Angeliko

virina nomo
[ botaniko] G. (Angelica el apiacoj) de plurjaraj, altaj herboj, kies senhara, fortika, kava tigo portas plume kunmetajn foliojn kun larĝaj k dentaj folieroj; ĉ. 110 sp-oj el la N hemisfero k eble Nov-Zelando; ĉe pluraj sp-oj la tigo k petiolo estas sukerriĉaj k la radiko k frukto enhavas esencon, uzatan kiel parfumo aŭ por aromigi likvoron.

Esprimoj:Kelkaj kunmetaĵoj:Vortoj uzitaj en la sama kunteksto:Rilatitaj vortoj:Eble rilatitaj: