bupleŭro

[ BOTANIKO] G. (Bupleurum el apiacoj) de plantoj-unu-, du- k plur-jaraj herboj k tufarbustoj-kun integraj folioj k kun flavaj aŭ verdetaj floroj en umbeloj pli-malpli kapformaj; 180-190 sp-oj, precipe N-hemisferaj, kelkaj pororname kultivataj.

Eble rilatitaj: