araŭkario

[botaniko] G. (Araucaria el araŭkariacoj) de altaj, plejparte dioikaj koniferaj arboj kun tipe verticilaj branĉoj, kun dense spirale sidaj folioj k kun globformaj konusoj; 18 sp-oj el la S hemisfero, pluraj pororname kultivataj.
agatido.
florx ,

Eble rilatitaj: