afekti -> senafekta      
agi -> senagado      
akvo -> senakva      
ami -> senama      
amnio -> senamniuloj      
animo -> senanima      
apetito -> senapetiteco      
arbo -> senarba      
armi -> senarma      
arto -> senarta      
artifiko -> senartifika      
atendi -> senatenda      
atenta -> senatenta      
aŭtoritato -> senaŭtoritata      
balasto -> senbalastigi      
bari -> senbara      
barbo -> senbarba      
bazo -> senbaza      
bero -> senberigi      
bezoni -> senbezona      
biaso -> senbiasa      
branĉo -> senbranĉigi      
brido -> senbrida      
brui -> senbrua      
cedi -> senceda      
celo -> sencela      
celomo -> sencelomuloj      
cerbo -> sencerbulo      
ceremonio -> senceremonia      
ĉeno -> senĉena      
ĉesi -> senĉesa      
danĝero -> sendanĝera      
danki -> sendanka      
dato -> sendata      
defendi -> sendefenda      
delikata -> sendelikata      
dento -> sendenta      
devi -> sendevigi      
dio -> sendia      
difekti -> sendifekta      
diferenci -> sendiferenca      
difini -> sendifina      
direkto -> sendirekta      
disciplino -> sendisciplina      
diskuti -> sendiskute      
disputi -> sendispute      
distingi -> sendistinge      
diverĝenco -> sendiverĝenca kampo      
dolori -> sendolora      
dormi -> sendorma      
drato -> sendrata      
dubi -> sendube      
dungi -> sendungado      
edzo -> senedz(in)eco      
efiki -> senefika      
egala -> senegala      
eĥo -> seneĥe      
ekzemplo -> senekzempla      
elekti -> senelekte      
emocii -> senemocie      
energio -> senenergia      
envii -> senenvie      
erari -> senerara      
escepti -> senescepte      
esenco -> senesenca      
esperi -> senespera      
esprimi -> senesprima      
estezo -> senestezigi      
fadeno -> senfadena      
falto -> senfaltigi      
famo -> senfama      
fantazio -> senfantazia      
fari -> senfara      
feĉo -> senfeĉigi      
felo -> senfeligi      
ferdeko -> senferdeka      
fervoro -> senfervora      
fiera -> senfiera      
filo -> senfilulo      
fini -> senfina      
fleksio -> senfleksia      
flui -> senflua      
flugi -> senflugila      
folio -> senfolia      
fondi -> senfonda      
formo -> senforma      
forta -> senforta      
froko -> senfrokiĝi      
frukto -> senfrukta      
fulgo -> senfulgigi      
fumo -> senfuma      
fundo -> senfunda      
fundamento -> senfundamenta      
galo -> sengaleco      
ganto -> sengantigi      
gardi -> sengarda      
gento -> sengenta      
gisto -> sengista      
glacio -> senglaciigilo      
glori -> senglora      
gracia -> sengracia      
grado -> sengrada      
gusto -> sengusta      
ĝeni -> senĝena      
ĝoji -> senĝoja      
halti -> senhalta      
haro -> senhara      
haŭto -> senhaŭtigi      
havi -> senhava      
hejmo -> senhejmulo      
helpi -> senhelpa      
heredi -> senheredigi      
heziti -> senhezite      
hidrato -> senhidratigi      
homo -> senhoma      
honori -> senhonora      
honti -> senhonta      
horizonto -> senhorizonta      
idealo -> senideala      
ikto -> senikto      
iluzio -> seniluziigi      
imposto -> senimposta      
-ind -> sen-indulo      
indulgi -> senindulga      
infano -> seninfana      
influi -> seninflua      
intenci -> senintenca      
kadro -> senkadra      
kafeino -> senkafeina      
kalcio -> senkalciiĝi      
kalsono -> senkalsone      
kapo -> senkapa      
kapabla -> senkapableco      
kapsulo -> senkapsuligi      
karaktero -> senkaraktera      
karno -> senkarna      
kasto -> senkasta      
kaŭzo -> senkaŭza      
kerno -> senkernigi      
klera -> senklera      
kloro -> senkloridiĝo      
koleri -> senkolere      
koloro -> senkolora      
kompati -> senkompata      
komuniki -> senkomunikiĝa      
kondiĉo -> senkondiĉa      
konfuzi -> senkonfuza      
konscii -> senkonscia      
konscienco -> senkonscienca      
konsideri -> senkonsidera      
konsili -> senkonsila      
konsoli -> senkonsola      
kontroli -> senkontrola      
koro -> senkora      
korpo -> senkorpa      
kosti -> senkosta      
koto -> senkotigi      
kovri -> senkovra      
kranio -> senkraniuloj      
kredi -> senkrede      
kredito -> senkreditigi      
kremo -> senkremigi      
kresto -> senkrestigi      
krimo -> senkrima      
Kristo -> senKristanigi      
kritiki -> senkritika      
krono -> senkronigi      
kudri -> senkudra      
kuglo -> senkugle      
kulmo -> senkulmigi      
kuloto -> senkulotuloj      
kulpa -> senkulpa      
kulturi -> senkultura      
kupli -> senkuplo      
kuraĝa -> senkuraĝa      
kurba -> senkurbigi      
kurzo -> senkurza      
labori -> senlabora      
