ponto

*pont/o

 1. Konstruaĵo, ebliganta transiron super rivero, fosaĵo, alia vojo ks: ligna (Z), fera ponto; la arkadoj de ŝtona ponto; azendorsa ponto; baskulponto, turnoponto, radponto, liftoponto estas moviĝpontoj; super ĝi estis konstruita nova ponto (Z); grandaj araneoj devis ŝpini de unu arbo al alia longajn pendantajn pontojn (Z); (f) la afero ne staras sur pinto de ponto (Z) (ne urĝas); bruligi post si la pontojn (malebligi al si ĉian ŝanĝon de decido. [VIDU] karto, kubo, transpasi); fari al iu oran ponton (proponi grandan profiton, por ke li entreprenu iun negocon); ponto de l' azenoj (io malfacila nur por la nesciantoj).
  piliero, kapo, planko.
 1. [ŜIPOJ] Platformo, meze de la ŝipo aŭ de la pobo, de kiu la oficiroj komandas. SIN. komandejo.
 1. [MUZIKO] En klaviceno, piano kaj kordinstrumentoj, peco de malmola ligno, kiu limigas la vibrantan parton de la kordoj kaj transdonas ties vibrojn al la sontabulo.
 1. a) [ELEKTRO] Fadeno, kiu kunligas du punktojn de elektra cirkvito kaj faras derivon.
  dratjunto.

b) [ELEKTRO] Elektra instrumento aŭ cirkvito por mezuri la rezistancon, induktancon, kapaciton ktp de mezurobjektoj helpe de komparo kun normigitaj objektoj laŭ la nulmetodo: ponto de Wheatstone; pontocirkvito.
 1. [KEMIO] Ligo per elektraj fortoj de unu atomo inter du aliaj atomoj: hidrogena ponto.
  ligo 3.
 1. [ANATOMIO] (pons) Ringoforma elstaraĵo, komunikejo inter bulbo, cerebelo kaj cerebraj pedunkloj. SIN. metencefalo.
 1. [TEKSINDUSTRIO] Tiu parto de malnovmoda aŭ uniforma pantalono, kiu formas refaldeblan klapon, kaj kiun anstataŭas nuntempe la fendo.
 1. (f) Interkomunikilo: ni deziras krei ligantan ponton inter la gentoj (Z); E. estas ponto trans ĉiuj lingvaj limoj; tiu procedo prezentos ponton de transiro (Z).
 • kantilevra ponto
  Ponto, formita el memsubtenantaj elstaraj brakoj, konstruitaj inter du pilieroj aŭ abutmentoj kaj renkontiĝantaj en mezo de spano, kie ili estas kunligitaj.
 • ponteto
  1. Tre mallarĝa ponto, rezervita al piedirantoj.
  1. Provizora ponto inter ŝipo ĉeborda kaj la bordo aŭ kajo.
  1. [TEKNIKOJ] Metala arko, staranta ĉirkaŭ la ellasilo de pafilo kaj ŝirmanta ĝin.
  1. = ponto 3: sonis ne nur la kordoj de la violono, sed ankaŭ la ponteto (Z).
 • pontisto
  Specialisto en la konstruado de pontoj.
 • superponti, transponti (tr)
  Meti ponton super io: superponti kanalon; transponti fendegon; (f) transponti (venki) malfacilaĵon, malhelpaĵon.
 • transporta ponto
  Senplanka ponto, en kiu la transiro okazas pere de pendigita naveda platformo.
 • aerponto
  Komunikado per aviadiloj super zono, en kiu ĝi estas malfacila aŭ neebla per ter- aŭ mar-vojo.
 • arkoponto
  Ponto, kies planko estas subtenata de arkaĵo.
 • flosponto
  [ŜIPOJ] Ponto sur rivero aŭ markolo, kies plankon subportas pontonoj aŭ boatoj, eĉ bareloj. [VIDU] pontono.
 • fostoponto
  Ponto, kies planko baziĝas sur fostoj.
 • latisponto
  Metala ponto el latisoj.
 • levponto (Z)
  [HISTORIO] Ponto, kiu povas leviĝi super fosaĵo, antaŭ kastelo.
 • mezurponto
  Ponto 4b.
 • moviĝponto
  Ponto, kies planko povas moviĝi, por pligrandigi la dimensiojn de la superpontita vojo.
 • pendoponto
  Ponto, kies planko estas tenata per drategoj pendantaj de metalaj kabloj streĉitaj de unu ekstremo al la alia.
 • rulponto
  Pontforma levaparato, ruliĝanta sur du paralelaj reloj.
  vinĉo.
 • stajponto
  Ponto, kies planko estas tenata per stajoj fiksitaj al piliero.
 • ŝnurponto
  Primitiva pendo el ŝnuregoj kaj tabuloj.
 • valponto
  Viadukto.Ponto 000yPont/o
  Antikva reĝolando sude de la Nigra Maro (39°E, 41°N).
 • Pont-Eŭkseno
  Antikva nomo de la Nigra Maro.
 • Pont/o
  Antikva reĝolando sude de la Nigra Maro (39°E, 41°N).
 • Pont-Eŭkseno
  Antikva nomo de la Nigra Maro.

  ponto


  Esprimoj

  Al malamiko en kuro faru ponton kun plezuro.
  Azendorsa ponto.
  Esperanto estas ponto trans ĉiuj lingvaj limoj.
  Fari al iu oran ponton.
  Hungarlando estas ponto inter oriento kaj okcidento.
  Ili okupis la ponton per plena surprizo.
  Multa akvo defluos, ĝis tiam sub la pontoj (pasos longa tempo ĝis.).
  Ni deziras krei ligantan ponton inter la gentoj
  Pasi unuope sur la ponteto.
  Tiu procedo prezentos ponton de transiro.
  Ŝi serĉis ponton (transiron, pretekston) al pli intima konversacio.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  aerponto,arkoponto,flosponto,fostoponto,kantilevra ponto,latisponto,levponto,mezurponto,moviĝponto,pendoponto,ponteto,pontferdeko,pontimposto,pontisto,pontkapo,pontlingvo,ponto,rulponto,stajponto,superponti,transponti,transporta ponto,valponto,ŝnurponto

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto


  abutmento
  aerponto
  akvedukto (akvoponto)
  arkaĵo
  dratjunto (ponto)
  fendego
  flugferdeko
  interpasilo
  kanalo
  kapo
  komandejo (ponto)
  konstruo
  metencefalo
  parapeto
  piliero
  planklataĵo
  planko
  pontimposto
  pontokapo
  pontolingvo
  pontono (flosponto)
  pontoplanko
  provizora
  rivero
  tunelo
  viadukto (valponto)
  vinĉo (rulponto)
  violono-ponteto
  ŝtona, fera, ligna, turniĝanta

  Ankaŭ vidu:

  pasi. rivero. trafiko. urbo. vojo.

  Eble rilatitaj:

  abutmentx, aerx, konstrux, landx, lingvx, tra, vagonx, veturx,