Vortludoj

Plimultaj vortludoj estas facile kompreneblaj de homo, sed ne de komputilo. Fakte, komputilo malkovras amason da plursignifaj vortoj, eĉ se por homo ili evidente estas sensignifaj.

Komencanto pri Esperanto ne ĉiam konas la radikon uzatan en certa kunmetaĵo, sed li ja povas koni la aliajn eblajn radikojn. Pro tio indas foje uzi 'signon en kumetaĵoj, por malambiguigi vorton.
Oni povus ankaŭ uzi metodon komputilistan : senTema, sentEma, diAmanto

a'bonit abon'it
a'bonit abon'it a'bo'nit
a'dam'ter ad'am'ter
a'eros'led aer'o'sled aer'os'led a'e'ros'led
a'erot'ru aer'ot'ru aer'o'tru a'e'rot'ru
a'fri'kanin afrik'an'in
a'gant ag'ant
a'gant'ec ag'ant'ec
a'gem ag'em
a'gem'ec ag'em'ec
a'gem'eg ag'em'eg
a'gig'int ag'ig'int
a'gigant ag'i'gant
a'go'dev ag'o'dev
a'go'fot ag'o'fot
a'go'pov ag'op'ov ag'o'pov
a'got'ag ag'o'tag
a'got'ag ag'ot'ag ag'o'tag
a'kadi'an'in akad'ia'ni'n
a'kordit akord'it a'kord'it
a'krad'ent akr'a'dent
a'kraton akr'a'ton akr'ato'n
a'kri'grad akr'i'grad akr'ig'rad
a'kver akv'er
a'kvit akv'it
a'kvot'ag akv'o'tag akv'ot'ag
a'kvot'rem akv'o'trem
a'kvot'rem'ad akv'o'trem'ad
a'kvot'ret akv'o'tret
a'kvot'ret'ad akv'o'tret'ad
a'kvot'rin'kad akv'o'trink'ad
a'kvot'ru akv'o'tru akv'ot'ru
a'kvot'u'bar akv'ot'u'bar akv'o'tub'ar
a'kvot'ur akv'o'tur akv'ot'ur
a'lig'ad al'ig'ad
a'limon'dism ali'mond'ism ali'mon'dism
a'lir'ej ali're'j
a'lir'ej ali're'j a'li're'j
a'liĝe'mul ali'ĝem'ul
a'luz al'uz
a'mag am'ag
a'mat am'at
a'mat'aĵ am'at'aĵ
a'mat'ig am'a'tig
a'mat'ig am'a'tig am'at'ig
a'mebl am'ebl
a'mem'ec am'em'ec
a'met am'et
a'mino'alkohol amin'o'alkohol
a'mino'glutar'at amin'o'glutar'at
a'mino'propan amin'o'propan amin'op'ro'pan amin'o'prop'an
a'mino'tolu'en amin'o'tolu'en amin'ot'ol'u'en
a'mis'tin am'ist'in
a'mont'ec am'ont'ec
a'mot am'ot
a'mov'iv am'o'viv
a'mul'in am'u'lin
a'nimf'orest anim'for'est
a'nom'al an'o'mal
a'parti'ĝem apart'iĝ'em a'part'iĝ'em
a'po'gigant apog'ig'ant apog'i'gant
a'protest'ik apr'o'testik a'prote'stik
a'pudu'lin apud'ul'in a'pud'ul'in
a'ret ar'et
a'rig ar'ig
a'rig'it ar'ig'it
a'rod'id ar'o'did
a'sir'an a'si'ran as'i'ran
a'sir'i as'ir'i
a'skoli'ken as'kolik'en ask'o'liken
a'societ asoci'et a'soci'et
a'ten at'en a'te'n
a'ten'an at'e'nan
a'ten'an at'e'nan a'te'nan
a'ten'an'in a'te'nan'in at'e'nan'in
a'tre'id at're'id
a'tropism atrop'ism a'trop'ism
a'velar'bet avel'arb'et av'e'lar'bet a'vel'arb'et
a'vertig'int avert'ig'int a'vert'ig'int
a'vet av'et
a'vin'aĉ avi'n'aĉ av'in'aĉ a'vi'n'aĉ
a'vin'j av'in'j avi'n'j a'vi'n'j
a'vin'j avi'n'j
a'vin'j avi'n'j a'vi'n'j
a'ĉar aĉ'ar
a'ĝu'lar aĝ'u'lar aĝ'ul'ar
a'ĵar aĵ'ar
a'ĵet aĵ'et
abak a'bak
abandon a'band'on
abat a'bat
abat'ec a'bat'ec
abat'ej a'bat'ej
abat'in a'bat'in
abatis abat'is
abatis abat'is a'bat'is
abazi a'baz'i
abel a'bel
abel'an a'bela'n
abel'ar a'be'lar
abel'ar a'bel'ar a'be'lar
abel'bred'a'dist abel'bred'ad'ist
abel'ej a'bel'ej
abel'et a'be'let
abel'et a'be'let a'bel'et
abel'in a'bel'in a'be'lin
abel'ist a'be'list
abel'kest a'bel'kest
abel'koloni abel'kolon'i
abel'korb a'bel'korb
abel'korp a'bel'korp
abel'kultur abel'kult'ur
abel'kultur'ist abel'kul'turist
abel'manĝ'ul a'bel'manĝ'ul
abel'migr a'bel'migr
abel'organiz'aĵ abel'organ'iz'aĵ
abel're'ĝin abel'reĝ'in a'bel'reĝ'in
abel'terapi abel'tera'pi a'belt'era'pi
abel'u'jar abel'uj'ar a'bel'uj'ar
abel'uj a'bel'uj
abel'ul a'bel'ul a'be'lul
abel'vaks a'bel'vaks
abel'venen a'bel'venen abel'ven'en
abel'ĉe'lar abel'ĉel'ar a'bel'ĉel'ar
abel'ĉel a'bel'ĉel
abelard abel'ard a'be'lard
aberaci a'be'raci
aberaci a'be'raci a'ber'ac'i
abevili a'be'vil'i
abi a'bi
abi'ar a'bi'ar
abi'ar'bar abi'arb'ar
abi'et a'bi'et
abi'famili abi'fa'mili
abi'konus abi'kon'us
abi'lign abi'lig'n a'bil'ig'n
abi'o'branĉ abi'ob'ranĉ
abi'o'branĉ'et abi'ob'ranĉ'et
abi'os'em a'bio'sem abi'o'sem
abi'sem a'bis'em
abimeleĥ abi'mel'eĥ
abiogenez abi'o'genez
abisen abi'sen
abisen abi'sen a'bis'en
abisen'uj abi'sen'uj a'bis'enu'j
abiseni abisen'i abi'sen'i
abiseni abisen'i abi'sen'i a'bis'en'i
abism'or'and abism'o'rand
abiturient a'bit'uri'ent abi'tur'i'ent
abiturient abi'tur'i'ent
abiturient'in abi'tur'i'ent'in abi'tur'ie'n'tin
abiturient'iĝ a'bit'uri'ent'iĝ abi'tur'i'ent'iĝ
abiturient'iĝ abi'tur'i'ent'iĝ
abiturient'kandidat abiturient'kandid'at
ablativ a'blat'iv
abol a'bol
abol'ad a'bo'lad a'bol'ad
abol'ant a'bol'ant a'bo'lant
abol'ind a'bo'lind
abol'ism a'bol'ism
abol'ist a'bo'list
abol'it a'bol'it a'bo'lit
abolici a'bo'lici abol'ic'i
abolici'ist'in a'bo'lici'ist'in abol'ic'i'ist'in
abolici'it a'bo'lici'it abol'ic'i'it
abolici'iĝ abol'ic'i'iĝ a'bo'lici'iĝ
abomas a'bo'mas
abomen'ad a'bo'menad
abomen'aĵ'ar abomen'a'ĵar
abomen'ind'ec abomen'in'dec
abomen'sent a'bo'mens'ent
abon a'bon
abon'ad a'bon'ad
abon'ant a'bon'ant
abon'ant'ar abon'an'tar a'bo'nan'tar
abon'at a'bon'at
abon'bilet abon'bi'let
abon'ebl a'bon'ebl
abon'ej a'bon'ej a'bo'ne'j
abon'help a'bon'help
abon'ig a'bon'ig
abon'il a'bo'nil
abon'il a'bon'il a'bo'nil
abon'ind a'bon'ind
abon'int a'bon'int
abon'kotiz abon'kot'iz
abon'land a'bon'land
abon'ont a'bon'ont
abon'pag a'bon'pag
abon'pet a'bon'pet
abon'prez a'bon'prez
abon'serv a'bon'serv
abon'statistik abon'statist'ik abon'stat'i'stik abon'stat'ist'ik
aborigen a'bo'rig'en
aborigen a'bor'i'gen a'bo'rig'en
aborigen'in a'bor'i'geni'n
abort'em a'bor'tem
abort'ig a'bor'tig
abort'ig'ad a'bor'tig'ad
abort'ig'ant abort'i'gant a'bor'tig'ant
abort'ig'il a'bor'tig'il
abort'ig'ist'in abort'ig'is'tin abort'i'gist'in a'bor'tig'ist'in
abort'ig'it a'bor'tig'it
abort'int a'bor'tint
abort'is'tin abort'ist'in a'bor'tis'tin
abort'it a'bor'tit
abort'it'aĵ a'bor'tit'aĵ
abort'ul a'bor'tul
abrazi a'braz'i
abrazi'it a'braz'i'it
abrikot a'brik'ot
abrikot a'brik'ot a'bri'kot
abrikot'arb a'brik'ot'arb a'bri'kot'arb
abrikot'odor a'brik'ot'odor a'bri'koto'dor
abrikot'uj a'brik'o'tuj a'brik'ot'uj a'bri'kot'uj
abrog a'brog
abrogaci abrog'ac'i
absint'likvor absint'likv'or
absolut'i'gant absolut'ig'ant
absurd'a'ĵar absurd'aĵ'ar
absurd'aspekt absurd'a'spekt
abudabi a'bud'abi a'buda'bi a'bu'dab'i
abudabi a'buda'bi a'bu'dab'i
abuli a'bu'li a'bul'i
abund'akv'ant abund'a'kvant
abund'ec a'bu'n'dec
abund'foli abund'fol'i
abund'ig a'bu'n'dig
abund'o'korn abund'ok'orn abund'o'kor'n
abutil a'butil
abutment a'but'ment
ace'naften ace'naft'en ace'n'aft'en
acer ac'er
acer'branĉ acerb'ranĉ a'cerb'ranĉ
acer'foli acer'fol'i
acer'platan acer'plat'an
acer'sirop acer'sir'op
acer'suker acer'su'ker acer'suk'er
acerb a'cerb
acet a'cet
acet'acid a'cetac'id
acet'aldehid acet'ald'e'hid ace'tal'de'hid
acet'amid ace'tam'id
acet'anilid acet'anil'id
acet'at ac'etat
acet'at ac'etat a'cet'at
acet'bakteri acet'bak'teri
acet'ig ace'tig a'cet'ig
acet'o'aldehid acet'o'ald'e'hid
acet'o'nitril a'cetoni'tril
acetabul ace'tabul acet'a'bul
acetil a'cetil acet'il
acetil'acet a'cetil'acet acet'il'acet
acetil'glukoz'amin a'cetil'glukoz'amin
acetil'kolin a'cetil'kolin
acetil'salik'il'at a'cetil'salik'il'at
acetilen acetil'en a'cetil'en
aceton ace'ton acet'on a'cet'on
aceton'emi acet'on'emi ace'tonem'i
aceton'uri acet'on'uri ace'ton'uri
acetonil aceton'il
acid a'cid
acid ac'id a'cid
acid'afin ac'ida'fin
acid'afin ac'ida'fin acid'a'fin
acid'aĵ a'cid'aĵ
acid'ec a'cid'ec ac'i'dec
acid'et a'cid'et
acid'et'gust a'cid'et'gust
acid'et'ig ac'ide'tig acid'e'tig a'cid'et'ig
acid'funkci acid'funk'ci
acid'grup a'cid'grup
acid'hav a'cid'hav
acid'ig ac'i'dig a'cid'ig
acid'ig'at ac'i'dig'at a'cid'ig'at
acid'ig'it ac'i'dig'it a'cid'ig'it
acid'iĝ a'cid'iĝ
acid'iĝ a'cid'iĝ ac'id'iĝ
acid'iĝ'ant a'cid'iĝ'ant
acid'iĝ'int a'cid'iĝ'int
acid'kuv a'cid'kuv
acid'mien a'cid'mien
acid'nombr acid'n'ombr
acid'oz ac'i'doz a'cid'oz
acid'radik a'cidr'ad'ik
acid'rest a'cidr'est
acid'rost'aĵ a'cidr'ost'aĵ
acid'toler acid'tol'er
acid'ton a'cid'ton
acidimetr acid'i'metr
acin ac'in a'ci'n
acipenser ac'i'pens'er
acipenser'o'form ac'i'pense'ro'form ac'i'pens'er'o'form
acis ac'is a'cis
acor ac'or
ad'a'sism ad'as'ism
ad'am'pom a'damp'om a'dam'pom
ad'amid a'dam'id
ad'asist ad'as'ist
ad'il a'dil
ad'monad admon'ad ad'mon'ad
adamantin ad'a'mant'in a'dama'n'tin
adapt'i'ĝem adapt'iĝ'em
adapt'i'ĝem'ec adapt'iĝ'em'ec
adapt'o'metri adapt'o'metr'i
adaĝ ad'aĝ
adekvat ad'ek'vat ad'ekv'at a'dek'vat
adekvat'ec ad'ekv'at'ec ad'ek'vat'ec a'dek'vat'ec
adeliland ad'eli'land ad'e'lil'and
aden ad'en a'de'n
aden'o'pati aden'o'pat'i aden'op'at'i
aden'oid'ism aden'o'i'dism
aden'oid'it ad'e'no'id'it
aden'om ad'e'nom
adenin aden'in
adenin aden'in ad'e'ni'n
adenit aden'it ad'e'nit
adenozil aden'oz'il
adenozil'fosf'at aden'oz'il'fosf'at
adenozil'metionin adenozil'meti'oni'n
adenozil'tio'fosf'at aden'oz'il'tio'fosf'at
adenozin aden'oz'in
adenozin'di'fosf'at aden'oz'ind'i'fosf'at
adenozin'mono'fosf'at aden'oz'in'mono'fosf'at
adenozin'tri'fosf'at aden'oz'intr'i'fosf'at
adher ad'her
adher'ant ad'her'ant
adher'aĵ ad'her'aĵ
adiabat ad'ia'bat ad'i'abat
adiant a'diant
adiant'ac a'diant'ac
adiaŭ a'di'aŭ
adiaŭ a'di'aŭ ad'i'aŭ
adiaŭ'ad a'di'aŭ'ad ad'i'aŭ'ad
adiaŭ'ant a'di'aŭ'ant
adiaŭ'aĵ a'di'aŭ'aĵ ad'i'aŭ'aĵ
adiaŭ'banked adiaŭ'bank'ed
adiaŭ'dir ad'i'aŭd'ir
adiaŭ'dir'int ad'i'aŭd'ir'int
adiaŭ'donac adiaŭ'don'ac ad'i'aŭd'on'ac
adiaŭ'iĝ a'di'aŭ'iĝ ad'i'aŭ'iĝ
adiaŭ'kis ad'i'aŭk'is
adiaŭ'kis'ant ad'i'aŭk'is'ant
adiaŭ'melodi adiaŭ'melo'di
adiaŭ'salut adiaŭ'sal'ut
adici a'di'ci ad'ic'i ad'i'ci
adici'il ad'ic'i'il a'di'ci'il ad'i'ci'il
adici'it ad'ic'i'it a'di'ci'it
adici'iĝ a'di'ci'iĝ ad'i'ci'iĝ ad'ic'i'iĝ
adici'iĝ a'di'ci'iĝ ad'ic'i'iĝ
adien a'dien ad'ie'n
adip ad'ip
adip'at ad'ip'at ad'i'pat
adip'o'ĉel ad'i'poĉ'el
adip'oz ad'i'poz
adison a'dis'on ad'i'son
adiĝ ad'iĝ
adjekt ad'j'ekt
adjektiv adjekt'iv
adjektiv adjekt'iv ad'j'ekt'iv
adjektiv'ec adjekt'iv'ec ad'j'ekt'iv'ec
adjektiv'ig adjekt'iv'ig ad'j'ekt'iv'ig
adjudant ad'ju'dant ad'jud'ant
adjudik ad'ju'dik ad'jud'ik
adjudik ad'jud'ik
adjudik'ad ad'jud'i'kad ad'ju'dik'ad ad'jud'ik'ad
adjudik'ad ad'jud'i'kad ad'jud'ik'ad
adjudik'ant ad'jud'ik'ant ad'jud'i'kant
adjudik'at ad'jud'ik'at ad'ju'dik'at ad'jud'i'kat
adjudik'it ad'jud'i'kit ad'jud'ik'it ad'ju'dik'it
adjunkt ad'j'unkt
adjutant ad'jut'ant
adjutant'oficir adjutant'ofic'ir
administr ad'ministr
administr'ac ad'ministr'ac
administr'ad ad'ministr'ad
administr'ant ad'ministr'ant
administr'ant'ar ad'ministr'ant'ar
administr'anti'n ad'ministr'anti'n
administr'ar ad'ministr'ar
administr'at ad'mini'strat ad'ministr'at
administr'aĵ ad'ministr'aĵ
administr'ebl ad'ministr'ebl
administr'ej ad'ministr'ej
administr'in ad'ministr'in ad'min'istri'n
administr'ist ad'ministr'ist
administr'ist'ar ad'ministr'ist'ar ad'min'istri'star
administr'iĝ ad'ministr'iĝ
administr'o'fak ad'ministr'o'fak
administr'ot ad'ministr'ot
administr'um ad'ministr'um ad'mini'strum
administraci administr'ac'i ad'ministr'ac'i
administraci'ist administr'ac'i'ist ad'ministr'ac'i'ist
administrator administr'ator ad'ministr'ator
admir ad'mir
admir'ad ad'mi'rad ad'mir'ad
admir'and ad'mir'and ad'mi'rand
admir'ant ad'mir'ant
admir'at ad'mi'rat ad'mir'at
admir'aĵ ad'mir'aĵ
admir'ebl ad'mir'ebl
admir'eg ad'mi'reg ad'mir'eg
admir'eg'ant admir'e'gant ad'mi'reg'ant ad'mir'eg'ant
admir'eg'at ad'mir'eg'at ad'mi'reg'at
admir'eg'ig ad'mi'reg'ig ad'mir'eg'ig
admir'eg'ind ad'mi'reg'ind ad'mir'eg'ind
admir'em ad'mir'em ad'mi'rem
admir'end ad'mir'end
admir'ig ad'mi'rig ad'mir'ig
admir'ind ad'mir'ind
admir'ind'aĵ ad'mir'ind'aĵ
admir'ind'eg ad'mir'ind'eg
admir'ind'ul ad'mir'ind'ul
admir'int ad'mir'int
admir'o'bril ad'mi'robr'il
admir'o'plen admir'op'len ad'mir'op'len
admir'plen ad'mir'plen
admir'vek ad'mir'vek
admir'voĉ ad'mir'voĉ
admiral admir'al
admiral admir'al ad'mir'al ad'mi'ral
admiralitat admir'alit'at admiral'it'at
admiralt admir'alt
admitanc ad'mit'anc
admon ad'mon
admon'akir ad'monak'ir
admon'ant ad'mon'ant
admon'at ad'monat ad'mon'at
admon'aĉ'ad ad'mon'aĉ'ad
admon'eg ad'mon'eg
admon'et ad'mon'et
admon'inklin'ig admon'in'klin'ig
admon'int ad'mon'int
admon'it ad'mon'it
admon'pet ad'mon'pet
adob ad'ob
adolesk ad'ol'esk
adolesk ad'ol'esk a'dol'esk
adolesk'aĝ ad'ol'esk'aĝ
adolesk'ec a'dol'esk'ec ad'ol'esk'ec
adolesk'iĝ ad'ol'esk'iĝ a'dol'esk'iĝ
adolesk'ul ad'ol'eskul
adolesk'ul'in ad'ol'eskul'in
adolt'ul a'dol'tul ad'ol'tul
adonid a'don'id
adonis a'don'is ad'o'nis
adopt ad'opt
adopt'ad ad'opt'ad
adopt'ant ad'opt'ant
adopt'at ad'opt'at
adopt'em ad'opt'em a'dop'tem ad'op'tem
adopt'fili'n ad'opt'fili'n
adopt'ig ad'op'tig a'dop'tig ad'opt'ig
adopt'int ad'op'tint
adopt'int ad'opt'int ad'op'tint
adopt'it a'dop'tit ad'opt'it ad'op'tit
adopt'it ad'op'tit
adopt'it'ec a'dop'tit'ec ad'op'tit'ec ad'opt'it'ec
adopt'iĝ ad'opt'iĝ
adopt'o'fil ad'op'tof'il a'dop'tof'il ad'opt'o'fil
adopt'ont ad'opt'ont
ador a'dor
ador a'dor ad'or
ador'ad ad'o'rad a'dor'ad
ador'ag a'dor'ag
ador'an'tar ador'ant'ar a'dor'ant'ar ad'o'ran'tar
ador'ant a'dor'ant
ador'at ad'o'rat a'dor'at
ador'at'aĵ a'dor'at'aĵ ad'o'rat'aĵ
ador'at'in ador'a'tin ad'o'rati'n ad'o'rat'in
ador'cel a'dor'cel
ador'ebl a'dor'ebl
ador'ej a'dor'ej ad'ore'j
ador'em ad'o'rem a'dor'em
ador'end a'dor'end
ador'et a'dor'et ad'o'ret
ador'fal ad'orf'al
ador'ig ad'o'rig a'dor'ig
ador'ind a'dor'ind
ador'int a'dor'int
ador'it ad'o'rit a'dor'it
ador'kis ad'ork'is a'dor'kis
ador'salut a'dors'al'ut
ador'sent a'dors'ent
ador'sign a'dors'ig'n
adrenalin ad'ren'ali'n a'dren'ali'n
adrenalin ad'ren'ali'n a'dren'ali'n ad'ren'a'lin
adres a'dres
adres'ant a'dres'ant
adres'aparat a'dres'aparat
adres'ar a'dres'ar
adres'at ad're'sat a'dres'at
adres'at'in ad're'sati'n a'dres'at'in
adres'bend a'dres'bend
adres'don'it'aĵ adres'do'nit'aĵ a'dres'don'it'aĵ
adres'ebl a'dres'ebl
adres'erar a'dres'erar
adres'flank a'dres'flank
adres'foli a'dres'foli
adres'inform adres'in'form a'dres'inform
adres'ing a'dres'ing
adres'int a'dres'int
adres'it ad're'sit a'dres'it
adres'iĝ a'dres'iĝ
adres'kart a'dres'kart
adres'kart'et a'dres'kart'et
adres'libr a'dres'libr
adres'list a'dres'list
adres'material adres'materi'al
adres'ot a'dres'ot
adres'spac a'dres'spac
adres'ul ad're'sul a'dres'ul
adres'ŝanĝ a'dres'ŝanĝ
adrian adri'an
adriatik adri'atik
adsorb ad'sorb
adsorb'ebl ad'sorb'ebl
adstring ad'string
adstring'ant ad'string'ant
adstring'ant'aĵ ad'string'ant'aĵ
adstring'ec ad'string'ec
adstring'iĝ ad'string'iĝ
adukci a'duk'ci
aduktor a'dukt'or a'duk'tor
adulari ad'ul'ari ad'u'lar'i
adult'ag ad'ul'tag
adult'em ad'ul'tem
adult'em'ec ad'ul'tem'ec
adult'ig ad'ul'tig
adult'ig'at ad'ul'tig'at
adult'in ad'ul'tin
adult'int ad'ul'tint
adult'int'in ad'ul'tint'in ad'ul'tin'tin
adult'ul ad'ul'tul
adult'ul'in ad'ul'tul'in ad'ul'tuli'n
adult'ul'in adult'u'lin ad'ul'tul'in ad'ul'tuli'n
adulter adult'er
advekci ad'vek'ci
advent ad'vent
advent'bazar ad'vent'bazar
advent'ec ad'vent'ec
advent'ism ad'vent'ism
advent'ist ad'vent'ist
adventic advent'ic ad'vent'ic
adventiv advent'iv ad'vent'iv
adverb ad'verb
adverb'aĵ ad'verb'aĵ
adverb'ig ad'verb'ig
advers ad'vers
advers'ec ad'vers'ec
advers'ul ad'vers'ul ad'ver'sul
advokat ad'vok'at
advokat'ar ad'vok'at'ar ad'vok'a'tar
advokat'aĉ ad'vok'at'aĉ ad'vok'a'taĉ
advokat'aĵ ad'vok'at'aĵ
advokat'ec ad'vok'at'ec
advokat'edz'in ad'vok'at'edz'in
advokat'ej ad'vok'at'ej
advokat'in ad'vok'a'tin ad'vok'at'in
advokat'iĝ ad'vok'at'iĝ
advokat'ofic ad'vok'ato'fic ad'vok'a'tof'ic
advokat'ofic'ej ad'vok'ato'fic'ej ad'vok'a'tof'ic'ej
aed a'ed
aer a'er
aer'ad a'e'rad
aer'akcident aer'akci'dent
aer'alarm aer'a'larm a'e'ral'arm
aer'amas aer'a'mas a'era'mas a'e'ram'as
aer'analiz'il aer'anal'iz'il aer'an'aliz'il
aer'atak aer'a'tak
aer'balon aer'bal'on
aer'balon'et aer'bal'o'net aer'bal'on'et
aer'bat'alil aer'batal'il
aer'batal aer'bat'al
aer'bezon aer'be'zon
aer'blov a'er'blov
aer'bobel aer'bob'el aer'bo'bel
aer'bomb'ad a'er'bomb'ad
aer'bul a'er'bul
aer'bus a'er'bus
aer'defend aer'de'fend
aer'defend'il aer'de'fen'dil aer'de'fend'il
aer'defend'kanon aer'de'fend'kanon
aer'detru'it aer'de'tru'it
aer'difekt'it aer'di'fek'tit
aer'divizi aer'di'vizi aer'di'viz'i
aer'ec a'er'ec
aer'emi a'e'rem'i
aer'en'ĵet a'e'ren'ĵet
aer'et a'e'ret
aer'facil aer'fac'il
aer'fe a'er'fe
aer'flot a'er'flot
aer'flu a'er'flu
aer'flu'ad a'er'flu'ad
aer'flu'ej a'er'flu'ej
aer'fotograf'ad aer'foto'graf'ad
aer'glob a'erg'lob
aer'glob'et a'erg'lob'et
aer'glut a'erg'lut
aer'gut a'erg'ut
aer'hejt'ad a'er'hejt'ad
aer'helic aer'hel'ic
aer'invad aer'in'vad a'erin'vad a'e'rin'vad
aer'it a'e'rit
aer'izol a'e'riz'ol
aer'izol'it aer'izo'lit a'e'riz'ol'it
aer'kampanj aer'kampan'j aer'kamp'an'j
aer'kastel aer'kast'el
aer'kav a'er'kav
aer'kern aer'ker'n
aer'kolon aer'kol'on
aer'kolon'et aer'kol'o'net aer'kol'on'et
aer'kompani aer'kompan'i aer'kom'pan'i
aer'kontrol'ist aer'kontr'ol'ist
aer'koridor aer'kori'dor aer'kor'id'or aer'ko'rid'or
aer'kusen aer'kus'en
aer'li'kad aer'lik'ad
aer'lini aer'lin'i
aer'mar a'er'mar
aer'mas a'er'mas
aer'milit aer'mi'lit aer'mil'it
aer'motor aer'mot'or
aer'mov a'er'mov
aer'navig'ad aer'nav'ig'ad
aer'navigaci aer'navig'ac'i aer'nav'ig'ac'i
aer'ne'toler aer'ne'tol'er
aer'o'flu a'e'ro'flu
aer'o'gene aer'o'gen'e
aer'o'generator aer'o'gener'ator aer'o'gene'rat'or aer'o'gen'erat'or
aer'o'plen aer'op'len
aer'o'polu aer'o'pol'u aer'op'ol'u
aer'o'temperatur aer'o'temp'erat'ur aer'o'temper'at'ur a'erot'em'per'at'ur
aer'o'transport'at aer'o'trans'port'at aer'ot'ran'sport'at
aer'om'al'sat aer'o'mal'sat
aer'ond a'e'rond
aer'op'rem aer'o'prem
aer'op'u'rig'il aer'o'pur'ig'il
aer'operac aer'oper'ac aer'o'per'ac
aer'os'pac aer'o'spac a'eros'pac a'e'ros'pac
aer'paf'il a'erp'a'fil
aer'pas a'erp'as
aer'patrol aer'patr'ol
aer'pirat aer'pi'rat aer'pir'at a'erp'ir'at
aer'plen a'erp'len
aer'polu aer'pol'u a'erp'ol'u
aer'polu'ad aer'pol'u'ad a'erp'ol'u'ad
aer'pom'pil aer'pomp'il a'erp'om'pil
aer'pont a'erp'ont
aer'port a'erp'ort
aer'port'at a'erp'ort'at
aer'port'iĝ a'erp'ort'iĝ
aer'poŝt'a'filatel aer'poŝt'a'fil'atel
aer'prem a'erp'rem
aer'prezent'aĵ aer'prez'ent'aĵ
aer'proviz aer'pro'viz aer'prov'iz
aer'proviz aer'prov'iz
aer'pum'pil aer'pump'il a'erp'um'pil
aer'pur a'erp'ur
aer'rad a'er'rad
aer'region aer'regi'on aer'reg'ion
aer'sekur'ec aer'se'kur'ec
aer'simil aer'sim'il aer'si'mil
aer'sku a'er'sku
aer'spirant aer'spir'ant
aer'suĉ'ad a'er'suĉ'ad
aer'tavol aer'ta'vol
aer'temperatur aer'temp'erat'ur aer'temper'at'ur
aer'terapi aer'ter'api aer'tera'pi aer'te'rap'i
aer'toler aer'tol'er
aer'tra'flu aer'traf'lu
aer'trafik aer'traf'ik
aer'tru a'er'tru
aer'tub a'er'tub
aer'u'mit aer'um'it a'e'rum'it
aer'uj a'er'uj a'e'ru'j
aer'um a'e'rum
aer'um'ad a'e'rum'ad
aer'um'at aer'u'mat a'e'rum'at
aer'um'il aer'u'mil a'e'rum'il
aer'um'iĝ a'e'rum'iĝ
aer'um'sistem a'e'rum'sistem
aer'vaku aer'vak'u
aer've'turist aer'vetur'ist
aer'vetur aer've'tur aer'vet'ur
aer'vetur'ad aer'vet'u'rad aer'vet'ur'ad aer've'tur'ad
aer'vetur'ad aer'vet'ur'ad aer've'tur'ad
aer'vetur'ant aer've'tur'ant
aer'vetur'il aer've'tur'il
aer'voj a'er'voj
aer'vojaĝ'ad aer'voj'aĝ'ad
aer'vojaĝ'ant aer'voj'aĝ'ant
aer'volumen aer'volum'en
aer'zon aer'zo'n
aer'ĉar a'er'ĉar
aer'ŝanĝ a'er'ŝanĝ
aer'ŝat a'er'ŝat
aerobatik aer'ob'atik aer'o'batik
aerobi aer'obi a'e'rob'i
aerobik a'e'rob'ik
aerodin aer'odin a'erodi'n a'e'rodi'n
aerodin'amik aer'o'dinamik aer'o'dinam'ik a'erodi'n'amik
aerodrom aer'o'drom
aerofagi aer'o'fag'i
aerofor aer'o'for
aerofram aer'o'fram
aerogram aer'o'gram aer'ogr'am
aerolit aer'o'lit aer'ol'it a'e'rol'it
aerolog aer'olog aer'o'log
aerologi aerolog'i aer'ologi
aerometr aer'o'metr
aerometr'i aer'o'metri aer'o'metr'i
aeronaŭt aer'on'aŭt aer'o'naŭt
aeronaŭt'ik aer'o'naŭtik aer'o'naŭt'ik
aeroplan aer'o'plan
aeroplan aer'op'lan aer'o'plan
aeroplan'et aer'o'plan'et
aerosol a'eros'ol
aerosol a'eros'ol aer'o'sol a'e'ros'ol
aerostat aer'o'stat a'e'rost'at
aerostatik aerostat'ik aer'o'statik
afabl a'fabl
afabl'aspekt afabl'a'spekt
afabl'ato'n a'fa'blat'on a'fabl'ato'n
afabl'aĉ a'fab'laĉ a'fabl'aĉ
afabl'aĵ a'fabl'aĵ
afabl'ec a'fabl'ec
afabl'eg a'fabl'eg a'fab'leg
afabl'ig a'fabl'ig a'fab'lig
afabl'iĝ a'fabl'iĝ
afabl'ul a'fab'lul a'fabl'ul
afabl'um a'fabl'um a'fab'lum
afanipter a'fan'ip'ter
afar a'far
afazi a'faz'i
afekci a'fek'ci
afekci'at a'fek'ci'at
afekci'aĵ a'fek'ci'aĵ
afekci'it a'fek'ci'it
afekt'aĉ a'fek'taĉ
afekt'em a'fek'tem
afekt'ig'it a'fek'tig'it
afekt'int a'fek'tint
afekt'it a'fek'tit
afekt'ostr'eĉ afekt'o'streĉ
afekt'ul a'fek'tul
afekt'ul'in afekt'u'lin a'fek'tuli'n a'fek'tul'in
afeli a'fel'i
afer a'fer
afer'ad a'fe'rad a'fer'ad
afer'aranĝ afer'a'ranĝ
afer'aĉ a'fer'aĉ
afer'ban'kist afer'bank'ist
afer'bank a'fer'bank
afer'ec a'fer'ec
afer'ekskurs afer'eks'kurs
afer'em a'fer'em a'fe'rem
afer'er a'fer'er
afer'et a'fer'et a'fe'ret
afer'flu a'fer'flu
afer'is'tin afer'ist'in
afer'ism a'fe'rism
afer'ist a'fer'ist
afer'ist'ec a'fer'ist'ec
afer'komisi'it afer'komi'si'it afer'ko'misi'it
afer'kun'sid a'fer'kun'sid
afer'kuŝ'ig a'fer'kuŝ'ig
afer'kvartal afer'kvart'al afer'kvar'tal
afer'lud a'fer'lud
afer'mond a'ferm'ond
afer'partner afer'part'ner
afer'plen a'fer'plen
afer'rond a'fer'rond
afer'spert a'fer'spert
afer'stat a'fer'stat
afer'tuŝ'ant a'fer'tuŝ'ant
afer'ul a'fer'ul a'fe'rul
afer'um a'fe'rum a'fer'um
afer'vojaĝ a'fer'vojaĝ afer'voj'aĝ
afer'ŝarĝ'it a'fer'ŝarĝ'it
afgani afgan'i
afid a'fid
afid'ed a'fid'ed
afid'ov'or afid'o'vor a'fid'ov'or
afidavit a'fi'davit
afiks a'fiks
afiks'ar a'fiks'ar
afin a'fin
afin a'fin a'fi'n
afin'ec a'fin'ec
afin'ec'kromatografi afin'ec'kromat'o'grafi afin'ec'kromat'ogr'a'fi
afinaci afin'ac'i a'fi'naci
afiŝ a'fiŝ
afiŝ'ad a'fiŝ'ad
afiŝ'ant a'fiŝ'ant
afiŝ'at a'fi'ŝat a'fiŝ'at
afiŝ'aĵ a'fiŝ'aĵ
afiŝ'bild a'fiŝ'bild
afiŝ'ebl a'fiŝ'ebl
afiŝ'eg a'fiŝ'eg
afiŝ'ej a'fiŝ'ej
afiŝ'et a'fiŝ'et
afiŝ'hom a'fiŝ'hom
afiŝ'ist a'fiŝ'ist
afiŝ'it a'fiŝ'it
afiŝ'iĝ a'fiŝ'iĝ
afiŝ'kolon afiŝ'kol'on a'fiŝ'kolon
afiŝ'tabu'let afiŝ'tabul'et
aflikt'eg a'flik'teg
aflikt'eg'it a'flik'teg'it
aflikt'ig a'flik'tig
aflikt'int a'flik'tint
aflikt'it a'flik'tit
aflikt'it'in a'flik'titi'n
aflikt'op'len aflikt'o'plen a'flik'top'len
aflikt'ul'in a'flik'tuli'n
afoni a'foni a'fon'i
aforism'o'stil aforism'ost'il a'for'is'most'il
afrank a'frank
afrank'ad a'frank'ad
afrank'ant a'frank'ant
afrank'at a'frank'at
afrank'il a'frank'il
afrank'it a'frank'it
afrank'maŝin a'frank'maŝin
afrik'an a'fri'kan
afrik'an'ec a'fri'kan'ec
afrik'an'iĝ a'fri'kan'iĝ
afrik'centr'it afrik'cent'rit
afrik'de'ven afrik'dev'en
afrik'ist a'fri'kist
afrik'us'onan afrik'us'o'nan afrik'u'son'an
afrikans afrik'ans
afrikat afrik'at a'fri'kat
afust a'fust
afust'et a'fust'et
afust'o'vost afust'ov'ost a'fust'ov'ost
ag'ant'ar aga'n'tar a'gant'ar
ag'anti'n a'gant'in
ag'e'mul a'gem'ul
ag'ej a'gej a'ge'j
ag'et a'get
ag'funkci ag'funk'ci
ag'ig a'gig
ag'kvantum ag'kvant'um
ag'liber agl'iber agl'i'ber a'gli'ber
ag'lim a'glim
ag'manier ag'mani'er
ag'marĝen ag'mar'ĝen
ag'metod ag'met'od
ag'o'faktor ag'o'fakt'or
ag'o'kutim ag'ok'u'tim
ag'o'liber'ec ag'ol'iber'ec a'gol'iber'ec ag'ol'i'ber'ec
ag'o'plan ag'op'lan
ag'o'punkt ag'op'unkt
ag'op'en ag'o'pen
ag'op'len ag'o'plen
ag'op'len ag'o'plen ag'op'le'n
ag'op'len'um'ad ag'o'plen'um'ad ag'op'le'num'ad
ag'op'ov ag'o'pov
ag'op'ret ag'o'pret
ag'os'pac a'go'spac ag'o'spac
ag'os'pac ag'o'spac
ag'os'pec a'go'spec ag'o'spec
ag'ot'a'gant ag'ot'ag'ant ag'o'tag'ant
ag'potencial ag'potenc'ial ag'po'ten'ci'al ag'pot'en'ci'al
ag'rar agr'ar
ag'rar'firma agr'ar'firma agr'ar'firm'a
ag'rar'ul agr'ar'ul agr'a'rul
ag'rar'var agr'ar'var
ag'rimed a'gri'med agr'i'med ag'rim'ed
ag'risort agr'i'sort
ag'rok'emi agr'ok'emi agr'o'kemi
ag'roma'naĝ'ist agr'om'a'naĝ'ist
ag'rul agr'ul
ag'zon ag'zo'n
aga ag'a
aga'cit agac'it
aga'dej aga'de'j
aga'n'top're'pozici a'gant'op'rep'oz'ic'i
agac ag'ac
agac'ad ag'ac'ad
agag a'gag
agam a'gam
agam'ed aga'med a'gam'ed
agamemnon agam'em'non aga'mem'non
agami agam'i a'gami
agap a'gap
agapant agap'ant a'gap'ant
agar ag'ar
agaragar agar'agar
agarik agar'ik
agarik'ac agar'ik'ac a'gari'kac
agat ag'at
agatid agat'id
agav ag'av
agav'ac ag'av'ac
agav'o'simil agav'os'i'mil
agend ag'end
agent a'gent
agent ag'ent a'gent
agent'ar a'gent'ar ag'en'tar a'gen'tar
agent'ec a'gent'ec ag'ent'ec
agent'ej a'gent'ej a'gen'te'j
agent'ej ag'ent'ej a'gent'ej a'gen'te'j
agent'in a'gent'in ag'en'tin a'gen'tin
agentur agent'ur a'gent'ur
agerat ag'erat a'ger'at ag'e'rat
agit ag'it
agit'ad ag'it'ad
agit'at ag'it'at
agit'ec ag'it'ec
agit'fak ag'it'fak
agit'foli agit'fol'i
agit'ig ag'i'tig
agit'ig'it ag'it'ig'it ag'i'tig'it
agit'il ag'it'il
agit'int ag'i'tint
agit'it ag'i'tit
agit'it ag'i'tit ag'it'it
agit'iĝ ag'it'iĝ
agit'iĝ'op'len agit'iĝ'o'plen
agit'kampanj agit'kampan'j agit'kamp'an'j
agit'kultur agit'kult'ur
agl'et ag'let
agl'iber'ec ag'liber'ec a'gli'ber'ec agl'i'ber'ec
agl'in ag'lin a'gli'n
agl'o'blek agl'obl'ek ag'lob'lek a'glob'lek
agl'o'bute a'glob'ut'e agl'o'but'e ag'lob'ut'e
agl'o'filik ag'lofi'lik
agl'o'plum ag'lop'lum agl'op'lum
agl'o'simil a'glos'i'mil
agl'okul ag'lok'ul agl'o'kul
agl'on'az agl'o'naz
agl'on'est agl'o'nest
agl'op'ar ag'lop'ar agl'o'par
aglaj agl'a'j ag'la'j
aglomer agl'omer agl'o'mer ag'lom'er
aglomer'aĵ agl'omer'aĵ agl'o'mer'aĵ
aglomer'it agl'omer'it agl'o'merit
aglomer'iĝ agl'omer'iĝ agl'o'mer'iĝ ag'lom'er'iĝ
aglomer'iĝ'ant agl'omer'iĝ'ant agl'o'mer'iĝ'ant
aglomer'panel agl'omer'panel
aglomer'plat agl'omer'plat
aglutin a'glut'in
aglutin a'glut'in agl'u'tin
aglutin a'glut'in agl'u'tin ag'lut'in
aglutin'ad agl'u'tin'ad ag'lut'in'ad a'glut'in'ad
aglutin'aĵ agl'u'tin'aĵ ag'lut'in'aĵ a'glut'in'aĵ
aglutin'il a'glut'in'il
aglutin'in agl'u'tini'n a'glut'in'in
aglutin'iĝ'int a'glut'in'iĝ'int
aglutin'o'gen agl'u'tin'o'gen a'glut'in'o'gen ag'lut'in'o'gen
agnat ag'n'at
agni ag'ni
agni'vel ag'nivel
agnosk'at ag'no'skat
agnosk'ism ag'no'skism
agnosk'it ag'no'skit
agnosk'it'ec ag'no'skit'ec
agnosk'ot ag'no'skot
agnostik a'gnostik ag'no'stik
agnostik'ism a'gnostik'ism ag'no'stik'ism
agnostik'ul a'gnostik'ul ag'no'stik'ul
agnozi a'gnoz'i ag'n'oz'i
agoni ag'oni
agoni ag'oni ag'on'i ag'o'ni
agoni'ad ag'oni'ad
agoni'ant ag'oni'ant
agoni'ig ag'oni'ig
agoni'ig ag'oni'ig ag'o'ni'ig ag'on'i'ig
agor ag'or
agor'dant agord'ant
agor'dist agord'ist
agor'do'stift agord'o'stift
agorafobi agor'a'fobi
agord ag'ord
agord'ad ag'ord'ad
agord'at agor'dat ag'ord'at
agord'aĵ ag'ord'aĵ
agord'ebl ag'ord'ebl
agord'ig agor'dig
agord'il agor'dil
agord'o'fork agor'do'fork
agord'o'stift'ar agor'do'stift'ar
agord'okul agor'dok'ul
agord'op'lat agord'o'plat agor'dop'lat
agori'med ag'o'rimed agor'i'med
agori'sort ag'oris'ort ag'o'risort
agr'api'dec ag'rapid'ec
agr'ar'bien ag'rar'bien agr'arb'ie'n
agr'o'are ag'ro'are agr'o'a're
agr'o'ekologi agr'o'ekolog'i agr'o'ek'ologi
agr'o'firma agr'o'firm'a
agr'o'hidrolog agr'o'hidr'olog
agr'o'industri agr'o'indus'tri agr'o'ind'u'stri
agr'o'inĝenier agr'o'inĝeni'er agr'o'in'ĝeni'er
agr'o'kultiv agr'okult'iv
agr'o'kultur agr'okult'ur
agr'o'kultur agr'okult'ur agr'okul'tur
agr'o'kultur'ad agr'okult'ur'ad
agr'o'kultur'aĵ agr'okul'tur'aĵ agr'okult'ur'aĵ
agr'o'labor'ist ag'rol'a'bor'ist
agr'o'mani ag'roma'ni ag'roman'i
agr'o'produkt'ant agr'op'ro'dukt'ant
agr'o'reform'ist agr'ore'form'ist
agr'ob'rul'aĵ agr'o'brul'aĵ ag'robr'ul'aĵ ag'rob'rul'aĵ
agr'ok'emi'aĵ ag'rok'emi'aĵ agr'o'kemi'aĵ
agr'okul'turist agr'o'kultur'ist
agr'okul'turist'in agr'o'kultur'ist'in
agrabl ag'rabl
agrabl'a'humor ag'rabl'a'humor
agrabl'a'stil agr'a'blast'il
agrabl'ato'n ag'rabl'ato'n agr'a'blat'on
agrabl'aĵ ag'rabl'aĵ
agrabl'ec ag'rabl'ec
agrabl'eg ag'rabl'eg ag'rab'leg
agrabl'et ag'rabl'et ag'rab'let
agrabl'etos ag'rabl'etos
agrabl'i'gant agrabl'ig'ant ag'rabl'ig'ant
agrabl'ig ag'rab'lig ag'rabl'ig
agrabl'ig ag'rabl'ig
agrabl'ig'aĵ ag'rabl'ig'aĵ ag'rab'lig'aĵ
agrabl'ig'it ag'rab'lig'it ag'rabl'ig'it
agrabl'iĝ ag'rabl'iĝ
agrabl'odor ag'rabl'odor
agrabl'ul'in ag'rab'lul'in ag'rabl'ul'in
agraf a'graf
agraf'it a'grafit
agrafi a'grafi agraf'i
agreg a'greg
agreg'ad a'greg'ad ag'reg'ad
agreg'aĵ agr'eg'aĵ a'greg'aĵ ag'reg'aĵ
agreg'it a'greg'it
agregaci agreg'ac'i a'greg'ac'i
agregat agreg'at a'greg'at
agregat'ec agreg'at'ec a'greg'at'ec
agres a'gres
agres'ad a'gres'ad agr'e'sad
agres'ant a'gres'ant
agres'at a'gres'at agr'e'sat
agres'aĵ a'gres'aĵ
agres'ec a'gres'ec
agres'em a'gres'em
agres'em a'gres'em agr'e'sem
agres'em'eg a'gres'em'eg
agres'int a'gres'int
agres'iv a'gres'iv
agres'milit a'gres'milit
agres'ul a'gres'ul agr'e'sul
agrigent agr'i'gent ag'rig'ent a'gri'gent
agrikol agr'i'kol agr'ik'ol a'gri'kol
agrikultur agr'i'kultur agr'i'kult'ur
agrikultur'ad agr'i'kultur'ad agr'i'kult'ur'ad
agrikultur'aĵ agr'i'kultur'aĵ agr'i'kult'ur'aĵ
agrikultur'ism agr'i'kultur'ism agr'ik'ul'turism
agrikultur'ist agr'i'kultur'ist agr'ik'ul'turist
agrikultur'sistem agr'i'kultur'sistem
agrimoni ag'rim'oni a'gri'mon'i agr'i'mon'i
agrip a'grip ag'rip
agrip'in agr'i'pin ag'rip'in a'grip'in
agronom agr'on'om agr'o'nom
agronomi agronom'i agr'on'om'i agr'o'nom'i
agropir a'grop'ir
agropir agr'o'pir a'grop'ir
agrostem ag'rost'em a'gros'tem
agrostid ag'rost'id
aguti a'gut'i
agvara ag'var'a
aidos a'id'os
aidos'ul a'id'o'sul
aiks a'iks
ailant a'il'ant a'i'lant
ain a'in
ain a'in a'i'n
air a'ir
aizo a'izo a'iz'o a'i'zo
aizo'ac a'izo'ac a'iz'o'ac a'i'zo'ac
ajaks a'j'aks
ajapan a'japan a'ja'pan
ajatol a'j'atol a'ja'tol
ajl'ar a'j'lar
ajl'it a'j'lit
ajl'o'kest ajl'ok'est a'j'lok'est
ajl'ob'ul'ber ajl'o'bul'ber ajl'o'bulb'er a'j'lob'ul'ber
ajl'ole a'j'lol'e
ajn a'j'n
ajn'a'grund ajn'ag'rund
ajn'a'manier ajn'a'mani'er
ajn'a'tem ajn'at'em
ajn'aĵ a'j'n'aĵ
ajn'dev'en ajn'de'ven
ajn'et a'j'net
ajn'in a'j'ni'n
ajn'manier ajn'mani'er
ajn'okaz ajn'o'kaz a'j'nok'az
ajn'ul a'j'nul
ajn'veter ajn'vet'er ajn've'ter
ajnu ajn'u a'j'nu
ajug a'jug
ajun a'jun a'ju'n
ajut a'jut
ajut a'jut a'j'ut
akab a'kab
akaci a'kac'i
akad a'kad
akad'em a'kad'em
akad'ia'n a'kadi'an
akademi akad'emi a'kad'emi
akademi'an akad'emi'an
akademi'an akad'emi'an a'kad'emi'an
akademi'an'id'in akad'emi'an'id'in a'kad'emi'an'id'in
akademi'aĵ akad'emi'aĵ a'kad'emi'aĵ
akademi'ec akad'emi'ec a'kad'emi'ec
akademi'estr akad'emi'estr
akademi'ism akad'emi'ism a'kad'emi'ism
akant a'kant
akant'ac a'kant'ac
akant'aĵ a'kant'aĵ
akantias a'kanti'as
akantocefal akant'o'cefal
akantopterig akant'o'pterig akant'opt'er'ig
akapar a'kap'ar
akapar'em a'kap'a'rem
akapar'ist a'kap'arist
akapar'it a'kap'a'rit
akar a'kar
akar'icid a'kari'cid
akar'oz a'kar'oz
akar'ul a'kar'ul
akcel'mezur'ad akcel'mez'ur'ad akcel'mez'u'rad
akcent'i'gant akcent'ig'ant
akcent'nombr akcent'n'ombr
akcent'o'sign akcent'os'ig'n
akcept'ekzamen akcept'ekz'amen
akcept'ist'in akcept'is'tin
akcept'o'kapacit akcept'ok'a'pac'it akcept'o'kap'ac'it
akcept'o'politik akcept'o'poli'tik akcept'op'ol'it'ik
akcept'o'salon akcept'o'sal'on akcept'os'alo'n
akcept'o'sistem akcept'os'ist'em akcept'os'is'tem
akcept'o'tag akcept'ot'ag
akcept'ol'and akcept'o'land
akci'firma akci'firm'a
akci'kompani akci'kompan'i
akci'o'kompani akci'o'kompan'i akci'ok'om'pan'i
akci'o'societ akci'o'soci'et akci'os'o'ci'et
akci'omer'kat akci'o'merkat
akci'posed'ant akci'po'se'dant
akci'societ akci'soci'et
akci'u'lar akci'ul'ar
akci'ul'ig akci'u'lig
akci'ul'ig'it akci'u'lig'it
akci'valor akci'val'or
akci'zend akciz'end
akci'zo'pag akciz'op'ag akciz'o'pag
akcident akci'dent
akcident'ej akci'dent'ej
akcident'et akci'dent'et
akcident'it akci'dent'it
akcident'lok akci'dent'lok
akcident'op'len akcident'o'plen akci'dent'op'len
akcident'plen akci'dent'plen
akcident'ul akci'dent'ul
akcipitr'ed akci'pi'tred
akcipitr'et akci'pi'tret akci'pit'ret
akciz'ej akci'ze'j
akciz'ofic'ej akci'zo'fic'ej
ake a'ke
akebi ake'bi
aken ake'n a'ken
aken'ar a'ken'ar ake'n'ar
aken'ec a'ken'ec
akeron ake'ro'n a'ker'on
akile a'kil'e
akinezi a'kinez'i
akir a'kir
akir'ad a'kir'ad
akir'ant a'kir'ant
akir'at a'kir'at
akir'avid akir'a'vid
akir'aĵ a'kir'aĵ
akir'bezon a'kir'bezon akir'be'zon
akir'ebl a'kir'ebl
akir'ebl'aĵ a'kir'ebl'aĵ
akir'ebl'ec a'kir'ebl'ec
akir'em a'kir'em
akir'end a'kir'end
akir'ig a'kir'ig
akir'ind a'kir'ind
akir'int a'kir'int
akir'it a'kir'it
akir'it'aĵ a'kir'it'aĵ
akir'iĝ a'kir'iĝ
akir'labor a'kirl'a'bor
akir'o'rimed akir'or'i'med akir'o'rim'ed
akir'ont a'kir'ont
akir'ot a'kir'ot
akir'ot'aĵ a'kir'ot'aĵ
akir'pen a'kir'pen
akir'preskript akir'pres'kript
akir'proced akir'pro'ced a'kir'proced
aklam a'klam
aklam'ad a'klam'ad
aklam'ant a'klam'ant
aklam'at a'klam'at
aklam'int a'klam'int
aklam'it a'klam'it
aklimatiz a'klimat'iz
akn'o'vizaĝ akn'o'viz'aĝ
akne akn'e
akoli a'ko'li a'kol'i
akolit a'kolit
akolit'ad a'kolit'ad
akomod a'komod a'kom'od a'ko'mod
akomod'at a'komod'at a'ko'mod'at a'kom'od'at
akomod'iĝ a'komod'iĝ a'kom'od'iĝ a'ko'mod'iĝ
akomod'iĝ'ant a'komod'iĝ'ant a'kom'od'iĝ'ant a'ko'mod'iĝ'ant
akompan a'kompan
akompan a'kompan a'kom'pan
akompan'a'tin akompan'at'in a'kompan'at'in a'kom'pan'at'in
akompan'ad a'kompan'ad a'kom'pan'ad
akompan'ant a'kompan'ant
akompan'ant a'kompan'ant a'kom'pan'ant
akompan'ant'ar akompan'an'tar a'kompan'ant'ar a'kom'pan'ant'ar
akompan'anti'n a'kompan'anti'n
akompan'at a'kompan'at a'kom'pan'at
akompan'aĵ a'kompan'aĵ a'kom'pan'aĵ
akompan'end a'kompan'end
akompan'et a'kompan'et
akompan'ig a'kompan'ig
akompan'int a'kompan'int
akompan'ist a'kompan'ist
akompan'ist'in a'kompan'ist'in
akompan'it a'kompan'it
akompan'iĝ a'kompan'iĝ
akompan'ont a'kompan'ont
akompan'ont'in a'kompan'ont'in
akompan'ul'in a'kompan'ul'in a'kom'pan'ul'in
akompan'ŝi'par akompan'ŝip'ar a'kompan'ŝip'ar
akonit a'ko'nit
akonit'in a'koni'tin
akonti a'kont'i
akor a'kor
akor'ac a'kor'ac
akor'dant akord'ant a'kord'ant
akor'dig akord'ig a'kord'ig
akor'dig'it akord'ig'it a'kord'ig'it
akor'dum akord'um a'kord'um
akord a'kord
akord'ad a'kord'ad
akord'ebl a'kord'ebl
akord'ec akor'dec a'kord'ec
akord'em a'kord'em
akord'ig'ad akor'dig'ad a'kord'ig'ad
akord'ig'ant akord'i'gant akor'dig'ant a'kord'ig'ant
akord'ig'ebl akor'dig'ebl a'kord'ig'ebl
akord'iĝ a'kord'iĝ
akord'iĝ'ant a'kord'iĝ'ant
akord'iĝ'em akor'di'ĝem a'kord'iĝ'em
akord'iĝ'int a'kord'iĝ'int
akordion akord'ion
akordion akord'ion akor'dion a'kord'ion
akordion'et akord'ion'et
akori a'kori akor'i
akr'a'dolor a'krad'ol'or
akr'a'kolor a'krak'ol'or
akr'a'kolor akr'a'kol'or a'krak'ol'or
akr'a'parol akr'a'par'ol
akr'a'sent akr'as'ent
akr'a'vizaĝ akr'aviz'aĝ akr'a'viz'aĝ
akr'angul a'kran'gul
akr'ar'and akr'a'rand
akr'ari'gard akr'a'rigard
akr'as'on akr'a'son
akr'aspekt akr'as'pekt akr'a'spekt
akr'at'rajt akr'a'trajt
akr'avid akr'a'vid
akr'esplor a'kres'plor
akr'i'gant akr'ig'ant a'kri'gant
akr'i'gist akr'ig'ist a'kri'gist
akr'ig'o'rad a'kri'go'rad akr'ig'or'ad
akr'o'pint a'krop'int
akr'od'ent akr'o'dent
akr'odor akr'o'dor
akr'okul akr'o'kul
akre a'kre
akre a'kre akr'e
akre'aŭd akr'e'aŭd a'kre'aŭd
akre'har akr'e'har a'kre'har
akre'kontur akre'kont'ur a'krek'ont'ur
akre'kri'e'gant akre'kri'eg'ant
akre'pint a'krep'int
akre'ruĝ a'kre'ruĝ
akre'senc akr'esenc
akre'sent a'kres'ent
akre'son a'kre'son a'kres'on
akre'son a'kres'on
akre'vi'dant akre'vid'ant
akre'vid a'krev'id
akredit a'kredit a'kred'it
akredit'ant a'kredit'ant a'kred'it'ant
akredit'at a'kredit'at a'kred'it'at
akredit'aĵ a'kredit'aĵ a'kred'it'aĵ
akredit'ig akre'di'tig a'kredit'ig a'kred'it'ig
akredit'il a'kredit'il a'kred'it'il
akredit'it a'kredit'it akre'di'tit a'kred'it'it
akreditiv akredit'iv a'kredit'iv
akrid akr'id
akril a'kril akr'il
akril'aldehid a'kril'aldehid
akril'at a'kril'at
akrobat akr'o'bat
akrobat akr'o'bat akr'ob'at
akrobat'ad akr'o'bat'ad akr'ob'at'ad
akrobat'art akr'o'bat'art
akrobat'aĵ akr'ob'at'aĵ akr'o'bat'aĵ
akrobat'in akr'o'bat'in akr'ob'at'in akr'ob'a'tin
akrocefal akr'o'cefal
akrocefal'ul akr'o'cefal'ul
akrocianoz akr'o'cian'oz
akrolein akr'ole'in
akromat a'kromat a'krom'at
akromatopsi akromat'op'si a'kromat'op'si
akromegali akr'omega'li akr'o'megal'i
akromi a'kromi a'krom'i
akronim akr'o'nim
akropol a'krop'ol
akrostik akr'o'stik
akroter akr'ot'er akr'o'ter
akroĥord akr'o'ĥord
aks'direkt aks'di'rekt
aks'o'turn aks'ot'urn aks'o'tur'n
aks'od'rat aks'odr'at aks'o'drat
aks'oid aks'o'id
aks'ol'agr aks'o'lagr
aks'op'ec aks'o'pec
aks'op'int aks'o'pint
aks'serur aks'se'rur aks'ser'ur
aks'turn aks'tur'n
aksel aks'el
aksel'har aks'el'har
aksel'kav aks'el'kav
aksiom aks'iom a'ksi'om
aksis aks'is
akson aks'on
aksung aks'ung
akt'o'paper akt'op'aper
akt'o'paper'uj akt'op'aper'uj akt'op'a'per'uj
akte akt'e
akteon akte'on akt'eon
aktin akt'in
aktin'o'mikoz aktin'om'ikoz
aktin'o'terapi aktin'ot'era'pi aktin'o'tera'pi
aktini aktin'i
aktini'id aktin'i'id
aktinidi aktini'di aktin'id'i
aktinidi'ac aktini'di'ac
aktinidi'ber aktin'id'iber aktini'di'ber
aktinist aktin'ist
aktinolit aktin'ol'it aktin'o'lit
aktinomicet aktin'o'micet aktin'om'ic'et
aktinomicet'oz aktin'o'micet'oz aktin'om'ic'et'oz
aktinopterig aktin'o'pterig aktin'opt'er'ig
aktiv akt'iv
aktiv'ad akt'i'vad akt'iv'ad
aktiv'ant akt'i'vant
aktiv'aĵ akt'iv'aĵ
aktiv'aĵ'ar aktiv'a'ĵar akt'iv'aĵ'ar
aktiv'ebl akt'iv'ebl
aktiv'ec akt'iv'ec
aktiv'ec'form akt'iv'ec'form
aktiv'eg akt'i'veg akt'iv'eg
aktiv'ej akt'iv'ej
aktiv'ej akt'iv'ej akt'i've'j
aktiv'em akt'iv'em
aktiv'i'gant aktiv'ig'ant akt'iv'ig'ant
aktiv'i'got aktiv'ig'ot akt'iv'ig'ot
aktiv'ig akt'iv'ig
aktiv'ig'ad akt'iv'ig'ad
aktiv'ig'at akt'iv'ig'at
aktiv'ig'ebl akt'iv'ig'ebl
aktiv'ig'int akt'iv'ig'int
aktiv'ig'it akt'iv'ig'it
aktiv'il akt'i'vil akt'iv'il
aktiv'int akt'iv'int
aktiv'ism akt'iv'ism
aktiv'ist akt'i'vist akt'iv'ist
aktiv'ist'in aktiv'is'tin akt'i'vist'in
aktiv'iĝ akt'iv'iĝ
aktiv'iĝ'ant akt'iv'iĝ'ant
aktiv'iĝ'int akt'iv'iĝ'int
aktiv'ul akt'iv'ul
aktiv'ul'ar aktiv'u'lar akt'iv'ul'ar
aktiv'ul'in aktiv'u'lin akt'iv'ul'in
aktiv'ul'iĝ akt'iv'ul'iĝ
aktiv'um akt'iv'um
aktor akt'or
aktor'ad akt'o'rad
aktor'ar akt'o'rar
aktor'aĉ akt'or'aĉ
aktor'et akt'o'ret
aktor'voĉ akt'or'voĉ
aktual akt'u'al
aktual'aĵ akt'u'al'aĵ
aktual'eg akt'u'a'leg
aktual'em akt'u'a'lem
aktual'i'got aktual'ig'ot akt'u'ali'got akt'u'a'lig'ot
aktual'ig akt'u'a'lig
aktual'ig'at akt'u'a'lig'at
aktual'ig'end akt'u'a'lig'end
aktual'ig'it akt'u'a'lig'it
aktual'ism akt'u'alism
aktual'ul akt'u'al'ul akt'u'a'lul
aktuar akt'u'ar
aktuari aktuar'i akt'u'ari
aktuari'stik aktuar'ist'ik akt'u'arist'ik
akumul a'kumul
akumul'ad a'kumul'ad
akumul'ant a'kumul'ant
akumul'at a'kumul'at
akumul'aĵ a'kumul'aĵ
akumul'ej a'kumul'ej
akumul'il a'kumul'il
akumul'int a'kumul'int
akumul'it a'kumul'it
akumul'iĝ a'kumul'iĝ
akumul'iĝ'ant a'kumul'iĝ'ant
akumul'iĝ'int a'kumul'iĝ'int
akumulator akumul'ator a'kumul'ator
akurat a'kur'at
akurat'ec a'kur'at'ec
akurat'eg a'kur'a'teg
akurat'em a'kur'a'tem
akustik a'kus'tik
akustik'aĵ a'kus'tik'aĵ
akut a'kut
akut'ec a'kut'ec
akut'eg a'kut'eg
akut'ig a'kut'ig
akut'iĝ a'kut'iĝ
akuz a'kuz
akuz'ad a'kuz'ad
akuz'akt a'kuz'akt
akuz'ant a'kuz'ant
akuz'ar a'kuz'ar
akuz'at a'kuz'at
akuz'at'in akuz'a'tin a'kuz'at'in
akuz'aĵ a'kuz'aĵ
akuz'cel a'kuz'cel
akuz'dosier a'kuz'dosier
akuz'ebl a'kuz'ebl
akuz'fakt a'kuz'fakt
akuz'ig a'kuz'ig
akuz'int a'kuz'int
akuz'ist a'kuz'ist
akuz'it a'kuz'it
akuz'it'ej akuz'i'te'j a'kuz'it'ej
akuz'it'in akuz'i'tin a'kuz'it'in
akuz'it'int akuz'i'tint a'kuz'it'int
akuz'iĝ a'kuz'iĝ
akuz'material akuz'materi'al
akuz'motiv akuz'mot'iv
akuz'motiv'aĵ a'kuz'motiv'aĵ akuz'mot'iv'aĵ
akuz'o'industri akuz'o'indus'tri akuz'o'ind'u'stri
akuz'o'kial akuz'ok'ial a'kuz'ok'ial
akuzativ akuz'at'iv
akuzativ akuz'at'iv a'kuz'at'iv
akuzativ'em akuz'at'iv'em a'kuz'at'iv'em
akuzativ'erar akuz'at'iv'erar
akuzativ'fin'aĵ akuz'at'iv'fin'aĵ a'kuz'at'iv'fin'aĵ
akuzativ'ig akuz'at'iv'ig a'kuz'at'iv'ig
akuzativ'ig'it akuz'at'iv'ig'it a'kuz'at'iv'ig'it
akuzativ'iĝ akuz'at'iv'iĝ a'kuz'at'iv'iĝ
akuzativ'objekt akuz'at'iv'objekt
akuŝ a'kuŝ
akuŝ'ad a'kuŝ'ad
akuŝ'ant a'kuŝ'ant
akuŝ'art a'kuŝ'art
akuŝ'buf a'kuŝ'buf
akuŝ'dolor akuŝ'dol'or a'kuŝ'dolor
akuŝ'ej a'kuŝ'ej
akuŝ'ig a'kuŝ'ig
akuŝ'ig'ist akuŝ'i'gist a'kuŝ'ig'ist
akuŝ'il a'kuŝ'il
akuŝ'in'tin akuŝ'int'in a'kuŝ'int'in
akuŝ'int a'kuŝ'int
akuŝ'is'tin akuŝ'ist'in a'kuŝ'ist'in
akuŝ'ist a'kuŝ'ist
akuŝ'it a'kuŝ'it
akuŝ'it'in akuŝ'i'tin a'kuŝ'it'in
akuŝ'iĝ a'kuŝ'iĝ
akuŝ'iĝ'in'tin akuŝ'i'ĝin'tin akuŝ'iĝ'int'in a'kuŝ'iĝ'int'in
akuŝ'iĝ'in'tin akuŝ'iĝ'int'in a'kuŝ'iĝ'int'in
akuŝ'iĝ'int a'kuŝ'iĝ'int
akuŝ'labor akuŝ'lab'or a'kuŝ'labor
akuŝ'labor'ad akuŝ'lab'or'ad akuŝ'lab'o'rad
akuŝ'lit a'kuŝ'lit
akuŝ'o'dolor akuŝ'o'dol'or akuŝ'od'ol'or a'kuŝ'od'ol'or
akuŝ'olog a'kuŝ'olog akuŝ'o'log
akuŝ'ologi akuŝ'olog'i
akuŝ'ont a'kuŝ'ont
akuŝ'ul'in akuŝ'u'lin a'kuŝ'ul'in
akv'afin akv'a'fin
akv'akor akv'a'kor a'kvak'or
akv'al'tir akv'alt'ir
akv'alp'elit akv'alp'e'lit akv'al'pel'it
akv'amas akv'a'mas
akv'animal akv'anim'al akv'a'nim'al
akv'ant a'kvant
akv'ar a'kvar
akv'er'et a'kver'et akv'e'ret
akv'i'nan a'kvi'nan a'kvin'an akv'in'an
akv'imun a'kvi'mu'n
akv'o'administr'ad akv'o'ad'ministr'ad
akv'o'afer akv'o'a'fer
akv'o'afin akv'o'a'fin
akv'o'al'konduk'ad akv'o'alk'on'duk'ad akv'o'alk'ond'u'kad akv'o'al'kon'duk'ad
akv'o'alo akv'o'al'o
akv'o'alt'ir akv'o'al'tir
akv'o'amas akv'o'a'mas
akv'o'animal akv'o'anim'al akv'o'a'nim'al akv'o'an'i'mal
akv'o'ar'mil akv'o'arm'il
akv'o'arane akv'o'ara'ne akv'o'a'ran'e
akv'o'are akv'o'a're akv'o'ar'e
akv'o'arteri akv'o'ar'teri akv'o'ar'ter'i
akv'o'aviad'il akv'o'avi'a'dil akv'o'avi'ad'il
akv'o'balon akv'ob'alo'n akv'o'bal'on
akv'o'bar'ad akv'ob'a'rad
akv'o'bar'aĝ akv'ob'a'raĝ
akv'o'barel akv'o'bar'el akv'ob'a'rel
akv'o'barel'et akv'ob'are'let akv'ob'a'rel'et
akv'o'barier akv'ob'arier akv'o'bari'er
akv'o'basen akv'ob'a'sen akv'ob'as'en akv'o'bas'en
akv'o'best akv'ob'est
akv'o'blu akv'obl'u
akv'o'bord akv'ob'ord
akv'o'botel akv'ob'otel akv'ob'o'tel akv'o'bot'el
akv'o'bri'lant akv'o'bril'ant
akv'o'bul akv'ob'ul
akv'o'buljon akv'ob'ul'jon akv'o'bul'jon
akv'o'central akv'o'cent'ral akv'o'centr'al
akv'o'cikut akv'o'ci'kut
akv'o'cirkvit akv'o'cir'kvit akv'o'cirk'vit
akv'o'cistern akv'o'ci'stern akv'o'cis'tern akv'o'ci'ster'n
akv'o'direkt akv'od'i'rekt
akv'o'dism'et akv'o'dis'met akv'od'ism'et akv'od'is'met
akv'o'distribu akv'od'istri'bu akv'o'distr'i'bu
akv'o'divid akv'od'i'vid akv'od'iv'id
akv'o'don akv'od'on
akv'o'don'ant akv'od'on'ant
akv'o'eben akv'o'e'ben
akv'o'efik akv'o'e'fik
akv'o'energi akv'o'en'erg'i
akv'o'fa'leg akv'o'fal'eg
akv'o'faden akv'o'fad'en
akv'o'faktur akv'o'fak'tur akv'o'fakt'ur
akv'o'fal'ad akv'o'fa'lad
akv'o'fal'et akv'o'fa'let
akv'o'fil'trad akv'o'filtr'ad
akv'o'filik akv'o'fi'lik
akv'o'font'eg akv'o'fon'teg
akv'o'fontan akv'o'font'an akv'o'fon'tan
akv'o'generator akv'o'gener'ator akv'o'gen'erat'or akv'o'gene'rat'or
akv'o'geolog akv'o'ge'olog akv'o'geo'log
akv'o'gol'fet akv'o'golf'et
akv'o'hiacint akv'ohi'ac'int
akv'o'horloĝ akv'o'hor'loĝ
akv'o'imun akv'o'i'mu'n
akv'o'inĝenier akv'o'inĝeni'er akv'o'in'ĝeni'er
akv'o'kanal akv'ok'anal
akv'o'kanal akv'ok'anal akv'o'kan'al
akv'o'kanon akv'ok'anon
akv'o'kanon akv'ok'anon akv'ok'a'non
akv'o'kav akv'ok'av
akv'o'kav'et akv'ok'av'et akv'ok'a'vet
akv'o'kaŝtan akv'o'kaŝ'tan
akv'o'kimĉi akv'o'kim'ĉi
akv'o'kir'lad akv'ok'ir'lad akv'o'kirl'ad
akv'o'kobold akv'ok'o'bold
akv'o'kok akv'ok'ok
akv'o'kolekt akv'ok'o'lekt
akv'o'kolekt'ej akv'ok'o'lekt'ej
akv'o'kolekt'uj akv'ok'o'lekt'uj
akv'o'konduk akv'ok'on'duk akv'o'kon'duk
akv'o'konduk'il akv'ok'ond'u'kil
akv'o'konduk'il'ar akv'ok'ond'u'kil'ar akv'o'kon'duk'il'ar
akv'o'konsum akv'ok'on'sum
akv'o'kost akv'ok'ost
akv'o'kur akv'ok'ur
akv'o'kurac'ej akv'o'kur'ace'j akv'ok'ur'ace'j
akv'o'kuv'et akv'ok'u'vet
akv'o'kvalit akv'ok'val'it
akv'o'lavang akv'ol'a'vang
akv'o'lini akv'ol'in'i akv'o'lin'i
akv'o'makul akv'om'a'kul
akv'o'mantel akv'om'an'tel akv'o'mant'el
akv'o'martel akv'omar'tel akv'o'mart'el
akv'o'maŝin akv'o'maŝ'in akv'om'a'ŝi'n
akv'o'melon akv'o'melo'n
akv'o'melon akv'o'melo'n akv'o'mel'on
akv'o'mezur akv'o'mez'ur
akv'o'miks'it akv'om'ik'sit
akv'o'minut akv'om'in'ut akv'o'min'ut
akv'o'molekul akv'o'mole'kul akv'om'ole'kul
akv'o'mont akv'om'ont
akv'o'muel'ej akv'om'u'ele'j
akv'o'muel'il akv'om'u'e'lil
akv'o'nivel'il akv'oni've'lil akv'oni'vel'il
akv'o'nutr'at akv'on'u'trat
akv'o'nutr'at akv'on'ut'rat akv'on'u'trat
akv'o'odor akv'o'o'dor
akv'o'pel'il akv'op'e'lil
akv'o'pene'trit akv'o'penetr'it akv'op'en'e'trit
akv'o'plane akv'o'plan'e akv'op'lan'e
akv'o'plantag akv'o'plant'ag akv'op'lant'ag akv'o'plan'tag
akv'o'plat akv'op'lat
akv'o'plen akv'op'len
akv'o'plen'iĝ akv'op'len'iĝ
akv'o'polu akv'o'pol'u akv'op'ol'u
akv'o'polu'ad akv'op'ol'u'ad akv'o'pol'u'ad
akv'o'port'ad akv'op'ort'ad
akv'o'port'ist akv'op'ort'ist
akv'o'prem akv'op'rem
akv'o'problem akv'op'rob'lem
akv'o'projekt akv'op'roj'ekt
akv'o'proviz akv'o'prov'iz
akv'o'proviz akv'o'prov'iz akv'o'pro'viz akv'op'ro'viz
akv'o'proviz'ad akv'o'prov'iz'ad akv'o'pro'viz'ad akv'op'ro'viz'ad
akv'o'proviz'ant akv'op'ro'viz'ant akv'o'pro'viz'ant akv'o'prov'iz'ant
akv'o'proviz'ej akv'o'pro'viz'ej akv'o'prov'iz'ej akv'op'ro'viz'ej
akv'o'pump'ad akv'o'pum'pad akv'op'um'pad
akv'o'punktur akv'o'punkt'ur akv'op'unkt'ur
akv'o'put akv'op'ut
akv'o'radi akv'o'rad'i akv'or'ad'i
akv'o'ral akv'or'al
akv'o'rand akv'or'and
akv'o'rilat akv'or'il'at akv'or'i'lat
akv'o'ring'eg akv'or'ing'eg
akv'o'satur'it akv'os'a'tur'it
akv'o'ser'ĉant akv'o'serĉ'ant akv'os'er'ĉant
akv'o'serpent akv'o'serp'ent akv'os'er'pent
akv'o'sistem akv'os'ist'em akv'os'is'tem
akv'o'sitel akv'os'it'el akv'os'i'tel akv'o'sit'el
akv'o'skorpi akv'os'kor'pi akv'os'korp'i
akv'o'soldat akv'o'sold'at akv'o'sol'dat akv'os'old'at
akv'o'spegul akv'os'peg'ul
akv'o'spegul'et akv'os'peg'u'let akv'os'peg'ul'et
akv'o'staci akv'ost'ac'i
akv'o'struktur akv'os'truk'tur akv'ost'rukt'ur
akv'o'surfac akv'o'surf'ac akv'o'sur'fac akv'os'ur'fac
akv'o'susur akv'os'u'sur akv'os'us'ur
akv'o'temperatur akv'o'temp'erat'ur akv'o'temper'at'ur a'kvot'em'per'at'ur
akv'o'ten'ebl a'kvot'en'ebl akv'ot'en'ebl
akv'o'teritori akv'o'teri'tori akv'ot'er'i'tori a'kvot'er'it'or'i
akv'o'torent akv'ot'o'rent
akv'o'trafik akv'o'traf'ik
akv'o'trem'pat a'kvot'rem'pat akv'o'tremp'at
akv'o'trifoli a'kvot'rif'ol'i
akv'o'turbin a'kvot'urb'in akv'o'turb'in
akv'o'turn'ej akv'o'turne'j a'kvot'urn'ej
akv'o'turn'iĝ akv'ot'urn'iĝ a'kvot'urn'iĝ
akv'o'util'ig akv'o'ut'i'lig
akv'o'vand akv'ov'and
akv'o'vapor akv'ov'a'por
akv'o'varm'ig akv'ov'arm'ig
akv'o'varm'ig'ad akv'ov'arm'ig'ad
akv'o'varm'ig'il akv'ov'arm'ig'il
akv'o'venen'ist akv'o'ven'en'ist
akv'o'vetur akv'ov'e'tur akv'ov'et'ur akv'o'vet'ur
akv'o'vetur'il akv'ov'e'tur'il
akv'o'voj akv'ov'o'j
akv'o'volumen akv'ov'o'lumen akv'o'volum'en
akv'o'vortic akv'ov'ort'ic akv'o'vort'ic
akv'o'vual akv'ov'u'al
akv'ob'ar akv'o'bar
akv'ob'aril akv'o'bar'il
akv'ob'at akv'o'bat
akv'ob'est'et akv'o'best'et
akv'ob'lek akv'obl'ek akv'o'blek
akv'ob'olig akv'obol'ig
akv'ob'ot akv'o'bot
akv'obe'zon akv'o'bezon akv'obez'on
akv'od'e'flu'ig'il akv'od'ef'lu'ig'il
akv'od'i'aĵ akv'o'di'aĵ
akv'od'is'lim akv'o'dis'lim
akv'ok'at akv'o'kat
akv'ok'lar akv'o'klar
akv'ok'lar'ig akv'ok'la'rig akv'o'klar'ig
akv'ok'ol akv'o'kol
akv'ok'uv akv'o'kuv
akv'ok'vant akv'o'kvant
akv'okr'an akv'ok'ran akv'o'kran
akv'okr'anet akv'o'kran'et akv'ok'ran'et
akv'okr'iz akv'ok'riz akv'o'kriz
akv'okult'ur akv'okul'tur akv'o'kultur
akv'okult'ur akv'okul'tur akv'o'kultur akv'o'kult'ur
akv'ol'a'vit akv'o'lav'it
akv'ol'ag akv'o'lag
akv'ol'av akv'o'lav
akv'ol'ent akv'o'lent
akv'ol'ili akv'o'lili akv'o'lil'i
akv'ol'ok akv'o'lok
akv'oliver'ej akv'o'liver'ej akv'oliv'er'ej
akv'om'al'ŝpar akv'o'mal'ŝpar
akv'om'olig'il akv'o'mol'ig'il
akv'om'olig'it akv'o'mol'ig'it
akv'om'on'tril akv'o'montr'il
akv'omas akv'o'mas
akv'omas'trum'ad akv'o'mastr'um'ad akv'om'a'strum'ad
akv'omer'kat akv'o'merkat
akv'on'e'afin akv'on'e'a'fin
akv'on'ombr'il akv'on'om'bril akv'o'nombr'il
akv'oni'vel akv'o'nivel
akv'op'art akv'o'part
akv'op'est akv'o'pest
akv'op'lan'ad akv'o'plan'ad
akv'op'lant akv'o'plant
akv'op'lant'ar akv'o'plant'ar akv'o'plan'tar
akv'op'laŭd akv'o'plaŭd
akv'op'len'ig'it akv'o'plen'ig'it
akv'op'ort'ant akv'o'port'ant
akv'op'ort'is'tin akv'op'or'tis'tin akv'o'por'tis'tin akv'o'port'ist'in akv'op'ort'ist'in
akv'op'ot akv'o'pot
akv'op'ren'ej akv'o'pren'ej akv'o'pre'ne'j
akv'op'u'rig akv'o'pur'ig
akv'op'um'pil akv'o'pum'pil akv'o'pump'il
akv'op'unkt akv'o'punkt
akv'opi'stol akv'o'pistol akv'o'pist'ol
akv'opul akv'o'pul
akv'or'ad akv'o'rad
akv'or'at akv'o'rat
akv'or'oz akv'o'roz
akv'orest akv'o'rest
akv'os'pac akv'o'spac
akv'os'trat akv'ostr'at akv'o'strat
akv'ostr'i akv'o'stri
akv'ot'rin'kant a'kvot'rin'kant akv'o'trink'ant
akv'ot'urn a'kvot'urn akv'o'turn
akv'ot'urn'ad a'kvot'urn'ad akv'o'turn'ad
akv'ot'urn'ul a'kvot'urn'ul akv'o'turn'ul
akv'otav'ol akv'o'tavol a'kvot'av'ol
akv'otel'er akv'o'teler
akv'ov'az'et akv'o'vaz'et
akv'ov'end'ist akv'ov'en'dist akv'o'vend'ist akv'o'ven'dist
akv'ov'or akv'o'vor
akv'ov'or'ant akv'o'vor'ant
akv'oval akv'o'val
akv'ozon akv'o'zon
akv'u'mant akv'um'ant
akv'u'mat akv'um'at
akv'u'mil akv'um'il
akv'u'mit akv'um'it
akv'u'mont akv'um'ont
akv'um'maŝin akv'um'maŝ'in
akv'um'vetur'il akv'um've'tur'il
akvafort akv'a'fort
akvamarin akv'a'marin akv'amar'in
akvarel a'kvar'el
akvarel a'kvar'el akv'a'rel
akvari a'kvar'i
akvari'infan a'kvar'i'infan
akvari'ist a'kvar'i'ist
akvatint akv'a'tint
akvedukt akv'e'dukt
akvifoli a'kvi'foli akv'i'foli akv'i'fol'i
akvifoli'ac akv'i'foli'ac a'kvi'foli'ac
akvilegi akv'i'legi akv'i'leg'i
akvilon akv'il'on
akvitan akv'i'tan a'kvit'an
akvitan'uj akv'i'tan'uj a'kvit'an'uj
akvitani akvitan'i a'kvit'an'i
al'adres'it al'a'dres'it al'ad're'sit a'lad're'sit
al'akord'iĝ al'a'kord'iĝ
al'apart'enant al'aparten'ant a'lapar'ten'ant
al'aparten a'lapar'ten
al'aranĝ al'a'ranĝ
al'aranĝ'ant al'a'ranĝ'ant
al'ask'an a'las'kan al'as'kan al'a'skan al'a'ska'n
al'aspekt al'a'spekt al'as'pekt
al'aĉet a'laĉ'et
al'aŭskult a'laŭs'kult
al'balanc'iĝ alb'a'lanc'iĝ
al'bat alb'at
al'bat'ant alb'at'ant
al'batal alb'a'tal al'bat'al
al'bezon alb'e'zon
al'blek alb'lek
al'boj alb'o'j al'bo'j
al'bor'dig'int al'bord'ig'int alb'or'dig'int alb'ord'ig'int
al'bord alb'ord
al'bord'iĝ alb'ord'iĝ
al'bord'iĝ'ont alb'ord'iĝ'ont
al'bru alb'ru
al'brust alb'rust
al'centr'ig al'cent'rig
al'centr'ig'at al'cent'rig'at
al'centr'ig'it al'cent'rig'it
al'danc'ant ald'anc'ant
al'demand'it ald'em'and'it
al'direkt ald'i'rekt
al'direkt ald'ir'ekt ald'i'rekt
al'direkt'it ald'i'rekt'it ald'i'rek'tit ald'ir'ek'tit
al'direkt'it ald'i'rekt'it ald'ir'ek'tit
al'direkt'iĝ ald'i'rekt'iĝ
al'direkt'iĝ ald'i'rekt'iĝ ald'ir'ekt'iĝ
al'dom'ig ald'om'ig
al'don ald'on
al'don ald'on al'do'n
al'don'ant ald'on'ant
al'don'aĵ ald'on'aĵ al'do'n'aĵ
al'don'end ald'on'end
al'don'int ald'on'int
al'don'it ald'o'nit
al'don'ot ald'on'ot ald'o'not
al'don'valor ald'on'valor ald'on'val'or
al'egret alegr'et a'leg'ret
al'ekstrem al'ekstr'em
al'elekt ale'lekt alel'ekt
al'elekt'it ale'lekt'it alel'ekt'it
al'elekt'iĝ ale'lekt'iĝ alel'ekt'iĝ
al'et a'let
al'faŭk alf'aŭk
al'ferdek al'fer'dek alf'er'dek
al'fid alf'id
al'fid'end alf'id'end
al'fier al'fi'er
al'figur alf'ig'ur al'fig'ur
al'fiks'ig alf'iks'ig
al'fiks'iĝ alf'iks'iĝ
al'fiks'iĝ'ant alf'iks'iĝ'ant
al'fin'ig alf'in'ig
al'flik alf'lik
al'flu alf'lu
al'flu'ad alf'lu'ad
al'flu'gant alf'lu'gant al'flug'ant
al'flu'ig alf'lu'ig
al'flustr alf'lustr
al'fortik'ig al'fort'ik'ig alf'or'tik'ig alf'ort'ik'ig
al'fortik'ig'at alf'ort'ik'ig'at al'fort'ik'ig'at alf'or'tik'ig'at
al'fortik'ig'it alf'or'tik'ig'it al'fort'ik'ig'it
al'fortik'ig'it alf'or'tik'ig'it al'fort'ik'ig'it alf'ort'ik'ig'it
al'fortik'iĝ alf'or'tik'iĝ al'fort'ik'iĝ alf'ort'ik'iĝ
al'frap'et alf'rap'et
al'frap'iĝ alf'rap'iĝ
al'front'em alf'ro'n'tem
al'front'end alf'ro'n'tend
al'front'evit'em alf'ro'n'te'vi'tem alf'ro'n'te'vit'em
al'front'ig alf'ro'n'tig
al'front'ig'ant alf'ro'n'tig'ant
al'front'ig'int alf'ro'n'tig'int
al'front'int alf'ro'n'tint
al'front'it alf'ro'n'tit
al'front'ot alf'ro'n'tot
al'frost'iĝ alf'rost'iĝ
al'fund'ig alf'u'n'dig
al'fund'ig'it alf'u'n'dig'it
al'fund'ir alf'u'n'dir
al'galop alg'a'lop al'gal'op
al'galop'ant al'gal'op'ant alg'a'lop'ant
al'galop'int alg'alo'pint
al'gap'at alg'a'pat
al'gard alg'ard
al'genu alg'enu al'gen'u
al'glit alg'lit
al'glu'at alg'lu'at
al'glu'ebl alg'lu'ebl
al'glu'em alg'lu'em
al'glu'it alg'lu'it
al'glu'iĝ alg'lu'iĝ
al'glu'iĝ'ant alg'lu'iĝ'ant
al'glu'iĝ'em alg'lu'iĝ'em alg'lu'i'ĝem
al'grund alg'rund
al'gvid alg'vid
al'ig a'lig
al'impet a'lim'pet
al'infer a'lin'fer ali'n'fer
al'insul'ar a'lin'sul'ar ali'n'su'lar ali'n'sul'ar
al'intern al'inter'n ali'n'tern
al'ir a'lir
al'ir'il a'lir'il
al'irit ali'rit a'lir'it
al'jard'ig al'jar'dig al'j'ard'ig
al'jung al'j'ung
al'jung'at al'j'ung'at
al'jung'it al'j'ung'it
al'just'ig al'j'us'tig
al'kaid alka'id alk'a'id
al'kalkul'ad alkal'kul'ad al'kalk'ul'ad
al'kalkul'it al'kalk'ul'it
al'kalkul'iĝ al'kalk'ul'iĝ
al'kan'ol alk'an'ol
al'kanal alk'anal alka'n'al
al'kategori alka'teg'or'i
al'katen alka'ten
al'kermes alk'er'mes al'ker'mes
al'kis alk'is
al'klak alk'lak
al'klak'ant alk'la'kant
al'klimat'iĝ alk'li'mat'iĝ alk'lim'at'iĝ
al'klimat'iĝ'int alk'lim'at'iĝ'int alk'li'mat'iĝ'int
al'klin'ig alk'lin'ig
al'klin'iĝ alk'lin'iĝ
al'klub'ig alk'lub'ig
al'koks'ig'int alk'oks'ig'int
al'kolekt alk'o'lekt
al'kolekt'iĝ alk'o'lekt'iĝ
al'komand al'kom'and
al'komandit al'komand'it
al'komuni'kat al'komunik'at al'komun'ik'at
al'konduk alk'on'duk al'kon'duk
al'konduk'ad al'kon'duk'ad alk'on'duk'ad alk'ond'u'kad
al'konduk'ant alk'ond'u'kant
al'konduk'ant alk'ond'u'kant al'kon'duk'ant
al'konduk'ig al'kon'duk'ig alk'on'duk'ig
al'konduk'int al'kon'duk'int
al'konduk'it al'kon'duk'it alk'on'duk'it alk'ond'u'kit
al'konduk'it al'kon'duk'it alk'ond'u'kit
al'konduk'iĝ alk'on'duk'iĝ al'kon'duk'iĝ
al'konduk'ont alk'ond'u'kont
al'konekt alk'on'ekt al'kon'ekt
al'konfid alk'on'fid al'kon'fid
al'konfid'ant alk'on'fi'dant al'kon'fid'ant
al'konform'ig alk'on'form'ig
al'konform'ig'it alk'on'form'ig'it
al'konform'iĝ alk'on'form'iĝ
al'konform'iĝ'ad alk'on'form'iĝ'ad
al'konsekr'it alk'on'se'krit alk'on'sek'rit
al'konsent alk'on'sent
al'konsent'ig alk'on'sen'tig alk'on'sent'ig
al'konven alk'on'ven al'kon'ven
al'konvert'il al'kon'vert'il alk'on'vert'il
al'kor alk'or
al'kort alk'ort
al'koĉ'as'ad alk'o'ĉas'ad
al'kramp'it alk'ramp'it alk'ram'pit
al'kramp'iĝ'int alk'ramp'iĝ'int
al'krement al'krem'ent alk're'ment
al'kres'kad al'kresk'ad
al'kresk'it alk're'skit al'kres'kit
al'kriz'iĝ alk'riz'iĝ
al'kroĉ'at alk'ro'ĉat
al'kroĉ'il alk'ro'ĉil
al'kroĉ'it'aĵ alk'ro'ĉit'aĵ
al'kubut'iĝ alk'u'but'iĝ
al'kultur'ig alk'ul'tur'ig
al'kultur'it alk'ul'tur'it
al'kupl'it al'kup'lit
al'kutim alk'u'tim
al'kutim'ec alk'u'tim'ec
al'kutim'ig alk'u'tim'ig
al'kutim'ig'ad alk'u'tim'ig'ad
al'kutim'ig'it alk'u'tim'ig'it
al'kutim'it alk'ut'imit alk'u'tim'it
al'kutim'it alk'ut'imit alk'ut'i'mit alk'u'tim'it
al'kutim'iĝ alk'u'tim'iĝ
al'kutim'iĝ'ad alk'u'tim'iĝ'ad
al'kutim'iĝ'ant alk'u'tim'iĝ'ant
al'kutim'iĝ'int alk'u'tim'iĝ'int
al'kvalit alk'val'it
al'la'sad al'las'ad
al'la'sat al'las'at
al'la'sem al'las'em
al'la'ĉat al'laĉ'at
al'las'end al'la'send
al'las'it al'la'sit
al'li'got al'lig'ot
al'lig'ant al'li'gant
al'lig'ig al'li'gig
al'lini'iĝ al'lin'i'iĝ al'li'ni'iĝ
al'liver'it al'li'ver'it al'liv'er'it al'liv'e'rit
al'log'aspekt al'log'as'pekt al'log'a'spekt
al'lum'it al'lu'mit
al'mar alm'ar
al'mar'ig alm'a'rig
al'mezur al'mez'ur
al'mezur'ad al'mez'ur'ad
al'migr'ig alm'ig'rig
al'miks'iĝ alm'iks'iĝ
al'milit al'mil'it
al'milit al'mil'it alm'i'lit
al'milit'ant al'mil'it'ant
al'milit'at alm'i'lit'at al'mil'it'at
al'milit'aĵ alm'i'lit'aĵ al'mil'it'aĵ
al'milit'it al'mili'tit
al'mont alm'ont
al'mord'it alm'ord'it
al'mozart almoz'art al'moz'art
al'mozel'pet almoz'el'pet
al'munt'it alm'unt'it alm'u'n'tit
al'naj'lit aln'ajl'it al'najl'it aln'a'j'lit
al'najl'ad al'naj'lad aln'ajl'ad aln'a'j'lad
al'najl'iĝ aln'ajl'iĝ
al'navig al'nav'ig
al'nivel'ig aln'iv'e'lig aln'i'vel'ig
al'nun aln'u'n
al'okul'ig a'lok'ul'ig
al'ordon al'ord'on a'lord'on
al'paf'ebl alp'a'febl
al'paf'ig alp'a'fig
al'pag alp'ag
al'pan alp'an
al'parol'ad alpar'ol'ad al'par'ol'ad alp'a'rol'ad
al'parol'ant alpar'ol'ant
al'parol'ant alpar'ol'ant alpar'o'lant
al'parol'aĵ alpar'ol'aĵ al'par'ol'aĵ alp'a'rol'aĵ
al'parol'ebl alp'a'rol'ebl
al'parol'manier alpar'ol'manier
al'parti'iĝ al'part'i'iĝ
al'pec alp'ec
al'pel alp'el
al'pel'ig alp'e'lig
al'pelad al'pel'ad alp'el'ad alp'e'lad
al'pen'dig alp'en'dig alp'end'ig al'pend'ig
al'pend'it alp'end'it
al'pend'iĝ alp'end'iĝ
al'permes alp'er'mes al'per'mes
al'pied'ig alp'ie'dig
al'pik alp'ik
al'pik'it alp'ik'it alp'i'kit
al'pist alp'ist
al'plafon alp'laf'on alp'la'fon
al'pland alp'land
al'pland'aĵ alp'land'aĵ
al'plane'dig al'planed'ig al'plan'ed'ig
al'planed'iĝ al'plan'ed'iĝ
al'plekt'it alp'lek'tit alp'lekt'it
al'plen'ig'aĵ alp'len'ig'aĵ
al'poem'it alp'o'e'mit
al'por'tend al'port'end alp'or'tend
al'por'tig alp'ort'ig alp'or'tig al'port'ig
al'pord alp'ord
al'port alp'ort
al'port'aĵ alp'ort'aĵ
al'port'iĝ alp'ort'iĝ
al'port'ot al'por'tot alp'ort'ot alp'or'tot
al'posten'ig alp'o'sten'ig al'post'en'ig
al'poŝt'ig al'poŝ'tig
al'preleg'ot al'pre'leg'ot alp're'leg'ot alp'rel'e'got
al'prem'ad alp'rem'ad
al'prem'ant alp're'mant
al'prem'et alp'rem'et
al'prem'int alp'rem'int
al'pren alp'ren al'pre'n
al'pren'ebl alp'ren'ebl
al'pren'int alp'ren'int
al'pren'iĝ alp'ren'iĝ
al'pro'pri'ig alp'ro'pri'ig al'propr'i'ig
al'profund'iĝ al'pro'fund'iĝ alp'ro'fund'iĝ
al'promes alp'ro'mes al'pro'mes
al'prop'rig al'propr'ig
al'prop'rig'int al'propr'ig'int
al'prop'rig'it al'propr'ig'it
al'prop'rig'ot al'propr'ig'ot
al'propag al'prop'ag alp'ro'pag al'pro'pag
al'propr'ig'ad al'prop'rig'ad
al'propr'ig'ant al'prop'rig'ant alp'ro'pri'gant
al'propr'ig'at al'prop'rig'at
al'propriet'ig al'propr'ie'tig
al'prun'tit al'prunt'it
al'radik'iĝ al'rad'ik'iĝ
al'raj'dant al'rajd'ant
al'ram'pint al'ramp'int
al'rapid al'rap'id
al'rapid'ant al'rap'i'dant
al'rapid'iĝ al'rap'id'iĝ
al'rev'en'int al're'ven'int
al'rigard al'rig'ard
al'rigard'ad al'rig'ard'ad
al'rigard'ant al'rig'ar'dant
al'rigard'at al'rig'ard'at
al'rigard'at al'rig'ard'at al'rig'ar'dat
al'rigard'aĉ al'rig'ard'aĉ
al'rigard'int al'rig'ard'int
al'rigid'iĝ al'rig'id'iĝ
al'rul'ant al'ru'lant
al'sal'teg al'salt'eg
al'salt'int al'sal'tint
al'salut al'sal'ut
al'sen'dat al'send'at
al'sen'dot al'send'ot
al'send'ant al'sen'dant
al'serpent'um al'ser'pent'um al'serp'ent'um
al'serv'ad al'ser'vad
al'sid'ant al'si'dant
al'simi'lig al'simil'ig
al'simil al'sim'il al'si'mil
al'sin al'si'n
al'sor'bant al'sorb'ant
al'sorb'it al'sor'bit
al'sup'rad al'supr'ad
al'surfac al'surf'ac
al'surfac'iĝ al'surf'ac'iĝ
al'susur al'su'sur
al'ta'ĵet alt'aĵ'et alt'a'ĵet
al'tag'iĝ alt'ag'iĝ
al'teg'son alt'eg'son
al'telefon al'tele'fon
al'telefon al'tele'fon alte'le'fon
al'ten'at alt'en'at alte'n'at
al'ten'ir alt'en'ir
al'ten'iĝ alt'en'iĝ
al'ten'lev'it alte'n'le'vit alte'n'lev'it
al'ten'mov'iĝ alte'n'mov'iĝ
al'teni'ĝem alte'ni'ĝem al'ten'iĝ'em
al'ter'iĝ alt'er'iĝ
al'tet alt'et
al'tig'il alt'ig'il
al'tig'it alt'ig'it
al'tir alt'ir
al'tir'ant alt'ir'ant
al'tir'centr alt'ir'centr
al'tir'fort alt'ir'fort
al'tir'int alt'ir'int
al'tir'iĝ alt'ir'iĝ
al'tiro'sfer al'tir'os'fer alt'ir'o'sfer alt'i'ros'fer
al'titol'ad alt'itol'ad alt'i'tol'ad al'tit'ol'ad
al'tmez'klas'ul alt'mez'klas'ul
al'ton'dum al'tond'um alt'on'dum alt'ond'um
al'top'as alt'o'pas alt'op'as
al'torent alt'o'rent
al'tost alt'ost
al'transport'it alt'ran'sport'it al'trans'port'it
al'tranĉ alt'ranĉ
al'tranĉ'ad alt'ranĉ'ad
al'tranĉ'it alt'ranĉ'it al'tra'n'ĉit
al'tren alt'ren al'tre'n
al'tret alt'ret
al'tromp alt'romp
al'trot alt'rot
al'tru'dant al'trud'ant alt'ru'dant
al'tru'dil alt'ru'dil al'trud'il
al'tru'iĝ alt'ru'iĝ
al'trud'at alt'ru'dat al'tru'dat
al'trud'iĝ'em al'tru'di'ĝem
al'trud'ot alt'ru'dot al'tru'dot
al'tul alt'ul
al'tur'nit alt'urn'it alt'ur'nit al'turn'it
al'turn'iĝ'ant alt'urn'iĝ'ant
al'uz'ebl a'luz'ebl
al've'nit al'ven'it
al'ven al've'n
al'ven'direkt al'vend'i'rekt al'vend'ir'ekt
al'ven'lok al've'n'lok
al'ven'tag al'vent'ag
al'ven'turism al'vent'u'rism
al'ven'ul al've'nul
al'ven'voj al've'n'voj
al'venad al'ven'ad
al'vetur al've'tur al'vet'ur
al'vetur'ad al'vet'ur'ad al've'tur'ad
al'vetur'ale al'vet'ur'ale al've'tur'ale al'vet'u'ral'e
al'vetur'ant al've'tur'ant
al'vetur'at al'vet'urat al've'tur'at
al'vetur'eg al've'tur'eg al'vet'u'reg
al'vetur'ig al've'tur'ig al'vet'u'rig
al'vetur'ig'ad al'vet'u'rig'ad al've'tur'ig'ad
al'vetur'ig'ant al'vetur'i'gant al'vet'uri'gant
al'vetur'ig'at al'vet'u'rig'at al've'tur'ig'at
al'vetur'ig'it al've'tur'ig'it
al'vetur'ig'it al'vet'u'rig'it al've'tur'ig'it
al'vilaĝ al'vil'aĝ
al'vizaĝ al'viz'aĝ
al'vizaĝ'ant al'viz'aĝ'ant
al'vojaĝ al'voj'aĝ
al'vojaĝ'ad al'voj'aĝ'ad
al'vok'epitet al'vok'e'pit'et al'vok'e'pi'tet
al'vok'signal al'vok'sign'al
al'ĉen'it al'ĉe'nit
al'ĝerm'arok al'ĝerm'a'rok
al'ĝust'i'gant al'ĝust'ig'ant
al'ĝust'i'gist al'ĝust'ig'ist
al'ŝancel al'ŝanc'el
al'ŝut'ig al'ŝu'tig
al'ŝut'it al'ŝu'tit
alabam a'lab'am
aland al'and a'land
alanin a'lani'n a'lan'in
alantoid al'ant'oid a'lant'oid
alarik a'larik a'lar'ik
alarm a'larm
alarm a'larm al'arm
alarm'ant al'ar'mant a'larm'ant
alarm'artikol alarm'artik'ol
alarm'at a'larm'at al'ar'mat a'lar'mat
alarm'buton a'larm'buton
alarm'eg a'larm'eg
alarm'ej al'arme'j a'larm'ej
alarm'em a'larm'em
alarm'et a'larm'et
alarm'fajf'il a'larm'fajf'il
alarm'flag a'larm'flag
alarm'horloĝ a'larm'horloĝ
alarm'ig a'larm'ig
alarm'ig al'arm'ig a'larm'ig
alarm'il al'ar'mil a'lar'mil a'larm'il
alarm'ism a'larm'ism
alarm'ist a'larm'ist
alarm'it a'larm'it a'lar'mit al'ar'mit
alarm'it a'larm'it al'ar'mit
alarm'iĝ a'larm'iĝ
alarm'iĝ al'arm'iĝ a'larm'iĝ
alarm'kontakt alarm'kon'takt a'larm'kontakt
alarm'kri a'larm'kri
alarm'numer a'larm'numer
alarm'o'blink alarm'ob'link alarm'obl'ink a'larm'obl'ink
alarm'o'kontakt alarm'ok'ont'akt alarm'ok'on'takt a'larm'ok'ont'akt
alarm'o'signal alarm'o'sign'al alarm'os'ig'n'al a'larm'os'ig'n'al
alarm'o'sistem alarm'os'ist'em a'larm'os'ist'em
alarm'op'ret alarm'o'pret a'larm'op'ret
alarm'op'ret'ec alarm'o'pret'ec a'larm'op'ret'ec
alarm'paf a'larm'paf
alarm'raket a'larm'raket
alarm'signal alarm'sign'al a'larm'signal
alarm'siren a'larm'siren
alarm'sistem a'larm'sistem
alarm'sonor'il a'larm'sonor'il
alarm'vok a'larm'vok
alarm'vok'ant a'larm'vok'ant
alarm'vort a'larm'vort
alatern al'a'tern a'later'n
alaŭd a'laŭd
alaŭd a'laŭd al'aŭd
alaŭd'aĵ al'aŭd'aĵ a'laŭd'aĵ
alaŭd'ed a'laŭd'ed al'aŭd'ed
alaŭd'et a'laŭd'et al'aŭd'et
alaŭd'falk a'laŭd'falk
alaŭd'kant a'laŭd'kant
alaŭd'os'pron alaŭd'o'spron a'laŭd'os'pron
alb'a'tit al'bat'it alb'at'it
alb'at'ad al'bat'ad
alb'at'int alb'a'tint al'bat'int
alb'at'iĝ al'bat'iĝ
alb'atil al'bat'il
alb'az al'baz
alb'ol'tit al'bolt'it al'bol'tit
alb'ord'ig al'bor'dig al'bord'ig alb'or'dig
alb'ord'iĝ'ant al'bord'iĝ'ant
alb'ord'iĝ'ej al'bord'iĝ'ej
alb'ord'iĝ'int al'bord'iĝ'int
alban al'ban
alban alb'an al'ban
alban'ar al'ban'ar
alban'dev'en alban'de'ven al'band'e'ven
alban'et'nul alb'anet'nul alban'etn'ul alb'a'net'nul
alban'in albani'n al'ban'in
alban'in albani'n al'ban'in alb'an'in
alban'o'makedon alban'om'ake'don alb'a'nom'ake'don
alban'senc al'ban'senc
alban'stil al'ban'stil
alban'uj al'ban'uj alb'an'uj
albani alban'i al'ban'i
albani alban'i al'ban'i alb'an'i
albatros al'bat'ros alb'at'ros
albed al'bed alb'ed
albert al'bert
albert'in al'ber'tin al'bert'in alb'er'tin
albert'in al'bert'in alb'er'tin
albin alb'in
albin alb'in al'bi'n
albin'ism alb'in'ism
albion alb'ion al'bio'n
albit alb'it al'bit
albizi alb'iz'i al'biz'i
albugine albug'ine alb'u'gine
albugine'it albug'ine'it alb'u'gine'it
album alb'um al'bum
album'et al'bum'et alb'u'met
albumen album'en al'bum'en alb'ume'n
albumen album'en alb'ume'n
albumen'o'hav album'en'o'hav alb'ume'no'hav
albumin album'in
albumin album'in al'bum'in alb'u'min
albumin'fabrik album'in'fabrik
albumin'uri album'in'uri
albumoz album'oz alb'u'moz al'bum'oz
alburn alb'urn al'bur'n
alce'lad al'cel'ad
alce'lat al'cel'at
alce'n'tri'gant al'cent'rig'ant al'centr'ig'ant
alced al'ced
alced'ed al'ced'ed
alcelaf alce'laf
alcestis al'cest'is
alcibiad al'ci'bi'ad
alcino al'ci'no
alcion al'cion
alcion'libel al'cion'libel
alcioni alcion'i al'cion'i
ald'anc al'danc
ald'ir al'dir
ald'ir'ant al'dir'ant
ald'ir'int al'dir'int
ald'o'nit'aĵ al'don'it'aĵ
ald'o'nit'ec al'don'it'ec
ald'o'tet'roz ald'o'tetr'oz al'dot'et'roz ald'ot'et'roz
ald'oksim ald'ok'sim
ald'on'ad al'don'ad
ald'on'ad al'don'ad al'do'n'ad
ald'on'at al'don'at
ald'on'aĉ al'don'aĉ al'do'n'aĉ
ald'on'ebl al'don'ebl
ald'on'ebl'ec al'don'ebl'ec
ald'on'gazet al'don'gazet ald'on'gaz'et
ald'on'ind al'don'ind
ald'on'konstru'ad al'don'konstru'ad
ald'on'ont al'don'ont
ald'ond'ir'ant al'don'dir'ant ald'on'dir'ant
ald'oz al'doz
aldebaran ald'e'bar'an
aldehid ald'e'hid
aldernej al'der'ne'j ald'er'ne'j
aldol al'dol ald'ol
aldosteron ald'os'ter'on ald'ost'er'on ald'o'ster'on
ale a'le al'e
ale'arb a'le'arb
ale'eg a'le'eg
ale'et a'le'et
ale'et al'e'et a'le'et
ale'o'fin a'le'o'fin
ale'tend al'etend
aleator ale'ator
alegan a'leg'an
alegori a'leg'or'i
alegori'ist a'leg'or'i'ist
alegori'o'vual ale'go'rio'vual alegori'ov'u'al a'leg'or'io'vual
aleksi ale'ksi al'eks'i a'lek'si
aleksin aleksi'n a'lek'sin
alektor a'lektor a'lekt'or
alel al'el
alel'ekt'ad ale'lekt'ad al'elekt'ad
alel'ekt'ant al'elekt'ant ale'lekt'ant
alel'ekt'at al'elekt'at ale'lekt'at
aleman al'eman a'leman
alen a'len ale'n
alen'kudr a'len'kudr ale'n'kudr
alenson alen'son a'lens'on
alergi al'erg'i
alergi'don al'erg'id'on
aleron aler'on ale'ro'n
aleut ale'ut a'le'ut
alez a'lez
alez'il a'lez'il
aleŭrit al'eŭr'it
aleŭrod al'eŭr'od
aleŭrod'ed al'eŭr'od'ed
alf'al al'fal
alf'ar al'far
alf'ik'sit al'fiks'it
alf'iks al'fiks
alf'iks'ant al'fiks'ant
alf'iks'aĵ al'fiks'aĵ
alf'in al'fin
alf'lar al'flar
alf'lat'iĝ al'flat'iĝ
alf'lu'ant al'flu'ant
alf'lu'eg al'flu'eg
alf'ort al'fort
alf'os'fat al'fos'fat al'fosf'at
alf'rap al'frap
alf'rap'ant al'frap'ant
alf'ros'tig al'frost'ig alf'rost'ig
alf'rot'ad al'frot'ad
alf'ulm al'fulm
alfa'feofitin alfa'feofit'in
alfa'lad al'fal'ad alf'al'ad
alfa'lant al'fal'ant
alfa'radi al'farad'i
alfa'rit al'far'it
alfa'si'labar alfa'silab'ar
alfabet alfa'bet
alfabet alfa'bet al'fab'et
alfabet'ig alfa'be'tig alfa'bet'ig
alfabet'ig alfa'be'tig alfa'bet'ig al'fab'et'ig
alfabet'ig alfa'bet'ig
alfabet'libr alfa'bet'libr
alfabet'ord alfa'be'tord alfa'bet'ord
alfabet'um alfa'bet'um al'fab'et'um
alfenid al'fen'id alf'en'id
alfons'in alf'on'sin al'fon'sin
alg'ajn al'gajn al'gaj'n
alg'er al'ger
alg'lu al'glu
alg'lu'ant al'glu'ant
alg'lu'i'gant alg'lu'ig'ant al'glu'ig'ant
alg'lu'ig al'glu'ig
alg'lu'int al'glu'int
alg'lu'iĝ'int al'glu'iĝ'int
alg'lu'ot al'glu'ot
alg'lu'tin alg'lut'in al'glu'tin al'glut'in
alg'o'basen alg'ob'as'en alg'o'bas'en alg'ob'a'sen
alg'olog alg'o'log
alg'ologi alg'olog'i
alg'raŭl al'graŭl
alg'run'dig'it alg'rund'ig'it al'grund'ig'it
algebr al'gebr alg'ebr
algebr'ec alg'ebr'ec al'gebr'ec
algebr'ot'ask algebr'o'task al'gebr'ot'ask
algeri al'ger'i alg'er'i
algi alg'i
algi'n alg'in
algid alg'id
algid'ec algi'dec
alginat alg'in'at algi'n'at
algol al'gol alg'ol
algonki alg'onk'i
algoritm alg'o'ritm
algoritm'aĵ alg'o'ritm'aĵ
algoritm'o'skatol algoritm'os'kat'ol algoritm'o'skat'ol alg'o'ritm'os'kat'ol
algvazil alg'vaz'il
ali a'li
ali a'li al'i
ali'a'foj a'li'a'foj
ali'a'manier ali'a'mani'er
ali'a'seks ali'as'eks a'lias'eks
ali'akv a'li'akv
ali'aland al'ial'and ali'a'land
ali'alfabet ali'alfa'bet
ali'apart ali'a'part
ali'ar'and ali'a'rand
ali'aranĝ ali'a'ranĝ
ali'as'pec ali'a'spec a'lias'pec
ali'aspekt ali'as'pekt ali'a'spekt a'lias'pekt
ali'aspekt'ig ali'a'spekt'ig ali'as'pekt'ig a'lias'pekt'ig
ali'aspekt'iĝ ali'as'pekt'iĝ ali'a'spekt'iĝ a'lias'pekt'iĝ
ali'av'ort ali'a'vort
ali'aĵ a'li'aĵ
ali'civiliz ali'civil'iz a'lici'vil'iz
ali'decid al'ide'cid
ali'dev'en ali'de'ven al'ide'ven
ali'di'rat ali'dir'at
ali'dialekt'an ali'di'a'lekt'an ali'di'a'lek'tan
ali'difin ali'di'fin
ali'dimensi ali'di'mens'i
ali'dir a'li'dir
ali'dir'it ali'di'rit
ali'direkt ali'di'rekt
ali'direkt ali'dir'ekt ali'di'rekt
ali'direkt'il ali'dir'ekt'il ali'di'rekt'il
ali'direkt'it ali'dir'ek'tit ali'di'rekt'it
ali'direkt'iĝ ali'di'rekt'iĝ
ali'distribu ali'distr'i'bu
ali'distribu'ad ali'distr'i'bu'ad
ali'e'am'ant ali'e'a'mant
ali'ebl a'li'ebl
ali'ec a'li'ec
ali'ej a'li'ej al'ie'j
ali'eklezi ali'ek'lez'i
ali'ekstrem ali'eks'trem ali'ekstr'em
ali'ekstrem'aĵ ali'ekstr'em'aĵ
ali'epok ali'e'pok
ali'et'nan ali'etn'an
ali'fa'cet ali'fac'et
ali'figur ali'fig'ur
ali'fin'aĵ a'li'fin'aĵ
ali'flan'kul ali'flank'ul
ali'foj a'li'foj
ali'foj a'li'foj al'i'foj
ali'foli ali'fol'i
ali'for'mebl ali'form'ebl
ali'form'ant ali'for'mant
ali'form'it ali'for'mit
ali'format ali'form'at ali'for'mat
ali'formi'gant ali'form'ig'ant
ali'formi'got ali'form'ig'ot
ali'funkci ali'funk'ci
ali'gant a'lig'ant
ali'gent a'lig'ent
ali'gent'an a'lige'n'tan
ali'gent'an ali'gen'tan a'lig'ent'an a'lige'n'tan
ali'gent'ul a'lige'n'tul
ali'gent'ul ali'gen'tul a'lig'ent'ul a'lige'n'tul
ali'grad a'lig'rad
ali'gru'pig ali'grup'ig
ali'i a'li'i al'i'i
ali'i'gant ali'ig'ant
ali'ig a'li'ig
ali'ig a'li'ig al'i'ig
ali'ig'at a'li'ig'at
ali'ig'aĵ a'li'ig'aĵ al'i'ig'aĵ
ali'ig'ebl a'li'ig'ebl
ali'ig'int a'li'ig'int
ali'ig'it a'li'ig'it
ali'insul'an ali'in'sul'an ali'in'su'lan
ali'iĝ a'li'iĝ
ali'iĝ al'i'iĝ a'li'iĝ
ali'iĝ'ad a'li'iĝ'ad
ali'iĝ'ant a'li'iĝ'ant
ali'iĝ'em ali'i'ĝem a'li'iĝ'em
ali'kant a'lik'ant
ali'karakter ali'karak'ter
ali'kaz a'lik'az
ali'klimat ali'kli'mat
ali'kolor ali'kol'or a'lik'ol'or
ali'kolor'iĝ ali'kol'or'iĝ a'lik'ol'or'iĝ
ali'komb'it ali'kom'bit a'lik'om'bit
ali'komun'um ali'kom'u'num
ali'kondut al'ikon'dut
ali'konfesi ali'konfes'i al'ikon'fe'si
ali'kontinent'an ali'kont'ine'n'tan al'ikon'tine'n'tan ali'kon'tine'n'tan
ali'konvink'it al'ikon'vink'it ali'kon'vink'it
ali'kred'an ali'kre'dan a'lik're'dan
ali'kred'ant ali'kre'dant a'lik're'dant
ali'kul'tan ali'kult'an a'lik'ul'tan
ali'kult'uran ali'kultur'an
ali'kultur ali'kult'ur ali'kul'tur
ali'kultur ali'kult'ur ali'kul'tur a'lik'ul'tur
ali'kvalit a'likv'alit
ali'kvant a'likv'ant
ali'land'an'buro alil'and'an'buro
ali'land'an'in alil'and'an'in alil'an'dani'n
ali'land'an'iĝ alil'and'an'iĝ
ali'land'aĵ alil'and'aĵ a'lil'and'aĵ
ali'land'ul'in alil'and'u'lin alil'and'ul'in a'lil'and'ul'in
ali'lingv'an alil'ing'van
ali'lok alil'ok a'lil'ok
ali'lok'an alil'o'kan alil'ok'an a'lil'ok'an
ali'manier ali'mani'er a'lima'ni'er
ali'materi a'lima'teri
ali'material ali'materi'al a'lima'teri'al
ali'mem a'lim'em
ali'metod a'limet'od
ali'mon'dec ali'mond'ec a'limon'dec
ali'mond'an ali'mon'dan a'limon'dan
ali'mond'ig'ism ali'mon'dig'ism a'limon'dig'ism
ali'mor'tig ali'mort'ig a'lim'ort'ig
ali'motiv ali'mot'iv a'lim'ot'iv
ali'naci a'lin'ac'i
ali'naci'an ali'n'a'cian a'lin'ac'ia'n
ali'naci'ist a'lin'ac'i'ist
ali'natur ali'n'a'tur a'lin'at'ur
ali'natur'ig ali'n'at'u'rig ali'n'a'tur'ig
ali'nivel ali'ni'vel a'lini'vel a'lin'iv'el
ali'no'mat ali'nom'at a'lin'om'at
ali'nom a'lin'om
ali'nom'aĵ a'lin'om'aĵ
ali'nom'it ali'no'mit a'lin'om'it
ali'nom'iĝ a'lin'om'iĝ
ali'nomad ali'nom'ad a'lin'om'ad
ali'okaz ali'o'kaz
ali'opini ali'o'pini ali'opi'ni ali'o'pin'i
ali'opini'an ali'opi'ni'an ali'o'pini'an ali'o'pin'ia'n
ali'or'dig ali'ord'ig
ali'organiz ali'organ'iz
ali'part a'lip'art
ali'parti ali'part'i
ali'paĝ a'lip'aĝ
ali'pens'ul ali'pen'sul a'lip'en'sul
ali'person ali'per'son ali'pers'on
ali'plan a'lip'lan
ali'planed ali'plan'ed
ali'planed'an ali'plane'dan ali'plan'eda'n
ali'planed'ul ali'plan'ed'ul
ali'popol ali'po'pol ali'pop'ol a'lip'op'ol
ali'prefiks ali'pre'fiks
ali'propr'ig ali'prop'rig
ali'propriet'ig ali'propr'ie'tig
ali'rad a'lir'ad
ali'ras a'lir'as
ali'ras'an a'lir'as'an
ali'rat a'lir'at
ali'reb'lig a'lir'ebl'ig
ali'reb'lig'at a'lir'ebl'ig'at
ali'region ali'reg'ion ali'regi'on
ali'region ali'reg'ion ali'regi'on a'lir'eg'ion
ali'region ali'regi'on
ali'region'an ali'regi'onan
ali'religi ali'rel'ig'i ali're'lig'i
ali'religi'an ali'rel'ig'ia'n ali're'lig'ia'n
ali'revu ali'rev'u
ali'rig a'lir'ig
ali'rig'ant a'lir'ig'ant
ali'rilat a'lir'il'at
ali'ro'kod ali'rok'od a'lir'ok'od
ali'sek'sem ali'seks'em alis'eks'em alis'ek'sem
ali'sek'sem'ul alis'ek'sem'ul
ali'seks'em alis'eks'em
ali'seks'ul alis'ek'sul alis'eks'ul ali'sek'sul
ali'sistem alis'ist'em alis'is'tem a'lis'ist'em
ali'stat'iĝ a'list'at'iĝ
ali'stil a'list'il
ali'strategi ali'strateg'i ali'strat'eg'i
ali'struktur'ad alis'truk'tur'ad a'list'rukt'ur'ad
ali'struktur'it alis'truk'tur'it
ali'sugesti ali'sugest'i alis'u'gest'i
ali'tag alit'ag a'lit'ag
ali'team'an alit'e'aman
ali'tem alit'em
ali'tem alit'em a'lit'em
ali'temp'ig alit'em'pig
ali'teri alit'er'i a'liter'i
ali'tip alit'ip
ali'tip alit'ip a'lit'ip
ali'ul a'li'ul
ali'ul'in ali'u'lin
ali'urb a'li'urb
ali'urb'an ali'ur'ban
ali'valut'ul ali'val'ut'ul ali'val'u'tul a'liv'al'ut'ul
ali'vest a'liv'est
ali'vest'ad a'liv'est'ad
ali'vest'aĵ a'liv'est'aĵ
ali'vest'ig a'liv'est'ig
ali'vest'int a'liv'est'int
ali'vest'it a'liv'est'it
ali'vest'it'ec a'liv'est'it'ec
ali'vestiĝ ali'vest'iĝ a'liv'est'iĝ
ali'vic'ig a'liv'ic'ig
ali'voj a'liv'o'j
ali'voj'ig a'liv'o'j'ig
ali'voj'iĝ a'liv'o'j'iĝ
ali'vort a'liv'ort
ali'vort'um a'liv'ort'um
alianc ali'anc
alianc'ad ali'anc'ad
alianc'an ali'anc'an
alianc'ant ali'anc'ant
alianc'em ali'anc'em
alianc'estr a'lian'cestr ali'an'cestr
alianc'ig ali'anc'ig
alianc'ig'it ali'anc'ig'it
alianc'int ali'anc'int
alianc'it a'lian'cit ali'an'cit
alianc'it a'lian'cit ali'an'cit ali'anc'it
alianc'iĝ ali'anc'iĝ
alianc'iĝ'ad ali'anc'iĝ'ad
alianc'iĝ'ant ali'anc'iĝ'ant
alianc'iĝ'em alianc'i'ĝem a'lian'ci'ĝem
alianc'ul ali'anc'ul
aliari ali'ari
aliari'lat ali'aril'at ali'a'rilat
alibi ali'bi
alibi ali'bi a'li'bi
alic a'lic
alic'el a'lic'el
alic'el ali'cel a'lic'el
alicikl ali'cikl
alien a'lien ali'en
alien'ec ali'en'ec a'lien'ec
alien'ist a'lien'ist
alien'iĝ a'lien'iĝ ali'en'iĝ
alien'ul a'lien'ul ali'e'nul
alifat ali'fat
alifat'cikl ali'fat'cikl
aligator a'lig'ator
alil a'lil
alil'and ali'land a'lil'and
alil'and'an ali'land'an
alil'and'an ali'land'an ali'lan'dan a'lil'and'an
alil'and'ul ali'land'ul
alil'and'ul ali'land'ul a'lil'and'ul
alil'benzen alil'benz'en
alil'o'kant alil'ok'ant ali'lok'ant a'lil'ok'ant
alil'ok'iĝ ali'lok'iĝ a'lil'ok'iĝ
alil'ok'iĝ'ebl ali'lok'iĝ'ebl a'lil'ok'iĝ'ebl
aliment ali'ment
aliment'ul ali'ment'ul a'lime'n'tul
aline a'line
aline a'line al'ine a'lin'e
aline'aĵ a'line'aĵ al'ine'aĵ a'lin'e'aĵ
alis a'lis
alis'eks ali'seks
alis'fer ali'sfer a'lis'fer
alis'id'iĝ ali'sid'iĝ a'lis'id'iĝ
alis'mac alism'ac a'lis'mac
alis'pec ali'spec a'lisp'ec
alism al'ism
alit a'lit
alit'on ali'ton a'lit'on
alit'rib ali'trib
alit'rib'an al'itri'ban ali'trib'an a'litr'i'ban
aliteraci al'iteraci a'liter'ac'i
alium ali'um a'li'um
alium'ac ali'u'mac ali'um'ac
aliz a'liz
aliz'arb a'liz'arb
aliz'uj a'liz'uj
alizarin aliz'ari'n aliz'a'rin a'liz'ari'n
alize ali'ze aliz'e a'liz'e
alk'adien alka'dien al'kadi'en alkad'ie'n
alk'an alka'n al'kan
alk'anon alka'non al'kanon
alk'lak'ebl al'klak'ebl
alk'lak'int al'klak'int
alk'lima'tig al'klimat'ig alk'li'mat'ig
alk'lima'tig'it al'klimat'ig'it
alk'lin al'klin
alk'lin al'klin al'kli'n
alk'lin'ant al'klin'ant
alk'lin'iĝ'ant al'klin'iĝ'ant
alk'o'famili alk'o'fa'mili
alk'o'krur alk'ok'rur al'kokr'ur
alk'o'led al'kol'ed
alk'oksid al'koks'id
alk'on'dukat al'konduk'at al'kon'dukat alk'ond'u'kat
alk'on'dukat al'konduk'at alk'ond'u'kat
alk'on'formi'gant al'konform'ig'ant alk'on'form'ig'ant
alk'ont'ig'aĵ alk'on'tig'aĵ al'kont'ig'aĵ al'kon'tig'aĵ
alk'ramp'iĝ al'kramp'iĝ
alk'riad al'kri'ad
alk'ro'ĉant al'kroĉ'ant
alk'ro'ĉi'ĝem al'kroĉ'iĝ'em
alk'ro'ĉit al'kroĉ'it
alk'ro'ĉit'ec al'kroĉ'it'ec
alk'roz al'kroz
alk'u'drat al'kudr'at
alk'u'rad al'kur'ad alk'ur'ad
alk'u'reg al'kur'eg
alk'ur al'kur
alk'ur'ant al'kur'ant
alk'ure'gant alk'u'reg'ant al'kur'eg'ant
alk'urin'tin al'kuri'n'tin alk'uri'n'tin
alk'urs al'kurs
alka alk'a
alka'loz al'kaloz alk'aloz alkal'oz
alka'n'deriv'aĵ al'kand'er'iv'aĵ
alka'no'lat alka'n'olat al'kan'olat
alkad alk'ad al'kad
alkad'rig al'kadr'ig
alkaj alka'j al'kaj alk'a'j
alkaj'iĝ al'kaj'iĝ alka'j'iĝ
alkaj'iĝ al'kaj'iĝ alka'j'iĝ alk'a'j'iĝ
alkal al'kal
alkal'blu al'kal'blu
alkal'kul al'kalkul
alkal'kul al'kalkul al'kalk'ul
alkal'kul'at al'kalkul'at al'kalk'ul'at
alkal'o'metri alkal'o'metr'i
alkalec alkal'ec
alkali alkal'i al'kali alka'li
alkaloid alkal'oid
alkaraz alka'raz
alkazar alk'azar
alkemi alk'emi al'kemi
alkemi'ist alk'emi'ist al'kemi'ist
alkemil alk'emil
alken al'ken alk'en
alken'al al'ken'al alk'en'al
alkil al'kil alk'il
alkin alk'in al'kin
alkin'ej al'kin'ej alk'ine'j
alkohol'de'pend alk'o'hold'e'pend
alkohol'drink'ad alk'o'hold'rin'kad
alkohol'emi alk'oho'lem'i
alkohol'en'hav alk'oho'len'hav
alkohol'et alk'oho'let
alkohol'fabrik alkohol'fa'brik
alkohol'ist alk'oho'list
alkohol'it alk'oho'lit
alkohol'konsum alk'o'holk'on'sum
alkohol'konsum'ad alk'o'holk'on'sum'ad
alkohol'kvant alk'o'holk'vant
alkohol'mal'san'ul alk'o'holm'al'san'ul
alkohol'masaĝ alk'o'holm'as'aĝ
alkohol'miks'aĵ alk'o'holm'iks'aĵ
alkohol'nivel alkohol'ni'vel
alkohol'od'e'pen'dec alkohol'od'e'pend'ec alk'oho'lod'e'pend'ec
alkohol'porci alkohol'por'ci
alkohol'u'lin alkohol'ul'in alk'oho'lul'in
alkohol'u'mat alkohol'um'at alk'oho'lum'at
alkohol'ul alk'oho'lul
alkohol'um'ant alkohol'u'mant alk'oho'lum'ant
alkohol'vend'ej alkohol'ven'dej
alkoholat alkohol'at
alkoholatur alkoholat'ur alkohol'at'ur
alkov alk'ov al'kov
alm'an'ig al'man'ig
alm'an'ĝet al'manĝ'et al'man'ĝet
alm'as'ig al'mas'ig
alm'aĉ'aĵ al'maĉ'aĵ
alm'et al'met
alm'et'iĝ al'met'iĝ
alm'ik'sit al'miks'it
alm'iks al'miks
alm'iks'ant al'miks'ant
alm'iks'aĵ al'miks'aĵ
alm'iksi'ĝem alm'iks'iĝ'em alm'i'ksi'ĝem al'miks'iĝ'em
alm'ord'iĝ al'mord'iĝ
alm'ort al'mort
alm'ort'iĝ al'mort'iĝ
alm'ov al'mov
alm'ov'ebl al'mov'ebl
alm'unt al'munt
alm'ur al'mur
almagest al'mag'est alm'a'gest alm'ag'est
almanak'et alm'ana'ket
almandin al'man'din alm'an'din alm'and'in
alme alm'e
alme'tit al'met'it
alme'tot al'met'ot alm'et'ot
almoz al'moz
almoz al'moz alm'oz
almoz'ad al'moz'ad alm'oz'ad
almoz'ant al'moz'ant
almoz'aĵ al'moz'aĵ alm'oz'aĵ
almoz'dis'don'ad al'moz'dis'don'ad alm'oz'dis'don'ad
almoz'dom al'moz'dom alm'oz'dom
almoz'don al'moz'don alm'oz'don
almoz'don'ad al'moz'don'ad alm'oz'don'ad
almoz'don'ant al'moz'don'ant
almoz'don'em al'moz'don'em alm'oz'don'em
almoz'ec alm'oz'ec al'moz'ec
almoz'ej alm'oz'ej al'moz'ej
almoz'et al'moz'et alm'oz'et
almoz'ist al'moz'ist alm'oz'ist
almoz'kest al'moz'kest
almoz'kolekt almoz'ko'lekt
almoz'kolekt'uj almoz'ko'lekt'uj
almoz'mon al'moz'mon
almoz'monaĥ al'moz'monaĥ
almoz'nutr al'moz'nutr
almoz'o'flu alm'oz'o'flu al'moz'o'flu
almoz'o'skatol almoz'os'kat'ol almoz'o'skat'ol
almoz'op'et'ist almoz'o'pet'ist al'moz'op'et'ist
almoz'orden almoz'ord'en al'moz'orden
almoz'ore'don alm'oz'ore'don al'moz'ore'don
almoz'pet al'moz'pet
almoz'pet alm'oz'pet al'moz'pet
almoz'pet'ist al'moz'pet'ist
almoz'pet'ul alm'oz'pet'ul al'moz'pet'ul
almoz'petit almoz'pet'it
almoz'sup alm'oz'sup al'moz'sup
almoz'uj alm'oz'uj al'moz'uj
almoz'ul al'moz'ul
almoz'ul al'moz'ul alm'oz'ul
almoz'ul'ec al'moz'ul'ec alm'oz'ul'ec
almoz'ul'ej al'moz'ul'ej alm'oz'ul'ej
almoz'ul'et almoz'u'let al'moz'ul'et alm'oz'ul'et
almoz'ul'id alm'oz'ul'id al'moz'ul'id
almoz'ul'ig almoz'u'lig alm'oz'ul'ig al'moz'ul'ig
almoz'ul'in almoz'u'lin alm'oz'ul'in al'moz'ul'in
almoz'ul'kest al'moz'ul'kest
almoz'ul'o'flag almoz'u'lof'lag al'moz'ul'o'flag
almoz'ul'observ'ist almoz'ul'ob'serv'ist almoz'ul'ob'ser'vist
almoz'ul'sak alm'oz'ul'sak al'moz'ul'sak
aln al'n
aln'ajl al'najl
aln'ajl'int al'najl'int
aln'ar'bet aln'arb'et
aln'ar'bet'ar aln'arb'e'tar
aln'arb'a'ret aln'ar'bar'et
aln'aĝ al'naĝ
aln'aĝ'ad al'naĝ'ad
aln'et al'net
aln'o'ale'et al'no'ale'et aln'o'a'le'et
aln'o'mat al'nom'at aln'om'at
aln'o'mit aln'om'it al'nom'it
aln'o'radik al'nor'ad'ik aln'o'rad'ik
aln'o'ŝel al'no'ŝel
aln'om al'nom
aln'ov'o'jet al'nov'o'jet aln'o'voj'et
alo al'o
alo'aĵ al'o'aĵ
alo'hav al'o'hav
alo'kul al'okul a'lok'ul
alo'n'dig'it al'ond'ig'it
alo'par a'lop'ar
alo'pint a'lop'int
alo'profil alo'pro'fil a'lop'ro'fil
alo'radik alo'rad'ik
alo'ĉambr'et alo'ĉam'bret
alod a'lod
alod'bien a'lod'bien
alofon alo'fon a'lof'on
aloj alo'j
aloj alo'j al'o'j
aloj'ig alo'j'ig al'o'j'ig
aloj'it alo'j'it
alokazi al'okaz'i alo'kaz'i a'lok'az'i
alokton al'okt'on a'lok'ton
alomorf alo'morf
alonĝ a'lonĝ
alopat alo'pat a'lop'at
alopati alopat'i alo'pati
alopeci alo'pec'i a'lop'eci
alopekur alo'pek'ur a'lop'ek'ur
aloritmi alo'ritm'i
aloster alo'ster
alotrofi alo'trofi alo'tro'fi
alotrop alo'trop
alotrop'aĵ alo'trop'aĵ
alotrop'ec alo'trop'ec alo'tro'pec
aloz a'loz
alp'a'fat al'paf'at
alp'a'fit al'paf'it
alp'a'region alpar'eg'ion alp'a'regi'on
alp'e'lant al'pel'ant
alp'e'lat alp'el'at al'pel'at
alp'elit al'pel'it alp'e'lit
alp'en'dant al'pend'ant al'pen'dant
alp'en'dant al'pend'ant alp'end'ant al'pen'dant
alp'en'dig'it alp'end'ig'it al'pend'ig'it al'pen'dig'it
alp'end'aĵ al'pend'aĵ
alp'in'glit al'pin'glit al'pingl'it
alp'itiner al'piti'ner
alp'len'ig al'plen'ig
alp'o'baston alp'o'bast'on alp'ob'as'ton al'pob'as'ton
alp'or'tint al'port'int
alp'or'tint al'port'int al'por'tint
alp'or'tit al'port'it
alp'ord'iĝ al'pord'iĝ
alp'ort'ad al'port'ad
alp'ort'ant al'port'ant
alp'ort'at al'port'at
alp'ort'at'aĵ al'port'at'aĵ
alp'ort'ebl al'port'ebl
alp'ort'ind al'port'ind
alp'ort'ist al'port'ist
alp'ort'it al'por'tit alp'or'tit al'port'it
alp'ort'it'aĵ al'port'it'aĵ al'por'tit'aĵ alp'or'tit'aĵ
alp'ort'ont al'port'ont
alp'region al'preg'ion alp'regi'on
alp'rem al'prem
alp'remit al'prem'it
alp'remiĝ al'prem'iĝ
alp'remiĝ'ant al'prem'iĝ'ant
alp'remiĝ'int al'prem'iĝ'int
alp'ren'ad al'pren'ad al'pre'n'ad
alp'ren'ant al'pren'ant
alp'ren'ig al'pren'ig
alp'ren'ind al'pren'ind
alp'ren'ot al'pre'not alp're'not al'pren'ot
alp'renat alp'ren'at al'pren'at
alp'renat alp'ren'at al'pren'at al'pre'n'at
alp'reni'gant al'pren'ig'ant
alp'renit al'pren'it
alp'ret al'pret
alp'reĝ al'preĝ
alp'ro'pri'gist al'propr'ig'ist al'prop'rig'ist
alp'rok'simi'gant al'proksim'ig'ant
alp'ul al'pul
alp'um'pit al'pum'pit al'pump'it
alpak al'pak
alpar al'par
alpar alp'ar al'par
alpar'iz al'par'iz alp'a'riz
alpar'ol al'parol alp'a'rol al'par'ol
alpar'ol'int al'parol'int al'par'ol'int alp'a'rol'int
alpar'ol'int al'parol'int alp'a'rol'int
alpar'ol'it al'parol'it alp'a'rol'it
alpar'ol'it al'parol'it alp'a'rol'it al'par'ol'it
alpar'ol'ont al'parol'ont alp'a'rol'ont al'par'ol'ont
alpar'olat al'parol'at
alpini al'pini al'pin'i alp'in'i
alt'a'kalkan'um alt'a'kalk'an'um
alt'a'klas al'tak'las
alt'a'kol al'tak'ol
alt'a'tensi alt'a'tens'i alt'a'ten'si alt'at'en'si
alt'a'voĉ al'ta'voĉ
alt'aer'prem alt'a'erp'rem
alt'ag'rad alt'a'grad al'tag'rad alt'agr'ad
alt'am'ont'ar alt'a'mon'tar alt'am'on'tar al'tam'ont'ar alt'a'mont'ar
alt'amar al'tam'ar alt'a'mar
alt'amas alt'a'mas al'tam'as
alt'amas'ig'it alt'a'mas'ig'it al'tam'as'ig'it
alt'ament'on alt'a'menton al'tamen'ton
alt'anim alt'a'nim
alt'anim'ec alt'a'nim'ec
alt'aprez alt'a'prez
alt'aprez'at alt'a'prez'at
alt'as'pec alt'a'spec al'tas'pec
alt'astat alt'a'stat
alt'astat'ur alt'a'statur
alt'atmosfer alt'atm'os'fer alt'atm'o'sfer
alt'ato'n alt'a'ton
alt'aĵ'ar alt'a'ĵar al'ta'ĵar
alt'aĵ'et alt'a'ĵet
alt'aĵ'teren alt'aĵ'ter'en alt'aĵ'te'ren
alt'aŭtoritat'ul alt'aŭtor'it'at'ul
alt'buton'um'it alt'buton'u'mit alt'but'on'um'it alt'but'o'num'it alt'bu'ton'um'it
alt'buĝet alt'bu'ĝet
alt'decibel alt'de'cibel alt'deci'bel
alt'dev'en alt'de'ven
alt'difin alt'di'fin
alt'disting'iv alt'dist'ing'iv
alt'efik'sit alte'fiks'it
alt'eg al'teg
alt'eg'iĝ al'teg'iĝ
alt'eg'iĝ'ant al'teg'iĝ'ant
alt'em al'tem
alt'enad alte'n'ad al'ten'ad
alt'enant al'ten'ant
alt'er al'ter
alt'er'bat al'ter'bat
alt'er'iĝ'ej al'ter'iĝ'ej
alt'estim alte'stim
alt'estim'at alte'stim'at al'test'i'mat
alt'evolu alte'vol'u
alt'evolu'int alte'vol'u'int
alt'fantazi alt'fant'az'i
alt'fidel alt'fid'el
alt'flug'ant alt'flu'gant
alt'forn alt'for'n
alt'funkci'ul alt'funk'ci'ul
alt'funkci'ul'in alt'funkci'u'lin alt'funk'ci'ul'in
alt'german alt'ger'man
alt'i'gant alt'ig'ant al'tig'ant
alt'i'got al'tig'ot alt'ig'ot
alt'i'rat al'tir'at alt'ir'at
alt'i'rem alt'ir'em al'tir'em
alt'ide alt'i'de alt'id'e
alt'ig al'tig
alt'ig'ad al'tig'ad
alt'ig'at al'tig'at
alt'ig'ebl al'tig'ebl
alt'ig'it'ec al'tig'it'ec
alt'inspir alt'in'spir
alt'instanc alt'in'stanc
alt'ir'ad al'tir'ad alt'i'rad
alt'ir'aĵ al'tir'aĵ
alt'ir'ebl al'tir'ebl
alt'ir'ec al'tir'ec
alt'ir'il al'tir'il
alt'ir'iĝ'em alt'ir'i'ĝem al'tir'iĝ'em
alt'ir'pov al'tir'pov
alt'irit al'tir'it alt'i'rit
alt'iĝ'rapid alt'iĝ'rap'id
alt'kalkan'um alt'kalk'an'um
alt'kalkan'um'ul alt'kal'kanu'mul alt'kalk'an'um'ul
alt'kapacit alt'kap'ac'it alt'kap'a'cit
alt'karakter alt'karak'ter
alt'ko'lum alt'kol'um
alt'komisi alt'komi'si alt'ko'misi
alt'komisi'it alt'komi'si'it alt'ko'misi'it
alt'komisi'it'ej alt'ko'misi'it'ej alt'komi'si'it'ej
alt'komision alt'komi'sion alt'komisi'on alt'ko'misi'on
alt'konduk alt'kon'duk
alt'konjunktur alt'kon'junk'tur alt'kon'j'unkt'ur
alt'kres'kad alt'kresk'ad
alt'kresk'ant alt'kres'kant
alt'kresk'ul alt'kres'kul
alt'kultur alt'kul'tur alt'kult'ur
alt'kumulus alt'kumul'us
alt'kupol alt'kup'ol
alt'lan'dan alt'land'an
alt'le'vant alt'lev'ant
alt'le'vat alt'lev'at
alt'le'vit'ec alt'lev'it'ec
alt'lev'it alt'le'vit
alt'merit alt'mer'it
alt'mon'tar alt'mont'ar
alt'moral alt'mor'al
alt'nivel alt'ni'vel
alt'nivel'aĵ alt'ni'vel'aĵ
alt'nivel'ul alt'ni've'lul alt'ni'vel'ul
alt'o'metri alt'om'e'tri alt'o'metr'i
alt'o'salt alt'os'alt
alt'ofic'ist al'tof'ic'ist alt'o'fi'cist
alt'ofic'ul alt'o'fic'ul al'tof'ic'ul
alt'oficir alt'ofic'ir al'tof'ic'ir alt'o'fic'ir
alt'okr'aĉ'ad alt'o'kraĉ'ad
alt'ot'en alt'o'ten al'tot'en
alt'parol'il alt'par'ol'il alt'par'o'lil
alt'patos alt'pat'os
alt'pen'sem alt'pens'em
alt'posten alt'po'sten alt'post'en
alt'posten'ig alt'post'en'ig alt'po'sten'ig
alt'posten'ul alt'po'sten'ul
alt'prestiĝ alt'prest'iĝ
alt'princip alt'princ'ip alt'pri'n'cip
alt'procent alt'pro'cent
alt'produkt'iv alt'pro'dukt'iv
alt'profit alt'pro'fit
alt'proporci alt'pro'porci alt'prop'or'ci
alt'raj'dist alt'rajd'ist al'tra'j'dist
alt'ran'gul'ec alt'rang'ul'ec al'tra'n'gul'ec
alt'ran'gul'id alt'rang'ul'id al'tra'n'gul'id
alt'ran'gul'in alt'rang'ul'in al'tra'n'gul'in
alt'ran'ĉit al'tranĉ'it alt'ranĉ'it al'tra'n'ĉit
alt'rang'ul alt'ran'gul al'tra'n'gul
alt'rang'ul'ar alt'ran'gul'ar al'tra'n'gul'ar
alt'rapid al'trap'id alt'rap'id
alt'rapid'ec al'tra'pi'dec
alt'region alt'regi'on alt'reg'ion
alt'relief al'tre'li'ef
alt'ren'iĝ al'tren'iĝ
alt'rendiment alt'ren'di'ment al'tren'di'ment
alt'renit al'tren'it
alt'respekt'at alt're'spekt'at
alt'respekt'ind alt're'spekt'ind
alt'ru'di'ĝem al'trud'iĝ'em al'tru'di'ĝem
alt'salut alt'sal'ut
alt'sang'o'prem alt'sang'op'rem alt'san'go'prem
alt'sapor alt'sap'or
alt'situ alt'sit'u
alt'societ alt'soci'et
alt'spirit alt'spir'it
alt'spirit'ec alt'spir'it'ec
alt'statur alt'stat'ur
alt'tak'sit alt'taks'it
alt'tarif alt'ta'rif
alt'tavol'ul alt'ta'vol'ul
alt'teknik alt'te'knik
alt'teknik'n'ologi alt'teknik'no'log'i alt'teknik'n'olog'i alt'te'knik'no'log'i
alt'teknologi alt'tek'n'ologi alt'tek'n'olog'i
alt'temperatur alt'temper'at'ur alt'temp'erat'ur
alt'tenor alt'ten'or alt'te'nor
alt'tensi alt'ten'si alt'tens'i
alt'ul'in al'tul'in al'tuli'n alt'u'lin
alt'urn al'turn al'tur'n
alt'urn'iĝ al'turn'iĝ
alt'vaku alt'vak'u
alt'valor alt'val'or
alt'valor'aĵ alt'val'or'aĵ
alt'valor'ig alt'val'or'ig alt'val'o'rig
alt'ĉapel alt'ĉap'el
altair alt'air
altan al'tan
altan al'tan alt'an
altan'az alt'a'naz al'tan'az
altan'gul alt'angul al'tang'ul
altan'i'mul alt'anim'ul alt'a'nim'ul al'tan'i'mul
altan'obl'ec al'tan'obl'ec alt'a'nobl'ec
altar alt'ar al'tar
altar'bar al'tar'bar
altar'bild al'tar'bild
altar'ej al'tar'ej alt'are'j
altar'fajr al'tar'fajr
altar'knab al'tar'knab
altar'lum alt'ar'lum al'tar'lum
altar'o'simil altar'os'i'mil
altar'part al'tar'part
altar'tuk al'tar'tuk
altar'ŝrank al'tar'ŝrank
altar'ŝton al'tar'ŝton
altar'ŝtup al'tar'ŝtup alt'ar'ŝtup
alte alt'e al'te
alte'ben alt'eben
alte'ben'aĵ alt'eben'aĵ
alte'de'ven alte'dev'en alt'ed'e'ven al'ted'e'ven
alte'grad al'teg'rad
alte'j alt'ej
alte'j alt'ej al'te'j
alte'kal'kanu'mit alte'kalkan'um'it alte'kalk'an'um'it
alte'kost al'tek'ost
alte'lok'it al'tel'ok'it
alte'n al'ten
alte'n alt'en al'ten
alte'n'flu'gant alte'n'flug'ant
alte'n'flug al'ten'flug
alte'n'lev alt'en'lev al'ten'lev
alte'n'pel al'ten'pel
alte'n'puls al'ten'puls
alte'n'salt'ig al'tens'alt'ig
alte'n'spez al'tens'pez
alte'n'spez'ig al'tens'pez'ig
alte'n'ven al'ten'ven alt'en'ven
alte'n'ŝov al'ten'ŝov alt'en'ŝov
alte'n'ŝpruc'ig al'ten'ŝpruc'ig
alte'nit al'ten'it
alte'pen'dant alte'pend'ant
alte'prez alt'e'prez
alte'procent alte'pro'cent
alte'rig al'ter'ig
alte'rig'int al'ter'ig'int
alte'rig'it al'ter'ig'it
alte'sku'ant alt'esk'u'ant
alte'star al'test'ar
alte'stim'ind alt'estim'ind
alte'tend'iĝ alt'etend'iĝ
alte'ton al'tet'on alt'et'on
alte'valor alte'val'or alt'e'valor
alte'ŝat'at alt'e'ŝat'at
alteraci alte'raci al'tera'ci
alteraci'at alte'raci'at al'tera'ci'at
alteraci'it alte'raci'it al'tera'ci'it
alteraci'iĝ alte'raci'iĝ al'tera'ci'iĝ
altern al'tern
altern'ad al'tern'ad
altern'ant al'tern'ant
altern'ator al'tern'ator
altern'aĵ al'tern'aĵ
altern'ec al'tern'ec
altern'ej al'tern'ej
altern'ig al'tern'ig
altern'ig'end al'tern'ig'end
altern'iĝ al'tern'iĝ
altern'kurent al'tern'kurent
alternanc altern'anc al'tern'anc
alternativ altern'at'iv al'tern'at'iv
alternativ'ul altern'at'iv'ul al'tern'at'iv'ul
altimetr alt'i'metr
altruism al'tru'ism
altruism alt'ru'ism al'tru'ism
altruist al'tru'ist alt'ru'ist
aluat al'u'at a'lu'at
alud a'lud
alud'ad a'lud'ad
alud'ant a'lud'ant al'u'dant
alud'at a'lud'at al'u'dat
alud'aĉ a'lud'aĉ
alud'aĵ a'lud'aĵ
alud'em a'lud'em
alud'et a'lud'et
alud'etat a'lud'etat
alud'int a'lud'int
alud'it a'lud'it
alud'iĝ a'lud'iĝ
alud'op'len alud'o'plen a'lud'op'len
alumet a'lum'et al'u'met
alumet al'u'met
alumet'etiked alumet'etik'ed al'u'mete'tik'ed
alumet'fabrik alumet'fa'brik
alumet'flam'et al'u'met'flam'et
alumet'invent'ad alumet'in'vent'ad al'u'meti'n'vent'ad
alumet'kap a'lum'et'kap al'u'met'kap
alumet'kap al'u'met'kap
alumet'libr'et alumet'li'bret
alumet'skatol alumet'skat'ol
alumet'uj al'ume'tuj
alumet'uj al'ume'tuj al'u'met'uj a'lum'et'uj
alumin a'lum'in al'u'min
alumin'at al'u'min'at a'lum'in'at
alumini alumin'i al'u'mini
alumini'at al'u'mini'at
alumini'foli alumin'i'foli al'u'mini'foli
alumini'silici'at alumin'is'ilici'at
alun a'lun
alun a'lun a'lu'n
alun a'lun a'lu'n al'u'n
alun'ej a'lun'ej al'u'ne'j a'lu'ne'j
alun'erc a'lun'erc
alun'ter al'unt'er a'lun'ter
alunit alun'it al'unit
aluvi a'luv'i al'uv'i al'u'vi
alveol al've'ol
alveol'at al've'olat al've'o'lat
alveol'it al've'o'lit
alveol'od'ent alveol'o'dent al've'o'lod'ent
alveol'ul al've'o'lul
alveolar alveol'ar al've'o'lar
alveolin alveol'in al've'o'lin
alĉemil al'ĉe'mil
alĥemi al'ĥemi
alĥemi'aĵ al'ĥemi'aĵ
alĥemi'ist al'ĥemi'ist
am'a'salven amas'al'ven am'a'salv'en
am'a'taĉ am'at'aĉ a'mat'aĉ
am'a'tin a'mat'in
am'a'tin am'at'in a'mat'in
am'afer am'a'fer
am'ant a'mant
am'at'i'net am'a'tin'et
am'at'iĝ a'mat'iĝ
am'atest am'at'est am'a'test a'mat'est
am'aventur am'aven'tur am'a'vent'ur
am'avid am'a'vid a'mav'id
am'aĵ'ist'in am'aĵ'is'tin
am'be'nit am'ben'it
am'bi'valent am'biv'a'lent
am'brokol'or ambr'o'kolor ambr'ok'ol'or am'brok'ol'or
am'deklar am'dek'lar am'de'klar
am'do'nil am'don'il
am'dolor am'dol'or
am'don am'do'n
am'donac am'don'ac
am'ebul ameb'ul ame'bul
am'ej ame'j
am'ekstaz a'mek'staz
am'elit amel'it
am'em a'mem
am'entrepren ament'rep'ren am'entre'pren
am'erik a'mer'ik
am'erik'esk a'mer'ik'esk
am'erik'led a'mer'ik'led
am'esper a'mes'per
am'fantazi am'fant'az'i
am'favor am'fav'or am'fa'vor
am'hero am'her'o
am'histori am'his'tori
am'histori am'his'tori am'hist'or'i
am'ideal ami'de'al amid'e'al am'ide'al
am'ikor'ond'et amik'o'rond'et amik'or'ond'et
am'implik a'mim'plik
am'infan amin'fan
am'infan amin'fan a'min'fan
am'intrig am'intr'ig
am'it a'mit
am'kampanj am'kampan'j am'kamp'an'j
am'kan'tet am'kant'et
am'kandidat am'kandi'dat am'kandid'at
am'kant'em am'kan'tem
am'kapric am'kapr'ic
am'kart'et am'kar'tet
am'komisi'ul am'ko'misi'ul
am'kon am'ko'n
am'koncert am'kon'cert
am'konker am'kon'ker am'konk'er
am'kontakt'iĝ am'kon'takt'iĝ am'kont'akt'iĝ
am'koridor am'kori'dor am'ko'rid'or am'kor'id'or
am'kronik am'kron'ik
am'kulmin am'kulm'in
am'kun'ven am'kun've'n
am'laboratori am'lab'oratori am'lab'orator'i
am'lete'ret am'leter'et
am'manovr am'man'ovr
am'mezur'ad am'mez'u'rad am'mez'ur'ad
am'mon'oide am'mono'ide am'mon'oid'e
am'nokt am'n'okt
am'novel am'nov'el am'no'vel
am'o'avid am'o'a'vid
am'o'humor am'o'hum'or
am'objekt am'ob'j'ekt
am'ofer am'o'fer
am'op'len am'o'plen
am'op'len am'o'plen am'op'le'n
am'ore'gig amor'eg'ig am'o'reg'ig
am'ore'mul amor'e'mul am'o'rem'ul
am'os'ent am'o'sent
am'ov'en am'o'ven a'mov'en am'o've'n
am'ov'ort am'o'vort a'mov'ort
am'parol am'par'ol
am'parol'ad am'par'o'lad am'par'ol'ad
am'pasi am'pas'i
am'pastr'in am'past'rin
am'petol'ad am'pet'o'lad am'pet'ol'ad
am'poci am'po'ci
am'poem am'po'em
am'poezi am'poez'i
am'pren am'pre'n
am'promes am'pro'mes
am'propon am'prop'on
am'radi am'rad'i
am'rakont am'rak'ont
am'religi am'rel'ig'i am're'lig'i
am'rendevu am'ren'dev'u
am'renkont am'ren'kont
am'renkont'iĝ am'ren'kont'iĝ
am'rigard am'rig'ard
am'roman am'ro'man am'roma'n
am'roman am'roma'n
am'sekret am'sek'ret
am'ster'da'mani'n am'ster'dama'ni'n
am'sufok am'su'fok
am'talent am'ta'lent
am'tragedi am'trag'ed'i am'tra'ge'di
am'trem'pit am'tremp'it
am'turment am'tur'ment
am'turnir am'turn'ir
am'vek'ant am've'kant
am'vend'ist'in am'ven'dist'in am'vend'is'tin
am'vizit am'viz'it
amade am'ad'e am'a'de
amalgam am'alg'am am'al'gam a'mal'gam
amalgam'ig am'al'gam'ig
amalgam'iĝ am'al'gam'iĝ
amali a'mali
amali a'mali am'ali a'mal'i
aman a'man
aman a'man am'an
aman'taĉ a'man'taĉ a'mant'aĉ
aman'tin am'anti'n a'mant'in
aman'tul a'man'tul a'mant'ul
amand am'and
amanit aman'it
amanit'ac aman'it'ac
amanit'in aman'it'in a'mani'tin
amar a'mar
amar am'ar a'mar
amar'anim amar'a'nim
amar'aĵ a'mar'aĵ
amar'ec a'mar'ec
amar'eg a'mar'eg am'a'reg
amar'et a'mar'et am'a'ret
amar'ig am'a'rig a'mar'ig
amar'iĝ a'mar'iĝ
amar'karn a'mark'arn
amar'sent a'mars'ent
amar'spirit a'mars'pirit amar'spir'it
amar'voĉ a'mar'voĉ
amarant a'marant
amarant a'marant amar'ant
amarant'ac a'marant'ac amar'ant'ac
amarilid am'aril'id
amarilid'ac amar'ili'dac
amas a'mas
amas am'as a'mas
amas'akapar am'a'sak'a'par
amas'alf'lu amas'al'flu a'mas'alf'lu am'a'sal'flu
amas'arm'ad a'mas'arm'ad
amas'atak amas'a'tak
amas'aĉ am'as'aĉ a'mas'aĉ
amas'aĉet a'mas'aĉet
amas'aĵ a'mas'aĵ am'as'aĵ
amas'bred'ad a'mas'bred'ad
amas'buĉ a'mas'buĉ
amas'buĉ'ad a'mas'buĉ'ad
amas'buĉ'ist a'mas'buĉ'ist
amas'buĉ'it amas'bu'ĉit a'mas'buĉ'it
amas'detru a'mas'detru amas'de'tru
amas'detru'ad a'mas'detru'ad amas'de'tru'ad
amas'detru'il a'mas'detru'il amas'de'tru'il
amas'dis'vast'iĝ a'mas'dis'vast'iĝ
amas'dom a'mas'dom
amas'dorm a'mas'dorm
amas'ec a'mas'ec
amas'efik a'mas'efik amas'e'fik
amas'eg am'a'seg a'mas'eg
amas'ej a'mas'ej
amas'ej a'mas'ej am'a'se'j
amas'ekzekut a'mas'ekzekut am'a'sek'ze'kut
amas'et a'mas'et
amas'fabrik amas'fa'brik
amas'fabrik'ad amas'fa'brik'ad
amas'fabrik'it amas'fa'brik'it
amas'fenomen amas'fen'omen
amas'financ'ad a'mas'financ'ad
amas'financ'at a'mas'financ'at
amas'financ'it amas'fi'nan'cit
amas'fos'ad a'mas'fos'ad
amas'frenez a'mas'frenez
amas'gazet a'mas'gazet amas'gaz'et
amas'histeri amas'his'teri amas'hist'er'i
amas'ig a'mas'ig
amas'ig'ad a'mas'ig'ad
amas'ig'ant amas'i'gant a'mas'ig'ant
amas'ig'at a'mas'ig'at
amas'ig'ebl a'mas'ig'ebl
amas'ig'int a'mas'ig'int
amas'ig'it a'mas'ig'it
amas'ig'it'aĵ a'mas'ig'it'aĵ
amas'inform amas'in'form
amas'inform'ad amas'in'form'ad
amas'inform'il amas'in'form'il
amas'it am'a'sit a'mas'it
amas'iĝ a'mas'iĝ
amas'iĝ'ad a'mas'iĝ'ad
amas'iĝ'ant a'mas'iĝ'ant
amas'iĝ'int a'mas'iĝ'int
amas'komuni'kil'ar amas'komunik'il'ar amas'komun'ik'il'ar
amas'komuni'kil'ul amas'komunik'il'ul amas'komun'ik'il'ul
amas'komuni'kit amas'komunik'it amas'komun'ik'it
amas'komunik amas'komun'ik
amas'komunik'ad amas'komuni'kad amas'komun'ik'ad
amas'komunik'aĵ amas'komun'ik'aĵ
amas'komunik'il amas'komuni'kil amas'komun'ik'il
amas'konserv amas'kon'serv a'mask'on'serv am'a'skon'serv
amas'konsum a'mask'on'sum am'a'skon'sum
amas'konsum'ad am'a'skon'sum'ad a'mask'on'sum'ad
amas'kultur amas'kult'ur a'mask'ul'tur
amas'kun'ven am'a'skun'ven a'mask'u'n'ven
amas'kur'ad am'a'sku'rad a'mask'ur'ad
amas'kur'eg am'a'sku'reg
amas'kurs a'mask'urs
amas'kuŝ a'mas'kuŝ
amas'kvant a'mask'vant
amas'linĉ a'mas'linĉ
amas'loĝ a'mas'loĝ
amas'loĝ'ad a'mas'loĝ'ad
amas'loĝ'ej a'mas'loĝ'ej
amas'mal'dung a'mas'mal'dung
amas'mal'san a'mas'mal'san
amas'medi amas'med'i a'mas'medi
amas'migr'ad amas'mi'grad
amas'mor'tig amas'mort'ig
amas'mor'tig'ad amas'mort'ig'ad
amas'mov a'mas'mov
amas'mov'ad a'mas'mov'ad
amas'mur'dist amas'murd'ist
amas'murd a'mas'murd
amas'murd'ad a'mas'murd'ad
amas'murd'int a'mas'murd'int
amas'organiz'aĵ amas'organ'iz'aĵ
amas'paf'ad a'mas'paf'ad
amas'parti am'a'sparti am'aspart'i
amas'produkt amas'pro'dukt
amas'produkt'ad amas'pro'dukt'ad
amas'produkt'at amas'pro'dukt'at
amas'propagand amas'propag'and
amas'propon am'aspr'opon amas'prop'on
amas'protest am'a'sprot'est
amas'psikologi amas'psik'ologi amas'psikolog'i
amas'pun'ad a'mas'pun'ad
amas'reklam amas're'klam
amas'rol a'mas'rol
amas'rub'ej amas'ru'bej a'mas'rub'ej
amas'tomb'ej am'a'stom'bej a'mast'om'bej
amas'transport'il amas'trans'port'il amas'tra'n'sport'il a'mastr'ans'port'il
amas'um a'mas'um am'a'sum
amas'varb'ad a'mas'varb'ad
amas'venen'ad amas'ven'enad am'a'sven'enad
amas'vojaĝ a'mas'vojaĝ amas'voj'aĝ
amas'ĉas'ad a'mas'ĉas'ad
amas'ŝtel'ad a'mas'ŝtel'ad
amateras am'a'teras
amator am'ator
amator am'ator am'a'tor
amator am'ator am'a'tor a'mat'or
amator'aĵ am'ator'aĵ
amator'ec am'ator'ec
amator'grup am'ator'grup
amator'in am'a'torin am'ator'in am'a'tori'n
amator'radi am'ator'radi
amator'teatr am'ator'teatr
amazon am'a'zon
amazon am'azo'n am'a'zon
amazoni amazon'i am'az'oni am'a'zon'i
amazoni'n amazon'in am'az'oni'n am'a'zon'in
amaŭroz a'maŭr'oz
amaŭroz am'aŭ'roz am'aŭr'oz a'maŭr'oz
ambasad am'bas'ad
ambasad'ej am'bas'ad'ej am'bas'a'dej
ambasad'ul'ar ambasad'u'lar am'bas'ad'ul'ar
ambasador ambasad'or am'bas'ador
ambasador'ar ambasad'or'ar am'bas'ador'ar
ambasador'ec am'bas'ador'ec
ambasador'ej ambasad'ore'j am'bas'ador'ej
ambasador'fil ambasad'orf'il am'bas'ador'fil
ambasador'in ambasad'or'in am'bas'ador'in
ambaŭ am'baŭ
ambaŭ'akr am'baŭ'akr
ambaŭ'brak am'baŭ'brak
ambaŭ'direkt ambaŭ'di'rekt am'baŭd'ir'ekt
ambaŭ'est am'baŭ'est
ambaŭ'fin am'baŭ'fin
ambaŭ'flan'kit ambaŭ'flank'it
ambaŭ'foj am'baŭ'foj
ambaŭ'grup am'baŭ'grup
ambaŭ'kaz am'baŭ'kaz
ambaŭ'land am'baŭ'land
ambaŭ'lok am'baŭ'lok
ambaŭ'man am'baŭm'an am'baŭ'man
ambaŭ'manier ambaŭ'mani'er
ambaŭ'naci'ul am'baŭ'naci'ul
ambaŭ'nivel ambaŭ'ni'vel
ambaŭ'nom am'baŭ'nom
ambaŭ'parti ambaŭ'part'i
ambaŭ'pied am'baŭ'pied
ambaŭ'rad am'baŭ'rad
ambaŭ'rand am'baŭ'rand
ambaŭ'sek'sem ambaŭ'seks'em
ambaŭ'senc am'baŭ'senc
ambaŭ'teritori ambaŭ'teri'tori
ambaŭ'util am'baŭ'util
ambaŭ'volum ambaŭ'vol'um
ambici am'bi'ci
ambici'eg am'bi'ci'eg
ambici'em am'bi'ci'em
ambici'emu'lin ambici'e'mul'in
ambici'u'laĉ ambici'ul'aĉ
ambici'ul am'bi'ci'ul
ambistom am'bi'stom am'bis'tom
ambivalenc am'bi'valenc
ambliop ambl'i'op
ambliop'ec ambl'io'pec
ambliop'ul ambl'i'opul ambl'io'pul
amblistom ambl'i'stom ambl'ist'om
ambon am'bon
ambos am'bos
ambos'bek am'bos'bek
ambos'form am'bos'form
ambos'korn am'bosk'orn
ambr'ul am'brul
ambrosi am'bros'i ambr'os'i
ambrozi ambr'oz'i
ambulakr am'bul'akr
ambulanc am'bu'lanc
ambulanc'grup am'bu'lanc'grup
ambulanc'ist am'bu'lanc'ist am'bul'an'cist
ambulatori am'bul'a'tori am'bul'ator'i
ame am'e
ame'bri am'ebri am'ebr'i
ame'gig am'eg'ig
ame'rikan am'erik'an a'mer'ik'an
ame'rikan'ec am'erik'an'ec a'mer'ik'an'ec
ame'rikan'in am'erik'an'in
ame'rikan'ism am'erik'an'ism
ameb'oid ame'bo'id
amel a'mel
amel'ad ame'lad a'mel'ad
amel'ekt'it ame'lekt'it am'elekt'it
amel'farun a'mel'farun amel'fa'run
amel'glu a'mel'glu
amel'hav a'mel'hav
amel'oid a'melo'id a'mel'oid
amel'plastid amel'plast'id
amel'riĉ a'mel'riĉ
amel'u'mit amel'um'it ame'lum'it a'mel'um'it
amelanĉ ame'lanĉ
amelaz ame'laz amel'az a'mel'az
ameloz amel'oz
amen am'en ame'n
amen ame'n
amen'tul ament'ul a'ment'ul
amend a'mend
amend'ad a'mend'ad
amend'at amen'dat a'mend'at
amend'it a'mend'it
amend'o'propon amend'o'prop'on amend'op'ro'po'n
amend'propon amend'prop'on
amenore amen'ore ame'nor'e
ament a'ment
americi a'mer'ic'i
ametist a'met'ist
ametist'o'kolor ametist'ok'ol'or a'meti'stok'ol'or
ametrop ame'trop a'metr'op
ametrop'ec a'metro'pec ame'trop'ec a'metr'op'ec
amfetamin am'fet'amin
amfetamin am'fet'amin am'fe'tam'in
amfetamin am'fet'amin am'fe'tam'in am'fet'a'min
amfiartr am'fi'artr
amfibi am'fi'bi
amfibol am'fibol am'fi'bol
amfibolit amfibol'it am'fibol'it
amfibrak am'fi'brak
amfineŭr am'fi'neŭr
amfioks am'fi'oks
amfipod am'fi'pod
amfiteatr am'fi'teatr
amfiteatr'o'aspekt amfiteatr'o'a'spekt am'fi'teatr'o'aspekt
amfitrion am'fi'tri'on am'fit'rio'n
amfitrit am'fi'trit
amfor am'for
amfor'kur am'fork'ur
amfoter am'fot'er
amhar am'har
ami a'mi am'i
ami'kad amik'ad a'mikad
ami'kal'lig amik'al'lig
ami'kal'lig'it amik'al'lig'it
ami'kar amik'ar
ami'kar'ej amik'are'j ami'kare'j
ami'katon amik'a'ton amik'ato'n ami'kat'on
ami'kin amik'in
ami'kinet amik'i'net
ami'kinet amik'i'net ami'kin'et
ami'tin a'mit'in
amiant ami'ant
amiant'ec ami'ant'ec
amid am'id
amid'o'sulfon'at amid'os'ul'fon'at amid'o'sulf'on'at
amigdalin a'migdalin a'migdal'in
amik am'ik
amik'a'ĉar amik'aĉ'ar ami'kaĉ'ar
amik'ara'n ami'kara'n amik'a'ran ami'kar'an
amik'aspekt amik'as'pekt amik'a'spekt
amik'aĉ ami'kaĉ
amik'aĵ am'ik'aĵ
amik'donac amik'don'ac
amik'ec'traktat amik'ec'trakt'at
amik'et ami'ket
amik'i'gant amik'ig'ant
amik'i'ĝem amik'iĝ'em
amik'i'ĝem'ul amik'iĝ'e'mul
amik'ig am'ik'ig
amik'iĝ am'ik'iĝ
amik'rilat ami'kril'at a'mikr'il'at
amik'vend'ist amik'ven'dist
amikt am'ikt
amil a'mil
amil'alkohol a'mil'alkohol
amilaz amil'az ami'laz a'mil'az
amin a'min
amin ami'n a'min
amin'acid a'minac'id
amin'dec ami'n'dec am'ind'ec a'min'dec
amin'du'lin am'ind'ul'in ami'n'du'lin a'min'du'lin
amin'du'man amin'duma'n a'min'duma'n
amin'du'mul amin'dum'ul a'min'dum'ul am'ind'um'ul
amin'dum a'min'dum
amin'dum am'ind'um a'min'dum
amin'dum ami'n'dum am'ind'um a'min'dum
amin'dum'ec a'min'dum'ec
amin'dum'em amin'du'mem a'min'dum'em
amin'dum'et amin'du'met a'min'dum'et
amin'dum'ind ami'n'dum'ind am'ind'um'ind a'min'dum'ind
amin'dum'int a'min'dum'int am'ind'um'int
amin'o'acid a'mino'acid
amin'o'fen'ol'ftalein a'mino'fen'ol'ftalein amin'o'fen'ol'ftal'e'in
amin'o'grup a'mino'grup
amin'o'heksa'n'at a'mino'heksa'n'at
amin'o'transport'az amin'o'trans'port'az amin'ot'ran'sport'az
amirid a'mirid am'irid
amitoz a'mitoz a'mit'oz
amnesti am'nest'i
amnesti am'nest'i am'n'est'i
amnesti'it am'nest'i'it am'n'est'i'it
amni am'ni
amni'hav am'ni'hav
amni'ul am'ni'ul
amofil am'o'fil
amok a'mok
amok am'ok a'mok
amok'ant am'o'kant
amom am'om
amom'ag'net amom'a'gnet am'o'magnet
amoni am'oni a'mon'i
amoniak'oz amoni'a'koz am'oni'a'koz a'mon'ia'koz
amonit am'o'nit
amor a'mor
amor a'mor am'or
amor'ad am'o'rad a'mor'ad
amor'afer a'mora'fer
amor'ant a'mor'ant
amor'anti'n a'mora'n'tin
amor'at am'o'rat a'mor'at
amor'aventur a'morav'ent'ur a'mora'vent'ur amor'a'vent'ur
amor'ekskurs amor'eks'kurs
amor'em a'mor'em am'o'rem
amor'em am'o'rem
amor'em'aspekt amor'em'as'pekt amor'em'a'spekt
amor'et a'mor'et am'o'ret
amor'fantazi amor'fant'az'i amorf'ant'az'i a'morf'ant'az'i
amor'ind a'mor'ind
amor'ist'in am'oris'tin amor'is'tin a'mor'ist'in
amor'it am'o'rit a'mor'it
amor'kontakt amor'kont'akt amor'kon'takt
amor'log'aĵ a'mor'log'aĵ
amor'lud a'mor'lud
amor'pogrom a'mor'pogrom
amor'propon amor'prop'on
amor'rev a'mor'rev
amor'signif a'mors'ig'nif
amor'task a'mort'ask
amor'vek a'morv'ek a'mor'vek
amor'vizit a'morv'iz'it
amor'ĝem a'mor'ĝem
amor'ĝu a'mor'ĝu am'or'ĝu
amorf a'morf
amorf'leg'mul amor'fleg'mul amor'flegm'ul a'morf'leg'mul
amorfofal amorf'o'fal a'morf'o'fal
amorid amor'id
amorid amor'id a'mor'id am'o'rid
amortiz a'mort'iz
amortiz'ebl a'mort'iz'ebl
amortiz'ig a'mort'iz'ig
amortiz'il a'mort'iz'il
amortiz'it a'mort'iz'it
amortiz'iĝ a'mort'iz'iĝ
ampelopraz am'pel'op'raz
ampelops'kovr'it ampelops'kov'rit
amper am'per
amper'fid am'perfid am'per'fid
amper'hor am'per'hor
amper'volt am'per'volt
amper'volv am'per'volv
ampleks am'pleks
ampleks'ant am'pleks'ant
ampleks'at am'pleks'at
ampleks'aĵ am'pleks'aĵ
ampleks'ec am'pleks'ec
ampleks'eg am'pleks'eg
ampleks'i'gant ampleks'ig'ant am'pleks'ig'ant
ampleks'ig am'pleks'ig
ampleks'ig'it am'pleks'ig'it
ampleks'it am'pleks'it
ampleks'iĝ am'pleks'iĝ
ampleks'iĝ'ant am'pleks'iĝ'ant
ampleks'iĝ'int am'pleks'iĝ'int
ampleks'mov am'pleks'mov
amplif'ad am'pli'fad
amplif'ant am'pli'fant
amplif'at am'pli'fat
amplif'il am'pli'fil
amplifik amplif'ik am'pli'fik
amplifikator amplifik'ator amplif'ik'ator
amplitud'modul'ad amplitud'mod'ul'ad
ampol am'pol
ampol'ec am'pol'ec
ampol'et am'pol'et
ampol'ing am'pol'ing
ampol'sokl am'pol'sokl
ampol'tub am'pol'tub
amput am'put
amput'ad am'put'ad
amput'ant am'put'ant
amput'it am'put'it
amput'ot am'put'ot
amput'ul am'put'ul
amulet a'mul'et
amulet a'mul'et am'u'let
amur a'mur am'ur
amuz a'muz
amuz a'muz am'uz
amuz'ad a'muz'ad
amuz'ad am'uz'ad a'muz'ad
amuz'ant a'muz'ant
amuz'at a'muz'at
amuz'at a'muz'at am'uz'at
amuz'aĉ am'uz'aĉ a'muz'aĉ
amuz'aĵ a'muz'aĵ am'uz'aĵ
amuz'departement amuz'de'part'em'ent amuz'de'part'e'ment
amuz'e'mul a'muze'mul
amuz'ec a'muz'ec
amuz'eg a'muz'eg
amuz'ej a'muz'ej a'muze'j
amuz'em a'muz'em
amuz'et a'muz'et
amuz'fest a'muz'fest
amuz'foir a'muz'foir
amuz'i'ĝem amuz'iĝ'em a'muz'iĝ'em
amuz'ig a'muz'ig
amuz'ig a'muz'ig am'uz'ig
amuz'ig'it a'muz'ig'it am'uz'ig'it
amuz'il am'uz'il a'muz'il
amuz'industri amuz'indus'tri am'uzin'du'stri amuz'ind'u'stri
amuz'int a'muz'int
amuz'ist a'muz'ist
amuz'it a'muz'it
amuz'it a'muz'it am'uz'it
amuz'iĝ a'muz'iĝ
amuz'iĝ am'uz'iĝ a'muz'iĝ
amuz'iĝ'ad a'muz'iĝ'ad
amuz'iĝ'ad am'uz'iĝ'ad a'muz'iĝ'ad
amuz'iĝ'ant a'muz'iĝ'ant
amuz'iĝ'int a'muz'iĝ'int
amuz'kun'ven a'muz'kun'ven
amuz'kvartal amuz'kvar'tal amuz'kvart'al
amuz'o'park amuz'op'ark a'muz'op'ark
amuz'o'soci amuz'os'o'ci a'muz'os'o'ci
amuz'op'len amuz'o'plen a'muz'op'len
amuz'park a'muz'park
amuz'plen a'muz'plen
amuz'ul am'uz'ul a'muz'ul
amuz'vesper amuz'vesp'er
amuz'vojaĝ'ant amuz'voj'aĝ'ant a'muz'vojaĝ'ant
amuz'voĉ a'muz'voĉ
an a'n
an'glad'e'ven angl'ad'e'ven
an'glis'tin angl'ist'in
an'glos'aks angl'os'aks angl'o'saks
an'glum angl'um
an'go'lan an'gol'an
an'in a'ni'n
an'krad ankr'ad
an'krad'ej ankr'a'dej ankr'ad'ej
an'kriz'it ankr'iz'it
an'sel'man ans'el'man
an'serin'et ans'erin'et an'seri'net
an'tire'ag an'tir'e'ag
an'unci'ac a'nunci'ac
ana an'a a'n'a
ana'list anal'ist
ana'sed anas'ed a'nas'ed
ana'sid anas'id a'nas'id
ana'sin anas'in a'nas'in
ana'sir anas'ir a'nas'ir
anabaptist ana'baptist ana'bapt'ist
anabol an'abol ana'bol a'nab'ol
anabol'aĵ ana'bol'aĵ an'abol'aĵ a'nab'ol'aĵ
anabol'ig an'abol'ig
anabol'iz ana'bo'liz an'abol'iz a'nab'ol'iz
anaerobi an'aerobi ana'er'obi ana'e'rob'i
anafaz ana'faz
anafilaksi ana'fi'laks'i ana'fi'lak'si ana'fil'a'ksi
anafor ana'for
anagal ana'gal
anagir ana'gir
anagram ana'gram
anakardi ana'kardi ana'kard'i an'akar'di
anakardi'ac ana'kardi'ac an'akar'di'ac
anakinezi an'akinezi ana'kinez'i
anakolut ana'ko'lut ana'kol'ut
anakoret an'akor'et
anakreon ana'kreon an'akre'on
anakreon'esk ana'kreon'esk an'akre'on'esk
anakronism ana'kron'ism
anakruz an'akr'uz
anaksagor a'naks'agor
anal'izo'kategori analiz'o'kategori
anal'izo'skem analiz'o'skem
analeptik ana'lept'ik
analfabet an'alfabet
analfabet an'alfabet an'alfa'bet anal'fab'et
analfabet an'alfabet anal'fab'et
analfabet'ec an'alfabet'ec an'alfa'bet'ec anal'fab'et'ec
analfabet'in an'alfabet'in an'alfa'bet'in anal'fab'et'in
analfabet'ism an'alfabet'ism anal'fab'et'ism an'alfa'bet'ism
analitik an'alit'ik anal'it'ik
analiz anal'iz an'aliz
analiz'ad anal'iz'ad an'aliz'ad
analiz'ant anal'iz'ant an'aliz'ant
analiz'at an'aliz'at anal'iz'at
analiz'dosier an'aliz'dosier anal'iz'dosier
analiz'ebl an'aliz'ebl anal'iz'ebl
analiz'em an'aliz'em anal'iz'em
analiz'em anal'iz'em
analiz'em'ec anal'iz'em'ec an'aliz'em'ec
analiz'end anal'i'zend anal'iz'end
analiz'ig anal'iz'ig an'aliz'ig
analiz'il anal'iz'il an'aliz'il
analiz'ind anal'iz'ind an'aliz'ind
analiz'int anal'iz'int an'aliz'int
analiz'ist an'aliz'ist
analiz'ist'in anal'izis'tin an'aliz'ist'in
analiz'it anal'iz'it an'aliz'it
analiz'kapabl anal'iz'kapabl an'aliz'kapabl
analiz'metod an'aliz'metod anal'iz'metod
analiz'o'flank anal'izo'flank
analiz'ot an'aliz'ot
analiz'reakci an'aliz'reakci anal'iz'reakci
analiz'talent anal'iz'talent analiz'ta'lent
analog ana'log
analog'ant anal'o'gant
analog'aĵ ana'log'aĵ
analog'ec ana'log'ec
analog'ig anal'o'gig
analogi analog'i
anamirt ana'mirt
anamorfoz an'amorf'oz ana'morf'oz
ananas an'anas ana'nas
ananas an'anas ana'nas a'nan'as
ananas'arb an'anas'arb ana'nas'arb a'nan'as'arb
ananas'aĵ an'anas'aĵ ana'nas'aĵ a'nan'as'aĵ
ananas'frukt an'anas'frukt
ananas'uj an'anas'uj ana'nas'uj a'nan'as'uj
anapest ana'pest
anapest ana'pest a'nap'est
anapurn ana'pur'n a'nap'urn
anarki an'arki
anarki an'arki an'ark'i
anarki'an an'arki'an an'ark'ia'n
anarki'em an'arki'em
anarki'ism an'arki'ism
anarki'ism an'arki'ism an'ark'i'ism
anarki'ist an'arki'ist
anarki'ist an'arki'ist an'ark'i'ist
anarĥi an'arĥi
anarĥi'ism an'arĥi'ism
anarĥi'ist an'arĥi'ist
anas a'nas
anas'ar a'nas'ar
anas'aĵ a'nas'aĵ
anas'bek a'nas'bek
anas'ej ana'se'j a'nas'ej
anas'et a'nas'et
anas'ir'ant ana'sir'ant a'nas'ir'ant
anas'lag'et anas'la'get a'nas'lag'et
anas'parol ana'spar'ol
anas'parol'ant anas'par'o'lant ana'spar'ol'ant
anas'past'ec a'nas'past'ec
anas'paŝ a'nas'paŝ
anas'paŝ'et a'nas'paŝ'et
anas'vost a'nas'vost
anasark anas'ark ana'sark
anastatik ana'statik an'astat'ik
anastazi ana'staz'i
anastigmat an'astigmat ana'stigmat
anastomoz anas'tom'oz ana'stom'oz
anastomoz'il anas'tom'oz'il ana'stom'oz'il
anastomoz'iĝ anas'tom'oz'iĝ ana'stom'oz'iĝ
anastrof ana'strof
anateks ana'teks
anateksit anateks'it ana'teks'it
anatem ana'tem
anatem'ad ana'tem'ad
anatem'aĵ ana'tem'aĵ
anatem'it ana'tem'it ana'te'mit
anatem'it'aĵ ana'te'mit'aĵ ana'tem'it'aĵ
anatem'iĝ ana'tem'iĝ
anatem'ot ana'te'mot ana'tem'ot
anatoksin ana'toksin ana'toks'in
anatol an'atol
anatol ana'tol an'atol
anatoli anatol'i an'atol'i
anatom an'atom
anatom ana'tom an'atom
anatom'ist an'atom'ist
anatomi ana'tomi anatom'i an'atom'i
anatomi'aĵ ana'tomi'aĵ
anatomi'ist anatom'i'ist ana'tomi'ist an'atom'i'ist
ancilostom anc'il'o'stom anc'il'os'tom anc'il'ost'om
ancilostom'oz anc'il'os'tom'oz anc'il'o'stom'oz anc'il'ost'om'oz
and'or'an and'o'ran an'dor'an
andaluz and'a'luz and'al'uz
andaluzi andaluz'i and'a'luz'i and'al'uz'i
andant an'dant
andant and'ant an'dant
andersen and'er'sen an'der'sen
andon and'on an'don
andre and're
androgen and'ro'gen an'drog'en
androgin an'drog'in
andromed an'drom'ed and'ro'med
andropogon and'ro'po'go'n
androzac and'roz'ac
anduj and'uj
anduj and'uj an'du'j
anduj'et and'uj'et and'u'jet
anekdot an'ek'dot a'nek'dot
anekdot'ar an'ek'dot'ar a'nek'dot'ar an'ek'do'tar
anekdot'eg an'ek'do'teg a'nek'dot'eg
anekdot'esk a'nek'dot'esk
anekdot'form a'nek'dot'form
anekdot'libr'et anekdot'li'bret
anekdot'tip a'nek'dot'tip an'ek'dot'tip
aneks an'eks
aneks'ad a'nek'sad an'ek'sad
aneks'aĵ an'eks'aĵ
aneks'ism an'ek'sism a'nek'sism
aneks'it a'nek'sit an'ek'sit
aneks'it a'nek'sit an'eks'it an'ek'sit
aneks'iĝ an'eks'iĝ
anemi an'emi
anemi an'emi a'ne'mi an'e'mi
anemi'it an'emi'it a'ne'mi'it
anemi'iĝ an'emi'iĝ
anemi'iĝ an'emi'iĝ an'e'mi'iĝ a'ne'mi'iĝ
anemi'ul an'emi'ul a'ne'mi'ul
anemogram an'em'o'gram an'em'ogr'am
anemometr an'em'o'metr
anemometri anemometr'i an'em'o'metri
anemon an'e'mon
aneroid a'ner'oid an'er'oid
anestez an'estez
anestez'ant an'estez'ant
anestez'aĵ an'estez'aĵ
anestez'il an'estez'il
anestez'ist an'estez'ist
anestez'it an'estez'it
anestez'ont an'estez'ont
anet a'net
anet a'net an'et
anetol anet'ol an'e'tol a'net'ol
aneŭploid an'eŭ'ploid
aneŭrism a'neŭr'ism an'eŭ'rism
anfrakt an'frakt
angel an'gel
angel'ic an'ge'lic an'gel'ic
angel'in an'ge'lin
angel'in an'gel'in an'ge'lin
angelik angel'ik an'gel'ik an'ge'lik
angi'o'grafi angi'o'graf'i angi'ogr'a'fi
angi'o'motor angi'om'ot'or
angi'o'moz angi'om'oz
angi'ologi angi'olog'i
angi'ot'romb'oz angi'o'tromb'oz
angi'pin'ĉil angi'pinĉ'il an'gip'in'ĉil
angil'dig an'gild'ig
angil'komerc'ist angil'kom'er'cist
angil'o'simil angil'os'i'mil
angil'patr'in angil'patri'n
angil'pik'ist angil'pi'kist
angil'vend'ist angil'ven'dist
angin angi'n
angiosperm angi'o'sperm
angiotensin angi'o'tensi'n angi'ot'en'sin angi'o'tens'in
angl'a'kultur angl'a'kult'ur
angl'a'manier angl'a'mani'er
angl'a'parol'ant angl'a'par'o'lant
angl'a'saks angl'as'aks an'glas'aks
angl'e'parol'ant angl'e'par'o'lant
angl'e'ver'kit angl'e'verk'it
angl'elegant angl'ele'gant
angl'o'irland angl'o'ir'land
angl'o'mani angl'o'man'i angl'om'an'i
angl'o'normand angl'o'norm'and
angl'o'parol'ant angl'op'ar'o'lant angl'op'ar'ol'ant
angl'o'ras an'glor'as angl'or'as
angl'o'sfer angl'os'fer an'glos'fer
angl'od'e'ven angl'o'dev'en
angl'ol'and angl'o'land
angl'ol'ing'van angl'o'lingv'an
angl'ost'il angl'o'stil
angl'uj an'glu'j
angli angl'i
angli angl'i an'gli
angli'n angl'in
angli'n angl'in an'gli'n
angli'stik an'glis'tik angl'ist'ik
anglicism angl'ic'ism
anglikan angli'kan angl'ik'an an'glik'an
angor'aspekt angor'a'spekt
angor'eg an'go'reg
angor'et an'go'ret
angor'ig an'go'rig
angor'ig'at an'go'rig'at
angor'inspir angor'in'spir
angor'o'plen angor'op'len
angor'ul an'go'rul
angrek an'grek
angul an'gul
angul'artik angul'ar'tik
angul'aĵ an'gul'aĵ
angul'balkon an'gul'balkon angul'bal'kon
angul'bastion angul'bast'ion angul'bas'tion
angul'dom an'gul'dom
angul'ec an'gul'ec
angul'esk an'gul'esk
angul'et an'gul'et
angul'fald an'gul'fald
angul'fald'it an'gul'fald'it
angul'fer an'gul'fer
angul'form an'gul'form
angul'hav an'gul'hav
angul'il an'gul'il
angul'iĝ an'gul'iĝ
angul'kolon an'gul'kolon angul'kol'on
angul'mebl an'gul'mebl
angul'mezur'ad angul'mez'u'rad
angul'mur an'gul'mur
angul'o'plen angul'op'len
angul'oz an'gul'oz
angul'parol'ant angul'par'o'lant
angul'pec an'gul'pec
angul'rand an'gul'rand
angul'rel an'gul'rel
angul'salon angul'sal'on an'gul'salon
angul'sankt'ej an'gul'sankt'ej
angul'seĝ an'gul'seĝ
angul'sof an'gul'sof
angul'tur an'gul'tur
angul'u'mit angul'um'it an'gul'um'it
angul'ŝrank an'gul'ŝrank
angul'ŝton an'gul'ŝton
anhalt an'halt
anhel an'hel
anhel'ad an'hel'ad
anhel'eg an'hel'eg
anhel'eg'ant anhel'e'gant
anhel'et an'hel'et
anhel'ig an'hel'ig
anhidr an'hidr
anhidrid anhidr'id an'hidr'id
anhidrit anhidr'it an'hidr'it
anil a'nil an'il
anil'in an'ili'n an'i'lin a'nil'in
anil'in'amid an'i'lin'amid a'nil'in'amid
anil'in'deriv'aĵ anil'ind'er'iv'aĵ an'i'lind'er'iv'aĵ
anil'in'farb an'i'lin'farb a'nil'in'farb
anilid anil'id a'nil'id
anim a'nim
anim'abism a'nim'abism
anim'ad a'nim'ad
anim'agord an'imag'ord
anim'alt'iĝ a'nim'alt'iĝ
anim'ambici an'imam'bi'ci an'i'mamb'ic'i
anim'amik'ec an'imam'ik'ec
anim'ant an'i'mant a'nim'ant
anim'anti'n an'i'mant'in
anim'at an'i'mat a'nim'at
anim'bat a'nim'bat a'nimb'at
anim'batal a'nimb'at'al
anim'bel'ec a'nim'bel'ec
anim'blind a'nimb'lind
anim'bon'ec a'nimb'on'ec a'nim'bon'ec
anim'brul a'nimb'rul
anim'divid'it anim'di'vid'it
anim'dolor a'nim'dolor
anim'dolor a'nim'dolor anim'dol'or
anim'dolor'eg anim'dol'o'reg
anim'ec a'nim'ec
anim'edz'ec a'nim'edz'ec
anim'ekscit a'nim'ekscit
anim'ekvilibr anim'ekv'i'libr
anim'et an'i'met a'nim'et
anim'fort a'nimf'ort
anim'fort'ec a'nimf'ort'ec
anim'hav a'nim'hav
anim'hav'ul a'nim'hav'ul
anim'hel'pist'in anim'help'ist'in
anim'ig a'nim'ig
anim'ig'ant anim'i'gant a'nim'ig'ant
anim'int a'nim'int
anim'ism a'nim'ism
anim'ism'an anim'is'man a'nim'ism'an an'i'mis'man
anim'ist a'nim'ist
anim'it an'imit a'nim'it
anim'it an'imit a'nim'it an'i'mit
anim'it'ec an'imit'ec an'i'mit'ec a'nim'it'ec
anim'iĝ a'nim'iĝ
anim'kap'tit anim'kapt'it a'nim'kapt'it
anim'kapabl a'nim'kapabl
anim'karakter anim'karak'ter
anim'kirl a'nim'kirl
anim'komfort anim'kom'fort
anim'kun'ul'ec a'nim'kun'ul'ec
anim'kviet a'nim'kviet
anim'lev a'nim'lev
anim'lev'ant anim'le'vant a'nim'lev'ant
anim'mort'ig anim'mor'tig
anim'mov a'nim'mov
anim'nobel'ec a'nim'nobel'ec
anim'nobl'ec anim'n'obl'ec a'nim'nobl'ec
anim'o'mol anim'om'ol a'nim'om'ol
anim'o'plen anim'op'len a'nim'op'len
anim'o'posed'aĵ anim'op'o'sed'aĵ
anim'o'region anim'o'regi'on
anim'okul a'nim'okul an'i'mok'ul
anim'ol'iber'ec anim'o'liber'ec an'i'moli'ber'ec
anim'op'rem anim'o'prem
anim'os'ent anim'o'sent a'nim'os'ent
anim'pac a'nim'pac
anim'pacient a'nim'pacient
anim'pere a'nim'pere anim'per'e
anim'pere'ig'ist anim'pere'i'gist
anim'pes'ad a'nim'pes'ad
anim'pez'ig a'nim'pez'ig
anim'plen a'nim'plen
anim'plen'ec a'nim'plen'ec
anim'plen'ig a'nim'plen'ig
anim'pozici an'impoz'ic'i
anim'pre'tig'ad anim'pret'ig'ad
anim'profund anim'pro'fund
anim'pur a'nim'pur
anim'pur'ig a'nim'pur'ig
anim'sav a'nim'sav
anim'sent a'nim'sent
anim'simpl'ec a'nim'simpl'ec
anim'sku a'nim'sku
anim'sku'it a'nim'sku'it
anim'sku'iĝ a'nim'sku'iĝ
anim'stat a'nim'stat
anim'streĉ a'nim'streĉ
anim'streĉ'it'ec a'nim'streĉ'it'ec
anim'tortur anim'tort'ur
anim'traf a'nim'traf
anim'tre'met anim'trem'et
anim'turment anim'tur'ment
anim'tuŝ a'nim'tuŝ
anim'tuŝ'ant a'nim'tuŝ'ant
anim'u'lin anim'ul'in an'i'mul'in a'nim'ul'in
anim'ul an'i'mul a'nim'ul
anim'unu'ec a'nim'unu'ec an'imun'u'ec
anim'var'bant anim'varb'ant
anim'vast'ig a'nim'vast'ig
anim'vi'brig anim'vibr'ig
anim'vibr a'nim'vibr
anim'vid'ist anim'vi'dist a'nim'vid'ist
anim'viv a'nim'viv
anim'zorg a'nim'zorg
anim'ŝancel'ant anim'ŝanc'e'lant
anim'ŝtorm a'nim'ŝtorm
animal anim'al
animal anim'al a'nim'al an'i'mal
animal'de'ven animal'dev'en anim'ald'e'ven a'nim'ald'e'ven
animal'in anim'ali'n an'i'mali'n
animal'ist anim'a'list
animal'sterol animal'ster'ol anim'al'sterol
animal'tig anim'alt'ig a'nim'alt'ig
aniz a'niz
aniz a'niz an'iz
aniz'aldehid a'niz'aldehid aniz'ald'e'hid
aniz'esenc aniz'e'senc
aniz'likvor aniz'likv'or
aniz'odor a'niz'odor an'izo'dor
anizidin an'izid'in aniz'id'in
anizokori aniz'o'kori aniz'ok'or'i
anizol an'izol aniz'ol
anizometropi an'izometr'opi aniz'o'metro'pi
anizosfigmi aniz'o'sfigm'i aniz'os'fig'mi
anizotrop an'izotrop aniz'o'trop
anjon an'jon
anjon an'jon an'j'on
ankar an'kar
ankilostom an'kilo'stom
ankiloz an'kil'oz
ankiloz'iĝ an'kil'oz'iĝ
ankone an'kon'e an'ko'ne
ankoraŭ an'kor'aŭ
ankoraŭ'foj an'kor'aŭ'foj an'ko'raŭf'o'j
ankr'ej an'kre'j
ankr'it an'krit
ankr'o'problem an'krop'rob'lem ankr'op'rob'lem
ankr'o'ĉen an'kroĉ'en
ankr'ost'ar ankr'o'star
ankr'ot'rab ankr'o'trab
anksi an'ksi
anksi'ec an'ksi'ec
anksi'ig an'ksi'ig
ankuz an'kuz
anobi an'obi
anobi an'obi a'no'bi an'ob'i
anobi'ed an'obi'ed a'no'bi'ed
anod a'nod
anod a'nod an'od
anodont anod'ont a'nod'ont
anofel a'no'fel an'o'fel
anoksemi an'oks'emi an'ok'semi an'ok'sem'i
anoksi an'oksi a'nok'si an'oks'i
anomali a'nom'ali an'o'mali an'o'mal'i
anomali an'o'mali
anon a'non an'on a'no'n
anon'ac a'non'ac
anon'cist anonc'ist
anon'cistin anonc'ist'in anon'cist'in
anon'cit anonc'it a'non'cit
anonc'adres anonc'a'dres
anonc'agent anonc'a'gent
anonc'ar anon'car a'non'car
anonc'end anon'cend
anonc'et anon'cet a'non'cet
anonc'kolekt'ant anonc'ko'lekt'ant
anonc'ot'ag anonc'o'tag
anonim'ul an'oni'mul anon'i'mul a'non'i'mul
anoplur an'o'plur
anopsi an'op'si an'o'psi
anorak an'o'rak
anoreksi an'ore'ksi a'nor'eks'i an'o'rek'si
anoreksi'ig an'ore'ksi'ig a'nor'eks'i'ig an'o'rek'si'ig
anormal a'normal a'norm'al
anortit a'nor'tit an'ort'it an'or'tit
anosmi an'osmi an'os'mi
ans'op'ot ans'o'pot
anser an'ser
anser an'ser ans'er
anser'aĵ an'ser'aĵ
anser'bred'ej an'serb're'dej
anser'ej an'ser'ej ans'er'ej
anser'et an'ser'et ans'e'ret ans'er'et
anser'femur anser'fe'mur an'ser'femur
anser'flug'il an'ser'flug'il
anser'grif an'ser'grif
anser'haŭt an'ser'haŭt
anser'hepat an'ser'hepat
anser'hepat'aĵ an'ser'hepat'aĵ
anser'id ans'e'rid an'ser'id
anser'in ans'erin an'serin an'seri'n
anser'knab'in an'ser'knab'in
anser'la'get anser'lag'et an'ser'lag'et ans'er'lag'et
anser'lanug an'ser'lanug
anser'marŝ an'ser'marŝ
anser'o'form an'ser'o'form
anser'ov an'ser'ov ans'er'ov
anser'par an'serp'ar an'ser'par
anser'paŝ an'ser'paŝ
anser'plum an'serp'lum
anser'sang an'ser'sang
anser'uj an'ser'uj ans'er'uj
anser'vart'ist'in an'serv'art'ist'in
anser'vic an'servic an'serv'ic
anser'ĉas'ad an'serĉ'as'ad an'ser'ĉas'ad
anstataŭ an'stat'aŭ
anstataŭ an'stat'aŭ ans'ta'taŭ
anstataŭ'ad an'stat'aŭ'ad ans'ta'taŭ'ad
anstataŭ'ant an'stat'aŭ'ant
anstataŭ'ant an'stat'aŭ'ant ans'ta'taŭ'ant
anstataŭ'ant'ec an'stat'aŭ'ant'ec ans'ta'taŭ'ant'ec
anstataŭ'anti'n an'stat'aŭ'anti'n
anstataŭ'at ans'ta'taŭ'at ans'ta'ta'ŭat an'stat'aŭ'at
anstataŭ'aĵ ans'ta'taŭ'aĵ an'stat'aŭ'aĵ
anstataŭ'ebl ans'ta'taŭ'ebl an'stat'aŭ'ebl
anstataŭ'ec ans'ta'taŭ'ec an'stat'aŭ'ec
anstataŭ'i'gant anstataŭ'ig'ant an'stat'aŭ'ig'ant
anstataŭ'ig ans'ta'taŭ'ig an'stat'aŭ'ig
anstataŭ'ig'ad ans'ta'taŭ'ig'ad an'stat'aŭ'ig'ad
anstataŭ'ig'at an'stat'aŭ'ig'at ans'ta'taŭ'ig'at
anstataŭ'ig'ebl an'stat'aŭ'ig'ebl ans'ta'taŭ'ig'ebl
anstataŭ'ig'end an'stat'aŭ'ig'end ans'ta'taŭ'ig'end
anstataŭ'ig'int an'stat'aŭ'ig'int ans'ta'taŭ'ig'int
anstataŭ'ig'it an'stat'aŭ'ig'it ans'ta'taŭ'ig'it
anstataŭ'ig'ot anstataŭ'i'got ans'ta'taŭ'ig'ot an'stat'aŭ'ig'ot
anstataŭ'il ans'ta'taŭ'il an'stat'aŭ'il
anstataŭ'in'tin anstataŭ'int'in ans'ta'taŭ'int'in an'stat'aŭ'int'in
anstataŭ'infan an'stat'aŭ'infan
anstataŭ'int an'stat'aŭ'int ans'ta'taŭ'int
anstataŭ'it an'stat'aŭ'it ans'ta'taŭ'it
anstataŭ'iĝ ans'ta'taŭ'iĝ an'stat'aŭ'iĝ
anstataŭ'met an'stat'aŭ'met
anstataŭ'ont an'stat'aŭ'ont
anstataŭ'ot an'stat'aŭ'ot ans'ta'taŭ'ot
anstataŭ'pag an'stat'aŭ'pag ans'ta'taŭ'pag
anstataŭ'patr'in anstataŭ'patri'n an'stat'aŭ'patri'n
anstataŭ'ul ans'ta'taŭ'ul an'stat'aŭ'ul
anstrom an'strom
ant'aŭgust antaŭ'gust
ant'aŭgust'um antaŭ'gust'um
ant'aŭgust'um'ant antaŭ'gust'u'mant antaŭ'gust'um'ant
antares ant'ares
antarkt ant'arkt
antarkti antarkt'i ant'arkti
antaŭ an'taŭ ant'aŭ
antaŭ'a'foj an'taŭ'a'foj ant'aŭ'a'foj
antaŭ'ag ant'aŭ'ag an'taŭ'ag
antaŭ'ag'int an'taŭ'ag'int ant'aŭ'ag'int
antaŭ'akcept an'taŭ'akcept
antaŭ'akord'it antaŭ'a'kordit
antaŭ'am an'taŭ'am ant'aŭ'am
antaŭ'amplif'il an'taŭ'amplif'il antaŭ'am'pli'fil
antaŭ'anon'cit antaŭ'anonc'it
antaŭ'ant an'taŭ'ant
antaŭ'ant an'taŭ'ant ant'aŭ'ant
antaŭ'apog ant'aŭ'apog an'taŭ'apog
antaŭ'aranĝ antaŭ'a'ranĝ
antaŭ'aranĝ'it antaŭ'a'ranĝ'it
antaŭ'arest antaŭ'a'rest
antaŭ'aspir'it antaŭ'as'pirit antaŭ'a'spirit
antaŭ'at ant'a'ŭat ant'aŭ'at an'taŭ'at
antaŭ'atend antaŭ'a'tend
antaŭ'atend'at antaŭ'a'tend'at
antaŭ'avert antaŭ'a'vert
antaŭ'avert'it antaŭ'a'vert'it
antaŭ'aviz antaŭ'a'viz an'taŭ'aviz
antaŭ'aĵ ant'aŭ'aĵ an'taŭ'aĵ
antaŭ'aŭd'it ant'aŭ'aŭd'it an'taŭ'aŭd'it
antaŭ'aŭror antaŭ'aŭ'ror an'taŭ'aŭror
antaŭ'bala antaŭ'bal'a an'taŭ'bala
antaŭ'balot an'taŭ'balot
antaŭ'balot an'taŭ'balot antaŭ'bal'ot
antaŭ'balot'ad antaŭ'bal'ot'ad an'taŭ'balot'ad
antaŭ'ban'ej ant'aŭ'ban'ej an'taŭ'ban'ej
antaŭ'bat'iĝ an'taŭ'bat'iĝ ant'aŭ'bat'iĝ
antaŭ'batal an'taŭ'batal
antaŭ'batal'et an'taŭ'batal'et
antaŭ'bezon antaŭ'be'zon an'taŭ'bezon
antaŭ'bild an'taŭ'bild
antaŭ'brak an'taŭ'brak
antaŭ'bukl an'taŭ'bukl
antaŭ'buŝ ant'aŭ'buŝ an'taŭ'buŝ
antaŭ'cent'jar an'taŭ'cent'jar
antaŭ'cert an'taŭ'cert
antaŭ'civilizaci antaŭ'civiliz'ac'i antaŭ'civil'iz'ac'i
antaŭ'dank an'taŭ'dank
antaŭ'dat an'taŭ'dat ant'aŭd'at
antaŭ'decimal antaŭ'deci'mal
antaŭ'deklar antaŭ'de'klar
antaŭ'delikt an'taŭ'delikt
antaŭ'demokrati antaŭ'demokrat'i
antaŭ'dent an'taŭ'dent
antaŭ'desert an'taŭ'desert
antaŭ'destin an'taŭ'destin antaŭ'des'tin
antaŭ'destin'at an'taŭ'destin'at antaŭ'des'tin'at
antaŭ'destin'aĵ antaŭ'des'tin'aĵ an'taŭ'destin'aĵ
antaŭ'deĉifr antaŭ'de'ĉifr
antaŭ'di an'taŭ'di ant'aŭd'i
antaŭ'di'rad antaŭ'dir'ad an'taŭ'dir'ad
antaŭ'di'rad antaŭ'dir'ad ant'aŭd'ir'ad an'taŭ'dir'ad
antaŭ'di'rit antaŭ'dir'it an'taŭ'dir'it
antaŭ'dig an'taŭ'dig ant'aŭd'ig
antaŭ'dir an'taŭ'dir
antaŭ'dir an'taŭ'dir ant'aŭd'ir
antaŭ'dir'ant an'taŭ'dir'ant
antaŭ'dir'ant an'taŭ'dir'ant ant'aŭd'ir'ant
antaŭ'dir'at antaŭ'di'rat an'taŭ'dir'at ant'aŭd'ir'at
antaŭ'dir'ebl an'taŭ'dir'ebl
antaŭ'dir'int an'taŭ'dir'int
antaŭ'dir'is'tin antaŭ'dir'ist'in an'taŭ'dir'ist'in
antaŭ'dir'ist an'taŭ'dir'ist
antaŭ'dir'it an'taŭ'dir'it
antaŭ'disert an'taŭ'disert
antaŭ'dispon'it an'taŭ'dispon'it
antaŭ'disting antaŭ'dist'ing
antaŭ'diven an'taŭ'diven antaŭ'di'ven
antaŭ'dom ant'aŭd'om an'taŭ'dom
antaŭ'don an'taŭ'don
antaŭ'don an'taŭ'don ant'aŭd'on
antaŭ'donac an'taŭ'donac antaŭ'don'ac
antaŭ'dorm an'taŭ'dorm
antaŭ'dung'ad an'taŭ'dung'ad
antaŭ'dung'iĝ an'taŭ'dung'iĝ
antaŭ'ec an'taŭ'ec ant'aŭ'ec
antaŭ'edz'ec an'taŭ'edz'ec ant'aŭ'edz'ec
antaŭ'edz'iĝ an'taŭ'edz'iĝ ant'aŭ'edz'iĝ
antaŭ'ef'a'rit antaŭ'e'far'it
antaŭ'ek'sent antaŭ'eks'ent an'taŭ'eks'ent
antaŭ'eksplik antaŭ'eks'plik
antaŭ'ekzamen antaŭ'ekz'amen
antaŭ'ekzerc antaŭ'ekz'erc an'taŭ'ekzerc
antaŭ'ekzist an'taŭ'ekzist
antaŭ'el'spez an'taŭ'el'spez
antaŭ'el'tond'it an'taŭ'el'tond'it
antaŭ'elekt antaŭ'e'lekt
antaŭ'elekt'ad antaŭ'e'lekt'ad
antaŭ'elekt'il antaŭ'e'lekt'il
antaŭ'element antaŭ'ele'ment
antaŭ'em ant'aŭ'em an'taŭ'em
antaŭ'en an'taŭ'en ant'aŭ'en
antaŭ'en'direkt antaŭ'end'ir'ekt antaŭ'end'i'rekt
antaŭ'en'etend'it antaŭ'en'e'tend'it
antaŭ'en'evolu an'taŭ'en'evolu antaŭ'en'e'vol'u
antaŭ'en'fal ant'aŭ'en'fal an'taŭ'en'fal
antaŭ'en'fal'ig antaŭ'en'fa'lig an'taŭ'en'fal'ig
antaŭ'en'far'it antaŭ'en'fa'rit an'taŭ'en'far'it
antaŭ'en'flos ant'aŭ'en'flos an'taŭ'en'flos
antaŭ'en'flug an'taŭ'en'flug
antaŭ'en'galop an'taŭ'en'galop
antaŭ'en'gest an'taŭ'en'gest
antaŭ'en'hast an'taŭ'en'hast
antaŭ'en'hast ant'aŭ'en'hast an'taŭ'en'hast
antaŭ'en'i'rad antaŭ'en'ir'ad an'taŭ'en'ir'ad
antaŭ'en'i'rad antaŭ'en'ir'ad an'taŭ'en'ir'ad ant'aŭ'en'ir'ad
antaŭ'en'ig an'taŭ'en'ig ant'aŭ'en'ig
antaŭ'en'ig'ant antaŭ'en'i'gant an'taŭ'en'ig'ant
antaŭ'en'ig'ant antaŭ'en'i'gant an'taŭ'en'ig'ant ant'aŭ'en'ig'ant
antaŭ'en'ig'at ant'aŭ'en'ig'at an'taŭ'en'ig'at
antaŭ'en'ig'end an'taŭ'en'ig'end ant'aŭ'en'ig'end
antaŭ'en'ig'it ant'aŭ'en'ig'it an'taŭ'en'ig'it
antaŭ'en'ir ant'aŭ'en'ir an'taŭ'en'ir
antaŭ'en'ir'ant ant'aŭ'en'ir'ant an'taŭ'en'ir'ant
antaŭ'en'ir'ej an'taŭ'en'ir'ej ant'aŭ'en'ir'ej
antaŭ'en'ir'ig antaŭ'en'i'rig an'taŭ'en'ir'ig ant'aŭ'en'ir'ig
antaŭ'en'ir'int an'taŭ'en'ir'int ant'aŭ'en'ir'int
antaŭ'en'iĝ an'taŭ'en'iĝ ant'aŭ'en'iĝ
antaŭ'en'iĝ'ad an'taŭ'en'iĝ'ad ant'aŭ'en'iĝ'ad
antaŭ'en'iĝ'ant ant'aŭ'en'iĝ'ant an'taŭ'en'iĝ'ant
antaŭ'en'iĝ'int an'taŭ'en'iĝ'int ant'aŭ'en'iĝ'int
antaŭ'en'klin an'taŭ'en'klin
antaŭ'en'komb an'taŭ'en'komb
antaŭ'en'konduk an'taŭ'en'konduk
antaŭ'en'kur an'taŭ'en'kur
antaŭ'en'kur an'taŭ'en'kur ant'aŭ'en'kur
antaŭ'en'kur'ant an'taŭ'en'kur'ant
antaŭ'en'kur'eg an'taŭ'en'kur'eg
antaŭ'en'kurb an'taŭ'en'kurb
antaŭ'en'kurb'iĝ an'taŭ'en'kurb'iĝ
antaŭ'en'kurb'iĝ'ant an'taŭ'en'kurb'iĝ'ant
antaŭ'en'lanĉ an'taŭ'en'lanĉ
antaŭ'en'las an'taŭ'en'las
antaŭ'en'marŝ an'taŭ'en'marŝ
antaŭ'en'marŝ'ad an'taŭ'en'marŝ'ad
antaŭ'en'marŝ'ant an'taŭ'en'marŝ'ant
antaŭ'en'met an'taŭ'en'met
antaŭ'en'mov an'taŭ'en'mov ant'aŭ'en'mov
antaŭ'en'mov'iĝ an'taŭ'en'mov'iĝ
antaŭ'en'mov'iĝ an'taŭ'en'mov'iĝ ant'aŭ'en'mov'iĝ
antaŭ'en'paf an'taŭ'en'paf ant'aŭ'en'paf
antaŭ'en'paŝ an'taŭ'en'paŝ
antaŭ'en'paŝ ant'aŭ'en'paŝ an'taŭ'en'paŝ
antaŭ'en'paŝ'et an'taŭ'en'paŝ'et ant'aŭ'en'paŝ'et
antaŭ'en'pel an'taŭ'en'pel
antaŭ'en'pel an'taŭ'en'pel ant'aŭ'en'pel
antaŭ'en'pel'at an'taŭ'en'pel'at ant'aŭ'en'pel'at
antaŭ'en'pel'et an'taŭ'en'pel'et
antaŭ'en'pel'int an'taŭ'en'pel'int
antaŭ'en'pen'i'gant antaŭ'en'pen'ig'ant an'taŭ'en'pen'ig'ant
antaŭ'en'pend an'taŭ'en'pend
antaŭ'en'port an'taŭ'en'port
antaŭ'en'port'at an'taŭ'en'port'at
antaŭ'en'puŝ ant'aŭ'en'puŝ an'taŭ'en'puŝ
antaŭ'en'puŝ'ad an'taŭ'en'puŝ'ad ant'aŭ'en'puŝ'ad
antaŭ'en'puŝ'ant an'taŭ'en'puŝ'ant ant'aŭ'en'puŝ'ant
antaŭ'en'puŝ'at an'taŭ'en'puŝ'at
antaŭ'en'puŝ'at an'taŭ'en'puŝ'at ant'aŭ'en'puŝ'at
antaŭ'en'puŝ'et ant'aŭ'en'puŝ'et an'taŭ'en'puŝ'et
antaŭ'en'puŝ'int an'taŭ'en'puŝ'int ant'aŭ'en'puŝ'int
antaŭ'en'puŝ'it ant'aŭ'en'puŝ'it an'taŭ'en'puŝ'it
antaŭ'en'puŝ'iĝ ant'aŭ'en'puŝ'iĝ an'taŭ'en'puŝ'iĝ
antaŭ'en'puŝ'iĝ'ant an'taŭ'en'puŝ'iĝ'ant ant'aŭ'en'puŝ'iĝ'ant
antaŭ'en'rajd an'taŭ'en'rajd
antaŭ'en'ramp an'taŭ'en'ramp
antaŭ'en'ramp'ant an'taŭ'en'ramp'ant
antaŭ'en'rapid antaŭ'en'rap'id an'taŭ'en'rapid
antaŭ'en'rapid'ad an'taŭ'en'rapid'ad
antaŭ'en'rapid'ant antaŭ'en'rap'i'dant
antaŭ'en'rigard'ant antaŭ'en'rig'ar'dant
antaŭ'en'rul an'taŭ'en'rul
antaŭ'en'rul'iĝ ant'aŭ'en'rul'iĝ an'taŭ'en'rul'iĝ
antaŭ'en'salt an'taŭ'en'salt
antaŭ'en'salt'ad an'taŭ'en'salt'ad
antaŭ'en'salt'int antaŭ'en'sal'tint
antaŭ'en'send an'taŭ'en'send
antaŭ'en'serpent antaŭ'en'serp'ent antaŭ'en'ser'pent