laca -> senlaca      
lano -> senlanigi      
lerni -> senlerna      
ligi -> senliga      
limo -> senlima      
lumo -> senluma      
makulo -> senmakula      
makzelo -> senmakzeluloj      
maniko -> senmanika      
manki -> senmanka      
masko -> senmaske      
masto -> senmastigi      
mastro -> senmastra      
meblo -> senmebligi      
meriti -> senmerita      
metamorfozo -> senmetamorfoza      
mezuri -> senmezura      
miksi -> senmiksa      
mino -> senminigi      
mineralo -> senmineraliĝado      
mito -> senmitigi      
mono -> senmona      
moralo -> senmoraligi      
morti -> senmorta      
motivo -> senmotiva      
movi -> senmova      
muskolo -> senmuskola      
nacio -> sennacia      
nitro -> sennitratigo      
nomo -> sennoma      
nombro -> sennombra      
nubo -> sennuba      
nukleo -> sennukleuloj      
odori -> senodora      
ofico -> senofica      
oksido -> senoksidi      
okulo -> senokula      
okupi -> senokupa      
ombro -> senombra      
oponi -> senopone      
oro -> senorigi      
ordo -> senorda      
orelo -> senorela      
ornami -> senornama      
pacienco -> senpacienco      
pagi -> senpaga      
paneo -> senpaneigi      
paroli -> senparola      
partio -> senpartia      
pasio -> senpasia      
patro -> senpatra      
paŭzo -> senpaŭze      
pediko -> senpedikigi      
peki -> senpeka      
peni -> senpene      
per -> senpera      
persono -> senpersona      
perspektivo -> senperspektiva      
perturbi -> senperturbigi      
petalo -> senpetaluloj      
piedo -> senpieda      
pinto -> senpinta      
placento -> senplacentuloj      
plaki -> senplakuloj      
plano -> senplane      
plumo -> senplumigi      
plumbo -> senplumba      
poezio -> senpoezia      
polvo -> senpolvigi      
popolo -> senpopoligi      
posedi -> senposedigi      
potenco -> senpotenca      
povi -> senpova      
prava -> senprave      
precedenco -> senprecedenca      
prepari -> senprepara      
pretendi -> senpretenda      
prezo -> senpreza      
profiti -> senprofite      
prokrasti -> senprokraste      
provizi -> senproviza      
prudenta -> senprudenta      
pruvi -> senpruve      
pterigo -> senpteriguloj      
pudoro -> senpudora      
puni -> senpuna      
rabato -> senrabate      
radiko -> senradika      
rajto -> senrajta      
rango -> senrangulo      
raŭpo -> senraŭpigi      
reala -> senrealeco      
reliefo -> senreliefa      
religio -> senreligia      
revi -> senrevigi      
rezervi -> senrezerva      
rezisti -> senrezista      
rezulti -> senrezulta      
rimo -> senrima      
rimedo -> senrimede      
ripozi -> senripoze      
riproĉi -> senriproĉa      
riski -> senriska      
roko -> senrokigi      
rompi -> senrompa      
rusto -> senrustigi      
ruza -> senruza      
salo -> sensala      
savi -> sensava      
scii -> senscia      
sekso -> senseksa      
sekvi -> sensekva      
selo -> senseligi      
senco -> sensenca      
senti -> sensenta      
signifi -> sensignifa      
simila -> sensimila      
skrupulo -> senskrupula      
skui -> senskue      
skvamo -> senskvamigi      
soifi -> sensoifigaĵo      
solvi -> sensolve      
soni -> sensone      
spiri -> senspire      
sprita -> sensprita      
spuro -> senspure      
stilo -> senstila      
stoplo -> senstopligi      
suferi -> sensufera      
suko -> sensuka      
sukcesi -> sensukcesa      
Suno -> senSuna      
suspekti -> sensuspekte      
ŝanco -> senŝanca      
ŝanĝi -> senŝanĝa      
ŝargo -> senŝargigi      
ŝarĝo -> senŝarĝigi      
ŝaŭmo -> senŝaŭmigi      
ŝelo -> senŝeligi      
ŝerci -> senŝerce      
ŝlimo -> senŝlimigi      
ŝnuro -> senŝnurigi      
ŝtato -> senŝtatulo      
ŝtono -> senŝtonigi      
ŝuo -> senŝua      
ŝuldi -> senŝuldigi      
tabuo -> sentabuigi      
taksi -> sentaksa      
takto -> sentakta      
taro -> sentara      
taŭgi -> sentaŭga      
tegmento -> sentegmenta      
teksto -> senteksta      
tempo -> sentempa      
tero -> sentera      
tigo -> sentiga      
timi -> sentima      
tokso -> sentoksigi      
tombo -> sentomba      
tono -> sentona      
tonio -> sentonio      
trompi -> sentrompa      
utila -> senutila      
valoro -> senvalora      
Vato -> senVata      
vento -> senvento      
vepro -> senveprigi      
vertebro -> senvertebruloj      
vervo -> senverva      
vesto -> senvestigi      
viando -> senvianda      
vidi -> senvida      
vitamino -> senvitaminozo      
vitro -> senvitra      
vivi -> senviva      
voĉo -> senvoĉa      
vojo -> senvoja      
voli -> senvola      
vosto -> senvosta      
vualo -> senvuala      
vundi -> senvunda      
zorgi -> senzorga