'j ken'j kenj'
ke'no'zo'ik ken'o'zo'ik ken'oz'o'ik kenozoik'
ke'nom'el ken'o'mel ken'om'el kenomel'
ke'not'ro'n ken'o'tro'n ken'o'tron ken'ot'ro'n kenotron'
ke'ral ker'al keral'
ke'rat ker'at kerat'
ke'ro'ne ker'o'ne ker'on'e kerone'
ke'ros'en ker'o'se'n ker'o'sen ker'os'en kerosen'
ke'ros'en ker'o'sen ker'os'en kerosen'
ke'rub kerub'
ke'te'n ke'ten ket'en keten'
ke'tog'n'at ketognat'
ke'ton ket'on keton'
ke'ĉu keĉ'u keĉu'
keir'ant keirant'
kel'i'don'i kel'id'on'i kel'id'oni kelidoni'
kel'i'fer kelifer'
kel'ner kelner'
kel'o'id kel'oid keloid'
kel'o'ni kel'on'i kel'oni keloni'
kel'on'i kel'oni keloni'
kel'vi'n kel'vin kelvin'
kelt'i kelti'
ken'o'po'di ken'o'pod'i ken'o'podi ken'op'od'i kenopodi'
ken'tuk'i kentuki'
ker'ge'len ker'gel'en kergelen'
ker'mes kermes'
ker'n kern'
kest'rel kestrel'
kik'ar kikar'
kik'er kiker'
kik'erik kiker'ik kikerik'
kik'i'har kikihar'
kil'i'manĝ'ar kilimanĝar'
kil'op'od kilo'pod kilopod'
kil'son kilson'
kim'er kimer'
kim'on kimon'
kim'ĉi kimĉi'
kimr'i kimri'
kin'az kinaz'
kin'e'mat'ik kin'em'a'tik kin'em'atik kinematik'
kin'em'a'tog'rafi kin'em'ato'graf'i kin'em'ato'grafi kinematograf'i kinematografi'
kin'em'ato'graf kinematograf'
kin'estez kinestez'
kin'et kinet'
kin'hid'ro'n kin'hidr'on kinhidron'
kin'in kinin'
kin'kon kinkon'
kin'kon'in kin'koni'n kinkon'in kinkonin'
kin'o'li'n kin'o'lin kin'ol'in kinolin'
kin'on kinon'
kir'al kiral'
kir'as kiras'
kir'i'bat kiribat'
kir'il kiril'
kir'mes kirmes'
kir'mes'it kirmes'it kirmesit'
kir'o'praktik kiropraktik'
kir'oman'ci kiromanci'
kir'on kiron'
kir'on'ekt kiron'ekt kironekt'
kir'op'ter kir'opt'er kiropter'
kirgiz'i kirgizi'
kirurg'i kirurgi'
kit'el kitel'
kit'i kiti'
kit'id kitid'
kit'in kiti'n kitin'
kit'on kiton'
kiv'i kivi'
klad'od'i kladodi'
klad'on'i klad'oni kladoni'
klam'id klamid'
klam'id'i klamid'i klamidi'
klam'id'om'on'ad klamid'o'monad klamid'om'on'ad klamidomonad'
klamid'o'sperm klamidosperm'
klan'gul klangul'
klan'j klanj'
klar'et klaret'
klar'ion klarion'
klar'net klarnet'
klar'os'kur klaroskur'
klas'i'fik klasifik'
klas'ik klasik'
klav'ari klavari'
klav'i'kord klav'ik'ord klavikord'
klav'ic'en klavicen'
klaŭd'i klaŭdi'
klaŭd'ia'n klaŭdi'an klaŭdian'
kle'ant kleant'
kle'mat klem'at klemat'
kle'mat'id klem'at'id klemat'id klematid'
kle'mat'it klem'a'tit klem'at'it klemat'it klematit'
kle'ment klem'ent klement'
kle'ment'in klem'en'tin klem'ent'in klement'in klementin'
kle'o'patr kleopatr'
kle'om kleom'
kle'on kleon'
kler'ik klerik'
kler'ik'al klerik'al klerikal'
kli'ent klient'
kli'mat klimat'
kli'n klin'
kli'n'ker klin'ker klink'er klinker'
kli'per klip'er kliper'
kli'ster klister'
kli'tem'n'estr klitemnestr'
kli'tor klitor'
kli'tor'i kli'tori klitor'i klitori'
klin'ik klinik'
klon'us klonus'
klor'al kloral'
klor'am'fe'nikol klor'am'fen'i'kol klor'am'fenik'ol kloramfenikol'
klor'el klorel'
klor'id klorid'
klor'it klorit'
klor'o'fic klor'ofic klorofic'
klor'o'fil klorofil'
klor'o'fit klorofit'
klor'o'form kloroform'
klor'o'plast klor'op'last kloroplast'
klor'o'pre'n klor'o'pren klor'op'ren kloropren'
klor'oz kloroz'
klostr'id'i klostridi'
kluz'i kluzi'
kned'lik knedlik'
ko'a'gul ko'ag'ul koagul'
ko'a'lic'i ko'a'lici ko'ali'ci ko'alic'i koal'ic'i koalici'
ko'a'lic'i ko'a'lici ko'alic'i koal'ic'i koalici'
ko'a'n ko'an koan'
ko'ad'j'ut'or ko'ad'ju'tor ko'ad'jut'or koadjutor'
ko'aks koaks'
ko'al koal'
ko'balt kobalt'
ko'bit'id kobitid'
ko'bol kobol'
ko'bold kobold'
ko'cit kocit'
ko'dak kodak'
ko'de'in kod'e'in kodein'
ko'e'n'du ko'en'du ko'end'u koendu'
ko'e'n'zim ko'en'zim ko'enzim koenzim'
ko'ef'ic'i'ent koeficient'
ko'fe kofe'
ko'fer kofer'
ko'fer'dam kofer'dam koferdam'
ko'hen kohen'
ko'her koher'
ko'hin'ur kohinur'
ko'hort kohort'
ko'in'cid ko'incid koincid'
ko'it koit'
ko'j'n kojn'
ko'j'on ko'jon kojon'
ko'j'ot ko'jot kojot'
ko'kak'ol'a kok'a'kola koka'kol'a koka'kola kokakola'
ko'kard kok'ard kokard'
ko'ker'ik kok'erik kokerik'
ko'ket kok'et koket'
ko'kle kok'le kokl'e kokle'
ko'kle'ari kok'le'ari kokl'e'ari kokle'ari kokleari'
ko'kol'it ko'kolit kok'o'lit kok'ol'it kokolit'
ko'kol'ob ko'kolob kok'o'lob kok'ol'ob kokolob'
ko'kon kok'on kokon'
ko'kos kok'os kokos'
ko'la kol'a kola'
ko'lag'en kol'ag'en kola'gen kolagen'
ko'lar'gol ko'larg'ol kol'arg'ol kolargol'
ko'latitud kolatitud'
ko'le kol'e kole'
ko'led'ok kol'ed'ok kole'dok koledok'
ko'leg kol'eg koleg'
ko'leg koleg'
ko'leg'i ko'legi koleg'i kolegi'
ko'lekt kol'ekt kolekt'
ko'lekt kolekt'
ko'lekt'iv kolekt'iv kolektiv'
ko'lekt'or ko'lektor kolekt'or kolektor'
ko'lem'bol kol'embol kolembol'
ko'lem'i kol'emi kole'mi kolemi'
ko'len'kim kol'en'kim kole'n'kim kolenkim'
ko'li'bacil kol'i'bac'il kol'i'bacil kolibacil'
ko'li'bi ko'libi kol'i'bi kolibi'
ko'li'er kolier'
ko'li'n ko'lin kol'in kolin'
ko'libr kolibr'
ko'lik kol'ik kolik'
ko'lim'at kol'i'mat kolimat'
ko'limb kolimb'
ko'lir'i kol'ir'i koliri'
ko'lit kol'it kolit'
ko'liz'i kol'iz'i kolizi'
ko'lob kol'ob kolob'
ko'lob'om kol'ob'om kolob'om kolobom'
ko'lod'i kol'od'i kolodi'
ko'lof'on kol'o'fon kolofon'
ko'lok'azi kol'o'kaz'i kol'ok'azi kol'okaz'i kolokazi'
ko'lok'int kol'ok'int kolokint'
ko'lom'an kol'o'man kol'om'an kol'oman koloman'
ko'lom'bi kol'om'bi kolomb'i kolombi'
ko'lom'bi'n kol'om'bi'n kolomb'in kolombi'n kolombin'
ko'lum'bari ko'lumb'ari kol'um'bari kolumb'ari kolumbari'
ko'lum'bi ko'lumb'i kol'um'bi kolumb'i kolumbi'
ko'lum'el kol'u'mel kolumel'
ko'lum'n kol'um'n kolumn'
ko'lumb kolumb'
ko'lut'e ko'lute kol'u'te kol'ut'e kolute'
ko'lut'or'i kol'u'tor'i kol'u'tori kol'ut'or'i kolutori'
ko'luz'i kol'uz'i koluzi'
ko'mandor kom'andor koma'n'dor komand'or komandor'
ko'mas'ac'i kom'as'ac'i komasaci'
ko'mat kom'at komat'
ko'med'i ko'medi kom'ed'i komedi'
ko'med'on kom'e'don kom'ed'on komedon'
ko'mel'in ko'meli'n kom'e'lin kom'eli'n komelin'
ko'ment kom'ent koment'
ko'ment koment'
ko'ment'ari kom'en'tar'i koment'ari komentari'
ko'ment'ari koment'ari komentari'
ko'met kom'et komet'
ko'mi kom'i komi'
ko'miks kom'iks komiks'
ko'mis'ar kom'is'ar komisar'
ko'mis'ari'at kom'is'ari'at komi'sari'at komisariat'
ko'mis'i ko'misi kom'is'i komi'si komisi'
ko'mis'i ko'misi komi'si komisi'
ko'mis'ion ko'misi'on komi'sion komisi'on komision'
ko'mis'ur ko'misur kom'is'ur komi'sur komisur'
ko'mis'ur ko'misur komi'sur komisur'
ko'misi'on komi'sion komisi'on komision'
ko'mit'at kom'it'at komitat'
ko'moci kom'o'ci komoci'
ko'mod kom'od komod'
ko'mod'or kom'o'dor kom'odor komod'or komodor'
ko'mor kom'or komor'
ko'mu'n kom'u'n komun'
ko'mu'n'aĵ kom'u'n'aĵ komun'aĵ komunaĵ'
ko'mut kom'ut komut'
ko'mut'ator kom'uta'tor komut'a'tor komut'ator komutator'
ko'n kon'
ko'n'ced kon'ced konced'
ko'n'cert kon'cert koncert'
ko'n'cip kon'cip koncip'
ko'n'dens kon'dens kondens'
ko'n'dil kon'dil kondil'
ko'n'duk kon'duk konduk'
ko'n'fe'si kon'fe'si konfes'i konfesi'
ko'n'fek'ci kon'fek'ci konfekci'
ko'n'fet kon'fet konfet'
ko'n'fid kon'fid konfid'
ko'n'firm kon'firm konfirm'
ko'n'fisk kon'fisk konfisk'
ko'n'fit kon'fit konfit'
ko'n'fuz kon'fuz konfuz'
ko'n'jak kon'jak konjak'
ko'n'jug kon'jug konjug'
ko'n'rad kon'rad konrad'
ko'n'sci kon'sci konsci'
ko'n'sil kon'sil konsil'
ko'n'som'e kon'som'e konsome'
ko'n'sor'ci kon'sor'ci konsorci'
ko'n'stat kon'stat konstat'
ko'n'stip kon'stip konstip'
ko'n'val kon'val konval'
ko'n'vek'ci kon'vek'ci konvekci'
ko'n'ven kon'ven konven'
ko'n'ven'ci kon'ven'ci konven'ci konvenci'
ko'n'vers kon'vers konvers'
ko'n'vert kon'vert konvert'
ko'n'voj kon'voj konvoj'
ko'nek'tik'ut kon'ek'tik'ut kon'ekt'ik'ut konekt'i'kut konekt'ik'ut konektikut'
ko'ni kon'i koni'
ko'ni'di kon'id'i koni'di konidi'
ko'nif'er kon'i'fer koni'fer konifer'
ko'niz kon'iz koniz'
ko'no'id kon'oid konoid'
ko'not'ac'i ko'notaci kon'o'ta'ci kon'ot'ac'i konotaci'
ko'nul'ari kon'u'lar'i kon'ul'ari konulari'
ko'nur kon'ur konur'
ko'o'per ko'op'er ko'oper kooper'
ko'op'e'rat'iv ko'op'erat'iv ko'oper'at'iv kooper'at'iv kooperativ'
ko'op'erat'iv ko'oper'at'iv kooper'at'iv kooperativ'
ko'opt koopt'
ko'or'din'at ko'ord'in'at ko'ordin'at ko'ordinat koordinat'
ko'pal kopal'
ko'pek kopek'
ko'pen'hag kopenhag'
ko'pep'od kopepod'
ko'pi kopi'
ko'pre'n ko'pren kopr'en kopren'
ko'pro'fag kopr'o'fag koprofag'
ko'pro'la'li kopr'ol'ali koprolali'
ko'pro'lit kopr'o'lit kopr'ol'it koprolit'
ko'pul kopul'
ko'pul'ac'i kopul'ac'i kopulaci'
ko'pul'at'iv kopul'at'iv kopulativ'
ko'raci kor'ac'i koraci'
ko'ral kor'al koral'
ko'ral'in ko'rali'n kor'a'lin kor'ali'n koral'in koralin'
ko'ral'oriz koral'o'riz koral'oriz koraloriz'
ko'ran kor'an koran'
ko'raz'i ko'razi kor'azi korazi'
ko're kor'e kore'
ko're'i kor'e'i kore'i korei'
ko'reg'id'or ko'regi'dor kor'egid'or koregidor'
ko'reg'on kor'ego'n kore'go'n koregon'
ko'reg'on kore'go'n koregon'
ko'rek'tur ko'rekt'ur korekt'ur korektur'
ko'rekt kor'ekt korekt'
ko'rekt korekt'
ko'rel'ac'i kore'lac'i korelaci'
ko'rel'at'iv ko'relativ korelativ'
ko'relativ korelativ'
ko'respond korespond'
ko'rib'ant kor'i'bant kori'bant koribant'
ko'rid'al kori'dal koridal'
ko'rid'or kor'id'or kori'dor koridor'
ko'rif'e kor'i'fe kori'fe korife'
ko'rif'en kor'i'fen kori'fen korife'n korifen'
ko'rin'tik kor'int'ik kori'n'tik korint'ik korintik'
ko'rio'lan kor'io'lan kori'o'lan kori'ol'an koriolan'
ko'riz kor'iz koriz'
ko'ro'id kor'oid koroid'
ko'ro'n kor'on koron'
ko'ro'n'ari kor'on'ari koron'ari koronari'
ko'ro'nil kor'o'nil koron'il koronil'
ko'ro'nul kor'o'nul kor'on'ul koron'ul koronul'
ko'rod kor'od korod'
ko'rol kor'ol korol'
ko'rol'ari kor'o'lar'i kor'ol'ari korol'ari korolari'
ko'ror kor'or koror'
ko'roz kor'oz koroz'
ko'rund korund'
ko'rus kor'us korus'
ko'star'ik kos'tar'ik kostarik'
ko'ter'i ko'teri kot'eri koteri'
ko'til'ed'on kot'i'led'on kot'ile'don kotiledon'
ko'til'jon kot'il'jon kot'ilj'on kotiljon'
ko'ton kot'on koto'n koton'
ko'tor'n ko'torn kot'orn kotorn'
ko'tur'n ko'turn kot'ur'n kot'urn koturn'
ko'tur'n ko'turn kot'urn koturn'
ko'val'ent ko'valent kov'a'lent kovalent'
ko'vert kovert'
ko'ĉen'il ko'ĉenil koĉ'e'nil koĉ'en'il koĉenil'
ko'ĉin'ĉini koĉ'in'ĉi'ni koĉ'in'ĉini koĉinĉini'
ko'ŝer koŝ'er koŝer'
ko'ŝi koŝ'i koŝi'
kod'eks kodeks'
kod'ic'il kodicil'
kogn'at kognat'
kok'a koka'
kok'ain koka'in kokain'
kok'cid'i kokcidi'
kok'i koki'
kok'tel koktel'
kol'bas kolb'as kolbas'
kol'bert kolbert'
kol'e'opt'er kole'op'ter kole'opt'er koleopter'
kol'e'opt'il kole'op'til kole'opt'il koleoptil'
kol'e'oriz kole'o'riz kole'oriz koleoriz'
kol'er koler'
kol'era koler'a kolera'
kol'erik koler'ik kolerik'
kol'ester'in kole'ster'in kolesterin'
kol'ester'ol kole'ster'ol kole'sterol kolesterol'
kol'ko'tar kol'kot'ar kolkotar'
kol'o'id kol'oid koloid'
kol'o'rad kol'or'ad kolor'ad kolorad'
kol'o'rad'i kol'o'radi kol'or'ad'i kolor'ad'i kolorad'i koloradi'
kol'o'rat'ur kol'or'at'ur kolor'a'tur kolor'at'ur koloratur'
kol'o'se kol'os'e kolos'e kolose'
kol'oid koloid'
kol'on kolon'
kol'on'el kolon'el kolonel'
kol'on'i kol'oni kolon'i koloni'
kol'on'j kol'onj kolon'j kolonj'
kol'or kolor'
kol'os kolos'
kol'ostr kolostr'
kol'port kolport'
kol'ur kolur'
kol'ĉik kolĉik'
kole'liti'az kole'litiaz kolelitiaz'
kole'op'ter kole'opt'er koleopter'
kom'a koma'
kom'and komand'
kom'and'it komand'it komandit'
kom'andant koma'n'dant komand'ant komandant'
kom'bi'n komb'in kombin'
kom'bi'n'at komb'in'at kombin'at kombinat'
kom'bi'n'aĵ komb'in'aĵ kombin'aĵ kombinaĵ'
kom'bi'naci komb'i'naci komb'in'ac'i kombin'ac'i kombinaci'
kom'bi'ne komb'ine kombin'e kombine'
kom'bret komb'ret kombret'
kom'bu komb'u kombu'
kom'erc komerc'
kom'fort komfort'
kom'i'for komi'for komifor'
kom'ik komik'
kom'iz komiz'
kom'pakt kompakt'
kom'pan kompan'
kom'pan'i kompan'i kompani'
kom'par kompar'
kom'par'ac'i kom'para'ci kompar'ac'i komparaci'
kom'par'at'iv kompar'at'iv komparativ'
kom'part'i kom'parti komparti'
kom'pas kompas'
kom'pat kompat'
kom'pen'di kom'pend'i kompendi'
kom'pens kompens'
kom'pet'ent kompetent'
kom'pil kompil'
kom'pil'er kompil'er kompiler'
kom'pleks kompleks'
kom'pleks'i kompleks'i kompleksi'
kom'plet komplet'
kom'plet'iv komplet'iv kompletiv'
kom'plet'or'i kom'pletor'i komplet'or'i kompletori'
kom'pli'ment kompliment'
kom'plik komplik'
kom'plot komplot'
kom'po'n kompon'
kom'post kompost'
kom'pot kompot'
kom'poz'ic'i kom'pozici kompozici'
kom'poz'it kompozit'
kom'poŝt kompoŝt'
kom'pre'n kom'pren kompren'
kom'pre'sor kom'pres'or kompres'or kompresor'
kom'pres kompres'
kom'pro'mis kompromis'
kom'pro'mit kompromit'
kom'pul'si kom'puls'i kompuls'i kompulsi'
kom'puls kompuls'
kom'pund kompund'
kom'put komput'
kom'put'or kom'putor komput'or komputor'
kom'som'ol komsomol'
kom'tang komtang'
kom'u'n komun'
kom'u'ni kom'uni komun'i komuni'
kom'uni komun'i komuni'
kom'unik komun'ik komunik'
komand'it komandit'
komb'ajn kombajn'
komb'e kombe'
komb'in'ator'ik kombin'ator'ik kombinat'or'ik kombinatorik'
kompar'at'iv komparativ'
kon'a'kri kon'akr'i konakri'
kon'ced konced'
kon'centr koncentr'
kon'cert koncert'
kon'cert'in kon'certi'n koncert'in koncertin'
kon'ci'li kon'cili koncili'
kon'cili koncili'
kon'cip koncip'
kon'dam'n kon'damn kondamn'
kon'damn kondamn'
kon'de'n'sat'or kon'dens'ator kondens'a'tor kondens'ator kondensator'
kon'de'n'sor kon'dens'or kondens'or kondensor'
kon'dens kondens'
kon'di'cion'al kondicional'
kon'di'lom kon'dil'om kondil'om kondilom'
kon'di'ment kondiment'
kon'dil kondil'
kon'dom kondom'
kon'dor kondor'
kon'dros'te kondr'ost'e kondroste'
kon'dros'tom kondr'o'stom kondr'os'tom kondr'ost'om kondrostom'
kon'duk konduk'
kon'dukt kondukt'
kon'dukt'or konduk'tor kondukt'or konduktor'
kon'dut kondut'
kon'e'stabl kon'establ konestabl'
kon'eks koneks'
kon'ekt konekt'
kon'ekt'iv konekt'iv konektiv'
kon'fe'de'raci kon'feder'ac'i kon'federaci konfeder'ac'i konfederaci'
kon'fe'der kon'feder konfeder'
kon'fe'si konfes'i konfesi'
kon'fid konfid'
kon'fid'en'ci konfid'en'ci konfidenc'i konfidenci'
kon'firm konfirm'
kon'firm'ac'i kon'firma'ci konfirm'ac'i konfirmaci'
kon'fisk konfisk'
kon'fit konfit'
kon'flag'raci kon'flagr'ac'i konflagraci'
kon'form konform'
kon'front konfront'
kon'fuz konfuz'
kon'gel kong'el kongel'
kon'gest kong'est kongest'
kon'gol kong'ol kongol'
kon'greg'ac'i kong'reg'ac'i kongr'eg'ac'i kongregaci'
kon'gres kongres'
kon'gru kong'ru kongr'u kongru'
kon'i'in koni'in koniin'
kon'id'io'for koni'di'o'for konidi'o'for konidiofor'
kon'ik konik'
kon'j'ekt konjekt'
kon'j'unkt'iv konjunktiv'
kon'j'unkt'ur kon'junk'tur konjunktur'
kon'jug konjug'
kon'jug'ac'i konjug'ac'i konjugaci'
kon'junk'ci konjunkci'
kon'kav konk'av konkav'
kon'ker konk'er konker'
kon'kir konk'ir konkir'
kon'klav konk'lav konklav'
kon'ko'id konk'oid konkoid'
kon'kord konk'ord konkord'
kon'kord'anc konk'or'danc konk'ord'anc konkord'anc konkordanc'
kon'kord'at konk'ord'at konkord'at konkordat'
kon'kre'ci konk're'ci konkreci'
kon'krem'ent kon'krement konk're'ment konk'rem'ent konkrement'
kon'kret konk'ret konkret'
kon'kub konkub'
kon'kur konk'ur konkur'
kon'kurs konk'urs konkurs'
kon'o'sam'ent kon'os'a'ment kon'os'ament konosament'
kon'rad konrad'
kon'sci konsci'
kon'scienc konscienc'
kon'sekvenc konsekvenc'
kon'sent konsent'
kon'ser'vat'iv kon'serv'at'iv konserv'at'iv konservativ'
kon'ser'vat'or'i kon'serv'ator'i konserv'a'tori konserv'ator'i konservatori'
kon'serv konserv'
kon'serv'ator'i konserv'a'tori konserv'ator'i konservatori'
kon'si'der kon'sid'er kon'sider konsider'
kon'si'li kon'sil'i konsil'i konsili'
kon'si'stor'i konsist'or'i konsistori'
kon'sid'er kon'sider konsider'
kon'sign konsign'
kon'sil konsil'
kon'sil'i konsil'i konsili'
kon'sol konsol'
kon'sol'id kon'solid konsol'id konsolid'
kon'son'anc konsonanc'
kon'son'ant konsonant'
kon'sor'ci konsorci'
kon'spir konspir'
kon'stabl konstabl'
kon'stan'ci kon'stanc'i konstanc'i konstanci'
kon'stan'tan konstant'an konstantan'
kon'stan'ten konstant'en konstanten'
kon'stan'tin konstant'in konstantin'
kon'stan'tin'op'ol konstant'in'op'ol konstantin'op'ol konstantinopol'
kon'stanc konstanc'
kon'stat konstat'
kon'stel'ac'i konstelaci'
kon'ster'n kon'stern konstern'
kon'stip konstip'
kon'strikt konstrikt'
kon'sub'stan'ci kon'sub'stanc'i kon'substanc'i konsubstanci'
kon'sul konsul'
kon'sum konsum'
kon'takt kont'akt kontakt'
kon'takt'or kont'aktor kontakt'or kontaktor'
kon'templ kontempl'
kon'ten'er kon'tener kont'e'ner kont'en'er kontener'
kon'ten'er kon'tener kont'en'er kontener'
kon'tent kont'ent kontent'
kon'test kont'est kontest'
kon'tin'ent kontinent'
kon'tin'gent kont'in'gent kont'ing'ent kontingent'
kon'tin'u kont'in'u kontinu'
kon'tor kont'or kontor'
kon'tra'bas kon'trab'as kont'rab'as kontr'a'bas kontra'bas kontrabas'
kon'trab'and kont'rab'and kontr'a'band kontra'band kontraband'
kon'trab'and kontr'a'band kontra'band kontraband'
kon'trad'anc kont'rad'anc kontr'ad'anc kontra'danc kontradanc'
kon'trad'mir'al kontr'admir'al kontr'admiral kontradmiral'
kon'trak'tur kon'trakt'ur kontr'akt'ur kontrakt'ur kontraktur'
kon'trakt kontr'akt kontrakt'
kon'tram'ark kont'ram'ark kontra'mark kontramark'
kon'trap'ost kont'rap'ost kontr'a'post kontra'post kontrapost'
kon'trap'unkt kontr'a'punkt kontra'punkt kontrapunkt'
kon'trat'en'or kont'rat'en'or kontr'aten'or kontra'tenor kontratenor'
kon'tre kont're kontr'e kontre'
kon'tri'bu kon'trib'u kont'rib'u kontr'i'bu kontribu'
kon'tri'bu'ci kon'trib'u'ci kont'rib'u'ci kontr'i'bu'ci kontribu'ci kontribuci'
kon'tri'ci kon'trici kontr'ic'i kontrici'
kon'trib'u'ci kont'rib'u'ci kontr'i'bu'ci kontribu'ci kontribuci'
kon'trol kont'rol kontr'ol kontrol'
kon'tur kont'ur kontur'
kon'us konus'
kon'val konval'
kon'val'esk konval'esk konvalesk'
kon'vekt konvekt'
kon'ven konven'
kon'ven'ci konven'ci konvenci'
kon'vent konvent'
kon'ver'tor kon'vert'or konvert'or konvertor'
kon'vers konvers'
kon'vers'ac'i konvers'ac'i konversaci'
kon'vert konvert'
kon'vink konvink'
kon'volv'ul kon'volvul konvolvul'
kondil'artr kondilartr'
kondr'it kondrit'
kong'lom'er konglomer'
kong'lom'erat kong'lome'rat konglomer'at konglomerat'
koni'oz konioz'
konk'av konkav'
konk'lud konklud'
konstitu'ci konstituci'
kont'ant kontant'
kont'aĝ kontaĝ'
kont'oid kontoid'
kont'rast kontrast'
kont'u'mac kont'um'ac kontumac'
kont'uz kontuz'
kontr'alt kontralt'
kontr'aŭ kontraŭ'
kopr'is kopris'
kor'bel korb'el korbel'
kor'cir korcir'
kor'de'li'er kord'eli'er kordelier'
kor'di'al kord'ial kordial'
kor'dil'er kordiler'
kor'don kord'on kordon'
kor'dur'o'j kord'u'roj kord'ur'o'j korduroj'
kor'i kori'
kor'iks koriks'
kor'il koril'
kor'int korint'
kor'jak korjak'
kor'kor kork'or korkor'
kor'mor'an kor'mora'n korm'o'ran korm'or'an kormoran'
kor'mora'n korm'o'ran korm'or'an kormoran'
kor'n korn'
kor'n'val korn'val kornval'
kor'ne korn'e korne'
kor'ne'li korn'eli korne'li korneli'
kor'ne'muz korne'muz kornemuz'
kor'net korn'et kornet'
kor'nic korn'ic kornic'
kor'on'el koron'el koronel'
kor'por'ac'i korp'o'raci korp'oraci korporaci'
kor'por'al korp'o'ral korp'or'al korporal'
kor'pul'ent korp'u'lent korp'ul'ent korpulent'
kor'pus korp'us korpus'
kor'sak korsak'
kor'sik kors'ik korsik'
kor'teks kort'eks korteks'
kor'tez kortez'
kor'tik kort'ik kortik'
kor'tik'ost'er'on kort'i'kost'er'on kort'ik'ost'er'on kortik'o'ster'on kortik'ost'er'on kortikosteron'
kor'tin'ari kort'in'ari kortinari'
kor'vet korv'et korvet'
kord'it kordit'
kord'on kordon'
kord'ov kordov'
kore'graf koregraf'
kore'graf'i kore'grafi koregraf'i koregrafi'
korn'ed korned'
korn'ik kornik'
korn'us kornus'
korp'uskl korpuskl'
kors'ar korsar'
kors'aĵ korsaĵ'
kors'et korset'
kort'i'zon kort'izo'n kortizon'
kort'ic'i kortici'
kort'izol kortizol'
kos'met'ik kosm'e'tik kosm'etik kosmetik'
kos'mon'aŭt kosm'o'naŭt kosm'on'aŭt kosmonaŭt'
kos'mor'am kosm'o'ram kosm'or'am kosmoram'
kos'ov kosov'
kosm'e'tik kosm'etik kosmetik'
kosm'o'go'ni kosmogoni'
kosm'o'graf kosmograf'
kosm'o'graf'i kosm'o'grafi kosm'ogr'a'fi kosmograf'i kosmografi'
kosm'o'pol'it kosm'op'o'lit kosm'op'ol'it kosmopolit'
kosm'os kosmos'
kost'um kostum'
kot'iz kotiz'
kot'let kotlet'
kot'o koto'
kov'ard kovard'
kov'n kovn'
koĉ'er koĉer'
koŝ'mar koŝmar'
krak'en kraken'
krak'ov krakov'
kran'go'n krangon'
kran'i krani'
krater'el kraterel'
kre'a'tin kre'at'in kreatin'
kre'di'tor kred'i'tor kred'it'or kredit'or kreditor'
kre'mac'i krem'ac'i kremaci'
kre'ment krem'ent krement'
kre'n kren'
kre'od'ont kreodont'
kre'ol kreol'
kre'on kreon'
kre'oz'ot kreozot'
kre'pit krep'it krepit'
kre'stom'at'i kre'stomat'i kres'tomat'i krest'om'at'i krestomati'
kre'te'n kre'ten kret'en kreten'
kre'ten kret'en kreten'
kre'ton kret'on kreton'
kre'uz kreuz'
kred'i'tor kred'it'or kredit'or kreditor'
kred'it kredit'
krem'a'tor'i krem'a'tori krem'ator'i krematori'
kren'el krenel'
krep'id krepid'
kres'cent krescent'
kres'cent'i kres'centi krescent'i krescenti'
kret'ace kretace'
