akuzi → sinakuzo      
ami → sinamo      
asekuri → sinasekuro      
defendi → sindefendo      
devi → sindevig(ad)o      
doni → sindona; sindonema      
forgesi → sinforgeso      
gardi → singarda      
ĝeni → sinĝena      
kapti → sinkaptado      
klini → sinklino      
koncentri → sinkoncentrado      
nutri → sinnutrado      
oferi → sinofero      
peli → sinpelado      
regi → sinregado      
sekvi → sinsekvo      
teni → sinteno; sin~ado