blasto → endoblasto      
bremso → bendobremso      
citozo → endocitozo      
endo      
endodermo      
endogamio      
endogena      
endokarpo      
endokrina      
endomorfio      
endoplasmo      
endorfino      
endosi      
endoskopo      
endospermo      
endotelio      
endoterma      
kardio → endokardio      
nukleo → endonukleazo      
osmozo → endoosmozo      
plasmo → endoplasmo      
skeleto → endoskeleto      
toksino → endotoksino