vesto

*vest/o

 1. ĉio, kion oni portas sur si, por kovri la korpon: riĉa (B), malriĉa (Z) vesto; arĝente ornamita vesto (B); vesto de eleganta fasono (Z); ho, mi metus sur ĝin vestojn el atlaso, veluro, oro! (Z); la blanka rubando, kiu per funebra strio borderis ŝian nigran veston (Z); la tuniko de ŝia vesto (Z); ŝi metis sur sin sian plej bonan veston (Z); tiuj, kiuj portas molajn vestojn, troviĝas en la domoj de reĝoj (N); iliaj vestoj estis disŝiritaj, makulitaj (Z); krom la vestoj sur la korpo ili posedis nenion (Z); li kuŝis tie en ĉiuj siaj vestoj (Z); la pluma vesto (de la birdo) estis tiel delikata! (Z); vesto homon prezentas (Z); kia drapo, tia vesto (Z).
  kostumo, jako, jupo, mantelo, pantalono, pelto, robo, vesto. [VIDU] vestarko, vesthoko.
 1. (f) La ekstera kovro: valoras ne la vesto, valoras la enesto (Z); la arbaro montris sian multekoloran veston (Z); Z. rigardis la diversajn religiojn kiel malsamajn vestojn de unu sama vero.
 • *vesti (tr)
  1. Kovri per vesto, por ŝirmi kontraŭ malvarmo aŭ kaŝi nudecon: Dio la Eternulo faris por Adam kaj por lia edzino vestojn el felo, kaj Li vestis ilin (X); se, vidante nudulon, vi lin vestos (X); vesti al si la piedojn, la kapon, la manojn; ŝi ne havas, per kio sin vesti; Johano estis vestita per kamelharaĵoj kaj leda zono (N); belaj sklavinoj, vestitaj en silko kaj oro (Z); vestita laŭ la lasta modo (Z); elegante vestitaj piedoj (Z); rajdis la dioj, vestitaj per ŝtalo, por batali (Z); tute vestita, ŝi ofte ĵetadis sin en la fluon (Z); (f) per haŭto kaj karno Vi vestis min (X); la abatino, vestita kiel Evo antaŭ la falo (Z) (nuda).
  1. Elfari vestojn por iu: tiu tajloro tre ŝike vestas; li vestas la reĝinon kaj la korteganinojn.
  1. (pp vesto) Kovri: tiu ĉi robo vin vestas belege; (f) mia justeco vestis min kiel mantelo (X).
  1. (f) Kovri: la printempo verde vestis la teron (B); sennombraj insuletoj vestitaj de bela verdaĵo; (f) vestu vin per gloro kaj belegeco (X); plej pura stilo, vestanta viglan kaj profundan penson.
 • vestaĉo
  Malbona, eluzita aŭ ĉifona vesto.
 • vestado
  Ago, per kiu iu vestas: li ĉiam pasigas multan tempon por sia vestado.
 • vestaĵo
  ĉiu el la pecoj de vesto.
 • vestejo
  Loko, kie oni konservas aŭ lasas la vestojn: ŝia vestejo estas plenplena; lasu la ĉapelon en la vestejo de la teatro.
 • vestiĝi
  Kovriĝi per vesto: ili pente vestiĝis per sakaĵo; (f) la kampoj vestiĝas per greno (Z); ili vestiĝu per honto kaj malhonoro (X).
 • malvesti
  Senvestigi.
 • revesti
  Denove vesti: kiel putino, kiu revestas sin post la prostituiĝo.
 • senvestigi
  Demeti unu aŭ plurajn partojn de ies vesto: mi afable petis lin, ke li senvestigu sin kaj sidiĝu (B); sin senvestigi antaŭ la bano (B); filinoj ne pensantaj pri danĝero, senvestigu kaj nudigu vin! (X); post ne plena horo la teo estis trinkita, Janjo estis senvestigita kaj endormigita (Z).
 • senvestiĝi
  Iĝi sen vesto: ni ĝemas ŝarĝite ne pro tio, ke ni deziras senvestiĝi (N); senvestiĝa danco.
 • subvesto
  Nemontrata vesto, kiun oni portas sub la videblaj: delikataj subvestoj de virino. [VIDU] tolaĵo.
 • *supervesto
  Vesto, kiun oni surportas super aliaj.
 • transvesti sin
  Surmeti alian veston konforman al la intencata okupo: li transvestis sin por ĝardeni.
 • alivesti
  Meti sur iun veston, kiu ne estas la vesto de ties sekso, profesio aŭ situacio: se la leono alivestas sin per la skvamkiraso de la krokodilo (Z); estis longatempe malpermesite al virinoj alivesti sin per viraj vestoj.
 • kapvesto
  ĉio, per kio oni kovras la kapon, precipe kiam ne temas pri la kutimaj ĉapo aŭ ĉapelo.
  kufo, tuko, turbano, vualo.
 • litvesto
  Speciala vesto, kiun oni surmetas por dormi.
  ĉemizo, piĵamo.
 • maskovesti
  ŝanĝi la veston, kaj surmeti maskon, por neebligi rekonon: ŝi maskovestis sian amanton en rajdantinon; maskovesti sin en simion.
  travestii.
 • novevestita (Z)
  Portanta novan veston.
 • ordenvesto
  La distinga, aparta vesto de la koncerna ordeno.
 • rajdvesto (Z)
  Speciala vesto, destinita por rajdado.
 • ŝtormovesto
  Speciala vesto, kiun la ŝipistoj surmetas, por elteni la malbonan veteron.
 • talivesto (Z)
  Bluzo 1.

