angeliko

[botaniko] G. (Angelica el apiacoj) de plurjaraj, altaj herboj, kies senhara, fortika, kava tigo portas plume kunmetajn foliojn kun larĝaj k dentaj folieroj; ĉ. 110 sp-oj el la N hemisfero k eble Nov-Zelando; ĉe pluraj sp-oj la tigo k petiolo estas sukerriĉaj k la radiko k frukto enhavas esencon, uzatan kiel parfumo aŭ por aromigi likvoron.
  • ĝardenangeliko
    Sp. de angeliko (A. archangelica) el N Eŭropo, ofte kultivata, antaŭe kiel legomo, nun precipe por konfitado k aromigo.

  • Angeliko (Z)
    Virina nomo.
    angeliko


    Iel rilatitaj: