centaŭrio

centaŭri/o

[ BOTANIKO] G. (Centaurium el gencianacoj) de unu-, du- k plur-jaraj herboj kun integraj, senpetiolaj folioj k kun cumo el purpuraj, rozaj aŭ malofte flavaj floroj; ĉ. 20 sp-oj, precipe N-hemisferaj, i.a. eritreo.
centaŭreo.

Iel rilatitaj:

BOTANIKO centaŭrex eritrex herbx