manĝi

*manĝ/i (tr)

 1. Maĉi kaj gluti (solidajn), gluti (likvajn) nutraĵojn: mi manĝis bongustan ovaĵon (Z); manĝi panon sen butero (Z); la pecon, kiun vi manĝis, vi elvomos (X); ne bone estas manĝi tro multe da mielo (X); venu, manĝu de mia pano (X); la lipoj ne montru, kion manĝis la buŝo (Z); baldaŭ povis veni la sovaĝaj bestoj kaj manĝi iliajn korpojn (Z); (abs) oni havis sufiĉege por manĝi (Z); la infano ploras, ĉar ĝi volas manĝi (Z).
  dieto, frandi, gustumi, vori.
 1. Same fari laŭ difinitaj sociaj moroj: la popolo sidiĝis, por manĝi kaj trinki (X); kiam vi sidiĝos, por manĝi kun reganto [...] (X); ŝi devigis ŝin manĝi en la kuirejo (Z); se vi ne manĝas la karnon de la Filo de homo [...] vi ne havas en vi vivon (N); ĉiu manĝas, kiel li aranĝas (Z).
  gastronomio, menuo, tablo.
 1. Nutri sin el kutima, difinita nutraĵo: mi neniam manĝas viandon; ekster tiu ĉi ni manĝas verdajn legomojn, fruktojn kaj berojn, kiujn alportas ĉiufoje la responda jartempo (Z); lupo lupon ne manĝas (Z); vulpo mienon ŝanĝas, sed plue kokidojn manĝas (Z).
 1. (io) Konsumi, foruzi: rusto manĝas feron, kaj zorgo la homon (Z).
 1. (f) Avide karesi: manĝi iun per la rigardo (Z); la bebon ŝi manĝis per kisoj.
 • manĝo
  1. Ago manĝi: kiu pensas pri manĝo, kiu pensas pri dormo? (Z); (ss) Ago manĝi nutraĵon pli-malpli arte pretigitan, je difinitaj horoj ĉiutage: matenmanĝo, tagmanĝo, vespermanĝo; kiaj estas la horoj de la manĝoj?; veni post la manĝo (Z); ĝi estas mustardo post la manĝo (Z); [KRISTANISMO] la sankta Manĝo (la lasta manĝo de Jesuo kun la disĉiploj, kiun la tradicio rilatigas kun eŭkaristio).
  1. Tuto de la nutraĵoj, konsumataj dum manĝo 1: fremda manĝo havas bonan guston (Z); ili regalis lin per biero kaj bona manĝo (Z).
  1. (evi) = plado 2: ne spiciĝas manĝo de mastrina beleco (Z); unu ovo malbona tutan manĝon difektas (Z); kio ne estas?-Supo kaj rostaĵo. Kiel, nur du manĝoj? (Z); pli bona estas manĝo el verdaĵo (X) (ol bovaĵoj); el tiuj ĉi simplaj materialoj mia edzino preparas manĝojn, kiujn mi certe preferas al la manĝoj el la kuirejoj de la plej bonaj hoteloj (Z).
 • manĝado
  Agado de tiu, kiu manĝas: dum la manĝado venas apetito (Z); oni metis ilin en la kuirpoton, ĉar oni pensis, ke ili servas al manĝado (Z).
 • manĝado
  Sinnutrado per -o: ĉevalmanĝado, fiŝmanĝado, termanĝado.
 • manĝaĵo
  Tiu, kio povas esti manĝata: multe da manĝaĵo estas sur la kampo de malriĉuloj (X); la formikoj [...] en somero pretigas al si manĝaĵon (X); niajn ceterajn manĝaĵojn mi aĉetas tie (Z); pleŭronektoj, kiujn eĉ reĝo nomus belega manĝaĵo (Z); (f) la popolo fariĝis manĝaĵo por la fajro (X); ne timu la popolon de la lando, ĉar nia manĝotaĵo ili estas (X).
  nutraĵo, kuiraĵo.
 • *manĝebla
  Tia, ke ĝi povas esti manĝata: ne ĉiu kreskaĵo estas manĝebla (Z); butiketo kun manĝeblaĵoj (Z) (manĝmaterialo (Z)).
 • manĝegi
  Multe kaj avide manĝi: drinkemulo kaj manĝegemulo (X); (f) ĵaluzo manĝegis lin (B).
 • manĝejo (Z)
  Loko, kie oni manĝas: la manĝejo de la monaĥoj, de la soldatoj; malkara manĝejo; de tiu tempo mi manĝadas en la manĝejo de [...] (Z).