  vesto  Esprimoj


  Doni amplekson al jupo per plisado.
  Fasonita, konfekcia vesto, jako.
  Havi la parizan ŝikon.
  Iri al la preĝejo en sia dimanĉa kostumo.
  Jako eluzita ĉe la kubutoj.
  La vestoj bonege sidas al vi.
  Lastmode, sed komike ĉapelita.
  Malkroĉi jakon de la kroĉilo.
  Pli bone ĉifona vesto, ol riĉeco en malhonesto.
  Pluvimuna mantelo.
  Porti somerajn vestojn.
  Strikte fasonita robo.
  Tajlora ŝablono.
  Vesti sin kun gusto.
  Vesti sin varme, malpeze.
  Vesto tro strikta, kiu ĝenas min.
  Vestoj de bongusta, eleganta fasono.
  Ĝi pendas de la hoko

  Kelkaj kunmetaĵoj

  , , , , , , , , , , , , , ,

  Unuaj lernendaĵoj

  broso, butono, ĉapelo, ĉemizo, jupo, kombi, kostumo, mantelo, pantalono, poŝo, robo, sako, ŝtofo, ŝtrumpo, ŝuo, tuko

  Vortoj uzitaj en la samakunteksto:


  bongusta
  ceremonia
  civila
  dimanĉa
  eleganta
  hejma
  koketa
  korsaĵo:dekolta, altkoluma(neĉifeblanilonakorsaĵo)
  lastmoda
  neĉifebla
  nuda
  printempa
  varma
  vintra
  Ŝikevestita
  vestiblo

  apreti
  aspekti
  dekolti
  demeti
  faldi
  fiksi
  glaceigi
  gladi
  glazuri
  kalandri
  katizi
  konveni
  kovri
  kudri
  laki
  meti
  ornami
  plisi
  porti
  provi
  surhavi
  surmeti
  teksi
  travestii
  ĉifi
  ĝeni
  ŝirmi
  ŝpini

  anorako
  apreturo
  arĝento
  atlaso
  bankalsono
  basko
  bastono
  bluzo
  braktruo
  broĉo
  burnuso
  ensemblo
  fadeno
  fasono
  felo
  fermilo
  fezo
  frako
  franĝo
  gaino
  ganto
  gladilo
  insigno
  jak(et)o
  jupo
  juvelo
  kalson(et)o
  kamizolo
  kapo
  kapuĉo
  kaskedo
  kimono
  kitelo
  kolumo
  kombineo
  korseto
  kostumo
  kravato
  krono
  kruro
  krurumo
  kufo
  kuloto
  mamzono
  maniko
  mantelo
  mantilo
  manumo
  mezuro
  mitro
  modo
  nilono
  obio
  ombrelo
  oro
  palto
  pantalono
  pareo

  pinglo
  piĵamo
  ponĉo
  poŝo
  prezo
  pulovero
  punto
  ringo
  robo
  rubando
  ruŝo
  sako
  sario
  sekig-ŝnuro
  skarpo
  smokingo
  somero
  stolo
  striktaĵo
  subjupo
  subrobo
  subĉemizo
  surpliso
  surtuto
  sutano
  tajloro
  teksindustrio
  tekstilaj plantoj, industrioj
  tekstilaĵoj (teksaĵoj,trikotoj,maŝinfabrikitajtrikotoj)
  togo
  tolaĵo
  truo
  tualeto
  tuko
  tuniko
  turbano
  uniformo
  vaskaĉapo
  veluro
  vestarko
  veŝto
  viziero
  vualo
  zono
  ĉapelo
  ĉapo
  ĉemizo
  ĉifono
  ĝistaliaŝtrumpo
  ĵaboto
  ĵaketo
  ĵartelo
  ŝablono
  ŝelko
  ŝorto
  ŝtofo
  ŝtrumpo
  ŝuo

  Bidvortaro


  Eble rilatitaj:

  Agnix, albx, alix, brustx, ĉakx, -ej, fermilx, hokx, ju, kolumx, 34-15 : vestoj por etinfanoj (16-33)
  34-16 : somera vesto; taga vesto (17, 18)
  34-17 : flugiletaj ŝelkoj
  34-18 : ĉelplisita korsaĵo
  34-19 : somera ĉapelo
  34-20 : unuparta ĵerzovesto
  34-21 : zipo; fulmofermilo
  34-22 : supertuto
  34-23 : surkudraĵo; surkudrita figuro
  34-24 : ludpantaloneto
  34-25 : ludvesto
  34-26 : dormo- kaj krablovesto
  34-27 : banmantelo
  34-28 : infanŝorto
  34-29 : pantalonŝelkoj
  34-30 : infana T-ĉemizo
  34-31 : ĵerza vesto
  34-32 : brodornamo
  34-33 : infanŝtrumpetoj
  34-34 : lernejaj vestoj (35-63)
  34-35 : pluvmantelo
  34-36 : leda (Bavara aŭ Tirola) ŝorto; ledkalsoneto
  34-37 : cervkorna butono
  34-38 : ŝelkoj
  34-39 : ŝortklapo
  34-40, 41 : infana dirndlo*
  34-41 : ornamlaĉo
  34-42 : neĝvesto
  34-43 : stebkudro
  34-44 : vintra anorako
  34-45 : kapuĉo kun lana subŝtofo
  34-46 : klapopantalono; ĝardenpantalono
  34-47 : klapjupo; ĝardenjupo
  34-48 : ŝtrumpopantalono
  34-49 : pulovero
  34-50 : pluŝjako
  34-51 : lana pulovero
  34-52 : gamaŝpantalono
  34-53 : knabinjupo
  34-54 : infanpulovero
  34-55 : ĝinza jako; drelika jako; ĵinsa jako
  34-56 : ĝinzo; drelika pantalono; ĵinsa pantalono
  34-57 : surĵeta maksipulovero; trikita maksipulovero
  34-58 : minirobo
  34-59 : dukorna ŝirma ĉapo
  34-60 : elefantkrura pantalono; matroseca pantalono; maristeca pantalono; larĝbaza pantalono; trapezpantalono
  34-61 : parkao*
  34-62 : ŝnurzono; tredzono
  34-63 : surkudritaj poŝoj
  35-01 : lutropelta jako; peltojako
  35-02 : angura jako
  35-03 : pelta mantelo (specoj: astraka- na, karakula, karakulŝafa, lutre- ola, zibela)
  35-04 : stebita vatita veŝto
  35-05 : poŝozipo; poŝo kun fulmofermilo; zipa poŝo
  35-06 : stebkudro
  35-07 : vintra jako
  35-08 : leda bordero
  35-09 : striktatalia vintra mantelo (drapa mantelo; redingoto) (10-13)
  35-10 : peltkolumo
  35-11 : pelta manumo
  35-12 : roverso; refaldo; roverskolumo
  35-13 : laŭlonge divida stebkudro; laŭlongkudro
  35-14 : sportmantelo
  35-15 : duflo
  35-16 : bastonetbutonoj
  35-17 : pelerino
  35-18 : peploma mantelo
  35-19 : ponĉo
  35-20 : kapuĉo
  35-21 : alpa jako
  35-22 : rulkoluma pulovero
  35-23 : vasta rulkolumo
  35-24 : mallongmanika subjaka rulkoluma pulovero
  35-25 : strikta rulkolumo
  35-26 : striornamo
  35-27 : survesta pulovero; kovra pulovero; surpulovero
  35-28 : refaldita kolumo; koluma refaldaĵo
  35-29 : manikroverso; manuma refaldaĵo
  35-30 : ŝalkoluma pulovero
  35-31 : arbarista jako
  35-32 : plektaĵo; plektita ornamaĵo
  35-33 : roverskoluma bluzo
  35-34 : sporteca surkudrita poŝeto
  35-35 : sportbluzo; T-bluzo
  35-36 : ĉemizbluzo
  35-37 : ŝelkorobo
  35-38 : plisita jupo
  35-39 : flanke fendita jupo
  35-40 : fendaĵo; fendo; jupfendo
  35-41 : dufla jupo
  35-42 : butonvica robo; tutbutonita robo
  35-43 : robzono
  35-44 : vintra robo (45-47)
  35-45 : frontbordero; pasamento
  35-46 : manumo
  35-47 : longa maniko
  35-48 : envolvorobo, supervesto, hejma surtuto, frizomantelo, negliĝo
  35-49 : folklora robo
  35-50 : flora ruŝo; flora falbalo
  35-51 : tuniko; tunika robo (moke: kazublo)
  35-52 : surstebita garnaĵo
  35-53 : brakbordero; manikbordero
  35-54 : dupeca trikita robo (55-58)
  35-55 : manumroverso
  35-56 : entrikita garnaĵo; entrikitaj ornamaĵoj
  35-57 : koltruo
  35-58 : kuntrikitaj manikoj
  35-59 : longa lana robo; ĝisgenua lana robo
  35-60 : kozaka robo (61-64)
  35-61 : banto
  35-62 : kolbordero
  35-63 : ĉemana fendo
  35-64 : flanka fendo
  35-65 : kazublo
  35-66 : kostumo (67-69)
  35-67 : kostumjako (striktatalia jako)
  35-68 : kostumjupo
  35-69 : flanka fendo
  35-70 : pantalonkostumo
  35-71 : ŝnurorla poŝo; paspela* poŝo
  35-72 : longa vintra pantalono
  36-01 : poplina jako
  36-02 : surkudrita poŝo
  36-03 : steba kudro
  36-04 : manikrefaldo
  36-05 : mallonga jako
  36-06 : zipo; fulmofermilo
  36-07 : ripita ŝtofo; krispa ŝtofo
  36-08 : alta kolumo kun fermzoneto kaj prembutonoj
  36-09 : satenbluzo; satena bluzjako aŭ jaketo
  36-10 : streĉrando
  36-11 : streĉkolumo
  36-12 : striktatalia sportjako (13-15)
  36-13 : pasamento (ornama stebaĵo); ŝnurorlo; paspelo*
  36-14 : submama (fortikiga) stebaĵo
  36-15 : roverso
  36-16 : duonjako; mallonga malferma jaketo; bolero*
  36-17 : somermantelo
  36-18 : forprenebla kapuĉo; forbutonebla kapuĉo
  36-19 : somerbluzo
  36-20 : manikoj kun refaldoj
  36-21 : surkudrita poŝo
  36-22 : volvobluzo; saronga bluzo
  36-23 : brodaĵoj
  36-24 : ornamaj perloj
  36-25 : ĝinza veŝto; drelinga veŝto
  36-26 : T-ĉemizo
  36-27 : V-forma dekoltaĵo
  36-28 : ĉemizsupraĵo; surĉemizo, superĉemizo
  36-29 : profunda dekoltaĵo
  36-30 : frivoleca ruŝo; frivoleca falbalo; ruŝbordero
  36-31 : faltarita supraĵo; ĉelplisita korsaĵo
  36-32 : drelika korsaĵo
  36-33 : ornamlaĉo
