abelo → abelisto      
aĉeti → aĉetisto      
administri → administristaro      
Advento → Adventisto      
afero → aferisto      
afiŝo → afiŝisto      
agordi → agordisto      
agrikulturo → agrikulturisto      
ajn → ajnisto      
akto → aktisto      
akuŝi → akuŝistino      
akuzi → akuzisto      
akvo → akvisto      
alieni → alienisto      
alkemio → alkemiisto      
alpo → alpisto      
ami → amisto      
amoro → amorist(in)o      
amuzi → amuzisto      
analoj → analisto      
analizi → analizisto      
anarkio → anarkiisto      
anestezi → anestezisto      
anonci → anoncisto      
aparato → aparatisto      
aplaŭdi → aplaŭdistaro      
apologio → apologiisto      
apoteko → apotekisto      
arbo → arbisto      
arbitracio → arbitraciisto      
aresti → arestisto      
aritmetiko → aritmetikisto      
arko → arkisto      
arkivo → arkivisto      
arto → artisto      
artilerio → artileriisto      
asekuri → asekuristo      
asigni → asignisto      
aŭguro → aŭguristo      
aŭkcio → aŭkciisto      
aŭto → aŭtisto      
aŭtomobilo → aŭtomobilisto      
aŭtonoma → aŭtonomisto      
aventuro → aventuristo      
aviado → aviadisto      
azeno → azenisto      
baki → bakisto      
balai → balaisto      
baleno → balenisto      
baleto → baletist(in)o      
bandaĝo → bandaĝisto      
banko → bankisto      
bapti → baptisto      
barbo → barbisto      
barelo → barelisto      
batali → batalisto      
batuo → batuisto      
bazaro → bazaristo      
beletro → beletristo      
biblioteko → bibliotekisto      
biciklo → biciklisto      
biero → bieristo      
bileto → biletisto      
bindi → bindisto      
blasfemi → blasfemisto      
blazono → blazonisto      
boato → boatisto      
bobeno → bobenistino      
boksi → boksisto      
Bonaparto → Bonapartisto      
bordelo → bordelisto      
borso → borsisto      
boto → botisto      
botaniko → botanikisto      
bovo → bovisto      
brankardo → brankardisto      
bredi → bredisto      
brodi → brodist(in)o      
brokanti → brokantisto      
bruto → brutisto      
buĉi → buĉisto      
budho → budhisto      
bufedo → bufedisto      
butero → buteristo      
butiko → butikisto      
cemento → cementisto      
censo → censisto      
centro → centristo      
cenzuri → cenzuristo      
ceramiko → ceramikisto      
cigaro → cigarist(in)o      
Ciono → Cionisto      
cizeli → cizelisto      
ĉambro → ĉambristo      
ĉantaĝi → ĉantaĝisto      
ĉapelo → ĉapelisto      
ĉaro → ĉaristo      
ĉarpenti → ĉarpentisto      
ĉarto → ĉartisto      
ĉasi → ĉasisto      
ĉasta → malĉastist(in)o      
ĉifono → ĉifonisto      
ĉifro → ĉifristo      
ĉizi → ĉizisto      
ĉokolado → ĉokoladisto      
danci → dancist(in)o      
Decembro → Decembristo      
defeti → defetisto      
dekoracio → dekoraciisto      
demonstri → demonstristo      
dento → dentisto      
denunci → denuncisto      
desegni → desegnisto      
detalo → detalisto      
determini → deterministo      
dezajno → dezajnisto      
dio → diisto      
diagnozo → diagnozisto      
dialogo → dialogisto      
diamanto → diamantisto      
diplomo → diplomisto      
direkto → direktisto      
distili → distilisto      
diveni → divenisto      
dogano → doganisto      
doko → dokisto      
doni → eldonisto      
dramo → dramisto      
dresi → dresisto      
duala → dualisto      
dueto → duetisto      
eduki → edukisto      
egoo → egoisto      
ekipi → ŝipekipisto      
eklektika → eklektikisto      
ekonomiko → ekonomikisto      
ekspedi → ekspedisto      
ekspertizi → ekspertizisto      
ekspluati → ekspluatisto      
eksponi → eksponisto      
