embrio → embri(o)tomio      
kardio → kardiotomio      
kardjo → kardjotomio      
laparo → laparotomio      
laringo → laringotomio      
miringo → miringotomio      
pubio → pubiotomio      
strabi → strabotomio      
tendeno → tendenotomio      
tireo → tireotomio      
vagi → vagotomio