  refektorio, restoracio, manĝoĉambro.
 • manĝeti
  Malmulte aŭ senapetite manĝi.
 • manĝeto
  Malabunda, mallonga manĝo: vojaĝa manĝeto.
  lunĉo.
 • manĝigi
  1. Fari, ke iu manĝu: vi min manĝigos, mi vin trinkigos (Z); mi manĝigas mian ĉevalon (Z).
  1. Fari, ke io estu manĝata: se via malamanto estas malsata, manĝigu al li panon (X); mi manĝigos al vi la koton de la strato!
 • manĝilo
  Tranĉilo, forko, kulero, bastoneto aŭ simila objekto (ekz. asparago trulo aŭ limaktenilo) por manĝi.
  servico.
 • *manĝilaro
  Tuto de la iloj kaj vazoj, kiujn oni uzas por manĝi: surmeti, formeti la manĝilaron.
  kovri.
 • manĝujo
  Ujo, el kiu estas manĝate.
  gamelo, telero, kripo.
 • manĝ (o)meto
  ĉiu el la sinsekvaj partoj de ceremonia manĝo, konsistanta el la diversaj pladoj, kiujn oni samtempe metas sur la tablon kaj samtempe formetas (supoj, fiŝoj, entreoj, viandoj, desertoj): poste oni donis la samajn manĝmetojn denove de la komenco (Z).
  servico, surtablo.
 • almanĝaĵoj
  Akcesoraj manĝaĵoj, kiuj akompanas la plej gravan regalaĵon: verdaj, krudaj almanĝaĵoj; fiŝaj, porkaj almanĝaĵoj; almanĝaĵoj de sakeo.
 • ĉefmanĝaĵo
  La plej nutranta parto de la manĝo.
  rostaĵo.
 • ĉiomanĝanta
  [ZOOLOGIO] Havanta kapablon sin nutri same el karno kiel el vegetaĵoj. SIN. ĉiovora.
 • ĉirkaŭmanĝi
  Manĝi la eksteran parton de io: ili ĉirkaŭmanĝos ĉiujn arbojn (X); ĉirkaŭmanĝitaj ostoj (Z).
  ronĝi.
 • formanĝi (tr)
  Tute konsumi per manĝado: formanĝis en merkredo, ne serĉu en vendredo (Z); kiam kato jam formanĝis, forpelado ne helpos (Z); la hundoj formanĝos la karnon de Izebel (X); (iu popolo) formanĝos vian rikolton, viajn ŝafojn, viajn vinberojn kaj viajn figojn (X); (f) la glavo formanĝas jen tiun, jen alian (X); tiu formanĝis liajn lastajn fortojn.
  vori.
 • kunmanĝanto
  Tiu, kiu partoprenas en komuna manĝo.
 • malmanĝi (fm ŝerce)
  1. Feki.
  1. Vomi.
 • postmanĝa
  Okazanta post manĝo: postmanĝa stomakdoloro.
 • submanĝaĵo
  Manĝaĵo de malalta nutrovaloro.
 • tramanĝi
  ĝisfine manĝi: kiel veston tramanĝos ilin tineoj, kaj kiel lanaĵon tramanĝos ilin vermoj (X).
 • abelmanĝulo
  Meropo.
 • (ordinara) abelmanĝulo
  Sp. de meropo (Merops apiaster).
 • bluvanga abelmanĝulo
  Sp. de meropo (Merops superciliosus).
 • hommanĝulo
  1. Kanibalo.
  1. Tigro, leono, kiuj lernis ataki la homojn.
 • krakmanĝejo
  Simpla restoracio, kie oni manĝas stare kaj rapide.
 • ladmanĝo
  [KUIRARTO] Konservita manĝaĵo, enfermita en ladskatolo.
 • *matenmanĝi, *vespermanĝi (ntr)
  Manĝi je tiuj tempoj de la tago.
 • *tagmanĝi (ntr)
  Manĝi ĉirkaŭ tagmezo.
 • rapidmanĝaĵo
  Manĝaĵo aĉetebla en rapidmanĝejo.
 • rapidmanĝejo
  Simpla restoracio, kie oni manĝas rapide, eventuale starante: aŭtorapidmanĝejo (rapidmanĝejo, kie oni povas manĝi en sia aŭto).
  kafeterio, lunĉejo.
 • satmanĝi
  Manĝi ĝissate.
 • temanĝo
  Malpeza manĝo dum la posttagmezo, kutime konsistanta el teo, kukoj, keksojsandviĉoj.
 • ungomanĝema
  Havanta la miskutimon ĉirkaŭmanĝi siajn ungojn.