eksporti → eksportisto      
ekstrema → ekstremisto      
ekvilibro → ekvilibristo      
ekzegezo → ekzegezisto      
ekzekucio → ekzekuciisto      
ekzekuti → ekzekutisto      
ekzorci → ekzorcisto      
elekti → princo-elektisto      
elektro → elektristo      
Elohim → Elohimisto      
emajlo → emajlisto      
empirio → empiriisto      
enciklopedio → enciklopediisto      
ensemblo → ensemblisto      
entrepreni → entreprenisto      
epigramo → epigramisto      
eseo → eseisto      
Esperanto → Esperantisto      
esplori → esploristo      
estetiko → estetikisto      
estingi → fajrestingisto      
etiko → etikisto      
eŭgeniko → eŭgenikisto      
evangelio → evangeliisto      
evolui → evoluisto      
fabelo → fabelisto      
fablo → fablisto      
fadeno → fadenisto      
falango → falangisto      
falĉi → falĉisto      
falko → falkisto      
falsi → falsisto      
fandi → fandisto      
fanfaroni → fanfaronisto      
fari → faristo      
farbo → farbisto      
farmi → farmisto      
farmacio → farmaciisto      
farso → farsisto      
fatalo → fatalisto      
federacio → federaciisto      
felo → felisto      
femino → feministo      
fetiĉo → fetiĉisto      
filatelo → filatelisto      
filmo → filmisto      
finalo → finalisto      
financo → financisto      
fiŝo → fiŝisto      
fiziko → fizikisto      
flati → flatisto      
flegi → flegist(in)o      
fliki → flikist(in)o      
floro → floristo      
floso → flosisto      
fluto → flutisto      
foiro → foiristo      
folkloro → folkloristo      
fonetiko → fonetikisto      
forĝi → forĝisto      
forko → trakforkisto      
formo → reformisto      
forsto → forstisto      
fosi → fosisto      
fotografi → fotografisto      
frakcio → frakciisto      
frazo → frazisto      
frizi → frizisto      
fromaĝo → fromaĝisto      
froti → frotisto      
fuli → fulisto      
fundamento → fundamentisto      
funebro → funebristino      
fusilo → fusilisto      
fuŝi → fuŝisto      
ganto → gantisto      
garaĝo → garaĝisto      
gardi → gardisto      
gaso → gasisto      
gazeto → gazetisto      
gemo → gemisto      
genetiko → genetikisto      
geodezio → geodeziisto      
germano → germanisto      
gipso → gipsisto      
giso → gisisto      
gitaro → gitaristo      
gladi → gladist(in)o      
gondolo → gondolisto      
grafiko → grafikisto      
gramatiko → gramatikisto      
gravuri → gravuristo      
grenado → grenadisto      
grimpi → grimpisto      
groco → grocisto      
guverni → guvernist(in)o      
gvati → gvatisto      
gvidi → gvidisto      
ĝardeno → ĝardenisto      
Ĝirondo → Ĝirondisto      
haki → hakisto      
halebardo → halebardisto      
haro → haristo      
harpo → harpisto      
hebreo → hebreisto      
hejti → hejtisto      
heleno → helenisto      
helpi → helpisto      
heraldiko → heraldikisto      
higieno → higienisto      
historio → historiisto      
horloĝo → horloĝisto      
horso → horsisto      
hortikulturo → hortikulturisto      
hotelo → hotelisto      
humana → humanisto      
humuro → humuristo      
ĥoro → ĥoristo      
Ido → Idisto      
ideo → ideisto      
idealo → idealisto      
idolo → idolisteco      
ilumini → iluministo      
ilustri → ilustristo      
iluzio → iluziisto      
imiti → imitisto      
imperio → imperiisto      
importi → importisto      
imposto → impostisto      
improvizi → improvizisto      
individuo → individuisto      
industrio → industriisto      
infano → infanistino      
informi → informisto      
inspekti → inspektisto      
instali → instalisto      
instrui → instruist(in)o      
integri → integristo      
interpreti → interpretisto      
intima → intimisto      
inventi → inventisto      
iredenta → iredentisto      
izoli → izolisto      
Jakobo → Jakobisto      
Janseno → Jansenisto      
Javeo → Javeisto      
juĝi → juĝisto      
jupo → jupistino      
juro → juristo      
juvelo → juvelisto      
ĵongli → ĵonglisto      
ĵurnalo → ĵurnalisto      
kabalo → kabalisto      
kablo → kablisto      
kaldrono → kaldronisto      
kaleŝo → kaleŝisto      
kalfatri → kalfatristo      
kalkuli → kalkulisto      
kamelo → kamelisto      
kamero → kameristo      
kamerao → kameraisto      
kamiono → kamionisto      
kampo → kampisto      
kandelo → kandelisto      
kanono → kanonisto      
kanti → kantisto      
kanzono → kanzonisto      
kaperi → kaperisto      
kapitalo → kapitalisto      
kapti → kaptisto      
karabeno → karabenisto      
karbo → karbisto      
kariero → karieristo      
karikaturo → karikaturisto      
karoserio → karoseriisto      
kaso → kasisto      
kaŝi → kaŝisto katekizi → katekisto      
kazuo → kazuisto      
kelo → kelisto      
kemio → kemiisto      
kiromancio → kiromanciisto      
kiropraktiko → kiropraktikisto      
klaĉi → klaĉist(in)o      
kliniko → klinikisto      
kloako → kloakisto      
kluzo → kluzisto      
koko → kokisto      
koktelo → koktelisto      
kolbaso → kolbasisto      
kolekti → kolektisto      
kolektiva → kolektivisto      
kolonio → koloniisto      
koloro → koloristo      
kolporti → kolportisto      
kombi → kombisto      
komedio → komediisto      
komentarii → komentariisto      
komerci → komercisto      
komika → komikisto      
komisii → komisiisto      
komponi → komponisto      
komposti → kompostisto      
komputi → komputisto      
komuna → komunisto      
komuti → komutisto      
konduki → kondukisto      
konforma → konformisto      
konservi → konservisto      
konsili → konsilisto      
konstrui → konstruisto      
konto → kontisto      
kontinua → kontinuist(in)o      
kontoro → kontoristo      
kontrabando → kontrabandisto      
kontroli → kontrolisto      
kopii → kopiisto      
korekti → korektisto      
korespondi → korespondisto      
korto → kortisto      
koto → kotisto      
kovri → domkovristo      
kraki → enkrakisto      
krii → kriisto      
kriminala → kriminalisto      
kritiki → kritikisto      
kroniko → kronikisto      
kronometro → kronometristo      
krozi → krozisto      
kruco → krucisto      
kubo → kubisto      
kudri → kudrist(in)o      
kuiri → kuiristo      
kuko → kukisto      
kultivi → kultivisto      
kulturi → terkulturisto      
kupro → kupristo      
kuri → kuristo      
kuraci → kuracist(in)o      
kvesti → kvestisto      
labori → laborist(in)o      
lado → ladisto      
lakto → laktisto      
lampo → lampisto      
lanco → lancisto      
lanterno → lanternisto      
latino → latinisto      
lavi → lavisto      
Lazaro → Lazaristo      
legi → legisto      
legitimi → legitimisto      
leĝo → leĝisto      
letero → leteristo      
libro → libristo      
lifto → liftisto      
ligno → lignisto      
likvidi → likvidisto      
limonado → limonadisto      
lingvo → lingvisto      
linotipo → linotipisto      
liriko → lirikisto      
literaturo → literaturisto      
litografi → litografisto      
logiko → logikisto      
lombardi → lombardisto      
lukti → luktisto      
magio → magiisto      
makleri → makleristo      
maniero → manieristo      
manikuri → manikuristo      
manovri → manovristo      
mapo → mapisto      
maro → maristo      
Markso → Marksisto      
marodi → marodisto      
masaĝo → masaĝisto      
Masoĥo → Masoĥisto      
masoni → masonisto      
masoro → masoristo      
masto → mastisto      
maŝino → maŝinisto      
matematiko → matematikisto      
materio → materiisto      
materialo → materialisto      
matraco → matracisto      
Mazdao → Mazdaisto      
meblo → meblisto      
medicino → medicinisto      
meharo → meharisto      
mekaniko → mekanikisto      
melki → melkist(in)o      
mensogi → mensogisto      
mercero → merceristo      
mesaĝo → mesaĝisto      
metio → metiisto      
metodo → metodisto      
mezuri → mezuristo      
militi → militisto      
mino → ministo      
miniaturo → miniaturisto      
miraklo → miraklisto      
misio → misiisto      
Mitrao → Mitraisto      
modo → modisto      
modelo → modelisto      
monarko → monarkisto      
moro → moristo      
moralo → moralisto      
motoro → motoristo      
mueli → muelisto      
munti → muntisto      
murdi → murdisto      
muskedo → muskedisto      
muziko → muzikisto      
nacio → naciisto      
naĝi → naĝisto      
naiva → naivisto      
narkoti → narkotisto      
naturo → naturisto      
navigi → navigisto      
negativa → negativisto      
negoco → negocisto      
negro → negristo      
neŭtrala → neŭtralisto      
nominala → nominalisto      
nordo → nordisto      
nuda → nudisto      
nutri → nutristino      
observi → observisto      
obskura → obskuristo      
ofico → oficisto      
okulo → okulisto      
oportuna → oportunisto      
optiko → optikisto      
organizi → organizisto      
orgeno → orgenisto      
oriento → orientisto      
ornami → ornamisto      
ortofona → ortofonisto      
ortopedio → ortopediisto      
paco → pacisto      
pafi → pafisto      
pako → pakisto      
palpi → palpisto      
pamfleto → pamfletisto      
pano → panisto      
pantomimo → pantomimisto      
papo → papisto      
papero → paperisto      
paraŝuto → paraŝutisto      
parcelo → parcelisto      
paroli → ventroparolisto      
pasamento → pasamentisto      
paŝti → paŝtisto      
pavimo → pavimisto      
pedikuri → pedikuristo      
pejzaĝo → pejzaĝisto      
peli → kamelpelisto      
pelto → peltisto      
pensi → pensisto      
pentri → pentristo      
per → peristo      
perfekta → perfektisto      
persekuti → persekutisto      
piano → pianisto      
pico → picisto      
pirotekniko → piroteknikisto      
plagiati → plagiatisto      
planto → plantisto      
plumbo → plumbisto      
polemiko → polemikisto      
polico → policisto      
politiko → politikisto      
ponto → pontisto      
pordo → pordisto      
porko → porkisto      
porno → pornisto      
porti → portisto      
portreto → portretisto      
poŝto → poŝtisto      
poto → potisto      
pozi → pozisto      
pozitiva → pozitivisto      
praktiko → praktikisto      
pramo → pramisto      
prediki → predikisto      
presi → presisto      
prestidigiti → prestidigitisto      
proceduro → proceduristo      
produkti → produktisto      
profesio → profesiisto      
programo → programisto      
prokuro → prokuristo      
propagando → propagandisto      
prostitui → prostituisto      
protokolo → protokolisto      
provoki → provokisto      
prozo → prozisto      
prunte → garantipruntisto      
psalmo → psalmisto      
publici → publicisto      
puĉo → puĉisto      
pumpi → pumpisto      
punto → puntistino      
pupo → pupisto      
pura → puristo      
puto → putisto      
rabi → rabisto      
rabdo → rabdisto      
racionala → racionalisto      
radiestezo → radiestezisto      
radiografi → radiografisto      
rajdi → rajdisto      
rakonti → rakontisto      
raporti → raportisto      
raso → rasisto      
razi → razisto      