antaŭ'en'spec an'taŭ'en'spec
antaŭ'en'streĉ an'taŭ'en'streĉ
antaŭ'en'stumbl an'taŭ'en'stumbl
antaŭ'en'sturm an'taŭ'en'sturm
antaŭ'en'tir antaŭ'ent'ir an'taŭ'ent'ir
antaŭ'en'tir'iĝ antaŭ'ent'ir'iĝ ant'aŭ'ent'ir'iĝ an'taŭ'ent'ir'iĝ
antaŭ'en'vag an'taŭ'en'vag ant'aŭ'en'vag
antaŭ'en'vel an'taŭ'en'vel ant'aŭ'en'vel
antaŭ'en'ven ant'aŭ'en'ven an'taŭ'en'ven
antaŭ'en'ven'ant an'taŭ'en'ven'ant
antaŭ'en'vetur antaŭ'en'vet'ur
antaŭ'en'ĵet ant'aŭ'en'ĵet an'taŭ'en'ĵet
antaŭ'en'ĵet'it ant'aŭ'en'ĵet'it an'taŭ'en'ĵet'it
antaŭ'en'ĵet'iĝ an'taŭ'en'ĵet'iĝ ant'aŭ'en'ĵet'iĝ
antaŭ'en'ŝov ant'aŭ'en'ŝov an'taŭ'en'ŝov
antaŭ'en'ŝov'ant an'taŭ'en'ŝov'ant
antaŭ'en'ŝov'it an'taŭ'en'ŝov'it
antaŭ'en'ŝov'iĝ an'taŭ'en'ŝov'iĝ
antaŭ'en'ŝov'um ant'aŭ'en'ŝov'um an'taŭ'en'ŝov'um
antaŭ'ent'rot antaŭ'en'trot
antaŭ'entre'n antaŭ'en'tren
antaŭ'epilog an'taŭ'epilog
antaŭ'epok an'taŭ'epok antaŭ'e'pok
antaŭ'est'ant an'taŭ'est'ant
antaŭ'etend'it antaŭ'e'tend'it
antaŭ'evit an'taŭ'evit antaŭ'e'vit
antaŭ'evit'ad antaŭ'e'vit'ad an'taŭ'evit'ad
antaŭ'fa'rit antaŭ'far'it an'taŭ'far'it
antaŭ'fabrik'ad antaŭ'fa'brik'ad
antaŭ'fabrik'ist antaŭ'fa'brik'ist
antaŭ'fabrik'it antaŭ'fa'brik'it
antaŭ'fajr'ej an'taŭ'fajr'ej
antaŭ'fajr'ej an'taŭ'fajr'ej antaŭ'faj're'j
antaŭ'faktur antaŭ'fakt'ur
antaŭ'far an'taŭ'far ant'aŭ'far
antaŭ'faraon an'taŭ'faraon antaŭ'far'a'on
antaŭ'ferdek an'taŭ'ferdek
antaŭ'ferdek an'taŭ'ferdek antaŭ'fer'dek
antaŭ'feri antaŭ'fer'i an'taŭ'feri
antaŭ'fest an'taŭ'fest
antaŭ'festen antaŭ'fe'sten antaŭ'fest'en
antaŭ'festival antaŭ'fe'stiv'al antaŭ'fest'iv'al
antaŭ'fier an'taŭ'fier
antaŭ'fig'urat antaŭ'figur'at
antaŭ'figur an'taŭ'figur
antaŭ'figur antaŭ'fig'ur an'taŭ'figur
antaŭ'fiks'ot an'taŭ'fiks'ot
antaŭ'fin an'taŭ'fin ant'aŭ'fin
antaŭ'final'ist antaŭ'fin'a'list
antaŭ'flar an'taŭ'flar
antaŭ'flar'ant an'taŭ'flar'ant
antaŭ'flar'ig an'taŭ'flar'ig
antaŭ'flirt an'taŭ'flirt
antaŭ'flug an'taŭ'flug
antaŭ'fon ant'aŭ'fon an'taŭ'fon
antaŭ'fond an'taŭ'fond
antaŭ'for'ig an'taŭ'for'ig ant'aŭ'for'ig
antaŭ'form an'taŭ'form
antaŭ'forn an'taŭ'forn
antaŭ'gard an'taŭg'ard
antaŭ'gard'ant an'taŭg'ard'ant
antaŭ'gard'il an'taŭg'ard'il
antaŭ'gard'int an'taŭg'ard'int
antaŭ'gard'it an'taŭg'ard'it
antaŭ'glac an'taŭg'lac
antaŭ'glaci antaŭ'glac'i an'taŭg'lac'i
antaŭ'grund an'taŭg'rund
antaŭ'gust'ad ant'aŭgust'ad
antaŭ'gvardi an'taŭg'var'di
antaŭ'gvid'ant an'taŭg'vid'ant
antaŭ'hal an'taŭ'hal
antaŭ'halt an'taŭ'halt
antaŭ'halt'ig antaŭ'hal'tig an'taŭ'halt'ig
antaŭ'hav'ig an'taŭ'hav'ig
antaŭ'hejt ant'aŭ'hejt an'taŭ'hejt
antaŭ'helen an'taŭ'helen
antaŭ'hered'aĵ an'taŭ'hered'aĵ
antaŭ'hieraŭ an'taŭ'hieraŭ
antaŭ'histori antaŭ'his'tori
antaŭ'hom ant'aŭ'hom an'taŭ'hom
antaŭ'hor ant'aŭ'hor an'taŭ'hor
antaŭ'ide an'taŭ'ide ant'aŭ'ide
antaŭ'ig ant'aŭ'ig an'taŭ'ig
antaŭ'ig'it ant'aŭ'ig'it an'taŭ'ig'it
antaŭ'imag an'taŭ'imag antaŭ'i'mag
antaŭ'industri antaŭ'indus'tri
antaŭ'industri'iĝ antaŭ'indus'tri'iĝ
antaŭ'inflam antaŭ'in'flam
antaŭ'inform antaŭ'in'form
antaŭ'iniciat'int antaŭ'inici'at'int
antaŭ'inka an'taŭ'inka antaŭ'ink'a
antaŭ'inklin antaŭ'in'klin
antaŭ'inklin'ig antaŭ'in'klin'ig
antaŭ'instal'it antaŭ'in'stal'it
antaŭ'int an'taŭ'int ant'aŭ'int
antaŭ'intenc an'taŭ'intenc
antaŭ'inund an'taŭ'inund
antaŭ'ir ant'aŭ'ir an'taŭ'ir
antaŭ'ir'ant an'taŭ'ir'ant ant'aŭ'ir'ant
antaŭ'ir'at antaŭ'i'rat ant'aŭ'ir'at an'taŭ'ir'at
antaŭ'ir'int an'taŭ'ir'int
antaŭ'ir'int ant'aŭ'ir'int an'taŭ'ir'int
antaŭ'irit antaŭ'i'rit an'taŭ'irit
antaŭ'it ant'aŭ'it an'taŭ'it
antaŭ'iĝ an'taŭ'iĝ ant'aŭ'iĝ
antaŭ'iĝ'int an'taŭ'iĝ'int ant'aŭ'iĝ'int
antaŭ'jar ant'aŭ'jar an'taŭ'jar
antaŭ'jar'cent an'taŭ'jar'cent
antaŭ'jug ant'aŭ'jug an'taŭ'jug
antaŭ'juĝ an'taŭ'juĝ ant'aŭ'juĝ
antaŭ'juĝ'ad ant'aŭ'juĝ'ad an'taŭ'juĝ'ad
antaŭ'juĝ'em antaŭ'ju'ĝem ant'aŭ'juĝ'em an'taŭ'juĝ'em
antaŭ'juĝ'ig'int an'taŭ'juĝ'ig'int
antaŭ'kak'u'lit antaŭ'kak'ul'it an'taŭ'kak'ul'it
antaŭ'kalkul antaŭ'kalk'ul
antaŭ'kalkul'at antaŭ'kalk'ul'at
antaŭ'kalkul'ebl antaŭ'kalk'ul'ebl
antaŭ'kalkul'it antaŭ'kalk'ul'it
antaŭ'kamp an'taŭ'kamp
antaŭ'kandidat antaŭ'kandid'at antaŭ'kandi'dat
antaŭ'kant an'taŭ'kant
antaŭ'kapabl an'taŭ'kapabl
antaŭ'kastel antaŭ'kast'el
antaŭ'kaŝ an'taŭ'kaŝ
antaŭ'kel an'taŭ'kel ant'aŭk'el
antaŭ'kelt an'taŭ'kelt
antaŭ'kil an'taŭ'kil
antaŭ'klar'ig an'taŭ'klar'ig
antaŭ'klar'ig'it an'taŭ'klar'ig'it
antaŭ'kler'ec an'taŭ'kler'ec
antaŭ'koloni antaŭ'kolon'i
antaŭ'koloni'ism antaŭ'kolon'i'ism
antaŭ'kolumb antaŭ'ko'lumb
antaŭ'komb an'taŭ'komb
antaŭ'kon an'taŭ'kon
antaŭ'kon an'taŭ'kon ant'aŭk'on
antaŭ'koncept an'taŭ'koncept
antaŭ'koncept'it antaŭ'kon'cep'tit an'taŭ'koncept'it
antaŭ'kondiĉ an'taŭ'kondiĉ
antaŭ'kondiĉ'it an'taŭ'kondiĉ'it
antaŭ'konferenc an'taŭ'konferenc
antaŭ'konfirmaci antaŭ'kon'firma'ci antaŭ'konfirm'ac'i
antaŭ'konjekt an'taŭ'konjekt
antaŭ'konklud antaŭ'konk'lud
antaŭ'konsci antaŭ'kon'sci an'taŭ'konsci
antaŭ'konsent antaŭ'kon'sent
antaŭ'konsent'it antaŭ'kon'sent'it
antaŭ'konsider antaŭ'kon'sider
antaŭ'konstru'at an'taŭ'konstru'at
antaŭ'konstru'aĵ an'taŭ'konstru'aĵ
antaŭ'kontor antaŭ'kont'or
antaŭ'kontrakt antaŭ'kontr'akt antaŭ'kon'trakt
antaŭ'kor ant'aŭk'or an'taŭ'kor
antaŭ'kort an'taŭ'kort
antaŭ'kovim an'taŭ'kovim
antaŭ'kred an'taŭ'kred
antaŭ'kri'stan'ec antaŭ'kris'tan'ec
antaŭ'krim an'taŭ'krim
antaŭ'kris'tan antaŭ'kri'stan
antaŭ'kris'tan'epok antaŭ'kri'stan'epok
antaŭ'kriz an'taŭ'kriz
antaŭ'krur an'taŭ'krur
antaŭ'krur'et an'taŭ'krur'et
antaŭ'kuir'ej an'taŭ'kuir'ej ant'aŭk'u'ir'ej
antaŭ'kulp'ig'it antaŭ'kul'pig'it an'taŭ'kulp'ig'it
antaŭ'kur an'taŭ'kur
antaŭ'kur ant'aŭk'ur an'taŭ'kur
antaŭ'kur'ant an'taŭ'kur'ant
antaŭ'kurten antaŭ'kurt'en
antaŭ'kurten'et antaŭ'kurt'en'et
antaŭ'kvartal antaŭ'kvart'al
antaŭ'labor an'taŭ'labor
antaŭ'labor antaŭ'lab'or an'taŭ'labor
antaŭ'last an'taŭ'last
antaŭ'last'jar an'taŭ'last'jar
antaŭ'lav an'taŭ'lav
antaŭ'leg an'taŭ'leg
antaŭ'leg an'taŭ'leg ant'aŭl'eg
antaŭ'leg'ad an'taŭ'leg'ad ant'aŭl'eg'ad
antaŭ'lern'ad an'taŭ'lern'ad ant'aŭl'er'n'ad
antaŭ'lern'ej an'taŭ'lern'ej ant'aŭl'er'ne'j
antaŭ'lim an'taŭ'lim
antaŭ'lingv an'taŭ'lingv
antaŭ'lit ant'aŭl'it an'taŭ'lit
antaŭ'liter antaŭ'li'ter an'taŭ'liter
antaŭ'logik antaŭ'log'ik an'taŭ'logik
antaŭ'long an'taŭ'long
antaŭ'lud an'taŭ'lud
antaŭ'lud'it an'taŭ'lud'it
antaŭ'majstr an'taŭ'majstr
antaŭ'mal'help an'taŭ'mal'help
antaŭ'mal'long an'taŭ'mal'long
antaŭ'mal'supr an'taŭ'mal'supr
antaŭ'manĝ an'taŭ'manĝ
antaŭ'manĝ'aĵ an'taŭ'manĝ'aĵ
antaŭ'marŝ an'taŭ'marŝ
antaŭ'marŝ'ad an'taŭ'marŝ'ad
antaŭ'mast an'taŭ'mast
antaŭ'maten an'taŭ'maten
antaŭ'matĉ an'taŭ'matĉ
antaŭ'menci'it an'taŭ'menci'it
antaŭ'mend an'taŭ'mend
antaŭ'mend'it an'taŭ'mend'it
antaŭ'mens an'taŭ'mens ant'aŭ'mens
antaŭ'met an'taŭ'met
antaŭ'met ant'aŭ'met an'taŭ'met
antaŭ'mezur an'taŭ'mezur
antaŭ'modern antaŭ'moder'n
antaŭ'mon'trit antaŭ'montr'it antaŭ'mont'rit
antaŭ'mond an'taŭ'mond
antaŭ'mont an'taŭ'mont
antaŭ'mont'ar antaŭ'mon'tar an'taŭ'mont'ar
antaŭ'mont'et antaŭ'mon'tet an'taŭ'mont'et
antaŭ'mort an'taŭ'mort
antaŭ'mort'ig antaŭ'mor'tig an'taŭ'mort'ig
antaŭ'mur an'taŭ'mur ant'aŭ'mur
antaŭ'murmur an'taŭ'murmur
antaŭ'muson an'taŭ'muson antaŭ'mu'son
antaŭ'nask an'taŭ'nask
antaŭ'nask'it antaŭ'n'a'skit
antaŭ'nask'it'ec antaŭ'n'a'skit'ec
antaŭ'nav ant'aŭ'nav an'taŭ'nav
antaŭ'nazi antaŭ'naz'i an'taŭ'nazi
antaŭ'ne'long an'taŭ'ne'long
antaŭ'ne'long an'taŭ'ne'long ant'aŭ'ne'long
antaŭ'nep'rig antaŭ'nepr'ig an'taŭ'nepr'ig
antaŭ'nokt antaŭ'n'okt an'taŭ'nokt
antaŭ'nokt'iĝ antaŭ'n'okt'iĝ an'taŭ'nokt'iĝ
antaŭ'nom ant'aŭ'nom an'taŭ'nom
antaŭ'nom'at antaŭ'no'mat an'taŭ'nom'at
antaŭ'nom'at antaŭ'no'mat an'taŭ'nom'at ant'aŭ'nom'at
antaŭ'not ant'aŭ'not an'taŭ'not
antaŭ'nupt an'taŭ'nupt ant'aŭ'nupt
antaŭ'oestr antaŭ'o'estr
antaŭ'ofic'ej an'taŭ'ofic'ej antaŭ'o'fic'ej
antaŭ'okul an'taŭ'okul antaŭ'o'kul
antaŭ'okup antaŭ'o'kup an'taŭ'okup
antaŭ'okup'it'ec an'taŭ'okup'it'ec antaŭ'ok'u'pit'ec
antaŭ'opini antaŭ'o'pini
antaŭ'pag an'taŭ'pag
antaŭ'pag ant'aŭ'pag an'taŭ'pag
antaŭ'pag'int an'taŭ'pag'int ant'aŭ'pag'int
antaŭ'pag'it an'taŭ'pag'it
antaŭ'pag'ot an'taŭ'pag'ot
antaŭ'pag'period an'taŭ'pag'period
antaŭ'parol an'taŭ'parol
antaŭ'parol'ant antaŭ'par'o'lant
antaŭ'parol'int an'taŭ'parol'int
antaŭ'part an'taŭ'part
antaŭ'pas an'taŭ'pas
antaŭ'pask an'taŭ'pask
antaŭ'patr an'taŭ'patr
antaŭ'paĝ ant'aŭ'paĝ an'taŭ'paĝ
antaŭ'paŝ an'taŭ'paŝ
antaŭ'paŝ an'taŭ'paŝ ant'aŭ'paŝ
antaŭ'paŝ'eg ant'aŭ'paŝ'eg an'taŭ'paŝ'eg
antaŭ'pel an'taŭ'pel
antaŭ'pend an'taŭ'pend
antaŭ'pens an'taŭ'pens
antaŭ'pens'ant an'taŭ'pens'ant
antaŭ'pensi'iĝ antaŭ'pens'i'iĝ
antaŭ'perd'it an'taŭ'perd'it
antaŭ'pet ant'aŭ'pet an'taŭ'pet
antaŭ'pied an'taŭ'pied
antaŭ'pied ant'aŭ'pied an'taŭ'pied
antaŭ'pied'aĵ an'taŭ'pied'aĵ
antaŭ'pied'et an'taŭ'pied'et ant'aŭ'pied'et
antaŭ'plac an'taŭ'plac
antaŭ'plan an'taŭ'plan
antaŭ'plan'ant an'taŭ'plan'ant
antaŭ'plan'tit antaŭ'plant'it
antaŭ'plen'um an'taŭ'plen'um
antaŭ'plezur an'taŭ'plezur
antaŭ'por'dej antaŭ'pord'ej an'taŭ'pord'ej
antaŭ'pord an'taŭ'pord
antaŭ'pord'aĵ an'taŭ'pord'aĵ
antaŭ'pord'eg an'taŭ'pord'eg
antaŭ'port an'taŭ'port
antaŭ'posten antaŭ'post'en antaŭ'po'sten
antaŭ'postul antaŭ'post'ul
antaŭ'pozici'ig an'taŭ'pozici'ig antaŭ'poz'ic'i'ig
antaŭ'prav'ig an'taŭ'prav'ig
antaŭ'pre'tig'it antaŭ'pret'ig'it an'taŭ'pret'ig'it
antaŭ'predik antaŭ'pred'ik
antaŭ'pren an'taŭ'pren
antaŭ'prepar an'taŭ'prepar
antaŭ'pres an'taŭ'pres
antaŭ'pret an'taŭ'pret
antaŭ'pret'ig antaŭ'pre'tig an'taŭ'pret'ig
antaŭ'pret'iĝ an'taŭ'pret'iĝ
antaŭ'prezent antaŭ'prez'ent
antaŭ'prezent'ant antaŭ'prez'ent'ant
antaŭ'preĝ an'taŭ'preĝ
antaŭ'preĝ'ad an'taŭ'preĝ'ad
antaŭ'pri'pens'ant an'taŭ'pri'pens'ant
antaŭ'prizon an'taŭ'prizon antaŭ'pri'zon
antaŭ'proces an'taŭ'proces
antaŭ'profit antaŭ'pro'fit an'taŭ'profit
antaŭ'program antaŭ'pro'gram
antaŭ'program'ig antaŭ'pro'gram'ig
antaŭ'program'it antaŭ'pro'gram'it
antaŭ'projekt an'taŭ'projekt
antaŭ'prov an'taŭ'prov
antaŭ'publik antaŭ'pub'lik an'taŭ'publik
antaŭ'puŝ ant'aŭ'puŝ an'taŭ'puŝ
antaŭ'raci an'taŭr'ac'i
antaŭ'rad an'taŭ'rad an'taŭr'ad
antaŭ'radik an'taŭr'ad'ik
antaŭ'rafael an'taŭr'a'fa'el
antaŭ'raj'dant antaŭ'rajd'ant an'taŭr'a'j'dant
antaŭ'rajt'ig an'taŭr'a'j'tig
antaŭ'rand'aĵ an'taŭr'and'aĵ
antaŭ'raport an'taŭr'a'port
antaŭ'referendum antaŭ'refer'end'um
antaŭ'reformaci antaŭ're'formaci antaŭ'reform'ac'i
antaŭ'reg an'taŭr'eg
antaŭ'reklam an'taŭr'ek'lam
antaŭ'reklam antaŭ're'klam an'taŭr'ek'lam
antaŭ'rel'ej an'taŭr'ele'j an'taŭ'rel'ej
antaŭ'rem'ant antaŭ're'mant
antaŭ'rem'ul an'taŭ'rem'ul
antaŭ'rempar an'taŭr'em'par
antaŭ'rigard an'taŭr'ig'ard
antaŭ'rigard'at an'taŭr'ig'ard'at
antaŭ'rimed an'taŭr'i'med
antaŭ'ripet an'taŭr'ip'et
antaŭ'ro'mi ant'aŭr'om'i an'taŭ'ro'mi an'taŭr'om'i
antaŭ'ruĝ an'taŭ'ruĝ
antaŭ'sal'tint antaŭ'salt'int
antaŭ'salon an'taŭ'salon antaŭ'sal'on
antaŭ'salut antaŭ'sal'ut an'taŭ'salut
antaŭ'sav ant'aŭ'sav an'taŭ'sav
antaŭ'scen an'taŭ'scen
antaŭ'scen'ej an'taŭ'scen'ej ant'aŭ'scen'ej
antaŭ'sci an'taŭ'sci
antaŭ'sci ant'aŭ'sci an'taŭ'sci
antaŭ'sci'ant an'taŭ'sci'ant
antaŭ'sci'ebl an'taŭ'sci'ebl ant'aŭ'sci'ebl
antaŭ'sci'i'gant antaŭ'sci'ig'ant an'taŭ'sci'ig'ant
antaŭ'sci'ig an'taŭ'sci'ig ant'aŭ'sci'ig
antaŭ'sci'ig'it ant'aŭ'sci'ig'it an'taŭ'sci'ig'it
antaŭ'sci'int an'taŭ'sci'int
antaŭ'scienc an'taŭ'scienc
antaŭ'seminari antaŭ'semi'n'ari
antaŭ'sen'tint antaŭ'sent'int
antaŭ'sen'tit antaŭ'sent'it an'taŭ'sent'it
antaŭ'send'ant antaŭ'sen'dant
antaŭ'send'it an'taŭ'send'it
antaŭ'sent an'taŭ'sent
antaŭ'sent'ad an'taŭ'sent'ad
antaŭ'sent'ant an'taŭ'sent'ant
antaŭ'sent'at an'taŭ'sent'at
antaŭ'sent'em antaŭ'sen'tem an'taŭ'sent'em
antaŭ'sent'i'gant antaŭ'sent'ig'ant
antaŭ'sent'ig antaŭ'sen'tig an'taŭ'sent'ig
antaŭ'sezon antaŭ'se'zon an'taŭ'sezon
antaŭ'seĝ an'taŭ'seĝ ant'aŭ'seĝ
antaŭ'si'gnet antaŭ'sign'et
antaŭ'sign an'taŭ'sign
antaŭ'sign an'taŭ'sign ant'aŭ'sign
antaŭ'sign'ant an'taŭ'sign'ant
antaŭ'signal antaŭ'sign'al
antaŭ'sinod antaŭ'sin'od an'taŭ'sinod
antaŭ'skiz an'taŭ'skiz
antaŭ'soci'alism antaŭ'social'ism
antaŭ'sokrat an'taŭ'sokrat antaŭ'sok'rat
antaŭ'sokrat'ul an'taŭ'sokrat'ul
antaŭ'spac an'taŭ'spac
antaŭ'spegul an'taŭ'spegul
antaŭ'spert an'taŭ'spert
antaŭ'spez an'taŭ'spez
antaŭ'staci an'taŭ'staci ant'aŭ'staci
antaŭ'stam'pit antaŭ'stamp'it
antaŭ'star an'taŭ'star
antaŭ'star'ant an'taŭ'star'ant
antaŭ'star'ig an'taŭ'star'ig
antaŭ'star'ig'it an'taŭ'star'ig'it
antaŭ'star'iĝ an'taŭ'star'iĝ
antaŭ'stat an'taŭ'stat
antaŭ'streĉ'ant ant'aŭstr'eĉ'ant
antaŭ'supoz an'taŭ'supoz antaŭ'sup'oz
antaŭ'supoz'ebl an'taŭ'supoz'ebl antaŭ'sup'oz'ebl
antaŭ'supoz'ind an'taŭ'supoz'ind antaŭ'sup'oz'ind
antaŭ'supoz'int an'taŭ'supoz'int antaŭ'sup'oz'int
antaŭ'supoz'it antaŭ'sup'oz'it an'taŭ'supoz'it
antaŭ'suspekt'it antaŭ'su'spekt'it
antaŭ'tag ant'aŭt'ag an'taŭ'tag
antaŭ'tag'manĝ an'taŭ'tag'manĝ
antaŭ'tag'mez an'taŭ'tag'mez
antaŭ'tag'mez an'taŭ'tag'mez ant'aŭt'ag'mez
antaŭ'taks an'taŭ'taks
antaŭ'tegment antaŭ'teg'ment
antaŭ'televid'il antaŭ'te'levid'il
antaŭ'tem'pec antaŭ'temp'ec an'taŭ'temp'ec
antaŭ'tem'pul antaŭ'temp'ul an'taŭ'temp'ul
antaŭ'temp an'taŭ'temp
antaŭ'ten an'taŭ'ten
antaŭ'terapi antaŭ'tera'pi
antaŭ'test an'taŭ'test
antaŭ'tim an'taŭ'tim
antaŭ'tim'ant an'taŭ'tim'ant
antaŭ'tim'ul an'taŭ'tim'ul
antaŭ'tim'ul ant'aŭt'i'mul an'taŭ'tim'ul
antaŭ'tip ant'aŭt'ip an'taŭ'tip
antaŭ'tir an'taŭ'tir
antaŭ'tir'it an'taŭ'tir'it
antaŭ'top'jard an'taŭ'top'jard
antaŭ'trab'aĵ an'taŭ'trab'aĵ
antaŭ'trem an'taŭ'trem
antaŭ'tri'tag antaŭ'trit'ag an'taŭ'trit'ag
antaŭ'tuj an'taŭ'tuj ant'aŭt'uj
antaŭ'tuk an'taŭ'tuk
antaŭ'tuk'et an'taŭ'tuk'et ant'aŭt'u'ket
antaŭ'ul an'taŭ'ul ant'aŭ'ul
antaŭ'ul'in antaŭ'u'lin ant'aŭ'ul'in an'taŭ'ul'in
antaŭ'universitat antaŭ'univers'it'at
antaŭ'ur'ban antaŭ'urb'an ant'aŭ'urb'an an'taŭ'urb'an
antaŭ'ur'bet antaŭ'urb'et ant'aŭ'urb'et an'taŭ'urb'et
antaŭ'urb ant'aŭ'urb an'taŭ'urb
antaŭ'urb'iĝ an'taŭ'urb'iĝ ant'aŭ'urb'iĝ
antaŭ'vand an'taŭ'vand
antaŭ'vapor'ŝip an'taŭ'vapor'ŝip
antaŭ'vaĉ an'taŭ'vaĉ ant'aŭ'vaĉ
antaŭ'vel ant'aŭ'vel an'taŭ'vel
antaŭ'ven ant'aŭ'ven an'taŭ'ven
antaŭ'ven'ant an'taŭ'ven'ant
antaŭ'ven'int an'taŭ'ven'int
antaŭ'ven'int an'taŭ'ven'int ant'aŭ'ven'int
antaŭ'vend an'taŭ'vend
antaŭ'vent an'taŭ'vent
antaŭ'vent'eg antaŭ'ven'teg
antaŭ'vest an'taŭ'vest
antaŭ'vest'aĵ an'taŭ'vest'aĵ
antaŭ'vetur antaŭ'vet'ur
antaŭ'vi'dant antaŭ'vid'ant an'taŭ'vid'ant
antaŭ'vi'dat antaŭ'vid'at an'taŭ'vid'at
antaŭ'vi'dist antaŭ'vid'ist an'taŭ'vid'ist
antaŭ'vid an'taŭ'vid
antaŭ'vid ant'aŭ'vid an'taŭ'vid
antaŭ'vid'ad an'taŭ'vid'ad
antaŭ'vid'ad an'taŭ'vid'ad ant'aŭ'vid'ad
antaŭ'vid'at an'taŭ'vid'at
antaŭ'vid'aĵ an'taŭ'vid'aĵ ant'aŭ'vid'aĵ
antaŭ'vid'i'gant antaŭ'vid'ig'ant an'taŭ'vid'ig'ant
antaŭ'vid'ig antaŭ'vi'dig an'taŭ'vid'ig
antaŭ'vid'ig antaŭ'vi'dig ant'aŭ'vid'ig an'taŭ'vid'ig
antaŭ'vid'int an'taŭ'vid'int
antaŭ'vid'it ant'aŭ'vid'it an'taŭ'vid'it
antaŭ'vid'iĝ ant'aŭ'vid'iĝ an'taŭ'vid'iĝ
antaŭ'vid'ot antaŭ'vi'dot an'taŭ'vid'ot
antaŭ'vizaĝ antaŭ'viz'aĝ an'taŭ'vizaĝ
antaŭ'vojaĝ antaŭ'voj'aĝ an'taŭ'vojaĝ
antaŭ'vort an'taŭ'vort
antaŭ'voĉ'don an'taŭ'voĉ'don
antaŭ'voĉ'don ant'aŭ'voĉ'don an'taŭ'voĉ'don
antaŭ'zorg'em an'taŭz'or'gem
antaŭ'ĉam'bret antaŭ'ĉambr'et
antaŭ'ĉar an'taŭ'ĉar ant'aŭ'ĉar
antaŭ'ĝoj ant'aŭ'ĝoj an'taŭ'ĝoj
antaŭ'ĝu ant'aŭ'ĝu an'taŭ'ĝu
antaŭ'ĝu'ant ant'aŭ'ĝu'ant an'taŭ'ĝu'ant
antaŭ'ĝu'int ant'aŭ'ĝu'int an'taŭ'ĝu'int
antaŭ'ŝirm an'taŭ'ŝirm
antaŭ'ŝirm'tuk an'taŭ'ŝirm'tuk
antaŭ'ŝov an'taŭ'ŝov ant'aŭ'ŝov
antaŭ'ŝov'ant an'taŭ'ŝov'ant
antaŭ'ŝov'int an'taŭ'ŝov'int
antaŭ'ŝov'it an'taŭ'ŝov'it
antaŭ'ŝtorm an'taŭ'ŝtorm
antaŭ'ŝtup an'taŭ'ŝtup ant'aŭ'ŝtup
antecedent ant'ec'e'dent
antedon ant'e'don ant'ed'on an'ted'on
antefiks ant'e'fiks
antem ant'em an'tem
antemid ant'emid antem'id
anten an'ten
anten ant'en an'ten
anten'kabl an'ten'kabl
anten'mast an'ten'mast
anten'n'at ant'en'n'at an'ten'n'at
anten'rajt an'ten'rajt
anten'simil an'tensi'mil
anten'ul an'ten'ul ant'e'nul
antenari anten'ari an'tenar'i
anter an'ter
anter an'ter ant'er
anter'du'on ant'er'du'on an'ter'du'on
anter'o'hav ant'er'o'hav an'ter'o'hav
anteridi an'teri'di anter'id'i
anterozoid anter'oz'oid ant'e'roz'oid an'ter'oz'oid
antheli ant'heli ant'hel'i
anti'aidos ant'ia'id'os an'tia'id'os
anti'anksi'il anti'an'ksi'il an'tia'n'ksi'il
anti'antraks anti'antr'aks
anti'apetit anti'a'petit
anti'atom an'tia'tom anti'a'tom
anti'bakteri anti'bak'teri
anti'delir anti'de'lir ant'ide'lir
anti'depresi anti'de'pres'i
anti'dispepsi anti'dis'pep'si
anti'dolor ant'idol'or
anti'dolor'ig ant'idol'or'ig
anti'epilepsi anti'e'pile'psi
anti'fort an'tif'ort
anti'globul'et'kun'iĝ anti'glob'ul'et'kun'iĝ an'tigl'ob'ul'et'kun'iĝ
anti'gravit anti'grav'it
anti'hero anti'her'o ant'i'hero
anti'histamin'aĵ anti'hist'amin'aĵ
anti'inflam anti'in'flam
anti'jud'ism anti'ju'dism
anti'kancer an'tik'anc'er
anti'koagul anti'ko'a'gul an'tik'o'ag'ul
anti'koagul'ant anti'ko'ag'u'lant
anti'koagul'aĵ anti'ko'a'gul'aĵ an'tik'o'ag'ul'aĵ
anti'kolesterol anti'kole'sterol anti'kol'ester'ol
anti'koncip ant'ikon'cip
anti'koncip'aĵ ant'ikon'cip'aĵ
anti'koncip'il ant'ikon'cip'il
anti'kvast'il antikv'a'stil
anti'laks ant'il'aks
anti'lan ant'il'an
anti'malari an'timal'ari
anti'mikrob anti'mikr'ob
anti'militarism anti'mili'tar'ism anti'milit'a'rism
anti'militarist anti'milit'arist
anti'mitoz ant'imit'oz
anti'moskit anti'mosk'it
anti'natal'ist anti'n'at'a'list
anti'neŭtrin anti'neŭtr'in
anti'neŭtron anti'neŭtr'on
anti'oksid'ant anti'oksi'dant
anti'paralel anti'par'alel
anti'patriot anti'patri'ot
anti'patriot'ism anti'patri'ot'ism
anti'prohibici'ism anti'prohib'ic'i'ism
anti'proton anti'prot'on anti'proto'n
anti'rabi anti'rab'i an'tir'abi
anti'ras'ism an'tir'as'ism
anti'religi an'tire'lig'i
anti'retro'virus anti're'trov'ir'us an'tire'trov'ir'us
anti'semi'dism anti'semid'ism
anti'sistem an'tis'ist'em
anti'tetanos anti'tetan'os
anti'tip an'tit'ip
anti'toks an'tit'oks
anti'toksin anti'toks'in
anti'tus an'tit'us ant'it'us
anti'tus'aĵ ant'it'us'aĵ an'tit'us'aĵ
anti'utopi an'tiu'top'i anti'u'top'i
anti'variol anti'vari'ol
anti'venen anti'ven'en ant'iv'en'en
anti'virus anti'vir'us anti'vi'rus
anti'vom'ig'aĵ ant'iv'om'ig'aĵ
anti'ŝim'aĵ ant'i'ŝim'aĵ
antiar an'tiar anti'ar
antibiotik anti'bio'tik an'tibi'ot'ik
antibiotik'aĵ anti'bio'tik'aĵ an'tibi'ot'ik'aĵ
antibiotik'rezist an'tibi'ot'ik'rezist
anticiklon anti'ciklon anti'ci'klon anti'cikl'on
anticip anti'cip
anticip anti'cip ant'ic'ip
anticip'ad anti'ci'pad anti'cip'ad
anticip'ad anti'cip'ad
anticip'ant anti'cip'ant
anticip'at anti'cip'at
anticip'at anti'cip'at anti'ci'pat
anticip'ebl anti'cip'ebl
anticip'em anti'cip'em ant'ic'ip'em
anticip'it anti'cip'it anti'ci'pit
anticip'o'plen anticip'op'len anti'cip'op'len anti'ci'popl'en
antidot anti'dot
antidot anti'dot ant'id'ot
antifon an'tifon
antifon anti'fon an'tifon
antifraz anti'fraz
antigen anti'gen an'tig'en
antigon an'tig'on ant'ig'on anti'go'n
antigon anti'go'n
antiklinal anti'klin'al an'tikl'in'al
antikorp anti'korp
antikv'a'grek antikv'agr'ek
antikv'a'mod antikv'am'od
antikv'ad'at an'tik'vad'at
antikv'an an'tik'van
antikv'aspekt antikv'a'spekt
antikv'aĉ an'tik'vaĉ
antikv'e'mul an'tik've'mul
antikv'eg an'tik'veg
antikv'o'stil antikv'ost'il
antilebanon anti'lebanon
antilop anti'lop
antilop anti'lop ant'il'op
antilop'in anti'lop'in
antilop'viand anti'lop'viand
antimon anti'mon an'timon
antimon'at anti'monat an'timon'at
antimon'blend an'timon'blend
antimon'il anti'mon'il an'timon'il
antimon'it anti'mon'it an'timon'it
antino anti'no an'tin'o ant'in'o
antinomi antino'mi anti'nom'i
antiop anti'op
antipati anti'pati
antipati'at anti'pati'at
antipati'eg anti'pati'eg
antipirin anti'pir'in anti'pi'rin an'tip'ir'in
antipod anti'pod
antipod anti'pod an'tip'od
antipod'ul anti'pod'ul an'tip'od'ul
antirin anti'rin an'tir'in
antisemit'em anti'semi'tem
antiseps anti'seps
antiseps'aĵ anti'seps'aĵ
antistrof anti'strof
antitez anti'tez
antitez'iĝ anti'tez'iĝ
antocian ant'o'cian
antoksant an'toks'ant ant'oks'ant
antologi ant'ologi ant'olog'i
antologi'ec ant'ologi'ec
antologi'et ant'ologi'et
antologi'form ant'ologi'form ant'olog'i'form
antologi'ind ant'ologi'ind ant'olog'i'ind
antologi'ist'in ant'ologi'ist'in ant'olog'i'ist'in
antologi'karakter ant'ologi'karakter ant'o'logik'arak'ter
antologi'plen ant'ologi'plen ant'olog'ip'len
antologi'spec ant'ologi'spec
anton an'ton
anton an'ton ant'on
antonen anton'en an'ton'en ant'on'en
antonomazi anton'om'az'i an'ton'om'az'i ant'o'nom'az'i
antozo ant'o'zo ant'oz'o
antracen an'trace'n antr'ace'n
antracit antr'ac'it
antrakinon antr'a'kinon an'trakin'on an'traki'non
antrakoz an'trak'oz antr'a'koz
antraks antr'aks
antrisk ant'risk
antrop antr'op an'trop
antrop'o'centr an'trop'o'centr
antrop'o'gen antr'op'o'gen an'trop'o'gen
antrop'o'metri antrop'o'metr'i
antrop'oid antr'op'oid an'trop'oid
antrop'oide antr'op'oide an'trop'oide
antrop'olog antr'op'olog an'trop'olog
antrop'ologi an'trop'ologi
antrop'ologi'ist an'trop'ologi'ist
antrop'ologi'n an'trop'ologi'n
antropofag antrop'o'fag antr'op'o'fag an'trop'o'fag
antropofag'ism antrop'o'fag'ism antr'op'o'fag'ism an'trop'o'fag'ism
antropomorf antrop'o'morf antrop'om'orf an'trop'om'orf
antropomorf antrop'om'orf
antropomorf'ism antrop'om'orf'ism
anturi ant'uri an'tur'i
antus an'tus ant'us
anub a'nub
anuitat a'nu'it'at
anunciaci a'nunci'ac'i an'unci'ac'i
anur a'nur
anur a'nur an'ur
anuri anur'i an'uri
anus an'us
anus'a'rektum anus'a'rekt'um
anus'koit an'us'koit
anĉov anĉ'ov
anĝel an'ĝel
anĝel'blu an'ĝel'blu
anĝel'ec an'ĝel'ec
anĝel'et an'ĝel'et
anĝel'far'ist an'ĝel'far'ist
anĝel'far'ist'in anĝel'far'is'tin
anĝel'fenestr anĝel'fen'estr
anĝel'in an'ĝel'in
anĝel'ism an'ĝel'ism
anĝel'mien an'ĝel'mien
anĝel'o'flug'il an'ĝel'o'flug'il
anĝel'o'simil anĝel'os'i'mil
anĝel'pied an'ĝel'pied
anĝel'vizaĝ an'ĝel'vizaĝ anĝel'viz'aĝ
anĝel'ĉef an'ĝel'ĉef
anĝel'ĥor an'ĝel'ĥor
anĝelus anĝel'us an'ĝel'us
aorist a'or'ist
aort a'ort
aort'it a'ort'it a'or'tit
aost a'ost
aot a'ot
apalaĉ a'pal'aĉ
apanaĝ a'pan'aĝ
apanaĝ'ul a'pan'aĝ'ul
aparat a'par'at
aparat'ar a'para'tar
aparat'et a'para'tet
aparat'ul a'para'tul
apart a'part
apart'a'flank a'part'a'flank
apart'a'ĵet apart'aĵ'et a'part'aĵ'et a'par'ta'ĵet
apart'as'pec apart'a'spec a'part'as'pec
apart'aĵ a'part'aĵ
apart'ec a'part'ec
apart'ec'princip apart'ec'princ'ip
apart'eg a'part'eg a'par'teg
apart'ej a'part'ej a'par'te'j
apart'em a'par'tem a'part'em
apart'enad aparten'ad a'part'enad
apart'enant aparten'ant
apart'fak a'part'fak
apart'i'gant a'parti'gant apart'ig'ant a'part'ig'ant
apart'i'gist apart'ig'ist a'parti'gist a'part'ig'ist
apart'ig a'part'ig
apart'ig'ad a'part'ig'ad
apart'ig'at a'part'ig'at
apart'ig'aĵ a'part'ig'aĵ
apart'ig'ebl a'part'ig'ebl
apart'ig'ec a'part'ig'ec
apart'ig'em a'parti'gem a'part'ig'em
apart'ig'end a'part'ig'end
apart'ig'int a'part'ig'int
apart'ig'ism a'part'ig'ism
apart'ig'it a'part'ig'it
apart'ig'ot a'parti'got a'part'ig'ot
apart'ism a'part'ism
apart'iĝ a'part'iĝ
apart'iĝ'ad a'part'iĝ'ad
apart'iĝ'ant a'part'iĝ'ant
apart'iĝ'int a'part'iĝ'int
apart'kost a'part'kost
apart'lingv a'part'lingv
apart'mor a'part'mor
apart'sid'ej a'part'sid'ej
apart'spec a'part'spec
apart'ul a'part'ul a'par'tul
apartament apart'ament
apartament'ar apart'ament'ar a'par'tamen'tar
apartament'aĉ'ar apart'ament'aĉ'ar a'par'tamen'taĉ'ar
apartament'ej apart'ament'ej a'par'tamen'te'j
apartament'et apart'ament'et a'par'tamen'tet
aparten apart'en
aparten apart'en a'part'en
aparten'aĵ apart'en'aĵ a'part'en'aĵ
aparten'aĵ'ar apart'en'aĵ'ar a'part'en'aĵ'ar
aparten'ec apart'en'ec a'part'en'ec
aparten'ig apart'en'ig
aparten'int apart'en'int
aparten'iĝ apart'en'iĝ
aparten'ont apart'en'ont
aparten'sent apart'en'sent a'par'tens'ent
apati a'pati
apati a'pati a'pat'i
apati'ul a'pati'ul
apatosaŭr a'patos'aŭr a'pat'o'saŭr
apeks a'peks
apel a'pel
apel'ac a'pel'ac
apel'ad a'pelad a'pel'ad
apelaci apel'ac'i
apelaci apel'ac'i a'pel'ac'i
apenaŭ a'pen'aŭ
apenaŭ'mur a'pen'aŭ'mur
apendic a'pend'ic
apendic'ektomi apendic'ek'tomi a'pend'ic'ektomi
apendic'it a'pen'di'cit a'pend'ic'it
apendikulari a'pen'dik'ul'ari a'pend'ik'ul'ari
apenin a'pen'in
apepsi a'pep'si
aper a'per
aper'ad a'per'ad
aper'ant a'per'ant
aper'ant'aĵ a'per'ant'aĵ
aper'aĵ a'per'aĵ
aper'dat a'per'dat a'perd'at
aper'ig a'per'ig
aper'ig'ad a'per'ig'ad
aper'ig'ant aper'i'gant a'per'ig'ant
aper'ig'at a'per'ig'at
aper'ig'ebl a'per'ig'ebl
aper'ig'end a'per'ig'end
aper'ig'ind a'per'ig'ind
aper'ig'int a'per'ig'int
aper'ig'it a'per'ig'it
aper'ig'ot aper'i'got a'per'ig'ot
aper'int a'per'int
aper'it a'per'it
aper'iĝ a'per'iĝ
aper'jar a'per'jar
aper'o'fin a'per'o'fin
aper'o'form a'per'o'form
aper'od'at a'per'od'at
aper'ont a'per'ont
aper'ritm a'per'ritm
aper'tit apert'it
aper'tit apert'it a'per'tit
apercept a'percept
aperitiv aper'it'iv
aperitiv aper'it'iv a'per'it'iv
apert'ig aper'tig a'per'tig
apertur aper'tur apert'ur
apertur'et aper'tur'et
apertur'kovr'il apert'ur'kovr'il aper'turk'ovr'il
apetal a'petal
apetit a'petit
apetit a'petit a'pet'it
apetit'don a'petit'don
apetit'eg a'petit'eg a'pet'i'teg
apetit'ig a'petit'ig
apetit'ig'il a'petit'ig'il
apetit'incit a'petit'incit
apetit'o'vek apetit'ov'ek a'petit'ov'ek
apetit'od'on a'petit'od'on a'pet'it'od'on
apetit'vek a'petit'vek
api a'pi
api'ac a'pi'ac
api'terapi api'ter'api api'tera'pi api'te'rap'i
api'toksin api'toks'in
api'vor a'piv'or
apik a'pik
apik'aĵ a'pik'aĵ
apik'ec a'pik'ec
apiol api'ol
apios api'os
apis a'pis
aplanat a'plan'at
aplanat'ec a'plan'at'ec
aplanat'ism a'plan'at'ism
aplaŭd a'plaŭd
aplaŭd'ad a'plaŭd'ad
aplaŭd'ant a'plaŭd'ant
aplaŭd'at a'plaŭd'at
aplaŭd'eg a'plaŭd'eg
aplaŭd'eg'ad a'plaŭd'eg'ad
aplaŭd'eksplod a'plaŭd'eksplod
aplaŭd'end a'plaŭd'end
aplaŭd'ig a'plaŭd'ig
aplaŭd'ind a'plaŭd'ind
aplaŭd'ist a'plaŭd'ist
aplaŭd'ist'ar aplaŭd'i'star a'plaŭd'ist'ar
aplaŭd'it a'plaŭd'it
aplaŭd'kri a'plaŭd'kri
aplaŭd'ob'ru a'plaŭd'ob'ru
aplik a'plik
aplik'ad a'plik'ad
aplik'ad a'plik'ad a'pli'kad
aplik'ant a'plik'ant a'pli'kant
aplik'at a'pli'kat a'plik'at
aplik'aĵ a'plik'aĵ
aplik'detal a'plik'detal
aplik'ebl a'plik'ebl
aplik'ebl'ec a'plik'ebl'ec
aplik'ebl'ig a'plik'ebl'ig
aplik'end a'plik'end
aplik'ig a'plik'ig
aplik'ind a'plik'ind
aplik'int a'plik'int
aplik'ist a'pli'kist a'plik'ist
aplik'it a'plik'it
aplik'iĝ a'plik'iĝ
aplik'o'sfer aplik'os'fer a'plik'os'fer
aplik'okaz a'plik'okaz
aplik'ot a'pli'kot a'plik'ot
aplik'zon a'plik'zon
aplomb a'plomb
aplomb'aĉ a'plomb'aĉ
aplomb'eg a'plomb'eg
aplomb'ul a'plomb'ul
apocin a'poci'n a'po'ci'n
apocin'ac a'poci'n'ac a'po'ci'n'ac
apod a'pod
apod'o'form a'pod'o'form
apog'ant a'po'gant
apog'anti'n a'po'gant'in
apog'baston apog'bast'on
apog'em a'po'gem
apog'et a'po'get
apog'ig a'po'gig
apog'kolon apog'kol'on
apog'o'pov apog'op'ov a'po'go'pov
apog'pilastr apog'pil'astr
apog'program apog'pro'gram
apog'rin'get apog'ring'et
apog'se'ĝet apog'seĝ'et
apog'surfac apog'surf'ac
apoge apog'e
apoge apog'e a'po'ge
apoge'j apog'ej a'po'gej
apoge'mul a'po'gem'ul
apokalips a'po'kalips
apokop a'pok'op
apokrif a'po'krif
apokrif a'pok'rif a'po'krif
apokrif'aĵ a'po'krif'aĵ a'pok'rif'aĵ
apologetik apolog'etik a'polo'get'ik
apologi apolog'i
apologi'ist apolog'i'ist
apolon a'polo'n a'pol'on
apomiks a'po'miks a'pom'iks
aponeŭroz a'po'neŭr'oz
apopleksi a'popl'eks'i a'po'pleks'i
aposiopez a'po'si'o'pez
apostat a'po'stat a'post'at
apostat'ec a'po'stat'ec a'post'at'ec
apostat'ul a'po'stat'ul
apostol a'po'stol a'post'ol
apostol'ad a'po'stol'ad a'post'ol'ad
apostol'ar a'post'ol'ar a'po'stol'ar
apostol'ec a'po'stol'ec
apostol'nom a'po'stol'nom a'post'ol'nom
apostrof a'po'strof
apostrof'ad a'post'ro'fad a'po'strof'ad
apostrof'ig a'po'strof'ig
apostrof'it a'po'strof'it
apostrof'simil a'po'strof'simil
apoteci a'pot'eci
apotek a'pot'ek a'po'tek
apotek'aĵ a'pot'ek'aĵ a'po'tek'aĵ
apotek'ej a'po'tek'ej a'pot'ek'ej
apotek'ist a'po'tek'ist a'pot'e'kist
apotek'ist'in apotek'is'tin a'pot'e'kist'in a'po'tek'ist'in
apotek'sur'skrib a'po'teks'urs'krib
apoteoz a'po'te'oz a'pot'e'oz
apoteoz a'pot'e'oz
apoteoz'ad a'po'te'oz'ad a'pot'e'oz'ad
apoteoz'at a'pot'e'oz'at
apoteoz'it a'po'te'oz'it a'pot'e'oz'it
apoteoz'it a'pot'e'oz'it
apozici a'pozici a'poz'ic'i
apr'in a'pri'n
apr'o'hund a'pro'hund
apr'o'kap a'pro'kap
apr'o'ĉas a'pro'ĉas
aprec apr'ec
aprec'ad apr'ec'ad
aprec'ant apr'ec'ant
aprec'at apr'ec'at
aprec'end a'pre'cend apr'e'cend
apret a'pret
apret'aĵ a'pret'aĵ
apret'it a'pret'it apr'e'tit
apretur apret'ur a'pret'ur
apretur'ad apret'ur'ad a'pret'ur'ad
apretur'ej apret'ure'j a'pret'ure'j
aprez a'prez
aprez'ad a'prez'ad
aprez'ant a'prez'ant
aprez'at a'prez'at
aprez'end apr'e'zend a'prez'end
aprez'ind a'prez'ind
aprez'int a'prez'int
aprez'it a'prez'it
aprez'iĝ a'prez'iĝ
april apr'il
april'ist apr'i'list a'pri'list
april'tez apr'il'tez
aprior a'prior
aprior a'prior a'pri'or
aprior'aĵ a'prior'aĵ a'pri'or'aĵ
aprob apr'ob
aprob'ad apr'ob'ad
aprob'ant apr'o'bant
aprob'ant apr'o'bant a'pro'bant
aprob'at apr'o'bat a'pro'bat
aprob'at apr'o'bat apr'ob'at a'pro'bat
aprob'i'gant aprob'ig'ant a'pro'bi'gant
aprob'ind a'pro'bind apr'o'bind
aprob'ind'aĵ a'pro'bind'aĵ apr'o'bind'aĵ
aprob'it a'pro'bit
aprob'it apr'o'bit a'pro'bit
aprob'o'proced aprob'op'ro'ced a'pro'bop'ro'ced
aprob'ot a'pro'bot
aprob'rajt apr'o'brajt
aproksim a'proksim apr'oksim
aproksim'ant a'proksim'ant apr'oksim'ant
aproksim'iĝ apr'oksim'iĝ a'proksim'iĝ
aproksim'iĝ'ant apr'oksim'iĝ'ant a'proksim'iĝ'ant
apterig a'pterig
apterig'o'form a'pterig'o'form
apud a'pud
apud'akv a'pud'akv
apud'ant a'pud'ant
apud'ar'bar apud'arb'ar a'pud'arb'ar
apud'aĵ a'pud'aĵ
apud'balt a'pud'balt
apud'bazilik apud'bazil'ik
apud'ber'lin a'pud'ber'lin
apud'ber'n a'pud'ber'n
apud'bord a'pud'bord
apud'buŝ a'pud'buŝ
apud'dig a'pud'dig
apud'dom a'pud'dom
apud'ec a'pud'ec
apud'ej a'pud'ej
apud'ekzist a'pud'ekzist
apud'en'met a'pud'en'met
apud'en'ven a'pud'en'ven
apud'en'ĵet a'pud'en'ĵet
apud'est a'pud'est
apud'est'ad a'pud'est'ad
apud'est'ant a'pud'est'ant
apud'fajr a'pud'fajr
apud'fajr'uj a'pud'fajr'uj apud'faj'ru'j
apud'fak a'pud'fak
apud'fenestr apud'fen'estr
apud'fer'voj a'pud'fer'voj
apud'hejm a'pud'hejm
apud'i'gant apud'ig'ant a'pud'ig'ant
apud'ig a'pud'ig
apud'ig'it a'pud'ig'it
apud'inform apud'in'form
apud'ir'ant a'pud'ir'ant
apud'iĝ a'pud'iĝ
apud'iĝ'ant a'pud'iĝ'ant
apud'juĝ'ist a'pud'juĝ'ist
apud'kastel apud'kast'el
apud'konstru a'pud'konstru
apud'kuŝ a'pud'kuŝ
apud'kuŝ'ant a'pud'kuŝ'ant
apud'lag a'pud'lag a'pudl'ag
apud'land'lim a'pudl'and'lim
apud'lim'ig'ant apud'lim'i'gant a'pudl'i'mi'gant
apud'lit a'pud'lit a'pudl'it
apud'man a'pud'man
apud'mar a'pud'mar
apud'mediterane apud'medi'tera'ne apud'medit'era'ne
apud'met a'pud'met
apud'mont a'pud'mont
apud'mur a'pud'mur
apud'orel a'pudor'el
apud'organiz'aĵ apud'organ'iz'aĵ
apud'pad a'pud'pad
apud'pas a'pud'pas
apud'pens a'pud'pens
apud'pont a'pud'pont
apud'pord a'pud'pord
apud'prem'ant apud'pre'mant
apud'rejn a'pudr'ej'n
apud'rest'ad a'pudr'est'ad
apud'river a'pudr'iv'er
apud'river'et a'pudr'iv'er'et
apud'salon a'pud'salon apud'sal'on
apud'si'dant apud'sid'ant a'pud'sid'ant
apud'sid a'pud'sid
apud'sid'ig'int apud'si'dig'int a'pud'sid'ig'int
apud'situ'ant apud'sit'u'ant a'pud'situ'ant
apud'star a'pud'star
apud'tabl'ul a'pud'tabl'ul
apud'ter a'pud'ter
apud'test'ad a'pud'test'ad
apud'tibr a'pud'tibr
apud'tomb a'pud'tomb
apud'u'ral apud'ur'al a'pudu'ral a'pud'ur'al
apud'ul a'pud'ul
apud'urb a'pud'urb
apud'urb'et a'pud'urb'et
apud'ven'ant a'pud'ven'ant
apud'vistul apud'vist'ul
apud'viv a'pud'viv
apud'voj a'pud'voj
apud'volg a'pud'volg
apud'ŝose apud'ŝos'e a'pud'ŝose
apuli a'puli a'pul'i
apunt a'punt
apunt'at a'punt'at
apus a'pus
ar'bar arb'ar
ar'bar'foli arb'ar'foli arb'ar'fol'i
ar'bar'foli'ar arb'ar'foli'ar
ar'bar'frag arb'ar'frag
ar'bar'frukt arb'ar'frukt
ar'bar'fung arb'ar'fung
ar'bar'hak'ad arb'ar'hak'ad
ar'bar'hom arb'ar'hom
ar'bar'ig arb'a'rig
ar'bar'ig'it arb'a'rig'it
ar'bar'juvel arb'ar'juvel arb'arj'u'vel
ar'bar'labor'ul arb'ar'labor'ul arb'ar'lab'or'ul arb'ar'lab'o'rul arb'ar'la'bor'ul
ar'bar'lag arb'ar'lag
ar'bar'lem arb'ar'lem
ar'bar'marŝ'ad arb'ar'marŝ'ad
ar'bar'mur arb'arm'ur arb'ar'mur
ar'bar'musk arb'ar'musk
ar'bar'nimf arb'ar'nimf
ar'bar'op'art arb'ar'o'part arb'ar'op'art
ar'bar'paroĥ arb'ar'paroĥ
ar'bar'part arb'ar'part
ar'bar'plen arb'ar'plen
ar'bar'rand arb'ar'rand
ar'bar'tavol arb'ar'tavol ar'bart'av'ol arb'art'a'vol
ar'bar'vast arb'ar'vast
ar'bar'verd arb'ar'verd
ar'bar'vilaĝ arb'ar'vilaĝ arb'ar'vil'aĝ
ar'barbi'en arb'ar'bien ar'barb'ie'n
ar'bard'om arb'ar'dom arb'ard'om ar'bar'dom
ar'barit arb'a'rit
ar'bark'am'pet arb'ar'kamp'et
ar'bej arb'ej
ar'bej arb'ej ar'be'j
ar'bel arb'el
ar'bet'tuf arb'et'tuf
ar'beta'ret arb'eta'ret arb'e'tar'et
ar'beta'ĵar arb'eta'ĵar ar'bet'aĵ'ar
ar'bid'ej arb'i'dej arb'ide'j ar'bide'j
ar'bo'ĝerm arb'o'ĝerm
ar'bok'ovr arb'o'kovr arb'ok'ovr
ar'bok'ovr'it arb'ok'ov'rit arb'o'kovr'it arb'ok'ovr'it arb'o'kov'rit
ar'bop'ec arb'op'ec arb'o'pec
ar'bop'ort arb'o'port arb'op'ort
ar'dant ard'ant
ar'dec ard'ec
ar'dej ard'ej arde'j
ar'dig'il ard'ig'il
ar'dig'int ard'ig'int
ar'dil ard'il
ar'gen'tin'an ar'gent'in'an arg'en'tin'an arg'ent'in'an arg'ent'i'nan
ar'giloŝ'ton argil'o'ŝton
ar'ket ark'et
ar'kist ark'ist
ar'kit ark'it
ar'ko'hav ark'o'hav
ar'mant arm'ant
ar'mat arm'at
ar'mil arm'il
ar'mil'amas'ig'ad arm'il'amas'ig'ad arm'il'a'mas'ig'ad
ar'mil'ar arm'i'lar arm'il'ar
ar'mil'far'ist arm'il'far'ist
ar'mil'frat arm'il'frat
ar'mil'hav arm'il'hav
ar'mil'lud arm'il'lud
ar'mil'paĝi arm'il'paĝi arm'il'paĝ'i
ar'mil'per'ad arm'il'per'ad
ar'mil'port'ant arm'il'port'ant
ar'mil'sistem arm'il'sistem
ar'mil'stok arm'il'stok
ar'mil'vend'ad ar'milv'end'ad arm'il'vend'ad
ar'milv'end arm'il'vend
ar'milv'end arm'il'vend ar'mil'vend
ar'milv'end'ej arm'il'ven'dej arm'il'vend'ej ar'mil'vend'ej
ar'mit arm'it
ar'o'teori a'rot'e'or'i
ar'senat arsen'at
ar'tam art'am
ar'tam'ant art'a'mant
ar'tet art'et
ar'tig art'ig
ar'tis'tin art'ist'in art'is'tin
ar'tof'ar art'o'far
ar'top'len art'op'len art'o'plen
ar'trit artr'it
ar'trit artr'it art'rit
ar'trit'ism artr'it'ism
ar'turb art'urb
ara ar'a
ara'ban'in arab'an'in a'rab'an'in
ara'n a'ran
ara'n a'ran ar'an
arab a'rab
arab'alfabet arab'alfa'bet
arab'de'ven arab'dev'en a'rab'dev'en a'rabd'e'ven
arab'dev'en'ec arab'de'ven'ec a'rab'dev'en'ec a'rabd'e'ven'ec
arab'e'parol'ant arab'e'par'o'lant
arab'ec a'rab'ec
arab'in arabi'n a'rabi'n
arab'kultur arab'kult'ur
arab'lingv'an a'rabl'ing'van
arab'liter ara'blit'er a'rabl'it'er
arab'o'parol'ant arab'op'ar'ol'ant arab'op'ar'o'lant
arab'parol'ant arab'par'o'lant
arab'region arab'regi'on
arab'stil a'rab'stil
arab'uj ara'bu'j a'rab'uj
arabesk arab'esk
arabesk arab'esk a'rab'esk
arabi a'rabi arab'i
arabinoz arab'in'oz
arabis arab'is
aragonit ara'go'nit
arahant ara'hant
arak a'rak
arakid arak'id
arakid'ole arak'idol'e a'raki'dol'e
arakid'on'at a'raki'don'at arak'id'on'at
arakidat arakid'at a'raki'dat
araknoid arak'n'oid arak'no'id a'rak'no'id
araknoid'it arak'no'id'it arak'n'oid'it a'rak'no'id'it
aral a'ral
arali a'rali aral'i
arali'ac a'rali'ac
arame ar'ame a'ram'e
arane a'ran'e
arane ara'ne a'ran'e
arane'aĵ ara'ne'aĵ a'ran'e'aĵ
arane'aĵ'ec ara'ne'aĵ'ec a'ran'e'aĵ'ec
arane'aĵ'kontrol arane'aĵ'kontr'ol
arane'aĵ'kovr'it arane'aĵ'kov'rit
arane'eg ara'ne'eg a'ran'e'eg
arane'et ara'ne'et a'ran'e'et
arane'j ara'ne'j a'ran'ej
arane'o'speci arane'os'pec'i arane'o'spec'i
arane'oid ara'ne'oid a'ran'e'oid
arane'ul ara'ne'ul a'ran'e'ul
aranĝ a'ranĝ
aranĝ'ad a'ranĝ'ad
aranĝ'ant a'ranĝ'ant
aranĝ'ar a'ranĝ'ar
aranĝ'at a'ranĝ'at
aranĝ'aĵ a'ranĝ'aĵ
aranĝ'ebl a'ranĝ'ebl
aranĝ'em a'ranĝ'em ara'n'ĝem a'ran'ĝem
aranĝ'end a'ranĝ'end
aranĝ'ig a'ranĝ'ig
aranĝ'ig'int a'ranĝ'ig'int
aranĝ'in'tin aranĝ'int'in a'ran'ĝin'tin a'ranĝ'int'in
aranĝ'int a'ranĝ'int
aranĝ'ist a'ranĝ'ist
aranĝ'it a'ranĝ'it
aranĝ'iĝ a'ranĝ'iĝ
aranĝ'iĝ'ad a'ranĝ'iĝ'ad
aranĝ'iĝ'int a'ranĝ'iĝ'int
aranĝ'ont a'ranĝ'ont
aranĝ'ord a'ranĝ'ord
aranĝ'ot a'ranĝ'ot
aranĝ'ot'aĵ a'ranĝ'ot'aĵ
aranĝ'sistem a'ranĝ'sistem
ararat ara'rat a'rar'at
aras a'ras
araŭkari a'raŭk'ari
araŭkari'ac a'raŭk'ari'ac
arb'a'ran ar'bar'an arb'ara'n
arb'a'reg ar'bar'eg
arb'a'ret ar'bar'et
arb'a'retr'and arb'a'ret'rand
arb'a'riz ar'bar'iz
arb'a'ror'eĝ arb'ar'o'reĝ
arb'a'rul'ar arb'ar'ul'ar ar'bar'ul'ar arb'ar'u'lar
arb'a'ĵet arb'aĵ'et
arb'ar'bien'ul ar'barb'ie'nul
arb'ar'brul ar'barb'rul arb'arb'rul
arb'ar'brul'eg ar'barb'rul'eg arb'arb'rul'eg arb'arb'ru'leg
arb'ar'dekliv arb'arde'kliv ar'bard'ek'liv
arb'ar'diabl ar'bar'diabl
arb'ar'distrikt arb'ard'i'strikt
arb'ar'fajr ar'bar'fajr
arb'ar'fleg'ad ar'bar'fleg'ad
arb'ar'flor'et ar'bar'flor'et
arb'ar'geŭz ar'bar'geŭz
arb'ar'hak'ist ar'bar'hak'ist
arb'ar'hav ar'bar'hav
arb'ar'herb'ej ar'bar'herb'ej arb'ar'her'bej
arb'ar'hub ar'bar'hub
arb'ar'incendi ar'bari'n'cend'i arb'ari'n'cend'i
arb'ar'inĝenier arb'ar'inĝeni'er ar'bari'n'ĝeni'er arb'ari'n'ĝeni'er
arb'ar'kobold arb'ark'o'bold
arb'ar'komitat ar'bark'om'it'at
arb'ar'kovr'it ar'bark'ovr'it arb'ark'ov'rit
arb'ar'kovr'it ar'bark'ovr'it arb'ark'ov'rit arb'ark'ovr'it
arb'ar'kultiv arb'ar'kult'iv
arb'ar'kultur arb'ar'kult'ur ar'bark'ul'tur
arb'ar'labor ar'bar'labor arb'ar'la'bor arb'ar'lab'or
arb'ar'lim ar'bar'lim
arb'ar'lok ar'bar'lok
arb'ar'mort'ad ar'bar'mort'ad arb'arm'ort'ad
arb'ar'o'politik arb'ar'o'poli'tik
arb'ar'o'rand arb'ar'or'and ar'bar'or'and arb'a'ror'and
arb'ar'ornam'it arb'ar'orn'a'mit
arb'ar'pad ar'bar'pad
arb'ar'parcel arb'ar'parc'el arb'ar'par'cel
arb'ar'pas'ej ar'bar'pase'j arb'ar'pase'j
arb'ar'pavian ar'bar'pavian arb'ar'pavi'an arb'ar'pav'ia'n
arb'ar'pint ar'bar'pint
arb'ar'posed'ant arb'ar'po'se'dant arb'ar'po'sed'ant
arb'ar'profund ar'bar'profund arb'ar'pro'fund
arb'ar'protekt arb'ar'prot'ekt
arb'ar'region arb'ar'regi'on arb'ar'reg'ion
arb'ar'riĉ ar'bar'riĉ
arb'ar'romantik arb'ar'roman'tik arb'ar'roma'n'tik arb'ar'ro'mant'ik
arb'ar'spiral arb'ar'spir'al
arb'ar'teren arb'art'e'ren ar'bart'er'en arb'ar'ter'en
arb'ar'ul ar'bar'ul arb'a'rul
arb'ar'vag'ist ar'bar'vag'ist
arb'ar'val ar'bar'val
arb'ar'vepr ar'bar'vepr
arb'ar'vi'rin arb'ar'vir'in ar'bar'vir'in
arb'ar'voj ar'bar'voj
arb'ar'voj'et ar'bar'voj'et
arb'arb'est ar'barb'est ar'bar'best arb'ar'best
arb'ard'i ar'bar'di ar'bard'i
arb'arden'se'j arb'ar'dens'ej ar'bard'en'se'j arb'arde'n'se'j
arb'are'j ar'bar'ej
arb'arg'ard'ist arb'arg'ar'dist arb'ar'gard'ist
arb'arg'nom arb'ar'gnom ar'bar'gnom
arb'arist arb'ar'ist
arb'arist arb'ar'ist ar'bar'ist
arb'ark'ovr ar'bark'ovr arb'ar'kovr
arb'arka'ban arb'ar'kaban ar'bark'a'ban
arb'arka'tin arb'ar'kat'in ar'bark'at'in
arb'arm'arĉ ar'bar'marĉ arb'ar'marĉ
arb'arn'okt arb'ar'nokt
arb'arog'ar'dist arb'arog'ard'ist arb'ar'o'gard'ist
arb'arĉ'ef arb'ar'ĉef ar'barĉ'ef ar'bar'ĉef
arb'aviz'aĝ arb'a'vizaĝ ar'bav'iz'aĝ arb'a'viz'aĝ
arb'e'tar ar'bet'ar
arb'et ar'bet
arb'et'ist ar'bet'ist
arb'fa'lig arb'fal'ig
arb'fa'lig'ad arb'fal'ig'ad
arb'fa'ligul arb'fal'i'gul arb'fal'ig'ul arb'fa'lig'ul
arb'foli arb'fol'i
arb'id ar'bid
arb'kovr'it arb'kov'rit
arb'o'baz ar'bob'az arb'ob'az
arb'o'branĉ'ar arb'ob'ranĉ'ar arb'o'bran'ĉar
arb'o'brasik arb'o'bras'ik arb'ob'ras'ik
arb'o'fa'lig'ad arb'o'fal'ig'ad
arb'o'fal'ig arb'o'fa'lig
arb'o'filik arb'o'fi'lik
arb'o'foli arb'o'fol'i
arb'o'kov'rit arb'ok'ov'rit arb'o'kovr'it arb'ok'ovr'it
arb'o'kron arb'okr'on ar'bok'ro'n
arb'o'kultiv'ad arb'okult'iv'ad arb'o'kult'iv'ad
arb'o'kurac'ist arb'ok'ur'a'cist
arb'o'mezur arb'o'mez'ur
arb'o'murd'ant arb'om'ur'dant arb'o'mur'dant
arb'o'plant'aĵ arb'op'lant'aĵ
arb'o'plen ar'bop'len arb'op'len
arb'o'radik arb'o'rad'ik arb'or'a'dik
arb'o'rand ar'bor'and arb'or'and
arb'o'simil arb'os'i'mil arb'o'sim'il
arb'o'speci arb'os'pec'i arb'o'spec'i
arb'o'viv ar'bov'iv
arb'o'ĉap ar'bo'ĉap
arb'o'ŝel ar'bo'ŝel
arb'ob'arier arb'o'barier arb'o'bari'er
arb'ob'ranĉ arb'o'branĉ
arb'ob'ranĉ'et arb'o'branĉ'et
arb'okult'i'vist arb'okult'iv'ist arb'o'kultiv'ist
arb'okult'iv arb'o'kultiv arb'o'kult'iv
arb'okult'iv'ej arb'o'kultiv'ej arb'o'kult'iv'ej
arb'okult'ure'j arb'o'kultur'ej arb'okul'tur'ej arb'o'kult'ure'j
arb'ologi arb'olog'i arb'o'log'i
arb'op'int arb'o'pint ar'bop'int
arb'op'lant'ad arb'o'plant'ad
arb'op'lant'it arb'o'plant'it arb'o'plan'tit
arb'os'eg'il arb'o'seg'il ar'bos'eg'il
arb'ozon arb'o'zon
arb'radik arb'rad'ik
arb'trunk'et arb'tru'n'ket
arb'zon arb'zo'n
arbalest ar'bal'est arb'al'est
arbalest arb'al'est
arbed ar'bed arb'ed
arbed'ar ar'bed'ar
arbed'aĉ ar'bed'aĉ
arbitr'em arb'i'trem
arbitraci arbitr'ac'i arb'it'raci
arbitraci'ad arb'it'raci'ad
arbitraci'ant arb'it'raci'ant
arbitraci'anti'n arbitr'ac'ia'n'tin
arbitraci'at arb'it'raci'at
arbitraci'ist arbitr'ac'i'ist arb'it'raci'ist
arbitraci'komision arbitraci'komisi'on arbitr'ac'ik'om'is'ion
arbitraci'ont arb'it'raci'ont
arbitraci'ul arb'it'raci'ul
arbitraĝ arbitr'aĝ arb'it'raĝ
arbust ar'bust
arbust'ar arb'u'star ar'bust'ar
arbust'aĉ arb'us'taĉ ar'bust'aĉ ar'bus'taĉ
arbust'aĵ ar'bust'aĵ
arbust'dens'ej ar'bust'dens'ej
arbust'ec ar'bust'ec
arbust'eg arb'u'steg ar'bust'eg
arbust'ej ar'bust'ej ar'bus'te'j arb'us'te'j
arbust'et arb'us'tet ar'bust'et ar'bus'tet
arbust'hav ar'bust'hav
arbust'kovr'it ar'bust'kovr'it
arbust'o'foli ar'bust'o'foli arb'u'stof'ol'i
arbust'o'part arbust'op'art arb'u'stop'art ar'bust'op'art
arbut arb'ut ar'but
arbut'arb ar'but'arb
arbut'ber arb'ut'ber ar'but'ber
arbut'uj arb'u'tuj ar'but'uj arb'ut'uj
ard'anim ard'a'nim
ard'at ar'dat
ard'id ar'did
ard'ig ar'dig
ard'ig'ad ar'dig'ad
ard'ig'ant ard'i'gant ar'dig'ant
ard'ig'ebl ar'dig'ebl
ard'ig'it ar'dig'it
ard'okul ard'o'kul ar'dok'ul
arde ar'de ard'e
arde ard'e
arde'ed ard'e'ed
arde'zo'blu ardez'obl'u ardez'o'blu
arden ard'en arde'n
ardez'ej arde'ze'j ard'e'ze'j
ardez'o'sabl arde'zo'sabl
are a're
are a're ar'e
are'aĵ ar'e'aĵ a're'aĵ
are'o'mezur are'o'mez'ur
are'o'sinus are'o'sin'us are'os'in'us
are'star arest'ar ares'tar a'rest'ar
arek a'rek
arek'ac are'kac a'rek'ac
arek'nuks a'rek'nuks
areli'id ar'eli'id are'li'id a'rel'i'id
aren a'ren are'n
aren'dig a'ren'dig are'n'dig ar'end'ig
aren'polv a'ren'polv
aren'posed'ant aren'po'se'dant
arenari aren'ari a'ren'ari
areol are'ol ar'eol
areometr are'o'metr
areopag are'o'pag are'op'ag
areopag'an are'o'pagan are'o'pag'an are'op'aga'n
ares'tint arest'int a'rest'int
ares'tit arest'it a'rest'it
ares'titi'n arest'it'in a'rest'it'in
arest a'rest
arest'ad a'rest'ad
arest'ant a'rest'ant
arest'at are'stat a'rest'at
arest'cirkuler arest'cir'kuler arest'cirkul'er
arest'deklar arest'de'klar a'rest'deklar
arest'ej a'rest'ej ares'te'j
arest'gard'ist a'rest'gard'ist
arest'ig ares'tig a'rest'ig
arest'ig'ordon ares'tig'ordon a'rest'ig'ordon
arest'ist a'rest'ist
arest'it'ec ares'tit'ec a'rest'it'ec
arest'iĝ a'rest'iĝ
arest'mandat a'rest'mandat
arest'o'mandat ares'toman'dat arest'om'and'at
arest'ont a'rest'ont
arest'ordon are'stor'don ares'tord'on
arest'ot ares'tot a'rest'ot
arg'en'tin ar'gent'in ar'gen'tin arg'ent'in
arg'o'land ar'gol'and arg'ol'and
argan arg'an
argani argan'i arg'an'i
argemon arg'e'mon ar'gem'on
argentan ar'gen'tan arg'en'tan ar'gent'an
argil arg'il
argil'aĵ arg'il'aĵ
argil'basen'et argil'bas'e'net
argil'do'met argil'dom'et ar'gild'om'et
argil'form'uj argil'for'mu'j
argil'kap arg'il'kap
argil'kot arg'il'kot
argil'kruĉ arg'il'kruĉ
argil'likv'aĵ arg'il'likv'aĵ
argil'mason'aĵ argil'mas'on'aĵ
argil'mur arg'il'mur
argil'pajl arg'il'pajl
argil'pec arg'il'pec
argil'pip arg'il'pip
argil'plad arg'il'plad
argil'pot arg'il'pot
argil'rok arg'il'rok
argil'tavol arg'il'tavol argil'ta'vol
argil'ter arg'il'ter
argil'tub arg'il'tub
argil'uj arg'il'uj
argil'um arg'il'um arg'i'lum
argil'vaz arg'il'vaz
argil'ŝton arg'il'ŝton
arginin arg'in'in arg'i'ni'n
argiop arg'i'op
argironet arg'ir'on'et ar'gir'on'et arg'ir'o'net
argon arg'on
argonaŭt argon'aŭt arg'o'naŭt
argument ar'gum'ent arg'u'ment
argument arg'u'ment
argument'ad arg'u'ment'ad ar'gum'ent'ad
argument'ant arg'u'ment'ant
argument'ar arg'ume'n'tar arg'u'ment'ar
argument'at arg'u'ment'at
argument'at arg'u'ment'at ar'gum'ent'at
argument'ebl ar'gum'ent'ebl arg'u'ment'ebl
argument'ebl arg'u'ment'ebl
argument'em arg'u'ment'em arg'ume'n'tem
argument'int arg'ume'n'tint arg'u'ment'int
argument'it arg'u'ment'it arg'ume'n'tit
argument'pilk arg'u'ment'pilk
argus arg'us
ari ar'i
ari'an ar'ia'n
ari'dec arid'ec a'rid'ec
ari'dig'it arid'ig'it a'rid'ig'it
ari'gant a'rig'ant
ari'n a'rin
ari'n a'rin ar'in
ari'stok'at arist'ok'at
ariadn a'riad'n ari'ad'n
arid a'rid
arier ari'er
arier'gard ari'erg'ard
arier'ul ari'e'rul ari'er'ul
aries ar'ies
aril ar'il
ariman a'riman a'rim'an
ariman a'riman ari'man a'rim'an
arion ari'on ar'ion a'rio'n
ariost ari'ost
arist ar'ist
aristark arist'ark
aristid arist'id ar'ist'id
aristofan arist'o'fan ari'stof'an
aristokrat ari'stok'rat arist'okr'at
aristokrat arist'okr'at
aristokrat'ar ari'stok'rat'ar arist'okr'at'ar
aristokrat'aĉ arist'okr'at'aĉ ari'stok'rat'aĉ
aristokrat'ec ari'stok'rat'ec arist'okr'at'ec
aristokrat'em ari'stok'rat'em arist'okr'at'em
aristokrat'id arist'okr'at'id
aristokrat'in aristokrati'n arist'o'krati'n arist'okr'at'in
aristokrat'ism arist'okr'at'ism
aristokrati aristokrat'i arist'o'krati arist'okr'at'i
aristoloki arist'o'loki arist'ol'ok'i ari'stol'ok'i
aristoloki'ac arist'o'loki'ac
aristotel arist'otel
aristotel'ism arist'otel'ism
aristotel'ism'an arist'otel'ism'an
aritenoid ari'ten'oid a'rit'en'oid
aritmetik a'ritm'etik
aritmetik'ad a'ritm'etik'ad
aritmetik'il a'ritm'etik'il
aritmetik'ist a'ritm'etik'ist
aritmetik'libr a'ritm'etik'libr
arizon ari'zon a'riz'on ar'izo'n
arj ar'j
arj'o'fili arj'o'fil'i
ark'fabrik'ad ark'fa'brik'ad
ark'fenestr ark'fen'estr
ark'manier ark'mani'er
ark'model'il ark'mod'e'lil
ark'o'paf'ad ark'op'a'fad
ark'o'pont ark'op'ont
ark'o'sinus ark'o'sin'us ar'kos'in'us
ark'o'tangent ark'ot'an'gent ark'o'tang'ent
ark'o'tenden ar'kot'end'en ark'o'tend'en ark'o'ten'de'n
ark'ok'ord ar'kok'ord ark'o'kord
ark'op'as'ej ark'o'pase'j ark'o'pas'ej
ark'tan arkt'an
arka ark'a
arka'aĵ ark'a'aĵ
arka'ec ark'a'ec
arka'ism ark'a'ism
arka'iĝ ark'a'iĝ
arka'iĝ'int ark'a'iĝ'int
arka'ĵar ark'aĵ'ar
arka'ĵet ark'aĵ'et
arkad ar'kad
arkad ark'ad ar'kad
arkad'ar ark'ad'ar ar'kad'ar
arkad'uj ark'ad'uj arka'du'j ar'kad'uj
arkadi ar'kadi arkad'i
arkadi arka'di ar'kadi arkad'i
arkaik arka'ik ark'a'ik
arkaik'aspekt arkaik'a'spekt
arkaik'aĵ arka'ik'aĵ ark'a'ik'aĵ
arkaik'iĝ arka'ik'iĝ ark'a'ik'iĝ
arkaik'iĝ'ant arka'ik'iĝ'ant ark'a'ik'iĝ'ant
arkaik'iĝ'int arka'ik'iĝ'int
arkan arka'n
arkan arka'n ar'kan ark'an
arkansas ar'kansas
arke ar'ke ark'e
arke ark'e
arkean arke'an ark'e'an
arkegoni ark'ego'ni arke'go'ni
arkegoni'plant arke'go'nipl'ant
arkeolog arke'olog
arkeolog'aĵ arke'olog'aĵ
arkeolog'ej arke'olog'ej
arkeologi arke'ologi arkeolog'i
arkeologi'aĵ arke'ologi'aĵ
arkeologi'ej arke'ologi'ej arkeolog'ie'j
arkeologi'ist arke'ologi'ist arkeolog'i'ist
arkeologi'n arkeolog'in arke'ologi'n
arkeopterig arke'o'pterig arke'opt'er'ig
arkeopterig'o'form arke'op'teri'go'form arke'o'pterig'o'form
arkeozoik arke'oz'o'ik ark'e'oz'o'ik
arketip arke'tip
arketip arke'tip ar'ket'ip
arki'anĝel arki'an'ĝel ar'kia'n'ĝel
arki'diabl'in arki'di'a'blin
arki'diakon ark'id'ia'kon arki'di'a'kon
arki'du'kin arki'duk'in ark'idu'kin
arki'episkop arki'e'pi'skop
arki'fripon arki'fri'po'n
arki'gant ark'ig'ant
arki'latron arki'la'tron
arki'mag ark'imag ar'kim'ag
arki'princ'in arki'pri'n'ci'n
arki'vist arkiv'ist
arkilok arki'lok
arkimed arki'med ar'kim'ed
arkipelag arki'pelag
arkitekt ar'kit'ekt
arkitekt'aĵ ar'kit'ekt'aĵ
arkitekt'in arki'tek'tin
arkitektur arkitekt'ur arki'tek'tur
arkitektur'aĵ arkitekt'ur'aĵ arki'tek'tur'aĵ
arkitektur'ej arkitekt'ure'j arki'tek'tur'ej
arkitektur'ist arki'tek'turist
arkitektur'it arki'tek'tur'it
arkitektur'kritik arkitekt'ur'kritik
arkiv ar'kiv
arkiv ar'kiv ark'iv
arkiv'ar arki'var ar'kiv'ar
arkiv'aĵ ark'iv'aĵ ar'kiv'aĵ
arkiv'ej ark'iv'ej arki've'j ar'kiv'ej
arkiv'ekzempler arkiv'ekzempl'er
arkiv'it arki'vit
arkiv'material arkiv'materi'al
arkiv'ten'ej ar'kiv'ten'ej
arkivolt arki'volt
arkont ark'ont ar'kont
arkosaŭr ar'kos'aŭr ark'o'saŭr
arkoz ark'oz ar'koz
arkte arkt'e ark'te
arkti arkt'i
arktostafil ark'tost'a'fil arkt'ost'a'fil
arktur arkt'ur ark'tur
arkus ar'kus ark'us
arleken ar'le'ken ar'lek'en
arleken'ad ar'lek'enad ar'le'ken'ad
arleken'anas arleken'a'nas ar'lek'e'nan'as
arleken'aĉ ar'le'ken'aĉ ar'lek'en'aĉ
arleken'aĵ ar'le'ken'aĵ ar'lek'en'aĵ
arleken'ej ar'lek'en'ej ar'le'ken'ej
arleken'et ar'lek'e'net ar'le'ken'et ar'lek'en'et
arleken'id ar'le'ken'id ar'lek'en'id
arlez ar'lez
arm'ag ar'mag
arm'ar ar'mar
arm'aĵ'et arm'a'ĵet
arm'i'let ar'mil'et
arm'il'amas ar'mil'amas
arm'il'bon'ŝanc ar'mil'bon'ŝanc
arm'il'bru ar'mil'bru
arm'il'entrepren arm'il'entre'pren arm'ile'n'tre'pren ar'mile'n'tre'pren
arm'il'fabrik ar'mil'fabrik arm'il'fa'brik
arm'il'fabrik arm'il'fa'brik
arm'il'fabrik'ant arm'il'fa'brik'ant
arm'il'fest ar'mil'fest
arm'il'firma ar'mil'firma arm'il'firm'a
arm'il'foir ar'mil'foir
arm'il'industri arm'il'indus'tri arm'ili'n'du'stri ar'mili'n'du'stri
arm'il'kamarad ar'mil'kamarad arm'il'kam'a'rad
arm'il'komerc ar'mil'komerc
arm'il'komerc'ist arm'il'kom'er'cist
arm'il'konkur'ad arm'il'konk'u'rad arm'il'konk'ur'ad
arm'il'port'ad ar'mil'port'ad
arm'il'port'ist ar'mil'port'ist
arm'il'posed'ant ar'mil'posed'ant arm'il'po'sed'ant arm'il'po'se'dant
arm'il'produkt'ist arm'il'pro'dukt'ist
arm'il'proviz'ant arm'il'pro'viz'ant arm'il'prov'iz'ant
arm'il'sektor arm'il'sekt'or
arm'il'taŭg ar'mil'taŭg
arm'il'ten'ej ar'mil'ten'ej
arm'il'tint'eg'ad ar'mil'tint'eg'ad arm'il'tin'teg'ad
arm'il'trafik'ad arm'il'traf'ik'ad
arm'il'ven'dist arm'il'vend'ist ar'milv'end'ist
arm'ile'j ar'mile'j ar'mil'ej
arm'ileks'port'ad arm'il'eksport'ad
arm'serv'ant arm'ser'vant
armadel arm'ad'el
armadilidi ar'madi'li'di arm'ad'ili'di arm'a'dil'id'i
armand arm'and
armatur ar'matur arm'a'tur
armatur ar'matur arm'a'tur ar'mat'ur
arme arm'e
arme'an arm'e'an
arme'an'iĝ arm'e'an'iĝ
arme'ar arm'e'ar
arme'aviad'ist arme'avi'a'dist
arme'baz arm'e'baz
arme'depon'ej ar'mede'pone'j arme'de'pone'j
arme'divid ar'medi'vid
arme'ej arm'e'ej
arme'er arm'e'er
arme'ig arm'e'ig
arme'kovr'il ar'mek'ovr'il
arme'oficir arme'ofic'ir
arme'plen arm'e'plen
arme'pov arm'e'pov
arme'ul arm'e'ul
arme'ĉef ar'meĉ'ef arm'eĉ'ef
armen arm'en arme'n
armen'dev'en ar'mend'e'ven arme'n'dev'en
armen'in armeni'n arme'ni'n
armen'kartvel arme'n'kartvel armen'kart'vel
armen'lingv arme'n'lingv
armen'uj arme'nu'j ar'menu'j
armeni arme'ni armen'i
armeri ar'mer'i
armilari arm'il'ari ar'mil'ari arm'i'lar'i
armistic arm'ist'ic
armoraci arm'oraci ar'mora'ci arm'o'raci
armori ar'mor'i arm'or'i
armorik arm'or'ik ar'mor'ik
arn ar'n
arnik arn'ik
arnik'aĵ arn'ik'aĵ
arog'em ar'o'gem
arogant arog'ant ar'o'gant
arogant'aĵ arog'ant'aĵ ar'o'gant'aĵ
arogant'ec arog'ant'ec ar'o'gant'ec
arogant'eg arog'ant'eg ar'o'gant'eg
arogant'ig ar'o'gant'ig
arogant'iĝ ar'o'gant'iĝ
arogant'ul arog'ant'ul ar'o'gant'ul
arogant'ul'in arog'an'tuli'n arog'ant'ul'in ar'o'gant'ul'in
arok a'rok
arok ar'ok a'rok
arok'iĝ a'rok'iĝ ar'ok'iĝ
arom ar'om
arom'aer a'roma'er
arom'aĵ ar'om'aĵ
arom'haladz arom'hal'adz
arom'ig ar'om'ig
arom'ig'it ar'om'ig'it
arom'it ar'o'mit
arom'nuanc arom'nu'anc
arom'o'terapi arom'o'tera'pi arom'ot'era'pi ar'o'mote'rap'i
arom'op'len arom'o'plen
arom'plen a'romp'len
arom'riĉ ar'om'riĉ
aromat arom'at
arondisment ar'on'dism'ent ar'ond'is'ment a'rond'ism'ent
arorut ar'or'ut a'ror'ut
arorut'uj a'ror'ut'uj ar'or'u'tuj
arpent ar'pent
arsen ar'sen
arsen ar'sen ar'se'n
arsen'id ar'sen'id
arsen'it ar'se'nit ar'sen'it
arsen'oz ar'sen'oz
arsenal arsen'al
arsenik arsen'ik
arsenik arsen'ik ar'sen'ik
arsin ar'sin ar'si'n
arsonval'iz ar'son'valiz
arsonval'iz'ad ar'son'valiz'ad
art'a'ĵet ar'ta'ĵet art'aĵ'et
art'afiŝ art'a'fiŝ
art'akademi art'akad'emi ar'tak'ad'emi art'a'kad'emi
art'aktiv'ad art'akt'i'vad ar'takt'iv'ad
art'amator ar'tam'ator art'am'ator art'am'a'tor
art'aĵ'ven'dej art'aĵ'vend'ej
art'e'far art'ef'ar
art'e'farad art'e'far'ad art'ef'a'rad
art'e'mul ar'tem'ul
art'ef'a'rit art'e'far'it
art'ef'a'rit'aĵ art'e'far'it'aĵ
art'ef'a'rit'ec art'e'far'it'ec
art'efekt art'ef'ekt
art'ej ar'te'j
art'ekspozici art'eks'pozici ar'teks'pozici
art'element ar'tele'ment art'ele'ment
art'em ar'tem
art'entrepren'ist art'entre'pren'ist
art'er ar'ter
art'event art'e'vent
art'fa'kuli'n art'fa'kul'in art'fak'ul'in art'fak'u'lin
art'faj'rad art'fajr'ad
art'fals'ad art'fal'sad
art'festival art'fest'iv'al art'fe'stiv'al
art'fondus art'fond'us
art'galeri art'galer'i
art'galeri'ist art'galer'i'ist
art'glit'ej art'gli'te'j
art'histori art'his'tori
art'histori art'his'tori art'hist'or'i
art'histori'ist art'his'tori'ist art'hist'or'i'ist
art'i'gant ar'tig'ant art'ig'ant
art'i'star art'ist'ar art'is'tar ar'tis'tar
art'ideal art'ide'al
art'invest'ant art'in'vest'ant
art'ist'o'konkurs art'i'stok'onk'urs art'ist'ok'on'kurs
art'ist'sonĝ'uj art'ist'son'ĝu'j
art'kampanj art'kampan'j art'kamp'an'j
art'kolekt art'ko'lekt
art'kolektiv art'kolekt'iv art'ko'lekt'iv
art'komerc'ist art'kom'er'cist
art'kompetent'ul art'kom'pet'en'tul
art'kompren art'kom'pren art'kom'pre'n
art'konkurs art'konk'urs art'kon'kurs
art'konstelaci art'kon'stel'ac'i
art'konsum'ant art'kon'su'mant art'kon'sum'ant
art'kontraband'ad art'kontra'band'ad art'kontr'a'band'ad
art'kov'ej art'ko've'j
art'kritik'ant art'krit'ik'ant art'krit'i'kant
art'kritik'ist art'krit'ik'ist art'krit'i'kist
art'labor art'lab'or art'la'bor
art'literatur art'li'terat'ur art'liter'at'ur
art'manifest'iĝ art'mani'fest'iĝ
art'merkat art'mer'kat
art'meti art'met'i
art'meti'ej art'met'ie'j
art'meti'ist art'met'i'ist
art'metod art'met'od
art'monument art'mon'u'ment
art'muze art'muz'e
art'o'danc art'od'anc
art'o'histori'ist art'ohi'stor'i'ist art'o'hist'or'i'ist
art'o'karier art'ok'arier art'o'kari'er
art'o'kritik'ist art'okr'it'i'kist art'o'krit'ik'ist
art'o'pentr'ist art'op'en'trist
art'o'sistem art'os'ist'em art'os'is'tem
art'o'team ar'tot'e'am art'ot'e'am
art'o'tradici art'ot'radi'ci art'o'trad'ic'i
art'o'valor art'oval'or art'o'val'or
art'o'voj art'ov'o'j
art'ob'ranĉ art'o'branĉ
art'objekt art'ob'j'ekt
art'okult'ur art'okul'tur art'o'kultur art'o'kult'ur
art'ologi art'olog'i art'o'log'i
art'ornam art'orn'am ar'torn'am ar'tor'n'am
art'os'en'tem art'o'sen'tem art'o'sent'em art'os'ent'em
art'os'ent art'o'sent
art'os'pec art'o'spec
art'pen'trist art'pentr'ist
art'pentr'ist'in art'pen'trist'in
art'produkt art'pro'dukt
art'program art'pro'gram
art'rajd'ist artr'a'j'dist
art'rajd'ist'in artr'a'j'dist'in
art'regul art'reg'ul ar'tre'gul artr'eg'ul
art'satelit art'sat'elit
art'sekci art'sek'ci art'sekc'i
art'terapi art'ter'api art'tera'pi art'te'rap'i
art'trezor'ej art'tre'zo're'j
art'valor art'val'or
art'ver'kar art'verk'ar
art'verk'et art'ver'ket
art'vizit art'viz'it
art'ĵurnal'ist art'ĵur'n'a'list
artefakt art'e'fakt
artefakt art'ef'akt art'e'fakt
artemizi ar'tem'iz'i
arteri ar'teri ar'ter'i
arteri ar'teri art'er'i ar'ter'i
arteri'et ar'teri'et
arteri'os'kler'oz arteri'o'skler'oz ar'teri'os'kler'oz
artez ar'tez
artifik ar'tif'ik
artifik ar'tif'ik art'i'fik
artifik'aĵ art'i'fik'aĵ ar'tif'ik'aĵ
artifik'ec ar'tif'ik'ec art'i'fik'ec
artifik'em art'i'fik'em ar'tif'ik'em
artifik'ig ar'tif'ik'ig art'i'fik'ig
artifik'ist art'i'fi'kist ar'tif'ik'ist
artik ar'tik
artik art'ik ar'tik
artik'ad art'ik'ad art'i'kad ar'tik'ad
artik'ant art'i'kant ar'tik'ant
artik'aĵ art'ik'aĵ ar'tik'aĵ
artik'ig art'ik'ig ar'tik'ig
artik'ig'it art'ik'ig'it ar'tik'ig'it
artik'it art'ik'it art'i'kit ar'tik'it
artik'iz'it ar'tik'iz'it art'ik'iz'it
artik'iĝ art'ik'iĝ ar'tik'iĝ
artik'iĝ'int ar'tik'iĝ'int art'ik'iĝ'int
artik'surfac artik'surf'ac
artik'tord ar'tik'tord
artik'u'lat artik'ul'at art'i'kul'at ar'tik'ul'at art'ik'ul'at
artik'ul ar'tik'ul art'i'kul
artik'ul ar'tik'ul art'i'kul art'ik'ul
artikl ar'tikl
artikol artik'ol
artikol artik'ol ar'tik'ol
artikol artik'ol art'i'kol ar'tik'ol
artikol'ad artik'ol'ad
artikol'ant artik'ol'ant artik'o'lant
artikol'anti'n artik'ol'anti'n
artikol'ar artik'ol'ar
artikol'aĉ artik'ol'aĉ
artikol'eg art'i'koleg
artikol'hav artik'ol'hav art'i'kol'hav ar'tik'ol'hav
artikol'ist artik'ol'ist artik'o'list
artikol'numer artik'ol'numer
artikol'seri artik'ol'seri
artikol'spac artik'ol'spac
artikol'titol artik'ol'titol
artikol'u'mant artikol'um'ant artik'ol'um'ant
artikol'verk'int artik'ol'verk'int
artikol'verk'int'in artik'ol'verk'int'in
artikulaci artik'u'lac'i artik'ul'ac'i ar'tik'ul'ac'i
artikulaci'it artik'ul'ac'i'it artik'u'lac'i'it ar'tik'ul'ac'i'it
artiŝok art'i'ŝok
artiŝok'fund art'i'ŝok'fund
artiŝok'kap art'i'ŝok'kap
artiŝok'kor art'i'ŝok'kor
artokarp art'o'karp
artr'oz art'roz
artropod ar'trop'od artr'op'od
artur art'ur ar'tur
arum ar'um a'rum
arum'ac a'rum'ac ar'u'mac
arund a'rund
arvikol ar'vi'kol
arĉ'instrument arĉ'instru'ment arĉ'in'strum'ent
arĉ'muzik'il arĉ'muz'i'kil arĉ'muz'ik'il
arĝent'a'pied arĝent'api'ed ar'ĝen'ta'pied
arĝent'aspekt arĝent'a'spekt
arĝent'aĵ'ar arĝent'a'ĵar ar'ĝen'ta'ĵar
arĝent'buton arĝent'bu'ton
arĝent'buton'um'it arĝent'bu'ton'um'it arĝent'but'o'num'it
arĝent'e'blank ar'ĝen'te'blank
arĝent'er ar'ĝen'ter
arĝent'etalon arĝent'e'talon
arĝent'i'lar ar'ĝentil'ar arĝent'il'ar
arĝent'ig ar'ĝen'tig
arĝent'il ar'ĝentil
arĝent'it ar'ĝen'tit
arĝent'kolor arĝent'kol'or
arĝent'kuler arĝent'kul'er
arĝent'ni'trat arĝent'nitr'at
arĝent'o'don arĝent'od'on
arĝent'o'garn'it ar'ĝen'tog'arn'it
arĝent'o'kolor arĝent'o'kol'or arĝent'ok'ol'or
arĝent'o'kuler arĝent'okul'er
arĝent'o'lum arĝent'ol'um ar'ĝen'tol'um
arĝent'o'mon'er arĝent'om'on'er arĝent'om'o'ner ar'ĝen'tom'on'er
arĝent'o'mont arĝent'om'ont ar'ĝen'tom'ont
arĝent'o'ring arĝent'or'ing
arĝent'o'simil arĝent'os'i'mil
arĝent'o'tabul arĝent'ot'a'bul
arĝent'obl'u arĝent'o'blu
arĝent'odor'sul arĝent'o'dors'ul
arĝent'ogr'iz arĝent'o'griz ar'ĝen'tog'riz
arĝent'ok'ovr'it arĝent'ok'ov'rit arĝent'o'kovr'it
arĝent'om'ine'j arĝent'o'min'ej ar'ĝen'tom'ine'j ar'ĝen'tomi'ne'j
arĝent'omar'tel arĝent'o'martel arĝent'o'mart'el
arĝent'op'lad arĝent'o'plad ar'ĝen'top'lad
arĝent'os'on arĝent'o'son
arĝent'ostr'i arĝent'o'stri
arĝent'sonor arĝent'son'or
arĝent'u'mat arĝent'um'at
arĝent'u'mit arĝent'um'it
arĝent'ul ar'ĝen'tul
arĝent'um'ant arĝent'u'mant
arĝentan arĝent'an ar'ĝen'tan
arĝirol ar'ĝi'rol ar'ĝir'ol
arĥeologi arĥeolog'i
arĥeologi'ist arĥeolog'i'ist
arĥeologi'n arĥeolog'in
arĥi'anĝel arĥi'an'ĝel
arĥi'duk'in arĥi'du'kin
arĥi'fripon arĥi'fri'po'n
arĥi'vad arĥiv'ad
arĥi'vant arĥiv'ant
arĥipelag arĥi'pelag
arĥitektur arĥitekt'ur arĥi'tek'tur
arĥitektur'aĵ arĥitekt'ur'aĵ arĥi'tek'tur'aĵ
arĥitektur'ist arĥi'tek'turist
arĥiv'ej arĥi've'j
arĥiv'ist arĥi'vist
arĥiv'it arĥi'vit
arŝin ar'ŝi'n
arŝin'ul'aĉ arŝin'u'laĉ ar'ŝi'nul'aĉ
as'ir'o'babil'on as'ir'ob'a'bil'on
as'irian a'sir'ia'n
as'iz'ju'ĝis'tar as'iz'juĝ'is'tar as'iz'juĝ'i'star as'iz'juĝ'ist'ar
as'iz'juĝ'ant'ar as'iz'juĝ'an'tar
as'iz'tribunal as'iz'tribun'al as'iz'trib'u'n'al
as'komi'cet ask'o'micet ask'om'i'cet as'kom'ic'et
as'komik'ot ask'o'mikot as'komi'kot
as'piran'tar aspir'ant'ar a'spirant'ar
as'pirat aspir'at a'spir'at
as'pirit a'spirit aspir'it
as'tro'sistem astr'o'sistem astr'os'is'tem astr'os'ist'em
as'tro'ŝat'ant astr'o'ŝat'ant
asafetid as'a'fet'id
asam a'sam
asam as'am a'sam
asbest as'best
ascend as'cend
ascend'ant a'scen'dant as'cend'ant
ascend'end as'cend'end
ascend'int as'cend'int
ascend'it as'cend'it
ascend'prov as'cend'prov
ascend'unt as'cend'unt
ascensi a'scen'si as'cens'i
ascidi as'cid'i a'sci'di
ascit as'cit
asekur a'sekur
asekur a'sekur a'sek'ur
asekur a'sekur a'sek'ur as'e'kur
asekur'ad a'sekur'ad a'sek'ur'ad as'ek'u'rad
asekur'ant a'sekur'ant
asekur'asoci a'sekur'asoci
asekur'at as'ek'urat a'sekur'at
asekur'fondus a'sekur'fondus
asekur'ig a'sekur'ig
asekur'int a'sekur'int
asekur'ist a'sekur'ist
asekur'it a'sekur'it
asekur'kas a'sekur'kas as'e'kur'kas a'sek'ur'kas
asekur'kompani asekur'kompan'i
asekur'kontribu a'sekur'kontribu asekur'kontr'i'bu
asekur'kost a'sekur'kost
asekur'merkat a'sekur'merkat
asekur'mon a'sekur'mon as'e'kurm'on
asekur'o'kompani asekur'o'kompan'i asekur'ok'om'pan'i
asekur'op'ag asekur'o'pag a'sekur'op'ag a'sek'ur'op'ag
asekur'pag a'sekur'pag a'sek'ur'pag
asekur'polis a'sekur'polis
asekur'premium a'sekur'premium asekur'premi'um
asekur'pren'int a'sekur'pren'int
asekur'sistem a'sekur'sistem
asekur'societ a'sekur'societ
asekur'sum a'sekur'sum as'e'kurs'um
asekur'tip a'sekur'tip
asemble asembl'e
asemble'an asembl'e'an
asemble'an'in asembl'e'an'in
aseps a'seps
aseps'ig'it a'seps'ig'it
asert'aĉ as'er'taĉ a'ser'taĉ
asert'em as'er'tem a'ser'tem
asert'int as'er'tint
asert'int as'er'tint a'ser'tint
asert'it a'ser'tit as'er'tit
asert'it as'er'tit
asesor a'ses'or as'e'sor
asfalt as'falt
asfalt'ad as'falt'ad
asfalt'ig as'falt'ig as'fal'tig
asfalt'it as'falt'it as'fal'tit
asfalt'iz'it as'falt'iz'it
asfiksi as'fiks'i
asfiksi'iĝ as'fiks'i'iĝ
asfiksi'iĝ'int as'fiks'i'iĝ'int
asidu as'idu a'sid'u
asign a'sign
asign'ad a'sign'ad as'ig'n'ad
asign'ant a'sign'ant
asign'aĵ a'sign'aĵ as'ig'n'aĵ
asign'ebl a'sign'ebl
asign'int a'sign'int
asign'ist a'sign'ist
asign'it a'sign'it as'ig'nit
asign'ot a'sign'ot as'ig'not
asimil a'simil
asimil'ad a'simil'ad a'simi'lad
asimil'ant a'simil'ant a'simi'lant as'i'mi'lant
asimil'at a'simil'at a'simi'lat
asimil'aĵ a'simil'aĵ
asimil'ebl a'simil'ebl
asimil'int a'simil'int
asimil'ist a'simi'list a'simil'ist
asimil'it a'simil'it as'i'milit
asimil'iĝ a'simil'iĝ
asimil'iĝ'int a'simil'iĝ'int
asindet as'ind'et a'sind'et
asist as'ist
asist'ad as'ist'ad
asist'ant as'ist'ant
asist'ant'ar asist'an'tar as'i'stan'tar as'is'tan'tar
asist'ant'ofic as'i'stan'tof'ic
asist'anti'n as'i'stan'tin
asist'at as'i'stat as'ist'at
asist'ec as'ist'ec
asist'il as'ist'il as'i'stil
asist'ist as'ist'ist
asist'it as'is'tit as'ist'it
asistoli asist'ol'i a'sistol'i
ask'mikot ask'mi'kot
ask'o'mikoten as'komik'ot'en ask'o'mikot'en
ask'o'spor as'kos'por ask'os'por
ask'uj a'sku'j
askalon as'kal'on a'skal'on
askarid ask'arid
askarid'oz ask'arid'oz as'kari'doz
askarid'ul ask'arid'ul
asket a'sket
asket a'sket as'ket
asket a'sket ask'et as'ket
asket'ec a'sket'ec as'ket'ec ask'et'ec
asket'em as'ket'em ask'e'tem a'sket'em
asket'ism a'sket'ism
asket'ism as'ket'ism a'sket'ism
aski ask'i a'ski
asklepi ask'le'pi as'kle'pi
asklepi'id ask'le'pi'id as'kle'pi'id
asklepiad asklepi'ad as'kle'pi'ad ask'le'pi'ad
asklepiad'ac asklepi'a'dac asklepi'ad'ac as'kle'pi'ad'ac
askorb as'korb
askorb'at ask'or'bat as'kor'bat as'korb'at
asmer as'mer
asoci a'soci
asoci a'soci as'o'ci
asoci'ad a'soci'ad
asoci'an as'o'cian a'soci'an
asoci'an'in as'o'cian'in a'soci'an'in
asoci'ant a'soci'ant
asoci'ar a'soci'ar
asoci'at a'soci'at
asoci'aĵ a'soci'aĵ
asoci'aĵ a'soci'aĵ as'o'ci'aĵ
asoci'ebl a'soci'ebl
asoci'ec a'soci'ec
asoci'ig a'soci'ig
asoci'ig a'soci'ig as'o'ci'ig
asoci'ig'ad a'soci'ig'ad
asoci'ig'ant asoci'i'gant a'soci'ig'ant
asoci'ig'it a'soci'ig'it
asoci'int a'soci'int
asoci'it a'soci'it
asoci'it a'soci'it as'o'ci'it
asoci'iĝ a'soci'iĝ
asoci'iĝ a'soci'iĝ as'o'ci'iĝ
asoci'iĝ'ad a'soci'iĝ'ad
asoci'iĝ'ant a'soci'iĝ'ant
asoci'iĝ'i a'soci'iĝ'i
asoci'iĝ'int a'soci'iĝ'int
asok as'ok a'sok
asonanc a'son'anc
asonanc'it as'onan'cit a'son'anc'it
asonanc'it as'onan'cit a'son'anc'it as'o'nan'cit
asparag a'spar'ag
asparag'ac as'par'agac a'spar'agac
asparag'bien a'spar'ag'bien
asparag'ej as'para'gej a'spar'ag'ej
asparag'filik a'spar'ag'filik
asparag'ist'in as'para'gist'in a'spar'ag'ist'in
asparag'kultiv'ad a'spar'ag'kultiv'ad
asparag'kultiv'ant asparag'kult'i'vant a'spar'ag'kultiv'ant
asparag'o'trul asparag'ot'rul as'para'got'rul a'spar'ag'ot'rul
asparagin asparag'in a'spar'ag'in
aspart as'part
aspart'at as'part'at
aspekt a'spekt as'pekt
aspekt'ant as'pekt'ant a'spekt'ant
aspekt'aĉ as'pekt'aĉ a'spekt'aĉ
aspekt'aĵ as'pekt'aĵ a'spekt'aĵ
aspekt'ec as'pekt'ec a'spekt'ec
aspekt'er a'spekt'er as'pekt'er
aspekt'i'gant aspekt'ig'ant as'pekt'ig'ant a'spekt'ig'ant
aspekt'ig a'spekt'ig as'pekt'ig
aspekt'ig'ad a'spekt'ig'ad as'pekt'ig'ad
aspekt'indik a'spekt'indik
aspekt'int as'pekt'int as'pek'tint a'spekt'int
aspekt'ism as'pekt'ism a'spekt'ism
aspekt'iĝ a'spekt'iĝ as'pekt'iĝ
aspekt'o'ŝanĝ as'pekt'o'ŝanĝ a'spekt'o'ŝanĝ
asperg'ant as'per'gant
asperg'il'oz asperg'i'loz
asperul as'per'ul
aspidistr as'pi'distr
aspik a'spik
aspir a'spir
aspir a'spir as'pir
aspir'ad a'spir'ad
aspir'ad as'pi'rad as'pir'ad a'spir'ad
aspir'ant a'spirant
aspir'eg a'spir'eg
aspir'ind a'spir'ind
aspir'int a'spir'int
aspir'pump'il a'spir'pump'il
aspiraci as'pi'raci aspir'ac'i a'spir'ac'i
aspirator aspir'ator as'pirat'or
aspirin aspir'in a'spir'in
aspleni a'spleni a'splen'i
aspleni'ac a'spleni'ac
astak as'tak a'stak
astan as'tan a'stan
astart a'start
astat a'stat
astat'id a'stat'id
astaten astat'en a'stat'en
asteni as'teni a'sten'i
astenosfer as'ten'o'sfer a'sten'os'fer
aster a'ster
aster as'ter a'ster
aster'ac a'ster'ac
aster'stel'it a'ster'stel'it
asteri aster'i as'teri a'ster'i
asteri'ed as'teri'ed
asteri'oid aster'io'id as'teri'oid a'ster'io'id
asterisk'it asteri'skit
asteroid a'steroid aster'oid
asterolin aster'ol'in a'sterol'in
asterozo aster'oz'o a'ster'oz'o
astianaks as'tia'naks
astigmat a'stigmat a'stigm'at
astigmat'ec a'stigmat'ec a'stigm'at'ec
astigmat'ism a'stigmat'ism a'stigm'at'ism
astilb a'stilb
astr'o'diven'ist astr'od'iv'en'ist
astr'o'fizik a'strof'iz'ik
astr'o'fizik'ist a'strof'iz'ik'ist
astr'o'fizik'ist'in a'strof'iz'ik'ist'in
astr'o'fot a'strof'ot
astr'o'observ'ant astr'o'ob'ser'vant astr'o'ob'serv'ant
astr'o'rigard'ant astr'or'i'gard'ant astr'or'ig'ard'ant astr'or'ig'ar'dant
astr'obi'olog astr'o'biolog a'strob'io'log
astr'obi'ologi astr'o'biologi astr'o'biolog'i a'strob'io'log'i
astr'ologi astr'olog'i
astr'ologi'ist astr'olog'i'ist
astragal as'trag'al
astrakan as'trak'an astr'a'kan
astrakan'arb astr'a'kan'arb
astrakant astr'akant
astraĥan as'tra'ĥan astr'a'ĥan
astre astr'e as'tre
astre'ac astr'e'ac as'tre'ac
astronaŭt astr'on'aŭt as'tron'aŭt astr'o'naŭt
astronaŭt'ik astr'o'naŭtik astr'o'naŭt'ik as'tron'aŭt'ik
astronaŭt'in astr'o'naŭt'in as'tron'aŭt'in astr'on'aŭt'in
astronom astr'on'om as'tron'om
astronomi astronom'i as'tron'om'i astr'on'om'i
astronomi'ist astronom'i'ist astr'on'om'i'ist as'tron'om'i'ist
asturi as'tur'i
asturi'an'in as'tur'ia'ni'n
asuncion as'unci'on as'u'n'cion
at'akant atak'ant at'a'kant
at'endo'daŭr atend'o'daŭr atend'od'aŭr a'tend'od'aŭr
at'endo'pord atend'op'ord atend'o'pord a'tend'op'ord
at'endo'temp atend'o'temp
at'endo'ĉambr atend'o'ĉambr a'tend'o'ĉambr
at'endos'tar atend'ost'ar atend'o'star a'tend'ost'ar
at'ig a'tig
at'ingot ating'ot a'tin'got
at'ingot ating'ot a'tin'got at'ing'ot
at'ingot'aĵ ating'ot'aĵ a'tin'got'aĵ at'ing'ot'aĵ
atak a'tak
atak'ad at'akad
atak'ad at'akad a'tak'ad at'a'kad
atak'afer a'tak'afer at'a'kaf'er
atak'al'ven a'tak'al'ven at'a'kalv'en
atak'angul a'tak'angul at'a'kan'gul
atak'ar at'akar
atak'at a'tak'at
atak'at a'tak'at at'a'kat
atak'cel at'akcel a'tak'cel
atak'disput atak'di'sput
atak'ebl a'tak'ebl
atak'eg a'tak'eg
atak'em a'tak'em
atak'em'ec a'tak'em'ec
atak'end a'tak'end
atak'et a'tak'et
atak'et a'tak'et at'a'ket
atak'fort a'tak'fort
atak'front a'tak'front
atak'helikopter atak'heli'kopt'er atak'helik'opt'er
atak'ig a'tak'ig
atak'int a'tak'int
atak'it a'tak'it
atak'it a'tak'it at'a'kit
atak'iĝ a'tak'iĝ
atak'kur a'tak'kur
atak'kur'eg a'tak'kur'eg
atak'lavang atak'la'vang
atak'lini at'a'klin'i
atak'manovr atak'man'ovr a'tak'manovr
atak'minac a'tak'minac atak'min'ac
atak'murd a'tak'murd
atak'ond a'tak'ond
atak'ont a'tak'ont at'a'kont
atak'op'ret atak'o'pret at'a'kopr'et
atak'ot at'a'kot a'tak'ot
atak'plan a'tak'plan
atak'politik atak'poli'tik
atak'potenc a'tak'potenc
atak'seri a'taks'er'i
atak'ŝip a'tak'ŝip
ataksi a'taksi atak'si a'taks'i
atalant a'talant at'a'lant
atalj a'tal'j
ataman at'aman at'a'man a'tam'an
atanazi at'a'nazi at'a'naz'i a'tan'az'i
ataraksi at'arak'si at'a'rak'si a'tar'aks'i
atavism at'av'ism
ateism a'teism at'e'ism
ateism'em a'teism'em
ateist a'teist
ateist a'teist at'e'ist
atel a'tel at'el
atelier a'teli'er
atenc'int'in atenc'in'tin a'ten'ci'n'tin
atenc'it at'en'cit a'ten'cit
atenc'o'projekt atenc'op'roj'ekt
atenc'ocel atenc'o'cel
atend a'tend
atend a'tend at'end
atend'ad at'end'ad a'tend'ad
atend'ant a'tend'ant at'en'dant
atend'at a'ten'dat a'tend'at
atend'at at'end'at a'ten'dat a'tend'at
atend'at'int atend'a'tint a'tend'at'int
atend'aĉ a'tend'aĉ at'end'aĉ
atend'ebl a'tend'ebl
atend'ebl a'tend'ebl at'end'ebl
atend'eg a'tend'eg at'end'eg
atend'ej a'tend'ej a'ten'dej
atend'ej a'tend'ej at'end'ej a'ten'dej
atend'em a'tend'em
atend'em a'tend'em at'end'em
atend'em'ec a'tend'em'ec at'end'em'ec
atend'end a'tend'end
atend'et a'tend'et at'end'et
atend'ig a'tend'ig a'ten'dig
atend'ig a'tend'ig a'ten'dig at'end'ig
atend'ig'ant atend'i'gant a'tend'ig'ant
atend'ig'at a'ten'dig'at a'tend'ig'at
atend'ig'at a'ten'dig'at at'end'ig'at a'tend'ig'at
atend'ig'it a'ten'dig'it a'tend'ig'it
atend'ind a'tend'ind
atend'int a'tend'int
atend'ism a'tend'ism at'en'dism
atend'it a'tend'it
atend'it at'end'it a'tend'it
atend'it'aĵ at'end'it'aĵ a'tend'it'aĵ
atend'o'hal at'endo'hal a'tend'o'hal
atend'o'list atend'ol'ist at'endo'list a'tend'ol'ist
atend'o'nokt atend'on'okt at'endo'nokt a'tend'on'okt
atend'o'plen atend'op'len at'endo'plen a'tend'op'len
atend'ont a'tend'ont
atend'ot a'tend'ot
atend'ozon at'endo'zon a'tend'ozon
atene a'ten'e a'te'ne at'e'ne
atent a'tent
atent at'ent a'tent
atent'ad a'tent'ad at'ent'ad
atent'ant a'tent'ant
atent'at a'tent'at
atent'at at'ent'at a'tent'at
atent'aĵ a'tent'aĵ at'ent'aĵ
atent'ec a'tent'ec at'ent'ec
atent'eg a'tent'eg
atent'eg at'en'teg a'ten'teg a'tent'eg
atent'ego'plen a'tent'ego'plen
atent'em a'tent'em
atent'em at'en'tem a'ten'tem a'tent'em
atent'end at'en'tend a'tent'end
atent'et a'tent'et
atent'fiks'ad a'tent'fiks'ad
atent'i'gant atent'ig'ant a'tent'ig'ant
atent'ig a'ten'tig at'en'tig a'tent'ig
atent'ig a'tent'ig
atent'ig'ad a'ten'tig'ad at'en'tig'ad a'tent'ig'ad
atent'ig'at a'tent'ig'at at'en'tig'at a'ten'tig'at
atent'ig'il a'tent'ig'il a'ten'tig'il at'en'tig'il
atent'ig'int a'tent'ig'int at'en'tig'int a'ten'tig'int
atent'ig'it at'en'tig'it a'tent'ig'it a'ten'tig'it
atent'ig'kampanj atent'ig'kampan'j
atent'ind a'tent'ind
atent'ind'aĵ a'tent'ind'aĵ
atent'ind'ec a'tent'ind'ec a'ten'tin'dec at'en'tin'dec
atent'int at'en'tint a'tent'int
atent'ism a'tent'ism
atent'it a'tent'it at'en'tit a'ten'tit
atent'it'aĵ at'en'tit'aĵ a'tent'it'aĵ a'ten'tit'aĵ
atent'iĝ a'tent'iĝ
atent'iĝ at'ent'iĝ a'tent'iĝ
atent'o'centr a'tent'o'centr
atent'o'fiks'ad a'tent'o'fiks'ad
atent'o'katen at'en'tokat'en atent'ok'at'en
atent'o'plen atent'op'len a'tent'op'len
atent'o'star atent'ost'ar at'en'tost'ar a'tent'ost'ar
atent'o'streĉ atent'ostr'eĉ a'tent'ostr'eĉ
atent'o'vek atent'ov'ek a'tent'ov'ek
atent'objekt a'tent'objekt
atent'okul a'tent'okul
atent'omer'kat atent'o'merkat a'tent'omer'kat
atent'op'oz at'en'top'oz a'tent'op'oz a'ten'top'oz
atent'op'unkt atent'o'punkt a'tent'op'unkt
atent'ot a'ten'tot at'en'tot a'tent'ot
atent'ot'en a'tent'ot'en at'en'tot'en a'ten'tot'en
atent'plen a'tent'plen
atent'ul at'en'tul a'tent'ul a'ten'tul
atenu at'enu a'ten'u
atenu'il at'enu'il a'ten'u'il
atenu'iĝ at'enu'iĝ a'ten'u'iĝ
aterom a'ter'om
ateroskleroz at'er'o'skler'oz
ateroskleroz at'eros'kler'oz at'er'o'skler'oz
atest a'test
atest at'est a'test
atest'a'ĵar atest'aĵ'ar at'est'aĵ'ar a'test'aĵ'ar
atest'ad a'test'ad
atest'ad at'est'ad a'test'ad
atest'ad'at at'est'ad'at a'test'ad'at
atest'ant a'test'ant
atest'ant'ej a'test'ant'ej at'e'stan'te'j
atest'anti'n a'test'anti'n at'e'stan'tin
atest'ar a'test'ar at'e'star
atest'at at'e'stat a'test'at
atest'aĵ a'test'aĵ at'est'aĵ
atest'ec at'est'ec a'test'ec
atest'end a'test'end
atest'foli a'test'foli
atest'ig a'test'ig
atest'ig at'est'ig a'test'ig
atest'il a'test'il at'e'stil
atest'il'kopi a'test'il'kopi at'e'stil'kopi
atest'il'skrib'int a'test'il'skrib'int at'e'stil'skrib'int
atest'inform a'test'inform atest'in'form
atest'int a'test'int
atest'int'in a'test'int'in
atest'it a'test'it
atest'it at'est'it a'test'it
atest'iĝ a'test'iĝ at'est'iĝ
atest'ob'az at'est'ob'az a'test'ob'az
atest'ont a'test'ont
atest'parol a'test'parol
atest'ul a'test'ul at'est'ul
atik a'tik
atik at'ik a'tik
atik'ec a'tik'ec at'ik'ec
atik'ism a'tik'ism
atik'it a'tik'it at'i'kit
atil at'il
ating at'ing
ating'ad at'ing'ad
ating'ant a'tin'gant at'in'gant
ating'ant a'tin'gant at'ing'ant at'in'gant
ating'at at'ing'at
ating'aĵ at'ing'aĵ
ating'distanc ating'di'stanc
ating'ebl at'ing'ebl
ating'ebl'ec at'ing'ebl'ec
ating'ebl'ig at'ing'ebl'ig
ating'end at'ing'end
ating'ig at'in'gig at'ing'ig a'tin'gig
ating'ig at'ing'ig a'tin'gig
ating'ind at'ing'ind
ating'int at'ing'int
ating'it at'ing'it
ating'iĝ at'ing'iĝ
ating'o'distanc ating'od'i'stanc ating'od'ist'anc
ating'o'fenomen ating'o'fen'omen
ating'o'indic at'ing'o'indic a'tin'go'indic
ating'o'kapabl a'tin'go'kapabl
ating'o'pen ating'op'en a'tin'go'pen at'ing'op'en
ating'o'pov ating'op'ov at'ing'op'ov a'tin'go'pov
ating'ont at'ing'ont
ating'op'ord ating'o'pord
ating'pov at'ing'pov
ating'voj at'ing'voj
atlant at'lant
atlant'ic at'lant'ic
atlant'ism at'lant'ism
atlant'ist at'lant'ist
atlant'o'aksis at'lant'o'aksis
atlantid atlant'id at'lant'id
atlantik atlant'ik at'lant'ik
atlantik'ism atlant'ik'ism at'lant'ik'ism
atlantik'ist atlant'ik'ist atlant'i'kist at'lant'ik'ist
atlantis atlant'is at'lant'is
atlas at'las
atlas'aĵ at'las'aĵ
atlas'vest at'las'vest
atlet at'let
atlet'ik at'le'tik at'let'ik
atlet'ik'ad at'let'ik'ad at'le'tik'ad
atlet'ik'ec at'let'ik'ec at'le'tik'ec
atlet'ik'ism at'le'tik'ism at'let'ik'ism
atlet'in at'let'in at'le'tin
atlet'ism at'let'ism
atlet'iĝ at'let'iĝ
atlet'marŝ'ad at'let'marŝ'ad
atlet'um'ad at'let'um'ad
atman at'man
atman atm'an at'man
atmometr atm'o'metr
atmosfer atm'o'sfer atm'os'fer
atmosfer'aĵ atm'o'sfer'aĵ atm'os'fer'aĵ
atmosfer'o'grafi atmosfer'ogr'a'fi atm'o'sfer'ogr'a'fi
ato'farad ato'fa'rad ato'far'ad
ato'met atom'et a'tom'et
atol a'tol
atom a'tom
atom'akcident atom'akci'dent
atom'ar'mil atom'arm'il at'omar'mil a'tom'arm'il
atom'arm'ad a'tom'arm'ad
atom'arm'il'ar at'omar'mil'ar atom'ar'mil'ar a'tom'arm'il'ar
atom'bat'alil atom'batal'il a'tomb'at'alil
atom'bomb'it a'tomb'om'bit
atom'brul'aĵ a'tomb'rul'aĵ at'ombr'ul'aĵ
atom'central atom'cent'ral atom'centr'al
atom'doktrin atom'dokt'rin
atom'ec a'tom'ec
atom'eksperiment atom'eks'per'i'ment
atom'elekt'rig'ej atom'elektr'ig'ej atom'e'lekt'rig'ej
atom'elektr'ej atom'elekt're'j atom'e'lekt're'j
atom'energi at'omen'erg'i
atom'epok atom'e'pok a'tom'epok
atom'fend'ad a'tom'fend'ad
atom'fizik a'tom'fizik
atom'fort a'tom'fort
atom'grenad atom'gren'ad
atom'grup a'tom'grup
atom'horloĝ a'tom'horloĝ
atom'industri atom'indus'tri atom'ind'u'stri a'tomi'n'du'stri
atom'ism a'tom'ism
atom'ist a'tom'ist
atom'iĝ'int a'tom'iĝ'int
atom'kap a'tom'kap
atom'katastrof atom'kat'a'strof
atom'kern a'tom'kern
atom'kern atom'ker'n a'tom'kern
atom'kontrakt atom'kon'trakt atom'kontr'akt
atom'kriz a'tom'kriz
atom'kur'ad a'tom'kur'ad
atom'mas a'tom'mas
atom'minac a'tom'minac atom'min'ac
atom'nivel a'tom'nivel atom'ni'vel
atom'nombr atom'n'ombr
atom'nukle atom'nuk'le a'tom'nukle
atom'o'nukle atom'on'u'kle atom'o'nuk'le a'tom'on'u'kle
atom'pez a'tom'pez
atom'pil a'tom'pil
atom'politik atom'poli'tik
atom'potenc a'tom'potenc
atom'pov a'tom'pov
atom'problem a'tom'problem
atom'program atom'pro'gram
atom'prov a'tom'prov
atom'raket a'tom'raket atom'rak'et
atom'reaktor atom're'aktor
atom'rub'aĵ a'tom'rub'aĵ
atom'scienc a'tom'scienc
atom'sektor atom'sekt'or
atom'teknologi atom'tek'n'ologi atom'tek'n'olog'i
atom'teori a'tom'teori
atom'teĥnik a'tom'teĥnik
atom'traktat atom'trakt'at
atom'ŝip a'tom'ŝip
atom'ŝov'iĝ a'tom'ŝov'iĝ
atom'ŝtat a'tom'ŝtat
atonal a'tonal a'ton'al ato'n'al
atoni a'toni at'oni a'ton'i
ator a'tor
atrabil a'trab'il
atrakci a'trakci a'trak'ci
atrepsi at'rep'si a'tre'psi at'reps'i
atri a'tri
atri'o'sinus atri'os'in'us
atribu atri'bu a'trib'u
atribu'ad atri'bu'ad a'trib'u'ad
atribu'ant atri'bu'ant a'trib'u'ant
atribu'at atri'bu'at a'trib'u'at
atribu'aĵ atri'bu'aĵ a'trib'u'aĵ
atribu'ebl atri'bu'ebl a'trib'u'ebl
atribu'end atri'bu'end a'trib'u'end
atribu'ind atri'bu'ind a'trib'u'ind
atribu'int atri'bu'int a'trib'u'int
atribu'it atri'bu'it a'trib'u'it
atribu'iĝ atri'bu'iĝ a'trib'u'iĝ
atribu'komision atribu'komisi'on
atribu'ot atri'bu'ot a'trib'u'ot
atribu'tar atribut'ar a'tribut'ar
atribut a'tribut
atribut'iv a'tribut'iv
atrici a'trici atri'ci
atrofi a'trofi a'tro'fi
atrofi'ig a'trofi'ig a'tro'fi'ig
atrofi'ig'it a'trofi'ig'it a'tro'fi'ig'it
atrofi'it a'trofi'it a'tro'fi'it
atrofi'iĝ a'trofi'iĝ a'tro'fi'iĝ
atrop a'trop
atrop'in at'ro'pin a'trop'in a'tro'pin
atropos atrop'os a'trop'os
atut a'tut
atut at'ut a'tut
av'ide'gem a'vide'gem
aval a'val
aval a'val av'al
avan a'van
avan a'van av'an
avan'gard a'vang'ard
avan'gard'aĵ a'vang'ard'aĵ
avan'gard'ism a'vang'ard'ism
avan'gard'ist a'vang'ard'ist
avan'posten avan'po'sten avan'post'en
avan'ul a'van'ul av'a'nul
avanc av'anc
avanc'ad av'anc'ad
avanc'em av'anc'em
avanc'ig av'anc'ig
avanc'ig'it av'anc'ig'it
avanc'manier avanc'mani'er
avantaĝ a'vant'aĝ
avantaĝ'ad a'vant'aĝ'ad
avantaĝ'eg a'vant'aĝ'eg
avar a'var
avar a'var av'ar
avar'ad av'a'rad a'var'ad
avar'ant a'var'ant
avar'aĉ a'var'aĉ
avar'ec a'var'ec
avar'eg a'var'eg av'a'reg
avar'eg'ul av'a'regul a'var'eg'ul av'a'reg'ul
avar'em av'a'rem a'var'em
avar'u'lin avar'ul'in av'a'rul'in a'var'ul'in
avar'ul a'var'ul av'a'rul
avar'ul'aĉ avar'u'laĉ av'a'rul'aĉ a'var'ul'aĉ
avar'vort a'var'vort
avar'ĝoj'aĉ a'var'ĝoj'aĉ
avatar a'vat'ar av'a'tar
avel a'vel
avel av'el a'vel
avel'arb a'vel'arb
avel'arbust a'velar'bust avel'ar'bust
avel'arbust'ar avel'arb'u'star avel'ar'bust'ar a'velar'bust'ar
avel'kolor a'velk'ol'or
avel'koril a'velk'or'il
avel'okr'em avel'o'krem av'e'lokr'em
avel'suker'aĵ a'vel'suker'aĵ
avel'uj a'vel'uj av'elu'j
avel'verg a'vel'verg
aven a'ven
aven a'ven a've'n
aven a'ven av'en a've'n
aven'aĵ a'ven'aĵ a've'n'aĵ
aven'aĵ av'en'aĵ a'ven'aĵ a've'n'aĵ
aven'farun a'ven'farun aven'fa'run
aven'flok a'ven'flok
aven'grajn aven'graj'n
aven'gri a'ven'gri
aven'kaĉ a'venk'aĉ a'ven'kaĉ
aven'kest a'venk'est
aven'manĝ a'ven'manĝ
aven'ogr'i aven'o'gri a'ven'ogr'i
aven'pajl a'ven'pajl
aven'pajl'er a'ven'pajl'er
aven'pan a'ven'pan
aven'rikolt a'ven'rikolt
aven'sup a'ven'sup
aven'turism aventur'ism
aven'turist'in aventur'ist'in
aventin aven'tin a'vent'in
aventur aven'tur a'vent'ur
aventur'ad aven'tur'ad a'vent'ur'ad
aventur'am aven'tur'am a'vent'ur'am
aventur'ant aven'tur'ant
aventur'aĉ aven'tur'aĉ a'vent'ur'aĉ
aventur'aĵ aven'tur'aĵ a'vent'ur'aĵ
aventur'ec aven'tur'ec
aventur'eg aven'tur'eg
aventur'em aven'tur'em
aventur'et aven'tur'et
aventur'ist aven'turist
aventur'o'plen aventur'op'len aven'tur'op'len a'vent'ur'op'len
aventur'park aven'turp'ark a'vent'ur'park
aventur'plen aven'turp'len a'vent'ur'plen
aventur'rakont a'vent'ur'rakont
aventur'roman aventur'roma'n a'vent'ur'roman
aventur'ul aven'tur'ul a'vent'ur'ul
aventur'um aven'tur'um a'vent'ur'um
aventurin aventur'in a'vent'urin
avenu aven'u av'enu a'ven'u
avenu'j aven'uj a'ven'uj av'enu'j
averaĝ a'ver'aĝ av'e'raĝ
averaĝ'ul av'e'raĝ'ul a'ver'aĝ'ul
averi a'ver'i
averi av'er'i a'ver'i
averi'int a'ver'i'int
avern a'ver'n
avero a'ver'o av'e'ro a've'ro
avers a'vers
avers'ig a'vers'ig
avert a'vert
avert'ad a'vert'ad
avert'afiŝ a'vert'afiŝ
avert'ant a'vert'ant
avert'aspekt avert'a'spekt
avert'at a'vert'at
avert'eg a'vert'eg a'ver'teg av'er'teg
avert'il a'vert'il
avert'int av'er'tint a'vert'int
avert'it a'ver'tit av'er'tit a'vert'it
avert'iĝ a'vertiĝ a'vert'iĝ
avert'lanĉ'ist a'vert'lanĉ'ist
avert'lum a'vert'lum
avert'o'mesaĝ avert'om'e'saĝ a'vert'om'e'saĝ
avert'o'signal avert'o'sign'al avert'os'ig'n'al a'vert'os'ig'n'al
avert'ob'at avert'o'bat a'vert'ob'at
avert'okr'i a'vert'okr'i
avert'parol a'vert'parol
avert'sign a'vert'sign
avert'signal a'vert'signal avert'sign'al
avest a'vest
avest av'est a'vest
avi a'vi
avi av'i a'vi
avi'dant avid'ant a'vid'ant
avi'eg a'vi'eg
avi'ist a'vi'ist
avi'n a'vin
avi'n a'vin a'vi'n
avi'n av'in a'vin a'vi'n
avi'net a'vin'et
avi'o'pilot avi'o'pil'ot
avi'ok'ure'j avi'o'kur'ej
avi'trafik avi'traf'ik a'vitr'a'fik
aviad avi'ad
aviad avi'ad a'vi'ad
aviad'arme avi'a'darm'e
aviad'art avi'ad'art
aviad'bilet aviad'bi'let
aviad'em avi'ad'em a'vi'ad'em
aviad'histori aviad'his'tori
aviad'i'lar aviad'il'ar avi'ad'il'ar avi'a'dil'ar
aviad'i'leg avi'a'dil'eg
aviad'i'let avi'a'dil'et
aviad'i'list aviad'il'ist
aviad'il avi'ad'il avi'a'dil
aviad'il'baz avi'ad'il'baz avi'a'dil'baz
aviad'il'bilet aviad'il'bi'let
aviad'il'fabrik'ist aviad'il'fa'brik'ist
aviad'il'flug avi'a'dil'flug
aviad'il'kompani aviad'il'kompan'i
aviad'il'model aviad'il'mod'el avi'a'dil'model
aviad'il'motor aviad'il'mot'or
aviad'il'pilot avi'a'dil'pilot aviad'il'pil'ot
aviad'il'plane aviad'il'plan'e
aviad'il'seri aviad'il'ser'i
aviad'il'voj avi'ad'il'voj avi'a'dil'voj
aviad'il'ŝip avi'a'dil'ŝip
aviad'il'ŝip avi'ad'il'ŝip avi'a'dil'ŝip
aviad'il'ŝtel avi'a'dil'ŝtel
aviad'ile'j avi'ad'ile'j avi'a'dil'ej
aviad'ist avi'a'dist
aviad'kompani aviad'kompan'i
aviad'maŝin aviad'maŝ'in
aviad'ministeri aviad'mini'ster'i
aviad'sekci aviad'sekc'i
aviad'ŝip avi'ad'ŝip
avicen a'vic'en
aviceni avicen'i a'vic'en'i
avid a'vid
avid'ad a'vid'ad
avid'at avi'dat a'vid'at
avid'aĉ a'vid'aĉ
avid'aĵ a'vid'aĵ
avid'ec a'vid'ec
avid'eg a'vid'eg
avid'em a'vid'em
avid'impet a'vid'impet
avid'iĝ a'vid'iĝ
avid'mien a'vid'mien
avid'soif a'vid'soif
avid'ul a'vid'ul
avikulari avi'kul'ari
avis av'is
avitaminoz a'vitamin'oz
aviz a'viz
aviz'ant a'viz'ant
aviz'it a'vizit
aviz'o'tabul aviz'ot'a'bul
avocet av'o'cet
avokad a'vok'ad av'o'kad
avokad'arb a'vok'ad'arb av'o'kad'arb
avokad'uj a'vok'ad'uj av'o'kad'uj
az'enant azen'ant
az'i'an az'ia'n
az'i'an'in az'ia'ni'n az'ia'n'in
az'ide'ven azid'e'ven az'i'dev'en
aza'bicikl aza'bi'cikl az'abi'cikl
azale az'ale aza'le
azar az'ar
azarol azar'ol aza'rol
azel az'el
azel'at a'ze'lat az'e'lat
azen a'zen
azen a'zen a'ze'n
azen a'zen az'en a'ze'n
azen'ar a'zen'ar
azen'aĉ az'en'aĉ a'zen'aĉ a'ze'n'aĉ
azen'aĵ az'en'aĵ a'zen'aĵ a'ze'n'aĵ
azen'blek a'zen'blek
azen'ec a'zen'ec
azen'eg a'zen'eg az'e'neg
azen'ej a'zen'ej az'e'ne'j a'ze'ne'j
azen'et az'e'net a'zen'et
azen'febr a'zen'febr
azen'fel a'zen'fel
azen'greg a'zen'greg
azen'id a'zen'id
azen'ig a'zen'ig
azen'ig'it a'zen'ig'it
azen'in a'zen'in
azen'in a'zen'in a'ze'ni'n
azen'ist a'zen'ist
azen'iĝ a'zen'iĝ
azen'kap a'zen'kap
azen'kard a'zen'kard
azen'konduk'ant azen'kon'du'kant
azen'mens'ul a'zen'mens'ul
azen'orel a'zen'orel azen'o'rel
azen'pel'ist a'zen'pel'ist
azen'pied a'zen'pied
azen'pont a'zen'pont
azen'reĝ a'zen'reĝ
azen'viand az'envi'and
azen'vost a'zen'vost
azen'ĉar a'zen'ĉar
azeotrop az'e'o'trop
azid az'id
azidotimidin azid'ot'imid'in azid'o'timid'in
azil az'il
azil'don az'il'don
azil'ej az'il'ej az'ile'j az'i'le'j
azil'ej az'ile'j
azil'ekzamen'ad azil'ekz'am'enad azil'ekz'a'menad
azil'hejm az'il'hejm
azil'os'er'ĉant azil'o'serĉ'ant
azil'pet az'il'pet
azil'politik azil'poli'tik
azil'ser'ĉant azil'serĉ'ant
azil'ul az'i'lul
azimen a'zim'en
azimut az'i'mut a'zim'ut
azo a'zo az'o
azo'benzen azo'benz'en azo'ben'zen az'obe'n'zen
azo'deriv'aĵ azo'der'iv'aĵ
azoik azo'ik a'zo'ik
azoksi azo'ksi az'oksi az'oks'i
azol az'ol
azol'ac azo'lac
azot az'ot
azot'acid azot'a'cid azo'ta'cid
azot'emi azo'tem'i
azot'uri azo'tur'i
azov az'ov
aztek az'tek
aztek'aĵ az'tek'aĵ
aztek'i'din aztek'id'in az'tek'id'in
aztek'ism az'tek'ism
azuleĥ az'ul'eĥ
aĉ'a'ĵar aĉ'aĵ'ar
aĉ'adjektiv aĉ'adjekt'iv aĉ'ad'j'ekt'iv
aĉ'aspekt aĉ'as'pekt aĉ'a'spekt
aĉ'etat aĉet'at
aĉ'humor aĉ'hum'or
aĉ'kolor aĉ'kol'or
aĉ'odor aĉ'o'dor
aĉ'odor aĉ'o'dor aĉ'od'or
aĉ'u'lin aĉ'ul'in aĉ'u'li'n
aĉ'ul'ar a'ĉu'lar aĉ'u'lar
aĉ'ul'et a'ĉu'let aĉ'u'let
aĉet aĉ'et
aĉet'ad aĉ'et'ad
aĉet'an'tar aĉet'ant'ar aĉ'eta'n'tar aĉ'e'tan'tar
aĉet'aĵ aĉ'et'aĵ
aĉet'aĵ'et aĉet'a'ĵet aĉ'eta'ĵet
aĉet'bedaŭr aĉet'be'daŭr
aĉet'cel aĉ'et'cel
aĉet'e'mul aĉ'e'tem'ul
aĉet'eg aĉ'e'teg
aĉet'ej aĉ'e'te'j
aĉet'ej aĉ'et'ej a'ĉe'te'j aĉ'e'te'j
aĉet'ekskurs aĉet'eks'kurs aĉ'e'teks'kurs
aĉet'em aĉ'e'tem
aĉet'em aĉ'e'tem aĉ'et'em
aĉet'end aĉ'etend aĉ'e'tend
aĉet'ig aĉ'e'tig
aĉet'ig'it aĉ'e'tig'it
aĉet'il aĉ'et'il
aĉet'int aĉ'e'tint
aĉet'is'tin aĉet'ist'in aĉ'e'tis'tin
aĉet'it aĉ'e'tit
aĉet'kontrakt aĉet'kontr'akt aĉet'kon'trakt
aĉet'o'kost aĉet'ok'ost
aĉet'o'vend aĉet'ov'end
aĉet'ofic'ej aĉ'e'tof'ic'ej
aĉet'okaz aĉet'o'kaz
aĉet'on'tin aĉet'ont'in aĉ'e'ton'tin
aĉet'operaci aĉet'operac'i aĉet'oper'ac'i aĉet'op'e'raci
aĉet'os'um aĉ'etos'um
aĉet'ot aĉ'e'tot
aĉet'ot'aĵ aĉ'e'tot'aĵ
aĉet'pov'o'korekt'it aĉet'pov'ok'o'rekt'it
aĉet'program aĉet'pro'gram
aĉet'propon aĉet'prop'on
aĉet'provok aĉet'prov'ok
aĉet'rimed aĉet'rim'ed aĉ'e'tri'med
aĉet'sak aĉ'et'sak
aĉet'stimul'ad aĉet'stim'ul'ad
aĉet'um aĉ'et'um
aĉet'um'ad aĉ'et'um'ad
aĉet'vojaĝ aĉet'voj'aĝ
aĉet'vol aĉ'et'vol
aĉet'ĉef aĉ'et'ĉef
aĉeŭle aĉ'eŭ'le
aĝ'em a'ĝem
aĝ'o'griz aĝ'ogr'iz
aĝ'o'kaduk aĝ'ok'a'duk
aĝ'o'kaduk'ec aĝ'ok'a'duk'ec
aĝ'o'kategori aĝ'ok'a'teg'or'i
aĝ'o'spac aĝ'os'pac
aĝ'o'struktur aĝ'os'truk'tur aĝ'ost'rukt'ur
aĝ'ok'las aĝ'o'klas
aĝ'op'rezid'ant aĝ'o'prezid'ant
aĝ'ozon aĝ'o'zon aĝ'oz'on aĝ'o'zo'n
aĝ'piramid aĝ'piram'id aĝ'pir'amid
aĝ'ul'in aĝ'u'lin aĝ'u'li'n
aĝi a'ĝi aĝ'i
aĝiot aĝi'ot
aĝiot'ad aĝi'ot'ad
aĥil a'ĥil
aĵur a'ĵur
aĵur a'ĵur aĵ'ur
aĵur'form a'ĵur'form
aŝok a'ŝok
aŭ'dat aŭd'at
aŭ'dig aŭd'ig
aŭ'dig'ad aŭd'ig'ad
aŭ'dig'at aŭd'ig'at
aŭ'dig'ebl aŭd'ig'ebl
aŭ'dot'romp aŭd'o'tromp aŭd'ot'romp
aŭ'dot'ru aŭd'o'tru aŭd'ot'ru
aŭ'stri'an aŭstr'ia'n
aŭ'stri'an'in aŭstr'ia'ni'n
aŭ'stri'hungar aŭstr'i'hungar
aŭ'tet aŭt'et
aŭ'tog'as aŭt'o'gas
aŭ'tol'as'ej aŭt'ol'as'ej aŭt'o'las'ej
aŭ'tol'av'ad aŭt'ol'a'vad aŭt'ol'av'ad aŭt'o'lav'ad
aŭ'tol'um aŭt'o'lum aŭt'ol'um
aŭ'tolu aŭ'tol'u aŭt'ol'u
aŭ'tom'unt'ej aŭt'om'unt'ej aŭt'o'munt'ej
aŭ'top'art aŭt'op'art aŭt'o'part
aŭ'top'ec'ar aŭt'op'ec'ar aŭt'op'e'car aŭt'o'pec'ar
aŭ'torin aŭtor'in aŭ'tori'n
aŭbrieti aŭ'bri'et'i
aŭd'ant aŭ'dant
aŭd'ant'ar aŭ'dan'tar aŭ'dant'ar aŭd'an'tar
aŭd'aparat aŭd'a'par'at
aŭd'distanc aŭd'dist'anc aŭd'di'stanc
aŭd'i'let aŭ'dil'et
aŭd'i'pov aŭd'ip'ov
aŭd'i'ĝet aŭd'iĝ'et
aŭd'ig'ant aŭ'dig'ant aŭd'i'gant
aŭd'ig'it aŭ'dig'it
aŭd'il aŭ'dil
aŭd'konversaci aŭd'konvers'ac'i aŭd'kon'vers'ac'i
aŭd'mezur aŭd'mez'ur
aŭd'o'sorĉ'it aŭd'o'sor'ĉit aŭd'os'or'ĉit
aŭd'op'ov aŭd'o'pov aŭ'dop'ov
aŭd'os'ent aŭd'o'sent
aŭd'ot aŭ'dot
aŭd'parol'il aŭd'par'o'lil aŭd'par'ol'il
aŭdac aŭ'dac
aŭdac aŭd'ac aŭ'dac
aŭdac'ant aŭd'ac'ant aŭ'dac'ant
aŭdac'aĵ aŭ'dac'aĵ aŭd'ac'aĵ
aŭdac'eg aŭ'dac'eg
aŭdac'ig aŭd'ac'ig aŭ'dac'ig
aŭdac'ig'it aŭ'dac'ig'it aŭd'ac'ig'it
aŭdac'iĝ aŭd'ac'iĝ aŭ'dac'iĝ
aŭdac'kapabl aŭ'dac'kapabl
aŭdac'plen aŭ'dac'plen
aŭdac'ul aŭd'ac'ul aŭ'dac'ul
aŭditor aŭd'i'tor aŭd'it'or
aŭditori aŭditor'i
aŭditori aŭditor'i aŭd'i'tori
aŭgmentativ aŭgment'at'iv
aŭgur'dot aŭ'gurd'ot
aŭgur'is'tin aŭgur'ist'in
aŭgur'salon aŭgur'sal'on
aŭgust aŭ'gust
aŭgust'an aŭ'gust'an
aŭgust'an'in aŭ'gust'an'in
aŭgust'ec aŭ'gust'ec
aŭgust'en'an aŭ'gust'en'an
aŭgust'en'ec aŭ'gust'en'ec
aŭgust'in aŭ'gust'in
aŭkci aŭk'ci
aŭkci'ad aŭk'ci'ad
aŭkci'at aŭk'ci'at
aŭkci'ej aŭk'ci'ej
aŭkci'ig aŭk'ci'ig
aŭkci'ist aŭk'ci'ist
aŭkci'it aŭk'ci'it
aŭkci'iĝ aŭk'ci'iĝ
aŭkci'ot aŭk'ci'ot
aŭkci'ot'aĵ aŭk'ci'ot'aĵ
aŭkci'ret'ej aŭk'cir'et'ej
aŭkland aŭk'land
aŭksin aŭk'sin aŭ'ksi'n
aŭkume aŭk'ume
aŭlid aŭl'id
aŭreli aŭ'rel'i
aŭreli aŭr'eli aŭ'rel'i
aŭrelian aŭreli'an aŭr'e'lian
aŭreol aŭr'eol
aŭreol'it aŭr'eol'it aŭr'e'o'lit
aŭreomicin aŭ're'om'ic'in aŭr'e'om'ic'in
aŭrignaci aŭr'ig'naci aŭr'ignac'i
aŭrik aŭr'ik
aŭrikul aŭrik'ul aŭr'i'kul aŭr'ik'ul
aŭrikulari aŭrikul'ari aŭrik'ul'ari
aŭrikulari'ac aŭrikul'ari'ac aŭrik'ul'ari'ac
aŭripigment aŭr'i'pigment
aŭror aŭr'or aŭ'ror
aŭror'iĝ aŭr'or'iĝ aŭ'ror'iĝ
aŭror'ost'el aŭror'o'stel aŭr'o'rost'el
aŭskult'an'tar aŭskult'ant'ar
aŭskult'manier aŭskult'mani'er
aŭskult'o'staci aŭskult'ost'ac'i
aŭspici aŭ'spic'i
aŭspici'it aŭ'spic'i'it
aŭster aŭ'ster
aŭstr'a'brit aŭ'strab'rit
aŭstr'ali aŭstral'i
aŭstr'i aŭ'stri
aŭstr'in aŭ'stri'n
aŭstr'o'hungari aŭstr'o'hungar'i
aŭstr'okult'ur aŭstr'o'kultur
aŭstral aŭstr'al
aŭstral'ia'n aŭstr'ali'an aŭstr'a'lian
aŭstral'ia'ni'n aŭstr'ali'an'in aŭstr'a'lian'in
aŭstral'ide'ven aŭstr'ali'dev'en
aŭstralazi aŭstral'az'i aŭstr'al'az'i
aŭstralopitek aŭstral'o'pitek aŭstral'opi'tek aŭstr'alo'pitek
aŭstralopitek'en aŭstral'opi'tek'en aŭstr'alo'pitek'en aŭstral'o'pitek'en
aŭt'aĉ aŭ'taĉ
aŭt'eg aŭ'teg
aŭt'ej aŭ'te'j
aŭt'impost aŭ'tim'post
aŭt'ist'in aŭ'tis'tin aŭt'is'tin
aŭt'o'akcident aŭt'o'akci'dent
aŭt'o'amas aŭt'o'a'mas
aŭt'o'bateri aŭt'ob'a'teri aŭt'ob'a'ter'i
aŭt'o'ekskurs aŭt'o'eks'kurs
aŭt'o'emisi'ad aŭt'o'emi'si'ad aŭt'o'e'misi'ad
aŭt'o'evolu'ig'ant aŭt'o'evolu'i'gant aŭt'o'e'vol'u'ig'ant
aŭt'o'fa'kul aŭt'o'fak'ul aŭ'tof'a'kul
aŭt'o'fabrik aŭ'tof'a'brik aŭt'o'fa'brik
aŭt'o'fabrik aŭt'o'fa'brik
aŭt'o'fabrik'ist aŭt'o'fa'brik'ist
aŭt'o'fenestr aŭt'o'fen'estr
aŭt'o'firma aŭt'o'firm'a
aŭt'o'gard'ist aŭ'tog'ard'ist
aŭt'o'gum aŭ'tog'um
aŭt'o'horloĝ aŭt'o'hor'loĝ
aŭt'o'imun aŭt'o'i'mu'n
aŭt'o'industri aŭt'o'indus'tri aŭt'o'ind'u'stri
aŭt'o'kapot aŭt'ok'a'pot aŭt'o'kap'ot
aŭt'o'kavalkad aŭt'ok'av'alkad aŭt'ok'aval'kad
aŭt'o'kofr'uj aŭt'ok'o'fru'j
aŭt'o'komerc aŭt'o'kom'erc
aŭt'o'komerc'ist aŭt'ok'omer'cist
aŭt'o'konduk'ant aŭt'ok'ond'u'kant aŭt'o'kon'duk'ant
aŭt'o'konkurs aŭt'o'konk'urs aŭt'ok'on'kurs
aŭt'o'korn aŭt'ok'orn aŭt'o'kor'n
aŭt'o'kur'ej aŭt'ok'ure'j
aŭt'o'kvant aŭt'ok'vant
aŭt'o'labor'ist aŭ'tol'a'bor'ist
aŭt'o'lern'ej aŭ'toler'ne'j aŭ'tol'er'ne'j
aŭt'o'maŝin aŭt'o'maŝ'in aŭt'om'a'ŝi'n aŭ'tom'a'ŝi'n
aŭt'o'mekanik aŭt'om'e'kan'ik aŭt'o'mek'an'ik aŭt'om'ek'an'ik aŭ'tom'ek'an'ik
aŭt'o'merkat aŭt'omer'kat aŭt'o'mer'kat aŭ'tom'er'kat
aŭt'o'meĥanik'ist aŭt'om'eĥ'an'i'kist aŭ'tom'eĥ'an'ik'ist
aŭt'o'motor aŭt'om'ot'or aŭt'o'mot'or aŭt'om'o'tor aŭ'tom'ot'or
aŭt'o'negoc'ist aŭt'oneg'o'cist
aŭt'o'park'ej aŭ'top'arke'j aŭt'op'arke'j aŭt'o'par'ke'j
aŭt'o'plen aŭt'op'len aŭ'top'len
aŭt'o'pord aŭ'top'ord
aŭt'o'posed aŭt'op'o'sed aŭ'top'os'ed aŭt'op'os'ed
aŭt'o'posed'ant aŭt'op'o'sed'ant aŭt'op'os'e'dant
aŭt'o'post'kur aŭt'op'ost'kur aŭ'top'ost'kur
aŭt'o'pram'ŝip aŭ'top'ram'ŝip aŭt'op'ram'ŝip
aŭt'o'produkt aŭt'op'ro'dukt
aŭt'o'produkt'ad aŭt'op'ro'dukt'ad
aŭt'o'reklam aŭtor'e'klam aŭtor'ek'lam aŭ'tore'klam
aŭt'o'ruin aŭtor'u'in aŭ'tor'u'in
aŭt'o'signal aŭt'o'sign'al
aŭt'o'simbol aŭt'o'sim'bol
aŭt'o'staci aŭ'tost'ac'i
aŭt'o'stir'ad aŭt'os'tir'ad aŭt'ost'i'rad aŭ'tost'ir'ad
aŭt'o'stir'ant aŭ'tost'ir'ant
aŭt'o'stir'il aŭ'tost'ir'il
aŭt'o'sugest aŭt'os'u'gest
aŭt'o'sugesti aŭt'o'sugest'i aŭt'os'u'gest'i
aŭt'o'taksimetr aŭt'o'taksi'metr
aŭt'o'trafik aŭt'o'traf'ik
aŭt'o'tunel aŭt'o'tun'el
aŭt'o'vand aŭt'ov'and
aŭt'o'ven'dej aŭt'ov'en'dej aŭt'o'vend'ej aŭt'ov'end'ej
aŭt'o'vend'ist aŭt'ov'en'dist aŭt'ov'end'ist aŭt'o'ven'dist
aŭt'o'vetur aŭt'o'vet'ur aŭt'ov'et'ur aŭt'ov'e'tur
aŭt'o'vetur'ad aŭt'o'vet'ur'ad aŭt'ov'e'tur'ad
aŭt'o'vetur'ad aŭt'ov'et'ur'ad aŭt'o'vet'ur'ad aŭt'ov'e'tur'ad aŭt'ov'et'u'rad
aŭt'o'vetur'ant aŭt'ov'e'tur'ant
aŭt'o'voj aŭt'ov'o'j
aŭt'o'vojaĝ'ant aŭt'o'voj'aĝ'ant
aŭt'o'vrak'ej aŭt'ov'rak'ej aŭt'ovr'ake'j
aŭt'o'ŝos'ej aŭt'o'ŝose'j
aŭt'o'ŝose aŭt'o'ŝos'e
aŭt'ob'rul'ig aŭt'o'bru'lig aŭt'o'brul'ig aŭt'ob'ru'lig
aŭt'od'is'sekc aŭt'o'dis'sekc
aŭt'od'rak aŭt'o'drak
aŭt'odr'om aŭt'o'drom
aŭt'ok'roz'ad aŭt'okr'oz'ad aŭt'o'kroz'ad
aŭt'okr'iz aŭt'ok'riz aŭt'o'kriz
aŭt'om'al'san'ul'ej aŭt'o'mal'san'ul'ej aŭ'tom'al'san'ul'ej
aŭt'op'arkad aŭt'o'park'ad
aŭt'op'lat aŭt'o'plat aŭ'top'lat
aŭt'op'um'pil aŭ'top'um'pil aŭt'o'pum'pil aŭt'o'pump'il
aŭt'orest'aĵ aŭtor'est'aĵ aŭt'o'rest'aĵ
aŭt'os'port aŭt'o'sport
aŭt'os'pur aŭt'o'spur
aŭt'ozon aŭt'o'zon
aŭtarci aŭ'tar'ci aŭt'ar'ci
aŭtarki aŭt'arki
aŭtent aŭ'tent
aŭtent aŭt'ent aŭ'tent
aŭtent'ec aŭ'tent'ec aŭt'ent'ec
aŭtent'ig aŭ'ten'tig aŭt'en'tig aŭ'tent'ig
aŭtentik aŭtent'ik aŭ'tent'ik
aŭtentik'aĵ aŭtent'ik'aĵ aŭ'tent'ik'aĵ
aŭtentik'ec aŭtent'ik'ec aŭ'tent'ik'ec
aŭtentik'ig aŭtent'ik'ig aŭ'tent'ik'ig
aŭtentik'ig'it aŭtent'ik'ig'it aŭ'tent'ik'ig'it
aŭtigen aŭ'tig'en aŭt'i'gen aŭt'ig'en
aŭtism aŭt'ism
aŭtism'ul aŭ'tis'mul aŭt'is'mul aŭt'ism'ul
aŭtobiografi aŭt'o'biografi aŭt'o'biograf'i
aŭtobiografi'ec aŭt'o'biografi'ec
aŭtobus aŭt'obus aŭt'o'bus
aŭtobus'et aŭt'obus'et aŭt'o'bus'et
aŭtobus'form aŭt'obus'form
aŭtobus'halt'ej aŭt'obus'halt'ej
aŭtobus'koridor aŭt'ob'u'skori'dor
aŭtobus'lini aŭt'obus'lini
aŭtobus'ret aŭt'obus'ret aŭt'o'bus'ret
aŭtobus'transport aŭtobus'trans'port aŭtobus'tra'n'sport
aŭtobus'vetur aŭt'obus'vetur
aŭtodafe aŭt'od'a'fe
aŭtodafe'it aŭt'od'a'fe'it
aŭtodidakt aŭt'o'did'akt
aŭtogami aŭt'o'gami aŭ'tog'ami aŭt'o'gam'i
aŭtogen aŭt'o'gen aŭ'tog'en
aŭtogir aŭt'o'gir aŭ'tog'ir
aŭtograf aŭt'o'graf
aŭtograf'aĵ aŭt'o'graf'aĵ
aŭtografi aŭtograf'i aŭt'o'grafi
aŭtokataliz aŭ'tokat'aliz aŭt'o'kataliz
aŭtoklav aŭt'o'klav aŭt'ok'lav
aŭtokrat aŭt'ok'rat
aŭtokrat aŭt'ok'rat aŭt'okr'at
aŭtokrat'ec aŭt'ok'rat'ec aŭt'okr'at'ec
aŭtokrat'em aŭt'okr'a'tem aŭt'ok'rat'em aŭt'okr'at'em
aŭtokrati aŭtokrat'i aŭt'o'krati
aŭtokton aŭt'ok'ton aŭt'okt'on
aŭtoliz aŭt'ol'iz aŭt'o'liz aŭ'tol'iz
aŭtomaci aŭt'om'ac'i aŭ'tom'ac'i aŭt'o'mac'i
aŭtomaci'ig'it aŭt'o'mac'i'ig'it aŭ'tom'ac'i'ig'it aŭt'om'ac'i'ig'it
aŭtomat aŭ'tomat aŭ'tom'at
aŭtomat aŭ'tomat aŭ'tom'at aŭt'o'mat
aŭtomat'ar aŭ'tomat'ar aŭ'tom'at'ar aŭt'om'a'tar
aŭtomat'aĵ aŭ'tomat'aĵ aŭ'tom'at'aĵ aŭt'o'mat'aĵ
aŭtomat'ec aŭ'tomat'ec aŭ'tom'at'ec aŭt'o'mat'ec
aŭtomat'ig aŭ'tomat'ig aŭt'om'a'tig aŭ'tom'at'ig
aŭtomat'ig'ebl aŭ'tomat'ig'ebl aŭ'tom'at'ig'ebl aŭt'om'a'tig'ebl
aŭtomat'ig'it aŭ'tomat'ig'it aŭ'tom'at'ig'it aŭt'om'a'tig'it
aŭtomat'ik aŭt'om'atik aŭ'tomat'ik
aŭtomat'ism aŭ'tomat'ism aŭ'tom'at'ism
aŭtomat'iĝ aŭ'tomat'iĝ aŭ'tom'at'iĝ aŭt'o'mat'iĝ
aŭtomat'iĝ'ad aŭ'tomat'iĝ'ad aŭt'o'mat'iĝ'ad aŭ'tom'at'iĝ'ad
aŭtomat'mark aŭ'tomat'mark
aŭtomat'paf'il aŭ'tomat'paf'il
aŭtomat'paf'il aŭ'tomat'paf'il aŭ'tom'at'paf'il
aŭtomat'reĝim aŭ'tomat'reĝim
aŭtomat'salon aŭ'tomat'salon
aŭtomobil aŭt'o'mobil
aŭtomobil'ad aŭt'om'obi'lad aŭ'tom'obi'lad aŭt'o'mobil'ad
aŭtomobil'ej aŭt'o'mobil'ej aŭ'tom'obi'le'j aŭt'om'obi'le'j
aŭtomobil'ekspedici aŭtomobil'eksped'ic'i
aŭtomobil'et aŭt'om'o'bilet aŭt'o'mobil'et
aŭtomobil'fabrik aŭt'o'mobil'fabrik
aŭtomobil'fabrik'ant aŭt'o'mobil'fabrik'ant
aŭtomobil'ig aŭt'o'mobil'ig aŭ'tom'obi'lig aŭt'om'obi'lig
aŭtomobil'industri aŭtomobil'indus'tri aŭt'o'mobil'industri
aŭtomobil'ism aŭt'o'mobil'ism
aŭtomobil'ist aŭt'om'obi'list aŭt'o'mobil'ist
aŭtomobil'kompani aŭtomobil'kompan'i
aŭtomobil'merkat aŭt'o'mobil'merkat
aŭtomobil'pord'et aŭt'o'mobil'pord'et
aŭtomobil'produkt'ist aŭt'o'mobil'produkt'ist
aŭtomobil're'stadi'gej aŭtomobil'rest'ad'ig'ej aŭt'o'mobil'rest'ad'ig'ej
aŭtomobil'rest'ej aŭt'o'mobil'rest'ej
aŭtomobil'sektor aŭt'o'mobil'sektor
aŭtomobil'stir'ant aŭt'o'mobil'stir'ant
aŭtomobil'trafik aŭt'o'mobil'trafik
aŭtomorfi aŭt'o'morfi aŭt'o'morf'i
aŭtonom aŭ'ton'om aŭt'o'nom
aŭtonom aŭt'on'om aŭ'ton'om aŭt'o'nom
aŭtonom'ec aŭt'on'om'ec aŭt'o'nom'ec aŭ'ton'om'ec
aŭtonom'ig aŭt'o'nom'ig aŭ'ton'om'ig
aŭtonom'ig'ec aŭ'ton'om'ig'ec aŭt'o'nom'ig'ec
aŭtonom'ism aŭ'ton'om'ism aŭt'o'nom'ism
aŭtonom'ist aŭt'o'nom'ist aŭ'ton'om'ist
aŭtonom'iĝ aŭt'o'nom'iĝ aŭ'ton'om'iĝ
aŭtonomi aŭtonom'i aŭt'o'nom'i aŭ'ton'om'i
aŭtonomi'ist aŭtonom'i'ist aŭ'ton'om'i'ist aŭt'o'nom'i'ist
aŭtor aŭ'tor
aŭtor aŭ'tor aŭt'or
aŭtor'ad aŭt'o'rad aŭ'tor'ad
aŭtor'ad'i aŭ'tora'di aŭt'o'radi
aŭtor'ec aŭ'tor'ec
aŭtor'ekzempler aŭtor'ekzempl'er
aŭtor'i'parad aŭt'o'ripar'ad
aŭtor'i'pare'j aŭtor'ip'are'j aŭt'o'ripar'ej aŭ'tori'pare'j
aŭtor'ip'arist aŭt'o'ripar'ist
aŭtor'it aŭ'tor'it
aŭtor'it aŭ'tor'it aŭt'o'rit
aŭtor'nom aŭ'torn'om aŭ'tor'nom aŭt'orn'om
aŭtor'part'o'pren aŭtor'part'op'ren
aŭtor'rajt aŭ'tor'rajt
aŭtoritat aŭtor'it'at
aŭtoritat'ec aŭtor'it'at'ec
aŭtoritat'em aŭ'tori'ta'tem aŭtor'it'at'em
aŭtoritat'ig aŭ'tori'ta'tig aŭtor'it'at'ig
aŭtoritat'ig'it aŭtor'it'at'ig'it aŭ'tori'ta'tig'it
aŭtoritat'ism aŭtor'it'at'ism
aŭtoritat'ism'ul aŭtor'it'at'ism'ul aŭ'tori'ta'tis'mul
aŭtoritat'ul aŭtor'it'at'ul
aŭtoritat'ul'ar aŭtor'i'tatu'lar aŭ'tori'tatu'lar aŭtor'it'at'ul'ar
aŭtosom aŭt'o'som aŭt'os'om
aŭtun aŭ'tun aŭt'u'n
aŭtun'ec aŭ'tun'ec
aŭtun'fest aŭ'tun'fest
aŭtun'flu aŭ'tun'flu aŭt'u'n'flu
aŭtun'foli aŭtun'fol'i aŭ'tun'foli
aŭtun'iĝ aŭ'tun'iĝ
aŭtun'iĝ'ont aŭ'tun'iĝ'ont
aŭtun'kolor aŭ'tun'kolor aŭtun'kol'or
aŭtun'mal'varm aŭtun'malv'arm
aŭtun'maten aŭ'tun'maten
aŭtun'mez aŭ'tun'mez aŭt'u'n'mez
aŭtun'tag aŭt'unt'ag aŭ'tun'tag
aŭtun'ton aŭt'unt'on aŭ'tun'ton
aŭtun'ĉiel aŭ'tun'ĉiel
babil'a'dant babil'ad'ant
babil'emu'lin babil'e'mul'in
babil'inklin babil'in'klin
babil'manier babil'mani'er
babil'onan babil'o'nan
babil'u'lin babil'ul'in
babiloni babil'oni
bacil bac'il
badeni baden'i
bagatel'ig'ant bagatel'i'gant
bagaĝ'ident'ig'il bagaĝ'i'dent'ig'il
bagaĝ'vagon bagaĝ'vag'on
bak'forn bak'for'n
bak'i'tar bak'it'ar
bak'is'tin bak'ist'in
bak'mul'dil bak'muld'il
bak'pulvor bak'pulv'or bak'pul'vor
bak'tabul bak'ta'bul
bakalaŭr bak'a'laŭr
bakalaŭr'ec bak'a'laŭr'ec
bakalaŭr'ekzamen bak'a'laŭr'ekzamen
bakalaŭr'ig bak'a'laŭr'ig
bakalaŭr'iĝ bak'a'laŭr'iĝ
bakalaŭr'iĝ'int bak'a'laŭr'iĝ'int
bakelit bak'elit bak'e'lit
bakelit'simil bak'elit'simil
baklav bak'lav
bakteri bak'teri
bakteri'klorofil bak'teri'klorofil bakteri'klor'o'fil
bakteri'o'klorofil bakteri'o'klor'o'fil
bakteri'olog bak'teri'olog
bakteri'ologi bakteri'olog'i bak'teri'ologi
bakteri'oz bak'teri'oz
bakteri'peksi bakteri'peks'i bak'teri'peksi
bakteri'staz bak'teri'staz
baktericid bakteri'cid bak'teri'cid bak'ter'icid
bakteriofaĝ bakteri'o'faĝ bak'teri'o'faĝ
baktri baktr'i bak'tri
bakĥanali bak'ĥan'ali
bal'butil balbut'il
bal'kan'popol bal'kan'po'pol bal'kan'pop'ol
bal'kostum bal'kost'um
bal'mantel bal'man'tel bal'mant'el
bal'mastr'in bal'mast'rin
bal'sal'oneg bal'salon'eg bal'sal'o'neg
bal'salon bal'sal'on
bal'surtut bal'sur'tut
bal'tualet balt'u'a'let
bala bal'a
bala'ad bal'a'ad
bala'ant bal'a'ant
bala'at bal'a'at
bala'aĵ bal'a'aĵ
bala'aĵ'barel bala'aĵ'bar'el
bala'aĵ'ej bal'a'aĵ'ej
bala'aĵ'ist bal'a'aĵ'ist
bala'aĵ'kumul bal'a'aĵ'kumul
bala'aĵ'u'lin bala'a'ĵul'in bala'aĵ'ul'in bal'a'aĵ'ul'in
bala'aĵ'uj bal'a'aĵ'uj
bala'aĵ'ĉar bal'a'aĵ'ĉar
bala'end bal'a'end
bala'et bal'a'et
bala'ig bal'a'ig
bala'il bal'a'il
bala'il'baston bala'il'bast'on
bala'il'bat bal'a'il'bat
bala'il'knab'in bal'a'il'knab'in
bala'il'mov bal'a'il'mov
bala'il'ritm bal'a'il'ritm
bala'is'tin bala'ist'in bal'a'ist'in
bala'ist bal'a'ist
bala'it bal'a'it
bala'nit balan'it
balad bal'ad
balafon bala'fon
balan bala'n
balan bala'n bal'an
balan'cet'ant bala'n'cet'ant
balan'ci'ĝet balanc'iĝ'et bala'n'ci'ĝet
balan'cir balanc'ir
balan'cir balanc'ir bala'n'cir
balan'cir'ant balanc'ir'ant bala'n'cir'ant
balanc'et balan'cet bala'n'cet
balanc'it balan'cit bala'n'cit
balanc'iĝ'em balan'ci'ĝem bala'n'ci'ĝem
balancel balan'cel balanc'el
balancier balan'ci'er
balat bal'at
balaton bala'ton balat'on
balbut bal'but
balbut'ad bal'but'ad
balbut'ant bal'but'ant
balbut'at bal'but'at
balbut'aĵ bal'but'aĵ
balbut'ec bal'but'ec
balbut'em bal'bu'tem bal'but'em
balbut'ig bal'bu'tig bal'but'ig
balbut'it bal'but'it bal'bu'tit
balbut'ul bal'but'ul bal'bu'tul
baldaken bal'da'ken
baldaken bal'da'ken bal'dak'en
baldaken'lit bal'da'ken'lit
baldaken'o'hav bal'da'ken'o'hav
baldaŭ bal'daŭ
baldaŭ'eg bal'daŭ'eg
baldaŭ'et bal'daŭ'et
baldaŭ'iĝ bal'daŭ'iĝ
balduen bal'du'en
baldur bal'dur
balear bal'e'ar
balear'ism bal'e'a'rism
balen bal'en
balen'ar bal'en'ar
balen'aĵ bal'en'aĵ
balen'ed bal'en'ed
balen'eg bal'e'neg
balen'ekspozici balen'eks'pozici
balen'id bal'en'id
balen'o'dent balen'od'ent
balen'vertebr balen'vert'ebr
balen'viand bal'envi'and
balenopter balen'opt'er
balenopter'ed balen'op'tered balen'opt'er'ed
balet bal'et
balet'danc'ist balet'dan'cist
balet'is'tin balet'ist'in bal'e'tis'tin
balet'ist bal'et'ist
balet'jup bal'et'jup
balet'kompani balet'kompan'i
balet'kompon'aĵ balet'kom'po'n'aĵ
balet'o'mani bal'e'toman'i balet'om'an'i
balet'scen'aĵ bal'et'scen'aĵ
balet'ul bal'e'tul bal'et'ul
balg'o'blov'il balg'obl'o'vil
bali bal'i
bali'stik balist'ik
balkani bal'kan'i
balkaŝ bal'kaŝ
balkon bal'kon
balkon'aĵ bal'kon'aĵ
balkon'balustrad balkon'balustr'ad
balkon'et bal'kon'et bal'ko'net
balkon'krad bal'konk'rad
balon bal'on
balon'efik balon'e'fik bal'on'efik
balon'et bal'on'et bal'o'net
balon'farad balon'fa'rad balon'far'ad
balot bal'ot
balot'a'dej balot'ad'ej bal'o'tade'j
balot'a'dej balot'ad'ej bal'ot'ad'ej bal'o'tade'j
balot'ad bal'ot'ad
balot'ad'procez bal'ot'ad'procez
balot'an'tar balot'ant'ar bal'o'tan'tar bal'ot'ant'ar
balot'ant bal'ot'ant
balot'distrikt balot'di'strikt
balot'ej balote'j bal'ot'ej
balot'emu'lin balote'mul'in bal'o'tem'ul'in
balot'fal'sad balot'fals'ad
balot'faz bal'ot'faz
balot'fraŭd bal'ot'fraŭd
balot'gajn bal'ot'gajn balot'gaj'n
balot'ig'at bal'o'tig'at bal'ot'ig'at
balot'il bal'ot'il
balot'il'uj bal'ot'il'uj
balot'int bal'o'tint
balot'it bal'o'tit bal'ot'it
balot'iĝ bal'ot'iĝ
balot'kampanj balot'kampan'j
balot'kart bal'ot'kart
balot'kest bal'ot'kest
balot'koalici balot'ko'a'lici balot'koal'ic'i
balot'komision balot'komisi'on
balot'kontrol balot'kontr'ol
balot'leĝ bal'ot'leĝ
balot'manier balot'mani'er
balot'metod balot'met'od bal'ot'metod
balot'o'kampanj balot'o'kampan'j balot'ok'am'pan'j
balot'o'sistem balot'os'is'tem balot'os'ist'em
balot'o'spec balot'os'pec bal'ot'os'pec
balot'o'strategi balot'o'strateg'i balot'o'strat'eg'i balot'ostr'at'eg'i
balot'ont bal'ot'ont
balot'ot bal'o'tot bal'ot'ot
balot'potencial balot'potenc'ial
balot'premi balot'prem'i
balot'prognoz balot'pro'gnoz
balot'program balot'pro'gram
balot'propagand balot'propag'and
balot'proporci balot'pro'porci
balot'protokol balot'proto'kol
balot'rajt bal'o'trajt
balot'rajt'ig bal'o'trajt'ig
balot'rajt'ig'it bal'o'trajt'ig'it
balot'rajt'ul bal'o'trajt'ul
balot'region balot'regi'on
balot'regul balot'reg'ul bal'o'tre'gul
balot'rezult bal'ot'rezult
balot'sekci balot'sekc'i
balot'sukces bal'ot'sukces
balot'uj bal'o'tuj bal'ot'uj
balot'vic bal'ot'vic
balot'voĉ bal'ot'voĉ
balote balot'e bal'ot'e
balote'lekt balot'elekt
balt'orient bal'tori'ent
baltazar balt'azar
balte balt'e
baltimor bal'timor balt'i'mor
balustrad balustr'ad
balustrad'et balustr'ad'et
balzam balz'am
balzam'ad balz'am'ad
balzam'ant balz'a'mant
balzam'at balz'am'at balz'a'mat
balzam'o'herb balz'am'o'herb
balzam'uj balz'am'uj
balzam'um balz'am'um
balzam'um'ant balzam'u'mant balz'am'um'ant
balzamin balzam'in balz'amin
balzamin'ac balz'a'minac balzam'in'ac
balzamit balzam'it
bambu'aspekt bambu'a'spekt
bambu'ol'anc bambu'o'lanc
ban'anten'ej banan'ten'ej
ban'basen ban'bas'en
ban'bo'lig'it ban'bol'ig'it
ban'ej'akci ban'e'jak'ci
ban'ej'est'rar ban'ej'estr'ar
ban'gast'ej bang'as'te'j ban'gas'te'j
ban'histori ban'his'tori
ban'instal'aĵ ban'in'stal'aĵ
ban'ist'in ban'is'tin
ban'kaban bank'a'ban
ban'kaban bank'a'ban ban'kab'an
ban'kalson ban'kal'son bank'al'son
ban'kalson bank'al'son
ban'kist'fili'n bank'ist'fili'n
ban'kist'in bank'ist'in ban'kis'tin bank'is'tin
ban'koloni bank'ol'oni ban'kolon'i
ban'kostum ban'kost'um bank'ost'um
ban'kurac'ad bank'ur'ac'ad
ban'kutim bank'u'tim
ban'mantel ban'mant'el ban'man'tel
ban'maŝin ban'maŝ'in
ban'ok'uv ban'o'kuv
ban'pantalon ban'pan'talon ban'pan'tal'on
ban'pantalon'et ban'pan'talon'et ban'pan'tal'on'et
ban'sezon ban'se'zon
ban'tig bant'ig
ban'ul'in ban'u'lin
ban'ur'bet ban'urb'et
ban'vetur'il ban've'tur'il
banal ban'al
banal'aspekt banal'a'spekt
banal'aĵ ban'al'aĵ
banal'aĵ'et banal'a'ĵet ban'al'aĵ'et
banal'eg ban'a'leg
banal'eg'aĵ ban'a'leg'aĵ
banal'ig ban'a'lig
banal'ig'ad ban'a'lig'ad
banal'ig'it ban'a'lig'it
banal'ul ban'a'lul ban'al'ul
banan ban'an
banan'aspekt banan'a'spekt
banan'bed ban'an'bed
banan'diktatur banan'diktat'ur
banan'et ban'anet ban'a'net
banan'foli banan'fol'i
banan'kompani banan'kompan'i
banan'muŝ ban'an'muŝ
banan'skatol banan'skat'ol
banan'uj ban'an'uj
banan'ŝel ban'an'ŝel
banaras ban'aras ban'a'ras
band'an ban'dan
band'o'met ban'dom'et band'om'et
band'om ban'dom
bandaĝ band'aĝ
bandaĝ'ad band'aĝ'ad
bandaĝ'ant band'aĝ'ant
bandaĝ'ej band'aĝ'ej
bandaĝ'uj band'aĝ'uj ban'da'ĝu'j
banderil ban'der'il band'er'il
banderil'ist band'er'i'list
banderil'par band'er'il'par
banderol band'e'rol ban'der'ol band'er'ol
banderol'et band'e'rol'et
banderol'it band'er'ol'it band'er'o'lit band'e'rol'it
bandit band'it
bandit'ag band'it'ag band'i'tag
bandit'ar band'it'ar ban'di'tar band'i'tar
bandit'aĵ band'it'aĵ
bandit'ej band'it'ej ban'di'te'j
bandit'estr band'it'estr
bandit'ism band'it'ism
bandolier ban'doli'er
bandoni band'oni
bandung ban'dung band'ung
bangal bang'al
bangal bang'al ban'gal
bangal'or ban'gal'or
bangi bang'i
bangi'fic bang'i'fic
bangi'ofic bang'io'fic
banjan ban'ja'n
bank'ad ban'kad
bank'afer ban'kaf'er
bank'aktiv ban'kakt'iv
bank'art ban'kart
bank'atak bank'a'tak
bank'aŭtomat bank'aŭ'tomat
bank'bilet bank'bi'let
bank'direktor bank'di'rektor bank'direkt'or
bank'ej ban'ke'j
bank'entrepren bank'entre'pren ban'kent'rep'ren
bank'fili bank'fil'i
bank'financ'ad bank'fin'anc'ad
bank'ist ban'kist
bank'ist'ar ban'kist'ar bank'i'star
bank'izer bankiz'er
bank'kapital bank'kap'ital
bank'kontrol'ad bank'kontr'ol'ad bank'kon'trol'ad bank'kont'rol'ad
bank'kredit bank'kred'it
bank'libr'et bank'li'bret
bank'merkat bank'mer'kat
bank'model bank'mod'el
bank'not ban'knot
bank'o'fi'cistin bank'ofic'ist'in bank'o'fi'cist'in
bank'o'firm ban'ko'firm
bank'o'kredit bank'o'kred'it ban'kokr'ed'it
bank'o'sistem bank'os'ist'em bank'os'is'tem
bank'ofic'ej bank'o'fic'ej ban'ko'fic'ej
bank'ofic'ist bank'o'fi'cist
bank'om'alp'len'ig bank'om'al'plen'ig
bank'preskrib bank'pre'skrib bank'pres'krib
bank'pur'ig'ist bank'pur'i'gist
bank'rab ban'krab
bank'rilat ban'kril'at
bank'sekci bank'sekc'i
bank'sekret bank'sek'ret
bank'sektor bank'sekt'or
bank'terminal bank'termin'al bank'termi'n'al
bank'uv ban'kuv
banked bank'ed
banked'ant bank'e'dant
banked'bulk bank'ed'bulk
banked'ej bank'e'dej bank'ed'ej
banked'ej bank'e'dej bank'ed'ej ban'ke'dej
banked'hal bank'ed'hal
banked'o'hal bank'ed'o'hal
banked'o'ĉambr bank'ed'o'ĉambr
bankier'ej ban'kie're'j bank'ie're'j
bankier'famili bankier'fa'mili
bankiz bank'iz
bankok bank'ok ban'kok
bankok'art bank'o'kart
bankok'art bank'o'kart bank'ok'art
bankok'od ban'kok'od bank'ok'od bank'o'kod
bankok'ont bank'ok'ont bank'o'kont
bankok'riz bank'o'kriz bank'okr'iz ban'kokr'iz
bankrot bank'rot
bankrot'aranĝ bank'rota'ranĝ bankrot'a'ranĝ
bankrot'ig bank'rot'ig
bankrot'ig'it bank'rot'ig'it
bankrot'int bank'ro'tint bank'rot'int
bankrot'ist bank'rot'ist
bankrot'iĝ bank'rot'iĝ
bankrot'ont bank'rot'ont
bankrot'ul bank'rot'ul
bant'et ban'tet
bantam bant'am ban'tam
bantu bant'u
banus ban'us
banus'ej ban'us'ej
banĝul banĝ'ul
bapt'a'nom bapt'an'om
bapt'atest bapt'a'test
bapt'i'ĝem'ul bapt'iĝ'e'mul
bapt'infan bapt'in'fan
bapt'nom bapt'n'om
bapt'o'donac bapt'o'don'ac bapt'od'on'ac
bapt'o'fili'n bapt'o'fi'lin
bapt'o'nom bapt'on'om
bapt'o'patri'n bapt'op'atri'n bapt'o'patr'in
bapt'o'sign bapt'os'ig'n
bapt'o'solen bapt'o'sole'n bapt'os'ole'n
bapt'o'tag bapt'ot'ag
bapt'ok'uv bapt'o'kuv
bapt'on'om'iĝ bapt'o'nom'iĝ
bapt'ul'in bapt'u'lin
baptist bapt'ist
baptist'ej bapt'ist'ej
baptisteri baptist'er'i bapt'is'teri bapt'i'ster'i
bar'a'tanin bar'at'an'in bar'a'tan'in
bar'at'an bar'a'tan
bar'at'dev'en bar'at'de'ven
bar'ber barb'er
bar'bet'hav barb'et'hav
bar'bo'fiŝ barb'o'fiŝ
bar'bo'form barb'o'form
bar'boben barb'obe'n bar'bob'en
bar'bop'len barb'op'len barb'o'plen
bar'braz'ad barb'raz'ad
bar'bul barb'ul
bar'cel'onan bar'cel'o'nan
bar'ket bark'et
bar'nab'an bar'n'a'ban
bar'tabul bart'a'bul
bar'tavol bart'a'vol bart'av'ol
barak'ar bar'akar
barak'aĉ bar'a'kaĉ
barak'teg barakt'eg
barak'tem barakt'em
barak'tet barakt'et
barak'tig barakt'ig
barakt'o'fal barak'tof'al
barateri bar'a'teri bar'a'ter'i
barb'et bar'bet
barb'it bar'bit
barb'o'hav bar'bo'hav
barb'o'haŭt bar'bo'haŭt
barb'o'kovr'it barb'ok'ov'rit barb'ok'ovr'it
barb'o'kron barb'okr'on bar'bok'ro'n
barb'okr'esk barb'o'kresk
barb'ul'et bar'bul'et barb'u'let
barb'um'it barb'u'mit bar'bum'it
barbad barb'ad
barbaden barbad'en bar'baden
barbaden'ber bar'baden'ber barbad'en'ber
barbados barbad'os barb'ad'os
barbakan bar'bak'an barb'a'kan
barbar bar'bar barb'ar
barbar barb'ar
barbar'aĵ bar'bar'aĵ
barbar'hord barb'ar'hord
barbar'in bar'bari'n barb'ari'n
barbar'ism barb'a'rism
barbar'ul barb'a'rul barb'ar'ul bar'bar'ul
barbare barbar'e barb'are
barbaros barbar'os barb'ar'os
barbed barb'ed
barbi bar'bi barb'i
barbi'rad barbir'ad
barbi'turism barbitur'ism
barbir barb'ir
barbir'ej barb'ir'ej barbi're'j
barbiton barbi'ton barb'it'on
barbitur barbi'tur barb'it'ur
barbitur'aĵ barbi'tur'aĵ barb'it'ur'aĵ
barbitur'o'hav barbi'tur'o'hav barb'it'ur'o'hav
barel bar'el
barel'aĉ bar'el'aĉ bar'e'laĉ
barel'bu bar'elb'u
barel'eg bar'e'leg
barel'ej bar'ele'j
barel'et bar'e'let
barel'gust bar'el'gust
barel'ist bar'e'list
barel'odor bar'e'lod'or
barel'son bar'el'son
barem bar'em
bareĝ bar'eĝ
bari bar'i
bari'karbonat bari'karbon'at bari'karb'on'at
bari'laĉ bar'il'aĉ
bari'spat bar'is'pat
barier bari'er
barikad bari'kad
barikad bari'kad bar'ik'ad
barikad'batal'an bari'kad'batal'an
barion bari'on
barit bar'it
bariton bari'ton barit'on
bariton'ec barit'on'ec bari'ton'ec
bariton'ul barit'on'ul bari'ton'ul
bark'aĉ bar'kaĉ
bark'ist bar'kist
bark'o'form bar'ko'form
barkan bark'an
barkarol bark'ar'ol
barograf bar'o'graf
barok bar'ok
barok'ec bar'ok'ec
barometr bar'o'metr
baron bar'on
baron'ar bar'on'ar
baron'ec bar'on'ec
baron'ej bar'on'ej
baron'et bar'on'et bar'o'net
baron'id'in baron'i'din bar'oni'din
baron'in bar'oni'n
baron'land bar'on'land
bart'cetac bart'cet'ac
bart'o'cetac bart'o'cet'ac
bart'rab bar'trab
bart'rabet bar'trab'et
bartolome bart'ol'om'e bar'tol'om'e bart'o'lom'e
barzoj bar'zo'j
barĝ'os'tang barĝ'o'stang
bas'german bas'ger'man
bas'tensi bas'tens'i bast'en'si
bas'tubj'ist bas'tub'j'ist
basbal bas'bal
basbal'ej bas'bal'ej
basbal'ist bas'balist
basbal'lud bas'bal'lud
basbal'team bas'balte'am bas'balt'e'am
basen bas'en
basen'akv bas'en'akv
basen'eg bas'e'neg
basen'et bas'e'net bas'en'et
baseter bas'eter
basi bas'i
basier basi'er
bask'ord bas'kord
basketbal bask'et'bal
baskul bas'kul bask'ul
baskul bask'ul
baskul'ad bask'ul'ad bask'u'lad
baskul'ant bask'u'lant
baskul'aŭt bask'ul'aŭt bask'u'laŭt
baskul'buton bask'ul'buton
baskul'ebl bask'ul'ebl bas'kul'ebl
baskul'fenestr baskul'fen'estr
baskul'ig bask'ul'ig
baskul'ig'it bask'ul'ig'it
baskul'il bask'ul'il
baskul'kamion bask'ul'kamion
baskul'lud bask'ul'lud
baskul'pont bas'kulp'ont bask'ul'pont
baskul'punkt bas'kulp'unkt
baskul'put bas'kulp'ut bask'ul'put
baskul'ĉerp bask'ul'ĉerp
baskul'ĉerp'il bask'ul'ĉerp'il
baskul'ŝalt'il bask'ul'ŝalt'il
bast'o'ruband bast'or'u'band
bast'oneg baston'eg
bastard bast'ard bas'tard
bastard'ec bas'tard'ec
bastard'in bast'ard'in bas'tard'in
bastard'iĝ bas'tard'iĝ bast'ard'iĝ
bastian bast'ia'n bas'tia'n
bastil bast'il
bastion bas'tion bast'ion
bastion'plac bast'ion'plac bas'tion'plac
bastion'tur bast'ion'tur bas'tion'tur
baston bast'on
baston bast'on bas'ton
baston'ad bas'ton'ad bast'on'ad
baston'bat bast'on'bat bas'ton'bat
baston'bat'it bas'ton'bat'it bast'on'bat'it
baston'buton bast'on'buton
baston'ec bas'ton'ec bast'on'ec
baston'eg'pont bast'oneg'pont
baston'en'man bast'on'en'man bas'ton'en'man
baston'esting'il bast'on'esting'il bast'o'nest'ing'il
baston'et bas'ton'et bast'on'et
baston'et bast'o'net bas'ton'et bast'on'et
baston'et'fasm bast'on'et'fasm
baston'et'form bast'on'et'form
baston'far'it bast'on'far'it bas'ton'far'it
baston'fin'aĵ bas'ton'fin'aĵ bast'on'fin'aĵ
baston'form bast'on'form
baston'frap bast'on'frap
baston'frap'ad bast'on'frap'ad
baston'frap'it bast'on'frap'it
baston'gum bas'tong'um bast'on'gum
baston'hav bas'ton'hav bast'on'hav
baston'long bast'on'long
baston'marŝ bast'on'marŝ
baston'marŝ'ad bast'on'marŝ'ad
baston'marŝ'ant bast'on'marŝ'ant
baston'pan bast'on'pan bas'ton'pan
baston'pint bast'on'pint
baston'sving bast'on'sving
baston'ul bast'o'nul bas'ton'ul bast'on'ul
baston'vir bas'ton'vir bast'on'vir
baston'ĉeval bast'on'ĉeval
bat'alarm'il batal'arm'il
bat'alil'ar batal'il'ar
bat'alis'tem batal'ist'em bat'a'list'em
bat'alit batal'it
bat'arm'il bat'ar'mil
bat'difekt'it bat'di'fek'tit
bat'e'gant bat'eg'ant
bat'eben'ig bat'e'ben'ig
bat'etend bat'e'tend
bat'fa'lig bat'fal'ig
bat'fa'lig'it bat'fal'ig'it
bat'hero bat'her'o
bat'i'lum bat'il'um
bat'ig'ant bat'i'gant
bat'it'aspekt bat'it'a'spekt bat'it'as'pekt
bat'lini bat'lin'i
bat'memor'ig bat'mem'or'ig bat'mem'o'rig
bat'mor'tig bat'mort'ig
bat'mor'tig'ad bat'mort'ig'ad
bat'mort'ig'it bat'mor'tig'it
bat'muel'il bat'mu'e'lil
bat'o'bru bat'ob'ru
bat'on'aspekt bat'on'a'spekt bat'on'as'pekt
bat'op'len bat'o'plen
bat'provok'ant bat'prov'o'kant bat'prov'ok'ant
bat'pugn bat'pug'n
bat'pur'i'gant bat'pur'ig'ant
bat'regal bat'reg'al
bat'stam'pat bat'stamp'at
bat'stam'pit bat'stamp'it
bat'venk'it bat'ven'kit
batal bat'al
batal'ad bat'a'lad
batal'ad bat'a'lad bat'al'ad
batal'akir bat'a'lak'ir
batal'aks bat'a'laks
batal'am bat'a'lam
batal'anser batal'an'ser
batal'aparat bat'a'lapar'at
batal'ard bat'a'lard
batal'aspekt batal'a'spekt
batal'at bat'a'lat bat'al'at
batal'atmosfer batal'atm'o'sfer
batal'aviad'il bat'a'lav'ia'dil
batal'avid batal'a'vid
batal'aĉ'ist bat'a'laĉ'ist bat'al'aĉ'ist
batal'bru bat'alb'ru
batal'disciplin batal'discipl'in
batal'e'mul bat'a'lem'ul
batal'eg bat'a'leg
batal'ej bat'ale'j
batal'ekskurs batal'eks'kurs
batal'ekspedici batal'eksped'ic'i
batal'em bat'a'lem
batal'et bat'a'let
batal'etik batal'e'tik
batal'fervor batal'fer'vor
batal'fortun batal'fort'u'n
batal'gas bat'alg'as
batal'hav'aĵ bat'al'hav'aĵ
batal'helikopter batal'helik'opt'er
batal'ig bat'a'lig
batal'il bat'alil
batal'il'estr batal'i'lestr
batal'ile'j bat'alil'ej
batal'ist bat'a'list
batal'ist'in bat'alis'tin bat'a'list'in
batal'kampanj batal'kampan'j
batal'kontakt batal'kon'takt
batal'kostum batal'kost'um
batal'kostum'it batal'kost'um'it
batal'kronik batal'kron'ik
batal'lert bat'al'lert
batal'lert'ec bat'al'lert'ec
batal'lini batal'lin'i
batal'lok bat'al'lok
batal'lud bat'al'lud
batal'maŝin batal'maŝ'in
batal'merit bat'alme'rit
batal'misi batal'mis'i
batal'mur bat'alm'ur
batal'nom bat'aln'om
batal'ord bat'a'lord
batal'ord'ig bat'a'lord'ig
batal'region batal'regi'on
batal'rimed batal'rim'ed
batal'robot batal'rob'ot
batal'scen bat'al'scen
batal'son bat'al'son
batal'stat bat'al'stat
batal'strategi batal'strateg'i batal'strat'eg'i
batal'tag bat'alt'ag
batal'taĉment batal'taĉ'ment
batal'teren bat'alte'ren
batal'tur bat'alt'ur
batal'ul bat'al'ul bat'a'lul
batal'ul'ar batal'u'lar bat'a'lul'ar
batal'ul'figur bat'a'lul'figur
batal'unu bat'alun'u
batal'urĝ bat'al'urĝ
batal'vic bat'al'vic
batal'vok bat'al'vok
batal'vol bat'al'vol
batal'vund'it bat'al'vund'it
batal'zon bat'al'zon
batal'ĉar bat'al'ĉar
batal'ĉef'tem bat'al'ĉef'tem
batal'ĉes bat'al'ĉes
batal'ĉeval batal'ĉe'val
batal'ĉeval'in batal'ĉe'valin
batal'ĝoj bat'al'ĝoj
batal'ŝi'rat batal'ŝir'at bat'al'ŝir'at
batal'ŝip bat'al'ŝip
batalion batal'ion bat'a'lion
batalion'estr batal'ion'estr
batat bat'at
batav bat'av
batavi batav'i bat'avi
bateri bat'er'i
batik bat'ik
batisfer bat'i'sfer bat'is'fer
batiskaf bat'is'kaf
batist bat'ist
batokrom bat'okrom
batokrom bat'okrom bat'o'krom
batolit bat'o'lit
batometr bat'o'metr
batometri batometr'i bat'o'metri
batrak bat'rak
batrak'o'toksin batrak'ot'oksi'n batrak'o'toks'in
batu bat'u
batu'ist bat'u'ist
bavar bav'ar
bavar'uj bav'ar'uj
bavari bavar'i
bavur bav'ur
baz'afin baz'a'fin
baz'angul baz'an'gul
baz'arist bazar'ist
baz'arum bazar'um
baz'element bazel'em'ent bazel'e'ment
baz'en'direkt baz'end'i'rekt
baz'etos baz'et'os
baz'foli baz'fol'i
baz'magazen baz'mag'azen baz'mag'a'zen
baz'mason baz'mas'on
baz'material baz'materi'al
baz'nivel baz'ni'vel
baz'nud'ig'it baz'nu'dig'it
baz'poent baz'po'ent
baz'princip baz'princ'ip baz'pri'n'cip
baz'produkt baz'pro'dukt
baz'tarif baz'ta'rif
baz'unu baz'u'nu
bazalt baz'alt
bazalt'ŝton baz'alt'ŝton
bazament baz'ament baz'a'ment
bazar baz'ar
bazar'et baz'a'ret
bazar'ist'in baz'arist'in
bazar'kvartal bazar'kvart'al
bazar'magazen bazar'mag'azen
bazar'op'lac bazar'o'plac
bazar'ostr'at bazar'o'strat baz'a'rostr'at
bazar'ret baz'ar'ret
bazar'tag baz'art'ag
bazar'u'lin bazar'ul'in baz'a'rul'in
bazar'ul baz'ar'ul baz'a'rul
bazar'ul'in baz'a'rul'in
bazar'urb'et baz'a'rur'bet
bazar'ven'dist bazar'vend'ist
bazar'vend'ist'in bazar'ven'dist'in
bazec baz'ec
bazedov baz'ed'ov
bazel baz'el
bazidi baz'id'i
bazidi'don baz'i'did'on
bazidi'hav baz'id'i'hav
bazidi'mikoten bazidi'mikot'en
bazidi'o'mikot baz'idiom'ik'ot bazidi'om'ik'ot
bazidi'uj baz'id'iu'j
bazik baz'ik
bazil baz'il
bazili bazil'i
bazilik bazil'ik
baŝkir baŝ'kir
baŝkiri baŝkir'i baŝ'kir'i
baŝlik baŝ'lik
baŝlik'o'simil baŝlik'os'i'mil
baŝo baŝ'o
baŭ'mant baŭm'ant
baŭhini baŭ'hin'i
be'arn'an be'ar'nan
be'bej beb'ej
be'bet beb'et
be'bokaĉ be'bok'aĉ beb'ok'aĉ beb'o'kaĉ
be'bon'est beb'o'nest beb'on'est
be'bos'eĝ beb'os'eĝ beb'o'seĝ
be'bos'pec beb'o'spec beb'os'pec
be'bum beb'um
be'dok'ovr bed'ok'ovr bed'o'kovr
be'kant bek'ant
be'kolob be'kol'ob bek'o'lob
be'leg bel'eg
be'leg'lum bel'eg'lum bel'e'glum
be'let bel'et
be'lig'ad bel'ig'ad
be'lig'ist'in bel'ig'ist'in bel'i'gist'in bel'ig'is'tin
be'lig'it bel'ig'it
be'lige'j bel'ig'ej bel'i'gej be'lig'ej
be'lin'zon bel'in'zon
be'nina'n ben'i'nan ben'in'an
be'nit ben'it
be'o'grad be'ogr'ad
be'ogr'ad'an be'ogr'a'dan be'o'grad'an
be'stam best'am
be'stam'ant best'a'mant
be'stam'ul best'am'ul
be'star best'ar
be'star'bazar best'arb'azar best'ar'bazar
be'stor'as best'or'as
beat be'at
beat'aĵ be'at'aĵ
beat'ec be'at'ec
beat'ig be'a'tig
beat'ig be'at'ig be'a'tig
beat'ig'it be'a'tig'it
beat'iĝ be'at'iĝ
beat'ul be'a'tul
beat'ul be'at'ul be'a'tul
beat'ul'ig beat'u'lig be'a'tul'ig
beb'fabrik beb'fa'brik
beb'in be'bi'n
beb'inter'ŝanĝ beb'in'ter'ŝanĝ beb'int'er'ŝanĝ
beb'nask beb'n'ask
beb'o'klap be'bok'lap beb'ok'lap
beb'o'lit beb'ol'it be'bol'it
beb'o'plan'ad beb'op'lan'ad be'bop'lan'ad
beb'o'skem be'bosk'em
beb'om'od beb'o'mod
beb'ot'ol'aĵ beb'o'tol'aĵ be'bot'ol'aĵ
beb'ov'est be'bov'est beb'o'vest
beb'ov'est beb'o'vest
beb'ov'est'ar beb'ov'e'star beb'o'vest'ar
beb'ov'est'aĵ beb'o'vest'aĵ be'bov'est'aĵ
beb'ov'ind beb'o'vind be'bov'ind
beb've'star beb'vest'ar
bed'ob'ord bed'o'bord
bedaŭr be'daŭr
bedaŭr'ad bed'aŭ'rad be'daŭr'ad
bedaŭr'ant be'daŭr'ant
bedaŭr'at be'daŭr'at bed'aŭ'rat
bedaŭr'ato'n bedaŭr'a'ton bed'aŭ'rat'on be'daŭr'ato'n
bedaŭr'ebl be'daŭr'ebl
bedaŭr'eg be'daŭr'eg
bedaŭr'eg bed'aŭ'reg be'daŭr'eg
bedaŭr'eg'at bed'aŭ'reg'at be'daŭr'eg'at
bedaŭr'eg'ind be'daŭr'eg'ind
bedaŭr'em bed'aŭ'rem be'daŭr'em
bedaŭr'esprim be'daŭr'esprim
bedaŭr'et bed'aŭ'ret be'daŭr'et
bedaŭr'ig be'daŭr'ig bed'aŭ'rig
bedaŭr'ig'it be'daŭr'ig'it bed'aŭ'rig'it
bedaŭr'ind be'daŭr'ind
bedaŭr'ind'aĵ be'daŭr'ind'aĵ
bedaŭr'ind'eg be'daŭr'ind'eg
bedaŭr'ind'u'lin bedaŭr'ind'ul'in be'daŭr'ind'ul'in bed'aŭ'rin'du'lin
bedaŭr'ind'ul be'daŭr'ind'ul
bedaŭr'int be'daŭr'int
bedaŭr'it be'daŭr'it bed'aŭ'rit
bedaŭr'o'plen bedaŭr'op'len be'daŭr'op'len
bedaŭr'o'ĝem be'daŭr'o'ĝem
bedaŭr'ot be'daŭr'ot
bedaŭr'ot'on bedaŭr'o'ton bed'aŭ'rot'on be'daŭr'ot'on
bedeli bed'eli
beduen bed'u'en
beduen'in bed'u'en'in bed'u'e'ni'n
beduen'ism bed'u'en'ism
beduen'o'trib beduen'ot'rib
beduen'ŝejk bed'u'en'ŝejk
begam be'gam
begin'ej be'gine'j
behaviorism be'hav'io'rism
behemot be'hem'ot
bej be'j
bek'ad be'kad
bek'et be'ket
bek'figur bek'fig'ur
bek'martel bek'mart'el bek'mar'tel
bek'o'rand be'kor'and
bek'o'simil bek'o'sim'il bek'os'i'mil
bek'ob'az bek'o'baz
bek'op'len bek'o'plen be'kopl'en
bek'pin'ĉil bek'pinĉ'il
bek'pren bek'pre'n
bek'radik be'krad'ik
bek'um'ant bek'u'mant
bekabung be'kab'ung
bekerel bek'er'el be'ker'el bek'e'rel
bekvadrat be'kvadrat be'kvadr'at
bel'amik'in be'lami'kin bela'mi'kin
bel'aranĝ bela'ranĝ
bel'aranĝ'it bela'ranĝ'it
bel'ard be'lard
bel'aspekt'ig bela'spekt'ig
bel'aspekt'ig'ant bela'spekt'i'gant bela'spekt'ig'ant
bel'aĉ be'laĉ
bel'desegn bel'des'eg'n bel'de'seg'n
bel'e'gul'in bel'eg'u'lin be'leg'ul'in bel'eg'ul'in
bel'ebl'u bel'e'blu
bel'ec'konkurs bel'ec'konk'urs bel'ec'kon'kurs
bel'ec'o'krem bel'ec'okr'em bel'ec'ok'rem
bel'ec'odor'met bel'ec'o'dorm'et
bel'efekt bel'ef'ekt
bel'efik bel'e'fik
bel'eg'aĵ be'leg'aĵ
bel'eg'kolor be'leg'kolor bel'eg'kol'or
bel'eg'ornam'it be'leg'ornam'it
bel'eg'son be'leg'son
bel'ekster'aĵ bel'ek'ster'aĵ
bel'epok bel'e'pok
bel'et'ec be'let'ec
bel'et'rem'ul bel'e'tre'mul bel'e'trem'ul
bel'etaĝ be'let'aĝ
bel'falus'ul bel'fal'us'ul bel'fal'u'sul
bel'fantazi bel'fant'az'i
bel'figur bel'fig'ur
bel'formul'in bel'form'u'lin bel'for'mul'in bel'form'ul'in
bel'grajn bel'graj'n belg'raj'n
bel'hero bel'her'o
bel'ig be'lig
bel'ig'at be'lig'at
bel'ig'aĵ be'lig'aĵ
bel'in be'lin
bel'kolor bel'kol'or
bel'kolor'ig bel'kol'or'ig bel'kol'o'rig
bel'lini bel'lin'i
bel'liter bel'li'ter bel'lit'er
bel'literatur bel'li'terat'ur bel'liter'at'ur
bel'manier bel'mani'er
bel'muzik bel'muz'ik
bel'o'hin bel'ohi'n
bel'o'ĝu be'loĝ'u
bel'odor be'lod'or bel'o'dor
bel'ord'ig be'lord'ig bel'or'dig
bel'ornam'it bel'orn'a'mit
bel'ost'ok bel'o'stok
bel'parol bel'par'ol
bel'parol'ant bel'par'o'lant bel'par'ol'ant
bel'pied'ul bel'pi'ed'ul
bel'proporci bel'pro'porci bel'prop'or'ci
bel'rakont bel'rak'ont
bel'sezon bel'se'zon
bel'sonor bel'son'or
bel'spirit bel'spir'it
bel'statur bel'stat'ur
bel'u'lin be'lul'in bel'ul'in
bel'u'lin'et bel'ul'i'net
bel'ul be'lul
bel'ul'et be'lul'et bel'u'let
bel'vestiĝ bel'vest'iĝ
bel'veter bel'vet'er bel've'ter
bel'vi'rin bel'vir'in
bel'vid'ej bel'vide'j bel'vi'dej
bel'vizaĝ bel'viz'aĝ
bela'id bel'a'id be'la'id
bela'nim bel'anim
bela'spekt bel'aspekt
bela'spekt'aĵ bel'aspekt'aĵ
bela'ĵar bel'aĵ'ar
beladon bela'don be'lad'on
belarus bela'rus be'lar'us
belarus'uj bela'rus'uj be'lar'us'uj
belarusi belarus'i bela'rus'i
belemnit bel'em'nit be'lem'nit be'lemn'it
belerofon bel'er'o'fon
beletr'i'stik'aĵ beletr'ist'ik'aĵ bel'e'trist'ik'aĵ
beletr'is'tin beletr'ist'in bel'e'trist'in
beletr'ist bel'e'trist
beletr'ist'ik beletr'i'stik bel'e'trist'ik
belfast bel'fast
belfrid bel'frid
belg'ras bel'gras
belgi belg'i
belgrad bel'grad belg'rad
belis bel'is be'lis
beliz be'liz
belizar beliz'ar
belmupan bel'mu'pan
belon bel'on
belorus bel'or'us bel'o'rus
belorus'uj bel'or'us'uj bel'o'rus'uj
belot bel'ot
belt'ali bel'tali
belt'ali bel'tali bel'tal'i
belt'ip bel'tip
belt'itol bel'titol
belt'rajt bel'trajt
belveder bel'ved'er bel've'der
belzebut bel'ze'but
bemeri be'mer'i
bemol be'mol
ben be'n
ben'at be'n'at
ben'aĵ be'n'aĵ
ben'dig bend'ig
ben'edikt ben'e'dikt ben'ed'ikt
ben'edikt'an ben'ed'ik'tan ben'e'dikt'an
ben'edikt'an ben'ed'ik'tan ben'e'dikt'an ben'ed'ikt'an
ben'it'ec be'nit'ec
ben'j'amen'id ben'jam'en'id
ben'kar benk'ar
ben'ket benk'et
ben'ko'apog'il benk'o'apog'il
ben'o'manier ben'o'mani'er
ben'op'len ben'o'plen
ben'tan bent'an
benares ben'ares
bend'fil'tril bend'filtr'il
bend'le'vil bend'lev'il
bend'o'struktur bend'os'truk'tur bend'ost'rukt'ur
bend'ob'rems bend'o'brems
bend'ot'ru'il bend'o'tru'il
benefic ben'ef'ic ben'e'fic
beneluks ben'e'luks
bengal ben'gal
bengali ben'gali bengal'i
benign ben'ig'n
benjet ben'jet
benk'o'vic ben'kov'ic
bent'ul ben'tul
benzen benz'en
benzen benz'en ben'zen
benzen'cikl benz'en'cikl
benzen'deriv'aĵ ben'zend'er'iv'aĵ benz'end'er'iv'aĵ
benzen'simil benz'en'simil
benzidin benz'id'in benz'i'din
benzil benz'il
benzin benz'in
benzin'aŭt benz'i'naŭt benz'in'aŭt
benzin'aŭtomat benzin'aŭ'tomat
benzin'barel benz'in'barel
benzin'bomb benz'in'bomb
benzin'botel benz'in'botel
benzin'ej benz'ine'j
benzin'entrepren benzin'entre'pren
benzin'flu benz'influ
benzin'gut benz'ing'ut
benzin'kompani benzin'kompan'i
benzin'konsum ben'zink'on'sum
benzin'lamp benz'in'lamp
benzin'motor benz'in'motor
benzin'prez benz'in'prez
benzin'proviz benzin'prov'iz benz'in'proviz
benzin'proviz'ej benz'in'proviz'ej benzin'prov'iz'ej
benzin'pump'il benz'in'pump'il
benzin'put benz'in'put
benzin'rabat benz'in'rabat
benzin'rezerv'uj benz'in'rezerv'uj
benzin'skatol benz'in'skatol benzin'skat'ol
benzin'staci benz'in'staci
benzin'tavol benz'int'av'ol
benzin'uj benz'in'uj
benzin'um'ad benz'i'num'ad benz'in'um'ad
benzin'um'it benz'in'um'it benz'i'num'it
benzin'vapor benz'in'vapor
benzin'vend'ej benz'in'vend'ej
benzin'vend'ist benzin'ven'dist benz'in'vend'ist
benzo benz'o ben'zo
benzo'at ben'zo'at benz'o'at
benzo'fur benz'o'fur
benzo'furan benz'o'furan
benzo'karboksil benzo'karb'o'ksil
benzo'kinon benz'ok'in'on
benzo'nitril benzo'nitr'il benzo'ni'tril
benzodiazepin benzo'diaz'e'pin benz'od'ia'ze'pin
benzoil benzo'il ben'zoil benz'o'il
benzoil'glicin benzo'il'glicin
benzol benz'ol
beot be'ot
beot'uj be'o'tuj be'ot'uj
beoti beot'i
ber'ar be'rar
ber'arbed be'rar'bed
ber'arbust ber'ar'bust
ber'aspekt be'rasp'ekt ber'a'spekt ber'as'pekt
ber'kolekt'ad ber'ko'lekt'ad
ber'kolekt'ist ber'ko'lekt'ist
ber'konfit'aĵ ber'kon'fit'aĵ
ber'konus ber'kon'us
ber'li'nan'in ber'lin'an'in
ber'lin'an ber'li'nan
ber'nard ber'n'ard
ber'nard'an ber'n'ar'dan ber'n'ard'an
ber'nard'in ber'n'ar'din ber'n'ard'in
ber'om'acer'aĵ ber'o'macer'aĵ
ber'trov'ej ber'tro've'j bert'ro've'j
berber ber'ber
berber'uj ber'ber'uj ber'be'ru'j
berberis berber'is ber'ber'is
berberis'ac berber'is'ac ber'ber'is'ac
berenic be'ren'ic ber'e'nic
beret ber'et be'ret
beret'hav be'ret'hav
bergamot ber'gam'ot
bergamot'arb ber'gam'ot'arb
bergamot'uj ber'gam'ot'uj ber'gam'o'tuj
beriber ber'iber be'rib'er
beril ber'il
berili ber'ili beril'i
berili beril'i
bering be'ring
berkeli ber'kel'i
bertoleti ber'tol'et'i
bertrand bert'rand
best'amas be'stam'as
best'amik be'stam'ik
best'are'j be'star'ej
best'aĉ'serv'ist best'aĉ'ser'vist
best'dev'en best'de'ven
best'do'met best'dom'et
best'eg be'steg
best'eg'ul be'steg'ul
best'en'ferm'ej be'sten'ferm'ej
best'fiziologi best'fiziolog'i best'fizio'log'i
best'kolekt best'ko'lekt
best'kurac'ej best'kur'ace'j
best'kurac'ist best'kur'a'cist
best'montr'ej best'mont're'j
best'natur best'n'a'tur
best'o'blek best'obl'ek
best'o'famili be'stof'amil'i best'o'fa'mili
best'o'farm be'stof'arm
best'o'farun be'stof'ar'u'n
best'o'fel be'stof'el
best'o'figur be'stof'ig'ur
best'o'foir be'stof'o'ir
best'o'gras best'ogr'as
best'o'kondut be'stok'ond'ut best'ok'ond'ut
best'o'kurac'ist best'ok'ur'a'cist
best'o'magi'ist be'stom'ag'i'ist best'om'ag'i'ist
best'o'montr'ej best'om'ont're'j best'o'mont're'j be'stom'ont're'j
best'o'nom best'on'om
best'o'nombr best'on'ombr
best'o'produkt best'op'ro'dukt
best'o'protekt best'o'prot'ekt be'stop'rot'ekt
best'o'protekt'ad best'o'prot'ekt'ad be'stop'rot'ekt'ad
best'o'protekt'ant be'stop'rot'ekt'ant best'o'prot'ekt'ant
best'o'regn be'stor'eg'n
best'o'sign best'os'ig'n
best'o'simil best'os'i'mil
best'o'spec best'os'pec
best'o'speci best'os'pec'i best'o'spec'i
best'o'terapi best'ot'era'pi best'o'tera'pi
best'o'turment best'ot'ur'ment
best'o'turment'ad best'ot'ur'ment'ad
best'o'vagon be'stov'ag'on best'ov'ag'on
best'ob'lek best'o'blek best'obl'ek
best'ob're'dist best'o'bred'ist
best'od'om best'o'dom
best'ok'as'trist best'o'kastr'ist
best'ok'omer'cist be'stok'omer'cist best'o'komerc'ist
best'om'al'san be'stom'al'san
best'op'ark be'stop'ark best'o'park
best'opi'ed best'o'pied
best'ot'i'rat best'o'tir'at best'ot'ir'at
best'persekut'ad best'perse'kut'ad
best'protekt best'prot'ekt
best'protekt'ad best'prot'ekt'ad
best'protekt'ant best'prot'ekt'ant
best'protekt'ej best'prot'ekt'ej
best'ung'o'ar'mit best'ung'o'arm'it
best'vagon best'vag'on
best'vir'in best'vi'rin
besti best'i
bet'suker bet'su'ker bet'suk'er
beta'feofitin beta'feofit'in
beta'radi beta'rad'i be'tar'ad'i
betatron beta'tron
betel bet'el be'tel
betel'aĵ bet'el'aĵ be'tel'aĵ
betel'palm be'tel'palm
beton be'ton
beton bet'on be'ton
beton'ad bet'on'ad be'ton'ad
beton'blok be'ton'blok
beton'bor'pint be'ton'bor'pint
beton'brik be'ton'brik
beton'fost be'ton'fost
beton'fundament beton'fund'ament
beton'ic be'ton'ic
beton'ig be'ton'ig
beton'it be'ton'it
beton'iĝ be'ton'iĝ
beton'kiras be'tonk'ir'as
beton'maŝin be'ton'maŝin beton'maŝ'in
beton'miks'il beton'mi'ksil
beton'mur be'ton'mur bet'on'mur
beton'pec bet'on'pec be'ton'pec
beton'solid beton'sol'id be'ton'solid
beton'ŝirm'il beton'ŝir'mil be'ton'ŝirm'il
beton'ŝton be'ton'ŝton bet'on'ŝton
betonik be'tonik beton'ik
betoven bet'o'ven bet'ov'en
betul be'tul
betul bet'ul be'tul
betul'ac bet'u'lac be'tul'ac bet'ul'ac
betul'ar be'tul'ar bet'u'lar bet'ul'ar
betul'arb be'tul'arb bet'ul'arb
betul'arb'a'ret bet'u'lar'bar'et
betul'arb'ar bet'u'lar'bar be'tul'arb'ar
betul'arb'ar bet'u'lar'bar bet'ul'arb'ar be'tul'arb'ar
betul'arb'ar betul'ar'bar bet'u'lar'bar be'tul'arb'ar bet'ul'arb'ar
betul'et bet'u'let be'tul'et
betul'foli betul'fol'i be'tul'foli
betul'lign be'tull'ig'n
betul'pec be'tul'pec bet'ul'pec
betul'supr be'tul'supr
betul'verg bet'ulv'erg
betul'ŝel be'tul'ŝel