  manĝi


  Esprimoj

  Aranĝi delikatan, rafinitan menuon.
  Atentu, via maniko trempiĝas en la sauco.
  Bonan apetiton!
  Disbuki zonon pli vaste.
  Doni al iu (por) manĝi kaj trinki.
  Dufoja manĝado en la tago.
  Dum la manĝado venas apetito.
  Ekscesoj en la manĝado.
  Fari misgluton.
  Fidi la fajnan guston, la nazon de sia ĉefkuiristo.
  Gui delikatajn manĝojn.
  Havi la okulojn pli grandajn ol la ventro.
  Havi malbonan stomakon, digeston.
  Havi nenion por manĝi.
  Inviti iun ĉe sia tablo.
  Kiaj estas la horoj de la manĝoj? Unua manĝmeto.
  Kompleta servico el fajenco (teleroj, pladoj, saŭcujo, salatujo,
  Kunporti ne varman manĝaĵon.
  La odoro de la rostaĵo tiklis ĉies nazon.
  La plezuroj de la tablo.
  La prezo de la manĝo estas 8 eŭroj; en tiu prezo estasentenata lavino; 8 eŭroj ekskluzive je, de la vino.
  La prezo ekskluzivas, inkluzivas, inkludas.
  La registaro porciumis la kafon.
  La rostata kokido apetitveke oriĝis.
  La tagmanĝo vin atendas.
  Lavi la telerojn.
  Leki al si la lipojn.
  Li manĝus fernajlojn.
  Li ricevis pli ol kiom lia porĉio.
  Malbloki kontingenton de sukero.
  Malfruiĝi al la tagmanĝo.
  Malsata kiel lupo.
  Manĝi modere, ĝis krevo, ĝissate.
  Manĝi sen apetito, nur per dentopintoj, tiom kiom birdeto.
  Manĝi, gluti ion per la okuloj.
  Mi volas pezi malpli.
  Ne el unu forno li jam manĝis panon.
  Ne por manĝi ni vivas, sed por vivi ni manĝas.
  Neelĉerpebla provizo de manĝaĵoj.
  Pezeco de malbone kuirita pano.
  Plenŝtopi sian ventron.
  Porciolimigo en milittempo.
  Preni tagmanĝon en restoracio kun fiksa prezo, laŭ karto.
  Preni tagmanĝon en restoracio.
  Prenu supon al vi!.
  Prilevi la tablon.
  Primeti la tablon (alonĝo).
  Restis nenio absolute nek por mordi nek por gluti.
  Senmaĉe gluti.
  Servi ĉe tablo.
  Servico da glasoj.
  Sin levi de ĉe tablo.
  Sin regali per bona manĝo.
  Surtabligi la fruktojn (en la fino de la manĝo).
  Surtabligi manĝaĵon.
  Venigi akvon en la buŝon.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  manĝo)meto, manĝado, manĝaĵkorbo, manĝaĵo, manĝeblacipero, manĝeblakanao, manĝeblakolokazio, manĝeblalikopersiko, manĝebla, manĝegi, manĝejo, manĝeti, manĝeto, manĝi, manĝigi, manĝilaro, manĝilo, manĝindakantarelo, manĝkarto, manĝo, manĝoleo, manĝometo, manĝoskatolo, manĝoĉambro, manĝoŝranko, manĝujo, abelmanĝulo, abelmanĝulo, abelmanĝulo, almanĝaĵoj, formanĝi, insektomanĝuloj, karnomanĝa, karnomanĝuloj, krakmanĝejo, kunmanĝanto, ladmanĝo, malmanĝi, matenmanĝi, postmanĝa, rapidmanĝaĵo, rapidmanĝejo, satmanĝi, submanĝaĵo, tagmanĝi, temanĝo, tramanĝi, ungomanĝema, vespermanĝi, ĉefmanĝaĵo, ĉiomanĝanta, ĉirkaŭmanĝi