  36-34 : paraĵo (vestoparo; vestoduopo); ensemblo; kompleto (35-37)
  36-35 : senmanika supraĵo; korsaĵo
  36-36 : trikita jako
  36-37 : larĝa streĉbordero
  36-38 : somerpulovero
  36-39 : ŝultrobutonoj
  36-40 : multstria jupo; bendojupo
  36-41 : frontfendaĵo
  36-42 : minijupo (43-45)
  36-43 : larĝa talibordero; skarpo
  36-44 : ornamaj ligiloj; ŝajnfermiloj; ornambukoj
  36-45 : surkudrita poŝo
  36-46 : volvojupo; sarieca jupo
  36-47 : taliŝnuro
  36-48 : nodo; nodaĵo
  36-49 : faldjupo; plisjupo
  36-50 : flankfendaĵo
  36-51 : stebita faldo; stebfiksita faldo
  36-52 : pantalonjupo; juppantalono; jupŝorto
  36-53 : zono
  36-54 : Ditriĥ-pantalono; Marlena pantalono
  36-55 : streĉpantalono
  36-56 : roverso pieda; (ĉe)pieda refaldaĵo
  36-57 : ĉeingvena poŝeto
  36-58 : V-formfalta pantalono; V- forme faltita pantalono
  36-59 : oblikva flanka poŝo; entranĉita poŝo
  36-60 : trikvaronpantalono; Kapreopantalono; piratkuloto; plaĝokuloto
  36-61 : borderfendo
  36-62 : streĉzono
  36-63 : glupantalono; stegopantalono; plandorimena pantalono
  36-64 : subplanda rimeneto; stegeto
  36-65 : bermuda ŝorto (66-70)
  36-66 : pantalonrefaldaĵo; refaldaĵbordero; tubrefaldo; tubroverso
  36-67 : akra firma faldo; tubeĝo
  36-68 : flankopoŝo
  36-69 : ŝtofzono kun hoketingo; ŝtofzono kun bukdornaj truoj
  36-70 : zonbuko
  36-71 : virina ŝorto
  36-72 : zono; vestozono
  36-73 : antaŭa poŝeto
  36-74 : somera pantalona ensemblo
  36-75 : bluzojaketo kun manikfendeto
  36-76 : partiga stebaĵo kun ena poŝeto
  36-77 : strikte tajlita pantalono kun gladita faldo
  36-78 : somera robo (79-84)
  36-79 : laŭlonga butonvico
  36-80 : profunda ronda dekoltaĵo
  36-81 : flordesegnaĵo; florumita ŝtofo
  36-82 : spagetformaj ŝelketoj; ŝnurŝelko
  36-83 : puntaj ornamaĵoj; puntobordero
  36-84 : krisa bordero
  36-85 : ĵerzorobo
  36-86 : tunelŝnuro; tunelolaĉo
  36-87 : leda zono
  36-88 : ŝelkorobo
  36-89 : dirndlo*; dirndla* robo
  36-90 : dirndla* korsaĵo
  36-91 : dirndla* bluzo
  36-92 : pufmaniko
  36-93 : dirndla* antaŭtuko
  36-94 : puntaj surmetaĵoj; puntaj ornamaĵoj el kotono
  37-01 : subvestoj kaj negliĝoj por virinoj (2-46)
  37-02 : dormvestoj; piĵamo (3-5)
  37-03 : supra parto; piĵamojako
  37-04 : piĵama pantalono
  37-05 : mallonga piĵama kalsono
  37-06 : banmantelo
  37-07 : kimono
  37-08 : negliĝo; nokta robo
  37-09 : noktoĉemizo
  37-10 : mamzono
  37-11 : ŝelkoj
  37-12 : mamujo; mampelvo
  37-13 : meza ponteto; pelvostego
  37-14 : akcentiga mamzono; suprenpuŝa mamzono
  37-15 : bustkorsaĵo
  37-16 : sporta mamzono
  37-17 : senŝelka mamzono; korsaĵo
  37-18 : formfiksiĝo; barto
  37-19 : torsaĵo (20-22)
  37-20 : form-arko
  37-21 : ĵartelo
  37-22 : ĵartelzono
  37-23 : korseto
  37-24 : stomakapogilo
  37-25 : kalsoneto (26-29)