betul'ŝel bet'ul'ŝel be'tul'ŝel
bevel be'vel
bevel'it be've'lit be'vel'it
bevel'it be'vel'it
bezoar be'zo'ar
bezon be'zon
bezon be'zon be'zo'n
bezon'ad be'zon'ad
bezon'ad be'zon'ad be'zo'n'ad
bezon'ant be'zon'ant
bezon'at be'zon'at
bezon'at be'zon'at be'zo'n'at
bezon'at'aĵ be'zon'at'aĵ be'zo'n'at'aĵ
bezon'at'ec be'zon'at'ec be'zo'n'at'ec
bezon'aĵ be'zon'aĵ be'zo'n'aĵ
bezon'e'gant bezon'eg'ant
bezon'eg be'zon'eg be'zo'neg
bezon'est be'zo'nest be'zon'est
bezon'et be'zon'et be'zo'net
bezon'hav be'zon'hav
bezon'ig be'zon'ig
bezon'int be'zon'int
bezon'it be'zon'it be'zo'nit
bezon'iĝ be'zon'iĝ
bezon'ot be'zon'ot be'zo'not
bezon'ul be'zonul be'zon'ul be'zo'nul
beŝamel be'ŝam'el
bi'dual bid'u'al
bi'endo'mar bien'dom'ar
bi'endo'met bien'dom'et bien'do'met bi'end'om'et
bi'enu'lin bien'ul'in bien'u'lin bi'e'nul'in
bi'holomorfi bi'holomorf'i
bi'jekci bi'j'ek'ci
bi'karbonat bi'karbon'at bi'karb'on'at
bi'klorid bi'klor'id
bi'omas bio'mas biom'as
bi'omas biom'as
bi'sul'fat bis'ul'fat bi'sulf'at
bi'sulf'it bis'ul'fit bi'sul'fit
bi'tempi bi'temp'i
bi'tig'ant bit'ig'ant bit'i'gant
bi'tig'il bit'ig'il
bi'tini'an bi'tin'ia'n bit'in'ia'n
bias bi'as
bias'it bi'a'sit
bibli'imit bibli'i'mit
bibli'o'dev'en bibli'od'e'ven
bibli'o'kritik bibli'o'krit'ik bibli'okr'it'ik
bibli'o'kurs bibli'ok'urs
bibli'ologi bibli'olog'i
bibli'ov'er'kist bibli'o'verk'ist
bibliofil bibli'o'fil
bibliofili bibliofil'i bibli'o'fili
bibliograf bibli'o'graf
bibliografi bibliograf'i bibli'o'grafi bibli'ogr'a'fi
bibliografi'et bibli'o'grafi'et bibli'ogr'a'fi'et
bibliomani bibli'o'mani bibli'om'an'i
bibliotek bibli'o'tek bibli'ot'ek
bibliotek bibli'ot'ek
bibliotek'estr bibli'ot'ek'estr
bibliotek'et bibli'ot'ek'et
bibliotek'ist bibli'ot'e'kist
bibliotek'ist'in bibli'ot'e'kist'in
bibliotek'pord bibli'ot'ek'pord
bibliotek'uj bibli'ot'ek'uj bibli'o'tek'uj
bibliotek'um bibli'o'tek'um bibli'ot'ek'um
bicikl bi'cikl
bicikl'ad bi'ciklad bi'ci'klad
bicikl'ad bi'ciklad bi'ci'klad bi'cikl'ad
bicikl'aĉ bi'ci'klaĉ bi'cikl'aĉ
bicikl'e'tul bicikl'et'ul bi'cikl'et'ul
bicikl'ej bi'cikl'ej bi'ci'kle'j
bicikl'et bi'cikl'et
bicikl'id bi'cikl'id
bicikl'ist bi'cikl'ist
bicikl'ist'in bi'cikl'ist'in
bicikl'o'fram bi'cikl'o'fram
bicikl'o'konkurs bicikl'ok'onk'urs
bicikl'o'rilat bicikl'or'il'at bi'ci'klor'il'at
bicikl'o'simil bicikl'os'i'mil bi'cikl'os'i'mil
bicikl'o'sonor'il bicikl'os'on'or'il bi'cikl'os'on'or'il
bicikl'o'taksi bicikl'o'taks'i bicikl'ot'aks'i bi'cikl'ot'aks'i
bicikl'o'voj bicikl'ov'o'j bi'cikl'ov'o'j
bicikl'ok'omer'cist bicikl'o'komerc'ist
bicikl'or'ad bi'ci'klor'ad bi'cikl'or'ad
bicikl'um'ad bi'cikl'um'ad
bid'okul bi'dok'ul bid'o'kul
bide bid'e
bident bi'dent
biel bi'el
bien bi'en
bien'ad bi'enad bi'en'ad
bien'administr'ant bien'ad'ministr'ant bi'enad'ministr'ant
bien'ar bi'en'ar
bien'aŭt bi'e'naŭt
bien'dom bi'end'om
bien'e'gul bien'eg'ul bi'e'neg'ul
bien'e'tul bien'et'ul bi'e'net'ul
bien'eg bi'e'neg
bien'et bi'e'net
bien'et'ist bi'e'net'ist
bien'etat bi'e'net'at
bien'far'mant bien'farm'ant
bien'hav'aĵ bi'en'hav'aĵ
bien'is'tin bien'ist'in bi'e'nis'tin
bien'labor bien'la'bor bien'lab'or
bien'os'er'vist bien'o'serv'ist
bien'posed'ant bien'po'se'dant
bien'posed'anti'n bien'po'se'dant'in
bien'posed'aĵ bien'po'sed'aĵ
bien'ser'vist bien'serv'ist
bien'ser'vist'in bien'serv'ist'in
bien'serv'ant bien'ser'vant
bien'serv'ist'ar bien'ser'vist'ar bien'serv'i'star
bien'task bi'ent'ask
bien'ul bi'e'nul
bien'ul'fi'lin bien'ul'fili'n bi'e'nul'fili'n
bienal bien'al
bier bi'er
bier'aĵ bi'er'aĵ
bier'barel bier'bar'el
bier'barel'et bier'bar'e'let
bier'e'mul bi'e'rem'ul
bier'ej bi'e're'j
bier'ej bi'er'ej bi'e're'j
bier'ej'aĉ bi'er'ej'aĉ
bier'et bi'e'ret
bier'etiked bier'etik'ed
bier'fabrik bier'fa'brik
bier'fabrik'ant bier'fa'brik'ant
bier'fabrik'ej bier'fa'brik'ej
bier'far'ej'et bier'far'e'jet
bier'farad bier'fa'rad bier'far'ad
bier'glas bi'erg'las
bier'kaskad bier'kask'ad
bier'kolor bier'kol'or
bier'kultur bier'kult'ur
bier'merkat bier'mer'kat
bier'nu'trit bier'nutr'it
bier'pot bi'erp'ot
bier'produkt'ad bier'pro'dukt'ad
bier'produkt'ant bier'pro'dukt'ant
bier'sitel bier'si'tel bier'sit'el
bier'skatol bier'skat'ol
bier'tradici bier'trad'ic'i
bier'trink'ant bier'tri'n'kant
bier'trink'ej bier'tri'n'ke'j
bier'uj bi'er'uj bi'e'ru'j
bier'um bi'e'rum
bier'um'ad bi'e'rum'ad
bier'ven'dej bier'vend'ej
bier'ŝaŭm bi'er'ŝaŭm
bifac bi'fac
bifaden bi'faden
bifenil bi'fenil bi'fe'nil bi'fen'il
bifid bi'fid
bifilar bi'fi'lar bi'fil'ar
bigami bi'gami bi'gam'i
bigami'ul bi'gami'ul
bigot bi'got
bigot'aĵ bi'got'aĵ
bigot'ec bi'got'ec
bigot'in bi'go'tin bi'got'in
bigot'u'lin bigot'ul'in bi'go'tuli'n bi'go'tul'in
bigot'ul bi'got'ul bi'go'tul
bihar bi'har
bikin bi'kin
bikonkav bi'konkav bi'konk'av
bikonveks bi'konveks
bil'dant bild'ant
bil'dig bild'ig
bil'dig'ad bild'ig'ad
bil'do'dosier bild'o'dosier
bil'o'makler'ist bil'om'a'kler'ist bi'lom'a'kler'ist
bil'omer'kat bil'o'merkat
bil'omer'kat bil'o'merkat bi'lom'er'kat bil'o'mer'kat
bilabial bi'labial bi'labi'al
bilanc bi'lanc
bilanc bi'lanc bil'anc
bilanc'at bil'anc'at bi'lanc'at
bilanc'jar bi'lanc'jar
bilanc'sum bi'lanc'sum
bilanc'volum bi'lanc'volum
bilanc'volumen bilanc'volum'en
bilard bi'lard
bilard bi'lard bil'ard
bilard'baston bilard'bast'on bi'lard'baston
bilard'ej bil'arde'j bi'lard'ej
bilard'glob bi'lard'glob
bilard'lud bi'lard'lud
bilard'o'salon bilard'os'alo'n bi'lard'os'alo'n
bilard'salon bi'lard'salon
bilard'tabl bi'lard'tabl
bilard'ĉambr bi'lard'ĉambr
bilbok bil'bok
bild'art'premi bild'art'prem'i
bild'bi'tig'il bild'bit'ig'il
bild'ec bil'dec
bild'ekspozici bild'eks'pozici
bild'er bil'der
bild'farad bild'fa'rad bild'far'ad
bild'figur bild'fig'ur
bild'galeri bild'galer'i
bild'ig'ant bild'i'gant bil'dig'ant
bild'ig'at bil'dig'at
bild'ig'ebl bil'dig'ebl
bild'ig'it bil'dig'it
bild'literatur bild'li'terat'ur bild'liter'at'ur
bild'material bild'materi'al
bild'o'bibli bil'do'bibli
bild'o'cikl bil'do'cikl
bild'o'farad bild'o'far'ad bild'o'fa'rad
bild'o'form bil'do'form
bild'o'kre bild'okr'e bil'dok're
bild'o'kvalit bild'ok'val'it
bild'o'paĝ bil'dop'aĝ bild'op'aĝ
bild'o'plen bild'op'len
bild'o'plen bild'op'len bil'dop'len
bild'o'prezent bild'o'prez'ent
bild'o'punkt bild'op'unkt
bild'o'rakont bild'or'a'kont
bild'o'seri bild'o'ser'i bild'os'er'i
bild'o'simil bild'os'i'mil
bild'o'tabul bild'ot'a'bul
bild'o'telegrafi bild'otel'e'grafi bild'o'telegraf'i
bild'o'ŝanĝ bil'do'ŝanĝ
bild'o'ŝanĝ'iĝ bil'do'ŝanĝ'iĝ
bild'ostr'i bild'o'stri
bild'rakont bil'drak'ont
bild'revu bild'rev'u
bild'roman bil'drom'an bild'roma'n
bild'seri bild'ser'i
bild'vort'ar bild'vor'tar
bilet bi'let
bilet bil'et bi'let
bilet'ar bil'e'tar bi'let'ar
bilet'bud bil'et'bud bi'let'bud
bilet'bul bil'et'bul bi'let'bul
bilet'deĵor'ant bi'let'deĵor'ant
bilet'ej bi'let'ej bi'lete'j
bilet'giĉet bi'let'giĉet
bilet'is'tin bilet'ist'in bil'e'tis'tin bi'let'ist'in
bilet'ist bi'let'ist
bilet'kas bi'let'kas bil'et'kas
bilet'kontrol'ad bilet'kontr'ol'ad
bilet'kontrol'ant bilet'kontr'ol'ant
bilet'kontrol'ist bilet'kontr'ol'ist
bilet'maŝin bi'let'maŝin bilet'maŝ'in
bilet'prez bi'let'prez
bilet'stamp'il bilet'stam'pil
bilet'uj bi'let'uj bil'e'tuj
bilet'uj bil'et'uj bi'let'uj bil'e'tuj
bilet'ul bil'et'ul bi'let'ul bil'e'tul
bilet'valor bi'let'valor bilet'val'or
bilet'vend bi'let'vend
bilet'vend'ad bi'let'vend'ad
bilet'vend'ist bilet'ven'dist
bilion bi'lion
bilion'foj bi'lion'foj
bilion'ilion bi'lion'ilion
bilion'obl bi'lion'obl bil'io'nobl
bimetal bi'metal
bimetal'ism bi'met'alism bi'metal'ism
binar bi'n'ar
bind'ig bi'n'dig
bind'il bi'n'dil
bind'ist bi'n'dist
bind'manier bind'mani'er
bind'ostr'i bind'o'stri
binom bi'nom bi'n'om
bio'akumul'iĝ bio'a'kumul'iĝ
bio'ar'mil bio'arm'il
bio'benzin bio'benz'in
bio'degrad'ad bio'de'grad'ad
bio'degrad'iĝ'em bio'de'grad'iĝ'em
bio'divers bio'di'vers
bio'divers'ec bio'di'vers'ec
bio'dizel bi'od'iz'el
bio'dizel'in bio'di'ze'lin
bio'dizel'ole bio'di'ze'lol'e
bio'ekonomi bio'ekonom'i bio'eko'nom'i bio'e'kon'om'i
bio'energetik bio'en'erg'etik bio'e'ner'get'ik bio'en'erg'e'tik
bio'energetik'ist bio'en'erg'etik'ist bio'en'erg'et'i'kist
bio'energi bio'en'erg'i
bio'etik bio'e'tik
bio'fiziologi bio'fiziolog'i bio'fizio'log'i
bio'gas bi'o'gas
bio'gen bio'ge'n
bio'gener'il bio'gen'er'il bio'ge'ner'il
bio'genetik'ist bio'gen'etik'ist bio'gene'tik'ist
bio'geografi bio'geo'grafi bio'geograf'i
bio'geokemi bio'geo'kemi
bio'gram bi'ogr'am
bio'imit bio'i'mit
bio'indik bio'in'dik bio'ind'ik
bio'indik'ant bio'ind'i'kant bio'ind'ik'ant
bio'industri bio'indus'tri bio'ind'u'stri
bio'inform'ad'ik bio'in'form'ad'ik
bio'inĝenieri bio'inĝenier'i bio'inĝeni'er'i
bio'karbur'aĵ bio'karb'ur'aĵ bio'kar'bur'aĵ
bio'klimat'ologi bio'klimat'olog'i
bio'koncentr'iĝ bio'kon'centr'iĝ
bio'konvert bio'kon'vert
bio'konvert'ad bio'kon'vert'ad
bio'kupol bi'okup'ol
bio'kurac bio'kur'ac
bio'logik biolog'ik
bio'mal'kompon'ad biom'al'kompon'ad biom'alk'om'po'n'ad biom'al'kom'po'n'ad
bio'material bio'materi'al biom'at'er'ial biom'a'teri'al
bio'medicin bio'medi'ci'n biom'ed'ic'in
bio'mekanik biom'e'kan'ik bio'mek'an'ik biom'ek'an'ik
bio'mekanik biom'ek'an'ik
bio'mezur bio'mez'ur
bio'molekul bio'mole'kul biom'ole'kul
bio'polimer bio'poli'mer
bio'politik bio'poli'tik
bio'produkt bio'pro'dukt
bio'produkt'aĵ bio'pro'dukt'aĵ
bio'robot bio'ro'bot bio'rob'ot
bio'scienc'ist bio'sci'en'cist
bio'sekur'ec bio'se'kur'ec
bio'sintez bio'sin'tez
bio'teknik bio'te'knik
bio'teknik'ar bio'te'knik'ar
bio'teknologi bio'tek'n'ologi bio'tek'n'olog'i
bio'terapi bio'tera'pi bio'ter'api bio'te'rap'i
biocid bio'cid
biograf bio'graf
biografi bio'grafi biograf'i
biografi'aĵ bio'grafi'aĵ
biografi'et bio'grafi'et
biografi'int bio'grafi'int biograf'i'int
biografi'ist bio'grafi'ist biograf'i'ist
biografi'it biograf'i'it bio'grafi'it
biolog bi'olog bio'log
biologi bi'ologi biolog'i
biologi'ig biolog'i'ig bi'ologi'ig
biologi'ism bi'ologi'ism biolog'i'ism
biologi'ist bi'ologi'ist biolog'i'ist
biologi'n biolog'in bi'ologi'n
biometri bio'metri bio'metr'i
biont bi'ont
biontologi bi'ontologi biont'ologi
biopsi bio'psi
biopsi'aĵ bio'psi'aĵ
biosfer bio'sfer
biotin bio'tin
biotit bio'tit
biotop bio'top
biotop'eg bio'top'eg
bir'ad bi'rad
bir'dam bird'am
bir'dec bird'ec
bir'dej bird'ej
bir'dist bird'ist
bir'do'dom bird'o'dom bird'od'om
bir'do'fek bird'o'fek
bir'do'for'ig'il bird'o'for'ig'il
bir'do'herb bird'o'herb
bir'do'infan bird'o'infan bird'o'in'fan
bir'do'son bird'o'son bird'os'on
bir'do'vic bird'o'vic
bir'do'vir bird'o'vir
bir'do'voĉ bird'o'voĉ
bir'do'ĉas bird'o'ĉas
bir'dog'lu'it bird'o'glu'it
bir'dok'ant'ad bird'o'kant'ad bird'ok'ant'ad
bir'dok'aĝ bird'ok'aĝ bird'o'kaĝ
bir'don'om bird'on'om bird'o'nom
bir'mani birman'i birm'an'i
bird'arane bir'da'ran'e bird'a'ran'e
bird'best'ar bird'be'star
bird'diven'ist bird'di'ven'ist
bird'e'tar bir'de'tar
bird'id bir'did
bird'in bir'din
bird'mile bird'mil'e
bird'nest bird'n'est
bird'o'desegn'aĵ bird'od'e'seg'n'aĵ
bird'o'diven'ist bird'od'i'ven'ist bird'od'iv'en'ist
bird'o'festen bird'o'fest'en bird'o'fe'sten
bird'o'flug bir'do'flug
bird'o'flug'il bir'do'flug'il
bird'o'fusil bir'do'fusil
bird'o'glu bir'dog'lu
bird'o'kalkul bird'o'kalk'ul bird'ok'alk'ul
bird'o'kant bird'ok'ant bir'dok'ant
bird'o'kant'ad bird'ok'ant'ad
bird'o'orkestr bird'o'ork'estr
bird'o'paf'ad bird'op'a'fad bir'dop'a'fad
bird'o'paf'il bird'op'a'fil
bird'o'perspektiv bird'oper'spekt'iv bird'o'pers'pekt'iv
bird'o'protekt bird'o'prot'ekt bird'op'rot'ekt
bird'o'protekt'ant bird'o'prot'ekt'ant bird'op'rot'ekt'ant
bird'o'scienc bir'do'scienc
bird'o'simil bird'os'i'mil
bird'o'speci bird'os'pec'i bird'o'spec'i
bird'o'trink'ej bird'ot'rin'ke'j bird'o'tri'n'ke'j
bird'o'viand bird'ovi'and bir'do'viand
bird'obl'ek bird'ob'lek bird'o'blek
bird'observ'ant bird'ob'ser'vant bird'ob'serv'ant
bird'od'o'met bird'o'dom'et bird'od'om'et bir'do'dom'et
bird'ogr'ip bird'o'grip
bird'ok'ort bird'o'kort
bird'ok'ort'estr bird'o'kort'estr
bird'ok'u'nul bird'o'kun'ul
bird'okul bir'dok'ul bird'o'kul
bird'ol'and bird'o'land bir'dol'and
bird'om'ig'rad bird'o'migr'ad bird'om'i'grad
bird'on'est bird'o'nest bir'don'est
bird'os'en'plu'mul bird'os'en'plum'ul bird'o'sen'plum'ul
bird'ov'end'ist bird'o'vend'ist bird'ov'en'dist
bird'perspektiv bird'per'spekt'iv bird'pers'pekt'iv
bird'protekt'ad bird'prot'ekt'ad
bird'protekt'ant bird'prot'ekt'ant
bird'speci bird'spec'i
bird'tri'kad bird'trik'ad
bird'ul'in bir'du'lin bird'u'lin
bird'vizaĝ bird'viz'aĝ
biret bi'ret bir'et
biret'o'ĉap bi'ret'o'ĉap bir'et'o'ĉap
birman birm'an bir'man
birman'uj bir'manu'j birm'an'uj
birmingam bir'min'gam birm'ing'am
birmingam birm'ing'am
bis'trul bistr'ul
bisak bi'sak
bisaŭ bis'aŭ
bisekc bi'sekc
bisin bi'sin bis'in
biskaj bis'kaj bi'ska'j
biskot bi'skot
biskutel bi'sku'tel bi'skut'el
biskvit bis'kvit
biskvit'et bis'kvit'et bis'kvi'tet
biskvit'firma biskvit'firm'a bis'kvit'firma
biskvit'kolor bis'kvit'kolor
biskvit'mark bis'kvit'mark
biskvit'skatol biskvit'skat'ol bis'kvit'skatol
biskvit'uj bis'kvit'uj bis'kvi'tuj
bismark bis'mark
bismut bi'smut
bismut bi'smut bis'mut
bismut'at bis'mut'at bi'smut'at
bismut'ism bi'smut'ism bis'mut'ism
bistort bis'tort
bisturi bis'tur'i
bit'a'mant bi'tam'ant
bit'bulten bit'bul'ten
bit'el'don'aĵ bi'tel'don'aĵ
bit'et bi'tet
bit'gazet bit'gaz'et
bit'ig bi'tig
bit'ig'it bi'tig'it
bit'medi bit'med'i
bit'radi bi'tra'di bit'rad'i bi'trad'i
bit'versi bit'ver'si bit'vers'i
biter bi'ter bit'er
bitum bit'um
bitum'hav bit'um'hav
bitum'o'hav bit'um'o'hav
bitum'oz bit'um'oz bit'u'moz
biuret bi'u'ret
bivak bi'vak
bivak'ad biv'akad bi'vak'ad biv'a'kad
bivak'ej bi'vak'ej biv'ake'j
bivak'fajr bi'vak'fajr
bizanci biz'anc'i
bizant biz'ant
bizant'uj biz'ant'uj biz'an'tuj
bizanti biz'anti bizant'i
bizar biz'ar
bizar'eg biz'a'reg
bizon biz'on bi'zon
bizon'viand bi'zon'viand
blag'u'lin blag'ul'in
blank'a'karn blank'akar'n
blank'a'makul blank'am'a'kul
blank'a'sklav blank'as'klav blank'ask'lav
blank'aspekt blank'a'spekt
blank'bar'bul blank'barb'ul
blank'batal'il blank'bat'alil
blank'buton blank'bu'ton
blank'do'mul blank'dom'ul
blank'e'farb'it blank'ef'arb'it
blank'e'vest'ul'ar blank'e'vest'u'lar
blank'ef'lav blank'e'flav
blank'eg'riz blank'e'griz
blank'farun blank'fa'run
blank'har'u'lin blank'har'ul'in
blank'i'gej blank'ig'ej
blank'ig'ant blank'i'gant
blank'instrument blank'instru'ment blank'in'strum'ent
blank'kol'u'mul blank'kol'um'ul blank'ko'lum'ul
blank'kolbas blank'kolb'as
blank'kolor blank'kol'or
blank'kurten'it blank'kurt'en'it
blank'kvadrat blank'kvadr'at
blank'pent'rig blank'pentr'ig
blank'u'let blank'ul'et
blank'u'lin blank'ul'in
blank'ul'aĉ blank'u'laĉ
blank'vip'it blank'vi'pit
blank'ĉeval blank'ĉe'val
blanket blank'et
blanket'ef'lav blanket'e'flav blank'et'ef'lav
blastem blast'em
blastoderm blast'o'derm
blastomicet blast'o'micet blast'om'ic'et
blastomicet'oz blast'o'micet'oz blast'om'ic'et'oz
blastul blast'ul
blazi blaz'i
blazon blaz'on
blazon'buton blaz'on'buton
blazon'flag blaz'on'flag
blazon'hav blaz'on'hav
blazon'kovr'it blaz'onk'ovr'it
blazon'libr blaz'on'libr
blazon'mantel blazon'mant'el blaz'on'mantel
blazon'ornam'it blaz'on'ornam'it
blazon'ruband blaz'on'ruband blazon'ru'band
blazon'vest blaz'on'vest
blazon'ŝild blaz'on'ŝild
blek'eg'ant blek'e'gant
blek'simi blek'sim'i
blezi blez'i
blin'dec blind'ec
blin'di'ĝem blind'iĝ'em
blin'dig blind'ig
blin'dig'ad blind'ig'ad
blin'dig'at blind'ig'at
blin'du'lin blind'ul'in
blin'dum blind'um
blin'dum'it blind'um'it
blin'kol'um blink'ol'um
blind'aspekt blind'a'spekt
blind'et'ig blin'de'tig
blind'i'gant blind'ig'ant
blind'ig'int blin'dig'int
blind'ig'it blin'dig'it
blind'it'ig blin'di'tig
blind'o'palp blin'dop'alp
blind'okaz blin'dok'az
blind'ot'ru blin'dot'ru
blind'ul'ej blin'du'le'j
blind'ul'et blin'du'let
blind'ul'manier blind'ul'mani'er
blink'il blin'kil
blink'lamp'et blin'klam'pet
blog'is'tin blog'ist'in
blok'sekci blok'sekc'i
blokad blok'ad
blokad'ism blok'a'dism
blokad'it blok'ad'it
blokad'kapabl blok'ad'kapabl
blokad'punkt blok'ad'punkt
blokhaŭs blok'haŭs
blond'har'ul'in blond'har'u'lin
blond'ul'in blond'u'lin
blov'atak blov'a'tak
blov'bala blov'bal'a
blov'direkt blov'di'rekt
blov'efik blov'e'fik
blov'et'it blov'e'tit
blov'harmonik blov'harmon'ik
blov'instrument blov'instru'ment
blov'instrument blov'instru'ment blov'in'strum'ent
blov'minac blov'min'ac
blov'muzik blov'muz'ik
blov'muzik'ant'ar blov'muz'i'kantar blov'muz'i'kant'ar
blov'orkestr blov'ork'estr
blov'os'pir blov'o'spir
blov'renvers blov'ren'vers
blov'u'mit blov'um'it
blu'a'ruband blu'ar'u'band
blu'anemon blu'an'e'mon
blu'atlas blu'at'las
blu'bakteri blu'bak'teri
blu'bar'bul blu'barb'ul
blu'dent'ul blu'de'n'tul
blu'e'griz blu'eg'riz
blu'e'okul blu'e'o'kul
blu'et'kolor blu'et'kol'or
blu'fad bluf'ad
blu'karton blu'kart'on blu'kar'ton
blu'kask'ul blu'kas'kul
blu'katun blu'kat'u'n
blu'kolor blu'kol'or
blu'kolor'ig'it blu'kol'o'rig'it
blu'korol blu'ko'rol blu'kor'ol
blu'kri'bril blu'kribr'il
blu'kupol blu'kup'ol
blu'lag'et blu'la'get
blu'marmor blu'mar'mor
blu'okul blu'o'kul
blu'ore'lul blu'orel'ul blu'o'rel'ul
blu'pantalon blu'pan'talon blu'pan'tal'on
blu'pentr'it blu'pent'rit blu'pen'trit
blu'purpur blu'pur'pur
blu'saten blus'a'ten blus'at'en blu'sat'en
blu'vejn'it blu've'j'nit
bluf'ant blu'fant
bluf'lag blu'flag
bluf'lav blu'flav
bluf'rap'it blu'frap'it
bluf'ul blu'ful
blus'tri blu'stri
bluz'ko'lum bluz'kol'um
bluĝin blu'ĝin
bo'famili bo'fa'mili
bo'fi'lin bo'fil'in bo'fili'n
bo'fil'ig bo'fi'lig
bo'go'mil'an bo'go'mi'lan
bo'hemi'an bohem'ia'n
bo'hemi'an bohem'ia'n bo'hem'ia'n
bo'juli'n boj'ul'in boj'u'lin bo'jul'in
bo'kuz bok'uz
bo'lad bol'ad
bo'lant bol'ant
bo'lat bol'at
bo'lig'ad bol'ig'ad
bo'lig'at bol'ig'at
bo'livi'an bo'liv'ia'n bol'iv'ia'n
bo'ne'eg bon'e'eg
bo'neg bon'eg
bo'nest bon'est
bo'net bon'et
bo'nev'ol bon'e'vol
bo'nor'dig'it bon'or'dig'it bon'ord'ig'it bo'nord'ig'it
bo'nord bon'ord
bo'nord'ig bon'ord'ig bon'or'dig bo'nor'dig
bo'nul bon'ul
bo'nul'in bon'u'lin bon'ul'in
bo'patr'in bo'patri'n bop'atri'n
bo'ran bor'an
bo'reg'aĵ bor'eg'aĵ
bo'rig bor'ig
bo'rileg bor'i'leg
bo'sket bos'ket bosk'et
bo'sket bosk'et
bo'skoter'en bosk'o'teren bosk'ot'er'en bo'skot'er'en
bo'tet bot'et
bo'tis'taĉ bot'ist'aĉ bot'is'taĉ
bo'tis'tet bot'ist'et bot'is'tet
bo'var bov'ar
bo'veg bov'eg
bo'vet bov'et
bo'vid bov'id
bo'vid'kap'aĵ bov'id'kap'aĵ
bo'vid'lang bov'id'lang
bo'vid'led bov'id'led bov'idl'ed
bo'vid'rost'aĵ bov'id'rost'aĵ
bo'vid'rul'aĵ bov'id'rul'aĵ
bo'vin bov'in
bo'vin'aĵ bov'in'aĵ
bo'vin'ej bov'ine'j
bo'vin'et bov'i'net
bo'vin'haŭt bov'in'haŭt
bo'vin'ist bov'in'ist
bo'vin'led bov'in'led
bo'vin'o'fel bov'in'o'fel
bo'vin'sonor'il bov'in'sonor'il bov'in'son'or'il
bo'vist bov'ist
bo'vobl'ek bov'obl'ek bov'o'blek bov'ob'lek
bo'voĉ'ar bov'o'ĉar
boa bo'a
boa'o'serpent boa'o'serp'ent boa'os'er'pent
boa'tal'bord'iĝ'ej boat'alb'ord'iĝ'ej boat'al'bord'iĝ'ej
boa'teg boat'eg
boa'tmez boat'mez
boa'tromp'iĝ boat'romp'iĝ
boac bo'ac
boac'ar boa'car
boac'id boa'cid bo'acid
boac'jun'gitar boac'jung'it'ar
boac'liken boac'lik'en boac'li'ken
boac'o'viand boac'ovi'and
boac'ob're'dist boac'o'bred'ist
board bo'ard
boat bo'at
boat'an boa'tan
boat'ar boa'tar
boat'aĉ boa'taĉ
boat'e'mul boa'tem'ul
boat'ej boa'te'j
boat'ekskurs boat'eks'kurs boa'teks'kurs
boat'ekzerc'ad boat'ekz'erc'ad
boat'et boa'tet
boat'konkur boat'konk'ur
boat'konkurs boat'kon'kurs boat'konk'urs
boat'navig'ad boat'nav'ig'ad
boat'or'and bo'ator'and boat'o'rand
boat'posed'ant boat'po'se'dant
boat'profund boat'pro'fund
boat'rip'arist boat'ripar'ist
boat'u'mant boat'um'ant
boat'ul boa'tul
boat'vagon'ar boat'vag'on'ar
boat'vetur boat've'tur boat'vet'ur
boat'vetur boat'vet'ur
boat'vetur'ad boat've'tur'ad boat'vet'ur'ad
boat'vojaĝ boat'voj'aĝ
boat'ĉeval boat'ĉe'val
boat'ŝu bo'at'ŝu
bob'enad boben'ad
bobel bob'el
bobel bob'el bo'bel
bobel'ad bob'e'lad
bobel'ant bob'e'lant
bobel'aĵ bob'el'aĵ
bobel'et bob'e'let
bobel'nivel'il bobel'ni'vel'il
boben bo'ben bob'en
boben'eg bob'e'neg bob'en'eg
boben'il bob'e'nil bob'en'il bo'ben'il
boben'ist'in boben'is'tin bob'e'nis'tin
boben'it bob'e'nit bob'en'it
boben'kern bo'benk'er'n
boben'kest bo'benk'est
boben'lud'ant boben'lu'dant
bobolink bob'o'link
bodi bo'di
bodoni bo'don'i
bofort bo'fort
bofront bo'front
bohem bo'hem
bohem'i bo'hemi bo'hem'i
bohem'uj bo'hem'uj
boj bo'j
boj'ad bo'jad
boj'e'gant boj'eg'ant
boj'et bo'jet
boj'ist bo'j'ist
boj'kri bo'j'kri
bojar bo'jar boj'ar
bojar'in bo'jar'in boj'a'rin boj'ari'n
bojkot boj'kot
bojkot'ad boj'kot'ad
bojkot'at boj'kot'at
bojkot'it boj'ko'tit boj'kot'it
bojkot'kampanj bojkot'kampan'j
bok'sob'at boks'ob'at boks'o'bat
bok'uzin bo'kuz'in
bokal bo'kal bok'al
bokaĉ bok'aĉ bo'kaĉ
bokaĉ'esk bo'kaĉ'esk
boks'ad bok'sad
boks'ej bok'se'j
bokser boks'er bok'ser
bol'din bold'in
bol'eg bo'leg
bol'etat bolet'at bo'let'at
bol'ig bo'lig
bol'ig'it bo'lig'it
bol'il bo'lil
bol'it bo'lit
bol'temperatur bol'temper'at'ur bol'temp'erat'ur
bol'uj bo'lu'j
bolard bo'lard bol'ard
boler bol'er
boleslav bol'e'slav
bolet bo'let
bolet bol'et bo'let
bolet'ac bo'let'ac
bolet'al bo'letal
bolet'ant bo'let'ant
bolet'aĵ bo'let'aĵ
bolet'iĝ bol'et'iĝ bo'let'iĝ
bolet'iĝ'ad bo'let'iĝ'ad bol'et'iĝ'ad
bolid bol'id
bolometr bol'o'metr
bolt'it bol'tit
bolt'o'tur'nil bolt'ot'urn'il bolt'o'turn'il
bolus bol'us
bomarŝe bo'marŝ'e
bomb'atak bomb'a'tak
bomb'aviad'il bomb'avi'a'dil
bomb'aviad'ist bomb'avi'a'dist
bomb'detru'it bomb'de'tru'it
bomb'industri bomb'indus'tri bomb'ind'u'stri
bomb'maŝin bomb'maŝ'in
bomb'o'fuze bomb'o'fuz'e
bomb'o'kanon bomb'ok'anon
bomb'o'part bomb'op'art
bomb'o'port bomb'op'ort
bomb'ot'est bomb'o'test
bomb'ot'ru bomb'o'tru
bombaj bomb'a'j
bombak'ac bomb'a'kac
bombard bomb'ard
bombard'ad bomb'ard'ad
bombard'ant bomb'ar'dant bomb'ard'ant
bombard'at bomb'ard'at
bombard'ig bomb'ard'ig
bombard'il bomb'ard'il
bombard'it bomb'ard'it
bombard'ocel bomb'ard'ocel
bomben bomb'en
bombicil bomb'ic'il
bombiks bomb'iks
bombinator bomb'in'ator
bombon bomb'on
bombon'butik bomb'on'butik
bombon'ej bomb'on'ej
bombon'et bomb'on'et bomb'o'net
bombon'fabrik bombon'fa'brik bomb'on'fabrik
bombon'lek'ad bombon'le'kad bomb'on'lek'ad
bombon'manĝ'ad bomb'on'manĝ'ad
bombon'okt bomb'o'nokt bomb'on'okt
bombon'uj bomb'on'uj
bombon'uj'aĉ bomb'on'uj'aĉ
bombon'ven'dant bombon'vend'ant bomb'on'vend'ant
bombon'ven'dist bombon'vend'ist bomb'on'vend'ist
bon bo'n
bon'a'gul bon'ag'ul
bon'a'sent bo'nas'ent bon'as'ent
bon'afid bon'a'fid
bon'ag bo'n'ag
bon'akv bo'n'akv
bon'amuz bon'a'muz
bon'an'nokt bon'an'n'okt
bon'anim bon'a'nim
bon'anim'ec bon'a'nim'ec
bon'anĝel bo'nan'ĝel bon'an'ĝel
bon'apetit bon'a'petit bon'a'pet'it
bon'apetit'ul bon'a'petit'ul bon'a'pet'i'tul
bon'aranĝ bon'a'ranĝ
bon'aranĝ'it bon'a'ranĝ'it
bon'aspekt bon'a'spekt bon'as'pekt
bon'aspekt'ig bon'a'spekt'ig bon'as'pekt'ig
bon'aĉet bon'aĉ'et
bon'aĉet'ej bon'aĉ'e'te'j
bon'aĵ bo'n'aĵ
bon'aŭspici bo'naŭ'spic'i bon'aŭ'spic'i
bon'bon bo'n'bon
bon'buked bon'buk'ed
bon'dign bon'dig'n
bon'dir'it bon'di'rit
bon'direkt bon'di'rekt
bon'distanc bon'di'stanc bon'dist'anc
bon'e'gul'in bon'eg'u'lin bo'neg'ul'in
bon'e'si'dant bon'e'sid'ant
bon'e'ven'int bo'nev'en'int
bon'e'vin bo'nev'in
bon'eduk bon'e'duk
bon'efik bon'e'fik
bon'efik'ec bon'e'fik'ec
bon'eg'aĵ bo'neg'aĵ
bon'eg'ul bon'e'gul bo'neg'ul
bon'eg'ul'in bon'e'gul'in bon'eg'u'lin bo'neg'ul'in
bon'eko'n'at bo'nek'on'at bon'e'kon'at
bon'ekvilibr bon'ekv'i'libr
bon'ekvilibr'it bon'ekv'ili'brit bon'ekv'i'libr'it
bon'en'o'tit bon'en'ot'it bon'e'not'it
bon'est'ad bo'nest'ad
bon'etos bo'net'os
bon'fa'ran'tin bon'far'an'tin bon'far'anti'n
bon'fa'rem bon'far'em
bon'fa'rit bon'far'it
bon'fa'rul bon'far'ul
bon'famili bon'fa'mili
bon'far'an'tig bon'fa'ran'tig
bon'far'antem bon'far'an'tem bon'fa'ran'tem
bon'far'em'ec bon'fa'rem'ec
bon'far'tet bon'fart'et
bon'far'u'leg bon'fa'rul'eg bon'far'ul'eg
bon'far'ul'in bon'far'u'lin bon'fa'rul'in
bon'farad bon'fa'rad bon'far'ad
bon'fart'eg bon'far'teg
bon'fart'ig bon'far'tig
bon'fart'os'ent bon'fart'o'sent
bon'fart'ul bon'far'tul
bon'fason bon'fa'son
bon'favor bon'fav'or bon'fa'vor
bon'favor'it bon'fav'o'rit bon'fav'or'it bon'fa'vor'it
bon'fe bo'n'fe
bon'figur bon'fig'ur
bon'form'it bon'for'mit
bon'fortun bon'for'tun bon'fort'u'n
bon'fortun'ig bon'for'tun'ig
bon'fortun'ul bon'for'tun'ul
bon'gust'aspekt bong'us'ta'spekt bong'us'tas'pekt
bon'gust'ig bong'us'tig
bon'hav bo'n'hav
bon'hav'aĵ bo'n'hav'aĵ
bon'humor bon'hum'or
bon'humor'aĵ bon'hum'or'aĵ
bon'humor'eg bon'hum'o'reg
bon'humor'ig bon'hum'o'rig bon'hum'or'ig
bon'humor'iĝ bon'hum'or'iĝ
bon'humur bon'hum'ur
bon'i'gant bon'ig'ant
bon'infan bon'in'fan
bon'influ bon'in'flu
bon'inform'it bon'in'form'it
bon'instal'it bon'in'stal'it
bon'kamarad bon'kam'a'rad
bon'karakter bon'karak'ter
bon'ko'rem bon'kor'em
bon'ko'rul bon'kor'ul
bon'kon'dukat bon'konduk'at
bon'kondut bon'kon'dut
bon'kondut'em bon'kon'du'tem bon'kon'dut'em
bon'kondut'ig bon'kon'du'tig bon'kon'dut'ig
bon'konserv'it bon'kon'ser'vit bon'kon'serv'it
bon'kor'aspekt bon'kor'as'pekt bon'kor'a'spekt bon'ko'rasp'ekt
bon'kor'mien bon'korm'ie'n
bon'kor'ul'in bon'ko'rul'in bon'kor'u'lin
bon'kor'vizaĝ bon'korv'iz'aĝ bon'kor'viz'aĝ
bon'kultur'it bon'kul'tur'it
bon'manier bon'mani'er
bon'manier'ec bon'mani'er'ec
bon'mas'trum bon'mast'rum bon'mastr'um
bon'maten'ec bon'mat'en'ec
bon'maten'ig bon'mat'en'ig
bon'memor'ind bon'mem'or'ind
bon'merit bon'mer'it
bon'mezur bon'mez'ur
bon'moral bon'mor'al
bon'najbar bon'naj'bar bonn'a'j'bar
bon'natur bonn'at'ur
bon'natur bonn'at'ur bonn'a'tur
bon'nivel bonn'i'vel bonn'iv'el
bon'odor bon'o'dor bo'nod'or
bon'odor'ant bo'nod'or'ant bon'o'dor'ant
bon'odor'aĵ bo'nod'or'aĵ bon'o'dor'aĵ
bon'odor'fum bon'o'dor'fum bon'od'orf'um bo'nod'orf'um
bon'odor'fum bon'od'orf'um bo'nod'orf'um
bon'odor'fum'aĵ bon'od'orf'um'aĵ bon'o'dor'fum'aĵ bo'nod'orf'um'aĵ
bon'odor'ig bon'od'o'rig bon'o'dor'ig bo'nod'or'ig
bon'odor'ig'it bo'nod'or'ig'it bon'od'o'rig'it bon'o'dor'ig'it
bon'okaz bo'nok'az bon'o'kaz
bon'okul'ul bon'ok'ulul bo'nok'ulul bon'ok'u'lul
bon'oportun bon'op'or'tun bon'o'por'tun bon'o'port'u'n
bon'or'dec bon'ord'ec bo'nord'ec bo'nor'dec
bon'ord'it bo'nord'it
bon'ord'iĝ bo'nord'iĝ
bon'parol'ant bon'par'o'lant
bon'patri'n'aspekt bon'patri'nas'pekt bon'patri'n'a'spekt
bon'pen'splen bon'pens'plen
bon'pen'sul bon'pens'ul
bon'pi bo'n'pi
bon'pre'sit bon'pres'it
bon'prezent bon'prez'ent
bon'pro'vizit bon'proviz'it
bon'profit bon'pro'fit
bon'promes bon'pro'mes
bon'proporci bon'pro'porci bon'prop'or'ci
bon'rapid bon'rap'id
bon'ras bo'n'ras
bon'reputaci bon'rep'uta'ci bon're'put'ac'i
bon'ripar'it bon'rip'a'rit
bon'rost'it bon'ros'tit
bon'sapor bon'sap'or
bon'sent'ig bon'sen'tig
bon'sinjor bon'sin'jor
bon'situaci bon'situ'ac'i bon'sit'u'ac'i
bon'societ bon'soci'et
bon'societ'ul bon'soci'e'tul bon'soci'et'ul
bon'son bo'n'son
bon'sonor bon'son'or
bon'sor'tig bon'sort'ig
bon'sort'ul bon'sor'tul
bon'spirit bon'spir'it
bon'statur bon'stat'ur
bon'tali bont'ali bon'tal'i
bon'tan'it bont'an'it bont'a'nit
bon'templ'an bon'temp'lan bont'em'plan
bon'ten'at bont'en'at
bon'ton bont'on
bon'util bon'ut'il
bon'util'ig bon'ut'i'lig
bon'ven bon've'n
bon'ven'at bon've'n'at
bon'ven'aĵ bon've'n'aĵ
bon'ven'i'gem bon'ven'ig'em
bon'ven'ig'ant bon'ven'i'gant
bon'ven'salut bon'ven'sal'ut
bon'venad bon'ven'ad
bon'veter bon've'ter bon'vet'er
bon'vir'in bon'vi'rin
bon'viv'ad bon'vi'vad
bon'viv'ant bon'vi'vant
bon'vojaĝ bon'voj'aĝ
bon'vol'aspekt bon'vol'a'spekt bon'vol'as'pekt
bon'volont bon'vol'ont
bon'volv'ek bon'vol'vek
bon'ĉeval bon'ĉe'val
bon'ĝu bo'n'ĝu
bonapart bon'apart bon'a'part
bonapart'ism bon'apart'ism
bonapart'ist bon'apart'ist
bonaventur bon'aventur bon'aven'tur bon'a'vent'ur
bonazi bo'nazi bon'az'i bo'naz'i
boned bon'ed
boned'u'kit bon'eduk'it
boned'u'kit bon'eduk'it bon'e'duk'it
boned'u'kit'ec bon'eduk'it'ec bon'e'duk'it'ec
boned'u'kit'ul'in bon'eduk'it'ul'in
boned'vel bon'ed'vel
bonesper bon'esper
bong'rad bon'grad
bong'u'steg'aspekt bong'us'teg'aspekt bong'us'teg'as'pekt bong'us'teg'a'spekt
bong'us'ta'ĵet bon'gust'aĵ'et
bong'us'teg bong'u'steg bon'gust'eg
bonifac bon'i'fac bo'nif'ac
bonifik bo'nif'ik
bonifik bo'nif'ik bon'i'fik
bonit bon'it bo'nit
bonn bon'n
bonn bon'n bo'n'n
bonn'ombr bon'nombr
bonn'ov'aĵ bon'nov'aĵ
bonn'ut'rit bon'nutr'it bonn'u'trit
bont'ag bon'tag
bont'en bon'ten
bont'enad bon'ten'ad
bont'on'ec bon'ton'ec
bont'rajt bon'trajt
bonz'um bon'zum
bop'aren'car bo'parenc'ar bo'pare'n'car
bor'ad bo'rad
bor'agac borag'ac
bor'at bo'rat
bor'dan bord'an
bor'dant bord'ant
bor'dat bord'at
bor'fak'ul bor'fa'kul
bor'ile'tot'ru bor'i'let'ot'ru
bor'it bo'rit
bor'kern bor'ker'n
bor'kombinaĵ bor'kombin'aĵ bor'komb'in'aĵ
bor'maŝin bor'maŝ'in
bor'o'hidrogen bor'ohi'drog'en bor'o'hidr'o'gen
bor'o'tartr'at bor'ot'ar'trat bor'ot'artr'at
bor'os'ilici'at bor'o'silici'at
bor'ot bo'rot
bor'san bors'an
bor'staci bors'ta'ci
bor'vetur'il bor've'tur'il
borag bor'ag
borak bo'rak
boraks bor'aks
bord'dekliv bord'de'kliv
bord'ej bor'dej
bord'erat border'at
bord'her'bej bord'herb'ej
bord'ir'ant bor'dir'ant
bord'kontur bord'kont'ur
bord'magazen bord'mag'azen
bord'o'krest bord'ok'rest
bord'o'proksim bord'op'rok'sim
bord'o'rand bord'or'and
bord'o'vin bord'ovi'n
bord'o'ŝip bor'do'ŝip
bord'preter bord'pret'er
bord'region bord'regi'on
bordel bord'el
bordel'estr'in bordel'e'stri'n bord'e'lestr'in
bordel'ist bord'e'list
bordel'patr'in bordel'patri'n bord'el'patri'n
border bord'er
border bord'er bor'der
border'ig bord'e'rig bord'er'ig
border'it bord'er'it bord'e'rit
border'iĝ'ad bord'er'iĝ'ad
border'um'it bord'e'rum'it bord'er'um'it
bordoz bord'oz
bordoz bord'oz bor'doz
bordozi bordoz'i bord'oz'i
bordun bor'dun bord'u'n
bore bor'e
boreal bo'real bore'al
boreli bore'li
boreli'oz bore'li'oz
born bor'n
borne bor'ne born'e
borne'ol born'eol
borome bor'om'e
bors'ej bor'se'j
bors'o'kraŝ bors'ok'raŝ bor'sok'raŝ
bors'o'makler'ist bors'om'a'kler'ist
bors'operaci bors'operac'i bors'op'e'raci bors'oper'ac'i
bos'ni'an bos'n'ia'n
bosanov bo'san'ov bos'an'ov bos'a'nov
boselaf bos'e'laf
bosk'o'kant'ant bosk'ok'ant'ant
bosk'oval'et bosk'o'valet
boson bos'on bo'son
bospor bo'spor bos'por
boston bos'ton
bostrik bo'strik
bosveli bos'vel'i
bot'farad bot'far'ad bot'fa'rad
bot'ferm'il bot'fer'mil
bot'lekant bot'lek'ant bot'le'kant
bot'najl bot'n'ajl
bot'o'port'ant bo'top'ort'ant
bot'ot'ir'il bo'tot'ir'il bot'o'tir'il
bot'pur'i'gist bot'pur'ig'ist
bot'vend'ej bot'ven'dej
botanik bo'tan'ik
botanik bo'tan'ik bot'an'ik
botanik'ist bo'tan'ik'ist bot'an'i'kist
botanik'ist'in botanik'is'tin bo'tan'ik'ist'in bot'an'i'kist'in
botanik'ul bot'an'i'kul bot'an'ik'ul bo'tan'ik'ul
botanik'um bo'tan'ik'um bot'an'ik'um
botarg bot'arg
botaŭr bo'taŭr
botaŭr bot'aŭr bo'taŭr
botel bo'tel bot'el
botel'akv bo'tel'akv
botel'ar bot'e'lar bo'tel'ar
botel'fabrik botel'fa'brik
botel'kol bo'tel'kol
botel'naz bo'tel'naz
botel'o'border'it botel'ob'ord'er'it botel'o'bord'er'it
botel'uj bot'elu'j bo'tel'uj
botel'ĉap'et bo'tel'ĉap'et
botni bot'ni
botrit bo'trit bot'rit
botrop bo'trop
botul bot'ul bo'tul
botulin botul'in bo'tuli'n
bov'aĉ bo'vaĉ
bov'bol'it'aĵ bov'bo'lit'aĵ
bov'e'jet bov'ej'et
bov'ed bo'ved
bov'ej bo've'j
bov'i'din bo'vid'in
bov'i'din bo'vid'in bov'id'in
bov'ic'du'on'ekskuz bo'vic'du'on'ekskuz
bov'id'fak bo'vid'fak
bov'il bo'vil
bov'in'ar bo'vin'ar
bov'in'aĉ bo'vin'aĉ
bov'in'id bo'vin'id
bov'in'mam bo'vin'mam
bov'in'paŝt'ej bo'vin'paŝt'ej bov'in'paŝ'te'j
bov'in'ras bo'vin'ras
bov'in'tritik bo'vintr'it'ik
bov'in'ŝnur bo'vin'ŝnur
bov'inokul bo'vin'okul bov'in'okul
bov'instal bov'in'stal
bov'instal bov'in'stal bo'vin'stal
bov'jung'il bov'j'ung'il
bov'komerc bov'kom'erc
bov'komerc'ist bov'kom'er'cist
bov'korn bov'kor'n
bov'lag'et bovl'ag'et bovl'a'get
bov'leg bovl'eg
bov'o'apart'ig bov'o'a'part'ig
bov'o'gras bov'ogr'as
bov'o'jun'gitar bov'o'jung'it'ar bo'voj'ung'it'ar bov'o'j'ung'it'ar
bov'o'okul bov'o'o'kul
bov'ok'orn bov'o'korn bo'vok'orn bov'o'kor'n
bov'okul bov'o'kul bo'vok'ul
bov'op'ar bov'o'par
bov'op'el'ist bov'o'pel'ist bov'op'e'list
bov'os'per'tul bov'o'spert'ul
bov'os'tang bov'o'stang
bov'ot'i'rat bov'o'tir'at bo'vot'ir'at bov'ot'ir'at
bov'ovi'and bov'o'viand
bov'paŝt'ej bov'paŝ'te'j
bov'rigard bov'rig'ard
bov'simil bov'si'mil bov'sim'il
bov'ven'dist bov'vend'ist
bov'viand bov'vi'and
boviste bov'ist'e bo'vist'e
bovl'ed bov'led
bovl'et bov'let
bovl'or'and bovl'o'rand
boĝi bo'ĝi
bracelet'horloĝ bracelet'hor'loĝ
bradipepsi bradip'e'psi
bradipod bradip'od
bradipod'ed bradip'od'ed
brahma brahm'a
brahma'n brahm'an
brahmo brahm'o
brajl'o'skrib brajl'os'krib
brak'distanc brak'dist'anc brak'di'stanc
brak'infan brakin'fan
brak'muskol brak'musk'ol brak'mu'skol
brak'o'mov brak'om'ov
brak'op'len brak'o'plen
brak'paraliz'it brak'para'liz'it
brak'pre'mant brak'prem'ant
brak'ten brakte'n
brak'um'ant brak'u'mant
brak'um'it brak'u'mit
brakicefal brak'i'cefal brak'ic'ef'al
brakin brak'in
brakiopod brak'io'pod
brakte brak'te
brakte'ar brak'te'ar
brakte'et brak'te'et
brakte'hav brak'te'hav
braman bram'an
braman'in bram'an'in
braman'ism bram'an'ism
bramaputr bram'a'putr
bran'do'barel brand'o'barel
bran'do'soif brand'o'soif
bran'dog'las brand'o'glas
bran'farun bran'fa'run
bran'kok'ovr'il brank'ok'ovr'il brank'o'kovr'il
bran'konus brank'on'us
bran'kot'ru brank'o'tru brank'ot'ru
bran'pasteĉ bran'past'eĉ
bran'ĉar branĉ'ar
brand'ej bran'dej
brand'kaldron brand'kal'dron
brand'o'drink'ej brand'odr'ink'ej bran'do'drink'ej
brand'o'far'ej bran'do'far'ej
brand'o'likvor brand'o'likv'or brand'ol'ik'vor
brand'o'porci bran'dop'or'ci brand'op'or'ci
brand'o'trink'ej brand'ot'rin'ke'j bran'dot'rin'ke'j
brand'ob'otel brand'o'botel
brand'odor bran'do'dor
brand'uj bran'du'j
brand'um'it bran'dum'it
brandenburg brand'en'burg
brandenburgi brandenburg'i brand'en'burg'i
brank'aĉ bran'kaĉ
brank'o'hav bran'ko'hav
brank'ul bran'kul
brankard brank'ard
brankard'ist brank'ard'ist
brankiopod brank'io'pod bran'kio'pod
brankiostom brank'io'stom bran'kio'stom
branĉ'amas bran'ĉam'as
branĉ'kandel branĉ'kand'el
branĉ'o'dorn branĉ'odor'n
branĉ'o'plant branĉ'op'lant
branĉ'o'sekretari branĉ'o'sekret'ari branĉ'os'ek'ret'ari
branĉ'o'tranĉ bran'ĉot'ranĉ branĉ'ot'ranĉ
branĉ'op'len branĉ'o'plen
branĉ'ot'ond'il bran'ĉot'ond'il branĉ'o'tond'il
branĉ'tegment branĉ'teg'ment
brasik bras'ik
brasik'ac bras'ik'ac
brasik'arb bras'ik'arb bras'i'karb
brasik'at bras'ik'at
brasik'aĵ bras'ik'aĵ
brasik'bed bras'ik'bed
brasik'et bras'ik'et
brasik'foli bras'ik'foli
brasik'kamp bras'ik'kamp
brasik'kap bras'ik'kap
brasik'nap bras'i'knap bras'ik'nap
brasik'okult'iv'ad brasik'o'kultiv'ad
brasik'papili brasik'papil'i
brasik'rap bras'ik'rap
brasik'tig bras'ikt'ig
brav'aspekt brav'as'pekt brav'a'spekt
brav'u'laĉ brav'ul'aĉ
brav'u'let brav'ul'et
brav'ul'in brav'u'lin
bravur brav'ur
bravur'aĵ brav'ur'aĵ
braz'i'lani'n braz'il'an'in
braz'il'portugal braz'il'port'u'gal
brazilj braz'ilj
braĉel'et braĉ'e'let
braĝ'ob'rul'ig'ist braĝ'ob'rul'i'gist braĝ'o'brul'ig'ist
bred'ad'program bred'ad'pro'gram
bred'ej'ar bred'e'jar
bred'program bred'pro'gram
bred'reaktor bred're'aktor
brems'aranĝ brems'a'ranĝ
brems'baston brems'bast'on
brems'o'sistem brems'os'ist'em
brems'os'tang brems'o'stang
bret'o'pec bret'op'ec
breton bret'on
breton'land bret'on'land
breton'stil bret'on'stil
breton'uj bret'on'uj
bretoni breton'i bret'oni
brevet brev'et
brevet'it brev'e'tit brev'et'it
breĉ'e'tit breĉ'et'it
breĉi breĉ'i
bri'dant brid'ant
bri'dil brid'il
bri'ket brik'et
bri'la'ĵet bril'aĵ'et bril'a'ĵet
bri'lad bril'ad
bri'lant bril'ant
bri'laĉ bril'aĉ
bri'laĉ'ant bril'aĉ'ant bril'a'ĉant
bri'leg bril'eg
bri'let'ig'ad bril'et'ig'ad bril'e'tig'ad
bri'let'iĝ bril'et'iĝ
bri'lig'ant bril'i'gant bril'ig'ant
bri'lig'it bril'ig'it
bri'liz'it bril'iz'it
bri'lul bril'ul
bri'opsid bri'op'sid
bri'tuj brit'uj
briare bri'are
brid'at bri'dat
brid'o'rimen brid'o'rim'en
brid'rimen brid'rim'en
brid'u'mit brid'um'it
brig'skun brig'sku'n
brigad brig'ad
brigad'an brig'a'dan brig'ad'an
brigad'estr brig'ad'estr
brigad'et brig'ad'et
brigad'ist brig'a'dist brig'ad'ist
brigad'labor'ist brig'ad'labor'ist
brigad'tend'um brig'ad'tend'um
brigantin bri'gant'in brig'anti'n
brigit brig'it
brik'amas bri'kam'as brik'a'mas
brik'ej bri'ke'j
brik'fa'rit brik'far'it
brik'kolor brik'kol'or
brik'o'kolor bri'kok'ol'or brik'ok'ol'or brik'o'kol'or
brik'o'kolor brik'ok'ol'or brik'o'kol'or
brik'ob'akad brik'ob'a'kad bri'ko'bak'ad
brik'transport'ad brik'trans'port'ad brik'tra'n'sport'ad
brikabrak brik'a'brak
bril'a'rigard bril'ari'gard
bril'a'ĵar bril'aĵ'ar bri'la'ĵar
bril'aspekt bril'a'spekt bril'as'pekt
bril'buton bril'but'on bril'bu'ton
bril'ci'rit bril'cir'it
bril'e'gant bril'eg'ant
bril'et bri'let
bril'humor bril'hum'or
bril'ig bri'lig
bril'ig'ist bri'lig'ist bril'i'gist
bril'karier bril'kari'er
bril'kolor bril'kol'or
bril'lu'met bril'lum'et
bril'mantel bril'mant'el
bril'okul bri'lok'ul bril'o'kul
bril'polu'rit bril'polur'it
bril'radi bril'rad'i
bril'reflekt bril'ref'lekt
bril'vizaĝ bril'viz'aĝ
brioni bri'oni
briozo bri'oz'o
bristol bri'stol
brisur bri'sur
brisur'um'it brisur'u'mit bri'su'rum'it bri'sur'um'it
brit'de'ven brit'dev'en
brit'os'ek brit'o'sek
briti brit'i
briti'n brit'in bri'tin
briton bri'ton brit'on
briĝ'parti briĝ'part'i
briĝurb briĝ'urb
brod'o'tajl brod'ot'ajl
brod'o'tambur brod'ot'am'bur
brod'tek'sit brod'teks'it
brod'teknik brod'te'knik
brodkast brod'kast
brodkast'ad brod'kast'ad
brodkast'ant brod'kast'ant
brodkast'at brod'kast'at
brodkast'ej brod'kast'ej
brog'o'spur brog'os'pur
brokant brok'ant
brokant'ad brok'ant'ad
brokant'ant brok'ant'ant
brokant'aĵ brok'ant'aĵ
brokant'ej brok'ant'ej
brokant'ul brok'ant'ul
brokat brok'at
brokatel brokat'el brok'atel
brokol brok'ol
bromeli brom'eli
bromeli'ac brom'eli'ac
bromoform brom'o'form
bromus brom'us
bronk'o'skopi bronk'os'kopi bronk'o'skop'i
bronz'epok bronz'e'pok
bronz'industri bronz'indus'tri
bronz'kolor bronz'kol'or
bronz'o'meti'ist bronz'om'et'i'ist bronz'o'met'i'ist
bronz'o'simil bronz'os'i'mil
bronz'o'son bronz'os'on
bronz'u'mit bronz'um'it
bros'aspekt bros'as'pekt bros'a'spekt
bros'firma bros'firm'a
bros'lav'it bros'la'vit
bros'vend'ist bros'ven'dist
brov'alaŭd brov'a'laŭd
brov'ok'unt'ir'ad brov'ok'unt'i'rad brov'ok'u'n'tir'ad
brov'sul'kant brov'sulk'ant
bru'aktiv'ul bru'akt'iv'ul
bru'an'tar bru'ant'ar
bru'e'gul bru'eg'ul
bru'efik bru'e'fik
bru'eg'ant bru'e'gant
bru'fer'mant bru'ferm'ant
bru'festen bru'fest'en bru'fe'sten
bru'ig'ant bru'i'gant
bru'konfuz bru'kon'fuz
bru'krak'i'gant bru'krak'ig'ant
bru'lad brul'ad
bru'lant brul'ant
bru'le'lig brul'e'lig
bru'leg brul'eg
bru'leg'ant brul'e'gant brul'eg'ant
bru'lig'ad brul'ig'ad
bru'lig'ant brul'i'gant brul'ig'ant
bru'lig'at brul'ig'at
bru'lig'ebl brul'ig'ebl
bru'lig'ist brul'i'gist brul'ig'ist
bru'lig'it brul'ig'it
bru'lig'ont brul'ig'ont
bru'lil brul'il
bru'lit brul'it
bru'maŝin bru'maŝ'in brum'a'ŝi'n
bru'muzik brum'uz'ik bru'muz'ik
bru'net brun'et
bru'nor brun'or
bru'nul brun'ul
bru'op'len bru'o'plen
bru'plen'i'gant bru'plen'ig'ant
bru'polu bru'pol'u
bru'rapid bru'rap'id
bru'sel'an bru'se'lan
bru'stof'rap brust'o'frap
bru'stof'rukt brust'o'frukt
bru'stok'aĝ brust'ok'aĝ
bru'stok'est brust'o'kest brust'ok'est
bru'stop'art brust'o'part brust'op'art
bru'stop'ec brust'op'ec
bru'strand brust'rand
bru'tar brut'ar
bru'tar'ej brut'are'j
bru'tet brut'et
bru'tig'ad brut'ig'ad
bru'tuj brut'uj
bru'tul'ar brut'ul'ar brut'u'lar
bru'tul'ig brut'u'lig brut'ul'ig
bru'vetur bru'vet'ur bru've'tur
bru'vetur'ad bru'vet'ur'ad bru've'tur'ad bru'vet'u'rad
bru'ĝen bruĝ'en
brucel bru'cel
brucel'oz bru'cel'oz
brucin bru'ci'n
brul'ad'ĉel bru'lad'ĉel
brul'akcident brul'akci'dent
brul'alarm brul'a'larm
brul'avert brul'a'vert
brul'aĵ'faktur brul'aĵ'fakt'ur
brul'aĵ'kolekt brul'aĵ'ko'lekt
brul'detru brul'de'tru
brul'detru'it brul'de'tru'it
brul'difekt'it brul'di'fek'tit
brul'dolor brul'dol'or
brul'e'gant brul'eg'ant
brul'e'tig brul'et'ig
brul'e'tig'it brul'et'ig'it
brul'ej bru'le'j
brul'ekzekut bru'lek'ze'kut
brul'element brul'ele'ment
brul'em bru'lem
brul'emisi'aĵ brul'e'misi'aĵ
brul'et bru'let
brul'et'it brul'e'tit
brul'faj'rig brul'fajr'ig
brul'i'gant brul'ig'ant
brul'i'ĝem brul'iĝ'em
brul'ig bru'lig
brul'ig'at'aĵ bru'lig'at'aĵ
brul'ig'aĵ bru'lig'aĵ
brul'ig'ej bru'lige'j bru'lig'ej
brul'ig'il bru'lig'il
brul'ig'ind bru'lig'ind
brul'ig'int bru'lig'int
brul'ig'it'aĵ bru'lig'it'aĵ
brul'ig'mort'ig brul'ig'mor'tig
brul'ig'ot bru'lig'ot brul'i'got
brul'imun bru'lim'u'n
brul'iv bru'liv
brul'katastrof brul'kat'a'strof
brul'konsum'it brul'kon'sum'it
brul'konsum'iĝ brul'kon'sum'iĝ
brul'li'gnet brul'lign'et
brul'lign brul'lig'n
brul'lign'ar brul'lig'n'ar
brul'lign'ej brul'lig'ne'j
brul'lign'uj brul'lig'nu'j
brul'material brul'materi'al
brul'mort'ig brul'mor'tig
brul'mort'ig'it brul'mor'tig'it
brul'o'lign'ar bru'lolig'n'ar brul'olig'n'ar
brul'odor bru'lod'or
brul'ofer bru'lof'er
brul'ofer'ad brul'o'fe'rad
brul'olig'n bru'lolig'n brul'o'lign
brul'ot'ag brul'o'tag
brul'pi'kant brul'pik'ant
brul'pret'ig brul'pre'tig
brul'protekt brul'prot'ekt
brul'radi brul'rad'i
brul'stam'pit brul'stamp'it
brul'substanc brul'sub'stanc
brul'u'mant brul'um'ant
brul'u'mit bru'lum'it brul'um'it
brul'um bru'lum
brum'ov bru'mov
brum'ov'ad brum'o'vad bru'mov'ad
brumer brum'er
brun bru'n
brun'alg bru'n'alg
brun'aĉ bru'n'aĉ
brun'aĵ bru'n'aĵ
brun'bak'it bru'n'bak'it
brun'barb bru'n'barb
brun'ef'lav brun'e'flav
brun'eg bru'neg
brun'et'vizaĝ brun'et'viz'aĝ
brun'fel bru'n'fel
brun'har bru'n'har
brun'har'ar bru'n'har'ar
brun'haŭt bru'n'haŭt
brun'ig'ant brun'i'gant
brun'kolor brun'kol'or
brun'nigr bru'n'nigr
brun'okul bru'nok'ul
brun'ruĝ bru'n'ruĝ
brun'u'lin brun'ul'in bru'nul'in
brun'ul'in bru'nul'in
brun'velur brun'vel'ur
brun'vizaĝ brun'viz'aĝ
brun'vizaĝ'ul brun'viz'aĝ'ul
brun'ĉeval brun'ĉe'val
brunej brun'ej
brunej brun'ej bru'ne'j
brunel brun'el
brunfelsi brun'fel'si
brunjon brun'jon
brusoneti bru'sonet'i bru'son'et'i
brust'angin bru'stang'in
brust'angor bru'stang'or
brust'inflam brust'in'flam
brust'o'kiras brust'ok'ir'as bru'stok'ir'as
brust'o'kovr'il brust'ok'ovr'il bru'stok'ovr'il
brust'o'krev bru'stok'rev
brust'ornam'aĵ bru'stor'n'am'aĵ
brust'ov'est bru'stov'est brust'o'vest
brut'ar'vagon'ar brut'ar'vag'on'ar
brut'aĉ bru'taĉ
brut'eduk'ad brut'ed'u'kad bru'ted'u'kad
brut'eduk'ej brut'e'duk'ej bru'ted'u'ke'j
brut'eduk'ist brut'ed'u'kist
brut'eg bru'teg
brut'ej bru'te'j
brut'ig bru'tig
brut'ig'at bru'tig'at
brut'ig'it bru'tig'it
brut'int bru'tint
brut'karn brut'kar'n
brut'komerc'ist brut'kom'er'cist
brut'o'batal brut'ob'at'al brut'ob'a'tal
brut'o'dom brut'od'om
brut'ok'ort brut'o'kort
brut'os'pec brut'o'spec
brut'ro'tig bru'trot'ig brut'rot'ig bru'tro'tig
brut'ul bru'tul
brut'vagon brut'vag'on
brut'ven'dej brut'vend'ej
brutal bru'tal brut'al
brutal brut'al
brutal'aspekt brutal'a'spekt
brutal'aĵ bru'tal'aĵ brut'al'aĵ
brutal'ec bru'tal'ec
brutal'eg bru'tal'eg
bu'bosk'urĝ'ant bub'o'skurĝ'ant
bu'kit buk'it
bu'klem bukl'em buk'lem
bu'leg bul'eg
bu'lig'it bul'ig'it
bu'lop'len bul'o'plen bul'op'len
bu'run'dan bu'rund'an bur'u'n'dan
bu'splen bus'plen
bu'tan but'an
bu'ten but'en bute'n
bu'ten'al bute'n'al but'en'al
bu'ten'di'at bute'n'di'at
bu'tenon bute'non bu'ten'on
bu'terat buter'at
bu'termin buter'min bu'termi'n
bu'ĉant buĉ'ant
bu'ĉat buĉ'at
bu'ĉil buĉ'il
bu'ĉit'in buĉ'it'in buĉ'i'tin
bub'anim bub'a'nim
bub'ar bu'bar
bub'aspekt bub'as'pekt bub'a'spekt
bub'aĉ'ar bub'a'ĉar
bub'et bu'bet
bub'in bu'bi'n
bub'in'aĉ bu'bi'n'aĉ
bub'kamarad bub'kam'a'rad
bub'manier bub'mani'er
bub'memor bub'mem'or
bub'o'vizaĝ bu'bov'iz'aĝ bub'o'viz'aĝ
bubal bu'bal bub'al
bubal'in bub'a'lin bub'ali'n bu'bali'n
bubon bu'bon bub'on
bucefal bu'cefal
bud'dism budd'ism
bud'o'zorg'ant bud'oz'or'gant
buda bud'a bu'da
buda'ism bud'a'ism
buda'ist bud'a'ist
buden bud'en
budle bud'le
budle'ac bud'le'ac
buduar bu'duar bud'u'ar
buduar'et bu'duar'et bud'u'a'ret
budĝet bud'ĝet
buf'aspekt buf'as'pekt buf'a'spekt
buf'o'man buf'om'an
bufag buf'ag bu'fag
bufed buf'ed
bufed'ej buf'ed'ej buf'e'dej
bufed'ist buf'e'dist
bufed'kelner bufed'kel'ner
bufed'stil buf'ed'stil
bufed'vagon buf'ed'vagon bufed'vag'on
bufon bu'fon
bufon buf'on bu'fon
bufon'ad bu'fon'ad buf'on'ad
bufon'aĵ bu'fon'aĵ buf'on'aĵ
bufr'o'fondus bufr'o'fond'us
bufr'o'regn buf'ror'eg'n bufr'o'reg'n
bufr'o'ŝtat buf'ro'ŝtat
bufr'ozon bufr'o'zon buf'roz'on
bugenvil bu'gen'vil
bugr'ad bu'grad
buk'dorn buk'dor'n
buk'la'har bukl'a'har
buk'lant bukl'ant
buk'lar bu'klar bukl'ar
buk'leg bukl'eg
buk'lil bukl'il
buk'lit bukl'it
buk'lul'in bukl'ul'in bukl'u'lin
buk'o'kravat buk'ok'rav'at bu'kokr'av'at buk'okr'a'vat
bukan buk'an bu'kan
bukan'it buk'a'nit buk'an'it bu'kan'it
bukcinator buk'ci'n'ator buk'ci'n'a'tor
buked buk'ed
buked'et buk'ed'et
bukl'aĉ'ul buk'laĉ'ul bu'klaĉ'ul
bukl'et buk'let
bukl'ig buk'lig
bukl'ig'it buk'lig'it
bukl'iĝ'em bu'kli'ĝem bukl'i'ĝem
bukl'ok'ov'rit bukl'o'kovr'it bukl'ok'ovr'it
bukl'oz buk'loz
bukolik bu'kolik
bukolik bu'kolik bu'kol'ik buk'o'lik
bukorak bu'korak buk'o'rak
buks'ar'bet buks'arb'et
buks'lign buks'lig'n
buks'o'branĉ buks'ob'ranĉ buk'sobr'anĉ
bul'bar bulb'ar
bul'bel'ul bulb'e'lul
bul'ber bulb'er
bul'bet bulb'et
bul'bo'flor bulb'o'flor
bul'bo'form bulb'o'form
bul'bo'hav bulb'o'hav
bul'bo'herb bulb'o'herb
bul'et bu'let
bul'garig'it bulgar'ig'it
bul'ig bu'lig
bul'kalkul'il bul'kalk'ul'il bulk'alk'ul'il
bul'ket bulk'et
bul'kist bulk'ist
bul'pied bul'pi'ed
bul'suŝi bul'su'ŝi
bul'tenar bulten'ar bul'ten'ar
bul'ul bu'lul
bul'ĉapel bul'ĉap'el
bul'ŝton'um'it bul'ŝton'u'mit
bulb'foli bulb'fol'i
bulb'o'molekul bulb'o'mole'kul bulb'om'ole'kul
bulb'o'plant bulb'op'lant
bulb'o'simil bulb'os'i'mil
bulb'o'ŝajn bul'bo'ŝajn
bulbil bulb'il bul'bil
buldog bul'dog
buldog'id bul'dog'id
buldog'in bul'dog'in
buldoz bul'doz
buldoz'it bul'doz'it
bule bul'e
bule bul'e bu'le
bulen bu'len bule'n bul'en
bulgar'dev'en bul'gard'e'ven
bulgar'ia'n bul'gari'an
bulgar'in bul'gari'n
bulimi bu'lim'i bul'i'mi
buljon bul'jon
buljon'ig'it bul'jon'ig'it
buljon'kaldron buljon'kal'dron
buljon'servic buljon'serv'ic
bulk'o'form bul'ko'form
bulk'vast bul'kvast
bulonj bul'on'j
bulten bul'ten
bulten'ej bul'ten'ej
bulten'et bul'ten'et bul'te'net
bulvard'ism bul'var'dism
bulvard'ist bul'var'dist
bulvard'o'ring bulvard'or'ing bul'var'dor'ing
bum'busprit bum'bu'sprit
bumerang bum'e'rang
bunt'i'gant bunt'ig'ant bu'n'tig'ant
bunt'ig bu'n'tig
bunt'kolor bunt'kol'or
bunt'o'makul bunt'om'a'kul bu'n'tom'a'kul
bupleŭr bu'pleŭr
buprest bu'prest
bur'an bu'ran
bur'get burg'et
bur'kin burk'in
bur'ĝin burĝ'in
burask bur'ask
burbon bur'bon
buret bu'ret bur'et
burg'o'graf bur'go'graf
burg'o'land burg'ol'and bur'gol'and
burgenland burg'en'land
burger bur'ger burg'er
burger'ej bur'ger'ej burg'er'ej
burgonj burg'on'j bur'go'n'j
burgonj'o'kolor burgonj'ok'ol'or burg'on'j'ok'ol'or
burgund'uj bur'gun'du'j burg'u'n'du'j
burgund'vin burg'u'n'dvin
burgundi burgund'i burg'u'n'di
burjati burjat'i
burk'i'nan bur'kin'an burk'in'an
buro bur'o
buro bur'o bu'ro
burokrat bu'rok'rat
burokrat'ar bu'rok'rat'ar
burokrat'aĵ bu'rok'rat'aĵ
burokrat'ec bu'rok'rat'ec
burokrati burokrat'i buro'krati
burokrati'aĵ buro'krati'aĵ
burokrati'ig buro'krati'ig burokrat'i'ig
burokrati'iĝ burokrat'i'iĝ buro'krati'iĝ
burs'it bur'sit
burser burs'er bur'ser
burser'ac bur'ser'ac
burundi bu'rund'i bu'run'di bur'u'n'di
burĝ'famili burĝ'fa'mili
burĝ'o'tim'ig'ist burĝ'ot'i'mi'gist
burĝ'u'lin burĝ'ul'in bur'ĝu'lin
burĝon burĝ'on
burĝon'ad burĝ'on'ad
burĝon'aspekt burĝon'a'spekt
burĝon'brasik burĝon'bras'ik burĝ'on'brasik
burĝon'ec burĝ'on'ec
burĝon'eg burĝ'oneg
burĝon'et burĝ'o'net burĝ'on'et
burĝon'greft burĝ'on'greft
burĝon'krev'ig burĝ'onk'rev'ig
bus'ad bu'sad
bus'bilet bus'bil'et bus'bi'let
bus'bilet'ist bus'bi'let'ist
bus'ekskurs bu'seks'kurs bus'eks'kurs
bus'halt'ej bus'hal'te'j
bus'karavan bus'kar'avan bus'kara'van
bus'kompani bus'kompan'i bus'kom'pan'i
bus'konduk'ist bu'skon'duk'ist bus'kon'du'kist
bus'koridor bus'kori'dor bu'skori'dor
bus'lini bus'lin'i
bus'o'rapid bus'o'rap'id
bus'pasaĝer bus'pas'aĝ'er
bus'rond'vetur'ad bus'rond've'tur'ad bus'rond'vet'ur'ad
bus'trafik bus'traf'ik
bus'vet'uri'gist bus'vetur'i'gist bus'vetur'ig'ist
bus'vetur bus'vet'ur bus've'tur
bus'vetur'ad bus'vet'u'rad bus'vet'ur'ad bus've'tur'ad
bus'vetur'ant bus've'tur'ant
bus'vojaĝ bus'voj'aĝ
busprit bu'sprit
bust'relikv'uj bust're'likv'uj
bust'ten'il bust'te'nil
but'adien but'a'dien
but'an'ol bu'tan'ol
but'and'i'amin bu'tan'di'amin
but'anon bu'tan'on but'a'non
but'en'at bu'ten'at bute'n'at
but'in bu'tin
bute bu'te but'e
bute'rig'il buter'ig'il
bute'rig'uj buter'ig'uj
bute'rit buter'it
bute'rum'it buter'um'it
buter'ig bute'rig
buter'maŝin bu'term'a'ŝi'n
buter'mon bu'termo'n bu'term'on
buter'semajn buter'se'majn
buter'uj bute'ru'j
buteril buter'il
butik bu'tik
butik but'ik bu'tik
butik'aĉ bu'tik'aĉ but'i'kaĉ
butik'eg bu'tik'eg
butik'en'hav but'i'ken'hav bu'tik'en'hav
butik'entrepren butik'entre'pren
butik'et but'i'ket bu'tik'et
butik'ist but'i'kist
butik'ist'in but'i'kist'in
butik'o'en'hav bu'tik'o'en'hav
butik'o'front but'i'kofr'ont
butik'ob'ret butik'o'bret but'i'kobr'et
butik'op'len butik'o'plen but'i'kopl'en
butik'portik butik'port'ik
butik'posed'ant butik'po'se'dant
butik'ret bu'tik'ret
butik'um bu'tik'um
butik'um but'ik'um bu'tik'um
butik'um'ad but'ik'um'ad bu'tik'um'ad
butik'um'ant butik'u'mant
butik'ume'j bu'tik'ume'j
butik'ĉen bu'tik'ĉen
butil but'il
butil'ac'etat butil'acet'at
butirat but'i'rat but'ir'at bu'tir'at
butom bu'tom but'om
butom'ac but'o'mac bu'tom'ac but'om'ac
buton bu'ton
buton bu'ton but'on
buton'ad but'on'ad bu'ton'ad
buton'amas bu'ton'amas
buton'ant bu'ton'ant
buton'at bu'ton'at but'on'at
buton'ec but'on'ec bu'ton'ec
buton'eg but'oneg but'o'neg bu'ton'eg
buton'et but'on'et bu'ton'et but'o'net
buton'form bu'ton'form
buton'hav but'on'hav bu'ton'hav
buton'hok but'on'hok bu'ton'hok
buton'int bu'ton'int
buton'it bu'ton'it
buton'iĝ bu'ton'iĝ
buton'okul bu'ton'okul but'o'nok'ul
buton'pint bu'ton'pint
buton'prem bu'ton'prem
buton'prem'ad bu'ton'prem'ad
buton'scienc bu'ton'scienc
buton'tir'il but'ont'ir'il bu'ton'tir'il
buton'tru but'ont'ru bu'ton'tru
buton'u'mant buton'um'ant but'o'num'ant bu'ton'um'ant
buton'u'mit buton'um'it but'o'num'it bu'ton'um'it but'on'um'it
buton'um bu'ton'um but'o'num but'on'um
buton'um'ad but'o'num'ad bu'ton'um'ad
buton'um'it buton'u'mit bu'ton'um'it but'o'num'it
buton'vic but'on'vic bu'ton'vic
buton'ŝu but'on'ŝu bu'ton'ŝu
buĉ'ej bu'ĉe'j
buĉ'ist'et buĉ'is'tet
buĉ'ist'ser'vist buĉ'ist'serv'ist
buĉ'it bu'ĉit
buĉ'o'entrepren buĉ'o'entre'pren
buĉ'ofer buĉ'o'fer
buĉ'ofer'ad buĉ'o'fe'rad buĉ'o'fer'ad
buĉ'ofer'ant buĉ'o'fer'ant
buĉ'ot bu'ĉot
buĉ'ovi'and buĉ'o'viand
buĉ'tranĉ'il buĉ'tra'n'ĉil
buĝet bu'ĝet
buĝet'ad bu'ĝet'ad
buĝet'deficit buĝet'defi'cit
buĝet'it bu'ĝet'it
buĝet'kriteri buĝet'kri'teri buĝet'krit'er'i
buĝet'politik buĝet'poli'tik
buĝet'propon buĝet'prop'on
buĝet'regul buĝet'reg'ul
buĝet'ul bu'ĝet'ul
buĝet'vor'ul bu'ĝet'vor'ul
buĝi bu'ĝi
buŝ'angul buŝ'an'gul
buŝ'apertur buŝ'apert'ur buŝ'aper'tur
buŝ'aspekt buŝ'as'pekt buŝ'a'spekt
buŝ'fer'mul buŝ'ferm'ul
buŝ'gimnastik buŝ'gimnast'ik
buŝ'har'pet buŝ'harp'et
buŝ'harmonik buŝ'harmon'ik
buŝ'hero buŝ'her'o
buŝ'inflam buŝ'in'flam
buŝ'intern buŝ'in'tern buŝ'inter'n
buŝ'kanal buŝ'kan'al
buŝ'lav'il buŝ'la'vil
buŝ'mukoz buŝ'mu'koz buŝ'muk'oz
buŝ'muskol buŝ'mu'skol buŝ'musk'ol
buŝ'o'plen buŝ'op'len
buŝ'o'simil bu'ŝos'i'mil buŝ'o'sim'il
buŝ'o'tru bu'ŝot'ru bu'ŝotr'u buŝ'ot'ru
buŝ'om'ov buŝ'o'mov
buŝ'ost'ar buŝ'o'star bu'ŝos'tar buŝ'os'tar
buŝ'pariet buŝ'pari'et
buŝ'parol buŝ'par'ol bu'ŝpar'ol
buŝ'pozici buŝ'poz'ic'i
buŝ'pren buŝ'pre'n
buŝ'pren'aĵ buŝ'pre'n'aĵ
buŝ'rimen buŝ'rim'en
buŝ'tradici buŝ'trad'ic'i
buŝ'traduk'ant buŝ'trad'u'kant
buŝ'traduk'ist buŝ'trad'u'kist
buŝ'u'mit buŝ'um'it
buŝel buŝ'el bu'ŝel
buŝel'mezur'il bu'ŝel'mezur'il
car'i'din car'id'in
cedil ced'il
cedr'o'lign cedr'olig'n
cedr'o'radik cedr'or'ad'ik
cedr'o'tabul ced'rota'bul cedr'ot'a'bul
cedr'ok'ovr'it ced'rok'ovr'it cedr'o'kovr'it
cedrat cedr'at
cedrat'uj cedr'at'uj
cedrel ced'rel cedr'el
cefal'algi cefal'alg'i
cefal'o'spin cefal'os'pin
cefalaspid cefal'aspid
cefalaspid'o'form cefal'aspid'o'form
cefalaspid'om'orf cefal'aspid'om'orf
cefale cefal'e
cefaloni cefal'oni
cefalopod cefal'op'od cefal'o'pod
cel'deklar cel'de'klar cel'dek'lar
cel'determin'ec cel'de'termin'ec
cel'difin cel'di'fin
cel'direkt cel'di'rekt
cel'direkt cel'di'rekt cel'dir'ekt
cel'direkt'it cel'dir'ek'tit cel'di'rekt'it
cel'grajn cel'graj'n
cel'i'tul cel'it'ul
cel'ig'ant cel'i'gant
cel'il'ar cel'i'lar
cel'konform cel'kon'form
cel'konform'ec cel'kon'form'ec
cel'konsci cel'kon'sci
cel'lini cel'lin'i
cel'nombr cel'n'ombr
cel'objekt cel'ob'j'ekt
cel'program cel'pro'gram
cel'publik cel'pub'lik
cel'rigard cel'rig'ard
cel'rigard'ant cel'rig'ar'dant
cel'ruband cel'ru'band
cel'tabul cel'ta'bul
cel'tavol cel'ta'vol
cel'u'mant cel'um'ant
cel'u'mit cel'um'it
cel'um'il cel'u'mil
celadon cel'a'don cel'ad'on
celakant cel'akant cel'a'kant
celakant'ul cel'akant'ul cel'a'kant'ul
celastr cel'astr
celastr'ac cel'astr'ac
celebr cel'ebr
celebr'ad cel'ebr'ad
celebr'at cel'ebr'at
celebr'aĵ cel'ebr'aĵ
celebr'it cel'e'brit
celenter cel'enter
celenter'ul cel'enter'ul
celeri cel'er'i
celeri'trunk'et celeri'tru'n'ket
celest cel'est
celest'in cel'est'in
celesten celest'en cel'e'sten
celestit celest'it cel'est'it
celobioz cel'obi'oz
celofan cel'o'fan
celom cel'om
celom'ul cel'o'mul cel'om'ul
celsi cel'si
celul cel'ul
celul'in cel'u'lin cel'ul'in
celul'it cel'ul'it cel'u'lit
celuloid celul'oid
celuloz celul'oz cel'u'loz
cement'fabrik cement'fa'brik
cement'fabrik'ad cement'fa'brik'ad
cement'industri cement'indus'tri
cementit cement'it
cens'ol'ist cens'o'list
cent'dolar cent'do'lar
cent'foli cent'fol'i
cent'ja'raĝ cent'jar'aĝ
cent'ja'raĝ'ul cent'jar'aĝ'ul
cent'ja'rul cent'jar'ul
cent'ja'rul'in cent'jar'ul'in cent'jar'u'lin
cent'mil'op cent'mi'lop
cent'mil'person cent'mil'pers'on
cent'milion cent'mi'lion cent'mili'on
cent'ob'lig cent'obl'ig
cent'ob'lig'it cent'obl'ig'it
cent'okul cent'o'kul
cent'person cent'pers'on
cent'procent cent'pro'cent
cent'ram'erik centr'am'erik
cent'razi centr'az'i
cent'razi'an centr'az'ia'n
cent'rig'ad centr'ig'ad
cent'rig'it centr'ig'it
cent'rism centr'ism
cent'ro'nord centr'o'nord centr'on'ord
cent'rul centr'ul
cent'valor cent'val'or
cent'volum cent'vol'um
centav cent'av
centaŭr cent'aŭr
centaŭre centaŭr'e cent'aŭr'e
centaŭri centaŭr'i cent'aŭr'i
centezimal cent'e'zim'al
centi'gram cent'ig'ram
centi'metr cent'i'metr
centi'pel'li cent'ip'el'li
centifoli centi'foli cent'i'foli
centigrad centi'grad
centim'organ centi'morgan
centipeli cent'ip'eli centi'pel'i
centr'a'dekstr centr'ad'ekstr
centr'ad cent'rad
centr'ame'rikan centr'am'erik'an
centr'apart centr'a'part
centr'are'gist'ar centr'ar'egist'ar centr'a'regi'star
centr'ej cent're'j
centr'ig cent'rig
centr'ig'ist centr'i'gist cent'rig'ist
centr'it cent'rit
centr'o'fug cent'ro'fug
centr'od'ekstr centr'o'dekstr
central cent'ral centr'al
central'bateri centr'alb'at'er'i
central'hotel centr'al'hotel
central'ism centr'alism
central'ist centr'a'list
centraliz centr'aliz central'iz
centraliz'ad centr'aliz'ad central'iz'ad
centraliz'em central'iz'em
centraliz'ism centr'aliz'ism
centraliz'it central'iz'it centr'aliz'it
centraliz'iĝ central'iz'iĝ centr'aliz'iĝ
centrant centr'ant
centrifug centr'i'fug
centrifug'ad centr'i'fug'ad
centrifug'aĵ centr'i'fug'aĵ
centrifug'il centr'i'fug'il
centripet cent'ripet centr'ip'et
centromer centr'omer cent'ro'mer
centrosom centr'os'om cent'ros'om
centuri cent'uri
centuri'estr cent'uri'estr
cep'halo'pod cep'hal'op'od
cep'o'pec'et cep'op'ec'et cep'op'e'cet
cepol cep'ol
cerami'kad ceramik'ad
cerami'kist ceramik'ist
cerasti cerast'i
cerb'aĵ'o'porci cerb'aĵ'op'or'ci
cerb'erin cerber'in
cerb'funkci cerb'funk'ci
cerb'inflam cerb'in'flam
cerb'o'baz cerb'ob'az
cerb'o'damaĝ cerb'od'am'aĝ
cerb'o'funkci'ad cerb'o'funk'ci'ad
cerb'o'hemisfer cerb'o'hemi'sfer
cerb'o'konekt cerb'ok'on'ekt
cerb'o'kres'kad cerb'o'kresk'ad cerb'okr'esk'ad
cerb'o'kresk cerb'okr'esk
cerb'o'kvant cerb'ok'vant
cerb'o'labor cerb'ol'a'bor cerb'o'lab'or
cerb'o'lav'it cerb'ol'a'vit
cerb'o'mal'san cerb'om'al'san
cerb'o'mal'san'ul cerb'om'al'san'ul
cerb'o'miks'aĵ cerb'om'iks'aĵ
cerb'o'plen cerb'op'len
cerb'o'pov cerb'op'ov
cerb'o'san cerb'os'an
cerb'o'spin cerb'os'pin
cerb'o'streĉ cerb'ostr'eĉ
cerb'o'teknologi cerb'ot'ek'n'ologi cerb'ot'ek'n'olog'i cerb'ot'ek'no'log'i
cerb'o'vaskul cerb'ov'ask'ul cerb'o'vask'ul
cerb'o'vigl cerb'ov'igl
cerb'ocel cerb'o'cel
cerb'ol'a'vil cerb'o'lav'il
cerb'ol'av cerb'o'lav
cerb'ol'av'ad cerb'ol'a'vad cerb'o'lav'ad
cerb'om'ebl cerb'o'mebl
cerb'op'art cerb'o'part
cerb'ot'u'bet cerb'o'tub'et
cerb'u'mant cerb'um'ant
cerb'u'mit cerb'um'it
cerb'u'mul cerb'um'ul
cerb'um'end cerb'u'mend
cerb'vaskul cerb'vask'ul
cerbatan cerb'a'tan cerb'at'an
cerbatan cerb'at'an
cerber cerb'er
cercidifil cercid'i'fil
cercidifil'ac cercid'i'fi'lac cercid'i'fil'ac
cereal'a'sekal cereal'as'ek'al
cereal'o'stok'ad cereal'ost'ok'ad
cerebr'o'spin cerebr'os'pin
ceremoni'ar'sekci ceremoni'ar'sekc'i
ceremoni'event ceremoni'e'vent
ceremoni'o'plen ceremoni'op'len
ceri'moli ceri'mol'i
cert'a'grad cert'agr'ad cert'ag'rad
cert'a'manier cert'a'mani'er
cert'am'oment cert'a'moment cert'am'o'ment
cert'e'grad cert'eg'rad
cert'ec'o'plen cert'ec'op'len
cert'manier cert'mani'er
cert'op'len cert'o'plen
certi cert'i
certi'gant cert'ig'ant
certi'got cert'ig'ot
ceruzit ceruz'it
cerv'i'din cerv'id'in
cerv'o'park cerv'op'ark
cerv'o'trib'an cerv'ot'rib'an cerv'o'tri'ban
cerv'ob're'dant cerv'o'bred'ant
cerv'ob're'dist cerv'o'bred'ist
cerv'ok'orn cerv'o'korn
cerv'os'karab cerv'o'skarab
cerv'rapid cerv'rap'id
cervant cerv'ant
cervelas cerv'e'las cerv'el'as
cervik cerv'ik
cestod cest'od
cetac cet'ac
ceter cet'er
ceter'ul cet'e'rul
cetil cet'il
cetoni cet'oni
cetrari cet'rar'i
ci'a'norit cian'or'it
ci'a'vic ci'av'ic
ci'cum cic'um
ci'dir cid'ir
ci'ferar cifer'ar
ci'gnet cign'et
ci'ner'ar ci'ne'rar ci'n'erar
ci'rit cir'it
ci'rum'ig cir'um'ig
ci'trist'in citr'ist'in
ci'vi'tangar'dist civit'an'gard'ist ci'vi'tang'ard'ist
cian ci'an
cian'kombinaĵ cian'kombin'aĵ cian'komb'in'aĵ
cian'or'at cian'o'rat ci'a'nor'at
ciane cian'e ci'a'ne
cianhidrin cian'hidr'in ci'anhidr'in
cianid cian'id
cianid'en'hav cian'ide'n'hav
cianokobalamin cian'ok'ob'al'amin cian'ok'o'bala'min cian'ok'ob'a'lami'n
cianur cian'ur ci'anur
cianurat cianur'at cian'urat
cibel ci'bel
cibernetik ci'ber'n'etik
cibet ci'bet
cibet'aĵ ci'bet'aĵ
cibori ci'bor'i
cic'it ci'cit
cic'oid cic'o'id
cic'ost'el cic'os'tel cic'o'stel
cicer cic'er
cicer'o'punkt cicer'op'unkt
ciceron cicer'on cic'er'on
cicindel cic'ind'el
cid'ir'ant ci'dir'ant
cid'on ci'don
cid'onan ci'don'an cid'o'nan
cid'onan'in cid'o'nan'in ci'don'an'in
cidar cid'ar
cidoni cid'oni ci'don'i
cidoni'arb cid'oni'arb
cidoni'aĵ cid'oni'aĵ
cidoni'ber cid'oni'ber cid'on'iber ci'don'iber
cidoni'uj cid'oni'uj ci'don'iu'j
cidr'op'rem'il cidr'o'prem'il
cifer ci'fer
cifer'aĉ ci'fer'aĉ
cifer'disk ci'fer'disk
cifer'ec ci'fer'ec
cifer'ec'a'kompleks cifer'ec'a'kom'pleks
cifer'ec'arme ci'fer'ec'arme
cifer'ec'defend cifer'ec'de'fend
cifer'ec'inter'ŝanĝ cifer'eci'n'ter'ŝanĝ
cifer'ec'soldat cifer'ec'sold'at
cifer'ec'spac ci'fer'ec'spac
cifer'ec'ul ci'fer'ec'ul
cifer'grup ci'fer'grup
cifer'kombin cifer'komb'in
cifer'plat ci'fer'plat
cifer'pozici ci'fer'pozici cifer'poz'ic'i
cifer'spac ci'fer'spac
cifer'teĥnik ci'fer'teĥnik
cifer'um ci'fe'rum ci'fer'um
cifer'ŝlos ci'fer'ŝlos
cigan'dev'en cigan'de'ven
cigan'muzik'ist cigan'muz'i'kist
cigan'olog cigan'o'log
cigan'orkestr cigan'ork'estr
cigar'fabrik cigar'fa'brik
cigar'skatol cigar'skat'ol
cigared cigar'ed
cigared'et cigar'ed'et
cigared'fabrik cigar'ed'fabrik
cigared'fin'aĵ cigar'ed'fin'aĵ
cigared'firma cigar'ed'firma
cigared'foli cigar'ed'foli
cigared'fum cigar'ed'fum
cigared'fum'ant cigar'ed'fum'ant
cigared'ing cigar'e'ding cigar'ed'ing
cigared'o'skatol cigared'os'kat'ol cigar'ed'os'kat'ol
cigared'pak cigar'ed'pak
cigared'pak'et cigar'ed'pak'et
cigared'paper cigar'ed'paper
cigared'problem cigar'ed'problem
cigared'rest'aĵ cigar'edr'est'aĵ
cigared'skatol cigar'ed'skatol
cigared'skatol'et cigar'ed'skatol'et
cigared'stump cigar'ed'stump
cigared'uj cigar'ed'uj
cigared'vend'ej cigar'ed'vend'ej
cigared'vend'ist cigared'ven'dist cigar'ed'vend'ist
cign'o'kant cign'ok'ant
cign'o'kol cign'ok'ol
cign'o'plum cign'op'lum
cign'o'simil cign'os'i'mil
cign'o'vest cign'ov'est
cign'ovi'and cign'o'viand
cikad ci'kad
cikad'o'morf cikad'om'orf
cikas ci'kas
cikas'ac ci'kas'ac
cikatr'et ci'kat'ret
cikatr'ig ci'kat'rig
cikatr'ul ci'kat'rul
cikl'al'kan cikl'alka'n cikl'alk'an
cikl'am'at ci'klam'at
cikl'o'al'kan cikl'o'alka'n cikl'o'alk'an
cikl'o'alka'dien cikl'o'alk'adien cikl'o'al'kadi'en cikl'o'alkad'ie'n
cikl'o'alken cikl'o'alk'en cikl'o'al'ken
cikl'o'alkin cikl'o'al'kin cikl'o'alk'in
cikl'o'drom cikl'odr'om
cikl'o'heks'an cikl'o'heksa'n
cikl'o'heksa'dien cikl'o'heks'adien
cikl'o'heksa'non cikl'o'heks'anon
cikl'o'kurb cikl'ok'urb
cikl'o'propan ciklop'ro'pan cikl'o'prop'an cikl'op'ro'pan
cikl'o'propan'at ciklop'ro'pan'at cikl'op'ro'pan'at
cikl'o'turism cikl'ot'u'rism
cikl'oid cikl'o'id
ciklad ci'klad cikl'ad
ciklamen cikl'amen ci'klam'en
ciklan cikl'an ci'klan
ciklogir cikl'o'gir
ciklometr cikl'o'metr
ciklometri ciklometr'i cikl'o'metri
ciklon cikl'on ci'klon
ciklon'ec cikl'on'ec ci'klon'ec
ciklon'et ci'klon'et cikl'on'et
ciklon'kel cikl'onk'el ci'klon'kel
ciklop cikl'op
ciklop'ec cikl'op'ec
ciklop'ent cikl'op'ent cikl'o'pent
ciklosporin cikl'o'spor'in cikl'os'por'in
ciklostil cikl'ost'il cikl'o'stil
ciklostil'aparat cikl'ost'i'lapar'at
ciklostom cikl'ost'om cikl'o'stom
ciklotimi cikl'o'tim'i cikl'ot'i'mi
ciklotron cikl'o'tron cikl'ot'ro'n
ciklotron'simil cikl'o'tron'simil
cikoni ci'koni
cikoni'et ci'koni'et
cikoni'form ci'koni'form
cikoni'id ci'koni'id
cikoni'in ci'koniin ci'koni'in
cikoni'ĉar ci'koni'ĉar
cikori ci'kori
cikut ci'kut
cili ci'li
cili'at ci'li'at
cili'ul ci'li'ul
ciliar cili'ar
cilici ci'lici
cilici cili'ci ci'lici
cilindr'ar ci'lind'rar
cilindr'aĵ cili'n'draĵ
cilindr'et ci'lind'ret
cilindr'o'form ci'lind'ro'form
cilindr'o'ĉapel ci'lind'ro'ĉapel
cilindr'obl'ok cilindr'o'blok ci'lind'rob'lok
cilindr'oid ci'lind'ro'id
cim'odor ci'mod'or cim'o'dor
cimati cim'at'i ci'mat'i
cimbal cim'bal
cimbalari cimbal'ari
cimbidi cim'bid'i
cimbopogon cim'bop'o'go'n
cimicifug cim'ic'i'fug
cimitar ci'mit'ar cim'i'tar
cinabr'e'ruĝ ci'nab're'ruĝ
cinam ci'n'am
cinam'al ci'n'a'mal
cinam'at ci'n'a'mat
cinam'kolor cinam'kol'or
cinam'uj ci'n'am'uj ci'n'a'mu'j
cinamom cinam'om ci'n'amom
cinar ci'n'ar
cindr'amas ci'n'dram'as
cindr'aĵ ci'n'draĵ
cindr'eg'riz cindr'e'griz
cindr'ig'ant cindr'i'gant
cindr'o'determin'aĵ cindr'od'e'termin'aĵ cindr'od'eter'min'aĵ cindr'od'e'termi'n'aĵ
cindr'o'griz cindr'ogr'iz ci'n'drog'riz
cindr'o'kanal cindr'ok'anal
cindr'o'kolor cindr'ok'ol'or
cindr'ole'vad ci'n'drol'e'vad
cindr'om'ont cindr'o'mont ci'n'drom'ont
cindr'omer'kred cindr'o'merkred
cindr'op'artikl cindr'o'partikl
cindr'ot'er cindr'o'ter
cindr'ul'in cindr'u'lin
cinerari ci'n'erar'i ci'ne'rar'i
cinerari ci'ner'ari ci'n'erar'i ci'ne'rar'i
cingul ci'n'gul
cinik ci'n'ik
cinik'ec ci'n'ik'ec
cinik'et ci'ni'ket
cinik'ul ci'ni'kul
cinik'ul'in cinik'u'lin ci'ni'kuli'n ci'ni'kul'in
cinip ci'n'ip
cinip'ed ci'n'ip'ed
cinn ci'n'n
cinocefal ci'no'cefal ci'noc'e'fal ci'noc'ef'al
cinodont ci'nod'ont
cinoglos ci'no'glos
cinozur ci'n'oz'ur
cintur ci'n'tur
cion ci'on
ciper ci'per cip'er
ciper'ac ci'per'ac
cipr'an'in cip'ran'in ci'pra'ni'n
cipre ci'pre cip're cipr'e
cipres ci'pres
cipres'ar ci'pres'ar
ciprian ci'pri'an cipr'ia'n
ciprian cipr'ia'n
ciprin cip'rin cipr'in ci'pri'n
ciprin'ed cip'rin'ed
ciprin'o'form cipr'in'o'form
cipripedi cip'rip'ed'i cipr'ip'ed'i
cipsel cip'sel
cir'il'liter cir'il'lit'er cir'il'li'ter
cir'kola'bor cirk'o'labor cirk'ol'a'bor
cir'kulan'tar cirkul'ant'ar cirku'lant'ar
cir'o'skatol cir'o'skat'ol
cir'um'it ci'rum'it cir'u'mit
circe circ'e
ciren cir'en ci'ren
ciren'an cir'e'nan ci'ren'an
cireni ciren'i ci'reni
ciriped ci'rip'ed cir'ip'ed
cirk'art'ist cir'kart'ist
cirk'ej cir'ke'j
cirk'ist cir'kist
cirk'lod'u'on cirkl'od'u'on
cirk'loli'ni cirkl'o'lini cirkl'ol'in'i
cirk'lum cirkl'um
cirk'o'rajd'ist'in cirk'or'a'j'dist'in
cirk'obi'let cirk'o'bilet
cirk'prezent cirk'prez'ent
cirkaet cirk'a'et
cirkel cir'kel cirk'el
cirkel'garnitur cirk'el'garnitur cirkel'garn'it'ur
cirkel'stang'et cirkel'stan'get
cirkl'ad cirk'lad cir'klad
cirkl'et cirk'let
cirkl'ig cirk'lig
cirkl'ir cirk'lir
cirkl'o'salt cirkl'os'alt
cirkl'ore'zon cirkl'o'rezon cir'klor'e'zon
cirkl'ot'urn cirkl'o'turn
cirkonferenc cir'konferenc
cirkonstanc cir'konstanc cirk'on'stanc
cirkonstanc'ar cir'konstanc'ar cirk'on'stanc'ar
cirkonstanc'ig'it cir'konstanc'ig'it
cirkonstanc'it cir'konstanc'it
cirkonvalaci cir'konval'ac'i cirk'on'val'ac'i
cirku cirk'u
cirku'lant cirkul'ant
cirku'lig'at cirkul'ig'at cirk'ul'ig'at
cirkul cirk'ul
cirkul'ad cirku'lad cirk'ul'ad
cirkul'ig cirku'lig cirk'ul'ig
cirkul'ig'ad cirku'lig'ad cirk'ul'ig'ad
cirkul'ig'it cirku'lig'it cirk'ul'ig'it
cirkul'int cirk'ul'int
cirkul'iĝ cirk'ul'iĝ
cirkuler cir'kuler cirkul'er
cirkuler'int cir'kuler'int
cirkuler'leg'ad cir'kuler'leg'ad cirkul'er'leg'ad
cirkuler'trakt'ad cirkul'er'trakt'ad cir'kuler'trakt'ad
cirkumcid cirk'um'cid
cirkumcid'ad cirk'um'cid'ad
cirkumcid'at cirk'um'cid'at
cirkumcid'ist cirk'um'cid'ist
cirkumcid'it cirk'um'cid'it
cirkumcid'iĝ cirk'um'cid'iĝ
cirkumcid'ul cirk'um'cid'ul
cirkumcid'ul'ar cirk'um'cid'ul'ar
cirkvit cirk'vit cir'kvit
cirkvit'ar cir'kvit'ar cirk'vit'ar
cirkvit'kart cir'kvit'kart cirk'vit'kart
cirkvit'romp'il cirk'vi'tromp'il cirk'vitr'om'pil
ciroz ci'roz
ciroz ci'roz cir'oz
cirsi cir'si
cirus ci'rus cir'us
cis'ag ci'sag
cis'alp ci'salp
cis'danub cis'da'nub
cis'jordan'i cis'jor'dani cis'j'ord'an'i
cis'poezi cis'poez'i
cis'terci cist'erc'i ci'ster'ci
cis'tercian ci'ster'cian cis'terci'an cist'erc'ia'n
cist'it cis'tit
cist'o'skopi cist'os'kopi cist'o'skop'i
cistein cis'te'in cist'e'in
cistern cis'tern ci'stern ci'ster'n
cistern'o'kamion cistern'ok'ami'on ci'stern'ok'ami'on
cistern'o'vagon cistern'ov'ag'on ci'stern'ov'ag'on
cistern'o'ŝip ci'stern'o'ŝip ci'ster'no'ŝip cis'tern'o'ŝip
cisticerk'oz cist'ic'er'koz
cistin cist'in cis'tin
cistocel cist'ocel
cistopterid cist'o'pterid
cistron cis'tron cist'ro'n
cit'aĵ'ar ci'ta'ĵar cit'a'ĵar
cit'end ci'tend
cit'it ci'tit
cit'o'megalo'virus cit'o'megal'ovi'rus
cit'o'sign cit'os'ig'n
cit'ral citr'al
cit'rat ci'trat citr'at
citadel cit'ad'el
citadel'estr ci'tade'lestr cit'ad'e'lestr
citat cit'at
citer ci'ter
citer cit'er ci'ter
citin cit'in ci'tin
citiz cit'iz
citofilakt ci'tof'il'akt cit'o'fi'lakt
citokinin cit'o'kinin cit'o'kin'in cit'ok'in'in
citokrom cit'okrom cit'o'krom
citolog cit'olog
citologi cit'ologi citolog'i
citoplasm cit'o'plasm
citoskelet cit'o'skelet cit'os'kel'et cit'os'ke'let
citosol cit'o'sol cit'os'ol
citotrop cit'o'trop
citoz cit'oz
citozin citoz'in cit'oz'in
citr'ato'cikl ci'trat'o'cikl
citr'ist ci'trist
citr'o'simil citr'os'i'mil
citrol citr'ol ci'trol
citrolin citrol'in ci'troli'n
citron citr'on ci'tron
citron'akv citr'on'akv ci'tron'akv
citron'arb citr'on'arb ci'tron'arb
citron'arb'et citr'on'arb'et ci'tron'arb'et
citron'arom ci'tron'arom citr'on'arom
citron'flav citr'on'flav ci'tron'flav
citron'form ci'tron'form citr'on'form
citron'herb citr'on'herb ci'tron'herb
citron'kukurb ci'tron'kukurb cit'ronk'u'kurb
citron'lign citr'on'lign ci'tron'lign
citron'melis ci'tron'melis
citron'odor citr'on'odor ci'tron'odor
citron'plant ci'tron'plant
citron'pom ci'tron'pom citr'on'pom
citron'sem citr'on'sem ci'tron'sem
citron'suk ci'tron'suk citr'on'suk
citron'tranĉ'aĵ ci'tron'tranĉ'aĵ
citron'uj ci'tron'uj citr'on'uj
citron'verben ci'tron'verben citron'verb'en
citron'ĵele citr'on'ĵele ci'tron'ĵele
citron'ŝel ci'tron'ŝel citr'on'ŝel
citron'ŝel'aĵ ci'tron'ŝel'aĵ citr'on'ŝel'aĵ
citron'ŝel'odor ci'tron'ŝel'odor citr'on'ŝel'odor
citronel citron'el citr'on'el ci'tron'el
citronel'al citron'el'al ci'tron'el'al citr'on'el'al
citronelol citronel'ol citron'el'ol
citrus ci'trus citr'us
citrus'frukt ci'trus'frukt
civet ci'vet
civetikt civet'ikt
civil ci'vil
civil'cel ci'vil'cel
civil'e'vest'it ci'vil'e'vest'it
civil'ec ci'vil'ec
civil'inĝenier civil'inĝeni'er
civil'jur ci'vil'jur
civil'kap'tit civil'kapt'it ci'vil'kapt'it
civil'land ci'vill'and
civil'rajt ci'vil'rajt
civil'serv ci'vil'serv
civil'serv'ant civil'ser'vant
civil'soci ci'vil'soci
civil'stat ci'vil'stat
civil'u'lar civil'ul'ar ci'vil'ul'ar ci'vi'lul'ar
civil'ul ci'vil'ul ci'vi'lul
civil'vest ci'vil'vest
civil'vest'aĵ ci'vil'vest'aĵ
civil'vest'it ci'vil'vest'it
civiliz civil'iz
civiliz civil'iz ci'vil'iz
civiliz civil'iz ci'vil'iz ci'vi'liz
civiliz'ad civil'iz'ad ci'vil'iz'ad ci'vi'liz'ad
civiliz'ant civil'iz'ant ci'vil'iz'ant
civiliz'at civil'iz'at ci'vi'liz'at ci'vil'iz'at
civiliz'at civil'iz'at ci'vil'iz'at
civiliz'ec civil'iz'ec ci'vil'iz'ec ci'vi'liz'ec
civiliz'i'tul civiliz'it'ul civil'iz'it'ul ci'vil'iz'it'ul
civiliz'int civil'iz'int
civiliz'it civil'iz'it ci'vil'iz'it
civiliz'it civil'iz'it ci'vil'iz'it ci'vi'liz'it
civiliz'it'ec civil'iz'it'ec ci'vil'iz'it'ec ci'vi'liz'it'ec
civiliz'iĝ civil'iz'iĝ ci'vil'iz'iĝ ci'vi'liz'iĝ
civiliz'ul civil'iz'ul ci'vil'iz'ul ci'vi'liz'ul
civilizaci civiliz'ac'i civil'iz'ac'i
civilizaci'ig civiliz'ac'i'ig civil'iz'ac'i'ig
civit ci'vit
civit'an ci'vi'tan ci'vit'an
civit'an'ec ci'vi'tan'ec ci'vit'an'ec
civit'an'ig ci'vit'an'ig ci'vi'tan'ig
civit'an'ig'it ci'vi'tan'ig'it ci'vit'an'ig'it
civit'an'in ci'vi'tanin ci'vit'an'in ci'vi'tan'in
civit'an'ism ci'vi'tan'ism ci'vit'an'ism
civit'an'iĝ ci'vit'an'iĝ ci'vi'tan'iĝ
civit'an'klub ci'vi'tank'lub
civit'an'rajt ci'vit'an'rajt ci'vi'tan'rajt
civit'em ci'vi'tem ci'vit'em
civit'ism ci'vit'ism
civit'ist ci'vit'ist
civit'lim ci'vit'lim
civit'ul ci'vi'tul ci'vit'ul
cizel'ad ci'ze'lad
cizel'il ci'ze'lil
cizel'ist ci'ze'list
cizel'it ci'ze'lit
col'o'dik col'od'ik
cunam'o'katastrof cunam'ok'at'a'strof
da'met dam'et
da'tenar daten'ar dat'en'ar da'ten'ar
da'tig'it dat'ig'it
da'tord'ig'it dat'ord'ig'it da'tor'dig'it
da'tre'ven dat're'ven dat'rev'en
dabing dab'ing
dadaism da'da'ism
dadaist da'da'ist
dafni dafn'i
dafnis dafn'is
dagerotip da'ge'rot'ip da'ger'o'tip
dagerotipi dagerotip'i
dagestan da'gest'an da'ge'stan
dagobert da'go'bert
dahome da'hom'e
daimi da'i'mi
dajmon da'j'mon
dajmon'ism da'j'monism
dajren da'j'ren da'j're'n
daki dak'i
dakot da'kot dak'ot
dakrioadenit dak'rio'adenit dak'rio'aden'it
dakriocist dak'rio'cist da'kri'o'cist
dakriocist'it dak'rio'cis'tit dak'rio'cist'it
daktil'kolor daktil'kol'or
daktil'ven'dist daktil'vend'ist
daktilis daktil'is
daktilograf'it daktil'o'grafit daktil'ogr'a'fit
daktiloskopi daktil'o'skopi daktil'os'kopi
dali da'li
dalmati dalmat'i
dalmatik dalmat'ik
dam'lud'ist dam'lu'dist
dam'mantel dam'man'tel dam'mant'el
dam'not damn'ot
dam'pec damp'ec
dam'pit damp'it
dama dam'a
dama'skan da'mask'an
damasken da'mask'en
damasken'it da'mask'en'it
damaĝ dam'aĝ
damaĝ'ad dam'aĝ'ad
damaĝ'ant dam'aĝ'ant
damaĝ'at dam'aĝ'at
damaĝ'ebl dam'aĝ'ebl
damaĝ'ebl'ec dam'aĝ'ebl'ec
damaĝ'eg dam'aĝ'eg
damaĝ'eg'it dam'aĝ'eg'it
damaĝ'insekt damaĝ'in'sekt
damaĝ'kaz dam'aĝ'kaz
damaĝ'ul dam'aĝ'ul
damian dam'ia'n
damn dam'n
damn'ej dam'ne'j
damn'it dam'nit
damn'it'ec dam'nit'ec
damn'o'sonor'il damn'os'on'or'il
damn'ov'ort damn'o'vort
damp'il dam'pil
dan da'n
dan'a'id'in dan'a'i'din
dan'a'norveg dan'a'nor'veg dan'an'or'veg da'nan'or'veg
dan'cist danc'ist
dan'cistin dan'cist'in danc'ist'in
dan'dec dand'ec
dan'din dand'in
dan'dism dand'ism
dan'kal'di dank'ald'i
dan'kant dank'ant
dan'ko'efik dank'o'efik dank'o'e'fik
dan'kofer dank'ofer
dan'kov'ek dank'o'vek dank'ov'ek
dan'o'regn da'nor'eg'n dan'o'reg'n
dan'uj da'nu'j
danc'amuz danc'a'muz
danc'amuz'ej danc'a'muze'j
danc'an'tar danc'ant'ar
danc'aranĝ danc'a'ranĝ
danc'ari dan'car'i
danc'ating'it danc'at'ing'it
danc'bilet danc'bi'let
danc'et dan'cet
danc'event danc'e'vent
danc'fal'ig danc'fa'lig
danc'festival danc'fest'iv'al danc'fe'stiv'al
danc'figur danc'fig'ur
danc'i'star dan'cist'ar danc'ist'ar
danc'ju'pet danc'jup'et
danc'kanzon danc'kan'zon
danc'kolektiv danc'kolekt'iv danc'ko'lekt'iv
danc'kompon danc'kom'po'n
danc'konkurs danc'konk'urs danc'kon'kurs
danc'lecion danc'le'cion
danc'lud'ist danc'lu'dist
danc'manier danc'mani'er
danc'maraton danc'mar'a'ton
danc'melodi danc'melo'di
danc'muzik danc'muz'ik
danc'o'lern'ad dan'col'er'n'ad
danc'o'pret danc'op'ret
danc'ok'ant danc'o'kant
danc'partner danc'part'ner
danc'prezent'ad danc'prez'ent'ad
danc'program danc'pro'gram
danc'salon danc'sal'on
danc'terapi danc'tera'pi
danc'trink'ej danc'tri'n'ke'j
danc'ul'in danc'u'lin
danc'vesper danc'vesp'er
danc'ĉampion'ad danc'ĉam'pion'ad
dancig danc'ig
dand'ig'it dan'dig'it
dand'o'fripon dand'ofri'po'n
dani da'ni dan'i
dani dan'i
dani'n dan'in da'ni'n
dank'ad dan'kad
dank'adres dank'a'dres
dank'at dan'kat
dank'atest dank'a'test
dank'aĉ dan'kaĉ
dank'e'mul dan'ke'mul
dank'festen dank'fe'sten dank'fest'en
dank'foli dank'fol'i
dank'it dan'kit
dank'mesaĝ dank'mes'aĝ
dank'o'plen dank'op'len dan'kopl'en
dank'o'sent dan'kos'ent dank'os'ent
dank'o'sent dank'os'ent
dank'od'ir dank'o'dir dan'kod'ir
dank'ok'ant dank'o'kant
dank'op'ort dank'o'port
dank'ot'ag dan'kot'ag dank'o'tag
dank'ov'ort dank'o'vort
dank'parol dank'par'ol
dank'parol'ad dank'par'ol'ad
dank'salut dank'sal'ut
dank'solen dank'sole'n
dank'telegram dank'tele'gram
danub da'nub
danub'o'trafik danub'o'traf'ik
danub'ov'ent danub'o'vent
danĝer'i'gant danĝer'ig'ant
danĝer'op'len danĝer'o'plen
danĝer'signal danĝer'sign'al
dariol dari'ol
dat'erar dat'e'rar da'ter'ar
dat'fenestr'et dat'fen'e'stret dat'fe'nest'ret
dat'ig da'tig
dat'indik dat'ind'ik da'tin'dik dat'in'dik
dat'it da'tit
dat'lini dat'lin'i
dat'o'mani da'toman'i
dat'rev'en'ar dat're'ven'ar da'tre'ven'ar
dat'stamp'il dat'stam'pil
daten da'ten
daten dat'en da'ten
daten'bank da'ten'bank
daten'bank dat'en'bank da'ten'bank
daten'baz da'ten'baz dat'en'baz
daten'bit dat'en'bit da'ten'bit
daten'ing da'ten'ing
daten'op da'ten'op dat'en'op
daten'port'il da'ten'port'il
daten'pri'labor'ej daten'pri'la'bore'j
daten'program daten'pro'gram
daten'spec da'tens'pec
daten'struktur da'tens'truk'tur
dativ dat'iv
datum dat'um
datum'ant dat'u'mant
datum'ant dat'u'mant dat'um'ant
datum'ar dat'u'mar dat'um'ar
datum'aranĝ datum'a'ranĝ
datum'bank dat'um'bank
datum'baz dat'um'baz
datum'don dat'um'don
datum'it dat'u'mit dat'um'it
datum'iĝ dat'um'iĝ
datum'tajp'ist'in datum'taj'pist'in
datum'uj dat'um'uj
datur dat'ur da'tur
datur'arb dat'ur'arb da'tur'arb
davali da'val'i
davit da'vit
dazip da'zip
dazip'ed da'zip'ed
dazipod dazip'od da'zip'od
dazipod'ed dazip'od'ed da'zip'od'ed
daŭ'reg daŭr'eg
daŭ'rem daŭr'em
daŭ'rig daŭr'ig
daŭ'rig'ant daŭr'ig'ant daŭr'i'gant
daŭ'rig'ebl daŭr'ig'ebl
daŭ'rig'end daŭr'ig'end
daŭ'rig'int daŭr'ig'int
daŭ'rig'it daŭr'ig'it
daŭ'rig'ont daŭr'ig'ont
daŭ'rig'ot daŭr'i'got daŭr'ig'ot
daŭ'rip'ov daŭr'ip'ov daŭr'i'pov
daŭ'rip'ov'ec daŭr'ip'ov'ec daŭr'i'pov'ec
daŭ'ro'pov daŭr'o'pov daŭr'op'ov
daŭb'o'simil daŭb'os'i'mil
daŭfen daŭ'fen
daŭfen'land daŭ'fen'land
daŭfeni daŭfen'i daŭ'fen'i
daŭfeni'n daŭfen'in daŭ'fen'in
daŭr'a'foli daŭr'a'fol'i
daŭr'ad daŭ'rad
daŭr'et daŭ'ret
daŭr'i'pov'ebl'ec daŭr'ip'ov'ebl'ec daŭ'rip'ov'ebl'ec
daŭr'ig'ad daŭ'rig'ad
daŭr'ig'at daŭ'rig'at
daŭr'ig'ebl'ec daŭ'rig'ebl'ec
daŭr'o'hav daŭ'ro'hav
de'admon de'ad'mon
de'aer de'a'er
de'antaŭ de'an'taŭ de'ant'aŭ
de'apart'iĝ de'a'part'iĝ
de'artik'ig de'ar'tik'ig de'art'ik'ig
de'artik'ig'it de'art'ik'ig'it de'ar'tik'ig'it
de'aviad'il de'avi'ad'il de'avi'a'dil
de'aĉet de'aĉ'et
de'barit de'bar'it
de'batist debat'ist
de'bor'dig de'bord'ig
de'bru'lig'it de'brul'ig'it
de'centr'ig dec'ent'rig de'cent'rig
de'demodeks de'de'mod'eks
de'direkt'at de'di'rekt'at
de'distanc de'di'stanc de'dist'anc
de'ekster de'ek'ster
de'etern de'eter'n de'e'tern
de'fa'lant de'fal'ant
de'fa'lig de'fal'ig
de'fa'lig'it de'fal'ig'it
de'fal'ad de'fa'lad
de'fal'em de'fa'lem
de'fal'et de'fa'let
de'fal'ig'int de'fa'lig'int
de'flank'i'gant de'flank'ig'ant
de'for'mit de'form'it
de'form'ebl de'for'mebl
de'glit'ej de'gli'te'j
de'hidrat'ig de'hidr'at'ig
de'hidrat'ig'il de'hidr'at'ig'il
de'hidrat'ig'it de'hidr'at'ig'it
de'hidrat'iĝ de'hidr'at'iĝ
de'i'rig de'ir'ig
de'instal de'in'stal
de'intern de'in'tern de'inter'n
de'ir'substanc de'ir'sub'stanc
de'jung dej'ung
de'kalci'iĝ dek'al'ci'iĝ de'kal'ci'iĝ
de'kalkul de'kalk'ul
de'kalkul'int de'kalk'ul'int
de'kalkul'it de'kalk'ul'it
de'kanin dekan'in deka'ni'n
de'kariol'iĝ de'kari'ol'iĝ
de'ken dek'en de'ke'n
de'kiam dek'iam
de'kie dek'ie
de'kin dek'in
de'klas'ad dek'las'ad dek'la'sad
de'klas'ig'it dek'las'ig'it
de'klasifik'it dek'las'i'fik'it de'klas'i'fik'it dek'las'i'fi'kit
de'kok dek'ok
de'kok'foj dek'ok'foj
de'kok'jar dek'ok'jar
de'kok'jar'cent dek'ok'jar'cent
de'koka'jar'cent dek'o'kaj'ar'cent de'kok'a'jar'cent dek'ok'a'jar'cent
de'kol'iĝ dek'ol'iĝ
de'koloni'ad de'kol'oni'ad dek'ol'oni'ad
de'koloni'at de'kol'oni'at dek'ol'oni'at
de'komut'it dek'o'mut'it de'kom'ut'it dek'om'u'tit
de'konduk de'kon'duk
de'konduk de'kon'duk dek'on'duk
de'konduk'iĝ dek'on'duk'iĝ de'kon'duk'iĝ
de'konekt'ig dek'o'nek'tig de'kon'ekt'ig dek'on'ekt'ig dek'on'ek'tig
de'konekt'it dek'on'ek'tit dek'o'nek'tit de'kon'ekt'it
de'konvink de'kon'vink dek'on'vink
de'krad dek'rad
de'kul dek'ul
de'kun dek'u'n
de'kurb'iĝ dek'urb'iĝ
de'kutim dek'u'tim
de'kutim'ig dek'u'tim'ig
de'kutim'iĝ dek'u'tim'iĝ
de'kutim'iĝ'ad dek'u'tim'iĝ'ad
de'kutim'iĝ'int dek'u'tim'iĝ'int
de'kvalifik dek'val'i'fik
de'kvalifik'it dek'val'i'fik'it dek'val'i'fi'kit
de'la'sat de'las'at
de'la'sit de'las'it
de'lit'ig de'li'tig
de'log'rimed de'log'rim'ed
de'logan'tin de'log'anti'n
de'mal'plis'u'prism de'mal'pli'supr'ism
de'mandat demand'at
de'maten de'mat'en
de'monism demon'ism
de'monomani de'monom'an'i demon'om'an'i
de'monopol'iz demon'op'ol'iz
de'moral'ig de'mora'lig
de'morfi'niz de'morfin'iz de'morf'in'iz
de'morter'ig'it de'mort'er'ig'it
de'n'tofe'in dent'o'fe'in de'n'tof'e'in
de'naci'ig de'n'a'ci'ig
de'nas'kul de'nask'ul de'n'ask'ul
de'nas'kul'ar de'nask'ul'ar de'nask'u'lar de'n'a'sku'lar
de'nask de'n'ask
de'nask'ec de'n'ask'ec
de'nask'ism de'n'a'skism
de'nask'ist de'nas'kist de'n'a'skist
de'natur de'n'a'tur
de'natur de'n'at'ur de'n'a'tur
de'natur'ig de'n'at'u'rig de'n'a'tur'ig
de'natur'ig'ad de'n'at'u'rig'ad de'n'a'tur'ig'ad
de'natur'ig'ant de'natur'i'gant de'n'at'uri'gant de'n'a'tur'ig'ant
de'natur'ig'it de'n'at'u'rig'it de'n'a'tur'ig'it
de'nod de'n'od
de'nom de'n'om
de'nombr de'n'ombr
de'nord de'n'ord
de'nov de'n'ov
de'nul de'n'ul
de'orient de'or'i'ent
de'origin de'o'rig'in
de'patr'in de'patri'n
de'pen'dant'aĵ de'pend'ant'aĵ
de'pen'dej de'pend'ej
de'pen'dig de'pend'ig
de'pen'dig'int de'pend'ig'int
de'pen'dig'it de'pend'ig'it
de'pend'ant de'pen'dant
de'pend'ec de'pen'dec
de'pend'o'rilat de'pend'or'il'at
de'pend'u'lin de'pen'du'lin de'pend'ul'in
de'perpleks'iĝ'int de'per'pleks'iĝ'int
de'postul de'post'ul
de'postul'ant de'post'u'lant
de'postulat de'postul'at de'post'ul'at
de'pre'sit de'pres'it
de'pren de'pre'n
de'pren'ad de'pre'n'ad
de'pren'at de'pre'n'at
de'pren'aĵ de'pre'n'aĵ
de'prun'tint de'prunt'int
de'prun'tit de'prunt'it
de'putin deput'in de'put'in
de'radik de'rad'ik
de'regul'ig'it de'reg'ul'ig'it der'eg'u'lig'it der'e'gul'ig'it
de'rigard de'rig'ard der'i'gard
de'rigard de'rig'ard der'ig'ard der'i'gard
de'rigard'ant der'ig'ar'dant der'i'gard'ant
de'rul der'ul
de'rul'it der'u'lit der'ul'it
de'rul'iĝ der'ul'iĝ
de'rulad der'u'lad der'ul'ad de'rul'ad
de'sal'tint de'salt'int des'al'tint
de'salt des'alt
de'seg des'eg
de'sid des'id
de'sign des'ig'n
de'solidar'iĝ des'o'lidar'iĝ
de'steg'it des'teg'it
de'supr'ism des'u'prism
de'suprem des'u'prem de'supr'em
de'sur'barel'iĝ des'ur'barel'iĝ
de'sur'peron des'ur'peron des'ur'per'on
de'taler detal'er
de'tali'gant detal'ig'ant detal'i'gant
de'tavol'iĝ de'ta'vol'iĝ
de'te'nit de'ten'it
de'ten de'te'n
de'ten'ad de'te'n'ad
de'ten'at de'te'n'at
de'teni'ĝem de'ten'iĝ'em
de'ton'dig de'tond'ig
de'tranĉ'ant de'tra'n'ĉant
de'tranĉ'at de'tra'n'ĉat
de'tranĉ'it de'tra'n'ĉit
de'tron'it de'tro'nit
de'tur'nil de'turn'il
de'tur'nit de'turn'it
de'turn de'tur'n
de'turn'ad de'tur'n'ad
de'turn'at de'tur'n'at
de'uter'ostomi de'uter'o'stomi de'uter'os'tomi
de'vant dev'ant
de'ven dev'en
de'ven dev'en de've'n
de'ven'hejm dev'en'hejm
de'ven'ig dev'en'ig
de'ven'ig'it dev'en'ig'it
de'ven'int dev'en'int
de'ven'kaŭz dev'en'kaŭz
de'ven'land dev'en'land
de'ven'lini dev'en'lini dev'en'lin'i
de'ven'ont dev'en'ont
de'ven'punkt dev'en'punkt
de'ven'ul dev'e'nul
de'venad dev'enad de'ven'ad
de'vest dev'est
de'vest'it dev'est'it
de'vestiĝ de'vest'iĝ dev'est'iĝ
de'vetur dev'e'tur dev'et'ur de'vet'ur
de'voj dev'o'j
de'voj'ig dev'o'j'ig
de'voj'ig'it dev'o'j'ig'it
de'voj'ir dev'o'j'ir
de'voj'it dev'o'j'it
de'voj'iĝ dev'o'j'iĝ
de'voj'iĝ'ant dev'o'j'iĝ'ant
de'voj'iĝ'int dev'o'j'iĝ'int
de'vor'em dev'o'rem
de'vual'ig dev'u'a'lig
de'ĉeval'ig de'ĉe'val'ig
de'ĉeval'iĝ de'ĉe'val'iĝ
de'ĉeval'iĝ'int de'ĉe'val'iĝ'int
de'ŝi'rad de'ŝir'ad
de'ŝi'rat de'ŝir'at
de'ŝi'reg de'ŝir'eg
de'ŝir'it de'ŝi'rit
de'ŝovel de'ŝov'el
de'ŝu'tit de'ŝut'it
debat de'bat
debat'ad de'bat'ad
debat'ant de'bat'ant
debat'artikol debat'artik'ol
debat'asoci debat'a'soci
debat'at de'batat de'bat'at
debat'ebl de'bat'ebl
debat'ej de'bat'ej
debat'ig de'bat'ig
debat'it de'bat'it
debat'iĝ de'bat'iĝ
debat'o'societ debat'o'soci'et debat'os'o'ci'et
debat'o'spac debat'os'pac de'bat'os'pac
debat'ot de'bat'ot
debat'tem de'bat'tem
debet de'bet
debet'kart de'bet'kart
debet'ul de'betul de'bet'ul de'be'tul
debil de'bil
debil'cerb de'bil'cerb
debil'ec de'bil'ec
debil'ig de'bi'lig de'bil'ig
debil'iĝ de'bil'iĝ
debil'ul de'bi'lul de'bil'ul
debit de'bit
debit'ad de'bit'ad
debit'ant de'bit'ant
debit'ej de'bit'ej de'bi'te'j
debit'ig'at de'bit'ig'at de'bi'tig'at
debitor debit'or de'bi'tor
debitor debit'or de'bit'or de'bi'tor
debut de'but
debut'album de'bu'tal'bum
debut'ant de'but'ant
debut'int de'bu'tint
debut'o'num de'buton'um debut'on'um de'bu'ton'um
dec'apod dec'a'pod
dec'aspekt dec'as'pekt dec'a'spekt
dec'em'line'at dec'em'lin'e'at
dec'intr de'cintr
dec'kondut dec'kon'dut
dec'o'sent dec'os'ent
dec'regul dec'reg'ul dec're'gul
dec'us'sati dec'us'sat'i
decembr de'cembr
decembr'ist de'cembr'ist
decembr'ot'ag de'cembr'ot'ag
decemvir dec'em'vir
deci dec'i
deci'dant'ar decid'ant'ar
deci'dat decid'at
deci'de'mul decid'e'mul dec'ide'mul
deci'dig'at decid'ig'at
deci'dism decid'ism
deci'dist decid'ist
deci'do'far'ant decid'o'far'ant
deci'do'firm decid'o'firm
deci'do'formul decid'o'formul decid'o'form'ul
deci'dop'len decid'o'plen decid'op'len
decibel de'cibel deci'bel
decid dec'id
decid'a'paŝ deci'da'paŝ dec'ida'paŝ
decid'ant deci'dant
decid'ar de'cidar
decid'cel dec'id'cel
decid'ec deci'dec
decid'far'ul decid'fa'rul
decid'ig deci'dig
decid'manier decid'mani'er
decid'o'far deci'do'far
decid'o'far'ist deci'do'far'ist
decid'o'farad deci'do'farad
decid'o'pren decid'op'ren deci'dop'ren
decid'o'ŝanĝ deci'do'ŝanĝ
decid'oni'vel decid'o'nivel de'cidoni'vel
decid'op'ov decid'o'pov deci'dop'ov
decid'op'ren'ad decid'o'pren'ad deci'dop'ren'ad
decid'op'ren'ant decid'o'pren'ant deci'dop'ren'ant
decid'ot deci'dot
decidu decid'u deci'du
decimal deci'mal
dediĉ'ant de'di'ĉant
dediĉ'at de'di'ĉat
dediĉ'it de'di'ĉit
dediĉ'it'ec de'di'ĉit'ec
dediĉ'ot de'di'ĉot
dedukt de'dukt
dedukt'ad de'dukt'ad
dedukt'ant de'dukt'ant
dedukt'ebl de'dukt'ebl
dedukt'em de'dukt'em
dedukt'int de'dukt'int de'duk'tint
dedukt'it de'dukt'it
dedukt'iĝ de'dukt'iĝ
dedukt'pov de'dukt'pov
defend de'fend
defend'ad de'fend'ad
defend'ant de'fen'dant de'fend'ant
defend'arme de'fend'arme de'fen'darm'e
defend'at de'fend'at de'fen'dat
defend'aĵ de'fend'aĵ
defend'batal de'fend'batal
defend'buĝet de'fend'buĝet
defend'ebl de'fend'ebl
defend'ebl'ec de'fend'ebl'ec
defend'ej de'fen'dej de'fend'ej
defend'em de'fend'em
defend'end de'fend'end
defend'et de'fend'et
defend'fort de'fend'fort
defend'ig de'fend'ig de'fen'dig
defend'il de'fend'il de'fen'dil
defend'il'ar defend'i'lar de'fend'il'ar de'fen'dil'ar
defend'ind de'fend'ind
defend'int de'fend'int
defend'ist de'fen'dist de'fend'ist
defend'it de'fend'it
defend'iĝ de'fend'iĝ
defend'kapabl de'fend'kapabl
defend'konstru de'fend'konstru
defend'korpus de'fend'korpus defend'korp'us
defend'kost de'fend'kost
defend'lim de'fend'lim
defend'lini de'fend'lini
defend'manier de'fend'manier defend'mani'er
defend'meĥanism de'fend'meĥanism
defend'milit de'fend'milit
defend'ministr de'fend'ministr
defend'mu'reg defend'mur'eg de'fend'mur'eg
defend'mur de'fend'mur
defend'o'fort de'fend'o'fort
defend'o'korpus defend'o'korp'us defend'ok'or'pus de'fend'ok'or'pus
defend'o'mekanism defend'om'ek'an'ism
defend'o'politik defend'o'poli'tik defend'op'ol'it'ik
defend'o'prepar defend'op'rep'ar de'fend'op'rep'ar
defend'o'preĝ'ej defend'op'reĝ'ej de'fend'op'reĝ'ej
defend'o'rimed defend'or'i'med de'fend'or'i'med
defend'o'sistem defend'os'ist'em
defend'o'skrib defend'os'krib
defend'o'spac defend'os'pac de'fend'os'pac
defend'ocel de'fend'ocel
defend'om'ur de'fend'om'ur
defend'ont de'fend'ont
defend'opozici defend'o'pozici
defend'ot de'fend'ot
defend'ot'ur de'fend'ot'ur
defend'ovol de'fend'ovol
defend'ozon de'fend'ozon
defend'pilier de'fend'pilier
defend'politik defend'poli'tik
defend'pozici de'fend'pozici
defend'preĝ'ej de'fend'preĝ'ej
defend'refleks defend're'fleks
defend'rimed de'fendr'i'med
defend'sav de'fend'sav
defend'simbol de'fend'simbol
defend'sistem de'fend'sistem
defend'unt de'fend'unt
defens'ej de'fen'se'j de'fe'n'se'j
defens'it de'fen'sit
defensiv defens'iv
deferent de'fe'rent de'fer'ent
defet de'fet
defet'ism de'fet'ism
defet'ist de'fet'ist
defi de'fi
defi'ad de'fi'ad
defi'ant de'fi'ant
defi'at de'fi'at
defi'em de'fi'em
defi'it de'fi'it
deficit defi'cit de'fic'it
deficit'land defi'cit'land
defil de'fil
defil'ad defi'lad de'fil'ad
defil'ej defi'le'j de'file'j
definitiv de'finitiv
definitiv de'finitiv defi'nit'iv
definitiv'aĵ de'finitiv'aĵ defi'nit'iv'aĵ
definitiv'ec de'finitiv'ec defi'nit'iv'ec
definitiv'ig de'finitiv'ig defi'nit'iv'ig
definitiv'ig'it de'finitiv'ig'it defi'nit'iv'ig'it
definitiv'iĝ de'finitiv'iĝ defi'nit'iv'iĝ
definitiv'iĝ'int de'finitiv'iĝ'int defi'nit'iv'iĝ'int
deflor de'flor
deflor'ad de'flor'ad
defraŭd de'fraŭd
defraŭd'at de'fraŭd'at
defraŭd'it de'fraŭd'it
degel de'gel
degel'ad de'ge'lad de'gel'ad
degel'akv de'gel'akv
degel'ant de'ge'lant
degel'aĵ de'gel'aĵ
degel'ig de'gel'ig de'ge'lig
degel'ig'ant degel'i'gant de'gel'ig'ant de'ge'lig'ant
degel'ig'it de'gel'ig'it de'ge'lig'it
degel'int de'gel'int
degel'it de'ge'lit de'gel'it
degel'iĝ de'gel'iĝ
degener de'gener
degener'ad de'gene'rad de'gener'ad
degener'ant de'gener'ant
degener'aĵ de'gener'aĵ
degener'ec de'gener'ec
degener'i'gant degener'ig'ant de'gene'rig'ant de'gener'ig'ant
degener'ig de'gener'ig de'gene'rig
degener'ig'it de'gener'ig'it de'gene'rig'it
degener'int de'gener'int
degener'it de'gener'it de'gene'rit
degener'iĝ de'gener'iĝ
degener'ul de'gene'rul de'gener'ul
degrad de'grad
degrad'ad de'grad'ad
degrad'ant de'grad'ant
degrad'ig de'grad'ig
degrad'it de'grad'it
degrad'iĝ de'grad'iĝ
degrad'iĝ'int de'grad'iĝ'int
dehisk'ant de'his'kant
deikt de'ikt
deikt'ik de'ikt'ik de'ik'tik
deism de'ism
deist de'ist
dej de'j
dej'ar'cent de'jar'cent
dek'alk'iĝ de'kalk'iĝ
dek'angul dekan'gul deka'n'gul
dek'centi'metr dek'cent'i'metr
dek'dolar dek'dol'ar dek'do'lar
dek'du'cent'dolar dek'du'cent'do'lar
dek'du'etaĝ dek'duet'aĝ
dek'du'flam dek'dufl'am
dek'du'imam'ism dek'du'i'mam'ism
dek'du'jar'aĝ dek'du'ja'raĝ
dek'du'jar'ul dek'du'ja'rul
dek'du'minut dek'du'min'ut dek'dum'in'ut
dek'du'ton dek'dut'on
dek'dum'il'person dek'dum'il'pers'on dek'dum'il'per'son
dek'dut'ag dek'du'tag
dek'etaĝ de'ket'aĝ
dek'forint dek'for'int
dek'heler dek'hel'er
dek'il de'kil
dek'iliard dek'ili'ard
dek'ilion de'kil'ion dek'il'ion dek'i'lion
dek'infan dek'in'fan de'kin'fan
dek'ja'rul dek'jar'ul
dek'jar'aĝ dek'ja'raĝ
dek'jar'u'lin dek'jar'ul'in dek'ja'rul'in
dek'karbonat'om dek'karbon'atom dek'karb'on'atom
dek'kelk'jar'ul dek'kelk'ja'rul
dek'kopek dek'ko'pek
dek'korn dek'kor'n
dek'korn'ul dek'kor'nul
dek'kvar'ja'rul dek'kvar'jar'ul
dek'kvar'jar'aĝ dek'kvar'ja'raĝ
dek'kvar'jar'ul'in dek'kvar'jar'u'lin dek'kvar'ja'rul'in
dek'kvar'klas dek'kvark'las
dek'kvar'tag dek'kvart'ag
dek'kvin dek'kvi'n
dek'kvin'etaĝ dek'kvi'net'aĝ
dek'kvin'etaĝ'ul dek'kvi'net'aĝ'ul
dek'kvin'foj dek'kvi'n'foj
dek'kvin'hom dek'kvi'n'hom
dek'kvin'hor dek'kvi'n'hor
dek'kvin'jar dek'kvi'n'jar
dek'kvin'jar'aĝ dek'kvin'ja'raĝ dek'kvi'n'jar'aĝ
dek'kvin'karbonat'om dek'kvin'karbon'atom
dek'las'it dek'la'sit de'klas'it
dek'las'iĝ de'klas'iĝ
dek'lini deklin'i de'klin'i
dek'mi'lop dek'mil'op
dek'mil'ekzempler dek'mil'ekzempl'er
dek'milion dek'mili'on dek'mi'lion
dek'milion'on dek'mi'lion'on dek'mili'on'on
dek'minut dek'min'ut
dek'monat dek'mon'at
dek'naŭ'ja'raĝ dek'naŭ'jar'aĝ
dek'naŭ'ja'rul dek'naŭ'jar'ul
dek'ob'lig dek'obl'ig
dek'ob'lig'it dek'obl'ig'it
dek'od'ant dek'o'dant de'kod'ant
dek'ok'jar'ul dek'ok'ja'rul de'kok'jar'ul
dek'ok'jar'ul'in dek'ok'ja'rul'in de'kok'jar'ul'in dek'ok'jar'u'lin
dek'ok'monat de'kok'monat dek'ok'mon'at
dek'on de'kon
dek'on'aĵ de'kon'aĵ
dek'ovr de'kovr
dek'ovr'it de'kov'rit de'kovr'it dek'ov'rit
dek'person dek'per'son dek'pers'on
dek'petal dek'pet'al
dek'pied'ul dek'pi'ed'ul
dek'procent dek'pro'cent
dek'ro'ĉit de'kroĉ'it
dek'se'son dek'ses'on
dek'se'son'foli dek'ses'on'foli dek'ses'on'fol'i
dek'se'sum dek'ses'um
dek'sep'ja'rul dek'sep'jar'ul
dek'sep'jar'aĝ dek'sep'ja'raĝ
dek'ses'ja'raĝ dek'ses'jar'aĝ
dek'ses'jar'ul'in dek'ses'ja'rul'in dek'ses'jar'u'lin
dek'ses'on'format dek'se'son'format dek'ses'on'form'at
dek'ses'regul dek'ses'reg'ul dek'ses're'gul
dek'silab dek'si'lab de'ksi'lab
dek'skatol dek'skat'ol
dek'strab'ord dekstr'a'bord
dek'stret dekstr'et
dek'strig dekstr'ig
dek'strig'it dekstr'ig'it
dek'tavol dek'ta'vol
dek'tri'ja'rul dek'tri'jar'ul
dek'tri'jar'ul'in dek'tri'jar'u'lin dek'tri'ja'rul'in
dek'trik'ord dek'tri'kord
dek'unu de'kun'u
dek'unu'cent de'kun'u'cent
dek'unu'foj de'kun'u'foj
dek'unu'hom de'kun'u'hom
dek'unu'jar de'kun'uj'ar
dek'unu'jar'aĝ dek'unu'ja'raĝ
dek'unu'jar'ul'in dek'unu'ja'rul'in dek'unu'jar'u'lin de'kun'uj'ar'ul'in
dek'unu'mil dek'u'num'il de'kun'um'il
dek'unu'silab dek'unu'si'lab
dek'valor dek'val'or
deka'foj dek'a'foj de'kaf'o'j
deka'gram dek'agr'am
deka'jar dek'a'jar de'kaj'ar
deka'pig de'kap'ig
deka'pig'ant deka'pi'gant
deka'puĉ de'kapuĉ
dekad dek'ad de'kad
dekadenc de'kadenc
dekadenc'em de'kadenc'em
dekadenc'ul de'kadenc'ul
dekalin deka'lin de'kali'n
dekalog deka'log
dekameron deka'mer'on de'kamer'on de'kame'ro'n
dekan deka'n
dekan deka'n dek'an de'kan
dekan'at de'kan'at deka'n'at
dekan'di'at de'kandi'at deka'n'di'at
dekan'ec de'kan'ec dek'an'ec
dekan'ej de'kan'ej deka'ne'j dek'an'ej
dekan'tit dekant'it
dekant de'kant
dekant'ad de'kant'ad
dekant'ant de'kant'ant
dekant'korb de'kant'korb
dekapod dek'apod deka'pod
dekapol de'kapol
dekapol deka'pol de'kapol
dekat dek'at de'kat
deklam de'klam
deklam de'klam dek'lam
deklam'ad de'klam'ad
deklam'ant dek'la'mant de'klam'ant
deklam'art de'klam'art dek'la'mart
deklam'at de'klam'at
deklam'aĵ de'klam'aĵ
deklam'ebl de'klam'ebl dek'la'mebl
deklam'ind de'klam'ind
deklam'int de'klam'int
deklam'ist de'klam'ist
deklam'it de'klam'it
deklam'ot dek'lam'ot dek'la'mot de'klam'ot
deklar de'klar
deklar dek'lar de'klar
deklar'ad de'klar'ad
deklar'ad dek'la'rad dek'lar'ad de'klar'ad
deklar'ant de'klar'ant
deklar'ant dek'lar'ant de'klar'ant
deklar'at dek'la'rat de'klar'at
deklar'at dek'la'rat dek'lar'at de'klar'at
deklar'aĵ dek'lar'aĵ de'klar'aĵ
deklar'ebl dek'lar'ebl de'klar'ebl
deklar'em de'klar'em dek'lar'em dek'la'rem
deklar'ig dek'la'rig dek'lar'ig de'klar'ig
deklar'int de'klar'int
deklar'int dek'lar'int de'klar'int
deklar'it dek'la'rit de'klar'it
deklar'it dek'la'rit de'klar'it dek'lar'it
deklar'iĝ de'klar'iĝ dek'lar'iĝ
deklar'ot de'klar'ot
deklaraci dek'la'raci deklar'ac'i de'klar'ac'i
deklaraci'ec dek'la'raci'ec
deklin de'klin
deklin dek'lin de'klin
deklin dek'lin de'klin de'kli'n
deklin'ac de'klin'ac
deklin'ant de'klin'ant dek'lin'ant
deklin'ig de'klin'ig
deklin'int de'klin'int
deklin'it de'klin'it
deklin'iĝ de'klin'iĝ
deklin'iĝ'ad de'klin'iĝ'ad
deklin'iĝ'ant de'klin'iĝ'ant
deklinaci deklin'ac'i dek'li'naci de'klin'ac'i
deklinaci'ad dek'li'naci'ad
deklinaci'ar dek'li'naci'ar
deklinaci'at dek'li'naci'at
deklinaci'ebl dek'li'naci'ebl
deklinaci'iĝ deklin'ac'i'iĝ dek'li'naci'iĝ de'klin'ac'i'iĝ
dekliv de'kliv
dekliv de'kliv dek'liv
dekliv'akv de'kliv'akv dek'liv'akv
dekliv'angul de'kliv'angul dek'li'vang'ul
dekliv'angul dek'li'vang'ul
dekliv'ant dek'li'vant de'kliv'ant
dekliv'aĵ de'kliv'aĵ dek'liv'aĵ
dekliv'ec dek'liv'ec de'kliv'ec
dekliv'ec'indik'il dekliv'eci'n'dik'il de'kliv'eci'n'dik'il
dekliv'et de'kliv'et
dekliv'et dek'li'vet de'kliv'et
dekliv'et dek'li'vet dek'liv'et de'kliv'et
dekliv'et'iĝ'ant dek'li'vet'iĝ'ant de'kliv'et'iĝ'ant
dekliv'ig de'kliv'ig
dekliv'iĝ de'kliv'iĝ
dekliv'krut de'kliv'krut
dekliv'mov'iĝ de'kliv'mov'iĝ
dekliv'rand de'kliv'rand
dekokt dek'okt
dekokt'ad dek'okt'ad
dekokt'aĵ dek'okt'aĵ
dekolt'it de'kol'tit dek'ol'tit
dekolt'it dek'ol'tit
dekor de'kor
dekor de'kor dek'or
dekor'ant de'kor'ant
dekor'at dek'o'rat dek'or'at de'kor'at
dekor'aĵ de'kor'aĵ dek'or'aĵ
dekor'it dek'o'rit
dekor'it dek'o'rit de'kor'it
dekoraci de'koraci dek'oraci dekor'ac'i
dekoraci'ant de'koraci'ant dek'oraci'ant
dekoraci'aĵ de'koraci'aĵ dek'oraci'aĵ
dekoraci'ist dek'oraci'ist de'koraci'ist dekor'ac'i'ist
dekoraci'it dek'oraci'it de'koraci'it dekor'ac'i'it
dekoraci'riĉ de'koraci'riĉ dek'oraci'riĉ
dekoraci'ŝanĝ de'koraci'ŝanĝ dek'oraci'ŝanĝ dekor'ac'i'ŝanĝ
dekrement de'krement dek're'ment de'krem'ent
dekret dek'ret
dekret'ebl dek'ret'ebl
dekret'it dek're'tit
dekret'it dek'ret'it de'kre'tit dek're'tit
dekret'iĝ dek'ret'iĝ
dekstr'a'konservativ dekstr'a'konserv'at'iv
dekstr'angul dek'strang'ul
dekstr'um dek'strum
dekstrin dekstr'in
dekubit dek'u'bit
dekur de'kur
dekur de'kur dek'ur
dekur'bet de'kurb'et dek'urb'et
delavar de'lav'ar de'la'var
delavari delavar'i de'la'vari
deleg de'leg
deleg'ad de'leg'ad
deleg'at de'legat de'leg'at
deleg'ebl de'leg'ebl
delegaci de'legaci de'legac'i deleg'ac'i
delegaci'an de'legaci'an deleg'ac'ia'n de'legac'ia'n
delegaci'it de'legaci'it deleg'ac'i'it de'legac'i'it
delegit deleg'it
delegit'ar deleg'it'ar de'le'gitar
delegit'arĉ'ef deleg'it'arĉ'ef de'le'gitar'ĉef
delegit'ec deleg'it'ec
delegit'ej deleg'it'ej
delegit'in deleg'it'in
delegit'iĝ deleg'it'iĝ
delegit'oz deleg'it'oz
delekt de'lekt
delekt'ad de'lekt'ad
delekt'aĵ de'lekt'aĵ
delekt'ec de'lekt'ec
delekt'iĝ de'lekt'iĝ
delekt'iĝ'ad de'lekt'iĝ'ad
delfen delf'en
delfini delf'in'i
delic de'lic
delic'em de'lic'em
delikat de'li'kat de'lik'at
delikat'anim delikat'a'nim
delikat'as'ent delikat'a'sent de'lik'a'tas'ent
delikat'aspekt delikat'a'spekt
delikat'aĉ de'lik'a'taĉ de'li'kat'aĉ de'lik'at'aĉ
delikat'aĵ de'li'kat'aĵ de'lik'at'aĵ
delikat'buŝ de'li'kat'buŝ de'lik'at'buŝ
delikat'ec de'lik'at'ec de'li'kat'ec
delikat'eduk'it de'lik'at'eduk'it de'lik'a'ted'u'kit
delikat'eg de'lik'a'teg de'lik'at'eg de'li'kat'eg
delikat'em de'lik'a'tem
delikat'em de'lik'at'em de'li'kat'em de'lik'a'tem
delikat'et de'li'katet de'lik'at'et de'lik'a'tet
delikat'form de'lik'at'form de'li'kat'form
delikat'gust de'lik'at'gust de'li'kat'gust
delikat'haŭt'ul de'lik'at'haŭt'ul
delikat'ig de'lik'at'ig de'li'kat'ig de'lik'a'tig
delikat'iĝ de'li'kat'iĝ de'lik'at'iĝ
delikat'iĝ'int de'lik'at'iĝ'int de'li'kat'iĝ'int
delikat'kolor de'lik'at'kolor
delikat'led de'lik'at'led de'li'kat'led
delikat'lini delikat'lin'i de'lik'at'lini
delikat'mov de'lik'atm'ov de'li'kat'mov
delikat'patin delikat'pati'n
delikat'paŝ de'li'kat'paŝ de'lik'at'paŝ
delikat'sen'tem delikat'sent'em
delikat'sent de'lik'at'sent
delikat'tuŝ de'lik'at'tuŝ de'li'kat'tuŝ
delikat'ul de'li'katul de'lik'a'tul de'lik'at'ul
delikat'vizaĝ delikat'viz'aĝ de'lik'at'vizaĝ
delikat'vost de'lik'at'vost
delikat'ŝtof de'lik'at'ŝtof
delikt'ar de'lik'tar
delikt'em de'lik'tem
delikt'ig de'lik'tig
delikt'ig'ad de'lik'tig'ad
delikt'ig'it de'lik'tig'it
delikt'int de'lik'tint
delikt'o'tribunal delikt'o'tribun'al delikt'ot'rib'u'n'al
delikt'ul de'lik'tul
delikvesk de'likvesk de'likv'esk
delir de'lir
delir'ad de'lir'ad de'li'rad
delir'ant de'lir'ant
delir'aĵ de'lir'aĵ
delir'danc de'lir'danc
delir'ec de'lir'ec
delir'ej de'lir'ej
delir'ig de'lir'ig de'li'rig
delir'int de'lir'int
delir'iĝ de'lir'iĝ
delir'o'simil delir'os'i'mil
delir'sonĝ de'lir'sonĝ
delir'ul de'lir'ul de'li'rul
delta'form delt'a'form
deltametal delta'metal
deltaplan delta'plan delt'a'plan
deltoid delt'oid
deltoid'form delt'oid'form
demagog'a'diktator demagog'a'diktat'or demagog'ad'ikt'ator
demagog'et de'mag'o'get
demagogi demagog'i
demand'ant de'man'dant
demand'ant'ar de'man'dant'ar
demand'ej de'man'dej
demand'ig de'man'dig
demand'il de'man'dil
demand'ist de'man'dist
demand'lavang demand'la'vang
demand'o'sesi demand'os'e'si
demand'o'sign demand'os'ig'n
demand'o'sign'eg demand'os'ig'neg
demand'o'vort demand'ov'ort
demand'op'len demand'o'plen
demand'prezent demand'prez'ent
demarkaci de'mark'ac'i
demarŝ de'marŝ
dement de'ment
dement'ant de'ment'ant
dement'at de'ment'at
dement'it de'ment'it
demetri de'metri de'metr'i
demimond de'mi'mond de'mim'ond
demisi de'misi
demisi'ant de'misi'ant
demisi'ig de'misi'ig
demisi'ig'int de'misi'ig'int
demisi'ig'it de'misi'ig'it
demisi'int de'misi'int
demodeks de'mod'eks
demodeks'oz de'mod'eks'oz
demografi demograf'i
demografi'ist demograf'i'ist
demokrat de'mok'rat
demokrat'ar de'mok'rat'ar
demokrat'ec de'mok'rat'ec
demokrat'em de'mok'rat'em
demokrat'in demokrati'n
demokrat'parti demokrat'part'i
demokrati demokrat'i
demokrati'ig demokrat'i'ig
demokrati'iĝ demokrat'i'iĝ
demokrati'rimed demokrat'ir'i'med
demokrit de'mok'rit
demon de'mon
demon'ador'ant de'monad'or'ant
demon'ador'aĉ de'monad'or'aĉ
demon'ar de'mon'ar
demon'aĵ de'mon'aĵ
demon'dom de'mond'om de'mon'dom
demon'ec de'mon'ec
demon'et de'mon'et
demon'hav de'mon'hav
demon'hav'int de'mon'hav'int
demon'ig de'mon'ig
demon'ig'at de'mon'ig'at
demon'ig'it de'mon'ig'it
demon'in de'mon'in
demon'in'spirit demon'inspir'it
demon'kat de'mon'kat
demon'kred de'mon'kred
demon'ologi de'monolog'i
demon'posed'it de'mon'posed'it demon'po'sed'it
demonstr de'monstr
demonstr'ad de'monstr'ad
demonstr'ant de'monstr'ant
demonstr'at demon'strat de'monstr'at
demonstr'aĵ de'monstr'aĵ
demonstr'ebl de'monstr'ebl
demonstr'end de'monstr'end
demonstr'int de'monstr'int
demonstr'ist de'monstr'ist
demonstr'it de'monstr'it
demonstr'iĝ de'monstr'iĝ
demonstr'ot de'monstr'ot
demonstraci demonstr'ac'i de'monstr'ac'i
demonstrativ demonstr'at'iv de'monstr'at'iv
demoraliz de'mora'liz de'moral'iz
demoraliz'it de'moral'iz'it de'mora'liz'it
demoraliz'iĝ de'mora'liz'iĝ de'moral'iz'iĝ
demosten de'most'en
demotik de'mot'ik
denar de'n'ar
dendrokronologi dendrokronolog'i
dendrolag de'n'drol'ag
deniz de'niz
denominator de'nom'in'ator de'nom'in'a'tor
denotaci de'notaci de'not'ac'i
dens'a'foli dens'a'fol'i
dens'amas dens'a'mas de'n'sam'as
dens'eg de'n'seg
dens'ej de'n'se'j
dens'en'hav de'n'sen'hav
dens'foli dens'fol'i
dens'ig'ant dens'i'gant
dens'o'metri dens'o'metr'i
dens'popol dens'po'pol dens'pop'ol
dens'trafik dens'traf'ik
dens'tuf de'n'stuf
densteti dens'tet'i
dent'alveol dental've'ol
dent'ar de'n'tar
dent'cervik dent'cerv'ik
dent'dolor dent'dol'or
dent'eg de'n'teg
dent'eg'ar de'n'teg'ar
dent'ego'hav'ul de'n'teg'o'hav'ul
dent'emajl de'n'tem'ajl
dent'et de'n'tet
dent'for'met dent'form'et
dent'grinc'ig'ant dent'grinc'i'gant
dent'ist'in dent'is'tin de'n'tis'tin
dent'it de'n'tit
dent'karn dent'kar'n
dent'kurac'ist dent'kur'a'cist
dent'o'bros dent'ob'ros
dent'o'dolor dent'od'ol'or dent'o'dol'or
dent'o'frap'ant de'n'tof'rap'ant
dent'o'karn dent'ok'arn dent'o'kar'n
dent'o'kron dent'okr'on
dent'o'kurac'ad dent'ok'ur'ac'ad
dent'o'plen dent'op'len de'n'top'len
dent'o'pulvor dent'opul'vor dent'o'pulv'or
dent'o'radik de'n'tora'dik dent'or'ad'ik
dent'o'stang dent'os'tang
dent'o'teknik'ist dent'ot'ek'ni'kist dent'ot'e'knik'ist
dent'ob'ros'et dent'o'bros'et
dent'ok'lak dent'o'klak
dent'ok'ramp dent'o'kramp
dent'okr'akad dent'o'krak'ad
dent'on'ombr dent'o'nombr
dent'op'lak dent'o'plak de'n'top'lak
dent'op'u'rig'ad dent'o'pur'ig'ad
dent'opi'kil de'n'topik'il
dent'or'ad dent'o'rad de'n'tor'ad
dent'ornam de'n'torn'am
dent'os'on dent'o'son
dent'os'pur dent'o'spur
dent'ot'ir'il dent'o'tir'il de'n'tot'ir'il
dent'pik'ad dent'pi'kad
dent'rad de'n'trad
dent'rad'aĵ de'n'trad'aĵ
dent'rad'et de'n'trad'et
dent'rad'o'ar de'n'trad'o'ar de'n'tra'do'ar
dent'radar de'n'trad'ar
dent'radik de'n'trad'ik
dent'um'it dent'u'mit
dental dent'al
dental dent'al de'n'tal
dentin dent'in de'n'tin
denunc de'n'unc
denunc'ad de'n'unc'ad
denunc'ant de'n'unc'ant
denunc'at de'n'unc'at
denunc'aĵ de'n'unc'aĵ
denunc'eg'ad de'n'unc'eg'ad
denunc'formul'ar denunc'form'ul'ar
denunc'ist de'nun'cist
deodar de'od'ar
deoksi'heks'oz de'oksi'heks'oz deoks'i'heks'oz
deoksi'hept'oz deoks'i'hept'oz de'oksi'hept'oz
deoksi'oz de'oksi'oz
deoksi'pent'oz de'oksi'pent'oz deoks'ip'ent'oz
deoksi'rib'o'nukle deoksi'rib'on'u'kle deoks'ir'i'bon'u'kle
deoksi'rib'o'nukle'at deoksi'rib'on'u'kle'at deoks'ir'i'bon'u'kle'at
deontolog de'ont'olog
deontologi deontolog'i de'ontologi
departement de'part'e'ment de'part'em'ent
departement'estr de'part'e'ment'estr de'part'em'ent'estr
depon de'po'n
depon'ad de'po'n'ad
depon'at de'po'n'at
depon'atest depon'a'test
depon'aĵ de'po'n'aĵ
depon'ej de'pone'j
depon'ej de'pone'j de'po'ne'j
depon'it de'po'nit
depon'it'aĵ de'po'nit'aĵ
depon'ot de'po'not
depon'uj de'po'nu'j
deport de'port
deport'ad de'port'ad
deport'ant de'port'ant
deport'at de'port'at
deport'ej de'port'ej de'por'te'j
deport'it de'port'it de'por'tit
deport'iĝ de'port'iĝ
depot de'pot
depozici de'pozici
depozici de'pozici de'poz'ic'i
depozici'int de'pozici'int de'poz'ic'i'int
depozici'it de'pozici'it de'poz'ic'i'it
depravaci de'prav'ac'i
depravaci'iĝ'int de'prav'ac'i'iĝ'int
depresi de'pre'si de'pres'i
depresi de'pres'i
depresor de'pres'or de'pre'sor
deprim de'prim
deprim'ad de'prim'ad
deprim'ant de'prim'ant de'pri'mant
deprim'at de'primat de'prim'at
deprim'ig de'prim'ig
deprim'it de'prim'it
deprim'it'ec de'prim'it'ec
deprim'it'iĝ de'prim'it'iĝ
deprim'iĝ de'prim'iĝ
deput de'put
deput'at de'put'at
deput'at'ec de'put'at'ec
deput'i'tar deput'it'ar de'put'it'ar
deput'i'tig deput'it'ig
deput'it de'put'it
deput'it'ec de'put'it'ec
deput'it'ej de'put'it'ej
deput'it'in deput'i'tin
der'am'pint de'ramp'int de'ram'pint
der'om'pit de'romp'it
der'ul'iĝ'ant de'rul'iĝ'ant
deriv der'iv
deriv'ad der'i'vad der'iv'ad
deriv'ant der'i'vant
deriv'at der'i'vat der'iv'at
deriv'aĵ der'iv'aĵ
deriv'ebl der'iv'ebl
deriv'ig der'iv'ig
deriv'il der'iv'il der'i'vil
deriv'it der'iv'it der'i'vit
deriv'iĝ der'iv'iĝ
deriv'iĝ'ant der'iv'iĝ'ant
derm'it der'mit
derm'o'afin derm'o'a'fin
dermat derm'at der'mat
dermat'it derm'a'tit derm'at'it der'mat'it
dermat'ologi dermat'olog'i
dermat'oz der'mat'oz
dermest derm'est
dermopter derm'op'ter derm'opt'er
dermopter derm'opt'er
derviŝ der'viŝ
des'alt'ad de'salt'ad
des'demon des'de'mon
des'e'lig de'sel'ig
des'eg'it de'seg'it
des'infekt'it de'sin'fek'tit des'in'fek'tit
des'infekt'ot de'sin'fek'tot des'in'fek'tot
des'krib de'skrib
des'odor de'sod'or des'o'dor
des'pane des'pan'e de'span'e
des'ta'rig'int de'star'ig'int des'tar'ig'int
des'tar de'star
des'tar'ig de'star'ig des'ta'rig
des'u'pren'ir de'supr'en'ir
des'u'pren'iĝ'ant de'supr'en'iĝ'ant
des'ur'ter de'sur'ter
desapont de'sap'ont des'a'pont
desapont'ig des'a'pont'ig de'sap'ont'ig des'a'po'n'tig
desapont'it de'sap'ont'it des'a'pont'it des'a'po'n'tit
desapont'iĝ des'a'pont'iĝ de'sap'ont'iĝ
descend des'cend
descend'ad des'cend'ad
descend'ant des'cend'ant de'scen'dant
descend'ig des'cend'ig de'scen'dig
descend'int des'cend'int
descend'it des'cend'it
descend'o'rimed descend'or'i'med de'scen'dor'i'med
desegn des'eg'n de'seg'n
desegn'ad de'seg'n'ad des'eg'n'ad
desegn'art des'eg'n'art de'seg'n'art
desegn'at des'eg'n'at de'seg'n'at
desegn'aĉ de'seg'n'aĉ des'eg'n'aĉ
desegn'aĵ des'eg'n'aĵ de'seg'n'aĵ
desegn'aĵ'et desegn'a'ĵet des'eg'n'aĵ'et de'seg'n'aĵ'et
desegn'aĵ'ist de'seg'n'aĵ'ist des'eg'n'aĵ'ist
desegn'e'kovr'it de'seg'nek'ovr'it
desegn'ej de'seg'ne'j des'eg'ne'j
desegn'er de'seg'ner des'eg'ner
desegn'et de'seg'net des'e'gnet
desegn'et des'eg'net de'seg'net des'e'gnet
desegn'il des'eg'nil de'seg'nil
desegn'is'tin desegn'ist'in de'seg'nis'tin des'eg'nis'tin
desegn'it de'seg'nit des'eg'nit
desegn'o'aranĝ desegn'o'a'ranĝ
desegn'o'benk de'seg'no'benk
desegn'o'bret desegn'ob'ret
desegn'o'film de'seg'no'film
desegn'o'krajon desegn'ok'rajon desegn'okr'a'jon
desegn'o'libr de'seg'no'libr
desegn'o'najl desegn'on'ajl
desegn'o'paper desegn'op'aper
desegn'o'paŭs'aĵ de'seg'no'paŭs'aĵ
desegn'o'program desegn'op'ro'gram
desegn'o'stabl desegn'os'tabl
desegn'o'tabul desegn'ot'a'bul
desegn'ok'ov'rit desegn'o'kovr'it desegn'ok'ovr'it de'seg'nok'ovr'it
desegn'om'an de'seg'nom'an des'eg'nom'an des'e'gnom'an
desegn'ot des'eg'not de'seg'not
desfil des'fil
desmod des'mod
desmodi desmod'i des'mod'i
desper des'per
desper'ad des'per'ad
desper'ig des'per'ig
desper'iĝ des'per'iĝ
desper'ul des'per'ul
despot de'spot
despot des'pot de'spot
despot'ec des'pot'ec de'spot'ec
despot'ej de'spot'ej des'pot'ej
despot'em des'po'tem de'spot'em des'pot'em
despot'ism de'spot'ism des'pot'ism
despot'kapric de'spot'kapric despot'kapr'ic
destin des'tin
destin'ad des'tin'ad
destin'ant des'tin'ant
destin'at des'tin'at
destin'ec des'tin'ec
destin'ig des'tin'ig
destin'int des'tin'int
destin'it des'tin'it
destin'it'aĵ des'tin'it'aĵ
destin'it'ec des'tin'it'ec
destin'iĝ des'tin'iĝ
destin'lok des'tin'lok
destin'ont des'tin'ont
detal de'tal
detal'ad de'ta'lad de'tal'ad
detal'ant de'talant de'ta'lant
detal'ar de'talar de'tal'ar de'ta'lar
detal'atent de'ta'latent
detal'aĵ de'tal'aĵ
detal'ec de'tal'ec
detal'eg de'tal'eg de'ta'leg
detal'ej de'tal'ej
detal'em de'tal'em de'ta'lem
detal'et de'tal'et
detal'et de'tal'et de'ta'let
detal'ig de'tal'ig de'ta'lig
detal'ig'at de'tal'ig'at
detal'ig'int de'ta'lig'int de'tal'ig'int
detal'ig'it de'ta'lig'it de'tal'ig'it
detal'ig'it de'tal'ig'it
detal'ist de'ta'list
detal'komerc'ist de'talk'omer'cist
detal'o'plen detal'op'len de'ta'lop'len de'tal'op'len
detal'o'plen detal'op'len de'tal'op'len
detal'plen de'talp'len
detal'riĉ de'tal'riĉ
detal'sintez detal'sin'tez de'tal'sintez
detal'um de'ta'lum de'tal'um
detal'um'it detal'u'mit de'tal'um'it de'ta'lum'it
detal'vend'ist detal'ven'dist
detekt'it de'tek'tit
detektiv detekt'iv
detektiv'ad detekt'iv'ad detekt'i'vad
detektiv'aĵ detekt'iv'aĵ
detektiv'ec detekt'iv'ec
detektiv'film detekt'iv'film
detektiv'institut detekt'iv'institut
detektiv'novel detekt'iv'novel
detektiv'rakont detekt'iv'rakont
detektiv'roman detekt'iv'roman
detektiv'um detekt'iv'um
detektor detekt'or
deterg'ant de'ter'gant
deterg'ent de'ter'gent
determin de'termin de'termi'n
determin'ad de'termin'ad de'termi'n'ad
determin'ant de'termin'ant
determin'at de'termin'at de'termi'n'at
determin'aĵ de'termin'aĵ de'termi'n'aĵ
determin'ebl de'termin'ebl
determin'ec de'termin'ec
determin'end de'termin'end
determin'il de'termi'nil de'termin'il
determin'int de'termin'int
determin'ism de'termin'ism
determin'ist de'termin'ist
determin'it de'termi'nit de'termin'it
determin'libr de'termin'libr de'termi'n'libr
determin'ot de'termi'not de'termin'ot
detonaci de'ton'ac'i
detonaci'ig de'ton'ac'i'ig
detonaci'ig'il de'ton'ac'i'ig'il
detonaci'iv de'ton'ac'i'iv
detrit de'trit
detrojt'river de'tro'j'triv'er
detru de'tru
detru'ad de'tru'ad
detru'ant de'tru'ant
detru'at de'tru'at
detru'aĵ de'tru'aĵ
detru'buton detru'bu'ton de'tru'buton
detru'ebl de'tru'ebl
detru'eg de'tru'eg
detru'ej de'tru'ej
detru'em de'tru'em
detru'end de'tru'end
detru'ent de'tru'ent
detru'fort de'truf'ort
detru'ig de'tru'ig
detru'il de'tru'il
detru'ind de'tru'ind
detru'int de'tru'int
detru'ist de'tru'ist
detru'it de'tru'it
detru'it'aĵ de'tru'it'aĵ
detru'iĝ de'tru'iĝ
detru'iĝ'ant de'tru'iĝ'ant
detru'iĝ'int de'tru'iĝ'int
detru'ont de'tru'ont
detru'ot de'tru'ot
detru'pov de'trup'ov de'tru'pov
detru'vol de'tru'vol
dev'ar de'var
dev'en'atest dev'en'a'test
dev'en'aĵ de'ven'aĵ de've'n'aĵ
dev'en'ej de'ven'ej
dev'en'ej de'ven'ej de've'ne'j dev'e'ne'j
dev'en'famili dev'en'fa'mili
dev'en'lok de'ven'lok
dev'en'region de'ven'region dev'en'reg'ion dev'en'regi'on
dev'en'rilat de'ven'rilat
dev'en'stat de'ven'stat
dev'en'vort de'ven'vort
dev'en'ŝtat de'ven'ŝtat
dev'enant de'ven'ant
dev'enant dev'en'ant de'ven'ant
dev'enant'ar de'ven'ant'ar dev'en'an'tar dev'e'nan'tar
dev'enant'aĵ dev'en'ant'aĵ de'ven'ant'aĵ
dev'o'fidel dev'o'fid'el
dev'o'konsci dev'o'kon'sci dev'ok'on'sci de'vok'on'sci
dev'o'plen'um'ant dev'op'le'num'ant dev'op'len'u'mant
dev'o'sci dev'os'ci
dev'o'sent dev'os'ent
dev'ok'iĝ de'vok'iĝ
dev'ol'vant de'vol'vant de'volv'ant
dev'olig dev'o'lig de'vol'ig
dev'olig'it dev'o'lig'it de'vol'ig'it
dev'ont'i'gant dev'on'tig'ant dev'ont'ig'ant
dev'ont'ig dev'on'tig
dev'ont'ig'int dev'on'tig'int
dev'ont'ig'it dev'on'tig'it
dev'op'len'um dev'op'le'num dev'o'plen'um
dev'plen'u'mant dev'plen'um'ant
devalut de'valut de'val'ut
devalut de'valut dev'a'lut de'val'ut
devalut'ad de'valut'ad
devalut'iĝ de'valut'iĝ dev'a'lut'iĝ de'val'ut'iĝ
devanc dev'anc
devanc'ad dev'anc'ad
devi dev'i
devi dev'i de'vi
devi'ad de'vi'ad
devi'et de'vi'et
devi'gant dev'ig'ant
devi'got dev'ig'ot
devi'ig dev'i'ig
devi'ig dev'i'ig de'vi'ig
devi'ig'at dev'i'ig'at de'vi'ig'at
devi'int dev'i'int
devi'ul de'vi'ul
devi'zo'prez deviz'o'prez
deviaci devi'ac'i
deviaci devi'ac'i dev'ia'ci
deviaci'ism dev'ia'ci'ism devi'ac'i'ism
deviz de'viz
deviz de'viz dev'iz
devoni dev'oni
devot dev'ot de'vot
devot'ad dev'ot'ad de'vot'ad
devot'aĵ de'vot'aĵ dev'ot'aĵ
devot'ec de'vot'ec dev'ot'ec
devot'iĝ de'vot'iĝ dev'ot'iĝ
devot'ul dev'o'tul de'vot'ul dev'ot'ul
dezajn'ist'in dezajn'is'tin
dezert'eben dezert'e'ben
dezert'fortik'aĵ dezert'fort'ik'aĵ
dezert'i'gant dezert'ig'ant
dezert'kolor dezert'kol'or
dezert'nokt dezert'n'okt
dezert'o'voj dezert'ov'o'j
dezert'raj'dist dezert'rajd'ist
dezert'region dezert'regi'on
dezert'vojaĝ dezert'voj'aĝ
dezir'e'gant dezir'eg'ant
dezir'histori dezir'his'tori
dezir'ind'ec dezir'in'dec
dezir'indig dezir'ind'ig
dezir'mister dezir'mi'ster
dezir'moder'em dezir'mod'e'rem
dezir'o'plen dezir'op'len
dezir'pilol dezir'pil'ol dezir'pi'lol
deĉifr de'ĉifr
deĉifr'ad de'ĉifr'ad
deĉifr'ad de'ĉifr'ad de'ĉif'rad
deĉifr'ant de'ĉifr'ant
deĉifr'ebl de'ĉifr'ebl
deĉifr'end de'ĉifr'end
deĉifr'int de'ĉifr'int
deĉifr'ist de'ĉifr'ist
deĉifr'it de'ĉifr'it de'ĉi'frit
deĉifr'iĝ de'ĉifr'iĝ
deĵor'ant'ar deĵor'an'tar
deĵor'int'ar deĵor'in'tar
deĵor'ist'ar deĵor'i'star
di'a'direkt di'ad'i'rekt di'ad'ir'ekt
di'a'vol di'av'ol
di'acet'at di'ac'etat di'a'cet'at
di'acid di'ac'id di'a'cid
di'alud'aĵ di'a'lud'aĵ
di'amin di'a'min di'ami'n
di'amin'o'benzen di'a'mino'benzen di'amin'obe'n'zen di'amin'o'benz'en
di'amin'ob'uta'n di'a'mino'but'an di'amin'ob'u'tan
di'amin'op'ent'an di'amin'o'penta'n di'amin'o'pent'an di'a'mino'penta'n
di'antimon'it dian'timon'it diant'i'mon'it
di'anĝel dian'ĝel
di'azot diaz'ot
di'azot'at diaz'ot'at
di'aĵ'firmament di'aĵ'firm'ament di'aĵ'firma'ment
di'be'nit di'ben'it
di'ben'at di'be'n'at
di'benzo'pirol di'benz'opi'rol
di'benzoil di'benzo'il di'ben'zoil di'benz'o'il
di'brom'oksi'hidrarg'o'merbromin'fluorescein di'brom'oksi'hidrarg'omer'brom'in'fluorescein
di'don'at did'on'at
di'donac di'don'ac did'on'ac
di'encefal dien'cefal
di'etik diet'ik di'e'tik
di'etologi diet'ologi diet'olog'i
di'favor di'fa'vor di'fav'or
di'favor'at di'fav'o'rat di'fav'or'at di'fa'vor'at
di'for'las'it di'for'la'sit
di'fosf'at di'fos'fat
di'hidrat di'hidr'at
di'hidrogen di'hidr'o'gen
di'hidroksi'benzen di'hidr'oksi'benzen
di'in'et di'i'net
di'in'o'statu di'in'os'tatu di'in'o'stat'u
di'in'simil di'in'si'mil di'in'sim'il
di'in'spirit di'inspir'it
di'in'statu di'in'stat'u
di'infan di'in'fan
di'karakter di'karak'ter
di'karboksil dik'arb'o'ksil dik'ar'boks'il
di'ke'gul dik'eg'ul dik'e'gul
di'ket dik'et
di'ket'ec dik'et'ec
di'keton di'ket'on dik'e'ton dik'et'on
di'klip dik'lip
di'klorid di'klor'id
di'kokr'iz dik'o'kriz dik'ok'riz dik'okr'iz
di'kre'it dik're'it
di'kul dik'ul
di'kuli'net dik'ul'i'net
di'kuli'net dik'ul'i'net dik'u'lin'et
di'metil di'met'il
di'metil'arsen'at di'metil'ar'senat
di'metil'barbitur di'metil'barbi'tur
di'metil'e'tan'ol di'meti'let'an'ol di'met'ile'tan'ol
di'metil'formi'amid di'metil'form'iam'id
di'metoksi'fen'ol di'met'oksi'fen'ol
di'nask'it din'a'skit
di'nitrogen'oksid din'i'trog'en'oksid din'it'ro'gen'oksid
di'nukleotid di'nukle'otid din'u'kle'otid
di'o'egal'ec di'o'e'gal'ec
di'o'for'las'it di'o'for'la'sit
di'o'inspir'it di'o'in'spirit
di'o'kred di'okr'ed
di'o'plaĉ di'op'laĉ
di'o'posed'at di'op'o'sed'at di'op'os'e'dat
di'o'sci di'os'ci
di'o'simil di'os'i'mil di'o'sim'il
di'o'statu di'os'tatu di'o'stat'u
di'o'verdikt di'o'verd'ikt di'ov'er'dikt
di'obe'nit di'o'ben'it
di'ofer di'o'fer
di'oksid di'ok'sid di'oks'id
di'optik di'op'tik di'opt'ik
di'ordon di'ord'on di'or'don
di'ordon'it di'ord'o'nit
di'ot'i'mant di'o'tim'ant
di'patr'in di'patri'n
di'posed'at di'po'sed'at di'po'se'dat
di'rad'at dir'ad'at dir'a'dat
di'rat dir'at
di'reg dir'eg
di'rem dir'em
di'rot dir'ot
di'rot'aĵ dir'ot'aĵ
di'sakar'id dis'akar'id
di'ser'et'ig dis'e'ret'ig dis'er'e'tig
di'ser'iĝ dis'er'iĝ
di'ser'iĝ'int dis'er'iĝ'int
di'ser'vad dis'er'vad di'serv'ad
di'ser'vant di'serv'ant dis'er'vant
di'ser'vist dis'er'vist di'serv'ist
di'seri'gant di'ser'ig'ant dis'e'rig'ant dis'er'i'gant
di'seri'got di'ser'ig'ot dis'er'i'got dis'e'rig'ot
di'seri'ĝem'aĵ dis'er'iĝ'em'aĵ di'ser'iĝ'em'aĵ dis'er'i'ĝem'aĵ
di'serv'ant dis'er'vant
di'simbol di'sim'bol
di'simil di'sim'il dis'i'mil
di'sinjor di'sin'jor dis'in'jor
di'sir dis'ir
di'sir'ad dis'i'rad dis'ir'ad
di'sir'int dis'ir'int
di'skeld'on'ej dis'kel'don'ej disk'el'don'ej
di'skon'at dis'kon'at disk'on'at
di'skot'itol disk'ot'itol disk'o'titol
di'sond'ar dis'ond'ar
di'spar'tig dis'part'ig
di'spar'tig'int dis'part'ig'int
di'spar'tig'it dis'part'ig'it
di'sparti'iĝ dis'parti'iĝ dis'part'i'iĝ
di'spec'eg'ig dis'pec'eg'ig dis'pec'e'gig
di'spec'ig'int dis'pec'ig'int
di'spec'ig'it dis'pec'ig'it
di'spec'iĝ dis'pec'iĝ
di'spec'iĝ'ant dis'pec'iĝ'ant
di'speci'gant di'spec'ig'ant dis'pec'i'gant
di'speci'got di'spec'ig'ot dis'pec'ig'ot
di'speci'ĝem di'spec'iĝ'em dis'pec'iĝ'em dis'pec'i'ĝem
di'spor'tig dis'port'ig di'sport'ig
di'sport dis'port
di'sport'ad dis'port'ad
di'sport'ant dis'port'ant
di'sport'anti'n dis'port'anti'n di'spor'tan'tin
di'sport'at dis'port'at
di'sport'ist dis'port'ist
di'sport'iĝ dis'port'iĝ
di'stilit dis'tilit distil'it
di'stir dist'ir
di'stir dist'ir dis'tir
di'stir'at dist'ir'at dis'tir'at
di'stir'at dist'ir'at dist'i'rat dis'tir'at
di'stir'iĝ dist'ir'iĝ
di'stret'ant dis'tret'ant dist'ret'ant
di'stret'it dis'tret'it distr'et'it dist'ret'it
di'stret'it distr'et'it
di'stri'ĝem distr'iĝ'em
di'strum'petit dis'trumpet'it distr'um'petit dis'trump'et'it
di'stuf dis'tuf
di'sul'fat dis'ul'fat di'sulf'at
di'sulfid di'sul'fid di'sulf'id dis'ul'fid
di'svag'ad dis'vag'ad
di'sven'dant dis'ven'dant dis'vend'ant
di'sven'kit dis'ven'kit dis'venk'it
di'terpen di'ter'pen
di'tio'nit di'tion'it
di'tion'at di'tio'n'at
diabet di'a'bet
diabet'olog diabet'o'log
diabet'ul di'a'betul di'a'be'tul di'a'bet'ul
diabl'in di'a'blin
diabl'ist'in diabl'is'tin
diabl'o'ador'ant diabl'o'a'dor'ant
diabl'o'in'spirit diabl'o'inspir'it
diabl'o'patr'in diabl'o'patri'n diabl'op'atri'n
diabl'o'vigl di'a'blov'igl
diabl'od'anc'ist diabl'o'danc'ist diabl'od'an'cist
diabl'okult'an diabl'okul'tan diabl'o'kult'an
diabl'on'om diabl'o'nom
diabol di'abol
diabol di'abol di'a'bol
diadem di'ad'em
diafan di'a'fan
diafan'aĵ di'a'fan'aĵ
diafan'ec di'a'fan'ec
diafan'et di'a'fan'et di'a'fa'net
diafan'ig'ant diafan'i'gant di'a'fan'ig'ant
diafan'o'skopi diafan'os'kopi diafan'o'skop'i
diafan'senc di'a'fan'senc
diagenez di'a'genez
diagnostik di'agnostik di'a'gnostik
diagnostik'ul di'agnostik'ul di'a'gnostik'ul
diagnoz di'a'gnoz
diagnoz di'a'gnoz di'ag'n'oz
diagnoz'ad di'a'gnoz'ad
diagnoz'ad di'a'gnoz'ad di'ag'n'oz'ad
diagnoz'at di'a'gnoz'at
diagnoz'at di'a'gnoz'at di'ag'n'oz'at
diagnoz'ebl di'a'gnoz'ebl
diagnoz'ig di'a'gnoz'ig
diagnoz'ik di'a'gnoz'ik
diagnoz'il di'a'gnoz'il
diagnoz'ist di'a'gnoz'ist
diagnoz'it di'a'gnoz'it
diagnoz'iĝ di'a'gnoz'iĝ
diagonal di'ag'on'al
diagonal di'ag'on'al di'a'go'n'al
diagram di'a'gram di'ag'ram
diagram di'agr'am di'a'gram di'ag'ram
diakil di'a'kil
diakon di'a'kon
diakon di'a'kon di'a'ko'n
diakon'ad di'a'kon'ad di'a'ko'n'ad
diakon'ec di'a'kon'ec
diakon'in di'a'koni'n di'a'kon'in
diakrit di'a'krit
diakrit'aĵ di'a'krit'aĵ
diakrit'il di'a'krit'il
diakron di'a'kron di'akr'on
diakron'ec di'a'kron'ec di'akr'on'ec
diakron'ism di'a'kron'ism
dialekt di'a'lekt
dialekt'an di'a'lek'tan di'a'lekt'an
dialekt'ar di'a'lekt'ar
dialekt'ar di'a'lekt'ar di'a'lek'tar
dialekt'aĉ di'a'lekt'aĉ di'a'lek'taĉ
dialekt'aĉet di'a'lekt'aĉet
dialekt'aĵ di'a'lekt'aĵ
dialekt'em di'a'lek'tem di'a'lekt'em
dialekt'ig'it di'a'lek'tig'it di'a'lekt'ig'it
dialekt'iĝ di'a'lekt'iĝ
dialekt'olog di'al'ekto'log di'a'lekt'olog
dialekt'ologi dialekt'olog'i di'a'lekt'ologi
dialekt'vort di'a'lekt'vort
dialektik dialekt'ik di'a'lekt'ik
dialektik'ist dialekt'ik'ist dialekt'i'kist di'a'lekt'ik'ist
dialipetal di'ali'petal
dializ di'aliz di'a'liz
dializ'il di'aliz'il di'a'liz'il
dialog di'a'log
dialog'ad di'a'log'ad
dialog'ant di'alo'gant
dialog'e'mul di'alo'gem'ul
dialog'ec di'a'log'ec
dialog'ej di'alo'gej di'a'log'ej
dialog'em di'alo'gem di'a'log'em
dialog'ist di'alo'gist di'a'log'ist
dialog'manier dialog'mani'er
dialog'riĉ di'a'log'riĉ
dialog'uj di'a'log'uj
diamagnet di'a'magnet di'am'a'gnet
diamagnet'ism di'a'magnet'ism di'am'a'gnet'ism
diamant di'a'mant
diamant'centr di'a'mant'centr
diamant'ej di'aman'te'j di'a'mant'ej
diamant'form di'a'mant'form
diamant'ist di'a'mant'ist
diamant'it di'aman'tit di'a'mant'it
diamant'kamp di'a'mant'kamp
diamant'komerc'ist di'a'mant'komerc'ist
diamant'o'form di'a'mant'o'form
diamant'o'ŝton di'a'mant'o'ŝton
diamant'o'ŝton'er di'a'mant'o'ŝton'er
diamant'ole di'a'mant'ole di'aman'tol'e
diamant'ornam di'a'mant'ornam di'aman'torn'am
diamant'ornam'it di'a'mant'ornam'it
diamant'polur'il di'a'mant'polur'il
diamant'simil di'a'mant'simil
diamant'ĉel di'a'mant'ĉel
diamant'ŝu di'a'mant'ŝu
diametr di'a'metr
dian di'an
diant di'ant
diapaŭz di'a'paŭz
diapozitiv di'a'pozitiv di'a'poz'it'iv
diapsid di'apsid
diare di'are
diare di'are di'a're
diartr di'artr
diaskop di'a'skop di'ask'op
diaspor di'a'spor
diaspor di'a'spor di'as'por
diaspor'ec di'a'spor'ec
diaspor'ism di'as'po'rism di'a'spor'ism
diaspor'ist di'a'spor'ist
diaspor'ul di'as'por'ul di'as'po'rul di'a'spor'ul
diastaz di'a'staz
diastol di'a'stol di'as'tol
diastrofism di'a'strof'ism
diaterm di'a'term
diatermi diaterm'i di'a'termi
diatez di'a'tez
diatome di'atom'e di'a'tom'e
diatomit di'atom'it
diaton di'a'ton
diaton di'ato'n di'a'ton
diaz'ot'meta'n di'azot'meta'n
diazoni diaz'oni diazo'ni
diazoni'ig diaz'oni'ig diazo'ni'ig
diboĉ'ant di'bo'ĉant
diboĉ'aspekt diboĉ'a'spekt
diboĉ'at di'bo'ĉat
diboĉ'ej di'bo'ĉe'j
diboĉ'em'aspekt diboĉ'em'a'spekt
diboĉ'u'lin diboĉ'ul'in
did'e'ven di'dev'en
did'o'nit di'don'it
did'om di'dom
didaktik di'dak'tik did'akt'ik
didaktik did'akt'ik
didaskali did'as'kali did'a'skal'i
didelf di'delf did'elf
didelf'ed di'delf'ed did'elf'ed
didelf'o'simil didelf'os'i'mil di'delf'os'i'mil
diderot did'erot did'e'rot
dielektrik di'elektr'ik
dielektrik'metr di'elektr'ik'metr
dien di'en
diet di'et
diet'ig di'e'tig
diet'ik'ist diet'i'kist di'etik'ist
diet'il'barbitur diet'il'barbi'tur diet'il'barb'it'ur
diet'il'morfin diet'il'morf'in diet'il'morfi'n
diet'il'sulf'at diet'il'sul'fat
diet'ile'ter diet'il'eter diet'i'leter
diet'ul di'e'tul
difekt'a'ĵet difekt'aĵ'et di'fek'ta'ĵet
difekt'eg di'fek'teg
difekt'ej di'fek'te'j
difekt'em di'fek'tem
difekt'et di'fek'tet
difekt'i'ĝem difekt'iĝ'em
difekt'ig di'fek'tig
difekt'int di'fek'tint
difekt'it di'fek'tit
difekt'u'lin difekt'ul'in di'fek'tul'in di'fek'tuli'n
difekt'ul di'fek'tul
difenbaki di'fen'bak'i
difeomorf di'fe'o'morf di'fe'om'orf
difeomorfi difeomorf'i di'fe'o'morfi
diferenc'et di'fer'en'cet di'fe'ren'cet
diferenc'it di'fe'ren'cit
diferenc'maŝin diferenc'maŝ'in
diferenci diferenc'i di'fe'ren'ci di'fer'en'ci
diferenci'gant diferenc'ig'ant
diferencial diferenci'al diferenc'ial
diferencial'a'kalkul diferenc'ial'a'kalkul diferenci'al'a'kalkul
diferencial'ekvaci diferenc'ial'ekvaci
difilobotri di'fil'ob'o'tri
difin di'fin
difin di'fin di'fi'n
difin'ad di'fin'ad di'fi'n'ad
difin'ant di'fin'ant
difin'at di'fin'at
difin'aĵ di'fin'aĵ di'fi'n'aĵ
difin'ebl di'fin'ebl
difin'ec di'fin'ec
difin'end di'fin'end
difin'ig di'fin'ig
difin'in'tin difin'int'in di'fini'n'tin
difin'int di'fin'int
difin'it di'fi'nit
difin'it di'fin'it di'fi'nit
difin'it'aĵ di'fi'nit'aĵ di'fin'it'aĵ
difin'it'ec di'fin'it'ec di'fi'nit'ec
difin'iĝ di'fin'iĝ
difin'manier difin'mani'er
difin'ont di'fin'ont
difin'ot di'fin'ot di'fi'not
difrakt di'frakt
difuz di'fuz
difuz'ad di'fuz'ad
difuz'il di'fuz'il
difuz'it di'fuz'it
difuz'iĝ di'fuz'iĝ
dig'afer di'gaf'er dig'a'fer
dig'ant di'gant
dig'eskarp dig'e'skarp
dig'et di'get
dig'o'afer dig'o'a'fer
dig'o'angul dig'o'an'gul
dig'o'dekliv dig'od'e'kliv dig'od'ek'liv
dig'o'eskarp dig'o'e'skarp
dig'o'faktur dig'o'fak'tur dig'o'fakt'ur
dig'o'labor dig'o'lab'or di'gol'a'bor dig'ol'a'bor
dig'o'lini dig'o'lin'i dig'ol'in'i di'gol'in'i
dig'o'model dig'o'mod'el dig'om'od'el
dig'o'mur dig'om'ur
dig'o'part dig'op'art
dig'o'pec dig'op'ec
dig'o'profil dig'op'ro'fil dig'o'pro'fil
dig'o'rajt'ig'it dig'o'raj'tig'it dig'or'a'j'tig'it
dig'o'ŝirm'at dig'o'ŝir'mat
dig'ol'ag di'gol'ag dig'o'lag
dig'ol'ok dig'o'lok di'gol'ok
dig'os'end'it dig'o'send'it
dig'os'krib'ist dig'o'skrib'ist
dig'rafi di'grafi di'graf'i
dig'ŝir'mit dig'ŝirm'it
digam dig'am di'gam
digest di'gest
digest dig'est di'gest
digest'ad di'gest'ad
digest'ad dig'est'ad di'gest'ad
digest'ant di'gest'ant
digest'at di'gest'at dig'e'stat
digest'ebl di'gest'ebl
digest'ig di'gest'ig
digest'ig di'gest'ig dig'est'ig
digest'ig'aĵ di'gest'ig'aĵ dig'est'ig'aĵ
digest'ig'il dig'est'ig'il di'gest'ig'il
digest'int di'gest'int
digest'it di'gest'it
digest'it di'gest'it dig'est'it
digest'iĝ dig'est'iĝ di'gest'iĝ
digest'o'sistem digest'os'ist'em di'gest'os'ist'em
digest'organ di'gest'organ
digest'rapid'ec di'gest'rapid'ec
digest'uj di'gest'uj dig'est'uj
digital dig'ital
digital dig'ital dig'i'tal
digitalin digital'in dig'i'talin
digitari di'gitar'i dig'i'tar'i
digitoksin dig'i'toksin dig'i'toks'in dig'it'oksi'n
digitopunktur dig'it'o'punktur dig'it'o'punkt'ur
diglosi di'glos'i
dign dig'n
dign'a'mien dign'ami'en
dign'aspekt dign'as'pekt dign'a'spekt
dign'op'len dig'no'plen dign'o'plen
dign'op'len dign'o'plen
dign'ul dig'nul
digram dig'ram di'gram
digresi di'gres'i dig're'si
dik'aspekt dik'as'pekt dik'a'spekt
dik'aĉ di'kaĉ
dik'bar'bul dik'barb'ul
dik'eg'ul dik'e'gul
dik'fingr'um dik'fin'grum
dik'karn dik'kar'n
dik'liter dik'li'ter
dik'liter dik'lit'er dik'li'ter
dik'liter dik'lit'er dik'li'ter di'kli'ter
dik'muskol dik'mu'skol dik'musk'ol
dik'muskol'ul'in dik'mu'skol'ul'in dik'musk'ol'ul'in
dik'muzel dik'muz'el
dik'ost di'kost
dik'paper dik'pap'er
dik'petal dik'pet'al
dik'pre'sit dik'pres'it
dik're'dant di'kred'ant di'kre'dant
dik'statur dik'stat'ur
dik'tavol dikt'av'ol dikt'a'vol
dik'tof'on dikt'o'fon
dik'tol dikt'ol
dik'ul'et dik'u'let di'kul'et
dik'ul'in di'kul'in dik'u'lin di'kuli'n
dik'ven'trul dik'ventr'ul dik'vent'rul
dik'vil'eg dik'vi'leg di'kvi'leg
dik'vort'ar dik'vor'tar
dikarion dik'arion
dikotiledon di'kotiledon di'kot'ile'don dik'ot'i'led'on
dikotom dik'o'tom
dikotom dik'o'tom di'kot'om
dikotom'ec dik'o'tom'ec di'kot'om'ec
dikro dik'ro
dikro'ec dik'ro'ec
dikro'ism dik'ro'ism
dikro'mi'at di'kromi'at
dikt'it dik'tit
dikt'o'kased dikt'ok'a'sed dikt'o'kas'ed dikt'ok'as'ed
dikt'o'maŝin dikt'o'maŝ'in dik'tom'a'ŝi'n dikt'om'a'ŝi'n
diktafon dikt'a'fon
diktamn dikt'am'n dik'tam'n
diktat dikt'at
diktator diktat'or dikt'ator
diktator'ad diktat'or'ad
diktator'ad diktat'or'ad dikt'ator'ad
diktator'brak dikt'ator'brak diktat'or'brak
diktator'ec dikt'ator'ec
diktator'em dikt'ator'em
diktator'ig dikt'ator'ig diktat'or'ig
diktator'in dikt'a'torin diktat'or'in
diktator'ism diktat'o'rism
diktator'iĝ diktat'or'iĝ dikt'ator'iĝ
diktatur diktat'ur
diktatur diktat'ur dikt'at'ur
diktiosom dikt'io'som dik'tio'som
diktiosom'ar dikt'io'som'ar
dil'aŭd di'laŭd
dilat di'lat dil'at
dilat'ad di'lat'ad dil'at'ad
dilat'ant di'lat'ant dil'at'ant
dilat'aĵ dil'at'aĵ di'lat'aĵ
dilat'ebl dil'at'ebl di'lat'ebl
dilat'ig dil'at'ig di'lat'ig dil'a'tig
dilat'il dil'atil di'lat'il
dilat'it dil'at'it dil'a'tit di'lat'it
dilat'iĝ di'lat'iĝ dil'at'iĝ
dilat'iĝ'ant dil'at'iĝ'ant di'lat'iĝ'ant
dilat'iĝ'int di'lat'iĝ'int
dilat'uj dil'at'uj dil'a'tuj di'lat'uj
dilatator dilat'ator
dilem dil'em di'lem
dileni dil'en'i di'len'i
diletant di'let'ant
diletant'ec di'let'ant'ec
diligent dil'i'gent
diligent'ec dil'i'gent'ec
diligent'eg dil'i'gent'eg di'lige'n'teg
diligent'ul di'lige'n'tul dil'i'gent'ul
dilu di'lu dil'u
dilu dil'u
dilu'ad dil'u'ad di'lu'ad
dilu'ant dil'u'ant
dilu'at di'lu'at dil'u'at
dilu'at dil'u'at
dilu'int dil'u'int
dilu'it dil'u'it
dilu'it dil'u'it di'lu'it
dilu'iĝ dil'u'iĝ
diluv di'luv
diluv di'luv dil'uv
diluv'ig di'luv'ig dil'uv'ig
diluv'it dilu'vit di'luv'it
dimanĉ'e'vest di'man'ĉe'vest
dimanĉ'e'vest'it di'man'ĉe'vest'it
dimanĉ'manier dimanĉ'mani'er
dimanĉ'maten dimanĉ'mat'en
dimanĉ'o'kitel dimanĉ'ok'it'el dimanĉ'ok'i'tel
dimanĉ'o'vest dimanĉ'ov'est
dimanĉ'ornam dimanĉ'orn'am
dimensi di'mens'i
diminu di'min'u
diminuend diminu'end
diminutiv di'minut'iv
dimorf di'morf
dimorf'ec di'morf'ec
dimorf'ism di'morf'ism
din di'n
din'o'flagel'lat din'o'flag'el'lat
dinam din'am
dinam din'am di'n'am
dinam'o'lad dinam'ol'ad din'a'mol'ad
dinam'o'maŝin dinam'om'a'ŝi'n din'amom'a'ŝi'n
dinamik dinam'ik din'amik
dinamik'ec dinam'ik'ec din'amik'ec
dinamik'iĝ dinam'ik'iĝ din'amik'iĝ
dinamik'iĝ'int din'amik'iĝ'int dinam'ik'iĝ'int
dinamism dinam'ism
dinamit dinam'it din'a'mit
dinamit'bomb dinam'it'bomb
dinamit'ul din'a'mitul dinam'it'ul
dinamometr dinam'o'metr
dinar din'ar
dinornit din'orn'it di'norn'it di'nor'nit
dinornit'form di'norn'it'form
dinosaŭr din'os'aŭr din'o'saŭr
dinosaŭr'vort din'o'saŭr'vort
dinoteri din'o'teri din'o'ter'i
diocez'estr'ar diocez'est'rar
diod di'od
diod'om di'od'om di'o'dom
diodon diod'on di'o'don
diodon'it diod'o'nit
diodor diod'or di'odor
diofant di'o'fant
diogen di'o'gen
diogen'er'it di'o'gener'it di'o'gene'rit
dioik di'o'ik
dioklecian di'ok'le'cian di'o'kle'cian
dioksan di'ok'san di'oks'an
dioksin di'oks'in di'ok'sin di'oksi'n
diol di'ol
diomed di'o'med
diomede diomed'e di'o'mede
dion di'on
dione dion'e
dioniz dion'iz di'o'niz
dionizi dioniz'i dion'iz'i
dioptri dioptr'i
dioptri dioptr'i di'op'tri
dioram di'o'ram di'or'am
diorit di'o'rit di'or'it
dioskore di'os'kore di'os'kor'e
dioskore'ac di'os'kore'ac
dioskore'in di'os'korei'n di'os'kore'in
dioskur di'os'kur
diospir di'o'spir
dipleks di'pleks
diplo'mant diplom'ant
diplo'mit'iĝ'ant diplom'it'iĝ'ant
diplo'mola'bor'aĵ diplom'o'labor'aĵ diplom'ol'a'bor'aĵ
diplodok diplo'dok
diploid diplo'id di'ploid
diplokok diplo'kok
diplom'ato'bal diplomat'ob'al diplo'mat'ob'al
diplom'i'tin diplom'it'in diplo'mit'in
diplom'it diplo'mit
diplom'it'iĝ diplo'mit'iĝ
diplomat diplom'at diplo'mat
diplomat'ar diplo'mat'ar diplom'at'ar
diplomat'aĵ diplo'mat'aĵ diplom'at'aĵ
diplomat'ec diplom'at'ec diplo'mat'ec
diplomat'ej diplo'mat'ej diplom'at'ej
diplomat'puding diplom'at'puding
diplomati diplomat'i diplom'at'i
diplomati'ej diplomat'ie'j diplom'at'ie'j
diplomati'ist diplomat'i'ist diplom'at'i'ist
diplomati'ist'ar diplomat'i'ist'ar diplom'at'i'ist'ar
diplomati'n diplomat'in diplom'at'in
diplomatik diplomat'ik
diplopi diplo'pi
diplopod diplo'pod
dipod di'pod
dipod'ed di'pod'ed
dipol di'pol
diport di'port
dipterik dipter'ik
dipterokarp di'pterokarp
dipterokarp'ac di'pterokarp'ac dipter'ok'ar'pac
dir'a'ĵar dir'aĵ'ar
dir'ad di'rad
dir'aplik'iĝ dir'a'plik'iĝ
dir'ekto'ŝanĝ direkt'o'ŝanĝ di'rekt'o'ŝanĝ
dir'et di'ret
dir'ig di'rig
dir'it di'rit
dir'it'aĵ di'rit'aĵ
dir'manier dir'mani'er
dir'metod dir'met'od
dirak di'rak
direkci di'rek'ci
direkci di'rek'ci dir'ek'ci
direkt di'rekt
direkt di'rekt dir'ekt
direkt'ad di'rekt'ad
direkt'ad dir'ekt'ad di'rekt'ad
direkt'al dir'ek'tal di'rekt'al di'rek'tal
direkt'an'tar direkt'ant'ar di'rekt'ant'ar dir'ek'tan'tar
direkt'ant di'rekt'ant
direkt'anti'n di'rekt'anti'n
direkt'at di'rekt'at
direkt'at di'rekt'at dir'ekt'at
direkt'ebl di'rekt'ebl
direkt'ebl dir'ekt'ebl di'rekt'ebl
direkt'ec dir'ekt'ec di'rekt'ec
direkt'ej di'rekt'ej di'rek'te'j
direkt'ej dir'ekt'ej di'rekt'ej di'rek'te'j
direkt'end dir'ek'tend di'rekt'end
direkt'ide di'rekt'ide
direkt'ig dir'ek'tig di'rek'tig di'rekt'ig
direkt'ig'ej di'rekt'ig'ej dir'ek'tig'ej di'rek'tig'ej
direkt'il dir'ekt'il di'rekt'il
direkt'il'ant direkt'i'lant di'rekt'il'ant
direkt'il'rad di'rekt'il'rad
direkt'il'ŝnur di'rekt'il'ŝnur
direkt'int dir'ek'tint di'rekt'int
direkt'is'tin direkt'ist'in dir'ek'tis'tin di'rekt'ist'in
direkt'ism di'rekt'ism
direkt'ist di'rekt'ist
direkt'ist'ec di'rekt'ist'ec
direkt'it di'rek'tit dir'ek'tit di'rekt'it
direkt'it di'rekt'it
direkt'it dir'ek'tit di'rekt'it
direkt'iĝ di'rekt'iĝ
direkt'iĝ di'rekt'iĝ dir'ekt'iĝ
direkt'iĝ'ad dir'ekt'iĝ'ad di'rekt'iĝ'ad
direkt'iĝ'ant di'rekt'iĝ'ant
direkt'iĝ'ant di'rekt'iĝ'ant dir'ekt'iĝ'ant
direkt'lini di'rekt'lini
direkt'mon'tril direkt'montr'il di'rekt'montr'il
direkt'ont di'rekt'ont
direkt'ont'in dir'ekto'n'tin di'rekt'ont'in
direkt'os'ci dir'ekto'sci di'rekt'os'ci
direkt'ot di'rekt'ot
direkt'ŝanĝ di'rekt'ŝanĝ
direkteron direkt'er'on di'rekt'er'on
direktiv direkt'iv di'rekt'iv
direktor direkt'or di'rektor
direktor'ad direkt'or'ad di'rektor'ad
direktor'ar direkt'or'ar di'rektor'ar
direktor'at direkt'or'at di'rektor'at
direktor'ec di'rektor'ec
direktor'edz'in di'rektor'edz'in
direktor'ej di'rektor'ej direkt'ore'j
direktor'general di'rektor'general
direktor'ik di'rektor'ik direkt'or'ik
direktor'in direktori'n direkt'or'in di'rektor'in
direktor'um di'rektor'um direkt'or'um
direktori direktor'i direkt'or'i di'rektor'i
dirigent di'rig'ent dir'i'gent
dis'akor'dig dis'akord'ig dis'a'kord'ig
dis'amas di'sam'as dis'a'mas
dis'ampleks'ant dis'am'pleks'ant
dis'ampleks'iĝ dis'am'pleks'iĝ di'sampl'eks'iĝ
dis'apart'i'gant dis'apart'ig'ant dis'a'parti'gant dis'a'part'ig'ant
dis'apart'ig dis'a'part'ig
dis'apart'ig'int dis'a'part'ig'int
dis'apart'ig'it dis'a'part'ig'it
dis'apart'iĝ dis'a'part'iĝ
dis'aranĝ dis'a'ranĝ
dis'aranĝ'it dis'a'ranĝ'it
dis'arm'it dis'ar'mit
dis'aspekt dis'as'pekt dis'a'spekt
dis'aŭ'dig dis'aŭd'ig
dis'aŭ'dig'ad dis'aŭd'ig'ad
dis'aŭ'dig'ad'at dis'aŭd'ig'ad'at dis'aŭd'ig'a'dat
dis'aŭ'dig'ant dis'aŭd'ig'ant dis'aŭd'i'gant
dis'aŭ'dig'at dis'aŭd'ig'at
dis'aŭd'i'gej dis'aŭd'ig'ej dis'aŭ'dig'ej
dis'aŭd'ig'it dis'aŭ'dig'it
dis'aŭd'ig'temp dis'aŭ'dig'temp
dis'batat dis'bat'at
dis'bor'it dis'bo'rit
dis'branĉ'ej dis'bran'ĉe'j
dis'branĉ'it dis'bran'ĉit
dis'bril'ig dis'bri'lig
dis'brul'ig dis'bru'lig
dis'buton dis'bu'ton
dis'buton'it dis'bu'ton'it
dis'buton'u'mit dis'buton'um'it dis'bu'ton'um'it dis'but'o'num'it
dis'buton'um dis'bu'ton'um dis'but'o'num
dis'cent'rig dis'centr'ig
dis'dialekt'em dis'di'a'lek'tem dis'di'a'lekt'em
dis'dialekt'iĝ dis'di'a'lekt'iĝ
dis'dialekt'iĝ'int dis'di'a'lekt'iĝ'int
dis'dir'ad dis'di'rad
dis'direkt dis'di'rekt
dis'direkt dis'di'rekt dis'dir'ekt
dis'diskret dis'disk'ret
dis'divid dis'di'vid
dis'divid'ad dis'di'vid'ad
dis'divid'ant dis'di'vi'dant dis'di'vid'ant
dis'divid'at dis'di'vid'at dis'di'vi'dat
dis'divid'ebl dis'di'vid'ebl
dis'divid'ig dis'di'vid'ig dis'di'vi'dig
dis'divid'it dis'di'vid'it
dis'divid'iĝ dis'di'vid'iĝ
dis'divid'iĝ'ant dis'di'vid'iĝ'ant
dis'divid'o'princip dis'divid'op'rin'cip dis'divid'o'princ'ip
dis'divid'ot dis'di'vid'ot dis'di'vi'dot
dis'do'not dis'don'ot
dis'don'ej dis'do'ne'j
dis'don'il dis'do'nil
dis'don'it dis'do'nit
dis'donac dis'don'ac
dis'donac'ant dis'don'ac'ant
dis'e'rig'at di'ser'ig'at dis'er'ig'at
dis'eman dis'e'man di'sem'an
dis'end'it di'send'it
dis'er'ig di'ser'ig dis'e'rig
dis'er'ig'ebl dis'e'rig'ebl di'ser'ig'ebl
dis'er'ig'it dis'e'rig'it di'ser'ig'it
dis'er'iĝ'ant di'ser'iĝ'ant
dis'etend dis'e'tend
dis'etend dis'et'end dis'e'tend
dis'etend'ad dis'et'end'ad dis'e'tend'ad
dis'etend'ant dis'e'tend'ant dis'et'en'dant
dis'etend'aĉ dis'et'end'aĉ dis'e'tend'aĉ
dis'etend'ebl dis'e'tend'ebl dis'et'end'ebl
dis'etend'int dis'e'tend'int
dis'etend'it dis'e'tend'it
dis'etend'it dis'e'tend'it dis'et'end'it
dis'etend'iĝ dis'e'tend'iĝ
dis'etend'iĝ dis'et'end'iĝ dis'e'tend'iĝ
dis'etend'iĝ'ant dis'e'tend'iĝ'ant
dis'etend'iĝ'int dis'e'tend'iĝ'int
dis'fa'lant dis'fal'ant
dis'fa'leg dis'fal'eg
dis'fa'lem dis'fal'em
dis'fa'lig dis'fal'ig
dis'fa'lig'ant dis'fal'i'gant dis'fal'ig'ant
dis'fa'lig'it dis'fal'ig'it
dis'fa'lig'ont dis'fal'ig'ont
dis'faden dis'fad'en
dis'faden'ig dis'fad'en'ig
dis'faden'ig'it dis'fad'en'ig'it
dis'faden'iĝ dis'fad'en'iĝ
dis'fal'ad dis'fa'lad
dis'fal'ig'at dis'fa'lig'at
dis'fal'produkt dis'fal'pro'dukt
dis'falĉ'ant dis'fal'ĉant
dis'fam'i'gant dis'fam'ig'ant
dis'fan'dig dis'fand'ig
dis'fi'briĝ dis'fibr'iĝ
dis'fibr'ig dis'fi'brig
dis'flagr'it dis'flag'rit
dis'flu'gant dis'flug'ant
dis'flu'gigant dis'flug'i'gant dis'flug'ig'ant
dis'flug'ig dis'flu'gig
dis'fluid'ig dis'flu'id'ig dis'flu'i'dig
dis'fluid'iĝ dis'flu'id'iĝ
dis'foli'iĝ dis'fol'i'iĝ
dis'fork'ej dis'for'ke'j
dis'form'it dis'for'mit
dis'fragment'iĝ dis'frag'ment'iĝ
dis'frakas dis'frak'as
dis'frakas'ant dis'frak'as'ant
dis'frakas'it dis'frak'as'it
dis'frakas'iĝ dis'frak'as'iĝ
dis'funkci dis'funk'ci
dis'gru'pig dis'grup'ig
dis'harmoni dis'harmon'i dis'har'mon'i
dis'i'got dis'ig'ot
dis'i'rig dis'ir'ig di'sir'ig
dis'ig'ant dis'i'gant
dis'influ di'sin'flu dis'in'flu
dis'instal'ad dis'in'stal'ad di'sin'stal'ad
dis'intim'ig di'sin'tim'ig dis'in'tim'ig
dis'ir'ant di'sir'ant
dis'ir'ej di'sir'ej
dis'ir'ej di'sir'ej dis'i're'j di'si're'j
dis'ir'ont di'sir'ont
dis'izol'it dis'izo'lit
dis'iĝ'em dis'i'ĝem
dis'jung dis'j'ung
dis'kad disk'ad
dis'kaduk'iĝ di'ska'duk'iĝ
dis'karn disk'arn dis'kar'n
dis'karn'it disk'arn'it disk'ar'nit
dis'kaskad dis'kask'ad disk'ask'ad
dis'klar'ig disk'lar'ig disk'la'rig
dis'klas'iĝ disk'las'iĝ
dis'klaĉ'it disk'laĉ'it
dis'klin disk'lin
dis'ko'flor disk'o'flor
dis'ko'form disk'o'form
dis'ko'gurd disk'o'gurd
dis'ko'ĵet disk'o'ĵet
dis'ko'ĵet'ant disk'o'ĵet'ant
dis'kobol disk'obol
dis'koler'iĝ di'skol'er'iĝ
dis'komb'it dis'kom'bit disk'om'bit
dis'kombin dis'komb'in disk'om'bi'n
dis'komisi'ad disk'o'misi'ad dis'komi'si'ad
dis'kompost disk'om'post
dis'kompren'ig disk'om'pren'ig
dis'konekt disk'on'ekt di'skon'ekt
dis'konekt'ig di'skon'ekt'ig disk'on'ekt'ig
dis'konsent disk'on'sent di'skon'sent
dis'kot'ek disk'ot'ek disk'o'tek di'skot'ek
dis'koturn'il disk'ot'urn'il di'skot'urn'il disk'o'turn'il
dis'krak disk'rak
dis'kres'kant dis'kresk'ant
dis'krev'ig disk'rev'ig
dis'krisp'ig dis'kris'pig
dis'kur disk'ur
dis'li'gant dis'lig'ant
dis'li'mit dis'lim'it
dis'lini'ig'it dis'lin'i'ig'it
dis'maĉ dism'aĉ
dis'membr'ig dism'em'brig
dis'membr'iĝ dism'em'briĝ
dis'mesaĝ dis'mes'aĝ dism'e'saĝ
dis'met'iĝ dism'et'iĝ
dis'meti'gant dism'et'i'gant dism'et'ig'ant
dis'mezur'ad dis'mez'ur'ad
dis'mont'rit dism'on'trit dism'ont'rit dis'montr'it
dis'mor'dat dism'ord'at dis'mord'at
dis'mord dism'ord
dis'mord'ant dism'or'dant dism'ord'ant
dis'mord'it dism'ord'it
dis'mov'ant dism'ov'ant dism'o'vant
dis'muel'ant dism'u'e'lant
dis'munt dism'unt
dis'munt'ad dism'unt'ad
dis'munt'it dism'unt'it
dis'munt'it dism'unt'it dism'u'n'tit
dis'neni'iĝ dis'ne'ni'iĝ
dis'nivel dis'ni'vel
dis'nivel'ig dis'ni've'lig dis'ni'vel'ig
dis'nod'iĝ dis'n'od'iĝ
dis'odor'uj dis'o'dor'uj di'sod'or'uj
dis'ond di'sond
dis'opini dis'o'pini dis'opi'ni dis'o'pin'i
dis'opini'ant dis'o'pini'ant
dis'opini'iĝ dis'opi'ni'iĝ dis'o'pini'iĝ dis'o'pin'i'iĝ
dis'ord'ig dis'or'dig di'sor'dig
dis'ord'ig'it di'sor'dig'it dis'or'dig'it
dis'parcel'ig di'spar'cel'ig
dis'parol dis'par'ol di'spar'ol
dis'part'ig'ebl di'spar'tig'ebl
dis'part'ig'ind di'spar'tig'ind
dis'parti'gant di'sparti'gant di'spar'tig'ant dis'part'ig'ant
dis'pec'et'ig di'spec'et'ig dis'pec'e'tig
dis'pec'et'iĝ di'spec'et'iĝ
dis'pec'et'iĝ'ant di'spec'et'iĝ'ant
dis'pec'ig di'spec'ig
dis'pec'ig'ad di'spec'ig'ad
dis'pec'ig'at di'spec'ig'at
dis'pec'ig'it'ec di'spec'ig'it'ec
dis'pec'iĝ'int di'spec'iĝ'int
dis'pel'it'ar dis'pel'i'tar
dis'pelad dis'pel'ad
dis'pen'dant dis'pend'ant
dis'pen'dig dis'pend'ig
dis'pen'dig'it dis'pend'ig'it
dis'pied dis'pi'ed
dis'pied'um dis'pi'e'dum
dis'pis'tit dis'pist'it
dis'plen'um di'splen'um
dis'porci di'spor'ci dis'por'ci
dis'porci'ig dis'por'ci'ig di'spor'ci'ig
dis'porci'it dis'por'ci'it di'spor'ci'it
dis'port'it di'spor'tit di'sport'it
dis'pre'mant dis'prem'ant
dis'pre'mebl dis'prem'ebl
dis'prem'at dis'pre'mat
dis'pren dis'pre'n
dis'proklam dis'pro'klam
dis'rabat dis'rab'at
dis'radi dis'rad'i
dis'radi'iĝ dis'rad'i'iĝ
dis'rajd'ig dis'raj'dig
dis'rakont dis'rak'ont
dis're'ven dis'rev'en
dis're'vit dis'rev'it
dis'reklam dis're'klam
dis'rigard dis'rig'ard
dis'rond'ig dis'ro'n'dig
dis'rul'um dis'ru'lum
dis'salt'ig dis'sal'tig
dis'sekc'ist dis'sek'cist
dis'sekc'it dis'sek'cit
dis'sekci dis'sekc'i dis'sek'ci
dis'sem'ant dis'se'mant
dis'sem'at dis'se'mat
dis'sem'it dis'se'mit
dis'sem'it'ec dis'se'mit'ec
dis'sen'da'dat dis'send'ad'at
dis'sen'dej dis'send'ej
dis'send'ant dis'sen'dant
dis'send'anten dis'sen'dant'en
dis'send'at dis'sen'dat
dis'send'il dis'sen'dil
dis'send'o'list dis'send'ol'ist
dis'send'ot dis'sen'dot
dis'sigel dis'si'gel
dis'sigel'it dis'si'ge'lit
dis'sigel'it dis'si'gel'it dis'si'ge'lit
dis'sol'vit dis'solv'it
dis'solv'ad dis'sol'vad
dis'solv'ant dis'sol'vant
dis'solv'dev'en dis'solv'de'ven
dis'solvat dis'sol'vat dis'solv'at
dis'sonor'ig dis'son'o'rig dis'son'or'ig
dis'ster'nit dis'stern'it
dis'stern dis'ster'n
dis'tavol'iĝ di'stav'ol'iĝ dist'av'ol'iĝ
dis'tavol'iĝ'ant di'stav'ol'iĝ'ant dist'av'ol'iĝ'ant
dis'trad dist'rad distr'ad
dis'tranĉ'ebl distr'anĉ'ebl
dis'tranĉ'il dist'ranĉ'il distr'anĉ'il
dis'tranĉ'int distr'anĉ'int dist'ranĉ'int
dis'trat dist'rat di'strat distr'at
dis'trem dist'rem distr'em
dis'trofi di'strof'i distr'o'fi
dis'trov'ebl distr'ov'ebl
dis'trumpet distr'um'pet di'strum'pet dis'trump'et
dis'trumpet'at dis'trump'etat
dis'unu'ig di'sun'u'ig
dis'unu'ig'at di'sun'u'ig'at
dis'vag di'svag
dis'vag'ant di'svag'ant
dis'vag'int di'svag'int
dis'vast'i'ĝem dis'vast'iĝ'em
dis'vast'ig'ant dis'vast'i'gant
dis'ven'dist di'sven'dist dis'vend'ist
dis'ver'ŝat dis'verŝ'at
dis'vetur dis've'tur dis'vet'ur
dis'vetur'ig dis'vet'u'rig dis've'tur'ig
dis'vid'ig dis'vi'dig
dis'vol'vant dis'volv'ant
dis'vol'vat dis'volv'at
dis'vol'vend dis'volv'end
dis'vol'vi'ĝem dis'volv'iĝ'em
dis'vol'vi'ĝem dis'volv'iĝ'em dis'volv'i'ĝem
dis'vol'vist dis'volv'ist
dis'vol'vit'ec dis'volv'it'ec
dis'volv'ad dis'vol'vad
dis'volv'it dis'vol'vit
dis'volv'o'entrepren dis'volv'o'entre'pren
dis'volv'o'model dis'volv'om'od'el dis'vol'vom'od'el
dis'volv'o'plan dis'volv'op'lan
dis'volv'o'strategi dis'volv'o'strateg'i dis'volv'o'strat'eg'i
dis'ŝi'rad dis'ŝir'ad
dis'ŝi'rat dis'ŝir'at
dis'ŝi'ret dis'ŝir'et
dis'ŝi'rig dis'ŝir'ig
dis'ŝi'rit dis'ŝir'it
dis'ŝi'rit'aĵ dis'ŝir'it'aĵ
dis'ŝir'eg dis'ŝi'reg
dis'ŝir'eg'int dis'ŝi'reg'int
dis'ŝir'eg'it dis'ŝi'reg'it
dis'ŝir'ot'aĵ dis'ŝi'rot'aĵ
dis'ŝpruc'ig'ant dis'ŝpruc'i'gant
dis'ŝut'et dis'ŝu'tet
dis'ŝut'it dis'ŝu'tit
disaĝi dis'aĝi di'saĝ'i
discipl'ar dis'cip'lar
disciplin discipl'in
disciplin discipl'in di'sci'pli'n dis'ci'pli'n
disciplin'ad discipl'in'ad dis'ci'pli'n'ad di'sci'pli'n'ad
disciplin'ig discipl'in'ig
disciplin'it discipl'in'it
disdegn dis'degn
disdegn'ant dis'degn'ant
disdegn'at dis'degn'at
disdegn'em dis'degn'em
disel di'sel dis'el
disel'ekt di'selekt dis'elekt
disel'spez di'sel'spez
disenteri dis'enter'i dis'en'teri di'sent'er'i
disenteri'ul dis'en'teri'ul
disertaci disert'ac'i
disertaci disert'ac'i di'ser'ta'ci dis'er'ta'ci
disertaci'e'mul disert'ac'ie'mul
disident dis'ident dis'i'dent
disident'ar dis'ident'ar dis'i'dent'ar
disident'ec dis'ident'ec dis'i'dent'ec
disident'in dis'i'dentin dis'ident'in
disip dis'ip
disip'ad dis'i'pad dis'ip'ad
disip'it dis'ip'it dis'i'pit
disip'iĝ dis'ip'iĝ
disip'iĝ'int'aspekt dis'i'piĝin'tas'pekt disip'iĝ'int'a'spekt
disjunkci dis'junk'ci
disjunkci'aĵ dis'junk'ci'aĵ
disk'anon dis'kanon di'skan'on
disk'arn'ig dis'karn'ig
disk'aŭtomat disk'aŭ'tomat
disk'ej dis'ke'j
disk'et di'sket
disk'et di'sket dis'ket
disk'laĉ dis'klaĉ
disk'lud'ist disk'lu'dist
disk'o'aŭtomat disk'o'aŭ'tomat
disk'o'kompani disk'o'kompan'i disk'ok'om'pan'i
disk'o'kovr'il disk'ok'ovr'il
disk'o'kurs disk'ok'urs
disk'o'liken di'skoli'ken dis'kolik'en
disk'o'seg'il dis'kos'eg'il disk'os'eg'il
disk'o'telefon disk'o'tele'fon di'skot'ele'fon disk'otel'ef'on
disk'o'ven'dej dis'kov'end'ej disk'ov'end'ej disk'o'vend'ej
disk'o'vend'ist disk'ov'en'dist disk'ov'end'ist
disk'o'ĵet'ad dis'ko'ĵet'ad
disk'oid dis'ko'id
disk'om'bant dis'komb'ant
disk'on di'skon dis'kon
disk'on'ad dis'kon'ad di'skon'ad
disk'on'at'ec dis'kon'at'ec di'skon'at'ec
disk'on'at'iĝ di'skon'at'iĝ dis'kon'at'iĝ
disk'oni'gant dis'koni'gant di'skon'ig'ant
disk'oni'got dis'koni'got di'skon'ig'ot
disk'os'pac disk'o'spac dis'kos'pac
disk'ot'ek di'skot'ek
disk'ov'end disk'o'vend
disk'ov'end'ad dis'kov'end'ad disk'o'vend'ad
disk'rad dis'krad
disk're'veg dis'krev'eg disk'rev'eg
disk'rev dis'krev
disk'rev'int dis'krev'int
disk'rev'ont dis'krev'ont
disk'rur dis'krur
disk'ur'ad di'sku'rad disk'u'rad
disk'ur'ad dis'kur'ad di'sku'rad disk'u'rad
diskant disk'ant dis'kant
diskant'ul di'skan'tul dis'kant'ul disk'ant'ul
disked disk'ed
diskomicet disk'o'micet dis'komi'cet disk'om'ic'et
diskont dis'kont disk'ont
diskont'e'pren di'skon'te'pren dis'kont'e'pren
diskont'ist dis'kont'ist disk'ont'ist
diskord dis'kord disk'ord
diskreci dis'kre'ci disk're'ci
diskredit dis'kredit dis'kred'it
diskredit'ad dis'kredit'ad dis'kred'it'ad
diskredit'ig dis'kredit'ig disk're'di'tig dis'kred'it'ig
diskredit'ig'ad dis'kredit'ig'ad dis'kred'it'ig'ad disk're'di'tig'ad
diskredit'ig'it dis'kredit'ig'it disk're'di'tig'it dis'kred'it'ig'it
diskredit'it dis'kredit'it
diskredit'it dis'kredit'it dis'kred'it'it disk're'di'tit
diskret disk'ret
diskret'aĵ disk'ret'aĵ
diskret'ec disk'ret'ec
diskret'em disk'ret'em disk're'tem
diskret'iĝ disk'ret'iĝ
diskrimin dis'krim'in disk'rim'in
diskrimin'ad disk'rim'in'ad dis'krim'in'ad
diskrimin'ant disk'rim'in'ant dis'krim'in'ant
diskrimin'il disk'rim'in'il dis'krim'in'il
diskriminaci diskrimin'ac'i
diskriminaci'it diskrimin'ac'i'it
diskurs disk'urs dis'kurs
diskurs'ant disk'urs'ant dis'kurs'ant
diskurs'en'hav dis'kurs'en'hav disk'urs'en'hav
diskursiv diskurs'iv dis'kursiv
diskut disk'ut di'skut
diskut'ad di'skut'ad
diskut'ad'tem di'skut'ad'tem
diskut'ant di'skut'ant
diskut'ar di'skut'ar
diskut'at di'skut'at
diskut'aĉ di'skut'aĉ
diskut'aĵ di'skut'aĵ
diskut'ebl di'skut'ebl disk'ut'ebl
diskut'ebl'aĵ di'skut'ebl'aĵ disk'ut'ebl'aĵ
diskut'ebl'ec disk'ut'ebl'ec di'skut'ebl'ec
diskut'ej di'skut'ej disk'ut'ej
diskut'em disk'ut'em di'skut'em
diskut'end di'skut'end disk'u'tend disk'ut'end
diskut'et disk'ut'et di'skut'et
diskut'forum di'skut'forum
diskut'grup di'skut'grup disk'ut'grup
diskut'ig disk'ut'ig di'skut'ig
diskut'ind di'skut'ind disk'ut'ind
diskut'ind'aĵ di'skut'ind'aĵ disk'ut'ind'aĵ
diskut'inspir dis'kutin'spir
diskut'int disk'u'tint di'skut'int
diskut'ist di'skut'ist disk'ut'ist
diskut'it disk'ut'it di'skut'it
diskut'it'aĵ di'skut'it'aĵ disk'ut'it'aĵ
diskut'iĝ di'skut'iĝ disk'ut'iĝ
diskut'kajer disk'ut'kajer di'skut'kajer
diskut'kapabl di'skut'kapabl disk'ut'kapabl
diskut'kultur di'skut'kultur diskut'kult'ur
diskut'list disk'ut'list di'skut'list
diskut'manier diskut'mani'er di'skut'manier
diskut'o'foli di'skut'o'foli disk'ut'o'foli
diskut'o'pret diskut'op'ret di'skut'op'ret disk'ut'op'ret
diskut'objekt di'skut'objekt
diskut'ocel disk'ut'ocel di'skut'ocel
diskut'ont di'skut'ont disk'ut'ont
diskut'ot di'skut'ot disk'ut'ot
diskut'ot'aĵ di'skut'ot'aĵ disk'ut'ot'aĵ
diskut'ot'em disk'u'totem di'skut'ot'em disk'ut'ot'em
diskut'parol'ad di'skut'parol'ad disk'ut'parol'ad
diskut'part'o'pren'ant diskut'part'op'ren'ant di'skut'part'op'ren'ant
diskut'pretekst diskut'pre'tekst
diskut'ret disk'u'tret dis'kutr'et disk'ut'ret di'skut'ret
diskut'rezult di'skut'rezult
diskut'rond dis'kutr'ond di'skut'rond
diskut'rond'et di'skut'rond'et dis'kutr'ond'et
diskut'salon di'skut'salon disk'ut'salon
diskut'semajn diskut'se'majn di'skut'semajn
diskut'sesi di'skut'sesi disk'ut'sesi
diskut'sistem di'skut'sistem disk'ut'sistem
diskut'societ di'skut'societ diskut'soci'et
diskut'tem di'skut'tem disk'ut'tem
diskut'vek disk'ut'vek di'skut'vek
disleksi dis'le'ksi dis'lek'si
disleksi'ul dis'le'ksi'ul
dism'a'ĉant dis'maĉ'ant dism'aĉ'ant
dism'alf'ermit dism'al'ferm'it
dism'e'tint dism'et'int
dism'em'brigit dis'membr'ig'it
dism'et dis'met
dism'et'it dis'met'it dism'e'tit
dism'et'it dism'e'tit
dism'iks dis'miks
dism'ov dis'mov
dism'ov'ad dis'mov'ad dism'o'vad
dism'unt'ig dis'munt'ig dism'u'n'tig
dismenore dism'en'ore dism'e'nor'e
disoci di'soci
disoci di'soci dis'o'ci
disoci'ad di'soci'ad dis'o'ci'ad
disoci'at di'soci'at dis'o'ci'at
disoci'it di'soci'it dis'o'ci'it
disoci'iĝ di'soci'iĝ dis'o'ci'iĝ
disom dis'om di'som
disonanc di'son'anc
dispensari dis'pens'ari dis'pen'sari
dispepsi dis'pep'si
dispers dis'pers
dispers'ant dis'pers'ant
dispers'aĵ dis'pers'aĵ
dispers'ec dis'pers'ec
dispers'ig dis'pers'ig
dispers'il dis'pers'il
dispers'it dis'pers'it
dispers'iĝ dis'pers'iĝ
dispon dis'po'n
dispon'ad dis'po'n'ad
dispon'at dis'po'n'at
dispon'aĵ dis'po'n'aĵ
dispon'i'gant dispon'ig'ant
dispon'i'gant dispon'ig'ant dis'po'ni'gant
dispon'i'got dispon'ig'ot dis'po'ni'got
dispon'it dis'po'nit
dispozici dis'pozici
dispozici dis'pozici dis'poz'ic'i
dispozici'ant dis'pozici'ant
dispozici'at dis'pozici'at
dispozici'it dis'pozici'it dis'poz'ic'i'it
disproporci dis'proporci dis'pro'porci
disprozi dis'proz'i
disput di'sput
disput dis'put di'sput
disput'ac dis'put'ac di'sput'ac
disput'ad dis'put'ad di'sput'ad
disput'ad'klub di'sput'ad'klub
disput'ant di'sput'ant
disput'at di'sput'at
disput'at di'sput'at dis'put'at
disput'aĉ di'sput'aĉ
disput'aĵ dis'put'aĵ di'sput'aĵ
disput'bru di'sput'bru dis'put'bru
disput'ebl dis'put'ebl di'sput'ebl
disput'eg dis'put'eg di'sput'eg
disput'ej dis'put'ej di'sput'ej
disput'em di'sput'em
disput'em di'sput'em dis'put'em
disput'em'ec dis'put'em'ec di'sput'em'ec
disput'end di'sput'end
disput'estr di'sput'estr
disput'et di'sput'et
disput'et di'sput'et dis'put'et
disput'ig di'sput'ig dis'put'ig
disput'int di'sput'int
disput'it di'sput'it
disput'kapabl di'sput'kapabl
disput'o'plen disput'op'len di'sput'op'len
disput'o'punkt disput'op'unkt di'sput'op'unkt
disput'objekt di'sput'objekt
disput'od'on disput'o'don dis'put'od'on di'sput'od'on
disput'simil di'sput'simil
disput'ul'in di'sput'ul'in
disput'vek dis'put'vek di'sput'vek
disput'ŝtorm di'sput'ŝtorm
dist'irit di'stir'it
dist'ond dis'tond
dist'ranĉ dis'tranĉ distr'anĉ
dist'ranĉ'ad dis'tranĉ'ad distr'anĉ'ad
dist'ranĉ'ist distr'anĉ'ist dis'tranĉ'ist
dist'ranĉ'it'aĵ dis'tranĉ'it'aĵ distr'anĉ'it'aĵ
dist'ranĉ'iĝ dis'tranĉ'iĝ distr'anĉ'iĝ
dist'ret distr'et di'stret dis'tret
dist'ro'park distr'op'ark distr'o'park dis'trop'ark
dist'rocel distr'ocel
dist'rot'em distr'ot'em dis'trot'em
dist'ru'it dis'tru'it distr'u'it
dist'urn di'sturn dis'turn
distanc dist'anc di'stanc
distanc'em dist'anc'em di'stanc'em
distanc'estr dist'an'cestr di'stanc'estr
distanc'et di'stanc'et dist'anc'et di'stan'cet
distanc'hav di'stanc'hav dist'anc'hav
distanc'ig dist'anc'ig di'stanc'ig
distanc'ig'ant di'stanc'ig'ant
distanc'ig'il di'stanc'ig'il dist'anc'ig'il
distanc'ig'it dist'anc'ig'it di'stanc'ig'it
distanc'il dist'anc'il di'stanc'il
distanc'it dist'anc'it di'stan'cit di'stanc'it
distanc'iĝ di'stanc'iĝ dist'anc'iĝ
distanc'iĝ'ant di'stanc'iĝ'ant dist'anc'iĝ'ant
distanc'iĝ'int dist'anc'iĝ'int di'stanc'iĝ'int
distanc'konserv'em di'stanc'konserv'em
distanc'mezur di'stanc'mezur
distanc'mezur'il di'stanc'mezur'il
distanc'okr'aĉ'ad distanc'o'kraĉ'ad di'stanc'okr'aĉ'ad
disten di'sten dist'en
distik dist'ik di'stik
distil di'stil dist'il
distil'ad di'stil'ad dist'il'ad
distil'ant dist'il'ant dist'i'lant di'stil'ant
distil'aparat dist'i'lapar'at
distil'aranĝ di'stil'aranĝ distil'a'ranĝ
distil'at dist'il'at di'stil'at
distil'aĵ dist'il'aĵ di'stil'aĵ
distil'aĵ'uj di'stil'aĵ'uj dist'il'aĵ'uj
distil'balon di'stilb'alo'n
distil'ebl di'stil'ebl
distil'ej di'stil'ej dist'ile'j
distil'il di'stil'il
distil'int di'stil'int
distil'ist di'stil'ist dist'i'list
distil'it'aĵ dis'tilit'aĵ di'stilit'aĵ
distil'iĝ di'stil'iĝ
distil'kolon dist'il'kolon di'stil'kolon
distil'produkt di'stil'produkt
distil'uj dist'il'uj di'stil'uj
disting dist'ing
disting'ad dist'ing'ad
disting'ant dist'ing'ant dist'in'gant
disting'ar dist'ing'ar
disting'aspekt disting'a'spekt
disting'at dist'ing'at
disting'aĵ dist'ing'aĵ
disting'ebl dist'ing'ebl
disting'ebl'ec dist'ing'ebl'ec
disting'ec dist'ing'ec
disting'em dist'ing'em dis'tin'gem
disting'end dist'ing'end
disting'ig dist'ing'ig
disting'ig dist'ing'ig dis'tin'gig
disting'il dist'ing'il
disting'ind dist'ing'ind
disting'ind'aĵ dist'ing'ind'aĵ
disting'ind'ec dist'ing'ind'ec
disting'ist'in dist'in'gist'in dist'ing'ist'in
disting'it dist'ing'it
disting'it'ec dist'ing'it'ec
disting'iv dist'ing'iv
disting'iĝ dist'ing'iĝ
disting'iĝ'ant dist'ing'iĝ'ant
disting'iĝ'em dist'ing'iĝ'em
disting'iĝ'int dist'ing'iĝ'int
disting'iĝ'ont dist'ing'iĝ'ont
disting'kapabl dist'ing'kapabl
disting'o'ebl'ec dis'tin'go'ebl'ec dist'ing'o'ebl'ec
disting'o'premi disting'op'rem'i disting'o'prem'i dist'ing'op'rem'i
distom di'stom dist'om
distord dis'tord
distord dis'tord dist'ord
distord'ad dis'tord'ad dist'ord'ad
distord'ant dist'ord'ant di'stor'dant dis'tord'ant dist'or'dant
distord'at di'stor'dat dis'tord'at dist'ord'at
distord'aĵ dis'tord'aĵ dist'ord'aĵ
distord'int dis'tord'int
distord'it dist'ord'it dis'tord'it
distord'it'aĵ dis'tord'it'aĵ dist'ord'it'aĵ
distord'iĝ dist'ord'iĝ dis'tord'iĝ
distord'iĝ'int dist'ord'iĝ'int dis'tord'iĝ'int
distr'anĉ'ant dis'tranĉ'ant dist'ranĉ'ant
distr'anĉ'at dist'ranĉ'at dis'tranĉ'at
distr'anĉ'ig dis'tranĉ'ig dist'ranĉ'ig
distr'anĉ'it dis'tranĉ'it dist'ranĉ'it
distr'ej dist're'j dis'tre'j
distr'ig di'strig
distr'ist dis'trist
distr'it dis'trit
distr'it'ec dis'trit'ec
distr'o'industri distr'o'indus'tri
distr'u'ig dis'tru'ig dist'ru'ig
distribu distr'i'bu
distribu'ad distr'i'bu'ad
distribu'ant distr'i'bu'ant
distribu'at distr'i'bu'at
distribu'ej distr'i'bu'ej
distribu'em distr'i'bu'em
distribu'fram distr'i'bufr'am
distribu'il distr'i'bu'il
distribu'int distr'i'bu'int
distribu'ism distr'i'bu'ism
distribu'ist distr'i'bu'ist
distribu'it distr'i'bu'it
distribu'iĝ distr'i'bu'iĝ
distribu'ot distr'i'bu'ot
distribu'ret distr'i'buret
distribu'sistem distr'i'bus'ist'em
distribu'tabul dis'tribut'a'bul
distribuci distribu'ci distr'i'bu'ci
distrikt di'strikt
distrikt'ar di'strik'tar di'strikt'ar
distrikt'estr di'strikt'estr
distrikt'et di'strik'tet di'strikt'et
distrikt'o'sistem distrikt'os'ist'em di'strikt'os'ist'em
distrikt'vizit di'strikt'vizit
disuri dis'uri di'sur'i
disĉipl'ar dis'ĉip'lar
disĉipl'ig dis'ĉip'lig
disĉipl'ig'it dis'ĉip'lig'it
disĉipl'in dis'ĉip'lin dis'ĉi'pli'n
ditografi di'tog'rafi
diurn di'urn
diurn di'urn di'ur'n
diurn'hor di'urn'hor
diurn'mez di'urn'mez
diurn'op'art diurn'o'part di'urn'op'art
divan di'van
diven di'ven
diven di'ven di've'n
diven'ad di'venad
diven'ant di'ven'ant
diven'art di'ven'art
diven'at di'ven'at di've'n'at
diven'aĵ di'ven'aĵ di've'n'aĵ
diven'babil di'ven'babil
diven'bat di'ven'bat
diven'ebl di'ven'ebl
diven'em di'ven'em
diven'end di'ven'end
diven'i'gant diven'ig'ant di'ven'ig'ant
diven'ig di'ven'ig
diven'ig'aĵ di'ven'ig'aĵ
diven'ind di'ven'ind
diven'int di'ven'int
diven'is'tin diven'ist'in di've'nis'tin di'ven'ist'in
diven'ist di'ven'ist
diven'it di'ven'it di've'nit
diven'iĝ di'ven'iĝ
diven'lud di'ven'lud
diven'ot di'ven'ot di've'not
diven'ot'aĵ di'ven'ot'aĵ di've'not'aĵ
diven'pov di'ven'pov
diven'prov di'ven'prov
diven'verg di'ven'verg
divers di'vers
divers'a'karakter divers'a'karak'ter
divers'a'spec divers'as'pec di'vers'as'pec
divers'a'speci divers'a'spec'i divers'as'pec'i di'vers'as'pec'i
divers'alt di'ver'salt di'vers'alt
divers'anim di'vers'anim
divers'arm'il divers'ar'mil di'vers'arm'il
divers'aspekt divers'a'spekt
divers'aĉ di'vers'aĉ
divers'aĝ di'ver'saĝ di'vers'aĝ
divers'aĝ'ul di'ver'saĝ'ul di'vers'aĝ'ul
divers'aĵ di'vers'aĵ
divers'aŭtor di'vers'aŭtor
divers'cel di'vers'cel
divers'dens di'vers'dens
divers'dev'en divers'de'ven di'vers'dev'en
divers'dimensi di'vers'dimensi divers'di'mens'i
divers'direkt di'vers'direkt divers'di'rekt
divers'ec di'vers'ec
divers'eg di'vers'eg di'ver'seg
divers'eklezi di'vers'eklezi
divers'element divers'ele'ment di'vers'element
divers'epok di'vers'epok
divers'esprim di'vers'esprim
divers'etn di'vers'etn
divers'eŭrop di'vers'eŭrop
divers'fak di'vers'fak
divers'farb di'vers'farb
divers'fason di'vers'fason
divers'faz di'vers'faz
divers'figur di'vers'figur
divers'flank di'vers'flank
divers'flank'ec di'vers'flank'ec
divers'foj di'vers'foj
divers'foli di'vers'foli
divers'font di'vers'font
divers'form di'vers'form
divers'form'ec di'vers'form'ec
divers'format di'vers'format divers'form'at
divers'frekvenc di'vers'frekvenc
divers'gazet di'vers'gazet
divers'generaci divers'gener'ac'i
divers'genr di'vers'genr
divers'gent di'vers'gent
divers'gent'an di'vers'gent'an
divers'grad di'vers'grad
divers'grand di'vers'grand
divers'gust di'vers'gust
divers'histori di'vers'histori divers'his'tori
divers'humor di'vers'humor
divers'ideologi divers'ideolog'i
divers'ig di'vers'ig
divers'ig'ad di'vers'ig'ad
divers'ig'it di'vers'ig'it
divers'iĝ di'vers'iĝ
divers'kamp di'vers'kamp
divers'karakter divers'karak'ter
divers'kategori di'vers'kategori
divers'kaŭz di'vers'kaŭz
divers'kial di'vers'kial
divers'klas di'vers'klas
divers'klas'an di'vers'klas'an
divers'kler di'ver'skler di'vers'kler
divers'klimat di'vers'klimat
divers'kolor di'vers'kolor di'ver'skol'or
divers'kolor'ec di'vers'kolor'ec
divers'kolor'iĝ di'vers'kolor'iĝ di'ver'skol'or'iĝ
divers'konfesi divers'konfes'i
divers'konsist di'vers'konsist
divers'kost di'vers'kost
divers'kred di'vers'kred
divers'kultur divers'kult'ur di'vers'kultur
divers'kurb di'vers'kurb
divers'kvalit di'ver'skval'it
divers'kvant di'vers'kvant
divers'land di'vers'land
divers'land'an di'vers'land'an
divers'larĝ di'vers'larĝ
divers'latitud di'vers'latitud
divers'legom di'vers'legom
divers'libr di'vers'libr
divers'lingv di'vers'lingv
divers'lingv'an di'vers'lingv'an
divers'lingv'ec di'vers'lingv'ec
divers'lok di'vers'lok
divers'long di'vers'long
divers'long'ec di'vers'long'ec
divers'manier di'vers'manier divers'mani'er
divers'materi di'vers'materi
divers'mezur'ec di'vers'mezur'ec
divers'model di'vers'model
divers'naci di'vers'naci
divers'naci'an divers'n'a'cian di'vers'naci'an
divers'naci'ul di'vers'naci'ul
divers'natur di'vers'natur
divers'nivel di'vers'nivel
divers'nom di'vers'nom
divers'nombr divers'n'ombr di'vers'nombr
divers'okaz di'vers'okaz
divers'opini divers'o'pini di'vers'opini
divers'origin di'vers'origin
divers'parti di'ver'sparti
divers'pec di'vers'pec di'ver'spec
divers'period di'vers'period
divers'pez di'vers'pez di'ver'spez
divers'popol di'vers'popol
divers'potenc di'vers'potenc
divers'poz di'vers'poz
divers'pozici di'vers'pozici
divers'prez di'vers'prez
divers'proced di'vers'proced
divers'profesi di'vers'profesi
divers'publik di'vers'publik
divers'rang di'vers'rang
divers'ras di'vers'ras
divers'region divers'regi'on di'vers'region
divers'religi di'vers'religi
divers'religi'an di'vers'religi'an
divers'revu di'vers'revu
divers'rilat di'vers'rilat
divers'rimed di'vers'rimed
divers'rol di'vers'rol
divers'signif di'vers'signif
divers'simptom di'vers'simptom
divers'skol di'vers'skol
divers'spec di'vers'spec
divers'speci divers'spec'i di'vers'speci
divers'stel di'vers'stel
divers'stil di'vers'stil
divers'struktur di'vers'struktur
divers'task di'verst'ask di'vers'task
divers'tem di'vers'tem di'verst'em
divers'temp di'vers'temp
divers'tip di'ver'stip di'vers'tip di'verst'ip
divers'ton di'vers'ton di'verst'on
divers'ul di'vers'ul di'ver'sul
divers'urb di'vers'urb
divers'uz di'ver'suz di'vers'uz
divers'valor di'vers'valor
divers'var di'vers'var
divers'vend'aĵ di'vers'vend'aĵ
divers'vest'it di'vers'vest'it
divers'voj di'vers'voj
divers'ĝenr di'vers'ĝenr
divertikul di'vert'ik'ul di'ver'tik'ul
divertikul'ektomi divertikul'ek'tomi di'vert'ik'ul'ektomi
diverĝ'i'ig di'ver'ĝi'ig
divid di'vid
divid'ad di'vid'ad
divid'ant di'vi'dant
divid'ant di'vid'ant di'vi'dant
divid'at di'vid'at di'vi'dat
divid'aĵ di'vid'aĵ
divid'ebl di'vid'ebl
divid'ebl'ec di'vid'ebl'ec
divid'ej di'vid'ej di'vide'j
divid'ig di'vid'ig di'vi'dig
divid'il di'vid'il di'vi'dil
divid'int di'vid'int
divid'it di'vid'it
divid'it'ec di'vid'it'ec
divid'iĝ di'vid'iĝ
divid'iĝ'ant di'vid'iĝ'ant
divid'iĝ'int di'vid'iĝ'int
divid'lini di'vid'lini divid'lin'i
divid'o'lini di'vi'dolin'i divid'ol'in'i
divid'o'model divid'om'od'el divid'o'mod'el di'vid'om'od'el
divid'o'part divid'op'art di'vid'op'art
divid'o'plan divid'op'lan di'vid'op'lan
divid'ot di'vid'ot di'vi'dot
divid'ot'aĵ di'vid'ot'aĵ di'vi'dot'aĵ
divid'strek di'vid'strek
divid'stri di'vid'stri
divid'temp di'vid'temp
dividend divid'end
divizi di'vizi di'viz'i
divizi'estr di'vizi'estr
divizor di'viz'or
divorc'it di'vor'cit
divorc'procent divorc'pro'cent
dizel'generator dizel'gener'ator
dizel'motor dizel'mot'or
dizel'ole di'ze'lol'e
dizel'trajn dizel'tra'j'n
dizel'trakci dizel'trak'ci
dizel'uj di'ze'lu'j
diĝest di'ĝest
diĝit'ig di'ĝi'tig
diĵoni diĵon'i
do'kist dok'ist
do'lorant dolor'ant
do'lorant dolor'ant dol'or'ant
do'lori'gant dolor'ig'ant dolor'i'gant
do'mar'eg dom'a'reg
do'mar'et dom'a'ret
do'maĉ'ar dom'a'ĉar dom'aĉ'ar
do'mel'pel dom'el'pel
do'met dom'et
do'met'aĉ dom'e'taĉ
do'mis'tin dom'is'tin dom'ist'in
do'mul dom'ul
do'nit don'it
do'nit'aĵ don'it'aĵ
do'pad dop'ad
do'pil dop'il
do'tig'it dot'ig'it
docent do'cent
docent'ar do'cent'ar
docent'in do'cent'in do'centi'n
docetism do'cet'ism
dodekaedr do'deka'edr
dodekafon do'deka'fon do'de'kaf'on
dodekafoni dodekafon'i do'dek'afoni
dodoic do'do'ic
dodoma do'dom'a
dog'mar dogm'ar
dog'mem dogm'em
dog'mul dogm'ul
dogan dog'an
dogan'afer dogan'a'fer
dogan'agent'ej dogan'a'gent'ej
dogan'aŭtoritat dogan'aŭtor'it'at
dogan'boat dog'an'boat
dogan'deklar dogan'de'klar
dogan'dom dog'and'om
dogan'ej dog'an'ej
dogan'ej dog'an'ej dog'a'ne'j
dogan'favor dogan'fa'vor
dogan'formal'aĵ dogan'form'al'aĵ
dogan'impost dog'anim'post
dogan'ist dog'an'ist
dogan'lim dog'an'lim
dogan'mur dog'an'mur
dogan'ofic'ej dogan'o'fic'ej dog'an'ofic'ej
dogan'ofic'ist dogan'o'fi'cist
dogan'pag dog'an'pag
dogan'uni dog'an'uni dog'a'nun'i
dogan'unu'iĝ dog'an'unu'iĝ dog'a'nun'u'iĝ
dogan'zon dog'an'zon
doger do'ger dog'er
dojen do'jen do'je'n
dojn do'j'n
dok'ej do'ke'j
dok'tul dokt'ul
doktor dok'tor dokt'or
doktor dokt'or
doktor'ad dokt'or'ad
doktor'ant dokt'or'ant
doktor'aĉ dokt'or'aĉ
doktor'ig dokt'or'ig
doktor'ig'it dokt'or'ig'it
doktor'in dok'torin dok'tori'n dokt'or'in
doktor'iĝ dokt'or'iĝ
doktor'iĝ'ant dokt'or'iĝ'ant
doktor'iĝ'int dokt'or'iĝ'int
doktor'iĝ'ont dokt'or'iĝ'ont
doktor'iĝ'verk dokt'or'iĝ'verk
doktrin dokt'rin dok'tri'n
doktrin'ar dokt'rin'ar dok'tri'n'ar
doktrin'aĉ dokt'rin'aĉ dok'tri'n'aĉ
doktrin'er dokt'rin'er dok'tri'ner
doktrin'ig dokt'rin'ig
doktrin'ig'at dokt'rin'ig'at
doktrin'ism dokt'rin'ism
doktrin'ist dokt'rin'ist
dokument dok'u'ment
dokument'ad dok'u'ment'ad
dokument'ar do'kumen'tar dok'u'ment'ar
dokument'at dok'u'ment'at
dokument'aĵ dok'u'ment'aĵ
dokument'ej dok'u'ment'ej do'kumen'te'j
dokument'film dok'u'ment'film
dokument'film'ist dok'u'ment'film'ist
dokument'ig do'kumen'tig dok'u'ment'ig
dokument'ist'in do'kumen'tis'tin dok'u'ment'ist'in
dokument'it do'kumen'tit
dokument'it do'kumen'tit dok'u'ment'it
dokument'iĝ dok'u'ment'iĝ
dokument'kontrol dokument'kontr'ol
dokument'raport do'kumen'trap'ort
dokument'uj do'kumen'tuj
dokument'uj do'kumen'tuj dok'u'ment'uj
dol'ork'riad dolor'kri'ad
dol'ĉes'on dolĉ'e'son
dol'ĉu'lin dolĉ'u'lin dolĉ'ul'in
dolar do'lar dol'ar
dolar'aŭreol dolar'aŭr'eol do'lar'aŭreol
dolar'bilet do'lar'bilet dolar'bi'let
dolar'ig do'lar'ig dol'a'rig
dolar'kredit dolar'kred'it
dolar'kvar do'lar'kvar
dolar'ol'and dolar'o'land dol'a'roland
dolar'pag dol'ar'pag do'lar'pag
dolar'uj do'lar'uj dol'ar'uj
doli do'li dol'i
dolikocefal doli'ko'cefal
dolikot doli'kot
dolin doli'n
dolin doli'n dol'in do'lin
doliĥot doli'ĥot dol'i'ĥot
dolman dol'man
dolomit do'lom'it dol'o'mit dol'om'it
dolor dol'or
dolor'ad dol'o'rad
dolor'ad dol'or'ad dol'o'rad
dolor'anhel dolor'an'hel dol'o'ran'hel
dolor'at dol'o'rat dol'or'at
dolor'aĵ dol'or'aĵ
dolor'eg dol'o'reg
dolor'eg'at dol'o'reg'at
dolor'ego'plen dol'ore'go'plen dol'o'reg'op'len
dolor'em dol'o'rem
dolor'et dol'o'ret
dolor'far dol'orf'ar
dolor'grimac dolor'gri'mac
dolor'hav dol'or'hav
dolor'ig dol'o'rig
dolor'ig dol'or'ig dol'o'rig
dolor'ig'at dol'o'rig'at dol'or'ig'at
dolor'ig'il dol'or'ig'il dol'o'rig'il
dolor'ig'it dol'or'ig'it dol'o'rig'it
dolor'iĝ dol'or'iĝ
dolor'iĝ'ant dol'or'iĝ'ant
dolor'katen dol'ork'at'en
dolor'kor dol'ork'or
dolor'kviet'ig dolor'kvi'e'tig dol'ork'vi'et'ig
dolor'lac dol'orl'ac
dolor'lit dol'orl'it
dolor'mien dol'or'mien
dolor'nebul do'lorn'ebul dolor'n'ebul
dolor'op'len dolor'o'plen
dolor'op'len dolor'o'plen dol'or'op'len
dolor'origin dolor'o'rig'in dol'o'ror'ig'in
dolor'oz dol'o'roz dol'or'oz
dolor'pilol dolor'pi'lol dolor'pil'ol
dolor'plen dol'or'plen
dolor'spasm dol'or'spasm
dolor'streĉ'it dol'or'streĉ'it
dolor'tord'it dol'ort'ord'it
dolor'tord'iĝ dol'ort'ord'iĝ
dolor'ĝem dol'or'ĝem
dolor'ŝir'it dolor'ŝi'rit
dolor'ŝvit dol'or'ŝvit
dolĉ'a'miel dolĉ'am'iel dolĉ'ami'el dol'ĉam'iel
dolĉ'a'vizaĝ dolĉ'aviz'aĝ
dolĉ'agrabl dolĉ'ag'rabl
dolĉ'akv'ej dol'ĉak've'j
dolĉ'al'um dolĉ'a'lum
dolĉ'anim dolĉ'a'nim
dolĉ'anim'ec dolĉ'a'nim'ec
dolĉ'aspekt dolĉ'a'spekt dolĉ'as'pekt
dolĉ'ato'n dolĉ'a'ton dol'ĉat'on
dolĉ'av'ort dolĉ'a'vort
dolĉ'aĵ'ven'dej dolĉ'aĵ'vend'ej
dolĉ'i'gant dol'ĉi'gant dolĉ'ig'ant
dolĉ'odor dolĉ'o'dor
dolĉ'parol dolĉ'par'ol
dolĉ'vizaĝ dolĉ'viz'aĝ
dolĉamar dolĉ'amar
dom'a'leg do'mal'eg
dom'administr'ant dom'ad'ministr'ant
dom'amik do'mam'ik
dom'an do'man
dom'angul do'man'gul do'mang'ul dom'an'gul
dom'anser do'mans'er dom'an'ser
dom'aparat dom'a'par'at
dom'ar do'mar
dom'arane do'mar'an'e dom'a'ran'e
dom'aranĝ'ist dom'a'ranĝ'ist
dom'aĉ do'maĉ
dom'aĉet do'maĉet do'maĉ'et
dom'aĵ'ar dom'a'ĵar
dom'aŭkci dom'aŭk'ci
dom'brul'ig dom'bru'lig
dom'cifer dom'ci'fer
dom'detru dom'de'tru
dom'e'mul do'mem'ul
dom'eduk'it do'med'u'kit dom'e'duk'it dom'ed'u'kit
dom'eki'pad dom'ekip'ad do'mek'ip'ad
dom'em do'mem
dom'esplor'ad do'mes'plor'ad
dom'estr'in dom'est'rin dom'e'stri'n
dom'et'pord do'met'pord
dom'et'simil dom'et'sim'il dom'et'si'mil
dom'eta'n do'meta'n dom'e'tan do'met'an
dom'etaĝ do'met'aĝ
dom'fasad dom'fa'sad
dom'fundament dom'fund'ament
dom'gard'is'tin dom'gard'ist'in
dom'ge'mastr dom'gem'astr
dom'hel'pist'in dom'help'ist'in dom'hel'pis'tin dom'help'is'tin
dom'help'ist dom'hel'pist
dom'intendant domin'tend'ant domin'ten'dant
dom'intendant'in domin'tend'anti'n
dom'intern domin'tern dom'inter'n
dom'intern'aĵ domin'tern'aĵ dom'inter'n'aĵ
dom'komerc'ist dom'kom'er'cist
dom'komitat dom'kom'it'at dom'ko'mit'at
dom'kompleks dom'kom'pleks
dom'kurac'ist dom'kur'a'cist
dom'labor dom'la'bor dom'lab'or
dom'labor'is'tin dom'lab'oris'tin dom'labor'ist'in
dom'loĝ'ant'ar dom'loĝ'an'tar
dom'lu'i'gant dom'lu'ig'ant
dom'mas'trum'ad dom'mast'rum'ad dom'mastr'um'ad
dom'mast'rum dom'mas'trum dom'mastr'um
dom'mastr'ad dom'mast'rad dom'mas'trad
dom'mastr'in dom'mast'rin
dom'mastr'um'in dom'mas'trum'in
dom'mastr'um'ist'in dom'mas'trum'ist'in dom'mast'rum'ist'in
dom'material dom'materi'al
dom'merkat dom'mer'kat
dom'mote dom'mot'e
dom'numer dom'num'er
dom'o'mastr dom'om'astr
dom'o'model dom'om'od'el dom'o'mod'el
dom'o'pom dom'op'om
dom'o'ruin do'moru'in dom'or'u'in do'mor'u'in
dom'objekt dom'ob'j'ekt
dom'ofic'ej dom'o'fic'ej
dom'okup'ant dom'o'kup'ant
dom'om'astr'in dom'omas'tri'n dom'o'mast'rin dom'o'mastr'in dom'om'a'stri'n
dom'om'ur dom'o'mur
dom'omer'kat dom'o'merkat dom'o'mer'kat
dom'papag dom'pap'ag
dom'pas'ej dom'pase'j
dom'paser dom'pas'er
dom'peron dom'per'on
dom'posed dom'po'sed
dom'posed'ad dom'po'sed'ad
dom'posed'ant dom'po'se'dant
dom'posed'ant dom'po'sed'ant dom'po'se'dant
dom'predik'ar dom'pred'ik'ar
dom'pur'ig'is'tin dom'pur'i'gist'in dom'pur'ig'ist'in
dom'rigard dom'rig'ard
dom'san'ig'ist dom'san'i'gist
dom'ser'vad dom'serv'ad
dom'serv'ant dom'ser'vant
dom'serv'anti'n dom'ser'vant'in
dom'serv'is'tin dom'serv'ist'in dom'ser'vist'in
dom'serv'ist dom'ser'vist
dom'sinjor dom'sin'jor
dom'surfac dom'sur'fac dom'surf'ac
dom'tegment dom'teg'ment
dom'telefon dom'tele'fon
dom'ul'in dom'u'lin do'mul'in
dom'valor dom'val'or
dom'vend'ist dom'ven'dist
dom'vetur'il dom've'tur'il
domani do'mani dom'an'i do'man'i
domani'n dom'an'in do'man'in do'mani'n
domaĝ dom'aĝ
domaĝ'ant dom'aĝ'ant
domaĝ'at dom'aĝ'at
domaĝ'eg dom'aĝ'eg
domaĝ'pag dom'aĝ'pag
domen dom'en
domen'ir dom'en'ir
domen'ir'ad domen'i'rad dom'en'ir'ad
domen'ir'ant dom'en'ir'ant
domen'ir'ej dom'en'ir'ej
domen'pec dom'en'pec
domen'pec'et dom'en'pec'et
domician dom'i'cian dom'ic'ia'n
domicil dom'ic'il
domicil'ig dom'ic'i'lig
domin do'min
domin dom'in do'min
domin'ad dom'in'ad do'min'ad
domin'ant do'min'ant dom'in'ant
domin'ant'ec dom'in'ant'ec do'min'ant'ec
domin'at do'min'at dom'in'at
domin'ec do'min'ec
domin'em do'min'em
domin'ik do'min'ik
domin'ik'an domin'i'kan do'mini'kan do'min'ik'an
don do'n
don'acet donac'et
don'acet donac'et don'a'cet
don'ad do'n'ad
don'at do'n'at
don'aĵ do'n'aĵ
don'it'a'ĵar don'it'aĵ'ar do'nit'aĵ'ar
don'it'ec do'nit'ec
don'kontrakt don'kon'trakt don'kontr'akt
don'ofer don'o'fer
don'ot do'not
donac don'ac
donac don'ac do'n'ac
donac'ad don'ac'ad
donac'ad don'ac'ad do'n'ac'ad
donac'akt don'ac'akt
donac'ant don'ac'ant
donac'ar don'ac'ar don'a'car
donac'at don'ac'at
donac'aĵ don'ac'aĵ do'n'ac'aĵ
donac'e'mul don'ace'mul
donac'kupon donac'kup'on don'ac'kupon
donac'o'promes donac'op'ro'mes
donac'o'skatol donac'os'kat'ol donac'o'skat'ol
donac'o'ven'dej donac'ov'end'ej donac'o'vend'ej
donac'o'ŝrank don'ac'o'ŝrank
donac'ob'azar donac'o'bazar
donac'ofer don'ac'ofer donac'o'fer
donac'ont don'ac'ont
donac'op'lac donac'o'plac don'ac'op'lac
donac'ot don'ac'ot
donac'pak'aĵ don'ac'pak'aĵ
donac'plet don'ac'plet
donaci do'naci donac'i
donald don'ald
donec don'ec
donjuan don'juan
donjuan'ism don'juan'ism
dop'amin dop'a'min
dor'ad do'rad
dor'mant dorm'ant
dor'mant'in dorm'anti'n
dor'maĉ dorm'aĉ
dor'mem dorm'em
dor'mem'okul dorm'em'okul dorm'e'mok'ul
dor'mem'ul dorm'e'mul
dor'met dorm'et
dor'met'ig dorm'et'ig dorm'e'tig
dor'met'iĝ dorm'et'iĝ
dor'mi'gant dorm'ig'ant dorm'i'gant
dor'mil dorm'il
dor'mol'ul'at dorm'ol'ul'at dorm'o'lul'at dorm'ol'u'lat
dor'molok dorm'ol'ok
dor'molok dorm'ol'ok dor'mol'ok dorm'o'lok
dor'mont dorm'ont
dor'mul dorm'ul
dor'neg dorn'eg
dor'net dorn'et
dor'num'it dorn'um'it dorn'u'mit
dor'sen'ir dors'en'ir
dor'sen'paŝ dors'en'paŝ
dor'sen'pugn dors'en'pugn dors'en'pug'n
dor'sof'el dors'o'fel
dor'sokl'in dors'ok'lin dors'o'klin
dor'sturn'it dors'turn'it
dor'sul dors'ul
dorid do'rid dor'id
dorik dor'ik
doris dor'is
dorlot'a'ĵet dorlot'aĵ'et
dorlot'bezon dorlot'be'zon
dorm'ad'ig dorm'a'dig
dorm'an'tar dorm'ant'ar dor'mant'ar dor'man'tar
dorm'bezon dorm'be'zon
dorm'detru dorm'de'tru
dorm'ebri dorm'ebr'i
dorm'em'ec dor'mem'ec
dorm'emu'lin dorm'e'mul'in dor'mem'ul'in
dorm'et'iĝ'ant dor'met'iĝ'ant
dorm'graved dorm'grav'ed
dorm'i'gem dorm'ig'em dor'mi'gem
dorm'ir'ant dor'mir'ant
dorm'kapt'it dorm'kap'tit
dorm'kupe dorm'kup'e
dorm'lu'lat dorm'lul'at
dorm'manier dorm'mani'er
dorm'o'dom dor'mod'om dorm'od'om
dorm'o'for'pren dorm'o'for'pre'n
dorm'o'kamarad dorm'ok'amar'ad dor'moka'mar'ad
dorm'o'kamer dor'moka'mer
dorm'o'kamizol dorm'ok'am'izol
dorm'o'land dorm'ol'and
dorm'o'mal'ord dorm'om'al'ord dorm'om'a'lord
dorm'o'mal'san dorm'om'al'san
dorm'o'pilol dorm'opi'lol dorm'o'pil'ol
dorm'o'problem dorm'op'rob'lem
dorm'o'rob dorm'or'ob dor'mor'ob
dorm'o'salon dorm'o'sal'on dorm'os'alo'n
dorm'o'signal dorm'o'sign'al dorm'os'ig'n'al
dorm'o'ĉambr'et dorm'o'ĉam'bret
dorm'obez'on dorm'o'bezon
dorm'ok'ovr'il dor'mok'ovr'il dorm'o'kovr'il
dorm'ol'ul'it dorm'ol'u'lit dorm'o'lul'it dor'mol'ul'it
dorm'om'us dorm'o'mus
dorm'op'ret dorm'o'pret
dorm'os'a'get dorm'os'ag'et dorm'o'sag'et
dorm'ot'end dorm'o'tend
dorm'ov'est dor'mov'est dorm'o'vest
dorm'parol dorm'par'ol
dorm'ripoz dorm'rip'oz
dorm'salon dorm'sal'on
dorm'signal dorm'sign'al
dorm'vagon dorm'vag'on
dorm'ĉam'bret dorm'ĉambr'et
dorn dor'n
dorn'a'ĵar dorn'aĵ'ar dor'n'aĵ'ar
dorn'arb dor'n'arb
dorn'arb'et dorn'ar'bet dor'n'arb'et
dorn'arbed dor'n'arbed
dorn'arbust dorn'ar'bust
dorn'aĵ dor'n'aĵ
dorn'ej dor'ne'j
dorn'fiŝ dor'n'fiŝ
dorn'hav dor'n'hav
dorn'heĝ dor'n'heĝ
dorn'it dor'nit
dorn'kov'rit dorn'kovr'it
dorn'kron dor'n'kron
dorn'o'hav dor'no'hav
dorn'o'simil dorn'os'i'mil
dorn'o'ŝir'mit dorn'o'ŝirm'it
dorn'ok'al dor'nok'al
dorn'ok'ov'rit dorn'o'kovr'it dorn'ok'ovr'it
dorn'okr'on dorn'o'kron
dorn'ol'anc dorn'o'lanc
dorn'op'len dorn'o'plen
dorn'pom dor'n'pom
dorn'pom'uj dor'n'pom'uj
dorn'roz dor'n'roz
dorn'roz'oval dorn'roz'o'val
dorn'uj dor'nu'j
dorn'ul dor'nul
dorn'um dor'num
dors'al dor'sal
dors'antaŭ dor'san'taŭ dors'an'taŭ
dors'direkt dors'di'rekt
dors'dolor dors'dol'or
dors'en'fal dor'sen'fal
dors'lini dors'lin'i
dors'o'muskol dors'om'u'skol dors'o'musk'ol dors'om'us'kol
dors'o'part dors'op'art
dors'o'paĝ dors'op'aĝ
dors'o'port'ist dors'op'ort'ist
dors'o'star dors'os'tar dors'ost'ar
dors'ok'urb dor'sok'urb dors'o'kurb
dors'op'lum dors'o'plum
dors'os'a'kit dors'o'sak'it
dors'os'a'kul dors'o'sak'ul
dors'turn dor'sturn
dors'vetur dors'vet'ur
dors'ĉeval dors'ĉe'val
dosier do'si'er
dosier'ej do'si'er'ej do'si'e're'j
dosier'kon do'si'er'kon
dosier'nom do'si'er'nom
dosier'servil dosier'serv'il
dosier'sufiks dosier'su'fiks
dosier'uj do'si'er'uj
dosier'uj do'si'er'uj do'si'e'ru'j
dosier'um do'si'er'um do'si'e'rum
dot'int do'tint
dot'it do'tit
dot'it'aĵ do'tit'aĵ
dot've'star dot'vest'ar
dover do'ver
doz'ologi doz'olog'i doz'o'log'i
dragoman drag'o'man drag'om'an
dragon drag'on
drak'mont'ar drakm'ont'ar
drak'o'simil drak'os'i'mil
drak'serpent drak'ser'pent drak'serp'ent
drak'u'lin drak'ul'in
drakm'ort'i'gant drakm'ort'ig'ant drak'mort'ig'ant
drakocefal drak'o'cefal
drakon drak'on
drakunkol drak'u'n'kol
dram'a'ĵet dram'aĵ'et
dram'aŭtor dram'aŭ'tor
dram'efik dram'e'fik
dram'i'gant dram'ig'ant
dram'o'plen dram'op'len
dram'o'seri dram'os'er'i dram'o'ser'i
dram'poezi dram'poez'i
dram'premi dram'prem'i
dram'seri dram'ser'i
dram'ver'kad dram'verk'ad
dram'verk'ant dram'ver'kant
dram'verk'ist dram'ver'kist
dramaturg dram'a'turg
dramaturgi dramaturg'i
drap'fabrik drap'fa'brik
drap'o'kitel drap'ok'it'el drap'ok'i'tel
drap'vend'ej drap'ven'dej
drapir drap'ir
drapir'aĵ drap'ir'aĵ
drapir'aĵ'ar drap'ir'aĵ'ar
drapir'iĝ drap'ir'iĝ
drat'junt drat'j'unt
drat'ref'ald drat're'fald
dravid drav'id
draŝ'ant'ar draŝ'an'tar
draŝ'apertur draŝ'aper'tur draŝ'apert'ur
draŝ'maŝin draŝ'maŝ'in
drelik'te'ksil drelik'teks'il
dren'blokad dren'blok'ad
dres'is'tin dres'ist'in
dres'vetur dres've'tur dres'vet'ur
drink'akompan'ant drink'a'kompan'ant
drink'aĵ'mi'ksil drink'aĵ'miks'il
drink'aĵ'serv'ist drink'aĵ'ser'vist
drink'e'gul drink'eg'ul
drink'eg'u'laĉ drink'eg'ul'aĉ drink'e'gul'aĉ
drink'festen drink'fe'sten
drink'festen drink'fe'sten drink'fest'en
drink'o'detru'it drink'od'et'ru'it drink'od'e'tru'it
drink'o'kant drink'ok'ant
drink'or'ond drink'o'rond
drink'ost'at drink'o'stat
drink'porci drink'por'ci
drink'salon drink'sal'on
drink'ul'delir drink'ul'de'lir
drink'ven'dej drink'vend'ej
driv'ig'ant driv'i'gant
driv'lign driv'lig'n
drog'brigad drog'brig'ad
drog'de'pend'ant drog'de'pen'dant
drog'de'pend'ec drog'de'pen'dec
drog'kartel drog'kart'el
drog'komerc'ist drog'kom'er'cist
drog'konsum'ant drog'kon'su'mant
drog'kontrol drog'kontr'ol drog'kont'rol drog'kon'trol
drog'negoc'ist drog'neg'o'cist
drog'o'konsum drog'ok'on'sum
drog'o'skandal drog'o'skand'al drog'os'kand'al
drog'o'trafik'ant drog'ot'rafi'kant drog'o'traf'ik'ant
drog'om'al'permes drog'om'alp'er'mes
drog'sekci drog'sekc'i
drog'stimul'il drog'stim'ul'il
drog'tribunal drog'tribun'al drog'trib'u'n'al
drog'um'it drog'u'mit
drog'vend'ej drog'ven'dej
drog'vend'ist drog'ven'dist
drol'aspekt drol'as'pekt drol'a'spekt
dromaj drom'a'j
dromi drom'i
dromice drom'ic'e
dron'akcident dron'akci'dent
dron'ig'ant dron'i'gant
dron'in'tin dron'int'in
droŝk'o'staci droŝk'ost'ac'i
du'a'etaĝ du'a'et'aĝ
du'a'generaci du'a'gene'raci du'a'gener'ac'i du'ag'en'e'raci
du'a'jar'ul du'a'ja'rul
du'a'monat du'a'mon'at
du'a'nivel du'an'i'vel
du'a'tag du'at'ag
du'ag'rad du'a'grad du'agr'ad
du'aken du'a'ken du'ake'n
du'altern'ig'il dual'tern'ig'il
du'alternanc du'altern'anc dual'tern'anc
du'am'ond'milit du'a'mond'milit
du'aman du'a'man
du'ampol du'am'pol
du'anas'kit du'ana'skit du'a'nask'it
du'aper'son du'a'person du'a'pers'on
du'apozici du'a'pozici du'a'poz'ic'i
du'are'ag duar'e'ag
du'as'pec du'a'spec
du'at'ip du'a'tip
du'av'ic du'a'vic
du'avid du'a'vid
du'balot du'bal'ot
du'bat dub'at
du'baz dub'az
du'be'voĉ dub'e'voĉ
du'beb'lu dub'e'blu dub'ebl'u
du'bemol dub'e'mol dub'em'ol
du'bind dub'ind
du'bind'aĵ dub'ind'aĵ
du'bit'at'iv dub'it'at'iv
du'bop'len dub'o'plen dub'op'len
du'branĉ dub'ranĉ
du'brust dub'rust
du'cent'ja'rul du'cent'jar'ul
du'cent'man'ĝi'lar du'cent'manĝ'i'lar du'cent'manĝ'il'ar
du'cent'man'ĝi'lar du'cent'manĝ'il'ar
du'cent'obl'ig'at du'cent'ob'lig'at
du'cent'volum du'cent'vol'um
du'cent'ĉeval'pov du'cent'ĉe'val'pov
du'centi'metr du'cent'i'metr
du'cifer du'ci'fer
du'cirkvit du'cir'kvit du'cirk'vit
du'de'kok du'dek'ok
du'de'kun du'dek'u'n
du'dek'dolar du'dek'do'lar du'dek'dol'ar
du'dek'du'jar'ul du'dek'du'ja'rul
du'dek'etaĝ du'de'ket'aĝ
du'dek'iom'jar du'de'kiom'jar
du'dek'jar'aĝ du'dek'ja'raĝ
du'dek'jar'aĝ'ul du'dek'ja'raĝ'ul
du'dek'jar'u'lin du'dek'ja'rul'in du'dek'jar'ul'in
du'dek'jar'ul du'dek'ja'rul
du'dek'karbon'atom du'dek'karbonat'om du'dek'karb'on'atom
du'dek'kopek du'dek'ko'pek
du'dek'kvi'nobl du'dek'kvin'obl
du'dek'kvin du'dek'kvi'n
du'dek'kvin'cend du'dek'kvi'n'cend
du'dek'kvin'jar du'dek'kvi'n'jar
du'dek'lecion du'dek'le'cion
du'dek'minut du'dek'min'ut
du'dek'obl'ig du'dek'ob'lig
du'dek'ok'jar du'de'kok'jar
du'dek'on du'de'kon
du'dek'person du'dek'per'son du'dek'pers'on
du'dek'procent du'dek'pro'cent
du'dek'se'pop du'dek'sep'op
du'dek'sep'ja'raĝ du'dek'sep'jar'aĝ
du'dek'ses'jar'aĝ du'dek'ses'ja'raĝ
du'dek'tri'ja'raĝ du'dek'tri'jar'aĝ
du'dek'unu du'de'kun'u
du'dek'unu'jar du'de'kun'uj'ar
du'dek'volum du'dek'vol'um
du'deka'jar'cent du'de'kaj'ar'cent
du'dekliv du'de'kliv du'dek'liv
du'dimensi du'di'mens'i
du'direkt du'di'rekt
du'direkt du'dir'ekt du'di'rekt
du'diurn du'di'urn du'di'ur'n
du'divid du'di'vid
du'dolar du'do'lar du'dol'ar
du'dors'ul du'dor'sul
du'eben du'e'ben
du'eg'rand du'e'grand
du'elektrod du'elektr'od
du'element duel'e'ment duel'em'ent
du'en'a'skit du'e'nask'it
du'faden du'fad'en
du'famili du'fa'mili
du'fenestr du'fen'estr
du'ferdek du'fer'dek
du'flagel du'flag'el dufl'ag'el
du'fragment du'frag'ment
du'generaci du'gene'raci du'gener'ac'i
du'iliard du'ili'ard
du'iliard'obl du'ili'ard'obl
du'iliard'on du'ili'ar'don du'ili'ard'on
du'ilion du'i'lion du'il'ion
du'ilion du'i'lion du'ili'on du'il'ion
du'ilion'obl du'ili'o'nobl du'i'lion'obl
du'ilion'on du'il'ion'on du'i'lion'on du'ili'o'non
du'infan du'in'fan
du'ja'rul du'jar'ul
du'jar'mil du'j'arm'il
du'kap'ul duk'a'pul
du'karbon du'karb'on
du'karpel du'karp'el
du'kilo'gram duk'il'o'gram
du'kin duk'in
du'kin'iĝ duk'in'iĝ
du'kist duk'ist
du'kolor du'kol'or duk'ol'or
du'konkav du'konk'av
du'kontakt duk'on'takt du'kont'akt
du'kor'pec duk'or'pec du'korp'ec
du'korn duk'orn du'kor'n
du'kort duk'ort
du'kotiledon du'kot'ile'don duk'ot'ile'don duk'ot'i'led'on
du'kriteri du'krit'er'i
du'kromat du'krom'at
du'kron duk'ro'n
du'krur'ul duk'rur'ul duk'ru'rul
du'labi du'lab'i
du'later du'la'ter du'lat'er
du'linear du'line'ar du'lin'e'ar
du'lini du'li'ni du'lin'i
du'man duma'n dum'an
du'manier du'mani'er duma'ni'er
du'mas'tul du'mast'ul
du'metal dum'e'tal
du'metal'ism dum'et'alism
du'mezur du'mez'ur
du'mil'jar dum'il'jar dum'ilj'ar
du'miliard dum'iliard
du'minut du'min'ut dum'in'ut
du'molekul du'mole'kul dum'ole'kul du'mol'ek'ul
du'monat dum'on'at du'mon'at
du'monat'ul du'mon'at'ul dum'on'a'tul
du'monat'ul dum'on'at'ul du'mon'at'ul dum'on'a'tul
du'naci dun'ac'i
du'naci'an dun'a'cian dun'ac'ia'n
du'naci'ul dun'ac'i'ul
du'natur dun'at'ur dun'a'tur
du'neŭron dun'eŭr'on du'neŭr'on
du'nivel dun'i'vel
du'nivel dun'i'vel dun'iv'el
du'nom dun'om
du'nomial du'nom'ial dun'om'ial
du'nukle dun'u'kle du'nuk'le
du'o'naŭ'dant du'on'aŭd'ant du'on'aŭ'dant
du'o'nov du'on'ov
du'o'nul du'on'ul
du'o'pec du'op'ec
du'ob'lad du'obl'ad
du'obl'a'cifer du'obl'ac'i'fer du'ob'lac'i'fer
du'obl'a'fort du'ob'laf'ort
du'obl'a'gant du'ob'lag'ant du'o'blag'ant
du'obl'a'parol du'ob'lapar'ol du'obl'a'par'ol
du'obl'a'pen'sag du'ob'lap'en'sag du'obl'a'pens'ag
du'obl'anim du'obl'a'nim
du'obl'anim'ul du'ob'lani'mul du'obl'a'nim'ul
du'obl'aĉ'e'est du'ob'laĉ'e'est
du'obl'i'gant du'obl'ig'ant du'ob'lig'ant
du'obl'ig du'ob'lig
du'obl'ig'at du'ob'lig'at
du'obl'ig'it du'ob'lig'it
du'obl'ul du'ob'lul
du'oksid du'ok'sid
du'okul du'o'kul
du'okul'ec du'o'kul'ec
du'on du'o'n
du'on'adjektiv du'on'adjekt'iv du'on'ad'j'ekt'iv
du'on'adverb du'on'ad'verb
du'on'alud du'on'a'lud
du'on'amor du'on'am'or du'on'a'mor
du'on'analfabet du'onan'alfabet du'on'anal'fab'et
du'on'aper du'o'nap'er du'on'a'per
du'on'apog'ant du'o'nap'o'gant du'on'a'po'gant
du'on'aprob du'o'nap'rob
du'on'arab du'on'a'rab
du'on'arid du'on'a'rid
du'on'arme du'on'arm'e
du'on'arogant du'on'arog'ant du'on'ar'o'gant
du'on'arŝin du'on'ar'ŝi'n
du'on'atent du'on'a'tent du'on'at'ent
du'on'aŭror du'o'naŭ'ror du'on'aŭ'ror du'on'aŭr'or
du'on'aŭtomat du'on'aŭ'tomat du'o'naŭt'om'at
du'on'bankrot du'on'bank'rot
du'on'barbar du'on'barb'ar du'on'bar'bar
du'on'barel du'on'bar'el
du'on'blin'dec du'on'blind'ec
du'on'bol'ig'it du'on'bo'lig'it
du'on'botel du'on'bot'el du'on'bo'tel
du'on'bru'lig'it du'on'brul'ig'it
du'on'buŝel du'on'bu'ŝel du'on'buŝ'el
du'on'civil du'on'ci'vil
du'on'civiliz'it du'on'civil'iz'it du'on'ci'vi'liz'it du'on'ci'vil'iz'it
du'on'civiliz'it du'on'civil'iz'it du'on'ci'vil'iz'it
du'on'civiliz'it'ul du'on'civiliz'i'tul du'on'civil'iz'it'ul du'on'ci'vil'iz'it'ul
du'on'daŭr du'ond'aŭr
du'on'dek du'ond'ek
du'on'dek'du du'ond'ek'du
du'on'delir du'ond'e'lir
du'on'demokrati du'on'demokrat'i du'ond'em'o'krati
du'on'detru du'ond'e'tru du'ond'et'ru
du'on'detru'it du'ond'e'tru'it du'ond'et'ru'it
du'on'di'ig du'ond'i'ig
du'on'di'in du'ond'i'in
du'on'diafan du'ond'ia'fan
du'on'distrikt du'ond'i'strikt
du'on'diven du'ond'iv'en du'ond'i'ven
du'on'divid du'ond'i'vid du'ond'iv'id
du'on'dolar du'on'dol'ar du'ond'o'lar du'ond'ol'ar
du'on'e'kovr du'on'ek'ovr du'o'nek'ovr
du'on'ebri du'on'e'bri du'on'ebr'i
du'on'efik du'on'e'fik
du'on'efik du'on'e'fik du'o'ne'fik
du'on'ekzist du'on'ekz'ist
du'on'elitr du'on'e'litr
du'on'em'ort du'on'e'mort
du'on'epigin du'o'nep'ig'in du'on'e'pig'in
du'on'er'om'pit du'o'ner'om'pit du'on'e'romp'it
du'on'esting'it du'o'nest'ing'it
du'on'fa'lig du'on'fal'ig
du'on'fa'rit du'on'far'it
du'on'fabrik'aĵ du'on'fa'brik'aĵ
du'on'fer'mant du'on'ferm'ant
du'on'feri du'on'fer'i
du'on'ferm'et du'on'fer'met
du'on'fervor du'on'fer'vor
du'on'fi'nit du'on'fin'it
du'on'fianĉ'iĝ du'on'fi'anĉ'iĝ
du'on'fili'n du'on'fil'in du'on'fi'lin
du'on'fin du'on'fi'n
du'on'final du'on'fin'al
du'on'flakon du'on'flak'on
du'on'fluid du'on'flu'id
du'on'foli du'on'fol'i
du'on'for'mit du'on'form'it
du'on'forges'it du'on'for'ge'sit
du'on'formal du'on'form'al du'on'for'mal
du'on'format du'on'form'at du'on'for'mat
du'on'fosili du'on'fos'ili
du'on'fraktur'it du'on'frak'tur'it
du'on'galop du'on'gal'op
du'on'german du'on'ger'man
du'on'hektar du'on'hekt'ar
du'on'hemisfer du'on'hemi'sfer
du'on'hispan du'on'his'pan
du'on'humur du'on'hum'ur
du'on'idiot du'oni'di'ot
du'on'infan du'oni'n'fan
du'on'inform'it du'oni'n'form'it
du'on'insul du'oni'n'sul
du'on'insul'an du'oni'n'sul'an
du'on'intelekt'ul du'oni'n'te'lekt'ul
du'on'invalid du'oni'n'valid du'oni'n'val'id
du'on'invalid'in du'oni'n'valid'in du'oni'n'val'id'in
du'on'islam du'o'nis'lam
du'on'jar'mil du'on'j'arm'il
du'on'kant'ant du'onk'ant'ant
du'on'karb'azid du'onk'arb'azid du'on'karbaz'id
du'on'kilo'gram du'onk'il'o'gram du'onk'il'ogr'am
du'on'kilo'metr du'onk'il'o'metr
du'on'kiras du'on'kir'as du'onk'ir'as du'onk'i'ras
du'on'klas du'onkl'as du'onk'las
du'on'koloni'it du'on'kolon'i'it du'onk'ol'oni'it
du'on'kompat du'on'kom'pat du'onk'om'pat
du'on'kompren du'onk'om'pren
du'on'kompren du'onk'om'pren du'onk'om'pre'n
du'on'kompren'ant du'onk'om'pren'ant
du'on'kompren'ig du'onk'om'pren'ig
du'on'kon'at du'onk'on'at
du'on'konduk'ant du'onk'ond'u'kant
du'on'kondukt'ant du'onk'on'dukt'ant
du'on'konfid'em du'on'kon'fid'em du'onk'on'fid'em
du'on'konsci du'onk'on'sci du'on'kon'sci
du'on'konstern'it du'onk'on'stern'it du'onk'on'ster'nit
du'on'kontinu du'onk'on'tin'u du'onk'ont'in'u du'on'kont'in'u
du'on'konvink du'onk'on'vink
du'on'kor du'onk'or
du'on'kov'it du'onk'o'vit
du'on'kovr'it du'onk'ovr'it du'on'kov'rit du'onk'ov'rit
du'on'kovr'it du'onk'ovr'it du'onk'ov'rit
du'on'kres'kul du'on'kresk'ul
du'on'kreten du'onk're'ten du'onk'ret'en
du'on'krim'ul du'on'kri'mul du'onk'rim'ul
du'on'kron du'onk'ro'n
du'on'kruel du'onk'ru'el
du'on'kuir'it du'onk'u'irit du'onk'u'i'rit
du'on'kur du'onk'ur
du'on'kursiv du'on'kurs'iv
du'on'kvadrat du'on'kvadr'at
du'on'le'vant du'on'lev'ant
du'on'le'vit du'on'lev'it
du'on'lign du'on'lig'n
du'on'lini du'on'lin'i du'on'li'ni
du'on'lun du'on'lu'n
du'on'mal'fer'mant du'on'mal'ferm'ant
du'on'mal'fermat du'on'mal'fer'mat du'on'mal'ferm'at
du'on'mal'varm du'on'malv'arm
du'on'male'stim du'on'mal'estim
du'on'mandat du'on'man'dat
du'on'manik du'on'man'ik
du'on'maraton du'on'mar'ato'n du'on'mar'a'ton
du'on'materi du'on'mat'er'i
du'on'matur du'on'mat'ur
du'on'maŝin du'on'maŝ'in
du'on'metamorfoz du'on'metamorf'oz du'on'met'amorf'oz
du'on'milion du'on'mili'on
du'on'milion du'on'mili'on du'on'mi'lion
du'on'milit du'on'mil'it
du'on'milit du'on'mil'it du'on'mi'lit
du'on'minac du'on'min'ac du'on'mi'n'ac
du'on'minut du'on'min'ut
du'on'mon'dum du'on'mond'um
du'on'monat du'on'mon'at
du'on'monat'ec du'on'mon'at'ec
du'on'mort'ig du'on'mor'tig
du'on'mort'ig'it du'on'mor'tig'it
du'on'mort'int du'on'mor'tint
du'on'naiv du'on'n'a'iv
du'on'nokt du'on'n'okt
du'on'nomad du'on'nom'ad du'on'n'om'ad
du'on'not du'on'n'ot
du'on'nov du'on'n'ov
du'on'nu'dig du'on'nud'ig
du'on'oficial du'on'ofic'ial du'on'o'fic'ial
du'on'oktav du'o'nokt'av
du'on'okup'ad du'on'ok'u'pad du'o'nok'u'pad du'on'o'kup'ad
du'on'om'brum du'o'nombr'um du'on'ombr'um
du'on'ombr du'o'nombr
du'on'ombr'o'polarimetr du'on'ombr'o'polar'i'metr du'o'nombr'op'ol'ari'metr
du'on'orel du'on'o'rel du'o'nor'el
du'on'organiz'it du'on'organ'iz'it
du'on'orient du'o'nori'ent du'on'or'i'ent
du'on'osced du'on'os'ced
du'on'pagan du'on'pag'an
du'on'par'tig du'on'part'ig
du'on'paraliz'it du'on'para'liz'it
du'on'parol du'on'par'ol
du'on'patr'in du'on'patri'n
du'on'pavim'it du'on'pavi'mit du'on'pav'imit
du'on'pel'tet du'on'pelt'et
du'on'petol du'on'pet'ol
du'on'pilk'et du'on'pil'ket
du'on'poent du'on'po'ent
du'on'ponard du'on'po'nard du'on'po'n'ard
du'on'porci du'on'por'ci
du'on'pozici du'on'poz'ic'i
du'on'predik'ant du'on'pred'i'kant du'on'pred'ik'ant
du'on'privat du'on'pri'vat
du'on'procent du'on'pro'cent
du'on'produkt du'on'pro'dukt
du'on'profesi du'on'pro'fe'si
du'on'profil du'on'pro'fil
du'on'promes du'on'pro'mes
du'on'protekt'em du'on'prot'ekt'em
du'on'publik du'on'pub'lik
du'on'rafin'it du'on'rafi'nit
du'on'rapid du'on'rap'id
du'on're'memor du'on'rem'e'mor du'on'rem'em'or du'on're'mem'or
du'on'rekt'ig du'on'rek'tig
du'on'remork du'on'rem'ork
du'on'respekt du'on're'spekt
du'on'rigard du'on'rig'ard
du'on'rimed du'on'rim'ed
du'on'rost'it du'on'ros'tit
du'on'ruin du'on'ru'in
du'on'ruin'ig'it du'on'ru'in'ig'it
du'on'ruman du'on'ru'man du'on'rum'an
du'on'segment du'on'seg'ment
du'on'sekret du'on'sek'ret
du'on'sekur du'on'sek'ur du'on'se'kur
du'on'semajn du'on'se'majn du'on'sem'ajn
du'on'semajn du'on'se'majn du'on'sem'ajn du'on'se'maj'n
du'on'sen'de'pend du'on'send'e'pend
du'on'sen'lum du'on'se'n'lum
du'on'serioz du'on'seri'oz
du'on'si'dig du'on'sid'ig
du'on'sid'ant du'on'si'dant
du'on'silab du'on'si'lab
du'on'silent du'on'si'lent
du'on'simi du'on'sim'i du'on'si'mi
du'on'sintez'at du'on'sin'tez'at
du'on'sitel du'on'si'tel du'on'sit'el
du'on'skatol du'on'skat'ol
du'on'solid du'on'sol'id
du'on'spiral du'on'spir'al
du'on'stabil du'on'stab'il
du'on'sufok du'on'su'fok
du'on'sufok'at du'on'su'fok'at
du'on'sufok'it du'on'su'fok'it
du'on'super du'on'sup'er
du'on'suveren du'on'suv'er'en du'on'su'ver'en du'on'suv'e'ren
du'on'tag du'ont'ag
du'on'tas du'ont'as
du'on'tegment du'on'teg'ment du'ont'eg'ment
du'on'ter du'ont'er
du'on'tim'em du'ont'i'mem
du'on'ton du'ont'on
du'on'trimestr du'ont'rim'estr
du'on'tropik du'ont'ro'pik du'on'trop'ik du'on'tro'pik
du'on'tun du'ont'u'n
du'on'uln du'o'nul'n
du'on'um du'o'num
du'on'valor du'on'val'or
du'on'venen du'on'ven'en
du'on'vi'ret du'on'vir'et
du'on'vila du'on'vil'a du'on'vi'la
du'on'viv'ad du'on'vi'vad
du'on'vizaĝ du'on'viz'aĝ
du'on'vokal du'on'vok'al
du'on'vor'tet du'on'vort'et
du'on'ĉifon du'on'ĉi'fon du'on'ĉif'on
du'on'ŝakal du'on'ŝak'al
du'on'ŝaman du'on'ŝam'an
du'ond'em'e'tit du'ond'em'et'it du'ond'e'met'it
du'ond'i du'on'di
du'ond'i'ec du'on'di'ec
du'ond'ir du'on'dir
du'ond'is'fal'ant du'ond'is'fa'lant
du'ond'or'mant du'on'dorm'ant
du'ond're'sit du'on'dres'it
du'ond'ut du'on'dut
du'oneg'al du'on'egal
du'onk'ant du'on'kant
du'onk'anton du'on'kanton du'on'kant'on
du'onk'apr du'on'kapr
du'onk'lar du'onkl'ar du'on'klar
du'onk'on'duktil du'on'kondukt'il
du'onk'ovr du'on'kovr
du'onk'rur du'on'krur
du'onk'urb du'on'kurb
du'onk'uzin du'on'kuz'in
du'onkl'e'rul du'onk'le'rul du'onkl'er'ul du'on'kler'ul
du'onkl'er du'on'kler
du'onkl'er'ec du'on'kler'ec
du'onkl'in'it du'on'klin'it
du'ont'akt du'on'takt
du'ont'ir du'on'tir
du'ont'ol du'on'tol
du'ont'ord'it du'on'tord'it
du'ont'ral'as du'on'tra'las
du'ont'ral'as'iv du'on'tra'las'iv
du'ont'rib du'on'trib
du'ont'urn du'on'turn du'on'tur'n
du'ont'urn'int du'on'turn'int
du'ont'urn'iĝ du'on'turn'iĝ
du'op'ig du'o'pig
du'ovol du'ov'ol du'o'vol
du'part dup'art
du'part'ig'it du'par'tig'it dup'ar'tig'it
du'parti du'part'i
du'parti'ism du'part'i'ism
du'parti'ism du'part'i'ism dup'art'i'ism
du'paĝ dup'aĝ
du'person du'pers'on
du'person du'pers'on dup'er'son du'per'son
du'person'ec du'pers'on'ec du'per'son'ec dup'er'son'ec
du'pian du'pi'an dup'ia'n
du'pied du'pi'ed
du'pied'ul du'pi'ed'ul
du'pint dup'int
du'polar dup'o'lar dup'ol'ar du'pol'ar
du'polus du'pol'us
du'polus dup'ol'us du'pol'us
du'polus'dens dup'ol'us'dens
du'polus'ec dup'ol'us'ec du'pol'us'ec
du'polus'ig'ad du'pol'us'ig'ad dup'ol'us'ig'ad
du'polus'iĝ du'pol'us'iĝ dup'ol'us'iĝ
du'pord dup'ord
du'pozici dup'oz'ic'i du'poz'ic'i
du'procent du'pro'cent dup'ro'cent
du'punkt dup'unkt
du'rad dur'ad
du'rapid du'rap'id
du'rel dur'el
du'seks'ul du'sek'sul
du'semajn du'sem'ajn du'se'majn
du'semajn du'sem'ajn du'se'majn du'se'maj'n
du'silab du'si'lab
du'silab'ec du'si'lab'ec
du'silab'ig du'si'lab'ig
du'speci du'spec'i
du'stabil du'stab'il
du'stamen du'stam'en
du'stipul du'stip'ul
du'tag dut'ag
du'tavol dut'a'vol
du'tavol dut'av'ol dut'a'vol
du'tegument du'tegu'ment dut'eg'u'ment
du'ten'il dut'e'nil dut'en'il
du'termin du'term'in du'termi'n
du'tip dut'ip
du'trak dut'rak
du'tranĉ dut'ranĉ
du'valor du'val'or
du'valv'perl'ul du'valv'per'lul
du'vir'in du'vi'rin
du'vizaĝ du'viz'aĝ
du'vizaĝ'ul du'viz'aĝ'ul
du'volum du'vol'um
du'volut du'vol'ut
du'ĉambr'ig du'ĉam'brig
du'ĉen du'ĉe'n
du'ĉeval du'ĉe'val
du'ĉeval'pov du'ĉe'val'pov
du'ĝemin du'ĝem'in
du'ŝiling du'ŝil'ing duŝ'il'ing
du'ŝtat'an duŝ'ta'tan
dual du'al
dual'ism du'alism
dual'ist du'a'list
dual'ok du'a'lok
duar du'ar
duar'angul du'a'rang'ul
duar'i'gard duar'ig'ard du'a'rigard
duar'ond du'a'rond
dub'ant du'bant
dub'e'griz dub'eg'riz
dub'e'oliv dub'e'o'liv
dub'ebon du'beb'on dub'e'bon
dub'ef'lav dub'e'flav
dub'end du'bend
dub'er du'ber
dub'esenc dub'e'senc
dub'et du'bet
dub'i'gant dub'ig'ant
dub'ind'ul du'bind'ul
dub'indig dub'ind'ig du'bind'ig
dub'kompren'em dub'kom'pren'em
dub'lad dubl'ad
dub'lant dubl'ant
dub'last du'blast
dub'lin dubl'in du'blin
dub'nivel dub'ni'vel
dub'o'sign du'bos'ig'n dub'os'ig'n
dub'okaz dub'o'kaz
dub'turment dub'tur'ment
dub'ul du'bul
dub'valor dub'val'or
dubel dub'el du'bel
dubl'at dub'lat du'blat
dubl'i'nan dub'lin'an dubl'in'an du'blin'an
dubl'ist dub'list
dubl'it dub'lit du'blit
duble dub'le dubl'e
duel du'el
duel'ad du'el'ad du'e'lad
duel'ant du'e'lant
duel'atest'ant duel'a'test'ant
duel'batal du'elb'at'al
duel'et du'e'let
duel'ont du'el'ont
duel'pet du'el'pet
duel'postul duel'post'ul
duel'ul du'e'lul
duenj du'en'j
duenj'ar du'en'jar
duet du'et
duet'aĝ du'etaĝ
dufl'or du'flor
dugong du'gong
duk'ial du'kial
duk'lad du'klad
duk'lap du'klap
duk'o'land du'kol'and
duk'onk'ul duk'on'kul du'konk'ul du'kon'kul
duk'rur du'krur
duk'urb du'kurb
dukat du'kat duk'at
dukt'et duk'tet
duktil dukt'il
dum'batal dum'bat'al
dum'detru dum'de'tru
dum'elekt dum'e'lekt
dum'etern dum'e'tern dum'eter'n
dum'etern'ec dum'e'tern'ec
dum'feri dum'fer'i
dum'festen dum'fest'en dum'fe'sten
dum'festival dum'fe'stiv'al dum'fest'iv'al
dum'graved dum'grav'ed
dum'il du'mil
dum'il'foj du'mil'foj
dum'il'person dum'il'per'son dum'il'pers'on
dum'ilion du'milion du'mili'on
dum'ilion du'milion dum'i'lion du'mili'on
dum'ilion'ec du'milion'ec du'mili'on'ec dum'i'lion'ec
dum'ir du'mir
dum'kampanj dum'kampan'j dum'kamp'an'j
dum'kongres dum'kon'gres
dum'kurac'ist dum'kur'a'cist
dum'labor dum'lab'or
dum'lecion dum'le'cion
dum'maten dum'mat'en
dum'milit dum'mil'it
dum'milit dum'mil'it dum'mi'lit
dum'minut dum'min'ut
dum'monat dum'mon'at
dum'navig dum'nav'ig
dum'nebul dum'n'ebul
dum'nokt dum'n'okt
dum'parol dum'par'ol
dum'preleg dum'pre'leg
dum'semajn dum'se'majn dum'sem'ajn
dum'sezon dum'se'zon
dum'somer dum'som'er
dum'ven dum've'n
dum'vesper dum'vesp'er
dum'vetur dum've'tur dum'vet'ur
dum'vizit dum'viz'it
dum'vojaĝ dum'voj'aĝ
duma dum'a
dumdum dum'dum
dun du'n
dun'a'skit du'nask'it
dun'ar du'n'ar
dun'as'kitin dun'a'skit'in dun'a'skiti'n du'nask'it'in
dun'gant dung'ant
dun'gej dung'ej
dun'gig dung'ig
dun'gist dung'ist
dun'gitar dung'it'ar dung'i'tar
dun'gitar'an dung'it'ara'n dung'i'tar'an
dun'go'pet dung'op'et dung'o'pet
dun'goril'at dung'o'rilat dung'or'il'at
dun'got dung'ot
dun'grimp'ad dung'rim'pad
dun'ombr du'nombr
dung'agent'ej dung'a'gent'ej dun'gage'n'te'j
dung'ant'ar dung'an'tar dun'gant'ar
dung'e'kultur dung'ek'ul'tur dung'e'kult'ur
dung'i'tin dung'it'in
dung'i'tul dung'it'ul
dung'ig'ad dun'gig'ad
dung'in'tin dung'int'in
dung'it'regiment dung'it'regi'ment
dung'merkat dung'mer'kat
dung'o'kontrakt dung'o'kontr'akt dung'ok'on'trakt
dung'o'kost dung'ok'ost
dung'o'kriteri dung'okr'i'teri dung'o'krit'er'i dung'okr'it'er'i
dung'o'kvant dung'ok'vant
dung'o'labor'ist dung'ol'a'bor'ist
dung'o'lake dung'ol'ake
dung'o'pag dun'go'pag dung'op'ag
dung'o'politik dung'o'poli'tik dung'op'ol'it'ik
dung'o'posten dung'op'ost'en dung'op'o'sten dung'o'post'en
dung'o'prioritat dung'op'rio'rit'at dung'o'prior'it'at
dung'o'proporci dung'op'ro'porci dung'o'prop'or'ci
dung'o'sistem dung'os'is'tem dung'os'ist'em
dung'o'situaci dung'o'situ'ac'i dung'os'it'u'ac'i
dung'o'soldat dung'os'old'at dung'o'sold'at
dung'ofic'ej dung'o'fic'ej
dung'ok'read dung'okr'e'ad
dung'okr'iz dung'ok'riz dung'o'kriz
dung'om'astr dung'o'mastr
dung'omer'kat dung'o'merkat
dung'oportun dung'o'port'u'n
dung'politik dung'poli'tik
dung'soldat dung'sold'at
dunkirk dun'kirk
duoden du'od'en
duoden du'od'en du'o'de'n
duoden'it du'od'e'nit du'od'en'it
duondiametr du'on'diametr
dup'ar'tig du'part'ig du'par'tig
dup'art'iĝ du'part'iĝ
dup'ec du'pec
dupleks du'pleks
duplikat du'pli'kat du'plik'at
duplikat du'pli'kat du'plik'at dup'lik'at
duplikat du'plik'at
dupul dup'ul du'pul
dur'emil du'rem'il
dur'ig du'rig
dur'kor'ul dur'ko'rul
dur'la'kit dur'lak'it
dur'stamf'it dur'stam'fit
duralumin dur'alumin
duri dur'i
duri'lat du'rilat
dut'akt du'takt
dut'rio'n du'tri'on
dut'ur du'tur
duumvir du'um'vir
duŝ'aparat duŝ'a'par'at
duŝ'il du'ŝil
duŝ'kavern duŝ'kav'er'n
duŝ'ta'tan'ec du'ŝtat'an'ec
e'ber'id e'be'rid
e'car ec'ar
e'dom'id ed'om'id
e'dukat eduk'at
e'dukat eduk'at ed'u'kat
e'dukat eduk'at ed'u'kat e'duk'at
e'dukat'in eduk'a'tin eduk'at'in
e'dukat'in eduk'a'tin eduk'at'in ed'u'kat'in
e'dzet edz'et
e'galant egal'ant eg'a'lant
e'gale'facil egal'e'facil egal'ef'ac'il
e'gip'tof'on eg'ip'tof'on
e'gip'tuj eg'ip'tuj
e'gip'tujan eg'ip'tujan eg'ip'tuj'an
e'kal'don'iĝ ek'al'don'iĝ
e'kal'flug ek'al'flug
e'kal'tabl'iĝ ek'al'tabl'iĝ
e'kal'tir ek'al'tir e'kalt'ir
e'kal'ven'int ek'al'ven'int e'kalv'en'int
e'kalt'iĝ ek'alt'iĝ
e'kalv'en ek'al'ven e'kal'ven
e'kam'int ek'am'int
e'kankr'iĝ ek'ankr'iĝ
e'kaper'ad e'kape'rad ek'aper'ad
e'kaper'ant ek'aper'ant
e'kaper'et e'kape'ret
e'kaper'int ek'aper'int
e'kard ek'ard
e'kard'ig e'kar'dig
e'katen'tig ek'atent'ig ek'a'tent'ig
e'katen'tit ek'atent'it ek'a'tent'it
e'kel'ir ek'e'lir
e'kel'parol ek'el'parol ek'el'par'ol
e'kel'send ek'el'send
e'kel'ŝpruc ek'el'ŝpruc
e'kelk'ur ek'el'kur
e'ken'kur ek'en'kur
e'ken'ven ek'en'ven
e'klam ek'lam
e'klar'mont ek'lar'mont ek'larm'ont
e'klav ek'lav
e'klaŭd ek'laŭd
e'kle'gant ek'le'gant ek'leg'ant
e'kle'vant ek'lev'ant ek'le'vant
e'kler'nit ek'lern'it
e'klik ek'lik
e'kofer ek'ofer
e'krajt'ont ek'rajt'ont
e'kre'en'ir ek're'en'ir
e'kre'gant ek'reg'ant ek're'gant
e'kre'ir ek're'ir
e'kred'ir e'kre'dir ek're'dir
e'krek'on ek'rek'on
e'krek'tig ek'rekt'ig ek'rek'tig
e'krem ek'rem
e'krem'al'aper ek'rem'al'aper ek'rem'al'a'per
e'kres'an'iĝ ek're'san'iĝ e'kre'san'iĝ
e'krev'en ek're'ven ek'rev'en e'kre'ven
e'kri'dant ek'rid'ant
e'kri'de'gant ek'rid'eg'ant ek'rid'e'gant
e'kri'de'tint ek'rid'e'tint ek'rid'et'int
e'kriĉ'iĝ ek'riĉ'iĝ
e'kriĉ'iĝ'int ek'riĉ'iĝ'int
e'kron'dir ek'rond'ir ek'ro'n'dir
e'kron'kant ek'ronk'ant ek'ro'n'kant
e'krust ek'rust
e'krust'iĝ'int ek'rust'iĝ'int
e'ksi'dant ek'sid'ant eks'i'dant
e'ksi'gant eks'i'gant eks'ig'ant
e'ksi'got eks'ig'ot eks'i'got
e'ksilen'tint ek'silent'int ek'silen'tint
e'kuz'ad ek'uz'ad
e'kuz'ant ek'uz'ant
e'kuz'at ek'uz'at
e'kuz'it ek'uz'it
e'kverk'int ek'verk'int
e'kvest ek'vest ekv'est
e'kvi'dat ek'vid'at ekv'i'dat
e'kvi'dig ek'vid'ig ekv'i'dig ekv'id'ig
e'lang'lig'it el'angl'ig'it
e'lapar'tig el'apart'ig
e'lard'iĝ'int el'ard'iĝ'int
e'laŭ'dat el'aŭd'at e'laŭd'at el'aŭ'dat
e'laŭt'iĝ el'aŭt'iĝ
e'len ele'n e'le'n
e'lin'gig'int el'ing'ig'int eli'n'gig'int
e'lir el'ir
e'lir'aĵ el'ir'aĵ
e'lirl'ok e'lir'lok
e'luz'ad el'uz'ad
e'luz'at el'uz'at
e'luz'it'ec el'uz'it'ec
e'met em'et
e'mul em'ul
e'naŭ'tig en'aŭt'ig en'aŭ'tig e'naŭt'ig
e'nest en'est
e'nest'ad en'est'ad
e'ni'got'aĵ en'ig'ot'aĵ en'i'got'aĵ
e'ni'rad en'i'rad en'ir'ad
e'ni'rig en'i'rig
e'ni'rig en'ir'ig en'i'rig
e'ni'rig'it en'i'rig'it en'ir'ig'it
e'nit en'it
e'nombr en'ombr
e'non en'on e'no'n
e'nor'dig e'nord'ig en'ord'ig en'or'dig
e'nord'it en'ord'it
e'rig er'ig
e'rig'it er'ig'it
e'rit're er'i'tre
e'ro'plen er'op'len er'o'plen
e'tan eta'n
e'tan eta'n e'ta'n
e'tan'at eta'n'at
e'tem'ul et'e'mul
e'ten et'en e'te'n
e'tet et'et
e'tig et'ig
e'tin et'in
e'tio'pian etiop'ia'n et'io'pian et'i'opi'an
e'trad et'rad
e'trol et'rol
e'tuli'n e'tul'in et'u'lin
e'tuli'net et'ul'i'net
e'ĥil eĥ'il
eben e'ben
eben e'ben e'be'n
eben'a'voj eben'av'o'j e'ben'av'o'j e'be'nav'o'j
eben'an e'be'nan e'ben'an
eben'aĵ e'ben'aĵ
eben'aĵ e'ben'aĵ e'be'n'aĵ
eben'aĵ'ar eben'a'ĵar e'ben'aĵ'ar
eben'aĵ'eg e'ben'aĵ'eg
eben'aĵ'et eben'a'ĵet e'ben'aĵ'et
eben'bat e'ben'bat
eben'bat'it e'ben'bat'it
eben'e'jet eben'ej'et e'ben'ej'et
eben'ec e'ben'ec
eben'ej e'ben'ej
eben'ej e'ben'ej e'be'ne'j
eben'i'gant eben'ig'ant e'ben'ig'ant
eben'ig e'ben'ig
eben'ig'ad e'ben'ig'ad
eben'ig'it e'ben'ig'it
eben'iĝ e'ben'iĝ
eben'kur e'ben'kur e'benk'ur
eben'land e'ben'land
eben'rand e'ben'rand
eben'region eben'regi'on
eben'ter e'bent'er
eben'tord e'bent'ord
eben'tord'iĝ e'bent'ord'iĝ
eben'vast e'ben'vast
ebl'at e'blat
ebl'i'gant ebl'ig'ant
ebl'u'lin e'blu'lin ebl'ul'in
ebol e'bol
ebon e'bon
ebon e'bon e'bo'n
ebon'ac e'bon'ac e'bo'n'ac
ebon'arb e'bon'arb
ebon'arbust ebon'ar'bust
ebon'kolor ebon'kol'or
ebonit ebon'it e'bonit
ebr'ie'mul ebri'e'mul
ebr'iu'lin ebri'u'lin ebri'ul'in e'bri'ul'in
ebri e'bri ebr'i
ebri'a'voĉ ebr'ia'voĉ
ebri'aĉ e'bri'aĉ
ebri'aĵ e'bri'aĵ
ebri'e'gul ebri'eg'ul ebr'ie'gul e'bri'eg'ul
ebri'ec e'bri'ec
ebri'eg e'bri'eg
ebri'eg'ig ebr'ie'gig ebri'e'gig e'bri'eg'ig
ebri'eg'iĝ e'bri'eg'iĝ
ebri'em e'bri'em
ebri'et e'bri'et
ebri'et'ec e'bri'et'ec
ebri'et'iĝ e'bri'et'iĝ
ebri'ig e'bri'ig ebr'i'ig
ebri'ig ebr'i'ig
ebri'ig'ad e'bri'ig'ad ebr'i'ig'ad
ebri'ig'ant ebri'i'gant e'bri'ig'ant ebr'i'ig'ant
ebri'ig'ant ebri'i'gant ebr'i'ig'ant
ebri'ig'aĵ ebr'i'ig'aĵ e'bri'ig'aĵ
ebri'ig'int ebr'i'ig'int e'bri'ig'int
ebri'ig'it e'bri'ig'it ebr'i'ig'it
ebri'ir ebr'i'ir e'bri'ir
ebri'iĝ e'bri'iĝ ebr'i'iĝ
ebri'iĝ'ad e'bri'iĝ'ad ebr'i'iĝ'ad
ebri'iĝ'ant e'bri'iĝ'ant ebr'i'iĝ'ant
ebri'iĝ'int ebr'i'iĝ'int e'bri'iĝ'int
ebri'ul e'bri'ul
ebul e'bul
ebulioskop ebul'io'skop
ebur e'bur
ebur'an e'bur'an e'bu'ran
ebur'aĵ e'bur'aĵ
ebur'ec e'bur'ec
ebur'inkrust'it ebur'ink'rust'it ebur'in'krust'it
ebur'kolor e'burk'ol'or
ebur'ne e'bur'ne
ebur'nigr e'bur'nigr
ebur'tur e'bur'tur
eci e'ci ec'i
eci'primordi eci'pri'mord'i eci'prim'ord'i e'cipr'i'mord'i
eci'spor e'cis'por
ecidi eci'di e'cid'i
ed'u'kantin ed'u'kanti'n
ed'u'kitin eduk'it'in ed'u'kiti'n
ed'zigot edz'ig'ot edz'i'got
ed'zini'got edz'in'ig'ot edz'in'i'got
ed'zini'ĝem edz'in'i'ĝem edz'in'iĝ'em
eda ed'a e'da
edam e'dam
edem ed'em
eden ed'en
eden ed'en e'de'n
edentat e'dent'at
edif'ad ed'i'fad
edif'ant ed'i'fant
edif'at ed'i'fat
edif'ig'ant edif'i'gant ed'i'fig'ant
edif'it ed'i'fit
edikt e'dikt ed'ikt
edikt'it ed'ik'tit e'dikt'it
edil ed'il e'dil
edinburg ed'in'burg e'din'burg
edip ed'ip
edip'kompleks edip'kom'pleks
edison e'dis'on ed'i'son
editor ed'i'tor
editor ed'i'tor ed'it'or
editor'it ed'i'tor'it ed'it'o'rit
eduard ed'u'ard
eduk e'duk
eduk'ad ed'u'kad e'duk'ad
eduk'ad'eksport'ant eduk'ad'eks'port'ant eduk'ad'ek'sport'ant
eduk'ad'firma eduk'ad'firm'a
eduk'ad'sistem ed'u'kad'sistem
eduk'administr eduk'ad'ministr
eduk'administr'in eduk'ad'ministr'in eduk'ad'min'istri'n ed'u'kadmi'nis'tri'n
eduk'ant ed'u'kant
eduk'ant ed'u'kant e'duk'ant
eduk'art e'duk'art ed'u'kart
eduk'cel e'duk'cel
eduk'ebl e'duk'ebl
eduk'ec e'duk'ec
eduk'ej e'duk'ej
eduk'ej e'duk'ej ed'u'ke'j
eduk'ej'estr'in eduk'ej'e'stri'n
eduk'em e'duk'em
eduk'end e'duk'end
eduk'frat e'duk'frat
eduk'fuŝ e'duk'fuŝ
eduk'i'lar eduk'il'ar e'duk'il'ar ed'u'kil'ar
eduk'ig e'duk'ig
eduk'il ed'u'kil e'duk'il
eduk'ind e'duk'ind
eduk'instanc eduk'in'stanc
eduk'int e'duk'int
eduk'int'in eduk'in'tin ed'u'kin'tin e'duk'int'in
eduk'ist ed'u'kist
eduk'ist'in eduk'is'tin ed'u'kis'tin ed'u'kist'in
eduk'ist'in eduk'is'tin ed'u'kist'in
eduk'it ed'u'kit e'duk'it
eduk'it'ec ed'u'kit'ec e'duk'it'ec
eduk'iĝ e'duk'iĝ
eduk'iĝ'ad e'duk'iĝ'ad
eduk'iĝ'int e'duk'iĝ'int
eduk'manier eduk'mani'er
eduk'material eduk'materi'al
eduk'metod eduk'met'od e'duk'metod
eduk'ministeri eduk'mini'ster'i
eduk'nivel e'duk'nivel eduk'ni'vel
eduk'o'sistem eduk'os'ist'em eduk'os'is'tem ed'u'kos'ist'em
eduk'ofic'ist eduk'o'fi'cist
eduk'ont ed'u'kont
eduk'plan e'duk'plan
eduk'politik eduk'poli'tik
eduk'princip eduk'princ'ip
eduk'program eduk'pro'gram
eduk'rimed ed'u'krim'ed
eduk'scienc e'duk'scienc
eduk'seminari eduk'semi'n'ari
eduk'terapi eduk'tera'pi e'dukt'era'pi
eduk'vojaĝ eduk'voj'aĝ e'duk'vojaĝ
edz'i'gant edz'ig'ant
edz'in'balkon edz'in'bal'kon
edz'in'ig'i'tin edz'in'ig'it'in
edz'in'iĝ'donac edz'in'iĝ'don'ac
edz'in'iĝ'o'pov edz'in'iĝ'op'ov
edz'in'iĝ'ont'in edz'in'iĝ'on'tin
edz'in'iĝ'op'ret edz'in'iĝ'o'pret
edz'in'iĝ'ov'est edz'in'iĝ'o'vest
edz'in'mort'ig'int edz'in'mor'tig'int
edz'in'o'anĝel edz'in'o'an'ĝel
edz'infan edz'in'fan
edz'iĝ'akompan'ant'ar edz'iĝ'akompan'an'tar edz'iĝ'a'kompan'ant'ar edz'iĝ'a'kom'pan'ant'ar
edz'iĝ'atest'ant edz'iĝ'a'test'ant
edz'iĝ'banked edz'iĝ'bank'ed
edz'iĝ'dat're'ven edz'iĝ'da'tre'ven edz'iĝ'dat'rev'en
edz'iĝ'e'mul edz'i'ĝem'ul
edz'iĝ'kandidat edz'iĝ'kandi'dat edz'iĝ'kandid'at
edz'iĝ'kompani'an edz'iĝ'kompan'ia'n edz'iĝ'kom'pan'ia'n
edz'iĝ'kontrakt edz'iĝ'kon'trakt edz'iĝ'kontr'akt
edz'iĝ'kostum edz'iĝ'kost'um
edz'iĝ'liturgi edz'iĝ'li'turg'i
edz'iĝ'o'donac edz'iĝ'o'don'ac edz'iĝ'od'on'ac
edz'iĝ'o'nokt edz'iĝ'on'okt
edz'iĝ'o'propon edz'iĝ'o'prop'on
edz'iĝ'o'tag edz'iĝ'ot'ag
edz'iĝ'o'vojaĝ edz'iĝ'o'voj'aĝ
edz'iĝ'op'et edz'iĝ'o'pet
edz'iĝ'op'ov edz'iĝ'o'pov
edz'iĝ'permes edz'iĝ'per'mes
edz'iĝ'proklam edz'iĝ'pro'klam
edz'iĝ'promes edz'iĝ'pro'mes
edz'iĝ'propon edz'iĝ'prop'on
edz'iĝ'vojaĝ edz'iĝ'voj'aĝ
edz'matur edz'mat'ur
edz'o'figur edz'o'fig'ur
edz'o'hav ed'zo'hav
edz'o'lit edz'ol'it ed'zo'lit
edz'o'par ed'zo'par edz'op'ar
edz'o'ring edz'or'ing
edz'od'is'ig edz'o'dis'ig ed'zo'dis'ig
edz'olig edz'o'lig
edz'olig'it edz'o'lig'it
edz'olig'iĝ edz'o'lig'iĝ
efeb e'feb
efedr e'fedr
efedr e'fedr ef'edr
efedr'ac e'fedr'ac ef'edr'ac
efedr'in e'fedr'in ef'edr'in ef'ed'rin
efekt ef'ekt
efekt'ad ef'ekt'ad
efekt'am e'fek'tam ef'ek'tam ef'ekt'am
efekt'ig ef'ek'tig ef'ekt'ig e'fek'tig
efekt'il ef'ekt'il
efektiv efekt'iv
efektiv efekt'iv ef'ekt'iv
efektiv'aĵ efekt'iv'aĵ ef'ekt'iv'aĵ
efektiv'ec efekt'iv'ec ef'ekt'iv'ec
efektiv'i'kant efektiv'ik'ant efekt'iv'ik'ant
efektiv'ig efekt'iv'ig
efektiv'ig efekt'iv'ig ef'ekt'iv'ig
efektiv'ig'ad efekt'iv'ig'ad ef'ekt'iv'ig'ad
efektiv'ig'ant efektiv'i'gant efekt'iv'ig'ant
efektiv'ig'at efekt'iv'ig'at
efektiv'ig'at efekt'iv'ig'at ef'ekt'iv'ig'at
efektiv'ig'ebl efekt'iv'ig'ebl
efektiv'ig'ebl efekt'iv'ig'ebl ef'ekt'iv'ig'ebl
efektiv'ig'ebl'ec efekt'iv'ig'ebl'ec ef'ekt'iv'ig'ebl'ec
efektiv'ig'end efekt'iv'ig'end
efektiv'ig'il efekt'i'vigil efekt'iv'ig'il
efektiv'ig'ind efekt'iv'ig'ind
efektiv'ig'int efekt'iv'ig'int
efektiv'ig'it efekt'iv'ig'it
efektiv'ig'it efekt'iv'ig'it ef'ekt'iv'ig'it
efektiv'ig'ont efekt'iv'ig'ont
efektiv'ig'ot efektiv'i'got efekt'iv'ig'ot
efektiv'iĝ efekt'iv'iĝ
efektiv'iĝ efekt'iv'iĝ ef'ekt'iv'iĝ
efektiv'iĝ'ant efekt'iv'iĝ'ant
efektiv'iĝ'ant efekt'iv'iĝ'ant ef'ekt'iv'iĝ'ant
efektiv'iĝ'int efekt'iv'iĝ'int
efektiv'iĝ'ont efekt'iv'iĝ'ont
efelid e'fel'id
efelid'on'hav ef'eli'don'hav e'fel'id'on'hav
efemer ef'e'mer
efemer ef'e'mer e'fe'mer
efemer'aĵ ef'e'mer'aĵ
efemer'ec e'fe'mer'ec ef'e'mer'ec
efemer'ec ef'e'mer'ec
efemerid efemer'id ef'em'e'rid ef'e'mer'id
efemeropter efemer'opt'er ef'e'merop'ter
efik e'fik
efik e'fik ef'ik
efik'ad ef'i'kad e'fik'ad
efik'anc e'fik'anc
efik'ant e'fik'ant ef'i'kant
efik'ant ef'i'kant
efik'at e'fik'at ef'i'kat
efik'aĉ e'fik'aĉ ef'i'kaĉ
efik'aĵ ef'ik'aĵ e'fik'aĵ
efik'ec e'fik'ec
efik'ec e'fik'ec ef'ik'ec
efik'eg e'fik'eg
efik'eg e'fik'eg ef'ik'eg
efik'ej e'fik'ej
efik'em e'fik'em
efik'et ef'i'ket
efik'ig e'fik'ig
efik'ig ef'ik'ig e'fik'ig
efik'il ef'i'kil e'fik'il
efik'int e'fik'int
efik'it ef'i'kit e'fik'it
efik'iĝ ef'ik'iĝ e'fik'iĝ
efik'labor ef'i'klab'or
efik'o'plen efik'op'len ef'i'kopl'en
efik'ont ef'i'kont
efik'plen e'fik'plen
efik'produkt efik'pro'dukt
efik'zon e'fik'zon
efloresk e'flor'esk
efloresk'ad e'flor'esk'ad
efloresk'aĵ e'flor'esk'aĵ
efluv ef'luv
efod ef'od
efrat e'frat ef'rat
efrit e'frit ef'rit
efron ef'ro'n
eg'agr'ad eg'a'grad e'gag'rad eg'ag'rad
eg'alism egal'ism
eg'ip'tan e'gip'tan
eg'ip'tan e'gip'tan eg'ip'ta'n
eg'ip'tanin e'gip'tanin eg'ip'tan'in
eg'kapacit eg'kap'ac'it eg'kap'a'cit
eg'statur eg'stat'ur
eg'ul e'gul
egal e'gal
egal e'gal eg'al
egal'angul e'galang'ul eg'a'lang'ul
egal'aĝ'ul e'gal'aĝ'ul
egal'aĵ e'gal'aĵ
egal'aĵ e'gal'aĵ eg'al'aĵ
egal'bon e'galb'on e'gal'bon
egal'branĉ e'galb'ranĉ
egal'dimensi egal'di'mens'i
egal'distanc egal'di'stanc
egal'ebl'ec e'gal'ebl'ec
egal'ebon e'gale'bon
egal'ec e'gal'ec
egal'ec'o'sign egal'ec'os'ig'n
egal'efik e'gale'fik
egal'em eg'a'lem e'gal'em
egal'fiks e'gal'fiks
egal'form e'gal'form
egal'fort e'gal'fort
egal'grad e'galg'rad
egal'grand e'galg'rand
egal'ig e'gal'ig eg'a'lig
egal'ig eg'a'lig
egal'ig'ant e'gali'gant egal'i'gant
egal'ig'at e'gal'ig'at eg'a'lig'at
egal'ig'em e'gali'gem
egal'ig'il eg'a'lig'il e'gal'ig'il
egal'ig'int eg'a'lig'int
egal'ig'it e'gal'ig'it eg'a'lig'it
egal'ig'it eg'a'lig'it
egal'intens egal'in'tens e'galin'tens e'gali'n'tens
egal'it eg'alit
egal'iĝ e'gal'iĝ
egal'iĝ'ad e'gal'iĝ'ad
egal'klar e'gal'klar
egal'kolor egal'kol'or e'gal'kolor
egal'kuraĝ egal'kur'aĝ
egal'later e'gall'at'er
egal'lok e'gal'lok e'gall'ok
egal'manier egal'mani'er
egal'mult e'gal'mult
egal'nivel e'gal'nivel egal'ni'vel
egal'nivel'ec egal'ni'vel'ec e'gal'nivel'ec
egal'nombr egal'n'ombr
egal'parti egal'part'i
egal'paŝ e'gal'paŝ
egal'paŭz e'gal'paŭz
egal'pes e'gal'pes
egal'pez e'gal'pez
egal'potencial egal'potenc'ial
egal'rajt e'gal'rajt
egal'rajt'ec e'gal'rajt'ec
egal'rajt'ig egal'raj'tig
egal'rajt'ul'in egal'raj'tuli'n
egal'rang e'gal'rang
egal'rang'ec e'gal'rang'ec
egal'rapid egal'rap'id
egal'ritm e'gal'ritm
egal'senc e'gal'senc
egal'sign e'gal'sign
egal'stat e'gal'stat
egal'talent egal'ta'lent
egal'ton e'gal'ton eg'alt'on
egal'ul eg'a'lul e'gal'ul
egal'ul'in egal'u'lin e'gal'ul'in eg'a'lul'in
egal'valor egal'val'or
egal'valor egal'val'or e'gal'valor
egal'volont egal'vol'ont
egal'ĝoj e'gal'ĝoj
egal'ŝanc e'gal'ŝanc
ege eg'e e'ge
ege'mal'jun e'gem'al'jun
ege'od'e'ven e'geo'dev'en e'geod'e'ven
egeri e'ger'i
egid eg'id
egilop eg'il'op eg'i'lop
egipti'n e'gip'tin eg'ip'tin
egist eg'ist e'gist
eglanteri eg'lan'teri eg'lant'er'i
eglefin eg'le'fin
ego eg'o e'go
ego'cent'rism ego'centr'ism
ego'ism e'go'ism
ego'ism'aĵ e'go'ism'aĵ
ego'ist e'go'ist
ego'ist'ig ego'is'tig
ego'ist'in ego'is'tin
egopodi ego'podi ego'pod'i
egret eg'ret
egret'arde eg're'tard'e
egret'aspekt egret'a'spekt
egret'o'hav eg'ret'o'hav
ej e'j
ej'et e'jet
ejakul e'jak'ul ej'a'kul
ejektiv ej'ekt'iv
ejfel ej'fel
ejfel'tur ej'fel'tur ej'felt'ur
ejfel'tur ej'felt'ur
ejfel'tur'form ej'felt'ur'form
ejgen ej'gen ej'ge'n
ejnŝtejni ejnŝtejn'i
ek'abomen e'kab'omen
ek'abon e'kab'on ek'a'bon
ek'adiaŭ e'kadi'aŭ
ek'admir e'kadm'ir
ek'admon e'kadm'on
ek'ador ek'a'dor e'kad'or
ek'agit ek'ag'it
ek'agit'iĝ ek'ag'it'iĝ
ek'agoni ek'ag'oni ek'ag'o'ni ek'ag'on'i
ek'akcel e'kak'cel
ek'akompan ek'a'kompan
ek'akompan ek'a'kompan ek'a'kom'pan
ek'akord ek'a'kord
ek'aktiv e'kakt'iv ek'akt'iv
ek'aktiv'iĝ e'kakt'iv'iĝ ek'akt'iv'iĝ
ek'akuz ek'a'kuz e'kak'uz
ek'al'teg'iĝ e'kal'teg'iĝ e'kalt'eg'iĝ
ek'alarm ek'a'larm
ek'ali'aspekt ek'ali'as'pekt ek'a'lias'pekt ek'ali'a'spekt
ek'alp'ren ek'al'pren ek'al'pre'n
ek'am e'kam
ek'amar'iĝ ek'a'mar'iĝ
ek'amas ek'a'mas e'kam'as
ek'amas'iĝ e'kam'as'iĝ ek'a'mas'iĝ
ek'amik'iĝ e'kam'ik'iĝ
ek'amor e'kam'or ek'a'mor
ek'amuz ek'a'muz e'kam'uz
ek'analiz e'kanal'iz ek'anal'iz ek'an'aliz
ek'anim ek'a'nim
ek'anim'iĝ ek'a'nim'iĝ
ek'anonc'it ek'anon'cit e'kanon'cit
ek'anstataŭ ek'ans'ta'taŭ ek'an'stat'aŭ e'kan'stat'aŭ
ek'ant e'kant
ek'antaŭ'en'ir e'kant'aŭ'en'ir
ek'aparten ek'apart'en
ek'aparten ek'apart'en ek'a'part'en
ek'aper e'kaper
ek'aper'ont e'kaper'ont
ek'aplaŭd ek'a'plaŭd
ek'aplik ek'a'plik
ek'aplik'ad ek'a'pli'kad ek'a'plik'ad
ek'aplik'iĝ ek'a'plik'iĝ
ek'aprez ek'a'prez
ek'aprob e'kapr'ob
ek'ar'dig e'kard'ig e'kar'dig
ek'aranĝ ek'a'ranĝ
ek'argument ek'arg'u'ment
ek'arm e'karm
ek'arom e'kar'om
ek'ascend ek'as'cend
ek'aspekt ek'as'pekt ek'a'spekt
ek'atak ek'a'tak
ek'atak'eg ek'a'tak'eg
ek'atend ek'a'tend
ek'atent ek'a'tent
ek'avert'ont ek'a'vert'ont
ek'avid e'kav'id ek'a'vid
ek'aĉet e'kaĉ'et ek'aĉ'et
ek'aŭd'ant ek'aŭ'dant
ek'aŭd'ig ek'aŭ'dig
ek'aŭror e'kaŭr'or
ek'bala ek'bal'a
ek'balan'cet ek'balanc'et ek'bala'n'cet
ek'balbut ek'bal'but
ek'batal ek'bat'al
ek'bedaŭr ek'be'daŭr
ek'ben ek'be'n
ek'bezon ek'be'zon
ek'bezon ek'be'zon ek'be'zo'n
ek'bicikl ek'bi'cikl
ek'bicikl'int ek'bi'cikl'int
ek'bivak ek'bi'vak
ek'bo'jet ek'boj'et
ek'bo'lant ek'bol'ant
ek'bo'leg ek'bol'eg
ek'bo'lig ek'bol'ig
ek'bobel'ad ek'bob'e'lad
ek'boj ek'bo'j
ek'bojkot ek'boj'kot
ek'bombard ek'bomb'ard
ek'bon'kondut'iĝ ek'bon'kon'dut'iĝ
ek'bri'leg ek'bril'eg
ek'bri'lig ek'bril'ig
ek'bril'ad ek'bri'lad
ek'bril'ant ek'bri'lant
ek'bril'aĉ ek'bri'laĉ
ek'bril'et ek'bri'let
ek'bril'ig'ad ek'bri'lig'ad
ek'bru'lant ek'brul'ant
ek'bru'leg ek'brul'eg
ek'bru'lem ek'brul'em
ek'bru'lig ek'brul'ig
ek'bru'lig'at ek'brul'ig'at
ek'bru'lig'int ek'brul'ig'int
ek'brul'ad ek'bru'lad
ek'brul'et ek'bru'let
ek'brul'et'int ek'brul'e'tint
ek'brul'i'gant ek'brul'ig'ant ek'bru'lig'ant
ek'brul'ig'ad ek'bru'lig'ad
ek'brul'ig'anti'n ek'brul'i'gant'in
ek'brul'ig'ebl ek'bru'lig'ebl
ek'brul'ig'il ek'bru'lig'il
ek'brul'ig'it ek'bru'lig'it
ek'brul'ig'ont ek'bru'lig'ont
ek'burĝon ek'burĝ'on
ek'cirkul ek'cirk'ul
ek'cirkul'ig ek'cirku'lig ek'cirk'ul'ig
ek'daŭr'ig ek'daŭ'rig
ek'daŭr'ig'int ek'daŭ'rig'int
ek'de'pren ek'de'pre'n
ek'de'ven ek'dev'en
ek'decid ek'dec'id
ek'defend ek'de'fend
ek'degel ek'de'gel
ek'degener ek'de'gener
ek'deklam ek'de'klam
ek'delir ek'de'lir
ek'desegn ek'des'eg'n ek'de'seg'n
ek'detru ek'de'tru
ek'deĉifr ek'de'ĉifr
ek'dialog ek'di'a'log
ek'diktator ek'diktat'or
ek'diluv ek'dil'uv ek'di'luv
ek'dir'eg ek'di'reg
ek'direkt ek'di'rekt
ek'direkt'iĝ ek'di'rekt'iĝ ek'dir'ekt'iĝ
ek'diskut ek'di'skut ek'disk'ut
ek'diskut'ig ek'di'skut'ig ek'disk'ut'ig
ek'dispon ek'dis'po'n
ek'disput ek'di'sput
ek'disput ek'dis'put ek'di'sput
ek'disput'int ek'di'sput'int
ek'diven ek'di'ven ek'di've'n
ek'divid ek'di'vid
ek'do'lori'get ek'dolor'ig'et ek'dol'o'rig'et
ek'dokument ek'dok'u'ment
ek'dolor ek'dol'or
ek'dor'maĉ ek'dorm'aĉ
ek'dor'met ek'dorm'et
ek'dor'mont ek'dorm'ont
ek'dorm'ant ek'dor'mant
ek'dorm'et'iĝ ek'dor'met'iĝ
ek'du'kad ek'duk'ad
ek'e'lir'ont e'kel'ir'ont
ek'efik ek'e'fik
ek'efik ek'ef'ik e'ke'fik ek'e'fik
ek'ekskurs ek'eks'kurs e'keks'kurs
ek'ekspluat e'keks'plu'at ek'eks'plu'at
ek'ekzamen ek'ekz'amen
ek'ekzist ek'ekz'ist
ek'ekzist'ant ek'ekz'ist'ant
ek'ekzist'iĝ ek'ekz'ist'iĝ
ek'el'don e'kel'don
ek'el'don'ad e'kel'don'ad
ek'el'don'ant e'kel'don'ant
ek'el'lum e'kel'lum
ek'el'met e'kel'met
ek'el'star e'kel'star
ek'elekt e'kel'ekt ek'e'lekt
ek'elektr'ig'it ek'elekt'rig'it ek'e'lekt'rig'it
ek'element ek'ele'ment e'kel'em'ent ek'e'lem'ent
ek'emerĝ ek'e'merĝ
ek'emoci'iĝ e'ke'moci'iĝ ek'e'moci'iĝ
ek'en'ŝlim'iĝ e'ken'ŝlim'iĝ
ek'enket e'ken'ket ek'en'ket
ek'entrepren ek'entre'pren
ek'entrepren ek'entre'pren e'kent'rep'ren
ek'entrepren'ist ek'entre'pren'ist
ek'enu e'ke'nu e'ken'u ek'e'nu
ek'enu e'ken'u ek'e'nu
ek'enu'ig e'ken'u'ig
ek'envi ek'en'vi e'ken'vi e'ke'n'vi
ek'epidemi'iĝ e'kep'ide'mi'iĝ
ek'erar e'ker'ar ek'e'rar
ek'est e'kest
ek'est'ant e'kest'ant
ek'est'aĵ e'kest'aĵ
ek'est'ig e'kest'ig
ek'est'int e'kest'int
ek'est'iĝ e'kest'iĝ
ek'est'iĝ'int e'kest'iĝ'int
ek'est'o'mekanism e'kest'om'ek'an'ism ek'e'stom'ek'an'ism
ek'esting'iĝ e'kest'ing'iĝ ek'est'ing'iĝ
ek'etend ek'e'tend
ek'etend'iĝ ek'e'tend'iĝ
ek'evident'ebl ek'e'vi'dent'ebl
ek'evident'iĝ ek'e'vi'dent'iĝ
ek'evolu ek'e'vol'u
ek'evolu'ant ek'e'vol'u'ant
ek'fa'lig ek'fal'ig
ek'fabrik'ad ek'fa'brik'ad
ek'faj'fet ek'fajf'et
ek'faj'fint ek'fajf'int
ek'faj'font ek'fajf'ont
ek'faj'rig'int ek'fajr'ig'int
ek'fajr'ig'it ek'faj'rig'it
ek'fal'eg ek'fa'leg
ek'fal'et ek'fa'let
ek'famili ek'fa'mili
ek'fanfar ek'fan'far
ek'fanfaron ek'fanfar'on
ek'fantazi ek'fant'az'i
ek'far'ot ek'fa'rot
ek'favor ek'fa'vor ek'fav'or
ek'feb'reg ek'febr'eg
ek'febl'et'iĝ ek'feb'let'iĝ
ek'feri ek'fer'i
ek'fermat ek'ferm'at ek'fer'mat
ek'fervor ek'fer'vor
ek'fetor ek'fe'tor
ek'firma ek'firm'a
ek'flagr'ad ek'flag'rad
ek'flagr'ig ek'flag'rig
ek'flam'i'gant ek'flam'ig'ant
ek'flam'iĝ'em ek'flam'i'ĝem
ek'flu'gant ek'flug'ant
ek'flu'gig ek'flug'ig
ek'flug'ad'ant ek'flug'a'dant
ek'flug'et ek'flu'get
ek'foli ek'fol'i
ek'foli'iĝ ek'fol'i'iĝ
ek'for'galop ek'for'gal'op
ek'for'konduk'ant ek'fork'ond'u'kant
ek'for'rigard ek'for'rig'ard
ek'for'trot ek'fort'rot
ek'for'vojaĝ ek'for'voj'aĝ
ek'fork'ur ek'for'kur
ek'fort'ig ek'for'tig
ek'fort'ir ek'for'tir
ek'ful'mant ek'fulm'ant
ek'funkci ek'funk'ci
ek'funkci'ad ek'funk'ci'ad
ek'funkci'ig ek'funk'ci'ig
ek'funkci'ig'ant ek'funkci'i'gant ek'funk'ci'ig'ant
ek'funkci'ig'at ek'funk'ci'ig'at
ek'funkci'ig'it ek'funk'ci'ig'it
ek'funkci'int ek'funk'ci'int
ek'funkci'iĝ ek'funk'ci'iĝ
ek'furioz ek'furi'oz
ek'furioz'em ek'furi'oz'em
ek'furioz'int ek'furi'oz'int
ek'furioz'iĝ ek'furi'oz'iĝ
ek'furor ek'fur'or
ek'furor'ad ek'fur'o'rad ek'fur'or'ad
ek'galimati ek'gali'mat'i
ek'galop ek'gal'op
ek'galop'eg ek'gal'o'peg ek'gal'op'eg
ek'genu ek'gen'u
ek'genu'ant ek'gen'u'ant
ek'genu'int ek'gen'u'int
ek'genu'ont ek'gen'u'ont
ek'glaci'iĝ'int ek'glac'i'iĝ'int
ek'gli'mant ek'glim'ant
ek'gratul ek'grat'ul
ek'halt'ig ek'hal'tig
ek'hidroliz ek'hidr'ol'iz
ek'hipotez ek'hipo'tez
ek'horor ek'hor'or
ek'hura ek'hur'a
ek'hurl'et ek'hur'let
ek'ident'ig eki'dent'ig eki'de'n'tig ek'ide'n'tig
ek'imit eki'mit e'kim'it
ek'impet e'kim'pet
ek'impost'ad e'kim'post'ad
ek'impres e'kim'pres
ek'impuls e'kim'puls
ek'indign ekin'dign ek'indig'n
ek'inform ekin'form
ek'iniciat ek'inici'at
ek'instal'iĝ ekin'stal'iĝ
ek'inter'trakt ekin'ter'trakt
ek'interes'it ek'inter'e'sit ekin'ter'e'sit
ek'invad ekin'vad e'kin'vad
ek'ir e'kir
ek'ir'aĉ e'kir'aĉ
ek'jubil ek'ju'bil
ek'kalkul ek'kalk'ul
ek'kalkul'int ek'kalk'ul'int
ek'kampanj ek'kampan'j ek'kamp'an'j
ek'kant'aĉ ek'kan'taĉ
ek'kant'et ek'kan'tet
ek'kap'tint ek'kapt'int
ek'kapt'eg ek'kap'teg
ek'kapt'it ek'kap'tit
ek'karier ek'kari'er
ek'karusel ek'kar'u'sel ek'kar'us'el
ek'kikerik ek'kiker'ik ek'kik'erik
ek'kir'lit ek'kirl'it
ek'klin ek'kli'n
ek'koher ek'ko'her
ek'kokerik ek'kok'erik
ek'kole'reg ek'koler'eg
ek'kole'rem ek'koler'em
ek'kole'rig ek'koler'ig
ek'kolekt ek'ko'lekt
ek'kolekt'iĝ ek'ko'lekt'iĝ
ek'koler ek'kol'er
ek'koler'et ek'kole'ret
ek'koler'ig'it ek'kole'rig'it
ek'koler'iĝ ek'kol'er'iĝ
ek'koler'iĝ'int ek'kol'er'iĝ'int
ek'kolor'ig ek'kol'o'rig ek'kol'or'ig
ek'kolor'iĝ ek'kol'or'iĝ
ek'komand ek'kom'and
ek'komerc ek'kom'erc
ek'komfort ek'kom'fort
ek'kompani ek'kompan'i ek'kom'pan'i
ek'kompat ek'kom'pat
ek'kompren ek'kom'pren
ek'kompren ek'kom'pren ek'kom'pre'n
ek'kompren'ad ek'kom'pren'ad
ek'kompren'ant ek'kom'pren'ant
ek'kompren'int ek'kom'pren'int
ek'komunik'iĝ ek'komun'ik'iĝ
ek'kon ek'ko'n
ek'kon'a'tig ek'kon'at'ig ek'ko'n'at'ig
ek'kon'ad ek'ko'n'ad
ek'kon'at ek'ko'n'at
ek'kon'at'iĝ ek'ko'n'at'iĝ
ek'kon'il ek'ko'nil
ek'kon'it ek'ko'nit
ek'kon'siderit ek'konsider'it ek'kon'sider'it
ek'kon'teori ek'kont'e'or'i
ek'koncentr'iĝ ek'kon'centr'iĝ
ek'konduk ek'kon'duk
ek'konfid ek'kon'fid
ek'konjekt ek'kon'j'ekt
ek'konker ek'kon'ker ek'konk'er
ek'konker ek'konk'er
ek'konkurs ek'kon'kurs ek'konk'urs
ek'konsci ek'kon'sci
ek'konsci'ad ek'kon'sci'ad
ek'konsci'ant ek'kon'sci'ant
ek'konsci'ig ek'kon'sci'ig
ek'konsci'int ek'kon'sci'int
ek'konsci'iĝ ek'kon'sci'iĝ
ek'konsci'iĝ'ant ek'kon'sci'iĝ'ant
ek'konsci'iĝ'int ek'kon'sci'iĝ'int
ek'konsent ek'kon'sent
ek'konsider ek'kon'sider ek'kon'sid'er
ek'konsider'at ek'kon'sid'erat ek'kon'sider'at
ek'konsider'int ek'kon'sider'int
ek'konstat ek'kon'stat
ek'konsum ek'kon'sum
ek'kontakt ek'kont'akt ek'kon'takt
ek'kontakt'iĝ ek'kont'akt'iĝ ek'kon'takt'iĝ
ek'kontent ek'kont'ent ek'kon'tent
ek'kontest ek'kon'test ek'kont'est
ek'kontrol ek'kontr'ol
ek'kontur'iĝ ek'kon'tur'iĝ
ek'konversaci ek'konvers'ac'i ek'kon'vers'ac'i
ek'konvink ek'kon'vink
ek'konvink'iĝ ek'kon'vink'iĝ
ek'korekt ek'ko'rekt
ek'korespond ek'ko'respond
ek'korespond'ad ek'ko'respond'ad
ek'krak'e'tig ek'krak'et'ig
ek'kresk'aĵ'et ek'kre'ska'ĵet
ek'kri'e'gant ek'kri'eg'ant
ek'kritik ek'kri'tik ek'krit'ik
ek'kukol ek'kuk'ol
ek'kultiv ek'kult'iv
ek'kultiv'at ek'kult'i'vat ek'kult'iv'at
ek'kultiv'it ek'kult'i'vit ek'kult'iv'it
ek'kultur ek'kul'tur ek'kult'ur
ek'kun'labor ek'kun'lab'or
ek'kun'labor ek'kun'lab'or ek'kun'la'bor
ek'kuraĝ ek'kur'aĝ
ek'kvartir ek'kvar'tir ek'kvart'ir
ek'kverel ek'kver'el
ek'kverel'ant ek'kver'e'lant
ek'kviet'ig ek'kvi'et'ig ek'kvi'e'tig
ek'kviet'iĝ ek'kvi'et'iĝ
ek'kvit'ig ek'kvi'tig
ek'labor e'klab'or
ek'labor e'klab'or ek'lab'or
ek'labor ek'la'bor e'klab'or ek'lab'or
ek'labor'ad e'klab'or'ad
ek'labor'ant ek'lab'or'ant e'klab'or'ant
ek'labor'ig ek'lab'or'ig ek'lab'o'rig e'klab'or'ig
ek'labor'int e'klab'or'int
ek'labor'int e'klab'or'int ek'lab'or'int
ek'lar'mant ek'larm'ant e'klar'mant
ek'las e'klas
ek'las'int e'klas'int
ek'laŭ'tig ek'laŭt'ig
ek'le'vet'iĝ e'kle'vet'iĝ ek'lev'et'iĝ
ek'le'vit e'kle'vit ek'lev'it
ek'lepor e'kle'por ek'le'por
ek'lern e'kler'n
ek'liver ek'liv'er e'kliv'er ek'li'ver
ek'lu'mant ek'lum'ant
ek'lu'met ek'lum'et
ek'lud'ant ek'lu'dant
ek'lud'ig ek'lu'dig
ek'lum'ig'ant ek'lum'i'gant
ek'mal'aper ek'mal'a'per
ek'mal'fer'met ek'mal'ferm'et
ek'mal'kontent ek'mal'kont'ent ek'mal'kon'tent
ek'mal'kviet'iĝ ek'mal'kvi'et'iĝ
ek'mal'rapid ek'mal'rap'id
ek'mal'rapid'iĝ ek'mal'rap'id'iĝ
ek'mal'su'pren'iĝ ek'mal'supr'en'iĝ
ek'mal'tank'vil'ig ek'mal'tan'kvi'lig
ek'mal'trankvil'ig ek'mal'tra'n'kvi'lig
ek'mal'vigl'iĝ ek'malv'igl'iĝ
ek'male'stim ek'mal'estim
ek'malv'arm ek'mal'varm
ek'malv'arm'iĝ ek'mal'varm'iĝ
ek'malv'arm'um ek'mal'varm'um
ek'martel ek'mart'el
ek'mas'trum ek'mast'rum ek'mastr'um
ek'maten ek'mat'en
ek'maten'manĝ ek'mat'en'manĝ
ek'medit ek'med'it
ek'medit'ad ek'med'it'ad
ek'medit'int ek'medi'tint
ek'membr'iĝ ek'mem'briĝ
ek'memor ek'mem'or
ek'memor'et ek'mem'o'ret
ek'memor'int ek'mem'or'int
ek'mezur ek'mez'ur
ek'mien ek'mi'en
ek'migr'ad ek'mi'grad
ek'mili'tir ek'milit'ir
ek'milit ek'mi'lit ek'mil'it
ek'milit ek'mil'it
ek'milit'ad ek'mil'it'ad ek'mi'lit'ad
ek'milit'ant ek'mil'it'ant
ek'minac ek'min'ac ek'mi'n'ac
ek'mir'eg ek'mi'reg
ek'mir'ig ek'mi'rig
ek'mitral ek'mitr'al
ek'mon'trad ek'mont'rad ek'montr'ad
ek'mort'ig'ot ek'mor'tig'ot
ek'mov'i'ĝet ek'mov'iĝ'et
ek'murmur ek'mur'mur
ek'murmur'eg ek'mur'mu'reg
ek'murmur'et ek'mur'mu'ret ek'mur'mur'et
ek'muzik ek'muz'ik
ek'nas'kant ek'nask'ant
ek'nask ek'n'ask
ek'navig ek'nav'ig
ek'naĝ ek'n'aĝ
ek'nervoz'iĝ ek'nerv'oz'iĝ
ek'nest ek'n'est
ek'neĝ ek'n'eĝ
ek'nokt'iĝ ek'n'okt'iĝ
ek'nom ek'n'om
ek'nombr ek'n'ombr
ek'nombr'a'dant ek'nombr'ad'ant ek'n'ombr'ad'ant
ek'not e'knot
ek'nu'lig ek'nul'ig ek'n'ul'ig
ek'obe e'kobe eko'be
ek'ofend eko'fend
ek'ofic eko'fic
ek'okaz eko'kaz e'kok'az
ek'okul'um eko'kul'um e'kok'ul'um
ek'okup'eg eko'kup'eg
ek'okup'it eko'kup'it e'kok'u'pit
ek'okup'iĝ eko'kup'iĝ
ek'orbit e'kor'bit e'korb'it
ek'ord'ig e'kor'dig e'kord'ig
ek'ordon e'kordon e'kord'on
ek'organiz ek'organ'iz
ek'organiz'iĝ ek'organ'iz'iĝ
ek'ornam e'korn'am ek'orn'am
ek'osced e'kos'ced
ek'palp'ad ek'pal'pad
ek'palpebr'um ek'palp'e'brum ek'palp'ebr'um
ek'panik ek'pan'ik
ek'paraliz ek'para'liz
ek'parol ek'par'ol
ek'parol'ad ek'par'o'lad ek'par'ol'ad
ek'parol'ant ek'par'o'lant ek'par'ol'ant
ek'parol'int ek'par'ol'int
ek'parol'ont ek'par'ol'ont
ek'part'o'pren ek'part'op'ren
ek'pasi'iĝ'ant ek'pas'i'iĝ'ant
ek'paŝ'eg'ant ek'paŝ'e'gant
ek'pen'dig ek'pend'ig
ek'pen'sad ek'pens'ad
ek'pendol ek'pend'ol
ek'pens'it ek'pen'sit
ek'permes ek'per'mes
ek'persekut ek'perse'kut ek'pers'ek'ut
ek'petol ek'pet'ol
ek'pied ek'pi'ed
ek'pik'et ek'pi'ket
ek'pli'riĉ'ig'ant ek'pli'riĉ'i'gant
ek'plor'e'gant ek'plor'eg'ant
ek'pluv'eg ek'plu'veg
ek'poet ek'po'et
ek'politik'um ek'poli'tik'um
ek'popol'ant ek'pop'o'lant ek'pop'ol'ant ek'po'pol'ant
ek'popular'ig ek'pop'ul'a'rig
ek'posed ek'po'sed
ek'posed'ad ek'po'sed'ad
ek'posed'ant ek'po'sed'ant ek'po'se'dant
ek'posed'ig ek'po'se'dig ek'po'sed'ig
ek'posed'int ek'po'sed'int
ek'posed'it ek'po'sed'it
ek'posed'iĝ ek'po'sed'iĝ
ek'posed'ont ek'po'sed'ont
ek'posten ek'po'sten
ek'posten ek'post'en ek'po'sten
ek'posten'iĝ ek'po'sten'iĝ ek'post'en'iĝ
ek'postul ek'post'ul
ek'pozici ek'poz'ic'i
ek'predik ek'pre'dik ek'pred'ik
ek'prem'ad'ant ek'prem'a'dant
ek'premis ek'prem'is
ek'pren ek'pre'n
ek'prepar ek'pre'par
ek'pretend ek'pre'tend ek'pret'end
ek'prezent ek'prez'ent
ek'prezid'ant ek'prez'i'dant
ek'preĝ'et ek'pre'ĝet
ek'pri'labor ek'pri'lab'or
ek'pri'parol'at ek'pri'par'olat
ek'pro'menad'paŝ'ig ek'promen'ad'paŝ'ig
ek'pro'vad ek'prov'ad
ek'procesi ek'proces'i
ek'produkt ek'pro'dukt
ek'produkt'at ek'pro'dukt'at
ek'profet ek'pro'fet
ek'profit ek'pro'fit
ek'profund ek'pro'fund
ek'profund'iĝ ek'pro'fund'iĝ
ek'progres ek'pro'gres
ek'progres'ant ek'pro'gres'ant
ek'propagand ek'propag'and
ek'propon ek'prop'on
ek'protekt ek'prot'ekt
ek'protest ek'prot'est ek'pro'test
ek'prov'et ek'pro'vet
ek'pugn ek'pug'n
ek'pul'seg ek'puls'eg
ek'purpur'iĝ ek'pur'pur'iĝ
ek'put'rig ek'putr'ig
ek'putr'ig'it ek'put'rig'it
ek'radi ek'rad'i e'krad'i
ek'radi'ig ek'rad'i'ig e'krad'i'ig
ek'radik e'krad'ik
ek'radik'iĝ e'krad'ik'iĝ
ek'rajt e'krajt
ek'raket e'krak'et ek'rak'et
ek'rakont e'krak'ont
ek'ramp e'kramp
ek'rapid ek'rap'id
ek'rapid'ont ek'rap'id'ont
ek're'memor e'krem'em'or
ek're'tir'iĝ e'kre'tir'iĝ ek'ret'ir'iĝ
ek're'vek'iĝ e'kre'vek'iĝ
ek're'vetur e'krev'et'ur ek're'vet'ur
ek're'viv'iĝ e'kre'viv'iĝ e'krev'iv'iĝ ek'rev'iv'iĝ
ek'rea'lig ek'real'ig
ek'rea'per ek're'aper e'kre'aper
ek'recit e'kre'cit ek're'cit
ek'redakt e'kred'akt
ek'regi'star ek're'gist'ar
ek'rekt'ig'ant ek'rekt'i'gant e'krek'tig'ant
ek'renkont e'kren'kont ek'ren'kont
ek'respekt ek're'spekt e'kresp'ekt
ek'respond'ec e'kresp'ond'ec
ek'respond'ont e'kresp'ond'ont e'kres'pond'ont
ek'rest e'krest
ek'ret'ir e'kre'tir ek're'tir
ek'rev e'krev
ek'rezist e'krez'ist
ek'rezist'ad e'krez'ist'ad
ek'rezon ek're'zon e'krez'on
ek'ribel e'krib'el
ek'ribel e'krib'el e'kri'bel ek'rib'el
ek'ribel'ant ek'rib'e'lant
ek'rifuz e'kri'fuz e'krif'uz ek'rif'uz
ek'rifuz e'krif'uz
ek'rifuĝ e'kri'fuĝ
ek'rigard e'kri'gard ek'rig'ard
ek'rigard'ad ek'rig'ard'ad e'kri'gard'ad
ek'rigard'ant ek'rig'ar'dant
ek'rigard'int ek'rig'ard'int e'kri'gard'int
ek'rigid'iĝ ek'rig'id'iĝ
ek'rigid'iĝ'ant ek'rig'id'iĝ'ant
ek'rikan e'krik'an
ek'rilat e'kri'lat e'kril'at
ek'rilat e'kril'at
ek'rilat'iĝ'ant e'kri'lat'iĝ'ant e'kril'at'iĝ'ant
ek'rimark e'krim'ark
ek'ripar e'krip'ar
ek'ripoz e'krip'oz ek'rip'oz
ek'rivel e'kri'vel
ek'rul'ig ek'ru'lig
ek'rumor ek'rum'or ek'ru'mor
ek'rust'ant e'krust'ant
ek'ruĝ'et ek'ru'ĝet
ek'sag eks'ag
ek'salt eks'alt
ek'salt'ad eks'alt'ad
ek'salt'ig ek'sal'tig
ek'sci eks'ci
ek'sci'ad eks'ci'ad
ek'sci'ig eks'ci'ig
ek'sci'int eks'ci'int
ek'sci'pov eks'cip'ov eks'ci'pov
ek'sen'mov'iĝ eks'en'mov'iĝ
ek'sent'iĝ eks'ent'iĝ
ek'seren ek'ser'en eks'e'ren
ek'serioz'iĝ ek'seri'oz'iĝ
ek'serĉ'ant ek'ser'ĉant eks'er'ĉant
ek'ses'tra'ran eks'estr'ara'n ek'sest'rar'an
ek'sid'ig eks'id'ig e'ksi'dig eks'i'dig
ek'sid'int eks'id'int
ek'sieĝ e'ksi'eĝ
ek'sigel'ant eks'ig'e'lant
ek'sign eks'ig'n
ek'signif eks'ig'nif
ek'sile'j e'ksil'ej eks'ile'j e'ksi'le'j
ek'silent'ig'it ek'silen'tig'it e'ksilen'tig'it
ek'simil ek'sim'il eks'i'mil
ek'simpati ek'simpat'i
ek'skadr'ul eks'kadr'ul eks'kad'rul
ek'skat eks'kat
ek'skrib eks'krib
ek'skrib'it eks'krib'it
ek'skrib'iĝ eks'krib'iĝ
ek'skrib'ont eks'kri'bont eks'krib'ont
ek'skun'iĝ eks'kun'iĝ
ek'slab'oris'tin eks'lab'oris'tin eks'labor'ist'in
ek'solen eks'ole'n ek'sol'en ek'sole'n
ek'solv'ad ek'sol'vad eks'ol'vad
ek'son'ar eks'on'ar
ek'son'int eks'on'int
ek'sonet eks'on'et eks'o'net ek'son'et
ek'sonor ek'son'or eks'o'nor
ek'sonor ek'son'or eks'o'nor eks'on'or
ek'sonor'et eks'on'o'ret
ek'sonor'ig ek'son'or'ig eks'on'o'rig
ek'sopir eks'o'pir
ek'sopir'int eks'o'pir'int
ek'sopir'ĝem eks'o'pir'ĝem
ek'spion eks'pion eks'pio'n
ek'spir eks'pir
ek'spir'ad eks'pir'ad eks'pi'rad
ek'spirant ek'spir'ant
ek'spron eks'pron eks'pro'n
ek'sput eks'put
ek'stagn'ad eks'tag'n'ad
ek'star'ant eks'tar'ant
ek'star'iĝ eks'tar'iĝ
ek'star'iĝ'ant eks'tar'iĝ'ant
ek'stern ekster'n eks'tern ek'ster'n
ek'stimul ek'stim'ul
ek'stimul'iĝ eks'tim'ul'iĝ ek'stim'ul'iĝ
ek'strangol ekstra'n'gol ek'strang'ol
ek'streĉ ekstr'eĉ
ek'stri eks'tri ekstr'i
ek'strid ekstr'id
ek'strik ekstr'ik
ek'sub'en'ir eks'u'ben'ir
ek'sufer eks'u'fer
ek'sufok eks'u'fok
ek'sufok'iĝ eks'u'fok'iĝ
ek'sul eks'ul
ek'sup'ren'lev'iĝ ek'supr'en'lev'iĝ eks'u'pren'lev'iĝ
ek'super ek'sup'er
ek'super ek'sup'er eks'u'per
ek'supoz eks'u'poz ek'sup'oz
ek'sur'paŝ eks'ur'paŝ
ek'suspekt eks'us'pekt eks'u'spekt
ek'suspekt'em eks'u'spekt'em eks'us'pekt'em
ek'suspekt'int eks'u'spekt'int eks'us'pekt'int eks'us'pek'tint
ek'suspir eks'u'spir
ek'suspir eks'us'pir eks'u'spir
ek'susur eks'u'sur
ek'susur eks'us'ur eks'u'sur
ek'svarm'ig eks'varm'ig
ek'sven eks'ven
ek'sving'ant eks'vin'gant
ek'tag'iĝ ekt'ag'iĝ
ek'tambur ekt'am'bur ek'tam'bur
ek'ted ekt'ed
ek'telefon'ant ek'tele'fon'ant
ek'tem ekt'em
ek'ten ekt'en
ek'ten'dum ekt'end'um ek'tend'um
ek'ter'iĝ ekt'er'iĝ
ek'ter'neg ekt'er'neg ek'tern'eg
ek'tern ek'ter'n ekt'er'n
ek'terur ek'ter'ur ekt'er'ur ekt'e'rur
ek'terur'it ekt'e'rur'it ekt'er'u'rit
ek'terur'iĝ ekt'e'rur'iĝ
ek'tikl'it ek'tik'lit ekt'ik'lit
ek'tim'ant ekt'i'mant
ek'tin'tet ek'tint'et
ek'tint'eg ek'tin'teg ekt'in'teg ekt'int'eg
ek'tir ekt'ir
ek'tir'at ekt'ir'at ekt'i'rat
ek'tir'eg ekt'i'reg
ek'tir'int ekt'ir'int
ek'toler ek'tol'er
ek'tond'rad ek'tondr'ad
ek'tord'iĝ ekt'ord'iĝ
ek'tortur ek'tort'ur
ek'tra'leg ekt'ral'eg
ek'tra'viv ekt'rav'iv
ek'traduk ek'tra'duk
ek'trakt'it ek'trak'tit ekt'rak'tit
ek'traktat ek'trakt'at
ek'tramp ekt'ramp
ek'transit ek'trans'it ek'tra'n'sit
ek'tre'met ek'trem'et
ek'trem'eg'ant ekt'rem'e'gant
ek'trem'et'ig ekt'rem'e'tig
ek'trem'ig ekt'rem'ig
ek'tren ekt'ren ek'tre'n
ek'tren'iĝ ekt'ren'iĝ
ek'tret ekt'ret
ek'tro'vit ekt'ro'vit ek'trov'it
ek'trot ekt'rot
ek'trot'et ek'tro'tet
ek'trov'ant ekt'ro'vant ek'tro'vant
ek'trud'at ek'tru'dat ekt'ru'dat
ek'trumpet ek'trump'et ek'trum'pet
ek'tumult ekt'u'mult
ek'turment ekt'ur'ment ek'tur'ment
ek'turment'eg ek'tur'ment'eg ekt'ur'ment'eg
ek'turn ekt'urn ek'tur'n
ek'turn'iĝ ekt'urn'iĝ
ek'tus'ant ekt'us'ant
ek'tus'et ekt'us'et
ek'ulul ek'u'lul
ek'util'ig ek'ut'i'lig
ek'uz e'kuz
ek'uz'int e'kuz'int
ek'uz'iĝ e'kuz'iĝ
ek'vak e'kvak
ek'valid ek'val'id
ek'valid'ec ekv'ali'dec
ek'valid'ig ekv'ali'dig ek'val'id'ig
ek'valid'iĝ ek'val'id'iĝ
ek'valid'iĝ'int ek'val'id'iĝ'int
ek'vapor ekv'a'por
ek'varb ekv'arb
ek'varm'iĝ ekv'arm'iĝ
ek've'eg ekv'e'eg
ek'vek ekv'ek
ek'vel ekv'el
ek'ven ekv'en
ek'ven ekv'en ek've'n
ek'ven'ig ekv'en'ig
ek'ven'ont ekv'en'ont
ek'ven'teg ekv'en'teg ek'vent'eg ekv'ent'eg
ek'vend'ad ekv'end'ad
ek'vend'int ekv'end'int
ek'vent ekv'ent
ek'verk e'kverk
ek'verk'it e'kver'kit e'kverk'it
ek'vertikal ek'vert'ik'al e'kver'tik'al
ek'vesper ekv'esper ek'vesp'er
ek'vestiĝ ek'vest'iĝ e'kvest'iĝ
ek'vetur ekv'e'tur ekv'et'ur ek'vet'ur
ek'vetur'ad ek'vet'ur'ad ekv'e'tur'ad
ek'vetur'ant ekv'e'tur'ant
ek'vetur'ig ekv'e'tur'ig ekv'et'u'rig
ek'vetur'ont ekv'e'tur'ont ek'vet'ur'ont ekv'et'ur'ont
ek'vetur'rampl ekv'et'ur'rampl
ek'vetur'signal'il ekv'et'ur'sign'alil ekv'et'ur'signal'il ekv'et'urs'ig'n'alil
ek'vid ekv'id
ek'vid'int ekv'id'int
ek'vid'iĝ ekv'id'iĝ
ek'vigl'ig'it ekv'igl'ig'it ekv'ig'lig'it
ek'vigl'iĝ ekv'igl'iĝ
ek'viv ekv'iv
ek'viv'ig ekv'iv'ig
ek'viv'iĝ ekv'iv'iĝ
ek'vizit e'kviz'it
ek'voj ekv'o'j
ek'voj'ir ekv'o'j'ir
ek'voj'rajd ekv'o'j'rajd
ek'vojaĝ ek'voj'aĝ
ek'vojaĝ'ad ek'voj'aĝ'ad
ek'vojaĝ'ant ek'voj'aĝ'ant
ek'vojaĝ'ont ek'voj'aĝ'ont
ek'vom ekv'om
ek'vost'um ekv'ost'um
ek'vual ekv'u'al
ek'zum'ig ekz'um'ig
ek'ĉes'ig'ant ek'ĉes'i'gant
ek'ĉif'it ek'ĉi'fit
ek'ĉikan ek'ĉi'kan
ek'ĉirkaŭ'ir'ad ek'ĉirkaŭ'i'rad
ek'ĉirkaŭ'pren ek'ĉirkaŭ'pre'n
ek'ŝancel ek'ŝanc'el
ek'ŝancel'it ek'ŝanc'elit
ek'ŝi'pir'int ek'ŝip'ir'int
ek'ŝip'ir ek'ŝi'pir
ekart e'kart ek'art
ekaŭdat ek'aŭ'dat ek'aŭd'at
ekbali ek'bali ek'bal'i
ekdison ek'dis'on ek'di'son
eki ek'i
eki'mag ek'imag e'kim'ag
eki'pad ekip'ad
eki'pint ekip'int
eki'pist ekip'ist
eki'pit ekip'it
eki'pit'ec ekip'it'ec
eki'rig e'kir'ig
eki'rig'ant e'kir'ig'ant
eki'rig'il e'kir'ig'il
ekidn ek'id'n
ekimoz eki'moz e'kim'oz
ekin e'kin
ekin eki'n e'kin
ekin'flu ek'influ
ekin'flu ek'influ e'kin'flu
ekin'fuz ek'infuz
ekin'klin ek'inklin
ekin'o'kakt eki'nok'akt ekin'ok'akt e'kin'ok'akt
ekin'oid e'kin'oid
ekin'oid eki'no'id e'kin'oid
ekin'oz'o eki'no'zo e'kin'oz'o
ekin'ter'rilat ek'inter'rilat
ekin'ter'romp ek'inter'romp
ekinoderm ekin'o'derm
ekinokok eki'nok'ok ekin'o'kok ekin'ok'ok
ekip ek'ip
ekip'a'ĵar ekip'aĵ'ar
ekip'at eki'pat
ekip'aĵ ek'ip'aĵ
ekip'ej ek'ip'ej
ekip'iĝ ek'ip'iĝ
eklampsi e'klam'psi ek'lamp'si
eklektik ek'lekt'ik ek'lek'tik
eklektik'ec ek'lek'tik'ec ek'lekt'ik'ec
eklektik'ism ek'lekt'ik'ism ek'lek'tik'ism
eklektik'ist ek'lekt'i'kist ek'lekt'ik'ist
eklektik'ul ek'lekt'ik'ul ek'lek'tik'ul
eklezi ek'lez'i
eklezi'an ek'lez'ia'n
eklezi'ologi eklezi'olog'i
eklezi'ul'ar eklezi'u'lar ek'lez'iu'lar
eklips'at e'klip'sat ek'lip'sat
eklips'it ek'lip'sit e'klip'sit
ekliptik ek'lip'tik e'klip'tik
eklog ek'log
eko'agrikultur eko'agr'i'kultur eko'agr'i'kult'ur
eko'dor ek'odor e'kod'or
eko'fic'int ek'ofic'int
eko'kul'eg ek'okul'eg
eko'kultiv eko'kult'iv ek'okult'iv
eko'kultiv'ej eko'kult'iv'ej ek'okult'iv'ej
eko'kultur ek'okult'ur eko'kult'ur ek'okul'tur
eko'kup ek'okup
eko'kup'ant ek'okup'ant
eko'kup'int ek'okup'int
eko'kvartal eko'kvart'al eko'kvar'tal
eko'no'metri eko'no'metr'i
eko'pini ek'opini e'kopi'ni
eko'pini'ant ek'opini'ant e'kopi'ni'ant
eko'produkt eko'pro'dukt
eko'scil ek'oscil
eko'sistem e'kos'ist'em
eko'soci'alism eko'social'ism
eko'social'ist eko'soci'a'list
eko'teror'ism eko'ter'o'rism
eko'turism eko'tur'ism
eko'vilaĝ eko'vil'aĝ
ekolog eko'log ek'olog
ekolog'in ekologi'n ek'ologi'n
ekologi ekolog'i ek'ologi
ekologi'ec ek'ologi'ec
ekologi'em ek'ologi'em
ekologi'ism ek'ologi'ism ekolog'i'ism
ekologi'ist ekolog'i'ist ek'ologi'ist
ekologi'medi ek'ologi'medi ekolog'i'medi
ekologi'ul ek'ologi'ul
ekologi'ŝirm ekolog'i'ŝirm ek'ologi'ŝirm
ekonom eko'nom e'kon'om
ekonom'ia'cel eko'nom'ia'cel e'kon'om'ia'cel
ekonom'iam ekonomi'am eko'nom'iam e'kon'om'iam
ekonom'in ekonomi'n
ekonom'ism eko'nom'ism
ekonom'ist eko'nom'ist
ekonometrik eko'no'metrik
ekonomi ekonom'i eko'nom'i e'kon'om'i
ekonomi'domin ekonom'id'om'in
ekonomi'ig ekonom'i'ig eko'nom'i'ig e'kon'om'i'ig
ekonomi'is'tin ekonomi'ist'in ekonom'i'ist'in eko'nom'i'ist'in
ekonomi'ist ekonom'i'ist eko'nom'i'ist e'kon'om'i'ist
ekonomi'kist'in ekonomik'ist'in ekonom'ik'ist'in
ekonomik ekonom'ik
ekonomik'ism ekonom'ik'ism
ekonomik'ist ekonomi'kist ekonom'ik'ist
ekran e'kran
ekran e'kran ek'ran
ekran'al'klak ekran'alk'lak e'kran'alk'lak
ekran'bild e'kran'bild
ekran'eg ek'ran'eg e'kran'eg
ekran'et e'kran'et
ekran'grand ek'rang'rand
ekran'ig'it e'kran'ig'it
ekran'kabl e'kran'kabl
ekran'kart e'krank'art
ekran'kask e'kran'kask e'krank'ask
ekran'klav'ar e'krank'lav'ar e'kran'klav'ar
ekran'konserv'il ekran'kon'servil e'krank'on'servil
ekran'kopi e'krank'opi e'kran'kopi
ekran'kurten e'krank'ur'ten
ekran'pord e'kran'pord
ekran'um e'kran'um ek'ran'um
ekran'ŝirm'il e'kran'ŝirm'il
eks'admir'ant ek'sad'mir'ant
eks'aktor ek'sak'tor
eks'alte'gant ek'salt'eg'ant
eks'ambasador eks'ambasad'or ek'samb'as'ador
eks'amik ek'sam'ik
eks'arme'an eks'arm'e'an
eks'av ek'sav
eks'bank'ist eks'ban'kist
eks'baron eks'bar'on
eks'bohem eks'bo'hem
eks'bov'in eks'bo'vin
eks'butik'ist eks'but'i'kist
eks'ci'ant ek'sci'ant
eks'ci'at ek'sci'at
eks'ci'it ek'sci'it
eks'ci'iĝ ek'sci'iĝ
eks'ci'vol ek'sci'vol
eks'civit'an'iĝ eks'ci'vi'tan'iĝ ek'sci'vit'an'iĝ eks'ci'vit'an'iĝ
eks'defend'ant eks'de'fend'ant eks'de'fen'dant
eks'deput'it eks'de'put'it
eks'diktator eks'diktat'or eks'dikt'ator
eks'diplomat eks'diplo'mat eks'diplom'at
eks'direktor eks'direkt'or eks'di'rektor
eks'direktori'n eks'direktor'in eks'di'rektor'in eks'direkt'or'in
eks'disident eks'dis'ident eks'dis'i'dent
eks'ekonomi'ist eks'ekonom'i'ist eks'eko'nom'i'ist ek'sek'on'om'i'ist
eks'ekv ek'sekv
eks'element eks'ele'ment eks'e'lem'ent ek'sel'em'ent
eks'em ek'sem
eks'en'tint ek'sent'int ek'sen'tint
eks'end ek'send
eks'ent ek'sent
eks'ent'ant ek'sent'ant
eks'ent'ebl ek'sent'ebl
eks'fabrik eks'fa'brik
eks'fabrik'ant eks'fa'brik'ant
eks'favor'it eks'fav'or'it eks'fav'o'rit eks'fa'vor'it
eks'fianĉ eks'fi'anĉ
eks'fianĉ'in eks'fi'anĉ'in eks'fi'an'ĉin
eks'fianĉ'iĝ eks'fi'anĉ'iĝ
eks'fili'iĝ eks'fil'i'iĝ
eks'fortik'aĵ eks'for'tik'aĵ eks'fort'ik'aĵ
eks'frid'uj eks'fri'du'j
eks'funkci'ul eks'funk'ci'ul
eks'futbal'ist eks'fut'balist
eks'gej eks'ge'j
eks'general eks'gener'al eks'gene'ral
eks'gladiator eks'glad'ia'tor eks'glad'i'ator
eks'i'dist eks'id'ist ek'sid'ist e'ksi'dist
eks'id ek'sid
eks'id'iĝ ek'sid'iĝ
eks'imperi ek'sim'per'i
eks'impost'ist ek'sim'post'ist
eks'ink ek'sink
eks'inspektor eks'inspekt'or eks'in'spekt'or
eks'instru'is'tin eks'instru'ist'in
eks'inĝenier eks'inĝeni'er eks'in'ĝeni'er
eks'jugoslav eks'jug'o'slav
eks'jugoslav eks'jug'os'lav eks'jug'o'slav
eks'jugoslav'i eks'jug'os'lav'i eks'jug'o'slav'i
eks'jun eks'ju'n
eks'jun'ul eks'ju'nul
eks'kadet eks'kad'et
eks'kamarad eks'kam'a'rad ek'ska'mar'ad
eks'kandidat eks'kandid'at ek'skandi'dat
eks'kap ek'skap
eks'kap'tit eks'kapt'it ek'skap'tit
eks'kape'lestr eks'kapel'estr
eks'kapitan ek'ska'pit'an eks'kap'i'tan ek'skap'it'an
eks'kaporal eks'kapor'al ek'skap'or'al
eks'katekist eks'kat'e'kist
eks'klam'a'ĉant eks'klam'aĉ'ant
eks'klient eks'kli'ent
eks'ko'rami'kin eks'kor'amik'in eks'ko'ram'ik'in
eks'kok'in eks'koki'n eks'ko'kin
eks'koleg ek'skol'eg
eks'kolegi'n eks'koleg'in ek'skol'eg'in eks'ko'legi'n
eks'kolonel eks'kolon'el ek'skol'on'el
eks'koloni ek'skol'oni eks'kolon'i
eks'koloni'ant ek'skol'oni'ant
eks'koloni'ig eks'kolon'i'ig ek'skol'oni'ig
eks'koloni'ig'ant eks'koloni'i'gant eks'kolon'i'ig'ant ek'skol'oni'ig'ant
eks'koloni'int ek'skol'oni'int eks'kolon'i'int
eks'koloni'ist ek'skol'oni'ist eks'kolon'i'ist
eks'koloni'it ek'skol'oni'it eks'kolon'i'it
eks'komandant eks'kom'andant eks'komand'ant
eks'komiz eks'kom'iz
eks'kompani'an eks'kompan'ia'n eks'kom'pan'ia'n
eks'kondamn'it ek'skon'damn'it eks'kon'damn'it
eks'konsil'ant eks'kon'si'lant
eks'konsil'ist ek'skon'si'list eks'kon'si'list
eks'konsul eks'kon'sul ek'skon'sul
eks'kontraŭ'milit eks'kontr'aŭ'milit
eks'kudr'is'tin eks'kudr'ist'in
eks'kun'kandidat eks'kun'kandi'dat eks'kun'kandid'at
eks'kun'ord'i'gant ek'skun'ord'ig'ant
eks'kurac'ist eks'kur'a'cist
eks'kutim ek'sku'tim
eks'kutim'iĝ ek'sku'tim'iĝ
eks'kvalifik ek'skval'i'fik
eks'lake eks'lak'e
eks'legi'an eks'leg'ia'n
eks'lini'o'fin eks'lin'io'fin
eks'lud'ant eks'lu'dant
eks'magi'ist eks'mag'i'ist
eks'major eks'maj'or
eks'mal'liber'ul eks'mal'li'be'rul
eks'manaĝer eks'man'aĝ'er
eks'membr'iĝ eks'mem'briĝ
eks'metropolit eks'metropol'it
eks'ministr'in eks'mini'stri'n eks'min'istri'n
eks'modern eks'moder'n eks'mod'er'n
eks'modul'in eks'mod'ul'in eks'mod'u'lin
eks'monark eks'mon'ark
eks'mond'ĉampion eks'mond'ĉam'pion
eks'muzulman eks'muz'ul'man eks'muz'ulm'an
eks'najbar eks'naj'bar
eks'nazi'ig eks'naz'i'ig
eks'nom eks'n'om
eks'ofic'ig eks'o'fic'ig ek'sof'ic'ig
eks'ofic'ig'it eks'o'fic'ig'it ek'sof'ic'ig'it
eks'ofic'ist ek'sof'ic'ist eks'o'fi'cist
eks'oficir eks'ofic'ir ek'sof'ic'ir
eks'oficir eks'ofic'ir eks'o'fic'ir ek'sof'ic'ir
eks'on ek'son
eks'on'ad ek'son'ad
eks'on'ant ek'son'ant
eks'oneg ek'son'eg eks'o'neg
eks'oni'gant ek'son'ig'ant
eks'pacient eks'pac'i'ent
eks'pakt'an'iĝ eks'pak'tan'iĝ
eks'parti'estr ek'sparti'estr
eks'partizan eks'par'tizan
eks'partner eks'part'ner
eks'pas'mant ek'spasm'ant
eks'pasi'gist eks'pas'ig'ist
eks'past'rig eks'pastr'ig
eks'pedant eksped'ant
eks'person eks'pers'on eks'per'son
eks'pianol'er'nan'tin eks'pian'o'lern'anti'n
eks'pir'blov ek'spir'blov
eks'poet eks'po'et
eks'polic'ist eks'poli'cist
eks'politik'ist eks'po'liti'kist eks'poli'tik'ist
eks'porter eksport'er ek'sport'er
eks'portland eksport'land ek'sport'land
eks'posed eks'po'sed
eks'posed'ant eks'po'se'dant eks'po'sed'ant
eks'prem'ant eks'pre'mant
eks'prezid'ant eks'prez'i'dant
eks'prezident eks'prezid'ent
eks'prezident'ig eks'prezid'ent'ig
eks'prezident'iĝ eks'prezid'ent'iĝ
eks'princ'in eks'pri'n'ci'n
eks'prizon'ul eks'pri'zonul eks'pri'zon'ul
eks'profesor eks'pro'fe'sor
eks'prokuror eks'prokur'or
eks'propr'ig eks'prop'rig
eks'propriet'ig eks'propr'ie'tig
eks'propriet'ig'at eks'propr'ie'tig'at
eks'propriet'ig'it eks'propr'ie'tig'it
eks'protekt'ant ek'sprot'ekt'ant
eks'pur ek'spur
eks'putin ek'sput'in eks'put'in
eks'radi'oficir eks'radi'ofic'ir
eks're'gant eks'reg'ant
eks'redaktor eks'redakt'or
eks'redaktor'in eks'redakt'or'in eks're'dak'torin
eks'rekrut eks're'krut
eks'revoluci'an eks'rev'o'lucian
eks'reĝ'in eks're'ĝin
eks'ribel'ul eks'rib'e'lul
eks'sekretari eks'sekret'ari eks'sek'ret'ari eks'sek're'tar'i
eks'ser'vant eks'serv'ant
eks'serv'ist eks'ser'vist
eks'servut'ul'ar eks'serv'u'tul'ar eks'serv'ut'ul'ar
eks'serĝent eks'serĝ'ent
eks'sindik eks'sind'ik
eks'sinjor'in eks'sin'jor'in eks'sin'j'o'rin
eks'social'ism eks'soci'alism
eks'soldat eks'sold'at eks'sol'dat
eks'sortiment eks'sort'i'ment
eks'stalon eks'stal'on
eks'student eks'stud'ent
eks'ta'rig ek'star'ig eks'tar'ig
eks'tar ek'star
eks'tar'ad eks'ta'rad ek'star'ad
eks'tar'ig'int eks'ta'rig'int ek'star'ig'int
eks'tar'int ek'star'int
eks'tar'iĝ'int ek'star'iĝ'int
eks'tar'ont ek'star'ont
eks'tar'tig ek'star'tig ek'start'ig
eks'tera'mond ekster'am'ond ekster'a'mond ek'ster'am'ond
eks'teren'ig'at ekster'en'ig'at
eks'teren'turn'int ekster'ent'urn'int ek'stere'n'turn'int
eks'termit ekster'mit eksterm'it
eks'termo'vad eksterm'ov'ad ekster'mov'ad
eks'termo'ĥemi'aĵ eksterm'o'ĥemi'aĵ
eks'tir ek'stir
eks'total'ism eks'tot'alism
eks'traktat ekstrakt'at
eks'trema'dur ekstrem'ad'ur ekstr'em'ad'ur
eks'trik ek'strik ekstr'ik
eks'u'lin ek'sul'in eks'ul'in
eks'u'pren'ir ek'supr'en'ir
eks'u'pren'ir'ant ek'supr'en'ir'ant
eks'unu'kor'nul eks'unu'korn'ul ek'sun'u'korn'ul
eks'ur'genu ek'sur'genu eks'ur'gen'u
eks'ur'voj'ig'it ek'sur'voj'ig'it
eks'ur'voj'iĝ ek'sur'voj'iĝ
eks'valid eks'val'id
eks'valid'ig eks'val'i'dig eks'val'id'ig
eks'valid'iĝ eks'val'id'iĝ
eks'valid'iĝ'int eks'val'id'iĝ'int
eks'varm ek'svarm
eks'ven'dist'in eks'vend'ist'in ek'sven'dist'in
eks'vend'ist ek'sven'dist eks'ven'dist
eks'vic'prezid'ant eks'vic'prez'i'dant
eks'vin'get ek'sving'et
eks'ĉe'fig eks'ĉef'ig
eks'ĉe'valin eks'ĉeval'in eks'ĉe'val'in
eks'ĉef'ministr'in eks'ĉef'mini'stri'n eks'ĉef'min'istri'n
eks'ĉef'redaktor eks'ĉef'redakt'or
eks'ĝendarm eks'ĝen'darm
eks'ĝeneral eks'ĝen'e'ral
eks'ĵurnal'ist eks'ĵur'n'a'list
eksa'gent eks'agent
eksa'liv'um ek'saliv'um ek'sal'iv'um
eksa'lut ek'salut
eksa'lut ek'salut ek'sal'ut
eksa'mat eks'am'at ek'sam'at
eksa'mat'in ek'sam'at'in eks'am'at'in
eksa'tig ek'sat'ig
eksa'ĵul eks'aĵ'ul
ekscentr eks'centr
ekscentr'aĵ eks'centr'aĵ
ekscentr'ec eks'centr'ec
ekscentrik ekscentr'ik eks'centr'ik
ekscepci eks'cep'ci
ekscit eks'cit
ekscit'ad eks'cit'ad
ekscit'ant eks'cit'ant
ekscit'at eks'citat
ekscit'aĵ eks'cit'aĵ
ekscit'ebl eks'cit'ebl
ekscit'ebl'ec eks'cit'ebl'ec
ekscit'ec eks'cit'ec
ekscit'eg eks'ci'teg ek'sci'teg eks'cit'eg
ekscit'eg'it eks'ci'teg'it ek'sci'teg'it eks'cit'eg'it
ekscit'em eks'cit'em ek'sci'tem eks'ci'tem
ekscit'i'ĝem ekscit'iĝ'em eks'cit'iĝ'em
ekscit'ig eks'ci'tig ek'sci'tig
ekscit'ig eks'ci'tig eks'cit'ig ek'sci'tig
ekscit'il eks'cit'il
ekscit'int eks'ci'tint
ekscit'it ek'sci'tit eks'ci'tit eks'cit'it
ekscit'it eks'ci'tit
ekscit'it'ec eks'ci'tit'ec eks'cit'it'ec ek'sci'tit'ec
ekscit'it'iĝ eks'ci'tit'iĝ
ekscit'iĝ eks'cit'iĝ
ekscit'iĝ'ad eks'cit'iĝ'ad
ekscit'iĝ'ant eks'cit'iĝ'ant
ekscit'iĝ'int eks'cit'iĝ'int
ekscit'maŝin ekscit'maŝ'in
ekscit'nud'iĝ eks'cit'nud'iĝ
ekscit'o'plen ekscit'op'len ek'sci'top'len eks'ci'top'len
ekscit'provok ekscit'prov'ok
ekscit'vibr eks'cit'vibr
eksciton ekscit'on ek'sci'ton eks'ci'ton
eksklamaci eks'klam'ac'i
eksklud'ozon eksklud'o'zon
ekskluziv eks'kluz'iv
ekskluziv'ant eks'kluzi'vant
ekskluziv'aĵ eks'kluz'iv'aĵ
ekskluziv'ec eks'kluz'iv'ec
ekskluziv'em eks'kluz'iv'em
ekskluziv'ig eks'kluz'iv'ig
ekskluziv'ism eks'kluz'iv'ism
ekskluziv'it eks'kluzi'vit eks'kluz'iv'it
ekskomunik eks'komunik
ekskomunik'ad eks'komunik'ad eks'komuni'kad
ekskomunik'at eks'komunik'at eks'komuni'kat
ekskomunik'int eks'komunik'int
ekskomunik'it eks'komuni'kit eks'komunik'it
ekskomunik'iĝ eks'komunik'iĝ
ekskori ek'skori eks'kori
ekskori'aĵ eks'kori'aĵ ek'skori'aĵ
ekskori'it eks'kori'it ek'skori'it
ekskreci eks'kre'ci
ekskreci'at eks'kre'ci'at
ekskreci'aĵ eks'kre'ci'aĵ
ekskreci'it eks'kre'ci'it
ekskrement eks'krement
ekskrement eks'krement eks'kre'ment eks'krem'ent
ekskrement'ad eks'krement'ad eks'kre'ment'ad eks'krem'ent'ad
ekskrement'at eks'krement'at eks'kre'ment'at eks'krem'ent'at
ekskrement'ej eks'krement'ej eks'krem'ent'ej eks'kre'ment'ej
ekskurs eks'kurs
ekskurs'ad eks'kurs'ad
ekskurs'an eks'kurs'an
ekskurs'ant eks'kurs'ant
ekskurs'boat eks'kurs'boat
ekskurs'cel eks'kurs'cel
ekskurs'distanc ekskurs'di'stanc
ekskurs'em eks'kurs'em
ekskurs'et eks'kurs'et
ekskurs'ist eks'kurs'ist
ekskurs'o'fin eks'kur'sof'in eks'kurs'o'fin
ekskurs'o'tag ekskurs'ot'ag eks'kurs'ot'ag
ekskurs'ocel eks'kurs'ocel
ekskurs'program eks'kurs'program ekskurs'pro'gram
ekskurs'tabel eks'kurs'tabel eks'kur'stab'el
ekskuz eks'kuz
ekskuz'it eks'kuz'it
ekslibris eks'libr'is
ekspansi ek'span'si eks'pans'i
ekspansi'ant ek'span'si'ant
ekspansi'em ek'span'si'em
ekspansi'ig ek'span'si'ig eks'pans'i'ig
ekspansi'il eks'pans'i'il ek'span'si'il
ekspansi'int ek'span'si'int eks'pans'i'int
ekspansi'ism eks'pans'i'ism ek'span'si'ism
ekspansi'ist ek'span'si'ist eks'pans'i'ist
ekspansi'iĝ ek'span'si'iĝ eks'pans'i'iĝ
ekspansi'iĝ'ant eks'pans'i'iĝ'ant ek'span'si'iĝ'ant
eksped'entrepren eksped'entre'pren
eksped'i'gant eksped'ig'ant
eksped'ist'in eksped'is'tin
eksped'o'list eksped'ol'ist
eksped'ofic'ist eksped'o'fi'cist
ekspedici eksped'ic'i
ekspedici'an eksped'i'cian eksped'ic'ia'n
ekspekt ek'spekt eks'pekt
ekspekt'int eks'pek'tint ek'spekt'int eks'pekt'int
ekspektor ekspekt'or ek'spekt'or
ekspektor'ad ekspekt'or'ad ek'spekt'or'ad
ekspektor'at ekspekt'or'at ek'spekt'or'at
ekspektor'ig ekspekt'or'ig ek'spekt'or'ig
eksperiment eks'per'i'ment
eksperiment'ad eks'per'i'ment'ad
eksperiment'at eks'per'i'ment'at
eksperiment'aĵ eks'per'i'ment'aĵ
eksperiment'cel eks'per'i'ment'cel
eksperiment'ej eks'per'i'ment'ej
eksperiment'em eks'per'i'ment'em
eksperiment'et eks'per'i'ment'et
eksperiment'int eks'per'i'ment'int
eksperiment'ism eks'per'i'ment'ism
eksperiment'ist eks'per'i'ment'ist
eksperiment'it eks'per'i'ment'it
eksperiment'o'staci eksperiment'ost'ac'i
eksperiment'ot eks'per'i'ment'ot
ekspert ek'spert
ekspert'in ek'spert'in eks'per'tin
ekspert'int eks'per'tint ek'spert'int
ekspertiz ekspert'iz ek'spert'iz
ekspertiz'ad ekspert'iz'ad ek'spert'iz'ad
ekspertiz'ant ekspert'iz'ant ek'spert'iz'ant
ekspertiz'it ekspert'iz'it ek'spert'iz'it
eksplic'it eks'pli'cit
eksplic'it'ec eks'pli'cit'ec
eksplic'it'ig eksplic'i'tig eks'pli'cit'ig
eksplik eks'plik
eksplik'ad eks'pli'kad eks'plik'ad
eksplik'ad eks'plik'ad
eksplik'ant eks'pli'kant eks'plik'ant
eksplik'at eks'pli'kat eks'plik'at
eksplik'ebl eks'plik'ebl
eksplik'it eks'plik'it
eksplik'iĝ eks'plik'iĝ
eksplod'a'ĵet eksplod'aĵ'et
eksplod'fa'rit eksplod'far'it
eksplod'i'gant eksplod'ig'ant
eksplod'i'gist eksplod'ig'ist
eksplod'i'got eksplod'ig'ot
eksplod'material eksplod'materi'al
eksplod'maŝin eksplod'maŝ'in
eksplod'motor eksplod'mot'or
eksplod'o'motor eksplod'om'o'tor eksplod'om'ot'or
eksplod'o'sistem eksplod'os'ist'em eksplod'os'is'tem
ekspluat eks'plu'at
ekspluat'ad eks'plu'at'ad
ekspluat'ant eks'plu'at'ant
ekspluat'at eks'plu'at'at
ekspluat'aĵ eks'plu'at'aĵ
ekspluat'ebl eks'plu'at'ebl
ekspluat'ebl'aĵ eks'plu'at'ebl'aĵ
ekspluat'eg eks'plu'a'teg eks'plu'at'eg
ekspluat'ej eks'plu'at'ej
ekspluat'em eks'plu'a'tem eks'plu'at'em
ekspluat'grad eks'plu'at'grad
ekspluat'il eks'plu'atil
ekspluat'ind eks'plu'at'ind
ekspluat'int eks'plu'a'tint
ekspluat'int eks'plu'at'int eks'plu'a'tint
ekspluat'ist eks'plu'at'ist
ekspluat'it eks'plu'a'tit eks'plu'at'it
ekspluat'iĝ eks'plu'at'iĝ
ekspluat'kost eks'plu'at'kost
ekspon eks'po'n
ekspon'ad eks'po'n'ad
ekspon'at eks'po'n'at
ekspon'aĵ eks'po'n'aĵ
ekspon'bud eks'po'n'bud
ekspon'daŭr eks'pond'aŭr
ekspon'deklam ek'sponde'klam
ekspon'ej eks'pone'j
ekspon'et eks'po'net
ekspon'fenestr ekspon'fen'estr
ekspon'i'ĝem ekspon'iĝ'em eks'po'ni'ĝem
ekspon'is'tin ekspon'ist'in eks'po'nis'tin
ekspon'it eks'po'nit
ekspon'labor ekspon'lab'or eks'po'n'labor
ekspon'lud eks'po'n'lud
eksponencial ekspon'en'ci'al eks'pone'n'ci'al
eksponent ekspon'ent
eksport ek'sport eks'port
eksport'ad eks'port'ad ek'sport'ad
eksport'agent'ej ek'sport'agent'ej
eksport'ant eks'port'ant ek'sport'ant
eksport'at eks'port'at ek'sport'at
eksport'aĵ eks'port'aĵ ek'sport'aĵ
eksport'ebl ek'sport'ebl eks'port'ebl
eksport'ej eks'port'ej ek'sport'ej ek'spor'te'j
eksport'end ek'spor'tend eks'por'tend ek'sport'end
eksport'entrepren eksport'entre'pren ek'sport'entrepren
eksport'industri ek'sport'industri eksport'indus'tri
eksport'ist ek'sport'ist eks'port'ist
eksport'it ek'spor'tit ek'sport'it eks'port'it
eksport'iĝ ek'sport'iĝ eks'port'iĝ
eksport'merkat ek'sport'merkat
eksport'model ek'sport'model
eksport'ot eks'port'ot ek'spor'tot ek'sport'ot
eksport'plus ek'sport'plus eks'port'plus
eksport'produkt ek'sport'produkt
eksport'sektor ek'sport'sektor
eksport'var ek'sport'var eks'port'var
eksport'ĉapel ek'sport'ĉapel
ekspozici eks'pozici
ekspozici eks'pozici eks'poz'ic'i
ekspozici'ad eks'pozici'ad
ekspozici'ant eks'pozici'ant
ekspozici'at eks'pozici'at
ekspozici'aĵ eks'pozici'aĵ
ekspozici'ej eks'pozici'ej eks'poz'ic'ie'j
ekspozici'et eks'pozici'et
ekspozici'ind eks'pozici'ind eks'poz'ic'i'ind
ekspozici'it eks'pozici'it eks'poz'ic'i'it
ekspozici'iĝ eks'pozici'iĝ eks'poz'ic'i'iĝ
ekspozici'ot eks'pozici'ot
ekspres eks'pres
ekspres'dis'port'ist ekspres'di'sport'ist eks'pres'dis'port'ist
ekspres'ist eks'pres'ist
ekspres'kaf eks'pres'kaf
ekspres'kurs eks'pres'kurs
ekspres'ofic'ej eks'pres'ofic'ej
ekspres'trajn eks'prest'raj'n
ekspresionism eks'pre'sionism ekspres'ion'ism
ekspresionist ekspres'ion'ist eks'pres'ion'ist eks'pre'sion'ist
ekstaz ek'staz
ekstaz'ig ek'staz'ig
ekstaz'iĝ ek'staz'iĝ
ekstaz'iĝ'ant ek'staz'iĝ'ant
ekstaz'iĝ'int ek'staz'iĝ'int
ekstaz'ost'at ekstaz'o'stat ek'staz'ost'at
ekstaz'ul ek'staz'ul
ekstemporal eks'temporal eks'temp'or'al
ekstens eks'tens
ekstens'ant eks'tens'ant
ekstensor ekstens'or eks'tensor
ekster ek'ster
ekster ek'ster eks'ter
ekster'a'flank eks'tera'flank ek'ster'a'flank
ekster'ad ek'ster'ad
ekster'afrik ek'ster'afrik
ekster'am'erik eks'tera'mer'ik
ekster'asoci eks'teras'o'ci
ekster'atend eks'terat'end
ekster'avid eks'tera'vid ek'ster'avid
ekster'az'ia'n eks'te'razi'an ek'ster'az'ia'n
ekster'aĵ ek'ster'aĵ
ekster'bal'kan ek'ster'bal'kan
ekster'balkani ek'ster'balkani
ekster'boat ek'ster'boat
ekster'bord ek'ster'bord
ekster'bors ek'ster'bors
ekster'brit ek'ster'brit
ekster'buĝet ek'ster'buĝet
ekster'centr ek'ster'centr
ekster'cerb'um'iĝ ek'ster'cerb'um'iĝ
ekster'danĝer ek'ster'danĝer
ekster'danĝer'ig ek'ster'danĝer'ig
ekster'danĝer'iĝ ek'ster'danĝer'iĝ
ekster'dev'en ekster'de'ven ek'ster'dev'en eks'ter'dev'en
ekster'dig ek'ster'dig eks'ter'dig
ekster'dom ek'ster'dom
ekster'dom eks'ter'dom ek'ster'dom
ekster'dom'aĵ ek'ster'dom'aĵ eks'ter'dom'aĵ
ekster'dom'ig eks'ter'dom'ig ek'ster'dom'ig
ekster'dub ek'ster'dub eks'ter'dub
ekster'dub'ig eks'ter'dub'ig ek'ster'dub'ig
ekster'ec ek'ster'ec
ekster'ej ek'stere'j ek'ster'ej
ekster'ekonomi ekster'ekonom'i
ekster'ekran ek'stere'kran
ekster'ekster'ordinar ekster'eks'teror'dinar
ekster'element ek'stere'lem'ent
ekster'emoci ek'stere'moci
ekster'en'fal eks'teren'fal ek'stere'n'fal
ekster'en'ir eks'teren'ir
ekster'esperant ekster'esper'ant
ekster'etat ek'ster'etat
ekster'famili ek'ster'famili ekster'fa'mili
ekster'fenestr ek'ster'fenestr
ekster'flor ek'ster'flor
ekster'frakci ekster'frak'ci ek'ster'frakci
ekster'galaksi eks'tergal'aks'i
ekster'ge'edz eks'ter'ge'edz ek'ster'ge'edz
ekster'ge'edz'ec ek'ster'ge'edz'ec eks'ter'ge'edz'ec
ekster'ge'edz'iĝ ek'ster'ge'edz'iĝ eks'ter'ge'edz'iĝ
ekster'grup ek'ster'grup
ekster'haven ek'ster'haven
ekster'haŭt ek'ster'haŭt
ekster'hejm ek'ster'hejm
ekster'hejm'ad ek'ster'hejm'ad
ekster'hierarki ek'ster'hierarki
ekster'hind'eŭrop ek'ster'hind'eŭrop
ekster'hispan ek'ster'hispan
ekster'hom ek'ster'hom eks'ter'hom
ekster'human ek'ster'human
ekster'i'gant eks'teri'gant ekster'ig'ant ek'ster'ig'ant
ekster'ig ek'ster'ig
ekster'ig'int ek'ster'ig'int
ekster'ir'ant ek'ster'ir'ant
ekster'iĝ ek'ster'iĝ
ekster'iĝ'ant ek'ster'iĝ'ant
ekster'iĝ'em eks'teri'ĝem ek'ster'iĝ'em
ekster'japan ek'ster'japan
ekster'justic ek'ster'justic ekster'just'ic
ekster'kadr ek'ster'kadr
ekster'kadr'ul ek'sterk'ad'rul ek'ster'kadr'ul
ekster'kalkul ek'sterk'alk'ul
ekster'kamp ek'ster'kamp
ekster'kanal ek'sterk'anal
ekster'kast ek'ster'kast
ekster'klas ek'ster'klas ek'sterk'las
ekster'klas'ĉambr ek'sterk'las'ĉambr
ekster'kod ek'ster'kod ek'sterk'od
ekster'kompren ek'sterk'om'pren
ekster'komuni'kil ekster'komunik'il
ekster'kongres ek'sterk'on'gres
ekster'konsci ek'sterk'on'sci
ekster'konstituci ekster'konstitu'ci
ekster'korp ek'ster'korp
ekster'koteri ek'sterk'ot'er'i
ekster'kris'tan ekster'kri'stan ek'ster'kris'tan
ekster'kun'sid ek'ster'kun'sid ek'sterk'u'n'sid
ekster'kurs ek'sterk'urs ek'ster'kurs
ekster'labor ek'ster'labor
ekster'land ek'ster'land
ekster'land'am ek'ster'land'am
ekster'land'an ek'ster'land'an
ekster'land'an'ec ek'ster'land'an'ec
ekster'land'an'in ekster'lan'dani'n ek'ster'land'an'in
ekster'land'aĵ ek'ster'land'aĵ
ekster'land'dev'en ek'ster'land'dev'en
ekster'land'ec ek'ster'land'ec
ekster'land'ig ek'ster'land'ig
ekster'land'ig'it ek'ster'land'ig'it
ekster'land'iĝ ek'ster'land'iĝ
ekster'land'lim ek'ster'land'lim
ekster'land'politik ek'ster'land'politik ekster'land'poli'tik
ekster'land'ul ek'ster'land'ul
ekster'las eks'ter'las ek'ster'las
ekster'lecion ekster'le'cion ek'ster'lecion
ekster'lern'ej ek'ster'lern'ej
ekster'leĝ ek'ster'leĝ eks'ter'leĝ
ekster'leĝ'ec ek'ster'leĝ'ec eks'ter'leĝ'ec
ekster'leĝ'ej ek'ster'leĝ'ej eks'ter'leĝ'ej
ekster'leĝ'ig eks'ter'leĝ'ig ek'ster'leĝ'ig
ekster'leĝ'ul eks'ter'leĝ'ul ek'ster'leĝ'ul
ekster'li'stan ekster'list'an ek'ster'list'an
ekster'lig ek'ster'lig eks'ter'lig
ekster'lim ek'ster'lim
ekster'lim'iĝ ek'ster'lim'iĝ eks'ter'lim'iĝ
ekster'lini ek'ster'lini
ekster'list ek'ster'list
ekster'lit ek'ster'lit eks'ter'lit
ekster'logik ek'ster'logik
ekster'lok eks'ter'lok ek'ster'lok
ekster'lud ek'ster'lud eks'ter'lud
ekster'mant eksterm'ant
ekster'mant eksterm'ant ek'ster'mant eks'term'ant
ekster'map ek'ster'map
ekster'mar eksterm'ar eks'term'ar ek'ster'mar
ekster'mat eksterm'at eks'term'at ek'ster'mat
ekster'materi eksterm'at'er'i
ekster'merkat eksterm'er'kat
ekster'mil eksterm'il
ekster'model eksterm'od'el
ekster'mond eksterm'ond
ekster'mond'ul eksterm'ond'ul
ekster'moral eksterm'or'al eks'termo'ral
ekster'mov'ad'ul'in eks'termo'vad'ul'in eksterm'ov'ad'ul'in
ekster'mur eksterm'ur ek'ster'mur eks'term'ur
ekster'naci ek'ster'naci ek'stern'ac'i eks'tern'ac'i
ekster'natur ek'stern'at'ur
ekster'norm ek'ster'norm
ekster'normal ek'stern'or'mal
ekster'normal'aĵ ek'stern'or'mal'aĵ
ekster'ofic'ej ek'ster'ofic'ej
ekster'ord ek'ster'ord
ekster'ordinar eks'teror'dinar ekster'ordin'ar
ekster'ordinar'aĵ eks'teror'dinar'aĵ
ekster'ordinar'ec eks'teror'dinar'ec
ekster'ordinar'eg eks'teror'dinar'eg
ekster'ordinar'iĝ eks'teror'dinar'iĝ
ekster'ordinar'rapid eks'teror'dinar'rapid
ekster'ordinar'ul eks'teror'dinar'ul ekster'ordin'ar'ul
ekster'parlament ekster'par'lament
ekster'parol ek'ster'parol
ekster'parti ek'ster'parti ekster'part'i
ekster'plan ek'ster'plan
ekster'pol ek'ster'pol
ekster'pol'ad ek'ster'pol'ad
ekster'pol'ad ek'ster'pol'ad eks'ter'pol'ad
ekster'polic ek'ster'polic
ekster'politik ekster'poli'tik ek'ster'politik
ekster'polus ek'ster'polus
ekster'pord ek'ster'pord
ekster'potenc ek'ster'potenc
ekster'preĝ'ej ek'ster'preĝ'ej
ekster'prizon ek'ster'prizon
ekster'proces ek'ster'proces
ekster'profesi ek'ster'profesi
ekster'program ek'ster'program ekster'pro'gram
ekster'proporci ekster'pro'porci
ekster'raci ek'ster'raci
ekster'rajd'ant ekster'raj'dant ek'ster'rajd'ant
ekster'rand ek'ster'rand
ekster'rang ek'ster'rang
ekster'reg ek'ster'reg
ekster'reg eks'ter'reg ek'ster'reg
ekster'regi'star ek'ster'regi'star
ekster'region ek'ster'region ekster'regi'on
ekster'regul ek'ster'regul
ekster'religi ek'ster'religi
ekster'ret ek'ster'ret eks'ter'ret
ekster'rond'an ek'ster'rond'an
ekster'rus'i eks'ter'rus'i ek'ster'rus'i
ekster'rus'ia'n eks'ter'rus'ia'n ek'ster'rus'ia'n
ekster'rus'land ek'ster'rus'land
ekster'salon ek'ster'salon
ekster'salt ek'ster'salt
ekster'sankt'ej ek'ster'sankt'ej
ekster'scienc ek'ster'scienc
ekster'sens ek'ster'sens
ekster'sens'aĵ ek'ster'sens'aĵ
ekster'seri ek'ster'seri
ekster'sezon ek'ster'sezon
ekster'sintaks ek'ster'sintaks ekster'sin'taks
ekster'sistem ek'ster'sistem
ekster'skem ek'ster'skem
ekster'skrib ek'ster'skrib
ekster'soci ek'ster'soci
ekster'sorĉ ek'ster'sorĉ
ekster'sovet'i ek'ster'sovet'i
ekster'star'ant ek'ster'star'ant
ekster'strat ek'ster'strat
ekster'stud ek'ster'stud
ekster'sun'sistem ek'ster'sun'sistem
ekster'suspekt ekster'su'spekt
ekster'tabl ek'ster'tabl
ekster'tekst ek'ster'tekst
ekster'tem ek'ster'tem
ekster'tem ek'ster'tem eks'ter'tem
ekster'tem'aĵ ek'ster'tem'aĵ eks'ter'tem'aĵ
ekster'tem'iĝ ek'ster'tem'iĝ eks'ter'tem'iĝ
ekster'temp ek'ster'temp
ekster'ter ek'ster'ter
ekster'ter ek'ster'ter eks'ter'ter
ekster'ter'ec eks'ter'ter'ec ek'ster'ter'ec
ekster'ter'ul ekster'te'rul eks'ter'ter'ul ek'ster'ter'ul
ekster'ter'ulan ek'ster'ter'ulan
ekster'tera'n ek'ster'tera'n
ekster'teritori ekster'teri'tori
ekster'teritori'ec ekster'teri'tori'ec
ekster'tribunal ekster'tribun'al
ekster'tropik ek'ster'tropik ekster'trop'ik
ekster'tunel ek'ster'tunel
ekster'ul eks'ter'ul ek'ster'ul eks'te'rul
ekster'urb ek'ster'urb
ekster'urb'an eks'terur'ban ek'ster'urb'an
ekster'uter ek'ster'uter
ekster'uz ek'ster'uz eks'te'ruz eks'ter'uz
ekster'val ek'ster'val eks'ter'val
ekster'vaskul ekster'vask'ul ek'ster'vaskul
ekster'vend'ej ek'ster'vend'ej
ekster'vic ek'ster'vic eks'ter'vic
ekster'vid ek'ster'vid
ekster'vilaĝ ek'ster'vilaĝ
ekster'voj ek'ster'voj eks'ter'voj
ekster'zon'ec eks'ter'zon'ec ek'ster'zon'ec
ekster'ĉe'est eks'ter'ĉe'est ek'ster'ĉe'est
ekster'ĉiu'tag ek'ster'ĉiu'tag eks'ter'ĉiu'tag
ekster'ŝose ek'ster'ŝose
ekster'ŝtat ek'ster'ŝtat
ekster'ŝut'it ekster'ŝu'tit ek'ster'ŝut'it eks'ter'ŝut'it
eksterm eks'term
eksterm'ad eks'term'ad
eksterm'aviad'il ekster'mav'ia'dil
eksterm'ej eks'term'ej
eksterm'end ekster'mend
eksterm'et ekster'met eks'term'et ek'ster'met
eksterm'od ekster'mod
eksterm'ot ekster'mot
ekstr'eĉ'iĝ ek'streĉ'iĝ
ekstr'ordinar'dimensi ekstr'ordin'ard'i'mens'i
ekstr'ul eks'trul
ekstra'cervelas ekstr'acer'vel'as
ekstra'kvalit ekstr'akv'alit
ekstra'ordinar ekstra'ordin'ar ekstr'a'ordinar
ekstradici eks'tradici ekstra'di'ci
ekstradici'ig eks'tradici'ig ekstra'di'ci'ig
ekstradici'it eks'tradici'it ekstra'di'ci'it
ekstrados ekstr'ad'os
ekstrakt eks'trakt ekstr'akt
ekstrakt'ad eks'trakt'ad ekstr'akt'ad
ekstrakt'ant eks'trakt'ant ekstr'akt'ant
ekstrakt'aĵ ekstr'akt'aĵ eks'trakt'aĵ
ekstrakt'ebl eks'trakt'ebl
ekstrakt'ej eks'trakt'ej ekstr'akte'j
ekstrakt'int eks'trakt'int
ekstrakt'it ekstr'akt'it eks'trakt'it
ekstrakt'ot eks'trakt'ot ekstr'akt'ot
ekstrapol ekstra'pol ekstr'a'pol
ekstrapol'ebl ekstra'pol'ebl ekstr'a'pol'ebl
ekstravaganc ekstra'vag'anc
ekstravaganc'aĵ ekstra'vag'anc'aĵ
ekstravaganc'ul ekstra'vag'anc'ul
ekstravertit ekstra'vert'it ekstr'avert'it
ekstrem ekstr'em
ekstrem ekstr'em eks'trem
ekstrem'aĵ ekstr'em'aĵ
ekstrem'dekstr ekstr'em'dekstr
ekstrem'dekstr'em ekstr'em'dekstr'em
ekstrem'dekstr'ism ekstr'em'dekstr'ism
ekstrem'dekstr'ul ekstr'em'dekstr'ul
ekstrem'dekstr'ul'ar ekstr'em'dekstr'ul'ar
ekstrem'des'trul ekstr'em'des'trul eks'trem'des'trul
ekstrem'ec eks'trem'ec ekstr'em'ec
ekstrem'ej eks'trem'ej ekstr'em'ej
ekstrem'fanatik ekstr'em'fanatik
ekstrem'frekvenc ekstr'em'frekvenc
ekstrem'ig eks'trem'ig
ekstrem'ism eks'trem'ism
ekstrem'ist eks'trem'ist
ekstrem'it'et ekstr'emi'tet
ekstrem'konservativ ekstrem'konserv'at'iv
ekstrem'konservativ'ul ekstrem'konserv'at'iv'ul
ekstrem'liberal'ism ekstrem'liber'alism ekstr'em'liberal'ism
