kuraĝa

*kuraĝ/a

 1. Ne perdanta sian memregadon, sian animfirmecon antaŭ danĝero: kuraĝa soldato (B); la kuraĝa maristo dronis en la maro (Z); Josuo diris al ili (la militestroj): Ne timu kaj ne tremu, estu fortaj kaj kuraĝaj (X); la kuraĝa rajdanto, kiu liberigis la malfeliĉan fraŭlinon, forrabitan de la pigmeoj (Z).
  aŭdaca, brava.
 1. Trankvile energia antaŭ malfacilaĵoj, ofendoj ks: kuraĝa ĥirurgo (B); estu kuraĝa kaj agu (X); ĉiam kontraŭ atakoj sovaĝaj nin tenu kuraĝaj (Z).
  konstanta, obstina, persista.
 1. (io). Karakterizata de tia memregado kaj energio: kuraĝa mieno antaŭ propra kameno (Z) (de timemulo); plej kuraĝa forta entrepreno (Z); ĉu por kuraĝa, ne aŭdita faro la rajton havas sole nur ia viro? (Z); kuraĝa pens' al mi subite venis (Z); kompreni kuraĝan aludon (Z).
 • kuraĝe
  1. Sen timo antaŭ la danĝero: kuraĝe batali (Z); li riskas kuraĝe sian vivon (Z); tiu, kiu kuraĝe pasas montojn kaj arbarojn por landon liberigi de rabistoj (Z); kiu kuraĝe aliras, facile akiras (Z); fidele kaj kuraĝe mi restos via hetmano ĝis la morto (Z).
  1. Sen moliĝo antaŭ penoj, malfacilaĵoj: la popolo laboris kuraĝe (X); vi povas kuraĝe skribi al li kun la certeco, ke li vin komprenos (Z); la demandojn [...] vi povas kuraĝe enmeti en ia programon (Z); nur rekte, kuraĝe kaj ne flankiĝante! (Z); ĉesu plori, tenu vin kuraĝe! (Z).
 • kuraĝo
  1. Firmeco de la koro antaŭ danĝero: la kuraĝo kreskas kune kun la danĝero (Z); kuraĝon mi havas sufiĉe, por iri nudapiede tra la mezon de la infero (Z); perdis la kuraĝon ĉiuj logantoj [...] , falas sur ilin timo kaj teruro (X); kun kuraĝ' prudenta tiam ambaŭ elpaŝos ni (Z); malantaŭ barilo kuraĝo estas facila (Z).
  1. Trankvila energio antaŭ malfacilaĵoj, penoj ks: li kuraĝon kolekti ne bezonas (Z) (li estas aplombulo); kuraĝo ĉion atingas (Z); doni kuraĝon al iu (Z); (formo de ĝentileco) ĉu estas permesite al ni havi la kuraĝon inviti vin? (Z).
 • kuraĝi (+ infinitivo)
  Havi la kuraĝon ion fari:
  1. fantomon mi faros el ĉiu, kiu kuraĝos min reteni! (Z); kiu alia kuraĝos en sia koro alproksimiĝi al Mi? (X); ne kuraĝas tiam (en Kristnaska nokto) la spiritoj sin montri (Z);
  1. tio ĉi estas pli, ol mi kuraĝis esperi (Z); nun mi povas laŭte kanti tion, kion mi aliloke ne kuraĝus flustri (Z); ŝi kuraĝis entrepreni la vojaĝon ĉi tien (Z); mi ne kuraĝis tion diri al vi (B); ne kuraĝi havi propran juĝon (Z); (ĝentilforme) mi kuraĝas prezenti mian familion (Z).
 • kuraĝigi
  Inspiri al iu kuraĝon:
  1. lia ekzemplo kuraĝigis la tutan armeon;
  1. la aplaŭdoj kuraĝigis la timeman oratoron (B); la frukto de tiu meditado kuraĝigis min por plua laborado (Z); ĉiu helpas sian proksimulon [...] kaj la skulptisto kuraĝigas la fandiston, la ladfaristo la forĝiston (X).
 • kuraĝiĝi
  Iĝi kuraĝa:
  1. post la unua venko la junaj soldatoj kuraĝiĝis (B);
  1. dum li parolis al mi, mi kuraĝiĝis kaj diris [...] (X).
 • kuraĝulo
  Homo kuraĝa: libereco, kies sola nomo [...] la kuraĝulojn timigas (Z); maldolĉe plorkrios eĉ kuraĝulo (X); post la fino de l' batalo estas multe da kuraĝuloj (Z); ĉe nudaj monaĥinoj vi estas granda kuraĝulo! (Z).
 • malkuraĝa
  Timanta antaŭ danĝero: mi neniam estis malkuraĝulo (Z).
 • nekuraĝa
  Timida: infano, kiu nekuraĝe esprimas sian deziron (Z).
 • rekuraĝigi
  Inspiri kuraĝon al persono, kiu ĝin perdis; ree fari iun kuraĝa.
 • senkuraĝa
  Ne havanta kuraĝon, energion; deprimita: malnobla, senkuraĝa vermo! (Z); for, senkuraĝa timemulo! (Z); sklavoj kaj senkuraĝuloj! (Z).
 • senkuraĝigi
  Senigi iun je kuraĝo: la morto de la ĝeneralo senkuraĝigis la armeon.

  kuraĝa


  Brave, kuraĝe batali.Kolekti sian kuraĝon.La kuraĝo kreskas kun la danĝero.La sep ĉefaj virtoj estas kvar naturaj (justeco, saĝo, modereco kajkuraĝo) kaj la tri teologiaj (kredo, espero kaj karitato).Lia kuraĝo sinkis en la krurojn, en la botojn.Perdi, repreni kuraĝon.Tio (= helpo) estis pli ol mi kuraĝis esperi.
  arda.aroganta.atakema.aventurema.brava.decidema.fajra.firma.freneza.impeta.kavalireca.maltimema.milita.soldata.militema.milittrejnita.nebridebla.nedresebla.nefleksebla.neobeigebla.nepripensema.nesingarda.rezoluta.riskema.senhezita.senkonsidera.senlogika.senpripensa.sperta.temerara.tromemfida.troriskema.varmsanga.
  aŭdaci.defii.fanfaroni.fronti.hazardi.kontraŭstari.maleviti.riski.spiti.tremi.
  aplombo.bravofiero.Donkiĥoto.flegmo.heroo.kolrompulo.leono.memrego.riskemulo.
  esperi.

  Iel rilatitaj:

  atakx aŭdacx bravx demoralizx esperx evitx herox hezitx korx militaferx obex soldatx timx trankvilx