  37-26 : ŝnurkalsoneto
  37-27 : minikalsoneto
  37-28 : koksa kalsoneto
  37-29 : talia kalsoneto
  37-30 : korsetkalsono
  37-31 : sveltiga kalsono
  37-32 : gainkombineo
  37-33 : pufkombineo
  37-34 : subĉemizo
  37-35 : puntokolumo
  37-36 : subrobo
  37-37 : subjupo
  37-38 : ŝtrumpoj
  37-39 : ŝtrumpopantalono; ŝtrumpokalsono
  37-40 : retoŝtrumpo
  37-41 : ŝtrumpeto
  37-42 : duonlonga ŝtrumpo; genuŝtrumpo
  37-43 : triparta hejma vesto
  37-44 : jaketo
  37-45 : pantalono
  37-46 : kuloto; pantaloneto; ŝorto
  37-47 : subvestoj por viroj kaj viraj noktovestoj
  37-48 : viraj ŝtrumpoj
  37-49 : ŝtrumpo; ŝtrumpeto
  37-50 : vira ŝtrumpo; genuŝtrumpo
  37-51 : elasta ŝtrumporando; elasta ŝtrumposupro
  37-52 : nokta kompleto
  37-53 : nokta pantalono
  37-54 : nokta pantaloneto; ŝorto
  37-55 : noktĉemizo
  37-56 : mallonga silka negliĝo
  37-57 : longa banmantelo
  37-58 : kalsoneto (59-61)
  37-59 : vira kalsono kun oblikvaj fendoj (kacuja kalsoneto)
  37-60 : minikalsoneto
  37-61 : sportkalsono
  37-62 : boksista ŝorto; boksista kalsono
  37-63 : longa subpantalono; kalsono
  37-64 : streĉa subpantalono; streĉpantalono
  37-65 : senmanika subĉemizo
  37-66 : longmanika subĉemizo; tutmanika subĉemizo
  37-67 : kvaronmanika subĉemizo
  37-68 : V-formdekolta subĉemizo; subĉemizo kun V-dekolto
  37-69 : muskoloatentiga ĉemizo; muskolmontra ĉemizo
  38-01 : vesto por akceptoj; societa vesto
  38-02 : ĉemizo por akceptoj; societa ĉemizo
  38-03 : klapkolumo
  38-04 : manumbutonoj
  38-05 : larĝa festzono; korsetzono; zonskarpo; skarpozono
  38-06 : klasika pantalono
  38-07 : kravato; larĝa silka kravato
  38-08 : smokingo, vespervesto
  38-09 : smokinga jako
  38-10 : silka roverso
  38-11 : smokinga ĉemizo
  38-12 : smokinga pantalono
  38-13 : pantalona krurumo kun gladfaldo
  38-14 : flanka velurstrio
  38-15 : papilia banto; papilia kravato; bantkravato
  38-16 : frako, societa vesto (17-19)
  38-17 : bantkravato; fraka kravato
  38-18 : brustopoŝo
  38-19 : frakveŝto
  38-20 : fantazia poŝtuko; ornama poŝtuko; poŝtuko kun borderita monogramo
  38-21 : kompleto; negoca kompleto (22-24)
  38-22 : unubutonara jako (vira jako)
  38-23 : poŝklapo
  38-24 : glata gladfalta pantalono
  38-25 : sportjako
  38-26 : metala butono
  38-27 : klapopoŝo
  38-28 : alpa jako
  38-29 : borderita poŝo; paspela* poŝo
  38-30 : butontruo
  38-31 : leda bluzo; leda kamizolo
  38-32 : forigeblaj manikoj; alzipitaj manikoj
  38-33 : longa ŝtofa mantelo; lana mantelo; lina mantelo
  38-34 : brustopoŝeto
  38-35 : talia stebaĵo
  38-36 : mallonga mantelo
  38-37 : pluvmantelo (38-41)
  38-38 : ŝultra klapo; epoleto
  38-39 : raglana maniko
  38-40 : pojnozonoj kun buketo
  38-41 : zono kun zonbuko kaj zonmufeto
  38-42 : poplina mantelo
  38-43 : larĝa kolumo; telerkolumo
  38-44 : sportjako (45-48)
  38-45 : kovrita (kaŝita) zipo
  38-46 : prembutona bordero
  38-47 : korduroja kolumo
  38-48 : surstebita jakopoŝo
  38-49 : duonlonga mantelo; trikvaronmantelo
  38-50 : ŝalo
  38-51 : longmanika ĉemizo
  38-52 : kravato
  38-53 : kravatpinglo; kravatpremilo
  38-54 : ĉemizopoŝo
  38-55 : manumo
  38-56 : mallongmanika libertempa (negliĝa) ĉemizo kun kvadrata desegno
  38-57 : ĉemizkolumo
  38-58 : ĝinzĉemizo
  38-59 : pojnofendo
  38-60 : puloverbluzo
  38-61 : porvira pulovero
  38-62 : ronda kolaperturo
  38-63 : libertempa veŝto
  38-64 : libertempopantalono (65-67)
  38-65 : duonelasta zonparto
  38-66 : vertikala poŝo
  38-67 : kruropoŝo; gambopoŝo
  38-68 : ĝinzo
  38-69 : ledzono
  38-70 : laborpantalono (71-73)
  38-71 : pantalonfendo
  38-72 : brustopoŝo
  38-73 : pantalonbuko
  38-74 : supertuto
  38-75 : mallonga pantalono; bermudopantalono; strandpantalono; plaĝa pantalono; ŝorto
  38-76 : pantalonroverso; ŝortoroverso
  38-77 : ledaj gantoj (ledaj fingrogantoj)
  39-01 : sportjakoj (2-12)
  39-02 : kapuĉojako; kapuĉo-svetero; sveterjako (3-6)
  39-03 : kapuĉo
  39-04 : kapuĉofermiloj; kapuĉoŝnuroj
  39-05 : altajlita poŝo; kangurupoŝo
  39-06 : elastaj pojnorandoj; elastaj manumoj
  39-07 : trejnojako
  39-08 : zipebla poŝo
  39-09 : alta kolumo
  39-10 : stebita emblemo
  39-11 : jako por kuranto; kurjako
  39-12 : lumreflektaj strioj
  39-13 : skijako
  39-14 : ena poŝo
  39-15 : flanka poŝo kun zipo
  39-16 : dezipebla kapuĉo
  39-17 : lana ena kolumo
  39-18 : akselaj aerumaj truoj
  39-19 : deprenebla neĝprotekto; neĝŝirmilo
  39-20 : adaptebla manumo
  39-21 : sportaj supraj vestaĵoj (22- 33)
  39-22 : normala T-ĉemizo
  39-23 : ronda kolaperturo
  39-24 : kapuĉoĉemizo kun kangurupoŝo
  39-25 : golfĉemizo
  39-26 : muskolmontra ĉemizo; muskolvidiga ĉemizo
  39-27 : trikoŝtofa ĉemizo
  39-28 : ŝelkoĉemizo
  39-29 : ĝistalia ĉemizeto
  39-30 : duonĉemizeto; brustoĉemizo
  39-31 : longmanika ĉemizo; svetero
  39-32 : ski-pulovero
  39-33 : ŝnurkolumo
  39-34 : sportpantalonoj (35-44)
  39-35 : trejnopantalono
  39-36 : flanka zipo
  39-37 : trotopantalono
  39-38 : elasta rando; zonrando
  39-39 : sketista pantalono; sketpantalono
  39-40 : ŝorto
  39-41 : ŝorteto
  39-42 : ĵazpantalono; dancpantalono
  39-43 : biciklista kuloto; gainŝorto
  39-44 : streĉpantalono; gainpantalono
  39-45 : krurvarmigilo; krurmufo
  39-46 : fruntrubando; elasta fruntobendo; kontraŭŝvita bendo
  39-47 : ŝalo
  39-48 : ĉapo
  39-49 : pugnujo; pugna ganto

  Eble rilatitaj:

  Agnix, albx, alix, brustx, ĉakx, -ej, fermilx, hokx, ju, kolumx, litx, mal, maskx, novx, ordenx, rajdx, rangx, re, sen, ŝtormx, sub, super, talix, teatrx, tenx, tra,