reala → realisto      
recenzi → recenzisto      
redakti → redaktisto      
regi → registo      
regiono → regionisto      
registri → registristo      
rekruto → rekrutisto      
rekvizito → rekvizitisto      
remi → remisto      
respubliko → respublikisto      
revizii → reviziisto      
revolucio → revoluciisto      
rezervi → rezervisto      
riceli → ricelisto      
rikolti → rikoltisto      
ripari → riparisto      
riporti → riportisto      
romano → romanisto      
romantika → romantikisto      
rompi → ikonrompisto      
rudro → rudristo      
Sado → Sadisto      
sago → sagisto      
Sansimono → Sansimonisto      
sapeo → sapeisto      
satiro → satiristo      
scienco → sciencisto      
segi → segisto      
sekci → dissekcisto      
selo → selisto      
seruro → seruristo      
servi → servist(in)o      
sidi → fornosidisto      
signalo → signalisto      
silko → silkisto      
simbolo → simbolisto      
sindikato → sindikatisto      
skafandro → skafandristo      
sklavo → sklavisto      
skrapi → kamenskrapisto      
skribi → skribisto      
skulpti → skulptisto      
slavo → slavisto      
sociala → socialisto      
sola → solisto      
soneto → sonetisto      
sorĉi → sorĉist(in)o      
spado → spadistaĉo      
Spartako → Spartakisto      
speciala → specialisto      
spico → spicisto      
spirito → spiritisto      
sporto → sportisto      
stano → stanisto      
standardo → standardisto      
statistiko → statistikisto      
stebi → stebistino      
stenografi → stenografist(in)o      
stenotipo → stenotipist(in)o      
stilo → stilisto      
stiri → stiristo      
stivi → stivisto      
stoika → stoikisto      
striptizo → striptizist(in)o      
subjektiva → subjektivisto      
sudo → sudisto      
sukuri → sukuristo      
sunao → sunaisto      
svati → svatisto      
ŝafo → ŝafisto      
ŝakri → ŝakristo      
ŝanĝi → ŝanĝisto      
ŝarĝo → ŝarĝisto      
ŝildo → ŝildisto      
ŝipo → ŝipisto      
ŝminko → ŝminkist(in)o      
ŝmiri → ŝmiristo      
ŝnuro → ŝnuristo      
ŝoĥti → ŝoĥtisto      
ŝpini → ŝpinistino      
ŝtato → ŝtatisto      
ŝteli → ŝtelisto      
ŝuo → ŝuisto      
tabako → tabakisto      
tajli → tajlisto      
tajpi → tajpist(in)o      
taksi → taksisto      
taktiko → taktikisto      
Talmudo → Talmudisto      
tamburo → tamburisto      
tani → tanisto      
tanko → tankisto      
tapeto → tapetisto      
tapiŝo → tapiŝisto      
taŭro → taŭristo      
tegmento → tegmentisto      
tekniko → teknikisto      
teksi → teksisto      
telefono → telefonist(in)o      
teni → tenisto      
teorio → teoriisto      
terapio → terapiisto      
teroro → teroristo      
timbalo → timbalisto      
tino → tinisto      
tinkturo → tinkturisto      
Tomo → Tomisto      
tombo → tombisto      
tondi → tondisto      
torei → toreisto      
torni → tornisto      
torturo → torturisto      
traduki → tradukisto      
tragedio → tragediisto      
transito → transitisto      
trapezo → trapezisto      
trejni → trejnisto      
trezoro → trezoristo      
tripo → tripisto      
Trocki → Trockiisto      
trompi → trompisto      
tubo → tubisto      
urbanizi → urbanizisto      
urĝi → (medicin)urĝistoj      
Utopio → Utopiisto      
uzuro → uzuristo      
vagi → vagisto      
varbi → varbisto      
varti → vartist(in)o      
vendi → vendist(in)o      
verki → verkisto      
verso → versisto      
verŝi → verŝisto      
viando → viandisto      
vino → vinisto      
violono → violonisto      
violonĉelo → violonĉelisto      
vitro → vitristo      
vojo → vojisto      
vojaĝi → vojaĝisto      
voki → vokisto      
zinko → zinkisto