krez'ol krezol'
kri'ket krik'et kriket'
kri'ko'id krik'oid kriko'id krikoid'
kri'min'al krim'in'al kriminal'
kri'n krin'
kri'no'id krin'oid krinoid'
kri'no'lin krin'o'lin krin'ol'in krinolin'
kri'no'zo krin'o'zo krin'oz'o krinozo'
kri'num krin'um krinum'
kri'o'for kriofor'
kri'o'gen'ik kriogenik'
kri'o'lit kri'ol'it kriolit'
kri'o'metr'i kri'o'metri kri'om'e'tri kriometri'
kri'o'skop'i kri'o'skopi kri'os'kopi krioskopi'
kri'o'stat kri'ost'at kriostat'
kri'o'ter'api kri'o'tera'pi kri'o'terapi kri'ot'e'rap'i krioterapi'
kri'sol kris'ol krisol'
kri'stal kris'tal kristal'
kri'stal'in kri'stalin kris'tali'n kris'talin kristal'in kristalin'
kri'stal'ogr'a'fi kristal'o'grafi kristal'ogr'a'fi kristalograf'i kristalografi'
kri'stal'oid kris'tal'oid kristal'oid kristaloid'
kri'stof'or kris'tof'or kristofor'
kri'ter'i kri'teri krit'eri kriteri'
kri'tik krit'ik kritik'
kri'zip kriz'ip krizip'
kri'zo'kal kriz'o'kal kriz'ok'al krizokal'
kri'zo'lit kriz'o'lit kriz'ol'it krizolit'
kri'zo'til kriz'o'til kriz'ot'il krizotil'
kri'zom'el kriz'om'el krizomel'
krim'e krime'
krip'tog'am kript'o'gam kriptogam'
krip'tog'ram kript'o'gram kript'ogr'am kriptogram'
krip'tom'eri kript'omer'i kriptomeri'
krip'ton kript'on kripton'
kris'tia'n kristian'
kris'tia'ni kristian'i kristiani'
kris'tin kristin'
kristal'o'graf kristalograf'
krit'ic'ism kriticism'
kriz'an'tem kriz'antem krizantem'
kriz'o'stom kriz'os'tom kriz'ost'om krizostom'
kriz'op krizop'
kriz'op'raz krizop'raz krizopraz'
kroat'i kroati'
krom'a'tin krom'at'in kromat'in kromatin'
krom'anjon kromanjon'
krom'at kromat'
krom'at'id kromat'id kromatid'
krom'ato'grafi kromat'o'grafi kromat'ogr'a'fi kromatografi'
krom'i kromi'
krom'ist kromist'
krom'it kromit'
krom'o'for kromofor'
krom'o'foto'grafi krom'o'fotograf'i krom'o'fotografi kromofotografi'
krom'o'litograf'i krom'o'litografi krom'ol'it'o'grafi kromolitografi'
krom'o'plast krom'op'last kromoplast'
krom'o'sfer krom'os'fer kromosfer'
krom'o'som krom'os'om kromosom'
krom'o'tip'i krom'ot'ip'i kromotipi'
krom'vel kromvel'
kron'a'ksi kron'aks'i kronaksi'
kron'ik kronik'
kron'o'graf kronograf'
kron'o'log'i kron'olog'i kron'ologi kronologi'
kron'o'metr kronometr'
kron'o'metr'i kron'o'metri kron'om'e'tri kronometr'i kronometri'
kron'o'strat'ig'rafi kron'o'stratigraf'i kron'o'stratigrafi kron'os'trat'ig'rafi kron'ostr'at'i'grafi kronostratigrafi'
krotal'ari krotalari'
kroton'al krotonal'
kroz'o'for krozofor'
kroĉ'et kroĉet'
kruc'i'fer krucifer'
kruc'i'fiks krucifiks'
kruc'ta'vol'iĝ kruc'tavol'iĝ kructavoliĝ'
krust'ac krustac'
ksant'i ksanti'
ksant'in ksanti'n ksantin'
ksant'ip ksantip'
ksant'o'fil ksantofil'
ksant'o'prot'e'in ksant'o'prote'in ksant'o'protein ksant'op'rot'e'in ksantoprotein'
ksant'o'som ksant'os'om ksantosom'
ksant'om ksantom'
ksenofob'i ksenofobi'
ksi'fi ksifi'
ksi'lem ksil'em ksilem'
ksi'len ksil'en ksilen'
ksi'lof'on ksil'o'fon ksilofon'
ksil'en ksilen'
ksil'o'graf ksilograf'
ksil'o'graf'i ksil'o'grafi ksil'ogr'a'fi ksilograf'i ksilografi'
ksil'os'te ksil'ost'e ksiloste'
kub'ut kubut'
kuk'ol kukol'
kuk'u kuku'
kuk'um kukum'
kuk'urb kukurb'
kuku'mis kukum'is kukumis'
kul'an kulan'
kul'as kulas'
kul'er kuler'
kul'i kuli'
kul'in'ar kuli'n'ar kulinar'
kul'is kulis'
kul'min kulm'in kulmin'
kul'minac'i kulm'i'naci kulm'in'ac'i kulmin'ac'i kulminaci'
kul'ot kulot'
kul'tur kult'ur kultur'
kul'vert kulvert'
kult'iv kultiv'
kumar'at kumarat'
kumul'o'nim'bus kumul'o'nimb'us kumul'o'nimbus kumulonimbus'
kumul'us kumulus'
kun'lu'n kun'lun kunlun'
kup'e kupe'
kup'el kupel'
kup'er'oz kupe'roz kuperoz'
kup'i'don kup'id'on kupid'on kupidon'
kup'id kupid'
kup'o'n kup'on kupon'
kup'oks kupoks'
kup'ol kupol'
kup'on kupon'
kup'rit kupr'it kuprit'
kup'ul kupul'
kup'ul'i'fer kupul'i'fer kupulifer'
kur'a'tel kur'atel kuratel'
kur'a'tor kur'ator kurator'
kur'ac kurac'
kur'ac'a kurac'a kuraca'
kur'ar kurar'
kur'aĝ kuraĝ'
kur'ci kurci'
kur'di kurd'i kurdi'
kur'dist'an kurd'ist'an kurdi'stan kurdistan'
kur'ent kurent'
kur'et kuret'
kur'i kuri'
kur'il kuril'
kur'kul'i kur'kuli kurkuli'
kur'kumin kurkum'in kurkumin'
kur'land kurl'and kurland'
kur'o'ŝi kuroŝi'
kur'sor kurs'or kursor'
kur'te'n kur'ten kurt'en kurten'
kur'ten kurt'en kurten'
kur'tin kurt'in kurti'n kurtin'
kur'vi'metr kurvimetr'
kuri'er kurier'
kuri'oz kurioz'
kurl'ing kurling'
kurs'iv kursiv'
kurt'aĝ kurtaĝ'
kurt'i kurti'
kus'en kusen'
kus'i'net kusinet'
kus'kus kuskus'
kus'kut kuskut'
kus'tard kustard'
kusp'id kuspid'
kut'i'reakci kut'ir'e'akci kutireakci'
kut'in kutin'
kvad'rat kvadr'at kvadrat'
kvad'rat'ur kvadr'at'ur kvadrat'ur kvadratur'
kvad'rig kvadr'ig kvadrig'
kvad'ru'pleks kvadr'u'pleks kvadrupleks'
kvadr'ant kvadrant'
kvadr'i'lion kvadr'ilion kvadril'ion kvadrilion'
kvadr'i'rem kvadr'ir'em kvadrirem'
kvadr'il kvadril'
kvak'er kvaker'
kvant'um kvantum'
kvar'an'ten kvar'anten kvaranten'
kvar'anten kvaranten'
kvar'cit kvarc'it kvarcit'
kvar'tal kvart'al kvartal'
kvar'tan kvart'an kvartan'
kvar'ter'on kvart'er'on kvarteron'
kvar'tet kvart'et kvartet'
kvar'tir kvart'ir kvartir'
kvart'ir'mastr kvartir'mastr kvartirmastr'
kvas'i kvasi'
kver'el kverel'
kvest'or kvestor'
kvest'ur kvestur'
kvi'et kviet'
kvi'n kvin'
kvi'n'tal kvin'tal kvint'al kvintal'
kvi'n'tet kvin'tet kvint'et kvintet'
kvi'no kvin'o kvino'
kvin'tal kvint'al kvintal'
kvin'te'senc kvint'e'senc kvint'esenc kvintesenc'
kvin'tet kvint'et kvintet'
kvin'tili'an kvint'i'lian kvint'ili'an kvintilian'
kvit'anc kvitanc'
la'bar lab'ar labar'
la'bel lab'el label'
la'ber'dan lab'er'dan laberdan'
la'bi lab'i labi'
la'bi'at labi'at labiat'
la'bil lab'il labil'
la'bir'int lab'ir'int labirint'
la'bor lab'or labor'
la'brak labrak'
la'brusk lab'rusk labrusk'
la'bur'n lab'ur'n lab'urn laburn'
la'cert lacert'
la'da'n la'dan lad'an ladan'
la'dan lad'an ladan'
la'gen'ari lag'en'ari lagenari'
la'gran'ĝi'an lag'ran'ĝi'an lag'ranĝ'ia'n lagr'an'ĝi'an lagranĝian'
la'gri lagr'i lagri'
la'gun lag'u'n lagun'
la'ik laik'
la'kar'i la'kari lak'ari lakari'
la'ke lak'e lake'
la'ko'n la'kon lak'on lakon'
la'kolit lak'o'lit lak'ol'it lakolit'
la'kon lak'on lakon'
la'kri'mal la'krim'al lak'rim'al lakrimal'
la'krim'al lak'rim'al lakrimal'
la'kun lak'u'n lakun'
la'mel lam'el lamel'
la'ment lam'ent lament'
la'ment lament'
la'mi lam'i lami'
la'min'ari lam'in'ari lami'n'ari laminari'
la'min'at lam'in'at lami'n'at laminat'
la'n lan'
la'n'ci'n lan'ci'n lanc'in lancin'
la'n'daŭ lan'daŭ land'aŭ landaŭ'
la'n'gust lan'gust langust'
la'ni lan'i lani'
la'ni'ari lani'ari laniari'
la'no'lin lan'o'li'n lan'o'lin lan'ol'in lanolin'
la'par lap'ar lapar'
la'piez lapiez'
la'pil lap'il lapil'
la'pis lap'is lapis'
la'pit lap'it lapit'
la'po'n lap'on lapon'
la'po'ni lap'on'i lap'oni lapon'i laponi'
la'ring lar'ing laring'
la'san'j las'an'j lasa'n'j lasanj'
la'ser las'er laser'
la'teks lat'eks lateks'
la'tent lat'ent latent'
la'tent latent'
la'ter lat'er later'
la'ter'al lat'e'ral later'al lateral'
la'ter'an la'tera'n lat'e'ran lat'era'n later'an lateran'
la'ter'it lat'e'rit later'it laterit'
la'tif'u'n'di lat'i'fund'i lati'fund'i latifundi'
la'tim'eri lat'i'mer'i lati'mer'i latimeri'
la'tin lat'in lati'n latin'
la'tir lat'ir latir'
la'tis lat'is latis'
la'tre lat're latre'
la'tri'n lat'rin latrin'
la'tro'n la'tron lat'ro'n latron'
la'tun lat'u'n latun'
la'vand'ul lav'and'ul lavandul'
la'vang lavang'
la'vend lav'end lavend'
lab'fer'ment lab'ferm'ent lab'ferment labferment'
lab'ial labi'al labial'
lab'io'dental labi'o'dent'al labi'o'dental labi'od'en'tal labi'od'ent'al labiodental'
lab'ir'int labirint'
lab'orator'i lab'oratori labor'a'tori labor'ator'i laboratori'
lag'o'pod lag'op'od lagop'od lagopod'
lag'o'stom lag'os'tom lag'ost'om lagostom'
lag'o'trik lagotrik'
lag'oft'alm lag'oftalm lagoftalm'
lag'op lagop'
lak'mus lakmus'
lak'tar'i lakt'ari laktari'
lak'ton lakt'on lakton'
lak'tuk laktuk'
lak'tuk'ari lakt'u'kari laktuk'ari laktukari'
lam'a lama'
lam'bel lambel'
lam'bil lambil'
lam'brusk lambrusk'
lam'en lamen'
lam'n lamn'
lam'pio'n lam'pion lamp'ion lampion'
lam'pir lamp'ir lampir'
lamp'rid lamprid'
lan'ta'n lan'tan lant'an lantan'
lan'tan lant'an lantan'
lan'ter'n lan'tern lant'er'n lantern'
lang'vor langvor'
lap'san lapsan'
lar'ic'i larici'
lar'ik larik'
las'a lasa'
las'teks last'eks lasteks'
lat'i lati'
lat'vi latv'i latvi'
lati'sim latisim'
lav'son'i lavsoni'
laz'a'ret lazar'et lazaret'
laz'a'ro'n laz'ar'on lazar'on lazaron'
laz'ar lazar'
laz'u'rit laz'ur'it lazur'it lazurit'
laz'ur lazur'
laŭ'dan laŭd'an laŭdan'
laŭ'n'te'nis laŭ'n'ten'is laŭ'n'tenis laŭntenis'
laŭ'raz'i laŭ'razi laŭr'azi laŭrazi'
laŭ'ren'ci laŭr'en'ci laŭrenc'i laŭrenci'
laŭr'e'at laŭreat'
le'ban'on lebanon'
le'ci'on le'cion lecion'
le'ci'tin le'cit'in le'citin lecitin'
le'cid'e lecide'
le'cion lecion'
le'cit'id lecitid'
le'gum leg'um legum'
le'gum'in'oz leg'u'min'oz leg'um'in'oz legum'in'oz leguminoz'
le'guzi leg'uz'i leguzi'
le'j'de'n lejden'
le'kan'or lek'a'nor lek'an'or lekanor'
le'kant lek'ant lekant'
le'ksi'kon lek'sik'on leksik'on leksikon'
le'man lem'an leman'
le'mur lem'ur lemur'
le'n len'
le'ni'n len'in lenin'
le'on leon'
le'ont'od leontod'
le'ont'od'on leontod'on leontodon'
le'ont'op'od leon'top'od leontopod'
le'op'ard leopard'
le'op'old leopold'
le'pad lepad'
le'pi'di lepid'i lepidi'
le'pi'dop'ter lepid'op'ter lepid'opt'er lepidopter'
le'pi'ot lepiot'
le'pist lepist'
le'por lepor'
le'psik lepsik'
le'tal let'al letal'
le'te let'e lete'
le'ter let'er leter'
le'ter leter'
le'ton let'on leton'
le'van'ten le'vant'en lev'an'ten lev'anten levanten'
le'vi'er levier'
le'vi'rat le'vir'at lev'i'rat lev'ir'at levirat'
le'vi'ta'ci le'vit'ac'i lev'i'ta'ci lev'it'ac'i levitaci'
le'vid lev'id levid'
le'vist'ik lev'i'stik lev'is'tik lev'ist'ik levistik'
leg'a'liz leg'aliz legaliz'
leg'ac legac'
leg'ac'i legac'i legaci'
leg'at legat'
leg'end legend'
leg'i legi'
leg'ion'el legi'on'el legionel'
leg'it'i'mac'i legi'tim'ac'i legitim'ac'i legitimaci'
leg'om legom'
legi'tim legitim'
legi'tim'ac'i legitim'ac'i legitimaci'
lek'ci lekci'
lek'sem leksem'
lek'sik leksik'
lek'sik'on leksik'on leksikon'
lek'tin lekt'in lektin'
lek'tor lekt'or lektor'
leksik'o'graf leksikograf'
leksik'o'graf'i leksik'o'grafi leksik'ogr'a'fi leksikograf'i leksikografi'
lem'ing leming'
lem'n lemn'
lem'nis'kat lemn'i'skat lemn'is'kat lemnisk'at lemniskat'
len'i'don'ter len'id'on'ter len'id'ont'er lenidonter'
len'ing'rad lenin'grad leningrad'
len'ta'n len'tan lent'an lentan'
len'tibul'ari lent'i'bu'lar'i lent'i'bul'ari lentibulari'
lent'i'cel lent'ic'el lenticel'
lepid'o'saŭr lepid'os'aŭr lepidosaŭr'
lepid'op'ter lepid'opt'er lepidopter'
lept'in'o'tars leptinotars'
lept'o'cef'al lept'o'cefal leptocefal'
lept'o'spir lept'os'pir leptospir'
lept'on lepton'
let'arg'i letargi'
lev'ja'ta'n lev'ja'tan levjatan'
lev'ko'j levkoj'
lev'rel levrel'
lev'u'loz lev'ul'oz levuloz'
leĝ'er leĝer'
leŭk'ad leŭkad'
leŭk'ant leŭkant'
leŭk'e'mi leŭk'emi leŭkemi'
leŭk'emi leŭkemi'
leŭk'o'cit leŭko'cit leŭkocit'
leŭk'o'j leŭko'j leŭkoj'
leŭk'om leŭkom'
leŭk'om'ain leŭkom'ain leŭkomain'
leŭk'op'last leŭko'plast leŭkoplast'
leŭk'ore leŭko're leŭkore'
leŭk'oz leŭkoz'
leŭko'poez leŭkopoez'
li'an lia'n lian'
li'as lias'
li'ban liban'
li'bel libel'
li'ber liber'
li'ber'al liber'al liberal'
li'ber'tin li'bert'in liber'tin libertin'
li'ber'urb liber'urb liberurb'
li'bi libi'
li'bid libid'
li'ci lic'i lici'
li'e'n li'en lien'
li'en lien'
li'enter'i lien'ter'i lien'teri lienteri'
li'eĝ lieĝ'
li'gam'ent lig'a'ment lig'ament ligament'
li'ge lig'e lige'
li'gul lig'ul ligul'
li'ke'n li'ken lik'en liken'
li'ken lik'en liken'
li'knid liknid'
li'kvi'dam'bar lik'vid'am'bar likvid'am'bar likvidambar'
li'lak lilak'
li'li lil'i lili'
li'lip'ut lil'ip'ut lili'put liliput'
li'lip'ut lili'put liliput'
li'med lim'ed limed'
li'mer'ik lim'erik limerik'
li'mes limes'
li'met lim'et limet'
li'mi'n li'min lim'in limin'
li'min lim'in limin'
li'mon lim'on limon'
li'mon'ad li'monad lim'on'ad limon'ad limonad'
li'mon'en lim'on'en limon'en limonen'
li'mon'i lim'on'i lim'oni limon'i limoni'
li'mon'it lim'o'nit limon'it limonit'
li'moz lim'oz limoz'
li'mul lim'ul limul'
li'muz'in lim'uz'in lim'uzin limuzin'
li'n lin'
li'n'ari lin'ari linari'
li'n'gal lin'gal lingal'
li'n'gam lin'gam lingam'
li'n'tel lin'tel lintel'
li'ne lin'e line'
li'ne'ar lin'e'ar line'ar linear'
li'ni lin'i lini'
li'nim'ent lin'i'ment lini'ment liniment'
li'nim'ent lini'ment liniment'
li'no'len lin'o'len lin'ol'en lin'ole'n linolen'
li'no'tip li'not'ip lin'o'tip lin'ot'ip linotip'
li'not'ip lin'o'tip lin'ot'ip linotip'
li'nuks linuks'
li'o'fi'liz li'o'fil'iz liofiliz'
li'on lion'
li'par lip'ar lipar'
li'po'tim'i li'pot'i'mi lip'o'tim'i lip'ot'i'mi lipotimi'
li'sam'fi'bi lis'amfibi lisamfibi'
li'stel lis'tel list'el listel'
li'ster'i lis'ter'i lis'teri list'eri listeri'
li'ta'ni li'tan'i lit'a'ni lit'an'i litani'
li'ta'ni li'tan'i lit'an'i litani'
li'tar'gir lit'ar'gir lit'arg'ir litargir'
li'ter lit'er liter'
li'tera'tor li'terat'or lit'erat'or liter'ator literator'
li'tera'tur li'terat'ur lit'erat'ur liter'a'tur liter'at'ur literatur'
li'tera'tur li'terat'ur lit'erat'ur liter'at'ur literatur'
li'tin lit'in liti'n litin'
li'tog'rafi lit'o'graf'i lit'o'grafi litograf'i litografi'
li'top'on lit'o'po'n lit'op'on lit'opon litopon'
li'tor'in li'tori'n li'torin lit'o'rin lit'or'in litorin'
li'tor'n li'torn lit'or'n lit'orn litorn'
li'tot lit'ot litot'
li'tot'om'i lit'o'tom'i lit'o'tomi lit'otomi litot'om'i litotomi'
li'trum lit'rum litr'um litrum'
li'turg'i liturgi'
li'ut liut'
li'ved liv'ed lived'
li'ver liv'er liver'
li'ver'pol liv'erp'ol liver'pol liverpol'
li'ver'pul liv'erp'ul liver'pul liverpul'
li'vi liv'i livi'
li'vid liv'id livid'
li'vor'n liv'or'n liv'orn livorn'
li'zip liz'ip lizip'
li'zo'zim liz'o'zim lizozim'
li'ĉi liĉi'
lia'n lian'
liber'al liberal'
liber'i liberi'
lic'e lice'
lic'en lice'n licen'
lic'en'ci lice'n'ci licen'ci licenc'i licenci'
lig'a'ment lig'ament ligament'
lig'a'tur lig'at'ur ligatur'
lig'n lign'
lig'nit lign'it lignit'
lig'ur ligur'
lig'ur'i lig'uri ligur'i liguri'
lig'uri ligur'i liguri'
lik'i liki'
lik'o'perd likoperd'
lik'o'pers'ik lik'o'persik lik'oper'sik likopersik'
lik'o'po'di lik'o'pod'i lik'o'podi lik'op'od'i likopodi'
lik'tor liktor'
lik'vid likv'id likvid'
lik'vor likv'or likvor'
likv'esk likvesk'
lil'i lili'
lili'put liliput'
lim'a lima'
lim'and limand'
lim'burg limburg'
lim'e lime'
lim'e'uj lime'uj limeuj'
lim'fang'it limfangit'
lim'fat limf'at limfat'
lim'n'e lim'ne limne'
lim'o'ĝi limoĝ'i limoĝi'
limf'o'cit limfocit'
lin'a'lol lin'al'ol linalol'
lin'e line'
lin'e'ar line'ar linear'
lin'gam lingam'
lin'o'leum lin'ole'um lin'oleum linoleum'
lip'id lipid'
lir'ik lirik'
lis'a'bon lis'abon lisabon'
lis'bon lisbon'
lit'i liti'
lit'o'graf litograf'
lit'o'log'i lit'olog'i lit'ologi litologi'
lit'o'sfer lit'os'fer litosfer'
lit'o'skop litoskop'
lit'o'sperm litosperm'
lit'o'tri'ci lit'o'trici litotrici'
lit'o'vi lit'ov'i lit'ovi litov'i litovi'
lit'o'vi lit'ovi litov'i litovi'
lit'ov litov'
liti'az litiaz'
liv'o'ni liv'on'i liv'oni livon'i livoni'
liv'on livon'
liv're livre'
liz'erg lizerg'
liz'in lizin'
lob'ari lobari'
lob'eli lobeli'
lob'i lobi'
lof'i lofi'
log'a'n log'an logan'
log'a'ni log'an'i logan'i logani'
log'a'ritm logaritm'
log'a'tom log'at'om log'atom logatom'
log'ik logik'
log'o'grif logogrif'
lok'a'liz lok'aliz lokal'iz lokaliz'
lok'al lokal'
lok'at'iv lokativ'
lok'aŭt lokaŭt'
lok'i loki'
lok'o'mobil lok'om'o'bil lokomobil'
lok'o'mot'iv lok'o'motiv lok'om'ot'iv lokomotiv'
lok'si loksi'
lok'sod'rom'i lok'sod'romi loksodromi'
lok'u'ci lokuci'
lok'u'stel lok'us'tel lokus'tel lokust'el lokustel'
lok'us lokus'
lol'i loli'
lol'ig lolig'
lom'bar'di lom'bard'i lombard'i lombardi'
lom'bard lombard'
lom'bard'i lombard'i lombardi'
lom'e lome'
long'a'n long'an longan'
long'e'ro'n long'er'on longeron'
long'i'sim longisim'
long'o'bar'di long'o'bard'i long'ob'ard'i longobard'i longobardi'
long'o'bard long'ob'ard longobard'
lord'oz lordoz'
loĝ'i loĝi'
loĝ'ist'ik loĝi'stik loĝistik'
lu'a'n lu'an luan'
lu'and luand'
lu'ar luar'
lu'bek lub'ek lubek'
lu'brik lubrik'
lu'ci luci'
lu'ci'n luci'n lucin'
lu'ci'ol luci'ol luciol'
lu'cian luci'an lucian'
lu'cid lucid'
lu'cifer luci'fer lucifer'
lu'cili luci'li lucili'
lu'i'dor lu'id'or luidor'
lu'is luis'
lu'iz luiz'
lu'iz'ia'n luiz'ia'n luizian'
lu'kan luk'an lukan'
lu'kan'i luk'a'ni luk'an'i lukan'i lukani'
lu'kre'ci luk're'ci lukr'eci lukreci'
lu'kul luk'ul lukul'
lu'mi'n'al lu'min'al lum'in'al luminal'
lu'min'esk lum'in'esk luminesk'
lu'min'esk luminesk'
lu'n lun'
lu'n'ari lun'ari lunari'
lu'n'at lun'at lunat'
lu'n'atik lun'a'tik lun'atik lunat'ik lunatik'
lu'pen lup'en lupe'n lupen'
lu'pi'n lu'pin lup'in lupin'
lu'pin lup'in lupin'
lu'pol lup'ol lupol'
lu'pus lup'us lupus'
lu'sak lusak'
lu'te lut'e lute'
lu'te'ci lut'eci lute'ci luteci'
lu'ter lut'er luter'
lu'ter luter'
lu'tre'ol lut're'ol lutr'eol lutreol'
lu'zo'n lu'zon luz'on luzon'
lud'ov'ik ludovik'
luk'sem'burg luks'em'burg luksemburg'
luk'sem'burg'i luks'em'burg'i luksemburg'i luksemburgi'
luk'sor luks'or luksor'
luk'um lukum'
luks'a'ci luks'ac'i luksaci'
luks'ac'i luksaci'
lum'bi'n lumb'in lumbin'
lum'brik lumbrik'
lum'en lumen'
lum'pi lumpi'
lumb'ag lumbag'
lun'a'tik lun'atik lunat'ik lunatik'
lup'e lupe'
luz'er'n luzern'
luz'i'ta'n luz'i'tan luz'it'an luzitan'
luz'i'ta'ni luz'i'tan'i luz'it'an'i luzitan'i luzitani'
luz'ul luzul'
mac'e'don mac'ed'on macedon'
mac'er macer'
mac'is macis'
mac'u'tak macutak'
mag'a'zen mag'azen magazen'
mag'az'in mag'azi'n magazin'
mag'azi'n magazin'
mag'da'len'i mag'dal'en'i magdaleni'
mag'de'burg magdeburg'
mag'e'lan mag'elan magelan'
mag'i magi'
mag'n'at magnat'
mag'n'et mag'net magnet'
mag'n'etos'fer mag'net'os'fer magnet'o'sfer magnet'os'fer magnetosfer'
mag'n'ol'i mag'no'li magnoli'
mag'ne'tit mag'net'it magnet'it magnetit'
mag'ne'tof'on mag'net'o'fon magnet'o'fon magnetofon'
mag'ne'tof'on magnet'o'fon magnetofon'
mag'ne'ton mag'net'on magnet'on magneton'
mag'ne'tro'n mag'ne'tron mag'net'ro'n magnet'ro'n magnetron'
mag'net magnet'
mag'ot magot'
mag'reb magreb'
magi'strat magistr'at magistrat'
magnet'o'skop magnetoskop'
magnez'i magnezi'
magnez'it magnezit'
maj'a maja'
maj'est majest'
maj'eŭ'tik majeŭtik'
maj'mon'id majmonid'
maj'n majn'
maj'o'lik maj'ol'ik majolik'
maj'o'ran maj'or'an major'an majoran'
maj'o'rat maj'or'at major'at majorat'
maj'o'rit'at maj'or'it'at major'it'at majoritat'
maj'or major'
maj'ord'om major'dom majordom'
maj'ork majork'
maj'ot majot'
maj'sur majsur'
maj'tre'j majtrej'
maj'ur majur'
maj'uskl majuskl'
maka'dam makadam'
maka'on makaon'
maka'ro'n makaron'
maka'ro'ni makaron'i makaroni'
makart'i makarti'
makedon'i makedoni'
makr'am makram'
makr'o makro'
makr'o'cefal makro'cefal makrocefal'
makr'o'fag makro'fag makrofag'
makr'obi'ot'ik makro'bio'tik makrobiotik'
makr'ol'id makrolid'
makr'op makrop'
makr'op'od makro'pod makrop'od makropod'
makro'metr makrometr'
makro'skop makroskop'
maks'i'mili'an maksim'ili'an maksimilian'
maks'il maksil'
maks'vel maksvel'
maksim'um maksimum'
makul'a'tur makul'at'ur makulatur'
mal'a'bar malab'ar malabar'
mal'a'gas malag'as malagas'
mal'a'j malaj'
mal'a'kit malak'it malakit'
mal'a'vi mal'avi malavi'
mal'ag malag'
mal'an'j malanj'
mal'ari malari'
mal'e male'
mal'eol male'ol maleol'
mal'i mali'
mal'ic malic'
mal'ig'n malign'
mal'mi malmi'
mal'on malon'
mal'pig malpig'
mal'strom malstrom'
mal'tus malt'us maltus'
mal'us malus'
mal'vaz'i malv'azi malvazi'
mal'vers'ac'i malversaci'
mal'vi'n mal'vin malv'in malvin'
mal'vin malv'in malvin'
malaj'al malajal'
malak'os'trak malak'ostrak malakostrak'
mam'luk mamluk'
mam'on mamon'
mam'ut mamut'
man'am manam'
man'at manat'
man'aĝ'er manaĝer'
man'da'ren mandaren'
man'da'rin man'dari'n mandarin'
man'dat mandat'
man'do'lin man'doli'n man'dolin mandol'in mandolin'
man'dol mandol'
man'doli'n man'dolin mandol'in mandolin'
man'dor mandor'
man'drag'on man'dragon mandragon'
man'dren mandren'
man'dril mandril'
man'e'ke'n man'e'ken man'ek'en maneken'
man'e'ken man'ek'en maneken'
man'eĝ maneĝ'
man'go'stan mang'o'stan mang'os'tan mang'ost'an mangostan'
man'i mani'
man'i'fest mani'fest manifest'
man'ik manik'
man'ik'ur mani'kur manik'ur manikur'
man'il manil'
man'ip'ul mani'pul manipul'
man'is manis'
man'it'ob manitob'
man'it'u manitu'
man'j manj'
man'o'metr manometr'
man'ovr manovr'
man'sard mans'ard mansard'
man'si mans'i mansi'
man'tel mant'el mantel'
man'ten mant'en manten'
man'til mant'il mantil'
man'tis mant'is mantis'
man'u manu'
man'u'el manu'el manuel'
man'u'faktur manu'fak'tur manu'fakt'ur manu'faktur manufaktur'
man'ĉestr manĉ'estr manĉestr'
man'ĉur manĉ'ur manĉur'
man'ĉur'i manĉ'uri manĉur'i manĉuri'
mang'a manga'
mang'an manga'n mangan'
mang'i'fer mangifer'
mang'o'stan mang'os'tan mang'ost'an mangostan'
mani'er manier'
mani'fe'staci mani'fest'ac'i manifest'ac'i manifestaci'
mani'fest manifest'
mani'ok maniok'
manil'kar manilkar'
mant'u mantu'
manu'fak'tur manu'fakt'ur manu'faktur manufaktur'
map'ut maput'
mar'a'bu marabu'
mar'a'but marabut'
mar'a'ski'n mar'a'skin mar'aski'n maraskin'
mar'a'ton mar'ato'n maraton'
mar'a'ton maraton'
mar'a'ved mar'av'ed maraved'
mar'an'j maranj'
mar'ant marant'
mar'as'mi marasm'i marasmi'
mar'cel marcel'
mar'ci'al marcial'
mar'ci'pan mar'cip'an marcipan'
mar'duk marduk'
mar'el marel'
mar'gari'n margarin'
mar'graf margraf'
mar'i'bor maribor'
mar'i'land mar'il'and mariland'
mar'ia'n marian'
mar'in marin'
mar'io'net mar'ion'et marionet'
mar'koma'n mark'o'man mark'oman markoman'
mar'kot mark'ot markot'
mar'kov mark'ov markov'
mar'mel'ad marmelad'
mar'mit marmit'
mar'mor marmor'
mar'mot marmot'
mar'moz marmoz'
mar'n marn'
mar'o'ken mar'ok'en marok'en maroken'
mar'o'nit maron'it maronit'
mar'od marod'
mar'ok marok'
mar'ok'en marok'en maroken'
mar'on maron'
mar'ot marot'
mar'su'pi mar'sup'i mars'u'pi marsupi'
mar'ta'go'n mar'tag'on mart'ag'on martagon'
mar'te'n mar'ten mart'en marten'
mar'tel mart'el martel'
mar'ten mart'en marten'
mar'tin'gal mart'in'gal mart'ing'al martingal'
mar'tin'i mar'tini mart'in'i martini'
mar'tin'ik mart'in'ik martinik'
mar'tir mart'ir martir'
mar'u'bi marubi'
mar'zo'lan marzolan'
mar'ĝen marĝen'
mar'ŝal marŝ'al marŝal'
mark'graf markgraf'
mark'i marki'
mark'iz markiz'
marĉ'and marĉand'
mas'akr masakr'
mas'aĉ'us'ec masaĉusec'
mas'aĝ masaĝ'
mas'e'ru mas'er'u maser'u maseru'
mas'e'ter mas'eter maseter'
mas'er maser'
mas'i'li mas'ili masili'
mas'iv masiv'
mas'kare'n mas'karen mask'aren maskaren'
mas'karet mask'a'ret maskaret'
mas'kat mask'at maskat'
mas'ker'ad mask'e'rad maskerad'
mas'on mason'
mas'or masor'
mas'tig'o'for mast'ig'o'for mastigofor'
mas'tik mast'ik mastik'
mas'turb mast'urb masturb'
mask'a'rad maskarad'
mast'o'id mast'oid mastoid'
mast'od'ont mastodont'
mat'a'dor mat'ador matador'
mat'em'a'tik mat'em'atik matematik'
mat'en maten'
mat'er'ial mat'eri'al materi'al material'
mat'eri materi'
mat'eri'al materi'al material'
mat'i'ol matiol'
mat'ine matine'
mat'o'gros mat'ogr'os matogros'
mat'ras matras'
mat'ro'n matron'
mat'ros matros'
mat'u'tin mat'ut'in matutin'
mat'ur matur'
maĉ'et maĉet'
maĥ'i'naci maĥ'in'ac'i maĥinaci'
maĥ'ir maĥir'
maŝ'i'n maŝ'in maŝin'
maŝ'in maŝin'
maŭr'i'ta'ni maŭr'i'tan'i maŭr'it'an'i maŭritani'
maŭr'i'tan'i maŭr'it'an'i maŭritani'
maŭr'ic maŭric'
maŭr'ic'i maŭric'i maŭrici'
med'a'lion med'ali'on medal'ion medalion'
med'al medal'
med'e mede'
med'i medi'
med'ia'ci medi'ac'i mediaci'
med'ia'n medi'an median'
med'ial medi'al medial'
med'ic'in medi'ci'n medicin'
med'ik'ag medikag'
med'in medi'n medin'
med'it medit'
med'ol medol'
med'uz meduz'
medi'ant mediant'
medi'as'tin mediastin'
medi'at mediat'
medi'ter'an'e medi'tera'ne medit'e'ran'e medit'era'ne mediterane'
medi'ter'an'e medi'tera'ne medit'era'ne mediterane'
medi'um medium'
mefist'o'fel mefistofel'
meg'a'fon mega'fon megafon'
meg'al megal'
meg'alit mega'lit megal'it megalit'
meg'at'eri mega'ter'i mega'teri megateri'
meg'er meger'
meg'om megom'
megal'os'aŭr megalo'saŭr megalosaŭr'
mek'an'ik mekanik'
mek'an'ism mekanism'
mek'oni mekoni'
mek'sik meksik'
mek'sik'i meksik'i meksiki'
mel'a'leŭk melaleŭk'
mel'am'pir melampir'
mel'an melan'
mel'an'in melan'in melanin'
mel'an'kol'i melan'kol'i melankoli'
mel'as melas'
mel'bur'n melb'urn melburn'
mel'du meldu'
mel'e'a'gren mel'e'ag'ren mel'e'agr'en meleagr'en meleagren'
mel'e'agr meleagr'
mel'en melen'
mel'i meli'
mel'il'ot melilot'
mel'in'it meli'nit melinit'
mel'is melis'
mel'it'ok'ok'oz melitokokoz'
mel'o melo'
mel'od'i melo'di melodi'
mel'odr'am melo'dram melodram'
mel'ol'ont melolont'
mel'oman melo'man meloman'
mel'oman'i melo'mani meloman'i melomani'
mel'on melo'n melon'
mel'on'gen melo'n'gen melon'gen melongen'
mel'op'e melope'
mel'os melos'
mel'pom'en melpomen'
mel'uz'in mel'uzin meluzin'
melan'in melanin'
melk'i'or melkior'
melo'pep melopep'
melo'psi'tak melo'psitak melopsitak'
mem'bran membr'an membran'
mem'o'rand memor'and memorand'
mem'or memor'
mem'u'ar memuar'
mend'e'lev mendelev'
mend'e'lev'i mend'ele'vi mendel'e'vi mendelev'i mendelevi'
mend'el mendel'
mening'o'kok mening'ok'ok meningokok'
mens'tru menstru'
ment'an mentan'
ment'ol mentol'
ment'on menton'
ment'or mentor'
menu'et menuet'
menu'ver menuver'
mer'brom'in merbromin'
mer'gul merg'ul mergul'
mer'i'dian mer'id'ia'n meridian'
mer'in merin'
mer'ing mering'
mer'is'tem mer'ist'em meristem'
mer'it merit'
mer'iz meriz'
mer'kanti'list merkantilist'
mer'kap'tan mer'kapt'an merkapt'an merkaptan'
mer'kapt merkapt'
mer'kat merkat'
mer'kred merkred'
mer'kur merkur'
mer'kur'i mer'kuri merkur'i merkuri'
mer'kuri merkur'i merkuri'
mer'kuri'al merkur'ial merkuri'al merkurial'
mer'lang merlang'
mer'le'n mer'len merl'en merlen'
mer'o'morf mer'om'orf meromorf'
mer'o'morf'i mer'o'morfi mer'om'orf'i meromorf'i meromorfi'
mer'o'stom mer'os'tom merostom'
mer'op merop'
mer'ov merov'
mer'u'li mer'ul'i meruli'
mercer'iz merceriz'
mes'a'lin mes'ali'n mesalin'
mes'aĝ mesaĝ'
mes'en'ter mes'enter mesenter'
mes'i mesi'
mes'id'or mesi'dor mesidor'
mes'in mesi'n mesin'
mes'kali'n meskalin'
mes'o meso'
mes'pil mespil'
met'a'faz meta'faz metafaz'
met'a'fizik meta'fizik metafizik'
met'a'for meta'for metafor'
met'abol meta'bol metabol'
met'ad'on meta'don metadon'
met'afoni meta'foni metafoni'
met'al metal'
met'aldehid metal'de'hid metaldehid'
met'alo'id metal'oid metaloid'
met'amorf meta'morf metamorf'
met'amorf'oz meta'morf'oz metamorf'oz metamorfoz'
met'azo meta'zo metazo'
met'e mete'
met'e'or mete'or meteor'
met'e'or'it mete'o'rit mete'or'it meteor'it meteorit'
met'e'or'oid mete'or'oid meteor'oid meteoroid'
met'e'or'olog mete'or'olog meteor'olog meteorolog'
met'encefal mete'n'cefal metencefal'
met'i meti'
met'il metil'
met'ioni'n meti'oni'n metionin'
met'ist'ic'in metisticin'
met'o'ksil metoksil'
met'o'nim'i met'oni'mi metonimi'
met'od metod'
met'oks'i met'oksi metoksi'
met'op metop'
met'ret metr'et metret'
met'rit metr'it metrit'
met'ro metr'o metro'
meta'centr metacentr'
meta'karp metakarp'
meta'lingv metalingv'
meta'log'rafi metal'o'graf'i metal'o'grafi metal'ogr'a'fi metalografi'
meta'mer metamer'
meta'psik'i metapsiki'
meta'stab'il meta'stabil metastabil'
meta'staz metastaz'
meta'tars metatars'
meta'tez metatez'
mete'o'rism meteor'ism meteorism'
mete'o'rit mete'or'it meteor'it meteorit'
mete'or'ologi meteor'olog'i meteor'ologi meteorolog'i meteorologi'
metr'i metri'
metr'ik metrik'
metr'on'om metro'nom metronom'
metr'op'ol metro'pol metropol'
metr'op'ol'it metropol'it metropolit'
metro'ksil metroksil'
metro'poli'ten metropol'it'en metropolit'en metropoliten'
metropol'it metropolit'
mez'ali'anc mez'alianc mezalianc'
mez'ant mezant'
mez'e're mez'er'e mezere'
mez'em'bri'ant mez'embri'ant mezembriant'
mez'en'kim mezenkim'
mez'en'ter mez'ent'er mez'enter mezenter'
mez'kal mezkal'
mez'o'cef'al mez'o'cefal mezocefal'
mez'o'derm mezoderm'
mez'o'karp mezokarp'
mez'o'lit'ik mez'ol'i'tik mez'ol'it'ik mezolitik'
mez'o'mer mez'omer mezomer'
mez'o'saŭr mez'os'aŭr mezosaŭr'
mez'o'stik mez'os'tik mez'ost'ik mezostik'
mez'o'tint mez'ot'int mezotint'
mez'o'zo mez'oz'o mezozo'
mez'on mezon'
mez'oz'o'ik mezozo'ik mezozoik'
mez'ur mezur'
meĥanograf'i meĥanografi'
mi'aŭ miaŭ'
mi'cel micel'
mi'cel'i micel'i miceli'
mi'cet micet'
mi'draŝ midraŝ'
mi'e'n mi'en mien'
mi'el miel'
mi'en mien'
mi'gal migal'
mi'gren migr'en migren'
mi'j'oz mijoz'
mi'kad mikad'
mi'ke'lan'ĝel mi'kel'an'ĝel mi'kel'anĝel mikelanĝel'
mi'ke'n mi'ken miken'
mi'ken miken'
mi'ko'bak'ter'i mi'ko'bak'teri mi'ko'bakteri mikobakteri'
mi'ko'log mikolog'
mi'ko'log'i mikolog'i mikologi'
mi'ko'plasm mikoplasm'
mi'ko'riz mi'koriz mikoriz'
mi'kot mikot'
mi'koz mikoz'
mi'kron mikr'on mikro'n mikron'
mi'krop'il mikro'pil mikropil'
mi'ksi'n miks'in miksin'
mi'la'n mi'lan mil'an milan'
mi'lan mil'an milan'
mi'lan'i mi'lani mil'a'ni mil'an'i milan'i milani'
mi'le mil'e mile'
mi'len'i mil'en'i mile'ni mileni'
mi'li mil'i mili'
mi'lic mil'ic milic'
mi'lici mil'ic'i mili'ci milic'i milici'
mi'lici mili'ci milic'i milici'
mi'lion mil'ion mili'on milion'
mi'lion mili'on milion'
mi'lit mil'it milit'
mi'met'ism mim'et'ism mimetism'
mi'moz mim'oz mimoz'
mi'mul mim'ul mimul'
mi'n min'
mi'n'ac min'ac minac'
mi'ner'al min'e'ral mineral'
mi'nerv minerv'
mi'nest'ro'n min'estr'on minestron'
mi'ni min'i mini'
mi'ni'at'ur min'ia'tur mini'a'tur mini'at'ur miniatur'
mi'nim'um minimum'
mi'nis'teri mini'ster'i ministeri'
mi'no min'o mino'
mi'nor min'or minor'
mi'norit'at mino'rit'at minor'it'at minoritat'
mi'not'aŭr min'ot'aŭr mino'taŭr minotaŭr'
mi'o'gal miogal'
mi'o'kar'di mi'o'kard'i mi'o'kardi mi'ok'ard'i miokardi'
mi'o'kas'tor mi'o'kast'or mi'o'kastor mi'ok'a'stor mi'ok'as'tor miokastor'
mi'o'pat'i mi'o'pati mi'op'at'i miop'at'i miopati'
mi'o'pat'i mi'o'pati miop'at'i miopati'
mi'op miop'
mi'oz mioz'
mi'oz'in mioz'in miozin'
mi'oz'ot mioz'ot miozot'
mi'rab'el mir'a'bel mir'abel mirabel'
mi'rab'il mir'a'bil mirabil'
mi'rab'il mirabil'
mi'raĝ mir'aĝ miraĝ'
mi'riad miri'ad miriad'
mi'rid mir'id mirid'
mi'ring mir'ing miring'
mi'rob'ol'an mir'o'bol'an mir'ob'o'lan mir'obol'an mirobolan'
mi'rok'sil mir'o'ksil mir'ok'sil mir'oks'il miroksil'
mi'sal mis'al misal'
mi'si mis'i misi'
mi'si'si'pi mis'is'ip'i misi'si'pi misisip'i misisipi'
mi'sil mis'il misil'
mi'ster mis'ter mister'
mi'ster'i mis'ter'i mis'teri mister'i misteri'
mi'stik mis'tik mistik'
mi'sur mis'ur misur'
mi'sur'i mis'uri misur'i misuri'
mi'tra mitr'a mitra'
mi'tri'dat mit'rid'at mitridat'
mi'tul mit'ul mitul'
mi'ze'rikord mizer'i'kord mizerikord'
mi'ĉel miĉel'
migdal'in migdalin'
mikr'o mikro'
mikr'o'fon mikro'fon mikrofon'
mikr'ob mikrob'
mikr'ok'ok mikro'kok mikrokok'
mikr'ol'it mikro'lit mikrolit'
mikr'os'oft mikro'soft mikrosoft'
mikr'os'por mikro'spor mikrospor'
mikr'ot mikrot'
mikr'ot'om mikro'tom mikrot'om mikrotom'
mikro'kosm mikrokosm'
mikro'metr mikrometr'
mikro'skop mikroskop'
mikro'skop'i mikro'skopi mikroskop'i mikroskopi'
miks'edem miksedem'
miks'o'mat'oz miksomatoz'
miks'o'micet miks'om'ic'et miksom'ic'et miksomicet'
miks'o'mikot miks'om'ik'ot miksom'ik'ot miksomikot'
miks'om miksom'
miks'tur mikst'ur mikstur'
mil'i mili'
mil'it'arist mili'tar'ist milit'arist militarist'
mil'ton milton'
mil'vok'i milv'ok'i milvoki'
mile'n'a'rism mile'n'ar'ism milenarism'
mili'ar miliar'
mili'ard miliard'
mili'tar'ism milit'a'rism militarism'
mim'e'o'graf mimeograf'
min'a'ret minaret'
min'dan'a min'dana mindana'
min'era'log mineralog'
min'era'log'i mineralog'i mineralogi'
min'ia'tur mini'a'tur mini'at'ur miniatur'
min'ork minork'
min'os minos'
min'us minus'
min'uskl minuskl'
min'ut minut'
mini'ster'i ministeri'
mir'i miri'
mir'ia'pod miri'apod miria'pod miriapod'
mir'ik mirik'
mir'ist'ik miri'stik miristik'
mir'li'ton mir'lit'on mirliton'
mir'mek'o'fag mirmekofag'
mir'mel'eon mirmeleon'
mir'mi'don mirmidon'
mir'tel mirt'el mirtel'
mis'is'ip misisip'
mis'kant miskant'
mis'o miso'
mis'tif'ik mistifik'
mit'ing miting'
mit'o'kondr'i mitokondri'
mit'oz mitoz'
mit'ral mitr'al mitral'
mitr'ajl mitrajl'
mitr'al mitral'
mobil'iz mobiliz'
mod'al modal'
mod'e'rat'or mod'erat'or moder'a'tor moder'ator moderator'
mod'el model'
mod'em modem'
mod'er moder'
mod'er'n moder'n modern'
mod'erat'or moder'a'tor moder'ator moderator'
mod'est modest'
mod'il'on modilon'
mod'ul modul'
modl'ur modlur'
mok'a moka'
mok'as'en moka'se'n moka'sen mokasen'
mol'a mola'
mol'ar molar'
mol'as molas'
mol'da'vi moldav'i moldavi'
mol'e mole'
mol'ek'ul mole'kul molekul'
mol'est molest'
mol'i moli'
mol'in'i moli'ni molini'
mol'is molis'
mol'ok molok'
moldav'ik moldavik'
moli'er molier'
mon'ad monad'
mon'ard monard'
mon'ark monark'
mon'ark'i mon'arki monark'i monarki'
mon'arki monark'i monarki'
mon'arĥi monarĥ'i monarĥi'
mon'at monat'
mon'e'tar'ist mon'et'arist monetarist'
mon'ed moned'
mon'el monel'
mon'el'metal monel'metal monelmetal'
mon'em monem'
mon'gol mongol'
mon'gol'i mongol'i mongoli'
mon'i'tor mon'it'or monitor'
mon'i'tor monitor'
mon'ik monik'
mon'ili monili'
mon'ism monism'
mon'ist monist'
mon'o mono'
mon'o'gami mono'gam'i mono'gami monogami'
mon'o'ik mono'ik monoik'
mon'od'elf mono'delf monodelf'
mon'odor mono'dor monodor'
mon'ogr'a'fi mono'graf'i mono'grafi monografi'
mon'ogr'am mono'gram monogram'
mon'ok'lin mono'klin monokl'in monoklin'
mon'ok'ot'ile'don mono'ko'til'ed'on mono'kotiledon monokotiledon'
mon'okrom'at mono'krom'at mono'kromat monokromat'
mon'ol'it mono'lit monolit'
mon'olog mono'log monolog'
mon'om monom'
mon'oman'i mono'mani monom'an'i monomani'
mon'op'lan mono'plan monoplan'
mon'op'ol mono'pol monopol'
mon'os'om mono'som monosom'
mon'ot'e'ism mono'te'ism mono'teism monoteism'
mon'ot'e'ism mono'teism monoteism'
mon'ot'e'ist mono'te'ist mono'teist monoteist'
mon'ot'ip mono'tip monotip'
mon'ot'on mono'ton monoton'
mon'ro'vi monrovi'
mon'si'n'jor mon'sin'jor mon'sinjor monsinjor'
mon'ster monster'
mon'ta'n mon'tan mont'an montan'
mon'tan mont'an montan'
mon'tan'j mont'an'j montan'j montanj'
mon'te'vide mont'e'vid'e mont'e'vide montevide'
mon'tre'al mont'real montr'e'al montreal'
mon'u'ment monument'
mono'morf'i mono'morfi monom'orf'i monomorfi'
mono'pet'al mono'petal monopetal'
mono'ton monoton'
mono'trem monotrem'
monstr'anc monstranc'
mont'e'karl montekarl'
mont'e'negr montenegr'
mont'par'nas mont'parnas montparnas'
mont'se'rat mont'ser'at mont'serat montserat'
mor'a mora'
mor'al moral'
mor'ator'i mora'tori moratori'
mor'av morav'
mor'avi mora'vi morav'i moravi'
mor'bid morb'id morbid'
mor'bil morb'il morbil'
mor'el morel'
mor'en moren'
mor'fe morf'e morfe'
mor'fi morf'i morfi'
mor'fin morf'in morfi'n morfin'
mor'kel morkel'
mor'mon mormon'
mor'n morn'
mor'on'i mor'oni moroni'
mor'oz moroz'
mor'tal mort'al mortal'
mor'ter mort'er morter'
mor'tez mortez'
mor'u moru'
mor'ul morul'
mor'us morus'
mora'tori moratori'
mord'eĥ'a'j mordeĥaj'
mord'vi mordv'i mordvi'
morf'em morfem'
morf'o'genez morfogenez'
morf'olog'i morf'ologi morfologi'
morgan'at morganat'
mort'ad'el mortadel'
mosk'a'tel mosk'atel moskatel'
mosk'e moske'
mosk'it moskit'
mot'ac'il motacil'
mot'e mote'
mot'el motel'
mot'et motet'
mot'iv motiv'
mot'or motor'
mov'i'ment moviment'
moz'a'ik mozaik'
moz'a'rab moz'arab mozarab'
moz'a'saŭr moz'as'aŭr mozasaŭr'
moz'art mozart'
moz'el mozel'
mu'ar muar'
mu'ci'lag mucilag'
mu'cid mucid'
mu'el muel'
mu'estr muestr'
mu'fti mufti'
mu'get mug'et muget'
mu'kor muk'or mukor'
mu'koz muk'oz mukoz'
mu'la mul'a mula'
mu'lat mul'at mulat'
mu'let'a mul'e'ta mul'eta muleta'
mu'mi mumi'
mu'n'got mung'ot mungot'
mu'n'ic'i mu'ni'ci mu'nic'i munici'
mu'n'ke'n mu'n'ken munken'
mu'n'ken munken'
mu'ni'ci mu'nic'i munici'
mu'ni'cip mu'nic'ip municip'
mu'nic'i munici'
mu'o'n mu'on muon'
mu'on muon'
mu're'n mu'ren mur'en muren'
mu'sak musak'
mu'sci'kap mus'ci'kap muscikap'
mu'send mus'end musend'
mu'si mus'i musi'
mu'skat mus'kat musk'at muskat'
mu'skat musk'at muskat'
mu'sket'er mus'ket'er musk'e'ter musk'eter musketer'
mu'sket'er musk'e'ter musk'eter musketer'
mu'skol mus'kol musk'ol muskol'
mu'skol'oz mus'kol'oz musk'o'loz musk'ol'oz muskol'oz muskoloz'
mu'son mus'on muson'
mu'stang mus'tang mustang'
mu'stel mus'tel mustel'
mu'ster'i mus'ter'i mus'teri musteri'
mu'ta'ci mut'ac'i mutaci'
mu'til mut'il mutil'
mu'ze muz'e muze'
mud'eĥ'ar mudeĥar'
mufl'on muflon'
mug'il mugil'
mul'tip'lek'sor mult'i'pleks'or mult'ip'lek'sor multipleksor'
mul'tip'let mult'i'plet mult'ip'let multiplet'
mul'tip'lik mult'i'plik mult'ip'lik multiplik'
mur'eks mureks'
mur'mur murmur'
mus'kard'en musk'arde'n musk'arden muskarden'
mus'kard'in mus'kardi'n mus'kardin musk'ard'in muskardin'
mus'kov'it musk'o'vit muskovit'
mus'li musli'
mus'lim muslim'
mus'lin musli'n muslin'
mus'tard mustard'
musk'ed musked'
mut'ac'i mutaci'
mut'azil mutazil'
mut'u'al mutual'
muz'el muzel'
muz'i'kal muz'ik'al muzik'al muzikal'
muz'ik muzik'
muz'ul'man muz'ulm'an muzulman'
n'a'bot nab'ot nabot'
n'a'cel n'ac'el nacel'
n'a'ci n'ac'i naci'
n'a'ci naci'
n'a'cion'alism naci'on'alism nacionalism'
n'a'dab nadab'
n'a'dir n'ad'ir nadir'
n'a'ftal'en naft'a'len naft'alen naftalen'
n'a'ftal'in naft'ali'n naftalin'
n'a'gari n'ag'ari n'agar'i nagari'
n'a'go'j n'a'goj n'ag'o'j nagoj'
n'a'iv naiv'
n'a'j naj'
n'a'j'bar naj'bar najbar'
n'a'jad naj'ad najad'
n'a'mi'bi n'ami'bi namib'i namibi'
n'a'mur n'am'ur n'amur namur'
n'a'n n'an nan'
n'a'n'du n'an'du n'and'u nan'du nandu'
n'a'n'kin n'an'kin nan'kin nankin'
n'a'os naos'
n'a'palm nap'alm napalm'
n'a'pel n'apel nap'el napel'
n'a'plus naplus'
n'a'pol nap'ol napol'
n'a'pol'eon nap'o'leon nap'ole'on napol'eon napoleon'
n'a'raj'an n'ar'a'ja'n n'ara'ja'n narajan'
n'a'tal n'at'al natal'
n'a'tal natal'
n'a'tal'it'at n'at'a'lit'at n'at'alit'at natal'it'at natalitat'
n'a'tri n'atri natr'i natri'
n'a'trik natr'ik natrik'
n'a'tur n'at'ur natur'
n'a'tur'aliz n'at'ural'iz natur'aliz naturaliz'
n'a'ur naur'
n'a'var n'av'ar n'avar nav'ar navar'
n'a'var n'avar nav'ar navar'
n'a'ved n'av'ed nav'ed naved'
n'a'ved nav'ed naved'
n'a'vet n'av'et nav'et navet'
n'a'vet nav'et navet'
n'a'vi'kul'ar n'avi'kul'ar nav'i'kul'ar nav'ik'u'lar nav'ik'ul'ar navikular'
n'a'zo're n'azo're naz'o're naz'ore nazore'
n'aft naft'
n'aft'en naft'en naften'
n'aga'sak nagasak'
n'ajl najl'
n'aks naks'
n'an nan'
n'an'ken nan'ke'n nan'ken nanken'
n'an'kin nan'kin nankin'
n'ar'cis narcis'
n'ar'koan'aliz n'ark'o'an'aliz n'ark'o'ana'liz n'ark'o'anal'iz n'ark'o'analiz narkoanaliz'
n'ar'koan'aliz n'ark'o'an'aliz n'ark'o'anal'iz n'ark'o'analiz narkoanaliz'
n'ar'kol'e'psi n'ar'kole'psi n'ark'ole'psi narkolepsi'
n'ar'kot n'ark'ot narkot'
n'ar'kot'ik n'ark'o'tik n'ark'ot'ik narkot'ik narkotik'
n'ar'koz n'ark'oz n'arkoz narkoz'
n'ar'teks n'art'eks narteks'
n'ar'val narval'
n'arak narak'
n'ard nard'
n'arg'i'le n'arg'il'e n'arg'ile n'argil'e nargile'
n'arg'ile n'argil'e nargile'
n'as nas'
n'as'aŭ nas'aŭ nasaŭ'
n'ask nask'
n'at'ural'ism natur'alism naturalism'
n'at'ural'ist natur'a'list naturalist'
n'at'ural'iz natur'aliz naturaliz'
n'av nav'
n'av'ig nav'ig navig'
n'az naz'
n'az'al naz'al nazal'
n'az'i n'azi naz'i nazi'
n'az'u naz'u nazu'
n'aĝ naĝ'
n'aŭ naŭ'
n'aŭ'n naŭ'n naŭn'
n'aŭ'pli naŭ'pli naŭpli'
n'aŭ'sik'a naŭ'sik'a naŭsika'
n'aŭk'rat naŭkrat'
n'aŭl naŭl'
n'aŭt naŭt'
n'aŭt'ik naŭ'tik naŭt'ik naŭtik'
n'aŭt'il naŭ'til naŭt'il naŭtil'
n'e ne'
n'e'o ne'o neo'
n'e'pet ne'pet nep'et nepet'
n'e're n'er'e ne're ner'e nere'
n'ebr'ask nebrask'
n'ebul ne'bul neb'ul nebul'
n'ebul neb'ul nebul'
n'ebul'oz ne'bul'oz neb'u'loz neb'ul'oz nebul'oz nebuloz'
n'efrit ne'frit nefr'it nefrit'
n'eg neg'
n'eg'ac'i neg'a'ci neg'ac'i negaci'
n'eg'at'iv neg'at'iv negativ'
n'eg'us neg'us negus'
n'ek nek'
n'ekt'ar nek'tar nektar'
n'ekt'on n'ekto'n nek'ton nekton'
n'en'i ne'ni neni'
n'eoli'tik neo'li'tik neo'lit'ik neolitik'
n'eon ne'on neo'n neon'
n'er ner'
n'er'e ne're ner'e nere'
n'er'on ne'ro'n ner'on neron'
n'eri'tik ne'rit'ik ner'i'tik ner'it'ik neritik'
n'est nest'
n'est'or ne'stor nest'or nestor'
n'et net'
n'eĝ neĝ'
n'eŭ'ton neŭton'
n'eŭr neŭr'
n'eŭr'on neŭr'on neŭron'
n'eŭr'op'at n'eŭrop'at neŭr'o'pat neŭr'op'at neŭropat'
n'eŭr'opt'er n'eŭrop'ter neŭr'op'ter neŭr'opt'er neŭropter'
n'eŭr'os'por neŭr'o'spor neŭr'os'por neŭrospor'
n'eŭr'ul neŭr'ul neŭrul'
n'eŭrop'ter neŭr'op'ter neŭr'opt'er neŭropter'
n'i ni'
n'i'ob ni'ob niob'
n'i'ĉe ni'ĉe niĉ'e niĉe'
n'iam'e ni'am'e ni'ame niame'
n'ic nic'
n'ic'e nic'e nice'
n'iel ni'el niel'
n'ig'el ni'gel nigel'
n'ik'el ni'kel nikel'
n'ik'ol ni'kol nikol'
n'ik'tag n'ikt'ag niktag'
n'ik'te n'ikt'e nikte'
n'ik'tit n'ikt'it niktit'
n'ikoz'i ni'koz'i nikozi'
n'iks niks'
n'il nil'
n'il'on nil'on nilon'
n'ip'on ni'po'n nipon'
n'ir'van nirvan'
n'is nis'
n'it nit'
n'it'el ni'tel nit'el nitel'
n'iv'el ni'vel nivel'
n'iv'oz nivoz'
n'iz niz'
n'iĝ'er niĝer'
n'iĝ'eri niĝer'i niĝeri'
n'j'em'en n'jemen njemen'
n'o no'
n'o'n n'on no'n non'
n'ob'el no'bel nobel'
n'ob'eli n'obe'li no'bel'i nobel'i nobeli'
n'obl nobl'
n'od nod'
n'ok nok'
n'ok'aŭt nok'aŭt nokaŭt'
n'okt nokt'
n'okt'u nokt'u noktu'
n'om nom'
n'om'ad nom'ad nomad'
n'om'ial no'mi'al nom'ial nomial'
n'om'in'ac'i no'min'ac'i no'minac'i nom'i'naci nom'in'ac'i nominaci'
n'om'in'al no'mi'n'al no'min'al nom'in'al nominal'
n'om'in'al no'min'al nom'in'al nominal'
n'om'in'at'iv no'mi'n'at'iv no'min'at'iv nom'in'at'iv nominativ'
n'om'in'at'iv no'min'at'iv nom'in'at'iv nominativ'
n'ombr nombr'
n'on no'n non'
n'op'al n'opal no'pal nopal'