ekstrem'mal'dekstr ekstr'em'mal'dekstr
ekstrem'mal'dekstr'ul ekstr'em'mal'dekstr'ul
ekstrem'naci'ism ekstr'em'naci'ism eks'trem'naci'ism
ekstrem'naci'ist eks'trem'naci'ist ekstr'em'naci'ist
ekstrem'nord ekstr'em'nord eks'trem'nord
ekstrem'okaz eks'trem'okaz ekstr'em'okaz
ekstrem'okcident ekstr'em'okcident
ekstrem'orient ekstr'em'orient
ekstrem'ortodoks ekstr'em'ortodoks
ekstrem'potenc ekstr'em'potenc
ekstrem'religi ekstr'em'religi
ekstrem'subit ekstr'em'subit
ekstrem'supr ekstr'em'supr eks'trem'supr
ekstrem'ul eks'trem'ul
ekstrem'um eks'trem'um
eksud ek'sud
eksud'aĵ ek'sud'aĵ
eksud'ig eks'u'dig ek'sud'ig
eksvot eks'vot
ekt'enant ek'ten'ant
ekt'enant ekt'en'ant ek'ten'ant
ekt'i'met ek'tim'et
ekt'ik ek'tik
ekt'int ek'tint
ekt'int'ig ekt'in'tig ek'tint'ig ek'tin'tig
ekt'int'int ek'tin'tint ek'tint'int
ekt'ir'ad ek'tir'ad ekt'i'rad
ekt'ir'iĝ ek'tir'iĝ
ekt'irit ek'tir'it ekt'i'rit
ekt'ran'sir ek'trans'ir ek'tra'n'sir
ekt'ranc ek'tranc
ekt'ranĉ ek'tranĉ
ekt're'mant ek'trem'ant
ekt're'met ekt'rem'et ek'tre'met ek'trem'et
ekt'rem ek'trem
ekt'rem'eg ek'trem'eg
ekt'rem'ig'ad ek'trem'ig'ad
ekt'rem'ig'ant ekt'rem'i'gant ek'tre'mi'gant ek'trem'ig'ant
ekt'rem'int ek'trem'int
ekt'ro'magnet ekt'roma'gnet
ekt'urn'iĝ'ad ek'turn'iĝ'ad
ekt'us ek'tus
ektazi ekt'az'i
ekto'rent ek'torent
ektoderm ekto'derm
ektomi ekto'mi ek'tomi
ektopi ekto'pi ek'top'i
ektoplasm ekto'plasm
ektropi ek'trop'i ek'tro'pi
ekumen e'kumen ek'ume'n
ekumen'em e'kumen'em
ekumen'ism e'kumen'ism
ekumen'ist e'kumen'ist
ekv'a'poriĝ ek'vapor'iĝ ekv'a'por'iĝ
ekv'ador ekv'a'dor ek'vad'or
ekv'ador'an ek'vad'or'an ekv'ad'o'ran ekv'a'dor'an
ekv'ag ek'vag
ekv'aĉ ek'vaĉ
ekv'e ek've
ekv'el'ont ek'vel'ont
ekv'end ek'vend
ekv'ent'um ek'vent'um
ekv'esper'iĝ ek'vesper'iĝ ek'vesp'er'iĝ
ekv'i'braĉ ek'vibr'aĉ e'kvi'braĉ
ekv'i'bret ek'vibr'et
ekv'i'dant ek'vid'ant e'kvi'dant
ekv'id'it ek'vid'it
ekv'ig'lig ek'vigl'ig ekv'igl'ig
ekv'igl ek'vigl
ekv'ili'brigit ekvilibr'ig'it ekv'ili'brig'it ekv'i'libr'ig'it
ekv'ip ek'vip
ekv'ok ek'vok
ekv'ol ek'vol
ekv'or ek'vor
ekv'or'tig ekv'ort'ig ek'vor'tig ek'vort'ig
ekv'ort ek'vort
ekv'ot e'kvot ek'vot
ekvaci ekv'ac'i
ekvaci'ig ekv'ac'i'ig
ekvaci'sistem ekv'acis'ist'em
ekvaliz ek'valiz ekv'aliz
ekvator ekv'ator
ekvator ekv'ator ek'vat'or ekv'a'tor
ekvatori ekvator'i ekv'a'tori ekv'ator'i
ekvatorial ekvatori'al ekvator'ial
ekvilibr e'kvi'libr ekv'i'libr
ekvilibr ekv'i'libr
ekvilibr'ad ekv'i'libr'ad
ekvilibr'at ekv'i'libr'at
ekvilibr'aĵ ekv'i'libr'aĵ e'kvi'libr'aĵ
ekvilibr'i'gant ekvilibr'ig'ant ekv'ili'brig'ant ekv'i'libr'ig'ant
ekvilibr'ig ekv'ili'brig ekv'i'libr'ig
ekvilibr'ig'at ekv'ili'brig'at ekv'i'libr'ig'at
ekvilibr'ig'int ekv'ili'brig'int ekv'i'libr'ig'int
ekvilibr'il ekv'ili'bril ekv'i'libr'il
ekvilibr'ism ekv'i'libr'ism
ekvilibr'ist e'kvi'libr'ist ekv'i'libr'ist
ekvilibr'ist ekv'i'libr'ist
ekvilibr'it ekv'ili'brit ekv'i'libr'it
ekvilibr'iĝ ekv'ili'briĝ ekv'i'libr'iĝ
ekvilibr'iĝ'it ekv'ili'briĝ'it ekv'i'libr'iĝ'it
ekvilibr'o'sent ekvilibr'os'ent ekv'ili'bros'ent ekv'i'libr'os'ent
ekvilibr'op'unkt ekvilibr'o'punkt ekv'i'libr'op'unkt
ekvilibr'um ekv'ili'brum ekv'i'libr'um
ekvinoks e'kvin'oks
ekvipolent ekv'i'polent
ekvipotencial ekv'i'potencial ekv'i'potenc'ial
ekvivalent ekv'i'valent
ekvivalent ekv'i'valent ekv'iv'a'lent
ekvivalent'aĵ ekv'i'valent'aĵ ekv'iv'a'lent'aĵ
ekvivalent'ec ekv'i'valent'ec ekv'iv'a'lent'ec
ekvivalent'ig ekv'i'valent'ig ekv'iv'alen'tig ekv'iv'a'lent'ig
ekvivalent'klas ekv'i'valent'klas ekv'iv'a'lent'klas
ekvivalent'rilat ekv'i'valent'rilat
ekvivalent'ul ekv'i'valent'ul ekv'iv'alen'tul ekv'iv'a'lent'ul
ekvizet e'kviz'et ek'viz'et
ekvizet'opsid e'kviz'et'opsid
ekz'um ek'zum
ekzakt ekz'akt
ekzakt'ec ekz'akt'ec
ekzalt ekz'alt
ekzalt'ad ekz'alt'ad
ekzalt'at ekz'alt'at
ekzalt'ec ekz'alt'ec
ekzalt'ig ekz'al'tig
ekzalt'it ekz'al'tit
ekzalt'it ekz'al'tit ekz'alt'it
ekzalt'it'ec ekz'al'tit'ec ekz'alt'it'ec
ekzalt'iĝ ekz'alt'iĝ
ekzalt'ul ekz'alt'ul ekz'al'tul
ekzamen ekz'amen
ekzamen ekz'amen ekz'ame'n
ekzamen'ad ekz'a'menad ekz'amen'ad ekz'am'enad
ekzamen'ant ekz'amen'ant ekz'am'enant
ekzamen'ant'ar ekz'amen'ant'ar ekz'am'enant'ar
ekzamen'at ekz'amen'at
ekzamen'at ekz'amen'at ekz'ame'n'at
ekzamen'ebl ekz'amen'ebl
ekzamen'ej ekz'amen'ej
ekzamen'ej ekz'amen'ej ekz'ame'ne'j
ekzamen'end ekz'amen'end
ekzamen'et ekz'ame'net ekz'amen'et
ekzamen'ig ekz'amen'ig
ekzamen'ind ekz'amen'ind
ekzamen'int ekz'amen'int
ekzamen'ist ekz'amen'ist
ekzamen'it ekz'ame'nit ekz'amen'it
ekzamen'iĝ ekz'amen'iĝ
ekzamen'iĝ'ant ekz'amen'iĝ'ant
ekzamen'komision ekzamen'komisi'on
ekzamen'komitat ekz'amen'komitat
ekzamen'kotiz ekz'amen'kotiz
ekzamen'o'ĉambr ekz'amen'o'ĉambr
ekzamen'ont ekz'amen'ont
ekzamen'ot ekz'amen'ot ekz'ame'not
ekzamen'ot'aĵ ekz'ame'not'aĵ ekz'amen'ot'aĵ
ekzamen'regul ekz'amen'regul
ekzamen'rezult ekz'amen'rezult
ekzamen'seri ekz'amen'seri ekz'a'mens'er'i
ekzamen'sesi ekz'amen'sesi ekz'a'mens'e'si
ekzamen'sistem ekz'amen'sistem ekz'a'mens'ist'em
ekzamen'tag ekz'amen'tag ekz'ament'ag ekz'a'ment'ag
ekzantem ekz'antem
ekzantem ekz'antem ekz'an'tem
ekzark ekz'ark
ekzekuci ekz'ek'u'ci
ekzekuci'at ekz'ek'u'ci'at
ekzekuci'ist ekz'ek'u'ci'ist
ekzekut ekz'e'kut ekz'ek'ut
ekzekut'ad ekz'e'kut'ad
ekzekut'ant ekz'e'kut'ant
ekzekut'at ekz'e'kut'at
ekzekut'ebl ekz'ek'ut'ebl ekz'e'kut'ebl
ekzekut'ej ekz'e'kut'ej ekz'ek'ut'ej
ekzekut'end ekz'e'kut'end ekz'ek'u'tend
ekzekut'i'lar ekzekut'il'ar ekz'ek'util'ar ekz'e'kut'il'ar
ekzekut'ig ekz'e'kut'ig ekz'ek'ut'ig ekz'ek'u'tig
ekzekut'il ekz'ek'util ekz'e'kut'il
ekzekut'int ekz'ek'u'tint
ekzekut'is'tar ekzekut'ist'ar ekzekut'i'star ekz'ek'u'tis'tar
ekzekut'ist ekz'e'kut'ist
ekzekut'ist ekz'ek'ut'ist ekz'e'kut'ist
ekzekut'it ekz'ek'u'tit
ekzekut'it ekz'ek'ut'it ekz'ek'u'tit ekz'e'kut'it
ekzekut'iĝ ekz'ek'ut'iĝ ekz'e'kut'iĝ
ekzekut'ont ekz'e'kut'ont ekz'ek'ut'ont
ekzekut'ot ekz'e'kut'ot ekz'ek'ut'ot ekz'ek'u'tot
ekzekut'seĝ ekz'e'kut'seĝ ekz'ek'ut'seĝ
ekzekutiv ekzekut'iv
ekzekutiv ekzekut'iv ekz'e'kut'iv
ekzekutiv ekzekut'iv ekz'e'kut'iv ekz'ek'ut'iv
ekzekv ekz'ekv
ekzekv'ist ekz'ek'vist
ekzekvatur ekzekv'at'ur ekzekv'a'tur ekz'ek'vat'ur
ekzem ekz'em
ekzempl'ant ekzem'plant
ekzempl'et ekzem'plet
ekzempler ekzempl'er
ekzerc ekz'erc
ekzerc'ad ekz'erc'ad
ekzerc'ad'hor ekz'erc'ad'hor
ekzerc'ant ekz'erc'ant
ekzerc'ar ekz'er'car ekz'erc'ar
ekzerc'at ekz'erc'at
ekzerc'ej ekz'erc'ej
ekzerc'ig ekz'erc'ig
ekzerc'ig'ant ekzerc'i'gant
ekzerc'il ekz'erc'il
ekzerc'int ekz'erc'int
ekzerc'it ekz'er'cit ekz'erc'it
ekzerc'it'ec ekz'erc'it'ec ekz'er'cit'ec
ekzerc'iĝ ekz'erc'iĝ
ekzerc'iĝ'ad ekz'erc'iĝ'ad
ekzerc'mov ekz'erc'mov
ekzerc'o'kajer ekzerc'o'kaj'er
ekzerc'ocel ekz'erc'ocel
ekzerc'op'ec ekzerc'o'pec ekz'erc'op'ec
ekzerc'temp ekz'erc'temp
ekzerg ekz'erg
ekzil ekz'il
ekzil'ad ekz'i'lad ekz'il'ad
ekzil'ant ekz'i'lant
ekzil'at ekz'il'at ekz'i'lat
ekzil'ej ekz'ile'j
ekzil'it ekz'i'lit
ekzil'it'ec ekz'i'lit'ec
ekzil'jar ekz'ilj'ar
ekzil'ot ekz'il'ot
ekzil'ul ekz'i'lul ekz'il'ul
ekzist ekz'ist
ekzist'a'dism ekzist'ad'ism
ekzist'ad ekz'ist'ad
ekzist'ant ekz'ist'ant
ekzist'ant'ar ekzist'an'tar ekz'i'stan'tar ekz'is'tan'tar
ekzist'ant'aĵ ekz'ist'ant'aĵ
ekzist'aĵ ekz'ist'aĵ
ekzist'aĵ'ar ekzist'a'ĵar ekz'ist'aĵ'ar
ekzist'aĵ'et ekzist'a'ĵet ekz'ist'aĵ'et
ekzist'ebl ekz'ist'ebl
ekzist'ebl'ec ekz'ist'ebl'ec
ekzist'ec ekz'ist'ec
ekzist'ej ekz'ist'ej
ekzist'ig ekz'ist'ig ekz'is'tig
ekzist'ig'it ekz'is'tig'it ekz'ist'ig'it
ekzist'int ekz'is'tint
ekzist'int ekz'is'tint ekz'ist'int
ekzist'ism ekz'ist'ism
ekzist'iĝ ekz'ist'iĝ
ekzist'kial ekz'ist'kial
ekzist'manier ekzist'mani'er
ekzist'o'baz ekzist'ob'az ekz'ist'ob'az
ekzist'o'grav ekzist'ogr'av ekz'is'tog'rav
ekzist'o'kial ekzist'ok'ial ekz'i'stok'ial
ekzist'o'kriz ekzist'okr'iz ekz'i'stok'riz
ekzist'o'minac ekzist'om'in'ac ekz'i'stomi'n'ac
ekzist'o'motiv ekzist'om'ot'iv ekz'i'stom'ot'iv
ekzist'o'prav ekzist'op'rav ekz'i'stop'rav
ekzist'o'rimed ekz'is'tori'med ekzist'or'i'med ekz'i'stor'i'med
ekzist'o'sent ekzist'os'ent
ekzist'oni'vel ekzist'o'nivel ekz'is'toni'vel
ekzist'ont ekz'ist'ont
ekzist'rajt ekz'is'trajt
ekzist'rimed ekz'istri'med
ekzist'unt ekz'ist'unt
ekzistencialism ekzist'en'ci'alism
ekzistencialist ekzist'en'ci'a'list
ekzo'citoz ekzo'cit'oz ekz'o'citoz
ekzo'nukle'az ekzon'u'kle'az
ekzo'osmoz ekz'o'osmoz ekzo'os'moz
ekzo'planed ekzo'plan'ed
ekzo'termik ekzoterm'ik
ekzocet ekzo'cet ekz'o'cet
ekzoftalmi ekz'oftalm'i ekzo'ftal'mi
ekzogami ekzo'gami
ekzogen ekzo'gen ekz'o'gen
ekzokrin ekzo'krin
ekzon ek'zon ekz'on ekzo'n
ekzorc'formul ekzorc'form'ul
ekzorc'it ekz'or'cit
ekzot ekz'ot
ekzot'aĵ ekz'ot'aĵ
ekzot'ec ekz'ot'ec
ekzot'ig ekzo'tig
ekzoter ekzo'ter ekzot'er
ekzotik ekzot'ik ekzo'tik
ekzotik'aĵ ekzo'tik'aĵ ekzot'ik'aĵ
ekzotik'ec ekzot'ik'ec ekzo'tik'ec
el'aer e'la'er el'a'er
el'aer'ig el'a'e'rig e'la'er'ig
el'aer'iĝ e'la'er'iĝ
el'akir e'lak'ir
el'akompan el'a'kompan
el'almoz el'alm'oz el'al'moz
el'amid elam'id
el'angil e'lang'il
el'angl'ig e'lang'lig
el'anhel elan'hel
el'aper'ig'ad elap'er'ig'ad elap'e'rig'ad el'a'per'ig'ad
el'aplaŭd elap'laŭd el'a'plaŭd
el'artik'ig el'art'ik'ig e'lar'tik'ig el'ar'tik'ig
el'artik'ig'int el'art'ik'ig'int e'lar'tik'ig'int el'ar'tik'ig'int
el'artik'ig'it el'ar'tik'ig'it e'lar'tik'ig'it el'art'ik'ig'it
el'artik'iĝ e'lar'tik'iĝ el'ar'tik'iĝ el'art'ik'iĝ
el'atak el'a'tak
el'atend e'lat'end el'a'tend
el'avi'iĝ'int e'lav'i'iĝ'int
el'aviad'i'lig'it e'lav'ia'dil'ig'it el'avi'a'dil'ig'it
el'aĉ'etat el'aĉet'at e'laĉ'etat
el'aĉet e'laĉ'et
el'aĉet e'laĉ'et el'aĉ'et
el'aĉet'ebl e'laĉ'et'ebl
el'aĉet'ebl'ul e'laĉ'et'ebl'ul
el'aĉet'int el'aĉ'e'tint
el'aĉet'it el'aĉ'e'tit
el'aĉet'it el'aĉ'e'tit e'laĉ'et'it
el'aĉet'iĝ e'laĉ'et'iĝ
el'aĉet'mon e'laĉ'et'mon
el'aĉet'ot el'aĉ'e'tot e'laĉ'et'ot
el'aĉet'sum e'laĉ'et'sum
el'aŭd e'laŭd
el'aŭd'int e'laŭd'int
el'aŭskult e'laŭs'kult
el'aŭskult'ad e'laŭs'kult'ad
el'aŭskult'int e'laŭs'kult'int
el'aŭskult'it e'laŭs'kult'it
el'aŭt'iĝ'int e'laŭt'iĝ'int
el'aŭtobus'iĝ el'aŭt'obus'iĝ e'laŭt'obus'iĝ
el'aŭtomobil'iĝ el'aŭt'o'mobil'iĝ
el'aŭtomobil'iĝ'ant el'aŭt'o'mobil'iĝ'ant
el'babil elb'a'bil
el'bala el'bal'a elb'al'a
el'bala'ind'aĵ elb'al'a'ind'aĵ
el'balanc elb'a'lanc
el'balanc'at elb'a'lanc'at
el'balanc'ig elb'a'lanc'ig
el'balbut elb'alb'ut el'bal'but elb'al'but
el'balbut elb'alb'ut elb'al'but
el'bar elb'ar
el'bar'ant elb'ar'ant
el'barit elb'a'rit
el'bat'ad elb'at'ad
el'bat'int elb'at'int elb'a'tint
el'batal el'bat'al elb'a'tal elb'at'al
el'batal elb'a'tal elb'at'al
el'boat'iĝ elb'o'at'iĝ
el'boben elb'o'ben elb'obe'n el'bob'en
el'boben elb'obe'n el'bob'en
el'boben'ig el'bob'en'ig
el'boben'ig el'bob'en'ig elb'o'ben'ig
el'bor elb'or
el'botel elb'otel
el'bri'lad el'bril'ad
el'bru'lit'ec elb'rul'it'ec elb'ru'lit'ec el'brul'it'ec
el'brul'ig el'bru'lig elb'ru'lig elb'rul'ig
el'brul'ig elb'ru'lig elb'rul'ig
el'brul'iĝ elb'rul'iĝ
el'burĝon elb'urĝ'on el'burĝ'on
el'bus'iĝ elb'us'iĝ
el'buton'um elb'ut'on'um elb'ut'o'num elb'u'ton'um
el'cent'o'sign el'cent'os'ig'n
el'cerb'u'mit el'cerb'um'it
el'citoz el'cit'oz
el'de'ven'aĵ el'dev'en'aĵ el'de've'n'aĵ
el'demand'at el'de'mandat
el'detru el'de'tru
el'detru'it el'de'tru'it
el'detru'iĝ el'de'tru'iĝ
el'di'rad el'dir'ad
el'di'rat el'dir'at
el'difin el'di'fin
el'dir'it el'di'rit
el'dir'it'aĵ el'di'rit'aĵ
el'dir'manier el'dir'mani'er
el'dir'ot el'di'rot
el'diskut el'disk'ut el'di'skut
el'diskut'int el'di'skut'int el'disk'u'tint
el'distanc el'dist'anc el'di'stanc
el'do'net el'don'et
el'do'nis'tin el'don'is'tin el'don'ist'in
el'do'nit el'don'it
el'do'nit'aĵ el'don'it'aĵ
el'dogan'ig el'dog'an'ig
el'don el'do'n
el'don'ad el'do'n'ad
el'don'at el'do'n'at
el'don'aĵ el'do'n'aĵ
el'don'direktor el'don'direkt'or el'don'di'rektor
el'don'ej el'do'ne'j
el'don'entrepren el'don'entre'pren
el'don'histori el'don'his'tori el'don'hist'or'i
el'don'ig'ant el'don'i'gant
el'don'indik el'don'in'dik el'don'ind'ik
el'don'indik el'don'ind'ik
el'don'industri el'don'indus'tri el'don'ind'u'stri
el'don'ist'ar el'do'nis'tar el'don'i'star el'don'is'tar
el'don'kooperativ el'don'kooper'at'iv el'don'ko'oper'at'iv
el'don'labor el'don'lab'or el'don'la'bor
el'don'lini el'don'lin'i
el'don'metod el'don'met'od
el'don'nombr el'don'n'ombr
el'don'ot el'do'not
el'don'permes el'don'per'mes
el'don'politik el'don'poli'tik
el'don'program el'don'pro'gram
el'don'seri el'don'ser'i
el'don'societ el'don'soci'et
el'ebri'iĝ ele'bri'iĝ el'ebr'i'iĝ
el'ekscit'it e'lek'sci'tit
el'ekto'apog elekt'o'apog e'lekt'o'apog
el'ekto'dat elekt'od'at e'lekt'od'at
el'ekto'fiask elekt'o'fiask e'lekt'o'fiask
el'ekto'fort elekt'o'fort e'lekt'o'fort
el'ekto'fraŭd elekt'o'fraŭd e'lekt'o'fraŭd
el'ekto'hazard elekt'o'hazard e'lekt'o'hazard
el'ekto'jar elekt'o'jar e'lekt'o'jar
el'ekto'maŝin elekt'o'maŝin elekt'om'a'ŝi'n e'lekt'om'a'ŝi'n
el'ekto'medi elekt'o'medi elekt'om'ed'i e'lekt'om'ed'i
el'ekto'pov elekt'op'ov e'lekt'op'ov
el'ekto'procez elekt'o'procez
el'ekto'sistem elekt'o'sistem elekt'os'ist'em e'lekt'os'ist'em
el'ekto'venk elekt'o'venk
el'ekvilibr'ig ele'kvi'li'brig ele'kvi'libr'ig
el'elekt ele'lekt
el'elekt'it ele'lekt'it ele'lek'tit
el'embaras'ig e'lem'bar'as'ig
el'embaras'iĝ e'lem'bar'as'iĝ
el'en e'len ele'n e'le'n
el'esperant el'esper'ant
el'etend ele'tend
el'etend'it ele'tend'it
el'eŭrop el'eŭr'op
el'faden'ig'it elf'aden'ig'it el'fad'en'ig'it
el'fajl elf'ajl
el'fal elf'al
el'fal'ont elf'al'ont
el'fand elf'and
el'fantazi el'fant'az'i elf'ant'az'i
el'far'em elf'a'rem
el'far'ig elf'a'rig
el'far'it elf'a'rit
el'far'it'aĵ elf'a'rit'aĵ
el'farad el'far'ad elf'a'rad
el'fenestr elf'en'estr
el'fenestr'ig elf'e'nest'rig elf'en'e'strig
el'fenestr'ig'at elf'e'nest'rig'at elf'en'e'strig'at
el'fenestr'ig'it elf'e'nest'rig'it elf'en'e'strig'it
el'fest'int elf'est'int
el'fetor elf'e'tor el'fet'or
el'fiks'iĝ elf'iks'iĝ
el'filtr'at elf'il'trat
el'fin'it elf'i'nit elf'in'it
el'flar'int elf'lar'int
el'fleks'it elf'lek'sit
el'fleks'it'ec elf'lek'sit'ec
el'flu elf'lu
el'flu'ej elf'lu'ej
el'flu'et elf'lu'et
el'flu'gej el'flug'ej elf'lu'gej
el'flu'ig elf'lu'ig
el'flu'ig'ant elf'lu'ig'ant elf'lu'i'gant
el'flu'ig'it elf'lu'ig'it
el'flu'iĝ elf'lu'iĝ
el'flu'ul elf'lu'ul
el'flug'ant el'flu'gant elf'lu'gant
el'font'iĝ elf'ont'iĝ
el'form'ant el'for'mant elf'or'mant
el'fos'ad elf'o'sad elf'os'ad
el'fos'ant elf'os'ant
el'fos'at elf'os'at elf'o'sat
el'fos'aĵ elf'os'aĵ
el'fos'ebl elf'os'ebl
el'fos'ej elf'os'ej elf'o'se'j
el'fos'int elf'os'int
el'fos'iĝ elf'os'iĝ
el'fos'ot elf'os'ot
el'fotel'iĝ elf'otel'iĝ
el'franc elf'ranc
el'frap elf'rap
el'frost'ig elf'ros'tig elf'rost'ig
el'frost'it elf'ros'tit elf'rost'it
el'frot'ant elf'rot'ant
el'frot'it elf'rot'it elf'ro'tit
el'frot'iĝ elf'rot'iĝ
el'fulm elf'ulm
el'fum elf'um
el'fum'it elf'um'it elf'u'mit
el'furioz elf'uri'oz el'furi'oz
el'gajn el'gaj'n
el'galeri el'galer'i
el'galop el'gal'op
el'german el'ger'man
el'gli'tint el'glit'int
el'glit'ig el'gli'tig
el'gravur el'grav'ur
el'haven'iĝ el'hav'en'iĝ
el'hispan el'his'pan
el'hispan'ig el'his'pan'ig
el'hispan'ig'it el'his'pan'ig'it
el'ig e'lig
el'ig'ad e'lig'ad
el'ig'aĵ e'lig'aĵ
el'impet elim'pet
el'infer'iĝ eli'n'fer'iĝ
el'ing'ig eli'n'gig e'lin'gig
el'intern eli'n'tern el'inter'n
el'intern'ism eli'n'tern'ism
el'irland'ig e'lirl'and'ig
el'ist e'list
el'japan'ig'it el'ja'pan'ig'it
el'jun'aĝ el'ju'naĝ
el'jung el'j'ung
el'jung'ad el'j'ung'ad
el'jung'int el'j'ung'int
el'kalkul el'kal'kul el'kalk'ul
el'kalkul el'kalk'ul
el'kalkul'ad el'kalk'ul'ad el'kal'kul'ad el'kalk'u'lad
el'kalkul'ebl el'kalk'ul'ebl el'kal'kul'ebl
el'kalkul'it el'kalk'ul'it
el'kalkul'iĝ el'kalk'ul'iĝ
el'kalson el'kal'son
el'kam'par el'kamp'ar
el'katedr el'kat'edr
el'katen'iĝ el'kat'en'iĝ
el'kava'tor el'kav'ator
el'kaŭteriz'it el'kaŭter'iz'it
el'klin el'kli'n
el'ko'vad el'kov'ad
el'ko'vit el'kov'it
el'ko'vot el'kov'ot
el'kokon'iĝ el'ko'kon'iĝ
el'kom'bit'aĵ el'komb'it'aĵ
el'komand el'kom'and
el'kombin'int el'komb'in'int
el'kompren el'kom'pren
el'kompren el'kom'pren el'kom'pre'n
el'kon'ad el'ko'n'ad
el'konduk el'kon'duk
el'konduk'ad el'kon'du'kad el'kon'duk'ad
el'konduk'ant el'kon'du'kant
el'konduk'ant el'kon'duk'ant el'kon'du'kant
el'konduk'at el'kon'dukat
el'konduk'ig el'kon'duk'ig
el'konduk'int el'kon'duk'int
el'konduk'it el'kon'du'kit el'kon'duk'it
el'konfid el'kon'fid
el'konjekt el'kon'j'ekt
el'konsum'it el'kon'sum'it el'kon'su'mit
el'kont'ig el'kon'tig
el'konvert'il el'kon'vert'il
el'konvink el'kon'vink
el'kopi'aĵ el'ko'pi'aĵ
el'kor'pig'it el'korp'ig'it
el'kord'ir el'kor'dir
el'korp'ig el'kor'pig
el'kos'man el'kosm'an
el'koŝmar el'koŝ'mar
el'kre'skit el'kresk'it el'kres'kit
el'kres'kant el'kresk'ant
el'kres'tig el'krest'ig
el'kresk'ad el'kres'kad
el'kri'eg'ant el'kri'e'gant
el'kribr'it el'krib'rit el'kri'brit
el'kript'ig el'krip'tig
el'kristal'iĝ el'kri'stal'iĝ
el'kuler el'kul'er
el'kuler'it el'kul'e'rit el'kul'er'it
el'kurac'ej'iĝ el'kur'ace'j'iĝ
el'la'sad el'las'ad
el'la'sat el'las'at
el'la'vad el'lav'ad
el'la'vit el'lav'it
el'labor el'lab'or el'la'bor
el'labor'ad el'lab'o'rad el'la'bor'ad el'lab'or'ad
el'labor'ad el'lab'o'rad el'lab'or'ad
el'labor'ant el'la'bor'ant el'lab'or'ant
el'labor'at el'la'bor'at el'lab'or'at el'lab'o'rat
el'labor'aĵ el'lab'or'aĵ el'la'bor'aĵ
el'labor'eg el'lab'o'reg
el'labor'em el'lab'o'rem
el'labor'ig el'la'bor'ig el'lab'or'ig el'lab'o'rig
el'labor'ig'ant el'labor'i'gant
el'labor'int el'la'bor'int el'lab'or'int
el'labor'int el'lab'or'int
el'labor'it el'lab'or'it el'la'bor'it el'lab'o'rit
el'labor'it'aĵ el'la'bor'it'aĵ el'lab'or'it'aĵ el'lab'o'rit'aĵ
el'labor'it'ec el'la'bor'it'ec el'lab'o'rit'ec el'lab'or'it'ec
el'labor'iĝ el'lab'or'iĝ el'la'bor'iĝ
el'labor'iĝ'ad el'lab'or'iĝ'ad el'la'bor'iĝ'ad
el'labor'ot el'lab'o'rot el'lab'or'ot
el'lad'ig'il el'la'dig'il
el'lan'dig el'land'ig
el'land'ig'it el'lan'dig'it
el'las'ej el'la'se'j
el'las'it el'la'sit
el'lasa'dant el'las'ad'ant el'la'sad'ant
el'latin el'lat'in el'la'tin
el'latin'ig el'la'tin'ig el'lat'in'ig
el'latin'ig'it el'la'tin'ig'it
el'lav'at el'la'vat
el'laŭt'ig el'laŭ'tig
el'lev'ant el'le'vant
el'lit'ig el'li'tig
el'liver el'li'ver el'liv'er
el'manipul el'mani'pul
el'manovr el'man'ovr
el'mantel'ig'ant el'man'teli'gant el'mant'eli'gant el'mantel'i'gant
el'martel el'mart'el el'mar'tel
el'marĉand el'marĉ'and
el'medit el'med'it
el'memor el'mem'or
el'mer'gant el'merg'ant
el'met'ej el'mete'j
el'metil el'met'il
el'mezur el'mez'ur
el'mi'grad el'migr'ad
el'mi'gran'tar el'migr'ant'ar el'migr'an'tar
el'mi'nit el'min'it
el'migr'in'tar el'migr'int'ar el'mi'gri'n'tar
el'migr'o'kvant el'migr'ok'vant
el'migr'om'al'permes el'migr'om'alp'er'mes
el'min el'mi'n
el'min'ad el'mi'n'ad
el'min'at el'mi'n'at
el'mon'dig el'mond'ig
el'mon'e'rig el'mon'er'ig
el'mon'trad el'mont'rad el'montr'ad
el'mon'trem el'mont'rem el'montr'em
el'mon'trit'ec el'montr'it'ec el'mont'rit'ec
el'mont'rat el'mon'trat el'montr'at
el'montr'ej el'mon'tre'j el'mont're'j
el'montr'it el'mon'trit el'mont'rit
el'montr'iĝ'em el'mon'tri'ĝem
el'montr'ot el'mont'rot el'mon'trot
el'mor'tint el'mort'int
el'mort'aĉ el'mor'taĉ
el'mort'ig el'mor'tig
el'mu'rig el'mur'ig
el'mul'dig el'muld'ig
el'murmur el'mur'mur
el'murmur'et el'mur'mu'ret el'mur'mur'et
el'navig el'nav'ig
el'naz el'n'az
el'naĝ el'n'aĝ
el'nest'ig el'n'est'ig
el'neŭron el'neŭr'on el'n'eŭr'on
el'no'dig el'nod'ig el'n'od'ig
el'nod'aĵ el'n'od'aĵ
el'nod'iĝ el'n'od'iĝ
el'nok'tig el'nokt'ig el'n'okt'ig
el'nom el'n'om
el'nomad el'nom'ad el'n'om'ad
el'nombr el'n'ombr
el'nombr'ad el'n'ombr'ad
el'nord el'n'ord
el'nutr'it el'nu'trit
el'observ e'lob'serv el'ob'serv
el'ofic'ig e'lof'ic'ig
el'ofic'ig e'lof'ic'ig el'o'fic'ig
el'ofic'ig'it e'lof'ic'ig'it el'o'fic'ig'it
el'ofic'iĝ e'lof'ic'iĝ
el'ofic'iĝ e'lof'ic'iĝ el'o'fic'iĝ
el'okul'u'mant el'okul'um'ant
el'okup el'o'kup
el'okup'ad el'ok'u'pad e'lok'u'pad
el'okup'ant el'o'kup'ant
el'om'brig el'ombr'ig e'lom'brig
el'orbit'ig el'or'bit'ig el'or'bi'tig
el'orbit'ig'int el'or'bi'tig'int el'or'bit'ig'int
el'orbit'ig'it el'or'bi'tig'it el'or'bit'ig'it
el'orbit'iĝ el'or'bit'iĝ
el'orbit'iĝ'ant el'or'bit'iĝ'ant
el'osmoz el'os'moz
el'paf'iĝ'em el'paf'i'ĝem
el'pag'aŭtomat el'pag'aŭ'tomat el'pag'aŭ'tom'at
el'palpebr'um el'palp'ebr'um el'palp'e'brum
el'palpebr'um'int el'palp'e'brum'int el'palp'ebr'um'int
el'par'olat el'parol'at
el'parker el'park'er
el'parlament'ig el'par'lament'ig el'par'lamen'tig
el'parol el'par'ol
el'parol'ad el'par'o'lad el'par'ol'ad
el'parol'ant el'par'o'lant el'par'ol'ant
el'parol'aĉ el'par'ol'aĉ el'par'o'laĉ
el'parol'aĵ el'par'ol'aĵ
el'parol'int el'par'ol'int
el'parol'it el'par'o'lit el'par'ol'it
el'parol'iĝ el'par'ol'iĝ
el'parol'manier el'parol'mani'er
el'parol'ont el'par'ol'ont
el'parol'ot el'par'ol'ot
el'patr'uj'ig el'pat'ru'j'ig
el'patr'uj'ig'it el'pat'ru'j'ig'it
el'patr'uj'iĝ el'pat'ru'j'iĝ
el'paŝt'ej el'paŝ'te'j
el'pelad el'pel'ad
el'pelot el'pel'ot
el'pen'dant el'pend'ant
el'pen'dig el'pend'ig
el'pen'sat el'pens'at
el'pen'sem el'pens'em
el'pen'send el'pens'end
el'pen'sul el'pens'ul
el'pend'i'gant el'pen'dig'ant el'pend'ig'ant
el'pendol el'pend'ol
el'penik el'pen'ik
el'pens'ad el'pen'sad
el'pens'it el'pen'sit
el'pens'it'aĵ el'pen'sit'aĵ
el'pens'it'ec el'pen'sit'ec
el'pens'o'pov el'pens'op'ov
el'pent'rit el'pentr'it el'pen'trit
el'perfid el'per'fid
el'perfid'it el'per'fid'it
el'peronospor'al el'peron'os'por'al el'peron'o'spor'al
el'pik'it el'pi'kit
el'pinĉ'ant el'pin'ĉant
el'pis'tit el'pist'it
el'plen'u'mit el'plen'um'it
el'poent el'po'ent
el'pol'ig el'po'lig
el'por'tig el'port'ig
el'por'tint el'port'int
el'pord'ig el'por'dig
el'port'em el'por'tem
el'port'it el'por'tit
el'post'aĵ'ig el'post'a'ĵig
el'posten'ig el'po'sten'ig el'post'en'ig
el'posten'ig'it el'po'sten'ig'it el'post'en'ig'it
el'posten'iĝ el'po'sten'iĝ el'post'en'iĝ
el'posten'iĝ'ant el'post'en'iĝ'ant el'po'sten'iĝ'ant
el'postul el'post'ul
el'pov'rig el'povr'ig
el'poŝ'ig'ant el'poŝ'i'gant
el'pre'mat el'prem'at
el'pre'sit el'pres'it
el'prem'ant el'pre'mant
el'pren el'pre'n
el'pren'ad el'pre'n'ad
el'pren'at el'pre'n'at
el'pren'aĵ el'pre'n'aĵ
el'pret'ig'at el'pre'tig'at
el'prizon'ig el'pri'zon'ig
el'prizon'ig'at el'pri'zon'ig'at
el'prizon'ig'it el'pri'zon'ig'it
el'prizon'iĝ el'pri'zon'iĝ
el'prizon'iĝ'int el'pri'zon'iĝ'int
el'pro'vad el'prov'ad
el'pro'vat el'prov'at
el'pro'vil el'prov'il
el'pro'vit el'prov'it
el'pro'vit'in el'prov'i'tin el'prov'it'in
el'produkt el'pro'dukt
el'produkt'ant el'pro'dukt'ant
el'profit el'pro'fit
el'profit'ant el'pro'fit'ant
el'profund el'pro'fund
el'profund'ig el'pro'fund'ig
el'profund'iĝ'ad el'pro'fund'iĝ'ad
el'program'ig el'pro'gram'ig
el'propr'ig el'prop'rig
el'proviz el'prov'iz el'pro'viz
el'pru'vit el'pruv'it
el'prunt'it el'prun'tit
el'pruv'ad el'pru'vad
el'pump'ad el'pum'pad
el'pump'at el'pum'pat
el'pump'it el'pum'pit
el'pur'i'gant el'pur'ig'ant
el'pur'i'gej el'pur'ig'ej
el'rabot'iĝ el'rab'ot'iĝ
el'radi el'rad'i
el'radi'iĝ el'rad'i'iĝ
el'radik el'rad'ik
el'radik'ant el'radi'kant
el'radik'ig el'rad'ik'ig
el'radik'ig'at el'rad'ik'ig'at
el'radik'ig'ebl el'rad'ik'ig'ebl
el'radik'ig'it el'rad'ik'ig'it
el'radik'it el'radi'kit el'rad'ik'it
el'radik'iĝ el'rad'ik'iĝ
el'radik'iĝ'at el'rad'ik'iĝ'at
el'radik'iĝ'int el'rad'ik'iĝ'int
el'rajd'ant el'raj'dant
el'ramp'int el'ram'pint
el'rapid el'rap'id
el'rapid'ant el'rap'i'dant
el're'lig'it el'rel'ig'it
el're'vit el'rev'it
el'rek'tig el'rekt'ig
el'rek'tig'it el'rekt'ig'it
el'rekt'ig'ant el'rek'tig'ant el'rekt'i'gant
el'rekt'ig'at el'rek'tig'at
el'rel'ig el're'lig
el'renvers'ig'it el'ren'vers'ig'it
el'renvers'it el'ren'vers'it
el'rezon el're'zon
el'rigard el'rig'ard
el'rigard'ad el'rig'ard'ad
el'rigard'ant el'rig'ar'dant
el'rigard'ej el'rig'arde'j
el'rigard'il el'rig'ar'dil el'rig'ard'il
el'ripoz el'rip'oz
el'ripoz'int el'rip'oz'int
el'ripoz'it el'rip'oz'it
el'rod'ig el'ro'dig
el'rostr'ig el'ro'strig el'rost'rig
el'rul'ig el'ru'lig
el'rul'ig'it el'ru'lig'it
el'ruman el'rum'an el'ru'man
el'sal'teg el'salt'eg
el'sal'tig el'salt'ig
el'sal'tint el'salt'int
el'sal'tul el'salt'ul
el'san'gig el'sang'ig
el'san'gig'it el'sang'ig'it
el'sang'a'dant el'sang'ad'ant
el'se'lig el'sel'ig
el'sekreci el'sek're'ci el'se'kre'ci
el'sekv'ad el'sek'vad
el'selekt el'se'lekt
el'selekt'ad el'se'lekt'ad
el'sen'da'flu el'send'a'flu
el'sen'dant el'send'ant
el'sen'dat el'send'at
el'sen'dej el'send'ej
el'sen'dig el'send'ig
el'sen'dil el'send'il
el'sen'dist el'send'ist
el'sen'dot el'send'ot
el'send'it'in el'sen'di'tin el'send'i'tin
el'send'o'rajt'ig el'send'or'a'j'tig
el'send'servil el'send'serv'il
el'ser'ĉit el'serĉ'it
el'servut'ig el'serv'ut'ig el'serv'u'tig
el'serĉ'at el'ser'ĉat
el'silab'um el'si'lab'um el'si'la'bum
el'sinu el'si'nu el'sin'u
el'skandinav el'skandi'nav el'skand'in'av
el'skatol el'skat'ol
el'sonor el'son'or
el'sonor'ad el'son'o'rad el'son'or'ad
el'sonor'ant el'son'or'ant
el'sorb'it el'sor'bit
el'sorĉ'it el'sor'ĉit
el'spez'kriteri el'spez'kri'teri el'spez'krit'er'i
el'spez'o'grand el'spez'ogr'and
el'spez'o'part el'spez'op'art
el'spez'redukt el'spez're'dukt
el'spirant el'spir'ant
el'spirit el'spir'it
el'stamf'it el'stam'fit
el'star'a'ĵet el'star'aĵ'et
el'star'aĵ'o'voj el'star'aĵ'ov'o'j
el'star'eg'ant el'star'e'gant
el'star'ig'ant el'star'i'gant
el'stern'it el'ster'nit
el'stupor'ig el'stup'or'ig el'stup'o'rig
el'su'ĉant el'suĉ'ant
el'su'ĉat el'suĉ'at
el'su'ĉit el'suĉ'it
el'sufer el'su'fer
el'sufer'ebl el'su'fer'ebl
el'sufer'ig el'su'fer'ig el'su'fe'rig
el'tajp'il el'taj'pil
el'taksi'iĝ el'tak'si'iĝ el'ta'ksi'iĝ el'taks'i'iĝ
el'tambur el'tam'bur
el'te'rig'it el'ter'ig'it
el'ten el'te'n
el'ten'ad el'te'n'ad
el'ten'at el'te'n'at
el'ten'it el'te'nit
el'ter'ig el'te'rig
el'ter'ig'ad el'te'rig'ad
el'ter'ig'int el'te'rig'int
el'teri'gant el'te'rig'ant el'ter'ig'ant
el'tern el'ter'n
el'tire'j el'tir'ej
el'toler el'tol'er
el'tond'rig el'tondr'ig
el'tord'iĝ'em el'tor'di'ĝem
el'torn el'tor'n
el'tortur el'tort'ur el'tor'tur
el'tranĉ'ant el'tra'n'ĉant
el'tranĉ'at el'tra'n'ĉat
el'tranĉ'it el'tra'n'ĉit
el'tre'neg el'tren'eg
el'tre'tit el'tret'it
el'tren el'tre'n
el'tren'ad el'tre'n'ad
el'trink'ant el'tri'n'kant
el'trink'it el'tri'n'kit
el'triv'it el'tri'vit
el'tro'vad el'trov'ad
el'tro'vant el'trov'ant
el'tro'vat el'trov'at
el'tro'vit el'trov'it
el'tro'vit'aĵ el'trov'it'aĵ
el'trov'art el'tro'vart
el'trov'e'mul el'tro've'mul
el'trov'end el'tro'vend
el'trov'ot el'tro'vot
el'trumpet el'trump'et el'trum'pet
el'tur'ni'ĝem el'turn'iĝ'em
el'tur'ni'ĝem el'turn'iĝ'em el'turn'i'ĝem
el'tur'nit el'turn'it
el'turment el'tur'ment
el'turment'ad el'tur'ment'ad
el'turment'at el'tur'ment'at
el'turment'int el'tur'ment'int
el'turment'it el'tur'ment'it
el'turment'iĝ el'tur'ment'iĝ
el'turn el'tur'n
el'uj'ig elu'j'ig e'lu'j'ig
el'uj'iĝ elu'j'iĝ e'lu'j'iĝ
el'unik e'lun'ik
el'uz e'luz
el'uz'it e'luz'it
el'uz'it'aĵ e'luz'it'aĵ
el'uz'iĝ e'luz'iĝ
el'valiz'ig el'val'iz'ig
el'vek'it el've'kit
el'vel'ad el've'lad
el'ven el've'n
el'venad el'ven'ad
el'verŝ'at el'ver'ŝat
el'verŝ'ig'ant el'verŝ'i'gant el'ver'ŝi'gant
el'vet'uri'gant el'vetur'ig'ant el'vetur'i'gant
el'vetur el've'tur el'vet'ur
el'vetur'ant el've'tur'ant
el'vetur'ej el'vet'ure'j el've'tur'ej
el'vetur'ig el'vet'u'rig el've'tur'ig
el'vetur'it el've'tur'it el'vet'u'rit
el'vetur'iĝ el've'tur'iĝ
el'vetur'permes el've'turp'er'mes
el'vi'dig el'vid'ig
el'vid'ej el'vi'dej el'vide'j
el'vip'ad el'vi'pad
el'vojaĝ el'voj'aĝ
el'vok'ip'ov el'vok'i'pov
el'vol'vad el'volv'ad
el'volv'it el'vol'vit
el'vomit el'vom'it
el'vort'ig el'vor'tig
el'ĉambr'ig el'ĉam'brig
el'ĉerp'it'ul el'ĉerp'i'tul
el'ĉie'lul el'ĉiel'ul
el'ĉif'rad el'ĉifr'ad
el'ĉifr'ig el'ĉi'frig
el'ĵet'in'dec el'ĵet'ind'ec
el'ŝal'tint el'ŝalt'int
el'ŝalt'it el'ŝal'tit
el'ŝi'pad el'ŝip'ad
el'ŝi'pig el'ŝip'ig
el'ŝi'pig'it el'ŝip'ig'it
el'ŝi'rat el'ŝir'at
el'ŝir'ad el'ŝi'rad
el'ŝir'eg el'ŝi'reg
el'ŝir'it el'ŝi'rit
el'ŝovel el'ŝov'el
el'ŝovel'ant el'ŝov'e'lant
el'ŝpruc'eg'ant el'ŝpruc'e'gant
el'ŝpruc'i'gant el'ŝpruc'ig'ant
el'ŝut'ej el'ŝu'te'j
el'ŝut'int el'ŝu'tint
el'ŝut'it el'ŝu'tit
el'ŝveb'i'gant el'ŝveb'ig'ant
el'ŝvel'ig'ant el'ŝvel'i'gant
elaidat el'a'i'dat
elam e'lam
elam el'am e'lam
elam'an el'aman e'lama'n
elan e'lan
elan e'lan e'la'n
eland e'land
elani elan'i e'lani
elap e'lap
elap'ed e'lap'ed
elap'er el'aper
elap'er el'aper el'a'per
elap'er el'aper el'a'per e'lap'er
elap'er'ig elap'e'rig el'aper'ig el'a'per'ig
elast e'last
elast'ec e'last'ec
elast'ec'lim e'last'ec'lim
elast'i'gant elast'ig'ant e'last'ig'ant
elast'ic e'last'ic
elast'ig e'last'ig e'las'tig el'as'tig
elast'in e'last'in e'las'tin el'as'tin
elast'iĝ e'last'iĝ
elastomer elast'omer el'a'stom'er
elater e'later e'lat'er el'a'ter
elater'ed el'a'tered e'later'ed
elateri elater'i e'later'i
elateri'in elater'i'in e'later'i'in
elatin e'latin el'a'tin e'lat'in
elatin'ac e'latin'ac e'lat'in'ac el'a'tin'ac
elb'a'kit el'bak'it
elb'abi'laĉ el'babil'aĉ elb'a'bil'aĉ
elb'at el'bat
elb'at'ebl el'bat'ebl
elb'at'eg el'bat'eg elb'a'teg
elb'at'it elb'a'tit el'bat'it
elb'az el'baz
elb'e'kit el'bek'it
elb'ek el'bek
elb'ob'enant el'boben'ant
elb'ord'iĝ el'bord'iĝ
elb'ord'iĝ'ant el'bord'iĝ'ant
elb'ranĉ el'branĉ
elb'ros el'bros
elb'ros'int el'bros'int
elb'ru'lig'it elb'rul'ig'it el'brul'ig'it
elb'ru'lig'it elb'rul'ig'it el'brul'ig'it el'bru'lig'it
elb'rul el'brul
elb'rul'at elb'ru'lat el'brul'at el'bru'lat
elb'rul'int el'brul'int
elb'u'ŝi'gant el'buŝ'ig'ant
elbrus elb'rus
eldorad el'dor'ad el'do'rad
ele e'le el'e
ele'at e'le'at
ele'at el'e'at e'le'at
ele'tend'iĝ el'etend'iĝ
ele'tend'iĝ'ant el'etend'iĝ'ant
eleagn ele'ag'n e'le'ag'n
eleagn'ac ele'ag'n'ac e'le'ag'n'ac el'e'ag'n'ac
eledon ele'don e'led'on
elefant ele'fant
elefant'ar ele'fan'tar ele'fant'ar
elefant'ec ele'fant'ec
elefant'ed ele'fan'ted ele'fant'ed
elefant'estr ele'fant'estr
elefant'et ele'fan'tet ele'fant'et
elefant'greg ele'fant'greg
elefant'id ele'fant'id
elefant'kap ele'fant'kap
elefant'o'krur elefant'okr'ur ele'fant'okr'ur
elefant'ost ele'fan'tost ele'fant'ost
elefantin elefant'in
elefantin elefant'in ele'fant'in
elegant ele'gant
elegant ele'gant e'leg'ant
elegant'afekt ele'gant'afekt
elegant'aspekt elegant'a'spekt
elegant'aĵ ele'gant'aĵ e'leg'ant'aĵ
elegant'ec ele'gant'ec e'leg'ant'ec
elegant'eg ele'gant'eg e'leg'ant'eg
elegant'et ele'gant'et
elegant'ig ele'gant'ig
elegant'ig'int ele'gant'ig'int
elegant'ig'it ele'gant'ig'it
elegant'in ele'gant'in
elegant'parol ele'gant'parol
elegant'ul ele'gant'ul e'leg'ant'ul
elegant'ul'in ele'gant'ul'in
elegi e'legi e'leg'i
elekt e'lekt
elekt'a'domani'fest elekt'ad'o'manifest elekt'ad'om'an'i'fest
elekt'ad e'lekt'ad
elekt'ant e'lekt'ant
elekt'ant'ar elekt'an'tar e'lekt'ant'ar
elekt'at e'lekt'at
elekt'aĵ e'lekt'aĵ
elekt'distrikt elekt'di'strikt
elekt'ebl e'lekt'ebl
elekt'ebl'ec e'lekt'ebl'ec
elekt'ej e'lekt'ej e'lek'te'j
elekt'em e'lekt'em
elekt'em e'lekt'em e'lek'tem
elekt'em'ec e'lek'tem'ec e'lekt'em'ec
elekt'end e'lekt'end
elekt'ig e'lekt'ig e'lek'tig
elekt'il e'lekt'il
elekt'ind e'lekt'ind
elekt'ind'ul e'lekt'ind'ul
elekt'int e'lekt'int
elekt'int'ar e'lektin'tar e'lekt'int'ar
elekt'ism e'lekt'ism
elekt'ist e'lekt'ist
elekt'ist'in elekt'is'tin e'lekt'ist'in
elekt'it e'lek'tit e'lekt'it
elekt'it e'lekt'it
elekt'it'ar elekt'i'tar e'lekt'it'ar
elekt'it'ec e'lekt'it'ec e'lek'tit'ec
elekt'it'in e'lekt'it'in
elekt'it'ul elekt'i'tul e'lekt'it'ul
elekt'iĝ e'lekt'iĝ
elekt'iĝ'int e'lekt'iĝ'int
elekt'kampanj elekt'kampan'j
elekt'kondiĉ e'lekt'kondiĉ
elekt'manier elekt'mani'er e'lekt'manier
elekt'o'agent elekt'o'a'gent e'lekt'o'agent
elekt'o'aranĝ e'lekt'o'aranĝ elekt'o'a'ranĝ
elekt'o'cikl el'ekto'cikl e'lekt'o'cikl
elekt'o'distrikt elekt'od'i'strikt
elekt'o'distrikt'an elekt'od'i'strik'tan elekt'od'i'strikt'an
elekt'o'ebl'ec el'ekto'ebl'ec e'lekt'o'ebl'ec
elekt'o'faz el'ekto'faz e'lekt'o'faz
elekt'o'kampan'jad elekt'o'kampanj'ad elekt'ok'am'pan'jad
elekt'o'kampanj elekt'o'kampan'j elekt'ok'am'pan'j
elekt'o'komision elekt'o'komisi'on elekt'ok'om'is'ion
elekt'o'komitat elekt'ok'om'it'at e'lekt'ok'om'it'at
elekt'o'koridor elekt'o'kori'dor elekt'ok'or'id'or e'lekt'ok'or'id'or
elekt'o'list el'ekto'list elekt'ol'ist e'lekt'ol'ist
elekt'o'mekanism elekt'om'ek'an'ism
elekt'o'ofic'ist el'ekto'ofic'ist elekt'o'o'fi'cist e'lekt'o'ofic'ist
elekt'o'popol elekt'op'op'ol e'lekt'op'op'ol
elekt'o'posten elekt'op'o'sten elekt'op'ost'en elekt'o'post'en
elekt'o'predik elekt'op're'dik elekt'o'pred'ik e'lekt'op're'dik
elekt'o'prez el'ekto'prez
elekt'o'program elekt'op'ro'gram e'lekt'op'ro'gram
elekt'o'rajt'ul elekt'or'a'j'tul e'lektor'a'j'tul
elekt'o'region e'lektor'eg'ion
elekt'o'registr'ist elekt'ore'gis'trist
elekt'o'regul'ar elekt'ore'gul'ar e'lektor'eg'ul'ar
elekt'o'reklam'ad elekt'ore'klam'ad
elekt'o'renkont'iĝ e'lektor'en'kont'iĝ elekt'ore'n'kont'iĝ
elekt'o'stab el'ekto'stab
elekt'o'struktur elekt'os'truk'tur
elekt'o'sukces el'ekto'sukces
elekt'ob'az el'ekto'baz e'lekt'ob'az
elekt'observ'ant elekt'ob'ser'vant elekt'ob'serv'ant
elekt'ocel e'lekt'ocel el'ekto'cel
elekt'ok'vot el'ekto'kvot elekt'o'kvot e'lekt'ok'vot
elekt'ol'and elekt'o'land el'ekto'land e'lekt'ol'and
elekt'ol'iber'ec elekt'o'liber'ec e'lekt'ol'iber'ec
elekt'ont e'lekt'ont
elekt'ont'ar e'lekt'ont'ar el'ekto'n'tar
elekt'ont'in el'ekto'n'tin e'lekt'ont'in
elekt'ont'ol'ist elekt'ont'o'list el'ekto'n'tol'ist e'lekt'ont'ol'ist
elekt'ot e'lekt'ot
elekt'ot'ag el'ekto'tag e'lekt'ot'ag
elekt'ozon el'ekto'zon e'lekt'ozon
elekt'rig'it elektr'ig'it e'lekt'rig'it
elekt'rit elektr'it e'lekt'rit
elekt'riz elektr'iz e'lekt'riz
elekt'ul e'lek'tul e'lekt'ul
elekt'ul'kun'ven e'lekt'ul'kun'ven
elekt'unt e'lekt'unt
elektr'ej elekt're'j e'lekt're'j
elektr'ig elekt'rig e'lekt'rig
elektr'ig'ad elekt'rig'ad e'lekt'rig'ad
elektr'ig'ej elekt'rig'ej e'lekt'rig'ej
elektr'ig'il elekt'rig'il e'lekt'rig'il
elektr'ism elekt'rism
elektr'iz'ad elekt'riz'ad e'lekt'riz'ad
elektr'iz'it elekt'riz'it e'lekt'riz'it
elektr'iz'iĝ elekt'riz'iĝ e'lekt'riz'iĝ
elektr'izo'kvot elekt'riz'ok'vot e'lekt'riz'ok'vot
elektr'ok'ard'io'grafi elektro'kardi'ogr'a'fi
elektr'olig'il elektro'lig'il elekt'rol'ig'il
elektr'uj elekt'ru'j e'lekt'ru'j
elektret elektr'et elekt'ret
elektro'akustik elektr'o'akustik
elektro'ampol elekt'ro'ampol elektr'o'ampol
elektro'aparat elektr'o'aparat
elektro'aĉet'ad elektr'o'aĉet'ad elekt'ro'aĉet'ad
elektro'aŭt elekt'ro'aŭt elektr'o'aŭt
elektro'bezon elektr'obez'on elekt'rob'e'zon
elektro'central elektr'o'central
elektro'depon'ad elektrod'e'po'n'ad elektr'od'e'po'n'ad
elektro'dinamik elektrod'in'amik
elektro'distribu'ant elektrod'istri'bu'ant
elektro'ekonomi elektr'o'ekonomi elektro'ekonom'i
elektro'ekzekut elektr'o'ekzekut
elektro'elektr elekt'ro'elektr elektr'o'elektr
elektro'encefal'ogr'a'fi elektr'o'encefal'ogr'a'fi
elektro'encefal'ogr'am elektr'o'encefal'ogr'am
elektro'energetik elektr'o'energetik
elektro'energi elektr'o'energi
elektro'entrepren elektr'o'entrepren
elektro'fabrik elektr'o'fabrik
elektro'faden elekt'ro'faden elektr'o'faden
elektro'fak'ul elekt'ro'fak'ul elektr'o'fak'ul
elektro'faktur elektr'o'faktur
elektro'font elektr'o'font
elektro'fost elektr'o'fost elekt'ro'fost
elektro'gener'ad elektr'o'gener'ad elekt'ro'gener'ad
elektro'gitar elektr'o'gitar
elektro'gitar'ist elektr'o'gitar'ist
elektro'industri elektr'o'industri
elektro'instal'aĵ elektr'o'instal'aĵ
elektro'inter'romp elektr'o'inter'romp elekt'ro'inter'romp
elektro'inĝenier elektro'inĝeni'er elektr'o'inĝenier
elektro'kalkul'il elektr'ok'alk'ul'il
elektro'kapilar'ec elektr'okapi'lar'ec
elektro'kardi'ogr'am elektr'ok'ard'io'gram
elektro'kemi elektr'ok'emi elekt'rok'emi
elektro'kompani elektro'kompan'i elektr'ok'om'pan'i
elektro'konekt elektr'ok'on'ekt
elektro'konsum elektr'ok'on'sum
elektro'konsum'ad elektr'ok'on'sum'ad
elektro'kontakt elektr'ok'ont'akt
elektro'kvant elekt'rok'vant elektr'ok'vant
elektro'liver elektr'oliver
elektro'lokomotiv elektr'ol'ok'om'ot'iv
elektro'lum elekt'rol'um elektr'ol'um
elektro'lum'ig'at elekt'rol'um'ig'at elektr'ol'um'ig'at
elektro'magnet elektr'om'ag'net
elektro'magnet'ism elektr'om'ag'net'ism
elektro'maŝin elekt'roma'ŝi'n elektr'om'a'ŝi'n
elektro'medicin elektr'om'ed'ic'in
elektro'mekanik elektr'om'ek'an'ik
elektro'merkat elektr'omer'kat
elektro'meĥanik elektr'om'eĥ'an'ik
elektro'mort'ig elektr'om'ort'ig elekt'ro'mort'ig
elektro'motor elekt'ro'motor elektr'om'ot'or
elektro'mov elektr'om'ov elekt'ro'mov
elektro'munt'ad elekt'ro'munt'ad elektr'om'unt'ad
elektro'muzik elekt'ro'muzik elektr'om'uz'ik
elektro'negativ elektron'eg'at'iv
elektro'non elektron'on elektr'on'on
elektro'pane elekt'ro'pane elektr'op'an'e
elektro'plen elekt'ro'plen elektr'op'len
elektro'pont elekt'ro'pont
elektro'pop elekt'ro'pop elektr'op'op
elektro'pov elekt'ro'pov elektr'op'ov
elektro'prez elekt'ro'prez
elektro'projekt elektr'op'roj'ekt
elektro'proviz elektr'op'ro'viz
elektro'proviz'ant elektr'op'ro'viz'ant
elektro'punktur elektr'op'unkt'ur
elektro'ret elekt'ror'et
elektro'sabot elektr'os'a'bot elekt'ros'a'bot
elektro'semafor elektr'os'em'a'for
elektro'societ elektr'os'o'ci'et
elektro'staci elekt'rost'ac'i elektr'ost'ac'i
elektro'stat elektr'ost'at elekt'rost'at
elektro'statik elektr'ost'atik
elektro'teknik'ist elektr'ot'ek'ni'kist
elektro'terapi elektr'ot'era'pi
elektro'trakci elektr'ot'rak'ci
elektro'transport elektr'ot'ran'sport
elektro'uz elektr'o'uz elekt'ro'uz
elektro'vagon'ar elekt'ro'vagon'ar elektr'ov'ag'on'ar
elektro'vend'ist elektr'ov'end'ist elekt'ro'vend'ist
elektro'vetur'il elekt'ro'vetur'il
elektro'ĉar elekt'ro'ĉar elektr'o'ĉar
elektro'ŝarg elekt'ro'ŝarg elektr'o'ŝarg
elektro'ŝarg'il elekt'ro'ŝarg'il elektr'o'ŝarg'il
elektro'ŝarg'ist elektr'o'ŝarg'ist elekt'ro'ŝarg'ist
elektro'ŝip elekt'ro'ŝip elektr'o'ŝip
elektro'ŝok elektr'o'ŝok elekt'ro'ŝok
elektro'ŝpar'ad elekt'ro'ŝpar'ad elektr'o'ŝpar'ad
elektro'ŝtal elekt'ro'ŝtal elektr'o'ŝtal
elektrod elektr'od
elektrod'is'send'il elektro'dis'send'il elektr'od'is'send'il
elektrod'port elektr'od'port
elektrod'rat elektro'drat elektr'odr'at
elektrofon elektro'fon elektr'o'fon
elektrofor elektro'for elektr'o'for
elektrokut elektro'kut elektr'ok'ut
elektrokut'iĝ elektro'kut'iĝ elektr'ok'ut'iĝ
elektrolit elektro'lit elektr'ol'it
elektroliz elektro'liz elektr'ol'iz
elektrometr elektro'metr
elektron elektro'n elektr'on
elektron'akcept'ant elektro'n'akcept'ant elektr'on'akcept'ant
elektron'ar elektro'n'ar elektr'on'ar
elektron'don elektro'n'don elektr'ond'on
elektron'fask elektro'n'fask elektr'on'fask
elektron'flu elektro'n'flu elektr'on'flu
elektron'kanon elektr'onk'anon elektro'n'kanon
elektron'mikroskop elektro'n'mikroskop
elektron'negativ elektro'n'negativ
elektron'neŭtrin elektro'n'neŭtrin
elektron'nivel elektro'n'nivel elektr'on'nivel
elektron'nub elektro'n'nub elektr'on'nub
elektron'orbit elektro'nor'bit elektr'on'orbit
elektron'port'ant elektr'on'port'ant elektro'n'port'ant
elektron'tub elektro'n'tub
elektron'vid elektr'on'vid elektro'n'vid
elektron'volt elektr'on'volt elektro'n'volt
elektroskop elektro'skop
elektrotip elektro'tip elektr'ot'ip
elektrotipi elektrotip'i elektro'tip'i
elektrovalent elektro'valent elektr'oval'ent
elektrum elekt'rum elektr'um
elektrum'iĝ elekt'rum'iĝ elektr'um'iĝ
elektuari elekt'u'ari e'lekt'u'ari
element ele'ment
element ele'ment e'lem'ent
element'aĵ ele'ment'aĵ e'lem'ent'aĵ
element'lern'ej ele'ment'lern'ej
element'lern'ej'an ele'ment'lern'ej'an
element'ul ele'ment'ul e'lem'ent'ul
eleokarit ele'ok'a'rit ele'o'kar'it
eleonor e'leon'or ele'o'nor
eleonor e'leon'or ele'o'nor el'eon'or
eletari ele'tar'i e'let'ari
elevator ele'vat'or
elf'a'lad el'fal'ad elf'al'ad
elf'a'leg el'fal'eg
elf'a'lig el'fal'ig
elf'al'ant el'fal'ant elf'a'lant
elf'al'int el'fal'int
elf'and'ad el'fand'ad
elf'and'it el'fand'it
elf'ar el'far
elf'ar'ebl el'far'ebl
elf'ar'int el'far'int
elf'az'ig el'faz'ig
elf'az'iĝ el'faz'iĝ
elf'aŭk'ig el'faŭk'ig
elf'ek el'fek
elf'ek'ebl el'fek'ebl
elf'end el'fend
elf'end'iĝ el'fend'iĝ
elf'ermit el'ferm'it
elf'et el'fet
elf'in el'fin
elf'in'ant el'fin'ant
elf'in'iĝ el'fin'iĝ
elf'lar el'flar
elf'lar'ant el'flar'ant
elf'lat el'flat
elf'lu'ad el'flu'ad
elf'lu'ant el'flu'ant
elf'lu'aĵ el'flu'aĵ
elf'lu'direkt elf'lud'i'rekt
elf'lu'eg el'flu'eg
elf'lu'ig'int el'flu'ig'int
elf'lu'il el'flu'il
elf'lu'int el'flu'int
elf'lu'kanal elf'lukan'al elf'luk'anal
elf'lu'kvant elf'luk'vant
elf'lu'tub el'flu'tub
elf'lustr el'flustr
elf'o'sit el'fos'it elf'os'it
elf'on'tint el'font'int
elf'ont el'font
elf'ont'ig el'fon'tig el'font'ig elf'on'tig
elf'or el'for
elf'or'mit el'for'mit el'form'it
elf'or'mit el'form'it
elf'or'rapid el'for'rapid elf'or'rap'id
elf'os el'fos
elf'os'ad'lok elf'o'sad'lok el'fos'ad'lok
elf'os'ig el'fos'ig
elf'os'it'aĵ el'fos'it'aĵ elf'o'sit'aĵ
elf'popol elf'po'pol elf'pop'ol
elf'ranc'ig el'franc'ig
elf'ranc'ig'it el'franc'ig'it
elf'rost'iĝ el'frost'iĝ
elf'rot el'frot
eli e'li
eli e'li el'i
eli'gant e'lig'ant
eli'got e'lig'ot
eli'n'gig'it el'ing'ig'it e'lin'gig'it
eli'rad e'lir'ad
eli're'j e'lir'ej
eli're'j e'lir'ej e'li're'j
eli'reg e'lir'eg
eli'rig e'lir'ig
eli'rig'ant e'lir'ig'ant
eli'roland eli'rol'and eli'ro'land e'lir'ol'and
eli'tar elit'ar e'lit'ar
eli'tem elit'em e'lit'em
eli'tig elit'ig e'lit'ig
eliksir e'lik'sir
elim e'lim
elimin e'limin
elimin e'limin el'imin
elimin e'limin el'imin elim'in
elimin'ad e'limin'ad el'imin'ad elim'in'ad
elimin'ant e'limin'ant el'imin'ant elim'in'ant
elimin'at elim'in'at e'limin'at el'imin'at
elimin'ebl el'imin'ebl e'limin'ebl
elimin'end e'limin'end el'imin'end
elimin'int e'limin'int el'imin'int
elimin'it el'imin'it e'limin'it
elimin'iĝ e'limin'iĝ el'imin'iĝ
elimin'ot e'limin'ot el'imin'ot
elips'it e'lip'sit
elips'ologi elips'olog'i
elit e'lit
elit'an eli'tan
elit'an eli'tan e'lit'an
elit'ec e'lit'ec
elit'gimnastik'ist elit'gimnast'i'kist elit'gimnast'ik'ist
elit'ism e'lit'ism
elit'u'lar eli'tul'ar elit'ul'ar e'lit'ul'ar
elit'ul eli'tul e'lit'ul
elitr e'litr
elitr'eg'ad elit'reg'ad e'litr'eg'ad
elitrigi elitr'ig'i e'litr'ig'i
eliz e'liz
eliz'a'be'tan eliz'a'beta'n
eliz'a'be'tan eliz'a'beta'n e'liz'a'beta'n
eliz'a'bet e'liz'a'bet
elize eli'ze eliz'e e'liz'e
elizi eliz'i e'liz'i
elizi'ig eliz'i'ig e'liz'i'ig
elizi'it eliz'i'it e'liz'i'it
elizi'mani eliz'i'mani
elode e'lod'e el'od'e
elokuci e'lokuci
elokuci e'lokuci e'lok'u'ci
elokvent e'lok'vent el'ok'vent
elokvent el'ok'vent
elokvent'aĵ e'lok'vent'aĵ el'ok'vent'aĵ
elokvent'ec e'lok'vent'ec el'ok'vent'ec
elokvent'eg el'ok'ven'teg el'ok'vent'eg
elokvent'ul el'ok'ven'tul el'ok'vent'ul
elsinor el'si'nor el'sin'or
elu e'lu el'u
elu'ad el'u'ad e'lu'ad
elu'it'aĵ e'lu'it'aĵ el'u'it'aĵ
eluvi elu'vi e'luv'i
eluvi'ad elu'vi'ad
eluvi'it elu'vi'it e'luv'i'it
elzevir el'ze'vir
em'ant e'mant
em'irland'et emir'land'et
emajl em'ajl
emajl'ad em'ajl'ad e'maj'lad em'a'j'lad
emajl'blu em'ajl'blu
emajl'ist e'maj'list em'a'j'list
emajl'it e'maj'lit em'a'j'lit
emajl'it em'ajl'it e'maj'lit em'a'j'lit
emajl'produkt emajl'pro'dukt
eman e'man
eman'ad e'man'ad
eman'ant e'man'ant
eman'aĵ e'man'aĵ
eman'ig e'man'ig
eman'ig'il e'man'ig'il
eman'int e'man'int
eman'iĝ'ant e'man'iĝ'ant
emancip eman'cip
emancip eman'cip e'man'cip
emancip'ad eman'cip'ad eman'ci'pad e'man'cip'ad
emancip'ant eman'cip'ant e'man'cip'ant
emancip'at eman'cip'at eman'ci'pat e'man'cip'at
emancip'ig eman'ci'pig eman'cip'ig e'man'cip'ig
emancip'ig eman'cip'ig
emancip'it eman'ci'pit eman'cip'it
emancip'it eman'ci'pit eman'cip'it e'man'cip'it
emancip'it'ec eman'cip'it'ec eman'ci'pit'ec e'man'cip'it'ec
emancip'it'in eman'ci'piti'n eman'cip'it'in
emancip'iĝ eman'cip'iĝ e'man'cip'iĝ
embaras em'bar'as
embaras'at em'bar'a'sat
embaras'aĵ em'bar'as'aĵ
embaras'eg em'bar'a'seg
embaras'i'ĝem embaras'iĝ'em
embaras'ig em'bar'as'ig
embaras'it em'bar'a'sit
embaras'it'aspekt embaras'it'a'spekt
embaras'it'ec em'bar'a'sit'ec
embaras'iĝ em'bar'as'iĝ
embaras'iĝ'ant em'bar'as'iĝ'ant
emberiz em'be'riz em'ber'iz
emberiz'ed em'be'riz'ed em'ber'iz'ed
embol em'bol
embol'oz em'bo'loz
embol'oz em'bo'loz em'bol'oz
embol'oz'ig em'bo'loz'ig em'bol'oz'ig
emboli embol'i
emboli embol'i em'bol'i
embrazur em'braz'ur
embri em'bri
embri'ec em'bri'ec
embri'et em'bri'et
embri'ig em'bri'ig
embri'ig'it em'bri'ig'it
embri'iĝ em'bri'iĝ
embri'o'fit em'bri'o'fit
embri'o'stat embri'ost'at
embri'olog embri'o'log
embri'ologi embri'olog'i
embri'op'lant embri'o'plant
embriogeni embri'o'geni
embrokaci em'brok'ac'i
embusk'ad em'bus'kad
embusk'ant em'bus'kant
embusk'at em'bu'skat
embusk'ej em'bus'ke'j
embusk'it em'bu'skit em'bus'kit
embusk'ul em'bus'kul
emerik em'erik e'mer'ik
emerit e'merit e'mer'it em'e'rit
emerit e'merit em'e'rit
emerit'avantaĝ e'merit'avantaĝ
emerit'aĝ e'merit'aĝ e'mer'it'aĝ em'e'rit'aĝ
emerit'ec e'merit'ec em'e'rit'ec e'mer'it'ec
emerit'ig e'merit'ig em'e'rit'ig em'er'i'tig
emerit'ig'it e'merit'ig'it em'er'i'tig'it
emerit'in e'merit'in em'er'i'tin em'e'rit'in
emerit'it e'merit'it em'er'i'tit em'e'rit'it
emerit'iĝ e'merit'iĝ e'mer'it'iĝ em'e'rit'iĝ
emerit'iĝ'int e'merit'iĝ'int em'e'rit'iĝ'int
emerit'iĝ'int e'merit'iĝ'int em'e'rit'iĝ'int e'mer'it'iĝ'int
emerit'iĝ'o'sistem emerit'iĝ'os'ist'em e'merit'iĝ'os'ist'em
emerit'pensi e'merit'pensi
emerit'rajt e'merit'rajt em'er'i'trajt
emerit'sistem e'merit'sistem
emerit'ul e'merit'ul em'e'rit'ul em'er'i'tul
emeritur emerit'ur e'merit'ur
emersi em'er'si e'mer'si
emerĝ e'merĝ
emerĝ'ad e'merĝ'ad
emerĝ'ant e'merĝ'ant
emerĝ'int e'merĝ'int
emetik em'etik
emetin e'meti'n em'e'tin e'met'in
emetrop em'e'trop e'metr'op
emfaz em'faz
emfaz'ad em'faz'ad
emfaz'ant em'faz'ant
emfaz'at em'faz'at
emfaz'end em'fa'zend
emfaz'ig em'faz'ig
emfaz'ind em'faz'ind
emfaz'it em'faz'it
emfaz'iĝ em'faz'iĝ
emfaz'manier emfaz'mani'er
emfizem'ul em'fi'ze'mul
emi em'i e'mi
emid em'id
emigr e'migr
emigr'ad emi'grad e'migr'ad
emigr'in'tar emigr'int'ar e'migr'int'ar
emigr'int e'migr'int
emigraci emi'graci emigr'ac'i
emil e'mil
emili e'mili
emili e'mili emil'i
emilian emili'an emi'lian e'mili'an
eminent emi'n'ent e'min'ent
eminent'aĵ e'min'ent'aĵ emi'n'ent'aĵ
eminent'ec emi'n'ent'ec e'min'ent'ec
eminent'eg em'ine'n'teg emi'ne'n'teg e'min'ent'eg emi'n'ent'eg
eminent'ig em'ine'n'tig emi'n'ent'ig emi'ne'n'tig e'min'ent'ig
eminent'ig em'ine'n'tig emi'ne'n'tig e'min'ent'ig
eminent'iĝ emi'n'ent'iĝ e'min'ent'iĝ
eminent'iĝ'int e'min'ent'iĝ'int
eminent'ul e'min'ent'ul emi'ne'n'tul
eminent'ul em'ine'n'tul emi'ne'n'tul emi'n'ent'ul e'min'ent'ul
eminent'ul'ar eminent'u'lar e'min'ent'ul'ar em'ine'n'tul'ar emi'ne'n'tul'ar
eminent'ul'in e'min'ent'ul'in emi'ne'n'tuli'n emi'ne'n'tul'in
eminent'ul'iĝ e'min'ent'ul'iĝ emi'ne'n'tul'iĝ
eminj e'min'j emi'n'j
emir e'mir
emir'land em'irland
emir'land'an em'irland'an
emir'uj emi'ru'j e'mir'uj
emisi e'misi
emisi e'misi emi'si e'mis'i
emisi'ad emi'si'ad e'misi'ad
emisi'ant e'misi'ant emi'si'ant
emisi'at e'misi'at
emisi'at e'misi'at emi'si'at
emisi'aĵ e'misi'aĵ emi'si'aĵ
emisi'il e'misi'il emi'si'il e'mis'i'il
emisi'int e'misi'int e'mis'i'int
emisi'it e'misi'it e'mis'i'it
emisi'it emi'si'it e'misi'it e'mis'i'it
emisi'lini e'misi'lini e'misil'in'i
emisi'ont e'misi'ont
emisi'ot e'misi'ot
emisi'ot e'misi'ot emi'si'ot
emitor emi'tor e'mit'or
emoci e'moci
emoci e'moci em'o'ci
emoci'ad e'moci'ad
emoci'ad e'moci'ad em'o'ci'ad
emoci'ant e'moci'ant
emoci'at e'moci'at
emoci'aĵ e'moci'aĵ em'o'ci'aĵ
emoci'ec e'moci'ec em'o'ci'ec
emoci'eg e'moci'eg
emoci'eg'it e'moci'eg'it
emoci'eksplod e'moci'eksplod
emoci'em e'moci'em em'o'ci'em
emoci'et e'moci'et
emoci'ig e'moci'ig
emoci'ig e'moci'ig em'o'ci'ig
emoci'ig'ebl e'moci'ig'ebl
emoci'ig'it e'moci'ig'it
emoci'int e'moci'int
emoci'it e'moci'it
emoci'iĝ e'moci'iĝ
emoci'iĝ e'moci'iĝ em'o'ci'iĝ
emoci'iĝ'ant e'moci'iĝ'ant
emoci'iĝ'em emoci'i'ĝem e'moci'iĝ'em
emoci'iĝ'int e'moci'iĝ'int
emoci'kapabl e'moci'kapabl
emoci'konduk e'moci'konduk
emoci'plen e'moci'plen
emoci'streĉ'it e'moci'streĉ'it em'o'cist're'ĉit
emoci'vek e'moci'vek
empen em'pen
empeneron empen'er'on
empiem em'pi'em
empir em'pir
empir'io'kritik'ism empiri'o'kritik'ism empiri'okr'it'ik'ism
empire empir'e em'pire
empiri empir'i
empiri empir'i em'pir'i
empiri'ism empir'i'ism em'pir'i'ism
empiri'ist empir'i'ist em'pir'i'ist
empirism empir'ism
empirist empir'ist
empori em'por'i
emu e'mu em'u
emulsi e'mul'si
emulsi'ad e'mul'si'ad
emulsi'ant e'mul'si'ant
emulsi'az e'mul'si'az
emulsi'ebl e'mul'si'ebl
emulsi'glukoz'id emulsi'gluk'oz'id
emulsi'ig'aĵ e'mul'si'ig'aĵ
emulsi'il e'mul'si'il
emulsi'in e'mul'si'in
emulsi'it e'mul'si'it
emulsi'oid e'mul'si'oid
en e'n
en'a'mit en'am'it
en'abism'ig e'nab'ism'ig
en'abism'ig'it e'nab'ism'ig'it
en'abism'iĝ e'nab'ism'iĝ
en'abism'iĝ'ant e'nab'ism'iĝ'ant
en'abism'iĝ'int e'nab'ism'iĝ'int
en'aer en'a'er
en'aer'ig en'a'e'rig
en'aer'ig'it en'a'e'rig'it
en'aer'iĝ en'a'er'iĝ
en'akv e'n'akv
en'al'ig en'a'lig
en'albani'ig en'alban'i'ig en'al'ban'i'ig en'alb'an'i'ig
en'ami'ĝem en'a'mi'ĝem en'am'iĝ'em
en'angul e'nan'gul en'an'gul
en'angul'ig'it en'an'gul'ig'it e'nan'gul'ig'it
en'angul'iĝ en'an'gul'iĝ e'nan'gul'iĝ
en'anim en'a'nim
en'anim'ig en'a'nim'ig
en'anim'ig'il en'a'nim'ig'il
en'anim'ig'it en'a'nim'ig'it
en'apetit'iĝ en'a'petit'iĝ
en'aranĝ'it en'a'ranĝ'it
en'arb'ar en'ar'bar
en'arka'ĵig'it en'ark'aĵ'ig'it
en'artik'ig en'ar'tik'ig en'art'ik'ig
en'ating en'at'ing
en'avi'a'dil'iĝ e'nav'ia'dil'iĝ
en'aviad'i'lig en'avi'a'dil'ig e'nav'ia'dil'ig
en'aviad'il en'avi'a'dil en'avi'ad'il e'nav'ia'dil
en'aĵ e'n'aĵ
en'aŭt e'naŭt
en'aŭt'iĝ e'naŭt'iĝ
en'aŭtobus'iĝ en'aŭt'obus'iĝ e'naŭt'obus'iĝ
en'balzam en'balz'am
en'balzam'i'gist en'balz'ami'gist en'balzam'ig'ist
en'barit en'bar'it
en'batal en'bat'al
en'be'dig en'bed'ig
en'bed'ig'it en'be'dig'it
en'bek'ig'ant en'bek'i'gant
en'bil'dig en'bild'ig
en'blov'i'gant en'blov'ig'ant
en'bo'rit en'bor'it
en'boa'tig en'boat'ig
en'boat'ig'it en'boa'tig'it
en'bodi'iĝ en'bo'di'iĝ
en'bon'or'dig en'bo'nor'dig en'bo'nord'ig en'bon'ord'ig
en'brigad'ig en'brig'a'dig en'brig'ad'ig
en'brul'ig'it en'bru'lig'it
en'buked'ig en'buk'e'dig en'buk'ed'ig
en'burĝon en'burĝ'on
en'buŝ'ig'ant en'buŝ'i'gant
en'ciklop'ed en'cikl'op'ed
en'cirk'lad en'cir'klad en'cirkl'ad
en'cirk'lig en'cirkl'ig
en'cirk'lig'it en'cirkl'ig'it
en'cirkl'ig'ad en'cirk'lig'ad
en'cirkvit'ig en'cir'kvit'ig en'cirk'vit'ig
en'cirkvit'iĝ'int en'cir'kvit'iĝ'int en'cirk'vit'iĝ'int
en'citoz en'cit'oz
en'civit en'ci'vit
en'civit'an'iĝ en'ci'vit'an'iĝ en'ci'vi'tan'iĝ
en'dediĉ'it end'ed'i'ĉit
en'dent'iĝ end'ent'iĝ
en'desegn end'e'seg'n
en'dialog end'ia'log
en'dig'ad end'ig'ad
en'dig'ig end'i'gig end'ig'ig
en'dig'int end'ig'int
en'dok'ig end'ok'ig
en'doktrin'ig en'dokt'rin'ig
en'doktrin'iĝ en'dokt'rin'iĝ
en'dom'iĝ end'om'iĝ
en'don end'on endo'n
en'dosier'ig endos'ie'rig endo'si'er'ig
en'e'ad e'ne'ad
en'el'fleks'it en'elf'lek'sit
en'embaras'eg'iĝ en'em'bar'a'seg'iĝ
en'est'ant e'nest'ant
en'est'ec e'nest'ec
en'eŝafod'ig en'e'ŝaf'od'ig en'e'ŝaf'o'dig
en'fa'lad en'fal'ad
en'fa'lant en'fal'ant
en'fa'lig en'fal'ig
en'fa'lil en'fal'il
en'faj'rig en'fajr'ig
en'fak'tig en'fakt'ig
en'fakultat en'fakult'at en'fa'kult'at
en'fal'ej en'fa'le'j
en'fal'et en'fa'let
en'fal'uj en'fa'lu'j
en'famili en'fa'mili
en'fe'rig en'fer'ig
en'febr'iĝ en'fe'briĝ
en'fenestr en'fen'estr
en'fenestr'ul en'fe'nest'rul en'fen'estr'ul
en'fer'mebl en'ferm'ebl
en'fer'mod'aŭr en'ferm'o'daŭr en'ferm'od'aŭr
en'ferm'ant en'fer'mant
en'fermat en'ferm'at en'fer'mat
en'fermi'ĝem en'fer'mi'ĝem en'ferm'iĝ'em
en'fiks'it en'fik'sit
en'flug'ant en'flu'gant
en'flug'et en'flu'get
en'fojn en'foj'n
en'fokus'ad en'fok'u'sad en'fok'us'ad
en'fokus'ig en'fok'us'ig
en'fokus'ig'it en'fok'us'ig'it
en'fokus'iĝ en'fok'us'iĝ
en'fol'dig en'fold'ig
en'fonograf en'fon'o'graf
en'forn en'for'n
en'fortik'ig en'fort'ik'ig en'for'tik'ig
en'fortik'ig'it en'for'tik'ig'it en'fort'ik'ig'it
en'fortik'iĝ en'for'tik'iĝ en'fort'ik'iĝ
en'fost'ig'it en'fos'tig'it
en'fotel en'fot'el
en'fotograf en'foto'graf
en'funkci'iĝ en'funk'ci'iĝ
en'galop en'gal'op
en'glaci'ig en'glac'i'ig engl'ac'i'ig
en'glaci'ig'it en'glac'i'ig'it engl'ac'i'ig'it
en'glaci'iĝ en'glac'i'iĝ engl'ac'i'iĝ
en'glaci'iĝ'int engl'ac'i'iĝ'int en'glac'i'iĝ'int
en'glis engl'is
en'glit engl'it
en'glit'ig engl'it'ig
en'glit'int engl'i'tint engl'it'int
en'glu engl'u
en'glu'it engl'u'it
en'glu'iĝ engl'u'iĝ
en'glut engl'ut
en'glut'ebl engl'ut'ebl
en'glut'em'ec engl'ut'em'ec
en'glut'ig engl'ut'ig engl'u'tig
en'glut'int engl'ut'int engl'u'tint
en'glut'it engl'ut'it
en'glut'iĝ engl'ut'iĝ
en'glut'ont engl'ut'ont
en'glut'ot engl'u'tot engl'ut'ot
en'gravit en'grav'it
en'gravur en'grav'ur
en'gravur'it en'grav'u'rit
en'gru'pig en'grup'ig
en'haladz'iĝ en'hal'adz'iĝ
en'haladz'iĝ'int en'hal'adz'iĝ'int
en'hav'faden en'hav'fad'en
en'hav'gener en'hav'ge'ner
en'hav'kontrol'ad en'hav'kontr'ol'ad en'hav'kont'rol'ad en'hav'kon'trol'ad
en'hav'nivel en'hav'ni'vel
en'hav'o'faden en'hav'o'fad'en
en'hav'o'kre'ant en'hav'okr'e'ant
en'hav'o'tabel en'hav'ot'abel
en'hav'op'ec en'hav'o'pec
en'hav'resum en'havr'e'sum
en'hav'tabel en'hav'ta'bel
en'haven en'hav'en
en'haven'ig en'hav'en'ig
en'haven'iĝ en'hav'en'iĝ
en'hispan en'his'pan
en'histori'ig'it en'his'tori'ig'it en'hist'or'i'ig'it
en'i'ran'tin en'ir'an'tin en'ir'anti'n
en'i'rig'ant en'ir'ig'ant en'ir'i'gant
en'ig'ant en'i'gant
en'ig'ant en'i'gant e'ni'gant
en'ig'manier en'ig'mani'er
en'in'gig en'ing'ig
en'in'gig en'ing'ig e'ni'n'gig
en'infer'ig'int en'in'fe'rig'int
en'ing'ig'it en'in'gig'it e'ni'n'gig'it
en'ingot en'ing'ot en'in'got
en'invit en'in'vit e'ni'n'vit
en'ir'ale e'ni'ral'e en'i'ral'e en'ir'a'le
en'ir'at en'i'rat e'ni'rat
en'ir'bilet en'ir'bi'let
en'ir'bilet en'ir'bil'et en'ir'bi'let
en'ir'ej en'i're'j e'ni're'j
en'ir'ekzamen en'ir'ekz'amen
en'ir'haven en'ir'hav'en
en'ir'ig'int e'ni'rig'int en'i'rig'int
en'ir'konkurs en'ir'konk'urs en'irk'on'kurs
en'ir'mal'permes en'ir'mal'per'mes
en'ir'manier en'ir'mani'er
en'ir'permes en'ir'per'mes
en'ir'permes'il en'ir'per'mes'il
en'ir'rimed en'ir'rim'ed
en'ir'turism en'ir'tur'ism
en'irk'art en'ir'kart
en'irk'ost en'ir'kost
en'jekci en'j'ek'ci
en'ju'pit'aĵ en'jup'it'aĵ
en'jung en'j'ung
en'jung'ad en'j'ung'ad
en'jung'iĝ en'j'ung'iĝ
en'jung'iĝ'ant en'j'ung'iĝ'ant
en'kaban en'kab'an
en'kadr'i'gant en'kadr'ig'ant
en'kadr'ig en'kad'rig
en'kadr'ig'ebl en'kad'rig'ebl
en'kadr'ig'it en'kad'rig'it
en'kadr'it en'kad'rit
en'kaldron'ig'it en'kal'dron'ig'it
en'kalkul en'kal'kul en'kalk'ul
en'kalkul en'kalk'ul
en'kalkul'ant en'kalk'u'lant
en'kalkul'at en'kalk'u'lat en'kal'kul'at en'kalk'ul'at
en'kalkul'at en'kalk'u'lat en'kalk'ul'at
en'kalkul'ig en'kalk'ul'ig
en'kalkul'int en'kalk'ul'int
en'kalkul'it en'kalk'ul'it
en'kalkul'iĝ en'kalk'ul'iĝ
en'kalkul'ot en'kal'kulot en'kalk'ul'ot
en'kamen en'kame'n
en'kanal'ig en'kan'a'lig
en'kanal'ig'it en'kan'a'lig'it
en'kap'ig'ant en'kap'i'gant
en'kapsul en'kap'sul
en'kapsul'ig en'kap'su'lig en'kap'sul'ig
en'kapt'it en'kap'tit
en'kar'ceri'gant en'karcer'i'gant en'karcer'ig'ant
en'karcer'ig'ot en'kar'ceri'got
en'karcer'ul'in en'karcer'u'lin
en'karn en'kar'n
en'kased en'kas'ed
en'kased'ig en'kas'e'dig en'kas'ed'ig
en'kasi'gant en'kas'ig'ant
en'kasi'gist en'kas'ig'ist
en'katalog en'kat'a'log
en'katen'ig en'kat'en'ig
en'katen'ig'ant en'katen'i'gant
en'katen'ig'it en'kat'en'ig'it
en'katen'it en'kat'e'nit
en'kava'ĵig'it en'kav'aĵ'ig'it
en'kazern en'kaz'er'n
en'kel'ej'te'ran en'kel'ej'tera'n en'kel'ej'ter'an
en'kel'ig en'ke'lig
en'kest'ig'ist en'kest'i'gist
en'ko'dig en'kod'ig
en'ko'dig'it en'kod'ig'it
en'ko'rig en'kor'ig
en'ko'tig en'kot'ig
en'ko'tig'it en'kot'ig'it
en'kokon'it en'kok'o'nit
en'kolekt en'ko'lekt
en'kolekt'ad en'ko'lekt'ad
en'komerc'ig en'kom'erc'ig
en'komitat'ig en'komi'ta'tig en'ko'mit'at'ig
en'komput'it en'kom'put'it
en'komun en'kom'u'n
en'komun'um en'kom'u'num
en'komun'um'ig en'kom'u'num'ig
en'konduk en'kon'duk
en'konduk'ad en'kon'du'kad en'kon'duk'ad
en'konduk'ad en'kon'duk'ad
en'konduk'ant en'kon'du'kant
en'konduk'ant en'kon'du'kant en'kon'duk'ant
en'konduk'artikol en'konduk'artik'ol
en'konduk'at en'kon'dukat
en'konduk'aĵ en'kon'duk'aĵ
en'konduk'ebl en'kon'duk'ebl
en'konduk'et en'kon'duk'et en'kon'du'ket
en'konduk'faz en'kon'duk'faz
en'konduk'ig en'kon'duk'ig
en'konduk'int en'kon'duk'int
en'konduk'it en'kon'duk'it en'kon'du'kit
en'konduk'iĝ en'kon'duk'iĝ
en'konduk'iĝ'ad en'kon'duk'iĝ'ad
en'konduk'iĝ'int en'kon'duk'iĝ'int
en'konduk'ot en'kon'du'kot en'kon'duk'ot
en'konsider en'kon'sider en'kon'sid'er
en'konsider'at en'kon'sider'at en'kon'sid'erat
en'kont'ig'it en'kon'tig'it
en'kontener'ig'it en'kon'tener'ig'it en'kont'en'er'ig'it
en'kopi en'ko'pi
en'kor'pig'ant en'korp'ig'ant en'korp'i'gant
en'kor'pig'int en'korp'ig'int
en'kor'pig'it en'korp'ig'it
en'koridor en'kori'dor en'ko'rid'or
en'korp'ig en'kor'pig
en'korpus'ig'it en'korp'us'ig'it en'kor'pus'ig'it
en'korset en'kors'et
en'kov'rit en'kovr'it
en'kovert en'ko'vert
en'kovert'ig en'ko'vertig en'ko'vert'ig
en'krani en'kran'i
en'krani'iĝ en'kran'i'iĝ
en'kromosom en'krom'o'som en'krom'os'om
en'kudr e'n'kudr
en'kultur'iĝ en'kul'tur'iĝ
en'kvartal en'kvart'al en'kvar'tal
en'kvartir en'kvart'ir
en'la e'n'la
en'la'dig'it en'lad'ig'it
en'la'sat en'las'at
en'la'sit en'las'it
en'labor'iĝ en'la'bor'iĝ en'lab'or'iĝ
en'laboratori en'lab'oratori en'lab'orator'i
en'lad'i'gej en'lad'ig'ej en'la'dig'ej
en'lad'ig en'la'dig
en'lad'ig'at en'la'dig'at
en'lad'skat'olig en'lad'skatol'ig
en'land'an en'lan'dan
en'land'ig en'lan'dig
en'las'ad en'la'sad
en'las'ej en'la'se'j
en'las'ind en'la'sind
en'le'vit en'lev'it
en'leksik'iĝ'int en'lek'sik'iĝ'int
en'leter'ig en'lete'rig
en'li'brig en'libr'ig
en'li'brigit en'li'brig'it en'libr'ig'it
en'li'tig'int en'lit'ig'int
en'li'tig'it en'lit'ig'it
en'lini en'li'ni en'lin'i
en'list'ig en'lis'tig
en'list'ig'it en'lis'tig'it
en'lit'ig en'li'tig
en'liti'gant en'lit'ig'ant en'li'tig'ant
en'loĝ'ant'ar en'loĝ'an'tar
en'loĝi'gant'ar en'loĝ'ig'ant'ar
en'lu'lig en'lul'ig
en'lu'lit en'lul'it
en'lu'tit en'lut'it
en'lud'ej en'lu'dej
en'lul'at en'lu'lat
en'magazen'ig en'mag'azen'ig en'mag'a'zen'ig
en'magazin en'mag'az'in
en'mani'gant en'man'ig'ant
en'mani'got en'man'ig'ot
en'mantel en'mant'el
en'martel en'mart'el en'mar'tel
en'martel'it en'mart'elit
en'marĝen en'mar'ĝen
en'marĝen'ig en'mar'ĝen'ig
en'marĝen'ig'it en'mar'ĝen'ig'it
en'mason en'mas'on
en'mason'it en'mas'o'nit
en'memor en'mem'or
en'memor'i'gant en'memor'ig'ant
en'memor'ig en'mem'o'rig en'mem'or'ig
en'memor'ig'it en'mem'or'ig'it en'mem'o'rig'it
en'mens e'n'mens
en'merd'ig'aĵ en'mer'dig'aĵ
en'merkat'ig en'mer'kat'ig
en'merkat'iĝ en'mer'kat'iĝ
en'mezur en'mez'ur
en'mi'grad en'migr'ad
en'migr'ad'o'land en'migr'ad'ol'and en'mi'grad'ol'and
en'migr'administr'ad en'migr'ad'ministr'ad
en'migr'o'permes en'migr'oper'mes en'mi'grop'er'mes
en'migr'o'politik en'migr'o'poli'tik en'migr'op'ol'it'ik
en'migr'u'lar en'mi'gru'lar en'migr'ul'ar
en'miks'iĝ'em en'mi'ksi'ĝem
en'mizer'ig en'mi'ze'rig
en'modul'ig en'mod'ul'ig en'mod'u'lig
en'molekul en'mole'kul en'mol'ek'ul
en'mon'dig'int en'mond'ig'int
en'mon'tar en'mont'ar
en'mond'ig en'mon'dig
en'mor'terat en'morter'at en'mort'erat
en'morter en'mort'er
en'mov'a'dig en'mov'ad'ig
en'mu'rig en'mur'ig
en'mu'rig'it en'mur'ig'it
en'munt'it en'mu'n'tit
en'murmur en'mur'mur
en'najl en'n'ajl
en'najl'ig en'naj'lig en'n'ajl'ig
en'nask'it en'n'a'skit
en'naved'i'got en'naved'ig'ot en'nav'ed'ig'ot en'n'a'ved'ig'ot
en'naĝ en'n'aĝ
en'nebul'iĝ en'ne'bul'iĝ en'n'ebul'iĝ
en'nebul'iĝ'int en'n'ebul'iĝ'int
en'nest'ig en'n'est'ig
en'nest'iĝ en'n'est'iĝ
en'nest'iĝ'int en'n'est'iĝ'int
en'ni'ĉit en'niĉ'it
en'nov'aĵ en'n'ov'aĵ
en'nov'ig en'n'ov'ig
en'nov'ig'aĵ en'n'ov'ig'aĵ
en'ofic e'no'fic en'o'fic
en'ofic'ig e'no'fic'ig en'o'fic'ig
en'ofic'ig en'o'fic'ig
en'ofic'ig'ant en'ofic'i'gant
en'ofic'ig'it en'o'fic'ig'it e'no'fic'ig'it
en'ofic'iĝ en'o'fic'iĝ
en'ofic'iĝ en'o'fic'iĝ e'no'fic'iĝ
en'ofic'iĝ'int en'o'fic'iĝ'int
en'ofic'iĝ'ont en'o'fic'iĝ'ont
en'okaz en'o'kaz e'nok'az
en'okul e'nok'ul en'o'kul
en'okul'um e'nok'ul'um en'ok'u'lum en'o'kul'um
en'ombr'ig en'om'brig e'nombr'ig
en'orbit'ig en'or'bit'ig e'nor'bit'ig en'or'bi'tig
en'orbit'iĝ en'or'bit'iĝ e'nor'bit'iĝ
en'ord e'nord
en'ore'lig en'orel'ig en'o'rel'ig
en'osmoz en'os'moz
en'pak e'n'pak
en'pak'metod en'pak'met'od
en'paper en'pap'er
en'paper'ig en'pap'e'rig
en'parol en'par'ol
en'paĝi'gant en'paĝ'ig'ant
en'paĝi'gist en'paĝ'ig'ist
en'paŝ e'n'paŝ
en'pek'lit en'pekl'it
en'pen'sit en'pens'it
en'pend'ig en'pen'dig
en'pene'trad en'penetr'ad
en'penetr'at en'pene'trat
en'penetr'it en'pene'trit
en'pens'em en'pen'sem
en'pensi'ĝem en'pens'iĝ'em en'pen'si'ĝem
en'permes en'per'mes
en'person'ig en'per'son'ig
en'person'ig'ad en'per'son'ig'ad
en'person'iĝ en'per'son'iĝ
en'person'iĝ'int en'per'son'iĝ'int
en'perturb en'per'turb
en'pi'kant en'pik'ant
en'pik'ad en'pi'kad
en'pik'it en'pi'kit
en'pinĉ'it en'pin'ĉit
en'plant'ig en'plan'tig
en'plant'it en'plan'tit
en'por'tig en'port'ig
en'port'it en'por'tit
en'posten en'post'en en'po'sten
en'posten'ig en'po'sten'ig en'post'en'ig
en'posten'ig'it en'po'sten'ig'it en'post'en'ig'it
en'posten'it en'po'sten'it en'post'en'it
en'posten'iĝ en'post'en'iĝ en'po'sten'iĝ
en'posten'iĝ'int en'po'sten'iĝ'int en'post'en'iĝ'int
en'pot'ig en'po'tig
en'pozici'ig'it en'poz'ic'i'ig'it
en'poŝ'ig'ant en'poŝ'i'gant
en'poŝ'tig'it en'poŝt'ig'it
en'poŝt'ig en'poŝ'tig
en'pre'mant en'prem'ant
en'pre'sit en'pres'it
en'prem'at en'pre'mat
en'pren en'pre'n
en'pren'ad en'pre'n'ad
en'prizon en'pri'zon
en'prizon'i'gant en'prizon'ig'ant en'pri'zon'ig'ant
en'prizon'ig en'pri'zon'ig
en'prizon'ig'ad en'pri'zon'ig'ad
en'prizon'ig'at en'pri'zon'ig'at
en'prizon'ig'int en'pri'zon'ig'int
en'prizon'ig'it en'pri'zon'ig'it
en'prizon'iĝ en'pri'zon'iĝ
en'profesi'iĝ en'pro'fe'si'iĝ
en'profund'ig en'pro'fund'ig
en'profund'ig'ad en'pro'fund'ig'ad
en'profund'ig'it en'pro'fund'ig'it
en'profund'iĝ en'pro'fund'iĝ
en'profund'iĝ'ad en'pro'fund'iĝ'ad
en'profund'iĝ'ant en'pro'fund'iĝ'ant
en'profund'iĝ'int en'pro'fund'iĝ'int
en'program'ig en'pro'gram'ig
en'program'ig'it en'pro'gram'ig'it
en'program'it en'pro'gram'it
en'publik en'pub'lik
en'puŝ e'n'puŝ
en'radi'kit en'radik'it en'rad'ik'it
en'radik en'rad'ik
en'radik'ig en'rad'ik'ig
en'radik'ig'at en'rad'ik'ig'at
en'radik'ig'it en'rad'ik'ig'it
en'radik'iĝ en'rad'ik'iĝ
en'radik'iĝ'ant en'rad'ik'iĝ'ant
en'radik'iĝ'int en'rad'ik'iĝ'int
en'radik'iĝ'it en'rad'ik'iĝ'it
en'raj'dant en'rajd'ant
en'rajt'ig'it en'raj'tig'it
en'ram'pint en'ramp'int
en'rapid en'rap'id
en'rapid'ant en'rap'i'dant
en're'tig en'ret'ig
en're'tig'it en'ret'ig'it
en'regi'strig en'registr'ig
en'renkont'iĝ en'ren'kont'iĝ
en'ret'um'il en'ret'u'mil
en'revu en'rev'u
en'rigard en'rig'ard
en'rigard'ad en'rig'ard'ad
en'rigard'ant en'rig'ar'dant
en'rigard'int en'rig'ard'int
en'ritm'ig'ant en'ritm'i'gant en'rit'mi'gant
en'roman en'ro'man en'roma'n
en'rub'uj'ig en'ru'bu'j'ig
en'rub'uj'iĝ en'ru'bu'j'iĝ
en'sal'teg en'salt'eg
en'sal'tint en'salt'int
en'salon en'sal'on
en'salt'ig en'sal'tig
en'salut en'sal'ut
en'sap'um'it en'sap'u'mit
en'scen'i'gist en'scen'ig'ist
en'sekret'ig en'se'kre'tig en'sek're'tig en'sek'ret'ig
en'sekret'ig'it en'se'kre'tig'it en'sek're'tig'it en'sek'ret'ig'it
en'sem'it en'se'mit
en'si'dig en'sid'ig
en'sid'ant en'si'dant
en'sin en'si'n
en'sintez en'sin'tez
en'skat'olig'it en'skatol'ig'it
en'skatol en'skat'ol
en'skatol'ig en'skat'olig
en'skatol'ig'ad en'skat'olig'ad
en'sku e'n'sku
en'sor'ĉant en'sorĉ'ant
en'sor'ĉit'ec en'sorĉ'it'ec
en'sorb'ant en'sor'bant
en'sorb'at en'sor'bat
en'sorb'it en'sor'bit
en'sorĉ'il en'sor'ĉil
en'sorĉ'it en'sor'ĉit
en'spez'don'eg en'spez'do'neg
en'spez'nivel en'spez'ni'vel
en'spez'o'divid'ad en'spez'od'i'vid'ad
en'spez'o'kresk en'spez'okr'esk
en'spez'o'list en'spez'ol'ist
en'spez'o'nivel en'spez'oni'vel
en'spirant en'spir'ant
en'spirit en'spir'it
en'studi en'stud'i
en'su'ĉant en'suĉ'ant
en'su'ĉat en'suĉ'at
en'suĉ'ig'ant en'suĉ'i'gant
en'tabel'ig ent'abel'ig ent'a'be'lig
en'tag ent'ag
en'tajp'ad en'taj'pad ent'a'j'pad
en'tajp'it en'taj'pit ent'a'j'pit
en'teks ent'eks
en'teks'it'aĵ en'tek'sit'aĵ ent'ek'sit'aĵ ent'eks'it'aĵ
en'teks'iĝ ent'eks'iĝ
en'ten ent'en
en'ten ent'en en'te'n
en'ten'at'aĵ ent'en'at'aĵ en'te'n'at'aĵ
en'ten'ec ent'en'ec
en'ten'il ent'e'nil
en'ten'iĝ ent'en'iĝ
en'ten'ont ent'en'ont
en'tend'are'j'ig ent'end'are'j'ig en'ten'da're'j'ig
en'tend'are'j'ig'it ent'end'are'j'ig'it en'ten'da're'j'ig'it
en'tenebr ent'en'ebr en'ten'ebr
en'teri'gant enter'i'gant enter'ig'ant
en'timon'ig ent'i'mon'ig
en'timon'ig'it ent'i'mon'ig'it
en'tir ent'ir
en'tir'ant ent'ir'ant
en'tire'gant ent'i'reg'ant en'tir'eg'ant ent'ir'e'gant
en'tom'ostr'ac ent'om'ostr'ac
en'torent ent'o'rent
en'tradici'iĝ ent'radi'ci'iĝ en'trad'ic'i'iĝ
en'trafik'ig'it en'traf'ik'ig'it
en'tranc'aĵ ent'ranc'aĵ
en'tranc'iĝ ent'ranc'iĝ
en'tranc'iĝ'int ent'ranc'iĝ'int
en'tranĉ'ad ent'ranĉ'ad
en'tranĉ'ant ent'ran'ĉant ent'ranĉ'ant
en'tranĉ'aĵ ent'ranĉ'aĵ
en'tranĉ'it ent'ranĉ'it en'tra'n'ĉit
en'tranĉ'it ent'ranĉ'it ent'ran'ĉit en'tra'n'ĉit
en'tru'dant ent'ru'dant en'trud'ant
en'trud'ul'in en'tru'du'lin ent'ru'du'lin
en'tumult'ig en'tumul'tig ent'u'mult'ig
en'turn ent'urn en'tur'n
en'tut ent'ut
en'uj'ig enu'j'ig e'nu'j'ig
en'uter enu'ter
en'vagon en'vag'on
en'vak'sit en'vaks'it
en'vejn en've'j'n
en'velur en'vel'ur
en'ven en've'n
en'ven'enad en'venen'ad
en'venad en'ven'ad
en'ventr'ig en'vent'rig
en'ver'ŝat en'verŝ'at
en'vestiĝ en'vest'iĝ
en'vetur en'vet'ur en've'tur
en'vetur'ant en've'tur'ant
en'vetur'ej en've'tur'ej en'vet'ure'j
en'vetur'ig en've'tur'ig en'vet'u'rig
en'vetur'iĝ en've'tur'iĝ
en'vizaĝ en'viz'aĝ
en'vojaĝ en'voj'aĝ
en'vojaĝ'ant en'voj'aĝ'ant
en'vol'vil en'volv'il
en'volum en'vol'um
en'volv'ad en'vol'vad
en'volv'ant en'vol'vant
en'volv'at en'vol'vat
en'volv'it en'vol'vit
en'vor'tig'it en'vort'ig'it
en'vort'ar en'vor'tar
en'vort'ig en'vor'tig
en'ĉambr'ig en'ĉam'brig
en'ĉambr'iĝ en'ĉam'briĝ
en'ĉambr'ul en'ĉam'brul
en'ĉarm'ist'in en'ĉarm'is'tin en'ĉar'mis'tin
en'ĉe'lig en'ĉel'ig
en'ĉen'u'mit en'ĉen'um'it en'ĉe'num'it
en'ĉen'um en'ĉe'num
en'ĉen'um'at en'ĉe'num'at en'ĉen'u'mat
en'ĉi'frit en'ĉifr'it
en'ĉiel'ul en'ĉie'lul
en'ĉini'iĝ'int en'ĉin'i'iĝ'int
en'ĵurnal'ig en'ĵur'n'a'lig
en'ŝalt'it en'ŝal'tit
en'ŝip'ig en'ŝi'pig
en'ŝip'ig'it en'ŝi'pig'it
en'ŝir'it en'ŝi'rit
en'ŝovel en'ŝov'el
en'ŝpruc'ig'ant en'ŝpruc'i'gant
en'ŝut'it en'ŝu'tit
enad en'ad
enalag en'a'lag
enant en'ant
enantem en'antem enant'em
enantiomorf enant'iom'orf enant'io'morf en'an'tiom'orf
enantiomorf'ism enant'iom'orf'ism
enantiotrop enant'io'trop
enantiotrop'ec enant'io'trop'ec en'anti'ot'ro'pec
enantiotrop'ism enant'io'tropism
enantioz en'anti'oz
encefal en'cefal
encefal'algi en'cefal'algi
encefal'in en'cefal'in
encefal'it en'cefal'it
encefal'o'grafi encefal'ogr'a'fi en'cefal'ogr'a'fi
encefal'o'gram encefal'ogr'am en'cefal'ogr'am
encelad en'cel'ad
enciklik en'cikl'ik en'ci'klik
enciklopedi en'ciklop'ed'i en'cikl'op'ed'i
enciklopedi'an en'ciklop'e'dian en'ciklop'ed'ia'n en'cikl'op'ed'ia'n
enciklopedi'et en'ciklop'e'diet
enciklopedi'ist en'ciklop'ed'i'ist en'cikl'op'ed'i'ist
end'anc en'danc
end'ent'aĵ en'dent'aĵ
end'ent'ig en'dent'ig end'en'tig
end'ent'iĝ'ant en'dent'iĝ'ant
end'ig en'dig
end'ir en'dir
end'ok en'dok
end'om en'dom
end'om'ad en'dom'ad
end'om'aĵ en'dom'aĵ
end'om'ig en'dom'ig
endemi end'emi
endemi'ec end'emi'ec
endemi'ism end'emi'ism
endemi'iĝ end'emi'iĝ
endemi'ul end'emi'ul
endimion end'i'mi'on
endivi end'i'vi end'iv'i
endo'citoz end'o'citoz endo'cit'oz
endo'kardi endo'kard'i
endo'nukle'az endo'nuk'le'az endo'nu'kle'az
endo'osmoz endo'os'moz end'o'osmoz
endo'skelet endos'kel'et
endo'termik endoterm'ik
endo'toksin endo'toks'in
endoderm endo'derm
endogami endo'gami
endogen endo'gen
endogen endo'gen end'o'gen
endokarp endo'karp
endokrin endo'krin
endokrin'olog endo'krin'olog
endokrin'ologi endo'krin'ologi endokrin'olog'i
endomorfi endo'morfi endo'morf'i
endoplasm endo'plasm
endorfin end'orf'in
endos end'os
endoskop endo'skop
endoskopi endo'skopi endos'kopi endoskop'i
endosperm endo'sperm
endoteli endo'teli end'otel'i
endoterm endo'term
eneid e'ne'id
eneid en'e'id e'ne'id
energetik en'erg'etik e'ner'get'ik en'erg'e'tik
energetik'ist en'erg'etik'ist en'erg'et'i'kist
energi en'erg'i
energi'aŭtarci energi'aŭ'tar'ci
energi'bar en'er'gib'ar e'ner'gib'ar
energi'bezon energi'be'zon
energi'bezon energi'be'zon e'ner'gib'e'zon
energi'central energi'centr'al
energi'don en'erg'id'on
energi'efik energi'e'fik
energi'efik'ec energi'e'fik'ec
energi'entrepren energi'entre'pren
energi'fak'ul energi'fa'kul en'erg'i'fak'ul
energi'faktur energi'fakt'ur
energi'firma energi'firm'a
energi'flu en'erg'i'flu
energi'ig en'erg'i'ig
energi'interval energi'inter'val
energi'ism en'erg'i'ism
energi'kokon energi'ko'kon
energi'komision'an energi'komisi'onan
energi'kompani energi'kompan'i
energi'konsci en'erg'ikon'sci
energi'konsum en'erg'ikon'sum
energi'konsum'ad en'erg'ikon'sum'ad
energi'kontrol energi'kontr'ol
energi'kvantum energi'kvant'um
energi'line energi'lin'e
energi'merkat energi'mer'kat
energi'nivel energi'ni'vel
energi'o'en'hav en'erg'io'en'hav
energi'o'faktur energi'o'fakt'ur
energi'o'hav'aĵ en'erg'io'hav'aĵ
energi'o'kvant energi'ok'vant
energi'o'merkat energi'omer'kat
energi'o'politik energi'o'poli'tik energi'op'ol'it'ik
energi'o'princip energi'op'rin'cip energi'o'princ'ip
energi'o'suĉ en'erg'io'suĉ
energi'o'ŝanĝ en'erg'io'ŝanĝ
energi'op'len energi'o'plen
energi'op'ort'ant energi'o'port'ant
energi'organiz'aĵ energi'organ'iz'aĵ
energi'os'pec energi'o'spec
energi'plen e'ner'gip'len
energi'plen'eg e'ner'gip'len'eg
energi'politik energi'poli'tik
energi'postul energi'post'ul
energi'pov en'er'gip'ov e'ner'gip'ov
energi'pov en'er'gip'ov e'ner'gip'ov en'erg'ip'ov
energi'produkt energi'pro'dukt
energi'produkt'ad energi'pro'dukt'ad
energi'produkt'ant energi'pro'dukt'ant
energi'produkt'ej energi'pro'dukt'ej
energi'program energi'pro'gram
energi'proviz energi'prov'iz
energi'proviz'ad energi'prov'iz'ad
energi'sektor energi'sekt'or
energi'sistem e'ner'gis'ist'em
energi'stat en'er'gist'at
energi'stok'il en'er'gist'ok'il
energi'trans'ir energi'tra'n'sir
energi'u'lin energi'ul'in en'erg'iu'lin
energi'vor en'erg'iv'or
enfil en'fil
enfil'trad en'filtr'ad
engadin'dialekt engadin'di'a'lekt
engaĝ en'gaĝ
engaĝ'ad en'gaĝ'ad
engaĝ'ant en'gaĝ'ant
engaĝ'at en'gaĝ'at
engaĝ'em en'gaĝ'em
engaĝ'ig en'gaĝ'ig
engaĝ'it en'gaĝ'it
engaĝ'it'ec en'gaĝ'it'ec
engaĝ'iĝ en'gaĝ'iĝ
engaĝ'iĝ'ant en'gaĝ'iĝ'ant
engaĝ'iĝ'em engaĝ'i'ĝem en'gaĝ'iĝ'em
engaĝ'iĝ'int en'gaĝ'iĝ'int
engl'it'iĝ en'glit'iĝ
engl'u'tit en'glut'it engl'ut'it
engl'uj en'glu'j
engl'ut'eg en'glut'eg
engl'ut'em en'glut'em
engl'ut'et en'glut'et
engl'ut'ig'ant engl'ut'i'gant en'glut'ig'ant
engraŭl en'graŭl
enharmon en'harmon en'har'mon
enigm'et en'ig'met
enigm'et'od en'ig'metod
enigm'et'od en'ig'metod en'ig'met'od
enigm'o'konkurs enigm'ok'onk'urs
enigm'o'maŝin enigm'o'maŝ'in enigm'om'a'ŝi'n
enigm'o'plen enigm'op'len
enigm'o'solv'ad enigm'os'ol'vad enigm'o'sol'vad
enkaŭstik en'kaŭstik
enket en'ket
enket'ad en'ket'ad
enket'ant en'ket'ant
enket'at en'ket'at
enket'aĵ en'ket'aĵ
enket'ej en'ket'ej en'ke'te'j
enket'em en'ke'tem
enket'em en'ke'tem en'ket'em
enket'et en'ke'tet en'ket'et
enket'formul enket'form'ul
enket'il en'ket'il
enket'in'tar enket'int'ar en'ke'tin'tar en'ke'tint'ar
enket'int en'ket'int en'ke'tint
enket'is'tin enket'ist'in en'ke'tis'tin en'ket'ist'in
enket'ist en'ket'ist
enket'ist'ej en'ket'ist'ej en'ke'tis'te'j
enket'it en'ke'tit en'ket'it
enket'iĝ en'ket'iĝ
enket'juĝ'ist en'ket'juĝ'ist
enket'kart en'ket'kart
enket'komision enket'komisi'on
enket'on'tar en'keton'tar enket'ont'ar en'ke'ton'tar
enket'ot en'ke'tot en'ket'ot
enklav en'klav
enklav'an en'klav'an
enklav'it en'klav'it
enklav'iĝ'int en'klav'iĝ'int
enklitik en'kli'tik
enolog en'olog en'o'log
enorm e'norm
enorm'aĵ e'norm'aĵ
enorm'ec e'norm'ec
enoter en'o'ter e'not'er
enoter'ac en'o'ter'ac
ensifer en'si'fer
ent'agor'dig ent'agord'ig
ent'ajl en'tajl
ent'e'nit ent'en'it en'ten'it
ent'ek'sit en'tek'sit en'teks'it
ent'ek'sit ent'eks'it en'tek'sit en'teks'it
ent'em en'tem
ent'en'at en'ten'at
ent'en'at en'ten'at en'te'n'at
ent'en'aĵ en'ten'aĵ en'te'n'aĵ
ent'enant en'ten'ant
ent'enant ent'en'ant en'ten'ant
ent'enant'aĵ ent'en'ant'aĵ en'ten'ant'aĵ
ent'ir'at en'tir'at ent'i'rat
ent'ir'ebl en'tir'ebl
ent'ir'int en'tir'int
ent'ir'iĝ en'tir'iĝ
ent'irit en'tir'it ent'i'rit
ent'om'bi'gant en'tomb'ig'ant en'tom'bi'gant
ent'om'bi'gej en'tomb'ig'ej en'tom'bi'gej
ent'om'bi'gist en'tom'bi'gist en'tomb'ig'ist
ent'ond en'tond
ent'ord en'tord
ent'ord'ig'it en'tord'ig'it en'tor'dig'it ent'or'dig'it
ent'ord'it en'tord'it
ent'ram'iĝ en'tram'iĝ
ent'ranĉ en'tranĉ
ent'ranĉ'iĝ en'tranĉ'iĝ
ent'ren entre'n en'tren en'tre'n
ent'rin'kant en'trink'ant
ent'ru'dant en'trud'ant
ent'ru'di'ĝem en'trud'iĝ'em en'tru'di'ĝem
ent'urn'iĝ en'turn'iĝ
ent'ut'ig ent'u'tig en'tut'ig
entablement en'tabl'em'ent
entalpi en'tal'pi en'talp'i
entel ent'el en'tel
entel'er en'teler
enteleki entel'eki
entent ent'ent en'tent
enter en'ter
enter ent'er en'ter
enter'i'gist enter'ig'ist en'teri'gist
enter'ig ent'e'rig en'ter'ig
enter'ig'ad ent'e'rig'ad en'ter'ig'ad
enter'ig'at en'ter'ig'at
enter'ig'at en'ter'ig'at ent'e'rig'at
enter'ig'ej en'teri'gej en'ter'ig'ej ent'e'rig'ej
enter'ig'int en'ter'ig'int
enter'ig'int ent'e'rig'int en'ter'ig'int
enter'ig'ir en'teri'gir ent'e'rig'ir en'ter'ig'ir
enter'ig'it en'ter'ig'it
enter'ig'it ent'e'rig'it en'ter'ig'it
enter'ig'ont en'ter'ig'ont
enter'ig'ont ent'e'rig'ont en'ter'ig'ont
enter'ig'ot en'teri'got en'ter'ig'ot
enter'ig'ot en'teri'got ent'e'rig'ot en'ter'ig'ot
enter'it en'ter'it ent'e'rit
enter'iĝ en'ter'iĝ
enter'iĝ ent'er'iĝ en'ter'iĝ
enter'iĝ'int en'ter'iĝ'int
enter'o'kojl'it enter'ok'o'j'lit ent'e'rok'o'j'lit en'ter'ok'o'j'lit
enter'o'vakcin enter'ov'akci'n
enter'ok'ok ent'e'rokok ent'e'rok'ok en'ter'ok'ok
enter'olog en'ter'olog
enterokinaz enter'o'kinaz enter'ok'in'az
entimem en'tim'em ent'i'mem
entolom ent'o'lom ent'ol'om en'tol'om
entolom'ac ent'ol'om'ac en'tol'om'ac ent'o'lom'ac ent'ol'o'mac
entomolog ent'om'olog en'tom'olog
entomologi entomolog'i ent'om'ologi
entomostrak ent'om'ostrak ent'om'os'trak
entre en'tre ent're
entre'n en'tren
entrepren entre'pren
entrepren'ad entre'pren'ad
entrepren'ant entre'pren'ant
entrepren'ar entre'pren'ar
entrepren'at entre'pren'at
entrepren'aĵ entre'pren'aĵ
entrepren'ebl entre'pren'ebl
entrepren'ec entre'pren'ec
entrepren'eg entre'pren'eg
entrepren'ej entre'pren'ej
entrepren'em entre'pren'em
entrepren'end entre'pren'end
entrepren'estr entre'pren'estr
entrepren'estr'in entre'pren'estr'in entrepren'e'stri'n
entrepren'estrad entre'pren'estrad
entrepren'et entre'pren'et
entrepren'i'star entrepren'ist'ar entre'pren'ist'ar
entrepren'iniciat entrepren'inici'at entre'pren'iniciat
entrepren'int entre'pren'int
entrepren'ism entre'pren'ism
entrepren'ist entre'pren'ist
entrepren'ist'in entre'pren'ist'in
entrepren'it entre'pren'it
entrepren'konsili entrepren'konsil'i
entrepren'ont entre'pren'ont
entrepren'ot entre'pren'ot
entrepren'posed'ant entre'pren'posed'ant
entrepren'reklam'ant entre'pren'reklam'ant
entrepren'rezult entre'pren'rezult
entrepren'ul entre'pren'ul
entrepren'ĉef entre'pren'ĉef
entrepren'ĉen entre'pren'ĉen
entrepren'ŝtat entre'pren'ŝtat
entropi en'tro'pi en'trop'i
entropi en'trop'i
entuziasm'op'len entuziasm'o'plen
entuziasm'ul'in entuziasm'u'lin
enu e'nu en'u
enu'ad en'u'ad e'nu'ad
enu'ant e'nu'ant
enu'ec en'u'ec e'nu'ec
enu'eg e'nu'eg
enu'eg en'u'eg e'nu'eg
enu'em e'nu'em
enu'et e'nu'et
enu'ig e'nu'ig
enu'ig en'u'ig e'nu'ig
enu'ig'ant enu'i'gant
enu'ig'at e'nu'ig'at
enu'ig'aĵ en'u'ig'aĵ e'nu'ig'aĵ
enu'ig'it e'nu'ig'it
enu'it e'nu'it en'u'it
enu'iĝ e'nu'iĝ
enu'iĝ en'u'iĝ e'nu'iĝ
enu'nu'ig en'unu'ig e'nun'u'ig
enukle e'nukle enu'kle e'nuk'le
enukle'ad e'nukle'ad enu'kle'ad e'nuk'le'ad
enumeraci e'nume'raci e'numer'ac'i
envelop en've'lop en'vel'op
envergur en'verg'ur
envi en'vi
envi'ant en'vi'ant
envi'at en'vi'at
envi'ci'got en'vici'got en'vic'ig'ot
envi'eg en'vi'eg
envi'em en'vi'em
envi'em'ec en'vi'em'ec
envi'ig en'vi'ig
envi'ind en'vi'ind
envi'int en'vi'int
envi'plen en'vip'len
envi'rin en'vir'in
envi'u'lin envi'ul'in en'vi'ul'in
envi'ul en'vi'ul
enzim en'zim
enzim'ar en'zim'ar
enzim'ec en'zim'ec
enzim'ologi enzim'olog'i
eol e'ol
eol'central eol'centr'al eol'cent'ral
eol'ia'n e'o'lian e'ol'ia'n
eon e'on
eonotem eon'ot'em eon'o'tem e'o'not'em
eost e'ost
eozin e'oz'in
eozin'afin eozin'a'fin
epakrid e'pak'rid
epakrid'ac e'pak'rid'ac
epakt e'pakt
epanortoz e'pan'ort'oz
eparki e'park'i
eparĥi e'par'ĥi
ependim'it e'pend'imit
epentez e'pen'tez
eperlan e'perl'an
eperlan e'perl'an e'per'lan
epicentr e'pi'centr
epicikloid e'pi'cikl'oid
epidaŭr e'pi'daŭr
epidemi'olog epidemi'o'log
epidemi'ologi epidemi'olog'i
epiderm e'pi'derm
epidiaskop e'pi'diaskop e'pi'di'a'skop
epididim e'pi'didim
epidot e'pi'dot
epifani e'pi'fa'ni e'pi'fan'i
epifani e'pi'fan'i
epifenomen e'pi'fenomen e'pi'fen'omen
epifit e'pi'fit
epifonem e'pi'fonem e'pi'fon'em
epifor e'pi'for
epigastr e'pi'gastr e'pig'astr
epigenez e'pi'genez
epigin e'pig'in
epiglot e'pi'glot
epigon e'pig'on
epigon e'pig'on e'pi'go'n
epigraf e'pi'graf
epigraf'ik e'pi'grafik
epigrafi epigraf'i e'pi'grafi
epigrafi'kist epigraf'ik'ist e'pi'grafik'ist
epigram e'pi'gram e'pigr'am
epigram'ec e'pi'gram'ec
epigram'ist e'pi'gram'ist
epik e'pik
epik'ec e'pik'ec
epik'ist e'pi'kist e'pik'ist
epik'ur e'pik'ur
epik'uran e'pik'uran epik'u'ran
epikant epik'ant e'pi'kant
epikarp e'pi'karp
epikondil e'pi'kondil e'piko'n'dil
epiktet epik'tet
epiktet epik'tet e'pik'tet
epilepsi e'pile'psi
epilepsi e'pile'psi e'pil'e'psi
epilepsi'aĵ e'pile'psi'aĵ e'pil'e'psi'aĵ
epilepsi'form e'pile'psi'form
epilepsi'gen e'pile'psi'gen e'pil'e'psi'gen
epilepsi'o'form e'pile'psi'o'form
epilepsi'oid e'pile'psi'oid e'pil'e'psi'oid
epilepsi'ul e'pile'psi'ul
epilobi e'pi'lobi e'pil'obi
epilog e'pi'log
epilog'ist e'pi'log'ist e'pil'o'gist
epimorfi e'pi'morfi e'pi'morf'i
epinefrin e'pin'e'frin e'pi'nefr'in
epiornit e'pi'orn'it
epipaktid e'pip'akt'id e'pi'pakt'id
epipaleolitik e'pi'paleolitik
epir e'pir
episkop e'pi'skop
episkop'an e'pis'ko'pan e'pi'skop'an
episkop'ar e'pi'skop'ar e'pis'ko'par
episkop'ec e'pi'skop'ec e'pis'ko'pec
episkop'ej e'pi'skop'ej
episkop'ig e'pi'skop'ig
episkop'land e'pis'ko'pland e'pi'skop'land
episkop'uj e'pi'skop'uj
episom e'pi'som e'pis'om
epispastik e'pis'past'ik
epistaks e'pis'taks
epistat e'pist'at e'pi'stat
epistemologi e'pist'em'ologi e'pist'em'olog'i
epistol e'pistol
epistol e'pistol e'pi'stol e'pist'ol
epistrof e'pi'strof
epitaksi e'pi'taksi e'pitak'si
epitalam e'pi'talam
epiteli e'pi'teli e'pit'eli e'pi'tel'i
epiteli'om e'pi'tel'iom e'pit'eli'om e'pi'teli'om
epitet e'pi'tet
epitet e'pi'tet e'pit'et
epitet'it e'pit'et'it e'pit'e'tit e'pi'tet'it
epitom e'pit'om e'pi'tom
epitom'aĵ e'pi'tom'aĵ e'pit'om'aĵ
epizod e'piz'od
epizod'ar e'piz'od'ar
epizod'em e'piz'od'em
epizod'et e'piz'od'et
epizod'iĝ e'piz'od'iĝ
epizooti e'piz'o'ot'i
epod e'pod
epok e'pok
epok'aĵ e'pok'aĵ
epok'diagnoz epok'di'a'gnoz
epok'et e'pok'et
epok'et e'pok'et e'po'ket
epok'far e'pok'far
epok'far'ant e'pok'far'ant
epok'o'far e'pok'o'far
epok'o'far'ant e'pok'o'far'ant
epoksi epok'si e'poks'i
epoksi'hav epok'si'hav e'poks'i'hav
epolet e'po'let e'pol'et
epolet e'pol'et
epope e'pop'e
epope'ant e'pop'e'ant
epope'ist e'pop'e'ist
epope'stil e'po'pest'il
epos'tip e'post'ip e'po'stip
epsilon e'psil'on
er'et e'ret
er'i'tre'an er'it'rea'n e'rit'rea'n
er'pil erp'il
era er'a
era'o'nom era'on'om
era'reg erar'eg e'rar'eg
era'rem erar'em e'rar'em
era'ret erar'et e'rar'et
era'rig'ad erar'ig'ad e'rar'ig'ad
era'rig'it erar'ig'it e'rar'ig'it
erar e'rar
erar'ad era'rad e'rar'ad
erar'ant e'rar'ant
erar'direkt erar'di'rekt
erar'doktrin erar'dokt'rin
erar'ebl e'rar'ebl
erar'ebl'ec e'rar'ebl'ec
erar'ec e'rar'ec
erar'for'iĝ e'rar'for'iĝ
erar'gvid e'rar'gvid
erar'i'gant erar'ig'ant era'rig'ant
erar'i'gant erar'ig'ant era'rig'ant e'rar'ig'ant
erar'ide e'rar'ide er'arid'e era'rid'e
erar'ig era'rig e'rar'ig
erar'ig'int era'rig'int e'rar'ig'int
erar'int e'rar'int
erar'ip'ov erar'i'pov era'rip'ov e'rar'ip'ov
erar'ir e'rar'ir
erar'ir'int e'rar'ir'int
erar'iv e'rar'iv
erar'iĝ e'rar'iĝ
erar'iĝ'ant e'rar'iĝ'ant
erar'iĝ'int e'rar'iĝ'int
erar'kompren erar'kom'pren
erar'lum e'rar'lum
erar'marĝen e'rar'marĝen erar'mar'ĝen
erar'mesaĝ er'arme'saĝ
erar'oz era'roz e'rar'oz
erar'paŝ e'rar'paŝ
erar'plen e'rar'plen
erar'pov e'rar'pov
erar'serĉ'il erar'ser'ĉil e'rar'serĉ'il
erar'spec e'rar'spec
erar'trov er'artr'ov
erar'vag e'rar'vag
erar'vag'ad e'rar'vag'ad
erar'vag'ant e'rar'vag'ant
erar'vag'ig e'rar'vag'ig
erar'vetur erar'vet'ur erar've'tur
erar'voj e'rar'voj
erar'voj'ant e'rar'voj'ant
erar'voj'iĝ e'rar'voj'iĝ
erar'voj'iĝ'int e'rar'voj'iĝ'int
erar'ŝanĝ e'rar'ŝanĝ
erat e'rat
eratem erat'em era'tem e'rat'em
eratik erat'ik er'atik
eratosten erat'o'sten erat'ost'en era'tost'en
eratum erat'um e'rat'um
erbi er'bi
erc'min erc'mi'n
erc'mont'ar erc'mon'tar
erc'o'min'ej erc'om'ine'j
erc'op'len erc'o'plen
erc'tavol erc'ta'vol
erc'vejn erc've'j'n
ereb e'reb
erekt e'rekt
erekt er'ekt e'rekt
erekt'aĵ e'rekt'aĵ er'ekt'aĵ
erekt'iĝ er'ekt'iĝ e'rekt'iĝ
erekt'iĝ'em erekt'i'ĝem e'rekt'iĝ'em
erekt'iĝ'int e'rekt'iĝ'int
erekt'op'ov er'ekto'pov e'rekt'op'ov
erepsin e'rep'sin e'reps'in
ereti e'ret'i
eretism e'ret'ism
erevan er'e'van e'rev'an
erg'o'terapi'ist'in ergot'era'pi'ist'in erg'o'tera'pi'ist'in
ergativ erg'at'iv
ergativ'em erg'at'iv'em
ergograf erg'o'graf
ergonomi erg'on'om'i erg'o'nom'i
ergosterol erg'o'sterol erg'o'ster'ol
ergot er'got erg'ot
ergot'amin er'gotam'in
ergot'fung er'got'fung
ergot'hav erg'ot'hav er'got'hav
ergot'infekt'it ergot'in'fek'tit erg'o'tin'fek'tit
ergot'ism erg'ot'ism er'got'ism
ergot'o'sterol ergot'o'ster'ol ergot'ost'er'ol erg'o'tost'er'ol
ergot'oz er'got'oz erg'ot'oz
ergot'sekal ergot'se'kal ergot'sek'al
eridan e'rid'an er'ida'n
eridan e'rid'an er'ida'n er'i'dan
erigeron e'rig'er'on er'i'ger'on
erik er'ik
erik'ac er'ik'ac er'i'kac
erik'ar er'i'kar
erik'bul er'ik'bul
erik'ej er'i'ke'j
erik'ej er'ik'ej er'i'ke'j
erik'ej'vejn erik'ej've'j'n
erin e'rin er'in
erin'apr e'rin'apr
erin'apr'aĵ e'rin'apr'aĵ
erin'apr'ej erin'a'pre'j e'rin'apr'ej er'i'nap're'j
erin'apr'id er'i'nap'rid e'rin'apr'id
erin'apr'opi'ed erin'apr'o'pied
erinac erin'ac e'rin'ac
erinac'o'simil erinac'os'i'mil erin'ac'os'i'mil
eringi e'ring'i
erini erin'i e'rin'i
erinj erin'j e'rin'j
eriobotri er'io'bo'tri
eriofor er'io'for e'rio'for
eritem er'i'tem e'rit'em
eritren er'i'tren e'rit'ren er'i'tre'n
eritroblast er'it'rob'last er'it'ro'blast
eritrocit er'it'ro'cit er'i'tro'cit e'rit'ro'cit
eritroksil er'it'ro'ksil
eritroksil'ac er'it'ro'ksil'ac
eritroni e'rit'ro'ni er'i'tron'i er'i'tro'ni
eritropoez er'it'ro'poez
eritropoez'in er'it'ro'poezi'n er'it'ro'poez'in
eritroz er'it'roz e'rit'roz
erivan er'ivan er'i'van
erizif'ac er'iz'i'fac e'riz'i'fac
erizif'al e'riz'i'fal er'iz'i'fal
erizim er'i'zim
erizipel e'riz'ip'el er'iz'i'pel er'i'zip'el
erlang er'lang
ermit er'mit
ermit'ad er'mit'ad
ermit'ec er'mit'ec
ermit'ej er'mit'ej
ermit'ej er'mit'ej er'mi'te'j
ermit'em er'mi'tem er'mit'em
ermit'in er'mi'tin er'mit'in
ermit'lud er'mit'lud
ernest er'nest
ernest er'nest er'n'est
ernest'in er'nest'in er'n'est'in
erod e'rod er'od
erod'at e'rod'at er'o'dat
erodi erod'i e'rodi
erofil e'ro'fil er'o'fil
eros e'ros
eros er'os e'ros
erot e'rot
erot er'ot e'rot
erot'ec e'rot'ec
erot'ism e'rot'ism
erot'iz er'ot'iz e'rot'iz
erot'o'gen e'rot'o'gen er'o'tog'en
erot'o'mani er'otoman'i erot'om'an'i er'o'toman'i
erot'ologi erot'olog'i
erotik erot'ik
erotik erot'ik er'o'tik e'rot'ik
erotik'aĵ erot'ik'aĵ e'rot'ik'aĵ er'o'tik'aĵ
erotik'ec erot'ik'ec er'o'tik'ec e'rot'ik'ec
erotik'ig erot'ik'ig er'o'tik'ig e'rot'ik'ig
erozi e'roz'i
erozi er'oz'i e'roz'i
erozi'dev'en erozi'de'ven er'oz'ide'ven e'roz'ide'ven
erozi'it e'roz'i'it
erozi'iĝ e'roz'i'iĝ er'oz'i'iĝ
erp'ad er'pad
erp'maŝin erp'maŝ'in
erudici erud'ic'i
erudici erud'ic'i e'ru'di'ci
erudici'hav erud'ic'i'hav
erudici'ul e'ru'di'ci'ul
eruk'at e'ru'kat er'u'kat
esamen e'same'n
escept'ost'at escept'o'stat
ese e'se
ese'ar e'se'ar
ese'ec e'se'ec
ese'eg e'se'eg
ese'et e'se'et
ese'is'tin ese'ist'in
ese'ist e'se'ist
esen e'sen ese'n
esenc e'senc
esenc'aĵ e'senc'aĵ
esenc'eg e'senc'eg
esenc'gland e'senc'gland
esenc'ig e'senc'ig
esenc'ism e'senc'ism
esenc'nivel e'senc'nivel
esenc'o'gland e'senc'o'gland
esenc'od'on e'senc'od'on
esenc'ole esen'col'e e'senc'ole
esenc'op'len esenc'o'plen e'senc'op'len
esenc'pur e'senc'pur
esenc'rezin e'senc'rezin
esk'imin eskim'in
eskadr e'skadr
eskadr'o'komandant eskadr'o'komand'ant eskadr'ok'om'andant
eskadron eskadr'on e'skadr'on
eskal e'skal
eskal'ad e'skal'ad
eskal'ator e'skal'ator
eskal'et e'skal'et
eskal'form e'skal'form
eskal'fost e'skal'fost
eskal'imun e'skal'imun
eskal'rung e'skal'rung
eskalon eskal'on e'skal'on
eskalop eskal'op e'skal'op
eskap e'skap
eskap'ad esk'a'pad e'skap'ad e'ska'pad
eskap'ant e'skap'ant
eskap'ebl e'skap'ebl
eskap'ebl'ec e'skap'ebl'ec
eskap'ej e'skap'ej
eskap'em e'skap'em
eskap'et e'skap'et
eskap'ig esk'a'pig e'skap'ig e'ska'pig
eskap'il esk'a'pil e'ska'pil e'skap'il
eskap'int esk'a'pint e'skap'int
eskap'ism e'skap'ism
eskap'ist e'skap'ist esk'a'pist
eskap'it e'ska'pit e'skap'it esk'a'pit
eskap'manier e'skap'manier eskap'mani'er
eskap'o'plan eskap'op'lan e'skap'op'lan esk'a'popl'an
eskap'o'voj eskap'ov'o'j e'ska'pov'o'j e'skap'ov'o'j
eskap'ont esk'a'pont e'skap'ont
eskap'sign e'skap'sign
eskap'ul e'skap'ul
eskap'voj e'skap'voj
eskarp e'skarp
eskatologi esk'at'ologi
eskort esk'ort
eskort'ad esk'ort'ad
eskort'an esk'ort'an esk'or'tan
eskort'ant esk'ort'ant
eskort'at esk'ort'at
eskort'ig esk'or'tig esk'ort'ig
eskort'int esk'or'tint
eskort'ist esk'ort'ist
eskort'it esk'or'tit
eskort'it esk'ort'it esk'or'tit
eskort'iĝ esk'ort'iĝ
eskort'ont esk'ort'ont
eskul esk'ul
eskul'in e'sku'lin esk'u'lin
eskulap esk'u'lap e'sku'lap
eskulap'id esk'u'lap'id e'sku'lap'id
eskvilin esk'vil'in esk'vi'lin
eskvir esk'vir
eskvizit esk'vizit
espanjolet e'span'jol'et
esper'an'tujan esperant'uj'an esper'ant'uj'an
esper'antem esperant'em
esper'antologi esperant'ologi esperanto'log'i
esper'antologi'a'konferenc esperant'ologi'a'konferenc esperanto'log'ia'konferenc
esper'antologi'n esperant'ologi'n esperanto'log'in
esper'i'gant esper'ig'ant
esper'mesaĝ e'sperm'e'saĝ
esper'o'plen esper'op'len
esper'o'sent esper'os'ent
esper'op'ort'ant esper'o'port'ant
esper'ot'romp esper'o'tromp
esper'perfid esper'per'fid
esper'tromp e'spert'romp
esper'tromp'it e'spert'romp'it
esperant esper'ant
esperant'a'kultur esper'ant'a'kultur
esperant'alfabet esper'ant'alfabet
esperant'an esper'ant'an esper'an'tan
esperant'asoci esper'ant'asoci
esperant'aĵ esper'ant'aĵ
esperant'ec esper'ant'ec
esperant'in esperanti'n
esperant'lingv esper'ant'lingv
esperant'lingv'an esper'ant'lingv'an
esperant'lingv'ec esper'ant'lingv'ec
esperant'stil esper'ant'stil
esperant'uj esper'ant'uj
esperant'uj esper'ant'uj esper'an'tuj
esperant'uj'ologi esper'ant'uj'ologi
esperant'um esper'ant'um
esperant'um'ad esper'ant'um'ad
esperanti esperant'i esper'anti
esperanti'an esperant'ia'n esper'anti'an
esperanti'gant esper'anti'gant esperant'ig'ant
esperanti'star esperant'ist'ar esper'anti'star
esperanto'aranĝ esperant'o'aranĝ esper'ant'o'aranĝ
esperanto'asoci esperant'o'asoci esper'ant'o'asoci
esperanto'bal esperant'ob'al esper'ant'ob'al
esperanto'band esperant'ob'and esper'ant'ob'and
esperanto'dom esperant'od'om esper'ant'od'om
esperanto'el'don'ej esperant'o'el'don'ej esper'ant'o'el'don'ej
esperanto'flag'et esperant'o'flag'et esper'ant'o'flag'et
esperanto'fon esperant'o'fon esper'ant'o'fon
esperanto'gard esperant'o'gard esper'ant'o'gard
esperanto'gazet esperant'o'gazet esper'ant'o'gazet
esperanto'gazet'ar esperant'o'gazet'ar esper'ant'o'gazet'ar
esperanto'instituci esperant'o'instituci
esperanto'instru'ad esperant'o'instru'ad
esperanto'instru'ist esperant'o'instru'ist
esperanto'klub esperant'ok'lub esper'ant'ok'lub
esperanto'kultur esperant'okult'ur
esperanto'kurs esperant'ok'urs esper'ant'ok'urs
esperanto'land esperant'ol'and esper'ant'ol'and
esperanto'lecion esperant'ole'cion
esperanto'lern'ej esper'an'toler'ne'j
esperanto'log esperant'olog esper'ant'olog
esperanto'memor esperant'om'em'or esper'ant'om'em'or
esperanto'mond esperant'om'ond esper'ant'om'ond
esperanto'mond'et esperant'om'ond'et esper'ant'om'ond'et
esperanto'mongol esperant'om'on'gol
esperanto'mov'ad esperant'om'ov'ad esper'ant'om'ov'ad
esperanto'muze esperant'om'uz'e esper'ant'om'uz'e
esperanto'organiz'aĵ esperant'o'organiz'aĵ
esperanto'parol'ant esperant'op'ar'ol'ant esper'ant'op'ar'ol'ant
esperanto'plac esperant'op'lac esper'ant'op'lac
esperanto'rond esperant'or'ond esper'ant'or'ond
esperanto'rond'et esperant'or'ond'et esper'ant'or'ond'et
esperanto'sekci esperant'os'ek'ci esper'ant'os'ek'ci
esperanto'societ esperant'os'o'ci'et
esperanto'stagn'ad esperant'ost'ag'n'ad esper'ant'ost'ag'n'ad
esperanto'stand esperant'ost'and esper'ant'ost'and
esperanto'uz'ant esperant'o'uz'ant esper'ant'o'uz'ant
esperanto'vort esperant'ov'ort esper'ant'ov'ort
esperanto'vort'ar esperant'ov'ort'ar esper'ant'ov'ort'ar
esplor'anal'ist esplor'ana'list
esplor'bor'ad esplor'bo'rad
esplor'de'mandat esplor'demand'at
esplor'direktor esplor'di'rektor esplor'direkt'or
esplor'direktor'in esplor'direktori'n esplor'di'rektor'in
esplor'ekskurs esplor'eks'kurs
esplor'ekspedici esplor'eksped'ic'i
esplor'firma esplor'firm'a
esplor'i'star esplor'ist'ar
esplor'inĝenier esplor'inĝeni'er
esplor'komision esplor'komisi'on
esplor'kompani esplor'kompan'i
esplor'kontrol esplor'kontr'ol
esplor'laboratori esplor'lab'oratori esplor'lab'orator'i
esplor'material esplor'materi'al
esplor'organiz'aĵ esplor'organ'iz'aĵ
esplor'poli'cist esplor'polic'ist
esplor'premi esplor'prem'i
esplor'program esplor'pro'gram
esplor'serĉ'ant esplor'ser'ĉant
esplor'stipendi esplor'stip'end'i
esplor'taĉment esplor'taĉ'ment
esplor'ĵurnal'ism esplor'ĵur'n'alism
espres'o'tas espres'ot'as
esprim'instrument esprim'instru'ment
esprim'manier esprim'mani'er
esprim'muskol esprim'mu'skol
esprim'o'manier esprim'o'mani'er
esprim'o'plen esprim'op'len
esprim'o'plen'ec esprim'op'len'ec
est'ad'ant est'a'dant
est'aĵ'ar est'a'ĵar
est'aĵ'et est'a'ĵet
est'ig'ant est'i'gant
est'imit estim'it e'stim'it
est'iĝ'planed est'iĝ'plan'ed
est'manier est'mani'er
est'motiv est'mot'iv
est'o'kondiĉ'it est'o'kon'di'ĉit e'stok'ond'i'ĉit est'ok'ond'i'ĉit
est'o'manier est'o'mani'er
est'oni eston'i
est'rar estr'ar
est'rar'an'iĝ estr'a'ran'iĝ
est'rar'ej estr'are'j
est'rar'pov estr'ar'pov
est'u'lar est'ul'ar
est'u'let est'ul'et
est'u'lin est'ul'in
establ e'stabl
establ'ad e'stabl'ad e'stab'lad
establ'an e'stabl'an e'stab'lan
establ'ant e'stabl'ant e'stab'lant
establ'aĵ e'stabl'aĵ
establ'ebl e'stabl'ebl
establ'ej e'stabl'ej e'stab'le'j
establ'ig'it e'stabl'ig'it e'stab'lig'it
establ'int e'stabl'int
establ'it e'stab'lit e'stabl'it
establ'it'ar e'stab'lit'ar e'stabl'it'ar
establ'iĝ e'stabl'iĝ
establ'iĝ'ad e'stabl'iĝ'ad
establ'iĝ'ant e'stabl'iĝ'ant
establ'iĝ'int e'stabl'iĝ'int
ester e'ster
ester est'er e'ster
ester'az e'ster'az
ester'ig e'ster'ig
ester'ig'it e'ster'ig'it
ester'land e'ster'land
estetik est'etik
estetik est'etik est'e'tik
estetik'ist est'etik'ist est'et'i'kist
estetik'ul est'etik'ul
estetik'ul est'etik'ul est'e'tik'ul
estim e'stim
estim'a'tig estim'at'ig e'stim'at'ig
estim'a'tul estim'at'ul e'stim'at'ul
estim'ad e'stim'ad
estim'ant est'i'mant e'stim'ant
estim'at e'stim'at
estim'at e'stim'at est'i'mat
estim'e'gant estim'eg'ant e'stim'eg'ant
estim'eg e'stim'eg
estim'eg'at e'stim'eg'at
estim'eg'ind e'stim'eg'ind
estim'end est'i'mend e'stim'end
estim'ig e'stim'ig
estim'ind e'stim'ind
estim'ind'ul e'stim'ind'ul
estim'iĝ'int e'stim'iĝ'int
estim'o'plen estim'op'len e'stim'op'len
estim'plen e'stim'plen
estim'skal e'stim'skal
esting est'ing
esting'ad est'ing'ad
esting'ant est'ing'ant est'in'gant
esting'at est'ing'at
esting'ator esting'a'tor
esting'ebl est'ing'ebl
esting'i'star esting'ist'ar est'in'gist'ar
esting'ig est'ing'ig
esting'ig'int est'ing'ig'int est'in'gig'int
esting'il est'ing'il
esting'int est'ing'int
esting'ist est'in'gist
esting'it est'ing'it
esting'iĝ est'ing'iĝ
esting'iĝ'ad est'ing'iĝ'ad
esting'iĝ'ant est'ing'iĝ'ant
esting'iĝ'int est'ing'iĝ'int
esting'iĝ'ont est'ing'iĝ'ont
estivaci est'iv'ac'i e'stiv'ac'i
eston est'on
eston'aĵ est'on'aĵ
eston'ia'n est'oni'an
eston'in est'oni'n
eston'tul est'ont'ul
eston'uj est'on'uj
estr'a'ran estr'ara'n est'rar'an
estr'a'ran'in estr'ara'ni'n est'rar'an'in
estr'ant'ul est'ran'tul estr'an'tul
estr'ar'kun'sid est'rar'kun'sid estr'ark'u'n'sid
estr'ar'kun'ven est'rar'kun'ven estr'ark'u'n'ven
estr'ar'tabl est'rar'tabl
estr'ara'n est'rar'an
estr'are'lekt estr'ar'elekt
estr'at e'strat
estr'ato'n e'strat'on
estr'ej est're'j
estr'ig e'strig
estr'in est'rin e'stri'n
estr'ul est'rul
estrad estr'ad
estrad'et estr'ad'et
estradiol est'radi'ol
estragon estr'ag'on
estuar est'u'ar
et'agrikultur eta'gri'kultur eta'gri'kult'ur
et'anal e'tan'al eta'n'al
et'and'ial e'tan'di'al eta'n'di'al
et'anim'ec eta'nim'ec
et'aĉ e'taĉ
et'bien et'bi'en
et'bien'ul et'bi'e'nul
et'butik et'but'ik et'bu'tik
et'cipres et'ci'pres
et'dimensi et'di'mens'i
et'ekran e'tek'ran et'e'kran et'ek'ran
et'ekspluat et'eks'plu'at e'teks'plu'at
et'firma et'firm'a
et'format et'for'mat et'form'at
et'frakci et'frak'ci
et'grajn et'graj'n
et'grup'ec et'gru'pec
et'i'len et'il'en et'ile'n et'i'le'n
et'i'len et'ile'n
et'i'len et'ile'n et'i'le'n
et'i'leter et'il'eter
et'industri et'indus'tri et'ind'u'stri
et'industri'ist et'indus'tri'ist et'ind'u'stri'ist
et'infan e'tin'fan et'in'fan
et'juvel et'ju'vel
et'kam'para'n et'kamp'a'ran et'kam'par'an et'kamp'ara'n
et'kam'para'n et'kamp'ara'n
et'kamp'ara'n'ar et'kam'para'n'ar et'kamp'a'ran'ar
et'kamp'ul et'kam'pul
et'komerc et'kom'erc
et'komerc'ist et'kom'er'cist
et'kompren et'kom'pren et'kom'pre'n
et'kredit et'kred'it
et'kresk'ul et'kres'kul
et'kristal et'kri'stal et'kris'tal
et'legom'ist et'leg'om'ist
et'liter et'li'ter et'lit'er
et'marĝen et'mar'ĝen
et'mast'rum et'mas'trum et'mastr'um
et'meti'ist et'met'i'ist
et'model et'mod'el
et'muskol et'mu'skol et'musk'ol
et'nan etn'an
et'niks'et etn'iks'et
et'nivel etn'i'vel etn'iv'el
et'nobel etn'o'bel
et'nom'iks etn'om'iks etn'o'miks
et'nombr etn'ombr
et'nona'ci'ism etn'o'naci'ism et'non'ac'i'ism
et'nona'ci'ism etn'o'naci'ism et'non'ac'i'ism etn'on'ac'i'ism
et'nona'ci'ist etn'o'naci'ist etn'on'ac'i'ist et'non'ac'i'ist
et'nul etn'ul
et'parti et'part'i
et'popol'an et'po'pol'an et'pop'o'lan et'pop'ol'an
et'posed'ant et'po'sed'ant et'po'se'dant
et'procent et'pro'cent
et'produkt'ist et'pro'dukt'ist
et'talent et'ta'lent
et'u'lar et'ul'ar e'tul'ar
et'u'let e'tul'et
et'ul e'tul
et'valor et'val'or
et'ven'dist et'vend'ist
et'vend'is'tin et'ven'dist'in et'vend'ist'in
et'vor'tar et'vort'ar
eta'doz e'ta'doz
eta'n'di'karbonat eta'n'di'karbon'at eta'n'di'karb'on'at
eta'n'diol e'tan'diol
eta'n'nitril eta'n'nitr'il eta'n'ni'tril
eta'n'ol e'tan'ol
eta'n'olat e'tan'olat eta'no'lat
eta'n'tiol e'tan'tiol et'anti'ol
eta'nim et'anim
eta'pul etap'ul
etalon e'talon
etalon e'talon e'tal'on
etat et'at
etaĝ et'aĝ
etaĝ'ald'on etaĝ'al'don
etaĝer etaĝ'er
etend e'tend
etend et'end e'tend
etend'ad et'end'ad e'tend'ad
etend'ant e'tend'ant et'en'dant
etend'at e'tend'at e'ten'dat
etend'at et'end'at e'tend'at e'ten'dat
etend'aĵ et'end'aĵ e'tend'aĵ
etend'ebl et'end'ebl e'tend'ebl
etend'ec et'end'ec e'tend'ec e'ten'dec
etend'ig e'tend'ig e'ten'dig
etend'ig et'end'ig e'tend'ig e'ten'dig
etend'ig'ant etend'i'gant e'tend'ig'ant
etend'int e'tend'int
etend'it e'tend'it
etend'it e'tend'it et'end'it
etend'iĝ e'tend'iĝ
etend'iĝ et'end'iĝ e'tend'iĝ
etend'iĝ'ad e'tend'iĝ'ad et'end'iĝ'ad
etend'iĝ'ant e'tend'iĝ'ant
etend'iĝ'ant et'end'iĝ'ant e'tend'iĝ'ant
etend'iĝ'em etend'i'ĝem e'ten'di'ĝem e'tend'iĝ'em
etend'iĝ'int e'tend'iĝ'int
etend'ont e'tend'ont
eter e'ter
eter'ec e'ter'ec
eter'ism et'e'rism
eter'iz e'ter'iz
eter'ne'daŭr etern'e'daŭr
eter'nul etern'ul e'tern'ul
eter'o'mani et'e'roman'i eter'om'an'i et'e'roma'ni
eter'ole e'ter'ole et'e'rol'e
etern e'tern eter'n
etern'a'mond etern'am'ond e'tern'am'ond eter'n'am'ond
etern'aĵ e'tern'aĵ eter'n'aĵ
etern'e'vi'vant etern'e'viv'ant e'tern'e'viv'ant
etern'ec e'tern'ec
etern'i'gant etern'ig'ant eter'ni'gant e'tern'ig'ant
etern'ig e'tern'ig
etern'ig'at e'tern'ig'at
etern'ig'int e'tern'ig'int
etern'ig'it e'tern'ig'it
etern'iĝ e'tern'iĝ
etern'lum eter'n'lum e'tern'lum
etern'o'flor eter'no'flor e'tern'o'flor
etern'valid e'tern'valid eter'n'valid
etern'viv'ig e'tern'viv'ig eter'n'viv'ig
etik e'tik
etik et'ik e'tik
etik'ist et'i'kist e'tik'ist
etiked etik'ed
etiked etik'ed e'tik'ed
etiked'it etik'ed'it e'tik'ed'it
etiked'reakci'ant etik'edr'e'akci'ant
etiked'sistem etik'ed'sistem
etiked'um etik'ed'um
etiket etik'et
etiket etik'et e'tik'et
etiket etik'et e'tik'et et'i'ket
etiket'it etik'et'it etik'e'tit e'tik'et'it
etiket'regul etik'et'regul
etim e'tim
etim'ar e'tim'ar et'i'mar
etim'ologi etim'olog'i
etiol e'tiol
etiol'ad e'tio'lad e'tiol'ad et'io'lad
etiol'ig et'i'olig e'tiol'ig
etiol'it e'tio'lit e'tiol'it
etiolog et'i'olog
etiologi etiolog'i et'i'ologi
etiop et'i'op
etiop'i et'i'opi e'tio'pi
etiop'ia'n et'io'pian
etiop'in e'tio'pin et'io'pin et'i'opi'n
etiop'uj et'i'op'uj
etlinger et'lin'ger
etn et'n
etn'ar et'n'ar
etn'o'alban etn'o'alb'an etn'o'al'ban
etn'o'centr'ism etn'o'cent'rism
etn'o'divers'ec etn'od'i'vers'ec
etn'o'federal'ism etn'o'feder'alism
etn'o'komun'um etn'ok'om'u'num
etn'o'makedon et'nom'ake'don
etn'o'milit etn'o'mil'it
etn'o'nom et'non'om etn'on'om
etn'o'protekt etn'o'prot'ekt
etn'o'pur'ig etn'op'u'rig
etn'o'pur'ig'ad etn'op'u'rig'ad
etn'o'pur'ism etn'op'u'rism etn'op'ur'ism
etn'o'religi etn'orel'ig'i etn'ore'lig'i etn'o'rel'ig'i
etn'obe'lar et'nobel'ar
etn'obi'olog etn'o'biolog etn'obi'o'log
etn'obi'ologi etn'o'biologi etn'o'biolog'i
etn'okult'ur etn'o'kultur etn'okul'tur etn'o'kult'ur
etn'olog etn'o'log
etn'ologi etn'olog'i etn'o'log'i
etnograf etn'o'graf
etnografi etnograf'i etn'o'grafi
etnografi'aĵ etn'o'grafi'aĵ
etoksi et'oksi e'toks'i
etologi et'ologi et'olog'i
etos et'os
etos'gaj'ig et'os'gaj'ig
etos'ig et'os'ig
etos'muzik etos'muz'ik
etos'o'kre etos'okr'e et'o'sok're
etos'plen et'o'splen
etrioskop et'rio'skop
etruri et'rur'i
etrusk et'rusk
etrusk'uj et'rusk'uj
etruski etrusk'i et'rusk'i
etuv et'uv
etuz et'uz
evaku e'vaku e'vak'u
evaku'ad e'vaku'ad e'vak'u'ad
evaku'ant e'vaku'ant e'vak'u'ant
evaku'end e'vaku'end e'vak'u'end
evaku'it e'vaku'it e'vak'u'it
evaku'iĝ e'vaku'iĝ e'vak'u'iĝ
evangeli e'vang'eli
evangeli'an e'vang'eli'an e'vang'e'lian
evangeli'aĵ e'vang'eli'aĵ
evangeli'ec e'vang'eli'ec
evangeli'ig e'vang'eli'ig
evangeli'ism e'vang'eli'ism
evangeli'ism'an e'vang'eli'ism'an
evangeli'ist e'vang'eli'ist
evangeli'libr e'vang'eli'libr
evangeli'misi e'vang'elim'is'i
evangeli'ul e'vang'eli'ul
evaporit e'vapor'it
evelin e'vel'in e've'lin
evemer e've'mer
evemer'ism e've'mer'ism
event e'vent
event'ar e'vent'ar e'ven'tar
event'aĉ e'ven'taĉ e'vent'aĉ
event'eg e'ven'teg e'vent'eg
event'ej e'vent'ej e'ven'te'j
event'et e'ven'tet e'vent'et
event'o'faden e'vent'o'faden
event'o'ĉen e'vent'o'ĉen
event'od'is'volv'iĝ e'vent'od'is'volv'iĝ
event'ok'read event'okr'e'ad e'vent'okr'e'ad
event'op'len event'o'plen e'vent'op'len
event'riĉ e'vent'riĉ
eventual event'u'al e'vent'u'al
eventual'aĵ event'u'al'aĵ e'vent'u'al'aĵ
everest e've'rest
everest e've'rest e'ver'est
evident e'vi'dent
evident'aĵ e'vi'dent'aĵ
evident'ec e'vi'dent'ec
evident'eg e'vide'n'teg e'vi'dent'eg
evident'ig e'vide'n'tig e'vi'dent'ig
evident'ig'ad e'vide'n'tig'ad e'vi'dent'ig'ad
evident'ig'ant evident'i'gant e'vide'n'tig'ant
evident'ig'at e'vi'dent'ig'at e'vide'n'tig'at
evident'ig'ebl e'vi'dent'ig'ebl e'vide'n'tig'ebl
evident'ig'il e'vi'dent'ig'il e'vide'n'tig'il
evident'ig'it e'vide'n'tig'it e'vi'dent'ig'it
evident'iĝ e'vi'dent'iĝ
evident'iĝ'int e'vi'dent'iĝ'int
evipan e'vi'pan e'vip'an
evit e'vit
evit'ad e'vit'ad
evit'ant e'vit'ant
evit'at e'vit'at
evit'aĵ e'vit'aĵ
evit'ebl e'vit'ebl
evit'eg e'vi'teg e'vit'eg
evit'em e'vi'tem e'vit'em
evit'em'ec e'vit'em'ec e'vi'tem'ec
evit'end e'vi'tend e'vit'end
evit'i'gant evit'ig'ant e'vi'tig'ant e'vit'ig'ant
evit'ig e'vit'ig e'vi'tig
evit'ig'int e'vit'ig'int e'vi'tig'int
evit'ig'it e'vi'tig'it e'vit'ig'it
evit'ind e'vit'ind
evit'ind'aĵ e'vit'ind'aĵ
evit'ind'ec evit'in'dec e'vi'tin'dec e'vit'ind'ec
evit'int e'vit'int e'vi'tint
evit'it e'vit'it e'vi'tit
evit'iĝ e'vit'iĝ
evit'klar'ig e'vit'klar'ig
evit'ot e'vi'tot e'vit'ot
evit'ul e'vit'ul e'vi'tul
evit'vort e'vit'vort
evolu e'vol'u
evolu'a'dig evolu'ad'ig e'vol'u'ad'ig
evolu'ad e'vol'u'ad
evolu'ad'int e'vol'u'ad'int
evolu'ant e'vol'u'ant
evolu'aĵ e'vol'u'aĵ
evolu'blok e'vol'u'blok
evolu'direkt evolu'di'rekt
evolu'ebl e'vol'u'ebl
evolu'ebl'ec e'vol'u'ebl'ec
evolu'em e'vol'u'em
evolu'etap e'vol'u'etap
evolu'faz e'vol'u'faz
evolu'help e'vol'u'help
evolu'i'gen'dec evolu'ig'end'ec evolu'ig'en'dec e'vol'u'ig'end'ec
evolu'i'got evolu'ig'ot e'vol'u'ig'ot
evolu'i'pov evolu'ip'ov e'vol'u'ip'ov
evolu'ig e'vol'u'ig
evolu'ig'ad e'vol'u'ig'ad
evolu'ig'ant evolu'i'gant e'vol'u'ig'ant
evolu'ig'at e'vol'u'ig'at
evolu'ig'int e'vol'u'ig'int
evolu'ig'ist evolu'i'gist e'vol'u'ig'ist
evolu'ig'it e'vol'u'ig'it
evolu'ig'politik evolu'ig'poli'tik
evolu'instru e'vol'u'instru
evolu'int e'vol'u'int
evolu'int'ec e'vol'u'int'ec
evolu'ism e'vol'u'ism
evolu'ist e'vol'u'ist
evolu'it e'vol'u'it
evolu'iv e'vol'u'iv
evolu'iĝ e'vol'u'iĝ
evolu'iĝ'int e'vol'u'iĝ'int
evolu'kapabl e'vol'u'kapabl
evolu'komision evolu'komisi'on
evolu'koncept e'vol'u'koncept
evolu'lini e'vol'ul'in'i
evolu'model e'volum'od'el
evolu'nivel evolu'ni'vel e'vol'uni'vel
evolu'o'grad evolu'ogr'ad
evolu'o'grad evolu'ogr'ad e'vol'u'ogr'ad
evolu'o'land evolu'ol'and e'vol'u'ol'and
evolu'o'stadi evolu'ost'ad'i
evolu'o'stadi evolu'ost'ad'i e'vol'u'ost'ad'i
evolu'ont e'vol'u'ont
evolu'ont'aĵ e'vol'u'ont'aĵ
evolu'ost'at evolu'o'stat e'vol'u'ost'at
evolu'pov e'vol'u'pov
evolu'procez e'vol'u'procez
evolu'program evolu'pro'gram
evolu'skal e'vol'us'kal
evolu'stadi e'vol'us'ta'di
evolu'teori evolut'e'or'i e'volut'e'or'i
evolu'turn'iĝ evolut'urn'iĝ e'volut'urn'iĝ
evolu'voj e'vol'uv'o'j
evolu'zon e'vol'uz'on
evolu'ŝanc e'vol'u'ŝanc
evolu'ŝanĝ e'vol'u'ŝanĝ
evolu'ŝtup e'vol'u'ŝtup
evoluci evolu'ci
evoluci'ad evolu'ci'ad
evoluci'int evolu'ci'int
evoluci'ism evolu'ci'ism
evolut e'volut
evolvent e'vol'vent e'volv'ent
ezekiel e'ze'kiel
ezofag e'zo'fag
ezofag'it e'zo'fag'it
ezofag'o'skopi ezofag'os'kopi ezofag'o'skop'i
ezok'et e'zo'ket
ezok'o'salt ezok'os'alt
ezok'o'salt ezok'os'alt e'zo'kos'alt
eĝ'o'lagr eĝ'ol'agr
eĝ'ruband eĝ'ru'band eĝ'rub'and
eĥ'at e'ĥat
eĥ'o'grafi eĥ'o'graf'i
eĥ'o'kard'io'grafi eĥ'ok'ard'io'grafi eĥ'o'kardi'ogr'a'fi
eĥ'o'lokaliz eĥ'o'lokal'iz eĥ'ol'ok'aliz
eĥ'o'lokaliz'il eĥ'ol'ok'aliz'il eĥ'o'lokal'iz'il
eĥ'o'sond'il eĥ'os'ond'il eĥ'os'on'dil eĥ'o'son'dil
eĥ'ob'aril eĥ'o'bar'il
eĥ'op'len eĥ'o'plen
eĥidn eĥ'id'n
eĥin e'ĥin eĥ'in
eĥinokok eĥin'o'kok eĥin'ok'ok eĥ'i'nok'ok
eĥnoderm eĥ'no'derm
eĥolali eĥ'ol'ali eĥ'ol'a'li
eŝafod e'ŝaf'od
eŭ'bakteri eŭ'bak'teri
eŭ'de'monism eŭ'demon'ism
eŭ'micet eŭ'mi'cet
eŭ'ro'are eŭr'o'are eŭr'o'a're
eŭ'rode'put'it eŭr'o'deput'it eŭ'rod'e'put'it
eŭ'roland eŭ'rol'and eŭr'o'land
eŭ'roland eŭr'o'land
eŭ'skal'ing'van eŭsk'a'lingv'an
eŭ'termi eŭ'ter'mi eŭ'term'i
eŭbe eŭ'be
eŭdajmonism eŭ'dajmon'ism eŭ'da'j'monism
eŭdiometr eŭ'di'o'metr
eŭdiometri eŭdiometr'i eŭ'di'o'metri
eŭfoni eŭ'foni
eŭfoni eŭ'foni eŭ'fon'i
eŭforbi eŭ'for'bi
eŭforbi'ac eŭ'for'bi'ac
eŭfori eŭ'for'i
eŭfori'ig eŭ'for'i'ig
eŭfrat eŭ'frat
eŭfrazi eŭ'fraz'i
eŭgen eŭ'gen
eŭgen eŭ'gen eŭ'ge'n
eŭgen'etik eŭ'genetik eŭ'gene'tik
eŭgeni eŭ'geni eŭgen'i
eŭgenik eŭgen'ik
eŭgenik'ism eŭgen'ik'ism
eŭgenik'ist eŭgeni'kist eŭgen'ik'ist
eŭkariot eŭ'kari'ot
eŭmenid eŭme'n'id
eŭmetrop eŭme'trop eŭ'metr'op
eŭmetrop'ec eŭme'trop'ec eŭ'metro'pec eŭ'metr'op'ec
eŭnuk eŭ'nuk
eŭnuk'ec eŭ'nuk'ec
eŭnuk'ig eŭ'nuk'ig
eŭnuk'ig'it eŭ'nuk'ig'it
eŭpepsi eŭ'pep'si
eŭr'an eŭ'ran
eŭr'o'atlantik eŭr'o'atlant'ik eŭr'o'at'lant'ik
eŭr'o'barometr eŭr'ob'ar'o'metr
eŭr'o'bilet eŭr'obi'let
eŭr'o'centr'ism eŭr'o'cent'rism
eŭr'o'fal'sad eŭr'o'fals'ad
eŭr'o'fondus eŭr'o'fond'us
eŭr'o'kalkul'it eŭr'o'kalk'ul'it
eŭr'o'komision'an eŭr'o'komisi'onan eŭr'ok'om'i'sion'an eŭr'ok'om'is'i'onan
eŭr'o'kont eŭr'ok'ont eŭ'rok'ont
eŭr'o'kritik eŭr'o'krit'ik eŭ'rok'rit'ik eŭr'okr'i'tik
eŭr'o'parlament eŭrop'ar'lament
eŭr'o'parlament'an eŭrop'ar'lament'an eŭrop'ar'la'mentan
eŭr'o'posed eŭrop'os'ed eŭrop'o'sed eŭr'op'os'ed
eŭr'o'region eŭr'o'regi'on
eŭr'o'region eŭr'o'regi'on eŭ'ror'eg'ion eŭr'o'reg'ion
eŭr'o'sistem eŭr'os'ist'em eŭ'ros'ist'em eŭr'os'is'tem
eŭr'o'skeptik eŭr'os'kep'tik eŭ'ros'kep'tik
eŭr'o'skeptik'ism eŭ'ros'kep'tik'ism eŭr'os'kep'tik'ism
eŭr'o'skeptik'ul eŭ'ros'kep'tik'ul eŭr'os'kep'tik'ul
eŭr'o'skler'oz eŭ'ros'kler'oz eŭr'os'kler'oz eŭr'os'kle'roz
eŭr'o'tunel eŭr'o'tun'el
eŭr'o'vizi eŭr'o'viz'i
eŭr'o'vojaĝ eŭr'o'voj'aĝ
eŭr'oaz'i eŭ'ro'az'i
eŭr'ok'riz eŭr'okr'iz eŭr'o'kriz eŭ'rok'riz
eŭr'okcident eŭr'ok'ci'dent
eŭr'ol'anĉ eŭr'o'lanĉ eŭ'rol'anĉ
eŭr'om'o'ner eŭr'o'mon'er eŭr'om'on'er
eŭr'oval'ut eŭr'o'valut eŭr'o'val'ut eŭr'ov'a'lut
eŭr'ozon eŭr'o'zon eŭ'roz'on
eŭrazi eŭ'razi eŭ'raz'i
eŭrazi eŭ'razi eŭr'az'i eŭ'raz'i
eŭridic eŭ'rid'ic eŭr'id'ic
eŭripid eŭ'rip'id eŭr'ip'id
eŭripterigi eŭr'i'pterig'i
eŭritm eŭ'ritm
eŭrop eŭr'op
eŭrop'am eŭr'op'am
eŭrop'am'erik eŭrop'a'mer'ik
eŭrop'amik eŭr'op'amik
eŭrop'an eŭr'o'pan
eŭrop'an eŭr'op'an eŭr'o'pan
eŭrop'an'ec eŭr'o'pan'ec eŭr'op'an'ec
eŭrop'an'ig eŭr'op'an'ig eŭr'o'pan'ig
eŭrop'an'in eŭr'op'an'in eŭr'o'pan'in
eŭrop'an'iĝ eŭr'o'pan'iĝ eŭr'op'an'iĝ
eŭrop'az'i eŭr'op'az'i
eŭrop'cent'rit eŭrop'centr'it
eŭrop'de'ven eŭrop'dev'en eŭr'op'dev'en
eŭrop'deput'it eŭrop'de'put'it
eŭrop'dimensi eŭrop'di'mens'i
eŭrop'ec eŭr'o'pec eŭr'op'ec
eŭrop'em eŭr'op'em
eŭrop'favor eŭrop'fa'vor
eŭrop'ig eŭr'o'pig
eŭrop'ist eŭr'o'pist
eŭrop'kultur eŭrop'kult'ur
eŭrop'nivel eŭr'op'nivel eŭrop'ni'vel
eŭrop'norm eŭr'op'norm
eŭrop'o'cent'rit eŭrop'o'centr'it
eŭrop'o'fobi eŭr'op'o'fobi
eŭrop'o'fobi'an eŭr'op'o'fobi'an
eŭrop'o'skeptik'ism eŭrop'os'kep'tik'ism
eŭrop'parlament'an eŭrop'par'lament'an eŭrop'par'la'mentan
eŭrop'raket eŭrop'rak'et eŭr'o'pra'ket
eŭrop'stil eŭr'op'stil
eŭrop'tip eŭr'opt'ip
eŭrop'uni eŭr'op'uni eŭr'o'pun'i
eŭrop'uni'an eŭr'op'uni'an eŭr'o'pun'ia'n
eŭropi eŭr'opi eŭrop'i
eŭropi eŭrop'i
eŭropi'gant eŭrop'ig'ant
eŭrot eŭr'ot eŭ'rot
eŭsk'ism eŭ'skism
eŭski eŭ'ski eŭsk'i
eŭstaki eŭ'staki eŭ'stak'i
eŭtanazi eŭ'ta'nazi eŭ'tan'az'i eŭ'ta'naz'i
eŭtanazi'ism eŭ'ta'nazi'ism eŭ'tan'az'i'ism eŭ'ta'naz'i'ism
fa'bac fab'ac
fa'belis'tin fabel'ist'in fab'e'list'in
fa'bul fab'ul
fa'cet'it fac'e'tit fac'et'it
fa'dec fad'ec
fa'denar faden'ar
fa'gale fag'ale fa'gal'e
fa'garb fag'arb
fa'gej fag'ej fa'ge'j
fa'kan fak'an
fa'ket fak'et
fa'kul'ar fak'u'lar fak'ul'ar
fa'kverk fak'verk
fa'kverk'ist fa'kver'kist fak'verk'ist fak'ver'kist
fa'lad'ant fal'ad'ant fal'a'dant
fa'lant fal'ant
fa'lat fal'at
fa'leg fal'eg
fa'let'ant fal'et'ant
fa'let'int fal'et'int fal'e'tint
fa'lig'ant fal'ig'ant fal'i'gant
fa'lig'at fal'ig'at
fa'lig'aĵ fal'ig'aĵ
fa'lig'end fal'ig'end
fa'lig'il fal'ig'il
fa'lig'it fal'ig'it
fa'maĉ fam'aĉ
fa'met fam'et
fa'mul fam'ul
fa'mul'in fam'u'lin fam'ul'in
fa'rat far'at
fa'reg far'eg
fa'rem'ec far'em'ec
fa'rig far'ig
fa'rig'ebl far'ig'ebl
fa'rob'el far'o'bel
fa'rot'aĵ far'ot'aĵ
fa'sonat fason'at fa'son'at
fa'taĉ fat'aĉ
fab'list fabl'ist
fab'o'plant fab'op'lant
fab'oide fab'o'ide fab'oid'e
fab'op'alis fab'o'palis fab'opal'is
fab'ulem fab'u'lem
fabel fa'bel fab'el
fabel fab'el
fabel'ant fab'e'lant
fabel'aper'aĵ fa'bela'per'aĵ
fabel'em fab'e'lem
fabel'et fab'e'let
fabel'ist fab'e'list
fabel'karakter fabel'karak'ter
fabel'kolekt fabel'ko'lekt
fabel'ol'and fabel'o'land
fabel'oz fab'el'oz fab'e'loz
fabel're'kre fabel'rek're
fabel'ul'in fabel'u'lin fab'e'lul'in
fabi fab'i
fabian fabi'an fab'ia'n
fabl'ar fab'lar
fabl'et fab'let
fabrici fa'bri'ci
fabrik fa'brik
fabrik'ad fa'brik'ad
fabrik'ant fa'brik'ant
fabrik'aranĝ fabrik'a'ranĝ
fabrik'at fa'brik'at
fabrik'at'aĵ fa'brik'at'aĵ
fabrik'aĵ fa'brik'aĵ
fabrik'direktor fabrik'di'rektor fabrik'direkt'or
fabrik'ebl fa'brik'ebl
fabrik'eg fa'brik'eg
fabrik'ej fa'brik'ej
fabrik'ej fa'brik'ej fa'bri'ke'j
fabrik'estr fa'brik'estr
fabrik'et fa'brik'et
fabrik'ferm fa'brik'ferm
fabrik'hal fa'brik'hal
fabrik'haladz fa'brik'haladz
fabrik'ig fa'brik'ig
fabrik'il fa'brik'il
fabrik'industri fabrik'indus'tri
fabrik'int fa'brik'int
fabrik'ist fa'brik'ist
fabrik'ist'in fa'brik'ist'in
fabrik'it fa'brik'it
fabrik'it'aĵ fa'brik'it'aĵ
fabrik'iĝ fa'brik'iĝ
fabrik'komitat fa'brik'komitat
fabrik'kontor fa'brik'kontor fabrik'kont'or
fabrik'labor fa'brik'labor
fabrik'labor'ist'in fabrik'lab'oris'tin
fabrik'mark fa'brik'mark
fabrik'o'rimed fabrik'or'i'med
fabrik'posed'ant fabrik'po'se'dant fa'brik'posed'ant
fabrik'potencial fabrik'potenc'ial
fabrik'prez fa'brik'prez
fabrik'proced fa'brik'proced
fabrik'produkt fabrik'pro'dukt
fabrik'sektor fabrik'sekt'or
fabrik'sistem fa'brik'sistem
fabrik'tub fa'brik'tub
fabrik'ul fa'brik'ul
fabrik'urb fa'brik'urb
fabrik'var fa'brik'var
fac'et fa'cet
fac'eta'dil fa'cet'ad'il
faci fa'ci fac'i
faci'lam facil'am fac'il'am
faci'lig'ant facil'i'gant facil'ig'ant fa'cili'gant
faci'lig'it facil'ig'it
faci'lig'ont facil'ig'ont
facil fac'il
facil'anim'ul faci'lani'mul
facil'artik faci'lar'tik
facil'aĵ fac'il'aĵ
facil'eg faci'leg
facil'flu fac'il'flu
facil'ig faci'lig
facil'ig'ad faci'lig'ad
facil'ig'at faci'lig'at
facil'ig'aĵ faci'lig'aĵ
facil'ig'il faci'lig'il
facil'ig'int faci'lig'int
facil'inspir facil'in'spir faci'lin'spir
facil'kompren'ebl facil'kom'pren'ebl
facil'kor fac'il'kor
facil'manier facil'mani'er
facil'mov fac'il'mov
facil'mov'ebl fac'il'mov'ebl
facil'mov'ec fac'il'mov'ec
facil'mov'em fac'il'mov'em
facil'paŝ fac'il'paŝ
facil'pov fac'il'pov
facil'ton fac'il'ton
facil'tuŝ fac'il'tuŝ
facil'uz faci'luz fac'il'uz
fad'ant fa'dant
fad'kompens'il fad'kom'pens'il
faden fad'en
faden'aĵ fad'en'aĵ
faden'bul fad'en'bul
faden'ec fad'en'ec
faden'eg fad'en'eg fad'e'neg
faden'et fad'e'net
faden'et fad'e'net fad'en'et
faden'fabrik faden'fa'brik
faden'fin fad'en'fin
faden'glob fad'engl'ob fa'deng'lob
faden'ig fad'en'ig
faden'ig'il fad'en'ig'il
faden'ig'it fad'en'ig'it
faden'iĝ fad'en'iĝ
faden'kolport'ist faden'kol'port'ist
faden'lig'it fad'en'lig'it
faden'nom'bril faden'nombr'il faden'n'ombr'il
faden'o'ĉen fad'e'noĉ'en fad'en'o'ĉen
faden'pup fad'en'pup
faden'rul fad'en'rul
faden'simil fa'dens'i'mil
faden'tambur fa'dent'am'bur
faden'ten'ant fa'dent'enant
faden'ĉen fad'en'ĉen
fadu fad'u fa'du
faeton fa'e'ton fa'et'on
fag'arb'ar fa'garb'ar
fag'arb'ar fa'garb'ar fag'ar'bar
fag'foli fag'fol'i
fagocit fag'o'cit
fagocit'ad fag'o'cit'ad
fagopir fag'o'pir
fagot fag'ot fa'got
faj fa'j
faj'fad fajf'ad
faj'fat fajf'at
faj'fet fajf'et
faj'lat fajl'at
faj'list fajl'ist
faj're'ro'ĵet fajr'er'o'ĵet
faj'reg fajr'eg
faj'reg'em fajr'e'gem
faj'rel'ten fajr'el'ten
faj'rel'ĵet fajr'el'ĵet
faj'ren'ir fajr'en'ir
faj'rig fajr'ig
faj'rig'il fajr'ig'il
faj'ro'argil fajr'o'argil fajr'o'arg'il
faj'ro'far fajr'o'far
faj'ro'far'il fajr'o'far'il
faj'ro'fest fajr'o'fest
faj'ro'fung fajr'o'fung
faj'ro'herb fajr'o'herb
faj'ro'hund fajr'o'hund
faj'ro'minac fajr'o'minac fajr'om'in'ac fajr'o'min'ac
faj'ro'okul fajr'o'okul fajr'o'o'kul
faj'ro'paf'il fajr'o'paf'il fajr'op'a'fil
faj'ro'pelv fajr'o'pelv
faj'ro'plat fajr'op'lat fajr'o'plat
faj'ro'prov fajr'o'prov
faj'ro'ŝov'il fajr'o'ŝov'il
faj'ro'ŝton fajr'o'ŝton
faj'robr'ul'ig'it fajr'ob'rul'ig'it fajr'o'brul'ig'it
faj'rode'mon fajr'o'demon fajr'od'em'on
faj'rodi'luv fajr'o'diluv fajr'od'il'uv
faj'rol'ok fajr'o'lok fajr'ol'ok
faj'ror'ad fajr'or'ad fajr'o'rad
faj'ros'ag fajr'o'sag fajr'os'ag
fajenc'manĝ'il'ar fajenc'man'ĝi'lar fajenc'manĝ'i'lar
fajf'anas fajf'a'nas
fajf'anas fajf'a'nas faj'fan'as
fajf'ant faj'fant
fajf'e'tig faj'fet'ig fajf'et'ig
fajf'ebl faj'febl
fajf'eg'ant fajf'e'gant faj'fe'gant
fajf'ig faj'fig
fajf'il faj'fil
fajf'instrument fajf'instru'ment fajf'in'strum'ent
fajf'int faj'fint
fajf'o'sign fajf'os'ig'n faj'fos'ig'n
fajf'o'simil fajf'os'i'mil
fajf'os'on faj'fos'on fajf'o'son
fajf'signal fajf'sign'al
fajf'spirant fajf'spir'ant
fajl'ad faj'lad
fajl'ant faj'lant
fajl'i'let faj'lil'et
fajl'il faj'lil
fajl'it faj'lit
fajn faj'n
fajn'a'grajn fajn'agr'ajn fajn'a'graj'n
fajn'a'trajt fajn'at'rajt
fajn'aĵ faj'n'aĵ
fajn'bir faj'n'bir
fajn'eg faj'neg
fajn'er faj'ner
fajn'et faj'net
fajn'grajn fajn'graj'n
fajn'kolor fajn'kol'or faj'n'kolor
fajn'kontur fajn'kont'ur
fajn'kristal fajn'kri'stal fajn'kris'tal
fajn'nub faj'n'nub
fajn'sabl faj'n'sabl
fajn'tek'sit fajn'teks'it
fajr'akcident fajr'akci'dent
fajr'alarm'il fajr'a'larm'il
fajr'amas fajr'a'mas faj'ram'as
fajr'anim fajr'a'nim
fajr'arane fajr'a'ran'e faj'rar'an'e
fajr'asekur'ist fajr'a'sekur'ist
fajr'aspekt fajr'as'pekt fajr'a'spekt faj'rasp'ekt
fajr'brigad fajr'brig'ad
fajr'e'flav faj'ref'lav fajr'ef'lav
fajr'e'rad faj're'rad
fajr'e'ret fajr'er'et faj're'ret
fajr'e'roz faj're'roz fajr'er'oz
fajr'e'ruĝ faj're'ruĝ
fajr'ej faj're'j
fajr'ej faj're'j fa'j're'j
fajr'ej'o'ŝton faj're'j'o'ŝton
fajr'ej'tapiŝ faj're'j'tapiŝ
fajr'esting faj'rest'ing
fajr'esting'ad faj'rest'ing'ad
fajr'esting'ist faj'rest'ing'ist fajr'est'in'gist
fajr'et faj'ret
fajr'hal'tig fajr'halt'ig
fajr'i'gist faj'rig'ist fajr'ig'ist
fajr'ig'aranĝ fajr'ig'a'ranĝ
fajr'ig'at faj'rig'at
fajr'ig'it faj'rig'it
fajr'imit'aĵ faj'rim'it'aĵ fajr'i'mit'aĵ
fajr'imun faj'rim'u'n
fajr'incit'il faj'rin'cit'il
fajr'o'akcident fajr'o'akci'dent
fajr'o'alarm fajr'o'a'larm
fajr'o'baston'et fajr'o'bast'on'et fajr'ob'as'ton'et
fajr'o'blov'il fajr'obl'o'vil
fajr'o'brigad faj'robr'ig'ad fajr'ob'rig'ad fajr'o'brig'ad
fajr'o'brigad'an fajr'o'brig'ad'an faj'robr'ig'ad'an fajr'ob'rig'ad'an
fajr'o'brigad'ej fajr'ob'rig'ad'ej faj'robr'ig'ad'ej fajr'o'brig'ad'ej
fajr'o'brigad'estr fajr'ob'rig'ad'estr fajr'o'brig'ad'estr faj'robr'ig'ad'estr
fajr'o'brigad'ist fajr'ob'rig'ad'ist fajr'o'brig'ad'ist faj'robr'ig'ad'ist fajr'ob'rig'a'dist
fajr'o'bril faj'robr'il
fajr'o'brul'ig'ad faj'robr'ul'ig'ad fajr'ob'rul'ig'ad
fajr'o'damaĝ fajr'od'am'aĝ
fajr'o'diamant fajr'od'iam'ant fajr'od'ia'mant
fajr'o'esting fajr'o'est'ing
fajr'o'esting'ad fajr'o'est'ing'ad
fajr'o'esting'il fajr'o'est'ing'il
fajr'o'esting'ist fajr'o'est'in'gist
fajr'o'falĉ'il faj'ro'falĉ'il fajr'o'fal'ĉil
fajr'o'farad fajr'o'far'ad fajr'o'fa'rad
fajr'o'fask faj'ro'fask
fajr'o'flam faj'ro'flam
fajr'o'flav faj'ro'flav
fajr'o'forn fajr'o'for'n
fajr'o'glob faj'ro'glob
fajr'o'har faj'ro'har
fajr'o'hel faj'ro'hel
fajr'o'hok faj'ro'hok
fajr'o'kolor faj'rok'ol'or fajr'ok'ol'or
fajr'o'krad fajr'ok'rad faj'rok'rad fajr'okr'ad
fajr'o'kraĉ fajr'okr'aĉ
fajr'o'kraĉ'ant fajr'okr'a'ĉant fajr'okr'aĉ'ant
fajr'o'kron fajr'okr'on faj'rok'ro'n
fajr'o'kurten fajr'ok'ur'ten fajr'o'kurt'en
fajr'o'kutim faj'roku'tim
fajr'o'labor'ist fajr'ol'a'bor'ist
fajr'o'lini faj'rol'in'i fajr'o'lin'i fajr'ol'in'i
fajr'o'mani faj'roma'ni faj'roman'i fajr'om'an'i
fajr'o'mani'ul faj'roma'ni'ul
fajr'o'met fajr'om'et faj'ro'met
fajr'o'minac'at faj'ro'minac'at fajr'om'in'ac'at fajr'o'min'ac'at
fajr'o'mov'iĝ faj'ro'mov'iĝ
fajr'o'plen fajr'op'len faj'ro'plen
fajr'o'pluv fajr'op'luv
fajr'o'pord fajr'op'ord
fajr'o'pruv faj'ro'pruv
fajr'o'punkt fajr'op'unkt
fajr'o'radi faj'ror'ad'i fajr'or'ad'i fajr'o'rad'i
fajr'o'sav'il fajr'os'a'vil
fajr'o'serpent fajr'os'erp'ent fajr'o'serp'ent fajr'os'er'pent
fajr'o'sezon fajr'os'e'zon faj'ros'e'zon
fajr'o'skatol fajr'os'kat'ol fajr'o'skat'ol
fajr'o'soldat fajr'o'sold'at fajr'os'old'at
fajr'o'soldat'ar fajr'os'old'at'ar fajr'o'sold'at'ar
fajr'o'spirant fajr'o'spir'ant
fajr'o'stan'get fajr'ost'an'get fajr'os'tang'et faj'rost'an'get fajr'o'stang'et
fajr'o'stang fajr'os'tang
fajr'o'tord'it fajr'ot'ord'it
fajr'o'tragedi fajr'o'trag'ed'i
fajr'o'tribut fajr'o'trib'ut fajr'ot'rib'ut
fajr'o'vund'it faj'ro'vund'it
fajr'o'ĉar faj'ro'ĉar
fajr'o'ĵet faj'ro'ĵet
fajr'o'ĵet'il faj'ro'ĵet'il
fajr'o'ŝip faj'ro'ŝip
fajr'o'ŝirm'il fajr'o'ŝir'mil
fajr'o'ŝpruc faj'ro'ŝpruc
fajr'o'ŝton'ad faj'ro'ŝton'ad
fajr'ob'at'alil fajr'o'batal'il
fajr'ob'otel faj'robot'el fajr'o'botel
fajr'ob'rak fajr'o'brak
fajr'ocim fajr'o'cim faj'ro'cim
fajr'ofer faj'ro'fer fajr'o'fer
fajr'ofer fajr'o'fer
fajr'ok'anal fajr'o'kanal
fajr'ol'ili fajr'o'lili faj'rol'ili fajr'o'lil'i
fajr'ol'um fajr'o'lum faj'rol'um
fajr'ole'kit fajr'o'lek'it
fajr'op'lat fajr'o'plat
fajr'op'ot faj'ro'pot fajr'o'pot
fajr'os'put fajr'o'sput
fajr'os'put'anti'n fajr'o'sput'anti'n
fajr'os'tabl fajr'o'stabl
fajr'ostr'ek fajr'o'strek faj'rostr'ek faj'rost'rek
fajr'ovol'vit fajr'o'volv'it
fajr'uj faj'ru'j
fajroland faj'roland fajr'ol'and fajr'o'land
fak'ar fa'kar
fak'asoci fak'a'soci
fak'asoci fak'a'soci fa'kas'o'ci
fak'delegit fak'deleg'it
fak'delegit'ec fak'deleg'it'ec
fak'diskut fak'di'skut fak'disk'ut
fak'e'tar fa'ket'ar
fak'ej fa'ke'j
fak'ekskurs fak'eks'kurs fa'keks'kurs
fak'fason'ej fak'fa'son'ej
fak'gazet fak'gaz'et
fak'instru'is'tin fak'instru'ist'in
fak'is'tin fak'ist'in fa'kis'tin fa'kist'in
fak'ist fa'kist
fak'komisar fak'ko'mis'ar
fak'komisar fak'ko'mis'ar fak'kom'is'ar
fak'kompani fak'kompan'i fak'kom'pan'i
fak'kurac'ist fak'kur'a'cist
fak'labor fak'lab'or fa'klab'or
fak'labor'ant fak'lab'or'ant fa'klab'or'ant
fak'lern'ej fa'kler'ne'j
fak'literatur fak'liter'at'ur fak'li'terat'ur
fak'medi fak'med'i
fak'noci fak'noc'i
fak'o'tem fa'kot'em fak'ot'em
fak'opini fak'o'pini fa'kopi'ni
fak'organiz fak'organ'iz
fak'preleg fak'pre'leg
fak'program fak'pro'gram
fak'rab'ist'in fa'krab'ist'in
fak'raport fak'rap'ort
fak'revu fa'krev'u
fak'revu'ar fa'krev'u'ar
fak'rilat fa'kril'at
fak'sat faks'at
fak'sci faks'ci
fak'sekci faks'ek'ci fak'sekc'i
fak'tar fakt'ar
fak'termin fak'term'in fak'termi'n
fak'termin fak'term'in fak'termi'n fakt'er'min
fak'termin'ar fakt'er'min'ar fak'termi'n'ar fak'term'in'ar
fak'termin'ologi fakt'er'min'ologi fak'termi'no'log'i
fak'tul'in fakt'u'lin fakt'ul'in fak'tuli'n
fak'ul fa'kul
fak'ul'ec fa'kul'ec
fak'ul'in fak'u'lin fa'kuli'n fa'kul'in
fak'ul'konsil fa'kul'konsil
fak'vor'tar'et fak'vort'a'ret
fak'vort'ar fak'vor'tar
fak'vort'arist fak'vor'tar'ist
fak'ĵargon fak'ĵar'go'n
fakir fa'kir
fakir fak'ir fa'kir
fakoĉer fa'koĉer fa'koĉ'er
faks'ad fak'sad
faks'il fa'ksil
faks'it fak'sit
faksimil fak'simil faks'i'mil
faksimil'aĵ fak'simil'aĵ faks'i'mil'aĵ
faksimil'ig fak'simil'ig fak'simi'lig
fakt'aranĝ fakt'a'ranĝ
fakt'em fak'tem
fakt'er fak'ter
fakt'et fak'tet
fakt'o'baz fakt'ob'az
fakt'o'deklar fakt'od'e'klar fakt'od'ek'lar
fakt'o'kontrol fakt'ok'on'trol fakt'o'kont'rol fakt'o'kontr'ol
fakt'o'kontrol'ant fakt'ok'ont'ro'lant fakt'o'kontr'ol'ant fakt'ok'on'trol'ant
fakt'o'plen fak'top'len fakt'op'len
faktis fakt'is fak'tis
faktitiv fakt'it'iv
faktor fakt'or
faktori faktor'i
faktorial faktor'ial faktori'al
faktot fakt'ot fak'tot
faktur fak'tur fakt'ur
faktur'et fak'tur'et
faktur'it fak'tur'it
faktur'prez fakt'ur'prez
fakult fa'kult
fakult'ej fa'kult'ej fa'kul'te'j fak'ul'te'j
fakultat fakult'at fa'kult'at
fakultativ fakultat'iv fakult'at'iv
fal'ad fa'lad
fal'akcident fal'akci'dent
fal'at'akad fal'atak'ad
fal'aĉ fa'laĉ
fal'aĵ'komerc'ist fal'aĵ'kom'er'cist
fal'aĵ'vend'ist fal'aĵ'ven'dist
fal'dig fald'ig
fal'direkt fald'i'rekt fald'ir'ekt
fal'doz fald'oz
fal'e'gant fa'leg'ant
fal'e'gant fal'eg'ant fa'leg'ant
fal'eg'ad fa'leg'ad
fal'eg'int fa'leg'int
fal'ej fa'le'j
fal'em fa'lem
fal'et fa'let
fal'falus'ul fal'fal'u'sul
fal'foli fal'fol'i
fal'i'get fa'lig'et fal'ig'et
fal'ig fa'lig
fal'ig'ad fa'lig'ad
fal'ig'int fa'lig'int
fal'ig'ot fa'lig'ot fal'i'got
fal'il fa'lil
fal'it'aĵ fa'lit'aĵ
fal'kist falk'ist
fal'mort'ig fal'mor'tig
fal'om'al'help fa'lom'al'help fal'o'mal'help
fal'ombrel fal'ombr'el
fal'ruin'iĝ fal'ru'in'iĝ
fal'sam fals'am
fal'sat fals'at
fal'se'far'it fals'e'far'it fals'ef'a'rit
fal'sem'ul fals'e'mul
fal'send fals'end
fal'sid fals'id
fal'sign fals'ig'n
fal'sit fals'it
fal'slang fals'lang
fal'slum fals'lum
fal'sof'ar fals'o'far
fal'tet falt'et
fal'tit falt'it
fal'top'len falt'o'plen falt'op'len
fal'ĉil'et falĉ'i'let
fal'ŝir'mil fal'ŝirm'il
falang fa'lang
falang'ej fal'an'gej fa'lan'gej fa'lang'ej
falang'et fal'an'get fa'lan'get fa'lang'et
falang'ism fa'lang'ism
falang'ist fal'an'gist fa'lang'ist
falanger falang'er fa'lang'er
falanger'ed falang'er'ed fa'lang'er'ed
falangi fal'angi falang'i fa'lang'i
falangi'ul fal'angi'ul
falanster fal'ans'ter fa'lan'ster fal'an'ster
falanster fal'ans'ter fal'an'ster
falar fal'ar fa'lar
falarid fal'arid falar'id
falarop falar'op fal'ar'op fa'lar'op
falaropod falarop'od falar'op'od
falbal fal'bal
fald'ant fal'dant
fald'at fal'dat
fald'foli fald'fol'i
fald'o'hav fal'do'hav
fald'o'punkt fald'op'unkt
fald'op'len fal'dop'len fald'o'plen
fald'op'len fald'o'plen
fald'seĝ'et fald'se'ĝet
fald'um fal'dum
falen fal'en fa'len
falern fa'lern
falk'et fal'ket
falk'in fal'kin
falk'lap fal'klap
falk'lin fal'klin
falk'o'ĉas fal'koĉ'as
falk'serv'ist falk'ser'vist
faloid fal'oid
fals'a'nom fals'an'om fal'san'om
fals'ad fal'sad
fals'akord fals'a'kord
fals'alibi fal'sal'i'bi
fals'amik fal'sam'ik
fals'anim'ul fals'a'nim'ul fal'san'i'mul
fals'aranĝ fals'a'ranĝ
fals'aspekt fals'as'pekt fals'a'spekt
fals'atak fals'a'tak
fals'atest fals'a'test
fals'dent'ar fals'de'n'tar
fals'direkt fals'di'rekt
fals'doktrin fals'dokt'rin
fals'e'nom'at fal'sen'om'at fals'en'o'mat fals'en'om'at
fals'eg fal'seg
fals'ej fal'se'j
fals'elekt'ad fal'selekt'ad fals'e'lekt'ad
fals'em fal'sem
fals'engl'ut fals'en'glut
fals'i'gist fals'ig'ist
fals'id'ig fal'sid'ig fals'i'dig
fals'id'iĝ fal'sid'iĝ
fals'impon fal'sim'po'n
fals'indik'il fal'sindik'il fal'sind'ik'il
fals'inform fals'in'form
fals'kap fal'skap
fals'keloni fals'kel'oni
fals'lang'ul fal'slang'ul
fals'memor fals'mem'or
fals'modest fals'mod'est
fals'nom'ul fals'no'mul
fals'oranĝ fals'o'ranĝ
fals'tel fal'stel
fals'tern'iĝ fal'stern'iĝ
fals'ul fal'sul
falset fals'et
falt'ar fal'tar
falt'ig fal'tig
falt'o'ret fal'tor'et
falt'ru fal'tru
falt'vizaĝ falt'viz'aĝ
falun fa'lun
falun fa'lun fal'u'n
falun'ej fa'lun'ej fal'u'ne'j
falus fal'us
falus'ac fal'us'ac
falus'amanit falus'aman'it
falĉ'ant fal'ĉant
falĉ'ator fal'ĉat'or falĉ'a'tor
falĉ'il fal'ĉil
falĉ'il'baston falĉ'il'bast'on
falĉ'il'form fal'ĉil'form
falĉ'il'te'nil falĉ'il'ten'il
falĉ'it fal'ĉit
falĉ'maŝin falĉ'maŝ'in
falĉ'o'maŝin falĉ'o'maŝ'in falĉ'om'a'ŝi'n
fam'e'mul fa'mem'ul
fam'eg'ul fam'e'gul
fam'eko'n'at fa'mek'on'at fam'e'kon'at
fam'event fam'e'vent fa'mev'ent
fam'ig'ant fam'i'gant
fam'ser'ĉant fam'serĉ'ant
famili fa'mili
famili'akt fa'mili'akt
famili'am fa'mili'am
famili'an fa'mili'an fam'i'lian
famili'an'ec fa'mili'an'ec fam'i'lian'ec
famili'an'in fam'i'lian'in fa'mili'an'in
famili'aĉ fa'mili'aĉ
famili'aĉ'ambr famili'a'ĉambr fa'mili'aĉ'ambr
famili'aĵ fa'mili'aĵ
famili'dom fa'mili'dom
famili'ec fa'mili'ec
famili'eg fa'mili'eg
famili'estr fa'mili'estr
famili'et fa'mili'et
famili'fier'ec fa'mili'fier'ec
famili'id fa'mili'id
famili'iĝ fa'mili'iĝ
famili'konsili famili'konsil'i
famili'nom fa'mili'nom
famili'o'mien famili'om'ie'n fa'mili'om'ie'n
famili'o'politik famili'o'poli'tik famili'op'ol'it'ik fa'mili'op'ol'it'ik
famili'olig'il fa'mili'olig'il
famili'patr fa'mili'patr
famili'rilat fa'mili'rilat
famili'saga fa'mili'saga
famili'stat fa'mili'stat fam'i'list'at
famili'tip fa'mili'tip fa'milit'ip
famili'ĉef fa'mili'ĉef
famili'ŝuld fa'mili'ŝuld
familiar fa'miliar famili'ar
familiar'aĵ fa'miliar'aĵ
familiar'ec fa'miliar'ec
familiar'ig fa'miliar'ig
familiar'ig'at fa'miliar'ig'at
familiar'iĝ fa'miliar'iĝ
familiar'iĝ'ant fa'miliar'iĝ'ant
familiar'iĝ'int fa'miliar'iĝ'int
familiar'ul famili'ar'ul fa'miliar'ul
fan fa'n
fan'dat fand'at
fan'de'far'it fand'ef'a'rit fand'e'far'it
fan'dil fand'il
fan'dist fand'ist
fan'do'varm fand'o'varm fand'ov'arm
fan'dog'ard'il fand'o'gard'il
fan'farad fanfar'ad
fan'in fa'ni'n
fan'tomi'rad fantom'ir'ad fant'om'ir'ad
fanariot fan'ari'ot
fanatik fan'atik fan'a'tik
fanatik'aĵ fan'atik'aĵ fan'a'tik'aĵ
fanatik'ec fan'atik'ec fan'a'tik'ec
fanatik'em fan'atik'em fan'a'tik'em
fanatik'ig fan'atik'ig fan'a'tik'ig
fanatik'ig'it fan'atik'ig'it fan'a'tik'ig'it
fanatik'ism fan'atik'ism fan'a'tik'ism
fanatik'ul fan'atik'ul fan'a'tik'ul fan'at'i'kul
fanatik'ul'in fan'atik'ul'in fan'at'i'kuli'n
fand'ant fan'dant
fand'ej fan'dej
fand'for'neg fand'forn'eg
fand'forn fand'for'n
fand'ig fan'dig
fand'imun fan'di'mu'n
fand'iĝ'em fan'di'ĝem fand'i'ĝem
fand'iĝ'em fand'i'ĝem
fand'iĝ'temperatur fand'iĝ'temper'at'ur fand'iĝ'temp'erat'ur
fand'o'drat fand'odr'at fand'od'rat
fand'o'forn fand'o'for'n
fand'o'konk fand'ok'onk
fand'o'proced fand'op'ro'ced fan'dop'ro'ced fand'o'pro'ced
fand'o'punkt fand'op'unkt
fand'o'vaz fan'do'vaz fand'ov'az
fand'ot fan'dot
fand'temperatur fand'temper'at'ur fand'temp'erat'ur
fand'uj fan'du'j
fand'um'iĝ fan'dum'iĝ
faner fa'ner fan'er
fanerogam faner'o'gam fa'ner'o'gam
fanerozoik faner'oz'o'ik fan'e'roz'o'ik fa'ner'oz'o'ik
fanfar fan'far
fanfar'muzik fan'farm'uz'ik
fanfar'ul fan'fa'rul fan'far'ul
fanfaron fanfar'on
fanfaron fanfar'on fan'far'on
fanfaron'ad fanfar'on'ad
fanfaron'ad fanfar'on'ad fan'far'on'ad
fanfaron'aĵ fanfar'on'aĵ fan'far'on'aĵ
fanfaron'ec fanfar'on'ec fan'far'on'ec
fanfaron'eg fanfar'oneg
fanfaron'em fanfar'on'em
fanfaron'em fanfar'on'em fan'far'on'em
fanfaron'et fanfar'on'et fanfar'o'net fan'far'on'et
fanfaron'it fanfar'o'nit
fanfaron'ton fanfar'ont'on
fanfaron'ul fanfar'o'nul fanfar'on'ul fan'far'on'ul
fanon fan'on fa'non
fant'omeg fantom'eg
fantasi fant'as'i fan'tas'i
fantasm'at fant'as'mat fan'tas'mat
fantasm'it fant'as'mit fan'tas'mit
fantasmagori fantasm'agori
fantasmagori'aĵ fantasm'agori'aĵ
fantast'ik fant'a'stik fant'as'tik
fantast'ik'aĵ fant'a'stik'aĵ fant'as'tik'aĵ
fantazi fant'az'i
fantazi'aspekt fantazi'a'spekt
fantazi'instig fant'az'i'instig
fantazi'ist fant'az'i'ist
fantazi'it fant'az'i'it
fantazi'mank fant'az'i'mank
fantazi'o'riĉ fant'az'io'riĉ
fantazi'plen fant'az'ip'len
fantazi'pov fant'a'zip'ov fant'az'ip'ov
fantom fan'tom fant'om
fantom fant'om
fantom'ad fan'tom'ad fant'om'ad
fantom'ad fant'om'ad
fantom'aper fant'om'aper
fantom'aper'ad fant'om'aper'ad
fantom'ar fant'omar
fantom'aspekt fantom'a'spekt fan'tomas'pekt
fantom'aspekt'ig fan'tomas'pekt'ig fantom'a'spekt'ig
fantom'aĵ fan'tom'aĵ fant'om'aĵ
fantom'danc fant'om'danc
fantom'ec fant'om'ec fan'tom'ec
fantom'esk fan'tom'esk fant'om'esk
fantom'et fan'tom'et fant'om'et fant'o'met
fantom'fabel fant'om'fabel
fantom'histori fantom'his'tori
fantom'id fant'om'id
fantom'in fant'om'in fan'tomi'n
fantom'iĝ'int fant'om'iĝ'int
fantom'kapt'ist fant'om'kapt'ist
fantom'o'simil fantom'os'i'mil fant'om'os'i'mil
fantom'pal fant'om'pal fan'tom'pal
fantom'plen fant'om'plen
fantom'prem fant'om'prem
fantom'rakont fant'om'rakont
fantom'simil fant'om'simil
fantom'soldat fant'om'soldat fantom'sold'at
fantom'spit'ant fant'om'spit'ant
fantom'tim fant'om'tim fan'tom'tim
fantom'urb fant'o'murb fant'om'urb
fantom'vizit fant'om'vizit
fantom'vizit'at fant'om'vizit'at
fantom'ĉeval fant'om'ĉeval
fantom'ŝip fan'tom'ŝip fant'om'ŝip
fantom'ŝtat fant'om'ŝtat
far'bej farb'ej
far'bel'verŝ farb'el'verŝ
far'bob'ros farb'ob'ros farb'o'bros
far'bos'pur farb'os'pur farb'o'spur
far'bosk'atol farb'o'skatol farb'os'kat'ol farb'o'skat'ol
far'bul farb'ul
far'bum'it farb'u'mit farb'um'it
far'ej fa're'j
far'ej'kurac'ist far'ej'kur'a'cist
far'em fa'rem
far'et fa'ret
far'i'gant fa'rig'ant far'ig'ant
far'is'taĉ far'ist'aĉ
far'ist'in far'is'tin
far'it fa'rit
far'it'aĵ fa'rit'aĵ
far'it'ec fa'rit'ec
far'iĝ'em far'i'ĝem
far'iĝ'et far'i'ĝet
far'manier far'mani'er
far'mant farm'ant
far'met farm'et
far'metod farm'et'od
far'mis'tin farm'is'tin farm'ist'in
far'mod'om farm'o'dom farm'od'om
far'mul farm'ul
far'obe'lan far'ob'elan fa'rob'elan far'o'bela'n
far'op'len far'o'plen
far'ot fa'rot
far'sul fars'ul
far'ul fa'rul
far'unu'mit farun'um'it farun'u'mit far'u'num'it fa'run'um'it
far'ĉit farĉ'it
far'ĉit'aĵ farĉ'it'aĵ
farad fa'rad far'ad
farad'iz fa'rad'iz far'ad'iz
farandol far'and'ol fa'rand'ol fa'ran'dol
faraon far'a'on
faraon'in far'a'oni'n
farb'ant far'bant
farb'end far'bend
farb'industri farb'indus'tri farb'ind'u'stri
farb'it far'bit
farb'o'dilu'il far'bodi'lu'il farb'od'il'u'il
farb'o'hav far'bo'hav
farb'o'kuk'et farb'ok'u'ket
farb'o'plen farb'op'len
farb'o'pot farb'op'ot far'bop'ot
farb'o'produkt'ad farb'op'ro'dukt'ad
farb'o'ton far'bot'on farb'ot'on
farb'o'ven'dej farb'o'vend'ej far'bov'end'ej farb'ov'end'ej
farb'o'ĵet'aĵ far'bo'ĵet'aĵ
farb'ob'ros farb'o'bros
farb'ok'rajon farb'o'krajon farb'okr'a'jon
farb'ok'ret far'bok'ret farb'okr'et
farb'opi'stol farb'o'pistol farb'o'pist'ol
