sileno

silen/o


[BOTANIKO] G. (Silene el kariofilacoj) de plantoj-unu- kaj plur-jaraj herboj kaj kelkaj arbustetoj-kun 3-5-stilusaj floroj, havantaj blankajn, flavetajn aŭ ruĝajn liberajn petalojn, kaj kun kapsuloj, esceptokaze beroj; ĉ. 700 sp-oj, N-hemisferaj, pluraj pororname kultivataj.
 • bera sileno
  Sp. de sileno (S. baccifera, SIN. Cucubalus b.), plurjara herbo el Eŭropo, Azio kaj N Afriko, kun globa, nigra bero; pasintece medicine uzata.
 • kukolflora sileno
  Sp. de sileno (S. fioscuculi), plurjara herbo hejma de Eŭropo ĝis C Azio, kun ruĝe rozaj floroj, pororname kultivata. SIN. kukolfloro.
 • ordinara sileno, ŝvela sileno
  Sp. de sileno (S. vulgaris, SIN. S. infiata), plurjara herbo el Eŭropo, la Mediteranea regiono kaj Azio, kun ŝvela kaliko.
 • Silen/o
  [MITOLOGIO] Frigia dio, patro de la satirusoj kaj edukanto de Dionizo: ebria kiel Sileno.

  sileno


  Eble rilatitaj:

  brux, florx,