n'or nor'
n'or'di n'ord'i nor'di nord'i nordi'
n'or'en n'ore'n no're'n no'ren nor'en noren'
n'or'i nor'i nori'
n'or'it no'rit nor'it norit'
n'or'mal nor'mal norm'al normal'
n'or'man nor'man norm'an norman'
n'or'n n'orn nor'n norn'
n'or'veg nor'veg norveg'
n'or'veg'i nor'veg'i norveg'i norvegi'
n'ord nord'
n'ord'i nor'di nord'i nordi'
n'ore'n no're'n no'ren nor'en noren'
n'ost'algi nostalgi'
n'ost'ok no'stok nostok'
n'ot not'
n'ot'ac'i no'ta'ci not'ac'i notaci'
n'ot'ic not'ic notic'
n'ot'o'fag no'tof'ag not'o'fag notofag'
n'ot'os not'os notos'
n'otari no'tar'i not'ari notari'
n'ov nov'
n'ov'a nov'a nova'
n'ov'el no'vel nov'el novel'
n'ov'ic no'vic nov'ic novic'
n'ov'is'ad n'ovi'sad no'vi'sad nov'i'sad nov'is'ad novisad'
n'ov'jork nov'j'ork nov'jork novjork'
n'ov'land nov'land novland'
n'ov'ok'ain no'vok'ain nov'ok'ain novokain'
n'oval no'val nov'al noval'
n'u nu'
n'u'anc nu'anc nuanc'
n'u'n nu'n nun'
n'ul nul'
n'um num'
n'um'e n'ume num'e nume'
n'um'en n'ume'n num'en nume'n numen'
n'um'en'i n'ume'ni num'en'i nume'ni numen'i numeni'
n'um'er nu'mer num'er numer'
n'um'id num'id numid'
n'um'id'i nu'mi'di num'id'i numid'i numidi'
n'um'ul'it nu'mul'it num'u'lit num'ul'it numulit'
n'ume'ni num'en'i nume'ni numen'i numeni'
n'ume'ral nume'ral numer'al numeral'
n'ume'rat'or num'erat'or nume'rat'or numer'ator numerator'
n'unc'i n'unci nu'n'ci nun'ci nunci'
n'unc'i n'unci nun'ci nunci'
n'ur nur'
n'ut'ac'i n'uta'ci nu'ta'ci nutaci'
n'ut'on nu'ton nuton'
naj'bar najbar'
naj'ro'bi naj'rob'i najrobi'
naj'tin'gal najtingal'
nan'ke'n nan'ken nanken'
nard'o'stak'i nard'o'staki nard'os'tak'i nard'os'taki nardostaki'
nas'tur'ci nasturci'
nas'turt'i nasturti'
nav'ig navig'
nav'ig'ac'i navig'ac'i navigaci'
naz'al nazal'
ne'an'der'tal ne'and'er'tal neandertal'
ne'buk'ad'ne'car neb'u'kad'ne'car nebukadnecar'
ne'der'land nederland'
ne'fri'di ne'frid'i nefr'id'i nefridi'
ne'krom'anc'i nek'roma'n'ci nek'roman'ci nek'romanc'i nekromanci'
ne'krop'ol nek'ro'pol nekropol'
ne'krop'si nek'ro'psi nekropsi'
ne'kroz nek'roz nekroz'
ne'lumb nelumb'
ne'mat'helm'int ne'mat'helmint nemathelmint'
ne'mat'od nematod'
ne'n'iam ne'ni'am neni'am neniam'
ne'n'iam neni'am neniam'
ne'n'iel ne'niel neni'el neniel'
ne'n'iom ne'ni'om neni'om neniom'
ne'n'iom neni'om neniom'
ne'ni neni'
ne'o'fit neo'fit neofit'
ne'o'gen neo'ge'n neo'gen neogen'
ne'olog neo'log neolog'
ne'op'laz'i neo'plazi neoplazi'
ne'or'nit ne'orn'it neornit'
ne'ot'en neo'te'n neo'ten neoten'
ne'ot'i neoti'
ne'pal nep'al nepal'
ne'pent nep'ent nepent'
ne'per nep'er neper'
ne'pet nep'et nepet'
ne'pot'ism nep'ot'ism nepotism'
ne're ner'e nere'
ne'ro'li ne'rol'i ner'ol'i neroli'
ne'ro'n ner'on neron'
ne'stor'i nest'or'i nestor'i nestori'
ne'vad nev'ad nevad'
nefr'o'lepid nefrolepid'
neg'ac'i negaci'
neg'at'iv negativ'
neg'lekt neglekt'
nek'ro'fil'i nek'ro'fili nekrofili'
nek'ro'fili nekrofili'
nek'ro'for nekrofor'
nek'ro'log nekrolog'
nek'ta'rin nek'tar'in nektar'in nektari'n nektarin'
neo'plasm neoplasm'
neo'pre'n neo'pren neopren'
nep'a nepa'
nep'tun neptun'
nep'tun'i neptun'i neptuni'
nerv'oz nervoz'
nerv'ur nervur'
nev'a'j nevaj'
nev'us nevus'
neŭr'o'lept neŭrolept'
neŭtr'al neŭtral'
neŭtr'in neŭtrin'
neŭtr'on neŭtron'
ni'agar niagar'
ni'bel'ung nibelung'
ni'hil'ism nihilism'
ni'hil'ist nihilist'
ni'kab nikab'
ni'ke'lin ni'kel'in nikel'in nikelin'
ni'kel nikel'
ni'ko'tia'n ni'kot'ia'n nikotian'
ni'ko'tin ni'kot'in nikotin'
ni'kol nikol'
ni'kol'a'it ni'kola'it nikol'a'it nikolait'
ni'krom nikrom'
ni'meg nim'eg nimeg'
ni'nev ninev'
ni'ob niob'
ni'ta'ger ni'tag'er nit'a'ger nit'ag'er nitager'
ni'tre'n ni'tren nit'ren nitr'en nitren'
ni'tril nitr'il nitril'
ni'trit nit'rit nitr'it nitrit'
ni'trit nitr'it nitrit'
ni'tro'bak'ter nitrobakter'
ni'tro'gen ni'trog'en nit'ro'gen nitr'o'gen nitrogen'
ni'vel nivel'
ni'ĉe niĉ'e niĉe'
nil'on nilon'
nim'bus nimb'us nimbus'
nim'fe nimf'e nimfe'
nim'rod nimrod'
nimb'o'strat'us nimb'o'stratus nimb'os'trat'us nimb'ostr'at'us nimbostratus'
nit'roz nitr'oz nitroz'
nitr'o'zom'on'ad nitr'oz'om'on'ad nitroz'om'on'ad nitrozo'monad nitrozomonad'
niĝer'i niĝeri'
no'bel nobel'
no'ci noc'i noci'
no'e'tik no'et'ik no'etik noetik'
no'mark nom'ark nomark'
no'mark'i no'marki nom'arki nomark'i nomarki'
no'mes nomes'
no'ska'pin no'skap'in noskapin'
no'tak'ant not'a'kant not'akant notakant'
no'ton'ekt not'on'ekt notonekt'
no'um'e'n no'um'en no'ume'n noumen'
no'um'en no'ume'n noumen'
nok'tur'n nok'turn nokt'urn nokturn'
nor'mal norm'al normal'
nor'man norm'an norman'
nor'man'di norm'and'i norman'di normand'i normandi'
nor'veg norveg'
norm'and normand'
nov'j'ork nov'jork novjork'
nov'j'ork'i nov'jork'i novjork'i novjorki'
nu'anc nuanc'
nu'bi nub'i nubi'
nu'ci'frag nucifrag'
nu'far nufar'
nu'kle nuk'le nukle'
nu'kle'ol nuk'le'ol nukle'ol nukleol'
nu'kle'on nu'kleon nuk'leon nukle'on nukleon'
nu'kle'otid nuk'le'otid nukle'ot'id nukle'otid nukleotid'
nu'kle'otid nuk'le'otid nukle'otid nukleotid'
nu'kle'oz'id nuk'le'oz'id nukle'oz'id nukleozid'
nu'kul nuk'ul nukul'
nu'kus nuk'us nukus'
nu'mer num'er numer'
nu'mis'mat num'is'mat num'ism'at numismat'
nu'n nun'
nu'n'atak nun'a'tak nun'atak nunatak'
nud'el nudel'
nuk'u'a'lof nukualof'
o'a'zo o'az'o o'azo oaz'o oazo'
o'ar'ist o'arist oarist'
o'az oaz'
o'bel'us obelus'
o'ber'on ob'er'on obe'ro'n oberon'
o'bi ob'i obi'
o'blat ob'lat obl'at oblat'
o'bol ob'ol obol'
o'bus ob'us obus'
o'cel ocel'
o'cel'ot ocel'ot ocelot'
o'cim ocim'
o'cit'o'ci'n ocitocin'
o'des odes'
o'di'n o'din od'in odin'
o'di'se o'dis'e od'i'se od'is'e odise'
o'din'ar o'dinar od'in'ar odin'ar odinar'
o'dis'e od'i'se od'is'e odise'
o'do'n'at o'don'at od'on'at odonat'
o'dor od'or odor'
o'er oer'
o'est'radi'ol o'estradiol oestradiol'
o'est'ro'n o'estr'on oestr'on oestron'
o'estr oestr'
o'estr'o'gen oestr'o'gen oestrogen'
o'fe'li o'fel'i ofeli'
o'fend ofend'
o'fer ofer'
o'fi'ci'n o'fic'in ofic'in oficin'
o'fi'cir o'fic'ir ofic'ir oficir'
o'fi'ur ofiur'
o'fic ofic'
o'fic'ial ofic'ial oficial'
o'fic'in ofic'in oficin'
o'fic'in'al ofic'in'al oficin'al oficinal'
o'fri ofri'
o'id oid'
o'j'de'mi ojdemi'
o'j'di ojdi'
o'kap'i ok'a'pi ok'api okapi'
o'kar'in o'kari'n o'karin ok'a'rin ok'ari'n okarin'
o'kaz ok'az okaz'
o'kaz okaz'
o'kin'av ok'i'nav ok'in'av okinav'
o'kluz'i o'kluzi ok'luz'i okluzi'
o'krom ok'rom okr'om okrom'
o'ksi ok'si oks'i oksi'
o'ksi'gen ok'si'gen oks'ig'en oksi'gen oksigen'
o'ksi'gen oks'ig'en oksi'gen oksigen'
o'ksi'kok ok'sik'ok oks'ik'ok oksi'kok oksikok'
o'ksi'ton ok'sit'on oks'it'on oksi'ton oksiton'
o'ksi'ur oksi'ur oksiur'
o'kul ok'ul okul'
o'kul okul'
o'kul'ari ok'u'lar'i ok'ul'ari okul'ari okulari'
o'kul'ari ok'u'lar'i okul'ari okulari'
o'kult okult'
o'kup okup'
o'kup'ac'i ok'u'pac'i okup'ac'i okupaci'
o'lat ol'at olat'
o'le ol'e ole'
o'le'fin ol'ef'in ole'fin olefin'
o'le'um o'leum ol'e'um ole'um oleum'
o'leandr oleandr'
o'lek'ran ol'ekran ole'kran olekran'
o'leum ol'e'um ole'um oleum'
o'leum ole'um oleum'
o'li'ban o'liban ol'i'ban oliban'
o'liban ol'i'ban oliban'
o'lig ol'ig olig'
o'lig'ark ol'ig'ark olig'ark oligark'
o'lig'ark olig'ark oligark'
o'lig'arki olig'arki oligark'i oligarki'
o'lig'arĥi ol'ig'arĥi olig'arĥi oligarĥ'i oligarĥi'
o'lig'arĥi olig'arĥi oligarĥ'i oligarĥi'
o'lig'o'element olig'o'element oligo'ele'ment oligo'element oligoelement'
o'lig'o'ĥet ol'ig'o'ĥet olig'o'ĥet oligo'ĥet oligoĥet'
o'lig'ok'et ol'ig'ok'et olig'ok'et oligo'ket oligoket'
o'lig'ok'laz olig'ok'laz oligoklaz'
o'lig'op'ol olig'op'ol oligo'pol oligopol'
o'lim'pi olimp'i olimpi'
o'lim'pik olimp'ik olimpik'
o'lim'plad olimp'lad olimplad'
o'liv ol'iv oliv'
o'liv'en'it ol'i'ven'it ol'iv'en'it oliv'e'nit oliv'en'it olivenit'
o'liv'er o'liver ol'i'ver oliv'er oliver'
o'liv'in o'livi'n ol'i'vi'n ol'i'vin oliv'in olivin'
o'livi'nit ol'i'vin'it oliv'i'nit oliv'in'it olivin'it olivinit'
o'log olog'
o'log'i olog'i ologi'
o'maj'ad om'a'jad omajad'
o'man om'a'n om'an oman'
o'man om'an oman'
o'mar om'ar omar'
o'mas om'as omas'
o'mat'id'i om'at'i'di om'at'id'i omatidi'
o'meg om'eg omeg'
o'ment om'ent oment'
o'mer om'er omer'
o'mikr omikr'
o'n on'
o'n'agr on'agr onagr'
o'n'j on'j onj'
o'nan on'a'n on'an onan'
o'nan on'an onan'
o'ne'zim on'e'zim onezim'
o'neg on'eg oneg'
o'ni on'i oni'
o'niks on'iks oniks'
o'no'brik on'o'brik onobrik'
o'non'id ononid'
o'o'lit o'ol'it oolit'
o'o'mikot o'om'i'kot o'om'ik'ot oomikot'
o'o'mot o'om'ot oomot'
o'o'sfer o'os'fer oosfer'
o'o'spor o'os'por oospor'
o'pak opak'
o'pal op'al opal'
o'per op'er oper'
o'per'ac op'er'ac oper'ac operac'
o'per'ac oper'ac operac'
o'per'ac'i op'e'raci op'era'ci oper'ac'i operac'i operaci'
o'per'ac'i op'e'raci oper'ac'i operac'i operaci'
o'per'kul o'perk'ul oper'kul operkul'
o'per'on o'peron op'e'ro'n op'er'on oper'on operon'
o'pi op'i opi'
o'pi opi'
o'pi'at opi'at opiat'
o'pi'dum opi'dum opidum'
o'pi'ni o'pin'i o'pini op'in'i opi'ni opini'
o'pi'ni o'pin'i o'pini opi'ni opini'
o'pil'ion op'ilion opi'lion opilion'
o'po'n op'on opon'
o'po'sum op'o'sum op'os'um oposum'
o'por'tun o'port'u'n op'or'tun op'ort'u'n oportun'
o'pot'era'pi op'o'ter'api op'o'tera'pi op'o'terapi op'ot'e'rap'i opoterapi'
o'poz'ic'i o'pozici op'oz'ic'i opozici'
o'poz'ic'i o'pozici opozici'
o'pre'si o'pres'i op're'si opres'i opresi'
o'pres opres'
o'pul op'ul opul'
o'punt'i op'unt'i opunti'
o'raci or'a'ci or'ac'i oraci'
o'raci or'ac'i oraci'
o'ran'guta'n o'rang'uta'n or'an'guta'n orangutan'
o'ran'ĝi o'ranĝ'i or'an'ĝi oranĝ'i oranĝi'
o'rang'uta'n or'an'guta'n orangutan'
o'ranĝ oranĝ'
o'ranĝ'eri oranĝ'eri oranĝeri'
o'rat'or or'a'tor or'ator orator'
o're or'e ore'
o're'ad o'read or'e'ad ore'ad oread'
o're'go'n o'reg'on or'ego'n ore'go'n oregon'
o'reg'on or'ego'n ore'go'n oregon'
o'rel or'el orel'
o'rel orel'
o'rest or'est orest'
o'rif'ic or'i'fic orific'
o'rif'lam or'i'flam oriflam'
o'rig'an or'ig'an origan'
o'rig'en or'i'gen or'ig'en origen'
o'rig'in or'ig'in origin'
o'rig'in'al or'ig'in'al origin'al original'
o'rin'ok or'i'nok or'in'ok orinok'
o'rio'n or'i'on or'ion orion'
o'riz or'iz oriz'
o'ro'bank or'o'bank orobank'
o'ro'genez or'o'genez orogenez'
o'ro'grafi or'o'graf'i or'o'grafi or'ogr'a'fi orografi'
o'scil oscil'
o'scil'ator'i oscil'a'tor'i oscil'a'tori oscil'ator'i oscilatori'
o'si'an os'i'an os'ia'n osian'
o'si'an os'ia'n osian'
o'staĝ ost'aĝ ostaĝ'
o'stom'i o'stomi os'tom'i os'tomi ost'om'i ostomi'
o'tar'i ot'ari otari'
o'tel ot'el otel'
o'tom'an o'toman ot'o'man ot'oman otoman'
o'tom'i o'tomi ot'o'mi ot'om'i otomi'
o'tus ot'us otus'
o'val ov'al oval'
o'var'i o'vari ov'ari ovari'
o'var'i o'vari ovari'
o'vi ov'i ovi'
o'vi'bov ov'i'bov ovi'bov ovibov'
o'vi'di o'vid'i ov'id'i ovi'di ovidi'
o'vi'di o'vid'i ovi'di ovidi'
o'vol ov'ol ovol'
o'vot'id ov'ot'id ov'otid ovotid'
o'ze'n o'zen oz'en ozen'
o'zo'ker'it oz'o'ker'it oz'ok'e'rit ozokerit'
o'zo'n o'zon oz'on ozon'
ob'e obe'
ob'j'ekt objekt'
ob'j'ekt'iv objekt'iv objektiv'
ob'lig'ac'i obl'ig'ac'i obligaci'
ob'likv oblikv'
ob'long oblong'
ob'scen obscen'
ob'sed obsed'
ob'ser'vat'or'i ob'serv'ator'i observ'a'tori observ'ator'i observatori'
ob'serv observ'
ob'serv'ator'i observ'a'tori observ'ator'i observatori'
ob'si'dian ob'sid'ia'n obsidian'
ob'te'n ob'ten obten'
ob'tur obtur'
ob'ĵet obĵet'
ocean'i oceani'
od'o'metr odometr'
od'ont'oid odontoid'
ofer'tor'i ofer'tori ofert'or'i ofertori'
oft'alm oftalm'
ok'ci'dent ok'cid'ent okcident'
ok'ci'dent'al ok'ci'dental ok'cid'en'tal okcident'al okcidental'
ok'ci'pit ok'cip'it okcipit'
ok'ci'ta'n ok'ci'tan ok'cit'an okcitan'
ok'ci'ta'ni ok'ci'tan'i ok'cit'an'i okcitan'i okcitani'
ok'ci'tan ok'cit'an okcitan'
ok'la'hom oklahom'
ok'sal'at ok'salat oks'a'lat oks'al'at oksalat'
ok'sal'id oksalid'
ok'sid oks'id oksid'
ok'sim oksim'
ok'sim'or oks'i'mor oksi'mor oksim'or oksimor'
ok'son'i oks'on'i oks'oni oksoni'
ok'ta'edr okta'edr oktaedr'
ok'top'od okt'o'pod okt'op'od oktopod'
oks'az'ol oks'azol oksazol'
okt'ant oktant'
okt'av oktav'
okt'avi okta'vi oktav'i oktavi'
ol'fakt olfakt'
old'ov'a'j oldovaj'
ole'astr oleastr'
olig'ot'era'pi oligo'ter'api oligo'tera'pi oligo'terapi oligoterapi'
olimp'ik olimpik'
om'aĝ omaĝ'
om'e'n om'en omen'
om'en omen'
om'fal omfal'
om'let omlet'
om'ni'bus omnibus'
ombr'el ombrel'
on'agr onagr'
on'ci'di on'cid'i oncidi'
on'o'brik onobrik'
on'o'mast'ik on'o'mastik on'om'a'stik on'omas'tik onomastik'
on'o'mat'op'e on'om'a'top'e on'om'at'op'e onomatope'
on'o'pord on'op'ord onopord'
on'tar'i ont'ari ontari'
ont'o'genez ontogenez'
ont'o'log'i ont'olog'i ont'ologi ontologi'
op'ci opci'
op'e'rat'or op'erat'or oper'a'tor oper'ator operator'
op'erat'or oper'a'tor oper'ator operator'
op'tik opt'ik optik'
op'tim'ism optimism'
op'tim'ist optimist'
op'tim'um optimum'
opt'at'iv optativ'
or'a'kol orakol'
or'a'tor or'ator orator'
or'a'tor'i or'a'tori or'ator'i orator'i oratori'
or'bi'kul orbikul'
or'bit orbit'
or'ci'n orcin'
or'de'n ord'en orden'
or'di'n or'din ord'in ordin'
or'din ord'in ordin'
or'din'ac'i ord'i'naci ord'in'ac'i ordin'ac'i ordinaci'
or'din'ar or'dinar ord'in'ar ordin'ar ordinar'
or'din'at ord'in'at ordin'at ordinat'
or'dinar ord'in'ar ordin'ar ordinar'
or'do'n or'don ord'on ordon'
or'don ord'on ordon'
or'fe orf'e orfe'
or'fel orf'el orfel'
or'ge'n or'gen orgen'
or'gen orgen'
or'i'el or'iel oriel'
or'i'ent orient'
or'i'ol oriol'
or'i'si or'is'i oris'i orisi'
or'ie'n'tal'ism orient'alism orientalism'
or'ie'n'tal'ist orient'a'list orientalist'
or'iel oriel'
or'ik'ter'op or'ikt'er'op or'ikter'op orikterop'
or'ik'ter'op'od or'ikt'er'op'od or'ikter'o'pod or'ikter'op'od orikterop'od orikteropod'
or'is oris'
or'kad ork'ad orkad'
or'kest'rio'n ork'e'stri'on ork'estr'ion orkestr'ion orkestrion'
or'le'an orl'e'an orlean'
or'le'an'i orl'e'a'ni orl'e'an'i orlean'i orleani'
or'lop orl'op orlop'
or'n orn'
or'n'am orn'am ornam'
or'n'at orn'at ornat'
or'nit'iski orn'it'i'ski orn'it'iski ornitiski'
or'nit'o'gal orn'i'tog'al orn'it'o'gal ornitogal'
or'nit'olog orn'it'olog ornitolog'
or'nit'op orn'i'top orn'it'op ornitop'
or'nit'op'od orn'i'top'od orn'it'o'pod orn'it'op'od ornitop'od ornitopod'
or'ont'i oronti'
or'tik'on ort'i'kon ort'ikon ortikon'
or'tof'on ort'o'fon ortofon'
or'tog'n'at ortognat'
or'tog'rafi ort'o'graf'i ort'o'grafi ort'ogr'a'fi ortografi'
or'tog'ram ort'o'gram ort'ogr'am ortogram'
or'top'ed'i ort'op'ed'i ortopedi'
or'top'ter ort'op'ter ort'opt'er ortopter'
ord'i'naci ord'in'ac'i ordin'ac'i ordinaci'
ord'o'vi'ci ord'o'vic'i ord'o'vici ord'ovi'ci ordovici'
organ'di organdi'
organ'i'gram organ'ig'ram organigram'
organ'ik organik'
organ'ism organism'
organ'iz organiz'
organ'iz'ac'i organiz'ac'i organizaci'
orient'a'list orientalist'
orient'alism orientalism'
ork'estr orkestr'
ork'id orkid'
ork'id'e ork'ide orkid'e orkide'
ork'ide orkid'e orkide'
orl'on orlon'
orn'i'tor'ink orn'it'or'ink ornitorink'
orn'it'olog'i orn'it'ologi ornitolog'i ornitologi'
ort'o'krom'at ort'o'kromat ort'ok'rom'at ort'okrom'at ortokromat'
ort'o'romb ortoromb'
ort'od'oks ortodoks'
ort'ok'laz ortoklaz'
os'ced osced'
os'et oset'
os'et'i oset'i oseti'
os'kar oskar'
os'kul oskul'
os'mer osmer'
os'mi osmi'
os'moz osmoz'
os'te'in ost'e'in ostein'
os'te'op'at ost'e'o'pat ost'e'op'at osteopat'
os'tend ost'end ostend'
os'tiol ost'i'ol ostiol'
os'tiol ostiol'
os'tra'kod os'trak'od ostr'a'kod ostrak'od ostrakod'
os'trac'ism ostracism'
os'trak ostrak'
os'tro'got os'trog'ot ost'ro'got ostr'o'got ostrogot'
os'tro'got'i os'trog'ot'i ostr'o'got'i ostrogot'i ostrogoti'
os'vald osvald'
oset'i oseti'
ost'e'o'mjel'it ost'e'om'j'elit ost'e'om'je'lit osteomjelit'
ost'e'o'pat'i ost'e'o'pati ost'e'op'at'i osteopat'i osteopati'
ostrak'o'derm ostrakoderm'
ot'av otav'
ot'id otid'
ov'a'ci ov'ac'i ovaci'
ov'ac'i ovaci'
ov'o'cit ovocit'
ov'o'go'ni ovogoni'
oz'a'n oz'an ozan'
oz'a'zo'n oz'a'zon oz'az'on oz'azo'n ozazon'
oz'ir'is oz'iris oziris'
pac'i'ent pacient'
pac'i'fik pacifik'
pad'el padel'
pad'i padi'
pad'ov padov'
pad'us padus'
paf'os pafos'
pag'a'j pagaj'
pag'an pagan'
pag'el pagel'
pag'od pagod'
pag'ur pagur'
pak'i'derm pakiderm'
pak'i'stan pak'is'tan pak'ist'an pakistan'
pak'sil paksil'
pak'tol pakt'ol paktol'
pal'a'di pal'ad'i paladi'
pal'a'din pal'ad'in paladi'n paladin'
pal'a'fit palafit'
pal'a'kvi pal'akv'i palakvi'
pal'a'tal pal'at'al palat'al palatal'
pal'a'tal'alveolar palat'al'alveolar palatal'alveol'ar palatal'alveolar palatalalveolar'
pal'a'tin pal'at'in palat'in palatin'
pal'a'tin palat'in palatin'
pal'a'tin'at palat'in'at palatin'at palatinat'
pal'ac palac'
pal'an'ken palanken'
pal'as palas'
pal'at palat'
pal'aŭ palaŭ'
pal'e pale'
pal'e'o'gen pale'o'gen paleo'gen paleogen'
pal'e'oz'o'ik pale'oz'o'ik paleo'zo'ik paleozoik'
pal'ed paled'
pal'ef'ren palefren'
pal'em'on pale'mon palemon'
pal'eocen paleocen'
pal'eoli'tik pale'ol'it'ik paleo'li'tik paleolitik'
pal'est'in palestin'
pal'estr palestr'
pal'i pali'
pal'in'od'i pali'nod'i palinodi'
pal'in'ur pali'nur palinur'
pal'indr'om pali'n'drom palindrom'
pal'is palis'
pal'mat palm'at palmat'
pal'mit palm'it palmit'
pal'pit'ac'i palp'i'ta'ci palp'it'ac'i palpitaci'
pal'u'dism palu'dism paludism'
palat'in'at palatin'at palatinat'
pale'ogr'a'fi paleo'grafi paleograf'i paleografi'
pale'ont'olog paleontolog'
pale'ontologi paleontolog'i paleontologi'
paleo'graf paleograf'
pali'at'iv paliativ'
pali'sandr palisandr'
pali'um palium'
palm'ip'ed palmiped'
palp'ebr palpebr'
pamp'el'mus pampelmus'
pan'ac'e pan'ace panace'
pan'ace panace'
pan'am panam'
pan'ar'ic'i pan'ari'ci panarici'
pan'dal pand'al pandal'
pan'dan pand'an pandan'
pan'de'mi pand'e'mi pand'emi pandemi'
pan'de'mi pand'emi pandemi'
pan'demon'i pand'e'mon'i pand'em'oni pandemoni'
pan'dion pand'ion pandion'
pan'du pand'u pandu'
pan'e pane'
pan'eg'ir pane'gir panegir'
pan'el panel'
pan'ge pange'
pan'ic panic'
pan'ik panik'
pan'j panj'
pan'krati pankrati'
pan'kre'at pankreat'
pan'krom'at pan'kromat pankromat'
pan'o'pli pan'op'li panopli'
pan'o'ram pan'or'am panoram'
pan'on'i pan'oni panoni'
pan'oni panoni'
pan'op'e panope'
pan'op'tik pan'opt'ik pan'optik panoptik'
pan'slav'ism pans'lav'ism panslavism'
pan'ta'gru'el pan'tag'ru'el pantagruel'
pan'ta'leon pan'tal'eon pantaleon'
pan'tal'on pan'talon pantalon'
pan'te'ism pan'teism panteism'
pan'te'ist pan'teist panteist'
pan'te'on panteon'
pan'ter panter'
pan'tot'en pantoten'
pan'tun pantun'
pan'us panus'
pankrac'i pankraci'
panĝab'i panĝabi'
pap'a'j papaj'
pap'a'ver pap'av'er papav'er papaver'
pap'a'ver papav'er papaver'
pap'ag papag'
pap'av papav'
pap'aŭ papaŭ'
pap'er paper'
pap'i'ament pap'ia'ment pap'iam'ent papiament'
pap'i'lion pap'ilion papil'ion papili'on papilion'
pap'i'rus pap'ir'us papir'us papirus'
pap'i'rus papir'us papirus'
pap'il papil'
pap'il'ot papil'ot papilot'
pap'ili papil'i papili'
pap'ir papir'
pap'u papu'
pap'ul papul'
papil'i papili'
par'a para'
par'a'fraz para'fraz paraf'raz parafraz'
par'a'pet para'pet parapet'
par'a'plegi para'plegi paraplegi'
par'a'ŝut para'ŝut paraŝut'
par'abol para'bol parabol'
par'ace'n'tez paracentez'
par'ad parad'
par'ad'iz parad'iz paradiz'
par'ad'oks parad'oks paradoks'
par'ad'os parad'os parados'
par'afin para'fin paraf'in parafin'
par'agraf para'graf paragraf'
par'akor para'kor parakor'
par'al'aks para'laks paralaks'
par'aldehid paraldehid'
par'alel paralel'
par'alel'e'pip'ed para'le'le'pip'ed paralel'e'pip'ed paralelepiped'
par'alel'ogr'am para'le'log'ram paralel'o'gram paralel'ogr'am paralelogram'
par'aliz para'liz paraliz'
par'am'ag'net para'magnet paramagnet'
par'ame'ci parameci'
par'an'o'j para'no'j paranoj'
par'antr'op par'antrop para'n'trop parantrop'
par'azo para'zo parazo'
par'cel parc'el parcel'
par'ci'al parc'ial parcial'
par'do'n par'don pardon'
par'don pardon'
par'e pare'
par'en'kim pare'n'kim parenkim'
par'fe parfe'
par'fum parfum'
par'get parget'
par'i pari'
par'ie'tar'i pari'e'tar'i pariet'ari parietari'
par'is paris'
par'iz pariz'
par'iz'i pariz'i parizi'
par'ker park'er parker'
par'kin'son park'in'son parkinson'
par'la'ment par'lament parlament'
par'la'ment'ari par'lamen'tar'i par'lament'ari parlament'ari parlamentari'
par'mel'i par'meli parm'eli parmeli'
par'mez'an parmezan'
par'n'as par'nas parnas'
par'nas parnas'
par'o'ni'ĥi par'on'i'ĥi par'oni'ĥi paroniĥi'
par'o'nim paronim'
par'o'nom'azi par'on'om'azi paronomazi'
par'od'i parodi'
par'ok parok'
par'oksi'ton par'oksiton parok'si'ton parok'sit'on paroksiton'
par'ol parol'
par'on'ik'i paroniki'
par'os paros'
par'ot'id par'otid parotid'
par'otid parotid'
par'sek parsek'
par'si parsi'
par'ten'i par'teni part'en'i parteni'
par'ten'o'cis part'e'noc'is part'en'o'cis partenocis'
par'ten'o'genez part'en'o'genez partenogenez'
par'ten'on par'tenon part'e'non part'en'on partenon'
par'ter part'er parter'
par'tik'ul part'ik'ul parti'kul partikul'