  Unuaj lernendaĵoj

  akvo biero fiŝo frukto glacio greno kafo kuko lakto legomo oleo ovo pano pasto rizo salo spico sukero teo viando vino

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto


  dieti
  digesti
  drinki
  fasti
  formanĝi , gluti ion per unu gluto
  frandi
  gluti misvojen
  gluti
  leki
  maĉi
  misdigesti
  misgluti
  mordi
  nutri
  regali
  regurgiti
  ronĝi
  rukti
  soifi
  suĉi
  trinki
  vomi
  vori

  acida kremo
  barĉo
  buljono
  butero
  deserto
  fiŝo
  fromaĝo
  galantino
  glaciaĵo
  grasoj
  griaĵo
  grivoj
  gulaŝo
  kalorioj
  kando
  karbonhidratoj
  kaviaro
  kazeo
  kaĉo
  kolbaso
  konfitaĵo
  kotleto
  ladmanĝo (ladlakto, ladbovaĵo)
  lardo
  mielo
  omleto
  ovaĵo
  peza manĝaĵo
  pilafo
  proteinoj
  raguo
  riĉa manĝaĵo
  salato
  saŭco
  steko
  supo
  surogato
  veneno
  viando
  viktualio
  vitaminoj
  ĵeleo
  ŝaŝliko
  ŝinko

  bovlo
  breĉetita telero
  fingrolava bovlo
  korodimuna klingo
  plado
  rustimuna tranĉilo
  supujo )
  servico -ŝranko

  bankedo
  bufedo
  festeno
  kafejo
  kafeterio
  kantino
  lunĉo
  menuo
  pikniko
  refektorio
  restoracio
  supeo

  bongusta
  bulimio
  delektinda , fajna manĝo
  dolĉa
  ebria
  facila digesto
  freŝa
  malsata
  ranca
  sata
  sobra
  solida apetito
  vegetara

  aperitivo
  apetito
  dispepsio
  gusto
  kelnero
  konservaĵo el
  krevi , morti de mal sato
  mikroelementoj
  porcio
  porciuma karto
  provianto
  rekomendita restoracio
  riĉe, abunde primetita tablo
  senapetiteco
  siesti
  singulti
  suferi malsaton
  sveltiga dieto
  trinkmono
  vazlavisto
  veki , stimuli , eksciti , perdi apetiton
  ŝtala stomako

  Ankaŭ vidu:

  buŝo ., deserto , frukto , gusta , kuiri , legomo , likvo , manĝi , menuo , restoracio , viando

  Iel rilatitaj:

  -aĉ -aĵ abstinx agapx akvx ambrozix amex antropofagx aperitivx apetitx bananx bankedx barĉx berx bierx bonx bovlx brustx bufedx bulimix buljonx buterx buŝx delektx desertx dietx digestx dispepsix dolĉx drinkx ebrix ekscitx elementx eŭkaristix fajnx fastx festenx festx fiŝx forkx fornx frandx freŝx fromaĝx fruktx galantinx gamelx gastronomix gastx glacix glutx grasx grenx grivx grix gulaŝx gustumx gustx hotelx kafeterix kafx kalorix kandx kanibalx kantinx karbonx karnx kaviarx kazex kaĉx keksx kelnerx kiom klingx kolbasx konfitx konservx konsumx kotletx kremx krevx kripx kuirx kukx kulerox kulerx ladx laktx langx lardx legomx lekx likvx lipx lunĉx malbonx malsatx manĝx matenx maĉx menux mielx mordx nutrx olex omletx ovx panx pastx perdx pezx piknikx pilafx pladx pokalx porcix porĉix proteinx proviantx ragux rancx refektorix regalx regurgitx rekomendx restoracix rizx riĉx ronĝx ruktx salatx salx sandviĉx satx saucx saŭcx servicx servx siestx singultx sobrx soifx solidx spicaĵx spicx stekx stimulx stomakx suferx sukerx supex supx surogatx suĉx sveltx tablx tagx tasx telerx tex tranĉilx tranĉx trinkx trulx vazx vegetarx vekx venenx ventrx vesperx viandx viktualix vinx vitaminx vomx vorx ĵelex ŝaŝlikx ŝinkx ŝrankx