par'tik'ul'ar part'ik'ul'ar parti'kul'ar partikul'ar partikular'
par'tikl partikl'
par'tit'iv part'it'iv partitiv'
par'tit'ur part'it'ur parti'tur partitur'
par'tizan part'iz'an partizan'
par'u paru'
par'uz'i paruzi'
par'ven'u parvenu'
para'di'ze parad'iz'e paradiz'e paradize'
para'fraz paraf'raz parafraz'
para'laks paralaks'
para'lip'omen paralipomen'
para'liz paraliz'
para'log'ism paralogism'
para'magnet paramagnet'
para'metr parametr'
para'psik'ologi para'psikolog'i para'psikologi parapsikologi'
para'sim'pat para'simpat parasimpat'
para'taks parataks'
para'tif paratif'
para'tir'oid para'tiro'id para'tiroid paratiroid'
para'ŝut paraŝut'
parad'iz paradiz'
paraf'iz parafiz'
pare'n'tez parentez'
pari'et pariet'
parm'en'id parmenid'
parok'sism paroksism'
part'i parti'
part'ic'ip parti'cip particip'
part'ner partner'
pas'a'ment pas'ament pasament'
pas'at pasat'
pas'aĝ'er pasaĝer'
pas'e pase'
pas'er paser'
pas'i pasi'
pas'i'flor pasi'flor pasiflor'
pas'ig'rafi pasi'graf'i pasi'grafi pasigrafi'
pas'ion pasi'on pasion'
pas'iv pasiv'
pas'kal pask'al paskal'
pas'part'u paspartu'
pas'port pasport'
pas'tel past'el pastel'
pas'tern past'er'n pastern'
pas'tis past'is pastis'
pas'tor past'or pastor'
pas'tor'al past'or'al pastor'al pastoral'
pask'vil paskvil'
past'eĉ pasteĉ'
past'eŭr pasteŭr'
past'or'al pastor'al pastoral'
pat'a'go'n pat'ag'on patagon'
pat'ag'on patagon'
pat'ag'oni pat'agoni patagon'i patagoni'
pat'an patan'
pat'at patat'
pat'el patel'
pat'en paten'
pat'er'n'alism paternalism'
pat'i pati'
pat'in pati'n patin'
pat'n patn'
pat'o'ge'n pat'o'gen patogen'
pat'o'gen patogen'
pat'o'genez patogenez'
pat'o'gnom'oni pat'o'gnomon'i patognomoni'
pat'o'log pat'olog patolog'
pat'olog'i pat'ologi patolog'i patologi'
pat'os patos'
pat'ro'n patr'on patron'
pat'ro'ne patr'on'e patron'e patrone'
pat'ro'ni patr'oni patron'i patroni'
pat'rol patr'ol patrol'
patr'i patri'
patr'ic patric'
patr'ic'i patri'ci patric'i patrici'
patr'ik patrik'
patr'ist'ik patri'stik patristik'
patri'ark patriark'
patri'ot patriot'
pav'an pavan'
pav'i pavi'
pav'ia'n pavi'an pavian'
pav'il'on pavilon'
paĝ'i paĝi'
paŝ'a paŝa'
paŝ'tel paŝt'el paŝtel'
paŭz'a'ni paŭz'an'i paŭzani'
pec'a'j pecaj'
pedagog'i pedagogi'
pedal'i pedali'
pederast'i pederasti'
pediatr'i pediatri'
pedik'u'lar pedik'ul'ar pedikular'
pedik'ur pedikur'
pedolog'i pedologi'
peg'az pegaz'
peg'mat'it pegmatit'
pek'an pekan'
pek'ari pekari'
pek'in pekin'
pek'te'n pek'ten pekt'en pekten'
pek'tin'e pek'tine pekt'ine pektine'
pek'tor'al pekt'o'ral pekt'or'al pektoral'
pel'ad pelad'
pel'ag pelag'
pel'ag'i pelag'i pelagi'
pel'agr pelagr'
pel'arg'oni pel'argon'i pelargoni'
pel'e pele'
pel'eri'n pel'erin pele'rin pelerin'
pel'erin pele'rin pelerin'
pel'et'ie'rin pele'tie'rin peletierin'
pel'i'kan pel'ik'an pelikan'
pel'i'on pel'ion pelion'
pel'ik'an pelikan'
pel'ion pelion'
pel'mel pelmel'
pel'ot pelot'
pen'al penal'
pen'at penat'
pen'dent'iv pend'ent'iv pendentiv'
pen'dol pend'ol pendol'
pen'e pene'
pen'e'plan pene'plan peneplan'
pen'el'op pene'lop penelop'
pen'i'cili pen'ic'ili penicil'i penicili'
pen'i'cili'n pen'ic'ili'n penicil'in penicili'n penicilin'
pen'ic'il penicil'
pen'ik penik'
pen'is penis'
pen'se pens'e pense'
pen'si pens'i pensi'
pen'sil'van'i pens'il'van'i pensilvani'
pen'sion pens'ion pensi'on pension'
pen'sion'at pens'ion'at pensi'on'at pension'at pensionat'
pen'ta'tom pent'atom penta'tom pentatom'
pen'tag'on pent'ag'on penta'go'n pentagon'
pen'tag'ram pent'agr'am penta'gram pentagram'
pen'tek'ost pent'e'kost pent'ek'ost pentekost'
pen'tek'ost pent'e'kost pentekost'
pen'tez'ile pentezile'
pen'tot'al pen'total pent'o'tal pent'ot'al pentotal'
pent'od pentod'
penta'metr pentametr'
peon'i peoni'
pep'lom pepl'om peplom'
pep'on pepon'
pep'on'ed pepon'ed peponed'
pep'si'n pep'sin pepsin'
pep'ton pepton'
per'e pere'
per'fid perfid'
per'for perfor'
per'fuz perfuz'
per'gam pergam'
per'gam'en pergam'en pergamen'
per'gol pergol'
per'i peri'
per'i'feri peri'fer'i peri'feri periferi'
per'i'feri peri'feri periferi'
per'i'fraz peri'fraz perifraz'
per'i'heli peri'hel'i peri'heli periheli'
per'i'metr peri'metr perimetr'
per'id'i peri'di peridi'
per'id'ot peri'dot peridot'
per'id'ot'it peri'do'tit peri'dot'it peridot'it peridotit'
per'ig'e peri'ge perige'
per'ig'in perigin'
per'ig'ord perigord'
per'ig'oz perigoz'
per'ig'oz'i perigoz'i perigozi'
per'ik'op perikop'
per'il'j per'ilj perilj'
per'ine peri'ne perine'
per'is'ore peri'sor'e perisore'
per'ist'alt peristalt'
per'ist'il peri'stil peristil'
per'it'eci peri'te'ci periteci'
per'it'on'e peri'ton'e peritone'
per'kal perk'al perkal'
per'kol perk'ol perkol'
per'kut perk'ut perkut'
per'lam'ot perl'a'mot perl'am'ot perlamot'
per'lit perl'it perlit'
per'mal'o'j permaloj'
per'man'ent permanent'
per'mes permes'
per'mi permi'
per'mit'iv permitiv'
per'mut permut'
per'n'am'buk pernambuk'
per'n'is per'nis pernis'
per'ni perni'
per'ni'ci'oz perni'ci'oz pernicioz'
per'oks peroks'
per'on peron'
per'on'e peron'e perone'
per'on'os'por peron'o'spor peron'os'por peronospor'
per'pen'dik'ul'ar per'pend'i'kul'ar per'pend'ik'u'lar per'pend'ik'ul'ar perpendikular'
per'pen'dik'ul'ar per'pend'ik'u'lar per'pend'ik'ul'ar perpendikular'
per'pet'u perpetu'
per'pi'n'ja'n per'pin'ja'n perpinjan'
per'pleks perpleks'
per'se pers'e perse'
per'se'fon pers'ef'on perse'fon persefon'
per'sek'ut pers'ek'ut perse'kut persekut'
per'sep'ol pers'e'pol perse'pol persepol'
per'si pers'i persi'
per'si'en per'sien pers'ie'n persi'en persien'
per'sik pers'ik persik'
per'sikari pers'ikari persi'kari persik'ari persikari'
per'sim'on pers'i'mon persi'mon persimon'
per'son pers'on person'
per'son'al pers'on'al person'al personal'
per'spekt'iv pers'pekt'iv perspektiv'
per'turb perturb'
per'u peru'
per'ver'si per'vers'i per'versi pervers'i perversi'
per'vers pervers'
per'ĉe perĉ'e perĉe'
perfekt'iv perfektiv'
peri'ant periant'
peri'cikl pericikl'
peri'glac'i peri'glaci periglaci'
peri'kard'i peri'kardi perikardi'
peri'karp perikarp'
peri'metr perimetr'
peri'od period'
peri'ost periost'
peri'pat'e'tik peri'pat'etik peripatetik'
peri'pet'i peripeti'
peri'skop periskop'
peri'sperm perisperm'
peri'spir'it peri'spirit perispirit'
perl'eĉ perleĉ'
perl'on perlon'
perni'ci'oz pernicioz'
pers'ek'ut perse'kut persekut'
pers'ist persist'
pers'vad persv'ad persvad'
pes'ari pesari'
pest'i'ĉi pestiĉi'
pet'al petal'
pet'ard petard'
pet'az petaz'
pet'er'burg peterburg'
pet'i'ci pet'ic'i petici'
pet'i'ol petiol'
pet'ic'i petici'
pet'it petit'
pet'ol petol'
pet'rel petrel'
pet'ro'grad petrograd'
pet'ro'ni petroni'
pet'ro'sel pet'ros'el petrosel'
pet'ro'sel'in pet'ro'selin pet'ros'eli'n petrosel'in petroselin'
pet'rol petrol'
pet'rom'iz petromiz'
pet'u'ni pet'uni petuni'
pez'iz peziz'
peĉ'blend peĉblend'
pi'a'n pi'an pian'
pi'an pian'
pi'an'ol pian'ol pianol'
pi'astr piastr'
pi'e'des'tal pied'e'stal pied'est'al piedestal'
pi'e'mont pi'em'ont piemont'
pi'e'rid pi'er'id pierid'
pi'e'rot pi'er'ot pi'erot pierot'
pi'e'rot pi'erot pierot'
pi'ed pied'
pi'el piel'
pi'er'is pieris'
pi'et'ism pietism'
pi'et'ist pietist'
pi'etat pietat'
pi'kad'or pik'a'dor pik'ador pikador'
pi'kar'di pi'kard'i pi'kardi pik'ard'i pikard'i pikardi'
pi'kar'esk pikaresk'
pi'kard pik'ard pikard'
pi'kas pik'as pikas'
pi'knid'i pik'ni'di piknidi'
pi'knik piknik'
pi'kol'in pi'kolin pik'ol'in piko'lin pikolin'
pi'ksi'di pik'sid'i piksidi'
pi'kup pikup'
pi'lad pil'ad pilad'
pi'laf pilaf'
pi'le pil'e pile'
pi'li'er pilier'
pi'lol pil'ol pilol'
pi'lori pil'or'i pilor'i pilori'
pi'loz'el pil'oz'el pilozel'
pi'ment piment'
pi'n pin'
pi'n'a pin'a pina'
pi'n'a'kol pin'a'kol pina'kol pinakol'
pi'n'at pin'at pinat'
pi'n'jin pin'jin pinjin'
pi'n'jon pin'j'on pin'jon pinjon'
pi'nan pin'an pina'n pinan'
pi'nas pin'as pinas'
pi'ne'al pin'e'al pineal'
pi'ni pin'i pini'
pi'nikol pin'ik'ol pini'kol pinikol'
pi'o pio'
pi'on pio'n pion'
pi'or'e pi'ore pio're piore'
pi'pel'in pip'e'lin pip'eli'n pipelin'
pi'per pip'er piper'
pi'pet pip'et pipet'
pi'pi pip'i pipi'
pi'pin pip'in pipi'n pipin'
pi'pist'rel pipistrel'
pi'ral pir'al piral'
pi'ram pir'am piram'
pi'ram'id pir'amid piram'id piramid'
pi'ram'id'on pi'rami'don pir'amid'on piram'id'on piramid'on piramidon'
pi'rami'dal pir'amid'al piramid'al piramidal'
pi'ran pir'an piran'
pi'ran'j pir'an'j piran'j piranj'
pi'rat pir'at pirat'
pi're pir'e pire'
pi'ren'e pir'en'e pire'ne pirene'
pi'ren'om'ic'et pi'renom'ic'et pire'no'micet pire'nom'ic'et pirenomicet'
pi'retr piretr'
pi'rid pir'id pirid'
pi'rid'oks pir'id'oks pirid'oks piridoks'
pi'rim'id'in pir'i'mi'din pir'imid'in pirimidin'
pi'rin'e pir'ine pirine'
pi'rit pir'it pirit'
pi'rit'o pir'it'o pirit'o pirito'
pi'ro'for pir'o'for pirofor'
pi'ro'korak pir'o'korak pirokorak'
pi'ro'liz pi'rol'iz pir'o'liz pir'ol'iz pirol'iz piroliz'
pi'ro'n pir'on piron'
pi'rok'sen pir'ok'se'n pir'ok'sen pir'oks'en piroksen'
pi'rol pir'ol pirol'
pi'rol'iz pir'o'liz pir'ol'iz pirol'iz piroliz'
pi'rol'uz'it pir'o'luz'it pir'ol'uz'it pirol'uz'it piroluzit'
pi'roz pir'oz piroz'
pi'ru'et pir'u'et piruet'
pi'rul pir'ul pirul'
pi'rus pir'us pirus'
pi'staci pis'ta'ci pist'ac'i pistaci'
pi'stak pis'tak pistak'
pi'stil pis'til pist'il pistil'
pi'stol pis'tol pist'ol pistol'
pi'tag'or pit'agor pitagor'
pi'tak pitak'
pi'tang pitang'
pi'te'ci pit'eci piteci'
pi'tek pit'ek pitek'
pi'ton pit'on piton'
pi'tor'esk pit'or'esk pitoresk'
pi'tor'esk pitoresk'
pi'vot piv'ot pivot'
pi'zo'lit piz'o'lit piz'ol'it pizolit'
pi'zo'n pi'zon piz'on pizon'
pi'ĝi'n pi'ĝin piĝin'
pi'ĝin piĝin'
pi'ĵam piĵam'
pic'e pice'
pied'e'stal pied'est'al piedestal'
pig'mal'ion pig'mali'on pigmalion'
pig'ment pigment'
pik'ed piked'
pik'no'metr piknometr'
pik'tog'ram piktogram'
pik'tur piktur'
pil'astr pilastr'
pil'o'karp pilokarp'
pil'on pilon'
pil'or pilor'
pil'ot pilot'
pil'ĉard pilĉard'
pin'a'kolon pina'kol'on pina'kolon pinakol'on pinakolon'
pin'a'kot'ek pina'ko'tek pina'kot'ek pinakotek'
pin'astr pinastr'
pind'ar pindar'
pion'ir pionir'
pir'a'kant pir'akant pirakant'
pir'eks pireks'
pir'geo'metr pir'geometr pirgeometr'
pir'heli'o'metr pirheliometr'
pir'ik pirik'
pir'n pirn'
pir'o'gaj'lol pir'o'gajl'ol pirog'a'j'lol pirog'ajl'ol pirogajlol'
pir'o'metr pirometr'
pir'o'teknik pir'ot'e'knik piroteknik'
pit'i piti'
pit'u'i'tar'i pit'u'it'ari pituit'ari pituitari'
pit'u'it pituit'
pitek'an'trop pitek'antr'op pitek'antrop pitekantrop'
pitek'an'trop pitek'antrop pitekantrop'
piti'at pitiat'
piz'i'strat piz'is'trat piz'ist'rat pizistrat'
piŝt'ol piŝtol'
plac'ent placent'
plac'id placid'
plag'al plagal'
plag'i'at plagiat'
plag'i'ost'om plag'io'stom plagiostom'
plak'o'derm plakoderm'
plan'e plane'
plan'ed planed'
plan'i'metr planimetr'
plan'i'metr'i plan'i'metri planimetr'i planimetri'
plan'tag plant'ag plantag'
plan'ul'oid planuloid'
plan'um planum'
plane'tar'i planetari'
plank'ton plankton'
plas'mod plasm'od plasmod'
plas'mod'i plasm'od'i plasmod'i plasmodi'
plas'tik plast'ik plastik'
plasm'aferez plasmaferez'
plasm'id plasmid'
plasm'o'par plasm'op'ar plasmopar'
plast'i plasti'
plast'id plastid'
plat'ale platale'
plat'an platan'
plat'band platband'
plat'e plate'
plat'en plate'n platen'
plat'form platform'
plat'i'ceri plat'ic'eri platiceri'
plat'in platin'
plat'ism platism'
plat'on platon'
pleb'is'cit plebiscit'
plej'ad plejad'
plej'n'kant plejnkant'
plektr'ant plektrant'
plet'or pletor'
pleŭr'on'ekt pleŭronekt'
pleŭr'ot pleŭrot'
pli'ni plini'
plot'on ploton'
plu'mon plum'on plumon'
plu'ral plur'al plural'
plu'skvam'perfekt pluskvamperfekt'
plu'te plut'e plute'
plu'ton plut'on pluton'
plu'ton'i plu'toni plut'oni pluton'i plutoni'
plu'vi pluv'i pluvi'
plu'vi'oz pluvi'oz pluvioz'
plumb'ag plumbag'
plut'ark plutark'
plut'o'krati plut'ok'rati plut'okr'at'i plutokrat'i plutokrati'
plut'ok'rat plut'okr'at plutokrat'
pneŭ'mat pneŭm'at pneŭmat'
pneŭ'mat'ik pneŭm'atik pneŭmat'ik pneŭmatik'
pneŭ'mok'ok pneŭm'ok'ok pneŭmo'kok pneŭmokok'
pneŭ'mon pneŭm'on pneŭmo'n pneŭmon'
pneŭ'mon'i pneŭm'oni pneŭmo'ni pneŭmon'i pneŭmoni'
pneŭm'o'gastr pneŭmo'gastr pneŭmogastr'
po'ci poci'
po'di pod'i podi'
po'di'cip pod'ic'ip podi'cip podicip'
po'e'fag po'ef'ag poefag'
po'em poem'
po'ent poent'
po'et poet'
po'j'kilo'term pojkiloterm'
po'j'n pojn'
po'kal pok'al pokal'
po'ker pok'er poker'
po'lar pol'ar polar'
po'lar'iz pol'a'riz polar'iz polariz'
po'lar'oid pol'a'ro'id pol'ar'oid polar'oid polaroid'
po'lar'oid pol'ar'oid polar'oid polaroid'
po'lar'on pol'a'ro'n pol'ar'on polar'on polaron'
po'lem'ik polemik'
po'lem'oni pol'e'mon'i pol'em'oni polemoni'
po'len pol'en polen'
po'lent pol'ent polent'
po'li pol'i poli'
po'li'edr poli'edr poliedr'
po'li'ol poli'ol poliol'
po'libi pol'i'bi poli'bi polibi'
po'lic pol'ic polic'
po'lig'al pol'ig'al poli'gal poligal'
po'lig'ami pol'ig'ami poli'gami poligami'
po'lig'in'i pol'ig'in'i poligini'
po'lig'on pol'ig'on poli'go'n poligon'
po'lik'et pol'ik'et poli'ket poliket'
po'lik'lit pol'ik'lit poliklit'
po'lik'rat pol'ik'rat polikrat'
po'lik'ro pol'ik'ro polikro'
po'lik'sen pol'iks'en poliksen'
po'lim'er pol'i'mer poli'mer polimer'
po'lim'ni polimni'
po'lin'ik pol'in'ik polinik'
po'lin'om pol'in'om poli'nom polinom'
po'lin'u'kle pol'in'u'kle poli'nuk'le poli'nukle polinukle'
po'lip pol'ip polip'
po'lip'or pol'ip'or poli'por polip'or polipor'
po'lip'ter pol'ip'ter polip'ter polipter'
po'lip'tik pol'ip'tik polip'tik poliptik'
po'lis pol'is polis'
po'list'ik poli'stik polis'tik polistik'
po'lit'e'ism pol'it'e'ism poli'te'ism poli'teism politeism'
po'lit'e'ist pol'it'e'ist poli'te'ist poli'teist politeist'
po'lit'ik pol'it'ik poli'tik politik'
po'lit'ur pol'it'ur poli'tur politur'
po'litologi politolog'i politologi'
po'litr'ik poli'trik politrik'
po'lu pol'u polu'
po'luci pol'u'ci polu'ci poluci'
po'luks poluks'
po'mel pom'el pomel'
po'mer'i pom'eri pomeri'
po'n'ard po'nard ponard'
po'n'ci ponci'
po'n'e po'ne pone'
po'n'ted'eri pont'ed'eri pontederi'
po'n'tif'ik pont'i'fik pontifik'
po'n'tin pont'in pontin'
po'n'ton pont'on ponton'
po'ne pone'
po'part pop'art popart'
po'pli'n pop'lin popl'in poplin'
po'pol pop'ol popol'
po'pul'ac'i pop'u'lac'i pop'ul'ac'i populaci'
po'pul'ar pop'u'lar pop'ul'ar popular'
po'pul'ar pop'ul'ar popular'
po'pul'ist pop'u'list populist'
po're por'e pore'
po'sed posed'
po'ses'iv posesiv'
po'stam'ent post'ament postament'
po'sten post'en posten'
po'stil'jon post'il'jon post'ilj'on postiljon'
po'tas pot'as potas'
po'te'n'ci'al po'ten'ci'al pot'en'ci'al potenc'ial potencial'
po'ten'ci'al pot'en'ci'al potenc'ial potencial'
po'ten'til po'tent'il pot'en'til pot'ent'il potentil'
po'ter'n po'tern pot'er'n potern'
po'tir'on po'tiro'n pot'i'ro'n pot'ir'on potiron'
po'zo'lan poz'o'lan poz'ol'an pozolan'
pod'agr podagr'
pod'kast podkast'
pod'o'karp podokarp'
poez'i poezi'
pol'a'riz polar'iz polariz'
pol'der polder'
pol'eks poleks'
pol'em'o'log pol'em'olog polemolog'
pol'em'olog'i pol'em'ologi polemolog'i polemologi'
pol'i'foni poli'fon'i poli'foni polifoni'
pol'i'mer poli'mer polimer'
pol'i'morf poli'morf polimorf'
pol'ig'on poli'go'n poligon'
pol'ig'on'at poli'go'n'at poligon'at poligonat'
pol'igl'ot poli'glot poliglot'
pol'ip'od'i poli'pod'i poli'podi polip'od'i polipodi'
pol'is'ind'et poli'sind'et polis'ind'et polisindet'
pol'it'ik poli'tik politik'
pol'j polj'
pol'o polo'
pol'on'i pol'oni polo'ni poloni'
pol'oni polo'ni poloni'
pol'tro'n pol'tron poltron'
pol'ur polur'
pol'us polus'
polar'i'metr polarimetr'
polar'o'graf polarograf'
polar'o'graf'i polar'o'grafi polar'ogr'a'fi polarograf'i polarografi'
poli'ant poliant'
poli'klin'ik poli'klinik poliklinik'
poli'krom'i poli'kromi polikro'mi polikromi'
poli'plektr poliplektr'
poli'ploid poliploid'
poli'te'knik poli'teknik politeknik'
pom'ad pomad'
pom'frit pomfrit'
pomp'e pompe'
pomp'ej pompe'j pompej'
pop'lit popl'it poplit'
pop'u'list populist'
por'cel'an porcelan'
por'ci porci'
por'fi'rin porfir'in porfiri'n porfirin'
por'fur porfur'
por'iĝ poriĝ'
por'n porn'
por'no'graf porn'o'graf pornograf'
por'tal port'al portal'
por'ter port'er porter'
por'tik port'ik portik'
por'tol'an por'tola'n port'ol'an portolan'
por'tret port'ret portret'
porfir'i porfiri'
porn'o'graf'i porn'o'grafi porn'ogr'a'fi pornograf'i pornografi'
port'land portland'
port'luis portluis'
port'o'princ portoprinc'
port'o'vin port'ovi'n portovin'
port'os'pen portospen'
port'u'gal portugal'
port'u'gali portugal'i portugali'
port'u'lak portulak'
port'vil'a port'vila portvila'
post'poz'ic'i post'pozici postpozici'
post'u'lat post'ul'at postul'at postulat'
post'ul postul'
post'ul'at postul'at postulat'
potenc'io'metr potenciometr'
poz'i'ci poz'ic'i pozici'
poz'i'don poz'id'on pozidon'
poz'i'don'i poz'id'oni pozidon'i pozidoni'
poz'i'tro'n poz'i'tron poz'it'ro'n pozitron'
poz'ic'i pozici'
poz'it'iv pozitiv'
pra'an'trop pra'antr'op pra'antrop praantrop'
pra'j praj'
pra'krit prakrit'
pra'ksi'tel praksitel'
pra'lin pralin'
pra'vaz prav'az pravaz'
prag'mat pragmat'
prat'i'kabl pratikabl'
pre'am'bul preambul'
pre'bend prebend'
pre'ced'ent precedent'
pre'ci'oz precioz'
pre'ci'pit pre'cip'it precip'it precipit'
pre'cip precip'
pre'dik pred'ik predik'
pre'dik'at pred'i'kat pred'ik'at predik'at predikat'
pre'dik'at pred'ik'at predik'at predikat'
pre'dik'at'iv pred'i'kat'iv pred'ik'at'iv predik'at'iv predikat'iv predikativ'
pre'dik'at'iv pred'ik'at'iv predik'at'iv predikat'iv predikativ'
pre'dikt pred'ikt predikt'
pre'dispozici pred'is'poz'ic'i pred'is'pozici predispozici'
pre'fac prefac'
pre'fac'i pre'faci prefac'i prefaci'
pre'fer prefer'
pre'fiks prefiks'
pre'lat prelat'
pre'leg preleg'
pre'lud prelud'
pre'mi prem'i premi'
pre'mi'er premi'er premier'
pre'mi'um premi'um premium'
pre'mis prem'is premis'
pre'molar prem'ol'ar premolar'
pre'n pren'
pre'par prepar'
pre'post prepost'
pre'poz'ic'i pre'pozici prepozici'
pre'poz'it'iv pre'pozitiv prepozitiv'
pre'puc'i prepuci'
pre'skrib pres'krib preskrib'
pre'sur'iz pres'u'riz presuriz'
pre'tekst pretekst'
pre'tend pret'end pretend'
pre'ter pret'er preter'
pre'ter'ic'i pre'teri'ci pret'eri'ci preter'ic'i preterici'
pre'ter'it preter'it preterit'
pre'tor pret'or pretor'
pre'tor'i pre'tori pret'or'i pretor'i pretori'
pre'tori pret'or'i pretor'i pretori'
pre'ven'tori pre'vent'or'i prevent'or'i preventori'
pre'vent prevent'
pred'el predel'
prem'is premis'
preri'al prerial'
pres'bi'op presbiop'
pres'bi'ter pres'biter presbit'er presbiter'
pres'bi'teri'an pres'biter'ia'n presbit'eri'an presbiter'ia'n presbiterian'
pres'bit presbit'
pres'kript preskript'
prest'id'ig'it prestidigit'
prest'iĝ prestiĝ'
prez'ent prezent'
prez'id prezid'
prez'id'i prezid'i prezidi'
prez'ident prezid'ent prezident'
pri'am priam'
pri'madon prim'a'don prim'ad'on primadon'
pri'mar prim'ar primar'
pri'mas prim'as primas'
pri'mat prim'at primat'
pri'mav'er prim'a'ver prim'av'er primaver'
pri'mit'iv prim'it'iv primitiv'
pri'mol prim'ol primol'
pri'mord'i prim'ord'i primordi'
pri'mus prim'us primus'
pri'n'cip princ'ip princip'
pri'n'temp printemp'
pri'o'rit'at pri'or'it'at prior'it'at prioritat'
pri'on prion'
pri'or prior'
pri'vat privat'
pri'vi'leg'i pri'vi'legi pri'vil'eg'i privilegi'
pri'zo'n pri'zon prizon'
pri'zon prizon'
prim'a'ver prim'av'er primaver'
prim'ic primic'
prim'it'iv primitiv'
prim'us primus'
pro'ced proced'
pro'ced'ur proced'ur procedur'
pro'cel'ari procelari'
pro'cent procent'
pro'ci'on pro'cion procion'
pro'cion procion'
pro'dig prod'ig prodig'
pro'drom prod'rom prodrom'
pro'dukt produkt'
pro'dukt'or produkt'or produktor'
pro'dut prod'ut produt'
pro'fa'n pro'fan profan'
pro'fan profan'
pro'faz profaz'
pro'fe'si profesi'
pro'fe'sor profesor'
pro'fet profet'
pro'fi'lakt pro'fil'akt profil'akt profilakt'
pro'fil profil'
pro'fit profit'
pro'fund profund'
pro'ge'ster'on pro'gest'er'on progesteron'
pro'gnoz prognoz'
pro'gram program'
pro'gres progres'
pro'gres'i progres'i progresi'
pro'gres'iv progres'iv progresiv'
pro'j'ekt projekt'
pro'jekci projekci'
pro'kari'ot prokariot'
pro'kav'i pro'kavi prokavi'
pro'klam proklam'
pro'kli'tik proklitik'
pro'klor proklor'
pro'kon'sul pro'konsul prokonsul'
pro'krust prokrust'
pro'kur prokur'
pro'kur'or prokur'or prokuror'
pro'kurator prokur'ator prokurator'
pro'la'min pro'lami'n prolamin'
pro'lak'tin pro'lakt'in prolaktin'
pro'lami'n prolamin'
pro'lan prolan'
pro'le'tar'i pro'let'ari prolet'ari proletari'
pro'leg'omen pro'legom'en prolegomen'
pro'let prolet'
pro'li'fer prolifer'
pro'lin prolin'
pro'log prolog'
pro'mes promes'
pro'met'e pro'mete promete'
pro'met'i pro'meti prometi'
pro'mil promil'
pro'min'ent prominent'
pro'moci promoci'
pro'mon'tor pro'mont'or promontor'
pro'mot'or pro'motor promotor'
pro'n pron'
pro'nom pron'om pronom'
pro'pag prop'ag propag'
pro'pag'and propag'and propagand'
pro'pan prop'an propan'
pro'pan'ol prop'an'ol propan'ol propanol'
pro'pan'on prop'anon propan'on propanon'
pro'parok'sit'on pro'paroksiton prop'ar'oksi'ton prop'ar'oksiton prop'arok'sit'on proparoksiton'
pro'pen prop'en propen'
pro'pen'al pro'penal prop'en'al propen'al propenal'
pro'pen'at pro'penat prop'en'at propen'at propenat'
pro'pil'e pro'pile prop'ile propile'
pro'pio'n pro'pion prop'ion propion'
pro'po'n prop'on propon'
pro'pol'is pro'polis prop'ol'is propolis'
pro'polis prop'ol'is propolis'
pro'por'ci pro'porci prop'or'ci proporci'
pro'poz'ic'i pro'pozici prop'oz'ic'i propozici'
pro'pozici prop'oz'ic'i propozici'
pro'pri'et propriet'
pro'puls propuls'
pro'scen'i prosceni'
pro'sek'tor pro'sekt'or pro'sektor prosektor'
pro'skrib proskrib'
pro'spekt prospekt'
pro'spekt'iv prospekt'iv prospektiv'
pro'spekt'or prospekt'or prospektor'
pro'stat prostat'
pro'tag'or prot'agor protagor'
pro'takt'in'i prot'aktin'i prot'aktini protaktini'
pro'tal prot'al protal'
pro'tam'in prot'amin protamin'
pro'te prot'e prote'
pro'te'id prot'e'id prote'id proteid'
pro'te'in prot'e'in prote'in protein'
pro'ter'oz'o'ik prot'er'oz'o'ik prote'roz'o'ik proterozoik'
pro'test prot'est protest'
pro'tez protez'
pro'ton prot'on proto'n proton'
pro'ton'em pro'tonem prot'on'em proton'em protonem'
pro'top'ter prot'opt'er protopter'
pro'tot'ip prot'ot'ip proto'tip prototip'
pro'trud protrud'
pro'tuber'anc prot'u'ber'anc protuberanc'
pro'verb proverb'
pro'vi'ant prov'i'ant proviant'
pro'vi'ant proviant'
pro'vin'ci'al prov'in'ci'al provinc'ial provincial'
pro'vir'us pro'virus prov'i'rus prov'ir'us provirus'
pro'viz prov'iz proviz'
pro'viz'i pro'vizi prov'iz'i proviz'i provizi'
pro'viz'or proviz'or provizor'
pro'vok prov'ok provok'
pro'vost prov'ost provost'
pro'ze'lit proz'e'lit proz'elit prozelit'
pro'ze'lit proz'elit prozelit'
pro'zo'di proz'od'i prozodi'
pro'zo'pop'e proz'o'pop'e proz'op'op'e prozopope'
proces'i procesi'
proces'or procesor'
prohib'ic'i prohibici'
prokur'or prokuror'
pron'el pronel'
prop'ed'eŭ'tik propedeŭtik'
propag'and propagand'
prostitu'ci prostituci'
prot'az protaz'
prot'ekt protekt'
prot'ekto'rat protekt'or'at protektorat'
prot'id protid'
prot'ok'ol proto'kol protokol'
prot'oz'o proto'zo protozo'
prov'in'ci'alism provinc'i'alism provinc'ial'ism provincial'ism provincialism'
prov'os provos'
proz'er'pin proz'erp'in prozerpin'
pru'dent prud'ent prudent'
pru'j'n prujn'
pru'n prun'
pru'rig prurig'
pru'rit prurit'
pru'si prus'i prusi'
prun'el prunel'
prun'us prunus'
pseŭd'o pseŭdo'
pseŭd'o'cug pseŭdo'cug pseŭdocug'
pseŭd'om'orf pseŭdo'morf pseŭdomorf'
pseŭd'op'od pseŭdo'pod pseŭdopod'
pseŭdo'nim pseŭdonim'
psi'di psidi'
psi'ko'pat psik'o'pat psik'op'at psikopat'
psi'lof'it psil'o'fit psilofit'
psi'tak psitak'
psik'ed'el psikedel'
psik'i'atri psik'ia'tri psikiatr'i psikiatri'
psik'o'log psik'olog psikolog'
psik'o'pati psik'op'at'i psikopat'i psikopati'
psik'olog psikolog'
psik'olog'i psik'ologi psikolog'i psikologi'
psik'ro'metr psikrometr'
psil'ot psilot'
psor'a'len psor'alen psoralen'
pterid'i pteridi'
pterop'od pteropod'
pub'er puber'
pub'i pubi'
pub'lic public'
pub'lik publik'
pud'el pudel'
pud'end pudend'
pud'ing puding'
pud'or pudor'
pud'u pudu'
puf'in pufin'
pug'n pugn'
pul'ard pulard'
pul'i puli'
pul'man pulm'an pulman'
pul'mon'ari pulm'on'ari pulmonari'
pul'o'ver pul'ov'er pulover'
pul'sat'il puls'a'til puls'atil pulsatil'
pul'ta'cel pultacel'
pul'ul pulul'
pul'vor pulv'or pulvor'
pul'ĉin'el pulĉinel'
pum'ik pumik'
pum'ili pumili'
pun'ik punik'
pun'til'i pun'tili punt'ili puntili'
pun'tili punt'ili puntili'
punkt'ur punktur'
pup'il pupil'
pur'an puran'
pur'e pure'
pur'i'tan pur'it'an puritan'
pur'in purin'
pur'kin'j purkinj'
pur'pur purpur'
pur'pur'a purpur'a purpura'
pus'an pusan'
pus'tul pustul'
put'in putin'
put'or putor'
puŝ'kin puŝkin'
rab'arb rabarb'
rab'at rabat'
rab'dom'anc'i rabd'o'man'ci rabd'oman'ci rabdomanci'
rab'e'lez rabelez'
rab'e'n rab'en raben'
rab'en raben'
rab'et rabet'
rab'i rabi'
rab'ot rabot'
raci'n racin'
raci'on'al racional'
rad'a'mant'is rad'a'mantis rad'aman'tis radamantis'
rad'ar radar'
rad'i radi'
rad'ia'ci radi'ac'i radiaci'
rad'ia'n radi'an radian'
rad'ia'tor radi'a'tor radi'ator radiator'
rad'ies'tez radi'estez radiestez'
rad'ik radik'
rad'ik'al radi'kal radik'al radikal'
rad'io'aktiv radi'o'akt'iv radi'o'aktiv radioaktiv'
rad'io'aktiv radi'o'aktiv radioaktiv'
rad'io'fon radi'o'fon radiofon'
rad'io'foni radi'o'foni radiofon'i radiofoni'
rad'io'gram radi'o'gram radi'ogr'am radiogram'
rad'io'lar'i radi'o'lar'i radi'ol'ari radiolari'
rad'io'lar'it radi'ol'a'rit radiolarit'
rad'io'log radi'o'log radi'olog radiolog'
rad'io'skopi radi'o'skop'i radi'o'skopi radi'os'kopi radioskopi'
rad'on radon'
radi'o'graf radiograf'
radi'o'graf'i radi'o'grafi radi'ogr'a'fi radiograf'i radiografi'
radi'o'skop'i radi'o'skopi radi'os'kopi radioskopi'
radi'olog'i radi'ologi radiolog'i radiologi'
radi'um radium'
radi'us radius'
rafa'el rafael'
rafa'n rafan'
rafi'n rafin'
raj'mond rajmond'
raj'o'n raj'on rajon'
raj'on rajon'
ral'i rali'
ral'ik ralik'
ram'a'da'n ram'a'dan ram'ad'an ramadan'
ram'a'dan ram'ad'an ramadan'
ram'a'ja'n ramajan'
ram'a'pit'ek ram'a'pitek ram'api'tek ramapitek'
ram'bu'tan ram'but'an rambutan'
ram'fast ramfast'
ram'for'ink ramforink'
ram'i rami'
ram'n ramn'
ram'ses ramses'
ram'ur ramur'
ran'gun rang'u'n rangun'
ran'kor rankor'
ran'u'n'kol ranunkol'
rang'i'fer rangifer'
rap'id rapid'
rap'ir rapir'
rap'ort raport'
rap'sod rapsod'
rap'sod'i rapsod'i rapsodi'
rap'u'n'kol rapunkol'
rast'ral rastr'al rastral'
rat'a'fi ratafi'
rat'i rati'
rat'i'fik rati'fik ratif'ik ratifik'
rat'is'bon ratisbon'
rav'en'al ravenal'
rav'i'ol raviol'
rav'in ravin'
raz'en razen'
raz'i razi'
raĝ'a'stan raĝ'as'ta'n raĝ'as'tan raĝ'astan raĝastan'
re'a rea'
re'ad read'
re'akci reakci'
re'akt'anc reaktanc'
re'akt'or re'aktor reaktor'
re'al real'
re'alg'ar realgar'
re'aŭ'mur reaŭmur'
re'bus reb'us rebus'
re'cep recep'
re'ci'tal re'cit'al recit'al recital'
re'ci'tal recit'al recital'
re'cid'iv recidiv'
re'cip'rok re'cipr'ok reciprok'
re'cit recit'
re'cit'at'iv re'citat'iv recit'at'iv recitativ'
re'dak'ci redakci'
re'dak'tor redakt'or redaktor'
re'din'got re'ding'ot redingot'
re'dukt redukt'
re'dun'danc redund'anc redundanc'
re'dut redut'
re'el reel'
re'fer ref'er refer'
re'fer'at ref'e'rat ref'erat refer'at referat'
re'fer'end'um ref'e'ren'dum ref'er'end'um refer'end'um referendum'
re'fleks refleks'
re'fleks'iv refleks'iv refleksiv'
re'form reform'
re'form'ac'i re'formaci ref'or'mac'i reform'ac'i reformaci'
re'form'ator re'format'or reform'a'tor reform'ator reformator'
re'form'ator re'format'or reform'ator reformator'
re'frak'tar re'frakt'ar refrakt'ar refraktar'
re'frak'tor re'frakt'or refrakt'or refraktor'
re'frakt refrakt'
re'fut ref'ut refut'
re'gal reg'al regal'
re'ge reg'e rege'
re'gene'raci re'gener'ac'i re'generaci rege'ne'raci rege'ner'ac'i regeneraci'
re'gent reg'ent regent'
re'gol reg'ol regol'
re'gol'it reg'o'lit reg'ol'it regol'it regolit'
re'gres regres'
re'gul reg'ul regul'
re'gul'us reg'ul'us regul'us regulus'
re'j'n rejn'
re'j'n'ald rejn'ald rejnald'
re'klam rek'lam reklam'
re'klam'ac'i rek'la'mac'i rek'lama'ci reklam'ac'i reklamaci'
re'kom'end rek'o'mend rek'om'end rekomend'
re'kom'end rek'o'mend rekomend'
re'kom'penc rek'om'penc rekompenc'
re'kord rek'ord rekord'
re'krem'ent re'krement rek're'ment rek'rem'ent rekrement'
re'krut rekrut'
re'kup'er rek'u'per rekuper'
re'kur'si re'kurs'i rek'ur'si rek'urs'i rekursi'
re'kvi'em rek'vi'em rekviem'
re'kviz'ic'i rek'viz'ic'i rek'vizi'ci rekvizici'
re'kviz'it rek'viz'it rek'vizit rekvizit'
re'kviz'it'or rek'viz'it'or rek'vizi'tor rek'vizit'or rekvizit'or rekvizitor'
re'la'j rel'a'j relaj'
re'lat'iv rel'at'iv relativ'
re'leg'ac'i re'legac'i re'legaci rel'eg'ac'i relegaci'
re'li'ef relief'
re'lig'i rel'ig'i religi'
re'likv relikv'
re'lukt'anc reluktanc'
re'mit rem'it remit'
re'mobil'iz re'mobiliz rem'obi'liz remobiliz'
re'mol'ad rem'o'lad rem'ol'ad remolad'
re'monstr'ant remonstrant'
re'mont rem'ont remont'
re'mor rem'or remor'
re'n ren'
re'n'at ren'at renat'
re'n'dev'u ren'dev'u rendevu'
re'n'di'ment ren'di'ment rendiment'
re'n'kont ren'kont renkont'
re'n'vers ren'vers renvers'
re'nard ren'ard renard'
re'neg'at ren'eg'at renegat'
re'ni ren'i reni'
re'nit ren'it renit'
re'nom ren'om renom'
re'o'baz re'ob'az reobaz'
re'o'log'i re'olog'i re'ologi reologi'
re'o'stat re'ost'at reostat'
re'par'ac'i re'para'ci rep'a'raci rep'ara'ci reparaci'
re'pet'it'or re'petit'or rep'e'tit'or rep'et'i'tor rep'et'it'or repetitor'
re'petit'or rep'e'tit'or rep'et'i'tor rep'et'it'or repetitor'
re'plik rep'lik replik'
re'por'ter re'port'er re'porter rep'or'ter rep'ort'er reporter'
re'prez'ali reprezali'
re'prez'ent re'prezent reprezent'
re'pro'graf rep'ro'graf reprograf'
re'pub'lik re'publik republik'
re'pud'i rep'u'di repudi'
re'put'ac'i rep'u'ta'ci rep'ut'ac'i rep'uta'ci reputaci'
re'put'ac'i rep'ut'ac'i rep'uta'ci reputaci'
re'put'ac'i rep'uta'ci reputaci'
re'sol'u'ci resoluci'
re'son'a'tor re'son'ator re'sonat'or resonator'
re'son'anc resonanc'
re'spekt respekt'
re'spekt'iv respekt'iv respektiv'
re'sponsor'i respons'or'i responsori'
re'stor'ac'i rest'o'raci rest'oraci restoraci'
re'strikt restrikt'
re'su'rekt re'sur'ekt resurekt'
re'sum resum'
re'tabl retabl'
re'tik'ul ret'i'kul ret'ik'ul retikul'
re'tin ret'in retin'
re'tin'ol ret'in'ol retin'ol retinol'
re'tor ret'or retor'
re'tort ret'ort retort'
re'trat ret'rat retr'at retrat'
re'tret ret'ret retr'et retret'
re'tro ret'ro retr'o retro'
re'tro'spekt'iv retr'os'pekt'iv retro'spekt'iv retrospektiv'
re'tuŝ retuŝ'
re'u'ni re'uni reuni'
re'um reum'
re'vel'ac'i rev'e'la'ci rev'e'lac'i rev'el'ac'i revelaci'
re'vel'ac'i rev'e'lac'i rev'el'ac'i revelaci'
re'ver'end rev'er'end reverend'
re'ver'si re'vers'i re'versi rev'er'si revers'i reversi'
re'vers revers'
re'viz rev'iz reviz'
re'viz'i re'vizi rev'iz'i reviz'i revizi'
re'viz'or reviz'or revizor'
re'vol'u'ci rev'o'luci rev'ol'u'ci revoluci'
re'vol'u'ci rev'o'luci revoluci'
re'vol'ver re'volv'er rev'ol'ver revolver'
re'zo'lu'ci re'zo'luci rezoluci'
re'zo'luci rezoluci'
re'zo'lut rezolut'
re'zo'n re'zon rezon'
re'ĝis'or reĝ'i'sor reĝ'is'or reĝisor'
reces'i recesi'
reces'iv recesiv'
redempt'or redemptor'
ref'e'ren'dari ref'er'end'ari refer'en'dari refer'end'ari referendari'
ref'e'ren'dari refer'en'dari refer'end'ari referendari'
ref'e'ren'dum ref'er'end'um refer'end'um referendum'
ref'ek'tor'i ref'ek'tori refektori'
ref'lek'tor ref'lekt'or ref'lektor reflekt'or reflektor'
ref'lekt reflekt'
ref'ren refren'
reg'al regal'
reg'i regi'
reg'i'ment regi'ment regiment'
reg'ion regi'on region'
reg'la'ment reg'lament reglament'
reg'n regn'
reg'u'lat'or reg'ul'ator regul'a'tor regul'ator regulator'
rek'o'mend rekomend'
rek'tif rektif'
rek'tif'ik rekt'i'fik rektif'ik rektifik'
rek'tor rekt'or rektor'
rekt'um rektum'
rem'bur rembur'
rem'burs remburs'
rem'iz remiz'
rem'iĝ remiĝ'
rem'ork remork'
rem'par rempar'
rem'ter remter'
ren'di'ment rendiment'
ren'ed rened'
ren'kont renkont'
ren'tabi'lit'at rent'abi'lit'at rentabilitat'
ren'vers renvers'
rent'gen rentgen'
rep'til reptil'
rep'til'i rep'tili reptil'i reptili'
rest'aŭr restaŭr'
rest'it'u restitu'
ret'o'romanĉ retoromanĉ'
retr'os'pekt'iv retro'spekt'iv retrospektiv'
rev'anĉ revanĉ'
rev'o'luci revoluci'
rev'u revu'
rev'ul'si revulsi'
rezid'ent rezident'
rezid'u rezidu'
rezign'ac'i rezignaci'
rezult'at rezultat'
rib'a'vir'in rib'avi'rin ribavirin'
rib'ek ribek'
rib'el ribel'
rib'oz riboz'
ricin'in ricinin'
rif'uz rifuz'
rig'ard rigard'
rig'id rigid'
rig'or rigor'
rig'ved rigved'
rilat'iv rilativ'
rim'a'n rim'an riman'
rim'ark rimark'
rim'e'n rim'en rimen'
rim'ed rimed'
rim'en rimen'
rin'ald rinald'
rin'ant rinant'
rin'ko'cefal rinkocefal'
rio'grand riogrand'
rio'lit riolit'
rip'ar ripar'
rip'et ripet'
rip'i'dist rip'id'ist ripidist'
rip'ort riport'
rip'ost ripost'
rip'oz ripoz'
rit'orn'el ritornel'
ritm'en'blus ritmenblus'
riz'o'for rizofor'
riz'o'karp rizokarp'
riz'o'morf riz'om'orf rizom'orf rizomorf'
riz'o'pod riz'op'od rizopod'
riz'obi rizobi'
riz'om rizom'
riz'or'i rizori'
riz'ot rizot'
ro'bi'n'son rob'in'son robinson'
ro'bi'ni rob'i'ni rob'in'i robini'
ro'bi'ni rob'in'i robini'
ro'bot rob'ot robot'
ro'bur rob'ur robur'
ro'cel rocel'
ro'dan rod'an rodan'
ro'de rod'e rode'
ro'di rod'i rodi'
ro'dis rod'is rodis'
ro'do'fit rod'o'fit rodofit'
ro'dop rod'op rodop'
ro'dop'sin rod'o'psi'n rod'op'sin rodop'sin rodopsin'
ro'j roj'
ro'ken'rol rok'en'rol rokenrol'
ro'kok rok'ok rokok'
ro'land rol'and roland'
ro'man rom'an roma'n roman'
ro'manik roman'ik romanik'
ro'mant'ik roma'n'tik roman'tik romantik'
ro'mant'ism romantism'
ro'manĉ rom'anĉ romanĉ'
ro'manĉ'i roma'n'ĉi roman'ĉi romanĉ'i romanĉi'
ro'mi rom'i romi'
ro'mul rom'ul romul'
ro'n'daŭ rond'aŭ rondaŭ'
ro'n'ro'n ronron'
ro'n'sard ronsard'
ro'si'n ro'sin ros'in rosin'
ro'ta rot'a rota'
ro'ta'ci rot'ac'i rota'ci rotaci'
ro'tang rotang'
ro'tar'i rot'ari rotari'
ro'te'non ro'ten'on ro'tenon rot'e'non rot'en'on rotenon'
ro'ter'dam rot'er'dam roterdam'
ro'tond rot'ond rotond'
ro'tor rot'or rotor'
ro'ver rover'
ro'vers rovers'
ro'ze'ol roz'eol rozeol'
ro'ĉel roĉel'
rob'a'i robai'
rob'a'j robaj'
rod'rig rodrig'
roj'a'list roj'al'ist rojalist'
roj'al'ism roj'alism rojalism'
roj'alism rojalism'
rok'cel rokcel'
rok'fort rokfort'
rok'u roku'
rom'a roma'
rom'an roma'n roman'
rom'anc romanc'
rom'anc'er romanc'er romancer'
rom'and romand'
rom'and'i roma'n'di roman'di romand'i romandi'
rom'bo'edr romb'o'edr romboedr'
rond'el rondel'
ros'mar rosmar'
ros'mar'en rosmar'en rosmaren'
rot'ator rota'tor rotator'
roz'anil'in roza'nil'in rozanilin'
roz'ari rozari'
ru'a'n ru'an ruan'
ru'and ruand'
ru'band rub'and ruband'
ru'bek'ol rub'e'kol rubekol'
ru'ben rub'en ruben'
ru'bi rub'i rubi'
ru'bi'kon rub'ikon rubi'kon rubikon'
ru'bid'i rub'id'i rubi'di rubidi'
ru'brik rubrik'
ru'bus rub'us rubus'
ru'di'ment rudiment'
ru'e'n ru'en ruen'
ru'i'n ru'in ruin'
ru'in ruin'
ru'kul rukul'
ru'lad rul'ad rulad'
ru'let rul'et rulet'
ru'man rum'an ruman'
ru'man'i ru'mani rum'an'i ruman'i rumani'
ru'mor rum'or rumor'
ru'n run'
ru'n'ci'n'at run'ci'n'at runcinat'
ru'pi rupi'
ru'si rus'i rusi'
ru'sil'jon rus'ilj'on rusiljon'
ru'stik rus'tik rust'ik rustik'
ru'sul rus'ul rusul'
ru'te'n ru'ten ruten'
ru'tel rutel'
ru'ten'i ru'teni ruten'i ruteni'
ru'til rutil'
ru'tin rutin'
rub'e'ol rub'eol rubeol'
rub'ikon rubi'kon rubikon'
rum'eks rumeks'
rum'en rumen'
rum'stek rumstek'
sad'i sadi'
sad'u'ke saduke'
sag'a saga'
sag'ac sagac'
sag'al sagal'
sag'i'tar'i sag'it'ari sagitari'
sag'u sagu'
sak'ar sakar'
sak'e sake'
sak'ral sakr'al sakral'
sak'ram'ent sakr'a'ment sakr'ament sakrament'
sak'rileg'i sakr'i'legi sakrilegi'
sak'si saks'i saksi'
sak'si'frag saks'i'frag saksi'frag saksifrag'
sak'sik'ol saks'ik'ol saksi'kol saksikol'
sak'sof'on saks'o'fon saksofon'
sak'ur sakur'
sakar'at sakarat'
sakr'a'ment sakr'ament sakrament'
sakr'ist'i sakristi'
saks'o'frag saksofrag'
sal'a'din sal'ad'in saladin'
sal'a'mis salam'is salamis'
sal'am salam'
sal'at salat'
sal'i'kari sal'ikari salik'ari salikari'
sal'i'kok sal'ik'ok salik'ok salikok'
sal'i'korn'i sal'ikor'ni salik'orn'i salikorni'
sal'ic'in salicin'
sal'ik salik'
sal'iv saliv'
sal'mis salm'is salmis'
sal'mon salm'on salmon'
sal'mon'el sal'monel salm'on'el salmon'el salmonel'
sal'on salon'
sal'on'ik salon'ik salonik'
sal'sol salsol'
sal'ut salut'
sal'vad'or salv'a'dor salv'ador salvador'
sal'vad'or salv'ador salvador'
sal'var'san salv'ar'san salvarsan'
sal'vel'en sal'velen salv'e'len salv'ele'n salvelen'
sal'ven salv'en salven'
sal'vi salv'i salvi'
salon'ik salonik'
salp'ing salping'
sam'ar samar'
sam'buk sambuk'
sam'e same'
sam'iz'dat samizdat'
sam'o samo'
sam'ol samol'
sam'os samos'
sam'ov'ar samo'var samovar'
sam'pan sampan'
sam'son samson'
sam'u'raj sam'ur'a'j samuraj'
sam'um samum'
samar'kand samarkand'
samo'j'ed samojed'
samo'trac samotrac'
san'a sana'
san'ator'i sana'tor'i sana'tori sanatori'
san'dal sandal'
san'dom'ing san'doming sandoming'
san'gri sangri'
san'i'tar san'it'ar sanitar'
san'se'vi'er sansevier'
san'si'mon san'sim'on sansimon'
san'ta'lol san'tal'ol santal'ol santalol'
san'tal santal'
san'tal'in san'tali'n san'talin santal'in santalin'
san'tol'in santolin'
sang'vi'n sang'vin sangvin'
sang'vi'sorb sangvisorb'
sap'e sape'
sap'ek sapek'
sap'er saper'
sap'ind sapind'
sap'on'ari saponari'
sap'on'in sap'oni'n saponin'
sap'or sapor'
sap'ot sapot'
sap'ro'pel sapr'o'pel sapr'op'el sapropel'
saracen'i saraceni'
sard'a'nap'al sard'ana'pal sardan'a'pal sardanapal'
sard'an sardan'
sard'el sardel'
sard'i sardi'
sard'in sardi'n sardin'
sard'in'i sardi'ni sardin'i sardini'
sard'on sardon'
sark'o'fag sarkofag'
sark'o'psil sark'op'sil sarkopsil'
sark'om sarkom'
sark'opt sarkopt'
sarmat'i sarmati'
sat'an satan'
sat'elit satelit'
sat'en saten'
sat'i sati'
sat'ir satir'
sat'ir'us sati'rus satir'us satirus'
sat'is'fak'ci satisfakci'
sat'rap satrap'
sat'rap'i satrap'i satrapi'
sat'ur satur'
sat'ur'e sat'ure satur'e sature'
sat'urn satur'n saturn'
sat'urn'ali satur'n'ali saturn'ali saturnali'
sat'urn'i satur'ni saturn'i saturni'
sav'a'rin sav'ari'n savarin'
sav'an savan'
sav'art savart'
sav'o'j savoj'
saŭr'i'ski saŭr'iski saŭriski'
sci'ent'o'log'i sci'ent'olog'i sci'ent'ologi scientologi'
sci'n'til scintil'
sci'pio'n sci'pion scipion'
sci'ur sciur'
se'anc seanc'
se'ans seans'
se'bac seb'ac sebac'
se'bast sebast'
se'bast'ia'n se'bastian seb'as'tia'n sebast'ia'n sebastian'
se'bast'op'ol seb'a'stop'ol seb'as'top'ol sebast'op'ol sebastopol'
se'dat'iv se'dativ sed'at'iv sedativ'
se'dativ sed'at'iv sedativ'
se'dec sed'ec sedec'
se'di'ment sed'i'ment sediment'
se'greg'ac'i seg'reg'ac'i segregaci'
se'ism seism'
se'j'n sejn'
se'j'ŝel sejŝel'
se'kal sek'al sekal'
se'kant sek'ant sekant'
se'ko'j sek'o'j sekoj'
se'kre'ci sek're'ci sekreci'
se'kret sek'ret sekret'
se'kret'ari sek're'tar'i sek'ret'ari sekret'ari sekretari'
se'kret'ari'at sek'ret'ari'at sekret'ari'at sekretari'at sekretariat'
se'kret'ari'at sekret'ari'at sekretari'at sekretariat'
se'kret'in sek're'tin sek'retin sekret'in sekretin'
se'kul'ar sek'u'lar sek'ul'ar sekular'
se'kun'dant sek'u'n'dant sekund'ant sekundant'
se'kur sek'ur sekur'
se'lakt sel'akt selakt'
se'land sel'and seland'
se'le'n se'len sel'en selen'
se'lekt sel'ekt selekt'
se'len sel'en selen'
se'lin sel'in selin'
se'maj'n se'majn sem'ajn semajn'
se'mant'em sem'an'tem sem'antem semantem'
se'mant'ik sem'an'tik semantik'
se'mel sem'el semel'
se'min'ari sem'in'ari semi'n'ari seminari'
se'mol sem'ol semol'
se'n sen'
se'n'a sen'a sena'
se'n'at sen'at senat'
se'n'jor sen'j'or sen'jor senjor'
se'n'jor sen'jor senjor'
se'n'jor'i sen'jor'i senjor'i senjori'
se'n'sit'iv sen'sit'iv sens'it'iv sensitiv'
se'n'sor sen'sor sens'or sensor'
se'ne'ci sen'eci seneci'
se'neg'ali sen'e'gal'i sen'e'gali sen'egal'i senegali'
se'nek sen'ek senek'
se'nil sen'il senil'
se'pal sep'al sepal'
se'par sep'ar separ'
se'par'e se'pare sep'are separ'e separe'
se'pi sep'i sepi'
se'pio'lit sep'io'lit sepi'o'lit sepi'ol'it sepiolit'
se'ran ser'an seran'
se'rap serap'
se'ras'alm ser'a'salm ser'as'alm serasalm'
se'rat ser'at serat'
se'rat'ul ser'a'tul ser'at'ul serat'ul seratul'
se're'n se'ren ser'en seren'
se'ren ser'en seren'
se'ren'ad ser'enad seren'ad serenad'
se'ricin ser'ic'in seri'ci'n sericin'
se'rif serif'
se'rif'i ser'i'fi seri'fi serif'i serifi'
se'rin ser'in seri'n serin'
se'rot'oni'n ser'o'ton'in ser'o'toni'n ser'ot'oni'n serotonin'
se'roz ser'oz seroz'
se'rum ser'um serum'
se'rur ser'ur serur'
se'si ses'i sesi'
se'sil ses'il sesil'
se'sol ses'ol sesol'
se'ster'ci ses'terci sest'erc'i sesterc'i sesterci'
se'tar'i setari'
se'ter seter'
se'ton seton'
se'ul seul'
se'ver sev'er sever'
se'vil sev'il sevil'
se'zo'n se'zon sezon'
sed'i'ment sediment'
seg'ment segment'
sek'ci sekc'i sekci'
sek'estr sekestr'
sek'i seki'
sek'tor sekt'or sektor'
sek'u'lar'iz sek'ul'a'riz sekular'iz sekulariz'
sek'u'n'dant sekund'ant sekundant'
sek'van sekv'an sekvan'
sek'voj sekv'o'j sekvoj'
sekst'ant sekstant'
sekund'ar sekundar'
sekv'estr sekvestr'
sem'a'for semafor'
sem'e'karp semekarp'
sem'estr semestr'
sem'id semid'
sem'io'log'i semi'o'log'i semi'olog'i semi'ologi semiologi'
sem'per'viv semperviv'
sen'e'skal sen'eskal seneskal'
sen'sor sens'or sensor'
sen'sor'i sens'or'i sensor'i sensori'
sen'su'alism sens'u'alism sensualism'
sen'tim'ent sent'i'ment sentiment'
sen'tim'ent'al sent'i'ment'al sentiment'al sentimental'
sen'tin'el sentinel'
sens'ac sensac'
sens'ac'i sensac'i sensaci'
sep'tembr septembr'
sep'tet sept'et septet'
sep'tim septim'
sept'u'ag'int septuagint'
ser'ajl serajl'
ser'bi serb'i serbi'
ser'i seri'
ser'ic'it seri'cit sericit'
ser'pent serp'ent serpent'
ser'pent'ari serp'en'tar'i serp'ent'ari serpent'ari serpentari'
ser'pent'en serp'en'ten serp'ent'en serpent'en serpenten'
ser'pig'in serp'ig'in serpigin'
ser'pil serp'il serpil'
ser'pul serp'ul serpul'
ser'val serv'al serval'
ser'vic serv'ic servic'
ser'vil serv'il servil'
ser'vir serv'ir servir'
seri'oz serioz'
serv'ut servut'
serĝ'ent serĝent'
ses'tet sest'et sestet'
ses'tin sest'in sestin'
sest'erc sesterc'
si'al sial'
si'am siam'
si'bar'it si'barit sibarit'
si'ber'i siberi'
si'bil sibil'
si'ci'li si'cili sicili'
si'cili sicili'
si'der sid'er sider'
si'don sid'on sidon'
si'don'i sid'oni sidon'i sidoni'
si'e'n si'en sien'
si'e'nit si'en'it sien'it sienit'
si'e'ral'eon si'er'ale'on si'era'leon sieraleon'
si'est siest'
si'eĝ sieĝ'
si'fi'lis si'fil'is sifilis'
si'fon sifon'
si'gel sigel'
si'gis'mond sigismond'
si'kar'i si'kari sik'ari sikari'
si'kari sik'ari sikari'
si'kim sikim'
si'kom'or si'komor sik'o'mor sik'om'or sikomor'
si'kul sik'ul sikul'
si'la'n si'lan sil'an silan'
si'lab silab'
si'le sil'e sile'
si'len sil'en sile'n silen'
si'lent sil'ent silent'
si'lent silent'
si'lez'i silezi'
si'lic sil'ic silic'
si'lic'i si'lici sil'ic'i silic'i silici'
si'lik sil'ik silik'
si'lik'at sil'i'kat sil'ik'at silik'at silikat'
si'lik'on sil'i'kon sil'ikon silik'on silikon'
si'lik'oz sil'i'koz sil'ikoz silik'oz silikoz'
si'likv silikv'
si'log'ism silogism'
si'lu'et sil'u'et siluet'
si'mens simens'
si'metr'i si'metri sim'e'tri simetri'
si'mi sim'i simi'
si'mil sim'il simil'
si'mon'i sim'on'i sim'oni simoni'
si'mon'id simonid'
si'mu'n sim'u'n simun'
si'mul sim'ul simul'
si'mul'i sim'ul'i simul'i simuli'
si'mul'tan si'mult'an sim'ul'tan simul'tan simultan'
si'mult'an sim'ul'tan simul'tan simultan'
si'n sin'
si'n'artr sin'artr sinartr'
si'n'cit'i sin'cit'i sinciti'
si'n'hal sin'hal sinhal'
si'n'jor sin'j'or sin'jor sinjor'
si'n'jor sin'jor sinjor'
si'n'kron sin'kron sink'ro'n sinkron'
si'n'tez sin'tez sintez'
si'nap sinap'
si'nek'dok sin'ek'dok sinekdok'
si'nek'ur sin'e'kur sin'ek'ur sinekur'
si'net'i sin'et'i sineti'
si'nod sin'od sinod'
si'nod'ik sin'o'dik sin'od'ik sinod'ik sinodik'
si'nov'i sin'o'vi sin'ovi sinovi'
si'nu sin'u sinu'
si'on sion'
si're'n si'ren sir'en siren'
si'ren sir'en siren'
si'ring sir'ing siring'
si'rok sir'ok sirok'
si'sal sisal'
si'ser siser'
si'ster'on sisteron'
si'stol sistol'
si'tel sit'el sitel'
si'u siu'
si'um sium'
si'vert sivert'
si'zim'bri sizimbri'
sid'e'rit sider'it siderit'
sid'n'ej sid'ne'j sidnej'
sid'ne'j sidnej'
sigm'o'id sigm'oid sigmoid'
sigm'oid sigmoid'
sign'a'tur sign'at'ur signatur'
sign'al signal'
sign'i'fik signif'ik signifik'
sign'i'fik'anc signif'ik'anc signifik'anc signifikanc'
sil'ur silur'
sil'ur'i sil'uri silur'i siluri'
sil'vi silvi'
sil'vi'kultur silvi'kul'tur silvi'kult'ur silvi'kultur silvikultur'
sil'vi'n sil'vin silvi'n silvin'
sim'a'rub simarub'
sim'bi'ont sim'biont simbiont'
sim'bi'oz simbioz'
sim'bol simbol'
sim'brank simbrank'
sim'fa'lang sim'falang simfalang'
sim'fit simfit'
sim'fon'i sim'foni simfoni'
sim'pat simpat'
sim'pat'i sim'pati simpat'i simpati'
sim'pati simpat'i simpati'
sim'pleks simpl'eks simpleks'
sim'poz'i simpozi'
simpl'on simplon'
sin'an'trop sin'antr'op sin'antrop sinantrop'
sin'apsid sinap'sid sinaps'id sinapsid'
sin'dik sind'ik sindik'
sin'dik'at sind'ik'at sindik'at sindikat'
sin'drom sind'rom sindrom'
sin'edr'i sinedri'
sin'erg'i sinergi'
sin'gap'ur singapur'
sin'gul'ar singular'
sin'gul'et singulet'
sin'hal sinhal'
sin'klin'al sink'lin'al sinklinal'
sin'kondr'oz sink'ond'roz sinkondroz'
sin'kret'ism sink'ret'ism sinkretism'
sin'kron sink'ro'n sinkron'
sin'o'nim sinonim'
sin'op'tik sin'opt'ik sin'optik sinoptik'
sin'ost sinost'
sin'taks sintaks'
sin'tez sintez'
sin'us sinus'
sind'ik'at sindik'at sindikat'
sink'op sinkop'
sink'ro'cikl'o'tro'n sink'ro'cikl'o'tron sink'ro'cikl'ot'ro'n sink'ro'ciklotron sinkrociklotron'
sink'ro'tro'n sink'ro'tron sink'rot'ro'n sinkrotron'
sion'ism sionism'
sir'a'kuz sir'akuz sirakuz'
sir'i siri'
sir'op sirop'
siri'us sirius'
sistem'a'tik sistem'atik sistematik'
sit'u situ'
sit'u'ac'i situ'ac'i situaci'
siĥ'em siĥem'
ska'bel skab'el skabel'
ska'ben skab'en skaben'
ska'bi skab'i skabi'
ska'fald skafald'
ska'lar skal'ar skalar'
ska'len skal'en skalen'
ska'n skan'
ska'n'dal skan'dal skand'al skandal'
ska'n'di skan'di skand'i skandi'
ska'pol skap'ol skapol'
ska'pul'ari skap'ul'ari skapulari'
ska'rab skarab'
ska'rif'ik skarifik'
ska'rol skarol'
ska'tol skat'ol skatol'
skab'el skabel'
skabi'oz skabioz'
skal'pel skalp'el skalpel'
skan'dal skand'al skandal'
skan'dik skand'ik skandik'
skan'din'av skand'in'av skandi'nav skandinav'
skan'din'avi skand'in'avi skandi'nav'i skandinav'i skandinavi'
skarlat'in skarlatin'
ski'n skin'
ski'zo'fit skiz'o'fit skizofit'
ski'zo'id skiz'oid skizoid'
ski'zom'ic'et skiz'o'micet skiz'om'ic'et skizomicet'
skist'o'som skist'os'om skistosom'
skit'i skiti'
skler'ant sklerant'
skler'en'kim sklerenkim'
skler'ot sklerot'
skol'a'stik skol'as'tik skolastik'
skol'eks skoleks'
skol'i skoli'
skol'i'mi skoli'mi skolimi'
skol'op skolop'
skoli'oz skolioz'
skolopendr'i skolopendri'
skop'i skopi'
skop'j skopj'
skop'o'fil'i skop'o'fili skopofili'
skop'o'fili skopofili'
skop'o'lami'n skop'ol'amin skopolamin'
skorpi'ur skorpiur'
skot'er skoter'
sku'al skual'
sku'n skun'
sku'tel'ari skut'e'lar'i skut'el'ari skutelari'
skulpt'ur skulptur'
skval'en skvalen'
slav'on slavon'
slav'on'i slav'oni slavon'i slavoni'
slovak'i slovaki'
sloven'i sloveni'
soci'al social'
soci'et societ'
soci'n socin'
sod'o'mi sod'om'i sodomi'
sod'ok'u sodoku'
sod'om'i sodomi'
sof'i sofi'
sof'ism sofism'
sof'ist sofist'
sof'it sofit'
sof'or sofor'
sof'ro'log sofrolog'
sofrolog'i sofrologi'
soft'var softvar'
sok'rat sokrat'
sol'an solan'
sol'dan'el sold'an'el soldanel'
sol'dat sold'at soldat'
sol'e sole'
sol'en sole'n solen'
sol'en'oid sole'no'id solen'oid solenoid'
sol'fa'tar sol'fat'ar solfatar'
sol'i'cit'or sol'ic'i'tor sol'ic'it'or solicitor'
sol'i'man soliman'
sol'i'ter sol'it'er soliter'
sol'i'ton sol'it'on soliton'
sol'id solid'
sol'ip'sism solipsism'
sol'iv soliv'
sol'o solo'
sol'on solo'n solon'
sol'u'tre sol'ut're solutre'
sol'vat solv'at solvat'
sol'vent solv'ent solvent'
solid'ag solidag'
solid'ar solidar'
som'a'ter'i som'a'teri som'at'eri somat'eri somateri'
som'al somal'
som'ali somal'i somali'
som'at somat'
som'er somer'
som'n'am'bul somnambul'
som'n'ol somnol'
son'at sonat'
son'et sonet'
son'or sonor'
sor'abi sorab'i sorabi'
sor'bon sorb'on sorbon'
sor'bus sorb'us sorbus'
sor'did sordid'
sor'din sordin'
sor'ik sorik'
sor'it sorit'
sor'o'ban sor'ob'an soroban'
sor'tim'ent sort'i'ment sortiment'
sovet'i soveti'
spac'ial spacial'
spad'ik spadik'
span'iel spaniel'
spar'a'drap spar'ad'rap sparadrap'
spar'tak spartak'
spart'i sparti'
spat'el spatel'
spat'ul spatul'
spec'i speci'
spec'ial speci'al special'
spekt'a'tor spekt'ator spektator'
spekul'ac'i spekulaci'
spekul'ari spekulari'
spekul'at'iv spekulativ'
spergul'ari spergulari'
sperm'a'cet sperm'acet spermacet'
sperm'a'tof'it sperm'ato'fit spermatofit'
sperm'a'tog'oni sperm'ato'go'ni spermatogoni'
sperm'at'i spermati'
sperm'at'id spermatid'
sperm'ato'cit spermatocit'
sperm'ato'genez spermatogenez'
sperm'ato'zo spermatozo'
sperm'i'din sperm'id'in spermidin'
sperm'o'go'ni spermogoni'
spin'ac spinac'
spin'el spinel'
spin'et spinet'
spin'or spinor'
spin'oz spinoz'
spir'al spiral'
spir'ant spirant'
spir'e spire'
spir'il spiril'
spir'it spirit'
spir'it'u'alism spirit'u'alism spiritualism'
spir'o'gir spiro'gir spirogir'
spir'ok'et spiro'ket spiroket'
spir'u'lin spir'ul'in spirulin'
spirit'u'a'list spiritualist'
splen'i spleni'
spont'an spontan'
spont'an'e spontan'e spontane'
spont'on sponton'
spor'ad sporad'
spor'angi sporangi'
spor'o'go'ni sporogoni'
spor'o'trik sporotrik'
spor'o'trik'um sporotrik'um sporotrikum'
spor'o'zo spor'oz'o sporozo'
stab'il stabil'
stadi'on stadion'
stak'at stakat'
stak'i staki'
stak'is stakis'
stal'ag'mit stalagmit'
stal'akt'it stalaktit'
stal'in stalin'
stal'on stalon'
stam'en stamen'
stam'in stamin'
stamp'ed stamped'
stan'i'ol staniol'
stan'is'la stanisla'
stand'ard standard'
star'ost starost'
stat'eg'i stategi'
stat'i'stik stat'is'tik stat'ist'ik statist'ik statistik'
stat'i'stik stat'ist'ik statist'ik statistik'
stat'ik statik'
stat'in statin'
stat'ist statist'
stat'iv stativ'
stat'or stator'
stat'u statu'
stat'ur statur'
stat'us status'
stat'ut statut'
steat'it steatit'
steg'o'cefal stegocefal'
steg'o'saŭr steg'os'aŭr stegosaŭr'
stek'io'metr'i stek'io'metri stek'iom'e'tri stekiometri'
stel'ari stelari'
stel'e stele'
stel'ion stelion'
sten'o'graf stenograf'
sten'o'graf'i sten'o'grafi sten'ogr'a'fi stenograf'i stenografi'
sten'o'tip sten'ot'ip stenotip'
sten'o'tip'i sten'ot'ip'i stenotip'i stenotipi'
sten'oz stenoz'
sten'tor stentor'
ster'a'dian ster'ad'ia'n steradian'
ster'e stere'
ster'e'o'foni stere'o'foni stereo'foni stereofoni'
ster'e'ogr'a'fi stere'ogr'a'fi stereo'grafi stereografi'
ster'e'op'lani'graf stere'op'lani'graf stereoplanigraf'
ster'e'ot'ip stere'ot'ip stereo'tip stereotip'
ster'e'otomi stere'otomi stereo'tomi stereotomi'
ster'id sterid'
ster'il steril'
ster'kor'ari sterk'o'rar'i sterk'or'ari sterkorari'
ster'kul'i ster'kuli sterk'ul'i sterkuli'
ster'led sterled'
ster'n stern'
ster'num stern'um sternum'
ster'oid steroid'
ster'ol sterol'
ster'tor stertor'
stereo'metr'i stereo'metri stereometri'
stern'or'ink sternorink'
stetoskop'i stetoskopi'
stigm'at stigmat'
stil'et stilet'
stil'it stilit'
stil'o'bat stil'ob'at stilobat'
stil'us stilus'
stim'fal stimfal'
stim'ul stimul'
stip'end'i stipendi'
stip'it stipit'
stip'ul stipul'
stir'en stiren'
stir'i stiri'
stok'holm stokholm'
stol'on stolon'
stom'at stomat'
strab'on strabon'
strang'ol strangol'
strang'uri stranguri'
stras'burg strasburg'
strat'eg strateg'
strat'eg'i strateg'i strategi'
strat'i'graf stratigraf'
strat'i'grafi strat'ig'rafi stratigraf'i stratigrafi'
strat'o'kumul'us strat'o'kumulus strat'ok'um'ul'us stratokumulus'
strat'o'sfer strat'os'fer stratosfer'
strat'um stratum'
strat'us stratus'
stri'at striat'
strik'n strikn'
strik'ni'n strikn'in striknin'
strob'il strobil'
strob'o'skop stroboskop'
strob'o'skop'i strob'o'skopi strob'os'kopi stroboskop'i stroboskopi'
strof'ant strofant'
strof'ari strofari'
strom'a'tol'it strom'atol'it stromatolit'
strom'bol strombol'
stronci'a'nit stronci'an'it stroncianit'
stud'ent student'
stud'i studi'
stuk'aĉ stukaĉ'
stup'a stupa'
stup'or stupor'
su'balt'er'n sub'al'tern sub'altern subaltern'
su'ber sub'er suber'
su'ber'it sub'e'rit suber'it suberit'
su'bit sub'it subit'
su'bret sub'ret subret'
su'but'e su'bute sub'u'te sub'ut'e subute'
su'da'n su'dan sud'an sudan'
su'dan sud'an sudan'
su'e'ton'i su'e'toni su'et'on'i su'et'oni suetoni'
su'e'ton'i su'e'toni su'et'oni suetoni'
su'ed sued'
su'fer sufer'
su'fi sufi'
su'fiks sufiks'
su'fle sufle'
su'flor suflor'
su'fok sufok'
su'frag'an sufragan'
su'frag'et sufraget'
su'fuz sufuz'
su'gest sugest'
su'gest'i sugest'i sugesti'
su'i'cid su'ic'id su'icid suicid'
su'i'cid su'icid suicid'
su'it suit'
su'ker suk'er suker'
su'kroz suk'roz sukr'oz sukroz'
su'kub sukub'
su'kul'ent suk'u'lent suk'ul'ent sukulent'
su'kur suk'ur sukur'
su'laŭ'e'si sul'aŭ'e'si sulaŭesi'
su'mer sum'er sumer'
su'n sun'
su'n'a sun'a suna'
su'o'mi su'om'i suom'i suomi'
su'om suom'
su'per sup'er super'
su'per'nova sup'er'nova super'nova supernova'
su'perl'at'iv superlativ'
su'pi'n su'pin sup'in supin'
su'pin sup'in supin'
su'poz sup'oz supoz'
su'prem sup'rem supr'em suprem'
su'prem'at'ism sup'rem'at'ism supr'em'at'ism suprem'at'ism suprematism'
su'real'ist sur'e'a'list surealist'
su'rin'am sur'in'am surinam'
su'spekt suspekt'
su'spir suspir'
su'sur susur'
su'ta'n su'tan sutan'
su'tan sutan'
su'tur sutur'
su'ver'en suv'e'ren suv'er'en suveren'
su'ze'ren suz'e'ren suz'er'en suzeren'
su'ŝi suŝi'
sub'duk'ci subdukci'
sub'j'ekt subjekt'
sub'j'ekt'iv subjekt'iv subjektiv'
sub'j'unkt'iv subjunktiv'
sub'junk'ci subjunkci'
sub'li'mat sub'lim'at sublim'at sublimat'
sub'li'mat sublim'at sublimat'
sub'li'min'al sub'limin'al sublim'in'al subliminal'
sub'lim sublim'
sub'stanc substanc'
sub'strat substrat'
sub'til subtil'
sub'ven'ci subvenci'
suk'ced sukced'
suk'i'jak sukijak'
sukces'i sukcesi'
sul'fam sulf'am sulfam'
sul'fam'id sulf'amid sulfam'id sulfamid'
sul'fid sulf'id sulfid'
sul'fin sulf'in sulfin'
sul'fon sulf'on sulfon'
sul'foni sulf'oni sulfon'i sulfoni'
sul'fur sulf'ur sulfur'
sul'pi'ci sul'pic'i sulpici'
sul'ta'n sul'tan sultan'
sul'tan sultan'
sulf'imid sulfimid'
sulk'i sulki'
sum'o sumo'
sup'e supe'
sup'lem'ent supl'e'ment supl'em'ent suplement'
sup'oz'it'or'i supoz'i'tor'i supoz'i'tori supoz'it'or'i supozitori'
sur'a sura'
sur'fac surf'ac surfac'
sur'mu'let sur'mul'et surmulet'
sur'plis surplis'
sur'tut surtut'
suspens'i suspensi'
suspens'or'i suspensori'
suz'i suzi'
sved'i svedi'
svis'i svisi'
ta'bak tabak'
ta'ban taban'
ta'bel tabel'
ta'bet tabet'
ta'bi tabi'
ta'bor tabor'
ta'bu tabu'
ta'bul tabul'
ta'bul'e ta'bule tabu'le tabul'e tabule'
ta'bur'et ta'buret tabu'ret taburet'
ta'buret tabu'ret taburet'
ta'cit tacit'
ta'de tade'
ta'dor'n ta'dorn tadorn'
ta'el tael'
ta'get tag'et taget'
ta'j taj'
ta'j'van taj'van tajvan'
ta'kel tak'el takel'
ta'ksi tak'si taks'i taksi'
ta'lam tal'am talam'
ta'lant tal'ant talant'
ta'lar tal'ar talar'
ta'lent tal'ent talent'
ta'li tal'i tali'
ta'liban tal'i'ban tali'ban taliban'
ta'lin tal'in tali'n talin'
ta'litr talitr'
ta'man'du tam'and'u tamandu'
ta'mar'ik tamarik'
ta'mar'ind tamarind'
ta'mul tam'ul tamul'
ta'mul'i tam'ul'i tamul'i tamuli'
ta'n tan'
ta'n'agr tan'agr tanagr'
ta'n'tal tan'tal tantal'
ta'ni'n tan'in tanin'
ta'pet tapet'
ta'pi'ok tapiok'
ta'pi'ser'i ta'pi'seri ta'pis'eri tapiseri'
ta'pir tapir'
ta'psi taps'i tapsi'
ta'ran'tas tar'an'tas tar'ant'as tarantas'
ta'ran'tel tar'an'tel tar'ant'el tarantel'
ta'ran'tul tar'an'tul tar'ant'ul tarantul'
ta'rent tar'ent tarent'
ta'rif tarif'
ta'rim tarim'
ta'rok tar'ok tarok'
ta'tam tatam'
ta'tar tatar'
ta'tar'i tatar'i tatari'
ta'ver'n tavern'
ta'vol tavol'
ta'ĝet taĝet'
ta'ĝi'kist'an taĝik'ist'an taĝiki'stan taĝikistan'
tah'it'i tahiti'
tajl'or tajlor'
tajp'e tajpe'
tak'e'o'metr takeometr'
tak'e'o'metr'i tak'e'o'metri tak'e'om'e'tri takeometr'i takeometri'
tak'ip'ne takipne'
tak'sod'i taks'od'i taksodi'
tak'son taks'on takson'
tak'son'om taks'on'om takson'om taksonom'
tak'son'om'i taks'on'om'i takson'om'i taksonom'i taksonomi'
tak'tik takt'ik taktik'
taks'i'metr taksi'metr taksimetr'
taks'is taksis'
taks'us taksus'
takt'ism taktism'
tal'er taler'
tal'ism'an talisman'
tal'mud talmud'
tal'on talon'
tal'us talus'
tal'veg talveg'
tali'um talium'
tam'a'risk tamarisk'
tam'bu'rin tam'bur'in tambur'in tamburin'
tam'bur tambur'
tam'en tamen'
tam'iz tamiz'
tam'po'n tampon'
tam'tam tamtam'
tan'a'cet tan'acet tanacet'
tan'agr tanagr'
tan'at'olog tanatolog'
tan'gent tang'ent tangent'
tan'tal tantal'
tang'an'j'ik tanganjik'
tang'an'j'ik'i tanganjik'i tanganjiki'
tang'ar tangar'
tank'a tanka'
tanĝ'er tanĝer'
tar'dig'rad tard'i'grad tard'ig'rad tardigrad'
tar'i'kat tar'ik'at tarikat'
tar'kvi'ni tar'kvin'i tarkvini'
tar'n tarn'
tar'si tars'i tarsi'
tar'tan tartan'
tar'tar tartar'
tar'tuf tartuf'
tas'man'i tas'mani tasmani'
taĉ'ment taĉment'
taĝik'i taĝiki'
taŭ'on taŭon'
taŭ'rid taŭr'id taŭrid'
taŭ'rus taŭr'us taŭrus'
taŭ'tom'er taŭtomer'
te'am team'
te'de'um ted'e'um tedeum'
te'fi'gram te'fig'ram tefigram'
te'gen'ari teg'en'ari tegenari'
te'gol teg'ol tegol'
te'gum'ent tegu'ment tegument'
te'ism teism'
te'ist teist'
te'kil tek'il tekil'
te'knik tek'n'ik teknik'
te'knik teknik'
te'knik'ol'or tek'ni'kolor tek'nikol'or teknik'ol'or teknikolor'
te'le tel'e tele'
te'le'fon tel'ef'on tele'fon telefon'
te'leg'ram tel'eg'ram tele'gram telegram'
te'lem'ark tel'em'ark tele'mark telemark'
te'len'cefal tel'encefal tele'n'cefal telencefal'
te'lev'id te'levid tel'e'vid tele'vid televid'
te'lev'iz'i tel'e'vizi tele'viz'i tele'vizi televizi'
te'levid tel'e'vid tele'vid televid'
te'li tel'i teli'
te'lof'az tel'o'faz telofaz'
te'lop'e tel'op'e telope'
te'mer'ar tem'e'rar tem'erar temerar'
te'n ten'
te'n'ac ten'ac tenac'
te'n'ar ten'ar tenar'
te'n'de'n ten'de'n tend'en tenden'
te'n'no ten'no tenno'
te'n'si ten'si tens'i tensi'
te'n'sor ten'sor tens'or tensor'
te'najl ten'ajl tenajl'
te'ne'si ten'e'si tenesi'
te'ner ten'er tener'
te'ni ten'i teni'
te'nis ten'is tenis'
te'no'n te'non ten'on tenon'
te'nor ten'or tenor'
te'nur ten'ur tenur'
te'o'brom te'ob'rom teobrom'
te'o'brom'in te'ob'rom'in te'ob'romi'n teobrom'in teobromin'
te'o'dol'it te'od'o'lit te'od'ol'it teodolit'
te'o'dor te'od'or te'odor teodor'
te'o'doz'i te'od'oz'i teodozi'
te'o'fi'lin te'o'fil'in te'o'fili'n teofil'in teofilin'
te'o'fil teofil'
te'o'go'ni teogoni'
te'o'krati te'ok'rat'i te'ok'rati teokrat'i teokrati'
te'o'krati te'ok'rati teokrat'i teokrati'
te'o'krit te'ok'rit te'okr'it teokrit'
te'o'log te'olog teolog'
te'o'log'i te'olog'i te'ologi teolog'i teologi'
te'o'rem te'or'em teorem'
te'o'rem teorem'
te'o'zo'fi te'oz'o'fi teozof'i teozofi'
te'od'ic'e teodice'
te'ok'rat te'okr'at teokrat'
te'or'i teori'
te'pal tepal'
te'rap'i ter'api tera'pi terapi'
te'rap'lan ter'a'plan tera'plan teraplan'
te'rap'sid ter'apsid terapsid'
te'rar'i ter'ari terari'
te'ras ter'as teras'
te'rat ter'at terat'
te'rav'ad ter'av'ad tera'vad teravad'
te're'n te'ren ter'en teren'
te're'n'ci te'ren'ci ter'en'ci teren'ci terenci'
te'reb'int terebint'
te'ren ter'en teren'
te'rit'or'i ter'it'or'i teri'tor'i teri'tori teritori'
te'rom'orf ter'o'morf ter'om'orf teromorf'
te'ror ter'or teror'
te'rur ter'ur terur'
te'sal'i tesali'
te'stam'ent test'ament testament'
te'stik test'ik testik'
te'stud testud'
te'tan tet'an teta'n tetan'
te'tan'i tet'an'i teta'ni tetan'i tetani'
te'tan'os tet'an'os tetan'os tetanos'
te'tis tet'is tetis'
te'tra tetr'a tetra'
te'tra'go'n te'trag'on tetr'ag'on tetra'go'n tetragon'
te'tra'gram te'trag'ram tetr'agr'am tetra'gram tetragram'
te'tra'klin te'trak'lin tetr'a'klin tetra'klin tetraklin'
te'tra'len tet'ral'en tetr'alen tetra'len tetralen'
te'tra'log'i tetra'log'i tetralogi'
te'tra'ol tetr'a'ol tetra'ol tetraol'
te'tra'on tetr'a'on tetra'on tetraon'
te'tra'stil tet'rast'il tetr'as'til tetra'stil tetrastil'
te'trag'oni tetr'agoni tetra'go'ni tetragon'i tetragoni'
te'tril tetr'il tetril'
te'ze tez'e teze'
teb'a teba'
teb'a'id teba'id tebaid'
teg'ment tegment'
teg'u tegu'
tegu'ment tegument'
tek'n'eci tek'ne'ci tekneci'
tek'n'okr'at tek'nok'rat teknokrat'
tek'n'olog'i tek'n'ologi tek'no'log'i teknologi'
tek'no'krati tek'nok'rati teknokrat'i teknokrati'
tek'no'pat'i tek'no'pati teknopati'
tek'stil teks'til tekst'il tekstil'
tek'ton tekton'
teks'as teksas'
teks'tur tekst'ur tekstur'
tel'e'pati tele'pat'i tele'pati telepati'
tel'e'pati tele'pati telepati'
tel'ef'on tele'fon telefon'
tel'ef'oni tele'foni telefon'i telefoni'
tel'eg'ram tele'gram telegram'
tel'eks teleks'
tel'em'atik tele'mat'ik telematik'
tel'eost'e tele'ost'e teleoste'
tel'er teler'
tel'esk'op tele'skop teleskop'
tel'est'ik tele'stik telestik'
tel'fer telfer'
tel'kel telkel'
tel'ur telur'
tele'graf telegraf'
tele'graf'i tele'grafi telegraf'i telegrafi'
tele'kinez telekinez'
tele'maĥ telemaĥ'
tele'metr telemetr'
tele'metr'i tele'metri telemetr'i telemetri'
tele'o'log'i tele'olog'i tele'ologi teleologi'
tem'per temp'er temper'
tem'per'at'ur temp'erat'ur temper'a'tur temper'at'ur temperatur'
tem'pest temp'est tempest'
tem'pi temp'i tempi'
tem'por'al temp'o'ral temp'or'al temporal'
tem'pur temp'ur tempur'
temp'era'ment temper'a'ment temper'ament temperament'
temp'erat'ur temper'a'tur temper'at'ur temperatur'
ten'e'rif tenerif'
ten'ebr tenebr'
ten'ebri tenebr'i tenebri'
ten'ed tened'
ter'a'kot tera'kot terakot'
ter'apsid terapsid'
ter'bi terbi'
ter'cet tercet'
ter'ci terci'
ter'ci'ar terci'ar terciar'
ter'ci'n terci'n tercin'
ter'cian terci'an tercian'
ter'ed tered'
ter'gal tergal'
ter'i teri'
ter'it'or'i teri'tor'i teri'tori teritori'
ter'mi term'i termi'
ter'mi'dor term'id'or termi'dor termidor'
ter'min term'in termi'n termin'
ter'min'al term'in'al termi'n'al termin'al terminal'
ter'min'ali term'in'ali termi'n'ali termin'ali terminal'i terminali'
ter'mis'tor term'ist'or termi'stor termistor'
ter'mit term'it termit'
ter'most'at term'ost'at termo'stat termostat'
ter'n tern'
ter'n'ar tern'ar ternar'
ter'pen terpen'
ter'pi'n ter'pin terpin'
ter'pin'eol terpin'eol terpineol'
ter'pin'ol terpin'ol terpinol'
ter'psi'kor ter'psik'or terpsikor'
ter'tul'ia'n ter'tuli'an tertulian'
term'ik termik'
term'in'ator termi'n'ator termin'a'tor termin'ator terminator'
term'os termos'
termo'pil termopil'
test'a'cel testacel'
test'ament testament'
test'o'ster'on test'os'ter'on test'ost'er'on testosteron'
tetr'ark tetrark'
tetr'arki tetrark'i tetrarki'
tia'min tiam'in tiamin'
tif'e tife'
tif'lis tiflis'
tif'on tifon'
tigr'is tigris'
tik'tak tiktak'
til'and'si tilandsi'
til'bur tilbur'
til'i tili'
til'it tilit'
tim'al timal'
tim'bal timbal'
tim'bu timbu'
tim'e'le tim'el'e tim'ele timele'
tim'i'an tim'ia'n timian'
tim'ia'n timian'
tim'id timid'
tim'in timin'
tim'ol timol'
tim'on timon'
tim'or timor'
tim'pan timpan'
tim'pan'on timpan'on timpanon'
tim'ur timur'
tim'us timus'
timian'ol timianol'
tin'am tinam'
tin'e tine'
tin'i tini'
tin'n tinn'
tin'u'n'kol tinunkol'
tin'us tinus'
tink'tur tinktur'
tio'fe'n tio'fen tiofen'
tio'n tion'
tio'nil tion'il tionil'
tip'u'a'n tip'u'an tipuan'
tip'ul tipul'
tir'a'ni tir'an'i tiran'i tirani'
tir'a'tro'n tir'a'tron tir'at'ro'n tiratron'
tir'a'vir tiravir'
tir'ad tirad'
tir'al'j'or tir'al'jor tiraljor'
tir'al'jor tiraljor'
tir'an tiran'
tir'an'i tiran'i tirani'
tir'e tire'
tir'e'oid tire'oid tireoid'
tir'en tire'n tiren'
tir'is'tro'n tir'is'tron tir'ist'ro'n tiristron'
tir'o tiro'
tir'oid tiro'id tiroid'
tir'oksi'n tiro'ksi'n tiroksin'
tir'ol tirol'
tir'oz'in tirozin'
tir'te tirte'
tit'an titan'
tit'i titi'
tit'ol titol'
tit'u'lar tit'ul'ar titular'
titi'kak titikak'
tizan'op'ter tizan'opt'er tizanopter'
tizan'ur tizanur'
tof'e tofe'
tog'o'land tog'ol'and togol'and togoland'
tog'ol togol'
toks'in toksin'
tol'ed toled'
tol'er toler'
tol'tek toltek'
tol'u tolu'
tom'a'hok tomahok'
tom'an toman'
tom'as tomas'
tom'at tomat'
tom'bak tombak'
tom'bol tomb'ol tombol'
tom'i tomi'
tom'o'graf tomograf'
tom'o'graf'i tom'o'grafi tom'ogr'a'fi tomograf'i tomografi'
ton'al tonal'
ton'el tonel'
ton'em tonem'
ton'i toni'
ton'ik tonik'
ton'kin tonk'in tonkin'
ton'sil tonsil'
ton'sur tonsur'
ton'us tonus'
top'az topaz'
top'ik topik'
top'in'am'bur topinambur'
top'o'graf topograf'
top'o'graf'i top'o'grafi top'ogr'a'fi topograf'i topografi'
top'o'log top'olog topolog'
top'o'nim'i top'oni'mi toponimi'
top'olog'i top'ologi topolog'i topologi'
top'or topor'
tor'a tora'
tor'e tore'
tor'e'ador tore'ador toreador'
tor'ent torent'
tor'i tori'
tor'i'j tori'j torij'
tor'i'ĉel tori'ĉel toriĉel'
tor'in tori'n torin'
tor'in'ok tori'nok torin'ok torinok'
tor'ment'il tormentil'
tor'n torn'
tor'n'ad torn'ad tornad'
tor'ont toront'
tor'por torpor'
tor'tik'ol tort'i'kol tort'ik'ol tortikol'
tor'til'j tort'ilj tortilj'
tor'trik tortrik'
tor'tur tort'ur tortur'
toskan'i toskani'
tot'al total'
tot'aliz'ator total'iz'ator totalizator'
tot'em totem'
tra'bant trab'ant trabant'
tra'ci trac'i traci'
tra'di'ci trad'ic'i tradici'
tra'duk traduk'
tra'fik traf'ik trafik'
tra'gant trag'ant tragant'
tra'ge'di trag'ed'i tragedi'
tra'go'po'go'n trag'o'po'go'n trag'op'o'go'n tragopog'on tragopogon'
tra'gol trag'ol tragol'
tra'j'an tra'ja'n trajan'
tra'j'n trajn'
tra'ke trak'e trake'
tra'kel'i trak'eli trake'li trakeli'
tra'kin trak'in traki'n trakin'
tra'kit trak'it trakit'
tra'kom trak'om trakom'
tra'mek'san tram'ek'san tram'eksa'n trameksan'
tra'mek'san'ul tram'ek'san'ul tram'eksa'nul trameksan'ul trameksanul'
tra'mel tram'el tramel'
tra'mont'an tra'montan tram'ont'an tramontan'
tra'n'sak'ci trans'akci transakci'
tra'n'sept transept'
tra'n'si'stor trans'i'stor trans'is'tor trans'ist'or transistor'
tra'n'sil'van'i trans'il'van'i transilvani'
tra'n'sit trans'it transit'
tra'n'sit'iv trans'it'iv transit'iv transitiv'
tra'n'smut'ac'i trans'mutaci transmutaci'
tra'n'spir trans'pir transpir'
tra'n'sport trans'port transport'
tra'n'vil tranvil'
tra'n'ĉe tranĉ'e tranĉe'
tra'pez trapez'
tra'ver'tin tra'vert'in travertin'
tra'vest'i travesti'
tra'zim'en trazimen'
trac'e trace'
trad'esk'anti tradeskanti'
trag'e'laf tragelaf'
trag'i'komedi trag'ik'om'ed'i tragik'o'medi tragik'om'ed'i tragikomedi'
trag'ik tragik'
trak'ci trakci'
trak'i traki'
trak'tor trakt'or traktor'
trak'tus trakt'us traktus'
trakt'at traktat'
tram'poli'n tramp'ol'in trampolin'
trans'cend transcend'
trans'duk'tor trans'dukt'or transduktor'
trans'fuz transfuz'
trans'gres transgres'
trans'lac'i translaci'
trans'mis'i trans'misi transmisi'
trans'misi transmisi'
trans'po'n transpon'
trans'val transval'
trans'vers transvers'
tre'biz'ond trebizond'
tre'j'n trejn'
tre'mat'od trematod'
tre'mel trem'el tremel'
tre'mol trem'ol tremol'
tre'n tren'
tre'on'in tre'oni'n treonin'
tre'pan trepan'
tre'vir trevir'
trem'a trema'
trem'ol'it tremol'it tremolit'
trent'i trenti'
tri'a'kon'tan tri'a'kont'an triakontan'
tri'ad triad'
tri'as trias'
tri'bord trib'ord tribord'
tri'brak tribrak'
tri'bu'n trib'u'n tribun'
tri'bu'n'al trib'u'n'al tribun'al tribunal'
tri'but trib'ut tribut'
tri'ci trici'
tri'dak'n tridakn'
tri'est triest'
tri'fol'i tri'foli trifoli'
tri'foli trifoli'
tri'for'i trifori'
tri'go'n trigon'
tri'kin trik'in trikin'
tri'kli'n tri'klin trik'lin triklin'
tri'klor'id tri'klorid triklorid'
tri'ko'fit trik'o'fit triko'fit trikofit'
tri'kol'om trik'ol'om triko'lom trikolom'
tri'kolor'et trikoloret'
tri'kopt'er trik'opt'er trikopter'
tri'kot trik'ot trikot'
tri'krom'i tri'kromi trik'romi trikromi'
tri'kusp'id tri'kuspid trikuspid'
tri'li tril'i trili'
tri'lion tril'ion trili'on trilion'
tri'lob'it trilobit'
tri'log'i trilogi'
tri'mar'an trimaran'
tri'n'om tri'nom trinom'
tri'nit'at trinitat'
tri'o'let triol'et triolet'
tri'od triod'
tri'ol triol'
tri'pan'os'om trip'an'o'som trip'an'os'om tripanosom'
tri'pitak trip'i'tak trip'itak tripitak'
tri'pli'kat tri'plik'at trip'lik'at triplikat'
tri'ploid triploid'
tri'pol trip'ol tripol'
tri'poli trip'ol'i tripol'i tripoli'
tri'psi'n trip'sin trips'in tripsin'
tri'rem trirem'
tri'som trisom'
tri'stan trist'an tristan'
tri'tik trit'ik tritik'
tri'ton trit'on triton'
tri'tur trit'ur tritur'
tri'um'vir triumvir'
tri'vi'al triv'ial trivial'
tri'ĥin triĥ'in triĥin'
trib'a'dism trib'ad'ism tribadism'
tribun'us tribunus'
trigon'el trigonel'
trigon'o'metr'i trigon'o'metri trigonometri'
trik'trak triktrak'
trip'tik triptik'
trip'tof'an triptofan'
trip'tol'em triptolem'
trism'e'gist trism'egist trismegist'
trit'i triti'
triĥ'o'fit triĥofit'
triĥ'op'ter triĥ'opt'er triĥopter'
tro'ad troad'
tro'fe trofe'
tro'fi trofi'
tro'fon'eŭ'roz tro'fon'eŭr'oz trofoneŭroz'
tro'go'n trog'on trogon'
tro'il troil'
tro'j troj'
tro'j'i troj'i troji'
tro'kan'ter tro'kant'er trokanter'
tro'kar trokar'
tro'ke troke'
tro'kit'er trokiter'
tro'kle trokle'
tro'le trol'e trole'
tro'li trol'i troli'
tro'mel tromel'
tro'n tron'
tro'pi'don'ot trop'i'don'ot trop'id'o'not trop'id'on'ot tropidonot'
tro'pik trop'ik tropik'
tro'po'sfer trop'o'sfer trop'os'fer troposfer'
trock'ism trockism'
trog'i trogi'
trog'lod'it troglodit'
tromb'id'i trombidi'
tromb'in trombin'
tromb'o'cit trombocit'
tromb'on trombon'
trop'eol tropeol'
trop'ism tropism'
trop'o'paŭz tropopaŭz'
trot'u'ar trotuar'
trum'pet trump'et trumpet'
trus'ken trusken'
tub'e'ros tub'eros tuber'os tuberos'
tub'er tuber'
tub'er'kul tuber'kul tuberkul'
tub'j tubj'
tuj'an tujan'
tuj'ol tujol'
tuj'on tujon'
tuk'a'n tuk'an tukan'
tuk'u tuku'
tul'a'rem'i tul'ar'emi tul'are'mi tularemi'
tul'e tule'
tul'i tuli'
tul'ip tulip'
tul'o'n tul'on tulon'
tul'u tulu'
tul'uz tuluz'
tun'el tunel'
tun'ik tunik'
tun'iz tuniz'
tun'iz'i tuniz'i tunizi'
tur'ban turb'an turban'
tur'bi'n turb'in turbin'
tur'bid turb'id turbid'
tur'bul turb'ul turbul'
tur'ing turing'
tur'ing'i turing'i turingi'
tur'ism turism'
tur'ist turist'
tur'kest'an turk'e'stan turk'est'an turkestan'
tur'kis turk'is turkis'
tur'mal'in tur'mali'n turmalin'
tur'ment turment'
tur'n turn'
tur'ne turn'e turne'
tur'ni'ket turn'i'ket turn'ik'et turniket'
turb'el'ari turbelari'
turg'esk turgesk'
turk'i turki'
turkmen'i turkmeni'
turn'ed'os turnedos'
turn'ir turnir'
tus'i'lag tus'il'ag tusilag'
u'az uaz'
u'do'n u'don udon'
u'ed ued'
u'est uest'
u'j uj'
u'kaz ukaz'
u'kul'el ukulel'
u'la'n u'lan ul'an ulan'
u'lam'ban ul'am'ban ulamban'
u'lan'bat'or ulan'bat'or ulanbator'
u'lem ul'em ulem'
u'lis ul'is ulis'
u'lul ul'ul ulul'
u'n'aŭ u'naŭ unaŭ'
u'n'ci unc'i unci'
u'n'dari undari'
u'n'di'n u'n'din undin'
u'n'esk unesk'
u'n'gol ung'ol ungol'
u'n'i u'ni uni'
u'n'ik unik'
u'n'ikor'n uni'korn unik'orn unikorn'
u'n'iks u'niks uniks'
u'n'it u'nit unit'
u'n'u u'nu unu'
u'n'ut unut'
u'ni'kod uni'kod unik'od unikod'
u'ni'son u'nis'on uni'son unison'
u'ni'vers uni'vers univers'
u'nis'on uni'son unison'
u'nit'ari uni'tar'i unit'ari unitari'
u'nu unu'
u'nu'ar unu'ar unuar'
u'ok uok'
u'pas upas'
u'per'kut u'perk'ut u'perkut uperkut'
u'pup upup'
u'ral ur'al ural'
u'ran ur'a'n ur'an uran'
u'ran ur'an uran'
u'ran'i ur'a'ni ur'an'i uran'i urani'
u'ran'i ur'an'i uran'i urani'
u'ran'il ur'a'nil ur'anil uran'il uranil'
u'ran'in'it ur'an'in'it uran'in'it urani'nit uraninit'
u'ran'ism uran'ism uranism'
u'rat ur'at urat'
u're ur'e ure'
u're'mi u'rem'i ur'emi ure'mi uremi'
u're'us ur'e'us ure'us ureus'
u'rem'i ur'emi ure'mi uremi'
u'ret'an ur'eta'n ure'tan uretan'
u'ret'er ur'eter ure'ter ureter'
u'retr uretr'
u'rin ur'in uri'n urin'
u'ro'gal ur'o'gal urogal'
u'rod'el ur'od'el urodel'
u'rot'ro'pin ur'o'tro'pin ur'o'trop'in ur'ot'ro'pin urotropin'
u'ru'ŝi u'ruŝ'i ur'u'ŝi uruŝi'
u'rum'ĉi ur'um'ĉi urumĉi'
u'son us'o'n us'on uson'
u'son us'on uson'
u'stil'ag us'til'ag ustilag'
u'ta ut'a uta'
u'ta'j u'taj ut'a'j uta'j utaj'
u'tah utah'
u'tam'ar ut'amar uta'mar utamar'
u'te'n u'ten ut'en uten'
u'ter ut'er uter'
u'tik ut'ik utik'
u'til ut'il util'
u'top'i ut'o'pi ut'op'i ut'opi utopi'
u'top'i ut'o'pi ut'opi utopi'
u'top'i ut'opi utopi'
u'tri'kul'ari u'trik'ul'ari utrikulari'
u'ver'tur u'vert'ur uv'er'tur uvertur'
u'ver'tur u'vert'ur uvertur'
udmurt'i udmurti'
ukrain'i ukraini'
ul'eks uleks'
ul'mar'i ulm'ari ulmari'
ul'n uln'
ul'ster ulster'
ul'tim'at ultimat'
ul'tra'mar ul'tram'ar ultr'amar ultra'mar ultramar'
um'bel umbel'
um'bel'i'fer umbel'i'fer umbelifer'
um'bi'lik um'bil'ik umbilik'
um'bi'lik'ari um'bil'i'kari um'bil'ikari umbilik'ari umbilikari'
um'bri umbr'i umbri'
um'e ume'
um'jak umjak'
um'laŭt umlaŭt'
unc'ial unci'al uncial'
ung'vent ungvent'
uni'form uniform'
uni'kod unik'od unikod'
uni'ver'sal uni'vers'al uni'versal univers'al universal'
uni'ver'sit'at uni'vers'it'at univers'it'at universitat'
uni'vers univers'
ur'ac'il uracil'
ur'ag'an ur'aga'n uragan'
ur'aga'n uragan'
ur'ban'iz urb'a'niz urb'aniz urbaniz'
ur'du urdu'
ur'e'us ure'us ureus'
ur'ed ured'
ur'i uri'
ur'li urli'
ur'n urn'
ur'o'gal urogal'
ur'sul urs'ul ursul'
ur'tik urtik'
ur'tik'ari urtik'ari urtikari'
us'n'e us'ne usne'
uv'e uve'
uv'ul uvul'
uz'anc uzanc'
uz'bek uzbek'
uz'bek'i uzbek'i uzbeki'
uz'i'n uz'in uzin'
uz'in uzin'
uz'u'kap uzukap'
uz'ur uzur'
uzur'pat'or uzurp'a'tor uzurp'ator uzurpator'
vad'jang vadjang'
vad'uz vaduz'
vag'i'n vag'in vagin'
vag'in vagin'
vag'in'al vagin'al vaginal'
vag'n'er vag'ner vagner'
vag'ner vagner'
vag'on vagon'
vak'am'e vak'ame vakame'
vak'ari vakari'
vak'ci'n vakcin'
vak'ci'ni vakcin'i vakcini'
vak'er vaker'
vak'u vaku'
vak'u'ol vaku'ol vakuol'
val'a'ĥi valaĥ'i valaĥi'
val'abi valabi'
val'de'mar vald'e'mar vald'em'ar valdemar'
val'en'ci valenc'i valenci'
val'en'ci'en valenc'ie'n valenci'en valencien'
val'en'ten val'ent'en valent'en valenten'
val'en'tini'an val'ent'in'ia'n valent'in'ia'n valentinian'
val'ent valent'
val'er valer'
val'eri valer'i valeri'
val'eri'an valer'ia'n valeri'an valerian'
val'eri'an'el valeri'an'el valerian'el valerianel'
val'et valet'
val'hal valhal'
val'id valid'
val'in valin'
val'iz valiz'
val'kir'i valkiri'
val'on valon'
val'on'i val'oni valon'i valoni'
val'oni valon'i valoni'
val'or valor'
val'par'a'is val'para'is valparais'
val'ter valter'
val'ut valut'
valez'i valezi'
vamp'ir vampir'
van'ad vanad'
van'da vand'a vanda'
van'dal vand'al vandal'
van'de'graf vand'e'graf vandegraf'
van'el vanel'
van'i'lin van'ili'n vanil'in vanilin'
van'il vanil'
van'ili'n vanil'in vanilin'
van'kuv'er vankuver'
van'u vanu'
van'u'at'u vanu'at'u vanuatu'
var'a'nas'i var'anas'i varan'as'i varanasi'
var'an varan'
var'i vari'
var'ia'ci vari'ac'i variaci'
var'ic'el vari'cel varicel'
var'ie'te vari'e'te vari'et'e variete'
var'ik varik'
var'ing'jen varingjen'
var'let varlet'
var'u'n varun'
vari'ant variant'
vari'ol variol'
vask'ul vaskul'
vat'i'kan vat'ik'an vatikan'
vat'ik'an vatikan'
vaz'e'lin vaz'eli'n vazelin'
vaz'is'tas vaz'ist'as vazistas'
vaz'o'pres'in vaz'op're'sin vaz'opres'in vaz'opresi'n vazopresin'
vaŝington'i vaŝingtoni'
ved'ant vedant'
veg'e'tal veget'al vegetal'
veg'e'tar veget'ar vegetar'
veg'et veget'
vek'sil veksil'
vek'tor vekt'or vektor'
vel'ar velar'
vel'en velen'
vel'ing'ton velington'
vel'o'cip'ed velociped'
vel'ter velter'
vel'ur velur'
ven'ad venad'
ven'de vend'e vende'
ven'de'mi'er vend'emi'er vende'mi'er vendemier'
ven'eci veneci'
ven'en venen'
ven'er vener'
ven'er'e vener'e venere'
ven'ial venial'
ven'tol vent'ol ventol'
ven'us venus'
vend'et vendet'
vent'oz ventoz'
ver'a'kruc verakruc'
ver'and verand'
ver'bask verb'ask verbask'
ver'ben verb'en verben'
ver'dikt verd'ikt verdikt'
ver'dun verd'u'n verdun'
ver'le'n ver'len verlen'
ver'mi'fug verm'i'fug vermifug'
ver'mi'ĉel ver'miĉel verm'i'ĉel vermiĉel'
ver'mil'jon verm'il'jon verm'ilj'on vermiljon'
ver'mis verm'is vermis'
ver'miĉel verm'i'ĉel vermiĉel'
ver'mont verm'ont vermont'
ver'mut verm'ut vermut'
ver'n'a'ci ver'naci vernaci'
ver'n'a'liz ver'n'aliz vernaliz'
ver'n'is ver'nis vernis'
ver'ni'er vernier'
ver'nis vernis'
ver'on veron'
ver'on'al veron'al veronal'
ver'on'ik veron'ik veronik'
ver'sal vers'al versal'
ver'si vers'i versi'
ver'sikl versikl'
ver'tag vert'ag vertag'
ver'tig vert'ig vertig'
ver'tik'al vert'i'kal vert'ik'al vertikal'
ver'tik'al vert'ik'al vertikal'
ver'trag vertrag'
ver'u'mont'an ver'u'montan ver'um'on'tan ver'um'ont'an verumontan'
verb'e'si'n verb'e'sin verbesin'
verb'e'ze'n verb'e'zen verbezen'
verg'i'li verg'ili vergili'
verg'ili vergili'
vers'ajl versajl'
vert'ebr vertebr'
vert'i'cili vert'ic'ili vertic'ili verticil'i verticili'
vert'ic vertic'
vert'ic'il vertic'il verticil'
vert'iĝ vertiĝ'
vesp'az'ia'n vesp'azi'an vespazian'
vesp'er vesper'
vesper'tili'on vespert'ilion vespertilion'
vest'al vestal'
vest'fa'li vest'fal'i vestfali'
vest'fal'i vestfali'
vest'iĝ vestiĝ'
vet'er veter'
vet'era'n veter'an veteran'
vet'erin'ar veter'in'ar veterinar'
vet'o veto'
vet'ur vetur'
vi'a'dukt viadukt'
vi'a'tik vi'at'ik vi'atik viatik'
vi'a'tik vi'atik viatik'
vi'and viand'
vi'bri vibr'i vibri'
vi'bur'n viburn'
vi'ci vic'i vici'
vi'de vid'e vide'
vi'e'n vi'en vien'
vi'en vien'
vi'et'n'am vi'etn'am vietnam'
vi'kar vikar'
vi'kar'i vi'kari vikar'i vikari'
vi'kari vikar'i vikari'
vi'kun vikun'
vi'la vil'a vila'
vi'n vin'
vi'n'agr vin'agr vinagr'
vi'n'ber vin'ber vinber'
vi'n'cent vin'cent vincent'
vi'n'doz vin'doz vind'oz vindoz'
vi'n'jet vin'jet vinjet'
vi'n'kul vin'kul vink'ul vinkul'
vi'nil vin'il vinil'
vi'o'lent viol'ent violent'
vi'ol viol'
vi'ol'on viol'on violon'
vi'ol'on'ĉel viol'on'ĉel violon'ĉel violonĉel'
vi'pak vipak'
vi'per vip'er viper'
vi'pur vip'ur vipur'
vi'roz vir'oz viroz'
vi'rul'ent vir'u'lent vir'ul'ent virulent'
vi'rus vir'us virus'
vi'si'got visigot'
vi'ski visk'i viski'
vi'skon'sin visk'on'sin viskonsin'
vi'ster'i vist'eri visteri'
vi'tal vit'al vital'
vi'tam'in vit'a'min vit'ami'n vit'amin vitamin'
vi'tam'in vit'a'min vit'amin vitamin'
vi'tam'in vit'amin vitamin'
vi'tel vit'el vitel'
vi'til'ig vit'i'lig vitilig'
vi'tre vit're vitr'e vitre'
vi'tri'n vit'rin vitr'in vitrin'
vi'tri'ol vi'triol vitriol'
vi'tru'vi vit'ru'vi vitr'uv'i vitruvi'
vi'var'i vi'vari viv'ari vivari'
vi'ver viv'er viver'
vi'vi'sekci viv'i'sek'ci viv'i'sekc'i viv'i'sekci viv'is'ek'ci vivisekci'
vi'zo'n vi'zon viz'on vizon'
vibr'a'ci vibr'ac'i vibraci'
vibr'a'fon vibrafon'
vibr'is vibris'
viktor'i viktori'
vil'aĝ vilaĝ'
vil'e'murb vil'em'urb vilemurb'
vil'helm vilhelm'
vil'n viln'
vil'ni'us viln'i'us vilnius'
vin'cet'ok'sik vincetoksik'
vin'dirk'ov vind'ir'kov vind'irk'ov vindirkov'
vin'doz vind'oz vindoz'
vin'kam'in vink'amin vinkamin'
vin'ĉestr vinĉ'estr vinĉestr'
vind'as vindas'
viol'on'ĉel violon'ĉel violonĉel'
vir'ial virial'
vir'j'on vir'jon virjon'
vir'ĝin'al virĝinal'
virg'i'ni virg'in'i virgini'
virg'il virgil'
virt'u'al virtual'
virt'u'oz virtuoz'
visk'oz viskoz'
vist'ul vistul'
vit'ral vitr'al vitral'
viv'i'sek'ci viv'i'sekc'i viv'i'sekci viv'is'ek'ci vivisekci'
viz'aĝ vizaĝ'
viz'i vizi'
viz'it vizit'
vizi'er vizier'
viŝ'nu viŝnu'
vjetnam'i vjetnami'
voj'aĝ vojaĝ'
vojevod'i vojevodi'
vok'al vokal'
vok'at'iv vokativ'
vok'o'id vok'oid vokoid'
vok'oid vokoid'
vol'a'til vol'atil volatil'
vol'an volan'
vol'bop'ec' volb'o'pec'o volbo'pec'o
vol'ej'bal volejbal'
vol'fram volfram'
vol'it'iv volitiv'
vol'o'van vol'ov'an volovan'
vol'ont volont'
vol'ta volt'a volta'
vol'te volt'e volte'
vol'ter volt'er volter'
vol'um volum'
vol'ume'n volum'en volumen'
vol'ut volut'
vol'var'iel vol'vari'el volv'ar'iel volv'ari'el volvariel'
vol'vok volv'ok volvok'
volv'ul volvul'
vom'bat vombat'
vom'er vomer'
vom'it vomit'
vor'mi'an vormian'
vort'i'cel vort'ic'el vortic'el vorticel'
vort'ic vortic'
vot'an votan'
vulkan'iz vulkaniz'
zair'i zairi'
zap'at zapat'
ze'bu zebu'
ze'kin zekin'
ze'land zeland'
ze'n zen'
ze'nan zen'an zenan'
ze'ner zen'er zener'
ze'nit zen'it zenit'
ze'no'n ze'non zen'on zenon'
ze'non zen'on zenon'
ze'o'lit ze'ol'it zeolit'
ze'pel'in zepelin'
zigom'i'cet zigom'ic'et zigomicet'
zigom'i'kot zigom'ik'ot zigomikot'
zim'bal'on zim'balon zimbalon'
zirkon'i zirkoni'
zo'har zohar'
zo'il zoil'
zo'n zon'
zo'nul zon'ul zonul'
zo'o'log zo'olog zoolog'
zo'o'log'i zo'olog'i zo'ologi zoolog'i zoologi'
zo'o'morf zo'om'orf zoomorf'
zo'ro'astr zoroastr'
zo'ster zoster'
zom'bi zombi'
ĉad'i ĉadi'
ĉad'or ĉador'
ĉam'bel'an ĉam'bela'n ĉambelan'
ĉam'bela'n ĉambelan'
ĉam'pan ĉampan'
ĉam'pan'j ĉam'panj ĉampan'j ĉampanj'
ĉam'pi'n'jon ĉam'pin'jon ĉam'pinjon ĉampinjon'
ĉam'pi'on ĉam'pio'n ĉam'pion ĉampion'
ĉan'o'j ĉanoj'
ĉant'aĝ ĉantaĝ'
ĉap'el ĉapel'
ĉar'el ĉarel'
ĉar'la'ta'n ĉar'la'tan ĉar'lat'an ĉarlatan'
ĉar'n'ir ĉarnir'
ĉar'pent ĉarpent'
ĉar'pi ĉarpi'
ĉas'i ĉasi'
ĉat'el'per'oni ĉat'el'peron'i ĉatelperoni'
ĉat'ni ĉatni'
ĉat'o'bri'and ĉatobriand'
ĉe'ment ĉement'
ĉe'n ĉen'
ĉe'nil ĉen'il ĉenil'
ĉe'rim'ol'i ĉerimoli'
ĉe'riz ĉeriz'
ĉe'rok ĉerok'
ĉe'rok'i ĉerok'i ĉeroki'
ĉe'val ĉeval'
ĉe'vi'ot ĉeviot'
ĉe'ĉe'ni ĉe'ĉen'i ĉeĉen'i ĉeĉeni'
ĉe'ĉen ĉeĉen'
ĉe'ĥi ĉeĥ'i ĉeĥi'
ĉen'ton ĉenton'
ĉerk'e'si ĉerkes'i ĉerkesi'
ĉeĥ'ov ĉeĥov'
ĉi'am ĉiam'
ĉi'buk ĉibuk'
ĉi'e ĉie'
ĉi'el ĉiel'
ĉi'fon ĉif'on ĉifon'
ĉi'kan ĉik'an ĉikan'
ĉi'li ĉil'i ĉili'
ĉi'moz'in ĉim'oz'in ĉimozin'
ĉi'n ĉin'
ĉi'n'ĉil ĉin'ĉil ĉinĉil'
ĉi'ni ĉin'i ĉini'
ĉi'om ĉiom'
ĉi'rim'ent ĉir'i'ment ĉiriment'
ĉi'ster ĉister'
ĉi'u ĉiu'
ĉi'zo'j ĉiz'o'j ĉizoj'
ĉi'ĉe'ro'n ĉiĉeron'
ĉik'ag ĉikag'
ĉil'i ĉili'
ĉim'bo'raz ĉim'bor'az ĉimboraz'
ĉin'ĉil ĉinĉil'
ĉiz'el ĉizel'
ĉuvaŝ'i ĉuvaŝi'
ĝem'el ĝemel'
ĝem'in ĝemin'
ĝen'darm ĝendarm'
ĝen'e'ral ĝeneral'
ĝen'i ĝeni'
ĝen'ov ĝenov'
ĝen'til ĝentil'
ĝerm'a'ni ĝerm'an'i ĝerman'i ĝermani'
ĝerm'an ĝerman'
ĝerm'en ĝermen'
ĝerm'in'al ĝerminal'
ĝi'but'i ĝib'ut'i ĝibuti'
ĝi'gol ĝigol'
ĝi'n ĝin'
ĝi'n'n ĝin'n ĝinn'
ĝi'ro'n'di ĝi'rond'i ĝir'ond'i ĝirond'i ĝirondi'
ĝi'rond ĝir'ond ĝirond'
ĝib'ral'tar ĝibraltar'
ĥam'at ĥamat'
ĥam'e'leon ĥam'el'eon ĥam'ele'on ĥameleon'
ĥam'si'n ĥam'sin ĥamsin'
ĥat'i ĥati'
ĥet'id ĥetid'
ĥi'lop'od ĥil'o'pod ĥil'op'od ĥilopod'
ĥi'mer ĥimer'
ĥi'n ĥin'
ĥi'ram ĥiram'
ĥi'ro'n'ekt ĥironekt'
ĥi'tin ĥitin'
ĥi'ton ĥiton'
ĥirurg'i ĥirurgi'
ĥor'a'san ĥor'as'an ĥorasan'
ĥor'al ĥoral'
ĥur'am ĥuram'
ĵak'ard ĵakard'
ĵak'et ĵaket'
ĵaluz'i ĵaluzi'
ĵam'bo're ĵam'bor'e ĵam'bore ĵambore'
ĵar'go'n ĵargon'
ĵar'tel ĵartel'
ĵerz'ej ĵerzej'
ĵet'on ĵeton'
ĵur'a'si ĵur'as'i ĵuras'i ĵurasi'
ĵur'as ĵuras'
ĵur'i ĵuri'
ĵur'n'al ĵurnal'
ŝak'al ŝakal'
ŝak'do ŝakdo'
ŝak'ja'mu'ni ŝak'jam'u'ni ŝak'jam'uni ŝakjamuni'
ŝak'u'haĉ ŝakuhaĉ'
ŝakt'i ŝakti'
ŝal'ot ŝalot'
ŝam'an ŝaman'
ŝam'i'se'n ŝam'i'sen ŝam'is'en ŝamisen'
ŝam'ot ŝamot'
ŝam'pi'n'jon ŝam'pin'jon ŝam'pinjon ŝampinjon'
ŝanc'el ŝancel'
ŝaptal'iz ŝaptaliz'
ŝer'e ŝere'
ŝi'bo'let ŝi'bol'et ŝi'bolet ŝibolet'
ŝi'bu ŝibu'
ŝi'j'a'ism ŝi'ja'ism ŝijaism'
ŝi'j'a'ist ŝi'ja'ist ŝijaist'
ŝi'ja'ism ŝijaism'
ŝi'ja'ist ŝijaist'
ŝi'o'kar ŝi'ok'ar ŝiokar'
ŝi'tak ŝitak'
ŝil'ing ŝiling'
ŝlem'il ŝlemil'
ŝlesvig'i ŝlesvigi'
ŝos'e ŝose'
ŝov'el ŝovel'
ŝov'in'ism ŝovinism'
ŝov'in'ist ŝovinist'
ŝu'la'mit ŝu'lam'it ŝulamit'
ŝu'n'em ŝunem'
ŝu'n'j'at ŝunjat'
ŝvab'i ŝvabi'
ŝvarc'vald ŝvarcvald'