farb'os'ol'vil farb'o'sol'vil farb'o'solv'il
farb'otav'ol farb'o'tavol
farb'ruband farb'ru'band
farb'sitel farb'si'tel farb'sit'el
farb'tavol farb'ta'vol
farb'uj far'bu'j
farenhejt far'en'hejt
faring fa'ring far'ing
faring'aĉ far'ing'aĉ fa'ring'aĉ
faring'it fa'ring'it
faring'it fa'ring'it far'ing'it
faring'o'muskol faring'om'u'skol faring'om'us'kol fa'ring'om'us'kol
faring'o'skopi faring'os'kopi faring'o'skop'i fa'ring'os'kopi
faring'ok'a'tar faring'ok'at'ar fa'ring'ok'at'ar fa'rin'go'kat'ar
farise far'is'e
farise'ec far'is'e'ec
farise'ism far'i'seism
farm'be'star farm'best'ar
farm'bien'et farm'bi'e'net
farm'bien'ul farm'bi'e'nul
farm'estr'in farm'e'stri'n
farm'et'ul'in farm'e'tuli'n
farm'ig'ant farm'i'gant far'mi'gant
farm'il'ar far'mil'ar farm'i'lar
farm'ist'fantazi farm'ist'fant'az'i
farm'ist'kok'in farm'ist'koki'n
farm'kam'para'n farm'kamp'ara'n
farm'labor'ant farm'lab'or'ant
farm'mastr'in farm'mast'rin
farm'o'bien farm'obi'en
farm'o'knab'in far'mok'nab'in farm'ok'nab'in
farm'o'mastr farm'om'astr
farm'o'mastr'in farm'omas'tri'n farm'o'mast'rin farm'om'a'stri'n
farm'o'pag farm'op'ag
farm'o'rand farm'or'and
farm'o'rilat farm'or'il'at
farm'od'om'et far'mod'om'et farm'od'o'met
farm'ok'ort far'mok'ort farm'o'kort
farm'ol'u far'mol'u
farm'ser'vist farm'serv'ist
farmaci farm'ac'i
farmaci farm'ac'i far'mac'i
farmaci'help'anti'n farm'ac'i'help'anti'n
farmaci'ist far'mac'i'ist farm'ac'i'ist
farmaci'ist'in farmaci'is'tin farm'ac'i'ist'in far'mac'i'ist'in
farmakologi farmakolog'i
farnezol farnez'ol
farnient far'ni'ent
faros far'os fa'ros
fars'a'ĵet fars'aĵ'et
fars'ci far'sci
fars'pac far'spac
farsal far'sal fars'al
farsal'poem far'salp'o'em fars'alp'o'em
fart'ig far'tig
farun fa'run far'u'n
farun'aĵ fa'run'aĵ far'u'n'aĵ
farun'blank fa'run'blank
farun'bul fa'run'bul far'u'n'bul
farun'ec fa'run'ec
farun'ec'aĵ fa'run'ec'aĵ
farun'ej fa'run'ej far'u'ne'j
farun'fabrik farun'fa'brik
farun'glu far'ungl'u fa'rung'lu
farun'ig fa'run'ig
farun'it far'unit
farun'it far'unit fa'run'it
farun'iĝ fa'run'iĝ
farun'nub fa'run'nub far'u'n'nub
farun'ofer fa'run'ofer
farun'ofer fa'run'ofer farun'o'fer
farun'past fa'run'past
farun'pes'il fa'run'pes'il far'u'n'pes'il
farun'raŭp fa'run'raŭp far'u'n'raŭp
farun'rest'aĵ fa'run'rest'aĵ far'u'n'rest'aĵ
farun'riĉ fa'run'riĉ far'u'n'riĉ
farun'sak fa'run'sak far'u'n'sak
farun'uj far'unu'j fa'run'uj
farun'um fa'run'um far'u'num
farun'ver'met farun'verm'et fa'run'verm'et
farun'verm fa'run'verm
farĉ'o'trejn'ad farĉ'ot'rejn'ad
fasad fa'sad
fasad'angul fa'sad'angul fasad'an'gul
fasad'bon fa'sad'bon
fasad'mur fa'sad'mur
fasci fa'sci
fasci'nit fascin'it fa'sci'nit
fascin fasci'n fa'sci'n
fascin'ad fasci'n'ad fa'sci'n'ad
fascin'at fasci'n'at fa'sci'n'at
fascin'eg fasci'neg fa'sci'neg
fasciol fasci'ol fa'sci'ol
fasciol'oz fasci'o'loz fasci'ol'oz fa'sci'ol'oz
fask'et fa'sket
fason fa'son
fason'aĵ fa'son'aĵ
fason'ej fa'son'ej
fason'hav fa'son'hav
fason'ig fa'son'ig
fason'it fa'son'it
fast'o'fin fa'stof'in
fast'o'plen fa'stopl'en fa'stop'len fast'op'len
fast'o'predik fast'o'pred'ik fa'stop're'dik fast'op're'dik
fast'o'sistem fast'os'ist'em fast'os'is'tem
fast'o'tag fast'ot'ag
fat'diven'ul fat'di've'nul fat'di'ven'ul
fat'eben fat'e'ben
fatal fa'tal fat'al
fatal'aĵ fa'tal'aĵ fat'al'aĵ
fatal'ec fa'tal'ec
fatal'frap'it fa'tal'frap'it
fatal'hor fa'tal'hor fat'al'hor
fatal'ism fat'alism
fatal'ist fat'a'list
fatal'tra'fot fatal'traf'ot fa'tal'traf'ot
fatal'ul fat'al'ul fa'tal'ul fat'a'lul
fatamorgan fat'a'morgan fat'am'organ
fatras fat'ras
fatras'aĵ fat'ras'aĵ
fatras'ej fat'ras'ej fa'tra'se'j
fatras'ig'it fat'ras'ig'it
fatras'ul fat'ras'ul fa'tra'sul
fav'ordon favor'don fav'ord'on fa'vor'don
fav'ordon'it favor'don'it fa'vor'don'it
favor fa'vor fav'or
favor'a'dism favor'ad'ism
favor'a'tul favor'at'ul fa'vor'at'ul fav'o'rat'ul fav'or'at'ul
favor'ad fav'o'rad fa'vor'ad
favor'ad fav'o'rad fav'or'ad fa'vor'ad
favor'afin'al favor'a'final fav'o'rafin'al
favor'ant fav'or'ant fa'vor'ant
favor'at fav'o'rat fav'or'at fa'vor'at
favor'at'aĵ fav'o'rat'aĵ fav'or'at'aĵ fa'vor'at'aĵ
favor'at'in favor'a'tin fa'vor'at'in fav'o'rati'n
favor'aĵ fa'vor'aĵ fav'or'aĵ
favor'don'ant fav'ordon'ant
favor'ec fa'vor'ec
favor'eg fav'o'reg fa'vor'eg
favor'em fav'o'rem fa'vor'em
favor'et fa'vor'et fav'o'ret
favor'far fav'orf'ar fa'vor'far
favor'i'gant favor'ig'ant
favor'i'tin favor'it'in fav'or'it'in fa'vor'it'in fav'o'rit'in
favor'ig fa'vor'ig fav'o'rig fav'or'ig
favor'int fav'or'int fa'vor'int
favor'ism fav'o'rism
favor'it fav'or'it fav'o'rit fa'vor'it
favor'it'best fav'o'rit'best fa'vor'it'best
favor'it'ec fav'or'it'ec fa'vor'it'ec fav'o'rit'ec
favor'it'ul'in favor'i'tuli'n favor'i'tul'in fa'vor'it'ul'in
favor'iĝ fa'vor'iĝ fav'or'iĝ
favor'jar fav'or'jar fa'vor'jar
favor'ko'rul favor'kor'ul fa'vork'or'ul fa'vor'kor'ul
favor'kor fa'vor'kor fa'vork'or
favor'kor fa'vor'kor fav'ork'or fa'vork'or
favor'kor fa'vork'or
favor'kor'aĵ fav'ork'or'aĵ fa'vork'or'aĵ fa'vor'kor'aĵ
favor'kovr fa'vork'ovr
favor'plen fa'vor'plen
favor'prez fa'vor'prez
favor'sent fa'vor'sent
favor'sign fav'or'sign fa'vor'sign
favor'ul fav'o'rul fa'vor'ul fav'or'ul
faz'diagram faz'di'ag'ram faz'di'a'gram
faz'mutaci faz'mut'ac'i
faz'o'kompens'il faz'ok'om'pens'il
faz'o'regul faz'ore'gul faz'o'reg'ul
faz'rapid faz'rap'id
faz'trans'ir faz'tra'n'sir
fazan faz'an
fazan'ed faz'an'ed
fazan'ej faz'an'ej
fazan'in faz'an'in
fazeol faz'eol
fazeol'er faz'eol'er
fazeol'et faz'eol'et faz'e'o'let
fazeol'guŝ faz'eol'guŝ
fazeol'kamp faz'eol'kamp
fazeol'sem faz'eol'sem
fazeolus fazeol'us faz'eol'us
faŝism'o'infekt'it faŝism'o'in'fek'tit
faŝist'ar fa'ŝi'star
faŭlt'eben faŭl'te'ben
faŭn'o'speci faŭn'o'spec'i faŭn'os'pec'i
faŭn'vizaĝ faŭn'viz'aĝ
fe'amik'in fe'ami'kin
fe'arkiv fe'ar'kiv
fe'aspekt fe'a'spekt fe'as'pekt
fe'aventur fe'aven'tur fe'a'vent'ur
fe'briĝ febr'iĝ
fe'brod'on feb'rod'on febr'od'on
fe'fabel fe'fab'el fe'fa'bel
fe'in'et fe'i'net
fe'in'o'simil fe'in'os'i'mil fe'in'o'sim'il
fe'in'rakont fe'in'rak'ont
fe'ine'j fe'i'ne'j
fe'ine'j fe'in'ej fe'i'ne'j
fe'kant fek'ant
fe'kap'tit fe'kapt'it
fe'kapriol'ad fe'kapr'io'lad fek'a'pri'ol'ad
fe'kaĉ fek'aĉ
fe'kle'kul fek'le'kul fek'lek'ul
fe'koma'n'ĝem fek'o'man'ĝem fek'o'manĝ'em fe'kom'an'ĝem
fe'magi fe'mag'i
fe'mar'vi'rin fe'mar'vir'in
fe'popol fe'pop'ol fe'po'pol
fe'princ'in fe'pri'n'ci'n
fe'rad fer'ad
fe'rakont fe'rak'ont fer'a'kont
fe'rat fer'at
fe'rio'dom feri'od'om feri'o'dom fer'io'dom
fe'rio'vojaĝ feri'o'vojaĝ feri'o'voj'aĝ
fe'river'et feri'ver'et feri've'ret
fe'ro'hav fer'o'hav
fe'ror'ing fer'or'ing fer'o'ring
fe'stan'tar fest'an'tar fest'ant'ar
fe'star fest'ar
fe'steg fest'eg
fe'stokast'el fest'o'kastel fest'ok'a'stel fe'stok'as'tel
fe'stopl'en fest'o'plen fe'stop'len fest'op'len
fe'stov'est'aĵ fest'ov'est'aĵ fest'o'vest'aĵ
fe'vetur'il fe've'tur'il
fe'vilaĝ fe'vil'aĝ
feb'est fe'best
feb'lamen'sul febl'amen'sul febl'a'mens'ul
feb'leg febl'eg
feb'lig febl'ig
feb'lig'it febl'ig'it
feb'lul febl'ul
feb'reg febr'eg
feb'rem'ec febr'em'ec
feb'ret fe'bret febr'et
feb'ro'frenez'ul febr'o'frenez'ul
feb'robr'ul febr'o'brul febr'ob'rul
febr'atak febr'a'tak
febr'ig fe'brig
febr'o'ard feb'ro'ard
febr'o'fantazi febr'o'fant'az'i
febr'o'form feb'ro'form
febr'o'haladz febr'o'hal'adz
febr'o'kurb fe'brok'urb febr'ok'urb
febr'o'salon fe'bros'alo'n febr'os'alo'n
febr'om'al'san'ul fe'brom'al'san'ul
febr'ot'rem feb'rot'rem febr'o'trem
febr'ov'arm fe'brov'arm febr'o'varm
febr'ul feb'rul fe'brul
februar febr'u'ar
februar febr'u'ar feb'ru'ar
feder fe'der
feder'alism federal'ism
feder'ant fe'der'ant
feder'ic fe'der'ic
feder'ig fe'der'ig fe'de'rig
feder'ism fe'de'rism
feder'ism fe'de'rism fe'der'ism
feder'ist fe'der'ist
feder'it fe'de'rit fe'der'it
feder'iĝ fe'der'iĝ
feder'iĝ'int fe'der'iĝ'int
feder'ul fe'de'rul fe'der'ul
federaci fe'de'raci feder'ac'i
federaci'an feder'a'cian fe'de'raci'an feder'ac'ia'n
federaci'ar fe'de'raci'ar
federaci'er fe'de'raci'er
federaci'ig feder'ac'i'ig fe'de'raci'ig
federaci'ig'it fe'de'raci'ig'it feder'ac'i'ig'it
federaci'ism fe'de'raci'ism feder'ac'i'ism
federaci'ist fe'de'raci'ist feder'ac'i'ist
federaci'iĝ feder'ac'i'iĝ fe'de'raci'iĝ
federaci'iĝ'int fe'de'raci'iĝ'int feder'ac'i'iĝ'int
federaci'iĝ'ont fe'de'raci'iĝ'ont feder'ac'i'iĝ'ont
federaci'land fe'de'raci'land feder'ac'il'and
federaci'nivel feder'acin'iv'el fe'de'racin'iv'el
federaci'part feder'ac'ip'art fe'de'raci'part
federaci'ul fe'de'raci'ul
federal feder'al fe'de'ral
federal'ist feder'a'list
fek'ad fe'kad
fek'aĵ'amas fek'aĵ'a'mas fek'a'ĵam'as
fek'ej fe'ke'j
fek'material fek'materi'al
fek'ov'or fe'kov'or fek'o'vor
fek'rab'ist fe'krab'ist
fekul fe'kul fek'ul
fekund'ec fe'kun'dec fek'u'n'dec
fekund'ig fe'kun'dig fek'u'n'dig
fekund'ig'at fe'kun'dig'at fek'u'n'dig'at
fekund'ig'ebl fe'kun'dig'ebl fek'u'n'dig'ebl
fekund'ig'it fe'kun'dig'it fek'u'n'dig'it
fekund'il fe'kun'dil fek'u'n'dil
fekund'o'kvot fekund'ok'vot fe'kun'dok'vot
fel'ig'it fe'lig'it
fel'ist fe'list
fel'komerc'ad fel'kom'erc'ad
fel'komerc'ist fel'kom'er'cist
fel'kurten fel'kurt'en fel'kur'ten
fel'pantalon felp'an'talon felp'ant'alo'n
fel'pec felp'ec
fel'plen felp'len
fel'tan'ej felt'an'ej
fel'ĉifon fel'ĉi'fon fel'ĉif'on
felieton fel'ie'ton
felieton'aĵ fel'ie'ton'aĵ
felieton'ec fel'ie'ton'ec
felieton'ist fel'ie'ton'ist
feliks fel'iks
felis fel'is fe'lis
felis'ed fel'i'sed fe'lis'ed fel'is'ed
feliĉ'aspekt feliĉ'a'spekt
feliĉ'ec'o'sent feliĉ'ec'os'ent
feliĉ'eg'ig feliĉ'e'gig fel'i'ĉe'gig
feliĉ'eg'ul feliĉ'e'gul fel'i'ĉe'gul
feliĉ'ig'ant feliĉ'i'gant fe'liĉi'gant
feliĉ'koincid feliĉ'ko'incid
feliĉ'kondamn feliĉ'kon'damn
feliĉ'o'port feliĉ'op'ort
feliĉ'o'sent feliĉ'os'ent
feliĉ'o'skal feliĉ'os'kal
feliĉ'o'tag feliĉ'ot'ag fel'i'ĉot'ag
feliĉ'od'on feliĉ'o'don
feliĉ'op'len feliĉ'o'plen
feliĉ'ost'at feliĉ'o'stat
feliĉ'pilol feliĉ'pi'lol feliĉ'pil'ol
feliĉ'potencial feliĉ'potenc'ial
feliĉ'u'lin feliĉ'ul'in fel'i'ĉu'lin
feliĉ'vizaĝ feliĉ'viz'aĝ
felp'alt fel'palt
felt'end fel'tend
felt'idol felt'i'dol
felt'mantel felt'mant'el
felt'o'garn fel'tog'arn
felt'o'kard felt'ok'ard
felt'o'mantel fel'toman'tel felt'o'mant'el felt'om'ant'el
felt'op'ec fel'top'ec felt'o'pec
felt'ot'end felt'o'tend
feluk fe'luk
femal fe'mal
femal'ig fe'mal'ig
femin fe'min
femin'ec fe'min'ec
femin'is'taĉ femin'ist'aĉ fe'mi'nis'taĉ
femin'ism fe'min'ism
femin'ist fe'min'ist
femin'ist'in femin'is'tin
femin'ist'in femin'is'tin fe'mi'nis'tin
femto'farad femt'o'farad
femur fe'mur
femur'al fe'mu'ral fe'mur'al
femur'aĵ fe'mur'aĵ
femur'et fe'mu'ret fe'mur'et
femur'ing fe'mu'ring
femur'ost fe'mu'rost
fen fe'n
fen'dant fend'ant
fen'de'tit fend'e'tit fend'et'it
fen'dej fend'ej
fen'dig fend'ig
fen'dil fend'il
fen'do'hav fend'o'hav
fen'doli'ni fend'o'lini fen'dolin'i fend'ol'in'i
fen'ol'ftalein fen'ol'ftal'e'in
fen'olat fen'o'lat
fen'om fe'nom
fenacetin fen'acet'in fen'ace'tin
fenantren fen'antr'en fen'an'tren
fenciklidin fen'ci'kli'din fen'cikl'id'in
fend'aken fend'a'ken fen'dak'en
fend'apertur fend'aper'tur fend'apert'ur
fend'at fen'dat
fend'et'op'len fend'et'o'plen fend'e'top'len
fend'lini fend'lin'i
fend'o'produkt fend'op'ro'dukt
fend'o'radi fend'or'ad'i
fend'o'rand fend'or'and
fend'o'simil fend'os'i'mil
fend'ologi fend'olog'i
fend'ot fen'dot
fend'ot'ru fen'dot'ru fend'o'tru
fenestr fen'estr
fenestr'ar fe'nest'rar fen'estr'ar
fenestr'eg fe'nest'reg fen'estr'eg
fenestr'et fen'e'stret fe'nest'ret
fenestr'it fe'nest'rit fen'estr'it
fenestr'o'angul fen'estr'o'angul fe'nest'ro'angul
fenestr'o'fost fen'e'strof'ost fe'nest'ro'fost
fenestr'o'fram fe'nest'ro'fram fen'e'strof'ram
fenestr'o'glac fen'estr'o'glac fe'nest'ro'glac
fenestr'o'hav fe'nest'ro'hav fen'estr'o'hav
fenestr'o'klap fenestr'ok'lap fe'nest'rok'lap
fenestr'o'klap fenestr'ok'lap fen'estr'ok'lap fe'nest'rok'lap
fenestr'o'kurten fenestr'ok'ur'ten
fenestr'o'kvadrat fenestr'o'kvadr'at fenestr'ok'vad'rat
fenestr'o'okul fen'estr'o'okul fe'nest'ro'okul
fenestr'o'palis fenestr'opal'is
fenestr'o'pord fenestr'op'ord fen'estr'op'ord fe'nest'ro'pord
fenestr'o'simil fenestr'os'i'mil fe'nest'ros'i'mil
fenestr'o'sistem fenestr'os'ist'em fen'estr'os'ist'em fe'nest'ros'ist'em
fenestr'o'tabul fenestr'ot'a'bul
fenestr'o'vitr fe'nest'ro'vitr
fenestr'o'vitr'aĵ fe'nest'ro'vitr'aĵ
fenestr'o'ŝutr fe'nest'ro'ŝutr fen'estr'o'ŝutr
fenestr'ob'ar fe'nest'rob'ar fen'e'strob'ar fen'estr'ob'ar
fenestr'ob'ret fen'e'strob'ret
fenestr'ob'ret fen'e'strob'ret fe'nest'robr'et fen'est'robr'et
fenestr'od'u'on fe'nest'rod'u'on fen'estr'od'u'on
fenestr'ofer'mil fen'e'strof'er'mil
fenestr'ok'ovr'il fenestr'o'kovr'il fe'nest'rok'ovr'il fen'estr'ok'ovr'il
fenestr'okr'ad fenestr'o'krad fe'nest'rok'rad fen'estr'okr'ad
fenestr'ol'ad fen'estr'ol'ad fe'nest'rol'ad
fenestr'olat'aĵ fen'estr'olat'aĵ fe'nest'rol'at'aĵ
fenestr'or'and fenestr'o'rand fen'estr'or'and fe'nest'ror'and
fenestr'ot'ru fe'nest'rot'ru fen'estr'ot'ru
fenestr'um fen'e'strum fe'nest'rum
fenestr'um'ad fen'e'strum'ad fe'nest'rum'ad
fenetol fe'net'ol fen'e'tol fen'et'ol
fenic fe'nic fen'ic
fenic'uj fen'ic'uj fe'nic'uj
fenici fenic'i
fenici fenic'i fe'nic'i fen'ic'i
fenici'an fenic'ia'n fen'i'cian
fenici'an'in fenic'ia'ni'n fen'i'cian'in
fenik fen'ik
fenik'ac fen'i'kac fen'ik'ac
fenikopter fenik'opt'er fen'i'kopt'er
feniks fe'niks
fenikur fenik'ur fen'i'kur fen'ik'ur
fenil fe'nil fen'il
fenil'alanin fenil'a'lani'n
fenil'benzen fenil'benz'en
fenil'en fen'i'len fe'nil'en fen'ile'n
fenil'end'i'amin fenil'end'iam'in
fenil'izo'tio'cian'at fe'nil'izo'tio'cian'at
fenkol fen'kol
fenkol'miel fen'kol'miel
fenomen fen'omen fe'nom'en
fenomen'ar fen'omen'ar fe'nom'en'ar
fenomen'aĵ fen'omen'aĵ fe'nom'en'aĵ
fenomen'form fen'omen'form
fenomen'ism fen'omen'ism fe'nom'en'ism
fenomen'iĝ fen'omen'iĝ fe'nom'en'iĝ
fenomen'ologi fen'om'enolog'i
fenotip fen'ot'ip fen'o'tip fe'not'ip
fenugrek fen'ugr'ek fen'u'grek
feofit fe'o'fit
feofitin feofit'in fe'o'fi'tin fe'o'fit'in
fer'aspekt fer'a'spekt fe'rasp'ekt fer'as'pekt
fer'aĵ'butik fer'aĵ'bu'tik
fer'aĵ'komerc'ist fer'aĵ'kom'er'cist
fer'aĵ'ven'dist fer'aĵ'vend'ist
fer'bakteri fer'bak'teri
fer'baston fer'bast'on fer'bas'ton
fer'beton fer'be'ton fer'bet'on
fer'butik'ist'in fer'but'i'kist'in
fer'disciplin fer'discipl'in fer'di'sci'pli'n fer'dis'ci'pli'n
fer'e'gant'in fer'eg'anti'n
fer'epok fer'e'pok fe'rep'ok
fer'eĝ'in fer'e'ĝin fe'reĝ'in
fer'fabrik fer'fa'brik
fer'fabrik'ist fer'fa'brik'ist
fer'faden fer'fad'en
fer'fal'aĵ'komerc'ej fer'fal'aĵ'kom'erc'ej
fer'fal'aĵ'komerc'ist fer'fal'aĵ'kom'er'cist
fer'fal'aĵ'ven'dist fer'fal'aĵ'vend'ist
fer'fand'ist fer'fan'dist
fer'figur fer'fig'ur
fer'forn fer'for'n
fer'industri fer'indus'tri feri'n'du'stri
fer'io'dom'et feri'o'dom'et fe'rio'dom'et feri'od'o'met feri'od'om'et
fer'iz'it fe'riz'it
fer'kan'alit fer'kanal'it
fer'kan'elit fer'kanel'it fer'kan'e'lit
fer'kanon fer'kan'on
fer'kejl'eg fer'ke'j'leg
fer'kern fer'ker'n
fer'kiras'it fer'kir'a'sit fer'kir'as'it
fer'kolekt'ant'ar fer'ko'lekt'ant'ar
fer'kolon fer'kol'on
fer'kolor fer'kol'or
fer'kombinaĵ fer'kombin'aĵ fer'komb'in'aĵ
fer'kovr'it fer'kov'rit
fer'kristal fer'kri'stal fer'kris'tal
fer'kuler fer'kul'er
fer'kupol fer'kup'ol
fer'kurten fer'kurt'en
fer'kurten fer'kurt'en fer'kur'ten
fer'labor'aĵ ferl'a'bor'aĵ fer'lab'or'aĵ
fer'labor'ist ferl'a'bor'ist
fer'lamen ferl'amen
fer'lanc ferl'anc
fer'latis ferl'a'tis fer'lat'is ferl'at'is
fer'lign fer'lig'n ferl'ig'n
fer'lil ferl'il
fer'magazen ferm'ag'azen ferm'aga'zen
fer'mani fer'man'i ferm'an'i
fer'mant ferm'ant
fer'mas ferm'as
fer'mebl ferm'ebl
fer'met ferm'et
fer'met'it ferm'e'tit ferm'et'it
fer'mil ferm'il
fer'mont ferm'ont
fer'mot'ag ferm'ot'ag ferm'o'tag
fer'munt'aĵ ferm'unt'aĵ
fer'najl fer'n'ajl
fer'o'dinamik fer'o'dinam'ik
fer'o'fabrik fer'o'fa'brik
fer'o'magnet fe'roma'gnet fer'om'a'gnet
fer'o'plafon fer'op'laf'on
fer'o'stang fer'os'tang
fer'o'trab fe'rot'rab
fer'oksid fer'ok'sid fe'rok'sid
fer'om'al'mol fer'o'mal'mol
fer'oni'kel fer'o'nikel
fer'op'ec fe'ro'pec fer'o'pec
fer'ornam'aĵ fer'orn'am'aĵ fe'ror'n'am'aĵ
fer'oz fe'roz
fer'pot'eg fer'po'teg
fer'produkt fer'pro'dukt
fer'pugn fer'pug'n
fer'ru'bej fer'rub'ej
fer'stam'pil fer'stamp'il
fer'stang'et fer'stan'get
fer'um fe'rum
fer'um'it fer'u'mit fe'rum'it
fer'uzin fe'ruz'in
fer'ven'dej fer'vend'ej
fer'voj'bilet fer'voj'bi'let
fer'voj'en'konduk fer'voj'en'kon'duk
fer'voj'firma fer'voj'firm'a
fer'voj'halt'ej fer'voj'hal'te'j
fer'voj'kompani fer'voj'kompan'i fer'voj'kom'pan'i
fer'voj'lini fer'voj'lin'i
fer'voj'muze fer'voj'muz'e
fer'voj'o'lini fer'voj'ol'in'i fer'voj'o'lin'i
fer'voj'o'staci fer'voj'ost'ac'i
fer'voj'ofic'ist fer'voj'o'fi'cist
fer'voj'teknik fer'voj'te'knik
fer'voj'trafik fer'voj'traf'ik
fer'voj'vagon fer'voj'vag'on
fer'ĉifon'aĵ fer'ĉif'on'aĵ fer'ĉi'fon'aĵ
ferar fer'ar fe'rar
ferar'mit fe'rar'mit
ferdek fer'dek
ferdek'dom fer'dek'dom
ferdek'luk fer'de'kluk fer'dek'luk
ferdek'seĝ fer'dek'seĝ
ferdek'ul fer'de'kul fer'dek'ul
ferdek'voj fer'dek'voj
ferdinand fer'din'and
feri fer'i
feri'ad fe'riad
feri'ad'an fer'ia'dan feri'a'dan fe'riad'an
feri'dom fe'rid'om fer'id'om
feri'ej fer'ie'j
feri'ig fer'i'ig
feri'koloni feri'kolon'i
feri'lok fer'il'ok
feri'ocel fer'io'cel fe'rio'cel
feri'ok'urs feri'o'kurs
feri'ot'ag feri'o'tag fer'io'tag fe'rio'tag
feri'rest'ad fer'ir'est'ad
feri'tag ferit'ag fe'rit'ag
ferician feri'cian
ferician'id feri'cianid feri'cian'id
ferit fe'rit fer'it
ferit'end'ar feri'tend'ar
ferit'end'um feri'tend'um
ferl'ad fer'lad
ferl'ig'it fer'lig'it
ferl'it fer'lit
ferl'it'et fer'lit'et ferl'i'tet
ferm'al'mol ferm'alm'ol fer'mal'mol
ferm'an fer'man
ferm'an'um ferm'a'num fer'man'um
ferm'e'tit ferm'et'it
ferm'et'iĝ fer'met'iĝ
ferm'in fermi'n
ferm'in'aĵ fer'min'aĵ fermi'n'aĵ
ferm'o'bru ferm'ob'ru
ferm'o'kramp ferm'ok'ramp
ferm'o'plan ferm'op'lan
ferm'o'plat ferm'op'lat
ferm'o'tabul ferm'ot'a'bul
ferm'okul ferm'o'kul fer'mok'ul
ferm'ot fer'mot
ferm'rimed ferm'rim'ed
fermat ferm'at fer'mat
ferment fer'ment ferm'ent
ferment'ad fer'ment'ad ferm'ent'ad
ferment'aĵ ferm'ent'aĵ fer'ment'aĵ
ferment'ig fer'ment'ig
ferment'ig fer'ment'ig ferm'ent'ig
ferment'ig'it fer'ment'ig'it ferm'ent'ig'it
ferment'il fer'ment'il ferm'ent'il
ferment'int ferm'en'tint fer'ment'int
ferment'int'aĵ fer'ment'int'aĵ ferm'en'tint'aĵ
ferment'it ferm'ent'it fer'ment'it
ferment'iĝ fer'ment'iĝ ferm'ent'iĝ
fermi ferm'i fer'mi
fermi'gant ferm'ig'ant
fermi'ne'j ferm'ine'j fer'min'ej
fermi'ĝem ferm'iĝ'em
fermion fermi'on ferm'ion
fernand fer'n'and
feroc'aspekt feroc'a'spekt
ferocian feroc'ia'n fer'o'cian
ferocian'id fer'o'cianid
feroi fer'o'i fe'ro'i
ferol fer'ol fe'rol
ferol'ad fer'o'lad fer'ol'ad fe'rol'ad
ferolag ferol'ag fer'o'lag fe'rol'ag
feromon fer'o'mon
feromon fer'o'mon fer'om'on
ferotipi fer'o'tip'i fe'rot'ip'i
ferut fer'ut
fervor fer'vor
fervor'ad fer'vor'ad
fervor'anim fer'vor'anim
fervor'ant fer'vor'ant
fervor'ec fer'vor'ec
fervor'eg fer'vor'eg
fervor'etos fer'vor'etos
fervor'ig fer'vor'ig
fervor'iĝ fer'vor'iĝ
fervor'iĝ'int fer'vor'iĝ'int
fervor'kor fer'vork'or fer'vor'kor
fervor'pet fer'vor'pet
fervor'ton fer'vort'on fer'vor'ton
fervor'ul fer'vor'ul
fest'alpar'ol'ad fe'stal'parol'ad fest'al'parol'ad
fest'aranĝ fest'a'ranĝ
fest'artikol fest'artik'ol fe'start'ik'ol
fest'aspekt fest'as'pekt fest'a'spekt
fest'at fe'stat
fest'donac fest'don'ac
fest'event fest'e'vent
fest'humor fest'hum'or
fest'i'gant fest'ig'ant
fest'kandel fest'kand'el
fest'kostum fest'kost'um
fest'o'aranĝ'ist fest'o'a'ranĝ'ist
fest'o'parol'ad fest'op'ar'ol'ad fe'stop'ar'ol'ad
fest'o'raport fe'stor'a'port fest'or'a'port
fest'o'salon fest'os'alo'n fest'o'sal'on
fest'o'semajn fest'os'e'majn fest'os'em'ajn
fest'o'sent fest'os'ent
fest'o'sonor'il fest'os'on'or'il
fest'o'stang fest'os'tang
fest'o'tend fest'ot'end
fest'o'viand fest'ovi'and
fest'ofer fe'stof'er
fest'okaz fe'stok'az
fest'ornam fe'stor'n'am
fest'ot'ag fest'o'tag
fest'ov'esper fest'o'vesper
fest'parol fest'par'ol
fest'parol'ad fest'par'ol'ad
fest'parol'ant fest'par'o'lant
fest'preleg fest'pre'leg
fest'salon fest'sal'on
fest'salut fest'sal'ut
fest'seren fest'se'ren fest'ser'en
fest'sezon fest'se'zon
fest'uvertur fest'u'vert'ur
fest'vesper fest'vesp'er
festen fe'sten
festen fe'sten fest'en
festen'ad fest'enad fe'sten'ad
festen'an fest'en'an fe'sten'an
festen'an'in fest'en'an'in fe'sten'an'in
festen'ant fest'enant fe'sten'ant
festen'eg fest'en'eg fe'sten'eg
festen'ej fe'sten'ej fest'en'ej
festen'em fe'sten'em fest'en'em
festen'estr fest'en'estr fe'sten'estr
festen'et fest'en'et fe'sten'et
festen'hal fe'sten'hal fest'en'hal
festen'hor fest'en'hor fe'sten'hor
festen'ig fe'sten'ig fest'en'ig
festen'int fe'sten'int fest'en'int
festen'komitat fe'sten'komitat
festen'kun'ven fe'sten'kun'ven fest'en'kun'ven
festen'ont fest'en'ont fe'sten'ont
festen'salon'eg fe'sten'salon'eg
festen'tag fest'ent'ag fe'sten'tag
festival fe'stiv'al fest'iv'al
festival'an fest'iv'al'an fe'stiv'al'an
festival'ej fest'iv'ale'j fe'stiv'ale'j
festival'et fest'i'valet
festival'organiz'ant festival'organ'iz'ant
feston fest'on
feston'ej fest'on'ej
festuk fe'stuk
fetiĉ'uj fet'i'ĉu'j
fetor fe'tor
fetor fe'tor fet'or
fetor'ant fe'tor'ant
fetor'bul fe'tor'bul fet'or'bul
fetor'ec fe'tor'ec
fetor'eg fe'tor'eg fet'o'reg
fetor'ul fe'tor'ul fet'or'ul fet'o'rul
feŭd'sinjor feŭd'sin'jor
fi'advokat fi'ad'vok'at
fi'afer fi'a'fer
fi'ag'ant fi'a'gant
fi'akir fi'a'kir
fi'aktiv'ad fi'akt'i'vad fi'akt'iv'ad
fi'akuz fi'a'kuz
fi'amuz fi'a'muz
fi'anim fi'a'nim
fi'apetit fi'a'petit
fi'aranĝ fi'a'ranĝ
fi'argument'ar fi'arg'ume'n'tar fi'arg'u'ment'ar
fi'art'ef'ari'taĉ'aĵ fi'art'ef'a'rit'aĉ'aĵ fi'art'e'far'it'aĉ'aĵ
fi'aspekt fi'a'spekt fi'as'pekt
fi'aventur'et fi'aven'tur'et
fi'aĉ'u'let fi'aĉ'ul'et
fi'banal'aĵ fi'ban'al'aĵ
fi'bezon fi'be'zon
fi'bri'no'gen fibr'in'o'gen
fi'briĝ fibr'iĝ
fi'brun fibr'u'n fi'bru'n
fi'demon fid'em'on fid'e'mon
fi'denunc fid'en'unc
fi'detektiv fi'detekt'iv
fi'detru'ad fid'e'tru'ad fid'et'ru'ad
fi'din'dec fidi'n'dec fid'ind'ec
fi'efik fi'e'fik
fi'ek'bril'et fi'ek'bri'let
fi'ekspluat fi'eks'plu'at
fi'eksport fi'ek'sport fi'eks'port
fi'ekster'ul fi'ek'ster'ul fi'eks'ter'ul fi'eks'te'rul
fi'fam'ul fi'fa'mul
fi'far'eg fi'fa'reg
fi'gaj fig'a'j
fi'gaj'nit fi'gajn'it fig'ajn'it fig'a'j'nit
fi'gigant fig'i'gant
fi'grimac'ant fi'gri'mac'ant fig'rim'ac'ant
fi'herb'ar fi'her'bar
fi'humor fi'hum'or
fi'hun'did fi'hund'id
fi'iluzi fi'i'luz'i fi'il'uz'i
fi'influ fi'in'flu
fi'inklin fi'in'klin fi'ink'lin fi'in'kli'n
fi'insekt fi'in'sekt
fi'insekt'ar fi'in'sek'tar fi'in'sekt'ar
fi'insekt'iĝ'int fi'in'sekt'iĝ'int
fi'invad'ant fi'in'vad'ant
fi'kad fik'ad
fi'kamer fik'a'mer fi'kam'er
fi'kampanj fi'kampan'j fi'kamp'an'j
fi'kanajl fi'kan'ajl fik'a'najl
fi'kap'et fik'a'pet
fi'karakter fi'karak'ter
fi'karakter fik'arak'ter fi'karak'ter
fi'karakteriz fi'karakter'iz
fi'kat'id fik'at'id
fi'kil fik'il
fi'kok fik'ok
fi'komerc fi'kom'erc
fi'komerc'ad fi'kom'erc'ad
fi'komerc'ant fi'kom'erc'ant
fi'kompan fik'om'pan fi'kom'pan
fi'kon'at fik'on'at
fi'kondut fi'kon'dut fik'ond'ut
fi'kondut fik'ond'ut
fi'kontaĝ fi'kont'aĝ
fi'kredit fi'kred'it
fi'kreten fi'kre'ten fik're'ten fik'ret'en
fi'kruel'minac fik'ru'el'minac fik'ru'el'min'ac
fi'kulp'ig fi'kul'pig fik'ul'pig
fi'kultur fi'kul'tur fik'ul'tur fi'kult'ur
fi'kutim fik'u'tim
fi'kvalifik'at fik'val'i'fi'kat fik'val'i'fik'at
fi'kvar'op fik'var'op
fi'labor fil'a'bor fi'lab'or
fi'lama fil'am'a fi'lam'a
fi'lig'it fil'ig'it
fi'lin'aĉ fili'n'aĉ fil'in'aĉ
fi'lin'urb fili'n'urb
fi'list fil'ist
fi'magi'ist fi'mag'i'ist
fi'mal'jun'ul'in fi'mal'ju'nul'in fi'mal'jun'u'lin fi'mal'j'unu'lin
fi'manipul'ad fi'mani'pul'ad fi'man'ip'ul'ad
fi'manovr fi'man'ovr
fi'medi fi'med'i
fi'metod fi'met'od
fi'mien fi'mi'en
fi'mien'ant fi'mi'enant
fi'milit'aĵ fi'mil'it'aĵ fi'mi'lit'aĵ
fi'monark fi'mon'ark
fi'moral fi'mor'al
fi'nask'it fin'a'skit
fi'negoc'ist fin'ego'cist fi'neg'o'cist
fi'nit'ec fin'it'ec
fi'niz fin'iz
fi'niz'it fin'iz'it
fi'no'far fin'o'far
fi'nom fin'om
fi'nor'dig fin'ord'ig fi'nord'ig
fi'not'akt fin'o'takt fin'ot'akt
fi'nul fin'ul
fi'o'vaĉ fi'ov'aĉ
fi'odor fi'o'dor
fi'odor fi'o'dor fi'od'or
fi'odor'aĉ fi'od'or'aĉ fi'o'dor'aĉ
fi'okul fi'o'kul fi'ok'ul
fi'okul'um fi'o'kul'um fi'ok'u'lum
fi'op'len fi'o'plen
fi'opini fi'o'pini fi'opi'ni fi'o'pin'i
fi'parol fi'par'ol
fi'parol'ad fi'par'o'lad fi'par'ol'ad
fi'pasi fi'pas'i
fi'pasi'gist fi'pas'ig'ist
fi'perfid'ul fi'per'fid'ul
fi'petol fi'pet'ol
fi'petol'ad fi'pet'ol'ad fi'pet'o'lad
fi'pied fi'pi'ed
fi'politik'ist fi'po'liti'kist fi'poli'tik'ist
fi'polur fi'pol'ur
fi'popol fi'po'pol fi'pop'ol
fi'profit'aĉ'ul fi'pro'fi'taĉ'ul fi'pro'fit'aĉ'ul
fi'profit'ul fi'pro'fit'ul fi'pro'fi'tul
fi'propon fi'prop'on
fi'reputaci fi'rep'uta'ci fi're'put'ac'i
fi'reĝ'in fi're'ĝin
fi'rifuz fi'rif'uz
fi'rigard fi'rig'ard
fi'rigard'aĉ fi'rig'ard'aĉ
fi'rimed fi'rim'ed
fi'riproĉ'at fi'rip'ro'ĉat
fi'roman fi'roma'n fi'ro'man
fi'sekretari fi'sekret'ari fi'sek'ret'ari fi'sek're'tar'i
fi'sor'ĉu'lin fi'sorĉ'ul'in fi'sorĉ'u'lin
fi'sort'ig fi'sor'tig
fi'sorĉ'is'tin fi'sorĉ'ist'in
fi'sorĉ'is'tin'aĉ fi'sorĉ'ist'in'aĉ
fi'sub'aŭskult'ant'et fi'sub'aŭskult'an'tet
fi'sugesti fi'sugest'i fi'su'gest'i
fi'task fit'ask
fi'tiran'ad fit'i'ran'ad
fi'tog'ajl fit'o'gajl
fi'tromp fit'romp
fi'tromp'afer fit'romp'afer
fi'turist fit'ur'ist fi'tur'ist
fi'u'laĉ fi'ul'aĉ
fi'u'let fi'ul'et
fi'u'lin fi'ul'in fi'u'li'n
fi'ul'ar fi'u'lar
fi'ul'i'net fi'u'lin'et
fi'ul'in'ar fi'u'lin'ar fi'u'li'n'ar
fi'venen fi'ven'en
fi'verk'ist fi'ver'kist
fi'veter fi'vet'er fi've'ter
fi'vi'rin fi'vir'in
fi'vizaĝ fi'viz'aĝ
fi'ĉeriz'arb fi'ĉe'riz'arb
fi'ŝos'aŭr fiŝ'o'saŭr fiŝ'os'aŭr
fiakr fi'akr
fiakr'o'ĉeval fi'a'kroĉ'e'val
fianĉ fi'anĉ
fianĉ'ami'kin fianĉ'amik'in fi'an'ĉam'ik'in
fianĉ'amik fi'anĉ'amik fi'an'ĉam'ik
fianĉ'aĝ fi'anĉ'aĝ
fianĉ'donac fi'anĉ'donac fianĉ'don'ac
fianĉ'ec fi'anĉ'ec
fianĉ'fest fi'anĉ'fest
fianĉ'fest'ot'ag fianĉ'fest'o'tag
fianĉ'i'net fi'an'ĉin'et
fianĉ'ig fi'anĉ'ig
fianĉ'ig'it fi'anĉ'ig'it
fianĉ'in fi'an'ĉin fi'anĉ'in
fianĉ'in'buked fi'an'ĉin'buked fianĉ'in'buk'ed
fianĉ'in'ig fi'an'ĉin'ig
fianĉ'in'ig fi'an'ĉin'ig fi'anĉ'in'ig
fianĉ'in'ig'it fi'anĉ'in'ig'it fi'an'ĉin'ig'it
fianĉ'in'iĝ fi'an'ĉin'iĝ
fianĉ'in'iĝ fi'an'ĉin'iĝ fi'anĉ'in'iĝ
fianĉ'in'iĝ'it fi'anĉ'in'iĝ'it fi'an'ĉin'iĝ'it
fianĉ'iĝ fi'anĉ'iĝ
fianĉ'iĝ'fest fi'anĉ'iĝ'fest
fianĉ'iĝ'int fi'anĉ'iĝ'int
fianĉ'kavalir fianĉ'kava'lir
fianĉ'temp fi'anĉ'temp
fiask fi'ask
fiask'ad fi'as'kad fi'ask'ad
fiask'ant fi'as'kant
fiask'eg fi'ask'eg
fiask'ig fi'ask'ig
fiask'ig'it fi'ask'ig'it
fiask'iĝ fi'ask'iĝ
fiask'ont fi'as'kont
fiask'ul fi'ask'ul fi'as'kul
fiber fi'ber
fibol fi'bol
fibr'amas fi'bram'as
fibr'et fi'bret
fibr'ig fi'brig
fibr'il fi'bril
fibr'in fi'bri'n
fibr'in'ol'iz fibr'in'o'liz fi'bri'no'liz
fibr'o'kartilag fibr'o'kart'il'ag fibr'ok'art'il'ag fi'brok'art'il'ag
fibr'o'lin fibr'ol'in
fibr'o'plazi fibr'op'laz'i
fibr'o'sarkom fibr'o'sark'om fibr'os'ark'om fi'bros'ark'om
fibr'om fi'brom
fibr'u fi'bru
fibr'u'ad fi'bru'ad
fibr'u'taĉ fi'brut'aĉ
fibrilaci fi'bril'ac'i fibr'il'ac'i
fibroin fibr'o'in
fibul fi'bul
fic'el fi'cel
fid'ant fi'dant
fid'at fi'dat
fid'at'aĵ fi'dat'aĵ
fid'av'ort fid'a'vort
fid'ig fi'dig
fid'ir fi'dir
fid'o'dign fid'od'ig'n fid'o'dig'n
fid'o'plen fi'dop'len fid'op'len
fid'o'simil fid'o'sim'il fid'os'i'mil
fid'o'vek'ant fid'ov'e'kant fid'ov'ek'ant
fid'ro'gul fi'drog'ul fidr'o'gul
fid'u'lin fid'ul'in
fid'u'lin'et fid'ul'i'net
fideikomis'ul fid'e'i'komi'sul fid'e'ik'om'i'sul fid'e'ik'o'mis'ul
fidel fid'el
fidel'aĵ fid'el'aĵ
fidel'eg fi'deleg fid'e'leg
fidel'em fid'e'lem
fidel'ig fid'e'lig
fidel'kor fid'el'kor
fidel'romp fid'el'romp
fidel'ul fid'e'lul
fidel'ul'ar fidel'u'lar fid'elu'lar fid'e'lul'ar
fidel'ĵur fid'el'ĵur
fidi fid'i
fier fi'er
fier'ad fi'e'rad
fier'aspekt fier'a'spekt fier'as'pekt fi'e'rasp'ekt
fier'aĉ'u'lin fi'era'ĉu'lin fier'aĉ'ul'in
fier'defi fi'er'defi
fier'ec fi'er'ec
fier'eg fi'e'reg
fier'em fi'e'rem
fier'et fi'e'ret
fier'i'gant fier'ig'ant fi'e'rig'ant
fier'ig fi'e'rig
fier'iĝ fi'er'iĝ
fier'mani fier'man'i
fier'manier fier'mani'er
fier'mien fier'mi'en
fier'ul fi'e'rul
fier'voĉ fi'er'voĉ
fig'arb fi'garb
fig'est fi'gest
fig'foli fig'fol'i
fig'o'kakt fig'ok'akt
fig'riz fi'griz
fig'sirop fig'sir'op
fig'uran'tar figur'ant'ar figur'an'tar fig'u'ran'tar
fig'urat figur'at fig'u'rat
figar fig'ar
figar'bet fig'arb'et fi'garb'et
figur fig'ur
figur'ad fig'u'rad fig'ur'ad
figur'aĉ fig'ur'aĉ
figur'aĵ fig'ur'aĵ
figur'dispozici figur'dis'pozici
figur'et fig'u'ret
figur'ig fig'u'rig
figur'ig'it fig'u'rig'it
figur'it fig'u'rit
figur'ŝanĝ fig'ur'ŝanĝ
fik'a'tin fik'at'in fi'kat'in
fik'nom fik'n'om
fik'omer'cist fi'komerc'ist
fik'prezent fik'prez'ent
fik'rim'ul fi'krim'ul fi'kri'mul
fik'sit fiks'it
fik'sten fiks'ten
fik'u'lin fi'kuli'n fi'kul'in fik'ul'in
fikari fi'kari
fikci fik'ci
fikci'ar fik'ci'ar
fikci'aĵ fik'ci'aĵ
fikci'ec fik'ci'ec
fikci'gazet fikci'gaz'et fik'ci'gazet
fikci'ig fik'ci'ig
fikci'ig'it fik'ci'ig'it
fikci'obez'on fikci'o'bezon
fikci'uj fik'ci'uj
fikci'ul fik'ci'ul
fikci'um fik'ci'um
fikomicet fi'komi'cet fik'o'micet
fiks'ad fik'sad
fiks'angul fik'sang'ul
fiks'aranĝ fiks'a'ranĝ
fiks'ask'em fiks'a'skem
fiks'at fik'sat
fiks'atent fiks'a'tent
fiks'formul'ec fiks'form'ul'ec
fiks'ide fi'ksi'de fik'sid'e
fiks'ide'ul fi'ksi'de'ul fik'sid'e'ul
fiks'il fi'ksil
fiks'interez'od'on fiks'in'terez'od'on fiks'inter'e'zo'don
fiks'it'ec fik'sit'ec
fiks'jung'iĝ fiks'j'ung'iĝ
fiks'lev'it fiks'le'vit
fiks'o'ten fiks'ot'en
fiks'radik'et fiks'radi'ket
fiks'rigard'ant fiks'rig'ar'dant
fiks'ten'ant fik'sten'ant
fikus fi'kus fik'us
fil'adopt fil'ad'opt fi'lad'opt
fil'et fi'let
fil'ig fi'lig
fil'mat film'at
fil'mit film'it
fil'molok film'ol'ok
fil'o'genetik fil'o'gen'etik fil'o'gene'tik
fil'o'supoz fil'os'u'poz fil'o'sup'oz
fil'o'vort fil'ov'ort
fil'oraci fil'o'raci
fil'tril'sistem filtr'il'sistem
filadelf fi'lad'elf fil'ad'elf fil'a'delf
filakteri fi'lakt'er'i
filament fi'lament
filament fil'ament fi'lament
filant fi'lant fil'ant
filantrop fil'antrop
filantrop'aĵ fil'antrop'aĵ
filantrop'ec fil'antrop'ec filant'ro'pec
filantrop'ej fil'antrop'ej
filantropi filantrop'i filant'ro'pi fil'antrop'i
filantropi'aĵ filant'ro'pi'aĵ
filantropi'em filant'ro'pi'em
filantropi'n filantrop'in fil'antrop'in filant'ro'pin
filari fil'ari fi'lar'i
filari'oz fil'ari'oz
filari'ul fil'ari'ul
filatel fil'atel
filatel fil'atel fi'lat'el fil'a'tel
filatel'aĵ fil'atel'aĵ fil'a'tel'aĵ fi'lat'el'aĵ
filatel'ist fil'atel'ist fil'at'e'list
filatel'ist'ar filatel'i'star fil'atel'ist'ar fil'a'teli'star fil'at'e'list'ar
filatel'uj fil'atel'uj fi'lat'elu'j fil'a'tel'uj
filatel'um fil'atel'um fil'at'e'lum fil'a'tel'um
file fil'e
file'du'kist fil'eduk'ist file'duk'ist
file'et fil'e'et
filharmoni fil'harmoni fil'harmon'i
filharmoni'ej fil'harmoni'ej fil'harmon'ie'j
fili fil'i
fili'granad filigran'ad fili'gran'ad
fili'ig fil'i'ig
fili'ig'it fil'i'ig'it
fili'iĝ fil'i'iĝ
fili'n fil'in fi'lin
fili'n'am fi'lin'am fil'in'am
fili'net fi'lin'et
fili'pian filip'ia'n
fili'pinan filip'in'an fili'pina'n
filigran fili'gran
filigran'aĵ fili'gran'aĵ
filigran'it fili'granit fili'gran'it
filik fi'lik
filik'aĵ fi'lik'aĵ
filik'opsid fili'kops'id
filip fi'lip
filip'in fili'pin
filipendul fili'pend'ul filip'end'ul
filipik fili'pik filip'ik
filisten fili'sten fi'list'en
filistr'ar fi'list'rar
filistr'in fil'istri'n fili'stri'n fi'list'rin
filit fi'lit
film'akademi film'akad'emi fil'maka'de'mi
film'analiz'ist film'an'aliz'ist
film'ant fil'mant
film'arkiv fil'mark'iv
film'art fil'mart
film'aĉ fil'maĉ
film'dokument'ist film'dok'u'ment'ist
film'entrepren film'entre'pren fil'ment'rep'ren
film'er fil'mer
film'et fil'met
film'fabrik film'fa'brik
film'fak'ul film'fa'kul
film'farad film'fa'rad
film'festival film'fe'stiv'al
film'festival film'fe'stiv'al film'fest'iv'al
film'firma film'firm'a
film'gazet film'gaz'et
film'hero film'her'o
film'il fil'mil
film'industri film'indus'tri film'ind'u'stri
film'industri'an film'indus'tri'an film'ind'u'stri'an
film'is'tin film'ist'in fil'mis'tin
film'kamera film'kamer'a
film'komision film'komisi'on film'komi'sion film'ko'misi'on
film'kompani film'kompan'i
film'kontrol'ad film'kont'rol'ad film'kontr'ol'ad film'kon'trol'ad
film'kritik'ist film'krit'i'kist film'krit'ik'ist
film'labor film'lab'or
film'material film'materi'al
film'mon'trad film'mont'rad film'montr'ad
film'muzik film'muz'ik
film'o'fabrik film'o'fa'brik
film'o'festival film'o'fest'iv'al film'o'fe'stiv'al
film'o'gazet film'o'gaz'et
film'o'kamera film'o'kamer'a fil'moka'mer'a
film'o'konsum film'ok'on'sum
film'o'mond film'om'ond
film'o'muzik film'om'uz'ik film'o'muz'ik
film'o'part film'op'art
film'o'prezent film'o'prez'ent
film'o'prezent'ad film'o'prez'ent'ad
film'o'produkt film'op'ro'dukt
film'o'projekci'ist film'op'ro'jekci'ist film'op'roj'ek'ci'ist
film'o'spekt'ad film'os'pekt'ad
film'o'stri film'ostr'i
film'o'tek film'ot'ek fil'mot'ek
film'ob'az film'o'baz
film'om'ont'rad film'om'on'trad film'o'mont'rad film'o'montr'ad
film'omer'kat film'o'merkat
film'ort'ig film'or'tig fil'mort'ig
film'ost'el fil'most'el film'o'stel
film'premi film'prem'i
film'prezent film'prez'ent
film'produkt film'pro'dukt
film'produkt'ad film'pro'dukt'ad
film'produkt'ant film'pro'dukt'ant
film'produkt'ist film'pro'dukt'ist
film'reĝisor film'reĝ'i'sor
film'reĝisor film'reĝ'i'sor film'reĝ'is'or
film'reĝisor'in film'reĝ'i'sor'in film'reĝ'is'o'rin
film'seri film'ser'i
film'studi film'stud'i
film'teknologi film'tek'n'ologi film'tek'n'olog'i
film'uj fil'mu'j
film'variant film'vari'ant
film'ver'kist film'verk'ist
film'versi film'vers'i
filodi fi'lod'i fil'od'i
filogenez fil'o'genez
filokser fil'oks'er fil'ok'ser fi'lok'ser
filoktet fi'lok'tet fil'okt'et fil'ok'tet
filolog fil'olog fil'o'log
filologi fil'ologi filolog'i
filologi'estetik filolog'ies'tet'ik
filologi'n filolog'in fil'ologi'n
filomel fi'lom'el fil'o'mel
filon fil'on
filopod fil'o'pod fi'lop'od fil'op'od
filosemit fil'os'e'mit fil'o'sem'it
filosemit'ism fil'o'sem'it'ism
filoskop fil'o'skop
filostom fil'ost'om fil'os'tom fil'o'stom
filostom'ed fil'ost'om'ed fil'o'stom'ed fil'os'tom'ed
filozof'ad fi'loz'o'fad fil'oz'o'fad
filozof'ant fi'loz'o'fant fil'oz'o'fant
filozof'ar fil'oz'o'far fi'loz'o'far
filozof'in filozofi'n fi'loz'o'fin
filozof'in filozofi'n fil'oz'o'fin fi'loz'o'fin
filozofi filozof'i fi'loz'o'fi
filozofi filozof'i fi'loz'o'fi fil'oz'o'fi
filozofi'ad fil'oz'o'fi'ad fi'loz'o'fi'ad
filozofi'ant fi'loz'o'fi'ant fil'oz'o'fi'ant
filozofi'aĵ fi'loz'o'fi'aĵ fil'oz'o'fi'aĵ
filozofi'ec fi'loz'o'fi'ec fil'oz'o'fi'ec
filozofi'em fi'loz'o'fi'em
filozofi'em fil'oz'o'fi'em fi'loz'o'fi'em
filozofi'in filozof'i'in fil'oz'o'fi'in fi'loz'o'fi'in
filozofi'ist filozof'i'ist fi'loz'o'fi'ist
filozofi'student filozof'ist'u'dent
filozofi'ul fi'loz'o'fi'ul fil'oz'o'fi'ul
filozofi'um fi'loz'o'fi'um
filozofi'um fi'loz'o'fi'um fil'oz'o'fi'um
filozofi'um'ad fi'loz'o'fi'um'ad fil'oz'o'fi'um'ad
filtr'ad fil'trad
filtr'at fil'trat
filtr'il fil'tril
filtr'it fil'trit
filtr'o'sistem fil'tro'sistem filtr'os'is'tem filtr'os'ist'em
filtr'op'aper filtr'o'paper fil'trop'aper
filtrum filtr'um fil'trum
filum fil'um fi'lum
filum'nom fil'um'nom fi'lum'nom
filum'tip fi'lum'tip fil'um'tip
fimoz fi'moz
fin fi'n
fin'ad fi'n'ad
fin'adopt'it fin'ad'opt'it fin'ad'op'tit fin'a'dop'tit
fin'agord fin'ag'ord
fin'akir fin'a'kir
fin'akord fin'a'kord
fin'analiz fin'anal'iz fin'an'aliz
fin'aprob fi'nap'rob
fin'aranĝ fin'a'ranĝ
fin'aranĝ'it fin'a'ranĝ'it
fin'atend fin'a'tend
fin'aĵ fi'n'aĵ
fin'balbut fin'bal'but
fin'bat fi'n'bat
fin'batal fin'bat'al
fin'ben'kist fin'benk'ist
fin'bru'lig'it fin'brul'ig'it
fin'cel fi'n'cel
fin'danc'it fin'dan'cit
fin'detru fin'de'tru
fin'efektiv'iĝ fin'efekt'iv'iĝ
fin'efik fin'e'fik
fin'ej fi'ne'j
fin'ekzamen fin'ekz'amen
fin'ekzamen'iĝ fin'ekz'amen'iĝ
fin'ekzerc fin'ekz'erc
fin'elekt'ont fin'e'lekt'ont
fin'erozi fin'e'roz'i fi'ner'oz'i
fin'esplor fines'plor
fin'esprim fines'prim
fin'est'iĝ fi'nest'iĝ
fin'et fi'net
fin'evolu fin'e'vol'u fi'nev'ol'u
fin'evolu'ig fin'e'vol'u'ig fi'nev'ol'u'ig
fin'fa'rit fin'far'it
fin'faktur fin'fak'tur fin'fakt'ur
fin'fal'ig fin'fa'lig
fin'far'it'aĵ fin'fa'rit'aĵ
fin'fin fi'n'fin
fin'funkci fin'funk'ci
fin'furioz fin'furi'oz
fin'furioz'int fin'furi'oz'int
fin'grog'lit fingr'o'glit
fin'grop'alp'aĵ fingr'o'palp'aĵ
fin'grop'int fingr'o'pint
fin'grop'rem'ad fingr'op'rem'ad fingr'o'prem'ad
fin'gros'tet fingr'ost'et
fin'grum fingr'um
fin'grum'ant fingr'u'mant fingr'um'ant
fin'haven fin'hav'en
fin'invad fini'n'vad
fin'it fi'nit
fin'kalkul fin'kalk'ul
fin'kalkul'ad fin'kalk'ul'ad
fin'kolekt fin'ko'lekt
fin'kolor'ig fin'kol'o'rig fin'kol'or'ig
fin'kom'bit fin'komb'it
fin'kompil fin'kom'pil
fin'komplet'iĝ fin'kom'plet'iĝ
fin'konduk'ant fin'kon'duk'ant fin'kon'du'kant
fin'konklud fin'konk'lud
fin'konsonant fin'kon'son'ant
fin'konsum fin'kon'sum
fin'konsum'ant fin'kon'sum'ant fin'kon'su'mant
fin'konsum'it fin'kon'sum'it fin'kon'su'mit
fin'konvink fin'kon'vink
fin'labor fin'lab'or
fin'labor fin'lab'or fin'la'bor
fin'labor'int fin'lab'or'int
fin'labor'it fin'lab'or'it fin'lab'o'rit
fin'lan'dan fin'land'an
fin'lav'it fin'la'vit
fin'manier fin'mani'er
fin'mason'it fin'mas'o'nit
fin'medit fin'med'it
fin'mor'tig'it fin'mort'ig'it
fin'mort'ig fin'mor'tig
fin'nombr'ad finn'ombr'ad
fin'o'mit fin'om'it fi'nom'it
fin'opini fin'opi'ni fin'o'pini fin'o'pin'i
fin'ot fi'not
fin'parol fin'par'ol
fin'parol'ad fin'par'ol'ad fin'par'o'lad
fin'parol'int fin'par'ol'int
fin'paĝ fi'n'paĝ
fin'pec fi'n'pec
fin'pen'trit fin'pentr'it fin'pent'rit
fin'pere fin'per'e
fin'plen'u'mit fin'plen'um'it
fin'polur fin'pol'ur
fin'polur'it fin'polu'rit
fin'por'tit fin'port'it
fin'pre'tig fin'pret'ig
fin'prepar fin'pre'par
fin'pret'ig'ad fin'pre'tig'ad
fin'pret'ig'it fin'pre'tig'it
fin'prezent fin'prez'ent
fin'pri'labor fin'pri'lab'or
fin'pri'pen'sit fin'pri'pens'it
fin'produkt fin'pro'dukt
fin'raport fin'rap'ort
fin're'kon fin'rek'on
fin'rea'lig fin'real'ig
fin'redakt'it fin're'dak'tit
fin'regul'ig fin're'gul'ig fin'reg'u'lig fin'reg'ul'ig
fin'rimed fin'rim'ed
fin'sekci fin'sekc'i fin'sek'ci
fin'sezon fin'se'zon
fin'sol'vit fin'solv'it
fin'soldat fin'sold'at fin'sol'dat
fin'sonor fin'son'or
fin'sonor'ad fin'son'o'rad fin'son'or'ad
fin'stud fi'n'stud
fin'sufer fin'su'fer
fin'taks fint'aks
fin'teks fint'eks
fin'trakt'it fin'trak'tit
fin'trakt'ot fin'trak'tot
fin'tranĉ'it fint'ranĉ'it
fin'trink'it fint'rin'kit
fin'turment'it fint'ur'ment'it
fin'ven fin've'n
fin'ven'kist fin'venk'ist
fin'venk'it fin'ven'kit
fin'ver'kad fin'verk'ad
fin'verk'it fin'ver'kit
fin'vetur fin'vet'ur fin've'tur
final fin'al
final'an fin'a'lan fin'al'an
final'ist fin'a'list
final'ven fin'al'ven
final'vok fin'al'vok
financ fin'anc
financ'ad fin'anc'ad
financ'akord financ'a'kord
financ'ant fin'anc'ant
financ'at fin'anc'at
financ'ebl fin'anc'ebl
financ'ebl'ec fin'anc'ebl'ec
financ'entrepren financ'entre'pren fin'an'centr'e'pren
financ'estr fin'an'cestr
financ'fak'ul financ'fa'kul fin'anc'fak'ul
financ'geni financ'gen'i
financ'ig fin'anc'ig
financ'ig'it fin'anc'ig'it
financ'ind fin'anc'ind
financ'industri financ'indus'tri
financ'int fin'anc'int
financ'ism fin'anc'ism
financ'ism'ig fin'anc'ism'ig
financ'ist fi'nan'cist fin'an'cist
financ'ist'ar financ'i'star fin'an'cist'ar
financ'it fin'anc'it fi'nan'cit fin'an'cit
financ'iv fin'anc'iv
financ'iĝ fin'anc'iĝ
financ'kapital financ'kap'ital
financ'kapital'ism financ'kap'it'alism
financ'kontrol'ej financ'kontr'ole'j financ'kon'trole'j
financ'kontrol'ist financ'kontr'ol'ist
financ'lok fin'anc'lok
financ'manier financ'mani'er
financ'merkat financ'mer'kat
financ'ministeri financ'mini'ster'i
financ'o'kriz financ'okr'iz financ'ok'riz
financ'o'rimed financ'or'i'med financ'o'rim'ed
financ'o'sistem financ'os'ist'em financ'os'is'tem
financ'ofic'ej fin'anc'ofic'ej
financ'ofic'ist financ'o'fi'cist
financ'ont fin'anc'ont
financ'ot fin'anc'ot
financ'pet fin'anc'pet
financ'politik financ'poli'tik
financ'pov fin'anc'pov
financ'produkt financ'pro'dukt
financ'psikologi financ'psikolog'i
financ'rimed financ'rim'ed
financ'sektor financ'sekt'or
financ'talent financ'ta'lent
financ'ul fin'anc'ul
fines'tint fi'nest'int
fingr'ad fin'grad
fingr'artik fingr'ar'tik
fingr'eg fin'greg
fingr'o'aranĝ fingr'o'a'ranĝ
fingr'o'artik fingr'o'ar'tik
fingr'o'dolor fingr'od'ol'or
fingr'o'gest fin'grog'est
fingr'o'lav fingr'ol'av
fingr'o'lini fingr'o'lin'i fingr'ol'in'i
fingr'o'makul fingr'om'a'kul
fingr'o'minac fingr'om'in'ac
fingr'o'minac fingr'om'in'ac fingr'o'min'ac
fingr'o'mont'rad fingr'om'on'trad fingr'o'montr'ad fingr'om'ont'rad
fingr'o'mont'rat fingr'om'on'trat fingr'om'ont'rat fingr'o'montr'at
fingr'o'prem'aĵ fin'grop'rem'aĵ fingr'op'rem'aĵ
fingr'o'sign fin'gros'ig'n fingr'os'ig'n
fingr'o'simil fingr'os'i'mil fin'gros'i'mil
fingr'o'skrib fin'gros'krib fingr'os'krib
fingr'o'spur fin'gros'pur fingr'os'pur
fingr'o'tabul fingr'ot'a'bul
fingr'o'tambur fingr'ot'am'bur fin'grot'am'bur
fingr'ok'lak fingr'o'klak
fingr'om'on'trad fingr'o'montr'ad fingr'om'ont'rad
fingr'om'ov fingr'o'mov
fingr'op'art fin'grop'art fingr'o'part
fingr'op'art'et fingr'o'part'et fin'grop'art'et
fingr'op'lat fin'grop'lat fingr'o'plat
fingr'op'rem fin'grop'rem fingr'o'prem
fingr'opozici fingr'o'pozici
fingr'opres'aĵ fingr'o'pres'aĵ
fingr'or'ing fingr'o'ring
fingr'ot'urb fin'grot'urb fingr'o'turb
fingr'ov'ok fingr'o'vok
fingr'uj fin'gru'j
fingr'um'ad fin'grum'ad
fini fin'i fi'ni
finial fini'al fin'ial
finister fini'ster
finitiv fin'it'iv fi'nit'iv
finmark fin'mark
finn fin'n
finn fin'n fi'n'n
finn'in fin'ni'n
finn'lan'dan finn'land'an fin'n'land'an
finn'land fin'n'land
finn'land'an'in finn'lan'dani'n
finn'mark fin'n'mark
finn'ot fin'not
finn'uj fin'nu'j
fint'ag fin'tag
fint'romp'it fin'tromp'it
fiol fi'ol
firm'direktor firm'di'rektor firm'direkt'or
firm'et'rajt firm'e'trajt
firm'i'gant firm'ig'ant
firm'karakter firm'karak'ter
firm'lini firm'lin'i
firm'najl firm'n'ajl
firm'o'mastr firm'om'astr
firm'o'plen firm'op'len
firm'opini firm'o'pini
firm'pinĉ'it firm'pin'ĉit
firm'pren firm'pre'n
firm'statur firm'stat'ur
firm'ten firm'te'n
firma firm'a
firma'eg firm'a'eg
firma'estr firm'a'estr
firma'karn firm'akar'n
firma'man firm'aman
firma'mien firm'ami'en
firma'n firm'an
firma'nim firm'anim
firma'nim'ec firm'anim'ec
firma'paŝ firm'a'paŝ
firmament firm'ament firma'ment
firmian firm'ia'n
first'lini first'lin'i
first'o'lini first'ol'in'i
first'o'patn first'op'at'n
first'o'trab first'ot'rab
fisi fi'si
fisi'aĵ fi'si'aĵ
fisi'ebl fi'si'ebl
fisi'ig'at fi'si'ig'at
fisi'iĝ fi'si'iĝ
fisi'o'dev'en fisi'od'e'ven
fistulin fistul'in
fistulin'ac fistul'in'ac
fit'in fi'tin
fit'o'fiziologi fit'o'fiziolog'i fit'o'fizio'log'i
fit'o'flagel'ul fit'o'flag'e'lul
fit'o'geografi fit'o'geograf'i fit'o'geo'grafi
fit'o'patologi fit'o'patolog'i fit'op'at'ologi
fit'o'plankton fit'o'plank'ton
fit'o'soci'ologi fit'os'o'ci'ologi fit'os'o'ci'olog'i
fit'o'sterol fi'tost'er'ol fit'o'ster'ol
fit'o'teknik fit'ot'e'knik
fit'o'terapi fi'tot'era'pi fit'o'tera'pi fit'o'ter'api
fit'o'terapi fit'o'tera'pi
fit'ol fi'tol
fiting fit'ing
fitis fi'tis fit'is
fitoftor fi'tof'tor fit'oft'or
fitokrom fit'okrom fit'o'krom
fitolak fit'o'lak
fitolak'ac fi'tol'a'kac fit'o'lak'ac
fizik'instrument fizik'instru'ment fizik'in'strum'ent
fizik'ist'in fizik'is'tin
fizik'o'terapi fizik'o'tera'pi fizik'ot'era'pi
fizik'ok'emi fizik'o'kemi
fizik'profesor fizik'pro'fe'sor
fizik'student fizik'stud'ent
fiziognomik fizio'gnom'ik
fiziolog fizio'log
fiziologi fiziolog'i fizio'log'i
fiziologi'ist fiziolog'i'ist fizio'log'i'ist
fizionomi fizio'nom'i
fizionomi'ist fizio'nom'i'ist
fizioterapi fizio'terapi
fizioterapi'ist fizio'terapi'ist
fizioterapi'ist'in fizio'terapi'ist'in
fiĝi fi'ĝi
fiŝ'amik fi'ŝam'ik
fiŝ'arom fiŝ'ar'om
fiŝ'barel fiŝ'bar'el
fiŝ'basen fiŝ'bas'en
fiŝ'bazar fiŝ'baz'ar
fiŝ'bu'let fiŝ'bul'et
fiŝ'burger fiŝ'burg'er fiŝ'bur'ger
fiŝ'ej'protekt fiŝ'ej'prot'ekt
fiŝ'er fi'ŝer
fiŝ'erc fi'ŝerc
fiŝ'fabrik fiŝ'fa'brik
fiŝ'faden fiŝ'fad'en
fiŝ'hamburger fiŝ'hamburg'er
fiŝ'haven fiŝ'hav'en
fiŝ'haven'et fiŝ'hav'e'net
fiŝ'il fi'ŝil
fiŝ'in fi'ŝi'n
fiŝ'industri fiŝ'indus'tri fiŝ'ind'u'stri fi'ŝind'us'tri
fiŝ'inter'konsent fiŝ'inter'kon'sent
fiŝ'intern'aĵ fiŝ'inter'n'aĵ fiŝ'in'tern'aĵ
fiŝ'is'tar fiŝ'i'star fiŝ'ist'ar
fiŝ'ist'in fiŝ'is'tin
fiŝ'ist'kaban fiŝ'ist'kab'an
fiŝ'ist'on'klin fiŝ'is'tonk'lin fiŝ'ist'onkl'in
fiŝ'kap'tint fiŝ'kapt'int
fiŝ'kap'tis'tar fiŝ'kapt'i'star fiŝ'kapt'ist'ar fiŝ'kapt'is'tar
fiŝ'kap'tit fiŝ'kapt'it
fiŝ'kapt'e'mul fiŝ'kap'tem'ul
fiŝ'kapt'ej fiŝ'kap'te'j
fiŝ'kapt'fervor fiŝ'kapt'fer'vor
fiŝ'kapt'il'ar fiŝ'kapt'i'lar
fiŝ'kapt'o'kan fiŝ'kapt'ok'an
fiŝ'komerc'ist fiŝ'kom'er'cist
fiŝ'kultur'ad fiŝ'kult'ur'ad fiŝ'kul'tur'ad fiŝ'kult'u'rad
fiŝ'labor'is'tin fiŝ'labor'ist'in fiŝ'lab'oris'tin
fiŝ'lag'et fiŝ'la'get
fiŝ'manĝ'i'lar fiŝ'manĝ'il'ar fiŝ'man'ĝi'lar
fiŝ'meti'ist fiŝ'met'i'ist
fiŝ'milit fiŝ'mil'it fiŝ'mi'lit
fiŝ'muel'aĵ fiŝ'mu'el'aĵ
fiŝ'o'kvant fi'ŝok'vant fiŝ'ok'vant
fiŝ'o'simil fi'ŝos'i'mil fiŝ'o'sim'il
fiŝ'o'speci fi'ŝos'pec'i fiŝ'o'spec'i fiŝ'os'pec'i
fiŝ'o'var fi'ŝov'ar fiŝ'ov'ar
fiŝ'odor fiŝ'o'dor
fiŝ'okul fiŝ'o'kul fi'ŝok'ul
fiŝ'ole fiŝ'o'le fiŝ'ol'e
fiŝ'os'tar fi'ŝos'tar fiŝ'o'star fiŝ'ost'ar
fiŝ'ost'et fi'ŝos'tet fiŝ'os'tet
fiŝ'ov fi'ŝov
fiŝ'restoraci fiŝ'rest'oraci fiŝ're'stor'ac'i
fiŝ'sekci fiŝ'sekc'i fiŝ'sek'ci
fiŝ'servic fiŝ'ser'vic fiŝ'serv'ic
fiŝ'sezon fiŝ'se'zon
fiŝ'simil fiŝ'sim'il fiŝ'si'mil
fiŝ'sinjor'in fiŝ'sin'jor'in fiŝ'sin'j'o'rin
fiŝ'speci fiŝ'spec'i
fiŝ'tal fi'ŝtal
fiŝ'teler fi'ŝtel'er
fiŝ'teritori fiŝ'teri'tori
fiŝ'uj fi'ŝu'j
fiŝ'ven'dist fiŝ'vend'ist
fiŝ'vend'ej fiŝ'ven'dej
fiŝ'vend'is'tin fiŝ'vend'ist'in fiŝ'ven'dist'in
fiŝ'viand fiŝ'vi'and
flag'girland flag'gir'land
flag'o'stang flag'os'tang
flag'op'ort'ant flag'o'port'ant
flag'patr'in flag'patri'n
flag'rad flagr'ad
flag'ret flagr'et
flag'ruband flagr'u'band
flag'signal flag'sign'al
flagel flag'el
flagel'ad flag'e'lad flag'el'ad
flagel'lat flag'el'lat
flagel'ul flag'e'lul
flagelant flagel'ant flag'e'lant
flagelant'ec flagel'ant'ec flag'e'lant'ec
flagr'am'ov flag'ram'ov
flagr'ig flag'rig
flagr'ig'ant flagr'i'gant
flakon flak'on
flakon'et flak'on'et
flam'eg'ant flam'e'gant
flam'gotik flam'go'tik
flam'i'ĝem flam'iĝ'em
flam'ig'a'dat flam'ig'ad'at
flam'ig'ant flam'i'gant
flam'inspir flamin'spir
flam'kolor flam'kol'or
flam'kov'rit flam'kovr'it
flam'lan'dani'n flam'land'an'in
flam'lan'get flam'lang'et
flam'le'kit flam'lek'it
flam'o'lum flam'ol'um
flam'o'tur flam'ot'ur
flam're'bat flam'reb'at
flam'u'mit flam'um'it
flamand flam'and
flameng'o'flor flam'en'go'flor
flameri flam'er'i
flamin flam'in
flamini flamin'i
flan'kel'as flank'el'as
flan'kel'as'ant flank'el'as'ant
flan'ken'al'vok flank'en'al'vok
flan'ken'blov flank'en'blov
flan'ken'blov'et flank'en'blov'et
flan'ken'ig'it flank'en'ig'it
flan'ken'ir flank'en'ir
flan'ken'iĝ flank'en'iĝ
flan'ken'iĝ'int flank'en'iĝ'int
flan'ken'klin'int flank'en'klin'int
flan'ken'klin'it flank'en'klin'it
flan'ken'kur flank'en'kur
flan'ken'las'it flank'en'las'it flank'en'la'sit
flan'ken'las'iĝ flank'en'las'iĝ
flan'ken'mov flank'en'mov
flan'ken'mov'ad flank'en'mov'ad
flan'ken'mov'iĝ flank'en'mov'iĝ
flan'ken'pugn flank'en'pugn
flan'ken'puŝ'ant flank'en'puŝ'ant
flan'ken'puŝ'at flank'en'puŝ'at
flan'ken'puŝ'et flank'en'puŝ'et
flan'ken'salt flank'en'salt
flan'ken'star flank'en'star
flan'ken'vetur flank'en'vetur
flan'ken'voj'iĝ flank'en'voj'iĝ
flan'ken'ĵet'it flank'en'ĵet'it
flan'ken'ŝov flank'en'ŝov
flan'ken'ŝov'it flank'en'ŝov'it
flan'ken'ŝov'iĝ flank'en'ŝov'iĝ
flan'ken'ŝov'iĝ'int flank'en'ŝov'iĝ'int
flan'kent'ir flank'ent'ir
flan'kent'ir'iĝ flank'ent'ir'iĝ
flan'kent'urn'et flank'ent'urn'et flank'en'turn'et
flan'kent'urn'it flank'ent'urn'it flank'en'turn'it
flan'kir flank'ir
flan'kir'ad flank'ir'ad flank'i'rad
flan'kod'om flank'od'om
flandr'a'parol'ant flandr'a'par'o'lant
flandr'am'ul flan'dram'ul
flandri flandr'i
flanel flan'el
flanel'aĵ flan'el'aĵ
flanel'rul'aĵ flan'el'rul'aĵ
flanel'ĉemiz'et flan'el'ĉemiz'et
flank'afer flan'kaf'er
flank'ale flan'kal'e
flank'altar flan'kalt'ar
flank'antaŭ flan'kant'aŭ
flank'arm'il flan'karm'il
flank'aspekt flank'a'spekt
flank'at flan'kat
flank'direkt flank'di'rekt
flank'dom'et flank'do'met
flank'e'las flan'kel'as flank'el'as
flank'e'las'it flank'el'as'it flank'el'a'sit flan'kel'as'it
flank'e'lir'ej flan'kel'ir'ej flank'eli're'j
flank'e'parol'ant flank'e'par'o'lant flan'kep'ar'ol'ant
flank'ed'ir'ant flan'ke'dir'ant
flank'efik flan'ke'fik
flank'el'as'at flan'kel'as'at
flank'element flank'ele'ment flan'kel'em'ent
flank'en'direkt flan'ken'direkt flank'end'i'rekt flank'end'ir'ekt
flank'en'ekskurs flan'ken'ekskurs flank'en'eks'kurs
flank'en'fal flan'ken'fal
flank'en'glit'ad flan'ken'glit'ad flank'engl'it'ad
flank'en'i'gant flank'en'ig'ant flan'ken'ig'ant
flank'en'ig flan'ken'ig
flank'en'ir'ant flan'ken'ir'ant
flank'en'ir'ej flan'ken'ir'ej
flank'en'iĝ'ant flan'ken'iĝ'ant
flank'en'klin'iĝ flan'ken'klin'iĝ
flank'en'konduk flan'ken'konduk
flank'en'las flan'ken'las
flank'en'las'int flan'ken'las'int
flank'en'met flan'ken'met
flank'en'paŝ flan'ken'paŝ
flank'en'plonĝ flan'ken'plonĝ
flank'en'port flan'ken'port
flank'en'pren flan'ken'pren
flank'en'puŝ flan'ken'puŝ
flank'en'puŝ'int flan'ken'puŝ'int
flank'en'puŝ'it flan'ken'puŝ'it
flank'en'ramp flan'ken'ramp
flank'en'rigard flan'ken'rigard
flank'en'rigard'ad flan'ken'rigard'ad
flank'en'rigard'et flan'ken'rigard'et
flank'en'rul'iĝ flan'ken'rul'iĝ
flank'en'salt'ad flan'ken'salt'ad
flank'en'sid'iĝ flan'ken'sid'iĝ
flank'en'sku flan'ken'sku
flank'en'vok flan'ken'vok
flank'en'ĵet flan'ken'ĵet
flank'en'ĵet'iĝ flan'ken'ĵet'iĝ
flank'engl'it flan'ken'glit flank'en'glit
flank'ent'irit flan'kent'irit
flank'ent'urn flan'kent'urn flank'en'turn
flank'ent'urn'iĝ flan'kent'urn'iĝ flank'en'turn'iĝ
flank'it flan'kit
flank'iĝ'em flank'i'ĝem
flank'kurten flank'kurt'en
flank'labor flan'klab'or
flank'las flan'klas
flank'las'it flan'klas'it
flank'lini flan'klin'i
flank'o'branĉ flank'ob'ranĉ flan'kobr'anĉ
flank'o'branĉ'et flan'kobr'anĉ'et flank'ob'ranĉ'et
flank'o'koment flank'ok'oment
flank'o'protekt'il flank'op'rot'ekt'il
flank'op'art flan'ko'part flank'o'part
flank'os'trat flank'ostr'at flank'o'strat
flank'ovr'il flan'kovr'il
flank'rajd'ant flank'raj'dant
flank'region flank'regi'on
flank'rigard flan'kri'gard
flank'river flan'kri'ver
flank'ul flan'kul
flank'um'ant flank'u'mant
flank'um'it flank'u'mit
flar'elekt flar'e'lekt
flar'i'gant flar'ig'ant
flar'robot flar'rob'ot
flar'sensac flar'sens'ac
flar'sent'int flar'sen'tint
flat'ul'in flat'u'lin
flav'a'karn flav'akar'n
flav'a'vizaĝ flav'aviz'aĝ
flav'aĵ'opul'vor flav'aĵ'o'pulvor flav'aĵ'o'pulv'or
flav'bek'ul flav'be'kul
flav'e'brun flav'ebr'u'n
flav'e'flam flav'ef'lam
flav'ebl'ond flav'e'blond
flav'kolor flav'kol'or
flav'kvadrat flav'kvadr'at
flav'nuanc flav'nu'anc
flav'nukleotid flav'nukle'otid
flav'o'protein flav'o'prote'in flav'o'prot'e'in flav'op'rot'e'in
flav'oranĝ flav'o'ranĝ
flav'orel'ul flav'o'rel'ul
flav'papili flav'papil'i
flav'vizaĝ flav'viz'aĝ
flavi flav'i
flavi'n flav'in
flavon flav'on
fle'gant fleg'ant
fle'gant'in fleg'anti'n
fle'gem fleg'em
fle'gig fleg'ig
fle'gist fleg'ist
flebit fle'bit
flebotom fle'bot'om fle'bo'tom
flebotomi flebotom'i
fleg'ej fle'gej
fleg'ist'in fle'gist'in
fleg'o'proviz'ant fleg'op'ro'viz'ant fleg'o'prov'iz'ant
fleg'ok'ost fleg'o'kost
fleg'on fle'go'n
flegm'ul fleg'mul
flegmazi flegm'az'i
flegmon flegm'on fleg'mon
fleks'e'tit fleks'et'it
fleks'ebl'ig'ant fleks'ebl'i'gant
fleks'o'lok fleks'ol'ok
fleks'o'sag fleks'os'ag
fleksi fle'ksi fleks'i
fleksi fleks'i
fleksi'it fleks'i'it
fleksi'ĝem fle'ksi'ĝem fleks'iĝ'em
fleksi'ĝem fleks'iĝ'em
fleksi'ĝem'ec fleks'iĝ'em'ec fle'ksi'ĝem'ec
fleksor fleks'or
flik'i'lar flik'il'ar
flik'tajlor flik'tajl'or
flik'ĉifon flik'ĉi'fon
flikten flik'ten
flirt'ig'ant flirt'i'gant
flirt'lu'met flirt'lum'et
flogiston flog'ist'on
flok'simil floks'i'mil
flor'anim flor'a'nim
flor'aranĝ flor'a'ranĝ
flor'aranĝ'ad flor'a'ranĝ'ad
flor'aĵ'ornam'it flor'aĵ'orn'a'mit
flor'baston flor'bast'on
flor'border'it flor'bord'er'it
flor'brasik flor'bras'ik
flor'bu'ĉant flor'buĉ'ant
flor'buked flor'buk'ed
flor'burĝon flor'burĝ'on
flor'buton flor'but'on flor'bu'ton
flor'cidoni flor'cid'oni flor'ci'don'i
flor'farun flor'fa'run
flor'festival flor'fest'iv'al flor'fe'stiv'al
flor'foli flor'fol'i
flor'fontan flor'font'an
flor'girland flor'gir'land
flor'her'bej flor'herb'ej
flor'kalendar flor'kalend'ar
flor'kandel flor'kand'el
flor'kolekt flor'ko'lekt
flor'kolekt'anti'n flor'ko'lekt'anti'n
flor'kolor flor'kol'or
flor'kovr'it flor'kov'rit
flor'kultiv flor'kult'iv
flor'kultiv'ej flor'kult'iv'ej
flor'kultur flor'kult'ur
flor'kultur'ej flor'kult'ure'j
flor'kvast'et flor'kvas'tet
flor'legom flor'leg'om
flor'motiv flor'mot'iv
flor'o'foli flor'o'fol'i
flor'o'vend flor'ov'end
flor'odor flor'o'dor
flor'ok'or flor'o'kor
flor'okr'on flor'o'kron
flor'ornam flor'orn'am
flor'ornam'aĵ flor'orn'am'aĵ
flor'pistil flor'pist'il flor'pi'stil
flor'sezon flor'se'zon
flor'sole'j flor'sol'ej
flor'ven'dej flor'vend'ej
flor'ven'dist flor'vend'ist
flor'vend'ist'in flor'ven'dist'in
floreal flor'e'al
floren flor'en
florenci floren'ci flor'en'ci
florian flor'ia'n
florid flor'id
florid'an flor'ida'n
florideofic florid'e'ofic
florum flor'um
florum'it flor'um'it
flos'glaci flos'glac'i
flos'ig'ant flos'i'gant
flos'karavan flos'kara'van
flos'lign flos'lig'n
flos'lign'aĵ flos'lig'n'aĵ
flos'lini flos'lin'i
flu'ad'ant flu'a'dant
flu'direkt flu'di'rekt
flu'e'tint flu'et'int
flu'eg'ant flu'e'gant
flu'gal flug'al
flu'gant flug'ant
flu'gant'in flug'anti'n
flu'gej flug'ej
flu'gig'it flug'ig'it
flu'gip'ov flug'ip'ov flug'i'pov
flu'gir flug'ir
flu'gist flug'ist
flu'go'kamp flug'o'kamp
flu'grond flug'rond
flu'i'gant flu'ig'ant
flu'intens flu'in'tens
flu'lini flu'lin'i
flu'o'simil flu'os'i'mil flu'o'sim'il
flu'parol flu'par'ol
flu'parol'ant flu'par'o'lant
flu'parol'ant flu'par'ol'ant flu'par'o'lant
flu'stret flustr'et
flu'strig flustr'ig
flu'tet flut'et
flu'tot'on flut'ot'on flut'o'ton
flug'ad'ant flug'a'dant
flug'an'tar flug'ant'ar flu'gant'ar
flug'arme flug'arm'e
flug'arme'an flug'arm'e'an
flug'atak flug'a'tak
flug'aŭtonom'ec flug'aŭt'o'nom'ec flug'aŭ'ton'om'ec
flug'benzin flug'benz'in
flug'bilet flug'bi'let
flug'demonstraci flug'demonstr'ac'i flug'de'monstr'ac'i
flug'descend flug'des'cend
flug'di'sport flug'dis'port
flug'direkt flug'di'rekt
flug'distanc flug'di'stanc
flug'dokument flug'dok'u'ment
flug'em flu'gem
flug'et flu'get
flug'fal'et flug'fa'let
flug'ferdek flug'fer'dek
flug'foli flug'fol'i
flug'i'lul flug'il'ul
flug'i'lum flug'il'um
flug'ig flu'gig
flug'il'artik flug'il'ar'tik flug'i'lar'tik
flug'il'model flug'il'mod'el
flug'ist'ar flu'gist'ar flug'i'star
flug'karavan flug'kara'van flug'kar'avan
flug'kompani flug'kompan'i
flug'konkur flug'konk'ur
flug'konkurs flug'konk'urs flug'kon'kurs
flug'lini flu'gli'ni flug'lin'i
flug'lud'il flug'lu'dil flu'glu'dil
flug'mal'aper flug'mal'a'per
flug'mal'permes flug'mal'per'mes
flug'manier flug'mani'er
flug'maŝin flug'maŝ'in
flug'membran flug'membr'an flug'mem'bran
flug'minut flug'min'ut
flug'o'klub flu'go'klub flug'ok'lub
flug'ofic'ej flu'go'fic'ej flug'o'fic'ej
flug'oficir flug'ofic'ir
flug'ot flu'got
flug'pend'ant flug'pen'dant
flug'pend'ig flug'pen'dig
flug'program flug'pro'gram
flug'radius flug'radi'us
flug'rapid'ant flug'rap'i'dant
flug're'gist flu'greg'ist
flug'sciur flug'sci'ur
flug'sekur flug'sek'ur flug'se'kur
flug'soldat flug'sold'at
flug'taksi flug'taks'i
flug'trafik flug'traf'ik
flug'transport flug'trans'port flug'tra'n'sport
flug'u'lin flu'gul'in flug'ul'in
flug'vetur flug'vet'ur
flug'vojaĝ flug'voj'aĝ
flug'vojaĝ'ad flug'voj'aĝ'ad
fluid flu'id
fluid'aĵ'kolon fluid'aĵ'kol'on
fluid'ec flu'i'dec
fluid'ig flu'i'dig flu'id'ig
fluid'iĝ flu'id'iĝ
fluid'iĝ'ant flu'id'iĝ'ant
fluid'iĝ'int flu'id'iĝ'int
fluid'mas flu'id'mas
fluid'um flu'i'dum
fluor flu'or
fluor'bor'at fluor'bo'rat flu'or'bor'at
fluor'id flu'o'rid flu'or'id
fluor'karbon fluor'karb'on
fluor'kompakt fluor'kom'pakt
fluor'spat flu'or'spat
fluoresk fluor'esk
fluoresk'ant fluor'esk'ant
fluoresk'i'gant fluoresk'ig'ant fluor'esk'ig'ant
fluorit fluor'it flu'o'rit flu'or'it
flus'hal'tig'it flus'halt'ig'it
flus'hal'tig'ot flus'halt'ig'ot
flus'halt'ig flus'hal'tig
flus'halt'ig'ebl flus'hal'tig'ebl
flus'trad flustr'ad
flus'trit flustr'it
flus'trov'o'j flustr'ov'o'j
flustr'ad'ir'aĵ flus'trad'ir'aĵ
flustr'at flu'strat
flustr'ig'ant flu'strig'ant
flustr'ig'it flu'strig'it
flustr'ist flus'trist
flustr'o'galeri flustr'o'galer'i
flut'al'vok flu'tal'vok
flut'lud'ant flut'lu'dant
flut'lud'ist flut'lu'dist
flut'muzik flut'muz'ik
fluter flut'er
foir'aranĝ foir'a'ranĝ
foir'donac foir'don'ac
foir'ej'kvartal foir'ej'kvart'al foir'ej'kvar'tal
foir'faktur foir'fakt'ur
foir'o'plac foir'op'lac
foir'ofic'ej foir'o'fic'ej
foir'palac foir'pal'ac
foir'sezon foir'se'zon
foir'transport foir'trans'port foir'tra'n'sport
foir'um'it foir'u'mit
foir'vend'ist foir'ven'dist
foir'vojaĝ foir'voj'aĝ
foj'no'falĉ'ad fojn'o'falĉ'ad
foj'no'febr fojn'o'febr
fojer foj'er
fojn foj'n
fojn'ad foj'n'ad
fojn'amas foj'n'amas fojn'a'mas
fojn'amas fojn'a'mas
fojn'amas'eg fojn'am'a'seg fojn'a'mas'eg
fojn'amas'et fojn'a'mas'et foj'n'amas'et
fojn'ej foj'ne'j
fojn'farad foj'n'farad fojn'fa'rad
fojn'herb foj'n'herb
fojn'herb'ar fojn'her'bar foj'n'herb'ar
fojn'is'tar fojn'ist'ar foj'nis'tar fojn'i'star
fojn'kamp foj'n'kamp
fojn'kat'ar foj'n'kat'ar
fojn'o'dom'et foj'nod'om'et fojn'od'o'met fojn'od'om'et
fojn'o'kest foj'nok'est fojn'ok'est
fojn'o'kolor foj'nok'ol'or fojn'ok'ol'or fojn'o'kol'or
fojn'odor foj'nod'or
fojn'ok'a'tar foj'nok'at'ar fojn'o'kat'ar fojn'ok'at'ar
fojn'os'tak fojn'o'stak
fojn'pen'dig fojn'pend'ig foj'n'pend'ig
fojn'rikolt foj'n'rikolt
fojn'rikolt'ad foj'n'rikolt'ad
fojn'stak foj'n'stak
fojn'uj foj'nu'j
fojn'ŝarĝ foj'n'ŝarĝ
fojn'ŝarĝ'aĵ foj'n'ŝarĝ'aĵ
fojn'ŝtip foj'n'ŝtip
fok'fel'kovr'it fok'fel'kov'rit
fok'intest fok'int'est fok'in'test
fok'o'simil fok'o'sim'il fok'os'i'mil
foksen fok'sen
fokus fok'us
fokus'ad fok'u'sad fok'us'ad
fokus'ant fok'us'ant
fokus'at fok'us'at fok'u'sat
fokus'dis'ec fok'us'dis'ec
fokus'distanc fokus'di'stanc
fokus'ej fok'us'ej
fokus'ig fok'us'ig
fokus'ig'at fok'us'ig'at
fokus'it fok'u'sit fok'us'it
fokus'iĝ fok'us'iĝ
fokus'iĝ'ant fok'us'iĝ'ant
fokus'terapi fokus'tera'pi fok'u'ster'api
fol'do'ĉiz'il fold'o'ĉiz'il
fol'ie'tar foli'e'tar
fol'io'fal foli'o'fal
fol'io'tuf foli'o'tuf
folad fol'ad
folad'ed fol'ad'ed
fold'o'listel fol'doli'stel fold'o'list'el fold'ol'ist'el fold'ol'i'stel
foli fol'i
foli'amas foli'a'mas
foli'ar'amas foli'ara'mas foli'a'ram'as
foli'ar'bar foli'arb'ar
foli'aranĝ foli'a'ranĝ
foli'arb'ranĉ'et foli'ar'branĉ'et
foli'barier foli'bari'er
foli'baz fol'i'baz
foli'bet fol'i'bet
foli'brasik foli'bras'ik
foli'burĝon foli'burĝ'on
foli'fal fol'i'fal
foli'fald'aĵ fol'i'fald'aĵ
foli'fask fol'i'fask
foli'fasm fol'i'fasm
foli'form fol'i'form
foli'hav fol'i'hav
foli'hum fol'i'hum
foli'ig fol'i'ig
foli'ig'it fol'i'ig'it
foli'ing fol'i'ing
foli'iĝ fol'i'iĝ
foli'klin folikl'in
foli'legom foli'leg'om
foli'o'bor'ul fol'io'bor'ul foli'ob'o'rul foli'ob'or'ul
foli'o'dens fol'io'dens
foli'o'kresk'aĵ foli'okr'esk'aĵ
foli'o'plafon foli'op'laf'on
foli'o'plen foli'op'len
foli'o'riĉ fol'io'riĉ
foli'o'simil foli'os'i'mil
foli'ornam'aĵ foli'orn'am'aĵ
foli'pulvor foli'pulv'or
foli'rip fol'ir'ip
foli'roz'et fol'ir'oz'et
foli'ru'loz foli'rul'oz fol'ir'ul'oz
foli'u'mebl fol'iu'mebl
foli'um'ant fol'iu'mant foli'u'mant
foli'um'ant foli'u'mant
foli'um'il fol'iu'mil foli'u'mil
foli'ĉir fol'i'ĉir
foli'ŝarĝ'it fol'i'ŝarĝ'it
foli'ŝim fol'i'ŝim
foli'ŝos fol'i'ŝos
foli'ŝut'it foli'ŝu'tit fol'i'ŝut'it
foliant foli'ant
folikl'o'stimul'in folikl'ost'i'mul'in folikl'o'stim'ul'in
folikulin foli'kuli'n
foliol foli'ol
foliot foli'ot
folklor fol'klor
folklor'aĵ fol'klor'aĵ
folklor'ec fol'klor'ec
folklor'ensembl fol'klor'ensembl
folklor'ig'ebl fol'klor'ig'ebl
folklor'prezent'ad folklor'prez'ent'ad fol'klor'prezent'ad
folklor'rilat fol'klor'rilat
folklor'stok fol'klor'stok
fon'dat fond'at
fon'dekoraci fond'ek'oraci fond'e'koraci fon'dekor'ac'i
fon'din'tin fond'in'tin fond'int'in
fon'dom'it fond'o'mit fond'om'it
fon'dot fond'ot
fon'dot'ag fond'o'tag fond'ot'ag
fon'dum fond'um
fon'ide foni'de
fon'muzik fon'muz'ik
fon'o'gram fon'ogr'am
fon'olog fon'o'log
fon'teg font'eg
fon'tet font'et
fon'tol font'ol
fon'top'lum font'op'lum font'o'plum
fon'trajt font'rajt
fon'tul font'ul
fond'ant fon'dant
fond'ej fon'dej
fond'ig fon'dig
fond'o'dat fon'do'dat fond'od'at
fond'o'dokument fond'od'ok'u'ment
fond'o'kongres fond'ok'on'gres
fond'o'land fond'ol'and
fond'o'princip fond'o'princ'ip fond'op'rin'cip
fondu fon'du fond'u
fondu'pot fond'u'pot
fondus fond'us
fonem fon'em
fonem'ec fon'em'ec
fonem'grup fon'em'grup
fonetik fon'etik
fonetik fon'etik fon'e'tik
fonetik'aĵ fon'etik'aĵ fon'e'tik'aĵ
fonetik'ec fon'etik'ec fon'e'tik'ec
fonetik'ist fon'etik'ist fon'et'i'kist
fonetism fon'et'ism
fonetist fon'et'ist
foni fon'i
fonofor fon'o'for
fonograf fon'o'graf
fonograf'il fon'o'graf'il
fonograf'tabl fon'o'graf'tabl
fonolit fon'ol'it fon'o'lit
fonologi fon'ologi fon'olog'i
fonometr fon'o'metr
fonometri fonometr'i fon'o'metri
fonon fon'on
font'ain fon'ta'in
font'anet fontan'et
font'ar fon'tar
font'ej fon'te'j
font'ig fon'tig
font'indik fon'tin'dik
font'int fon'tint
font'o'indik font'o'ind'ik
font'o'land fon'tol'and font'ol'and
font'o'material fon'tomat'er'ial font'o'materi'al
font'o'reĝ fon'tor'eĝ
font'ok'od font'o'kod
font'op'lum font'o'plum
font'program font'pro'gram
font'radi fon'trad'i
fontan font'an
fontan font'an fon'tan
fontan'il font'anil
fontan'lud fon'tan'lud font'an'lud
fontanbel fontan'bel font'an'bel
fontanel fontan'el font'an'el
for'alarm for'a'larm
for'angul for'an'gul
for'apart'iĝ for'a'part'iĝ
for'aper for'a'per
for'avert for'a'vert
for'aĉet'it for'aĉ'e'tit
for'aŭkci'iĝ for'aŭk'ci'iĝ
for'bal'aot for'bala'ot
for'bala for'bal'a
for'bala'ad for'bal'a'ad
for'bala'ant for'bal'a'ant
for'bala'at for'bal'a'at
for'bala'aĵ for'bal'a'aĵ
for'bala'ebl for'bal'a'ebl
for'bala'ig for'bal'a'ig
for'bala'it for'bal'a'it
for'bala'iĝ for'bal'a'iĝ
for'baston for'bast'on
for'be'nit for'ben'it
for'bicikl for'bi'cikl
for'bicikl'int for'bi'cikl'int
for'bo'lig'at for'bol'ig'at
for'bru'lig for'brul'ig
for'bru'lig'ad for'brul'ig'ad
for'bru'lit for'brul'it
for'brul'ant for'bru'lant
for'brul'i'gant for'bru'lig'ant for'brul'ig'ant
for'brul'ig'at for'bru'lig'at
for'brul'ig'int for'bru'lig'int
for'brul'ig'it for'bru'lig'it
for'brul'ig'ont for'bru'lig'ont
for'bu'ĉat for'buĉ'at
for'burĝon for'burĝ'on
for'ced forc'ed
for'ced'ant forc'e'dant
for'de'turn for'de'tur'n
for'degel for'de'gel
for'dekliv for'de'kliv
for'detru for'de'tru
for'detru'ant for'de'tru'ant
for'direkt for'di'rekt
for'disip for'dis'ip
for'distanc for'di'stanc for'dist'anc
for'distanc'ig for'dist'anc'ig for'di'stanc'ig
for'distanc'iĝ for'dist'anc'iĝ for'di'stanc'iĝ
for'do'not for'don'ot
for'don'it for'do'nit
for'don'okaz for'do'nok'az
for'ek'rab'int for'e'krab'int
for'elekt for'e'lekt
for'erar for'e'rar
for'erar'ig for'era'rig for'e'rar'ig
for'erar'int for'e'rar'int
for'erar'iĝ for'e'rar'iĝ
for'eskap for'e'skap
for'eskort for'esk'ort
for'etend'at for'e'tend'at for'e'ten'dat
for'etend'iĝ'ant for'e'tend'iĝ'ant
for'fa'lig for'fal'ig
for'fal'ant for'fa'lant
for'fal'ig'end for'fa'lig'end
for'fal'ĉit for'falĉ'it
for'fi'nit for'fin'it
for'fil'trad for'filtr'ad
for'flu'get for'flug'et
for'flug'ant for'flu'gant
for'flug'em for'flu'gem
for'flug'ig for'flu'gig
for'fortik for'for'tik for'fort'ik
for'frakas for'frak'as
for'gajn for'gaj'n
for'galop for'gal'op
for'galop'ad for'gal'o'pad for'gal'op'ad
for'galop'ant for'gal'op'ant
for'glaci'ig for'glac'i'ig
for'glaci'iĝ for'glac'i'iĝ
for'gli'tint for'glit'int
for'glit'em for'gli'tem
for'glit'ig for'gli'tig
for'glut'ig for'glu'tig
for'glut'int for'glu'tint
for'glut'it for'glu'tit
for'i'gem for'ig'em
for'i'gig for'ig'ig
for'i'rad for'ir'ad
for'i'rig'ad for'ir'ig'ad
for'ig'ant for'i'gant
for'ig'ot for'i'got
for'ir'ej for'i're'j
for'ir'ig for'i'rig
for'ir'ig'ebl for'i'rig'ebl
for'ir'permes for'ir'per'mes
for'ir'salut for'ir'sal'ut
for'irland for'ir'land
for'kalkul'ant fork'alk'u'lant
for'ket fork'et
for'kis fork'is
for'kolekt fork'o'lekt
for'komand fork'om'and
for'kondamn fork'on'damn fork'ond'am'n
for'konduk'ad fork'ond'u'kad
for'konduk'ant fork'ond'u'kant
for'konduk'at fork'on'dukat fork'ond'u'kat
for'konduk'it fork'ond'u'kit
for'konduk'tit for'kondukt'it fork'on'dukt'it
for'konker for'konk'er fork'onk'er
for'konsum fork'on'sum
for'konsum'ant fork'on'sum'ant fork'on'su'mant
for'konsum'at fork'on'sum'at
for'konsum'it fork'on'sum'it
for'konsum'iĝ fork'on'sum'iĝ
for'konsum'iĝ'ant fork'on'sum'iĝ'ant
for'konvink fork'on'vink
for'korod fork'o'rod fork'or'od
for'kubut'ant fork'u'but'ant
for'kur'eg fork'u'reg
for'kurac'it fork'ur'ac'it
for'kuz'ad fork'uz'ad
for'kviet'iĝ fork'vi'et'iĝ for'kvi'et'iĝ
for'la'sit'ec for'las'it'ec
for'la'vad for'lav'ad
for'la'vit for'lav'it
for'labor for'lab'or
for'labor for'lab'or for'la'bor
for'las'ad for'la'sad
for'las'at for'la'sat
for'las'em for'la'sem
for'las'end for'la'send
for'las'ind for'la'sind
for'las'it for'la'sit
for'las'it'aĵ for'la'sit'aĵ
for'las'it'in for'las'i'tin for'la'sit'in
for'lek'it for'le'kit
for'lepor for'le'por
for'lev'at for'le'vat
for'lev'it for'le'vit
for'liberi'gant for'liber'ig'ant
for'magi for'mag'i form'ag'i
for'man'ĝet form'an'ĝet for'manĝ'et
for'marĝen'ig'ant form'ar'ĝeni'gant
for'maĉ form'aĉ
for'maĉ'it form'a'ĉit form'aĉ'it
for'mebl form'ebl
for'mete'j form'et'ej for'met'ej
for'mikad formik'ad formi'kad
for'mil form'il
for'mit'aĵ form'it'aĵ
for'mok form'ok
for'molini for'moli'ni formol'in'i form'o'lini
for'mort'int form'or'tint form'ort'int
for'mort'ont form'ort'ont
for'mot form'ot
for'mov'ad form'ov'ad form'o'vad
for'mov'ebl form'ov'ebl
for'mov'it form'o'vit
for'muel form'u'el
for'navig for'nav'ig
for'naĝ'int forn'aĝ'int
for'ne forn'e
for'neg forn'eg
for'neni'ig forn'en'i'ig
for'no'gant forn'o'gant
for'nok'est forn'o'kest forn'ok'est
for'nom forn'om
for'ofend for'o'fend
for'ofer for'o'fer
for'ofer'ant for'o'fer'ant
for'ofer'at for'o'fe'rat
for'ofer'it for'o'ferit
for'okcident for'ok'ci'dent
for'ord'ig for'or'dig
for'ordon for'ord'on
for'orient for'or'i'ent
for'panik for'pan'ik
for'pardon for'par'don
for'parol for'par'ol
for'pas'int'in for'pasi'n'tin
for'pelad for'pel'ad
for'pere for'per'e
for'permes for'per'mes
for'pik'ant for'pi'kant
for'polur for'pol'ur
for'por'tig for'port'ig
for'por'tint for'port'int
for'port'it for'por'tit
for'postul for'post'ul
for'pre'neg for'pren'eg
for'pren for'pre'n
for'pren'ad for'pre'n'ad
for'pren'at for'pre'n'at
for'pren'ot for'pre'not
for'pugn for'pug'n
for'puŝ'it'in for'puŝ'i'tin
for'rabat for'rab'at
for'rabot for'rab'ot
for'raj'dant for'rajd'ant
for'rajd'ig for'raj'dig
for'ramp'ad for'ram'pad
for'ramp'et for'ram'pet
for'ramp'ont for'ram'pont
for'rap'ide'gant for'rapid'e'gant for'rapid'eg'ant
for'rapid for'rap'id
for'rapid'ant for'rap'i'dant
for'rapid'ig for'rap'id'ig for'rap'i'dig
for'rapid'int for'rap'id'int
for'rifuz for'rif'uz
for'rifuz'ant for'rif'uz'ant
for'rifuz'at for'rif'uz'at
for'rifuz'it for'rif'uz'it
for'rigard for'rig'ard
for'rigard'ant for'rig'ar'dant
for'ru'lat for'rul'at
for'rul'ig for'ru'lig
for'rulad for'ru'lad for'rul'ad
for'sal'tet for'salt'et
for'sal'tint for'salt'int
for'se'gant for'seg'ant
for'sekret'ig for'sek'ret'ig for'sek're'tig for'se'kre'tig
for'sen'dant for'send'ant
for'sen'dig for'send'ig
for'send'at for'sen'dat
for'send'it'in for'send'i'tin for'sen'di'tin
for'send'ot for'sen'dot
for'ser'ĉit for'serĉ'it
for'serpent'um for'serp'ent'um for'ser'pent'um
for'serpent'um'int for'serp'ent'um'int for'ser'pent'um'int
for'silent for'si'lent
for'silent'it for'silen'tit for'si'lent'it for'sile'n'tit
for'sor'ĉit for'sorĉ'it
for'spirant for'spir'ant
for'star forst'ar
for'start'ad forst'art'ad
for'stir forst'ir
for'strek forst'rek
for'strek'it forst'rek'it
for'strek'iĝ forst'rek'iĝ
for'suĉ'it for'su'ĉit
for'tas'on fort'as'on fort'a'son
for'te'son fort'e'son
for'teg fort'eg
for'teg'ul fort'eg'ul
for'tel'uz'it fort'e'luz'it
for'ten fort'en
for'ten'ebl fort'en'ebl
for'teni'ĝem for'ten'iĝ'em fort'en'iĝ'em
for'tig'ant fort'i'gant fort'ig'ant
for'tig'aĵ fort'ig'aĵ
for'tim'ig'ant fort'i'mi'gant
for'tir'ad fort'i'rad fort'ir'ad
for'tir'ig fort'i'rig fort'ir'ig
for'tir'int fort'ir'int
for'tir'iĝ fort'ir'iĝ
for'tir'iĝ'ant fort'ir'iĝ'ant
for'ton'dat fort'ond'at for'tond'at
for'tond fort'ond
for'tond'ig for'ton'dig fort'ond'ig
for'top'len fort'o'plen fort'op'len
for'tost fort'ost
for'transport fortran'sport for'trans'port
for'transport'at fortran'sport'at for'trans'port'at
for'tranĉ fort'ranĉ
for'tranĉ'ad fort'ranĉ'ad
for'tranĉ'aĵ fort'ranĉ'aĵ
for'tranĉ'ig fort'ranĉ'ig
for'tranĉ'iĝ fort'ranĉ'iĝ
for'tren fort'ren
for'tren fort'ren for'tre'n
for'tren'ad fort'ren'ad
for'tret fort'ret
for'trot fort'rot
for'tul fort'ul
for'tul'ar fort'u'lar fort'ul'ar
for'tuli'n for'tul'in fort'ul'in
for'tur'nit fort'urn'it for'turn'it
for'turn fort'urn for'tur'n
for'turn'ad fort'urn'ad for'tur'n'ad
for'turn'ant fort'urn'ant
for'turn'ig fort'urn'ig
for'turn'int fort'urn'int
for'turn'iĝ fort'urn'iĝ
for'tus fort'us
for'vel'ant for've'lant
for'vel'kad for'velk'ad
for'vel'kit for'velk'it
for'vel'vetur for'vel'vet'ur for'vel've'tur
for'vend'ant for'ven'dant
for'verŝ'uj for'ver'ŝu'j
for'vetur for've'tur for'vet'ur
for'vetur'ad for'vet'ur'ad for've'tur'ad for'vet'u'rad
for'vetur'ant for've'tur'ant
for'vetur'hor for'vet'ur'hor for've'tur'hor
for'vetur'ig for've'tur'ig for'vet'u'rig
for'vetur'ig'ant for'vet'uri'gant for'vetur'i'gant
for'vetur'ig'at for'vet'u'rig'at for've'tur'ig'at
for'vetur'ig'it for've'tur'ig'it
for'vetur'ont for've'tur'ont for'vet'ur'ont
for'vetur'tag for've'turt'ag for've'tur'tag for'vet'ur'tag
for'vi'dant for'vid'ant
for'vi'pit for'vip'it
for'vi'ŝot for'viŝ'ot
for'viŝ'at for'vi'ŝat
for'vojaĝ for'voj'aĝ
for'vojaĝ'ad for'voj'aĝ'ad
for'vojaĝ'ant for'voj'aĝ'ant
for'vojaĝ'ont for'voj'aĝ'ont
for'ĝu'mit forĝ'u'mit forĝ'um'it
for'ĵet'an'tar for'ĵet'ant'ar
for'ĵet'in'dec for'ĵet'ind'ec
for'ĵet'u'lin for'ĵet'ul'in
for'ŝalt'it for'ŝal'tit
for'ŝancel for'ŝanc'el
for'ŝir'ad for'ŝi'rad
for'ŝir'at for'ŝi'rat
for'ŝir'it for'ŝi'rit
for'ŝirm'ebl for'ŝir'mebl
for'ŝov'elit for'ŝovel'it
for'ŝovel for'ŝov'el
for'ŝovel'ad for'ŝov'el'ad for'ŝov'e'lad
for'ŝut'it for'ŝu'tit
foraminifer for'a'mini'fer for'amin'i'fer
forc'ej'efik forc'ej'e'fik
forc'ej'gas'emisi forc'ej'gas'e'misi
forfikul for'fi'kul for'fik'ul
forges'ad for'ge'sad
forges'at for'ge'sat
forges'e'mul for'ge'sem'ul
forges'ej for'ge'se'j
forges'em for'ge'sem
forges'end for'ge'send
forges'ig'ant forges'i'gant for'ge'si'gant
forges'ind for'ge'sind
forges'it for'ge'sit
forges'it'aspekt forges'it'a'spekt
forges'it'aĵ for'ge'sit'aĵ
forges'it'ec for'ge'sit'ec
forges'on'okt forges'o'nokt for'ge'son'okt
forges'put for'ge'sput
forges'uj for'ge'su'j
forint for'int
fork'ant for'kant
fork'aper for'kaper
fork'ares for'kares
fork'aŭr for'kaŭr
fork'baston fork'bast'on
fork'it for'kit
fork'lak for'klak
fork'lin for'klin
fork'manier fork'mani'er
fork'o'simil fork'os'i'mil
fork'o'timon fork'ot'i'mon
fork'ovr for'kovr
fork'pin'tit fork'pint'it
fork'rabl for'krabl
fork'rev'int for'krev'int
fork'sid'ant fork'si'dant
fork'u'rad for'kur'ad fork'ur'ad
fork'u'rad fork'ur'ad
fork'u'reg'ad for'kur'eg'ad
fork'ur for'kur
fork'ur'ont for'kur'ont
fork'urb'iĝ for'kurb'iĝ
fork'ure'j for'kur'ej
fork'uri'gant for'kuri'gant
fork'urin'tin for'kuri'n'tin
fork'urin'tul for'kuri'n'tul
form'ad'princip form'ad'princ'ip
form'agr'iĝ for'magr'iĝ
form'alism'am formal'ism'am
form'ant for'mant
form'aĉ'ad for'maĉ'ad
form'e'tint form'et'int
form'enter for'ment'er
form'et for'met
form'et'ebl for'met'ebl
form'et'it form'e'tit
form'et'it form'e'tit for'met'it
form'etend form'e'tend
form'faktor form'fakt'or
form'it for'mit
form'koincid form'ko'incid
form'ond'iĝ for'mond'iĝ
form'or'tig form'ort'ig for'mort'ig
form'ord for'mord
form'ord'et for'mord'et
form'ord'it for'mord'it
form'ore'kon for'mor'eko'n form'o'rek'on
form'ort for'mort
form'ort'ad for'mort'ad
form'ort'ant for'mort'ant
form'ov for'mov
form'regul form'reg'ul form're'gul
form'uj for'mu'j
formaci for'mac'i form'ac'i
formaci form'ac'i
formaci'iĝ for'mac'i'iĝ form'ac'i'iĝ
formal form'al
formal form'al for'mal
formal'aper form'al'aper
formal'aper'ig form'al'aper'ig
formal'aper'int form'al'aper'int
formal'aĵ form'al'aĵ for'mal'aĵ
formal'dilat'iĝ form'ald'il'at'iĝ
formal'dung form'ald'ung
formal'ig'ant for'mali'gant formal'i'gant form'ali'gant
formal'ism form'alism
formal'ist form'a'list
formal'iz form'aliz
formal'ul for'mal'ul form'al'ul form'a'lul
formal'ŝpar'ant form'al'ŝpar'ant
formaldehid form'aldehid formal'de'hid
formalin formal'in for'mali'n form'ali'n
format form'at for'mat
format'ig form'at'ig form'a'tig for'mat'ig
format'invent'ist form'at'invent'ist format'in'vent'ist
formi form'i for'mi
formi'at for'mi'at
formi'grad for'migr'ad form'ig'rad
formi'il form'i'il for'mi'il
formi'ket formik'et form'ik'et
formi'kleon formik'leon
formi'kov'o'j formik'ov'o'j form'ik'ov'o'j
formik form'ik
formik'aĉ formi'kaĉ form'ik'aĉ
formik'aĵ form'ik'aĵ
formik'beb form'ik'beb
formik'ej form'ik'ej formi'ke'j
formik'liter formi'kli'ter
formik'spec for'miks'pec
forming form'ing
formol form'ol for'mol
formoz for'moz form'oz
formul form'ul
formul form'ul for'mul
formul'ad form'ul'ad
formul'ant form'u'lant
formul'ar form'ul'ar
formul'at for'mulat form'ul'at
formul'aĵ form'ul'aĵ
formul'ebl for'mul'ebl form'ul'ebl
formul'ec form'ul'ec for'mul'ec
formul'ig form'ul'ig for'mul'ig form'u'lig
formul'int form'ul'int for'mul'int
formul'ist form'u'list
formul'it form'ul'it for'mul'it
formul'it form'ul'it for'mul'it form'u'lit
formul'iĝ form'ul'iĝ for'mul'iĝ
formul'nuanc form'uln'u'anc
formul'paper form'ul'paper
forn for'n
forn'angul for'nan'gul
forn'ar for'n'ar
forn'aĝ for'naĝ
forn'aĝ'ant for'naĝ'ant
forn'ej for'ne'j
forn'est for'nest
forn'et for'net
forn'o'ard for'no'ard
forn'o'band forn'ob'and
forn'o'band forn'ob'and for'no'band
forn'o'dolor for'nod'ol'or forn'od'ol'or
forn'o'sid'ist forn'os'i'dist forn'os'id'ist
forn'o'sid'ul for'no'sid'ul
forn'op'lat forn'o'plat
forn'or'and forn'o'rand
forn'os'id forn'o'sid for'no'sid
forn'ov'arm forn'o'varm
fornel forn'el
forniks forn'iks for'niks
forsiti for'sit'i
forst'a'rig for'star'ig
forst'administraci forst'administr'ac'i forst'ad'ministr'ac'i
forst'entrepren forst'entre'pren
forst'iv for'stiv
forst'o'kultur forst'okult'ur
forst'okult'iv forst'o'kultiv
forst're'kant forst'rek'ant for'strek'ant
forst'rek'at for'strek'at
forst'rek'ot for'strek'ot
forst'u'mat forst'um'at
fort'a'tret fort'at'ret
fort'a'voĉ for'ta'voĉ
fort'ag for'tag
fort'agoni for'tag'oni
fort'aman for'tam'an
fort'ar for'tar
fort'aspekt fort'a'spekt fort'as'pekt
fort'e'labor'ant fort'el'a'bor'ant for'tel'a'bor'ant
fort'efik for'te'fik
fort'ekspansi fort'ek'span'si for'teks'pans'i fort'eks'pans'i
fort'ekvilibr fort'ekv'i'libr
fort'emfaz for'tem'faz
fort'en'at for'ten'at
fort'en'it for'ten'it
fort'enad for'ten'ad
fort'enant for'ten'ant
fort'ent for'tent
fort'ferment'int fort'fer'ment'int fort'ferm'en'tint
fort'ig for'tig
fort'ig'ad for'tig'ad
fort'ig'at for'tig'at
fort'ig'il for'tig'il
fort'ig'int for'tig'int
fort'ig'it for'tig'it
fort'int'ad for'tint'ad
fort'ir for'tir
fort'ir'ant for'tir'ant
fort'ir'at fort'i'rat for'tir'at
fort'ir'ebl for'tir'ebl
fort'ir'eg for'tir'eg fort'i'reg
fort'ir'ont for'tir'ont
fort'irit for'tir'it
fort'irit fort'i'rit for'tir'it
fort'irit'ec for'tir'it'ec fort'i'rit'ec
fort'karakter fort'karak'ter
fort'ko'rul fort'kor'ul
fort'korp'ul fort'kor'pul
fort'lini fort'lin'i
fort'muskol fort'musk'ol fort'mu'skol
fort'o'don fort'od'on
fort'o'kompar fort'ok'om'par
fort'o'lini for'tol'in'i fort'ol'in'i
fort'o'mikroskop fort'o'mikro'skop
fort'o'rilat for'tori'lat fort'or'il'at
fort'o'streĉ fort'ostr'eĉ
fort'o'streĉ'aĵ fort'ostr'eĉ'aĵ
fort'o'super fort'os'u'per
fort'ok'rati fort'o'krati fort'okr'at'i
fort'on'dant fort'ond'ant for'tond'ant
fort'ond'it for'tond'it
fort'ond'iĝ for'tond'iĝ
fort'ord for'tord
fort'ostr'eĉ'ad fort'o'streĉ'ad
fort'ot'est fort'o'test
fort'ot'est fort'o'test for'tot'est
fort'ozon fort'o'zon
fort'ranĉ'int for'tranĉ'int
fort'remiĝ for'trem'iĝ
fort'ren'ant for'tren'ant
fort'renit for'tren'it
fort'rilat for'tril'at
fort'rin'kit for'trink'it for'tri'n'kit
fort'ro'tit for'tro'tit fort'rot'it for'trot'it
fort'statur fort'stat'ur
fort'ur'bant fort'urb'ant for'turb'ant
fort'urb for'turb
fort'urn'ebl for'turn'ebl
fort'urn'iĝ'ant for'turn'iĝ'ant
fort'urn'iĝ'int for'turn'iĝ'int
fortepian fort'e'pian
fortepian'ist fort'e'pian'ist
fortepian'lud fort'e'pian'lud
fortik fort'ik
fortik fort'ik for'tik
fortik'anim fort'ik'anim
fortik'aspekt fortik'a'spekt
fortik'aĵ fort'ik'aĵ for'tik'aĵ
fortik'aĵ'et fort'ik'aĵ'et
fortik'aĵ'et fort'ik'aĵ'et for'tik'aĵ'et
fortik'aĵ'komandant fortik'aĵ'komand'ant fortik'aĵ'kom'andant
fortik'aĵ'mur for'tik'aĵ'mur fort'ik'aĵ'mur
fortik'aĵ'pord'eg fort'ik'aĵ'pord'eg
fortik'ec fort'ik'ec for'tik'ec
fortik'eg fort'ik'eg for'tik'eg
fortik'ej for'tik'ej fort'ik'ej
fortik'fram fort'ik'fram
fortik'ig for'tik'ig fort'ik'ig
fortik'ig'ad fort'ik'ig'ad for'tik'ig'ad
fortik'ig'ant fortik'i'gant fort'ik'ig'ant
fortik'ig'il fort'ik'ig'il for'tik'ig'il
fortik'ig'int fort'ik'ig'int for'tik'ig'int
fortik'ig'it fort'ik'ig'it for'tik'ig'it
fortik'it for'tik'it fort'ik'it
fortik'iĝ fort'ik'iĝ for'tik'iĝ
fortik'iĝ'ad for'tik'iĝ'ad fort'ik'iĝ'ad
fortik'iĝ'int for'tik'iĝ'int fort'ik'iĝ'int
fortik'korp fort'ik'korp
fortik'led fort'ik'led for'tikl'ed
fortik'membr fort'ik'membr
fortik'tol fort'ikt'ol for'tik'tol
fortik'ul for'tik'ul fort'ik'ul
fortran fort'ran for'tra'n
fortran'sport'it for'transport'it for'trans'port'it
fortran'ĉant fort'ranĉ'ant for'tranĉ'ant
fortran'ĉat for'tranĉ'at fort'ranĉ'at
fortran'ĉit for'tranĉ'it fort'ranĉ'it
fortran'ĉot for'tranĉ'ot fort'ranĉ'ot
fortres'ej fort're'se'j for'tre'se'j
fortun for'tun fort'u'n
fortun'ig for'tun'ig
fortun'plag'it fort'u'n'plag'it
fortunat fortun'at fort'u'n'at
fortunel fortun'el for'tunel
foru for'u
foru'mil forum'il
forum for'um
forum'ad for'um'ad
forum'an foru'man
forum'ant foru'mant
forum'ej for'ume'j
forĝ'em for'ĝem
forĝ'ir for'ĝir
forĝ'ist'ej for'ĝis'te'j
forĝ'ist'material forĝ'ist'materi'al forĝ'istm'at'er'ial forĝ'istm'a'teri'al
forĝ'labor forĝ'lab'or
fos'a'ĵet fos'aĵ'et
fos'aĵ'labor fos'aĵ'la'bor fos'aĵ'lab'or
fos'fat'acid fosf'at'acid
fos'fat'amid fosf'at'amid fosf'a'tam'id
fos'fat'emi fosf'at'emi fosf'a'tem'i
fos'fat'id fosf'at'id
fos'fid fosf'id
fos'fit fosf'it
fos'foni fosfo'ni fosf'oni
fos'labor fos'lab'or
fos'labor'ig'ad fos'lab'o'rig'ad fos'lab'or'ig'ad
fos'maŝin fos'maŝ'in
fos'tar fost'ar
fos'tet fost'et
fosf'at fos'fat
fosf'at'ester fosf'atest'er fosf'a'test'er
fosf'at'id'il'kolin fosf'at'id'il'ko'lin fosf'at'id'il'kol'in
fosf'at'uri fos'fat'uri fosf'a'tur'i
fosfen fosf'en fos'fen
fosfin fos'fin fosf'in
fosfo fosf'o
fosfo'kreatin fosf'okr'e'at'in
fosfo'lip'az fosf'ol'ip'az
fosfo'lipid fosf'ol'ip'id
fosfo'protein fosfo'prote'in
fosfo'rad fosfor'ad fosf'or'ad
fosfor fosf'or
fosfor'ant fosf'or'ant
fosfor'best fosf'or'best
fosfor'il fosf'or'il
fosfor'il'ad fosf'or'il'ad
fosforesk fosfor'esk
fosforit fosfo'rit fosfor'it
fosgen fos'gen
fosili fos'ili
fosili'aĵ fos'ili'aĵ
fosili'brul'aĵ fos'i'libr'ul'aĵ
fosili'em fos'ili'em
fosili'fuel fos'ili'fuel
fosili'hav fos'ili'hav
fosili'iĝ fos'ili'iĝ
fosili'iĝ'int fos'ili'iĝ'int
fosili'iĝ'ont fos'ili'iĝ'ont
fost'eg fos'teg
fost'enter'ig fos'tent'er'ig
fost'o'dom fost'od'om
fost'o'tru fos'tot'ru fost'ot'ru
fost'od'om'et fost'od'o'met
fost'od'om'et fost'od'o'met fost'o'dom'et
fost'opi'ed fost'o'pied
fot'aparat fot'a'par'at
fot'ist'in fot'is'tin
fot'model'in fot'mod'e'lin fot'mod'eli'n
fotel fot'el
foto'afiŝ fot'o'afiŝ foto'a'fiŝ
foto'album fot'o'album
foto'album fot'o'album foto'al'bum
foto'amator foto'am'ator
foto'aparat'ar foto'a'para'tar
foto'art fot'o'art
foto'art'ist fot'o'art'ist
foto'dinamik fot'odin'amik foto'dinam'ik
foto'ekspozici foto'eks'pozici
foto'emulsi fot'o'emulsi foto'e'mul'si
foto'fabrik foto'fa'brik
foto'fosfor'il'ad foto'fosf'or'il'ad
foto'galeri foto'galer'i
foto'grafit fotograf'it
foto'gravur foto'grav'ur
foto'gravur'aĵ foto'grav'ur'aĵ
foto'jon'ig fot'o'jon'ig
foto'kart fot'ok'art
foto'kemi fot'ok'emi
foto'kemi'ist fot'ok'emi'ist
foto'kompost foto'kom'post
foto'kompost'ad foto'kom'post'ad
foto'kompost'il foto'kom'post'il foto'kom'po'stil
foto'kompost'ist foto'kom'post'ist
foto'kondukt'iv foto'kon'dukt'iv
foto'konkurs foto'konk'urs foto'kon'kurs
foto'kopi fot'ok'opi
foto'kopi'ad fot'ok'opi'ad
foto'kopi'ig fot'ok'opi'ig
foto'kopi'il fot'ok'opi'il
foto'kopi'it fot'ok'opi'it
foto'laboratori foto'lab'oratori foto'lab'orator'i
foto'litografi foto'litograf'i foto'lit'o'grafi
foto'liz fot'ol'iz
foto'magazen foto'mag'azen
foto'material foto'materi'al
foto'maŝin foto'maŝ'in
foto'portret foto'por'tret foto'port'ret
foto'prezent foto'prez'ent
foto'princip foto'princ'ip
foto're'pres'it foto'rep're'sit
foto're'produkt foto'rep'ro'dukt
foto're'produkt'it foto'rep'ro'dukt'it
foto'real'ism foto're'alism
foto'seri foto'ser'i
foto'tek fot'ot'ek
foto'telegrafi foto'telegraf'i foto'tele'grafi
foto'volta foto'volt'a fot'ovol'ta
foto'ĉel fot'o'ĉel
foto'ĵurnal'ism foto'ĵur'n'alism
foto'ĵurnal'ist foto'ĵur'n'a'list
fotograf foto'graf
fotograf'ad foto'graf'ad
fotograf'ant foto'graf'ant
fotograf'aparat foto'graf'aparat
fotograf'art foto'graf'art
fotograf'at foto'graf'at
fotograf'aĵ foto'graf'aĵ
fotograf'aĵ'op'len fotograf'aĵ'o'plen foto'graf'aĵ'op'len
fotograf'ec foto'graf'ec
fotograf'ej foto'graf'ej
fotograf'ot foto'graf'ot
fotografi fotograf'i foto'grafi
fotografi'art foto'grafi'art
fotografi'aĵ foto'grafi'aĵ
fotografi'ist fotograf'i'ist foto'grafi'ist
fotokromi foto'kromi fot'okrom'i
fotometr foto'metr
fotometri fotometr'i foto'metri
foton fot'on foto'n
foton foto'n
foton'mikroskop foton'mikro'skop
fotosfer foto'sfer
fotosintez foto'sintez
fotosintez'ant foto'sintez'ant
fotostat foto'stat
fototerapi foto'terapi foto'tera'pi
fototip foto'tip
fototipi fototip'i foto'tip'i
fototropism foto'tropism foto'trop'ism
frag'foli frag'fol'i
frag'kenopodi frag'ken'o'podi
frag'o'kolor frag'o'kol'or frag'ok'ol'or
frag'o'konfit'aĵ frag'ok'on'fit'aĵ frag'o'kon'fit'aĵ
frag'o'tort frag'ot'ort
frag'odor frag'o'dor
frag'spinac frag'spin'ac
fragari frag'ari
fragil frag'il
fragil'ig frag'i'lig
fragment frag'ment
fragment'ad frag'ment'ad
fragment'aĵ frag'ment'aĵ
fragment'ec frag'ment'ec
fragment'et frag'ment'et
fragment'ig frag'ment'ig
fragment'ig'it frag'ment'ig'it
fragment'it frag'ment'it
fragment'iĝ frag'ment'iĝ
fragmit frag'mit
fragmit'aĵ frag'mit'aĵ
fragmit'ej frag'mit'ej
fraj'top'ag frajt'op'ag
frajt'ole'ter frajt'o'leter
frajt'trafik frajt'traf'ik
frak'pantalon frak'pan'talon
frakas frak'as
frakas'ad frak'as'ad
frakas'ad frak'as'ad frak'a'sad
frakas'ant frak'as'ant
frakas'at frak'a'sat frak'as'at
frakas'bat'ad frak'as'bat'ad
frakas'bru frak'as'bru
frakas'ebl frak'as'ebl
frakas'ig frak'as'ig
frakas'il frak'as'il
frakas'int frak'as'int
frakas'it frak'as'it
frakas'it'aĵ frak'as'it'aĵ
frakas'iĝ frak'as'iĝ
frakas'iĝ'ant frak'as'iĝ'ant
frakas'iĝ'int frak'as'iĝ'int
frakas'ont frak'as'ont
frakas'son frak'as'son
frakas'ul frak'a'sul frak'as'ul
frakci frak'ci
frakci'ad frak'ci'ad
frakci'an frak'cian
frakci'em frak'ci'em
frakci'estr frak'ci'estr
frakci'estr'in frak'ci'estr'in frakci'e'stri'n
frakci'ig frak'ci'ig
frakci'ism frak'ci'ism
frakci'ist frak'ci'ist
frakci'it frak'ci'it
frakci'iĝ frak'ci'iĝ
frakci'iĝ'int frak'ci'iĝ'int
frakci'strek frak'cist'rek
fraksen frak'sen
fraksinel frak'sin'el
frakt'o'kumulus frakt'o'kumul'us frakt'ok'um'ul'us
frakt'o'nimbus frakt'o'nimb'us
frakt'o'stratus frakt'o'strat'us frakt'ostr'at'us
fraktur frakt'ur frak'tur
fraktur'ad frakt'ur'ad frak'tur'ad
fraktur'it frak'tur'it
framason fram'as'on
framason'ar fram'as'on'ar
framason'ec fram'as'on'ec
framb'o'kolor fram'bok'ol'or framb'ok'ol'or
framb'o'konfit'aĵ fram'bok'on'fit'aĵ framb'ok'on'fit'aĵ
framb'o'limonad framb'o'limon'ad framb'ol'i'monad
framb'o'pure fram'bop'ure framb'op'ure
framb'o'simil framb'os'i'mil
framb'uj fram'bu'j
frame fram'e
franc'a'detektiv franc'a'detekt'iv franc'ad'et'ekt'iv
franc'am'od franc'a'mod
franc'an'om franc'a'nom
franc'de'ven franc'dev'en
franc'ig'ist franc'i'gist
franc'is'kan franc'i'skan
franc'ist'ik franc'i'stik
franc'kultur franc'kult'ur
franc'manier franc'mani'er
franc'parol'ant franc'par'o'lant
frand'aĵ'et frand'a'ĵet
frand'emu'lin frand'e'mul'in
frank'ozon frank'o'zon
frankolin frank'ol'in
frankoni frank'oni
franĉiz franĉ'iz
franĉiz'ig'iĝ'int franĉ'iz'ig'iĝ'int
franĉiz'it franĉ'iz'it
franĉiz'iĝ'int franĉ'iz'iĝ'int
franĝipan franĝ'ip'an
frap'a'dant frap'ad'ant
frap'e'tint frap'et'int
frap'eg'ant frap'e'gant
frap'ferm'ant frap'fer'mant
frap'harmonik frap'harmon'ik
frap'instrument frap'instru'ment
frap'instrument frap'instru'ment frap'in'strum'ent
frap'iĝ'et frap'i'ĝet
frap'konsci frap'kon'sci
frap'o'bru frap'ob'ru
frap'pur'i'gant frap'pur'ig'ant
frap'renkont frap'ren'kont
frap'renvers frap'ren'vers
frap'son'ig'ant frap'son'i'gant
frap'tranĉ'ant frap'tra'n'ĉant
frat'ig'ant frat'i'gant
frat'monark frat'mon'ark
frat'mor'tig'int frat'mort'ig'int
frat'mort'ig frat'mor'tig
frat'o'land frat'ol'and
frat'o'mort'ig'ad frat'om'ort'ig'ad
frat'o'simil frat'os'i'mil
frat'o'soci frat'os'o'ci
frat'om'ort'ig frat'o'mort'ig
frat'u'lar frat'ul'ar
fraterkul frat'er'kul
fraz'aranĝ fraz'a'ranĝ
fraz'aĉ'ar fraz'a'ĉar
fraz'element fraz'ele'ment
fraz'figur fraz'fig'ur
fraz'fragment fraz'frag'ment
fraz'li'bret fraz'libr'et
fraz'melodi fraz'melo'di
fraz'muzik fraz'muz'ik
fraz'o'struktur fraz'os'truk'tur fraz'ost'rukt'ur
fraz'op'art fraz'o'part
fraz'proviz fraz'prov'iz
fraz'sintaks fraz'sin'taks
frazeologi fraz'e'ologi fraz'e'olog'i
frazeologi'aĵ fraz'e'ologi'aĵ
frazeologi'fak fraz'e'ologi'fak fraz'e'olog'i'fak
fraŭl'o'festen fraŭl'o'fe'sten
fraŭl'u'lin fraŭl'ul'in
fregat'kapitan fregat'kap'i'tan
frekvenc'o'disting'il frekvenc'od'ist'ing'il frekvenc'o'dist'ing'il
frekvenc'o'modul'ad frekvenc'om'od'ul'ad
frekvenc'ostr'i frekvenc'o'stri
frekvenc'ozon frekvenc'o'zon
frekvenc'proporci frekvenc'pro'porci
fremd'a'ton fremd'ato'n
fremd'agent fremd'a'gent
fremd'aland fremd'a'land
fremd'aland'an fremd'a'land'an
fremd'as'on fremd'a'son
fremd'aspekt fremd'a'spekt
fremd'dev'en fremd'de'ven
fremd'labor fremd'lab'or
fremd'land'an fremd'lan'dan
fremd'land'ul'in fremd'land'u'lin
fremd'legi fremd'leg'i
fremd'lign fremd'lig'n
fremd'origin fremd'o'rig'in
fremd'ortografi fremd'ort'o'grafi
fremd'profesor fremd'pro'fe'sor
fremd'u'let fremd'ul'et
fremd'ul'ar fremd'u'lar
fremd'ul'aĉ fremd'u'laĉ
fremd'ul'in fremd'u'lin
fremd'ul'kontakt fremd'ul'kont'akt fremd'ul'kon'takt
fremd'ul'kvartal fremd'ul'kvart'al
fremd'ulm'al'am fremd'ul'mal'am
fremd'ulm'al'am fremd'ulm'a'lam fremd'ul'mal'am
fremd'ulv'i'rin fremd'ulv'ir'in fremd'ul'vir'in
frenez'doktor frenez'dokt'or
frenez'e'tul frenez'et'ul
frenez'e'tul'in frenez'e'tuli'n frenez'et'ul'in
frenez'i'gant frenez'ig'ant
frenez'os'pec frenez'o'spec
frenez'rapid frenez'rap'id
frenez'u'let frenez'ul'et
frenez'u'mant frenez'um'ant
frenez'ul'in frenez'u'lin
frenez'ĉeriz frenez'ĉe'riz
frenologi frenolog'i
frez'maŝin frez'maŝ'in
frezi frez'i
freŝ'aer'proviz freŝ'aer'prov'iz
freŝ'anim freŝ'a'nim
freŝ'aspekt freŝ'as'pekt freŝ'a'spekt
freŝ'i'gant freŝ'ig'ant
freŝ'kolor freŝ'kol'or
freŝ'kultiv'at freŝ'kult'iv'at
freŝ'kuraĝ freŝ'kur'aĝ
freŝ'la'vit freŝ'lav'it
freŝ'nask'it freŝ'n'a'skit
freŝ'viand freŝ'vi'and
freŝ'vizaĝ freŝ'viz'aĝ
freŝe freŝ'e
fri'dig frid'ig
fri'dolin fri'doli'n frid'ol'in
fri'tit frit'it
fri'tuj frit'uj
fri'ulan fri'u'lan
frid'anestez frid'an'estez
frid'ec fri'dec
frid'ig'ad fri'dig'ad
frid'ig'il fri'dig'il
frid'ig'it fri'dig'it
frid'instal'aĵ frid'in'stal'aĵ
frid'kamion frid'kam'ion
frid'martel frid'mart'el
frid'o'kviet frid'ok'vi'et
frid'o'terapi frid'o'tera'pi frid'ot'era'pi
frid'ofend frid'o'fend
frid'ot'rem frid'o'trem
frid'pi'sul frid'pis'ul
frid'teknik frid'te'knik
frid'uj fri'du'j
frid'uj'et fri'du'jet frid'u'jet
frid'unu fri'dun'u
frid'vagon frid'vag'on
frigan frig'an
frigan'ed frig'an'ed
frigi frig'i
frigi'an'in frig'ia'ni'n
frigid'ec frigi'dec
frigori frig'or'i
frikand fri'kand
frikas fri'kas
frikas'aĵ fri'kas'aĵ
frikativ fri'kat'iv
frimer fri'mer
frin fri'n
frin'get fring'et
fringel frin'gel fring'el
fringel'id frin'gel'id
fripon fri'po'n
fripon'ad fri'po'n'ad
fripon'ag fri'po'n'ag
fripon'ar fri'po'n'ar
fripon'aĉ fri'po'n'aĉ
fripon'aĵ fri'po'n'aĵ
fripon'ej fri'pone'j
fripon'et fri'po'net
fripon'in fri'po'ni'n
fripon'mien fri'po'n'mien
fripon'ul fri'po'nul
fripon'ŝtat fri'po'n'ŝtat
fris'on fri'son
fris'uj fri'su'j
frisi fri'si fris'i
frisk'ej fris'ke'j
frit'ej fri'te'j
frit'ig fri'tig
frit'ole fri'tol'e
fritaŭn frit'aŭ'n fri'taŭ'n
fritilari frit'il'ari
frivol fri'vol
frivol'aĵ fri'vol'aĵ
frivol'ec fri'vol'ec
frivol'em fri'vol'em
frivol'et fri'vol'et
frivol'ig fri'vol'ig
friz'ej fri'ze'j
friz'ist'in friz'is'tin
friz'o'mantel friz'o'mant'el friz'om'ant'el
friz'o'salon friz'o'sal'on friz'os'alo'n
fromaĝ'o'krust fromaĝ'ok'rust
fromaĝ'o'simil fromaĝ'os'i'mil
fromaĝ'ostr'at fromaĝ'o'strat fromaĝ'os'trat
front'artikol front'artik'ol
front'fenestr front'fen'estr
front'gazet front'gaz'et
front'lign front'lig'n
front'lini front'lin'i
front'o'turn front'ot'urn front'o'tur'n
front'op'aĝ front'o'paĝ
front'region front'regi'on
frontal front'al
frontispic front'i'spic front'is'pic
fronton front'on
fronton'skulpt'aĵ front'on'skulpt'aĵ
frost'ek'trem frost'ekt'rem
frost'ek'trem'ant frost'ekt'rem'ant
frost'ig'ant frost'i'gant
frost'inflam frost'in'flam
frost'malv'arm frost'mal'varm
frost'mort'int frost'mor'tint
frost'o'malv'arm frost'om'al'varm
frost'o'rigid frost'or'ig'id
frost'o'sent'em frost'os'ent'em
frost'o'sufer frost'os'u'fer
frost'o'trem frost'ot'rem
frost'o'trem'ant frost'ot'rem'ant
frost'o'trem'eg frost'ot'rem'eg
frost'op'unkt frost'o'punkt
frost'os'ent frost'o'sent
frost'os'ent'ant frost'o'sent'ant
frost'os'ent'ig frost'o'sent'ig
frost'ot'rem'ad frost'o'trem'ad
frost'ot'rem'ig frost'o'trem'ig
frost'trem'eg'ant frost'trem'e'gant
frot'bril'ig frot'bri'lig
frot'difekt'it frot'di'fek'tit
frot'fa'lig frot'fal'ig
frot'harmonik frot'harmon'ik
frot'ist'in frot'is'tin
frot'lav'ad frot'la'vad
frot'lav'at frot'la'vat
frot'luminesk frot'lu'min'esk
frot'surfac frot'surf'ac
fru'a'stadi fru'as'ta'di
fru'april fru'apr'il
fru'aŭgust fru'aŭ'gust
fru'aŭtun fru'aŭ'tun fru'aŭt'u'n
fru'biografi fru'bio'grafi fru'biograf'i
fru'decembr fru'de'cembr
fru'e'nask'it fru'en'a'skit
fru'ekzempler fru'ekzempl'er
fru'epok fru'e'pok
fru'evolu fru'e'vol'u
fru'gotik fru'got'ik fru'go'tik
fru'infan fru'in'fan
fru'ju'naĝ fru'jun'aĝ
fru'kapital'ism fru'kap'it'alism fru'kap'ital'ism
fru'kris'tan fru'kri'stan
fru'labor'em fru'lab'o'rem
fru'lev'iĝ'em fru'lev'i'ĝem
fru'maten fru'mat'en
fru'matur fru'mat'ur
fru'matur'ig fru'mat'u'rig
fru'nask'it fru'n'a'skit
fru'nokt fru'n'okt
fru'printemp fru'pri'n'temp
fru'sezon fru'se'zon
fru'somer fru'som'er
fru'spark'ad fru'spar'kad
fru'vesper fru'vesp'er
frukt'arbust frukt'ar'bust
frukt'esenc frukt'e'senc
frukt'gelaten frukt'gelat'en
frukt'is'tin frukt'ist'in
frukt'konserv'aĵ frukt'kon'serv'aĵ
frukt'kultur frukt'kult'ur
frukt'o'don frukt'od'on
frukt'o'donec frukt'od'on'ec
frukt'o'ekstrakt frukt'o'eks'trakt
frukt'o'kaldron frukt'ok'al'dron frukt'ok'ald'ro'n
frukt'o'karn frukt'ok'arn
frukt'o'kaserol frukt'ok'as'er'ol
frukt'o'kolekt frukt'ok'o'lekt
frukt'o'kolor frukt'ok'ol'or
frukt'o'kompot frukt'ok'om'pot
frukt'o'konserv'uj frukt'ok'on'serv'uj
frukt'o'kultiv frukt'okult'iv
frukt'o'nask frukt'on'ask
frukt'o'plant frukt'op'lant
frukt'o'plant'ad frukt'op'lant'ad
frukt'o'port frukt'op'ort
frukt'o'puding frukt'op'u'ding
frukt'o'salat frukt'os'al'at
frukt'o'simil frukt'os'i'mil
frukt'o'sirop frukt'os'ir'op
frukt'ob'rand frukt'o'brand
frukt'ob'utik frukt'o'butik
frukt'ok'aĉ frukt'o'kaĉ
frukt'ol'and frukt'o'land
frukt'ologi frukt'olog'i
frukt'op'lad frukt'o'plad
frukt'op'lant'ist frukt'o'plant'ist
frukt'op'len frukt'o'plen
frukt'op'lu'kist frukt'op'luk'ist frukt'o'pluk'ist
frukt'op'ort'ad frukt'o'port'ad
frukt'ot'en'ej frukt'o'ten'ej
frukt'ot'ranĉ'aĵ frukt'o'tranĉ'aĵ
frukt'ov'az frukt'o'vaz
frukt'ov'en'dist frukt'ov'end'ist frukt'o'vend'ist
frukt'ov'end'ej frukt'o'vend'ej
frukt'ovi'n'aĵ frukt'o'vin'aĵ
frukt'proviz frukt'prov'iz
frukt'ven'dist frukt'vend'ist
frukt'vend'ist'in frukt'ven'dist'in
frukt'vespert frukt've'spert
fruktidor frukt'id'or
frunt'al fru'n'tal
frunt'et fru'n'tet
frunt'ost fru'n'tost
frustr'at'ec fru'strat'ec
frustraci frustr'ac'i
frustraci'it frustr'ac'i'it
ftalein ftal'e'in
ftiz'aspekt ftiz'as'pekt ftiz'a'spekt
ftiz'ologi ftiz'olog'i
fug'rimed fug'rim'ed
fuk'arb'ar fuk'ar'bar
fuk'ofic fuk'o'fic
fuk'okr'on fuk'o'kron
fuk'on'od'aĵ fuk'o'nod'aĵ
fuksi fuk'si
fuksin fuk'sin fuksi'n
ful'gig fulg'ig
ful'go'flok fulg'o'flok
ful'mod'aŭr fulm'o'daŭr fulm'od'aŭr
ful'mod'i fulm'od'i
fulard ful'ard
fuleren ful'e'ren ful'er'en
fulg'ant ful'gant
fulg'er ful'ger
fulg'i'tin fulg'it'in
fulg'ig'it ful'gig'it
fulg'o'filtr'il fulg'o'fil'tril
fulg'o'kolor ful'go'kolor fulg'o'kol'or fulg'ok'ol'or
fulg'o'muar'it fulg'om'u'a'rit
fulg'o'nigr ful'go'nigr
fulg'o'pord'et fulg'op'ord'et
fulg'o'tavol fulg'otav'ol
fulg'odor ful'go'dor fulg'o'dor
fulg'ok'arb ful'go'karb fulg'o'karb
fulg'ok'ovr'it fulg'ok'ov'rit fulg'o'kovr'it
fulgor fulg'or
fulgor'om'orf fulgor'o'morf fulg'or'om'orf
fuligul ful'i'gul
fulik ful'ik
fulm'ant ful'mant
fulm'atak fulm'a'tak
fulm'e'rapid fulm'e'rap'id
fulm'ebri'lant fulm'e'bril'ant
fulm'elan ful'melan
fulm'et ful'met
fulm'il ful'mil
fulm'o'detru'it fulm'od'e'tru'it fulm'od'et'ru'it
fulm'o'koton fulm'ok'ot'on fulm'o'koto'n
fulm'o'lum fulm'ol'um ful'mol'um
fulm'o'sag fulm'os'ag
fulm'o'simil fulm'os'i'mil
fulm'o'strik fulm'os'trik
fulm'o'tondr'ad fulm'o'tond'rad fulm'ot'ond'rad
fulm'o'ŝirm'il fulm'o'ŝir'mil
fulm'ob'at fulm'o'bat
fulm'ob'at'it fulm'ob'a'tit
fulm'ofer'mil fulm'o'ferm'il
fulm'okul ful'mok'ul
fulm'ol'u'mil fulm'o'lum'il fulm'ol'um'il ful'mol'um'il
fulm'os'u'ĉil fulm'o'suĉ'il
fulm'pluv'eg fulm'plu'veg
fulm'radi fulm'rad'i
fulm'rapid fulm'rap'id
fulm'su'ĉil fulm'suĉ'il
fulm'vagon'ar fulm'vag'on'ar
fulm'ŝirm'il fulm'ŝir'mil
fulmar ful'mar fulm'ar
fulmar fulm'ar
fulmin fulm'in
fulmin'ad ful'min'ad fulm'in'ad
fulmin'ant fulm'in'ant
fulmin'at ful'min'at fulm'in'at
fulmin'at fulm'in'at
fum'a'ĵig'ej fum'aĵ'i'gej fum'aĵ'ig'ej
fum'ad'ist fum'a'dist
fum'ant'uj fum'an'tuj
fum'bru'lig fum'brul'ig
fum'cirkl'et fum'cirk'let
fum'e'lir'ej fum'eli're'j
fum'et'kurten fum'et'kurt'en fum'et'kur'ten
fum'german fum'ger'man
fum'i'gant fum'ig'ant
fum'kaban fum'kab'an
fum'kolon fum'kol'on
fum'kolor fum'kol'or
fum'kolor'ig'it fum'kol'o'rig'it fum'kol'or'ig'it
fum'kovr'it fum'kov'rit
fum'mal'permes fum'mal'per'mes
fum'nebul fum'ne'bul fum'n'ebul
fum'nebul'et fum'n'ebul'et
fum'nub'et fum'nu'bet
fum'o'kolor fum'ok'ol'or fum'o'kol'or
fum'o'tru fum'ot'ru
fum'odor fum'o'dor
fum'op'len fum'o'plen
fum'ostr'i fum'o'stri
fum'ot'ur fum'o'tur
fum'pro'duktil fum'produkt'il fum'pro'dukt'il
fum'ring'et fum'rin'get
fum'salon fum'sal'on
fum'sekci fum'sek'ci fum'sekc'i
fum'tabak fum'ta'bak
fum'tavol fum'ta'vol
fum'um'it fum'u'mit
fumar fum'ar
fumar'at fum'a'rat
fumari fumar'i
fumari'ac fum'ari'ac
fumarol fumar'ol fum'a'rol
fumigaci fum'ig'ac'i
fundament fund'ament
fundament fund'ament fund'a'ment
fundament'ad fund'ament'ad fund'a'ment'ad
fundament'ant fund'ament'ant
fundament'at fund'ament'at fund'a'ment'at
fundament'aĵ fund'ament'aĵ fund'a'ment'aĵ
fundament'ec fund'ament'ec fund'a'ment'ec
fundament'em fund'ament'em fund'a'ment'em
fundament'ism fund'ament'ism fund'a'ment'ism
fundament'ist fund'ament'ist fund'a'ment'ist
fundament'it fund'ament'it fund'a'ment'it
fundament'iĝ fund'ament'iĝ fund'a'ment'iĝ
fundament'obe fund'ament'obe fund'a'ment'obe
funebr'an'tar funebr'ant'ar
funebr'aĵ'is'tar funebr'aĵ'i'star funebr'aĵ'ist'ar
funebr'ist'in funebr'is'tin
funebr'o'kant funebr'ok'ant
funebr'o'parol funebr'op'a'rol funebr'op'ar'ol funebr'o'par'ol
funebr'o'poem funebr'op'o'em
funebr'o'tag funebr'ot'ag
funebr'ok'ost funebr'o'kost
funel'korol funel'kor'ol funel'ko'rol
fung'icid fung'i'cid
fung'o'entrepren'ist fung'o'entre'pren'ist
fung'o'kolekt'ad fung'ok'o'lekt'ad
fung'o'mort'ig fung'om'or'tig fung'om'ort'ig
fung'o'pec'et fung'op'ec'et fung'op'e'cet
fung'o'proviz fung'o'prov'iz fung'op'ro'viz
fung'o'spor fung'os'por
fung'ologi fung'olog'i
fung'op'ec fung'o'pec
fungus fung'us
fungus'aĵ fung'us'aĵ
funkci funk'ci
funkci'ad funk'ci'ad
funkci'ar funk'ci'ar
funkci'buĝet funk'ci'buĝet
funkci'ebl funk'ci'ebl
funkci'ebl'ig funk'ci'ebl'ig
funkci'ec funk'ci'ec
funkci'ej funk'ci'ej
funkci'em funk'ci'em
funkci'estr funk'ci'estr
funkci'i'gist funkci'ig'ist funk'ci'ig'ist
funkci'ig funk'ci'ig
funkci'ig'ad funk'ci'ig'ad
funkci'ig'ant funkci'i'gant funk'ci'ig'ant
funkci'ig'at funk'ci'ig'at
funkci'ig'ebl funk'ci'ig'ebl
funkci'ig'il funk'ci'ig'il
funkci'ig'int funk'ci'ig'int
funkci'ig'it funk'ci'ig'it
funkci'int funk'ci'int
funkci'ism funk'ci'ism
funkci'ist funk'ci'ist
funkci'iv funk'ci'iv
funkci'iĝ'ant funk'ci'iĝ'ant
funkci'kapabl funk'ci'kapabl
funkci'kondiĉ funk'ci'kondiĉ
funkci'metod funk'cim'et'od
funkci'ok'lav funkci'o'klav funk'ci'ok'lav
funkci'ologi funkci'olog'i funk'ci'ologi
funkci'op'ret funkci'o'pret funk'ci'op'ret
funkci'pov funk'cip'ov
funkci'regul funk'cir'eg'ul
funkci'stat funk'cist'at
funkci'ten funk'cit'en
funkci'u'lin funkci'ul'in funk'ci'ul'in
funkci'ul funk'ci'ul
funkci'ul'ar funkci'u'lar funk'ci'ul'ar
funkcial funkci'al funk'ci'al
funkcional funk'cion'al funkci'on'al
fural fur'al
furan fur'an
furan'aldehid fur'anal'de'hid
furan'oz fur'an'oz
furaĝ fur'aĝ
furaĝ'ad fur'aĝ'ad
furaĝ'bet fur'aĝ'bet
furaĝ'brasik furaĝ'bras'ik
furaĝ'burger furaĝ'burg'er
furaĝ'o'ĉar fur'aĝ'o'ĉar
furaĝ'rap fur'aĝ'rap
furgon fur'go'n
furgon'et fur'go'net
furgon'ŝarĝ fur'go'n'ŝarĝ
furi fur'i
furi'ul'in furi'u'lin fur'iu'lin
furier furi'er
furioz furi'oz
furioz'ad furi'oz'ad
furioz'aspekt furioz'a'spekt
furioz'atak furi'oz'atak
furioz'aĵ furi'oz'aĵ
furioz'ec furi'oz'ec
furioz'eg furi'oz'eg
furioz'em furi'oz'em
furioz'et furi'oz'et
furioz'frenez furi'oz'frenez
furioz'ig furi'oz'ig
furioz'ig'ant furioz'i'gant furi'oz'ig'ant
furioz'ig'at furi'oz'ig'at
furioz'ig'it furi'oz'ig'it
furioz'iĝ furi'oz'iĝ
furioz'iĝ'ant furi'oz'iĝ'ant
furioz'iĝ'int furi'oz'iĝ'int
furioz'kri furi'oz'kri
furioz'rapid furi'oz'rapid
furioz'rigard furi'oz'rigard
furioz'ul furi'oz'ul
furioz'ul'in furi'oz'ul'in
furnitur fur'ni'tur fur'nit'ur
furor fur'or
furor'am fur'or'am fur'o'ram
furor'ant fur'or'ant
furor'aĵ fur'or'aĵ
furor'aŭtor fur'o'raŭt'or
furor'ig fur'or'ig fur'o'rig
furor'kant fur'ork'ant
furor'list fur'orl'ist
furor'mod fur'or'mod
furor'seri furor'ser'i
furor'tem fur'ort'em
furor'ul fur'o'rul fur'or'ul
furunk'et fur'u'n'ket
furunk'oz fur'u'n'koz
fusil'faktori fusil'faktor'i
fusil'rimen fusil'rim'en
fusten fust'en
fusten'jup fust'en'jup
fut'balist futbal'ist
fut'o'profund fut'o'pro'fund fut'op'ro'fund
futbal fut'bal
futbal'a'mant fut'bala'mant
futbal'ad fut'balad
futbal'asoci futbal'a'soci fut'bala'soci
futbal'bot fut'bal'bot
futbal'di fut'bal'di
futbal'ej fut'bal'ej
futbal'em fut'bal'em
futbal'fanatik'ul futbal'fan'atik'ul
futbal'gol fut'balg'ol
futbal'huligan futbal'hul'ig'an
futbal'klub fut'bal'klub
futbal'lud fut'bal'lud
futbal'lud'ad fut'bal'lud'ad
futbal'matĉ fut'bal'matĉ
futbal'naci fut'bal'naci
futbal'pilk fut'bal'pilk
futbal'rev fut'bal'rev
futbal'stadion futbal'stadi'on
futbal'team fut'balte'am fut'balt'e'am
futbal'teren fut'balte'ren
futbal'vet fut'bal'vet
futbal'vet'ad fut'bal'vet'ad
futbal'zelot fut'balz'el'ot
futbal'ŝat'ant fut'bal'ŝat'ant
futur fut'ur
futur'cel fut'ur'cel
futur'em fut'u'rem
futur'ism fut'u'rism
futur'ologi futur'olog'i
fuz'aviad'il fuz'avi'a'dil fuz'avi'ad'il
fuze fuz'e
fuze'lag fuzel'ag fuz'el'ag
fuze'ĵet'il fuz'e'ĵet'il
fuzel fuz'el
fuzelaĝ fuzel'aĝ
fuzi fuz'i
fuzi'o'reaktor fuzi'ore'aktor
fuzilier fuz'ili'er fuzi'li'er
fuzulin fuz'u'lin fuz'ul'in
fuzulin'ed fuz'u'lin'ed
fuĝ'anton'ombr fuĝ'ant'o'nombr
fuĝ'int'ob'ar'akar fuĝ'int'ob'arak'ar fuĝ'int'o'barak'ar
fuĝ'perspektiv fuĝ'per'spekt'iv fuĝ'pers'pekt'iv
fuĝjan fuĝ'ja'n
fuŝ'administr'ad fuŝ'ad'ministr'ad
fuŝ'afer fuŝ'a'fer
fuŝ'agit fuŝ'ag'it
fuŝ'agit'ad fuŝ'ag'it'ad
fuŝ'aranĝ fuŝ'a'ranĝ
fuŝ'aspekt fuŝ'a'spekt fuŝ'as'pekt
fuŝ'atent fuŝ'a'tent
fuŝ'barb'ul fuŝ'bar'bul
fuŝ'bu'ĉit fuŝ'buĉ'it
fuŝ'doktor fuŝ'dokt'or fuŝ'dok'tor
fuŝ'el'parol'it fuŝ'el'par'o'lit fuŝ'el'par'ol'it
fuŝ'entrepren fuŝ'entre'pren
fuŝ'far'it fuŝ'fa'rit
fuŝ'fik'i'lul fuŝ'fik'il'ul fuŝ'fi'kil'ul
fuŝ'german fuŝ'ger'man
fuŝ'influ fuŝ'in'flu
fuŝ'interpret'ad fuŝ'inter'pret'ad
fuŝ'ist'in fuŝ'is'tin
fuŝ'kompren fuŝ'kom'pren
fuŝ'kontakt fuŝ'kont'akt fuŝ'kon'takt
fuŝ'kronik fuŝ'kron'ik
fuŝ'labor fuŝ'lab'or fuŝ'la'bor
fuŝ'liter fuŝ'lit'er fuŝ'li'ter
fuŝ'manipul'ad fuŝ'mani'pul'ad fuŝ'man'ip'ul'ad
fuŝ'opini fuŝ'o'pini fuŝ'opi'ni fuŝ'o'pin'i
fuŝ'pal'pint fuŝ'palp'int
fuŝ'parol fuŝ'par'ol
fuŝ'parol'ad fuŝ'par'ol'ad
fuŝ'pen'sad fuŝ'pens'ad
fuŝ'pentr'ist fuŝ'pen'trist
fuŝ'poem fuŝ'po'em
fuŝ'produkt fuŝ'pro'dukt
fuŝ'rimed fuŝ'rim'ed
fuŝ'tajlor fuŝ'tajl'or
fuŝ'traduk fuŝ'tra'duk
fuŝ'turn'ad fuŝ'tur'n'ad
fuŝ'ĉifr'it fuŝ'ĉi'frit
fuŝun fuŝ'u'n
gabardin gabar'din
gabl'o'fasad gabl'o'fa'sad
gabl'o'fenestr gabl'o'fen'estr
gael'de'ven gael'dev'en
gael'e'parol'ant gael'e'par'o'lant
gael'irland gael'ir'land
gael'parol'ant gael'par'o'lant
gaf'ov'el gaf'o'vel
gagat gag'at
gage gag'e
gain'bakteri gain'bak'teri
gain'korset gain'kors'et
gaj'a'ĝoj gaj'aĝ'o'j
gaj'agord gaj'ag'ord
gaj'amuz gaj'a'muz
gaj'anim gaj'a'nim
gaj'aspekt gaj'a'spekt gaj'as'pekt
gaj'ato'n gaj'a'ton
gaj'bri'lant gaj'bril'ant
gaj'e'gul gaj'eg'ul
gaj'ec'anim'ec gaj'ec'a'nim'ec
gaj'humor gaj'hum'or
gaj'ig'ist gaj'i'gist
gaj'kolor gaj'kol'or
gaj'lat gajl'at
gaj'mien gaj'mi'en
gaj'net gajn'et
gaj'nit gajn'it
gaj'no'lud gajn'o'lud
gaj'no'ŝanc gajn'o'ŝanc
gaj'okul gaj'o'kul
gaj'op'len gaj'o'plen
gaj'petol gaj'pet'ol
gaj'petol'ul gaj'pet'ol'ul
gaj'radi gaj'rad'i
gaj'u'lar gaj'ul'ar
gaj'ul'in gaj'u'lin
gaj'vi'vant gaj'viv'ant
gaj'vizaĝ gaj'viz'aĝ
gajak'or gaj'akor
gajl'insekt gajl'in'sekt
gajl'o'tanin gajl'o'tan'in gajl'ot'an'in
gajn gaj'n
gajn'ad gaj'n'ad
gajn'at gaj'n'at
gajn'aĵ gaj'n'aĵ
gajn'il gaj'nil
gajn'it'aĵ gaj'nit'aĵ
gajn'kapabl gaj'n'kapabl
gajn'kar'tar gajn'kart'ar
gajn'o'sum gajn'os'um gaj'no'sum
gajn'ol'ist gajn'o'list
gajn'ot gaj'not
gal'anter galant'er
gal'aspekt gal'as'pekt gal'a'spekt
gal'humor gal'hum'or
gal'ile gali'le
gal'ile'an gali'le'an
gal'kolor gal'kol'or
gal'lin'ag gall'in'ag
gal'putor gal'put'or
gal'sekreci gal'se'kre'ci gal'sek're'ci
galag gal'ag
galaksi gal'a'ksi
galaktoz gal'akt'oz
galalit gal'alit gal'a'lit
galant gal'ant
galant'ad gal'ant'ad
galant'aĵ gal'ant'aĵ
galant'ec gal'ant'ec
galant'ul gal'an'tul
galanteri galant'er'i gal'anter'i
galanteri'vend'ej gal'anter'iv'end'ej galant'er'iv'end'ej
galantin galant'in
galapag gal'a'pag
galat gal'at
galat'uj gal'a'tuj
galat'uj gal'at'uj gal'a'tuj
galate galat'e gal'at'e
galati galat'i
galb'it gal'bit
galban galb'an
galbul gal'bul galb'ul
galbul'ed galb'ul'ed
gale gal'e
gale'ret galer'et
gale'ros'klav galer'os'klav galer'o'sklav
gale'rul galer'ul
galeas gale'as gal'e'as
galeg gal'eg
galeg'uj gal'eg'uj
galegi galeg'i
galen gale'n
galeopitek gale'opi'tek gale'o'pitek
galer'uj gale'ru'j
galeri galer'i
galeri'an galer'ia'n
galeri'ist galer'i'ist
gali gal'i
galici gali'ci
galikan gali'kan
galilej gali'le'j
galimati gali'mat'i
galimati'an gali'mat'ia'n
galin gali'n gal'in
galin'o'form gali'no'form
galin'ul gal'inul gali'nul
galinag galin'ag
galinag galin'ag gali'n'ag
galinag'eg galin'ag'eg gali'n'ag'eg
galinag'et galin'ag'et gali'n'ag'et
galinag'naz galin'ag'naz gali'n'ag'naz
galinol galin'ol
galion gali'on
galiot gali'ot
galiot'an gali'ot'an gali'o'tan gal'io'tan
galium gali'um
galjon gal'jon
gall'op'av gal'lop'av gall'o'pav
gall'uj gal'lu'j
galoj gal'o'j
galon gal'on
galon'aĵ gal'on'aĵ
galon'it gal'o'nit
galon'ŝarĝ'it gal'on'ŝarĝ'it
galop gal'op
galop'ad gal'o'pad
galop'ad gal'o'pad gal'op'ad
galop'ant gal'op'ant
galop'danc gal'op'danc
galop'e'gigant galop'eg'ig'ant galop'eg'i'gant
galop'eg gal'o'peg gal'op'eg
galop'et gal'op'et gal'o'pet
galop'ig gal'o'pig
galop'ig'ant gal'opi'gant galop'i'gant gal'o'pig'ant
galop'int gal'o'pint
galop'ir gal'o'pir
galop'len gal'o'plen
galop'rapid galop'rap'id
galop'ul gal'opul gal'o'pul
galop'vetur galop'vet'ur
galoŝ'fabrik'ist galoŝ'fa'brik'ist
galus gal'us
galvan gal'van
galvan'ad gal'vanad gal'van'ad
galvan'aĵ gal'van'aĵ
galvan'ism gal'van'ism
galvan'iz gal'van'iz
galvan'iz'ad gal'van'iz'ad
galvan'iz'it gal'van'iz'it
galvan'o'kaŭter galvan'ok'aŭt'er
galvan'o'plastik galvan'op'last'ik
galvan'ot'ip galvan'o'tip gal'van'ot'ip
gam'aspekt'ro'metri gama'spektr'o'metri gama'spekt'ro'metri
gam'bet gamb'et
gam'komplet gam'kom'plet
gam'nom gam'n'om
gam'not gam'n'ot
gama'globulin gama'globul'in gama'glob'ul'in
gama'kvantum gama'kvant'um
gama'radi gamar'ad'i
gamb'ov'jol gam'bov'jol gamb'o'vjol
gambi gamb'i gam'bi
gambi'an'in gamb'ia'ni'n gam'bi'an'in
gambit gamb'it
gambrin gamb'rin
gamelan gamel'an
gamet gam'et
gamet'o'fit gam'e'tof'it gam'et'o'fit
gamet'uj gam'et'uj gam'e'tuj
gami gam'i
gamopetal gam'o'petal
gang'ob'ord gang'o'bord
gang'renit gangren'it
gangli gang'li
gangli'it gang'li'it
gangli'op'legi gangli'o'plegi
ganglion gangli'on
gangren gang'ren
gangster gang'ster
gangster'aspekt gangster'a'spekt
gangster'em gang'ster'em
gangster'ism gang'ster'ism
gangster'ul gang'ster'ul
gant'ist'in gant'is'tin
gant'o'fabrik gant'o'fa'brik
gant'sekci gant'sekc'i
gap'aĉ'ant gap'a'ĉant
gap'e'gant gap'eg'ant
gap'o'plen gap'op'len
gap'rigard'ant gap'rig'ar'dant
garanti'atest garanti'a'test
garaĝ'posed'ant garaĝ'po'se'dant
garb'ig'ant garb'i'gant
garb'opal'is garb'op'alis garb'o'palis
gard'an'tar gard'ant'ar
gard'anĝel gard'an'ĝel
gard'atent gard'a'tent
gard'est'ar gard'e'star
gard'i'star'estr gard'ist'ar'estr
gard'is'tin gard'ist'in
gard'is'tin'aĉ gard'ist'in'aĉ
gard'is'tot'ur gard'ist'ot'ur gard'ist'o'tur
gard'ist'ar gard'i'star
gard'ist'ara'n gard'i'star'an
gard'ist'in'ar gard'is'tin'ar
gard'ist'o'dom gard'ist'od'om
gard'o'dom gard'od'om
gard'o'entrepren gard'o'entre'pren
gard'o'kamera gard'o'kamer'a
gard'o'lok gard'ol'ok
gard'o'punkt gard'op'unkt
gard'o'rimed gard'o'rim'ed gard'or'i'med
gard'o'soldat gard'o'sold'at gard'os'old'at
gard'o'star'ant gard'os'tar'ant
gard'o'star'int gard'os'tar'int
gard'o'tur gard'ot'ur
gard'ob'est gard'o'best
gard'observ gard'ob'serv
gard'od'o'met gard'od'om'et gard'o'dom'et
gard'ofic'ist gard'o'fi'cist
gard'oficir gard'ofic'ir
gard'om'al'dorm gard'o'mal'dorm
gard'op'art gard'o'part
gard'orest gard'o'rest
gard'ost'a'rad gard'os'tar'ad gard'o'star'ad
gard'ost'ar gard'o'star
gard'ost'ar gard'os'tar gard'o'star
gard'posten'ul gard'po'sten'ul
gard'soldat gard'sold'at
gardeni gard'en'i
garn'a'ĵet garn'aĵ'et
garn'aĵ'kov'rit garn'aĵ'kovr'it
garnitur garn'i'tur garn'it'ur
garnizon garn'i'zon garn'izo'n
garnizon garn'izo'n
garnizon'an garn'izo'nan garn'iz'onan
garnizon'aĵ garn'izo'n'aĵ garn'i'zon'aĵ
garnizon'ej garn'i'zon'ej garn'izo'ne'j
garnizon'ig'it garn'i'zon'ig'it
gas'balon gas'bal'on
gas'bezon gas'be'zon
gas'botel gas'bo'tel
gas'bru'lil gas'brul'il
gas'central gas'cent'ral gas'centr'al
gas'cistern gas'cis'tern gas'ci'stern gas'ci'ster'n
gas'depon'ej gas'de'pone'j
gas'diplomati gas'diplomat'i gas'diplom'at'i
gas'disput gas'di'sput gas'dis'put
gas'distribu gas'distr'i'bu
gas'ekspluat'ad gas'eks'plu'at'ad
gas'eksport gas'ek'sport
gas'eksport'ad gas'ek'sport'ad
gas'el'teri'gej gas'el'ter'ig'ej gas'el'te'rig'ej
gas'epok gas'e'pok
gas'fabrik gas'fa'brik
gas'fabrik'ej gas'fa'brik'ej
gas'faktur gas'fak'tur gas'fakt'ur
gas'firma gas'firm'a
gas'forn gas'for'n
gas'fornel gas'forn'el
gas'industri gas'indus'tri gas'ind'u'stri
gas'inter'romp gas'in'ter'romp
gas'kamen gas'kame'n
gas'kamion gas'kam'ion
gas'kolekt gas'ko'lekt
gas'komerc'ad gas'kom'erc'ad
gas'kompani gas'kompan'i gas'kom'pan'i
gas'konduk'il gaskon'duk'il
gas'kontrakt gaskon'trakt
gas'kontrol'ist gas'kontr'ol'ist
gas'koridor gas'kori'dor
gas'lantern gas'lan'tern gas'lant'er'n
gas'liver gas'li'ver gas'liv'er
gas'liver'ad gas'liv'e'rad gas'li'ver'ad
gas'liver'ant gas'li'ver'ant
gas'lum'it gas'lu'mit
gas'merkat gas'mer'kat
gas'milit gas'mil'it gas'mi'lit
gas'min'ad gas'mi'n'ad
gas'molekul gas'mole'kul gas'mol'ek'ul
gas'mort'ig gas'mor'tig
gas'motor gas'mot'or
gas'ob'otel gas'o'botel gas'ob'o'tel
gas'produkt'ej gas'pro'dukt'ej
gas'proviz'ad gas'prov'iz'ad
gas'pump'il gas'pum'pil
gas'radi gas'rad'i
gas'tam gast'am
gas'tamul gast'am'ul
gas'tar gast'ar
gas'tavol gast'av'ol
gas'tem'ul gast'e'mul
gas'tig gast'ig
gas'tig'at gast'ig'at
gas'tig'it gast'ig'it
gas'tigl'and gast'ig'land gast'i'gland
gas'tigl'and gast'ig'land gast'i'gland gast'igl'and
gas'tin gast'in
gas'tint gast'int
gas'transit gas'trans'it gastr'ans'it
gas'transport gastr'ans'port gas'trans'port gastr'an'sport
gas'trit gastr'it
gas'trit gastr'it gast'rit
gas'turbin gas'turb'in gast'urb'in
gas'u'mit gas'um'it
gas'ven'dej gas'vend'ej
gas'vin gas'vi'n
gaskon gas'kon
gaskon'uj gas'kon'uj
gaskoni gaskon'i gas'koni
gasogen gas'o'gen
gasometr gas'o'metr
gaspar gas'par
gast'e'jet gas'te'jet gast'ej'et
gast'ej gas'te'j
gast'ej'an gas'te'ja'n
gast'ej'estr'in gast'ej'e'stri'n
gast'ej'ist gas'te'j'ist
gast'ej'mastr'in gast'ej'mast'rin
gast'ej'o'mastr gast'ej'om'astr
gast'ej'ŝtup'ar gas'te'j'ŝtup'ar
gast'em gas'tem
gast'em'ec gas'tem'ec
gast'famili'an gast'fam'i'lian gast'fa'mili'an
gast'i'gant gas'tig'ant gast'ig'ant
gast'i'gant gast'ig'ant
gast'i'gant'in gast'ig'anti'n
gast'i'gist gas'tig'ist gast'ig'ist
gast'ig'ad gas'tig'ad
gast'ig'aĉ gas'tig'aĉ
gast'ig'ej gast'i'gej gas'tig'ej
gast'ig'em gas'tig'em
gast'ig'em gast'i'gem gas'tig'em
gast'ig'int gas'tig'int
gast'ig'ont gas'tig'ont
gast'lud'ant gast'lu'dant
gast'muzik'ist gast'muz'i'kist
gast'nombr gast'n'ombr
gast'o'kun'ven gast'ok'u'n'ven
gast'o'salon gast'o'sal'on gast'os'alo'n
gast'o'slip gast'os'lip
gast'od'om gast'o'dom
gast'parol'ant gast'par'o'lant
gast'preleg gast'pre'leg
gast'preleg'ant gast'pre'le'gant
gast'preleg'ont gast'pre'leg'ont
gast'profesor gast'pro'fe'sor
gast'profesor'in gast'pro'fe'sor'in
gast'rajt gas'trajt
gast'ro'hepat gastr'o'hepat
gast'rol gastr'ol gas'trol
gast'ul gas'tul
gasteromicet gast'er'o'micet
gasteroste gast'e'rost'e
gaston gast'on gas'ton
gastr'enter'olog gas'trent'er'olog
gastr'in gast'rin
gastr'intest gastr'in'test
gastr'o'duoden'ostomi gastr'od'u'od'en'ostomi gastr'od'u'od'en'o'stomi
gastr'o'enter'it gast'ro'enter'it
gastr'o'enter'olog gast'ro'enter'olog
gastr'o'plasti gastr'o'plast'i gastr'op'last'i
gastr'o'ptoz gastr'opt'oz gast'ro'ptoz
gastr'o'ulcer gast'ro'ulcer
gastr'os'kopi gastr'o'skopi gastr'o'skop'i
gastr'ostomi gastr'o'stomi
gastr'otomi gastr'o'tomi gas'trot'om'i
gastrofil gastr'o'fil
gastroknemi gastr'ok'ne'mi gast'rok'ne'mi
gastronom gastr'on'om
gastronomi gastronom'i
gastropod gast'ro'pod gastr'op'od gas'trop'od
gastrul gastr'ul gast'rul gas'trul
gavial gavi'al
gaz'lu'mat gaz'lum'at
gaz'o'simil gaz'os'i'mil gaz'o'sim'il
gazal gaz'al
gazel gaz'el
gazel'in gaz'e'lin gaz'eli'n
gazet gaz'et
gazet'agent'ej gazet'a'gent'ej
gazet'ar gaz'e'tar
gazet'ar'inform gazet'ari'n'form
gazet'ar'salon gaz'e'tars'alo'n
gazet'artikol gazet'artik'ol
gazet'aĉ gaz'e'taĉ
gazet'bub gaz'et'bub
gazet'bud gaz'et'bud
gazet'direktor gazet'direkt'or gazet'di'rektor
gazet'ej gaz'et'ej gaz'e'te'j
gazet'el'don'ej gaz'e'tel'don'ej gaz'et'el'don'ej
gazet'el'don'ist gaz'e'tel'don'ist
gazet'el'tond'aĵ gaz'e'tel'tond'aĵ
gazet'et gaz'e'tet gaz'et'et
gazet'firm gaz'et'firm
gazet'flik'aĵ gaz'et'flik'aĵ
gazet'foli gazet'fol'i gaz'et'foli
gazet'fond gaz'et'fond
gazet'ilustr'ist gazet'il'us'trist gazet'i'lustr'ist
gazet'ist gaz'et'ist
gazet'kampanj gazet'kampan'j
gazet'kel gaz'et'kel
gazet'kiosk gaz'et'kiosk
gazet'kolekt gazet'ko'lekt
gazet'kolon gazet'kol'on gaz'et'kolon
gazet'komunik gazet'komun'ik
gazet'le'gant gazet'leg'ant gaz'et'leg'ant
gazet'leg'ad gaz'et'leg'ad
gazet'merkat gazet'mer'kat
gazet'notic gazet'not'ic gaz'etn'ot'ic
gazet'ofic'ej gaz'et'ofic'ej gaz'e'tof'ic'ej
gazet'organiz gazet'organ'iz
gazet'ot'ek gazet'o'tek gaz'e'tot'ek gaz'et'ot'ek
gazet'paĝ gaz'et'paĝ
gazet'posed'ant gazet'po'se'dant
gazet'pres'ad gazet'pre'sad
gazet'raport'ist gaz'e'trap'ort'ist
gazet'redaktor gazet'redakt'or
gazet'reklam gazet're'klam
gazet'serv gaz'et'serv
gazet'susur gazet'su'sur gaz'et'susur
gazet'uj gaz'e'tuj gaz'et'uj
gazet'ul gaz'et'ul gaz'e'tul
gazet'ven'dej gazet'vend'ej
gazet'ven'dej gazet'vend'ej gaz'et'vend'ej
gazet'vend'ad gaz'et'vend'ad
gazet'vend'ist gazet'ven'dist
gazet'ĉef gaz'et'ĉef
gazet'ŝir'ant gaz'et'ŝir'ant
gazon gaz'on
gazon'bed gaz'on'bed
gazon'ej gaz'on'ej
gazon'hoke gazon'hok'e
gazon'il gaz'o'nil
gazon'pec gaz'on'pec
gazon'tond'il gazon'ton'dil
gaŭl'o'roman'id gaŭl'or'om'an'id
gaŭli gaŭl'i
gaŭlteri gaŭl'teri
ge'a'mant ge'am'ant
ge'aktor ge'akt'or
ge'alt'rang'ul ge'alt'ran'gul ge'al'tra'n'gul
ge'am'at ge'a'mat
ge'amor'ist ge'a'mor'ist
ge'atest'ant ge'a'test'ant
ge'aŭskult'an'tar ge'aŭskult'ant'ar
ge'aŭtor ge'aŭ'tor ge'aŭt'or
ge'baron ge'bar'on
ge'bicikl ge'bi'cikl
ge'bon'ul ge'bo'nul
ge'bu'bet ge'bub'et
ge'civit'an ge'ci'vi'tan ge'ci'vit'an
ge'dan'cist ge'danc'ist
ge'danc'ant'ar ge'danc'an'tar
ge'diplo'mit ge'diplom'it
ge'doktor ge'dok'tor ge'dokt'or
ge'eduk'ad ge'e'duk'ad ge'ed'u'kad
ge'edz'i'gant ge'edz'ig'ant
ge'edz'iĝ'o'pet ge'edz'iĝ'op'et
ge'edz'iĝ'vojaĝ ge'edz'iĝ'voj'aĝ
ge'ekonomi'ist ge'ekonom'i'ist ge'eko'nom'i'ist ge'e'kon'om'i'ist
ge'eminent'ul ge'e'min'ent'ul ge'em'ine'n'tul ge'emi'ne'n'tul ge'emi'n'ent'ul
ge'fa'mul ge'fam'ul
ge'famili'an ge'fam'i'lian ge'fa'mili'an
ge'favor'at ge'fav'or'at ge'fa'vor'at ge'fav'o'rat
ge'festen'ant ge'fest'enant ge'fe'sten'ant
ge'fianĉ ge'fi'anĉ
ge'fianĉ'ig ge'fi'anĉ'ig
ge'fianĉ'iĝ ge'fi'anĉ'iĝ
ge'fianĉ'iĝ'ad ge'fi'anĉ'iĝ'ad
ge'fil'et ge'fi'let
ge'fleg'ist ge'fle'gist
ge'flu'gant ge'flug'ant
ge'gast'i'gant ge'gast'ig'ant ge'gas'tig'ant
ge'gast'ig'ont ge'gas'tig'ont
ge'hero ge'her'o
ge'infan ge'in'fan
ge'inter'ven'ant ge'in'ter'ven'ant
ge'interes'it ge'inter'e'sit ge'in'ter'e'sit
ge'irland'an ge'ir'land'an ge'ir'lan'dan
ge'japan'an gej'a'pan'an
ge'jun'ul gej'u'nul
ge'kamarad gek'amar'ad
ge'kamarad gek'amar'ad gek'a'mar'ad gek'am'a'rad
ge'kapt'int ge'kap'tint
ge'kastel'mastr gek'a'stel'mastr gek'as'tel'mastr
ge'kelner ge'kel'ner gek'el'ner
ge'klient ge'kli'ent
ge'knab gek'nab
ge'knab'et gek'nab'et gek'n'a'bet
ge'kok gek'ok
ge'koleg gek'o'leg
ge'komiz ge'kom'iz
ge'kompan gek'om'pan ge'kom'pan
ge'kon'at gek'on'at
ge'konfirm'ot ge'kon'firm'ot gek'on'firm'ot
ge'kongres'an ge'kongr'e'san gek'on'gres'an
ge'kor gek'or
ge'korespond'ant gek'o'respond'ant
ge'kred'ant ge'kre'dant gek're'dant
ge'kroat gek'ro'at
ge'kuir'ist gek'u'ir'ist
ge'kun'labor'ant gek'u'n'labor'ant gek'u'n'lab'or'ant
ge'kun'lud'ant gek'u'n'lu'dant gek'u'n'lud'ant
ge'labor'ant gel'a'bor'ant ge'lab'or'ant
ge'labor'ist gel'a'bor'ist
ge'lern'ant gel'er'n'ant
ge'lern'ant'ar gel'er'nan'tar
ge'lern'ej gel'er'ne'j
ge'lern'ej'an gel'er'ne'ja'n
ge'lern'int gel'er'n'int
ge'mal'jun'ul gem'al'ju'nul gem'al'jun'ul
ge'markiz ge'mark'iz
ge'mars'an ge'mar'san gem'ar'san
ge'meti'ist gem'et'i'ist ge'met'i'ist
ge'mil'ord gem'il'ord gem'i'lord
ge'misi'ist gem'is'i'ist ge'mis'i'ist
ge'mizer'ul gem'izer'ul gem'iz'e'rul
ge'muel'ist gem'u'el'ist gem'u'e'list
ge'najbar ge'naj'bar gen'a'j'bar
ge'nobel gen'o'bel
ge'pacient ge'pac'i'ent
ge'part'op'ren'ant ge'part'o'pren'ant
ge'patrol'ing'van ge'patr'o'lingv'an
ge'person ge'pers'on ge'per'son
ge'polic'an ge'po'lic'an ge'pol'ic'an
ge'politik'ist ge'poli'tik'ist ge'po'liti'kist
ge'prebend'ul ge'pre'bend'ul
ge'pri'zonul ge'prizon'ul ge'pri'zon'ul
ge'princ'id ge'pri'n'cid
ge'profesor ge'pro'fe'sor
ge'rektor ge'rekt'or
ge'reĝ'id ger'eĝ'id
ge'rus ger'us
ge'salajr'ul ge'sal'a'j'rul
ge'sekretari ge'sekret'ari ge'sek'ret'ari ge'sek're'tar'i
ge'ser'vant ge'serv'ant
ge'ser'vist ge'serv'ist
ge'serv'i'star ge'ser'vist'ar ge'serv'ist'ar
ge'sinjor ge'sin'jor
ge'star gest'ar
ge'stud'ant gest'u'dant
ge'student gest'u'dent ge'stud'ent
ge'tajlor ge'tajl'or
ge'tenis'ist ge'ten'is'ist get'e'nis'ist
ge'turist ge'tur'ist get'ur'ist
ge'ven'dist ge'vend'ist
ge'vetur'ant ge've'tur'ant
ge'vilaĝ'an ge'vil'aĝ'an
ge'vir'gul ge'virg'ul
ge'vir'tul ge'virt'ul
ge'vojaĝ'ant ge'voj'aĝ'ant
ge'ĝemel ge'ĝem'el
ge'ĝis'os'tul ge'ĝis'ost'ul
geastr ge'astr
geastr'ac ge'astr'ac
gefire ge'fi're
gehen ge'hen
gej ge'j
gej'in ge'jin
gej'unu'lar gej'u'nul'ar ge'jun'ul'ar
gej'unu'let gej'u'nul'et ge'jun'ul'et
gejser gej'ser
gek'a'rul ge'kar'ul gek'ar'ul
gek'ar ge'kar
gek'ip'ran gek'i'pra'n
gek'lu'ban gek'lub'an ge'klub'an
gek'nab'ar ge'knab'ar gek'n'a'bar
gek'on'at'ul gek'on'a'tul ge'kon'at'ul
gek'u'nul ge'kun'ul
gek'urs'an ge'kurs'an gek'ur'san ge'kur'san
gek'uz ge'kuz
gek'uz'et ge'kuz'et
gel'eg'ant ge'leg'ant gel'e'gant
gel'ord ge'lord
gel'u'dist ge'lud'ist
gelat ge'lat
gelat gel'at ge'lat
gelat'in'iĝ ge'latin'iĝ
gelaten gelat'en ge'lat'en gel'a'ten
gelaten gelat'en gel'a'ten
gelaten'aĵ gelat'en'aĵ gel'a'ten'aĵ ge'lat'en'aĵ
gelaten'brom'id gelat'en'brom'id
gelaten'ec gelat'en'ec
gelaten'iĝ gelat'en'iĝ
geloz ge'loz gel'oz
gem'agnat ge'magnat ge'mag'n'at
gem'al'san'ul ge'mal'san'ul
gem'art ge'mart
gem'astr ge'mastr
gem'et ge'met
gem'on'duma'n ge'mond'um'an gem'ond'um'an ge'mon'duma'n
gemut ge'mut gem'ut
gen ge'n
gen'ar ge'n'ar
gen'aĵ ge'n'aĵ
gen'de'ven gen'dev'en
gen'kombin gen'komb'in gen'kom'bi'n
gen'lini gen'lin'i
gen'manipul'ad gen'mani'pul'ad gen'man'ip'ul'ad
gen'ov ge'nov
gen'pri'labor'it gen'pri'lab'o'rit gen'pri'lab'or'it
gen'region gen'regi'on genr'eg'ion
gen'rob'az'it genr'ob'az'it genr'o'baz'it
gen'tan gent'an
gen'teknik gent'e'knik
gen'teknik'ist gent'e'knik'ist gent'ek'ni'kist
gen'teknologi gent'ek'n'ologi gent'ek'n'olog'i gent'ek'no'log'i
gen'venen gen'ven'en
gencian gen'cian
gencian'ac gen'cian'ac
gencian'likvor gen'cian'likvor gencian'likv'or
gene'par ge'nep'ar
gene'rat gen'erat gener'at
gene'rem gener'em ge'ner'em
gene'rit gener'it
gene'rit gener'it ge'ner'it
genealog gene'a'log
genealogi genealog'i
geneaologi gene'a'ologi gene'a'olog'i
gener ge'ner
gener ge'ner gen'er
gener'ad gene'rad
gener'ad gene'rad ge'ner'ad
gener'alism general'ism
gener'ant ge'ner'ant
gener'aĵ ge'ner'aĵ
gener'il gen'er'il ge'ner'il
gener'iĝ ge'ner'iĝ
gener'iĝ gen'er'iĝ ge'ner'iĝ
gener'ot gene'rot gen'erot
gener'pov ge'ner'pov
generaci gene'raci gener'ac'i
generaci'an gene'raci'an gener'ac'ia'n
generaci'ar gene'raci'ar
generaci'ul gene'raci'ul
general gener'al gene'ral
general'adjudant gener'al'adjudant
general'ar gener'al'ar gene'ral'ar
general'ec gene'ral'ec
general'edz'in gene'ral'edz'in
general'ej gener'ale'j gene'ral'ej
general'fili'n gener'alf'ili'n gene'ral'fili'n
general'major gener'alm'a'jor
general'stab gener'al'stab gene'ral'stab
general'stab'ej gene'ral'stab'ej gener'al'stab'ej
generator gener'ator gene'rat'or
generator gener'ator gene'rat'or gen'erat'or
genetik gene'tik gen'etik
genetik'aĵ gen'etik'aĵ gene'tik'aĵ
genetik'ist gene'tik'ist gen'etik'ist
geni ge'ni gen'i
geni gen'i
geni'aĵ ge'ni'aĵ
geni'ec ge'ni'ec
geni'kandidat geni'kandid'at geni'kandi'dat
geni'u'lin geni'ul'in gen'iu'lin
geni'ul ge'ni'ul
genist gen'ist
genist'ej gen'ist'ej ge'nis'te'j
genitiv ge'nit'iv gen'it'iv
genocid ge'noc'id
genocid ge'noc'id gen'o'cid
genocid'int ge'noc'id'int
genot ge'not gen'ot
genotip genot'ip gen'o'tip ge'not'ip
genr'on'om genr'o'nom gen'ro'nom
gent'ar gen'tar
gent'o'fond'int gen'tof'ond'int
gent'o'nom gen'ton'om gent'on'om
gent'unu'ig gen'tun'u'ig
genu gen'u
genu'ad gen'u'ad
genu'alt gen'u'alt
genu'an gen'u'an
genu'ant gen'u'ant
genu'artik genu'ar'tik gen'u'artik
genu'buk gen'u'buk
genu'et gen'u'et
genu'fal gen'u'fal
genu'fal'int gen'u'fal'int
genu'fleks gen'u'fleks
genu'fleks'et gen'u'fleks'et
genu'form gen'u'form
genu'hav gen'u'hav
genu'i'iĝ gen'u'i'iĝ
genu'ig gen'u'ig
genu'ig'it gen'u'ig'it
genu'ing gen'u'ing
genu'int gen'u'int
genu'iĝ gen'u'iĝ
genu'iĝ'ad gen'u'iĝ'ad
genu'iĝ'ant gen'u'iĝ'ant
genu'iĝ'int gen'u'iĝ'int
genu'kav gen'u'kav ge'nuk'av
genu'kubut ge'nuk'u'but
genu'kusen ge'nukus'en
genu'kuŝ gen'u'kuŝ
genu'ost gen'u'ost
genu'pantalon genu'pan'talon
genu'part gen'u'part
genu'refleks genu're'fleks
genu'sid gen'us'id
genu'star gen'us'tar
genu'ŝir'mil genu'ŝirm'il
geo'botanik geo'bot'an'ik geo'bo'tan'ik
geo'ekonomi geo'ekonom'i geo'eko'nom'i geo'e'kon'om'i
geo'ekonomi'kist geo'ekonomik'ist geo'ekonom'ik'ist
geo'fic'ist geo'fi'cist ge'ofic'ist
geo'inĝenieri geo'inĝenier'i geo'inĝeni'er'i
geo'kultur ge'okul'tur ge'okult'ur
geo'lokaliz geo'lokal'iz geo'lok'aliz
geo'lokaliz'ad geo'lok'aliz'ad geo'lokal'iz'ad
geo'merkat'um'ad geo'mer'kat'um'ad ge'omer'kat'um'ad
geo'navig'ad geo'nav'ig'ad
geo'patogen geo'pat'o'gen
geo'sekur'ec geo'se'kur'ec
geo'strategi geo'strateg'i geo'strat'eg'i
geo'termi geoterm'i geo'term'i
geo'termik geoterm'ik
geocentr geo'centr
geod ge'od
geodinamik geo'dinamik geo'dinam'ik
geofagi geo'fag'i
geofizik geo'fizik
geograf geo'graf
geograf'in geografi'n geo'grafi'n
geografi geograf'i geo'grafi
geografi'aĵ geo'grafi'aĵ
geografi'ec geo'grafi'ec
geografi'ist geo'grafi'ist geograf'i'ist
geografi'lecion geograf'ile'cion
geografi'libr geo'grafi'libr
geografi'stud geo'grafi'stud
geoid ge'oid geo'id
geokemi geo'kemi
geokronologi geo'kronologi geo'kron'ologi
geolog geo'log ge'olog
geologi geolog'i ge'ologi
geologi'ist ge'ologi'ist geolog'i'ist
geomanci geo'man'ci
geometr geo'metr
geometr'ed geo'metr'ed
geometri geometr'i geo'metri
geometri'ist geometr'i'ist geo'metri'ist
geomorfologi geo'morfologi geo'morf'ologi
geopolitik geo'politik geo'poli'tik
geopolitik'ist geo'politik'ist geo'poli'tik'ist geo'po'liti'kist
georg'aniz'ant ge'organiz'ant ge'organ'iz'ant
georg'ia'n ge'orgi'an
georgik georg'ik
georgin georg'in ge'orgi'n
geosfer geo'sfer
geosinklinal geo'sinklinal
geoteknik geo'teknik geo'te'knik
geoterm geo'term
geoterm'ism geo'term'ism
geotropism geo'tropism geo'trop'ism
geotrup geo'trup
geotrup'ed geo'trup'ed
ger'an ge'ran
ger'bilet gerbil'et
ger'eĝ ge'reĝ
gerani ge'ran'i ger'an'i
geranial gerani'al ger'an'ial ge'ran'ial
gerard ger'ard
gerbil ger'bil
geriatri geriatr'i ger'i'atri
geriatri'ist geriatr'i'ist ger'i'atri'ist
geril ger'il
geril'ad ger'i'lad ger'il'ad
geril'an ger'i'lan ger'il'an
geril'ant ger'i'lant ger'il'ant
geril'ist ger'i'list
gerion ger'ion ge'rio'n
geris ger'is
gerlen ger'len
german ger'man
german'aĵ ger'man'aĵ
german'de'ven german'dev'en ger'man'dev'en
german'ec ger'man'ec
german'em ger'man'em
german'in germani'n ger'mani'n
german'kultur german'kult'ur ger'mank'ul'tur
german'land ger'man'land
german'land'an german'lan'dan ger'man'land'an
german'lingv ger'man'lingv
german'lingv'an ger'man'lingv'an
german'lingv'i ger'man'lingv'i
german'lingv'uj ger'man'lingv'uj
german'nask'it german'n'a'skit
german'o'fobi ger'man'o'fobi
german'parol'ant german'par'o'lant
german'region german'regi'on
german'uj ger'manu'j ger'man'uj
german'ŝajn ger'man'ŝajn
german'ŝtat ger'man'ŝtat
germani german'i ger'mani
germani'an german'ia'n ger'mani'an
germani'at ger'mani'at
germani'net ger'mani'net
germanik german'ik
gernezej ger'ne'ze'j
geront ger'ont
geront'ologi ger'ontologi
gertrud ger'trud
gerundi ge'run'di ge'rund'i ger'u'n'di
gerundi ge'rund'i
gervaz ger'vaz
gest'a'dant gest'ad'ant
gest'at ge'stat
gest'aĝ'ant ge'staĝ'ant
gest'hal'tig gest'halt'ig
gestap'an gest'a'pan
geta get'a
geŭz'o'bier geŭz'obi'er
gibelin gib'eli'n gib'e'lin
giberelin gib'er'e'lin gib'e'rel'in
gibon gib'on
gibraltar gib'ral'tar
giga'bajt gig'a'bajt
giga'dolar giga'do'lar
giga'elektron'volt giga'elektr'on'volt giga'elektro'n'volt
giga'herc gig'a'herc
giga'tun gig'at'u'n
giga'vat gig'av'at
gigant'aĉ giga'n'taĉ
gigant'eg giga'n'teg
gigant'et giga'n'tet
gigant'ig giga'n'tig
gigant'in giga'n'tin
gigant'infan giga'n'tin'fan
gigant'o'mani giga'n'toman'i gigant'om'an'i
gigant'o'pord'eg gigant'op'ord'eg
gigant'ul giga'n'tul
gigol gig'ol
gimnastik gimnast'ik
gimnastik'ad gimnast'ik'ad
gimnastik'ant gimnast'ik'ant gimnast'i'kant
gimnastik'aĵ gimnast'ik'aĵ
gimnastik'ej gimnast'ik'ej
gimnastik'et gimnast'ik'et
gimnastik'il gimnast'ik'il
gimnastik'instru'ist gimnast'ik'instru'ist
gimnastik'ist gimnast'ik'ist gimnast'i'kist
gimnastik'o'ŝu gimnast'ik'o'ŝu
ginekolog'in ginekologi'n
ginekologi ginekolog'i
gingival gingiv'al
gipaet gip'a'et
gips'ad gip'sad
gips'fasad gips'fa'sad
gips'mineral gips'min'e'ral gips'mi'ner'al
gips'morter gips'mort'er
gips'o'bandaĝ gips'o'band'aĝ gips'ob'and'aĝ
gips'o'figur gip'sof'ig'ur
gips'op'lat gips'o'plat
gips'ul gip'sul
gipsofil gip'sof'il gips'o'fil
gipur gip'ur
gir'eg'ant gir'e'gant
gir'o'magnet gir'om'a'gnet
gir'rapid gir'rap'id
girland gir'land
girland'it gir'land'it
girland'o'plen girland'op'len gir'land'op'len
giromitr gir'o'mitr
giromitrin giromitr'in gir'o'mitr'in gir'om'itri'n
giroskop gir'o'skop
gist'o'pulvor gist'opul'vor gist'o'pulv'or
gist'pulvor gist'pulv'or
gitar'akompan gitar'a'kompan
gitar'lu'dant gitar'lud'ant
gitar'muzik gitar'muz'ik
glac'ie'frost glaci'e'frost glaci'ef'rost
glac'io'kovr'il glaci'o'kovr'il glaci'ok'ovr'il
glac'io'vezik glaci'o'vezik
glac'io'ŝrank glaci'o'ŝrank
glac'ovi'ŝil glac'o'viŝ'il
glace glac'e
glace'aĵ glac'e'aĵ
glace'ig glac'e'ig
glace'ig'it glac'e'ig'it
glaci glac'i
glaci'amas glac'iam'as
glaci'anas glac'ia'nas
glaci'are glac'ia're
glaci'aĵ'o'konus glaci'aĵ'ok'on'us
glaci'aĵ'vend'ist glaci'aĵ'ven'dist
glaci'ban glac'i'ban
glaci'benk glac'i'benk
glaci'blok glac'i'blok
glaci'bul glac'i'bul
glaci'bul'aĵ glac'i'bul'aĵ
glaci'degel glac'ide'gel
glaci'eben'aĵ glac'ie'ben'aĵ
glaci'ej glac'ie'j
glaci'epok glac'ie'pok
glaci'er'et glaci'e'ret glac'ie'ret
glaci'faktur glaci'fakt'ur glac'i'faktur
glaci'fand'iĝ glac'i'fand'iĝ
glaci'flos'aĵ glac'i'flos'aĵ
glaci'fos'il glac'i'fos'il
glaci'frid glac'i'frid
glaci'frost'it glac'i'frost'it
glaci'glit'ad glac'igl'it'ad
glaci'gut glac'ig'ut
glaci'hoke glac'i'hoke
glaci'i'gant glaci'ig'ant glac'i'ig'ant
glaci'ig glac'i'ig
glaci'ig'ad glac'i'ig'ad
glaci'ig'il glac'i'ig'il
glaci'ig'it glac'i'ig'it
glaci'insul glac'i'insul
glaci'it glac'i'it
glaci'iĝ glac'i'iĝ
glaci'iĝ'ant glac'i'iĝ'ant
glaci'iĝ'int glac'i'iĝ'int
glaci'karot glac'ik'ar'ot
glaci'katen glac'ik'at'en
glaci'kel glac'ik'el
glaci'konus glac'ikon'us
glaci'kor glac'ikor
glaci'kovr'aĵ glac'ik'ovr'aĵ
glaci'kovr'il glac'ik'ovr'il
glaci'kovr'il'aĵ glac'ik'ovr'il'aĵ
glaci'kovr'it glac'ik'ovr'it
glaci'krev'iĝ glac'ik'rev'iĝ
glaci'kristal glaci'kris'tal glaci'kri'stal
glaci'krust glac'ik'rust
glaci'liver'ist glac'ili'ver'ist
glaci'malv'arm glaci'mal'varm glac'i'malv'arm
glaci'mas glac'i'mas
glaci'mont glac'i'mont
glaci'mur glac'i'mur
glaci'nebul glaci'n'ebul glac'ine'bul
glaci'okul glac'io'kul
glaci'olog glac'io'log
glaci'ologi glaci'olog'i glac'io'log'i
glaci'pec glac'ip'ec
glaci'pec'eg glac'ip'ec'eg
glaci'pend'aĵ glac'ip'end'aĵ
glaci'pingl'et glac'ip'ing'let
glaci'plat glac'ip'lat
glaci'plat'aĵ glac'ip'lat'aĵ
glaci'plen glac'ip'len
glaci'punkt glac'ip'unkt
glaci'rand glac'ir'and
glaci'river glac'ir'iv'er
glaci'rok glac'ir'ok
glaci'romp'il glac'ir'om'pil
glaci'simil glacis'i'mil
glaci'surfac glacis'ur'fac
glaci'tavol glac'it'av'ol
glaci'tavol'aĵ glac'it'av'ol'aĵ
glaci'ten'at glac'it'en'at
glaci'tip glac'it'ip
glaci'ton glac'it'on
glaci'tranĉ glac'it'ranĉ
glaci'tru glac'it'ru
glaci'uj glac'iu'j
glaci'um'it glac'iu'mit glaci'u'mit
glaci'vin glac'iv'in
glaci'voj glac'iv'o'j
glaci'ĉap glac'i'ĉap
glaci'ĉar glac'i'ĉar
glaci'ŝaŭm glac'i'ŝaŭm
glaci'ŝrank glac'i'ŝrank
glaci'ŝrank'et glac'i'ŝrank'et
glaci'ŝu glac'i'ŝu
glacis glac'is
glacis'port'ej glaci'sport'ej
glad'o'tabul glad'ot'a'bul
gladiator glad'i'ator glad'ia'tor
gladiator'majstr glad'ia'tor'majstr glad'i'ator'majstr
glan'do'hav gland'o'hav
glan'du'on gland'u'on
gland'muskol gland'mu'skol gland'musk'ol
gland'o'har glan'do'har
gland'o'simil gland'os'i'mil
glas'harmonik glas'harmon'ik
glas'o'plen glas'op'len
glat'himeni glat'himen'i
glat'i'gant glat'ig'ant
glat'kom'bit glat'komb'it
glat'la'kit glat'lak'it
glat'parol glat'par'ol
glatis glat'is
glav'distanc glav'di'stanc
glav'mor'tig glav'mort'ig
glav'mort'ig'it glav'mor'tig'it
glav'o'port'ant glav'op'ort'ant
glav'ob'at glav'o'bat
glav'om'an glav'o'man
glav'orden glav'ord'en
glav'os'vin'gant glav'o'sving'ant
glav'ozon glav'o'zon
glav'rimen glav'rim'en
glav'salt'ul glav'sal'tul
glav'sonor'ad glav'son'or'ad glav'son'o'rad
glav'te'nil glav'ten'il
glazur'ekspert glazur'ek'spert
glaŭkom glaŭk'om
gli'fos'a'tan gli'fos'at'an
gli'fos'ad'ist gli'fos'a'dist
gli'mant glim'ant
gli'obl'a'stom gli'o'blast'om gli'ob'last'om
gli'teg'lat glit'eg'lat glit'e'glat
gli'tig'ebl glit'ig'ebl
gli'tint glit'int
glicer'o'lipid glicerol'ip'id glicer'ol'ip'id
gliceri glicer'i gli'ceri
glicerid glicer'id
glicerin glicer'in gliceri'n
glicerol glicer'ol
glicerol'fosf'at glicer'ol'fosf'at
glicin gli'ci'n
glik'o'protein glik'o'prote'in glik'o'prot'e'in gli'kopr'ot'e'in
glikogen gli'ko'gen glik'o'gen
glikogen glik'o'gen
glikogen'o'genez glik'o'gen'o'genez
glikogen'ol'iz glikogen'o'liz glik'o'gen'ol'iz
glikokalik glik'o'kalik gli'koka'lik
glikol glik'ol gli'kol
glikoz glik'oz
glikoz'fiks'int glik'oz'fiks'int
glikoz'id glik'oz'id
glim'bri'lant glim'bril'ant
glioksal gli'oks'al gli'ok'sal
glis'ad gli'sad
glis'paraŝut glis'para'ŝut gli'spar'a'ŝut
glis'paraŝut'ant glis'para'ŝut'ant gli'spar'a'ŝut'ant
glit'eg gli'teg
glit'ej gli'te'j
glit'em gli'tem
glit'et gli'tet
glit'fal'ad glit'fa'lad
glit'fal'ant glit'fa'lant
glit'fal'et glit'fa'let
glit'glaci glit'glac'i
glit'i'gant glit'ig'ant
glit'ig gli'tig
glit'ig'at gli'tig'at
glit'ir gli'tir
glit'kalkul'il glit'kalk'ul'il
glit'o'trab glit'ot'rab
glit'ostr'i glit'o'stri
glit'padel glit'pad'el
glit'parol glit'par'ol
glit'um'il glit'u'mil
glit'vetur glit'vet'ur
glit'vetur'ad glit've'tur'ad glit'vet'ur'ad
glob'bakteri glob'bak'teri
glob'kalkul'il glob'kalk'ul'il
glob'muel'il glob'mu'e'lil
glob'o'simil glob'os'i'mil
glob'politik glob'poli'tik
glob'region glob'regi'on
glob'tro'tul glob'trot'ul
globin glob'in
globoskop glob'o'skop
globul glob'ul
globul'est'iĝ glob'ul'est'iĝ
globul'et glob'ul'et
globul'produkt glob'ul'produkt
globulari globul'ari glob'ul'ari
globulari'ac globul'ari'ac glob'ul'ari'ac
globulin globul'in glob'ul'in
globus glob'us
glomerul'o'nefrit glomerul'on'efrit
glor'al'tig glor'alt'ig
glor'avid glor'a'vid
glor'de'ven glor'dev'en
glor'fajr'ad glor'faj'rad
glor'i'gant glor'ig'ant
glor'ig'ad'ant glor'ig'a'dant
glor'kovr'it glor'kov'rit
glor'o'laŭd glor'ol'aŭd
glor'op'len glor'o'plen
glosektomi glos'ektomi glos'ek'tomi
glosin glos'in
glosin'mal'san glos'in'mal'san
glosit glos'it
glosofaring glos'o'faring glos'o'fa'ring
glosolali glos'ol'ali
glosopterid glos'o'pterid glos'opt'er'id
glosopterid'ac glos'op'teri'dac glos'o'pterid'ac
glot'olog glot'o'log
glu'afiŝ'it glu'a'fiŝ'it
glu'etiked glu'etik'ed glu'e'tik'ed
glu'etiket glu'etik'et
glu'glad glugl'ad
glu'i'ĝem glu'iĝ'em
glu'karton'bind'aĵ glu'kart'on'bind'aĵ gluk'art'on'bind'aĵ
glu'kemi gluk'emi
glu'kuri gluk'uri
glu'lini glu'lin'i
glu'makul glum'a'kul
glu'material glu'materi'al glum'a'teri'al glum'at'er'ial
glu'met glum'et
glu'paper glu'pap'er
glu'reklam'il glu're'klam'il
glu'tig glut'ig
glu'tig'ant glut'ig'ant glut'i'gant
glu'tint glut'int
glu'tit glut'it
glucid'o'protein glucid'o'prote'in glucid'op'rot'e'in
gluk'aĉ glu'kaĉ
gluk'itol gluk'i'tol
gluk'o'piran'oz glu'kopi'ran'oz gluk'opi'ran'oz
gluk'ol'iz glu'kol'iz gluk'o'liz
gluk'ozan glukoz'an
glukagon gluk'ag'on
glukoz gluk'oz
glukoz gluk'oz glu'koz
glukoz'amin gluk'oz'amin
glukoz'emi glu'koz'emi gluk'oz'emi
glukoz'id glu'koz'id gluk'oz'id
glukoz'uri gluk'oz'uri
glum'ark glu'mark
glumel glum'el
gluon glu'on
glut'avid glut'a'vid
glut'avid'ul glut'a'vid'ul
glut'o'tik glu'tot'ik glut'ot'ik
glut'perturb glut'per'turb
glut'ul glu'tul
glutam glut'am glu'tam
glutam'amid glut'am'amid
glutam'at glu'tam'at glut'am'at
glutam'in glut'amin
glutar glut'ar glu'tar
glutar'at glu'tar'at
glutation glut'at'ion glut'a'tion
glute glut'e
glute'al glut'e'al
glute'gant glut'eg'ant
glute'j glut'ej
gluten glut'en glute'n
gluten glute'n
gluten'hav glute'n'hav glut'en'hav
gluten'in glute'ni'n glu'teni'n
gnejs'om'ur gnejs'o'mur
gnet'opsid gnet'op'sid
gnom'aspekt gnom'a'spekt gnom'as'pekt
gnomon gnom'on
go'frit gofr'it
go'lul gol'ul
go'lum gol'um
gobang go'bang
gobelin go'be'lin go'bel'in
gobi'oide gobi'oid'e
gobius gobi'us
gobius'ed gobi'u'sed gobi'us'ed
gobius'oid gobi'us'oid
goelet go'e'let
goet go'et
goetit goet'it go'e'tit
gofer go'fer
gogol go'gol
goj go'j
goj'ig go'j'ig
gol'ej go'le'j
gol'flu'dej golf'lu'dej golf'lud'ej
gol'o'fost go'lof'ost
gol'o'lini go'loli'ni go'lol'in'i gol'o'lin'i
gol'u'lin gol'ul'in go'lul'in
gol'uj go'lu'j
golf'baston golf'bast'on
golf'distrikt golf'di'strikt
golf'ej gol'fe'j
golf'et gol'fet
golf'lu'dant golf'lud'ant gol'flu'dant
golf'pantalon golf'pan'talon
golf'pil'ket golf'pilk'et
goliard gol'i'ard
gonad go'n'ad
gonad'o'stimul'in gonad'ost'i'mul'in gonad'o'stim'ul'in
gonad'o'trop'in gonad'ot'ro'pin gonad'o'tro'pin
gondol go'n'dol
gondol'ist go'n'do'list
gong'o'bat gong'ob'at
gongor gong'or
gongor'ism gong'o'rism
gonidi go'ni'di
goniometr go'ni'o'metr
goniometri goniometr'i go'ni'o'metri
gonokok go'nok'ok go'no'kok
gonokok'emi go'nok'ok'emi go'nok'o'kemi go'no'kok'emi
gonokok'oz go'nok'o'koz go'nok'ok'oz go'no'kok'oz
gonore go'n'ore go'nor'e
gontran go'n'tra'n
goril'ec'vizaĝ goril'ec'viz'aĝ
gorĝ'avert gorĝ'a'vert
gorĝ'o'prem gorĝ'op'rem
gorĝ'ob'ru gorĝ'o'bru
gorĝ'os'on gorĝ'o'son
gorĝ'ot'ranĉ'ul gorĝ'o'tranĉ'ul
gosipi go'si'pi
got'liter got'li'ter got'lit'er
gotam got'am go'tam
gotik go'tik got'ik
gotik'aĵ go'tik'aĵ got'ik'aĵ
gotik'stil go'tik'stil
grac'io'plen graci'op'len graci'o'plen
grac'iu'let graci'ul'et
grac'o'plen grac'op'len
graci grac'i
graci'an grac'ia'n
graci'anim grac'ia'nim
graci'fason grac'i'fason
graci'favor grac'i'favor
graci'form grac'i'form
graci'gest grac'ig'est
graci'lini gracil'in'i
graci'mov grac'i'mov
graci'plen grac'ip'len
graci'tali grac'ital'i
graci'ton grac'it'on
graci'ul'in grac'iu'lin
gracil grac'il
grad'ig'ant grad'i'gant
gradaci grad'ac'i
gradual grad'u'al
gradus grad'us
graf'in grafi'n
graf'kastel graf'kast'el
graf'o'fi'lin graf'o'fili'n
graf'o'stat graf'ost'at
graf'ol'and graf'o'land
grafem graf'em
grafi graf'i
grafi'din graf'id'in
grafi'kist grafik'ist
grafi'n'aĉ graf'in'aĉ
grafik graf'ik
grafik'art grafi'kart
grafik'aĵ graf'ik'aĵ
grafik'ej graf'ik'ej grafi'ke'j
grafik'ist'in grafi'kist'in
grafism graf'ism
grafit graf'it
grafit'aĵ graf'it'aĵ
grafit'fajr graf'it'fajr
grafit'material grafit'materi'al
grafit'pec graf'it'pec
grafiti grafit'i
grafiti'ig grafit'i'ig
grafiti'ist grafit'i'ist
grafolog graf'olog
grafologi graf'ologi grafolog'i
graj'ner grajn'er
graj'net grajn'et
graj'net'form grajn'et'form
grajn graj'n
grajn'a'struktur grajn'as'truk'tur
grajn'aĵ graj'n'aĵ
grajn'drelik graj'n'drelik
grajn'ej graj'ne'j
grajn'o'form graj'no'form
grajn'o'vor graj'nov'or grajn'ov'or
grajn'o'ŝel graj'no'ŝel
grajn'ok'aĉ graj'nok'aĉ
grajn'uj graj'nu'j
grajn'um'ant grajn'u'mant graj'num'ant
grak'a'ĉant grak'aĉ'ant
gramatik gram'atik
gramatik'ampleks gramatik'am'pleks
gramatik'analiz'ad gram'at'i'kanal'iz'ad
gramatik'aĵ gram'atik'aĵ
gramatik'element gramatik'ele'ment gram'atik'element
gramatik'er gram'atik'er
gramatik'et gram'atik'et
gramatik'il gram'atik'il
gramatik'instru'ad gram'atik'instru'ad
gramatik'instru'ist gram'atik'instru'ist
gramatik'ist gram'atik'ist gram'at'i'kist
gramatik'libr gram'atik'libr
gramatik'regul gram'atik'regul
gramatik'regul'ar gram'atik'regul'ar
gramatik'rilat gram'atik'rilat gram'at'i'kril'at
gramatik'um'ad gram'atik'um'ad
gramatom gram'atom
gramin gram'in
gramine gram'ine gramin'e
gramine'ec gramin'e'ec gram'ine'ec
grammolekul gram'molekul gram'mole'kul
gramofon gram'o'fon
gramofon'aŭtomat gramofon'aŭ'tomat
gramofon'simil gram'o'fon'simil
gran'da'paŝ grand'a'paŝ
gran'da'ĝu'lin grand'aĝ'ul'in
gran'de'gul'in grand'eg'ul'in
gran'dec grand'ec
gran'der grand'er
gran'dig'it grand'ig'it
gran'dig'vitr grand'ig'vitr
gran'du'lin grand'ul'in
granad gran'ad
granat gran'at
granat'arb gran'at'arb
granat'punik gran'at'punik
granat'ruĝ gran'at'ruĝ
granat'sirop gran'at'sirop
granat'suk gran'at'suk
granat'uj gran'at'uj gran'a'tuj
granat'ŝton gran'at'ŝton
grand'a'anim gran'da'anim
grand'a'dimensi grand'ad'i'mens'i
grand'a'distanc grand'ad'i'stanc grand'ad'ist'anc
grand'a'gest grand'ag'est gran'da'gest
grand'a'kvant grand'akv'ant
grand'a'nombr grand'an'ombr
grand'abi gran'dab'i
grand'akci'ul gran'dak'ci'ul
grand'ampleks grand'am'pleks
grand'apart grand'a'part
grand'apetit grand'a'petit
grand'aprez grand'a'prez
grand'ar'us gran'da'rus
grand'ar'us'uj gran'da'rus'uj
grand'are gran'da're
grand'aspekt grand'a'spekt
grand'dimensi grand'di'mens'i
grand'distanc grand'di'stanc
grand'eg'ask'al gran'de'gas'kal grand'eg'a'skal
grand'eg'ul gran'de'gul
grand'entrepren'ul grand'entre'pren'ul
grand'eon gran'de'on
grand'epok gran'de'pok
grand'estim grand'e'stim
grand'etend grand'e'tend
grand'famili grand'fa'mili
grand'harpi grand'harp'i
grand'i'gant gran'dig'ant grand'ig'ant
grand'ig gran'dig
grand'ig'ad gran'dig'ad
grand'ig'at gran'dig'at
grand'industri grand'indus'tri
grand'influ gran'din'flu
grand'kristal grand'kri'stal
grand'literatur grand'liter'at'ur grand'li'terat'ur
grand'molekul grand'mole'kul
grand'mora'vi grand'morav'i
grand'nombr grand'n'ombr
grand'nombr'ec grand'n'ombr'ec
grand'nombr'ul grand'n'ombr'ul
grand'okul gran'dok'ul
grand'orel gran'dor'el
grand'person grand'pers'on
grand'politik grand'poli'tik
grand'politik'ist grand'poli'tik'ist
grand'proporci grand'pro'porci
grand'rabat gran'drab'at
grand'rapid gran'drap'id
grand'rosmar gran'dros'mar
grand'surfac grand'surf'ac
grand'talent grand'ta'lent
grand'trafik grand'traf'ik
grand'urb'an gran'dur'ban
grandioz gran'di'oz
grandioz'aĵ gran'di'oz'aĵ
grandioz'ec gran'di'oz'ec
grandioz'eg gran'di'oz'eg
grandioz'ig gran'di'oz'ig
grandioz'procesi grandioz'proces'i
grandioz'son gran'di'oz'son
grandioz'ul gran'di'oz'ul
granit gran'it
granit'blok gran'it'blok
granit'ec gran'it'ec
granit'emajl gran'it'emajl
granit'iĝ'int gran'it'iĝ'int
granit'oid gran'it'oid
granit'plat gran'it'plat
granit'rok gran'it'rok
granit'ŝton'eg gran'it'ŝton'eg
granol gran'ol
granul gran'ul
granul'aĵ gran'ul'aĵ
granul'ec gran'ul'ec
granul'o'plen granul'op'len gran'ul'op'len
granul'om gran'ul'om
granul'om'oz gran'ul'om'oz
granulocit granul'o'cit gran'ul'o'cit
granĉak gran'ĉak
grapol'bakteri grapol'bak'teri
grapol'ĉeriz'uj grapol'ĉe'riz'uj
gras'acid gras'a'cid
gras'akumul'iĝ gras'a'kumul'iĝ
gras'eg'ul'in gras'e'gul'in gras'eg'u'lin
gras'et'ul'in gras'e'tuli'n gras'e'tul'in
gras'industri gras'indus'tri gras'ind'u'stri
gras'konserv gras'kon'serv
gras'konserv'it gras'kon'serv'it
gras'konserv'it'aĵ gras'kon'serv'it'aĵ
gras'kovr'it gras'kov'rit
gras'muskol gras'musk'ol gras'mu'skol
gras'o'plen gras'op'len
gras'rekrement gras're'krement gras'rek're'ment gras're'krem'ent
gras'ul'in gras'u'lin
gras'um'it gras'u'mit
grat'et'it grat'e'tit
graten grat'en
graten'ad grat'enad
graten'aĵ grat'en'aĵ
graten'it grat'en'it
graten'uj grat'enu'j
gratul grat'ul
gratul'abund grat'ul'abund
gratul'ad grat'ul'ad
gratul'ant grat'u'lant
gratul'at grat'ul'at
gratul'aĵ grat'ul'aĵ
gratul'eg grat'ul'eg
gratul'em grat'ulem
gratul'ind grat'u'lind grat'ul'ind
gratul'int grat'ul'int
gratul'it grat'ul'it
gratul'kant grat'ul'kant
gratul'kart grat'ul'kart
gratul'mesaĝ grat'ulm'e'saĝ
gratul'ont grat'ul'ont
gratul'telegram grat'ul'telegram gratul'tele'gram
gratul'vort grat'ulv'ort
gratul'ĥor grat'ul'ĥor
grav'a'mien grav'ami'en
grav'afer grav'a'fer
grav'aspekt grav'as'pekt grav'a'spekt
grav'aspekt'ul grav'a'spekt'ul grav'as'pekt'ul
grav'ato'n grav'a'ton
grav'e'tet grav'et'et
grav'ig'ant grav'i'gant
grav'konsekvenc grav'kon'sekvenc
grav'manier grav'mani'er
grav'mast'rum'ad grav'mas'trum'ad grav'mastr'um'ad
grav'u'lin grav'ul'in
grav'ul'manier grav'ul'mani'er
grav'valor grav'val'or
graved grav'ed
graved'ec grav'ed'ec
graved'ec'ĉes'ig grav'ed'ec'ĉes'ig
graved'feri grav'ed'feri
graved'ig grav'ed'ig
graved'ig'it grav'ed'ig'it
graved'iĝ grav'ed'iĝ
graved'iĝ'ad grav'ed'iĝ'ad
graved'iĝ'int grav'ed'iĝ'int
graved'period grav'ed'period
graved'ul'in grav'ed'ul'in
graved'ul'ine'j graved'u'line'j grav'ed'ul'ine'j
graveti grav'et'i
gravimetri grav'i'metri grav'i'metr'i
graviol'uj grav'io'lu'j
gravit grav'it
gravit'ad grav'it'ad
gravit'ec grav'it'ec
gravit'o'centr grav'it'o'centr
gravit'o'fort grav'it'o'fort
gravit'o'metri gravit'o'metr'i
gravit'o'tropism gravit'o'trop'ism
graviton gravit'on grav'it'on
gravur grav'ur
gravur'ad grav'u'rad grav'ur'ad
gravur'art grav'ur'art
gravur'aĵ grav'ur'aĵ
gravur'ig grav'u'rig
gravur'ig'int grav'u'rig'int
gravur'it grav'u'rit
gravur'it'aĵ grav'u'rit'aĵ
gravur'skrib grav'urs'krib
gravur'ĉiz'il grav'ur'ĉiz'il
greft'o'baz greft'ob'az
greg'o'posed'ant greg'op'os'e'dant
gregarin greg'ari'n
gregori greg'or'i
grek'dev'en grek'de'ven
grek'in greki'n
grek'latin grek'la'tin
grek'latin'aĵ grek'la'tin'aĵ
grek'o'land grek'ol'and
grek'olat'in grek'o'latin
greki grek'i
gren'amas gren'a'mas
gren'aŭtomat gren'aŭ'tomat
gren'distribu'ad gren'distr'i'bu'ad
gren'er'et gren'e'ret
gren'fabrik gren'fa'brik
gren'grajn gren'graj'n
gren'komerc'ist gren'kom'er'cist
gren'li'gant gren'lig'ant
gren'magazen gren'mag'azen
gren'mezur gren'mez'ur
gren'ok'riz gren'okr'iz gren'o'kriz
gren'plan'tar gren'plant'ar
gren'produkt'ad gren'pro'dukt'ad
gren'proviz'ad gren'prov'iz'ad
gren'proviz'ej gren'prov'iz'ej
gren'speci gren'spec'i
gren'vend'ej gren'ven'dej
grenad gren'ad
grenad'ad gren'ad'ad
grenad'funel gren'ad'funel
grenad'in gren'ad'in
grenad'ist gren'ad'ist gren'a'dist
grenad'kav gren'ad'kav
grenad'kugl gren'ad'kugl
grenad'split gren'ad'split
grenad'ĵet'il gren'ad'ĵet'il
grenadil grenad'il gren'ad'il
grenadil'ber grenad'il'ber gren'ad'il'ber
grenadir grenad'ir
grenat gren'at
grenland gren'land
grenobl gren'obl
gri'fet grif'et
gri'laĉ gril'aĉ
gri'let gril'et
gri'o'puding gri'o'pud'ing gri'op'u'ding
gri'pec grip'ec
gri'pul grip'ul
gri'ze'blu griz'e'blu griz'ebl'u
grifel grif'el
grifel grif'el gri'fel
grifon grif'on
grifon grif'on gri'fon
gril'ed gri'led
gril'kostum gril'kost'um
grimac gri'mac
grimac'a'mien grimac'ami'en gri'mac'ami'en
grimac'ad gri'mac'ad
grimac'ant gri'mac'ant
grimac'e'gant grimac'eg'ant gri'mac'eg'ant
grimac'em gri'mac'em
grimac'et gri'mac'et
grimac'il gri'mac'il
grimac'it gri'mac'it
grimac'ul gri'mac'ul
grimp'is'tin grimp'ist'in
grimp'metod grimp'met'od
grimp'o'generaci grimp'o'gener'ac'i
grimp'o'kresk'aĵ grimp'okr'esk'aĵ
grimp'o'plant grimp'op'lant
grimp'o'rok grimp'or'ok
grimp'o'voj grimp'ov'o'j
grimp'ot'ig grimp'o'tig
grinc'et gri'n'cet
grinc'i'gant grinc'ig'ant
grindeli gri'n'de'li
griot gri'ot
grip'epidemi gri'pep'ide'mi
grip'virus grip'vir'us
grip'virus grip'vir'us grip'vi'rus
griz'e'tin griz'et'in gri'ze'tin
griz'girland griz'gir'land
griz'har'u'lin griz'har'ul'in
griz'kolor griz'kol'or
griz'nivel griz'ni'vel
griz'okul griz'o'kul
griz'pen'trit griz'pent'rit griz'pentr'it
griz'vizaĝ griz'viz'aĝ
grizajl griz'ajl
grizon gri'zon griz'on
grizu griz'u
grog'festen grog'fe'sten grog'fest'en
grop'tegment grop'teg'ment
gros'arbust gros'ar'bust
grosulari gros'ul'ari
grosulari'ac gros'ul'ari'ac
grot'eskul grotesk'ul
grotesk grot'esk
grotesk'aĵ grot'esk'aĵ
grotesk'ec grot'esk'ec
grotesk'ig grot'esk'ig
groŝ'o'putin groŝ'op'ut'in groŝ'o'put'in groŝ'op'u'tin
gru'pan grup'an
gru'peg grup'eg
gru'pest'rin grup'estr'in grup'e'stri'n
gru'pig'at grup'ig'at
gru'pit grup'it
grumel grum'el
grumiksam gru'miks'am grum'iks'am
grumiŝam grum'i'ŝam
grumiŝam'ber grum'i'ŝam'ber
grumiŝam'uj grum'i'ŝam'uj
grund'akv'ej gru'n'dak've'j
grund'en'sink gru'n'dens'ink
grund'kapital grund'kap'ital
grund'o'pec grund'op'ec
grund'o'posed'ant grund'op'os'e'dant
grund'o'protekt grund'op'rot'ekt
grund'o'tavol grund'otav'ol
grund'ologi grund'olog'i
grund'ov'or grund'o'vor
grund'posed'ant grund'po'se'dant
grund'propriet'ul grund'propr'ie'tul
grund'region grund'regi'on
grund'surfac grund'surf'ac
grunt'em gru'n'tem
grunt'ul gru'n'tul
grunt'ul'et gru'n'tul'et
grup'aparten grup'apart'en grup'a'part'en
grup'aparten'ant grup'apart'enant
grup'bi'ciklad grup'bicikl'ad grup'bi'ci'klad
grup'dinamik grup'din'amik grup'dinam'ik
grup'dinamik grup'dinam'ik
grup'diskut grup'di'skut grup'disk'ut
grup'diskut'ad grup'di'skut'ad
grup'ec gru'pec
grup'et gru'pet
grup'et'ec gru'pet'ec
grup'et'et grup'e'tet gru'pet'et
grup'i'gant grup'ig'ant
grup'ident'ec grup'i'dent'ec
grup'ig gru'pig
grup'ig'it gru'pig'it
grup'intern grup'inter'n grup'in'tern
grup'labor grup'lab'or
grup'organiz'ant grup'organ'iz'ant
grup'rapid grup'rap'id
grup'sekretari grup'sekret'ari
grup'sesi grup'ses'i
grup'terapi grup'tera'pi
grup'vesper grup'vesp'er
grup'vojaĝ grup'voj'aĝ
gruz'ej gru'ze'j
gruz'ob'az gru'zo'baz gruz'o'baz
gruz'tavol gruz'ta'vol
guberni'estr'in guberni'e'stri'n
gudr'o'paper gudr'op'aper
guf'on'est guf'o'nest
gugl'um'it gugl'u'mit
gulag gul'ag
gulden gul'de'n
gum'baston gum'bast'on gum'bas'ton
gum'bombon gum'bomb'on
gum'ruband gum'ru'band gum'rub'and
gum'simil gum'sim'il gum'si'mil
gumigut gum'ig'ut gum'i'gut
gumigut'uj gum'ig'u'tuj gum'i'gut'uj gum'ig'ut'uj
guni'id gun'i'id
gurd'propagand gurd'propag'and
gust'burĝon gust'burĝ'on
gust'o'burĝon gust'o'burĝ'on gust'ob'urĝ'on
gust'o'depravaci gust'od'e'prav'ac'i
gust'o'paradiz gust'o'parad'iz
gust'o'plen gust'op'len
gust'o'sent gust'os'ent
gust'o'tent gust'ot'ent
gust'os'en gust'o'sen
gust'u'mant gust'um'ant
gust'u'mebl gust'um'ebl
gust'um'at gust'u'mat
gust'um'it gust'u'mit
gust'um'ot gust'u'mot
gustav gust'av
gustav'in gust'avi'n
gut'eg'ant gut'e'gant
gut'i'gant gut'ig'ant
guta gut'a
gutaperk guta'perk
gutural gut'u'ral
gutural gut'u'ral gut'ur'al
guĝarat guĝ'a'rat
guĝarati guĝarat'i guĝ'a'rati
gvajakol gvajak'ol
gvarani gvaran'i
gvat'ekonomi gvat'ekonom'i
gvat'em'al'an gvat'em'a'lan gvat'e'mal'an
gvat'kamera gvat'kamer'a
gvat'kapital gvat'kap'ital
gvat'kapital'ism gvat'kap'ital'ism gvat'kap'it'alism
gvat'kapital'ist gvat'kap'ital'ist gvat'kap'it'a'list
gvat'nest gvat'n'est
gvat'o'tur gvat'ot'ur
gvat'okul gvat'o'kul
gvat'sekci gvat'sekc'i
gvat'teknik'ar gvat'te'knik'ar
gvid'ant'ar gvid'an'tar
gvid'artikol gvid'artik'ol
gvid'foli gvid'fol'i
gvid'formik gvid'form'ik
gvid'instanc gvid'in'stanc
gvid'int'in gvid'in'tin
gvid'is'tin gvid'ist'in
gvid'kolon gvid'kol'on
gvid'libr'et gvid'li'bret
gvid'lini gvid'lin'i
gvid'lum'il gvid'lu'mil
gvid'manier gvid'mani'er
gvid'motiv gvid'mot'iv
gvid'o'sign gvid'os'ig'n
gvid'parti gvid'part'i
gvid'person gvid'pers'on
gvid'posten gvid'po'sten gvid'post'en
gvid'princip gvid'princ'ip
gvid'rimen gvid'rim'en
gvid'seminari gvid'semi'n'ari
hagad hag'ad
hagiograf hag'io'graf
hagiografi hagiograf'i hag'io'grafi
hagis hag'is
hajk'o'seri hajk'o'ser'i hajk'os'er'i
hajl'detru'it hajl'de'tru'it
hajl'e'roku'mul hajl'er'o'kumul hajl'er'ok'um'ul
hajl'o'grajn hajl'ogr'ajn hajl'o'graj'n
hajl'o'kurten hajl'o'kurt'en hajl'ok'ur'ten
hajl'o'pluv hajl'op'luv
hajl'ob'ru hajl'o'bru
hak'et'it hak'e'tit
hak'funkci hak'funk'ci
hak'i'list hak'il'ist
hak'i'star hak'is'tar
hak'il'akr'ig hak'i'lak'rig
hak'il'ar'mit hak'i'larm'it hak'i'lar'mit
hak'il'aĉ hak'i'laĉ
hak'il'baston hak'il'bas'ton hak'il'bast'on
hak'il'martel hak'il'mar'tel hak'il'mart'el
hak'il'ten'il hak'il'te'nil
hak'it'ej hak'i'te'j
hak'labor hak'lab'or
hak'mort'ig hak'mor'tig
hak'parol hak'par'ol
hak'rulet hak'rul'et hak'ru'let
hak'tabel hak'ta'bel
hak'tabul hak'ta'bul
hak'tranĉ'il hak'tra'n'ĉil
hak'valor hak'val'or
hak'viand hak'vi'and
hak'viand'aĵ hak'vi'and'aĵ
hakam hak'am
hal'estr'in hal'e'stri'n
hal'hoke hal'hok'e
hal'koridor hal'kori'dor hal'kor'id'or hal'ko'rid'or
hal'tig halt'ig
hal'tig'ant halt'i'gant halt'ig'ant
hal'tig'at halt'ig'at
hal'tig'ebl halt'ig'ebl
hal'tig'il halt'ig'il
hal'tig'it halt'ig'it
hal'tit halt'it
hal'tost'at halt'ost'at halt'o'stat
hal'tost'rek halt'o'strek halt'ostr'ek
haladz hal'adz
haladz'ad hal'adz'ad
haladz'ant hal'adz'ant
haladz'aĉ hal'adz'aĉ
haladz'et hal'adz'et hal'a'dzet
haladz'ig hal'adz'ig
haladz'ig'it hal'adz'ig'it
haladz'iĝ hal'adz'iĝ
haladz'iĝ'int hal'adz'iĝ'int
haladz'o'plen haladz'op'len
haladz'om'al'san'iĝ haladz'o'mal'san'iĝ hal'ad'zom'al'san'iĝ
halal hal'al
halebard hal'e'bard
halebard'ist hal'e'bard'ist hal'e'bar'dist
haliaet hal'ia'et
haliker hal'i'ker hal'ik'er
halit hal'it
halo hal'o
halo'fi'cist hal'ofic'ist halo'fic'ist
halofit halo'fit
halogen halo'gen hal'o'gen
haloid halo'id hal'oid
halt'ej hal'te'j
halt'em hal'tem
halt'et hal'tet
halt'ig'ad hal'tig'ad
halt'ig'end hal'tig'end
halt'ig'int hal'tig'int
halt'ig'ŝnur hal'tig'ŝnur
halt'int hal'tint
halt'o'punkt halt'op'unkt
halt'op'ec hal'top'ec halt'o'pec
halt'op'et halt'o'pet hal'top'et
halt'signal halt'sign'al
halter halt'er
haltron hal'tron halt'ro'n
halucinaci halucin'ac'i
hamburger hamburg'er
hamburger'ej hamburg'er'ej
hamlet'prezent'ad hamlet'prez'ent'ad
han'tint hant'int
handikap han'di'kap
handikap'aĵ han'di'kap'aĵ
handikap'hav han'di'kap'hav
handikap'ig han'di'kap'ig han'dik'a'pig
handikap'it han'dik'a'pit
handikap'it han'dik'a'pit han'di'kap'it
handikap'it'ec han'dik'a'pit'ec han'di'kap'it'ec
handikap'iĝ han'di'kap'iĝ
handikap'ul han'di'kap'ul han'dik'a'pul
hanibal han'i'bal
hanovr han'ovr
hanovr'an han'ov'ran han'ovr'an
hanovri hanovr'i han'ovr'i
hant'ej han'te'j
hant'it han'tit
hant'o'virus hant'ovi'rus hant'o'vir'us
hanuman han'um'an han'u'man
har'amas har'a'mas
har'aranĝ har'a'ranĝ
har'aranĝ'ad har'a'ranĝ'ad
har'aranĝ'is'tin har'aranĝ'ist'in har'a'ranĝ'ist'in
har'aspleni har'a'spleni har'a'splen'i
har'bala'il har'bal'a'il
har'buk'lil har'bukl'il
har'bukl'et har'buk'let
har'de'bak'it hard'e'bak'it
har'dec hard'ec
har'dig'ebl hard'ig'ebl
har'dig'it hard'ig'it
har'dik hard'ik
har'dis'iĝ hard'is'iĝ
har'elf'al har'el'fal
har'eman'in harem'an'in har'e'mani'n
har'fa'sket har'fask'et
har'faden har'fad'en
har'fen'dant har'fend'ant
har'fend'e'mul har'fen'de'mul
har'filik har'fi'lik
har'grup'et har'gru'pet
har'kolor har'kol'or
har'kolor'ig'il har'kol'o'rig'il har'kol'or'ig'il
har'kov'rit har'kovr'it
har'lav'ad har'la'vad
har'lig'et har'li'get
har'mag'e'don har'mag'ed'on
har'ofend'ad har'o'fend'ad
har'op'len har'o'plen
har'pat harp'at
har'plekt'aĵ harp'lekt'aĵ
har'plekt'ul harp'lekt'ul
har'plen harp'len
har'polu'dant harp'ol'u'dant
har'protekt har'prot'ekt harp'rot'ekt
har'radik har'rad'ik
har'ruband har'ru'band
har'ruband har'rub'and har'ru'band
har'simil har'sim'il har'si'mil
har'tek'sit har'teks'it
har'tinktur har'tink'tur
har'tond'ist har'ton'dist
har'tuber har'tub'er
har'ul'in har'u'lin
har'zon har'zo'n
harakir har'akir
harbin har'bi'n
hard'ant har'dant
hard'aspekt hard'a'spekt hard'as'pekt
hard'at har'dat
hard'brul'ig hard'bru'lig
hard'ig har'dig
hardvar hard'var
harem har'em
haring har'ing
haring'et har'ing'et
haring'o'salat haring'os'al'at
haris har'is
harlan har'lan
harmon har'mon
harmon'riĉ har'mon'riĉ
harmoni harmon'i har'mon'i
harmoni'ig harmon'i'ig har'mon'i'ig
harmoni'ig'ebl harmon'i'ig'ebl har'mon'i'ig'ebl
harmoni'ig'it harmon'i'ig'it
harmoni'ig'it harmon'i'ig'it har'mon'i'ig'it
harmoni'iĝ harmon'i'iĝ har'mon'i'iĝ
harmoni'iĝ'int harmon'i'iĝ'int har'mon'i'iĝ'int
harmonik harmon'ik
harmonik'ad harmoni'kad harmon'ik'ad
harmonik'ist harmoni'kist harmon'ik'ist
harmonik'o'pantalon harmoni'ko'pantalon harmonik'op'ant'alo'n
harmonium harmoni'um
harmoniz harmon'iz
harmoniz'ad harmon'iz'ad
harold har'old
harp'akord harp'a'kord
harp'as'on har'pas'on harp'a'son
harp'ist har'pist
harp'ist'in har'pist'in
harp'lekt har'plekt
harp'lekt'ad har'plekt'ad
harpagofit har'pag'o'fit harp'ag'o'fit
harpal harp'al har'pal
harpi harp'i
harpi harp'i har'pi
harpi'ar har'pi'ar
harpi'aĉ har'pi'aĉ
harpi'aĵ har'pi'aĵ
harpun har'pun harp'u'n
haruspeks har'us'peks
hast'em'ov hast'e'mov
hast'o'plen hast'op'len
hast'parol hast'par'ol
hav'a'ja'n hav'a'j'an
hav'ana'n hav'a'nan
hav'aĵ'ar hav'a'ĵar
hav'aĵ'renvers hav'aĵ'ren'vers
hav'i'gist hav'ig'ist
hav'ig'ant hav'i'gant
hav'orest hav'o'rest
haven hav'en
haven'aĵ hav'en'aĵ
haven'et hav'e'net
haven'komision haven'komisi'on
haven'kvartal haven'kvart'al
haven'teren hav'enter'en
hazard'a'direkt hazard'ad'i'rekt hazard'ad'ir'ekt
hazard'a'voj hazard'av'o'j
hazard'amom'ent hazard'am'oment hazard'a'moment
hazard'lu'dant hazard'lud'ant
hazard'lud'ej hazard'lu'dej
hazard'lud'ist hazard'lu'dist
haĉek haĉ'ek
haŝiŝ'cigared haŝiŝ'cigar'ed
haŭser haŭs'er
haŭstori haŭs'tori
haŭstori'o'ĉel haŭs'tori'o'ĉel
haŭt'bel'ig'il haŭt'be'lig'il
haŭt'border'it haŭt'bord'er'it
haŭt'bru'lig'it haŭt'brul'ig'it
haŭt'irit haŭt'i'rit
haŭt'kolor haŭt'kol'or
haŭt'kolorad haŭt'kolor'ad
haŭt'kov'rit haŭt'kovr'it
haŭt'liken haŭt'lik'en
haŭt'lini haŭt'lin'i
haŭt'membran haŭt'membr'an haŭt'mem'bran
haŭt'o'kolor haŭt'o'kol'or haŭt'ok'ol'or
haŭt'o'part haŭt'op'art
haŭt'o'tru'et haŭt'ot'ru'et
haŭt'pent'rit haŭt'pentr'it haŭt'pen'trit
haŭt'sul'ket haŭt'sulk'et
haŭt'tavol haŭt'ta'vol
haŭt'trab'or haŭt'tra'bor
haŭt'ĉifon haŭt'ĉif'on haŭt'ĉi'fon
hebefreni heb'ef'reni heb'ef'ren'i
hebet heb'et
hebet'ec heb'et'ec
hebre heb're
hebre'de'ven hebre'dev'en heb're'dev'en
hebre'ec heb're'ec
hebre'histori hebre'his'tori
hebre'ig'it heb're'ig'it
hebre'in heb're'in
hebre'ism heb're'ism
hebre'ist heb're'ist
hebre'knab heb'rek'nab
hebre'kod heb'rek'od
hebre'lingv'an heb'rel'ing'van
heder'kovr'it heder'kov'rit
heder'ok'ovr'it heder'o'kovr'it heder'ok'ov'rit
heder'vol'vit heder'volv'it
hejm'apotek hejm'a'po'tek hejm'a'pot'ek
hejm'aranĝ hejm'a'ranĝ
hejm'arest hejm'a'rest
hejm'arest'it hejm'ares'tit hejm'a'rest'it
hejm'atest hejm'a'test
hejm'best'posed'ant hejm'best'po'se'dant
hejm'direkt hejm'di'rekt
hejm'e'ni'rad hejm'en'i'rad hejm'en'ir'ad
hejm'e'si'dant'in hejm'e'sid'anti'n
hejm'ef'a'rit hejm'e'far'it
hejm'en'akompan hejm'en'a'kompan
hejm'en'direkt hejm'end'i'rekt hejm'end'ir'ekt
hejm'en'i'rig'at hejm'en'ir'ig'at
hejm'en'ir'ig hejm'en'i'rig hejm'e'ni'rig
hejm'en'ir'ig'it hejm'en'i'rig'it
hejm'en'konduk hejm'en'kon'duk
hejm'en'konduk'ant hejm'en'kon'du'kant
hejm'en'pelad hejm'en'pel'ad
hejm'en'port'int hejm'en'por'tint
hejm'en'port'it hejm'en'por'tit
hejm'en'rajd'ant hejm'en'raj'dant
hejm'en'rapid hejm'en'rap'id
hejm'en're'ven hejm'en'rev'en
hejm'en'rev'en'ig hejm'en're'ven'ig
hejm'en'rev'en'ig'ant hejm'en're'ven'ig'ant hejm'en'rev'en'i'gant
hejm'en'rev'en'int hejm'en're'ven'int
hejm'en'rev'enant hejm'en're'ven'ant
hejm'en'transport'it hejm'en'trans'port'it hejm'ent'ran'sport'it
hejm'en'vel'ant hejm'en've'lant
hejm'en'ven hejm'en've'n
hejm'en'vetur hejm'en've'tur hejm'en'vet'ur
hejm'en'vetur hejm'en'vet'ur
hejm'en'vetur'ad hejm'en'vet'ur'ad hejm'en've'tur'ad
hejm'en'vojaĝ hejm'en'voj'aĝ
hejm'en'vojaĝ'ant hejm'en'voj'aĝ'ant
hejm'ent'rot hejm'en'trot
hejm'entre'n hejm'en'tren
hejm'fa'rit hejm'far'it
hejm'fa'rit'aĵ hejm'far'it'aĵ
hejm'ferment'aĵ hejm'fer'ment'aĵ
hejm'fond'in'tin hejm'fond'int'in
hejm'help'ad hejm'hel'pad
hejm'i'rad hejm'ir'ad
hejm'industri hejm'indus'tri hejm'ind'u'stri
hejm'ist'in hejm'is'tin
hejm'kolekt'it hejm'ko'lekt'it
hejm'koncept'it hejm'kon'cep'tit
hejm'kurac'ist hejm'kur'a'cist
hejm'labor hejm'la'bor hejm'lab'or
hejm'labor hejm'lab'or
hejm'labor'ad hejm'lab'o'rad hejm'lab'or'ad
hejm'labor'ul hejm'lab'o'rul hejm'lab'or'ul
hejm'liv'erat hejm'liver'at
hejm'liver'ad hejm'liv'e'rad hejm'li'ver'ad
hejm'mast'rin hejm'mastr'in
hejm'mastr'um hejm'mast'rum hejm'mas'trum
hejm'mastr'um'ad hejm'mas'trum'ad hejm'mast'rum'ad
hejm'o'land hejm'ol'and
hejm'o'sid hejm'os'id
hejm'o'sopir hejm'os'o'pir
hejm'o'task hejm'ot'ask
hejm'ofic'ej hejm'o'fic'ej
hejm'om'ond hejm'o'mond
hejm'planed hejm'plan'ed
hejm'por'tig hejm'port'ig
hejm'proviz'ad hejm'prov'iz'ad
hejm'region hejm'regi'on
hejm'region'an hejm'regi'onan
hejm'rev'en hejm're'ven
hejm'rev'enant hejm're'ven'ant
hejm'ser'vist hejm'serv'ist
hejm'serpent hejm'ser'pent hejm'serp'ent
hejm'sid'ant hejm'si'dant
hejm'surtut hejm'sur'tut
hejm'tek'sit hejm'teks'it
hejm'teritori hejm'teri'tori
hejm'ul'in hejm'u'lin
hejm'ven hejm've'n
hejm'vesper hejm'vesp'er
hejm'vetur hejm've'tur hejm'vet'ur
hejm'vetur hejm'vet'ur
hejm'vetur'ad hejm'vet'ur'ad hejm've'tur'ad
hejm'vojaĝ hejm'voj'aĝ
hejt'bezon hejt'be'zon
hejt'central hejt'cent'ral hejt'centr'al
hejt'forn hejt'for'n
hejt'i'gant hejt'ig'ant
hejt'instal'aĵ hejt'in'stal'aĵ
hejt'ist'o'labor hejt'i'stol'a'bor hejt'ist'ol'a'bor
hejt'kaldron hejt'kal'dron
hejt'lign hejt'lig'n
hejt'lign'ej hejt'lig'ne'j
hejt'material hejt'materi'al
hejt'o'kaldron hejt'ok'al'dron hejt'ok'ald'ro'n
hejt'o'lign hejt'olig'n
hejt'o'sistem hejt'os'ist'em hejt'os'is'tem
hejt'o'surfac hejt'os'ur'fac hejt'o'surf'ac
hejt'op'lat hejt'o'plat
hejt'ost'ov hejt'o'stov
hejt'person'ar hejt'pers'on'ar
hejt'valor hejt'val'or
hekate hekat'e
heks'itol heks'i'tol
heksa'cian'o'at heks'ac'ia'no'at
heksa'cian'o'kobalt'at heksa'cian'ok'ob'alt'at heks'ac'ia'nok'ob'alt'at
heksa'cian'ofer'at heks'ac'ia'no'fer'at
heksa'fluor'id heks'a'fluor'id
heksa'metil'en'tetra'min heksa'metil'ent'et'rami'n
heksa'n heks'an
heksa'peptid heks'a'peptid
heksa'tion'at heks'at'ion'at
heksaedr heksa'edr
heksagon heks'ag'on heksa'go'n
heksametr heksa'metr
hektar hekt'ar
hektik hekt'ik
hekto'ar hekt'o'ar
hekto'gram hekt'ogr'am
hekto'paskal hekto'pask'al
hekto'vat hekt'ov'at
hektograf hekto'graf
hektograf'it hekto'grafit
hektor hekt'or
hel'brun hel'bru'n
hel'citron hel'ci'tron hel'citr'on
hel'kaŝtan hel'kaŝ'tan
hel'kolor hel'kol'or
hel'kolor'ig hel'kol'or'ig hel'kol'o'rig
hel'kolor'ig'it hel'kol'o'rig'it
hel'kolor'it hel'kol'o'rit
hel'liter hel'lit'er hel'li'ter
hel'okul hel'o'kul
hel'peg help'eg
hel'pend help'end
hel'pet help'et
hel'pint help'int
hel'pist'in help'is'tin hel'pis'tin help'ist'in
hel'pit help'it
hel'po'grup help'o'grup
hel'pom'on help'om'on
hel'pont help'ont
hel'poŝ'nur help'o'ŝnur
hel'pul help'ul
hel'pur'ig'it help'u'rig'it
hel'ruĝ'et hel'ru'ĝet
hel'viol hel'vi'ol
hel'viol'et hel'vi'o'let
helas hel'as
helebor hel'e'bor
helen hel'en
helen'alfabet helen'alfa'bet
helen'dev'en helen'de'ven hel'end'e'ven
helen'ec hel'en'ec
helen'ig hel'en'ig
helen'ig'it hel'en'ig'it
helen'in heleni'n
helen'latin helen'la'tin
helen'uj hel'enu'j
heleni helen'i hel'en'i
helenistik heleni'stik helen'ist'ik
helenj helen'j
helenj helen'j hel'en'j
heler hel'er
heler'et hel'er'et hel'e'ret
helespont hel'e'spont
helgoland hel'gol'and hel'go'land
heli hel'i
heli'gant hel'ig'ant
heliant heli'ant
heliantem heli'antem heliant'em
helic hel'ic
helic'aranĝ helic'a'ranĝ
helic'aĵ hel'ic'aĵ
helik hel'ik
helik'aĵ hel'ik'aĵ
helik'ej heli'ke'j hel'ik'ej
helik'em hel'ik'em
helik'o'form heli'ko'form
helik'o'poŝt heli'ko'poŝt
helik'od'om heli'kod'om
helikon helik'on hel'ikon heli'kon
helikoni helik'oni helikon'i
helikopter heli'kopt'er helik'opt'er
helikopter helik'opt'er
helikopter'ul helik'opt'er'ul heli'kopt'er'ul
helikriz heli'kriz helik'riz
heliocentr heli'o'centr
heliodor heli'odor
heliograf heli'o'graf
heliografi heliograf'i heli'o'grafi
heliogravur heli'o'gravur heli'ogr'av'ur heli'o'grav'ur
heliopol heli'op'ol
helioskop heli'o'skop
heliostat heli'ost'at heli'o'stat
helioterapi heli'o'terapi heli'ot'era'pi heli'o'tera'pi
heliotrop heli'o'trop
heliotropism heliotrop'ism heli'o'tropism
helium heli'um
helm'et hel'met
helm'et'form hel'met'form
helmint helm'int
helmint'ologi helm'int'ologi helmint'olog'i
helmint'oz helm'int'oz
helode hel'od'e
heloiz hel'o'iz
helot hel'ot
help'ad hel'pad
help'adres help'a'dres
help'aktor'in hel'pakt'or'in
help'al'vok hel'pal'vok
help'alfabet help'alfa'bet
help'ant'ar help'an'tar hel'pan'tar
help'arme hel'parm'e
help'asoci help'a'soci
help'at hel'pat
help'at'ec hel'pat'ec
help'baston help'bast'on
help'baston'et help'bast'on'et
help'bezon help'be'zon
help'direkt help'di'rekt
help'dokument help'dok'u'ment
help'episkop help'e'pi'skop
help'fleg'ist'in help'fle'gist'in
help'fondus help'fond'us
help'generator help'gener'ator help'gene'rat'or
help'ig hel'pig
help'il hel'pil
help'ind hel'pind
help'inform help'in'form
help'iniciat help'inici'at hel'pini'ci'at
help'inklin help'in'klin
help'intendant hel'pint'end'ant help'in'tend'ant
help'ist hel'pist
help'ist'ar help'i'star hel'pist'ar
help'kri'a'dant help'kri'ad'ant
help'kurac'ist help'kur'a'cist
help'labor help'lab'or
help'labor'ant help'lab'or'ant
help'lev'ant help'le'vant
help'liter help'li'ter hel'pli'ter
help'liver help'li'ver
help'material help'materi'al
help'maŝin help'maŝ'in
help'o'bezon help'obez'on
help'o'plan help'op'lan hel'popl'an
help'o'pret help'op'ret
help'o'program help'op'ro'gram
help'o'propon help'o'prop'on help'op'ro'po'n
help'o'sci help'os'ci hel'po'sci
help'o'serĉ'ant help'os'er'ĉant
help'o'sistem help'os'is'tem help'os'ist'em
help'o'vok hel'pov'ok help'ov'ok
help'o'ŝip hel'poŝ'ip
help'ocel hel'po'cel
help'ofic'ist help'o'fi'cist
help'oficir help'ofic'ir
help'okr'i help'o'kri
help'op'aĝ hel'pop'aĝ help'o'paĝ
help'op'et hel'pop'et help'o'pet
help'op'len help'o'plen hel'popl'en
help'op'ret'ec help'o'pret'ec
help'organiz'aĵ help'organ'iz'aĵ
help'ot hel'pot
help'pet'eg'ant help'pet'e'gant
help'polic'ist help'poli'cist
help'predik'ant help'pred'i'kant help'pred'ik'ant
help'program help'pro'gram
help'program'et help'pro'gram'et
help'propon help'prop'on
help'reĝisor hel'preĝ'is'or
help'rimed hel'prim'ed
help'sekretari help'sekret'ari
help'ser'vist help'serv'ist
help'serv'ad help'ser'vad
help'serv'ant help'ser'vant
help'serĉ'is'tin help'serĉ'ist'in
help'taĉment help'taĉ'ment
help'ul'in hel'pul'in help'u'lin hel'puli'n
help'unu'iĝ hel'pun'u'iĝ
helsink hel'sink
helvel hel'vel
helvel'ac hel'vel'ac hel've'lac
helvet hel'vet
helvet'ism hel'vet'ism
helvet'uj hel've'tuj hel'vet'uj
helveti helvet'i hel'vet'i
hem'aglutin'in hem'a'glut'in'in hem'agl'u'tini'n
hemat hem'at
hemat'o'diagnoz hemat'od'ia'gnoz
hemat'o'dinamik hemat'odin'amik hemat'o'dinam'ik
hemat'o'gene hem'a'tog'en'e
hemat'o'terapi hemat'ot'era'pi hemat'o'tera'pi
hemat'ologi hemat'olog'i
hemat'om hem'atom hem'a'tom
hemat'uri hem'a'tur'i
hematemez hemat'e'mez
hemati hemat'i
hemati'n hemat'in hem'a'tin
hematit hemat'it
hematoksil hem'a'toks'il
hematoksilin hematoksil'in hemat'oksi'lin
hematop hemat'op hem'a'top
hematopod hematop'od hemat'op'od
hematoz hemat'oz
hematoz'o hemat'oz'o hem'ato'zo
hemerokal hem'e'rok'al hem'er'ok'al hem'er'o'kal
hemerokalid hemerokal'id
hemerokalid'ac hem'er'o'kali'dac
hemi hem'i
hemi'anestez hemi'an'estez
hemi'kore hem'ikor'e
hemi'sistol hemi'si'stol
hemianopsi hemi'anopsi
hemiceluloz hemi'celuloz hemi'celul'oz
hemikrani hemi'krani hemi'kran'i
hemimorfit hemi'morf'it
hemion hemi'on hem'ion
hemiplegi hemi'plegi
hemiplegi'ul hemi'plegi'ul
hemisfer hemi'sfer
hemistik hemi'stik
hemiĥord hemi'ĥord
hemiĥord'ul hemi'ĥord'ul
hemo hem'o
hemo'dializ hemo'di'aliz
hemo'kojl'it hemo'ko'j'lit
hemofili hemo'fili
hemofili'ul hemo'fili'ul
hemoglobin hemo'globin
hemoglobin'emi hemo'globin'emi
hemoglobin'o'hav hemo'globin'o'hav
hemoglobin'uri hemo'globin'uri
hemoliz hemo'liz
hemoliz'it hemo'liz'it
hemolizin hemoliz'in hemo'lizin
hemoptiz hem'opt'iz
hemoroid hemo'ro'id
hemostaz hemo'staz
hemostaz'ig hemo'staz'ig
hen'o'simil hen'os'i'mil hen'o'sim'il
hena hen'a
hena'arbust hena'ar'bust
henan hen'an hena'n
hendiadin hendiad'in hen'di'ad'in
henegovi hen'ego'vi hen'eg'ovi
henikoz'an hen'ik'ozan hen'ikoz'an
henikoz'en hen'ik'ozen hen'ikoz'en
henikoz'il hen'ikoz'il
henikoz'in hen'ikoz'in
hepat'knedlik hepat'kned'lik
hepat'o'pankreat hepat'op'ankr'e'at
hepat'o'protekt hepat'op'rot'ekt
hepat'o'toks hepat'ot'oks
hepat'pilol hepat'pil'ol
hepatik hepat'ik
hepatik'opsid hepat'ik'opsid
hept'an hepta'n
hepta'peptid hept'a'peptid
heptagon hept'ag'on hepta'go'n
her'bar'fin herb'ar'fin
her'bej'kres herb'ej'kres
her'ber herb'er
her'blok'et herb'lok'et
her'bo'manĝ'ant herb'o'manĝ'ant
her'bob'ed herb'o'bed
her'bop'lac herb'o'plac herb'op'lac
her'bop'len herb'op'len herb'o'plen
her'bot'er herb'ot'er herb'o'ter
her'bul herb'ul
her'bul'in herb'u'lin herb'ul'in
herakle her'a'kle
heraldik her'ald'ik
heraldik her'ald'ik her'al'dik
heraldik'ist her'ald'i'kist
herb'a'ĵar herb'aĵ'ar
herb'a'ĵet herb'aĵ'et
herb'ar her'bar
herb'aĵ'tegment herb'aĵ'teg'ment
herb'e'jet her'bej'et herb'ej'et
herb'ej her'bej
herb'ej'iĝ'int her'bej'iĝ'int
herb'ej'kardamin herb'ej'kard'amin
herb'ej'reĝ'in herb'ejr'e'ĝin herb'ejr'eĝ'in her'bej'reĝ'in
herb'et her'bet
herb'foli herb'fol'i
herb'is'tin herb'ist'in
herb'kovr'it herb'kov'rit
herb'mont'et herb'mon'tet
herb'o'bier herb'obi'er
herb'o'dom herb'od'om her'bo'dom
herb'o'drog'ist'in herb'odr'o'gist'in
herb'o'falĉ her'bo'falĉ
herb'o'frat her'bo'frat
herb'o'kolekt herb'ok'o'lekt
herb'o'kovr herb'ok'ovr
herb'o'likvor herb'o'likv'or herb'ol'ik'vor
herb'o'lok'et herb'ol'ok'et
herb'o'polen herb'o'pol'en herb'op'ole'n
herb'o'radik herb'or'ad'ik
herb'o'rand'aĵ herb'or'and'aĵ her'bor'and'aĵ
herb'o'sci herb'os'ci
herb'o'serpent herb'os'erp'ent herb'os'er'pent herb'o'serp'ent
herb'o'simil herb'os'i'mil
herb'o'speci herb'os'pec'i herb'o'spec'i
herb'o'tig herb'ot'ig her'bot'ig
herb'o'tond herb'ot'ond
herb'o'vor her'bov'or herb'ov'or
herb'o'vor'ant her'bov'or'ant herb'ov'or'ant
herb'o'vor'ul herb'ov'o'rul her'bov'or'ul herb'ov'or'ul
herb'odr'o'gist herb'o'drog'ist
herb'ogr'ajn herb'o'grajn herb'o'graj'n
herb'ok'ort herb'o'kort
herb'ok'ov'rit herb'o'kovr'it herb'ok'ovr'it
herb'ok'ovr'aĵ herb'o'kovr'aĵ
herb'ok'ovr'ej herb'o'kovr'ej herb'o'kov're'j
herb'ol'ok herb'o'lok her'bol'ok
herb'om'iks'aĵ her'bo'miks'aĵ herb'o'miks'aĵ
herb'op'ar herb'o'par her'bop'ar
herb'op'len herb'o'plen
herb'os'pec her'bos'pec herb'o'spec
herb'ot'e her'bot'e
herb'ot'ond'ist herb'o'tond'ist herb'ot'on'dist
herb'ot'run'ket herb'o'trunk'et herb'o'tru'n'ket
herb'otav'ol herb'o'tavol
herb'parfum herb'par'fum
herb'salt'ul herb'sal'tul
herb'trunk'et herb'tru'n'ket
herb'uj her'bu'j
herbari her'bari herb'ari
herbert her'bert
hercegovin herc'ego'vin herc'eg'ovi'n
hercini herc'in'i her'ci'ni
hered her'ed
hered'afer hered'a'fer her'eda'fer
hered'ant her'e'dant
hered'anti'n her'e'dant'in
hered'at her'e'dat
hered'bien her'ed'bien
hered'ebl her'ed'ebl
hered'ec her'e'dec her'ed'ec
hered'ig her'e'dig her'ed'ig
hered'ig'ad her'e'dig'ad her'ed'ig'ad
hered'ig'ant hered'i'gant her'ed'ig'ant her'e'dig'ant
hered'ig'ebl her'e'dig'ebl her'ed'ig'ebl
hered'ig'it her'ed'ig'it her'e'dig'it
hered'in'tin hered'int'in her'e'din'tin her'ed'int'in
hered'int her'ed'int
hered'it her'ed'it
hered'it'aĵ her'ed'it'aĵ
hered'iĝ her'ed'iĝ
hered'o'kontaĝ hered'ok'ont'aĝ hered'o'kont'aĝ
hered'on'tin hered'ont'in her'e'don'tin her'ed'ont'in
hered'on'tin hered'ont'in her'ed'ont'in
hered'ont her'ed'ont
hered'ont'ec her'ed'ont'ec
hered'ot her'e'dot her'ed'ot
hered'ot'aĵ her'e'dot'aĵ her'ed'ot'aĵ
hered'posed'aĵ her'ed'posed'aĵ hered'po'sed'aĵ
hered'sekv her'ed'sekv
hered'u'lin hered'ul'in her'ed'ul'in
hered'ul her'ed'ul
herez'doktrin herez'dokt'rin
herez'u'lin herez'ul'in
herez'um her'e'zum
herkul her'kul
herkul'iĝ her'kul'iĝ
herkulan her'kulan herkul'an
hermafrodit herm'afrodit
hermafrodit'ec herm'afrodit'ec
hermafrodit'flor herm'afrodit'flor
hermafrodit'ul herm'afrodit'ul
herman her'man herm'an
herman herm'an
hermeneŭtik herm'en'eŭ'tik
hermeneŭtik'aĵ herm'en'eŭ'tik'aĵ
hermet herm'et
hermet'ig herm'et'ig
hermet'ism herm'et'ism
hermet'iĝ herm'et'iĝ
hermetik herm'etik hermet'ik
hermetik'ec hermet'ik'ec herm'etik'ec
hermetik'ig herm'etik'ig hermet'ik'ig
hermetik'iĝ herm'etik'iĝ hermet'ik'iĝ
hermini her'mini herm'in'i
hermion herm'ion her'mi'on
hermit herm'it
hermit'ig herm'it'ig
hermon herm'on
herni her'ni
herni'ul her'ni'ul
herniari herni'ari her'ni'ari
hero her'o
hero'ador her'o'ador
hero'ag her'o'ag
hero'aspekt hero'a'spekt hero'as'pekt
hero'aĵ her'o'aĵ
hero'ec her'o'ec
hero'ig her'o'ig
hero'ig'ant hero'i'gant her'o'ig'ant
hero'ism her'o'ism
hero'iĝ her'o'iĝ
hero'statur hero'stat'ur
hero'ul her'o'ul
herodot hero'dot
heroid her'oid hero'id
heroin hero'in her'o'in
heroin'et hero'i'net
heroin'font hero'in'font
heroin'mani'ul hero'in'mani'ul
heroin'o'mani heroin'om'an'i hero'in'om'an'i
heroin'pak'aĵ hero'in'pak'aĵ her'o'in'pak'aĵ
heroin'ven'dist heroin'vend'ist hero'in'vend'ist
heroin'ŝakr'ist hero'in'ŝakr'ist
herold her'old
herold'in her'old'in
herostrat hero'strat
herostrat'ec hero'strat'ec
herpes'virus herpes'vir'us
herpest her'pest
herpet her'pet
herpet'form her'pet'form
hesi hes'i
hesperi hes'per'i
hesperidin hesperi'din hesperid'in
hesperornit hes'per'orn'it
hetero'cikl heter'o'cikl
hetero'globin heter'o'globin
hetero'indig'du'cikl heter'o'indig'du'cikl
hetero'o'cikl heter'o'o'cikl
hetero'polimer heter'op'ol'i'mer
hetero'polis'akar'id hetero'poli'sakar'id heter'op'ol'is'akar'id
hetero'protein hetero'prote'in heter'op'rot'e'in
hetero'seks heter'os'eks
hetero'sugesti hetero'sugest'i
heterodin heter'odin hetero'din
heterodoks heter'od'oks
heterodoks'ec heter'od'oks'ec
heterogamet hetero'gamet heter'o'gamet
heterogen hetero'gen heter'o'gen
heteronomi hetero'nom'i heter'on'om'i
heteropter heter'opt'er
heterosom hetero'som heter'os'om
heterotrof'ul hetero'tro'ful heter'ot'ro'ful
heterozid heter'oz'id
heterozigot hetero'zigot heter'oz'ig'ot
hezit'manier hezit'mani'er
hezit'mien hezit'mi'en
hezit'o'plen hezit'op'len
hezit'parol hezit'par'ol
heĝ'fondus heĝ'fond'us
heĝ'o'tond'aĵ heĝ'ot'ond'aĵ
heĝ'ot'on'dil heĝ'ot'ond'il heĝ'o'tond'il heĝ'o'ton'dil
heĝaz heĝ'az
heĝir heĝ'ir
hid'i'gant hid'ig'ant
hid'ro'fit hidr'o'fit
hid'ro'por hidr'op'or hidr'o'por
hid'rok'arb'aĵ hidr'o'karb'aĵ hidr'ok'arb'aĵ
hid'rul hidr'ul
hidalg hid'alg
hidalg'ec hid'alg'ec
hidalg'in hid'algi'n
hidatid hid'at'id
hidatid'oz hid'at'id'oz hid'at'i'doz
hidn hid'n
hidn'ac hid'n'ac
hidr'id hid'rid
hidr'o'fidi hid'ro'fidi hidr'o'fid'i
hidr'o'kalcit hidr'ok'al'cit
hidr'o'kinon hidr'ok'in'on hid'rok'in'on hidr'ok'i'non
hidr'o'klorid hidr'o'klor'id
hidr'o'kortizon hidr'o'kort'izo'n hidr'ok'ort'izo'n
hidr'o'meteorologi hidr'o'meteor'ologi hidr'o'meteorolog'i
hidr'o'staci hidr'ost'ac'i hid'rost'ac'i
hidr'o'sulf'it hidr'os'ul'fit
hidr'o'teknik hidr'ot'e'knik
hidr'oaz'id hidr'o'azid
hidr'obi'ologi hidr'o'biologi hidr'o'biolog'i
hidr'oid hid'ro'id
hidr'om'e'teologi hidr'om'et'e'ologi hidr'om'e'teolog'i
hidrange hid'rang'e hidr'an'ge
hidrange'ac hid'rang'e'ac hidr'an'ge'ac
hidrant hidr'ant
hidrarg hidr'arg
hidrarg'ism hidr'arg'ism
hidrarg'o'vapor hidrarg'ov'a'por hidr'arg'ov'a'por
hidrarg'ob'an hid'rar'go'ban hidr'arg'ob'an
hidrast hid'rast
hidrastid hidrast'id
hidrat hidr'at
hidrat'iĝ hidr'at'iĝ
hidrazin hidr'az'in hid'razi'n
hidrazon hid'raz'on hidr'a'zon hidr'azo'n
hidraŭlik hid'raŭl'ik hidr'aŭl'ik
hidrocefal hidr'o'cefal
hidrocefal'ul hidr'o'cefal'ul
hidrodinamik hidr'o'dinamik hidr'o'dinam'ik
hidroelektr hidr'o'elektr
hidroelektr'ej hidr'o'elektr'ej hidr'o'elekt're'j
hidrofil hidr'o'fil hid'ro'fil
hidrofobi hidrofob'i hidr'o'fobi
hidrofon hid'ro'fon hidr'o'fon
hidrogen hidr'o'gen
hidrogen'ad hidr'o'gen'ad
hidrogen'atom hidr'o'gen'atom
hidrogen'bomb hidr'o'gen'bomb
hidrogen'fluor'id hidr'o'gen'fluor'id
hidrogen'jon hidr'o'gen'jon
hidrogen'karbon hidrogen'karb'on hidr'o'gen'karbon
hidrogen'karbonat hidrogen'karbon'at
hidrogen'oksid hidr'o'gen'oksid
hidrogen'peroks'id hidrogen'per'oksid
hidrogen'sulf'at hidr'o'gen'sulf'at
hidrogen'sulf'it hidr'o'gen'sulf'it
hidrogen'tensi hidrogen'tens'i hidr'o'gent'en'si
hidrogeolog hidr'o'geolog hidr'o'ge'olog
hidrogeologi hidrogeolog'i hidr'o'geologi
hidrograf hidr'o'graf
hidrograf'i hidr'o'grafi hidr'ogr'a'fi
hidrokarbid hidr'o'karb'id hidr'ok'arb'id
hidrokarbon hidr'o'karbon hidr'ok'arb'on hidr'o'karb'on
hidrokarbon'at hidr'o'karbonat hidr'o'karbon'at
hidrokarbon'aĵ hidr'o'karbon'aĵ hidr'ok'arb'on'aĵ hidr'o'karb'on'aĵ
hidrokarbon'id hidr'o'karbon'id
hidrokarbon'ĉen hidr'o'karbon'ĉen hidr'ok'arb'on'ĉen hidr'o'karb'on'ĉen
hidrokarid hidr'ok'arid
hidroker hidr'o'ker hidr'ok'er hid'rok'er
hidrokorak hidr'o'korak
hidrokotil hidr'o'kot'il hid'rok'ot'il hidr'ok'ot'il
hidroksi hidr'oksi
hidroksi'benzen hidr'oksi'benzen
hidroksi'propan'at hidr'oksi'propan'at
hidroksid hidr'oksid
hidroksid'o'hav hidroksi'do'hav hidr'oksid'o'hav
hidroksil hidr'o'ksil
hidroksil'amin hidroksi'lami'n hidr'oksi'lami'n
hidroliz hidr'ol'iz
hidroliz'ebl hidr'ol'iz'ebl
hidrolog hidr'olog
hidrologi hidrolog'i hidr'ologi
hidrometr hidr'o'metr
hidrometri hidrometr'i hidr'o'metri
hidroni hidr'oni
hidroplan hidr'op'lan hidr'o'plan
hidrops'e'aspekt hidrops'e'a'spekt
hidrops'ul hidr'op'sul
hidrore hidr'ore hid'ror'e
hidrosfer hidr'os'fer hidr'o'sfer
hidrostatik hidr'o'statik hid'rost'atik hidr'o'stat'ik
hidroterapi hidr'o'terapi hidr'o'tera'pi hidr'ot'era'pi
hidroterm hidr'o'term
hidroterm'ism hidr'o'term'ism
hien'o'don hien'od'on
hien'od'ent'ul hien'o'dent'ul hien'od'en'tul
hieraŭ'nokt hieraŭ'n'okt
hif'amas hif'a'mas
hifolom hif'ol'om hif'o'lom
higrometri higrometr'i
hilari hil'ari
hilbert hil'bert
hilel hil'el
hilel'ist hil'e'list
hilozoism hil'oz'o'ism
hilum hil'um
himantopod himantop'od
himen'o'lepid'oz himen'ole'pi'doz
himene himen'e
himeni himen'i
himeni'kovr'it himen'ik'ovr'it
himenomicet himen'o'micet himen'om'ic'et
himenopter himen'op'ter himen'opt'er
hin'dan hind'an
hin'de'mit hind'e'mit
hin'di hind'i
hin'dian hind'ia'n
hin'doger'man hind'o'german
hinajan hin'a'ja'n
hind'dev'en hind'de'ven
hind'eŭrop'an hind'eŭr'o'pan
hind'eŭrop'de'ven hind'eŭrop'dev'en
hind'i'parol'ant hind'ip'ar'o'lant hind'ip'ar'ol'ant
hind'in hin'din
hind'o'ĉin hin'do'ĉin
hind'o'ĉin'uj hin'do'ĉin'uj
hind'opak'i'stan hind'opak'ist'an hind'op'a'kist'an
hind'uj'an hindu'ja'n hin'du'ja'n
hindenburg hind'en'burg
hindoĉini hind'o'ĉini
hindu hind'u hin'du
hindu'dev'en hindu'de'ven hind'u'dev'en
hindu'ism hind'u'ism
hindu'ism'ore'form hindu'ism'o'reform hind'u'ism'ore'form
hindu'ist hind'u'ist
hindu'j hind'uj
hindu'j hind'uj hin'du'j
hindu'kuŝ hind'u'kuŝ
hindu'naci'ism hind'u'naci'ism
hindustan hindu'stan
hindustan'lingv hindu'stan'lingv
hiper'aktiv'ist hiper'akt'i'vist
hiper'azot'emi hiper'azo'tem'i
hiper'azot'uri hiper'azo'tur'i
hiper'fajn hiper'faj'n
hiper'fosf'at'uri hiper'fosf'a'tur'i
hiper'funkci hiper'funk'ci
hiper'funkci'ad hiper'funk'ci'ad
hiper'globul'emi hiper'glob'ulem'i
hiper'glu'kemi'ig hiper'gluk'emi'ig
hiper'gluk'emi hiper'glu'kemi
hiper'glukoz'emi hiper'gluk'oz'emi
hiper'glukoz'emi'ig hiper'gluk'oz'emi'ig
hiper'granulocit'emi hiper'granul'o'cit'emi
hiper'hom'o'cistein'emi hiper'hom'o'cist'e'ine'mi
hiper'industri'iĝ hiper'indus'tri'iĝ
hiper'inklin hiper'in'klin
hiper'kapital'ism hiper'kap'it'alism
hiper'kolesterol'emi hiper'kole'sterol'emi
hiper'konstituci'ig hiper'konstitu'ci'ig
hiper'korekt'ism hiper'ko'rekt'ism
hiper'modern hiper'moder'n
hiper'nervoz hiper'nerv'oz
hiper'patriot hiper'patri'ot
hiper'poliglot hiper'poli'glot
hiper'teknologi hiper'tek'n'ologi
hiper'termi hiper'term'i
hiper'tiroid'ism hiper'tiro'i'dism hiper'tiro'id'ism
hiper'toni hiper'ton'i
hiper'urat'emi hiper'ur'a'tem'i
hiperbat hiper'bat
hiperbol hiper'bol
hiperbol'ig hiper'bol'ig
hiperbol'oid hiper'bol'oid
hiperbore hiper'bore
hiperemi hiper'emi
hiperestezi hiper'estez'i
hipergonar hiper'go'n'ar
hiperik hiper'ik
hiperkrit hiper'krit
hiperkriz hiper'kriz
hipermetrop'ec hiper'metro'pec
hiperon hiper'on
hipertensi hiper'tensi
hipertensi'ul hiper'tensi'ul
hipertrofi hiper'trofi
hipnot hipn'ot
hipnot'ad hipn'ot'ad
hipnot'i'gist hipnot'ig'ist hipn'ot'ig'ist
hipnot'ig hipn'o'tig hipn'ot'ig
hipnot'ig'ant hipnot'i'gant hipn'ot'ig'ant
hipnot'ig'at hipn'o'tig'at hipn'ot'ig'at
hipnot'ig'int hipn'ot'ig'int hipn'o'tig'int
hipnot'ig'it hipn'ot'ig'it hipn'o'tig'it
hipnot'ig'it'in hipnot'ig'i'tin hipn'o'tig'it'in hipn'ot'ig'it'in
hipnot'ism hipn'ot'ism
hipnot'ist hipn'ot'ist
hipnot'iz hipn'ot'iz
hipnot'iz'ant hipn'ot'iz'ant
hipnot'iz'it hipn'ot'iz'it
hipnot'iĝ hipn'ot'iĝ
hipnot'o'terapi hipnot'ot'era'pi hipnot'o'tera'pi hipn'ot'ot'era'pi
hipnot'terapi hipnot'tera'pi
hipnot'terapi hipnot'tera'pi hipn'ot'terapi
hipnoz hipn'oz
hipo'fosf'it hipo'fos'fit
hipo'glukoz'emi'ig hipo'gluk'oz'emi'ig
hipo'granulocit'emi hipo'granul'o'cit'emi hipo'gran'ul'o'cit'emi
hipo'klorid hipo'klor'id
hipo'klorit hipo'klor'it
hipo'metro'pec hipo'metr'op'ec
hipo'nitrit hipon'i'trit hipo'nitr'it
hipo'termi hipo'term'i
hipo'tiroid'ism hipo'tiro'id'ism hipo'tiro'i'dism
hipo'toni hipo'ton'i
hipo'trofi hipo'tro'fi
hipocentr hipo'centr
hipocikloid hipo'cikl'oid
hipoderm hipo'derm
hipodrom hipo'drom
hipofagi hipo'fag'i
hipofe hipo'fe
hipogastr hipo'gastr
hipoge hipo'ge
hipoglos hipo'glos
hipogrif hipo'grif
hipokamp hipo'kamp
hipokastan hipo'kast'an
hipokaŝtan hipo'kaŝtan
hipokaŝtan'arb hipo'kaŝtan'arb
hipokondr hipo'kondr
hipokondri hipokondr'i hipo'kondr'i
hipokren hipo'kren
hipokrit hipo'krit
hipokrit'aĵ hipo'krit'aĵ
hipokrit'ec hipo'krit'ec
hipokrit'iĝ hipo'krit'iĝ
hipokrit'ul hipo'krit'ul
hipokrit'ul'in hipo'kri'tuli'n hipo'krit'ul'in
hipola hipo'la
hipolit hipo'lit
hipoman hipo'man
hipon hipo'n
hiponim hipo'nim
hipopotam hipo'po'tam hipo'pot'am
hipospadi hipo'spad'i
hipostat hipo'stat
hipostaz hipo'staz
hipostil hipo'stil
hipotaks hipo'taks
hipotal hipo'tal
hipotalam hipotal'am hipo'talam
hipotek hipo'tek
hipotek'ad hipo'tek'ad
hipotek'al hipo'tek'al
hipotek'bank hipo'tek'bank
hipotek'it hipo'tek'it
hipotek'leĝ hipo'tek'leĝ
hipotek'numer hipo'tek'numer
hipotek'o'makler'ist hipo'te'koma'kler'ist hipotek'om'a'kler'ist
hipotek'o'prunt hipo'te'kopr'unt
hipotek'rajt hipo'tek'rajt hipo'te'krajt
hipotek'rent'um hipo'tek'rent'um
hipotenar hipo'tenar
hipotensi hipo'tensi hipo'tens'i
hipotensi'ig hipo'tensi'ig hipo'tens'i'ig
hipotensi'ig'il hipo'tensi'ig'il hipo'tens'i'ig'il
hipotensi'ul hipo'tensi'ul
hipotenuz hipo'ten'uz
hipotez hipo'tez
hipotez'ad hipo'tez'ad
hipotez'ant hipo'tez'ant
hipotez'at hipo'tez'at
hipotez'end hipo'te'zend
hipotez'it hipo'tez'it
hipurid hipur'id
hirkani hirkan'i
hirt'ig'ant hirt'i'gant
hirund'o'simil hirund'os'i'mil
hirund'on'est hirund'o'nest
hirund'ov'ost hirund'o'vost
hirund'ov'ost'aĵ hirund'o'vost'aĵ
his'pane'parol'ant hispan'e'parol'ant
his'tar hist'ar
hiskiam his'kiam
hiskiamin hiskiam'in his'kiam'in
hisop his'op
hispan his'pan
hispan'am'erik his'panam'erik
hispan'aspekt hispan'a'spekt
hispan'dev'en his'pand'e'ven
hispan'i his'pan'i
hispan'i'ist his'pan'i'ist
hispan'ia'n his'pan'ia'n
hispan'id his'pan'id
hispan'ig his'pan'ig
hispan'ig'it his'pan'ig'it
hispan'in his'pan'in
hispan'ism his'pan'ism
hispan'iĝ his'pan'iĝ
hispan'klasik hispan'klas'ik
hispan'leg'ant hispan'le'gant
hispan'om'aŭr hispan'o'maŭr
hispan'parol'ant hispan'par'o'lant
hispan'uj his'pan'uj
hist'o'form'ant hist'o'for'mant
hist'o'kemi hist'ok'emi
hist'o'kultiv'aĵ hist'okult'iv'aĵ
hist'o'surfac hist'o'surf'ac hist'os'ur'fac
hist'ologi hist'olog'i
histerez his'terez
histeri his'teri hist'er'i
histeri'atak his'teri'atak hist'er'ia'tak
histeri'ec his'teri'ec
histeri'iĝ his'teri'iĝ hist'er'i'iĝ
histeri'ton his'teri'ton hist'er'it'on
histeri'ul his'teri'ul
histeri'ul'in his'teri'ul'in hist'er'iu'lin
histeri'vir'in his'teri'vir'in hist'er'iv'ir'in
histidin hist'id'in
histon hist'on his'ton
histori his'tori
histori his'tori hist'or'i
histori'am hist'or'iam his'tori'am
histori'aĵ his'tori'aĵ
histori'ec his'tori'ec
histori'esk his'tori'esk
histori'et his'tori'et
histori'fon his'tori'fon hist'or'i'fon
histori'grav his'tori'grav hist'or'ig'rav
histori'ism his'tori'ism hist'or'i'ism
histori'ist his'tori'ist hist'or'i'ist
histori'ist'ec his'tori'ist'ec hist'or'i'ist'ec
histori'ist'in his'tori'ist'in hist'or'i'ist'in
histori'iĝ'int his'tori'iĝ'int hist'or'i'iĝ'int
histori'kompren his'tori'kompren
histori'libr his'tori'libr
histori'objekt his'tori'objekt
histori'os'krib'ant histori'o'skrib'ant his'tori'os'krib'ant
histori'rakont his'tori'rakont
histori'roman his'tori'roman
histori'scienc his'tori'scienc
histori'verk his'tori'verk
histori'verk'ist his'tori'verk'ist hist'o'river'kist
histori'ŝat'ant his'tori'ŝat'ant hist'or'i'ŝat'ant
historiograf'i histori'o'grafi histori'ogr'a'fi
histrion hist'rio'n
histrion'ad hist'rio'n'ad
histrion'aĵ hist'rio'n'aĵ
hobi'o'praktik'ad hobi'op'rak'tik'ad
hobi'valor hobi'val'or
hodiaŭ'nokt hodiaŭ'n'okt
hoj'lad hojl'ad
hojl'ant hoj'lant
hok'apeks hok'a'peks
hok'avid'iĝ hok'a'vid'iĝ
hok'baston hok'bast'on hok'bas'ton
hok'faden hok'fad'en
hok'najl hok'n'ajl
hok'pro'vizit hok'proviz'it
hok'stang'et hok'stan'get
hoke hok'e
hoke'baston hoke'bast'on
hoke'il hok'e'il
hoke'team hok'et'e'am
hold'o'vand hold'ov'and
holding hold'ing
holding'tip hold'ing'tip
holmi holm'i
holografi holograf'i
holokaŭst'post'vi'vant holokaŭst'post'viv'ant
holomorfi holomorf'i
holoste holost'e
hom'a'figur hom'a'fig'ur
hom'a'ran hom'ara'n
hom'afer hom'a'fer
hom'aktiv'ad hom'akt'i'vad
hom'aktiv'ec hom'akt'iv'ec
hom'al'tig hom'alt'ig
hom'amas hom'a'mas
hom'amas'eg hom'a'mas'eg hom'am'a'seg
hom'amas'ej hom'a'mas'ej
hom'amas'iĝ hom'a'mas'iĝ
hom'ampleks hom'am'pleks
hom'anim hom'a'nim
hom'ar'ism hom'a'rism
hom'ar'unu'iĝ hom'a'run'u'iĝ
hom'ara'n'ism hom'a'ran'ism
hom'ara'n'ist hom'a'ran'ist
hom'ara'nis'tik hom'ara'ni'stik hom'a'ran'ist'ik
hom'aspekt hom'as'pekt hom'a'spekt
hom'aŭtomat hom'aŭ'tomat hom'aŭ'tom'at hom'aŭt'o'mat
hom'centr'ism hom'cent'rism
hom'de'ven hom'dev'en
hom'dign hom'dig'n
hom'dimensi hom'di'mens'i
hom'dolor hom'dol'or
hom'e'ordinar hom'e'ordin'ar hom'e'or'dinar
hom'e'rid hom'er'id
hom'eduk hom'e'duk
hom'ekip'it hom'eki'pit
hom'ekspluat'ad hom'eks'plu'at'ad
hom'evit'e'mul hom'e'vi'tem'ul
hom'evit'em hom'e'vit'em hom'e'vi'tem
hom'evit'ul hom'e'vi'tul hom'e'vit'ul
hom'fa'rat hom'far'at
hom'fa'rit'aĵ hom'far'it'aĵ
hom'famili hom'fa'mili
hom'far'it hom'fa'rit
hom'far'ot hom'fa'rot
hom'farĉ'it hom'far'ĉit
hom'figur hom'fig'ur
hom'gas'tam hom'gast'am
hom'grup'et hom'gru'pet
hom'hel'pad hom'help'ad
hom'help'ist hom'hel'pist
hom'help'ul hom'hel'pul
hom'histori hom'his'tori hom'hist'or'i
hom'i'nina hom'in'in'a
hom'icid hom'i'cid
hom'ideal hom'ide'al
hom'imit hom'i'mit
hom'imit'aĵ hom'i'mit'aĵ
hom'in'oide hom'in'oid'e
hom'infan hom'in'fan
hom'invent'aĵ hom'in'vent'aĵ
hom'karakter hom'karak'ter
hom'karn hom'kar'n
hom'katastrof hom'kat'a'strof
hom'kolektiv hom'kolekt'iv hom'ko'lekt'iv
hom'kolon hom'kol'on
hom'komerc hom'kom'erc
hom'komerc'ad hom'kom'erc'ad
hom'komerc'ist hom'kom'er'cist
hom'komun'um hom'kom'u'num
hom'kondut hom'kon'dut
hom'konform hom'kon'form
hom'kontraband'ist hom'kontra'band'ist hom'kontr'a'band'ist
hom'krani hom'kran'i
hom'kurac'ist hom'kur'a'cist
hom'labor'ad hom'la'bor'ad hom'lab'o'rad hom'lab'or'ad
hom'liber'ec hom'li'ber'ec
hom'manier hom'mani'er
hom'masakr'ad hom'mas'a'krad
hom'medi hom'med'i
hom'mor'tig hom'mort'ig
hom'mor'tig'ad hom'mort'ig'ad
hom'mort'i'gant hom'mort'ig'ant hom'mor'tig'ant
hom'mort'ig'ist hom'mort'i'gist hom'mor'tig'ist
hom'natur hom'n'a'tur
hom'nivel hom'ni'vel
hom'nombr hom'n'ombr
hom'nutr'ad hom'nu'trad
hom'o'centr'ism hom'o'cent'rism
hom'o'evit'em hom'o'e'vi'tem hom'o'e'vit'em
hom'o'fanatik'ul hom'o'fan'atik'ul hom'o'fan'a'tik'ul hom'o'fan'at'i'kul
hom'o'memor hom'o'mem'or hom'om'em'or hom'om'e'mor
hom'o'poli'peptid hom'op'ol'i'peptid
hom'o'poli'sakar'id hom'o'polis'akar'id hom'op'ol'i'sakar'id
hom'o'polimer hom'o'poli'mer
hom'o'simil hom'o'sim'il hom'os'i'mil
hom'o'speci hom'os'pec'i hom'o'spec'i
hom'o'torent hom'ot'o'rent
hom'ob'est'aĉ hom'o'best'aĉ
hom'ofer hom'o'fer
hom'ofer'ad hom'o'fe'rad
hom'oide hom'oid'e hom'o'ide
hom'okul hom'o'kul
hom'okup hom'o'kup
hom'okup'it hom'ok'u'pit hom'o'kup'it
hom'omar hom'o'mar
hom'op'len hom'o'plen
hom'op'ov hom'o'pov
hom'os'eks hom'o'seks
hom'parodi hom'par'od'i
hom'parol hom'par'ol
hom'pied hom'pi'ed
hom'protekt'ant hom'prot'ekt'ant
hom'protekt'int hom'prot'ekt'int
hom'raj'dat hom'rajd'at
hom'respekt hom're'spekt
hom'rimed hom'rim'ed
hom'roj hom'ro'j
hom'ruin hom'ru'in
hom'siluet hom'si'lu'et
hom'simi hom'sim'i
hom'simil hom'sim'il hom'si'mil
hom'simil'ig'it hom'simi'lig'it
hom'speci hom'spec'i
hom'statu hom'stat'u
hom'statur hom'stat'ur
hom'sufer hom'su'fer
hom'super hom'su'per hom'sup'er
hom'suspekt'ant hom'su'spekt'ant
hom'turist hom'tur'ist
hom'vend'ist hom'ven'dist
hom'viand hom'vi'and
hom'vilaĝ hom'vil'aĝ
hom'viv'ad hom'vi'vad
hom'vizaĝ hom'viz'aĝ
hom'vizi hom'viz'i
hom'ĉas'an'tar hom'ĉas'ant'ar
hom'ĉen'et hom'ĉe'net
hom'ĉifon hom'ĉi'fon hom'ĉif'on
hom'ŝak'rad hom'ŝakr'ad
homeomorf hom'e'o'morf hom'e'om'orf
homeomorfi homeomorf'i hom'e'o'morfi
homeopat hom'e'o'pat hom'e'op'at
homeopati homeopat'i hom'e'o'pati
homeostat hom'eost'at hom'e'o'stat
homeostat'il hom'eost'atil hom'e'o'stat'il
homeot hom'e'ot
homeoterm hom'e'o'term
homili hom'ili
homofon hom'o'fon
homogen hom'o'gen
homogen'aspekt homogen'a'spekt
homogen'ec hom'o'gen'ec
homogen'ig hom'o'gen'ig
homogen'ig'it hom'o'gen'ig'it
homogen'iĝ hom'o'gen'iĝ
homokromi hom'okrom'i hom'o'kromi
homolog hom'olog hom'o'log
homolog'ec hom'olog'ec hom'o'log'ec
homologi homolog'i hom'ologi
homomorf hom'om'orf hom'o'morf
homomorfi homomorf'i hom'o'morfi
homonim hom'o'nim
homonim'ec hom'o'nim'ec
homopter hom'opt'er hom'op'ter
homoseksual hom'o'sek'su'al hom'o'seks'u'al hom'os'eks'u'al
homoteti homotet'i
homotop hom'ot'op hom'o'top
homotopi homotop'i hom'o'top'i
homotopi homotop'i hom'ot'opi hom'o'top'i
homozigot hom'o'zigot
homozigot hom'o'zigot hom'oz'ig'ot
homunkul hom'u'n'kul
honduras hondur'as
honest'aspekt honest'a'spekt
honest'av'ort honest'a'vort
honor'alp'ort'ant honor'al'port'ant
honor'aplaŭd honor'a'plaŭd
honor'at'ig honor'a'tig
honor'avid honor'a'vid
honor'avid'ul honor'a'vid'ul
honor'doktor honor'dokt'or
honor'indig honori'n'dig
honor'invit'it honori'n'vit'it
honor'medalion honor'medal'ion
honor'o'sign honor'os'ig'n
honor'ofend honor'o'fend
honor'ofend'it honor'o'fend'it
honor'ofic honor'o'fic
honor'op'len honor'o'plen
honor'parol honor'par'ol
honor'princip honor'princ'ip
honor'promes honor'pro'mes
honor'salut honor'sal'ut
honor'ser'vist'in honor'serv'ist'in
honor'sinjor'in honor'sin'jor'in honor'sin'j'o'rin
honor'societ honor'soci'et
honor'tribun honor'trib'u'n
honor'ul'in honor'u'lin
honorari honor'ari
honori honor'i
honori'gant honor'ig'ant
honori'n'dec honor'ind'ec
hont'est'ar hont'e'star
hont'ig'ant hont'i'gant
hont'in'dec hont'ind'ec
hont'ind'u'lin hont'ind'ul'in
hont'iĝ'em hont'i'ĝem
hont'o'plen hont'op'len
hont'o'sent hont'os'ent
hont'procesi hont'proces'i
hont'stamp'it hont'stam'pit
hont'vizaĝ hont'viz'aĝ
hop'ital hop'i'tal
hoplit hop'lit
hor'dispozici hord'is'pozici
hor'du'on hord'u'on
hor'indik hor'in'dik hor'ind'ik
hor'labor'ant hor'lab'or'ant
hor'o'kontrol'il hor'o'kontr'ol'il
hor'o'plen hor'op'len
hor'od'aŭr hor'o'daŭr
hor'sin'sekv hors'in'sekv
hor'sistem hors'is'tem hors'ist'em
hor'tabel hort'abel
hor'tabel'ar hort'abel'ar
hor'zon hor'zo'n
hord'aŭr hor'daŭr
horde hord'e hor'de
horde'aĵ hor'de'aĵ hord'e'aĵ
horde'farun hord'ef'ar'u'n
horde'infan hord'e'infan
horde'o'garb hord'e'o'garb
horde'o'grajn horde'ogr'ajn horde'o'graj'n hord'e'ogr'ajn
horde'op'an hord'e'op'an
horde'pan hord'e'pan
hordelim hord'elim horde'lim
hordeol horde'ol hord'eol
horizont'alism horizontal'ism
horizontal horizont'al
horizontal'indik'ator horizont'ali'n'dik'ator hor'izo'n'talin'dik'ator
horizontal'pozici horizont'alp'oz'ic'i
horizontal'ul'in horizont'al'ul'in
horloĝ hor'loĝ
horloĝ'arb'ar hor'loĝ'arb'ar
horloĝ'bracelet hor'loĝ'bracelet
horloĝ'direkt horloĝ'di'rekt
horloĝ'eg hor'loĝ'eg
horloĝ'ej hor'loĝ'ej
horloĝ'et hor'loĝ'et
horloĝ'fabrik'ad horloĝ'fa'brik'ad
horloĝ'funkci horloĝ'funk'ci
horloĝ'id hor'loĝ'id
horloĝ'in hor'loĝ'in hor'loĝi'n
horloĝ'in hor'loĝi'n
horloĝ'indik'il hor'loĝi'n'dik'il
horloĝ'industri horloĝ'indus'tri
horloĝ'ist hor'loĝ'ist
horloĝ'montr'il horloĝ'mon'tril
horloĝ'o'kompani horloĝ'o'kompan'i horloĝ'ok'om'pan'i
horloĝ'o'risort horloĝ'oris'ort horloĝ'or'i'sort
horloĝ'o'ĉen hor'loĝ'o'ĉen
horloĝ'o'ŝlos'il hor'loĝ'o'ŝlos'il
horloĝ'ok'est horloĝ'o'kest hor'loĝ'ok'est
horloĝ'radar horloĝ'rad'ar
horloĝ'regul horloĝ'reg'ul
horloĝ'tur hor'loĝ'tur
horloĝ'uj hor'loĝ'uj
horloĝ'ĉe'ner horloĝ'ĉen'er hor'loĝ'ĉen'er
hormin hor'min
hormon hor'mon
hormon'tril hor'montr'il
horn hor'n
horn'aĉ hor'n'aĉ
horn'obl'ek horn'o'blek hor'nobl'ek
horor hor'or
horor'aspekt horor'a'spekt
horor'aĵ hor'or'aĵ
horor'eg hor'o'reg
horor'et hor'o'ret
horor'fikci hor'orf'ik'ci
horor'ig hor'o'rig
horor'ig hor'o'rig hor'or'ig
horor'ig'it hor'o'rig'it hor'or'ig'it
horor'int hor'or'int
horor'it hor'o'rit hor'or'it
horor'iĝ hor'or'iĝ
horor'iĝ'ant hor'or'iĝ'ant
horor'op'len horor'o'plen
horor'ul hor'or'ul hor'o'rul
horor'vek hor'or'vek
horor'vizi horor'viz'i
horor'ŝok hor'or'ŝok
horoskop hor'o'skop
horoskop'ist hor'os'ko'pist hor'o'skop'ist
hort'abel'ist hor'tabel'ist hort'a'be'list
hortensi hor'tensi hor'tens'i
hortensi hor'tensi hor'tens'i hort'en'si
hortikultur hort'i'kultur hort'ik'ul'tur hort'i'kult'ur
hortikultur'ej hort'i'kultur'ej hort'i'kult'ure'j hort'ik'ul'tur'ej
hortikultur'ik hort'i'kultur'ik hort'ik'ul'tur'ik
hortikultur'ist hort'ik'ul'turist hort'i'kultur'ist
hortulan hort'ulan
horus hor'us
hos'timon'tril hosti'montr'il
hospic hos'pic
hospital'estr'ar hos'pit'a'lestr'ar
hospital'kost hos'pi'talk'ost
hospital'odor hos'pit'alod'or
hosti'lev'ad hosti'le'vad
hosti'uj hos'tiu'j
hotel'entrepren'ist hotel'entre'pren'ist
hotel'estr'in hotel'e'stri'n
hotel'industri hotel'indus'tri
hotel'ist'ar hotel'i'star
hotel'kompleks hotel'kom'pleks
hotel'koridor hotel'kori'dor
hotel'por'dist hotel'pord'ist
hotel'posed'ant hotel'po'se'dant
hotel'sektor hotel'sekt'or
hotel'serv'ist'ar hotel'ser'vist'ar hotel'serv'i'star
hubej hub'ej
huf'fe'ret huf'fer'et
huf'ferit huf'fe'rit
huf'najl huf'n'ajl
huf'najl'it huf'naj'lit huf'n'ajl'it
huf'o'bat huf'ob'at
huf'o'bru huf'ob'ru
huf'o'pad huf'op'ad
huf'o'simil huf'o'sim'il huf'os'i'mil
huf'ob'at'ad huf'o'bat'ad
huf'ob'est huf'o'best
huf'ofer huf'o'fer
huf'olog huf'o'log
huf'ot'ret'ad huf'o'tret'ad
huf'pre'mant huf'prem'ant
huf'um'it huf'u'mit
hugenot hug'e'not
hugenot hug'e'not hug'en'ot
huligan hul'ig'an
huligan'ec hul'ig'an'ec
huligan'ism hul'ig'an'ism
hulman hul'man
hum'oris'tik humor'ist'ik humor'i'stik
human hum'an
human'ec hum'an'ec
human'i'gant human'ig'ant
human'ig hum'an'ig
human'ist'ik human'i'stik
humer hum'er
humid hum'id
humid'ec hum'i'dec
humid'ej hum'ide'j hum'i'dej
humid'ig hum'i'dig hum'id'ig
humid'ig'il hum'id'ig'il hum'i'dig'il
humid'varm hum'id'varm
humil hum'il
humil'aspekt humil'a'spekt
humil'aĉ hum'i'laĉ hum'il'aĉ
humil'aĵ hum'il'aĵ
humil'eg hum'i'leg
humil'i'gant humil'ig'ant
humil'ig hum'i'lig
humil'ig'ad hum'i'lig'ad
humil'ig'at hum'i'lig'at
humil'ig'it hum'i'lig'it
humil'mens hum'il'mens
humil'op'len humil'o'plen hum'i'lop'len
humil'ul hum'i'lul hum'il'ul
humil'ul'in humil'u'lin hum'i'lul'in hum'il'ul'in
humor hum'or
humor'aĉ hum'or'aĉ
humor'aĵ hum'or'aĵ
humor'ism hum'o'rism
humor'modul humor'mod'ul
humor'ost'at humor'o'stat hum'o'rost'at
humor'ŝanĝ hum'or'ŝanĝ
humoresk humor'esk
humul hum'ul
humur hum'ur
humur'am hum'u'ram hum'ur'am
humur'aspekt humur'a'spekt
humur'aĵ hum'ur'aĵ
humur'aĵ'et humur'a'ĵet hum'ur'aĵ'et
humur'em hum'u'rem
humur'flu hum'ur'flu
humur'gazet hum'ur'gazet
humur'sent hum'urs'ent
humur'ton hum'ur'ton
hun'de'taĉ hund'e'taĉ
hun'dec hund'ec
hun'din'id hund'in'id
hun'do'batal hund'o'batal hund'ob'at'al hund'ob'a'tal
hun'do'boj hund'o'boj hund'ob'o'j
hun'do'bred'ad hund'o'bred'ad
hun'do'dent hund'o'dent hund'od'ent
hun'do'fek'aĵ hund'o'fek'aĵ
hun'do'vet'kur hund'o'vet'kur hund'ov'et'kur
hun'do'viand hund'ovi'and hund'o'viand
hun'do'viv hund'o'viv
hun'do'viv'ig hund'o'viv'ig
hun'dog'ard hund'o'gard
hun'dor'as hund'or'as hund'o'ras
hun'garig'ad hungar'ig'ad
hun'garig'it hungar'ig'it
hunan hun'an
hund'aventur hund'aven'tur hund'a'vent'ur
hund'bo'jad hund'boj'ad
hund'ej hun'dej
hund'ekspres hund'eks'pres
hund'id hun'did
hund'idol'an hund'id'o'lan hun'did'ol'an
hund'in hun'din
hund'ist hun'dist
hund'jun'gitar hund'jung'it'ar
hund'jung'il hund'j'ung'il
hund'jung'il'aĵ hund'j'ung'il'aĵ
hund'jung'it'aĵ hund'j'ung'it'aĵ
hund'karavan hund'kar'avan hund'kara'van
hund'labor hund'lab'or
hund'nask'it hund'n'a'skit
hund'o'dres'ad hund'odr'e'sad
hund'o'manier hun'domani'er hund'o'mani'er
hund'o'posed'ant hund'op'os'e'dant
hund'o'raz'ist hund'or'az'ist
hund'o'rimen hund'o'rim'en
hund'o'simil hund'os'i'mil
hund'o'speci hund'os'pec'i hund'o'spec'i
hund'o'vetur'ad hund'ov'et'ur'ad
hund'o'vir hun'do'vir
hund'ok'aĉ hund'o'kaĉ hun'dok'aĉ
hund'ok'o'lum hund'o'kol'um hun'dok'ol'um hund'ok'ol'um
hund'om'ord hund'o'mord
hund'opi'ed hund'o'pied
hund'os'led hund'o'sled hun'do'sled
hund'ost'el hund'os'tel hund'o'stel
hund'ov'ost hun'do'vost hund'o'vost
hund'rimen hund'rim'en
hund'uj hun'du'j
hungar'dev'en hun'gard'e'ven
hungar'ig hun'garig
hungar'manier hungar'mani'er
hungar'muzik hungar'muz'ik
hungar'nom hun'garn'om
hungar'parol'ant hungar'par'o'lant
hungari hun'gari hungar'i
hungari hungar'i
hungari'n hungar'in hun'gari'n
huntun hun'tun
hur'do'burd hurd'o'burd
hur'leg hurl'eg
hur'lori'kan hurl'o'rikan hurl'or'ik'an
hura hur'a
hura'ad hur'a'ad
hura'at hur'a'at
hura'eg hur'a'eg
hura'salut hura'sal'ut
hurd'ok'u'rad hurd'o'kur'ad hur'dok'ur'ad hurd'ok'ur'ad
huri hur'i
hurl'ad hur'lad
hurl'ant hur'lant
hurl'et hur'let
hurl'ig hur'lig
hurl'il hur'lil
huron hur'on
husar'oficir husar'ofic'ir
i'dec id'ec
i'deism ide'ism
i'din id'in i'di'n
i'dist'aviz id'ist'aviz id'i'stav'iz
i'dolin idol'in i'doli'n
i'dot id'ot
i'lar il'ar
i'lar'eg il'a'reg
i'lar'ej il'are'j i'la're'j il'a're'j
i'let il'et
i'lok'est il'ok'est il'o'kest
i'lum il'um
i'luz il'uz
i'magi'gant imag'i'gant imag'ig'ant
i'net in'et
i'no'stud in'o'stud
i'omaĝ iom'aĝ i'om'aĝ
i'omeg iom'eg
i'oni ion'i io'ni i'on'i
i'rad ir'ad
i'rad'ant ir'a'dant ir'ad'ant
i'rak'an ir'a'kan
i'ran'ist ir'an'ist
i'rand'e'ven ir'an'dev'en ir'and'e'ven i'ran'dev'en
i'rem ir'em
i'ret ir'et
i'ret'um ir'et'um
i'rig ir'ig
i'rig'ebl ir'ig'ebl
i'rin ir'in
i'rul ir'ul
i'tali ital'i
i'tali'an ital'ia'n it'a'lian
i'talin ital'in i'tali'n
ia i'a
ia'distanc ia'di'stanc ia'dist'anc
ia'grad i'agr'ad
ia'lok ial'ok
ia'manier ia'mani'er
ia'mezur ia'mez'ur
ia'okaz ia'o'kaz
ia'rilat i'aril'at i'ari'lat
ia'rimed ia'rim'ed
ial i'al
iam i'am
iam'oment ia'moment iam'o'ment
iam'u'lin iam'ul'in ia'mul'in
ibeks'in i'bek'sin i'be'ksi'n
iber i'ber
iber'an i'ber'an i'be'ran
iber'i i'ber'i
iber'ia'n i'ber'ia'n
iber'ia'ni'n i'ber'ia'ni'n
iber'uj i'ber'uj i'be'ru'j
iberis iber'is i'ber'is
ibis i'bis
ibis'kap i'bi'skap
icid i'cid
icid i'cid ic'id
id'i'net i'din'et
id'is'tem i'dis'tem id'ist'em i'dist'em
id'ist i'dist
id'lad idl'ad
id'lil idl'il
id'mor'tig id'mort'ig
id'nask id'n'ask
id'o'mort'ig'ant id'om'or'tig'ant id'om'ort'ig'ant id'om'ort'i'gant
id'o'projekt id'op'roj'ekt
id'o'traduk id'o'tra'duk
id'ok'riz id'okr'iz id'o'kriz
id'olig'at idol'ig'at
id'ov'ort id'o'vort
id'ĉeval id'ĉe'val
ida i'da id'a
ida'n i'dan
ida'n i'dan id'an
ida'ran id'ara'n
ide i'de id'e
ide id'e
ide'alism'o'fon ideal'ism'o'fon
ide'ar i'de'ar id'e'ar
ide'ar id'e'ar
ide'asoci ide'a'soci
ide'asoci'ad ide'a'soci'ad
ide'aĉ i'de'aĉ id'e'aĉ
ide'dis'vol'vad ide'dis'volv'ad
ide'disciplin ide'discipl'in ide'dis'ci'pli'n ide'di'sci'pli'n
ide'ec i'de'ec id'e'ec
ide'et id'e'et
ide'et id'e'et i'de'et
ide'flu id'ef'lu
ide'histori ide'his'tori ide'hist'or'i
ide'inter'ŝanĝ ide'int'er'ŝanĝ ide'in'ter'ŝanĝ
ide'ist i'deist
ide'kompleks ide'kom'pleks
ide'kre'em i'dek're'em
ide'kun'rilat i'dek'u'n'rilat
ide'nuanc id'enu'anc ide'nu'anc
ide'o'fabrik'ant ide'o'fa'brik'ant
ide'o'kolekt'ad ide'ok'o'lekt'ad
ide'o'motor ide'om'o'tor
ide'o'part ide'op'art
ide'o'rilat ide'or'i'lat ide'or'il'at
ide'o'sekv ide'os'ekv
ide'o'skrib'ad ide'os'krib'ad
ide'om'ond ide'o'mond
ide'sistem i'des'ist'em
ide'ĉen id'eĉ'en
ideal ide'al
ideal ide'al id'e'al
ideal'em ide'a'lem
ideal'hom ide'al'hom
ideal'ig ide'a'lig
ideal'ig'em ide'a'lig'em
ideal'ig'it ide'a'lig'it
ideal'ism ide'alism
ideal'ist ide'a'list
ideal'ist'in ide'alis'tin ide'a'list'in
ideal'soci ide'al'soci
ident i'dent
ident i'dent id'ent
ident'aĵ id'ent'aĵ i'dent'aĵ
ident'ec id'ent'ec i'dent'ec
ident'ec'fort i'dent'ec'fort
ident'ec'ideologi ident'ec'ideolog'i ident'eci'de'ologi
ident'ec'kart i'dent'ec'kart
ident'ec'konflikt i'dent'ec'konflikt
ident'ec'kriz i'dent'ec'kriz
ident'ec'lingv i'dent'ec'lingv
ident'ec'politik ident'ec'poli'tik
ident'ec'sign i'dent'ec'sign
ident'ec'ŝtup i'dent'ec'ŝtup
ident'ig i'dent'ig
ident'ig i'dent'ig ide'n'tig
ident'ig'ad i'dent'ig'ad ide'n'tig'ad
ident'ig'ant ident'i'gant i'dent'ig'ant
ident'ig'at ide'n'tig'at i'dent'ig'at
ident'ig'aĵ i'dent'ig'aĵ ide'n'tig'aĵ
ident'ig'ebl ide'n'tig'ebl i'dent'ig'ebl
ident'ig'il i'dent'ig'il ide'n'tig'il
ident'ig'int ide'n'tig'int i'dent'ig'int
ident'ig'it ide'n'tig'it i'dent'ig'it
ident'ig'numer i'dent'ig'numer
ident'ig'ot i'dent'ig'ot ide'n'tig'ot
ident'ism i'dent'ism
ident'ist i'dent'ist
ident'it'ec i'dent'it'ec ide'n'tit'ec
ident'iĝ i'dent'iĝ
ident'iĝ i'dent'iĝ id'ent'iĝ
ident'konfuz i'dent'konfuz
ident'ok'art ident'o'kart i'dent'ok'art
ident'ul i'dent'ul
ideografi ide'o'grafi ide'o'graf'i
ideografi'aĵ ide'o'grafi'aĵ
ideografi'aĵ'ar ide'o'graf'ia'ĵar ide'o'grafi'aĵ'ar
ideogram ide'o'gram ide'ogr'am
ideolog ide'olog ide'o'log
ideologi ide'ologi ideolog'i
ideologi'an ideolog'ia'n ide'ologi'an
ideologi'em ide'ologi'em
ideologi'ist ideolog'i'ist ide'ologi'ist
ideologi'moral ideolog'i'moral ide'ologi'moral
ideologi'plen ide'ologi'plen ideolog'ip'len
idili id'ili i'dil'i
idiom id'iom
idiom id'iom id'i'om
idiom'aĵ id'iom'aĵ id'i'om'aĵ
idiom'uz id'io'muz id'iom'uz
idiopati id'io'pati id'io'pat'i
idiosinkrazi id'io'sink'razi id'io'sin'kraz'i
idiot i'di'ot id'i'ot
idiot id'i'ot
idiot'ar id'io'tar
idiot'aĵ id'i'ot'aĵ
idiot'ec id'i'ot'ec
idiot'ej id'i'ot'ej id'io'te'j
idiot'et id'io'tet
idiot'ig id'io'tig
idiot'ig id'io'tig id'i'ot'ig
idiot'ig'it id'io'tig'it id'i'ot'ig'it
idiot'imun id'io'tim'u'n
idiot'in id'io'tin id'i'ot'in
idiot'iĝ id'i'ot'iĝ
idiot'o'krani idiot'o'kran'i idiot'okr'an'i
idiot'ul id'io'tul id'i'ot'ul
idiot'ul'in idiot'u'lin id'io'tuli'n id'io'tul'in
idiotism idiot'ism
idol i'dol
idol id'ol i'dol
idol'ador'ad idol'ad'o'rad id'o'lad'or'ad
idol'ador'ant id'o'lad'or'ant
idol'ador'at idol'ad'o'rat id'o'lad'or'at
idol'an id'o'lan i'dol'an
idol'an'ec id'o'lan'ec i'dol'an'ec
idol'an'ism id'o'lan'ism
idol'aĵ id'ol'aĵ i'dol'aĵ
idol'doktrin idol'dokt'rin
idol'ej id'ole'j i'dol'ej
idol'ig id'olig
idol'ist id'o'list
idol'ist'ec id'o'list'ec
idol'kult i'dol'kult
idol'ofer'it'aĵ idol'o'ferit'aĵ
idol'plen i'dol'plen
idol'ser'vad idol'serv'ad
idol'ser'vant idol'serv'ant
idol'serv i'dol'serv
idol'statu idol'stat'u
idol'statu'et idol'stat'u'et
idol'temp i'dol'temp
idomene i'domen'e id'omen'e
idu id'u i'du
idume id'ume i'dum'e
idus id'us
ie i'e
iel i'el
iel'e'tra'pel iel'et'rap'el iel'e'trap'el
iel'mal'vigl iel'malv'igl
ifigeni i'fi'geni i'fi'gen'i
ifigeni i'fi'geni i'fig'en'i i'fi'gen'i
ifrit i'frit
ig'ant i'gant
ig'norit ignor'it
ignac ig'n'ac
ignam ig'n'am
ignimbrit ig'nim'brit ig'nimb'rit
ignor ig'nor
ignor ig'nor ig'n'or
ignor'ad ig'nor'ad ig'no'rad
ignor'ant ig'nor'ant
ignor'ant'ec ig'nor'ant'ec
ignor'at ig'no'rat ig'nor'at
ignor'ebl ig'nor'ebl
ignor'ec ig'nor'ec
ignor'em ig'no'rem
ignor'em ig'no'rem ig'nor'em
ignor'ind ig'nor'ind
ignor'int ig'nor'int
ignor'ul ig'nor'ul ig'no'rul
igvan ig'van
igvan'ed ig'van'ed
igvan'id ig'van'id
igvanodont igvan'od'ont
ik'ozen ikoz'en i'koz'en ik'o'zen
ik'tig ikt'ig
ikari i'kari i'kar'i
ikari ik'ari i'kari i'kar'i
ikneŭmon ik'neŭm'on
ikon i'kon
ikon ik'on i'kon
ikon ik'on i'kon i'ko'n
ikon'ar'uj i'kon'ar'uj ikon'a'ru'j
ikon'ec ik'on'ec i'kon'ec
ikon'et i'kon'et ik'o'net
ikon'o'ŝrank i'kon'o'ŝrank
ikon'o'ŝrank'et i'kon'o'ŝrank'et
ikon'ologi ikon'olog'i
ikon'op'en'trist ikon'o'pentr'ist
ikon'pen'trist ikon'pentr'ist
ikon'pen'trist'aĉ ikon'pentr'ist'aĉ
ikon'pentr'ad ikon'pen'trad ikon'pent'rad
ikon'sept i'kon'sept
ikon'uj i'kon'uj ik'on'uj
ikonografi ikon'o'grafi ikon'ogr'a'fi
ikonoklast ikon'ok'last ikon'o'klast
ikonoskop ikon'o'skop
ikonostaz ikon'ost'az ikon'o'staz
ikor i'kor ik'or
ikoz'an ik'ozan i'koz'an
ikoz'il ik'oz'il i'koz'il
ikoz'in i'koz'in ik'oz'in
iks'radi iks'rad'i
iks'radi'il iks'rad'i'il
iks'radiolog iks'radi'olog
iksi i'ksi iks'i
iksion iksi'on ik'sion
iksod iks'od ik'sod
iksor iks'or ik'sor
iksor'ad'i iks'o'radi iks'o'rad'i ik'sor'ad'i
ikter ikt'er ik'ter
ikter'ec ikt'er'ec ik'ter'ec
iktiofagi ikt'io'fag'i ik'tio'fag'i
iktiolog ikt'i'olog
iktiologi iktiolog'i ikt'i'ologi
iktiopterig ikt'io'pterig
iktiosaŭr ikt'io'saŭr ik'tio'saŭr
iktiosaŭr'ul ik'tio'saŭr'ul ikt'io'saŭr'ul
il'ar'uj i'lar'uj i'la'ru'j il'a'ru'j
il'ar'uj i'lar'uj il'a'ru'j
il'aĉ i'laĉ
il'ej ile'j i'le'j
il'irian i'lir'ia'n
il'maŝin il'maŝ'in
il'program il'pro'gram
il'uj i'lu'j
ile i'le il'e
ile'it il'e'it i'le'it
ile'j i'le'j
ile'o'cekum i'le'o'cekum
ileks il'eks
ileks'o'branĉ ileks'ob'ranĉ
ili il'i i'li
ili'a'favor ili'a'fa'vor ili'a'fav'or
ili'a'kultur iliak'ul'tur ili'a'kult'ur
ili'a'manier ili'a'mani'er
ili'a'opini ili'a'o'pini ili'a'opi'ni ili'a'o'pin'i
ili'aland ili'a'land
ili'an'om ili'a'nom i'lian'om
ili'direkt ili'di'rekt
ili'rid'e'ven il'irid'e'ven i'lir'ide'ven
iliad ili'ad
iliad ili'ad i'li'ad
iliad'i'rekt ili'a'direkt iliad'ir'ekt
iliad'ir ili'ad'ir ili'a'dir
ilici i'lici ili'ci i'lic'i
ilion il'ion i'lion
ilion ili'on il'ion i'lion
ilium ili'um i'li'um
ilj il'j
illiad il'li'ad
ilumin il'u'min
ilumin il'u'min i'lum'in
ilumin'ad il'u'min'ad i'lum'in'ad
ilumin'ant i'lum'in'ant il'u'min'ant
ilumin'at il'u'min'at i'lum'in'at
ilumin'aĵ il'u'min'aĵ i'lum'in'aĵ
ilumin'fenestr'et ilumin'fen'e'stret
ilumin'il il'u'min'il il'um'i'nil
ilumin'ism il'u'min'ism
ilumin'ist il'u'min'ist
ilumin'it il'u'min'it il'um'i'nit
ilumin'it il'um'i'nit
ilumin'it'ec il'um'i'nit'ec il'u'min'it'ec
ilumin'iĝ i'lum'in'iĝ il'u'min'iĝ
iluminaci ilumin'ac'i il'u'minac'i
ilustr i'lustr
ilustr'a'ĵet ilustr'aĵ'et il'us'tra'ĵet i'lustr'aĵ'et
ilustr'ad i'lustr'ad
ilustr'ad il'us'trad i'lustr'ad
ilustr'ant i'lustr'ant
ilustr'at i'lustr'at il'u'strat
ilustr'aĵ i'lustr'aĵ
ilustr'int i'lustr'int
ilustr'ist il'us'trist i'lustr'ist
ilustr'ist'in i'lustr'ist'in il'us'trist'in
ilustr'it i'lustr'it il'us'trit
ilustr'iĝ i'lustr'iĝ
iluzi i'luz'i
iluzi i'luz'i il'uz'i
iluzi'ig i'luz'i'ig
iluzi'ig i'luz'i'ig il'uz'i'ig
iluzi'is'tin iluzi'ist'in i'luz'i'ist'in
iluzi'ist i'luz'i'ist
iluzi'it i'luz'i'it
iluzi'it i'luz'i'it il'uz'i'it
iluzi'iĝ i'luz'i'iĝ
iluzi'iĝ il'uz'i'iĝ i'luz'i'iĝ
iluzi'iĝ'int i'luz'i'iĝ'int
iluzi'plen i'luz'ip'len il'u'zip'len
imag i'mag
imag'ad i'mag'ad
imag'ant i'mag'ant
imag'ar i'mag'ar
imag'at i'mag'at
imag'aĵ i'mag'aĵ
imag'bild i'mag'bild
imag'ebl i'mag'ebl
imag'ebl'ec i'mag'ebl'ec
imag'em i'mag'em
imag'et i'mag'et
imag'ig i'mag'ig
imag'ip'ov i'magi'pov imag'i'pov i'mag'ip'ov
imag'iv i'mag'iv
imag'iĝ i'mag'iĝ
imag'kamp i'mag'kamp
imag'kapabl i'mag'kapabl
imag'o'pov imag'op'ov i'mag'op'ov
imag'o'streĉ imag'ostr'eĉ
imag'od'on imag'o'don i'mag'od'on
imag'op'len imag'o'plen i'mag'op'len
imag'plen i'mag'plen
imag'pov i'mag'pov
imag'riĉ i'mag'riĉ
imag'vid i'mag'vid
imagin imag'in i'magi'n
imaginar imagin'ar imag'in'ar i'magi'n'ar
imam i'mam
imam'ec i'mam'ec
imam'uj i'mam'uj
imanent i'man'ent
imanent'ec i'man'ent'ec
imersi i'mer'si
imidazol imid'azol
imin i'min
imit i'mit
imit'ad i'mit'ad
imit'ant i'mit'ant
imit'at i'mit'at
imit'at'aĵ i'mit'at'aĵ
imit'aĉ i'mi'taĉ i'mit'aĉ
imit'aĵ i'mit'aĵ
imit'ebl i'mit'ebl
imit'ec i'mit'ec
imit'em i'mi'tem i'mit'em
imit'em'ism i'mi'tem'ism
imit'end i'mi'tend i'mit'end
imit'il i'mit'il
imit'ind i'mit'ind
imit'ind'aĵ i'mit'ind'aĵ
imit'ind'ul i'mit'ind'ul
imit'int i'mi'tint
imit'int i'mit'int i'mi'tint
imit'ist i'mit'ist
imit'it i'mit'it i'mi'tit
imit'kapabl i'mit'kapabl
imit'kri i'mit'kri
imit'mani imit'man'i i'mit'mani
imit'ot i'mit'ot i'mi'tot
imit'pov i'mit'pov
imortel i'mort'el i'mor'tel
imperfektiv imperfekt'iv
imperi'estr'in imperi'e'stri'n
imperi'estr'ostr'at imperi'est'rostr'at imperi'estr'o'strat
imperi'ism'em imperi'is'mem
imperi'ost'il imperi'o'stil
imperial imperi'al
imperialism imperi'alism imperial'ism
imperialist imperial'ist
impetig impet'ig
impetig'iz'ad impet'ig'iz'ad
impetigin impetig'in impet'ig'in
impon'aspekt impon'a'spekt
import'anstataŭ'ig import'an'stat'aŭ'ig
import'firma import'firm'a
import'ok'vant import'o'kvant
impost'avantaĝ impost'a'vant'aĝ
impost'facil'ig impost'faci'lig
impost'fak'ul impost'fa'kul
impost'kolekt impost'ko'lekt
impost'kolekt'ad impost'ko'lekt'ad
impost'kolekt'ist impost'ko'lekt'ist
impost'kontribu impost'kontr'i'bu
impost'kredit impost'kred'it
impost'mal'alt'ig impost'mal'al'tig
impost'o'paradiz impost'o'parad'iz
impost'o'sistem impost'os'ist'em
impost'ore'dukt impost'o'redukt
impost'paradiz impost'parad'iz
impost'procent impost'pro'cent
impost'propon impost'prop'on
impres'i'ĝem impres'iĝ'em
impresari impres'ari
impresionism impres'ion'ism
impresionist impres'ion'ist
impuls'i'ĝem impuls'iĝ'em
impuls'intens impuls'in'tens
imun i'mu'n
imun'difekt'ig imun'di'fek'tig
imun'iz'it i'mu'niz'it
imun'o'globulin imun'o'globul'in imun'o'glob'ul'in
imun'o'terapi imun'ot'era'pi imun'o'tera'pi
imun'olog imun'o'log
imun'ologi imun'olog'i
imun'on'e'sufiĉ'est'ig i'mu'non'e'sufiĉ'est'ig
in i'n
in'aĉ i'n'aĉ
in'aĵ i'n'aĵ
in'citat incit'at in'cit'at
in'dec ind'ec
in'dian ind'ia'n
in'dian'ar ind'ia'n'ar
in'dian'dev'en ind'ia'n'dev'en ind'ia'n'de'ven
in'dian'estr ind'ia'n'estr
in'dian'ist ind'ia'n'ist
in'dian'knab ind'ia'n'knab
in'dian'knab'in ind'ia'n'knab'in
in'dian'maiz ind'ia'n'maiz
in'dian'tip in'diant'ip
in'dian'vic ind'ia'n'vic
in'dian'vizaĝ ind'ia'n'vizaĝ ind'ia'n'viz'aĝ
in'format inform'at in'form'at
in'formi'lar inform'il'ar in'form'il'ar
in'gig'it ing'ig'it
in'kad ink'ad
in'kaf'ej inka'fe'j ink'a'fe'j
in'kil ink'il
in'kit ink'it
in'oz'itol'heksa'fosf'at in'oz'itol'heks'a'fosf'at
in'seks'ul in'sek'sul
in'sistem insist'em
in'spirant'in inspir'anti'n
in'spiril inspir'il in'spir'il
in'spirit inspir'it
in'spiro'font inspir'o'font in'spir'o'font
in'spiro'fort inspir'o'fort
in'tered'zigot inter'ed'zigot inter'edz'ig'ot
in'termik'sad inter'miks'ad
in'termik'sat inter'miks'at
in'trigon'stimul'ant intrig'on'stimul'ant
in'vertebr'at invert'ebr'at in'vert'ebr'at
in'vertiĝ invert'iĝ in'vert'iĝ
inanici in'a'nic'i i'nan'ic'i
inaŭgur in'aŭgur
inaŭgur'ant in'aŭgur'ant
inaŭgur'at in'aŭgur'at
inaŭgur'int in'aŭgur'int
inaŭgur'it in'aŭgur'it
inaŭgur'iĝ in'aŭgur'iĝ
inaŭgur'ont in'aŭgur'ont
inaŭgur'ot in'aŭgur'ot
inaŭguraci inaŭgur'ac'i in'aŭgur'ac'i
incendi in'cend'i
incendi'int in'cend'i'int
incendi'ist in'cend'i'ist
incendi'it in'cend'i'it
incens in'cens
incens'ad in'cens'ad
incens'altar in'cens'altar
incens'ant in'cens'ant
incens'at in'cens'at
incens'aĵ in'cens'aĵ
incens'baston'et in'cens'baston'et incens'bast'on'et
incens'il in'cens'il
incens'int in'cens'int
incens'ist in'cens'ist
incens'it in'cens'it
incens'o'fum in'cens'o'fum
incens'o'port'ist incens'op'ort'ist in'cens'op'ort'ist
incens'odor in'cens'odor
incens'ostr'i incens'o'stri in'cens'ostr'i
incens'paper in'cens'paper
incens'skatol incens'skat'ol in'cens'skatol
incens'uj in'cens'uj
incest in'cest
incid in'cid
incident incid'ent
incident'et incid'ent'et
incit in'cit
incit'ad in'cit'ad
incit'ant in'cit'ant
incit'aĵ in'cit'aĵ
incit'ebl in'cit'ebl
incit'ebl'ec in'cit'ebl'ec
incit'ec in'cit'ec
incit'eg in'ci'teg in'cit'eg
incit'eg'ad in'cit'eg'ad in'ci'teg'ad
incit'eg'it in'cit'eg'it in'ci'teg'it
incit'em in'ci'tem in'cit'em
incit'et in'ci'tet
incit'et in'cit'et in'ci'tet
incit'ig in'cit'ig in'ci'tig
incit'il in'cit'il
incit'int in'ci'tint
incit'ist in'cit'ist
incit'it in'ci'tit in'cit'it
incit'it'ec in'ci'tit'ec in'cit'it'ec
incit'iĝ in'cit'iĝ
incit'iĝ'ant in'cit'iĝ'ant
incit'iĝ'em incit'i'ĝem in'cit'iĝ'em
incit'iĝ'em'ec incit'i'ĝem'ec in'cit'iĝ'em'ec
incit'iĝ'int in'cit'iĝ'int
incit'nud'iĝ in'cit'nud'iĝ
incit'plen in'cit'plen
inciziv inciz'iv
incizur inciz'ur
ind'a'manier in'dama'ni'er ind'a'mani'er
ind'i in'di
ind'o'ĝerman ind'o'ĝerm'an
indeks ind'eks
indeks'ad ind'ek'sad
indeks'it ind'eks'it ind'ek'sit
indeks'op'aĝ indeks'o'paĝ ind'eks'op'aĝ
indeks'robot indeks'rob'ot ind'eks'robot
inden ind'en
inden ind'en in'de'n
inden'rezin ind'en'rezin
indent in'dent
indent'iĝ in'dent'iĝ
indiani in'dian'i ind'ia'ni
indiani'n in'dian'in ind'ia'ni'n
indic ind'ic
indic'ad ind'ic'ad
indic'ar ind'i'car ind'ic'ar
indic'it ind'ic'it ind'i'cit
indic'nombr indic'n'ombr
indic'o'nombr indic'on'ombr
indien in'dien ind'ie'n
indiferent ind'i'fe'rent
indiferent ind'i'fer'ent ind'i'fe'rent
indiferent'ad ind'i'fer'ent'ad ind'i'fe'rent'ad
indiferent'ec ind'i'fe'rent'ec ind'i'fer'ent'ec
indiferent'em ind'i'fe'rent'em ind'i'fe'ren'tem ind'i'fer'en'tem
indiferent'ig ind'i'fer'en'tig ind'i'fe'rent'ig ind'i'fe'ren'tig
indiferent'ism ind'i'fe'rent'ism
indiferent'iĝ ind'i'fer'ent'iĝ ind'i'fe'rent'iĝ
indiferent'iĝ'int ind'i'fe'rent'iĝ'int
indiferent'mien ind'i'fe'rent'mien
indiferent'ton ind'i'fe'rent'ton
indiferent'ul ind'i'fe'rent'ul ind'i'fer'en'tul ind'i'fe'ren'tul
indig in'dig ind'ig
indig'ant in'dig'ant ind'i'gant ind'ig'ant
indig'no'bru'et indign'ob'ru'et in'dign'ob'ru'et
indig'o'kolor indig'o'kol'or indig'ok'ol'or ind'ig'ok'ol'or
indig'o'plant indig'op'lant
indig'oid in'dig'oid ind'ig'oid
indig'oz'id in'dig'oz'id ind'ig'oz'id
indig'uj ind'ig'uj in'dig'uj
indign in'dign indig'n
indign'ad indig'n'ad in'dign'ad
indign'ant in'dign'ant
indign'at indig'n'at in'dign'at
indign'aĵ indig'n'aĵ in'dign'aĵ
indign'e'gant indign'eg'ant indig'neg'ant in'dign'eg'ant
indign'eg indig'neg in'dign'eg
indign'et indig'net ind'i'gnet in'dign'et
indign'i'gant indign'ig'ant indig'ni'gant in'dign'ig'ant
indign'ig in'dign'ig
indign'ig'it in'dign'ig'it
indign'ind in'dign'ind
indign'ind'aĵ in'dign'ind'aĵ
indign'int in'dign'int
indign'it indig'nit in'dign'it
indign'iĝ in'dign'iĝ
indign'iĝ'ad in'dign'iĝ'ad
indign'o'plen indig'no'plen indign'op'len in'dign'op'len
indign'ul indig'nul in'dign'ul
indigofer indig'ofer ind'i'gofer
indik in'dik ind'ik
indik ind'ik
indik'ad ind'i'kad in'dik'ad ind'ik'ad
indik'ant ind'i'kant
indik'ant ind'ik'ant ind'i'kant
indik'at in'dik'at ind'ik'at ind'i'kat
indik'ator indik'a'tor ind'i'kat'or
indik'aĵ in'dik'aĵ ind'ik'aĵ
indik'ebl ind'ik'ebl in'dik'ebl
indik'em in'dik'em ind'ik'em
indik'et ind'i'ket
indik'et ind'i'ket ind'ik'et in'dik'et
indik'ig ind'ik'ig in'dik'ig
indik'il in'dik'il ind'ik'il ind'i'kil
indik'il ind'ik'il ind'i'kil
indik'int ind'ik'int in'dik'int
indik'it ind'ik'it in'dik'it ind'i'kit
indik'iĝ ind'ik'iĝ in'dik'iĝ
indik'manier indik'mani'er
indik'ocel ind'ik'ocel
indik'signal indik'sign'al
indik'tabul in'dikt'a'bul
indik'ul ind'ik'ul ind'i'kul in'dik'ul
indikativ indik'at'iv ind'ik'at'iv ind'i'kat'iv
indium ind'i'um
individu in'divid'u ind'iv'idu ind'i'vid'u
individu'ar in'divid'u'ar ind'iv'i'duar
individu'aĵ ind'iv'idu'aĵ in'divid'u'aĵ ind'i'vid'u'aĵ
individu'ec ind'iv'idu'ec in'divid'u'ec ind'i'vid'u'ec
individu'eg ind'iv'idu'eg in'divid'u'eg ind'i'vid'u'eg
individu'et ind'iv'i'duet in'divid'u'et
individu'evolu in'divid'u'evolu
individu'genez in'divid'u'genez
individu'ig in'divid'u'ig ind'iv'idu'ig ind'i'vid'u'ig
individu'ig'it in'divid'u'ig'it ind'i'vid'u'ig'it
individu'ig'it ind'iv'idu'ig'it in'divid'u'ig'it ind'i'vid'u'ig'it
individu'is'man individu'ism'an in'divid'u'ism'an ind'i'vid'u'ism'an
individu'ism in'divid'u'ism ind'i'vid'u'ism
individu'ist in'divid'u'ist
individu'ist in'divid'u'ist ind'i'vid'u'ist
individu'iĝ ind'iv'idu'iĝ in'divid'u'iĝ ind'i'vid'u'iĝ
individu'iĝ'int in'divid'u'iĝ'int ind'i'vid'u'iĝ'int
individualism individu'alism in'divid'u'alism
indiĝen ind'i'ĝen ind'iĝ'en
indiĝen'ec ind'iĝ'en'ec ind'i'ĝen'ec
indiĝen'in ind'i'ĝeni'n ind'i'ĝen'in ind'iĝ'en'in
indiĝen'land ind'iĝ'en'land
indiĝen'ul ind'iĝ'e'nul ind'i'ĝen'ul
indol ind'ol in'dol
indol'acet'at indol'ac'etat
indol'deriv'aĵ ind'old'er'iv'aĵ
indoĉin ind'o'ĉin
indri indr'i
induk in'duk
induk'dens in'duk'dens
induk'tit indukt'it
induk'tit indukt'it in'dukt'it
indukci induk'ci in'duk'ci
indukt in'dukt
indukt'ad in'dukt'ad
indukt'anc in'dukt'anc
indukt'ant in'dukt'ant
indukt'at in'dukt'at
indukt'aĵ in'dukt'aĵ
indukt'ebl in'dukt'ebl
indukt'ebl'ec in'dukt'ebl'ec
indukt'il in'duktil
indukt'it'aĵ induk'tit'aĵ in'dukt'it'aĵ
indukt'o'boben indukt'ob'obe'n
indukt'o'ŝarg in'dukt'o'ŝarg
indukt'o'ŝarg'it in'dukt'o'ŝarg'it
induktor indukt'or induk'tor
indulg'ant ind'ul'gant
indulg'em ind'ul'gem
indulg'ig ind'ul'gig
indus ind'us
industri indus'tri ind'u'stri
industri'ar indus'tri'ar ind'u'stri'ar
industri'art'ist'in indus'tri'art'ist'in ind'u'stri'art'ist'in
industri'aĵ indus'tri'aĵ ind'u'stri'aĵ
industri'branĉ indus'trib'ranĉ
industri'centr indus'tri'centr
industri'distrikt industri'di'strikt
industri'ec indus'tri'ec ind'u'stri'ec
industri'eg indus'tri'eg ind'u'stri'eg
industri'ej indus'tri'ej ind'u'stri'ej
industri'entrepren industri'entre'pren indus'tri'entrepren
industri'epok indus'tri'epok ind'u'stri'epok
industri'fak indus'tri'fak ind'u'stri'fak
industri'film indus'tri'film ind'u'stri'film
industri'ig indus'tri'ig ind'u'stri'ig
industri'ig'it indus'tri'ig'it ind'u'stri'ig'it
industri'ism indus'tri'ism ind'u'stri'ism
industri'ism'ul indus'tri'ism'ul ind'u'stri'ism'ul
industri'ist indus'tri'ist ind'u'stri'ist
industri'ist'ar industri'i'star indus'tri'ist'ar ind'u'stri'ist'ar
industri'ist'in indus'tri'ist'in ind'u'stri'ist'in
industri'iĝ indus'tri'iĝ ind'u'stri'iĝ
industri'iĝ'ant indus'tri'iĝ'ant ind'u'stri'iĝ'ant
industri'iĝ'int indus'tri'iĝ'int ind'u'stri'iĝ'int
industri'kapital indus'trik'api'tal ind'u'strik'api'tal
industri'kapitan indus'trik'api'tan ind'u'strik'api'tan
industri'kultur indus'trik'ul'tur ind'u'strik'ul'tur
industri'labor'ist indus'tril'a'bor'ist
industri'land indus'tril'and ind'u'stri'land
industri'lok indus'tril'ok ind'u'stri'lok
industri'maŝin indus'tri'maŝin
industri'milion'ul indus'tri'milion'ul
industri'ministr indus'tri'ministr
industri'monopol indus'tri'monopol
industri'ofic'ist indus'tri'ofic'ist ind'u'stri'ofic'ist
industri'pez ind'u'stri'pez
industri'raport indus'tri'raport
industri'sektor indus'tri'sektor
industri'skal indus'tri'skal ind'u'stri'skal
industri'soldat indus'tri'soldat
industri'trak indus'trit'rak
industri'ul indus'tri'ul ind'u'stri'ul
industri'ŝtat indus'tri'ŝtat ind'u'stri'ŝtat
induzi in'duz'i ind'uz'i
ine in'e i'ne
inerci i'ner'ci
inerci in'erc'i i'ner'ci
inerci'aĵ i'ner'ci'aĵ
inerci'ig in'erc'i'ig i'ner'ci'ig
inerci'ig'it in'erc'i'ig'it i'ner'ci'ig'it
inerci'rad in'erc'ir'ad i'ner'cir'ad
inerci'ul i'ner'ci'ul
inerci'um i'ner'ci'um
inert'ig i'ner'tig
inert'ul i'ner'tul
infami in'fam'i
infan in'fan
infan'amik in'fan'amik
infan'anim infan'a'nim
infan'anim'et infan'a'nim'et in'fa'nan'i'met
infan'anĝel infan'an'ĝel in'fa'nan'ĝel
infan'ar in'fan'ar
infan'aspekt infan'a'spekt
infan'aĉ in'fan'aĉ
infan'aĝ in'fa'naĝ in'fan'aĝ
infan'aĵ in'fan'aĵ
infan'babil in'fan'babil
infan'bred'ad in'fan'bred'ad
infan'buŝ in'fan'buŝ
infan'dom in'fan'dom in'fand'om
infan'drak in'fand'rak
infan'ec in'fan'ec
infan'ec'aĵ in'fan'ec'aĵ
infan'eduk in'fan'eduk infan'e'duk
infan'eduk'ad in'fan'eduk'ad infan'ed'u'kad
infan'edz'in in'fan'edz'in
infan'eg in'fa'neg in'fan'eg
infan'ej in'fan'ej
infan'ej in'fan'ej in'fa'ne'j
infan'ej'is'tin infan'ej'ist'in in'fan'ej'ist'in
infan'esk in'fan'esk
infan'et in'fa'net
infan'et in'fa'net in'fan'et
infan'fer'voj in'fan'fer'voj
infan'fest in'fan'fest
infan'festival infan'fe'stiv'al infan'fest'iv'al
infan'for'rab in'fan'for'rab
infan'fragment infan'frag'ment
infan'gant in'fang'ant
infan'gard'ej in'fang'arde'j
infan'ge'edz'ig in'fan'ge'edz'ig in'fang'e'edz'ig
infan'har'ar in'fan'har'ar
infan'haŭt in'fan'haŭt
infan'hejm in'fan'hejm
infan'histori infan'his'tori
infan'husar in'fan'husar
infan'id in'fan'id
infan'in in'fan'in
infan'in in'fan'in in'fa'ni'n
infan'ind in'fan'ind
infan'inklin infan'in'klin
infan'is'tin infan'ist'in in'fa'nis'tin
infan'is'tin infan'ist'in in'fa'nis'tin in'fan'ist'in
infan'ism in'fan'ism
infan'iĝ in'fan'iĝ
infan'iĝ'int in'fan'iĝ'int
infan'jar in'fan'jar
infan'juĝ'ad in'fan'juĝ'ad
infan'kant in'fan'kant
infan'kap in'fan'kap
infan'klasik'aĵ infan'klas'ik'aĵ
infan'kor in'fan'kor
infan'korb in'fan'korb
infan'korp in'fan'korp
infan'korus infan'kor'us infan'ko'rus
infan'kripl'ig infan'krip'lig
infan'kurac'ist infan'kur'a'cist
infan'labor in'fan'labor infan'lab'or
infan'labor'ant infan'lab'or'ant
infan'lern'ej in'fan'lern'ej
infan'li'tet infan'lit'et in'fan'lit'et
infan'libr in'fan'libr
infan'lip in'fan'lip
infan'lit in'fan'lit
infan'literatur infan'liter'at'ur infan'li'terat'ur
infan'lu'dej infan'lud'ej in'fan'lud'ej
infan'lu'dil infan'lud'il in'fan'lud'il
infan'lud in'fan'lud
infan'lud'il'ar infan'lu'dil'ar infan'lud'i'lar in'fan'lud'il'ar
infan'mal'san in'fan'mal'san
infan'man in'fan'man
infan'manier infan'mani'er
infan'manĝ'ant in'fan'manĝ'ant
infan'mem in'fan'mem
infan'mens in'fan'mens
infan'mon in'fan'mon
infan'mor'tig infan'mort'ig
infan'mort'ig'int infan'mor'tig'int
infan'murd in'fan'murd
infan'murd'ist infan'mur'dist
infan'nombr infan'n'ombr
infan'nuk in'fan'nuk
infan'nutr'ad infan'nu'trad
infan'o'bat'ant infan'ob'at'ant in'fan'ob'at'ant
infan'o'jar in'fan'o'jar
infan'okul infan'o'kul in'fa'nok'ul
infan'parol infan'par'ol
infan'pied in'fan'pied
infan'poem in'fan'poem
infan'poem'et infan'po'e'met in'fan'poem'et
infan'pornografi infan'pornograf'i infan'porn'o'grafi
infan'posed'ant infan'po'se'dant
infan'psikolog infan'psik'olog
infan'psikologi infan'psikolog'i infan'psik'ologi
infan'rajt in'fan'rajt
infan'ras in'fan'ras
infan'rim in'fan'rim
infan'riĉ in'fan'riĉ
infan'rol in'fan'rol
infan'roman infan'roma'n
infan'seks'em infan'sek'sem
infan'seĝ in'fan'seĝ
infan'soldat infan'sold'at
infan'tra'viv'aĵ infant'rav'iv'aĵ in'fant'rav'iv'aĵ
infan'um in'fan'um in'fa'num
infan'var'tis'tin infan'vart'ist'in
infan'vart'ad in'fan'vart'ad
infan'vart'ej in'fan'vart'ej infan'var'te'j
infan'vart'ej infan'var'te'j
infan'vest in'fan'vest
infan'vizaĝ infan'viz'aĝ in'fan'vizaĝ
infan'voĉ in'fan'voĉ
infan'zorg'ad in'fan'zorg'ad
infan'ĉambr'et infan'ĉam'bret
infan'ĉar in'fan'ĉar
infan'ĉar'et in'fan'ĉar'et
infan'ĉen in'fan'ĉen
infan'ŝtel in'fan'ŝtel
infan'ŝu in'fan'ŝu
infant in'fant
infant'in infan'tin
infanteri infan'teri infant'er'i
infanteri'an infan'teri'an infant'er'ia'n
infanteri'ist infan'teri'ist infant'er'i'ist
infanteri'regiment infant'er'ir'eg'i'ment
infekt'em in'fek'tem
infekt'ig in'fek'tig
infekt'ig'it in'fek'tig'it
infekt'int in'fek'tint
infekt'it in'fek'tit
infekt'it'aĵ in'fek'tit'aĵ
infekt'o'kvot infekt'ok'vot
infer in'fer
infer'an in'fe'ran in'fer'an
infer'an'in in'fe'ran'in in'fer'an'in
infer'aĵ in'fer'aĵ
infer'de'ven infer'dev'en in'fer'dev'en
infer'dolor in'fer'dolor infer'dol'or
infer'ec in'fer'ec
infer'est'aĵ in'fe'rest'aĵ in'fer'est'aĵ
infer'fajr in'fer'fajr
infer'iĝ in'fer'iĝ
infer'o'ŝip in'fer'o'ŝip
infer'ul in'fe'rul in'fer'ul
infer'ul'in infer'u'lin in'fe'rul'in in'fer'ul'in
infer'vojaĝ infer'voj'aĝ in'fer'vojaĝ
infer'ĉeval infer'ĉe'val in'fer'ĉeval
infest in'fest
infest'ad in'fest'ad
infest'ant in'fest'ant
infest'at in'fest'at in'fe'stat
infest'int in'fest'int
infest'it in'fest'it
infest'iĝ in'fest'iĝ
infiks in'fiks
infiltr in'filtr
infiltr'at in'fil'trat in'filtr'at
infiltr'iĝ in'filtr'iĝ
infiltr'iĝ'int in'filtr'iĝ'int
infinit in'fi'nit
infinit in'fin'it in'fi'nit
infinit'ig in'fini'tig in'fi'nit'ig
infinitezim infinit'e'zim
infinitiv in'finitiv infinit'iv
infinitiv'modal in'finitiv'modal infinit'iv'modal
inflam in'flam
inflam'aĵ in'flam'aĵ
inflam'ig in'flam'ig
inflam'it in'flam'it
inflam'iĝ in'flam'iĝ
inflam'iĝ'int in'flam'iĝ'int
inflam'ruĝ in'flam'ruĝ
infleksi in'fleksi in'fleks'i
infloresk in'flor'esk
influ in'flu
influ'ad in'flu'ad
influ'ant in'flu'ant
influ'at in'flu'at
influ'ebl in'flu'ebl
influ'eg in'flu'eg
influ'ej in'flu'ej
influ'hav in'flu'hav
influ'hav'ul in'flu'hav'ul
influ'il in'flu'il
influ'int in'flu'int
influ'ist in'flu'ist
influ'it in'flu'it
influ'iĝ in'flu'iĝ
influ'konkurs influk'onk'urs
influ'metod influ'met'od
influ'pov in'flu'pov
influ'princip influ'princ'ip
influ'ret in'flu'ret
influ'rimed influ'rim'ed
influ'riĉ in'flu'riĉ
influ'sfer in'flus'fer
influ'strategi influ'strateg'i in'flustr'at'eg'i
influ'ul in'flu'ul
influenc'it influ'en'cit in'flu'en'cit
inform in'form
inform'a'dant inform'ad'ant in'form'ad'ant
inform'ad in'form'ad
inform'ad'ik in'form'ad'ik
inform'ad'ik'ist inform'ad'i'kist in'for'madi'kist in'form'ad'ik'ist
inform'ad'produkt in'form'ad'produkt
inform'agent in'form'agent inform'a'gent
inform'agent'ej inform'a'gent'ej in'form'agent'ej
inform'ant in'form'ant in'for'mant
inform'aparat in'form'aparat
inform'ar in'form'ar
inform'ar in'form'ar in'for'mar
inform'atik in'form'atik in'format'ik
inform'aĵ in'form'aĵ
inform'bank in'form'bank
inform'bat in'form'bat
inform'baz'it in'form'baz'it
inform'blokad inform'blok'ad in'form'blokad
inform'broŝur in'form'broŝur
inform'bud in'form'bud
inform'bulten in'form'bulten
inform'buro in'form'buro
inform'cel in'form'cel
inform'centr in'form'centr
inform'distr in'form'distr
inform'don in'form'don
inform'dosier in'form'dosier
inform'ec in'form'ec
inform'ej in'form'ej
inform'el'send in'form'el'send
inform'em in'for'mem in'form'em
inform'en'hav in'form'en'hav
inform'entrepren inform'entre'pren
inform'er in'for'mer in'form'er
inform'et in'for'met in'form'et
inform'et in'form'et
inform'film in'form'film
inform'flu in'form'flu
inform'foli in'form'foli
inform'font in'form'font
inform'gazet in'form'gazet
inform'graved in'form'graved inform'grav'ed
inform'hav in'form'hav
inform'ig in'form'ig
inform'ik in'formik
inform'il in'form'il
inform'int in'form'int
inform'inter'ŝanĝ in'formi'n'ter'ŝanĝ
inform'ist in'form'ist
inform'it in'form'it
inform'it'ec in'form'it'ec
inform'iĝ in'form'iĝ
inform'iĝ'ad in'form'iĝ'ad
inform'iĝ'ant in'form'iĝ'ant
inform'iĝ'int in'form'iĝ'int
inform'iĝ'ont in'form'iĝ'ont
inform'iĝ'serv in'form'iĝ'serv
inform'kajer in'form'kajer
inform'kampanj inform'kampan'j
inform'kanal in'form'kanal
inform'kapital'ism inform'kap'it'alism
inform'kapt'ad in'form'kapt'ad
inform'kolekt inform'ko'lekt
inform'kolekt'ad inform'ko'lekt'ad
inform'kolekt'ant inform'ko'lekt'ant
inform'kolektiv inform'kolekt'iv
inform'komision inform'komisi'on
inform'kompetent in'form'kompetent
inform'komunik'il inform'komuni'kil
inform'kultur in'form'kultur inform'kult'ur
inform'kun'sid in'form'kun'sid
inform'kvant in'form'kvant
inform'leter in'form'leter
inform'li'bret inform'libr'et in'form'libr'et
inform'libr in'form'libr
inform'libr'et in'form'libr'et
inform'lik in'form'lik
inform'lini in'form'lini
inform'material inform'materi'al
inform'milit in'form'milit
inform'min'ad in'form'min'ad
inform'o'centr in'form'o'centr
inform'o'flu in'form'o'flu
inform'o'font in'form'o'font
inform'o'kolekt'ad inform'ok'o'lekt'ad
inform'o'material inform'o'materi'al inform'om'at'er'ial
inform'o'serv'ej inform'os'er've'j in'form'os'er've'j
inform'od'on in'for'mod'on in'form'od'on
inform'ofic in'form'ofic
inform'ofic'ej in'form'ofic'ej
inform'om'in'ad inform'o'min'ad in'form'om'in'ad
inform'ont in'for'mont in'form'ont
inform'ot in'for'mot in'form'ot
inform'ot'ek in'form'ot'ek
inform'panel in'form'panel
inform'paĝ in'form'paĝ
inform'pet in'form'pet
inform'pet'int in'form'pet'int
inform'plen in'form'plen
inform'posed'ant inform'po'se'dant in'form'posed'ant
inform'pri'labor in'form'pri'labor
inform'projekt in'form'projekt
inform'reg'ad in'form'reg'ad
inform'ret in'form'ret
inform'ret'ej in'form'ret'ej
inform'rimed in'form'rimed
inform'riĉ in'form'riĉ
inform'sekur'ec in'form'sekur'ec
inform'serv in'form'serv
inform'serĉ'ad in'form'serĉ'ad
inform'sesi in'form'sesi
inform'sistem in'form'sistem
inform'soci in'form'soci
inform'stand in'form'stand
inform'tabul in'form'tabul
inform'tavol in'form'tavol
inform'tek in'form'tek
inform'teknik inform'te'knik in'form'teknik
inform'teknik'ar inform'te'knik'ar
inform'teknologi inform'tek'n'ologi
inform'tekst in'form'tekst
inform'teori in'form'teori
inform'transport inform'trans'port inform'tra'n'sport
inform'unu in'form'unu in'for'mu'nu
inform'vojaĝ in'form'vojaĝ
inform'ĉen in'form'ĉen
inform'ŝild in'form'ŝild
inform'ŝose in'form'ŝose
informaci in'formaci inform'ac'i
informaci'teori in'formaci'teori inform'ac'it'e'or'i
infr'amar'bord infra'mar'bord in'fram'arb'ord
infra'neŭron infra'neŭr'on infr'an'eŭr'on
infra'orbit infr'a'orbit
infra'son infr'as'on
infra'speci infra'spec'i
infruktesk in'frukt'esk
infundibi in'fund'i'bi
infuz in'fuz
infuz'ad in'fuz'ad
infuz'aĵ in'fuz'aĵ
infuz'it in'fuz'it
infuz'iĝ in'fuz'iĝ
infuz'metod in'fuz'metod infuz'met'od
infuzori infuz'or'i
ing'ad'nivel ing'ad'ni'vel
ing'ig in'gig
ingest ing'est in'gest
ingot ing'ot in'got
ingven ing'ven
inhal in'hal
inhal'ad in'hal'ad
inhal'il in'hal'il
inhibici inhib'ic'i
inic i'nic
inic i'nic in'ic
inic'ad i'nic'ad
inic'ad in'ic'ad i'nic'ad
inic'ant i'nic'ant
inic'at i'nic'at
inic'il i'nic'il
inic'int i'nic'int
inic'it i'nic'it
inic'it in'i'cit i'nic'it
inic'ot i'nic'ot
inici'it inic'i'it i'nic'i'it
inici'iĝ inic'i'iĝ i'nic'i'iĝ
inici'tul inic'it'ul i'nic'it'ul
inicial inic'ial inici'al
inicial'ec inic'ial'ec
iniciat inici'at
iniciat'ad inici'at'ad
iniciat'ant inici'at'ant
iniciat'at inici'at'at
iniciat'em inici'at'em inic'ia'tem
iniciat'il inici'atil
iniciat'int inici'a'tint inic'ia'tint inici'at'int
iniciat'int'in inic'ia'tint'in inici'a'tint'in inici'at'int'in
iniciat'ist inici'at'ist
iniciat'it inici'at'it
iniciat'it inici'at'it inic'ia'tit
iniciat'iĝ inici'at'iĝ
iniciat'rajt inici'a'trajt inici'at'rajt
iniciativ iniciat'iv inici'at'iv
iniciator inici'ator iniciat'or
injekt in'j'ekt
injekt'ad in'j'ekt'ad
injekt'ant in'j'ekt'ant
injekt'at in'j'ekt'at
injekt'aĵ in'j'ekt'aĵ
injekt'ebl in'j'ekt'ebl
injekt'il in'j'ekt'il
injekt'it in'j'ekt'it
injekt'o'nadl in'j'ekto'nadl
injekt'o'pump'il injekt'op'um'pil in'j'ekto'pump'il
injektiv injekt'iv in'j'ekt'iv
injektor injekt'or
ink'ant in'kant
ink'o'kolor ink'ok'ol'or ink'o'kol'or in'kok'ol'or
ink'o'makul in'koma'kul ink'om'a'kul in'kom'a'kul
ink'o'sign in'kos'ig'n ink'os'ig'n
ink'o'simil ink'os'i'mil ink'o'sim'il
ink'ok'rajon ink'o'krajon in'kokr'a'jon
ink'ruband ink'ru'band
ink'ruband ink'ru'band ink'rub'and
ink'sorb'il ink'sor'bil
ink'u'jet ink'uj'et
inka ink'a
inkandesk in'kand'esk
inkandesk'ant in'kand'esk'ant inka'n'des'kant
inkandesk'ec in'kand'esk'ec
inkandesk'ig in'kand'esk'ig
inkandesk'iĝ in'kand'esk'iĝ
inklin in'klin
inklin in'klin ink'lin
inklin in'klin ink'lin in'kli'n
inklin'ad in'klin'ad ink'lin'ad in'kli'n'ad
inklin'ant in'klin'ant ink'lin'ant
inklin'eg in'klin'eg
inklin'i'gant inklin'ig'ant ink'lini'gant in'klin'ig'ant
inklin'ig in'klin'ig
inklin'ig'ad in'klin'ig'ad
inklin'it in'klin'it
inklin'iĝ in'klin'iĝ
inklinaci inklin'ac'i ink'li'naci in'klin'ac'i
inklud ink'lud
inklud'ad ink'lud'ad
inklud'ant ink'lu'dant ink'lud'ant
inklud'at ink'lud'at ink'lu'dat
inklud'em ink'lud'em
inklud'ig ink'lud'ig ink'lu'dig
inklud'ig'it ink'lu'dig'it ink'lud'ig'it
inklud'ind ink'lud'ind
inklud'int ink'lud'int
inklud'it ink'lud'it
inklud'iĝ ink'lud'iĝ
inkluziv in'kluz'iv
inkluziv'ad in'kluzi'vad in'kluz'iv'ad
inkluziv'ant in'kluzi'vant ink'luz'i'vant
inkluziv'at in'kluzi'vat in'kluz'iv'at
inkluziv'aĵ in'kluz'iv'aĵ
inkluziv'ec in'kluz'iv'ec
inkluziv'em in'kluz'iv'em
inkluziv'end in'kluzi'vend in'kluz'iv'end ink'luz'i'vend
inkluziv'i'gant inkluziv'ig'ant in'kluzi'vi'gant in'kluz'iv'ig'ant
inkluziv'ig in'kluz'iv'ig
inkluziv'ig'em in'kluzi'vi'gem in'kluz'iv'ig'em
inkluziv'int in'kluz'iv'int
inkluziv'it in'kluzi'vit in'kluz'iv'it
inkluziv'iĝ in'kluz'iv'iĝ
inkluziv'ot in'kluzi'vot in'kluz'iv'ot
inkognit in'kogn'it
inkognit'ec in'kogn'it'ec
inkognit'on'om inkognit'o'nom in'kogn'it'on'om
inkrust in'krust ink'rust
inkrust'ad in'krust'ad ink'rust'ad
inkrust'aĵ in'krust'aĵ ink'rust'aĵ
inkrust'it in'krust'it
inkrust'it in'krust'it ink'rust'it
inkrust'iĝ in'krust'iĝ ink'rust'iĝ
inkub'ej ink'u'bej
inkub'figur inkub'fig'ur
inkub'id ink'u'bid
inkubaci inkub'ac'i ink'u'bac'i
inkubaci'daŭr inkub'acid'aŭr
inkubator inkub'ator
inkvart in'kvart ink'vart
inkvizici ink'vizi'ci in'kviz'ic'i
inkvizici'estr ink'vizi'ci'estr
inkvizici'ist ink'vizi'ci'ist in'kviz'ic'i'ist
inkvizici'ul ink'vizi'ci'ul
inkvizitor ink'vizit'or ink'vizi'tor
inkvizitor ink'vizit'or ink'vizi'tor in'kviz'it'or
inocent in'o'cent i'noc'ent
inokul in'okul
inokul in'okul i'nok'ul in'o'kul
inokul'ad in'okul'ad i'nok'ul'ad in'ok'u'lad
inokul'at in'okul'at i'nok'ul'at in'ok'u'lat
inokul'ebl in'okul'ebl in'o'kul'ebl i'nok'ul'ebl
inokul'it in'okul'it
inokul'iĝ in'okul'iĝ
inplan in'plan
insekt in'sekt
insekt'ar in'sekt'ar in'sek'tar
insekt'aspekt insekt'a'spekt
insekt'aĉ in'sekt'aĉ in'sek'taĉ
insekt'er in'sekt'er in'sek'ter
insekt'et in'sekt'et in'sek'tet
insekt'icid in'sekt'icid
insekt'kadavr in'sekt'kadavr
insekt'larv in'sekt'larv
insekt'manĝ'ant in'sekt'manĝ'ant
insekt'mort'ig'il in'sekt'mort'ig'il
insekt'o'frat in'sekt'o'frat
insekt'o'speci insekt'o'spec'i insekt'os'pec'i in'sekt'os'pec'i
insekt'om'ort'ig'il insekt'o'mort'ig'il in'sekt'om'ort'ig'il
insekt'op'art insekt'o'part in'sekt'op'art
insekt'ov'or'ul in'sekt'ov'or'ul
insekt'spec in'sekt'spec
insekt'u'mant insekt'um'ant in'sekt'um'ant
insekt'um in'sekt'um
insert'it in'ser'tit
insid in'sid
insid'ad in'sid'ad
insid'an in'si'dan in'sid'an
insid'ant in'si'dant in'sid'ant
insid'at in'sid'at in'si'dat
insid'aĵ in'sid'aĵ
insid'ej in'si'dej in'sid'ej
insid'em in'sid'em
insid'ul in'sid'ul
insign in'sign
insign'ar in'sign'ar
insign'or'oz in'sign'or'oz
insil'ad in'si'lad
insil'uj in'si'lu'j
insinu in'sinu in'sin'u
insinu'ad in'sinu'ad in'sin'u'ad
insist'eg in'si'steg
insolaci in'sol'ac'i
insolvent in'solvent in'sol'vent in'solv'ent
inspekt in'spekt
inspekt'ad in'spekt'ad
inspekt'ant in'spekt'ant
inspekt'at in'spekt'at
inspekt'ej in'spekt'ej
inspekt'int in'spekt'int
inspekt'ist in'spekt'ist
inspekt'ist'ar inspekt'i'star in'spekt'ist'ar
inspekt'it in'spekt'it
inspekt'iĝ in'spekt'iĝ
inspekt'ot in'spekt'ot
inspekt'vizit in'spekt'vizit
inspekt'vojaĝ in'spekt'vojaĝ
inspektor inspekt'or in'spekt'or
inspektor'ar inspekt'or'ar in'spekt'or'ar
inspektor'ej inspekt'ore'j in'spekt'ore'j
inspektor'in inspekt'or'in in'spekt'or'in
inspir in'spir
inspir'ad in'spir'ad
inspir'ant in'spirant
inspir'at in'spir'at
inspir'aĵ in'spir'aĵ
inspir'em in'spir'em
inspir'font in'spir'font
inspir'ig in'spir'ig
inspir'int in'spir'int
inspir'it'aĵ in'spirit'aĵ
inspir'it'ec in'spirit'ec
inspir'iĝ in'spir'iĝ
inspir'iĝ'int in'spir'iĝ'int
inspir'plen in'spir'plen
inspir'pov in'spir'pov
inspir'verk in'spir'verk
instal in'stal
instal'ad in'stal'ad
instal'ant in'stal'ant
instal'at in'stal'at
instal'aĵ in'stal'aĵ
instal'aĵ'prez in'stal'aĵ'prez
instal'ebl in'stal'ebl
instal'ec in'stal'ec
instal'end in'stal'end
instal'ig in'stal'ig
instal'ig'it in'stal'ig'it
instal'ist in'stal'ist
instal'it in'stal'it
instal'iĝ in'stal'iĝ
instal'iĝ'int in'stal'iĝ'int
instal'kost in'stal'kost
instal'ot in'stal'ot
instal'program in'stal'program
instanc in'stanc
instanc'ar in'stan'car in'stanc'ar
instep in'step
instru'a'tin instru'at'in
instru'ant'ar instru'an'tar
instru'ekskurs instru'eks'kurs
instru'firma instru'firm'a
instru'help'il instru'hel'pil
instru'honorari instru'honor'ari
instru'i'gant instru'ig'ant
instru'i'lar instru'il'ar
instru'i'star instru'ist'ar instru'is'tar
instru'i'tin instru'it'in
instru'instanc instru'in'stanc
instru'ist'aĉ instru'is'taĉ
instru'ist'in instru'is'tin
instru'it'ul instru'i'tul
instru'komisi instru'ko'misi
instru'komisi'it instru'ko'misi'it
instru'material instru'materi'al
instru'merit in'strum'er'it
instru'metod in'strum'et'od
instru'metod'ik in'strum'et'od'ik
instru'ministeri in'strum'in'ist'er'i
instru'nivel instru'ni'vel
instru'op'len instru'o'plen
instru'princip instru'princ'ip
instru'program instru'pro'gram
instru'raj'tig instru'rajt'ig
instru'reform instru're'form
instru'tag in'strut'ag
instru'tem in'strut'em
instrument instru'ment
instrument instru'ment in'strum'ent
instrument'ar instru'ment'ar in'strum'ent'ar
instrument'at instru'ment'at in'strum'ent'at
instrument'aĵ instru'ment'aĵ in'strum'ent'aĵ
instrument'ig instru'ment'ig in'strum'ent'ig
instrument'ig'at instru'ment'ig'at in'strum'ent'ig'at
instrument'ig'it instru'ment'ig'it in'strum'ent'ig'it
instrument'ist instru'ment'ist in'strum'ent'ist
instrument'iĝ instru'ment'iĝ in'strum'ent'iĝ
instrument'lum instru'ment'lum in'strum'ent'lum
instrument'o'simil instrument'os'i'mil instru'ment'os'i'mil in'strum'ent'os'i'mil
instrument'op'an'el instru'ment'op'an'el in'strum'ent'op'an'el
instrument'op'ort'ant instru'ment'op'ort'ant in'strum'ent'op'ort'ant
instrument'panel instru'ment'panel in'strum'ent'panel
instrument'uj instru'ment'uj in'strum'ent'uj
instrumental instrument'al instru'ment'al
insul in'sul
insul'a'ran insul'ara'n in'sul'ara'n in'su'lar'an
insul'a'ret in'su'lar'et
insul'an in'sul'an in'su'lan
insul'an'in in'su'lani'n
insul'ar in'sul'ar in'su'lar
insul'arĉ'en insul'ar'ĉen in'su'lar'ĉen in'sul'arĉ'en
insul'aĵ in'sul'aĵ
insul'ec in'sul'ec
insul'eg in'su'leg in'sul'eg
insul'ekstrem insul'ekstr'em
insul'estr in'su'lestr
insul'et in'su'let in'sul'et
insul'et in'sul'et
insul'fiŝ'id in'sul'fiŝ'id
insul'iĝ in'sul'iĝ
insul'land in'sull'and
insul'park in'sul'park
insul'pint in'sul'pint
insul'taĉ insult'aĉ in'sul'taĉ
insul'teg insult'eg in'sul'teg
insul'tem'ec insult'em'ec in'sul'tem'ec
insul'tem'ul in'sul'tem'ul
insul'tof'lu insult'o'flu in'sul'tof'lu
insul'ŝtat in'sul'ŝtat
insulin insul'in in'su'lin in'sul'in
insulin insul'in in'sul'in
insulin'kurac'ad insul'ink'ur'ac'ad
insulin'o'terapi insulin'ot'era'pi insul'in'ot'era'pi
insulin'od'e'pend insul'in'od'e'pend
insult'anti'n in'sultan'tin
insult'em insul'tem
insult'em insul'tem in'sul'tem
insult'et insul'tet
insult'int insul'tint
insult'it insul'tit
insult'it insul'tit in'sul'tit
insult'ot insul'tot in'sul'tot
insult'ul insul'tul
insurekci in'su'rek'ci in'sur'ek'ci
insurekci in'sur'ek'ci
insurekci'an in'sur'ek'cian
insurgent in'sur'gent
int'erar'mil inter'arm'il
int'imag'ad int'i'mag'ad
intajl in'tajl int'ajl
integr'a'rand in'teg'rar'and int'eg'rar'and
integr'ad int'e'grad
integr'ad int'e'grad int'eg'rad in'teg'rad
integr'at int'eg'rat int'e'grat in'teg'rat
integr'i'ĝem integr'iĝ'em int'e'gri'ĝem
integr'ig in'teg'rig int'eg'rig
integr'ig'il in'teg'rig'il int'eg'rig'il
integr'ig'it int'eg'rig'it in'teg'rig'it
integr'ism in'teg'rism int'eg'rism
integr'it in'teg'rit int'eg'rit
integr'iĝ'em int'e'gri'ĝem
integr'o'kalkul integr'o'kalk'ul integr'ok'alk'ul
integr'o'sign integr'os'ig'n int'e'gros'ig'n
integr'ot int'e'grot
integral integr'al int'e'gral
intelekt int'elekt int'e'lekt
intelekt'ec int'elekt'ec int'e'lekt'ec
intelekt'eg int'elekt'eg int'e'lekt'eg
intelekt'em int'elekt'em int'e'lekt'em
intelekt'ism int'elekt'ism int'e'lekt'ism
intelekt'lud'ant int'elekt'lud'ant int'e'lekt'lud'ant
intelekt'o'element int'elekt'o'element
intelekt'o'princip intelekt'op'rin'cip intelekt'o'princ'ip int'elekt'op'rin'cip
intelekt'o'sfer intelekt'os'fer int'elekt'os'fer
intelekt'ostr'eĉ intelekt'o'streĉ int'elekt'ostr'eĉ
intelekt'u'al int'elekt'u'al int'e'lekt'u'al
intelekt'ul int'elekt'ul
intelekt'ul int'elekt'ul int'e'lekt'ul
intelekt'ul'ar int'elekt'ul'ar int'e'lekt'ul'ar
intelekt'ul'in int'elekt'ul'in
intelekt'um'ad int'elekt'um'ad int'e'lekt'um'ad
inteligenci in'teli'gen'ci int'e'lige'n'ci
inteligent in'teli'gent int'eli'gent
inteligent'ec in'teli'gent'ec int'eli'gent'ec
inteligent'ig in'teli'gent'ig int'eli'gent'ig int'e'lige'n'tig
inteligent'o'hav int'eli'gent'o'hav in'teli'gent'o'hav
inteligent'ul in'teli'gent'ul int'eli'gent'ul int'e'lige'n'tul
inteligent'ul'ar in'teli'gent'ul'ar int'eli'gent'ul'ar int'e'lige'n'tul'ar
inteligent'ul'in in'teli'gent'ul'in int'eli'gent'ul'in int'eli'gen'tuli'n int'e'lige'n'tuli'n
intenc'deklar intenc'de'klar
intenc'it in'ten'cit int'en'cit
intenc'it'ec in'ten'cit'ec int'en'cit'ec
intenc'o'deklar intenc'od'ek'lar intenc'od'e'klar
intendant in'tend'ant int'en'dant
intendant'ej int'en'dant'ej in'tend'ant'ej
intendant'in int'en'dant'in in'tend'anti'n
intens in'tens
intens'ec in'tens'ec
intens'eg int'en'seg in'tens'eg in'ten'seg
intens'em in'ten'sem int'en'sem in'tens'em
intens'ig in'tens'ig
intens'ig'ad in'tens'ig'ad
intens'ig'ant in'tensi'gant intens'i'gant in'tens'ig'ant
intens'ig'it in'tens'ig'it
intens'iĝ in'tens'iĝ
intens'iĝ'ad in'tens'iĝ'ad
intens'iĝ'int in'tens'iĝ'int
intens'ogr'ad intens'o'grad in'tens'ogr'ad
intensiv intens'iv
intensiv'ig intens'iv'ig
inter in'ter
inter in'ter int'er
inter'a'gant in'tera'gant
inter'a'mant in'tera'mant
inter'afabl'ec inter'a'fabl'ec in'tera'fabl'ec
inter'ag in'ter'ag
inter'akord inter'a'kord in'tera'kord
inter'akord'ant in'tera'kord'ant inter'a'kord'ant
inter'akord'ig in'tera'kord'ig inter'a'kord'ig
inter'akord'it inter'a'kordit
inter'akord'iĝ in'tera'kord'iĝ inter'a'kord'iĝ
inter'akt in'ter'akt
inter'akuz in'tera'kuz
inter'ald'on in'ter'ald'on int'e'ral'don
inter'ali in'tera'li int'e'rali
inter'aline in'tera'line int'e'rali'ne
inter'am'erik in'tera'mer'ik
inter'amuz in'tera'muz
inter'amuz'aĵ in'tera'muz'aĵ
inter'apog'ant in'tera'po'gant inter'a'po'gant
inter'arab in'tera'rab
inter'aranĝ in'tera'ranĝ inter'a'ranĝ
inter'aranĝ'it inter'a'ranĝ'it in'tera'ranĝ'it
inter'aranĝ'iĝ in'tera'ranĝ'iĝ inter'a'ranĝ'iĝ
inter'arbust int'erar'bust
inter'argument inter'arg'u'ment
inter'artik int'erar'tik
inter'artik'aĵ int'erar'tik'aĵ
inter'asimil'iĝ inter'a'simil'iĝ
inter'asoci in'teras'o'ci
inter'astr int'e'rastr
inter'ating'iĝ in'terat'ing'iĝ
inter'atri in'tera'tri
inter'az'i int'e'razi
inter'aĵ in'ter'aĵ
inter'babil in'ter'babil
inter'babil int'er'babil in'ter'babil
inter'babil'ad in'ter'babil'ad
inter'babil'em in'ter'babil'em
inter'bal'kan in'ter'bal'kan
inter'balbut in'ter'balbut
inter'balbut'ad in'ter'balbut'ad
inter'bank in'ter'bank
inter'bank int'er'bank in'ter'bank
inter'bat in'ter'bat
inter'bat int'er'bat in'ter'bat
inter'bat'ad in'ter'bat'ad int'er'bat'ad
inter'bat'int in'ter'bat'int
inter'bat'iĝ int'er'bat'iĝ in'ter'bat'iĝ
inter'batal in'ter'batal
inter'batal'ad in'ter'batal'ad
inter'batal'aĉ in'ter'batal'aĉ
inter'batal'et in'ter'batal'et
inter'benk in'ter'benk int'er'benk
inter'best int'er'best in'ter'best
inter'bibliotek inter'bibli'ot'ek
inter'blek in'ter'blek
inter'blend'ej in'ter'blend'ej
inter'brak in'ter'brak
inter'brak'um in'ter'brak'um
inter'bred in'ter'bred int'er'bred
inter'bred'ad int'er'bred'ad in'ter'bred'ad
inter'bred'it in'ter'bred'it
inter'bred'it in'ter'bred'it int'er'bred'it
inter'brov int'er'brov in'ter'brov
inter'bu'kit inter'buk'it in'ter'buk'it int'er'buk'it
inter'buĉ in'ter'buĉ int'er'buĉ
inter'buĉ'ad in'ter'buĉ'ad int'er'buĉ'ad
inter'ceter in'tercet'er
inter'cit'il int'erc'it'il in'ter'cit'il
inter'civil in'terci'vil
inter'civiliz inter'civil'iz in'terci'vil'iz
inter'civit'an in'terci'vit'an
inter'de'pen'dig inter'de'pend'ig in'ter'de'pend'ig
inter'de'pend in'ter'de'pend
inter'de'pend'ant inter'de'pen'dant
inter'de'pend'aĵ in'ter'de'pend'aĵ
inter'de'pend'ec inter'de'pen'dec in'ter'de'pend'ec
inter'defend'em inter'de'fend'em
inter'dent in'ter'dent int'er'dent
inter'dent'ig inter'de'n'tig in'ter'dent'ig
inter'dent'iĝ int'er'dent'iĝ in'ter'dent'iĝ
inter'departement inter'de'part'em'ent inter'de'part'e'ment
inter'dezir'ad in'ter'dezir'ad
inter'di'gig inter'dig'ig in'ter'dig'ig int'er'dig'ig
inter'dig in'ter'dig int'er'dig
inter'dig'ot inter'di'got in'ter'dig'ot int'er'dig'ot
inter'dir in'ter'dir int'er'dir
inter'dir'ant in'ter'dir'ant int'er'dir'ant
inter'dis'ŝir'iĝ in'ter'dis'ŝir'iĝ int'er'dis'ŝir'iĝ
inter'disciplin inter'discipl'in
inter'diskut inter'disk'ut inter'di'skut
inter'disput inter'di'sput
inter'disput'ant inter'di'sput'ant
inter'distanc inter'di'stanc
inter'distrikt inter'di'strikt
inter'divid in'ter'divid inter'di'vid
inter'divid'ad in'ter'divid'ad inter'di'vid'ad
inter'divid'ant inter'di'vi'dant
inter'divid'it in'ter'divid'it inter'di'vid'it
inter'dom in'ter'dom int'er'dom
inter'dom'ej int'er'dom'ej in'ter'dom'ej
inter'draŝ in'ter'draŝ
inter'e'konsent inter'eko'n'sent
inter'edz'ig int'er'edz'ig in'ter'edz'ig
inter'edz'ig'it in'ter'edz'ig'it
inter'edz'iĝ int'er'edz'iĝ in'ter'edz'iĝ
inter'efik in'ter'efik int'e'ref'ik
inter'egal'iĝ int'e'regal'iĝ
inter'eklezi in'ter'eklezi int'e'rek'lez'i
inter'etaĝ in'ter'etaĝ int'e'ret'aĝ
inter'etn in'ter'etn int'er'etn int'e'ret'n
inter'ezop'ag interez'op'ag in'terez'op'ag
inter'eŭrop in'ter'eŭrop
inter'eŭrop int'er'eŭrop in'ter'eŭrop
inter'fac int'er'fac in'ter'fac
inter'fak in'ter'fak int'er'fak
inter'fak'ec in'ter'fak'ec int'er'fak'ec
inter'fald'it in'ter'fald'it
inter'far in'ter'far int'er'far
inter'fekund in'ter'fekund
inter'fekund'ig inter'fe'kun'dig in'ter'fekund'ig
inter'femur in'ter'femur inter'fe'mur
inter'fenestr inter'fen'estr
inter'fenestr'aĵ inter'fen'estr'aĵ
inter'ferdek interfer'dek
inter'fianĉ'ig'it in'ter'fianĉ'ig'it
inter'fianĉ'iĝ in'ter'fianĉ'iĝ int'er'fianĉ'iĝ
inter'fid in'ter'fid int'er'fid
inter'filozof in'ter'filozof
inter'fingr'ig in'ter'fingr'ig
inter'fingr'ig'it in'ter'fingr'ig'it
inter'flirt'ad in'ter'flirt'ad
inter'flu int'er'flu in'ter'flu
inter'flu'ad in'ter'flu'ad int'er'flu'ad
inter'flustr'et inter'flu'stret
inter'foir in'ter'foir
inter'fokus in'ter'fokus
inter'foli int'er'foli in'ter'foli
inter'foli'ig in'ter'foli'ig int'er'foli'ig
inter'frakci inter'frak'ci
inter'frap in'ter'frap
inter'frap'ad in'ter'frap'ad
inter'frap'ant in'ter'frap'ant
inter'frap'eg in'ter'frap'eg
inter'frap'et in'ter'frap'et
inter'frap'ig in'ter'frap'ig
inter'frap'iĝ in'ter'frap'iĝ
inter'frap'iĝ'ant in'ter'frap'iĝ'ant
inter'frat in'ter'frat
inter'frat'ar in'ter'frat'ar
inter'frat'ec in'ter'frat'ec
inter'frekvenc in'ter'frekvenc
inter'frot in'ter'frot
inter'frot'iĝ in'ter'frot'iĝ
inter'funkci'ad inter'funk'ci'ad
inter'galaksi in'tergal'aks'i
inter'gamb in'ter'gamb
inter'ge'edz int'erg'e'edz in'ter'ge'edz
inter'ge'edz'ig int'erg'e'edz'ig in'ter'ge'edz'ig
inter'generaci inter'gener'ac'i
inter'gent in'ter'gent
inter'gent in'ter'gent int'erg'ent
inter'genu'aĵ in'ter'genu'aĵ int'erg'enu'aĵ
inter'glaci inter'glac'i
inter'glu'it in'ter'glu'it int'erg'lu'it
inter'glu'iĝ in'ter'glu'iĝ int'erg'lu'iĝ
inter'grup in'ter'grup
inter'harmoni inter'harmon'i
inter'help in'ter'help
inter'help int'er'help in'ter'help
inter'help'ad inter'hel'pad in'ter'help'ad
inter'help'ant in'ter'help'ant
inter'hom in'ter'hom
inter'hom in'ter'hom int'er'hom
inter'ig in'ter'ig int'e'rig
inter'infan int'erin'fan in'teri'n'fan
inter'influ int'erin'flu in'teri'n'flu
inter'insul in'teri'n'sul
inter'ir'ej in'ter'ir'ej in'teri're'j int'er'ir'ej
inter'iĝ in'ter'iĝ int'er'iĝ
inter'jar in'ter'jar int'er'jar
inter'jurisdikci in'ter'jurisdikci
inter'kalkul inter'kalk'ul
inter'kamp in'ter'kamp
inter'kant in'ter'kant
inter'kapt in'ter'kapt
inter'kis int'er'kis in'ter'kis
inter'kis'ad in'ter'kis'ad
inter'kis'ant in'ter'kis'ant
inter'kis'ant int'er'kis'ant in'ter'kis'ant
inter'kis'int in'ter'kis'int int'er'kis'int
inter'kis'iĝ int'er'kis'iĝ in'ter'kis'iĝ
inter'klar'ig in'ter'klar'ig
inter'klaĉ in'ter'klaĉ
inter'klem in'ter'klem
inter'klub in'ter'klub
inter'kluz'ej in'ter'kluz'ej
inter'koit int'er'koit in'ter'koit
inter'kol in'ter'kol
inter'kolegi inter'koleg'i
inter'kolizi in'ter'kolizi inter'ko'liz'i
inter'kolon inter'kol'on in'ter'kolon
inter'kompar interkom'par
inter'kompren interkom'pren
inter'kompren'ad interkom'pren'ad
inter'kompren'ebl interkom'pren'ebl
inter'kompren'em interkom'pren'em
inter'kompren'ig interkom'pren'ig
inter'kompren'iĝ'ebl interkom'pren'iĝ'ebl
inter'komunik interkom'unik
inter'komunik'at interkom'unik'at inter'komuni'kat
inter'komunik'ig interkom'unik'ig
inter'komunik'iĝ interkom'unik'iĝ
inter'komunik'iĝ'ant interkom'unik'iĝ'ant
inter'komunik'iĝ'ej interkom'unik'iĝ'ej
inter'kon in'ter'kon
inter'kon in'ter'kon int'er'kon
inter'kon'at int'er'kon'at in'ter'kon'at
inter'kon'at'aĝ int'er'kon'at'aĝ in'ter'kon'at'aĝ
inter'kon'at'ig inter'kon'a'tig in'ter'kon'at'ig int'er'kon'at'ig
inter'kon'at'iĝ int'er'kon'at'iĝ in'ter'kon'at'iĝ
inter'kon'at'iĝ'ad int'er'kon'at'iĝ'ad in'ter'kon'at'iĝ'ad
inter'kon'at'ul inter'kon'a'tul int'er'kon'at'ul in'ter'kon'at'ul
inter'kon'ec in'ter'kon'ec int'er'kon'ec
inter'konekt in'ter'konekt
inter'konekt'ad in'ter'konekt'ad
inter'konekt'ant in'ter'konekt'ant
inter'konekt'aĵ in'ter'konekt'aĵ
inter'konekt'ec in'ter'konekt'ec
inter'konekt'it in'ter'konekt'it inter'kon'ek'tit
inter'konekt'iĝ in'ter'konekt'iĝ
inter'konfesi inter'konfes'i
inter'konform inter'kon'form
inter'konfuz inter'kon'fuz in'ter'konfuz
inter'konfuz'aĵ inter'kon'fuz'aĵ in'ter'konfuz'aĵ
inter'kongru inter'kongr'u
inter'kongru'ec inter'kongr'u'ec
inter'konsekr in'ter'konsekr
inter'konsent inter'kon'sent
inter'konsent'ant inter'kon'sent'ant
inter'konsent'ebl inter'kon'sent'ebl
inter'konsent'ig inter'kon'sent'ig
inter'konsent'int inter'kon'sen'tint inter'kon'sent'int
inter'konsent'ist inter'kon'sent'ist
inter'konsent'it inter'kon'sent'it
inter'konsent'it'aĵ inter'kon'sent'it'aĵ
inter'konsent'iĝ inter'kon'sent'iĝ
inter'konsent'ot inter'kon'sent'ot
inter'konsil in'ter'konsil
inter'konsil'ad in'ter'konsil'ad inter'kon'si'lad
inter'kontakt inter'kon'takt inter'kont'akt
inter'kontakt'ad inter'kont'akt'ad inter'kon'takt'ad
inter'kontakt'iĝ inter'kont'akt'iĝ inter'kon'takt'iĝ
inter'kontrakt inter'kontr'akt inter'kon'trakt
inter'kontrakt'iĝ inter'kon'trakt'iĝ inter'kontr'akt'iĝ
inter'kontraŭ inter'kontr'aŭ
inter'konven inter'kon'ven in'ter'konven
inter'konversaci inter'konvers'ac'i
inter'kore in'ter'kore
inter'korei inter'kore'i
inter'korespond inter'ko'respond
inter'korespond'ad inter'ko'respond'ad
inter'korp in'ter'korp
inter'kovr in'ter'kovr
inter'kred in'ter'kred
inter'kri int'er'kri in'ter'kri
inter'kri'ad in'ter'kri'ad
inter'kri'stan inter'kris'tan
inter'kroĉ int'er'kroĉ in'ter'kroĉ
inter'kroĉ'it in'ter'kroĉ'it
inter'kroĉ'it int'er'kroĉ'it in'ter'kroĉ'it
inter'kroĉ'iĝ in'ter'kroĉ'iĝ int'er'kroĉ'iĝ
inter'kroĉ'iĝ'int in'ter'kroĉ'iĝ'int
inter'kruc int'er'kruc in'ter'kruc
inter'kruc'ant in'ter'kruc'ant
inter'kruc'ig in'ter'kruc'ig int'er'kruc'ig
inter'kruc'ig'ant inter'kruc'i'gant
inter'kruc'ig'it in'ter'kruc'ig'it
inter'kruc'it in'ter'kruc'it
inter'kruc'it int'er'kruc'it in'ter'kruc'it
inter'kruc'iĝ in'ter'kruc'iĝ int'er'kruc'iĝ
inter'kruc'iĝ'ad in'ter'kruc'iĝ'ad int'er'kruc'iĝ'ad
inter'kruc'iĝ'ant in'ter'kruc'iĝ'ant
inter'kruc'iĝ'int in'ter'kruc'iĝ'int
inter'kruc'iĝ'int int'er'kruc'iĝ'int in'ter'kruc'iĝ'int
inter'kruc'um'at in'ter'kruc'um'at
inter'krur in'ter'krur
inter'krur'ig in'ter'krur'ig
inter'krut int'er'krut in'ter'krut
inter'krut'aĵ in'ter'krut'aĵ
inter'krut'ej in'ter'krut'ej
inter'krut'ej in'ter'krut'ej int'er'krut'ej
inter'kubut'um in'ter'kubut'um
inter'kudr in'ter'kudr int'er'kudr
inter'kudr'it in'ter'kudr'it
inter'kult'uran inter'kultur'an
inter'kultur inter'kult'ur
inter'kultur'ism inter'kul'turism
inter'kun'iĝ in'ter'kun'iĝ int'er'kun'iĝ
inter'kun'ul in'ter'kun'ul
inter'kun'ven in'ter'kun'ven int'er'kun'ven
inter'kupe in'ter'kupe inter'kup'e
inter'kuŝ in'ter'kuŝ int'er'kuŝ
inter'kuŝ'ant int'er'kuŝ'ant in'ter'kuŝ'ant
inter'kverel inter'kver'el
inter'kverel'ad inter'kver'el'ad
inter'kvit'iĝ in'ter'kvit'iĝ
inter'land in'ter'land
inter'lecion inter'le'cion
inter'lern'ej in'ter'lern'ej int'er'lern'ej
inter'li'bi int'er'li'bi in'ter'li'bi
inter'lig in'ter'lig
inter'lig in'ter'lig int'er'lig
inter'lig'ad int'er'lig'ad in'ter'lig'ad
inter'lig'an int'er'lig'an in'ter'lig'an
inter'lig'ant inter'li'gant in'ter'lig'ant
inter'lig'at in'ter'lig'at int'er'lig'at
inter'lig'il int'er'lig'il in'ter'lig'il
inter'lig'it int'er'lig'it in'ter'lig'it
inter'lig'it'ec int'er'lig'it'ec in'ter'lig'it'ec
inter'lig'iĝ in'ter'lig'iĝ int'er'lig'iĝ
inter'lig'iĝ'ad in'ter'lig'iĝ'ad int'er'lig'iĝ'ad
inter'lim in'ter'lim int'er'lim
inter'line inter'lin'e in'ter'line
inter'lingv in'ter'lingv
inter'lingv'aĵ in'ter'lingv'aĵ
inter'lingv'i'stik'aĵ inter'lingv'ist'ik'aĵ
inter'lingv'ism in'ter'lingv'ism
inter'lingv'ist'ik inter'lingv'i'stik
inter'lingv'ist'ik'ŝat'ant inter'lingv'i'stik'ŝat'ant
inter'lini in'ter'lini inter'lin'i
inter'lip'ig inter'li'pig int'er'lip'ig in'ter'lip'ig
inter'literatur inter'liter'at'ur inter'li'terat'ur
inter'lob'et in'ter'lob'et
inter'lok in'ter'lok int'er'lok
inter'lud in'ter'lud
inter'lud int'er'lud in'ter'lud
inter'lud'ont in'ter'lud'ont
inter'lukt in'ter'lukt
inter'lukt'ant in'ter'lukt'ant
inter'mal'a'mikad inter'mal'amik'ad in'term'al'amik'ad
inter'mal'fid in'ter'mal'fid in'term'alf'id
inter'mal'pac'iĝ in'term'alp'ac'iĝ in'ter'mal'pac'iĝ
inter'manĝ'et in'term'an'ĝet
inter'medi in'term'ed'i
inter'met in'term'et
inter'met in'term'et in'ter'met
inter'meti'gant in'term'et'ig'ant
inter'miks'it in'termik'sit
inter'miks'it'ec in'termik'sit'ec
inter'milit in'termi'lit
inter'milit'ad in'termi'lit'ad
inter'milit'ant in'termi'lit'ant
inter'ministeri in'termi'nis'teri in'termin'ist'er'i
inter'ministr'ej in'termin'ist're'j in'termi'nis'tre'j
inter'molekul in'termo'lek'ul
inter'mond in'term'ond
inter'mond'ec in'term'ond'ec in'termo'n'dec
inter'mont in'term'ont
inter'mont'ar in'term'ont'ar in'termo'n'tar
inter'mont'aĵ in'term'ont'aĵ
inter'mont'ej in'term'ont'ej in'termo'n'te'j
inter'mont'et in'term'ont'et in'termo'n'tet
inter'mord in'term'ord
inter'mord'iĝ in'term'ord'iĝ
inter'mort'ig in'term'ort'ig
inter'mov in'term'ov
inter'mud in'ter'mud
inter'mur in'term'ur
inter'mur in'term'ur in'ter'mur
inter'murmur'et in'term'ur'mur'et
inter'naci intern'ac'i in'tern'ac'i
inter'naci'form intern'ac'i'form in'tern'ac'i'form
inter'naci'ig intern'ac'i'ig in'tern'ac'i'ig
inter'naci'ig'il intern'ac'i'ig'il in'tern'ac'i'ig'il
inter'naci'ig'it intern'ac'i'ig'it in'tern'ac'i'ig'it
inter'naci'ism intern'ac'i'ism in'tern'ac'i'ism
inter'naci'ist intern'ac'i'ist in'tern'ac'i'ist
inter'naci'ist'ar intern'ac'i'i'star intern'ac'i'ist'ar in'tern'ac'i'ist'ar
inter'naci'iĝ intern'ac'i'iĝ in'tern'ac'i'iĝ
inter'naci'iĝ'int intern'ac'i'iĝ'int in'tern'ac'i'iĝ'int
inter'naci'jur intern'ac'i'jur in'tern'ac'i'jur
inter'naci'lingv intern'ac'i'lingv
inter'naci'lingv'an intern'ac'i'lingv'an
inter'naci'nivel intern'ac'i'nivel intern'acin'iv'el
inter'naci'skal intern'acis'kal intern'ac'i'skal in'tern'acis'kal
inter'naci'statur intern'ac'i'statur
inter'naci'ul'ar intern'ac'iu'lar in'tern'ac'iu'lar
inter'najbar intern'a'j'bar
inter'neŭr'oz intern'eŭr'oz in'tern'eŭr'oz
inter'ni'gej intern'ig'ej in'tern'ig'ej
inter'no'sens intern'o'sens
inter'noci intern'o'ci in'tern'o'ci
inter'nod intern'od in'tern'od
inter'nod'aĵ intern'od'aĵ in'tern'od'aĵ
inter'nul'ej intern'ul'ej in'tern'ul'ej
inter'ocean int'er'ocean in'ter'ocean
inter'ocean'ic in'ter'ocean'ic
inter'okaz'aĵ in'ter'okaz'aĵ
inter'okul'um int'e'roku'lum
inter'opon in'ter'opon
inter'ord'ig in'teror'dig int'e'ror'dig in'ter'ord'ig
inter'organiz inter'organ'iz
inter'ost int'e'rost
inter'pac int'erp'ac in'ter'pac
inter'pac'i'ĝem inter'pac'iĝ'em in'ter'pac'iĝ'em int'erp'ac'iĝ'em
inter'pac'ig int'erp'ac'ig in'ter'pac'ig
inter'pac'iĝ in'ter'pac'iĝ int'erp'ac'iĝ
inter'pac'iĝ'int in'ter'pac'iĝ'int int'erp'ac'iĝ'int
inter'pad int'erp'ad in'ter'pad
inter'paf'ad in'ter'paf'ad int'erp'a'fad
inter'par'olig inter'parol'ig
inter'pariet'ost inter'pari'e'tost
inter'parlament inter'par'lament
inter'parol in'ter'parol
inter'parol'ad in'ter'parol'ad
inter'parol'ad'et in'ter'parol'ad'et
inter'parol'ant inter'par'o'lant
inter'parol'at inter'par'olat
inter'parol'ej in'ter'parol'ej
inter'parol'em in'ter'parol'em
inter'parol'et in'ter'parol'et
inter'parol'il in'ter'parol'il
inter'parol'int in'ter'parol'int
inter'parol'it in'ter'parol'it
inter'parti inter'part'i
inter'partner inter'part'ner
inter'pas int'erp'as in'ter'pas
inter'paŭz in'ter'paŭz
inter'penetr'ad in'terpen'et'rad
inter'person inter'pers'on
inter'pik'ad inter'pi'kad in'ter'pik'ad int'erp'ik'ad
inter'popol in'ter'popol inter'pop'ol
inter'pord in'ter'pord
inter'poz'ig in'ter'poz'ig int'erp'oz'ig
inter'pozici in'ter'pozici inter'poz'ic'i
inter'prem in'ter'prem
inter'prem'ad in'ter'prem'ad
inter'prem'ant inter'pre'mant
inter'pretend interpret'end
inter'prezent'it inter'prez'ent'it
inter'proces'ant in'ter'proces'ant
inter'produkt inter'pro'dukt
inter'profesi in'ter'profesi inter'pro'fe'si
inter'proviz'ad inter'prov'iz'ad
inter'puŝ in'ter'puŝ
inter'puŝ'ad in'ter'puŝ'ad
inter'puŝ'ant in'ter'puŝ'ant
inter'puŝ'at in'ter'puŝ'at int'erp'u'ŝat
inter'puŝ'eg in'ter'puŝ'eg
inter'puŝ'eg'ant inter'puŝ'e'gant in'ter'puŝ'eg'ant
inter'puŝ'iĝ in'ter'puŝ'iĝ
inter'puŝ'iĝ'ad in'ter'puŝ'iĝ'ad
inter'puŝ'iĝ'ant in'ter'puŝ'iĝ'ant
inter'ras int'er'ras in'ter'ras
inter're'lat'iĝ inter'rel'at'iĝ in'ter'rel'at'iĝ int'er'rel'at'iĝ
inter're'tan inter'ret'an in'ter'ret'an int'er'ret'an
inter'redaktor inter'redakt'or
inter'reg'ad int'er'reg'ad in'ter'reg'ad
inter'region inter'regi'on
inter'regn in'ter'regn inter'reg'n
inter'religi in'ter'religi inter'rel'ig'i
inter'renkont inter'ren'kont
inter'renkont'iĝ inter'ren'kont'iĝ
inter'ret int'er'ret in'ter'ret
inter'ret'adres inter'ret'a'dres
inter'ret'ant in'ter'ret'ant int'er'ret'ant
inter'ret'ej int'er'ret'ej in'ter'ret'ej
inter'ret'firma inter'ret'firm'a
inter'ret'foli'um'il in'ter'ret'foli'um'il
inter'ret'magazin in'ter'ret'magazin
inter'ret'paĝ in'ter'ret'paĝ int'er'ret'paĝ
inter'ret'um in'ter'ret'um int'er'ret'um
inter'ret'uz'ant in'ter'ret'uz'ant
inter'reĝ'ad in'ter'reĝ'ad int'er'reĝ'ad
inter'rigard'ant inter'rig'ar'dant
inter'rilat in'ter'rilat
inter'rilat'ad in'ter'rilat'ad
inter'rilat'ant in'ter'rilat'ant
inter'rilat'ar in'ter'rilat'ar
inter'rilat'ec in'ter'rilat'ec
inter'rilat'ig in'ter'rilat'ig
inter'rilat'iĝ in'ter'rilat'iĝ
inter'rilat'iĝ'int in'ter'rilat'iĝ'int
inter'rim in'ter'rim int'er'rim
inter'rip in'ter'rip int'er'rip
inter'rip'aĵ int'er'rip'aĵ in'ter'rip'aĵ
inter'ro'lad inter'rol'ad int'er'rol'ad in'ter'rol'ad
inter'rok'aĵ in'ter'rok'aĵ int'er'rok'aĵ
inter'romp in'ter'romp
inter'romp in'ter'romp int'er'romp
inter'romp'ad in'ter'romp'ad
inter'romp'ant in'ter'romp'ant
inter'romp'at in'ter'romp'at
inter'romp'ebl in'ter'romp'ebl int'er'romp'ebl
inter'romp'il in'ter'romp'il
inter'romp'it in'ter'romp'it
inter'romp'iĝ in'ter'romp'iĝ int'er'romp'iĝ
inter'romp'iĝ'ant in'ter'romp'iĝ'ant int'er'romp'iĝ'ant
inter'salut in'ter'salut
inter'salut in'ter'salut inter'sal'ut
inter'salut'ad in'ter'salut'ad
inter'salut'iĝ inter'sal'ut'iĝ in'ter'salut'iĝ
inter'scienc in'ter'scienc
inter'sekc in'ter'sekc
inter'sekc'ant in'ter'sekc'ant
inter'sekci inter'sekc'i
inter'sekretari'ej inter'sekret'ari'ej
inter'sektor inter'sekt'or
inter'sekv in'ter'sekv
inter'sekv'ad inter'sek'vad in'ter'sekv'ad
inter'send in'ter'send
inter'serv'ad inter'ser'vad in'ter'serv'ad
inter'sezon inter'se'zon in'ter'sezon
inter'seĝ'ej in'ter'seĝ'ej int'er'seĝ'ej
inter'sindikat inter'sindik'at
inter'skerm in'ter'skerm
inter'slav in'ter'slav
inter'soci int'er'soci in'ter'soci
inter'soci'ec int'er'soci'ec in'ter'soci'ec
inter'social inter'soci'al
inter'societ inter'soci'et
inter'soldat inter'sold'at
inter'son in'ter'son
inter'sonor in'ter'sonor inter'son'or
inter'spac in'ter'spac
inter'spac'ig in'ter'spac'ig
inter'spac'ig'it in'ter'spac'ig'it
inter'spac'it in'ter'spac'it
inter'speci inter'spec'i
inter'sprit in'ter'sprit
inter'star'i'gant inter'star'ig'ant
inter'stel in'ter'stel
inter'stel'ul in'ter'stel'ul
inter'sulk in'ter'sulk
inter'tabl int'er'tabl in'ter'tabl
inter'tajd in'ter'tajd
inter'tavol'it in'ter'tavol'it inter'ta'vol'it
inter'teks in'ter'teks
inter'teks'ig in'ter'teks'ig
inter'teks'it inter'tek'sit in'ter'teks'it
inter'teks'iĝ in'ter'teks'iĝ
inter'temp in'ter'temp
inter'ten'ant in'ter'ten'ant
inter'tend'ar in'ter'tend'ar
inter'tip in'ter'tip int'er'tip
inter'tonal in'ter'tonal inter'ton'al
inter'tord in'ter'tord
inter'trak'tend inter'trakt'end
inter'trak'tot inter'trakt'ot
inter'trakt'it inter'trak'tit
inter'traktat inter'trakt'at
inter'transmisi'il inter'trans'misi'il
inter'trib in'ter'trib
inter'tropik inter'trop'ik
inter'tub in'ter'tub int'er'tub
inter'tuŝ in'ter'tuŝ int'er'tuŝ
inter'tuŝ'iĝ int'er'tuŝ'iĝ in'ter'tuŝ'iĝ
inter'tuŝ'iĝ'ant in'ter'tuŝ'iĝ'ant int'er'tuŝ'iĝ'ant
inter'ul in'ter'ul int'e'rul int'er'ul
inter'universitat inter'univers'it'at
inter'urb in'ter'urb
inter'vagon inter'vag'on in'ter'vagon
inter'ven in'ter'ven
inter'ven in'ter'ven int'er'ven
inter'ven'ant in'ter'ven'ant
inter'ven'arme in'ter'ven'arme
inter'ven'ec int'er'ven'ec in'ter'ven'ec
inter'ven'em in'ter'ven'em int'er'ven'em
inter'ven'ig in'ter'ven'ig int'er'ven'ig
inter'ven'int in'ter'ven'int int'er'ven'int
inter'ven'ism in'ter'ven'ism
inter'ven'ont in'ter'ven'ont
inter'ven'op'ov inter'ven'o'pov in'ter'ven'op'ov int'er'ven'op'ov
inter'ven'zon in'ter'ven'zon int'er'ven'zon
inter'venĝ'ad in'ter'venĝ'ad
inter'vertebr inter'vert'ebr
inter'vid int'er'vid in'ter'vid
inter'vid'iĝ in'ter'vid'iĝ int'er'vid'iĝ
inter'vind'it in'ter'vind'it
inter'viv'ad inter'vi'vad in'ter'viv'ad int'er'viv'ad
inter'voj int'er'voj in'ter'voj
inter'vok in'ter'vok int'er'vok
inter'vok'ant in'ter'vok'ant
inter'vok'iĝ in'ter'vok'iĝ int'er'vok'iĝ
inter'volv in'ter'volv
inter'volv'it inter'vol'vit
inter'volv'iĝ'int in'ter'volv'iĝ'int
inter'vort in'ter'vort
inter'ĉel in'ter'ĉel int'er'ĉel
inter'ĉen int'er'ĉen in'ter'ĉen
inter'ĝust'ig in'ter'ĝust'ig
inter'ĵet int'er'ĵet in'ter'ĵet
inter'ĵet'ant int'er'ĵet'ant in'ter'ĵet'ant
inter'ĵet'it int'er'ĵet'it in'ter'ĵet'it
inter'ŝanĝ int'er'ŝanĝ in'ter'ŝanĝ
inter'ŝanĝ'ad int'er'ŝanĝ'ad in'ter'ŝanĝ'ad
inter'ŝanĝ'ant in'ter'ŝanĝ'ant
inter'ŝanĝ'ant int'er'ŝanĝ'ant in'ter'ŝanĝ'ant
inter'ŝanĝ'at in'ter'ŝanĝ'at
inter'ŝanĝ'at in'ter'ŝanĝ'at int'er'ŝanĝ'at
inter'ŝanĝ'aĵ in'ter'ŝanĝ'aĵ int'er'ŝanĝ'aĵ
inter'ŝanĝ'ebl in'ter'ŝanĝ'ebl
inter'ŝanĝ'ebl in'ter'ŝanĝ'ebl int'er'ŝanĝ'ebl
inter'ŝanĝ'ebl'ec int'er'ŝanĝ'ebl'ec in'ter'ŝanĝ'ebl'ec
inter'ŝanĝ'il in'ter'ŝanĝ'il int'er'ŝanĝ'il
inter'ŝanĝ'ind in'ter'ŝanĝ'ind int'er'ŝanĝ'ind
inter'ŝanĝ'int in'ter'ŝanĝ'int int'er'ŝanĝ'int
inter'ŝanĝ'ist in'ter'ŝanĝ'ist
inter'ŝanĝ'it in'ter'ŝanĝ'it
inter'ŝanĝ'it in'ter'ŝanĝ'it int'er'ŝanĝ'it
inter'ŝanĝ'iĝ in'ter'ŝanĝ'iĝ int'er'ŝanĝ'iĝ
inter'ŝanĝ'ont in'ter'ŝanĝ'ont
inter'ŝanĝ'ot in'ter'ŝanĝ'ot int'er'ŝanĝ'ot
inter'ŝanĝ'student inter'ŝanĝ'stud'ent
inter'ŝerc in'ter'ŝerc
inter'ŝerc'ad in'ter'ŝerc'ad
inter'ŝip in'ter'ŝip int'er'ŝip
inter'ŝir int'er'ŝir in'ter'ŝir
inter'ŝov in'ter'ŝov int'er'ŝov
inter'ŝov'it in'ter'ŝov'it
inter'ŝtat in'ter'ŝtat
inter'ŝtat int'er'ŝtat in'ter'ŝtat
inter'ŝtat'ec int'er'ŝtat'ec in'ter'ŝtat'ec
inter'ŝtup in'ter'ŝtup int'er'ŝtup
inter'ŝtup'ar in'ter'ŝtup'ar
interdikt inter'dikt
interdikt'it inter'dikt'it
interes'ad inter'e'sad
interes'at inter'e'sat
interes'at inter'e'sat in'ter'e'sat
interes'at'ec inter'e'sat'ec in'ter'e'sat'ec
interes'eg inter'e'seg
interes'en'hav inter'esen'hav
interes'i'tin interes'it'in inter'e'sit'in in'ter'e'sit'in
interes'ind inter'e'sind
interes'it inter'e'sit in'ter'e'sit
interes'iĝ'em inter'e'si'ĝem in'ter'e'si'ĝem
interes'iĝ'em inter'e'si'ĝem int'er'e'si'ĝem in'ter'e'si'ĝem
interes'kalkul inter'eskal'kul
interes'o'plen interes'op'len
interes'os'fer interes'o'sfer
interes'ostr'eĉ interes'o'streĉ
interes'plen inter'e'splen
interes'plor inter'esplor
interes'ul inter'e'sul in'ter'e'sul
interez in'terez
interez'don in'terez'don
interez'ig in'terez'ig
interez'kvot in'terez'kvot
interez'o'nivel interez'oni'vel in'terez'oni'vel inter'e'zon'iv'el int'e'rezon'iv'el
interez'o'ŝanĝ inter'e'zo'ŝanĝ in'terez'o'ŝanĝ
interez'ok'vot inter'ezok'vot in'terez'ok'vot
interez'procent in'terez'procent
interfaz inter'faz in'ter'faz int'er'faz
interfer inter'fer
interfer inter'fer in'ter'fer
interfer inter'fer int'er'fer in'ter'fer
interfer'ad inter'fe'rad inter'fer'ad in'ter'fer'ad
interfer'ad inter'fer'ad
interferon interfer'on inter'fer'on
interfon inter'fon in'ter'fon int'er'fon
interior in'teri'or
interjekci inter'jekci
interkom inter'kom
interkom inter'kom in'ter'kom
interkom'pens inter'kompens
interkom'pens'ant inter'kompens'ant
interkom'pren'il inter'kompren'il
interkom'pren'iĝ inter'kompren'iĝ
interkom'pren'iĝ'ad inter'kompren'iĝ'ad
interkom'unik'ad inter'komuni'kad inter'komunik'ad
interkom'unik'ebl inter'komunik'ebl
interkom'unik'il inter'komunik'il inter'komuni'kil
interkom'unik'iĝ'ad inter'komunik'iĝ'ad
interleŭkin inter'leŭk'in
intermez inter'mez
intermit inter'mit in'termit
intermit'ad inter'mit'ad in'termit'ad
intermit'ant inter'mit'ant in'termit'ant
intermit'ec in'termit'ec inter'mit'ec
intermit'oz inter'mitoz in'termit'oz
intern inter'n in'tern
intern'a'flank inter'n'a'flank
intern'ac inter'n'ac in'tern'ac
intern'ac'ie'mul in'tern'ac'ie'mul
intern'aĵ inter'n'aĵ in'tern'aĵ
intern'dev'en in'tern'dev'en inter'n'dev'en
intern'ec in'tern'ec
intern'eg inter'neg in'tern'eg
intern'ej inter'ne'j in'tern'ej
intern'fer'voj inter'n'fer'voj in'tern'fer'voj
intern'flank inter'n'flank
intern'ig in'tern'ig
intern'ig'i in'tern'ig'i
intern'ig'int in'tern'ig'int
intern'ig'it in'tern'ig'it
intern'insul inter'ni'n'sul
intern'ist in'tern'ist
intern'iĝ in'tern'iĝ
intern'iĝ'ant in'tern'iĝ'ant
intern'iĝ'int in'tern'iĝ'int
intern'land in'tern'land inter'n'land
intern'milit inter'n'milit
intern'ministr inter'n'ministr
intern'orel inter'nor'el in'tern'orel
intern'parti inter'n'parti
intern'struktur inter'n'struktur
intern'televid inter'n'televid intern'te'levid
intern'ul inter'nul in'tern'ul
intern'viv'ant intern'vi'vant inter'n'viv'ant in'tern'viv'ant
interpelaci inter'pel'ac'i
interpelaci inter'pel'ac'i in'ter'pel'ac'i
interpelaci'int inter'pel'ac'i'int in'ter'pel'ac'i'int
interpol inter'pol
interpol'aĵ inter'pol'aĵ in'ter'pol'aĵ
interpol'us inter'polus
interpozitiv inter'pozitiv
interpret inter'pret
interpret'ad inter'pret'ad
interpret'ad'serv inter'pret'ad'serv
interpret'ant inter'pret'ant
interpret'at inter'pret'at
interpret'aĵ inter'pret'aĵ
interpret'batal inter'pret'batal
interpret'dub inter'pret'dub
interpret'ebl inter'pret'ebl
interpret'il inter'pret'il
interpret'int inter'pret'int
interpret'int'in inter'pret'int'in
interpret'ist inter'pret'ist
interpret'ist'in inter'pret'ist'in
interpret'ist'nivel inter'pret'ist'nivel
interpret'it inter'pret'it
interpret'iĝ inter'pret'iĝ
interpret'o'problem interpret'op'rob'lem inter'pret'op'rob'lem
interpret'ont inter'pret'ont
interpret'um'ant interpret'u'mant inter'pret'um'ant
interpunkci inter'punkci
interpunkci'ad inter'punkci'ad
interpunkci'ant inter'punkci'ant
interpunkci'at inter'punkci'at
interpunkci'o'ŝanĝ inter'punkci'o'ŝanĝ
interuptor int'erupt'or
interval inter'val
interval inter'val in'ter'val
intest in'test
intest int'est in'test
intest'ar int'e'star in'test'ar
intest'aĵ int'est'aĵ in'test'aĵ
intest'o'febr in'test'o'febr int'e'stof'ebr
intest'o'kancer intest'ok'anc'er in'test'ok'anc'er int'e'stok'anc'er
intest'ob'ru in'test'ob'ru int'est'ob'ru
intim in'tim
intim'a'uni in'tim'a'uni
intim'ad in'tim'ad
intim'aspekt intim'a'spekt
intim'aĵ in'tim'aĵ
intim'ec in'tim'ec
intim'ig in'tim'ig
intim'ism in'tim'ism
intim'ist in'tim'ist
intim'iĝ in'tim'iĝ
intim'parol in'tim'parol
intim'ul in'tim'ul int'i'mul
intim'ul'ar int'i'mul'ar in'tim'ul'ar
intim'ul'in intim'u'lin int'i'mul'in in'tim'ul'in
intim'voĉ in'tim'voĉ
intim'ĉiu'tag in'tim'ĉiu'tag
intonaci int'o'naci
intonaci int'o'naci in'ton'ac'i int'on'ac'i
intra'derm'ore'ag in'trad'er'mor'e'ag intr'ad'er'mor'e'ag
intra'krani intra'kran'i in'trak'ran'i
intra'loĝistik intra'loĝi'stik
intra'molekul intra'mole'kul in'tram'ole'kul
intra'muskol intra'mu'skol in'tram'us'kol
intra'okul intr'a'okul
intra'person intra'pers'on in'trap'er'son
intra'vejn intr'av'ej'n
intrados in'trad'os intr'ad'os
intrig intr'ig
intrig intr'ig int'rig
intrig'ad int'rig'ad intr'ig'ad
intrig'ant intr'i'gant intr'ig'ant
intrig'ant'ar intr'i'gant'ar intr'ig'ant'ar
intrig'anti'n intr'ig'anti'n intr'i'gant'in
intrig'em intr'ig'em int'rig'em in'tri'gem
intrig'mal'kaŝ intr'ig'mal'kaŝ
intrig'ul in'tri'gul int'rig'ul intr'ig'ul
intrig'ul'in int'rig'ul'in in'tri'gul'in intr'ig'ul'in
intron intr'on in'tron
introspekt intr'os'pekt intr'o'spekt
introspekt'em intr'os'pekt'em intr'o'spekt'em
introspekt'iv intr'o'spekt'iv intr'os'pekt'iv
introvertit int'rover'tit
introvertit int'rover'tit intr'o'vert'it in'trov'er'tit
intu int'u
intuici intu'ic'i
intuici intu'ic'i int'u'ic'i
intuici'ism intu'ic'i'ism int'u'ic'i'ism
inuit i'nu'it
inuit i'nu'it in'u'it
inul i'nul in'ul
inulin inul'in i'nul'in
inulin inul'in i'nul'in in'u'lin
inund'ant i'nun'dant in'u'n'dant
inund'at i'nun'dat in'u'n'dat
inund'i'ĝem inund'iĝ'em i'nun'di'ĝem
inund'ig i'nun'dig in'u'n'dig
inund'oni'vel inund'o'nivel
invad in'vad
invad'ant in'vad'ant
invad'at in'vad'at
invad'baston'et invad'bast'on'et
invad'em in'vad'em
invad'et in'vad'et
invad'int in'vad'int
invad'ist in'vad'ist
invad'it in'vad'it
invad'iĝ in'vad'iĝ
invad'ont in'vad'ont
invad'ul in'vad'ul
invalid in'valid
invalid in'valid in'val'id
invalid'ec in'valid'ec
invalid'ej in'valid'ej in'val'ide'j
invalid'ig in'valid'ig in'val'id'ig in'val'i'dig
invalid'iĝ in'valid'iĝ in'val'id'iĝ
invalid'o'kart invalid'ok'art in'valid'ok'art
invalid'ok'art in'valid'ok'art
invalid'vetur'il in'valid'vetur'il
invalid'ĉar'et in'valid'ĉar'et in'val'id'ĉar'et
invar in'var
invariant in'variant
invenci in'ven'ci in've'n'ci
invent in'vent
invent'a'ĵar invent'aĵ'ar in'vent'aĵ'ar in'ven'ta'ĵar
invent'ad in'vent'ad
invent'ant in'vent'ant
invent'at in'vent'at
invent'aĵ in'vent'aĵ
invent'ebl in'vent'ebl
invent'em in'vent'em in'ven'tem
invent'end in'ven'tend in'vent'end
invent'int in'ven'tint in'vent'int
invent'int'in in'ven'tint'in in'vent'int'in
invent'ist in'vent'ist
invent'it in'ven'tit in'vent'it
invent'it in'vent'it
invent'it'aĵ in'vent'it'aĵ in'ven'tit'aĵ
invent'iv in'vent'iv
invent'iĝ in'vent'iĝ
invent'kapabl in'vent'kapabl
invent'laboratori invent'lab'oratori invent'lab'orator'i
invent'liber'ec in'vent'liber'ec
invent'o'rakont invent'or'a'kont in'ven'torak'ont
inventar invent'ar in'vent'ar
inventar'list invent'ar'list in'vent'ar'list
invers in'vers
invers'aĵ in'vers'aĵ
invers'direkt in'vers'direkt invers'di'rekt
invers'signif in'vers'signif
inversi in'versi invers'i
inversi'gant in'versi'gant invers'ig'ant
invert in'vert
invert'az in'vert'az
invert'it in'ver'tit in'vert'it
invert'suker in'vert'suker
invest in'vest
invest'ad in'vest'ad
invest'ant in'vest'ant
invest'at in've'stat in'vest'at
invest'aĵ in'vest'aĵ
invest'bank in'vest'bank
invest'bors in'vest'bors
invest'ebl in'vest'ebl
invest'ebl'ec in'vest'ebl'ec
invest'eg in've'steg in'vest'eg
invest'em in'vest'em
invest'fili in'vest'fili
invest'firma in'vest'firma invest'firm'a
invest'grup in'vest'grup
invest'ind in'vest'ind
invest'ind'aĵ in'vest'ind'aĵ
invest'int in'vest'int
invest'ist in'vest'ist
invest'it in'vest'it
invest'it'ec in'vest'it'ec
invest'iĝ in'vestiĝ in'vest'iĝ
invest'kapabl in'vest'kapabl
invest'kas in'vest'kas
invest'kompani invest'kompan'i
invest'lim in'vest'lim
invest'o'projekt invest'op'roj'ekt in'vest'op'roj'ekt in've'stop'roj'ekt
invest'o'sfer invest'os'fer in'vest'os'fer
invest'o'traktat invest'o'trakt'at
invest'objekt in'vest'objekt
invest'ocel in'vest'ocel
invest'ok'vot invest'o'kvot in've'stok'vot in'vest'ok'vot
invest'okaz in'vest'okaz in've'stok'az
invest'ont in'vest'ont
invest'os'um in'vest'os'um
invest'ot in'vest'ot
invest'ov'ar in've'stov'ar in'vest'ov'ar
invest'permes in'vest'permes
invest'plan in'vest'plan
invest'plan'ad in'vest'plan'ad
invest'procez in'vest'procez
invest'program in'vest'program invest'pro'gram
invest'projekt in'vest'projekt
invest'rep'ag in'vest'rep'ag
invest'sum in'vest'sum
investitur invest'it'ur in'vest'it'ur
invit in'vit
invit'ad in'vit'ad
invit'ant in'vit'ant
invit'at in'vit'at
invit'aĵ in'vit'aĵ
invit'ec in'vit'ec
invit'end in'vit'end in'vi'tend
invit'et in'vi'tet in'vit'et
invit'i'tar invit'it'ar in'vi'tit'ar in'vit'it'ar
invit'ig in'vit'ig in'vi'tig
invit'il in'vit'il
invit'int in'vi'tint in'vit'int
invit'ist in'vit'ist
invit'it in'vit'it in'vi'tit
invit'it'in in'vit'it'in in'vi'tit'in in'vi'titi'n
invit'iĝ in'vit'iĝ
invit'kart in'vit'kart
invit'kroĉ in'vit'kroĉ
invit'mesaĝ in'vit'mesaĝ
invit'ok'art invit'o'kart in'vit'ok'art
invit'ot in'vit'ot in'vi'tot
invit'parol'ad in'vit'parol'ad
invok in'vok
invok'ad in'vok'ad
invok'ant in'vok'ant
involuci in'vol'u'ci
inĝeni in'ĝeni in'ĝen'i
inĝeni'ec in'ĝeni'ec
inĝeni'erar inĝenier'ar in'ĝeni'erar
inĝeni'erin inĝenieri'n inĝenier'in
inĝeni'ul in'ĝeni'ul
inĝenier inĝeni'er in'ĝeni'er
inĝenier'ec inĝeni'er'ec in'ĝeni'er'ec
inĝenier'famili inĝeni'er'famili
inĝenier'ism inĝeni'er'ism
inĝenier'kemi inĝeni'er'kemi in'ĝeni'er'kemi
inĝenier'kompani inĝenier'kompan'i inĝeni'er'kompani
inĝenier'oficir inĝeni'er'oficir
inĝenieri inĝenier'i inĝeni'er'i
io i'o
io'met iom'et
io'met iom'et i'om'et
iom i'om
iom'ag'rad iom'a'grad io'magr'ad io'mag'rad
iom'bat i'om'bat
iom'distanc iom'di'stanc iom'dist'anc
iom'et'et io'met'et iom'e'tet
iom'foj i'om'foj
ion i'on
ion io'n i'on
ion'ia'n i'oni'an i'on'ia'n
ionik ion'ik
iova i'ov'a
ipek i'pek
ipek'eŭforbi i'pek'eŭforbi ipek'eŭ'for'bi
ipekakuan ip'e'kak'u'an
iperit ip'e'rit i'per'it
ipome i'pom'e ip'om'e
ipsilon i'psil'on
ir'a'kanin i'rak'an'in ir'a'kan'in
ir'a'nan'in ir'ana'ni'n i'ran'an'in
ir'ad'ritm i'rad'ritm
ir'an'ig i'ran'ig
ir'an'ironi i'ran'ironi ir'an'ir'oni
ir'an'lingv i'ran'lingv
ir'an'o'parol'ant ir'an'op'a'rol'ant ir'an'op'ar'o'lant
ir'an'ritm i'ran'ritm
ir'an'tar ir'ant'ar i'ran'tar
ir'ana'n ir'a'nan i'ran'an
ir'anti'n i'ran'tin ir'an'tin
ir'at i'rat
ir'ating i'rat'ing
ir'baston ir'bas'ton ir'bast'on
ir'direkt ir'di'rekt
ir'eg'ad i'reg'ad
ir'ej i're'j
ir'handikap ir'han'di'kap
ir'ig'it i'rig'it
ir'komisi irk'o'misi ir'komi'si
ir'manier ir'mani'er
ir'rev'en ir're'ven
ir'ta'sket ir'task'et
ir'tabul ir'ta'bul
ir'vojaĝ ir'voj'aĝ
iravad i'rav'ad ir'a'vad
iredent ir'e'dent
iredent'ism ir'e'dent'ism
iredent'ist ir'e'dent'ist
iren i'ren
iren i'ren i're'n
iren ir'en i'ren i're'n
irene iren'e i'ren'e
irian ir'i'an ir'ia'n
irid i'rid
irid i'rid ir'id
irid'ac i'rid'ac ir'i'dac
irid'kolor i'rid'kolor
iridi irid'i i'rid'i
irigaci i'rig'ac'i
irigaci i'rig'ac'i ir'ig'ac'i
irigaci'it i'rig'ac'i'it
irigator i'rig'ator ir'ig'ator ir'ig'a'tor
iris ir'is
iris'ektomi iris'ek'tomi iris'ekto'mi ir'i'sekt'om'i
iris'it ir'i'sit
iris'o'koroid'it iris'ok'or'oid'it ir'i'sok'or'oid'it
iris'otomi iris'o'tomi
irit i'rit
irit i'rit ir'it
irit'ad i'rit'ad
irit'ad i'rit'ad ir'it'ad
irit'ant i'rit'ant
irit'at i'rit'at
irit'aĵ i'rit'aĵ ir'it'aĵ
irit'em ir'i'tem i'rit'em
irit'i'ĝem irit'iĝ'em i'rit'iĝ'em
irit'it i'rit'it ir'i'tit
irit'iĝ i'rit'iĝ
irit'iĝ ir'it'iĝ i'rit'iĝ
irit'iĝ'int i'rit'iĝ'int
iriz i'riz
iriz i'riz ir'iz
iriz'kolor i'riz'kolor
irland ir'land
irland'afrik ir'land'afrik
irland'an ir'land'an
irland'an ir'land'an ir'lan'dan
irland'an'in ir'lan'dani'n ir'land'an'in
irland'aĵ ir'land'aĵ
irland'de'ven irland'dev'en ir'land'dev'en
irland'ec ir'lan'dec ir'land'ec
irland'gael ir'land'gael
irland'gael'lingv'an ir'land'gael'lingv'an
irland'lingv ir'land'lingv
irland'lingv'an ir'land'lingv'an
irland'origin ir'land'origin
irland'son ir'land'son
ironi ir'oni
ironi ir'oni i'ro'ni
ironi ir'oni i'ro'ni ir'on'i
ironi'ad ir'oni'ad i'ro'ni'ad
ironi'ant ir'oni'ant
ironi'aĵ ir'oni'aĵ i'ro'ni'aĵ
ironi'buŝ ir'oni'buŝ
ironi'ec ir'oni'ec i'ro'ni'ec
ironi'em ir'oni'em i'ro'ni'em
ironi'ig ir'oni'ig ir'on'i'ig i'ro'ni'ig
ironi'ind ir'oni'ind
ironi'ist ir'oni'ist
ironi'mien ir'oni'mien
is'man ism'an
isat i'sat
iskariot is'kari'ot
iskemi is'kemi i'skem'i
iski i'ski
iskiat iski'at i'ski'at
iskiat'algi iski'at'algi
iskiat'ik iski'atik
islam is'lam
islam'an is'lama'n
islam'an'in is'lama'ni'n is'la'mani'n
islam'arab is'lama'rab
islam'de'ven islam'dev'en is'lam'dev'en
islam'ig is'lam'ig
islam'ig'it is'lam'ig'it
islam'ism is'lam'ism
islam'ist is'lam'ist
islam'iĝ is'lam'iĝ
islam'iĝ'ad is'lam'iĝ'ad
islam'iĝ'int is'lam'iĝ'int
islam'konservativ islam'konserv'at'iv
islam'land is'lam'land
islam'leĝ is'lam'leĝ
islam'o'fobi is'lam'o'fobi
islam'olog islam'o'log
islam'ologi islam'olog'i
islam'religi islam'rel'ig'i islam're'lig'i
islam'ŝtat is'lam'ŝtat
island is'land
island'an is'lan'dan is'land'an
island'an is'land'an
island'ic is'land'ic
ism'a'il'an ism'a'i'lan
ism'a'il'an ism'a'i'lan ism'a'i'la'n
ist'in is'tin
istanbul ist'an'bul is'tan'bul i'stan'bul
istanbul'an i'stan'bul'an
istri i'stri is'tri
itak i'tak
ital i'tal
ital'aĉ i'tal'aĉ it'a'laĉ
ital'dev'en ital'de'ven i'tal'dev'en
ital'dev'en ital'de'ven it'ald'e'ven i'tal'dev'en
ital'ec i'tal'ec
ital'ig i'tal'ig it'a'lig
ital'ism it'alism
ital'lingv i'tal'lingv
ital'lingv'an i'tal'lingv'an
ital'parol'ant it'alpar'ol'ant ital'par'o'lant i'talp'ar'ol'ant
ital'tip it'alt'ip i'tal'tip
ital'uj i'tal'uj
ital'uj i'tal'uj i'ta'lu'j
ital'uj'an i'tal'uj'an i'ta'lu'ja'n
itamar it'amar
iteraci i'tera'ci it'e'raci
iterbi i'terbi it'erbi
itiner i'tin'er
itiner it'i'ner i'tin'er
itri i'tri
iu'aspekt iu'as'pekt iu'a'spekt
iu'direkt iu'di'rekt
iu'direkt iu'di'rekt iu'dir'ekt
iu'epok iu'e'pok
iu'grad i'ugr'ad
iu'j'foj i'uj'foj
iu'jar i'uj'ar
iu'kaz i'ukaz
iu'lok i'ul'ok
iu'manier iu'mani'er
iu'maten iu'mat'en
iu'mezur iu'mez'ur
iu'nivel i'uni'vel iu'ni'vel
iu'nokt iu'n'okt
iu'okaz i'uok'az iu'o'kaz
iu'rilat i'uri'lat
iu'somer iu'som'er
iu'spec i'us'pec
iu'tag i'ut'ag
iu'tip i'ut'ip
iu'ul i'u'ul
iu'vesper iu'vesp'er
ivan i'van
ivan iv'an i'van
iz'olat izo'lat izol'at
iz'olig izo'lig izol'ig
iz'olig izol'ig
izabel iz'abel
izabel iz'abel iz'a'bel
izatid iz'at'id
izatis iz'at'is iz'a'tis
izengrin iz'en'gri'n i'zen'gri'n
izentrop iz'en'trop i'zen'trop
izer iz'er
izid iz'id
izidor izid'or iz'i'dor
izis iz'is
izmir iz'mir
izo'but'an izo'bu'tan
izo'for'ac i'zo'for'ac
izo'it i'zo'it iz'o'it
izo'kroton'at iz'okr'ot'on'at
izo'lem izol'em
izo'leŭcin izol'eŭ'ci'n
izo'lil izol'il
izo'litin izo'liti'n izol'it'in
izo'liĝe'mant izol'iĝ'e'mant
izo'ok'tan izo'okt'an izo'okta'n
izo'prop'il izo'pro'pil
izo'prop'il'benzen izo'prop'il'benz'en
izo'prop'ol izo'pro'pol
izo'propanol izo'propan'ol izo'prop'an'ol
izobar izo'bar
izobat izo'bat
izocel iz'ocel izo'cel
izodinam izo'dinam iz'odin'am
izoelektr izo'elektr
izoglos izo'glos
izogon izo'go'n i'zo'go'n
izoklin izo'klin izo'kli'n
izokrat iz'okr'at
izokron izo'kron iz'okr'on
izokron'ec izo'kron'ec iz'okr'on'ec
izol iz'ol
izol'ad izo'lad
izol'ant izo'lant
izol'aĵ iz'ol'aĵ
izol'dom izold'om iz'old'om
izol'ej iz'ole'j izo'le'j
izol'i'ĝem izol'iĝ'em
izol'indik'ator izo'lind'ik'ator
izol'ist izo'list
izol'it izo'lit
izol'it'ec izo'lit'ec
izol'it'ul izo'lit'ul izol'i'tul
izol'iĝ iz'ol'iĝ
izol'material izol'materi'al
izol'ruband izol'ru'band
izol'u'lin izo'lul'in izol'ul'in
izol'ul izo'lul
izol'vi'vad izol'viv'ad
izold iz'old
izolepid izo'lepid
izomer iz'omer i'zom'er
izomer iz'omer izo'mer i'zom'er
izomer'ec iz'omer'ec izo'mer'ec i'zom'er'ec
izomer'ism iz'omer'ism
izometr izo'metr
izometri izo'metri izometr'i
izomorf izo'morf i'zom'orf
izomorfi izomorf'i izo'morfi
izopod izo'pod
izopren izo'pren izo'pre'n
izopren'oid izo'pren'oid izo'pre'no'id
izopter iz'opt'er
izospin izo'spin
izostaz izo'staz iz'ost'az
izoterm izo'term
izoton izo'ton
izoton'ec izo'ton'ec
izotop izo'top
izotrop izo'trop
izotrop'ec izo'tro'pec izo'trop'ec
j'eman je'man
j'o'ze'fid j'oz'ef'id j'oz'e'fid
j'oni'gant jon'i'gant jon'ig'ant
j'unu'laĉ jun'u'laĉ ju'nul'aĉ jun'ul'aĉ
j'unu'lin'aĉ ju'nul'in'aĉ jun'u'lin'aĉ jun'ul'in'aĉ
j'unu'lin'rok ju'nul'in'rok jun'ul'in'rok jun'u'lin'rok
ja j'a
ja'rar jar'ar
ja'rar'blank jar'ar'blank
ja'raĝ jar'aĝ
ja'raĝ'ul jar'aĝ'ul
ja'raĝ'ul'in j'ara'ĝu'lin jar'aĝ'ul'in jar'aĝ'u'lin
ja'ret jar'et
ja'rul jar'ul
ja'rul'in jar'ul'in jar'u'lin
ja'rulet ja'rul'et jar'ul'et jar'u'let
ja'spec jasp'ec
jabiru ja'bir'u j'abi'ru
jaborand ja'bor'and ja'bo'rand
jad j'ad
jad'aĵ j'ad'aĵ
jadeit jad'e'it ja'de'it
jadeitit jadeit'it jad'e'it'it jad'e'i'tit
jadvinj jad'vin'j ja'dvin'j
jaf'et'id ja'fet'id
jagelon ja'gel'on
jagi j'ag'i
jagi'anten jagi'ant'en jagi'an'ten
jaguar j'ag'u'ar
jaguar'pied'ul jaguar'pi'ed'ul
jak'buton jak'but'on jak'bu'ton
jak'et ja'ket
jak'ko'lum jak'kol'um
jak'manik jak'man'ik
jak'ob'an jak'o'ban
jak'ob'ul jak'o'bul
jak'obi'n jak'ob'in
jak'ok'ol'um ja'kok'ol'um jak'ok'o'lum jak'o'kol'um
jak'opak'aĵ jak'o'pak'aĵ
jak'varb jakv'arb
jakarand jak'a'rand j'akar'and
jakoben ja'kobe'n jak'obe'n
jakt j'akt
jakt'ad j'akt'ad
jakt'ej j'akte'j jak'te'j
jakt'ist j'akt'ist
jakut j'akut
jakut ja'kut j'akut
jakut ja'kut j'akut jak'ut
jakuti jakut'i j'akut'i
jakv j'akv
jakv'uj j'akv'uj
jalap ja'lap
jalap'tuber ja'lap'tuber jalap'tub'er
jalt j'alt
jam j'am
jam'di'rit'aĵ jam'dir'it'aĵ
jam'kon jam'ko'n
jamajk'an'in ja'maj'kanin jam'a'j'kanin jam'a'j'kan'in
jamb'in jam'bi'n
jambos j'ambos jamb'os
jamusukr jam'u'sukr
jangon jang'on
janiĉar ja'niĉ'ar ja'ni'ĉar
janj j'an'j ja'n'j
jansen ja'n'sen j'ans'en
jansen'ism ja'n'sen'ism j'ans'en'ism
jansen'ist ja'n'sen'ist
jansen'ist ja'n'sen'ist j'ans'en'ist
januar ja'nu'ar
januar'ist ja'nu'arist
januar'ribel januar'rib'el
japan ja'pan
japan'aĵ ja'pan'aĵ
japan'dev'en japan'de'ven ja'pand'e'ven ja'pan'dev'en
japan'ec ja'pan'ec
japan'esk ja'pan'esk
japan'form ja'pan'form
japan'ig ja'pan'ig
japan'in japani'n ja'pan'in
japan'ism ja'pan'ism
japan'kimon ja'pan'kimon
japan'land ja'pan'land
japan'lingv ja'pan'lingv
japan'lingv'an ja'pan'lingv'an
japan'lingv'ul ja'pan'lingv'ul
japan'mar ja'pan'mar
japan'olog ja'pan'olog japan'o'log
japan'uj ja'pan'uj
japani japan'i ja'pan'i
jar j'ar
jar'abon ja'rab'on j'arab'on
jar'asemble jar'asembl'e
jar'baz j'arb'az
jar'bilanc jar'bi'lanc
jar'bilet jar'bi'let jar'bil'et
jar'budĝet jar'bud'ĝet
jar'buĝet jar'bu'ĝet j'arb'u'ĝet
jar'cent'turn jar'cent'tur'n
jar'deficit jar'defi'cit j'arde'fic'it jard'ef'ic'it
jar'dek jard'ek
jar'dek'mil jard'ek'mil
jar'do'vel jard'ov'el jard'o'vel j'ard'ov'el
jar'du jard'u j'ard'u
jar'du'dek jard'u'dek
jar'du'dek jard'u'dek j'ard'u'dek
jar'du'dek'tri jard'u'dek'tri
jar'du'on jard'u'on j'ard'u'on
jar'eg ja'reg
jar'ekspozici jar'eks'pozici
jar'en'spez ja'ren'spez j'aren'spez
jar'epok j'are'pok ja'rep'ok jar'e'pok
jar'impost ja'rim'post
jar'indik jar'ind'ik ja'rin'dik jar'in'dik
jar'kajer jar'kaj'er
jar'kalkul jar'kalk'ul
jar'kiom j'arki'om
jar'kolekt jar'ko'lekt
jar'kongres jar'kon'gres
jar'kotiz jar'kot'iz
jar'kotiz jar'kot'iz j'ark'ot'iz
jar'kotiz'aĵ jar'kot'iz'aĵ j'ark'ot'iz'aĵ
jar'kun'sid j'ark'u'n'sid
jar'kun'ven j'ark'u'n'ven
jar'kvar'on j'ark'var'on
jar'kvin jar'kvi'n
jar'mil j'arm'il
jar'mil'fin j'arm'il'fin
jar'mil'sojl j'arm'il'sojl
jar'mil'ŝanĝ j'arm'il'ŝanĝ
jar'mil'ŝanĝ'iĝ j'arm'il'ŝanĝ'iĝ
jar'milion jar'mili'on jar'mi'lion
jar'nombr jar'n'ombr
jar'nume'rad jar'numer'ad
jar'numer jar'num'er
jar'o'rond jar'or'ond ja'ror'ond
jar'profit jar'pro'fit
jar'raport jar'rap'ort
jar'sezon jar'se'zon
jar'tag j'art'ag
jar'tri j'artr'i
jar'volum jar'vol'um
jar'ĉef'kun'ven j'arĉ'ef'kun'ven
jar'ŝanĝ j'ar'ŝanĝ
jard j'ard
jard'at jar'dat j'ard'at
jard'at're'ven jard'a'tre'ven jard'at'rev'en
jard'at're'ven jard'a'tre'ven jard'at'rev'en jar'dat'rev'en
jard'aŭr jar'daŭr
jaroviz jar'o'viz
jasp'it ja'spit
jasp'oniks jasp'o'niks
jaspis jasp'is
jatagan ja'tag'an
jav j'av
javan ja'van j'avan jav'an
jave ja've jav'e
jave jav'e
jave'ist jav'e'ist
jazon ja'zon j'azo'n
jaĥt'nom jaĥt'n'om
jaĥt'o'staci jaĥt'ost'ac'i
jaŝir ja'ŝir
je j'e
je'dak'ul j'eda'kul je'da'kul
je'labor je'la'bor je'lab'or
je'parol je'par'ol
je'rus'aleman je'rus'al'eman je'rus'a'leman
je'sad jes'ad
je'sem'ul jes'e'mul j'ese'mul
je'su'et jes'u'et
jehojad je'hoj'ad
jejun je'jun je'ju'n
jekci j'ek'ci
jelp'ad j'el'pad
jen je'n
jen je'n j'en
jen'a'manier jen'a'mani'er
jen'aĵ j'en'aĵ je'n'aĵ
jen'jen je'n'jen j'en'jen
jen'manier jen'mani'er
jen'metod jen'met'od
jener je'ner jen'er
jenisej je'nis'ej jen'is'ej
jerik j'erik
jerik'or'oz j'erik'or'oz
jeriĥ'or'oz jeriĥ'o'roz
jerobeam je'rob'e'am
jeruzalem je'ruz'a'lem
jes'em je'sem
jes'kaz j'esk'az
jes'opini jes'o'pini jes'opi'ni jes'o'pin'i
jes'u je'su
jes'u'an je'su'an
jes'u'o'sinjor'et jes'u'os'in'jor'et jes'u'o'sin'jor'et jes'u'os'in'j'o'ret
jes'ul je'sul
jet j'et
jet'avi j'eta'vi
jet'aviad'il jet'avi'a'dil jet'avi'ad'il j'eta'vi'ad'il
jid j'id
jid'parol'ant jid'par'ol'ant jid'par'o'lant
jin j'in
jing j'ing
joakim j'o'a'kim
job j'ob
jod j'od
jod'at j'o'dat
jod'at j'o'dat j'od'at
jod'atom jod'a'tom j'o'dat'om
jod'id j'o'did
jod'id j'od'id j'o'did
jod'il j'o'dil j'od'il
jod'indic jod'ind'ic
jod'ism j'o'dism
jod'it j'od'it
jod'o'metri j'odometr'i jod'o'metr'i
jodl'ant jod'lant
jodoform jod'o'form
jodoz jod'oz j'o'doz
jog'ist j'o'gist
jog'ot'rejn'ad jog'o'trejn'ad jog'o'tre'j'n'ad
jogurt'uj jog'ur'tuj
jokan j'ok'an j'o'kan
jokast j'o'kast
jokt j'okt
jol j'ol
jon j'on
jon j'on j'o'n
jon'at j'on'at
jon'ig j'on'ig
jon'ig'it j'on'ig'it
jon'iz j'o'niz
jon'iz'it j'o'niz'it
jon'iĝ j'on'iĝ
jon'koncentr'ec jon'kon'centr'ec
jonkvil j'onk'vil
jonosfer jon'os'fer jon'o'sfer
jor j'or
jordan jor'dan j'ord'an
jordan'akv jor'dan'akv
jordan'ia'n jor'dani'an j'ord'an'ia'n
jordan'uj jor'dan'uj j'ord'an'uj
jork j'ork
jork'ŝir j'ork'ŝir
josu j'o'su j'os'u
jot j'ot
jov j'ov
jovial jov'ial j'ovi'al
jovial'ec jov'ial'ec
ju j'u
ju'dec jud'ec
ju'din jud'in
ju'din'et jud'i'net
ju'dism jud'ism
ju'kant juk'ant
ju'ket juk'et
ju'lad jul'ad j'ul'ad
ju'lol'ard jul'o'lard jul'ol'ard
ju'naĝ jun'aĝ
ju'nul jun'ul
ju'nul'ar'pri'zorg'ad jun'ul'ar'pri'zorg'ad j'unu'lar'pri'zorg'ad
ju'nul'ar'uj j'unu'lar'uj jun'ul'ar'uj jun'u'lar'uj
ju'nul'aĝ jun'ul'aĝ
ju'nul'ec jun'ul'ec
ju'nul'et j'unu'let jun'u'let
ju'nul'fak jun'ul'fak
ju'nul'grup jun'ul'grup
ju'nul'hejm jun'ul'hejm
ju'nul'iĝ jun'ul'iĝ
ju'nul'lig jun'ul'lig
ju'rig jur'ig
ju'rost'at jur'o'stat
ju'steg just'eg
ju'stof'ar just'o'far
ju'ĝem juĝ'em
ju'ĝis'tin juĝ'is'tin juĝ'ist'in
juan ju'an
jube ju'be
jubil ju'bil
jubil'ad ju'bi'lad ju'bil'ad
jubil'ant ju'bi'lant
jubil'ant ju'bil'ant ju'bi'lant
jubil'kri ju'bil'kri
jubile jubil'e
jubile jubil'e ju'bil'e
jubile'ant jubil'e'ant ju'bil'e'ant
jubile'at jubil'e'at ju'bil'e'at
jubile'ul jubil'e'ul ju'bil'e'ul
jud'afer jud'a'fer
jud'de'ven jud'dev'en
jud'e'an ju'de'an
jud'ej ju'dej
jud'german jud'ger'man
jud'hispan jud'his'pan
jud'ig ju'dig
jud'katalun jud'kat'alun jud'kat'a'lun
jud'kri'stan'ism jud'kris'tan'ism
jud'kris'tan jud'kri'stan
jud'kvartal jud'kvar'tal jud'kvart'al
jud'religi jud're'lig'i jud'rel'ig'i
jud'uj ju'du'j
judaism jud'a'ism
judaiz ju'da'iz jud'a'iz
judaiz'ant jud'a'iz'ant
jugland ju'gland
jugland ju'gland jug'land
jugland'ac ju'gland'ac jug'land'ac ju'glan'dac
jugland'arb ju'gland'arb jug'land'arb
jugland'lign jug'land'lign ju'gland'lign
jugland'o'lign jugland'olig'n ju'gland'olig'n
jugland'uj ju'gland'uj
jugoslav jug'o'slav
jugoslav jug'os'lav jug'o'slav
jugoslav'dev'en jugoslav'de'ven jug'os'lav'dev'en jug'o'slav'dev'en
jugoslav'ec jug'os'lav'ec jug'o'slav'ec
jugoslav'i jug'o'slav'i jug'os'lav'i
jugoslav'ia'n jug'os'lav'ia'n jug'o'slav'ia'n
jugoslav'uj jug'o'slav'uj jug'os'lav'uj
jugular jug'ul'ar jug'u'lar ju'gul'ar
jujub'arb ju'ju'barb
jujub'uj ju'ju'bu'j j'uj'u'bu'j
juk'ad ju'kad
juka juk'a
jukatan juka'tan ju'kat'an
jukatani jukatan'i juka'tan'i
jukon juk'on ju'kon
jukoni ju'koni jukon'i
jul j'ul
jul'festen jul'fe'sten jul'fest'en
jul'in'j ju'lin'j juli'n'j
jul'pac j'ul'pac
jul'tag j'ul'tag
juli jul'i
juli jul'i j'ul'i
juli jul'i ju'li j'ul'i
juli'et ju'li'et
juli'in jul'i'in
juli'in jul'i'in j'ul'i'in
julian ju'lian juli'an
jun ju'n
jun ju'n j'u'n
jun'ar'bet'ar jun'arb'e'tar
jun'aspekt jun'as'pekt jun'a'spekt
jun'aspekt'ig jun'a'spekt'ig jun'as'pekt'ig
jun'aĝ're'memor jun'aĝ'rem'e'mor ju'naĝ'rem'em'or jun'aĝ'rem'em'or
jun'betul jun'be'tul
jun'betul jun'bet'ul jun'be'tul
jun'bo'vin jun'bov'in
jun'bubal jun'bu'bal jun'bub'al
jun'bubal jun'bub'al
jun'bubal'ec jun'bu'bal'ec
jun'demokrat jun'de'mok'rat
jun'ec'erar jun'ec'e'rar
jun'ec'o'likvor jun'ec'ol'ik'vor jun'ec'o'lik'vor jun'ec'o'likv'or
jun'eg ju'neg
jun'et ju'net
jun'gant jung'ant j'ung'ant
jun'generaci jung'en'e'raci jun'gener'ac'i jung'en'era'ci
jun'gist jung'ist j'ung'ist
jun'gitar jung'it'ar jung'i'tar j'ung'it'ar
jun'go'ŝanĝ jung'o'ŝanĝ j'ung'o'ŝanĝ
jun'gvardi jung'var'di
jun'hom ju'n'hom
jun'infan juni'n'fan j'uni'n'fan
jun'kac junk'ac
jun'kok'in junk'o'kin junk'ok'in jun'koki'n
jun'n ju'n'n
jun'nan ju'n'nan
jun'patri'n jun'patr'in
jun'pionir jun'pion'ir
jun'radikal'ul jun'radi'kal'ul jun'radik'al'ul
jun'serv'ist jun'ser'vist
jun'sinjor jun'sin'jor
jun'son ju'n'son
jun'stadi ju'n'stadi
jun'stil ju'n'stil
jun'tig junt'ig j'unt'ig
jun'u'lar jun'ul'ar j'unu'lar ju'nul'ar
jun'u'lar'dom ju'nul'ard'om jun'u'lard'om jun'ul'ard'om j'unu'lard'om
jun'u'lin'ar j'unu'lin'ar ju'nul'in'ar jun'ul'in'ar
jun'u'lin'et jun'ul'i'net
jun'ul'ar'gast'ej jun'u'larg'as'te'j j'unu'larg'as'te'j ju'nul'arg'as'te'j
jun'ul'ar'palac ju'nul'ar'palac j'unu'lar'palac jun'u'lar'palac jun'ul'ar'pal'ac
jun'ul'ar'ser'vant jun'ul'ar'serv'ant j'unu'lar'serv'ant
jun'ul'dom ju'nul'dom
jun'ul'et ju'nul'et j'unu'let jun'u'let
jun'ul'in jun'u'lin j'unu'lin ju'nul'in
jun'ul'in'statur jun'ul'in'stat'ur
jun'ul'spert ju'nul'spert
jun'ul'temp ju'nul'temp
jun'ĉeval jun'ĉe'val
jung j'ung
jung'ad j'ung'ad
jung'at j'ung'at
jung'aĵ j'ung'aĵ
jung'brut j'ung'brut
jung'ebl j'ung'ebl
jung'i'lar'ej jung'il'are'j j'ung'il'are'j
jung'ig jun'gig j'ung'ig
jung'il j'ung'il
jung'il'ar jung'i'lar j'ung'il'ar
jung'il'rimen j'ung'il'rimen jung'il'rim'en
jung'ile'j j'ung'ile'j
jung'it j'ung'it
jung'it'aĵ j'ung'it'aĵ
jung'o'par jung'op'ar jun'go'par j'ung'op'ar
jung'ont j'ung'ont
jung'rimen j'ung'rimen jung'rim'en
jung'ŝtip j'ung'ŝtip
juni jun'i j'uni
juni'maten j'uni'maten
juni'mez jun'i'mez j'uni'mez
juniper juni'per j'uni'per
juniper'arb'et juni'per'arb'et
juniper'baston juniper'bast'on juni'per'baston
juniper'brand juni'per'brand
juniper'konus juni'perk'on'us
juniper'ole juni'per'ole j'uni'per'ole
junk'border'it junk'bord'er'it
junk'ej jun'ke'j ju'n'ke'j
junk'fask'et junk'fa'sket
junk'kovr'it junk'kov'rit
junk'nab jun'knab
junk'o'foli jun'ko'foli junk'o'fol'i
junk'o'form jun'ko'form
junk'o'rul jun'kor'ul junk'or'ul
junk'o'tig jun'kot'ig junk'ot'ig
junk'ok jun'kok
junk'ok'in jun'koki'n
junk'ol'um junk'o'lum jun'kol'um
junk'or jun'kor
junk'rar junkr'ar
junkr'aĉ jun'kraĉ
junon jun'on ju'non
junt j'unt
junt'ej j'unt'ej jun'te'j
junt'iĝ j'unt'iĝ
junt'mufl j'unt'mufl
junt'o'pec junt'op'ec jun'top'ec j'unt'op'ec
junt'o'prem'il junt'op'rem'il
junt'o'ŝtop'aĵ j'unt'o'ŝtop'aĵ
junt'ok'lem junt'o'klem j'unt'ok'lem
junt'ot jun'tot j'unt'ot
jup'ar ju'par
jup'et ju'pet
jup'is'tin jup'ist'in ju'pis'tin ju'pist'in
jup'kulot jup'kul'ot
jup'ruband jup'ru'band
jupiter ju'pit'er jup'i'ter
jupiter jup'i'ter
jupiter jup'it'er ju'pit'er jup'i'ter
jur j'ur
jur'baz'it j'urb'az'it
jur'firma jur'firm'a
jur'ism ju'rism
jur'ist'ar jur'i'star jur'is'tar j'uri'star
jur'ist'in jur'is'tin
jur'kod j'ur'kod
jur'kompar jur'kom'par
jur'kurac'ist jur'kur'a'cist
jur'mal j'ur'mal
jur'medicin jur'medi'ci'n jur'med'ic'in
jur'medicin'ist jur'med'ic'in'ist
jur'princip jur'princ'ip jur'pri'n'cip
jur'regul jur're'gul jur'reg'ul
jur'sistem j'urs'ist'em
jur'ŝtat'ec j'ur'ŝtat'ec
jurisdikci jur'is'dik'ci
jurt'o'port jurt'op'ort
just'a'manier just'a'mani'er
just'am ju'stam
just'aprez just'a'prez
just'em j'us'tem
just'i'gant just'ig'ant
just'i'gant'in just'ig'anti'n
just'ig j'us'tig
just'ig'it j'us'tig'it
just'it j'us'tit
just'os'ent just'o'sent
just'ul j'us'tul
justen ju'sten just'en
justic just'ic
justic'afer just'ic'afer
justic'an just'ic'an
justic'aparat just'ic'aparat
justic'instanc justic'in'stanc
justic'kort'um just'ic'kort'um
justic'ministr just'ic'ministr
justic'o'don justic'od'on just'ic'od'on
justic'o'sistem justic'os'ist'em just'ic'os'ist'em
justic'ofic just'ic'ofic
justic'ofic'ist justic'o'fi'cist just'ic'ofic'ist
justic'ok'ost justic'o'kost just'ic'ok'ost
justic'palac just'ic'palac
justic'skandal justic'skand'al
justinian just'in'ia'n
jut j'ut
jut'land'an jut'lan'dan
jut'sak j'ut'sak
jutub ju'tub
jutub'ist ju'tub'ist
juvel ju'vel
juvel'ar ju'velar ju'vel'ar j'uve'lar
juvel'art ju'vel'art
juvel'aĵ ju'vel'aĵ
juvel'eg j'uve'leg ju'vel'eg ju've'leg
juvel'ej ju'vel'ej j'uve'le'j
juvel'ekspozici juvel'eks'pozici
juvel'et ju'vel'et j'uve'let
juvel'et ju'vel'et ju've'let j'uve'let
juvel'ig'it j'uve'lig'it ju'vel'ig'it ju've'lig'it
juvel'inkrust'it juvel'in'krust'it
juvel'is'tvid'vin juvel'ist'vi'dvin juvel'ist'vidv'in ju've'list'vidv'in
juvel'ist ju've'list
juvel'ist ju've'list ju'vel'ist j'uve'list
juvel'it ju'vel'it j'uve'lit
juvel'kest ju'velk'est
juvel'kest'et ju'velk'est'et
juvel'kovr'it ju'velk'ovr'it
juvel'op'len juvel'o'plen j'uve'lop'len ju'vel'op'len
juvel'pend'aĵ ju'vel'pend'aĵ
juvel'plen ju'vel'plen
juvel'ring ju'vel'ring
juvel'riĉ ju'vel'riĉ
juvel'stel ju'vel'stel
juvel'u'mit juvel'um'it j'uve'lum'it ju've'lum'it ju'vel'um'it
juvel'u'mit juvel'um'it j'uve'lum'it ju'vel'um'it
juvel'uj ju'vel'uj j'uve'lu'j
juvel'vend ju'vel'vend
juvel'voj ju'vel'voj
juvel'ŝton ju'velŝ'ton
juvenal ju'ven'al j'uve'n'al
juĝ'a'tin juĝ'at'in
juĝ'afer juĝ'a'fer
juĝ'an'tar juĝ'ant'ar
juĝ'distanc juĝ'di'stanc juĝ'dist'anc
juĝ'ed'o'nit juĝ'e'don'it
juĝ'ekzamen juĝ'ekz'amen
juĝ'enket juĝ'en'ket
juĝ'erar juĝ'e'rar
juĝ'instanc juĝ'in'stanc
juĝ'is'tar ju'ĝis'tar juĝ'i'star juĝ'ist'ar
juĝ'is'tar juĝ'i'star juĝ'ist'ar
juĝ'komision juĝ'komisi'on juĝ'komi'sion juĝ'ko'misi'on
juĝ'komitat juĝ'kom'it'at juĝ'ko'mit'at
juĝ'kurac'ist juĝ'kur'a'cist
juĝ'male juĝ'mal'e
juĝ'manier juĝ'mani'er
juĝ'medicin juĝ'med'ic'in juĝ'medi'ci'n
juĝ'o'distrikt juĝ'od'i'strikt
juĝ'o'farad juĝ'o'far'ad juĝ'o'fa'rad
juĝ'o'kost juĝ'ok'ost
juĝ'o'kun'sid juĝ'ok'u'n'sid
juĝ'o'kun'ven juĝ'ok'u'n'ven
juĝ'o'pov juĝ'op'ov
juĝ'o'pun juĝ'op'u'n
juĝ'o'verdikt juĝ'o'verd'ikt juĝ'ov'er'dikt
juĝ'od'om juĝ'o'dom
juĝ'ofic'ist juĝ'o'fi'cist
juĝ'ordon juĝ'or'don juĝ'ord'on
juĝ'os'er'vist juĝ'o'ser'vist juĝ'o'serv'ist
juĝ'ot'ag juĝ'o'tag
juĝ'ot'in juĝ'o'tin
juĝ'rimed juĝ'rim'ed
juĝ'sesi juĝ'ses'i
juĝ'verdikt juĝ'verd'ikt juĝ'ver'dikt
kab'land kabl'and
kabal kab'al
kabal'i'stik kabal'ist'ik kab'a'list'ik
kabal'ist kab'a'list
kaban kab'an
kaban'et kab'anet kab'a'net
kaban'kvartal kaban'kvart'al
kaban'ul kab'an'ul kab'a'nul
kaban'vand kab'an'vand
kabared'ec kab'are'dec
kabaret kab'a'ret
kabaret'aĵ kab'a'ret'aĵ
kabaret'ist kab'a'ret'ist
kabe kab'e
kabe'ad kab'e'ad
kabe'ig kab'e'ig
kabe'int kab'e'int
kabe'iĝ kab'e'iĝ
kabil kab'il
kabil'uj kab'il'uj
kabili kabil'i kab'ili
kabin kab'in
kabinet kabin'et kab'i'net
kabinet'aĵ kab'i'net'aĵ
kabinet'estr'in kabinet'e'stri'n kabin'e'test'rin kabin'et'estr'in
kabinet'ist kabin'et'ist kab'i'net'ist
kabinet'o'ŝanĝ kabin'et'o'ŝanĝ
kabinet'puding kabin'et'puding
kabl'ar kab'lar
kabl'ist kab'list
kabl'o'kern kabl'ok'er'n
kabl'o'mantel kabl'om'ant'el kabl'o'mant'el
kabl'o'tambur kabl'ot'am'bur
kabl'o'televid kabl'ot'e'levid kabl'o'tele'vid
kabl'o'televid kabl'ot'e'levid kabl'otel'e'vid kabl'o'tele'vid
kabl'o'voj kabl'ov'o'j
kabl'ok'u'n'lig kab'lok'u'n'lig
kabl'ot'ram kabl'o'tram
kablogram kabl'o'gram kabl'ogr'am
kabriolet kab'rio'let
kabriolet'o'tir kabriolet'ot'ir kab'rio'le'tot'ir
kabul kab'ul
kabul'river kab'ul'river
kacik kac'ik
kacur kac'ur
kad'esenc kad'e'senc
kad'rad kadr'ad
kad'ret kadr'et
kad'rig kadr'ig
kad'rig'it kadr'ig'it
kad'rit kadr'it
kad'ro'far'ist kadr'o'far'ist
kad'ro'form kadr'o'form
kad'ro'ŝtat kadr'o'ŝtat
kad'rul'ar kadr'u'lar kadr'ul'ar
kad'rum kadr'um
kad'rum'it kadr'u'mit kadr'um'it
kadastr kad'astr
kadavr'ej kad'av're'j
kadavr'em kad'av'rem
kadavr'ig kad'av'rig
kadavr'ig'it kad'av'rig'it
kadavr'o'fetor kadavr'o'fe'tor kad'av'ro'fetor
kadavr'o'flor kad'av'ro'flor
kadavr'o'gvat'ad kad'av'ro'gvat'ad
kadavr'o'kolor kadavr'o'kol'or kadavr'ok'ol'or kad'av'rok'ol'or
kadavr'o'plen kadavr'op'len kad'av'ro'plen
kadavr'o'produkt kadavr'op'ro'dukt
kadavr'o'transport kadavr'ot'ran'sport kadavr'o'trans'port
kadavr'o'vultur kadavr'ov'ul'tur
kadavr'o'ĉar kad'av'ro'ĉar
kadavr'o'ŝip kad'av'ro'ŝip
kadavr'ob'rul'ig'ant kadavr'o'brul'ig'ant kadavr'ob'rul'i'gant kad'av'robr'ul'ig'ant
kadavr'odor kad'av'rod'or
kadavr'ok'est kadavr'o'kest kad'av'rok'est
kadavr'orest'aĵ kadavr'o'rest'aĵ
kadavr'ov'or kadavr'o'vor kad'av'ro'vor
kadavrin kadavr'in kad'av'rin
kadet kad'et
kadet'lern'ej kad'et'lern'ej
kadi kad'i
kadis kad'is
kadiz kad'iz
kadmi kadm'i kad'mi
kadr'o'spac kadr'os'pac
kadr'ok'riz kad'rok'riz kadr'o'kriz kadr'okr'iz
kadr'u'lin kad'rul'in kadr'ul'in
kadr'ul kad'rul
kadrat kadr'at
kadrat'et kadr'at'et
kaduk'ant'aĵ kad'u'kant'aĵ
kaduk'aspekt kaduk'a'spekt
kaduk'difekt'it kaduk'di'fek'tit
kaduk'ej kad'u'ke'j
kaduk'i'ĝem kaduk'iĝ'em
kaduk'it'ec kad'u'kit'ec
kaduk'olog kaduk'o'log
kaduk'u'lin kaduk'ul'in kad'u'kuli'n kad'u'kul'in
kaduk'ul kad'u'kul
kaduk'ul'ej kad'u'kul'ej
kaf'aparat kaf'a'par'at
kaf'arbust kaf'ar'bust
kaf'aŭtomat kaf'aŭ'tomat kaf'aŭ'tom'at kaf'aŭt'o'mat
kaf'e'jet kaf'ej'et
kaf'ej'mast'rin kaf'ej'mastr'in
kaf'ej'teras kaf'ej'ter'as
kaf'grajn kaf'graj'n
kaf'kaserol kaf'kas'er'ol kaf'kas'e'rol
kaf'kolor kaf'kol'or
kaf'kuler kaf'kul'er
kaf'kultiv'ad kaf'kult'i'vad kaf'kult'iv'ad
kaf'kultiv'ist kaf'kult'iv'ist kaf'kult'i'vist
kaf'kultur kaf'kult'ur kaf'kul'tur
kaf'kupon kaf'kup'on
kaf'maŝin kaf'maŝ'in
kaf'muel'il kaf'mu'e'lil
kaf'o'arom kaf'o'ar'om
kaf'o'babil kaf'ob'a'bil
kaf'o'brun kaf'ob'run kaf'o'bru'n
kaf'o'doz kaf'od'oz
kaf'o'festen kaf'o'fest'en kaf'o'fe'sten
kaf'o'grajn kaf'ogr'ajn kaf'o'graj'n
kaf'o'gren kaf'ogr'en
kaf'o'kribr'il kaf'okr'i'bril
kaf'o'kun'ven kaf'ok'u'n'ven
kaf'o'maŝin kaf'o'maŝ'in kaf'om'a'ŝi'n
kaf'o'muel'il kaf'om'u'e'lil
kaf'o'pan kaf'op'an
kaf'o'plant kaf'op'lant
kaf'o'pulvor kaf'opul'vor kaf'o'pulv'or
kaf'o'servic kaf'o'ser'vic kaf'os'er'vic kaf'o'serv'ic
kaf'o'tas kaf'ot'as
kaf'o'trink'ad kaf'ot'rin'kad kaf'o'tri'n'kad
kaf'odor kaf'o'dor
kaf'ok'laĉ kaf'o'klaĉ
kaf'ol'akt kaf'o'lakt
kaf'op'lant'aĵ kaf'o'plant'aĵ
kaf'op'led kaf'o'pled
kaf'op'let kaf'o'plet
kaf'op'ot kaf'o'pot
kaf'orest'aĵ kaf'o'rest'aĵ
kaf'perkol'il kaf'per'kol'il kaf'perk'o'lil kaf'perk'ol'il
kaf'plant'ej kaf'plan'te'j
kaf'po'tet kaf'pot'et
kaf'porci kaf'por'ci
kaf'pulvor kaf'pulv'or kaf'pul'vor
kaf'pulvor'uj kaf'pulv'or'uj kaf'pul'vor'uj
kaf'regal'aĵ kafr'egal'aĵ
kaf'rekrement kafr'e'krement kafr'e'krem'ent kafr'ek're'ment
kaf'salon kaf'sal'on
kaf'skatol kaf'skat'ol
kaf'ta'seg kaf'tas'eg
kaf'trink'ad kaf'tri'n'kad
kaf'trink'ej kaf'tri'n'ke'j
kaf'trink'ul kaf'tri'n'kul
kaf'ven'dej kaf'vend'ej
kafein kaf'e'in
kafein'o'hav kaf'e'in'o'hav
kafeteri kaf'e'teri kaf'eter'i
kafr'egal kaf'regal
kafr'o'stil kaf'rost'il kafr'ost'il
kafr'ost'ant kaf'rost'ant
kafr'uj kaf'ru'j
kafri kafr'i
kaftan kaf'tan
kaftan'aĉ kaf'tan'aĉ
kaftan'far'int kaf'tan'far'int
kahel'kovr'it kahel'kov'rit
kaj'funkci kaj'funk'ci
kaj'kupol kaj'kup'ol
kaj'ob'ret kaj'o'bret
kaj'obi'let kaj'o'bilet
kajak'ad kaj'akad kaj'a'kad
kajbar kaj'bar
kajen kaj'en
kajen'river kaj'en'river
kajeput kaj'e'put
kajeput'esenc kajeput'e'senc
kajer kaj'er
kajer'et kaj'er'et kaj'e'ret
kajer'foli kaj'er'foli kajer'fol'i
kajer'paĝ kaj'erp'aĝ
kajer'uj kaj'er'uj
kajer'uj kaj'er'uj kaj'e'ru'j
kajman kaj'man
kajman'in kaj'mani'n kaj'man'in
kajt'o'vost kajt'ov'ost
kajut kaj'ut
kajut'an kaj'uta'n kaj'u'tan
kajut'et kaj'ut'et kaj'u'tet
kajut'ist kaj'ut'ist
kak'top'len kakt'o'plen kakt'op'len
kaka kak'a
kaka'fab kak'a'fab
kaka'o'arb kak'a'o'arb
kaka'o'fab kak'a'o'fab
kaka'o'fabrik'ist kaka'o'fa'brik'ist
kaka'o'produkt'ad kaka'op'ro'dukt'ad
kaka'ob'uter kaka'o'buter
kaka'ol'ad'uj kaka'o'lad'uj kak'a'ol'ad'uj
kaka'opul'vor kaka'o'pulvor kaka'o'pulv'or
kaka'uj kak'a'uj
kakatu kak'at'u
kakeksi kak'e'ksi kak'eks'i
kakemon kak'e'mon kak'em'on
kaki kak'i
kakinok kaki'nok
kakinok'ber kaki'nok'ber
kakofoni kak'o'foni
kakofoni'aĵ kak'o'foni'aĵ
kakografi kak'o'grafi kak'o'graf'i
kakosmi kak'osmi
kakt'arbust kakt'ar'bust
kakt'o'simil kakt'os'i'mil
kakuminal kak'u'min'al kak'um'in'al
kal'ed'oni'an kal'e'don'ia'n
kal'kit kalk'it
kal'kork kalk'ork
kal'koŝ'el kalk'o'ŝel
kal'koŝ'ton kalk'o'ŝton
kal'kroket kalk'ro'ket kalk'rok'et
kal'sonet kalson'et kal'son'et
kal'vin'ist kalv'in'ist
kala kal'a
kala'bri'an kal'a'bri'an
kalabar kala'bar
kalabas kala'bas
kalabas kala'bas kal'a'bas
kalabas'arb kala'bas'arb kal'a'bas'arb
kalabas'frukt kala'bas'frukt
kalabas'uj kala'bas'uj kal'a'bas'uj
kaladi kala'di kal'ad'i
kalahar kala'har
kalam kal'am
kalamagrostid kalam'agrostid
kalamin kalam'in
kalamint kalam'int
kalandr'ej kal'andre'j
kalandr'il kala'n'dril
kalandra kalandr'a
kalate kala'te kal'at'e
kalaz kal'az
kalazi kalaz'i
kalcedoni kalcedon'i
kalci kal'ci
kalci'aĵ kal'ci'aĵ
kalci'iĝ kal'ci'iĝ
kalci'karbonat kalci'karbon'at
kalci'nit kalcin'it kal'ci'nit
kalci'trat kalcit'rat kalcitr'at
kalci'trem kalcit'rem kalcitr'em
kalcid kal'cid
kalcidik kalci'dik kalcid'ik
kalciferol kalci'ferol kal'cifer'ol
kalcin kalci'n kal'ci'n
kalcin'ad kalci'n'ad kal'ci'n'ad
kalcit kal'cit
kalcit'rad kalci'trad kalcitr'ad
kalde kal'de
kaldron kal'dron
kaldron'ar kal'dron'ar
kaldron'band kal'dron'band
kaldron'ec kal'dron'ec
kaldron'eg kal'dron'eg
kaldron'eg'fajr kal'dron'eg'fajr
kaldron'ej kal'dron'ej
kaldron'et kal'dron'et
kaldron'far'ist kal'dron'far'ist
kaldron'flik'ist kal'dron'flik'ist
kaldron'form kal'dron'form
kaldron'forĝ'ist kal'dron'forĝ'ist
kaldron'hold kal'dron'hold
kaldron'ist kal'dron'ist
kaldron'ob'and kaldron'o'band kal'dron'ob'and
kaldron'plen kal'dron'plen
kaldron'ripar'ist kaldron'rip'arist
kaldron'ĉambr kal'dron'ĉambr
kaldron'ŝakt kal'dron'ŝakt
kalefakci kal'ef'akci kal'e'fak'ci
kalejdoskop kal'ej'do'skop
kalembur kal'em'bur
kalendar kalend'ar
kalendar'foli kalend'ar'foli
kalendar'ist kalend'arist
kalendul kalend'ul
kaleŝ'lake kaleŝ'lak'e
kaleŝ'o'rad kaleŝ'or'ad
kaleŝ'o'ĉeval kaleŝ'o'ĉe'val
kaleŝ'serv'ant kaleŝ'ser'vant
kaleŝ'ul'in kaleŝ'u'lin kal'e'ŝu'lin
kaleŝ'ĉeval kaleŝ'ĉe'val
kalfatr'il kal'fa'tril
kalfatr'ist kal'fa'trist
kali kal'i
kali'brig kalibr'ig
kali'brit kalibr'it
kali'forn'i kalif'orn'i
kali'grafit kaligraf'it
kaliban kali'ban kal'i'ban
kalibr'il kali'bril
kaliceb kali'ceb
kalif'ej kali'fe'j kal'i'fe'j
kalif'orn'ia'n kali'forn'ia'n
kaligraf kali'graf
kaligraf'aĵ kali'graf'aĵ
kaligrafi kaligraf'i kali'grafi
kaligrafi'aĵ kali'grafi'aĵ
kaligul kali'gul
kalik kal'ik
kalik'an kali'kan
kalik'eg kal'ik'eg
kalik'et kali'ket
kalikat kali'kat kalik'at
kalikat kalik'at
kalikot kali'kot kalik'ot
kalikot kalik'ot
kalimaĥ kali'maĥ
kaliop kali'op
kalistef kalist'ef
kalistegi kalist'eg'i kali'steg'i
kalitrik kali'trik
kalitrik'sed kalitriks'ed kali'trik'sed
kalk'anet kalkan'et
kalk'argil kal'karg'il
kalk'e'blank kal'ke'blank
kalk'e'pent'rat kalk'e'pentr'at kalk'e'pen'trat
kalk'ej kal'ke'j
kalk'kolor kalk'kol'or
kalk'o'graj'net kalk'ogr'ajn'et kalk'o'grajn'et
kalk'o'hav kal'ko'hav
kalk'o'klorid kal'kokl'or'id kalk'o'klor'id
kalk'o'lakt'it kalk'ol'akt'it
kalk'o'skelet kal'kos'kel'et kalk'os'kel'et kalk'os'ke'let
kalk'ol'akt kalk'o'lakt
kalk'os'kist kalk'o'skist
kalk'pent'rit kalk'pentr'it kalk'pen'trit
kalk'substanc kalk'sub'stanc
kalk'u'mit kalk'um'it
kalkan kalk'an
kalkan'bat kalk'an'bat
kalkan'fer kalk'an'fer
kalkan'sid kalk'ans'id
kalkan'um kalk'an'um
kalkan'um'bat kalk'an'um'bat
kalkane kalkan'e kalk'an'e
kalkat kalk'at
kalkedoni kalk'ed'oni kal'ke'don'i
kalkul kalk'ul
kalkul kalk'ul kal'kul
kalkul'ad kalk'u'lad kalk'ul'ad kal'kul'ad
kalkul'ad kalk'ul'ad
kalkul'ant kalk'u'lant
kalkul'art kal'kul'art kalk'ul'art
kalkul'art kalk'ul'art
kalkul'at kalk'ul'at kalk'u'lat
kalkul'at kalk'ul'at kalk'u'lat kal'kul'at
kalkul'aĵ kalk'ul'aĵ kal'kul'aĵ
kalkul'baston kalk'ul'baston kalkul'bast'on
kalkul'de'met kalk'ul'de'met
kalkul'ebl kalk'ul'ebl kal'kul'ebl
kalkul'eg kalk'ul'eg kal'kul'eg kalk'u'leg
kalkul'el'met kalk'ul'el'met
kalkul'em kalk'ulem
kalkul'end kal'kul'end kalk'ul'end
kalkul'erar kalk'ul'erar kal'kuler'ar
kalkul'et kalk'ul'et
kalkul'ig kalk'ul'ig
kalkul'il kalk'ul'il
kalkul'ind kalk'ul'ind kalk'u'lind
kalkul'int kalk'ul'int
kalkul'ist kalk'u'list
kalkul'it kalk'ul'it
kalkul'iĝ kalk'ul'iĝ
kalkul'kajer kalk'ul'kajer
kalkul'kapacit kalk'ul'kapacit
kalkul'lecion kalkul'le'cion kalk'ul'lecion
kalkul'libr kalk'ul'libr
kalkul'lini kalk'ul'lini
kalkul'manier kalkul'mani'er
kalkul'mark kalk'ulm'ark kal'kulm'ark
kalkul'maŝin kalk'ulm'a'ŝi'n kal'kulm'a'ŝi'n
kalkul'met kal'kulm'et kalk'ulm'et
kalkul'metod kal'kulm'et'od kalk'ulm'et'od
kalkul'pov kalk'ul'pov kal'kulp'ov
kalkul'pret kalk'ul'pret kal'kulp'ret
kalkul'rapid'ec kalk'ul'rapid'ec
kalkul'raport kalk'ul'raport
kalkul'rimed kalk'ul'rimed
kalkul'sci kalk'ul'sci kal'kul'sci
kalkul'sistem kalk'ul'sistem
kalkul'tabel kal'kult'abel kalk'ul'tabel
kalkul'tabul kal'kult'a'bul
kalkul'task kalk'ul'task kal'kult'ask
kalkul'teknik kalkul'te'knik
kalkulus kalkul'us kalk'ul'us
kalkulus'oz kalkul'us'oz kalk'ul'us'oz
kalkut kalk'ut kal'kut
kalm'an kal'man
kalmar kalm'ar kal'mar
kalmar'eg kalm'a'reg kal'mar'eg
kalmodulin kal'modul'in kalm'od'ul'in
kalmuk kal'muk
kalmuki kalmuk'i
kalomel kal'o'mel
kalori kal'or'i
kalori'metri kalori'metr'i
kalorifer kalori'fer
kalosom kal'os'om kal'o'som
kalot kal'ot
kalot'form kal'ot'form
kalot'glaĉer kal'ot'glaĉer
kaloz kal'oz
kalpak kal'pak
kalson kal'son
kalson'buton kalson'bu'ton kal'son'buton
kalson'ul kal'son'ul
kalumet kal'u'met
kalumni kal'um'ni
kalumni'ad kal'um'ni'ad
kalumni'ant kal'um'ni'ant
kalumni'at kal'um'ni'at
kalumni'aĵ kal'um'ni'aĵ
kalumni'em kal'um'ni'em
kalumni'em'ec kal'um'ni'em'ec
kalumni'int kal'um'ni'int
kalumni'ist kal'um'ni'ist
kalumni'it kal'um'ni'it
kalumni'ul kal'um'ni'ul
kalun kal'u'n
kalus kal'us
kalv'in kal'vin
kalv'in'an kalv'i'nan kal'vin'an
kalv'in'ism kal'vin'ism
kalv'u'lin kalv'ul'in
kalvari kalv'ari kal'vari
kalvil kal'vil kalv'il
kam'kontakt kam'kon'takt kam'kont'akt
kam'pad kamp'ad
kam'par'an kamp'ara'n kam'para'n kamp'a'ran
kam'par'an'in kamp'ara'ni'n kamp'a'ran'in kam'para'ni'n
kam'par'ej kam'pare'j kamp'are'j
kam'par'heĝ kamp'ar'heĝ
kam'par'soci kamp'ar'soci
kam'para'n'dev'en kamp'a'rand'e'ven kamp'ara'n'dev'en
kam'para'n'knab kamp'ara'n'knab
kam'para'n'turment'ant kamp'ara'n'turment'ant kamp'ara'n'tur'ment'ant
kam'para'n'vilaĝ kamp'ara'n'vilaĝ
kam'paris'tar kamp'arist'ar kam'pari'star kamp'ari'star
kam'pec kamp'ec
kam'pen'ir'ej kamp'en'ir'ej
kam'pist kamp'ist
kam'po'fajr kamp'o'fajr
kam'pod'om kamp'o'dom kamp'od'om
kam'pod'omeg kamp'od'omeg
kam'pom'us kamp'om'us
kam'pom'us kamp'om'us kamp'o'mus
kam'popart kamp'op'art kamp'o'part
kam'pul'ar kamp'ul'ar kamp'u'lar
kam'pul'aĉ kamp'ul'aĉ kamp'u'laĉ
kam'ĉat'kanin kam'ĉat'kan'in
kamabok kam'a'bok
kamadev kam'a'dev
kamaj kam'a'j
kamarad kam'a'rad
kamarad'ar kam'a'radar
kamarad'ec kam'a'rad'ec
kamarad'em kam'a'rad'em
kamarad'et kam'a'rad'et
kamarad'in kam'a'radi'n
kamarad'iĝ kam'ar'adiĝ
kamarad'renkont kamarad'ren'kont kam'ara'dren'kont
kamaril kam'aril
kamasutr kam'a'sutr
kamasutr'aĵ kam'a'sutr'aĵ
kambi kam'bi
kambi'agent'ej kambi'a'gent'ej
kambi'aĉ kam'bi'aĉ
kambi'ist kam'bi'ist
kambium kambi'um kam'bi'um
kambiz kam'biz
kambri kam'bri
kame kam'e
kame'net kamen'et
kame'ret kamer'et
kameciparis kame'ci'paris
kamel'ar kame'lar
kamel'ed kame'led
kamel'ej kame'le'j
kamel'har'penik kamel'harp'en'ik
kamel'karavan kamel'kara'van
kamel'pergamen kamel'pergam'en
kameleon kame'leon kamel'eon
kameleon'ec kame'leon'ec kamel'eon'ec
kameli kame'li kamel'i
kameli'din kamel'id'in kame'li'din
kameli'n kame'lin kamel'in
kamemel kame'mel
kamemor kame'mor
kamen kame'n
kamen'angul kame'nan'gul
kamen'bret kame'n'bret
kamen'ej kame'ne'j
kamen'fajr kame'n'fajr
kamen'fajr'uj kame'n'fajr'uj
kamen'fris kame'n'fris
kamen'fum kame'n'fum
kamen'hav kame'n'hav
kamen'kadr kame'n'kadr
kamen'kapuĉ kame'n'kapuĉ
kamen'kornic kame'n'kornic kamen'korn'ic
kamen'krad kame'n'krad
kamen'mur kame'n'mur
kamen'o'bret kamen'ob'ret kame'no'bret
kamen'o'fajr kame'no'fajr
kamen'ornam'aĵ kame'norn'am'aĵ
kamen'pint kame'n'pint
kamen'pur'ig'ist kamen'pur'i'gist kame'n'pur'ig'ist
kamen'stab'let kamen'stabl'et
kamen'supr kame'n'supr
kamen'tub kame'n'tub
kamen'tub'et kame'n'tub'et
kamen'tub'ist kame'n'tub'ist
kamen'tub'o'simil kamen'tub'os'i'mil
kamen'ŝton kame'n'ŝton
kamer kam'er
kamer'ist kam'er'ist
kamera kamer'a
kamera'ad kamer'a'ad
kamera'et kamer'a'et
kamera'ist kamer'a'ist
kamera'mov kame'ram'ov kamer'am'ov
kamerun kame'run kamer'u'n
kameruni kamer'uni kamerun'i
kamfor kam'for
kamfor'arb kam'for'arb
kamfor'uj kam'foru'j
kamikaz kam'i'kaz
kamikaz kam'i'kaz kam'ik'az
kamil kam'il
kamion kam'ion
kamion'ad kam'ion'ad
kamion'ar kam'ion'ar
kamion'eg kam'ion'eg kam'i'oneg kam'io'neg
kamion'et kam'io'net kam'ion'et
kamion'ist kam'ion'ist
kamion'vic kam'ion'vic
kamion'ŝofor kam'ion'ŝofor
kamizard kam'iz'ard
kamizol kam'izol
kamomil kam'o'mil kam'om'il
kamp'a'dej kamp'ad'ej kam'pad'ej
kamp'ad'fajr kam'pad'fajr
kamp'ad'ism kamp'a'dism
kamp'ad'ist kamp'a'dist
kamp'ad'ul kam'pad'ul
kamp'adri'med kamp'ad'rimed
kamp'alaŭd kampal'aŭd
kamp'amik'rot kamp'a'mikrot kamp'a'mikr'ot
kamp'ar kam'par
kamp'ar'anser'vist'in kamp'ara'n'serv'ist'in kam'para'n'serv'ist'in kamp'ara'n'ser'vist'in
kamp'ar'bien kam'par'bien kamp'arb'ie'n
kamp'ar'bub kam'par'bub
kamp'ar'dom kamp'ard'om kam'par'dom
kamp'ar'loĝ'ad kam'par'loĝ'ad
kamp'ar'loĝ'ant kam'par'loĝ'ant
kamp'ar'manier kamp'ar'mani'er
kamp'ar'radi kam'par'radi kamp'ar'rad'i
kamp'ar'region kamp'ar'regi'on
kamp'ar'ul kamp'a'rul kam'par'ul
kamp'ar'vetur'il'ar kamp'ar'vet'uri'lar
kamp'ar'voj kam'par'voj
kamp'ara'n kam'para'n
kamp'ara'n'ar kamp'a'ran'ar kam'para'n'ar
kamp'ara'n'aĉ kam'para'n'aĉ kamp'a'ran'aĉ
kamp'ara'n'utopi kamp'ara'nu'top'i kam'para'nu'top'i
kamp'ara'ni'n kam'para'ni'n
kamp'arde'ven kam'par'dev'en
kamp'arj'unu'lar kam'par'jun'ul'ar kamp'arj'u'nul'ar
kamp'eg kam'peg
kamp'et kam'pet
kamp'ig kam'pig
kamp'intens kamp'in'tens
kamp'kul'turist kamp'kultur'ist
kamp'kul'turist'in kamp'kultur'ist'in
kamp'kultur kamp'kult'ur
kamp'lab'oris'tar kamp'labor'ist'ar kamp'labor'i'star
kamp'labor kamp'lab'or
kamp'lorn kam'plor'n
kamp'o'flor kam'po'flor
kamp'o'labor kamp'ol'a'bor
kamp'o'lingv'ist kamp'ol'ing'vist
kamp'o'magnet kamp'om'ag'net kamp'om'a'gnet
kamp'o'papav kam'pop'a'pav kamp'op'a'pav
kamp'o'procesi kamp'o'proces'i
kamp'o'rand kam'por'and kamp'or'and
kamp'o'rand kamp'or'and
kamp'o'sport kamp'os'port
kamp'o'task kamp'ot'ask
kamp'o'voj kamp'ov'o'j kam'pov'o'j
kamp'obi'en kamp'o'bien kam'pob'ie'n
kamp'okul'tur kamp'o'kultur kamp'okult'ur kamp'o'kult'ur
kamp'okult'iv'ad kamp'o'kultiv'ad kamp'o'kult'iv'ad
kamp'ol'orn kamp'o'lorn
kamp'ont kam'pont
kamp'op'ec kam'pop'ec kamp'o'pec
kamp'or'and'aĵ kamp'o'rand'aĵ kam'por'and'aĵ
kamp'serv'ist kamp'ser'vist
kamp'ul kam'pul
kamp'ul'ec kam'pul'ec
kamp'ul'in kam'pul'in kam'puli'n
kamp'ul'in kam'pul'in kamp'u'lin kam'puli'n
kamp'ul'iĝ kam'pul'iĝ
kamp'vektor kamp'vekt'or
kampal kam'pal kamp'al
kampal'ta'ĵet kam'palt'aĵ'et kamp'alt'aĵ'et
kampan kamp'an kam'pan
kampan'gul kamp'angul
kampanet kamp'anet kampan'et
kampani kampan'i kamp'an'i
kampanil kampan'il
kampanj kampan'j
kampanj kampan'j kamp'an'j
kampanj'ad kampan'jad kamp'an'jad
kampanj'et kampan'jet kamp'an'jet
kampanj'ist kampan'j'ist kamp'an'j'ist
kampanj'labor'ant kampan'j'labor'ant
kampanj'o'team kampan'jot'e'am kampanj'ot'e'am kamp'an'jot'e'am
kampanul kampan'ul kamp'an'ul
kampanul'ac kampan'ul'ac kamp'an'ul'ac
kampanul'et kampan'ul'et kamp'an'ul'et
kampanul'simil kampan'ul'simil
kampeĉ kam'peĉ kamp'eĉ
kampus kam'pus kamp'us
kampuĉe kamp'u'ĉe kam'puĉ'e
kamufl'o'stil kamufl'ost'il
kamufl'o'vest'aĵ kamufl'ov'est'aĵ
kamufl'ok'est kamufl'o'kest kam'u'flok'est
kamufl'ov'ar kamufl'o'var
kamufl'ov'est'ebl kamufl'o'vest'ebl
kan'a'an'i'din kan'a'an'id'in
kan'a'ana'n kan'a'a'nan
kan'a'dan kan'ad'an
kan'ad'an'in kan'a'dani'n kan'a'dan'in
kan'ad'dev'en kan'ad'de'ven
kan'ad'regi'star kan'ad're'gist'ar
kan'ad'uj kan'a'du'j
kan'baston kan'bas'ton kan'bast'on
kan'deleg kandel'eg
kan'instrument kanin'strum'ent kan'instru'ment
kan'oneg kanon'eg
kan'suker kan'suk'er kan'su'ker
kan'tegment kant'eg'ment
kan'tem kant'em
kan'tem'ul kant'e'mul
kan'tet kant'et
kan'tint kant'int
kan'tot kant'ot
kan'total'ent kant'o'talent kant'ot'a'lent
kan'tul kant'ul
kanab'ac kan'a'bac
kanab'ej kanabe'j kan'a'bej
kanab'o'konsum'ad kanab'ok'on'sum'ad
kanab'o'sem kanab'os'em kan'a'bos'em
kanabe kanab'e kan'a'be
kanaben kanab'en kanabe'n
kanajl kan'ajl
kanajl'ad kan'a'j'lad
kanajl'ar kan'a'j'lar
kanajl'aĵ kan'ajl'aĵ
kanajl'ec kan'ajl'ec
kanajl'et kan'a'j'let
kanak'in kanaki'n kan'a'kin
kanaki kanak'i
kanal kan'al
kanal'ar kan'a'lar kan'al'ar
kanal'e'tar kan'a'let'ar
kanal'eg kan'a'leg
kanal'et kan'a'let
kanal'ig kan'a'lig
kanal'iz kan'aliz
kanal'pad kan'alp'ad
kanal'ret kan'al'ret
kanal'sekci kanal'sekc'i
kanal'tru kan'alt'ru
kanal'um kan'a'lum
kanalizaci kanal'iz'ac'i
kanap'angul kan'a'pan'gul
kanap'aĉ kan'apaĉ
kanap'et kan'a'pet
kanari kan'ari
kanari'an kan'ari'an
kanari'bird kan'ari'bird
kanari'et kan'ari'et
kanari'herb kan'ari'herb
kanber kan'ber
kancelari kan'cel'ari
kancelari'an kan'cel'ari'an
kancelari'ist kan'cel'ari'ist
kancelari'ul kan'cel'ari'ul
kancelier'ej kan'cel'ie're'j
kancelier'in kan'cel'ie'rin kan'cel'i'erin
kancer'klinik kancer'klin'ik
kancer'manier kancer'mani'er
kancer'olog kancer'o'log
kancer'ologi kancer'olog'i
kancer'procent kancer'pro'cent
kancer'tip kan'cert'ip
kancer'tumor kan'cert'um'or
kand'elf'arist kandel'far'ist kan'delf'arist
kand'o'baston kand'ob'as'ton kand'o'bast'on
kandel kand'el
kandel'ar kand'el'ar kand'e'lar kan'de'lar
kandel'et kand'e'let
kandel'et kand'e'let kan'de'let
kandel'fest kand'elf'est kan'delf'est
kandel'flam kand'elf'lam kan'delf'lam
kandel'flam'et kan'delf'lam'et kand'elf'lam'et
kandel'fum kan'delf'um kand'elf'um
kandel'ist kand'e'list
kandel'larm kand'el'larm
kandel'lum kand'el'lum
kandel'ombr kand'el'ombr
kandel'pec kand'el'pec
kandel'rest'aĵ kand'el'rest'aĵ
kandel'skatol kandel'skat'ol kand'el'skatol
kandel'vaks kand'el'vaks
kandelabr kand'e'labr
kandi kand'i
kandi kand'i kan'di
kandi'doz kandid'oz kand'id'oz
kandid kand'id
kandid'iĝ kand'id'iĝ
kandidat kandi'dat kandid'at
kandidat'ar kandi'dat'ar kandid'at'ar
kandidat'ec kandid'at'ec kandi'dat'ec
kandidat'ig kandi'dat'ig kandid'at'ig
kandidat'ig'ant kandi'dat'ig'ant kandid'at'ig'ant
kandidat'ig'it kandid'at'ig'it kandi'dat'ig'it
kandidat'ig'komitat kandid'at'ig'komitat
kandidat'ig'proced kandid'at'ig'proced
kandidat'in kandi'dat'in kandid'at'in
kandidat'iĝ kandi'dat'iĝ kandid'at'iĝ
kandidat'iĝ'int kandi'dat'iĝ'int kandid'at'iĝ'int
kandidat'land kandi'dat'land kandid'at'land
kandidat'list kandi'dat'list kandid'at'list
kanefor kan'ef'or kan'e'for
kanel kan'el
kanel'aĵ kan'el'aĵ
kanel'il kan'e'lil
kanel'it kan'elit kan'e'lit
kanel'um'it kan'elu'mit kanel'u'mit kan'e'lum'it
kanelon kanel'on kan'el'on
kanguru kan'guru
kanguru'in kan'guru'in
kanguru'led kan'guru'led
kanibal kan'i'bal
kanibal'ec kan'i'bal'ec
kanibal'in kan'i'bali'n
kanin kan'in
kanis kan'is
kanis'ed kan'i'sed kan'is'ed
kanjon kan'jon
kanjon'et kan'j'o'net
kanjon'et kan'jon'et kan'j'o'net
kankan kan'kan
kankr'ej kan'kre'j
kankr'o'simi'lul kankr'o'simil'ul kankr'os'i'mil'ul
kankr'o'vost kankr'ov'ost
kankr'ol'ag kankr'o'lag
kann kan'n
kannad kann'ad kan'n'ad
kanon kan'on
kanon'bru kan'on'bru
kanon'ec kan'on'ec
kanon'ej kan'on'ej
kanon'et kan'o'net
kanon'fum kan'on'fum
kanon'tond'rad kanon'tondr'ad
kanon'ven'dist kanon'vend'ist
kanonik kanon'ik
kanonik'ar kanon'ik'ar
kanonik'ec kanon'ik'ec
kanonik'in kanon'ik'in
kanonik'mantel kanon'ik'mantel
kanoniz kanon'iz
kanoniz'ad kanon'iz'ad
kanoniz'it kanon'iz'it
kanop kan'op
kanop'len kan'o'plen
kanope kanop'e kan'op'e
kanos kan'os
kanot kan'ot
kanot'boat kan'ot'boat
kanot'eg kan'o'teg kan'ot'eg
kant'aĉ kan'taĉ
kant'end kan'tend
kant'er kan'ter
kant'faj'fant kant'fajf'ant
kant'konkurs kant'kon'kurs kant'konk'urs
kant'korus kant'kor'us kant'ko'rus
kant'lecion kant'le'cion
kant'manier kant'mani'er
kant'melodi kant'melo'di
kant'muzik kant'muz'ik
kant'no'tar kant'not'ar
kant'o'aranĝ kant'o'a'ranĝ
kant'o'harmoni kant'o'harmon'i
kant'o'kased kant'ok'a'sed kant'ok'as'ed kant'o'kas'ed
kant'o'koncert kant'ok'on'cert
kant'o'konkurs kant'o'konk'urs kant'ok'on'kurs
kant'o'lern'ej kan'toler'ne'j
kant'o'manier kant'o'mani'er
kant'o'sezon kant'os'e'zon
kant'o'ton kant'ot'on kan'tot'on
kant'ob'ru kant'o'bru
kant'ok'ok kant'o'kok
kant'refren kan'tref'ren
kant'sonor'ad kant'son'or'ad kant'son'o'rad
kant'verk'ist kant'ver'kist
kantal kant'al kan'tal
kantar kant'ar kan'tar
kantar'et kan'tar'et
kantar'et kant'a'ret kan'tar'et
kantarel kantar'el
kantarel'ac kant'are'lac kantar'el'ac
kantarid kantar'id kant'arid
kantarid'in kant'arid'in kantar'id'in
kantat kant'at
kanti kant'i
kanti'an kant'ia'n
kanti'ism kant'i'ism
kanti'star kant'ist'ar
kantik kant'ik
kantilen kanti'len kant'ile'n
kantin kant'in kanti'n
kantin kanti'n
kantin'ist kant'in'ist
kantin'ist'in kanti'nis'tin kant'in'ist'in
kantin'tin kant'int'in kanti'n'tin kan'tint'in
kanton kant'on
kantonment kanton'ment
kantonment'ig kanton'ment'ig
kantor kan'tor kant'or
kanu kan'u
kanu'ant kan'u'ant
kanu'ist kan'u'ist
kanul kan'ul
kanzon kan'zon
kanzon'ar kan'zon'ar
kanzon'aĉ kan'zon'aĉ
kanzon'et kan'zo'net kan'zon'et
kanzon'festival kanzon'fe'stiv'al kanzon'fest'iv'al
kanzon'film'et kanzon'fil'met kan'zon'film'et
kanzon'ist kan'zon'ist
kanzon'verk'ist kanzon'ver'kist
kaolinit kaolin'it
kaos'batal kaos'bat'al
kap'antaŭ kap'an'taŭ kap'ant'aŭ
kap'artikol kap'artik'ol
kap'aŭd'il kap'aŭ'dil
kap'detru'ant kap'de'tru'ant
kap'dolor kap'dol'or
kap'dolor'ig kap'dol'o'rig
kap'dolor'um kap'dol'o'rum kap'dol'or'um
kap'en'ĵet'ad kape'n'ĵet'ad
kap'insul kap'in'sul
kap'intern kap'inter'n kap'in'tern
kap'je'sad kap'jes'ad
kap'jes'ig'ant kap'jes'i'gant
kap'kli'net kap'klin'et
kap'klin kap'kli'n
kap'klin'ad kap'kli'n'ad
kap'konsent kap'kon'sent
kap'kovr'it kap'kov'rit
kap'kusen kap'kus'en
kap'le'vigil kap'lev'ig'il
kap'lini kap'lin'i
kap'mal'antaŭ kap'mal'an'taŭ
kap'mezur kap'mez'ur
kap'o'balanc kap'ob'a'lanc
kap'o'balanc'ad kap'ob'a'lanc'ad
kap'o'bat kap'ob'at
kap'o'brasik kap'ob'ras'ik kap'o'bras'ik
kap'o'dolor kap'od'ol'or
kap'o'pied'ul kap'opi'ed'ul
kap'o'pluv'eg kap'op'lu'veg
kap'o'portret kap'op'or'tret kap'o'port'ret
kap'o'sign kap'os'ig'n
kap'o'vest kap'ov'est
kap'o'vort kap'ov'ort
kap'ob'rid kap'o'brid
kap'okul kapok'ul kap'o'kul
kap'om'o'vad kap'om'ov'ad kap'o'mov'ad
kap'op'ec kap'o'pec
kap'ornam kapor'n'am
kap'ornam'aĵ kapor'n'am'aĵ
kap'pied'ul kap'pi'ed'ul
kap'profund kap'pro'fund
kap'radi kapr'ad'i kap'rad'i
kap'rar kapr'ar
kap'redukt kapre'dukt
kap'rid kapr'id
kap'rin'ej kapr'ine'j
kap'rin'et kapr'i'net
kap'rin'fel kapr'in'fel
kap'rok'orn kapr'o'korn kapr'ok'orn
kap'rol'akt kapr'ol'akt kapr'o'lakt
kap'romp'il kapr'om'pil
kap'salut kap'sal'ut
kap'salut'int kap'sal'ut'int kap'sal'u'tint
kap'surfac kap'sur'fac kap'surf'ac
kap'tabul kapt'a'bul
kap'taĉ kapt'aĉ
kap'telefon kapt'ele'fon kap'tele'fon
kap'tem kapt'em
kap'tint kapt'int
kap'tit'ar kapt'it'ar kapt'i'tar
kap'tit'aĵ kapt'it'aĵ
kap'tit'ej kapt'it'ej
kap'tit'ĉar kapt'it'ĉar
kap'toman'ovr kapt'o'manovr kapt'om'an'ovr
kap'tot'en kapt'o'ten kapt'ot'en
kap'tot'enad kapt'ot'enad kapt'o'ten'ad
kap'tranĉ'ul kapt'ranĉ'ul
kap'tuk'et kapt'u'ket
kap'tur'nit kap'turn'it kapt'urn'it
kap'turn'ad kapt'urn'ad kap'tur'n'ad
kap'turn'em kapt'urn'em
kap'turn'iĝ'ad kapt'urn'iĝ'ad
kap'uj kapu'j
kap'unu kapu'nu
kap'vestiĝ kap'vest'iĝ
kap'zon kap'zo'n
kap'ŝancel kap'ŝanc'el
kap'ŝirm'il kap'ŝir'mil
kapabl'i'gant kapabl'ig'ant
kapacit kap'a'cit kap'ac'it
kapacit'anc kap'a'cit'anc kap'ac'it'anc
kapacit'aĵ kap'ac'it'aĵ kap'a'cit'aĵ
kapadoci kap'ad'o'ci
kapadoci'an kap'ad'o'cian
kape kap'e
kape'gul kap'eg'ul
kape'ig kap'e'ig
kape'lestr kapel'estr
kape'let kapel'et
kape'rad kaper'ad
kapel'an kap'elan kape'lan
kaper'it kape'rit
kapibar kap'i'bar
kapilar kap'i'lar kap'il'ar
kapilar'ec kap'i'lar'ec
kapital kap'ital
kapital kap'ital kap'i'tal
kapital'administr'ant kapital'ad'ministr'ant
kapital'alt'iĝ kap'ital'alt'iĝ kap'i'tal'alt'iĝ
kapital'aĵ kap'ital'aĵ kap'i'tal'aĵ
kapital'baz kap'ital'baz kap'i'tal'baz
kapital'bezon kap'ital'bezon
kapital'e'tul kapital'et'ul kap'ital'et'ul kap'i'tal'et'ul
kapital'epok kap'ital'epok
kapital'et kap'ital'et
kapital'et kap'ital'et kap'i'tal'et
kapital'flu kap'ital'flu kap'i'tal'flu
kapital'fuĝ kap'ital'fuĝ kap'i'tal'fuĝ
kapital'garanti kap'ital'garanti
kapital'i'star kapital'ist'ar kap'i'tali'star kap'ital'ist'ar kap'it'a'list'ar
kapital'i'stel'don'ej kapital'ist'el'don'ej kap'i'tali'stel'don'ej kap'it'a'listel'don'ej
kapital'ig kap'ital'ig
kapital'ig'at kap'ital'ig'at
kapital'invest kap'i'talin'vest
kapital'ism kap'it'alism
kapital'ism kap'it'alism kap'ital'ism
kapital'ism'ig kap'it'alism'ig kap'ital'ism'ig
kapital'ism'o'admir'ant kap'it'alism'o'admir'ant
kapital'ist kap'ital'ist kap'it'a'list
kapital'ist'ŝtat kap'ital'ist'ŝtat kap'it'a'list'ŝtat
kapital'iĝ kap'ital'iĝ
kapital'iĝ'ant kap'ital'iĝ'ant
kapital'kont kap'ital'kont kap'i'talk'ont
kapital'mank kap'ital'mank
kapital'merkat kap'ital'merkat
kapital'mov kap'ital'mov kap'i'tal'mov
kapital'o'epok kap'ital'o'epok
kapital'part kap'i'talp'art
kapital'posed kap'ital'posed kap'i'talp'os'ed
kapital'pren kap'ital'pren kap'i'talp'ren
kapital'proporci kapital'pro'porci
kapital'reg'ad kap'ital'reg'ad kap'i'tal'reg'ad
kapitan kap'i'tan
kapitan kap'it'an kap'i'tan
kapitan'ec kap'i'tan'ec kap'it'an'ec
kapitan'edz'in kap'it'an'edz'in kap'i'tan'edz'in
kapitan'et kap'it'anet kap'i'tan'et
kapitan'fili'n kap'i'tan'fili'n
kapitan'in kap'i'tanin kap'i'tan'in
kapitan'iĝ kap'i'tan'iĝ kap'it'an'iĝ
kapitan'uniform kapitan'uni'form
kapitat kap'it'at
kapitel kap'it'el kap'i'tel
kapitol kap'itol kap'i'tol
kapitul kap'i'tul
kapitul kap'i'tul kap'it'ul
kapitul'an kap'it'ulan kap'i'tul'an
kapitulac kapitul'ac
kapitulac kapitul'ac kap'i'tul'ac
kapitulac'ig kapitul'ac'ig
kapitulac'it kapitul'ac'it
kapitulaci kapitulac'i kapitul'ac'i
kapok kap'ok
kapok'arb kap'o'karb
kapok'lin kap'o'klin
kapok'lin'ant kap'o'klin'ant
kapok'line'tint kap'o'klin'et'int
kapok'uj kap'ok'uj
kapol kap'ol
kapon kap'on
kapon'galantin kapon'galant'in
kapon'voĉ kap'on'voĉ
kaponier kap'oni'er
kapor kap'or
kapor'ac kap'or'ac
kaporal kapor'al
kaporal kapor'al kap'o'ral
kapot kap'ot
kapot'rem kap'o'trem
kapot'urn kap'o'turn
kapr'at kap'rat
kapr'i'din kapr'id'in kap'rid'in
kapr'id'fel kap'rid'fel
kapr'id'haŭt kap'rid'haŭt
kapr'in kap'rin
kapr'in'ar kap'rin'ar
kapr'in'felt kap'rin'felt
kapr'in'femur'aĵ kap'rin'femur'aĵ
kapr'in'lakt kap'rin'lakt
kapr'o'blek kapr'obl'ek
kapr'o'cerv kap'ro'cerv
kapr'o'fel kap'ro'fel
kapr'o'fi'kul kapr'o'fik'ul kap'ro'fik'ul
kapr'o'gras kapr'ogr'as
kapr'o'har kap'ro'har
kapr'o'haŭt kap'ro'haŭt
kapr'o'led kap'rol'ed
kapr'o'pied'ul kapr'opi'ed'ul
kapr'o'simil kapr'os'i'mil
kapr'ob'arb kapr'o'barb
kapr'ok'arn kap'rok'arn kapr'o'karn
kapr'opi'ed kapr'o'pied
kapr'or'ut kap'ror'ut
kapr'os'alt kapr'o'salt kap'ros'alt
kapre kap're kapr'e
kapre kapr'e
kapreol kapr'eol kapre'ol
kapreol'aĵ kapr'eol'aĵ kapre'ol'aĵ
kapreol'id kapre'ol'id kapr'eol'id
kapreol'in kapre'ol'in kapr'eol'in
kapreol'led kapre'ol'led kapr'eol'led
kapric kapr'ic
kapric'aĵ kapr'ic'aĵ
kapric'ec kapr'ic'ec
kapric'em kapr'ic'em
kapric'et kapr'ic'et
kapric'ul kapr'ic'ul
kapric'um kapr'ic'um
kaprifoli kapr'i'foli
kaprifoli'ac kapr'i'foli'ac
kaprikorn kapr'ikor'n kapr'i'korn
kaprimulg'o'form kapr'i'mul'go'form
kapriol'ad kapr'io'lad kap'rio'lad
kapriol'ant kapr'io'lant
kapriol'aĉ kap'rio'laĉ kapr'io'laĉ
kapriol'em kapr'io'lem
kapriol'em kapr'io'lem kap'rio'lem
kapriol'et kap'rio'let kapr'io'let
kapriol'ig kapr'io'lig kapr'i'olig
kapriĉ kap'riĉ
kapsel kap'sel
kapsid kap'sid
kapsik kap'sik
kapsik'et kap'sik'et
kapsik'in kap'sik'in
kapstan kap'stan
kapsul kap'sul
kapsul'ec kap'sul'ec
kapt'ej kap'te'j
kapt'i'lop'len kapt'il'o'plen kapt'il'op'len
kapt'ig kap'tig
kapt'it kap'tit
kapt'it'ec kap'tit'ec
kapt'it'ec'an kap'tit'ec'an
kapt'it'in kap'titi'n kapt'i'tin kap'tit'in
kapt'it'ul'masakr kapt'it'ulm'a'sakr kapt'it'ulm'as'akr
kapt'o'distanc kapt'od'i'stanc kapt'od'ist'anc
kapt'o'kvant kapt'ok'vant
kapt'o'metod kap'tom'et'od kapt'o'met'od kapt'om'et'od
kapt'o'metod kapt'om'et'od
kapt'o'mod kap'tom'od kapt'om'od
kapt'o'premi kapt'o'prem'i kapt'op'rem'i
kapt'o'pren kapt'op'ren
kapt'o'region kapt'o'regi'on
kapt'o'ret kap'tor'et
kapt'olig kapt'o'lig kap'tol'ig
kapt'ont'ar kap'ton'tar kapt'on'tar
kapt'op'ov kapt'o'pov kap'top'ov
kapt'ordon kap'tord'on
kapt'os'alt kapt'o'salt
kapt'ot kap'tot
kapt'ot'aĵ kap'tot'aĵ
kapt'urn kap'turn
kapt'urn kap'turn kap'tur'n
kapt'urn'ant kap'turn'ant
kapt'urn'ig kap'turn'ig
kapt'urn'ig'it kap'turn'ig'it
kapt'urn'iĝ kap'turn'iĝ
kapt'urn'iĝ'ant kap'turn'iĝ'ant
kapt'urn'iĝ'em kap'turn'iĝ'em kap'tur'ni'ĝem
kapu kap'u
kapu'ĉant kapuĉ'ant
kapu'ĉit kapuĉ'it
kapu'ĉit kapuĉ'it kap'u'ĉit
kaput kap'ut
kapuĉ'mantel kapuĉ'mant'el
kapuĉ'or'ob kapuĉ'o'rob
kapuĉ'ul'in kapu'ĉu'lin kapuĉ'u'lin
kapuĉin kapu'ĉin kapuĉ'in
kar'bard'aĵ karb'ard'aĵ
kar'bet karb'et
kar'bi'gej karb'ig'ej karb'i'gej
kar'bid karb'id
kar'bigl'ok karb'igl'ok karb'ig'lok
kar'bigot karb'ig'ot
kar'bigot karb'ig'ot karb'i'got
kar'bo'far'ist karb'o'far'ist
kar'bo'hav karb'o'hav
kar'bo'ĉar karb'o'ĉar
kar'bo'ĉen karb'o'ĉen
kar'bo'ŝakt karb'o'ŝakt
kar'bo'ŝip karb'o'ŝip
kar'bo'ŝov'il karb'o'ŝov'il
kar'bob'ul karb'o'bul karb'ob'ul
kar'bos'led karb'os'led karb'o'sled
kar'bov'end'ad karb'ov'end'ad karb'o'vend'ad
kar'bov'end'ej karb'o'ven'dej karb'ov'end'ej karb'o'vend'ej
kar'dist kard'ist
kar'do'fiŝ kard'o'fiŝ
kar'gej karg'ej
kar'go'aviad'il karg'o'aviad'il karg'o'avi'a'dil
kar'go'kapacit karg'o'kapacit karg'ok'a'pac'it
kar'go'pez karg'o'pez
kar'go'ŝip karg'o'ŝip
kar'lan kar'la'n
kar'melanin karm'elani'n kar'melan'in
kar'memor karm'em'or
kar'nav karn'av
kar'net karn'et
kar'no'bul karn'o'bul karn'ob'ul
kar'no'fibr karn'o'fibr
kar'no'pec karn'o'pec karn'op'ec
kar'tag'an kart'aga'n
kar'tar kart'ar
kar'tolu'dant kart'ol'u'dant
kar'tre'ĝin kart'reĝ'in
kar'tuj kart'uj
kar'u'lin kar'ul'in
kar'ul'eg kar'u'leg
kar'ul'et kar'u'let
kar'ul'i'net kar'u'lin'et
kara kar'a
kara'ac kar'a'ac
kara'bed karab'ed
kara'fic karaf'ic
kara'fit karaf'it
kara'sid karas'id
karaben karab'en
karaben'ist karab'en'ist
karaben'ist'estr karab'en'ist'estr
karadri kar'adri
karadri'ed kar'adri'ed
karadri'form kar'adri'form
karadri'id kar'adri'id
karaf'et kara'fet
karagan kar'aga'n
karakal karak'al kara'kal
karakalpak kara'kalpak karakal'pak
karakalpaki karakalpak'i karakal'pak'i
karakol karak'ol
karakol'aĉ karak'ol'aĉ
karakorum kara'kor'um karak'or'um
karakter karak'ter
karakter'ec karak'ter'ec
karakter'er karak'ter'er
karakter'fac'et karak'ter'fac'et
karakter'firm'ec karak'ter'firm'ec
karakter'frap'ant karak'ter'frap'ant
karakter'hav karak'ter'hav
karakter'juĝ'ant karak'ter'juĝ'ant
karakter'ologi karak'ter'ologi
karakter'part karak'ter'part
karakter'plen karak'ter'plen
karakter'simil'ec karak'ter'simil'ec
karakter'trajt karak'ter'trajt
karakteristik karak'teri'stik karakter'ist'ik
karakteriz karakter'iz
karakteriz'ad karakter'iz'ad
karakteriz'ant karakter'iz'ant
karakteriz'at karakter'iz'at
karakteriz'aĵ karakter'iz'aĵ
karakteriz'ebl karakter'iz'ebl
karakteriz'ec karakter'iz'ec
karakteriz'ig karakter'iz'ig
karakteriz'il karakter'iz'il
karakteriz'it karakter'iz'it
karakteriz'iĝ karakter'iz'iĝ
karakul kara'kul karak'ul
karakul'aĵ kara'kul'aĵ karak'ul'aĵ
karambol kar'am'bol
karamel kar'amel kara'mel
karamel kara'mel
karamel'aĵ kara'mel'aĵ kar'amel'aĵ
karamel'bon'bon kara'melb'on'bon
karaoke kara'ok'e kar'a'ok'e
karapac kara'pac
karar kar'ar
karat kar'at
karate kara'te karat'e
karavan kara'van kar'avan
karavan'an kara'van'an kar'avan'an
karavan'bivak kara'van'bivak
karavan'ej kar'avan'ej kara'van'ej
karavan'ekspedici karavan'eksped'ic'i
karavan'et kara'van'et kar'avan'et
karavan'fajr kar'avan'fajr kara'van'fajr
karavan'ist kar'avan'ist kara'van'ist
karavan'renkont'ej kara'van'renkont'ej karavan'ren'kont'ej
karavan'staci kara'van'staci
karavan'svarm kara'van'svarm
karavan'voj kar'avan'voj kara'van'voj
karavan'vojaĝ kar'avan'vojaĝ kara'van'vojaĝ
karavan'vojaĝ'ist kara'van'vojaĝ'ist kar'avan'vojaĝ'ist
karavel kar'avel kara'vel
karaĉi kara'ĉi kar'aĉ'i
karb'amas karbam'as
karb'azid karbaz'id
karb'central karb'centr'al karb'cent'ral
karb'ej kar'bej
karb'elektr'ej karb'elekt're'j karb'e'lekt're'j
karb'energi karben'erg'i
karb'er kar'ber
karb'id'lamp kar'bid'lamp
karb'ig'ist kar'bi'gist karb'i'gist
karb'ig'ist karb'i'gist
karb'ig'labor karb'igl'a'bor kar'bigl'a'bor
karb'magazen karb'mag'azen
karb'o'basen kar'bob'as'en karb'ob'a'sen karb'ob'as'en
karb'o'boat karb'ob'o'at kar'bob'o'at
karb'o'central karb'o'centr'al karb'o'cent'ral
karb'o'cikl kar'bo'cikl
karb'o'elektr'ej karb'o'elekt're'j karb'o'e'lekt're'j
karb'o'gruz karb'ogr'uz
karb'o'kolor karb'o'kol'or karb'ok'ol'or
karb'o'min karb'om'in kar'bo'min
karb'o'min'ad karb'om'in'ad kar'bo'min'ad
karb'o'min'ej kar'bo'min'ej karb'om'ine'j
karb'o'mont karb'om'ont
karb'o'proviz karb'o'prov'iz karb'op'ro'viz
karb'o'sitel karb'o'sit'el karb'os'i'tel karb'os'it'el
karb'o'stak karb'os'tak
karb'o'tir'ul karb'ot'ir'ul kar'bot'ir'ul karb'ot'i'rul
karb'o'transport karb'o'trans'port karb'ot'ran'sport
karb'o'transport'ad karb'o'trans'port'ad karb'ot'ran'sport'ad
karb'o'vagon kar'bov'ag'on karb'o'vag'on karb'ov'ag'on
karb'ob'rul'ig'it karb'o'brul'ig'it
karb'od'on karb'o'don kar'bo'don
karb'ogr'ajn'et karb'o'grajn'et karb'o'graj'net
karb'ohi'drat karb'o'hidrat karb'o'hidr'at
karb'ok'opi karb'o'kopi
karb'ok'rajon karb'o'krajon karb'okr'a'jon
karb'oksi'sulfon'at karb'oksi'sulf'on'at kar'boks'is'ul'fon'at
karb'olig'n karb'o'lign
karb'om'in'ist karb'o'min'ist
karb'omas karb'o'mas
karb'op'aper karb'o'paper
karb'op'ec karb'o'pec kar'bop'ec
karb'op'ec'et karb'o'pec'et kar'bop'ec'et karb'op'e'cet
karb'ov'en'dist karb'ov'end'ist karb'o'vend'ist
karb'uj kar'bu'j
karb'um kar'bum
karb'vend'ej karb'ven'dej
karbam karb'am
karbam'at karb'am'at karb'a'mat
karbam'in karb'amin
karbam'in'at karb'amin'at
karbamid karb'amid karbam'id
karbamid'at karb'amid'at
karbaz karb'az kar'baz
karbaz'on karb'a'zon karb'azo'n kar'baz'on
karbazol karb'azol karbaz'ol
karben karb'en kar'ben
karbinol karb'in'ol
karboksil kar'boks'il karb'o'ksil
karboline karb'o'line karb'ol'ine
karbon kar'bon karb'on
karbon karb'on
karbon'absorb'ej karb'on'absorb'ej
karbon'acid karb'on'acid
karbon'asimil'ad karbon'a'simil'ad
karbon'atom karbonat'om karb'on'atom
karbon'aĵ karb'on'aĵ kar'bon'aĵ
karbon'cikl karb'on'cikl
karbon'deriv'aĵ karb'ond'er'iv'aĵ
karbon'en'hav kar'bon'en'hav karb'on'en'hav
karbon'faden karb'on'faden
karbon'fibr karb'on'fibr
karbon'font karb'on'font
karbon'gas kar'bong'as karb'on'gas
karbon'hav kar'bon'hav karb'on'hav
karbon'hidr'id karb'on'hidr'id
karbon'hidrat karb'on'hidrat karbon'hidr'at
karbon'kombinaĵ karbon'kombin'aĵ
karbon'kredit karbon'kred'it
karbon'kvot karb'onk'vot
karbon'merkat karb'on'merkat
karbon'molekul karb'on'molekul karbon'mole'kul
karbon'oksid karb'on'oksid
karbon'prez karb'on'prez
karbon'riĉ kar'bon'riĉ karb'on'riĉ
karbon'sorb'il karb'on'sorb'il
karbon'sulfid karbon'sulf'id karb'on'sulfid
karbon'ĉen kar'bon'ĉen karb'on'ĉen
karbonad karbon'ad karb'on'ad
karbonar karbon'ar karb'on'ar
karbonar'ism karbon'a'rism
karbonat karbon'at karb'on'at
karbonat'acid karbon'at'acid karb'on'at'acid
karbonat'it karbon'at'it karb'on'at'it
karboni karbon'i karb'oni
karbonil karbon'il
karborund karb'o'rund
karbunkol kar'bu'n'kol karb'u'n'kol
karbur kar'bur karb'ur
karbur'ad karb'u'rad karb'ur'ad kar'bur'ad
karbur'ator karb'urat'or
karbur'aĵ karb'ur'aĵ
karbur'aĵ karb'ur'aĵ kar'bur'aĵ
karbur'aĵ'uj karb'ur'aĵ'uj kar'bur'aĵ'uj
karbur'il kar'bur'il
karcer'klinik karcer'klin'ik
karcer'poli'cist karcer'polic'ist
karcer'tur kar'cert'ur
karcin kar'ci'n
karcinom karcin'om kar'ci'nom
karcinom'oz karcin'o'moz karcin'om'oz kar'ci'nom'oz
kard'am'on kar'dam'on kard'a'mon
kard'il kar'dil
kard'io'gram kardi'ogr'am kardi'o'gram
kard'io'pati kardi'o'pati kardi'op'at'i
kard'o'flor kar'do'flor
kard'o'maŝin kard'o'maŝ'in kar'dom'a'ŝi'n kard'om'a'ŝi'n
kard'o'papili kard'op'api'li kard'o'papil'i
kardamin kard'amin
kardamom kard'amom
kardan kard'an kar'dan
kardel kard'el
kardi kar'di kard'i
kardi kard'i
kardi'miopati kardi'mi'o'pati kardi'miop'at'i
kardi'o'graf kard'io'graf
kardi'o'vaskul kardi'o'vask'ul kardi'ov'ask'ul
kardi'olog kard'io'log
kardi'ologi kardi'olog'i kard'io'log'i
kardi'otomi kard'io'tomi kardi'o'tomi
kardin kardi'n kard'in
kardinal kardin'al kardi'n'al
kardinal'ar kardin'al'ar kardi'n'al'ar
kardinal'punkt kardin'alp'unkt kardi'n'alp'unkt
kardioid kardi'oid kard'io'id
kardj kard'j
kardj'otomi kardj'o'tomi kard'jot'om'i
kardon kar'don kard'on
kardu kard'u kar'du
karduel kar'duel kardu'el kard'u'el
kare kar'e
kare'aĵ kar'e'aĵ
kare'gul kar'eg'ul
kare'sad kares'ad
kare'seg kares'eg
kare'sem kares'em
kare'sit kares'it
kare'sond'ad kares'ond'ad
karel kar'el
kareli karel'i
karen kare'n
karen'form kare'n'form
kares'am kare'sam
kares'at kare'sat
kares'em'ec kare'sem'ec
kares'ind kare'sind
kares'iĝ'em kare'si'ĝem
kares'moli'li karesm'o'lili karesm'ol'ili
kares'plen kare'splen
karet kar'et
karg'aviad'il kar'gavi'ad'il
karg'o'kaj kar'go'kaj karg'ok'a'j
karg'o'kapabl kar'go'kapabl
karg'o'kost karg'ok'ost
karg'o'port karg'op'ort
karg'o'posed'ant karg'op'os'e'dant
karg'o'staci kar'go'staci karg'ost'ac'i
karg'o'staci'dom karg'ost'acid'om
karg'o'trajn karg'ot'raj'n karg'o'tra'j'n
karg'o'tun kar'got'u'n karg'ot'u'n
karg'op'ord karg'o'pord
kari kar'i
kari'an kar'ia'n
kari'ban kar'i'ban
kari'ig kar'i'ig
kari'iĝ kar'i'iĝ
kari'kac karik'ac kar'ik'ac
kariatid kari'at'id
karibu kari'bu kar'i'bu
karier kari'er
karier'diplomat karier'diplom'at
karier'em kari'er'em
karier'ism kari'e'rism kari'er'ism
karier'ist kari'er'ist
karier'plan kari'erp'lan
karier'ul kari'er'ul
karier'um kari'er'um
karik kar'ik
karikatur karik'at'ur kari'kat'ur
karikatur'aĵ kari'kat'ur'aĵ karik'at'ur'aĵ
karikatur'ist karik'a'turist
karin kar'in kari'n
karin'fan kar'infan kari'n'fan
karin'tia'n kari'n'tia'n
kariofil kari'o'fil
kariofil kari'o'fil kar'io'fil
kariofil'ac kari'o'fi'lac kari'o'fil'ac
kariofil'arb kari'o'fil'arb
kariofil'diant kari'o'fil'diant
kariofil'sup kari'o'fil'sup
kariofil'uj kari'o'fil'uj kar'io'fil'uj
kariokinez kari'o'kinez
kariol kari'ol
kariotip kari'o'tip kari'ot'ip
karis kar'is
karitat kar'it'at
karitat'em kari'ta'tem
karite kari'te kar'it'e
karj kar'j
karlin kar'lin
karm'elan kar'melan
karm'o'princip karm'o'princ'ip karm'op'rin'cip
karmanjol kar'manj'ol karm'an'jol
karmen karm'en
karmin karm'in
karmin karm'in kar'min
karmin'kolor karm'ink'ol'or
karmin'velur karm'in'velur
karminativ karmin'at'iv karm'in'at'iv
karn kar'n
karn'ark kar'n'ark
karn'aĵ kar'n'aĵ
karn'aĵ'aĉ kar'n'aĵ'aĉ
karn'ej kar'ne'j
karn'fald kar'n'fald
karn'hav kar'n'hav
karn'kolor karn'kol'or kar'n'kolor
karn'o'bird'eg kar'no'bird'eg
karn'o'hav kar'no'hav
karn'o'kolor karn'ok'ol'or kar'nok'ol'or
karn'o'mol kar'nom'ol karn'om'ol
karn'o'ĉifon kar'noĉ'i'fon
karn'o'ŝir kar'no'ŝir
karn'ob'ul'eg karn'ob'u'leg
karn'od'ik kar'nod'ik karn'o'dik
karn'op'len karn'o'plen kar'no'plen
karn'otav'ol karn'o'tavol
karn'ov'o'rul karn'o'vor'ul kar'nov'or'ul karn'ov'or'ul
karn'ov'or karn'o'vor kar'nov'or
karn'ov'or'ant karn'o'vor'ant kar'nov'or'ant
karn'ul kar'nul
karn'vor'ul kar'n'vor'ul
karn'vund kar'n'vund
karnalit karn'alit
karnatak karn'atak
karnaval karn'aval
karnaval'arleken karn'aval'arleken
karnaval'ec karn'aval'ec
karnaval'ej karn'aval'ej
karnaval'ist karn'aval'ist karn'av'a'list
karneol karn'eol kar'ne'ol
karo kar'o
karo'form kar'o'form
karo'tet karot'et
karob kar'ob
karob'arb karo'barb
karob'likvor kar'oblikv'or
karob'o'arb kar'ob'o'arb
karob'o'pulvor karob'opul'vor karob'o'pulv'or
karob'om'iel karob'o'miel karo'bo'miel
karob'uj karo'bu'j kar'ob'uj
karolin karo'lin
karon karo'n kar'on
karonj karon'j karo'n'j
karoseri karo'seri
karoseri'ist karo'seri'ist
karot kar'ot
karoten karo'ten karot'en
karoten karot'en
karoten'oid karot'en'oid karo'ten'oid
karotid karot'id kar'otid
karp'ato'dev'en karpat'od'e'ven kar'pat'od'e'ven
karpat karp'at kar'pat
karpe karp'e
karpe'lar karpel'ar karp'el'ar
karpel karp'el
karpen karp'en karpe'n
karpen'ale kar'penal'e karpe'n'ale
karpen'ej karpe'ne'j karp'en'ej kar'pene'j
karpentari karpen'tar'i
karpoide karp'oide
karst'teren karst'ter'en karst'te'ren
kart'angul kar'tang'ul
kart'avers kart'a'vers
kart'aŭgur kar'taŭg'ur
kart'ban'kist kart'bank'ist
kart'diven kart'di'ven
kart'et kar'tet
kart'ist'in kart'is'tin kar'tis'tin
kart'lu'dant kart'lud'ant
kart'lu'dej kart'lud'ej
kart'lud'o'vesper kart'lud'ov'esper kart'lud'o'vesp'er
kart'o'afer kart'o'a'fer
kart'o'blok kart'obl'ok kart'ob'lok
kart'o'diven kart'od'i'ven kart'od'iv'en
kart'o'dom kart'od'om
kart'o'met kar'tom'et kart'om'et
kart'o'tek kar'tot'ek kart'ot'ek
kart'o'tru'il kar'tot'ru'il kart'ot'ru'il
kart'od'i'venad kart'od'iv'enad kart'o'diven'ad
kartagen kar'tag'en kart'ag'en
kartam kart'am kar'tam
kartav kart'av
kartel kart'el kar'tel
kartel'ist kart'e'list
kartilag kart'i'lag kart'il'ag
kartilag'ec kart'i'lag'ec kart'il'ag'ec
kartilag'fiŝ kart'i'lag'fiŝ kart'il'ag'fiŝ
kartilag'op'ar kart'i'lagop'ar kart'il'ag'op'ar
kartograf kart'o'graf
kartograf'i kart'o'grafi kart'ogr'a'fi
kartograf'i'ist kart'o'grafi'ist kart'ogr'a'fi'ist
kartograf'it kart'o'grafit
karton kart'on
karton kart'on kar'ton
karton'aĵ kart'on'aĵ kar'ton'aĵ
karton'et kart'o'net kar'ton'et kart'on'et
karton'foli kart'on'foli
karton'foli'et kart'on'foli'et
karton'kovr'il kart'onk'ovr'il kar'tonk'ovr'il
karton'labor kart'on'labor
karton'os'pec karton'o'spec kart'on'os'pec
karton'paper kart'on'paper
karton'rond'aĵ kart'on'rond'aĵ
karton'skatol kart'on'skatol karton'skat'ol
karton'tek kar'ton'tek kart'ont'ek
kartoĉ'balte kartoĉ'balt'e
kartoĉ'ruband kartoĉ'ru'band
kartoĉ'uj kart'o'ĉu'j
kartum kart'um
kartuŝ kar'tuŝ
kartvel kart'vel
kartvel'dev'en kart'veld'e'ven
kartvel'uj kart'vel'uj
kartveli kartvel'i kart'vel'i
karum kar'um
karusel kar'u'sel kar'us'el
karusel'ej kar'us'ele'j kar'u'sel'ej
karvi kar'vi
karvi'brand kar'vibr'and
kas'administr'ant kas'ad'ministr'ant
kas'afer kas'a'fer
kas'bilet kas'bi'let
kas'edil kased'il
kas'ko'form kask'o'form
kas'kontor kas'kont'or kask'ont'or
kas'maŝin kas'maŝ'in
kas'o'fabrik kas'o'fa'brik
kas'o'fenestr kas'o'fen'estr
kas'rabat kas'rab'at
kas'raport kas'rap'ort
kas'tili kastil'i kast'ili
kas'tili'lingv kastil'i'lingv
kas'trist kastr'ist
kas'tul kast'ul
kasaci kas'ac'i
kasaci kas'ac'i kas'a'ci
kasaci'it kas'ac'i'it
kasav kas'av
kased kas'ed
kaserol kas'er'ol kas'e'rol
kaserol'eg kas'e'rol'eg kas'er'o'leg
kaserol'et kas'e'rol'et kas'er'o'let
kaserol'fabrik kaserol'fa'brik
kaset kas'et
kasi kas'i
kasi'odor kas'io'dor kasi'o'dor
kasiope kasi'op'e
kasis kas'is
kask'o'flor kas'ko'flor
kask'okr'est kask'ok'rest kask'o'krest kas'kokr'est
kask'op'ort kask'o'port
kask'ul kas'kul
kaskad kask'ad
kaskad kask'ad kas'kad
kaskad'ant kask'a'dant kask'ad'ant
kaskad'aĵ kask'ad'aĵ kas'kad'aĵ
kaskad'eg kask'ad'eg kas'kad'eg
kaskad'et kas'kadet kask'ad'et
kaskad'int kask'ad'int
kaskaril kask'aril
kasked kask'ed
kasked'et kask'ed'et
kasked'mani'ul kask'ed'mani'ul
kasked'o'vend'ej kasked'ov'end'ej kask'ed'ov'end'ej
kasked'river kask'edr'iv'er kask'e'driv'er
kason kas'on
kason'mal'san kas'on'mal'san
kaspi kas'pi
kast'an'kolor kas'tank'ol'or
kast'elan kastel'an
kast'elu'lin kastel'ul'in
kast'ili'an kast'i'lian kas'tili'an kastil'ia'n
kast'o'sistem kast'os'ist'em kast'os'is'tem
kast'rad kastr'ad kas'trad
kast'rul kas'trul kastr'ul
kastane kast'an'e
kastanjet kast'an'jet
kastel kast'el
kastel'bien kast'elb'ie'n
kastel'estr kast'e'lestr
kastel'fos kast'elf'os
kastel'graf kast'el'graf
kastel'kort kast'el'kort
kastel'loĝ'ant kast'el'loĝ'ant
kastel'mont kast'el'mont
kastel'mur kast'el'mur
kastel'park kast'el'park
kastel'plac kast'el'plac
kastel'pord'eg kast'el'pord'eg
kastel'rempar kast'el'rempar
kastel'rest'aĵ kast'el'rest'aĵ
kastel'ruin kast'el'ruin
kastel'sinjor'in kast'el'sinjor'in
kastel'tur kast'el'tur
kastil kast'il
kastil'uj kast'il'uj
kastor kast'or
kastor'fel kast'orfel kas'torf'el
kastor'o'ĉap kast'or'o'ĉap
kastor'par kast'or'par
kastor'ĉap kast'or'ĉap
kastor'ĉapel kas'torĉ'apel
kastore kas'tore kastor'e
kastr'it kas'trit
kastr'it'voĉ kas'trit'voĉ
kastri kastr'i
kastrum kastr'um
kasulet kas'ul'et kas'u'let
kat'a'ran kat'ara'n
kat'batal kat'bat'al
kat'ekspozici kat'eks'pozici
kat'fabel kat'fab'el
kat'i'din kat'id'in
kat'kastel kat'kast'el
kat'o'kaf'ej kat'ok'a'fe'j
kat'o'simil kat'o'sim'il kat'os'i'mil
kat'oaz'il kat'o'azil
kat'ob'lek kat'obl'ek kat'o'blek
kat'odor katod'or kat'o'dor
kat'okul kat'o'kul
kat'okul'sign kat'o'kul'sign
kat'ovi'and kat'o'viand
kat'parol'ad kat'par'ol'ad kat'par'o'lad
kat'pied kat'pi'ed
kat'prefer kat'pre'fer
kat'rapid kat'rap'id
kat'simil kat'sim'il kat'si'mil
katabol kat'abol kat'a'bol
katabol'aĵ kat'abol'aĵ kat'a'bol'aĵ
katadioptrik kat'a'dioptr'ik
katafalk kat'a'falk
katafalk'o'ŝtup kat'a'falk'o'ŝtup
katafor kat'a'for
katakomb kat'a'komb
katakrez kat'a'krez
katalaŭn kat'a'laŭ'n kat'al'aŭ'n
katalekt kat'a'lekt
katalepsi kat'ale'psi
katalepsi'ig'at kat'ale'psi'ig'at
katalepsi'iĝ kat'ale'psi'iĝ
katalepsi'ul kat'ale'psi'ul
kataliz kat'aliz
kataliz'ad kat'aliz'ad
kataliz'ant kat'aliz'ant
kataliz'at kat'aliz'at
kataliz'il kat'aliz'il
kataliz'it kat'aliz'it
katalog kat'a'log
katalog'ad kat'a'log'ad
katalog'at kat'a'log'at
katalog'ec kat'a'log'ec
katalog'it kat'a'log'it
katalog'iz'int kat'a'log'iz'int
katalog'pet kat'a'log'pet
katalp kat'alp
katalun kat'alun
katalun kat'alun kat'a'lun
katalun'ec kat'alun'ec kat'a'lun'ec
katalun'ia'n kat'alun'ia'n kat'al'uni'an
katalun'ism kat'alun'ism
katalun'ist kat'alun'ist
katalun'lingv kat'alun'lingv
katalun'lingv'an kat'alun'lingv'an
katalun'lingv'ec kat'alun'lingv'ec
katalun'uj kat'alun'uj kat'al'unu'j
katamaran kat'amar'an kat'am'a'ran
katamaran'ŝip kat'amar'an'ŝip
kataplasm kat'a'plasm
katarakt'ul kat'arak'tul
katari kat'ari
katart kat'art
katart'ed kat'ar'ted kat'art'ed
katastr kat'astr
katastr'ej kat'astr'ej kat'astre'j
katastr'it kat'as'trit kat'astr'it
katastrof kat'a'strof
katastrof'ec kat'a'strof'ec
katastrof'eg kat'a'strof'eg
katastrof'et katastr'o'fet kat'a'strof'et
katastrof'ig katastr'o'fig kat'a'strof'ig
katastrof'ism kat'a'strof'ism
katastrof'op'lan kat'a'strof'op'lan
katastrof'teori'ist kat'a'strof'teori'ist katastr'oft'e'or'i'ist
katatoni kat'atoni kat'a'toni
katedr kat'edr
katedr'an kat'ed'ran kat'edr'an
katedral katedr'al
katedral katedr'al kat'ed'ral
katedral'tur katedr'alt'ur
kategat kat'eg'at
katekism kat'ek'ism
katekist kat'e'kist
katekol kat'e'kol
katekol'amin kat'eko'lami'n kat'e'kola'min
katekumen kat'ekumen kat'e'kumen
katen kat'en
katen'ad kat'enad
katen'ant kat'enant
katen'at kat'en'at
katen'bakteri katen'bak'teri
katen'balon kat'en'balon
katen'bar kat'en'bar
katen'bru kat'en'bru
katen'et kat'e'net
katen'ig kat'en'ig
katen'int kat'en'int
katen'it kat'e'nit
katen'iĝ kat'en'iĝ
katen'lig kat'en'lig
katenari katen'ari
katerin kat'erin
katet kat'et
kateter kat'eter katet'er
kateĉu kat'eĉ'u
kateĉu'akaci kateĉu'a'kac'i kat'eĉ'u'akaci
kateĉu'arek kateĉu'a'rek kat'eĉ'u'arek
kateĉu'palm kat'eĉ'u'palm
kateĥism kat'eĥ'ism
kateĥist kat'eĥ'ist
kateĥiz kat'eĥ'iz
kateĥiz'ad kat'eĥ'iz'ad
kateĥiz'ant kat'eĥ'iz'ant
kateĥiz'at kat'eĥ'iz'at
kateĥumen kat'eĥ'ume'n
katgut kat'gut
katiz kat'iz
katiz'ad kat'iz'ad
katjon kat'jon
katlej kat'le'j
katmandu kat'man'du
katod kat'od
katod'radi katod'rad'i kat'odr'ad'i
katokal kat'ok'al kat'o'kal
katolik kat'o'lik
katolik'de'ven katolik'dev'en
katolik'ec kat'o'lik'ec
katolik'eg kat'o'lik'eg
katolik'in kat'o'liki'n
katolik'ul kat'o'lik'ul
katon kat'on
katoptrik kat'op'trik
katul kat'ul
katun kat'u'n
katun'aĵ kat'u'n'aĵ
kav'e'top'len kav'et'o'plen
kav'et'ig'it kav'e'tig'it
kav'et'um'it kav'et'u'mit
kav'o'plen kav'op'len
kav'okul kav'o'kul
kava kav'a
kava'o'pipr'uj kava'opi'pru'j kava'o'pip'ru'j
kava'vizaĝ kav'aviz'aĝ
kava'ĵet kav'aĵ'et
kavalier kava'li'er
kavalir kava'lir
kavalir'anim kava'lir'anim
kavalir'ar kava'lir'ar
kavalir'aĵ kava'lir'aĵ
kavalir'dom kava'lir'dom
kavalir'dram kava'lir'dram
kavalir'ec kava'lir'ec
kavalir'edz'in kava'lir'edz'in
kavalir'esk kava'lir'esk
kavalir'figur kava'lir'figur
kavalir'ig kava'lir'ig
kavalir'ig'it kava'lir'ig'it
kavalir'in kava'lir'in
kavalir'ism kava'lir'ism kava'li'rism
kavalir'iĝ kava'lir'iĝ
kavalir'iĝ'int kava'lir'iĝ'int
kavalir'kastel kava'lir'kastel
kavalir'kostum kavalir'kost'um kava'lir'kostum
kavalir'mal'amik kava'lir'mal'amik
kavalir'manier kavalir'mani'er kava'lir'manier
kavalir'orden kava'lir'orden
kavalir'roman kava'lir'roman kavalir'roma'n
kavalir'ruz'aĵ kava'lir'ruz'aĵ
kavalir'spron kava'lir'spron
kavalir'tem kava'lir'tem
kavalir'temp kava'lir'temp
kavalir'um kava'lir'um
kavalir'ĉeval kava'lir'ĉeval
kavalkad kav'alkad
kavalkad'et kav'alkad'et
kavatin kava'tin
kavern kav'er'n
kavern'ar kav'er'n'ar
kavern'aĉ kav'er'n'aĉ
kavern'eg kav'er'neg
kavern'et kav'er'net
kavern'hom kav'er'n'hom
kavern'loĝ'an'tah'om kavern'loĝ'ant'a'hom
kavern'o'en'ir'ej kav'er'no'en'ir'ej
kavern'ul kav'er'nul
kavi kav'i
kavi'gant kav'ig'ant
kaviar kavi'ar
kaz'fin'aĵ kaz'fi'n'aĵ
kaz'metod kaz'met'od
kaz'o'sintaks kaz'os'in'taks kaz'o'sin'taks
kazablank kaz'a'blank
kazak'et kaz'a'ket
kazan kaz'an
kazaĥ'de'ven kazaĥ'dev'en
kazaĥi kazaĥ'i kaz'a'ĥi
kaze kaz'e
kaze'aĵ kaz'e'aĵ
kaze'frit'aĵ kaz'efrit'aĵ
kaze'i'gant kaze'ig'ant kaz'e'ig'ant
kaze'ig kaz'e'ig
kaze'ig'aĵ kaz'e'ig'aĵ
kaze'ig'it kaz'e'ig'it
kaze'in kaz'e'in
kaze'iĝ kaz'e'iĝ
kaze'iĝ'int kaz'e'iĝ'int
kazemat kaze'mat kaz'em'at
kazern kaz'er'n
kazimir kaz'i'mir
kazin kaz'in
kazu kaz'u
kazu'i'stik kazu'is'tik kazu'ist'ik kaz'u'ist'ik
kazu'ist kaz'u'ist
kazuar kazu'ar kaz'u'ar
kazuar'o'form kazu'ar'o'form
kazuaren kazu'aren kazuar'en
kazuaren'ac kazuar'en'ac kazu'aren'ac
kaĉ'aspekt kaĉ'as'pekt kaĉ'a'spekt
kaĉ'o'pot kaĉ'op'ot
kaĉ'o'simil kaĉ'o'sim'il kaĉ'os'i'mil
kaĉ'o'teler kaĉ'otel'er
kaĉ'simil kaĉ'sim'il kaĉ'si'mil
kaĉ'uj kaĉu'j
kaĉu kaĉ'u
kaĝ'o'lit kaĝ'ol'it
kaŝ'angul kaŝ'an'gul
kaŝ'angul'et kaŝ'an'gul'et
kaŝ'aspekt kaŝ'a'spekt kaŝ'as'pekt
kaŝ'atak kaŝ'a'tak
kaŝ'atend kaŝ'a'tend
kaŝ'ej kaŝ'e'j
kaŝ'gas'tig kaŝ'gast'ig
kaŝ'i'rad kaŝ'ir'ad
kaŝ'i'ĝem kaŝ'iĝ'em
kaŝ'invit kaŝ'in'vit
kaŝ'klin'it kaŝ'kli'nit
kaŝ'komerc kaŝ'kom'erc
kaŝ'konsent kaŝ'kon'sent
kaŝ'labor kaŝ'lab'or kaŝ'la'bor
kaŝ'lu'dist kaŝ'lud'ist
kaŝ'mantel kaŝ'man'tel kaŝ'mant'el
kaŝ'memor kaŝ'mem'or
kaŝ'memor'il kaŝ'mem'or'il
kaŝ'mor'tig kaŝ'mort'ig
kaŝ'mort'i'gist kaŝ'mort'ig'ist kaŝ'mor'tig'ist
kaŝ'motiv kaŝ'mot'iv
kaŝ'nom kaŝ'n'om
kaŝ'observ kaŝ'ob'serv
kaŝ'observ'ad kaŝ'ob'ser'vad kaŝ'ob'serv'ad
kaŝ'observ'ant kaŝ'ob'ser'vant kaŝ'ob'serv'ant
kaŝ'observ'at kaŝ'ob'serv'at kaŝ'ob'ser'vat
kaŝ'observ'int kaŝ'ob'serv'int
kaŝ'organiz'aĵ kaŝ'organ'iz'aĵ
kaŝ'panel kaŝ'pan'el
kaŝ'pasaĝer kaŝ'pas'aĝ'er
kaŝ'poli'cist kaŝ'polic'ist
kaŝ'polic'an kaŝ'pol'ic'an kaŝ'po'lic'an
kaŝ'pren kaŝ'pre'n
kaŝ'ram'pad kaŝ'ramp'ad
kaŝ'rigard kaŝ'rig'ard
kaŝ'rigard'ad kaŝ'rig'ard'ad
kaŝ'rigard'ant kaŝ'rig'ar'dant
kaŝ'vetur'ant kaŝ've'tur'ant
kaŝ'vizit kaŝ'viz'it
kaŝ'vojaĝ'ant kaŝ'voj'aĝ'ant
kaŝmir kaŝ'mir
kaŝtan kaŝ'tan
kaŝtan'arb kaŝ'tan'arb
kaŝtan'brun kaŝ'tan'brun
kaŝtan'har kaŝ'tan'har
kaŝtan'kolor kaŝ'tank'ol'or
kaŝtan'uj kaŝ'tan'uj
kaŝtan'vend'ist kaŝtan'ven'dist
kaŝtan'vir kaŝ'tan'vir
kaŝubi kaŝub'i kaŝ'u'bi
kaŭr'o'danc kaŭr'od'anc
kaŭri kaŭr'i
kaŭteriz kaŭter'iz
kaŭteriz'ant kaŭter'iz'ant
kaŭteriz'at kaŭter'iz'at
kaŭteriz'et kaŭter'iz'et
kaŭteriz'it kaŭter'iz'it
kaŭteriz'iĝ kaŭter'iz'iĝ
kaŭz'o'rilat kaŭz'or'il'at
kaŭĉuk'mantel kaŭĉuk'mant'el
kaŭĉuk'plan'dum kaŭĉuk'pland'um
ke'lar kel'ar
ke'list kel'ist
ke'stok'ovr'il kest'o'kovr'il kest'ok'ovr'il
ke'top'ent'oz ket'o'pent'oz ket'op'ent'oz
kebek ke'bek
kebek'urb ke'be'kurb
kebeki kebek'i
kebraĉ ke'braĉ
kedorlaomer ke'dor'la'omer ke'dor'la'o'mer
kegl'ad ke'glad
kegl'ol'u'dej kegl'o'lud'ej
keil ke'il
keir ke'ir
keirant keir'ant
kejl'it'aĵ ke'j'lit'aĵ
keks'fabrik keks'fa'brik
kel'an ke'lan
kel'apertur kel'apert'ur kel'aper'tur
kel'aĉ ke'laĉ
kel'estr ke'lestr
kel'etaĝ ke'let'aĝ
kel'haladz kel'hal'adz
kel'kaj'ar kelk'a'jar
kel'kal'foj kelk'al'foj kelk'alf'o'j
kel'kal'ok kelk'a'lok
kel'ket kelk'et
kel'kiom kelk'iom
kel'klast kelk'last
kel'kuir'ej kelk'u'ir'ej
kel'kun kelk'u'n
kel'kurb kelk'urb
kel'ne'rinant kelner'in'ant kel'n'erin'ant
kel'odor ke'lod'or kel'o'dor
kel'odor'ig kel'od'o'rig kel'o'dor'ig ke'lod'or'ig
kel'ok'av ke'lok'av kel'o'kav
kel'simil kel'sim'il kel'si'mil
kel'tuj kelt'uj
kelat ke'lat kel'at
kelat'ig kel'at'ig ke'lat'ig kel'a'tig
kelat'ig'ant kelat'i'gant ke'lat'ig'ant kel'a'tig'ant
kelat'iĝ ke'lat'iĝ kel'at'iĝ
kelat'o'terapi kelat'o'tera'pi kelat'ot'era'pi
kelicer kel'ic'er ke'lic'er
kelidoni kel'id'oni kel'i'don'i
kelifer kel'i'fer
kelk'a'foj kel'kaf'o'j
kelk'a'grad kelk'agr'ad kelk'ag'rad
kelk'a'tag kelk'at'ag kel'kat'ag
kelk'a'vort kelk'av'ort
kelk'apart kelk'a'part
kelk'cent'milion kelk'cent'mi'lion kelk'cent'mili'on
kelk'diurn kelk'di'urn
kelk'e'foj kel'ke'foj kelk'ef'o'j
kelk'etaĝ kel'ket'aĝ
kelk'generaci kelk'gene'raci kelk'gener'ac'i
kelk'ja'rul kelk'jar'ul
kelk'jar'mil kelk'j'arm'il
kelk'lini kel'klin'i
kelk'mandat kelk'man'dat
kelk'manier kelk'mani'er
kelk'mil'op kelk'mi'lop
kelk'mil'person kelk'mil'pers'on
kelk'milion kelk'mi'lion kelk'mili'on
kelk'minut kelk'min'ut
kelk'monat kelk'mon'at
kelk'nombr kelk'n'ombr
kelk'rilat kel'kril'at
kelk'semajn kelk'se'majn
kelk'ul kel'kul
kelk'unu kel'kun'u
kelk'vesper kelk'vesp'er
kelk'volum kelk'vol'um
kelner kel'ner
kelner'ad kel'ne'rad kel'ner'ad
kelner'ar kel'n'erar kel'ne'rar kel'ner'ar
kelner'in kel'n'erin
kelner'in kel'ne'rin kel'n'erin
kelner'in kel'ner'in kel'ne'rin kel'n'erin
kelner'ser'vad kelner'serv'ad
kelner'ŝanĝ kel'ner'ŝanĝ
keloid kel'oid
keloni kel'oni
keloni'aĵ kel'oni'aĵ
keloni'ed kel'oni'ed
kelt'dev'en kelt'de'ven
kelt'in kelti'n kel'tin
kelt'o'dev'en kelt'od'e'ven
kelti kelt'i
kelti'ber kelt'iber
kelvin kel'vin
kemi ke'mi
kemi'ar'mil kemi'arm'il
kemi'aĵ ke'mi'aĵ
kemi'fabrik kemi'fa'brik
kemi'laboratori kemi'lab'oratori kemi'lab'orator'i
kemi'sintez ke'misi'n'tez
kemi'terapi kemi'tera'pi
kemi'tropism kemi'trop'ism
ken ke'n
ken'aĵ ke'n'aĵ
ken'izid ke'niz'id
ken'j ke'n'j
ken'ja'n ke'n'ja'n
kenomel ken'o'mel ke'nom'el
kenopodi ken'o'podi ken'op'od'i ken'o'pod'i
kenopodi'ac ken'o'podi'ac
kenotron ken'o'tron ken'o'tro'n ke'not'ro'n
kenozoik ken'o'zo'ik ken'oz'o'ik
kentuki ken'tuk'i
ker'nit kern'it
ker'num kern'um
ker'o'aspekt ker'o'a'spekt ker'o'as'pekt
keral ke'ral ker'al
kerat ker'at ke'rat
kerat'in ke'rati'n
kerat'int'en'il ker'a'tint'en'il
kerat'o'tom kerat'ot'om ker'a'tot'om
kerat'ol'iz ker'atol'iz
kerat'oz ke'rat'oz
kergelen ker'gel'en ker'ge'len
kermes ker'mes
kermes'ad ker'mes'ad
kern ker'n
kern'aĵ ker'n'aĵ
kern'et ker'net
kern'fizik ker'n'fizik
kern'fort ker'n'fort
kern'grup ker'n'grup
kern'land ker'n'land
kern'lign kern'lig'n
kern'lign kern'lig'n ker'n'lign
kern'o'tip kern'ot'ip ker'not'ip
kern'ofend'ad kern'o'fend'ad
kern'ofend'ebl kern'o'fend'ebl
kern'ofend'iĝ kern'o'fend'iĝ
kern'ole ker'no'le
kern'romp'ul ker'n'romp'ul
kerone ker'on'e ke'ro'ne
kerosen ker'o'sen ke'ros'en
kerub ke'rub
kerub'aspekt kerub'a'spekt
kerub'in ke'rub'in ke'rubi'n ker'u'bi'n
kerub'kavalir kerub'kava'lir
kest'eg ke'steg
kest'ego'ŝip ke'steg'o'ŝip
kest'horloĝ kest'hor'loĝ
kest'o'paled kest'opal'ed
kest'o'tabul kest'ot'a'bul
kest'ol'it kest'o'lit ke'stol'it
kestrel kest'rel
keten ket'en ke'ten
ketognat ke'tog'n'at
keton ke'ton ket'on
keton'oz ket'on'oz ke'ton'oz
keĉu ke'ĉu keĉ'u
kia'ampleks kia'am'pleks
kia'direkt kia'di'rekt
kia'kolor kia'kol'or
kia'lig kial'ig
kia'manier kia'mani'er
kia'mezur kia'mez'ur
kia'motiv kia'mot'iv kiam'ot'iv
kial'ig'it kia'lig'it
kikar kik'ar
kiker kik'er
kiker'sem kik'er'sem
kikerik kiker'ik kik'erik
kikerik'ant kiker'ik'ant
kikihar kik'i'har
kilimanĝar kil'i'manĝ'ar
kilo'cikl kil'o'cikl
kilo'gram kil'ogr'am
kilo'herc kil'o'herc
kilo'metro'fost kilo'metr'o'fost
kilo'parsek kilo'par'sek
kilo'tun kil'ot'u'n
kilo'vat kil'ov'at
kilo'vat'hor kil'ov'at'hor
kilo'ĵul kil'o'ĵul
kilo'ŭat kil'o'ŭat
kilopod kilo'pod
kilson kil'son
kilt'kolor kilt'kol'or
kimer kim'er
kimon kim'on
kimr'uj kim'ru'j
kimri kimr'i
kimĉi kim'ĉi
kin'aktor kin'akt'or
kin'ej'ar kin'e'jar
kin'ej'estr'in kin'ej'est'rin kin'ej'e'stri'n
kin'etik kinet'ik kin'e'tik
kin'histori kin'his'tori
kin'industri kinin'du'stri kin'indus'tri
kin'o'festival kin'o'fe'stiv'al kin'o'fest'iv'al
kin'o'fotograf'ad kin'o'foto'graf'ad
kin'o'grand'eg'ul kin'o'gran'de'gul
kin'o'industri kin'o'indus'tri kin'o'ind'u'stri
kin'o'kamera kin'o'kamer'a
kin'o'komedi kin'ok'o'medi kin'ok'o'med'i
kin'o'konkurs kin'o'konk'urs kin'ok'on'kurs
kin'o'kronik kin'o'kron'ik
kin'o'kun'ven kin'ok'u'n'ven
kin'o'magazin kin'om'a'gaz'in kin'o'mag'az'in
kin'o'merkat kin'omer'kat kin'o'mer'kat
kin'o'muzik kin'o'muz'ik kin'om'uz'ik
kin'o'premier kin'o'premi'er
kin'o'prezent'ad kin'o'prez'ent'ad
kin'o'reĝisor'in kin'ore'ĝis'or'in kin'ore'ĝi'sor'in kin'ore'ĝis'o'rin kin'o'reĝ'is'or'in
kin'o'societ kin'o'soci'et kin'os'o'ci'et
kin'o'spekt'ad kin'os'pekt'ad
kin'o'stel kin'os'tel kin'ost'el
kin'o'studi kin'o'stud'i kin'ost'u'di
kin'o'teatr'et kin'ot'e'a'tret kin'ot'e'at'ret
kin'obi'let kin'o'bilet
kin'ok'lub kin'o'klub
kin'ologi kin'olog'i kin'o'log'i
kin'om'ont'aĵ kin'o'mont'aĵ
kin'os'omer kin'o'somer kin'o'som'er kin'os'o'mer
kin'reĝisor'ad kin'reĝ'i'sor'ad kin'reĝ'is'or'ad
kinaz kin'az
kinematik kin'em'atik kin'em'a'tik kin'e'mat'ik
kinematograf kin'em'ato'graf
kinematografi kinematograf'i kin'em'ato'grafi
kinestez kin'estez
kinet kin'et
kinez'o'pati kinez'op'at'i kin'ezop'at'i
kinez'o'terapi kinez'ot'era'pi kinez'o'tera'pi
kinez'o'terapi'ist kinez'ot'era'pi'ist kinez'o'tera'pi'ist
kinhidron kin'hidr'on
kinin kin'in
kinin'akv kin'in'akv
kinin'ism kin'in'ism
kinin'likvor kinin'likv'or
kinkon kin'kon
kinkon'ŝel kin'kon'ŝel
kinkonin kinkon'in kin'koni'n
kinolin kin'ol'in kin'o'lin
kinon kin'on
kio'sket kiosk'et
kiom'distanc kiom'di'stanc
kiom'nombr kiom'n'ombr
kir'kot'ur kirk'ot'ur kirk'o'tur
kir'lad kirl'ad
kir'lat kirl'at
kir'leg kirl'eg
kir'lig kirl'ig
kir'lig'it kirl'ig'it
kir'lir'ig kirl'i'rig kirl'ir'ig
kir'lit kirl'it
kir'loven'teg kirl'o'vent'eg kirl'ov'ent'eg
kir'om'anti kir'o'mant'i
kiral kir'al
kiras kir'as
kiras'aŭt kir'as'aŭt
kiras'aŭtomobil kiras'aŭt'o'mobil
kiras'depon'ej kiras'de'pone'j
kiras'forĝ'aĵ kir'as'forĝ'aĵ
kiras'it kir'a'sit kir'as'it
kiras'kest kir'ask'est
kiras'ul kir'a'sul kir'as'ul
kiras'ŝark kir'as'ŝark
kiras'ŝip kir'as'ŝip
kirgizi kirgiz'i
kiribat kir'i'bat
kiril kir'il
kiril'ig'it kir'i'lig'it
kirk'et kir'ket
kirk'fenestr kirk'fen'estr
kirk'os'pajr kirk'o'spajr
kirl'akv'ej kir'lak've'j
kirl'ant kir'lant
kirl'et'iĝ kir'let'iĝ
kirl'il kir'lil
kirl'ir kir'lir
kirl'o'fum kir'lof'um
kirl'o'kurent kirl'ok'u'rent
kirl'o'neĝ kirl'on'eĝ
kirl'o'stang kirl'os'tang
kirl'ob'an'ej kir'lob'an'ej kirl'o'ban'ej
kirl'ot'e kirl'o'te
kirl'ov'ent kirl'o'vent
kirl'ven'teg kirl'vent'eg
kirmes kir'mes
kirmesit kirmes'it
kiron kir'on
kironekt kiron'ekt
kiropraktik kir'o'praktik kir'op'rak'tik
kiropraktik'ist kir'o'praktik'ist
kiropter kir'op'ter kir'opt'er
kirurg'ej kir'ur'gej
kirurg'o'fiŝ kir'ur'go'fiŝ
kirurgi kirurg'i
kis'mort'ig kis'mor'tig
kis'pluv'eg kis'plu'veg
kitel kit'el
kitel'rob kit'el'rob
kiti kit'i
kitid kit'id
kitin kiti'n
kitin kiti'n kit'in
kiton kit'on
kiu'direkt kiu'di'rekt
kiu'konkur kiu'konk'ur
kiu'manier kiu'mani'er
kiu'metod kiu'met'od
kiu'nombr kiu'n'ombr
kiu'pretekst kiu'pre'tekst
kiv'arbust kiv'ar'bust
kivi kiv'i
klab'o'bat klab'ob'at
klab'radi'koz klab'rad'ikoz klab'radik'oz
klad'i'kist klad'ik'ist
kladodi klad'od'i
kladoni klad'oni
kladoni'ac klad'oni'ac
klak'ad'ant klak'a'dant
klak'e'tig klak'et'ig
klak'i'gant klak'ig'ant
klak'is'tin klak'ist'in
klak'parol klak'par'ol
klamid klam'id
klamidi klamid'i klam'id'i
klamidomonad klamid'o'monad klamid'om'on'ad
klamidosperm klamid'o'sperm
klangul klan'gul
klanj klan'j
klap'fenestr klap'fen'estr
klap'komod klap'ko'mod
klap'o'pord klap'op'ord
klar'ebl'u klar'e'blu
klar'er'e'kon'ebl klar'e'rek'on'ebl
klar'harmoni klar'harmon'i
klar'ig'ant klar'i'gant
klar'ig'em klar'i'gem
klar'ig'ig klar'i'gig
klar'ig'ist klar'i'gist
klar'ig'ot klar'i'got
klar'imag'ebl klar'i'mag'ebl
klar'kolor klark'ol'or
klar'konsent klark'on'sent
klar'kontur klark'ont'ur
klar'lini klar'lin'i
klar'parol klar'par'ol
klar'vid'ant klar'vi'dant
klar'vid'u'lin klar'vid'ul'in
klaret klar'et
klarion klar'ion
klarion'ad klar'ion'ad
klarion'bid klar'ion'bid
klarion'ist klar'ion'ist
klarnet klar'net
klaroskur klar'os'kur
klas'ad'o'maŝin klas'ad'om'a'ŝi'n
klas'apart'iĝ klas'a'part'iĝ
klas'aparten klas'apart'en klas'a'part'en
klas'disting klas'dist'ing
klas'divid klas'di'vid
klas'ekskurs klas'eks'kurs
klas'interval klas'inter'val
klas'o'sign klas'os'ig'n
klas'ot'ip klas'o'tip
klas'privilegi klas'pri'vi'legi
klas'renkont klas'ren'kont
klasifik klas'i'fik
klasifik'ad klas'i'fi'kad klas'i'fik'ad
klasifik'ant klas'i'fi'kant klas'i'fik'ant
klasifik'at klas'i'fik'at
klasifik'ebl klas'i'fik'ebl
klasifik'il klas'i'fik'il
klasifik'int klas'i'fik'int
klasifik'it klas'i'fi'kit klas'i'fik'it
klasifik'it klas'i'fik'it
klasifik'iĝ klas'i'fik'iĝ
klasifik'sistem klas'i'fiks'ist'em
klasik klas'ik
klasik'an klas'ik'an
klasik'aĵ klas'ik'aĵ
klasik'ec klas'ik'ec
klasik'em klas'ik'em
klasik'epok klas'ik'epok
klasik'esperant klasik'esper'ant
klasik'form klas'ik'form
klasik'ism klas'ik'ism
klasik'karakter klasik'karak'ter
klasik'lingv'ist klas'i'kling'vist
klasik'muzik klas'ik'muzik
klasik'tem klas'ikt'em
klasik'tip klas'ikt'ip
klasik'ul klas'ik'ul
klav'ar'instrument klavari'n'strum'ent klav'ar'instru'ment
klav'ara'ranĝ klav'ar'aranĝ
klav'op'rem klav'o'prem
klav'um'ant klav'u'mant
klavari klav'ari
klavari'ac klav'ari'ac
klavicen klav'ic'en
klavikord klav'i'kord
klaĉ'gazet klaĉ'gaz'et
klaĉ'gazet'format klaĉ'gazet'form'at
klaĉ'is'tin klaĉ'ist'in
klaĉ'nivel'ec klaĉ'ni'vel'ec
klaĉ'u'lin klaĉ'ul'in
klaŭd'in klaŭdi'n
klaŭdi klaŭd'i
klaŭdi'forum klaŭd'i'forum
klaŭdian klaŭdi'an klaŭd'ia'n
klaŭn'program klaŭn'pro'gram
kle'rad kler'ad
kle'reg kler'eg
kle'regul kler'eg'ul kle'reg'ul
kle'rig'ej kler'ig'ej kler'i'gej
kle'rig'fak'ul kler'ig'fa'kul kler'ig'fak'ul
kle'rig'ist kler'i'gist kler'ig'ist
kle'rig'it kler'ig'it
kle'rig'modul kler'ig'modul kler'ig'mod'ul
kle'rig'ofic kler'ig'ofic
kle'rig'scienc kler'ig'scienc
kle'rism kler'ism
kle'rul kler'ul
kle'rul'in kler'u'lin kler'ul'in
kle'rulet kler'ul'et kler'u'let kle'rul'et
kleant kle'ant
klemat kle'mat klem'at
klematid klemat'id klem'at'id
klematit klemat'it klem'at'it
klement klem'ent kle'ment
klementin klement'in klem'ent'in kle'ment'in
klementin'arb klement'in'arb klem'ent'in'arb kle'ment'in'arb
klementin'uj klement'in'uj klem'ent'in'uj kle'ment'in'uj
kleom kle'om
kleon kle'on
kleopatr kle'o'patr
kler'ec'nivel kler'ec'ni'vel
kler'i'ĝem kler'iĝ'em
kler'ig kle'rig
kler'ig'ad kle'rig'ad
kler'ig'ant kle'rig'ant kler'i'gant
kler'ig'asoci kler'ig'a'soci
kler'ig'at kle'rig'at
kler'ig'cel kle'rig'cel
kler'ig'ekonomi kler'ig'ekonom'i
kler'ig'establ kler'ig'e'stabl
kler'ig'ist'estr kler'i'gist'estr
kler'ig'ist'in kler'ig'is'tin kle'rig'ist'in kler'i'gist'in
kler'ig'serv kle'rig'serv
kler'ig'sistem kle'rig'sistem
kler'ig'societ kler'ig'soci'et
kler'ig'teknik kler'ig'te'knik
kler'ig'tip kle'rig'tip
kler'iĝ'e'mul kler'i'ĝem'ul
kler'u'lar kler'ul'ar kle'rul'ar
klerik kler'ik
klerik'alism klerikal'ism
klerik'ar kler'ik'ar
klerik'ec kler'ik'ec
klerik'ism'an kler'ik'ism'an
klerik'ul kler'ik'ul
klerikal klerik'al kler'ik'al
klerikal'ul klerik'al'ul kler'ik'al'ul
kli'kad klik'ad
kli'krad klik'rad
kli'net klin'et
kli'nil'ar klin'il'ar
klient kli'ent
klient'ar kli'en'tar
klient'ar kli'en'tar kli'ent'ar
klient'aĉ kli'ent'aĉ kli'en'taĉ
klient'ec kli'ent'ec
klient'flu kli'ent'flu
klient'in kli'en'tin
klient'in kli'ent'in kli'en'tin
klient'ism kli'ent'ism
klient'ist kli'ent'ist
klient'ol'and klient'o'land
klient'op'laĉ klient'o'plaĉ
klient'otav'ol klient'o'tavol
klif'e'grand klif'eg'rand
klif'er kli'fer
klif'o'plen klif'op'len
klif'or'and kli'for'and klif'o'rand
klif'rand kli'frand
klik'horloĝ klik'hor'loĝ
klimat kli'mat
klimat'bilanc klimat'bi'lanc
klimat'fuĝ'ant kli'mat'fuĝ'ant
klimat'ideal'ist klimat'ide'a'list
klimat'ig kli'mat'ig
klimat'ig'at kli'mat'ig'at
klimat'ig'it kli'mat'ig'it
klimat'iz kli'mat'iz
klimat'iz'ad kli'mat'iz'ad
klimat'iz'at kli'mat'iz'at
klimat'iz'il kli'mat'iz'il
klimat'iz'it kli'mat'iz'it
klimat'konsili klimat'konsil'i
klimat'model'ist klimat'mod'e'list
klimat'neg'ad kli'mat'neg'ad
klimat'neg'ad'ul kli'mat'neg'ad'ul
klimat'neŭtral klimat'neŭtr'al
klimat'o'bilanc klimat'obi'lanc
klimat'o'gas kli'mat'o'gas
klimat'o'plan klimat'op'lan
klimat'o'politik klimat'o'poli'tik klimat'op'ol'it'ik
klimat'o'problem klimat'op'rob'lem
klimat'o'protekt klimat'op'rot'ekt
klimat'o'terapi klimat'o'tera'pi klimat'ot'era'pi
klimat'o'varm'iĝ klimat'ov'arm'iĝ
klimat'ologi klimat'olog'i
klimat'perturb klimat'per'turb
klimat'politik klimat'poli'tik
klimat'real'ist klimat'rea'list
klimat'scienc'ist klimat'sci'en'cist
klimat'sek'ec kli'mat'sek'ec
klimat'skandal klimat'skand'al
klin kli'n
klin'ad kli'n'ad
klin'angul kli'nan'gul
klin'at kli'n'at
klin'direkt klin'di'rekt
klin'eg kli'neg
klin'et'it kli'net'it klin'e'tit
klin'go'form kling'o'form
klin'go'sving kling'o'sving
klin'go'sving'ant kling'o'sving'ant kling'os'vin'gant
klin'it kli'nit
klin'puŝ kli'n'puŝ
klin'salut klin'sal'ut
klin'seg'il kli'n'seg'il
klin'seĝ kli'n'seĝ
klin'sku kli'n'sku
klin'statur klin'stat'ur
klin'ton kli'n'ton
kling'en'ŝov klin'gen'ŝov
kling'et klin'get kli'n'get
kling'on klin'go'n kli'n'go'n
kling'u'mant kling'um'ant klin'gum'ant
klinik klin'ik
klinik'et klin'ik'et
klinik'ist klin'i'kist klin'ik'ist
klinik'ul klin'ik'ul
klink'ovr klin'kovr
klinker klin'ker klink'er
klip'et kli'pet
kliper klip'er kli'per
klister kli'ster
klister'aĵ kli'ster'aĵ
klister'il kli'steril
klister'pilk kli'ster'pilk
klitemnestr kli'tem'n'estr
klitor kli'tor
klitori klitor'i kli'tori
kliv'eben kli've'ben
kloak'apertur kloak'apert'ur
kloak'eli're'j kloak'e'lir'ej
klon'ad'metod klon'ad'met'od
klonus klon'us
klopod'ad'ant klopod'a'dant
klopod'e'gant klopod'eg'ant
klor'fluor'karbon klor'fluor'karb'on
klor'hidrat klor'hidr'at
klor'o'but klor'ob'ut
klor'ob'uta'n klor'o'but'an klor'ob'u'tan
klor'ok'alk klor'o'kalk
klor'platen'at klor'plate'n'at klor'plat'en'at
kloral klor'al
kloramfenikol klor'am'fe'nikol klor'am'fenik'ol
klorel klor'el
klorid klor'id
klorid'emi klor'ide'mi
klorit klor'it
klorit'os'kist klorit'o'skist klor'it'os'kist
klorofic klor'ofic
klorofil klor'o'fil
klorofil'az klor'o'fil'az klor'o'fi'laz
klorofil'hav klor'o'fil'hav
klorofil'o'hav klor'o'fil'o'hav
klorofit klor'o'fit
kloroform klor'o'form
kloroform'iz klor'o'form'iz
kloroplast klor'o'plast klor'op'last
kloropren klor'o'pren klor'op'ren
kloroz klor'oz
klostridi klostr'id'i
kloŝ'sonor kloŝ'son'or
klub'estr'in klub'e'stri'n
klub'histori klub'his'tori klub'hist'or'i
klub'kanzon klub'kan'zon
klub'labor klub'lab'or
klub'on'om klub'o'nom
klub'prezent'ad klub'prez'ent'ad
klub'vesper klub'vesp'er
kluz'o'ripar kluz'or'ip'ar
kluzi kluz'i
kluĉ'oris'ort kluĉ'o'risort kluĉ'or'i'sort
kluĉ'os'tang kluĉ'o'stang
knab'aspekt knab'as'pekt knab'a'spekt
knab'ekstaz knab'ek'staz
knab'figur knab'fig'ur
knab'in'aĝ knab'i'naĝ
knab'in'infan knab'in'in'fan
knab'in'kamarad knab'ink'amar'ad knab'inka'mar'ad
knab'in'lice knab'in'lic'e
knab'in'tip knab'int'ip
knab'in'vizaĝ knab'in'viz'aĝ
knab'inform knab'in'form
knab'inokul knab'in'okul
knab'o'send'at knab'o'sen'dat knab'os'end'at
knab'o'vest'aĵ knab'ov'est'aĵ
knab'o'vizaĝ knab'o'viz'aĝ
knab'simi knab'sim'i
knab'vizaĝ knab'viz'aĝ
knar'o'serpent knar'os'erp'ent knar'os'er'pent knar'o'serp'ent
kned'maŝin kned'maŝ'in
knedlik kned'lik
knedlik'et kned'li'ket kned'lik'et
ko'dig kod'ig
ko'dig'int kod'ig'int
ko'dig'it kod'ig'it
ko'dimensi kod'i'mens'i
ko'dum kod'um
ko'dum'ul kod'u'mul kod'um'ul
ko'homolog ko'hom'olog
ko'homologi ko'homolog'i ko'hom'ologi
ko'kin kok'in koki'n
ko'kin'aĵ koki'n'aĵ kok'in'aĵ
ko'kin'farm kok'in'farm koki'n'farm
ko'kin'kaĝ koki'n'kaĝ
ko'kin'ĉas'ad koki'n'ĉas'ad kok'in'ĉas'ad
ko'kist kok'ist
ko'kokr'est kok'ok'rest kok'o'krest
ko'kokr'i kok'okr'i kok'o'kri
ko'kokr'ur kok'ok'rur kok'o'krur
ko'krad kokr'ad
ko'krit kokr'it kok'rit
ko'lind kol'ind
ko'liz kol'iz
ko'lori'gist kolor'i'gist kolor'ig'ist
ko'lum kol'um
ko'lum'ul kol'u'mul kol'um'ul
ko'mandat komand'at koma'n'dat
ko'med kom'ed
ko'nit kon'it
ko'ram'at kor'a'mat kor'am'at
ko'ram'em kor'a'mem
ko'rami'kin kor'amik'in
ko'rami'kin kor'amik'in ko'ram'ik'in
ko'rand kor'and
ko'real'ing'van kore'a'lingv'an
ko'rest'rin kor'estr'in kore'stri'n
ko'rin'tan kor'int'an kori'n'tan
ko'sekant kos'ek'ant ko'sek'ant kos'e'kant
ko'sinus ko'sin'us kos'in'us
ko'steg kost'eg kos'teg
ko'tangent ko'tang'ent kot'an'gent
ko'taĉ kot'aĉ
ko'teg kot'eg
ko'tuj kot'uj
ko'tul kot'ul
ko'tul'ar kot'u'lar kot'ul'ar
ko'vit'ar kov'it'ar kov'i'tar
ko'ĉen koĉ'en
koadjutor ko'ad'jut'or ko'ad'ju'tor
koagul ko'a'gul
koagul ko'ag'ul ko'a'gul
koagul'ad ko'a'gul'ad ko'ag'u'lad
koagul'aĵ ko'ag'ul'aĵ ko'a'gul'aĵ
koagul'ig'ebl ko'a'gul'ig'ebl ko'ag'u'lig'ebl
koagul'int ko'a'gul'int
koagul'it ko'ag'u'lit ko'a'gul'it
koagul'iĝ ko'a'gul'iĝ
koagul'iĝ ko'ag'ul'iĝ ko'a'gul'iĝ
koagul'iĝ'ad ko'ag'ul'iĝ'ad ko'a'gul'iĝ'ad
koagul'iĝ'ant ko'a'gul'iĝ'ant
koagul'iĝ'int ko'a'gul'iĝ'int
koaks ko'aks
koaks'ig'ej koaks'i'gej ko'a'ksi'gej ko'aks'ig'ej
koal ko'al
koal'ic ko'alic
koalici ko'alic'i ko'a'lici koal'ic'i
koalici'an koal'i'cian koal'ic'ia'n ko'a'lici'an ko'alic'ia'n
koalici'int koal'ic'i'int ko'alic'i'int ko'a'lici'int
koalici'iĝ ko'a'lici'iĝ ko'alic'i'iĝ koal'ic'i'iĝ
koan ko'an
kobalt ko'balt
kobalt'at ko'balt'at
kobalt'blu ko'balt'blu
kobalt'kombinaĵ kobalt'kombin'aĵ
kobalt'tri'amin ko'balt'tri'amin
kobe ko'be
kobitid ko'bit'id
kobol ko'bol
kobold ko'bold
kobold'et ko'bold'et
kobold'in kobol'din ko'bold'in
kobold'o'imun kobol'do'imun
kobold'o'rakont kobol'dor'a'kont kobold'or'a'kont
kocit ko'cit
kod'ant ko'dant
kod'er ko'der
kod'maŝin'ar kod'maŝ'in'ar
kod'nombr kod'n'ombr
kod'numer kod'num'er
kod'o'vort kod'ov'ort
kod'on ko'don
kod'or'om ko'dor'om
kod'romp'ad ko'drom'pad
kodak ko'dak
kodein kod'e'in
kodeks kod'eks
kodicil kod'ic'il
koeficient ko'ef'ic'i'ent
koendu ko'end'u ko'en'du
koenzim ko'enzim ko'en'zim
kofe ko'fe
kofe'in ko'fe'in
koferdam kofer'dam
kofr'et ko'fret
kofr'o'gard'ist ko'frog'ard'ist
kofr'uj ko'fru'j
kogn'ot'ask kogn'o'task
kognat kogn'at
kohen ko'hen
koher ko'her
koher'ec ko'her'ec
koher'em ko'her'em
koher'ig ko'her'ig
koher'ig'it ko'her'ig'it
koher'il ko'her'il
koher'iĝ ko'her'iĝ
koher'iĝ'int ko'her'iĝ'int
kohinur ko'hin'ur
kohort ko'hort
kohort'an ko'hort'an ko'hor'tan
kohort'estr ko'hort'estr
koincid ko'incid
koincid ko'incid ko'in'cid
koincid'ant ko'incid'ant ko'in'ci'dant
koincid'ebl ko'incid'ebl
koincid'ig ko'incid'ig ko'in'cid'ig ko'in'ci'dig
koit ko'it
koit'ad ko'it'ad
koit'em ko'i'tem
koit'opozici koit'o'pozici
kojl'ektomi kojl'ek'tomi kojl'ekto'mi ko'j'lekt'om'i
kojl'it ko'j'lit
kojl'o'bacil kojl'ob'ac'il kojl'o'bac'il ko'j'lob'ac'il
kojl'o'bacil'oz kojl'ob'ac'il'oz kojl'ob'ac'i'loz ko'j'lob'ac'il'oz
kojl'ostomi kojl'o'stomi kojl'os'tomi kojl'o'stom'i
kojn ko'j'n
kojn'et ko'j'net
kojn'o'dent kojn'od'ent ko'j'nod'ent
kojn'o'dent'eg kojn'od'ent'eg kojn'od'en'teg ko'j'nod'ent'eg
kojn'o'skrib'it kojn'os'krib'it
kojn'os'krib kojn'o'skrib
kojn'u'mit kojn'um'it ko'j'num'it
kojn'um ko'j'num
kojn'um'int ko'j'num'int
kojn'um'iĝ ko'j'num'iĝ
kojn'um'iĝ'int ko'j'num'iĝ'int
kojon ko'jon ko'j'on
kojon'uj ko'jon'uj ko'j'on'uj
kojot ko'jot ko'j'ot
kok'aĉ ko'kaĉ
kok'batal kok'bat'al
kok'ej ko'ke'j
kok'famili kok'fa'mili
kok'figur'aĵ kok'fig'ur'aĵ
kok'in koki'n
kok'in'ar koki'n'ar ko'kin'ar
kok'in'aĉ ko'kin'aĉ koki'n'aĉ
kok'in'iĝ ko'kin'iĝ
kok'in'manĝ'aĵ koki'n'manĝ'aĵ
kok'ine'j ko'kin'ej koki'ne'j
kok'inul koki'nul
kok'o'batal'ad kok'ob'at'a'lad kok'ob'at'al'ad kok'ob'a'tal'ad
kok'o'kol kok'ok'ol
kok'o'legend ko'koleg'end
kok'o'plum kok'op'lum ko'kopl'um
kok'o'viand kok'ovi'and
kok'obl'ek kok'ob'lek kok'o'blek
kok'ok'riad kok'o'kri'ad
kok'ov ko'kov
kok'pasteĉ kok'past'eĉ
kok'pied kok'pi'ed
kok'rat kokr'at
kok'rit'aĵ kokr'it'aĵ ko'krit'aĵ
kok'viand ko'kvi'and kok'vi'and
koka kok'a
koka'foli kok'a'foli ko'kaf'ol'i
kokain kok'ain koka'in
kokain'ism kok'ain'ism koka'in'ism
kokain'iz koka'in'iz koka'i'niz kok'ain'iz
kokain'o'mani kokain'om'an'i koka'in'om'an'i
kokain'ŝakr'ad koka'in'ŝakr'ad
kokakola koka'kola
kokard ko'kard
kokard'et ko'kard'et
kokard'ist ko'kard'ist
kokcidi kok'cid'i
kokerik kok'erik
kokerik kok'erik ko'ker'ik
kokerik'ad kok'erik'ad ko'ker'ik'ad
kokerik'ant kok'erik'ant kok'er'i'kant
koket kok'et
koket kok'et ko'ket
koket'ad ko'ket'ad
koket'aĵ ko'ket'aĵ
koket'ec kok'et'ec ko'ket'ec
koket'em kok'et'em ko'ket'em kok'e'tem
koket'u'lin koket'ul'in kok'e'tuli'n kok'e'tul'in
koket'ul kok'et'ul kok'e'tul
koket'ul'in kok'e'tuli'n
koket'ul'in kok'e'tuli'n kok'e'tul'in
koki kok'i
koki'n'akademi koki'n'akad'emi
koki'n'blank'aĵ kok'in'blank'aĵ
koki'n'patri'n koki'n'patr'in
koki'n'sup kok'in'sup ko'kin'sup
koki'n'viand'aĵ ko'kin'viand'aĵ kok'in'viand'aĵ
koki'nas'pekt koki'n'aspekt koki'n'a'spekt
koki'net ko'kinet
koki'nov kok'in'ov ko'kin'ov
kokle ko'kle kokl'e kok'le
kokleari kokle'ari kokl'e'ari
kokolit ko'kolit kok'o'lit ko'kol'it
kokolit'ul ko'kolit'ul
kokolit'ul ko'kolit'ul kok'o'lit'ul kok'ol'i'tul
kokolob ko'kolob ko'kol'ob kok'o'lob
kokon ko'kon kok'on
kokon'ej kok'on'ej ko'kon'ej
kokos ko'kos kok'os
kokos'arb ko'kos'arb kok'os'arb
kokos'i'mil kok'o'simil
kokos'industri kokos'indus'tri
kokos'nuks ko'kos'nuks
kokos'ole kok'o'sole kok'o'sol'e
kokos'palm ko'kos'palm
kokos'palm'ar kokos'pal'mar
kokos'pec'et ko'kos'pec'et kok'o'spec'et
kokos'rasp'aĵ ko'kos'rasp'aĵ
kokos'suk ko'kos'suk
kokos'tang kok'o'stang
kokos'uj ko'kos'uj kok'os'uj
kokr'it'ec ko'krit'ec kok'rit'ec
koks'it kok'sit
koks'o'pati koks'o'pat'i koks'op'at'i
koks'pugn koks'pug'n
koktel kok'tel
koktel'ant kok'te'lant
koktel'fest kok'tel'fest
koktel'glas kok'tel'glas
koktel'ist kok'te'list
koktel'o'glas kok'tel'o'glas
kol'border kol'bord'er kolb'ord'er
kol'brid kolb'rid
kol'dolor kol'dol'or
kol'ekto'kart kolekt'o'kart kolekt'ok'art ko'lekt'ok'art
kol'ekto'tag kolekt'ot'ag ko'lekt'ot'ag
kol'ereti'gant koler'et'ig'ant koler'et'i'gant kole'ret'ig'ant
kol'et ko'let
kol'horloĝ'et kol'hor'loĝ'et
kol'jung kol'j'ung
kol'katen kol'kat'en
kol'muskol kol'musk'ol kol'mu'skol
kol'o'simil kolos'i'mil
kol'o'tord kol'ot'ord
kol'oneg kolon'eg kol'o'neg
kol'ornam'aĵ ko'lorn'am'aĵ kolor'n'am'aĵ
kol'tenden kol'tend'en kol'ten'de'n
kol'tru koltr'u
kol'u'met ko'lum'et
kol'um'pec ko'lum'pec
kol'um'skatol kol'um'skat'ol
kol'vejn kol've'j'n
kol'vertebr kol'vert'ebr
kol'ŝirm'il kol'ŝir'mil
kola kol'a
kola kol'a ko'la
kolagen kola'gen ko'lag'en
kolagen kola'gen kol'ag'en ko'lag'en
kolaps'em ko'lap'sem
kolaps'o'terapi kolaps'o'tera'pi kolaps'ot'era'pi
kolargol ko'larg'ol
kolatitud ko'latitud
kolb'asist kolbas'ist
kolb'rid'il kol'brid'il
kolbas kol'bas kolb'as
kolbas'aĵ kolb'as'aĵ kol'bas'aĵ
kolbas'eg kolb'as'eg kolb'a'seg kol'bas'eg
kolbas'et kolb'as'et
kolbas'et kolb'as'et kol'bas'et
kolbas'et'miks'pot kolb'as'et'miks'pot
kolbas'form kolb'as'form
kolbas'haŭt kolb'as'haŭt
kolbas'o'ŝrank kolb'as'o'ŝrank
kolbas'porci kolb'as'porci kolb'a'spor'ci
kolbas'viand kolb'as'viand
kolbas'ĉen kol'bas'ĉen kolb'as'ĉen
kole kol'e
kole'angi'it kol'e'angi'it
kole'at kol'e'at
kole'cis'tit kole'cist'it
kole'emi kol'e'emi
kole'go'poet koleg'o'poet koleg'op'o'et
kole'kalciferol kole'kalci'ferol kole'kal'cifer'ol
kole'n'vol'vit kole'n'volv'it
kole'rem'ec koler'em'ec
kole'ret koler'et
kole'ret'iĝ'ant koler'et'iĝ'ant
kole'rig'ebl koler'ig'ebl
kole'rig'et koler'ig'et
kole'rig'it koler'ig'it
koledok kole'dok ko'led'ok
koleg ko'leg
koleg'ar ko'leg'ar
koleg'ec ko'leg'ec
koleg'in kolegi'n ko'legi'n
kolegi koleg'i ko'legi
kolegi'an ko'legi'an koleg'ia'n
kolegi'ar ko'legi'ar
kolegi'estr ko'legi'estr
kolekt ko'lekt
kolekt'ad ko'lekt'ad
kolekt'ant ko'lekt'ant
kolekt'anti'n ko'lekt'anti'n
kolekt'ar ko'lekt'ar
kolekt'at ko'lekt'at
kolekt'aĵ ko'lekt'aĵ
kolekt'ebl ko'lekt'ebl
kolekt'eg ko'lekt'eg
kolekt'ej ko'lekt'ej
kolekt'em ko'lekt'em
kolekt'et ko'lekt'et
kolekt'ig ko'lekt'ig
kolekt'ig'it ko'lekt'ig'it
kolekt'ik'iĝ ko'lekt'ik'iĝ
kolekt'il ko'lekt'il
kolekt'ind ko'lekt'ind
kolekt'ind'aĵ ko'lekt'ind'aĵ
kolekt'int ko'lekt'int
kolekt'ist ko'lekt'ist
kolekt'it ko'lekt'it
kolekt'iĝ ko'lekt'iĝ
kolekt'iĝ'ad ko'lekt'iĝ'ad
kolekt'iĝ'ant ko'lekt'iĝ'ant
kolekt'iĝ'int ko'lekt'iĝ'int
kolekt'libr ko'lekt'libr
kolekt'o'punkt kolekt'op'unkt ko'lekt'op'unkt
kolekt'o'verk kol'ekto'verk
kolekt'objekt ko'lekt'objekt
kolekt'operaci kolekt'operac'i
kolekt'ot ko'lekt'ot
kolekt'signal ko'lekt'signal kolekt'sign'al
kolekt'uj ko'lekt'uj
kolektiv kolekt'iv ko'lekt'iv
kolektiv'aĵ kolekt'iv'aĵ ko'lekt'iv'aĵ
kolektiv'ec kolekt'iv'ec ko'lekt'iv'ec
kolektiv'ig kolekt'iv'ig ko'lekt'iv'ig
kolektiv'ig'ad kolekt'iv'ig'ad ko'lekt'iv'ig'ad
kolektiv'ism kolekt'iv'ism ko'lekt'iv'ism
kolektiv'ist kolekt'i'vist kolekt'iv'ist ko'lekt'iv'ist
kolektiv'o'vort kolektiv'ov'ort kolekt'iv'ov'ort ko'lekt'iv'ov'ort
kolektiv'senc kolekt'iv'senc ko'lekt'iv'senc
kolektiv'um kolekt'iv'um ko'lekt'iv'um
kolektor kolekt'or ko'lektor
kolektor'ing ko'lektor'ing kolekt'or'ing
kolelitiaz kole'litiaz kole'liti'az
kolembol kol'embol
kolemi kole'mi ko'lem'i
kolenkim ko'len'kim kole'n'kim
koleopter kole'opt'er kole'op'ter
koleoptil kole'opt'il
koleoriz kole'oriz
koler kol'er
koler'ad kole'rad
koler'arm'il kole'rar'mil kol'erar'mil
koler'at kole'rat kol'erat
koler'e'gant kole'reg'ant koler'eg'ant
koler'eg kole'reg
koler'ek'flam kole'rek'flam
koler'em kole'rem
koler'et'iĝ kole'ret'iĝ
koler'ig kole'rig
koler'ig'ad kole'rig'ad
koler'ig'ant kole'rig'ant koler'i'gant
koler'ig'art kole'rig'art
koler'ig'int kole'rig'int
koler'incit kol'erin'cit kole'rin'cit
koler'it kole'rit
koler'iĝ kol'er'iĝ
koler'iĝ'ad kol'er'iĝ'ad
koler'iĝ'ant kol'er'iĝ'ant
koler'iĝ'em kol'er'iĝ'em
koler'iĝ'int kol'er'iĝ'int
koler'op'len koler'o'plen kole'ro'plen
koler'ton ko'lert'on
koler'tre'mant koler'trem'ant
koler'trem'et ko'lert'rem'et
koler'ul kole'rul
koler'ul'in kole'rul'in
kolera koler'a
kolera'tak koler'atak
kolera'ĵar koler'aĵ'ar
kolerik koler'ik kol'erik
kolerik'ul kol'erik'ul koler'ik'ul
kolesterin kol'ester'in kole'ster'in
kolesterol kole'sterol kol'ester'ol
kolesterol'emi kole'sterol'emi kol'ester'ole'mi
kolibacil kol'i'bacil kol'i'bac'il
kolibi kol'i'bi
kolibr ko'libr
kolibr'op'lum kolibr'o'plum ko'libr'op'lum
kolik kol'ik ko'lik
kolimat kol'i'mat ko'lim'at
kolimb ko'limb
kolimb'id ko'lim'bid ko'limb'id
kolin ko'lin kol'in
kolin'ester'az kolin'e'ster'az
koliri kol'ir'i ko'lir'i
kolit ko'lit kol'it
kolizi kol'iz'i ko'liz'i
kolizi'fuĝ'int ko'liz'i'fuĝ'int kol'iz'i'fuĝ'int
kolizi'ig kol'iz'i'ig ko'liz'i'ig
kolizi'ig'il ko'liz'i'ig'il kol'iz'i'ig'il
kolizi'int ko'liz'i'int kol'iz'i'int
kolizi'it kol'iz'i'it ko'liz'i'it
kolizi'mat ko'liz'i'mat kol'iz'i'mat kol'i'zim'at
kolizi'test ko'liz'it'est kol'iz'it'est
kolkotar kol'ko'tar kol'kot'ar
kolkotar'o'produkt'ad kolkotar'op'ro'dukt'ad
kolkotar'om'ine'j kolkotar'o'min'ej kol'kot'arom'ine'j kol'ko'tar'om'ine'j
kolob ko'lob kol'ob
kolob'ed ko'lob'ed kol'o'bed
kolobom kolob'om ko'lob'om kol'ob'om
kolodi kol'od'i ko'lod'i
kolofon ko'lof'on
kolofon ko'lof'on kol'o'fon
koloid kol'oid
koloid'er kol'oid'er
koloid'kemi kol'oid'kemi
koloid'o'peksi koloid'op'eks'i koloid'o'peks'i
kolokazi kol'okaz'i ko'lok'az'i
kolokint kol'ok'int ko'lok'int
kolokint'id ko'lok'int'id kol'ok'int'id
kolokv'et ko'lok'vet kol'ok'vet
koloman ko'lom'an kol'om'an kol'o'man
kolomb'ar ko'lom'bar kol'om'bar
kolomb'ed kol'om'bed ko'lom'bed
kolomb'ej ko'lom'bej kol'om'bej
kolomb'ej'estr ko'lom'bej'estr
kolomb'et ko'lom'bet
kolomb'et kol'om'bet ko'lom'bet
kolomb'i kol'om'bi ko'lom'bi
kolomb'ia'n kol'om'bi'an ko'lom'bi'an
kolomb'ia'ni'n ko'lom'bi'an'in kol'om'bi'an'in
kolomb'id kol'om'bid ko'lom'bid
kolomb'o'bred'ist kolomb'ob're'dist
kolomb'o'fek kol'om'bo'fek ko'lom'bo'fek
kolomb'o'form ko'lom'bo'form
kolomb'o'kolor kolomb'ok'ol'or ko'lom'bok'ol'or kol'om'bok'ol'or
kolomb'o'konduk'ist kolomb'ok'ond'u'kist
kolomb'o'ŝat'ant ko'lom'bo'ŝat'ant kol'om'bo'ŝat'ant
kolomb'okul kolomb'o'kul ko'lom'bok'ul
kolomb'on'est kolomb'o'nest kol'om'bon'est ko'lom'bon'est
kolomb'soldat kolomb'sold'at
kolomb'u'mant kolomb'um'ant ko'lom'bum'ant
kolomb'uj kol'om'bu'j ko'lom'bu'j
kolomb'um ko'lom'bum kol'om'bum
kolombin kolomb'in ko'lom'bi'n
kolombin kolomb'in ko'lom'bi'n kol'om'bi'n
kolombin'et kolomb'i'net
kolombin'et kolomb'i'net ko'lom'bi'net
kolon kol'on
kolon'amas kolon'a'mas kol'on'amas
kolon'ar kol'on'ar
kolon'ej kol'on'ej
kolon'et kol'o'net kol'on'et
kolon'form kol'on'form
kolon'galeri kolon'galer'i
kolon'hal kol'on'hal
kolon'iz kol'o'niz
kolon'iz'ad kol'o'niz'ad
kolonel kolon'el
kolonel kolon'el kol'on'el
koloni kol'oni kolon'i
koloni'ad kol'oni'ad
koloni'an kolon'ia'n kol'oni'an
koloni'ant kol'oni'ant
koloni'at kol'oni'at
koloni'ec kol'oni'ec
koloni'em kol'oni'em
koloni'et kol'oni'et
koloni'for'mant koloni'form'ant kolon'i'form'ant
koloni'hav kol'oni'hav kolon'i'hav
koloni'ig kolon'i'ig kol'oni'ig
koloni'ig'ad kolon'i'ig'ad kol'oni'ig'ad
koloni'ig'ant koloni'i'gant kolon'i'ig'ant
koloni'ig'at kolon'i'ig'at kol'oni'ig'at
koloni'ig'ist koloni'i'gist kolon'i'ig'ist
koloni'ig'it kol'oni'ig'it kolon'i'ig'it
koloni'int kol'oni'int kolon'i'int
koloni'ism kol'oni'ism kolon'i'ism
koloni'ist kol'oni'ist kolon'i'ist
koloni'ist kolon'i'ist
koloni'it kol'oni'it kolon'i'it
koloni'iz'ant kol'oni'iz'ant kolon'i'iz'ant
koloni'iĝ kolon'i'iĝ kol'oni'iĝ
koloni'mastr kolon'i'mastr
koloni'stil kolon'ist'il
koloni'ul kol'oni'ul
koloni'ĉef kolon'i'ĉef
koloni'ĝarden kolon'iĝ'arden
kolonj kolon'j kol'on'j
kolonj'akv kolon'jakv
kolor kol'or
kolor'a'ĵet kolor'aĵ'et kol'or'aĵ'et
kolor'abund kol'or'abund
kolor'altern'iĝ kolor'al'tern'iĝ
kolor'antaŭ'juĝ ko'lorant'aŭ'juĝ
kolor'ar kol'or'ar kol'o'rar
kolor'art'aĵ kol'or'art'aĵ
kolor'aspekt kolor'a'spekt
kolor'aĵ kol'or'aĵ
kolor'bel'eg kolor'be'leg kol'or'bel'eg
kolor'bild kol'or'bild
kolor'bild'et kol'or'bild'et
kolor'blin'dec kolor'blind'ec
kolor'bril kol'or'bril
kolor'divers'ec kolor'di'vers'ec
kolor'eg kol'o'reg
kolor'fon kol'orf'on
kolor'fot kol'orf'ot
kolor'hav kol'or'hav
kolor'haŭt kol'or'haŭt
kolor'haŭt'ul kol'or'haŭt'ul
kolor'ig kol'or'ig kol'o'rig
kolor'ig'ant kolor'i'gant ko'lori'gant
kolor'ig'at kol'o'rig'at
kolor'ig'at kol'o'rig'at kol'or'ig'at
kolor'ig'aĵ kol'o'rig'aĵ kol'or'ig'aĵ
kolor'ig'ebl kol'o'rig'ebl kol'or'ig'ebl
kolor'ig'il kol'or'ig'il kol'o'rig'il
kolor'ig'it kol'o'rig'it
kolor'ig'it kol'o'rig'it kol'or'ig'it
kolor'il kol'or'il
kolor'indik'ant kolor'ind'i'kant ko'lori'n'dik'ant
kolor'int kol'or'int
kolor'it kol'o'rit
kolor'it kol'o'rit kol'or'it
kolor'it'aĵ kol'o'rit'aĵ kol'or'it'aĵ
kolor'iĝ kol'or'iĝ
kolor'iĝ'ant kol'or'iĝ'ant
kolor'kant kol'ork'ant
kolor'kod kol'ork'od
kolor'kombin kolor'komb'in
kolor'kombinaĵ kolor'kombin'aĵ
kolor'konserv kolor'kon'serv
kolor'litograf kolor'lit'o'graf
kolor'makul kol'or'makul
kolor'miks kol'or'miks
kolor'miks'aĵ kol'or'miks'aĵ
kolor'nom ko'lorn'om kol'orn'om
kolor'nuanc ko'lorn'u'anc
kolor'op'len kolor'o'plen kol'or'op'len
kolor'perd'int kol'or'perd'int
kolor'plen kol'or'plen
kolor'pre'sit kolor'pres'it
kolor'prospekt kolor'pro'spekt
kolor'radi kol'or'radi kolor'rad'i
kolor'reakci kolor're'akci
kolor'riĉ kol'or'riĉ
kolor'riĉ'ec kol'or'riĉ'ec
kolor'seri kolor'ser'i
kolor'sistem kol'or'sistem
kolor'skal kol'or'skal
kolor'skatol kolor'skat'ol
kolor'substanc kolor'sub'stanc
kolor'tavol kolor'ta'vol kol'ort'av'ol
kolor'televid kolor'te'levid
kolor'televid'il kolor'te'levid'il
kolor'teori kol'ort'e'or'i
kolor'ton kol'ort'on
kolor'ul kol'o'rul kol'or'ul
kolor'vari'aĵ kol'or'vari'aĵ
kolor'ŝanĝ kol'or'ŝanĝ
kolor'ŝanĝ'iĝ kol'or'ŝanĝ'iĝ
kolor'ŝanĝ'iĝ'int kol'or'ŝanĝ'iĝ'int
kolor'ŝton kol'or'ŝton
kolorad kolor'ad kol'o'rad kol'or'ad
kolorad'o'land kolorad'ol'and kolor'ad'ol'and
koloradi kolorad'i kolor'ad'i
koloratur kolor'at'ur kolor'a'tur
koloratur kolor'at'ur kolor'a'tur kol'o'rat'ur
kolos kol'os
kolos'an kol'os'an kol'o'san
kolos'eg kol'os'eg kol'o'seg
kolos'figur kolos'fig'ur kol'os'figur
kolos'ul kol'o'sul kol'os'ul
kolose kolos'e kol'os'e
kolostr kol'ostr
kolport kol'port
kolport'ad kol'port'ad
kolport'ant kol'port'ant
kolport'is'tin kolport'ist'in kol'port'ist'in kol'por'tis'tin
kolport'ist kol'port'ist
kolport'iĝ kol'port'iĝ
kolport'ont kol'port'ont
kolubr'ed kol'u'bred
kolubr'et kol'u'bret ko'lub'ret
kolumb ko'lumb
kolumb'in ko'lumbin ko'lumb'in
kolumbari kolumb'ari kol'um'bari ko'lumb'ari
kolumel kol'u'mel
kolumn ko'lum'n kol'um'n
kolur kol'ur
kolute ko'lute ko'lut'e kol'ut'e
kolutori kol'u'tori kol'u'tor'i
koluzi kol'uz'i ko'luz'i
kolz'on kol'zon
kolĉik kol'ĉik
kolĉik'ac kol'ĉi'kac kol'ĉik'ac
kolĉik'in kol'ĉik'in kol'ĉi'kin
kom'bant komb'ant
kom'bat komb'at
kom'bil'ar komb'i'lar komb'il'ar
kom'bil'far'ist komb'il'far'ist
kom'bil'form komb'il'form
kom'bilet komb'i'let
kom'bit'aĵ komb'it'aĵ
kom'dan'dist kom'dand'ist
kom'parad kompar'ad
kom'patel'vek kompat'el'vek
kom'patin'dec kompat'ind'ec kom'pati'n'dec
kom'patin'du'let kompat'ind'ul'et kom'pati'n'du'let
kom'util komut'il ko'mutil
koma kom'a
komand kom'and
komand'ad kom'and'ad
komand'ec koma'n'dec ko'man'dec kom'and'ec
komand'ej koma'n'dej kom'and'ej ko'man'dej
komand'em kom'and'em
komand'int kom'and'int
komand'ist koma'n'dist
komand'o'baston koma'n'do'baston komand'ob'as'ton komand'o'bast'on
komand'o'dosier koma'n'do'dosier
komand'o'struktur komand'os'truk'tur komand'ost'rukt'ur
komand'o'ton komand'ot'on ko'man'dot'on koma'n'dot'on
komand'o'ĉambr koma'n'do'ĉambr
komand'o'ĉen koma'n'do'ĉen ko'man'do'ĉen
komand'o'ĉen koma'n'do'ĉen ko'man'do'ĉen kom'and'o'ĉen
komand'ot ko'man'dot koma'n'dot
komand'ot'ur komand'o'tur koma'n'dot'ur ko'man'dot'ur
komand'ov'ort komand'o'vort koma'n'do'vort
komandant komand'ant kom'andant
komandant'ar komand'ant'ar kom'andant'ar
komandant'edz'in kom'andant'edz'in komand'ant'edz'in
komandant'ej komand'ant'ej kom'andant'ej
komandant'in komand'anti'n kom'andant'in
komandit komand'it
komandit'ant komand'it'ant
komandor ko'mandor komand'or
komandor'insul ko'mandor'insul komand'or'insul
komat ko'mat
komat ko'mat kom'at
komat'iĝ'int kom'at'iĝ'int ko'mat'iĝ'int
komat'o'gen koma'tog'en ko'mat'o'gen
komb'il kom'bil
komb'il'manier komb'il'mani'er
komb'it kom'bit
komb'o'gest kom'bo'gest
kombajn komb'ajn
kombe kom'be komb'e
kombin komb'in
kombin komb'in kom'bi'n
kombin'ad komb'in'ad kom'bi'n'ad
kombin'ant komb'in'ant
kombin'aĉ'aĵ komb'in'aĉ'aĵ kom'bi'n'aĉ'aĵ
kombin'il komb'i'nil kom'bi'nil komb'in'il
kombin'int komb'in'int
kombin'it komb'i'nit komb'in'it
kombin'it komb'i'nit komb'in'it kom'bi'nit
kombin'iĝ komb'in'iĝ
kombin'iĝ'ant komb'in'iĝ'ant
kombin'iĝ'em kom'bi'ni'ĝem komb'in'iĝ'em
kombin'iĝ'em kombin'i'ĝem kom'bi'ni'ĝem komb'in'iĝ'em
kombin'iĝ'int komb'in'iĝ'int
kombin'liber'ec komb'in'liber'ec
kombin'sci'pov komb'in'sci'pov
kombin'um komb'in'um kom'bi'num komb'i'num
kombin'vort komb'in'vort
kombinaci komb'i'naci kombin'ac'i komb'in'ac'i
kombinat kombin'at komb'in'at
kombinatorik kombin'ator'ik kombinat'or'ik
kombinaĵ kombin'aĵ komb'in'aĵ
kombine komb'ine kombin'e
kombret komb'ret kom'bret
kombret'ac kom'bret'ac komb'ret'ac
kombu komb'u kom'bu
komedi ko'medi
komedi ko'medi ko'med'i kom'ed'i
komedi'ad ko'medi'ad
komedi'ant ko'mediant
komedi'aĵ ko'medi'aĵ
komedi'et ko'medi'et kom'e'diet
komedi'film ko'medi'film
komedi'ist ko'medi'ist ko'med'i'ist
komedi'ist ko'medi'ist ko'med'i'ist kom'ed'i'ist
komedi'verk'ist komedi'ver'kist ko'medi'verk'ist
komedon kom'ed'on kom'e'don ko'med'on
komedon'ac kom'e'donac kom'ed'on'ac ko'med'on'ac
komelin kom'e'lin ko'mel'in ko'meli'n
komelin'ac ko'mel'in'ac ko'meli'n'ac kom'e'lin'ac
komenc'a'grad komenc'agr'ad
komenc'e'majuskl komenc'em'a'j'uskl
komenc'et kom'en'cet
komenc'ig'ant ko'menci'gant
komenc'ist kom'en'cist
komenc'o'punkt komenc'op'unkt
komenc'ot'ag komenc'o'tag
koment ko'ment
koment'ad ko'ment'ad
koment'ar ko'ment'ar
koment'at ko'ment'at
koment'aĵ ko'ment'aĵ
koment'et ko'ment'et
koment'int kom'en'tint
koment'ist ko'ment'ist
koment'ist'in ko'ment'ist'in
koment'it ko'ment'it
koment'iĝ ko'ment'iĝ
komentari koment'ari
komentari'ad koment'ari'ad
komentari'at koment'ari'at
komentari'et koment'ari'et
komentari'ind koment'ari'ind
komentari'ist koment'ari'ist
komerc kom'erc
komerc'a'ĉant komerc'aĉ'ant
komerc'ad kom'erc'ad
komerc'ag kom'erc'ag
komerc'ant kom'erc'ant
komerc'at kom'erc'at
komerc'aĉ kom'erc'aĉ
komerc'aĉ'ig'it kom'erc'aĉ'ig'it
komerc'aĵ kom'erc'aĵ
komerc'dom kom'erc'dom
komerc'ebl kom'erc'ebl
komerc'egist komerc'e'gist
komerc'ej kom'erc'ej
komerc'ekonomi komerc'ekonom'i
komerc'en'spez kom'er'cens'pez
komerc'entrepren komerc'entre'pren kom'er'centr'e'pren
komerc'et ko'mer'cet
komerc'firma komerc'firm'a
komerc'i'star komerc'ist'ar kom'er'cist'ar
komerc'ig kom'erc'ig
komerc'ig'ebl kom'erc'ig'ebl
komerc'ig'it kom'erc'ig'it
komerc'ism kom'erc'ism
komerc'ist kom'er'cist
komerc'ist'edz'in kom'er'cist'edz'in
komerc'ist'id kom'er'cist'id
komerc'ist'in kom'er'cistin kom'er'cist'in
komerc'ist'tip kom'er'cist'tip
komerc'it ko'mer'cit
komerc'komisi'it komerc'ko'misi'it
komerc'kon'silan'edz'in komerc'konsil'an'edz'in
komerc'konsil'an komerc'kon'silan
komerc'kvartal komerc'kvart'al
komerc'o'fak kom'erc'o'fak
komerc'o'spac komerc'os'pac
komerc'o'ŝip'ar komerc'o'ŝi'par
komerc'od'om kom'erc'od'om
komerc'ofic'ist komerc'o'fi'cist
komerc'ok'a'fe'j kom'erc'ok'a'fe'j
komerc'operac komerc'oper'ac
komerc'partner komerc'part'ner
komerc'stimul komerc'stim'ul
komerc'ta'skit komerc'task'it
komerc'traktat komerc'trakt'at
komerc'ul kom'erc'ul
komet kom'et ko'met
komfort kom'fort
komfort'am kom'fort'am kom'for'tam
komfort'ant kom'fort'ant
komfort'aspekt komfort'a'spekt
komfort'aĵ kom'fort'aĵ
komfort'ec kom'fort'ec
komfort'eg kom'for'teg kom'fort'eg
komfort'ej kom'fort'ej
komfort'em kom'for'tem kom'fort'em
komfort'i'gant komfort'ig'ant kom'fort'ig'ant
komfort'ig kom'fort'ig
komfort'ig kom'fort'ig kom'for'tig
komfort'ig'ad kom'fort'ig'ad kom'for'tig'ad
komfort'ig'at kom'fort'ig'at kom'for'tig'at
komfort'ig'aĵ kom'for'tig'aĵ kom'fort'ig'aĵ
komfort'ig'et kom'for'tig'et kom'fort'ig'et
komfort'ig'int kom'fort'ig'int kom'for'tig'int
komfort'ig'it kom'fort'ig'it kom'for'tig'it
komfort'il kom'fort'il
komfort'ist kom'fort'ist
komfort'iĝ kom'fort'iĝ
komfort'od'on kom'fort'od'on
komfort'zon kom'fort'zon
komi kom'i ko'mi
komi'kist komik'ist
komi'kul komik'ul kom'ik'ul
komi'land ko'mil'and
komi'ta'tanin komitat'an'in
komifor komi'for kom'i'for
komik kom'ik
komik'aspekt komik'a'spekt
komik'aĵ kom'ik'aĵ
komik'ec kom'ik'ec
komik'eg kom'ik'eg
komik'ig kom'ik'ig
komik'nom kom'ik'nom
komiks ko'miks
komiks'bild ko'miks'bild
komiks'bild'ar ko'miks'bild'ar
komiks'op'aĝ ko'miks'op'aĝ
komisar ko'mis'ar
komisar kom'is'ar ko'mis'ar
komisar'ej kom'is'are'j ko'mis'are'j
komisar'in komi'sari'n
komisariat komi'sari'at
komisi ko'misi
komisi komi'si ko'misi
komisi'ant komi'si'ant ko'misi'ant
komisi'at komi'si'at ko'misi'at
komisi'bub ko'misi'bub komi'si'bub
komisi'ej komi'si'ej ko'misi'ej
komisi'et ko'misi'et komi'si'et
komisi'int komi'si'int ko'misi'int
komisi'ist komi'si'ist ko'misi'ist
komisi'it komi'si'it ko'misi'it
komisi'it'ar ko'misi'it'ar komi'si'it'ar
komisi'it'ej komi'si'it'ej ko'misi'it'ej
komisi'it'in komi'si'it'in ko'misi'it'in
komisi'iĝ ko'misi'iĝ komi'si'iĝ
komisi'ot komi'si'ot ko'misi'ot
komisi'pag komi'si'pag ko'misi'pag
komisi'ul ko'misi'ul
komision komi'sion komisi'on
komision komi'sion komisi'on ko'misi'on
komision'an komisi'onan komi'sion'an
komision'an'in komisi'onan'in komi'sion'an'in
komision'estr komi'sion'estr komisi'on'estr
komision'prezid'ant komisi'on'prezid'ant
komision'ul komi'sion'ul komisi'on'ul ko'misi'on'ul
komisur ko'misur komi'sur
komitat ko'mit'at
komitat kom'it'at ko'mit'at
komitat'an komi'ta'tan
komitat'an komi'ta'tan ko'mit'at'an
komitat'an'ec komi'ta'tan'ec ko'mit'at'an'ec
komitat'an'ig'at komi'ta'tan'ig'at
komitat'an'iĝ komi'ta'tan'iĝ ko'mit'at'an'iĝ
komitat'ej ko'mit'at'ej kom'it'at'ej komi'ta'te'j
komitat'kun'sid ko'mit'at'kun'sid
komitat'kun'ven ko'mit'at'kun'ven
komiz kom'iz
komiz'ec kom'iz'ec
komiz'in kom'iz'in
komoci ko'moci
komoci ko'moci kom'o'ci
komoci'it ko'moci'it kom'o'ci'it
komod ko'mod kom'od
komod'et ko'mod'et kom'od'et
komodor komod'or kom'odor
komor ko'mor
komor kom'or ko'mor
kompakt kom'pakt
kompakt'aĵ kom'pakt'aĵ
kompakt'disk kom'pakt'disk
kompakt'disk'il kom'pakt'disk'il
kompakt'ec kom'pakt'ec
kompakt'ig kom'pakt'ig kom'pak'tig
kompakt'ig'aĵ kom'pak'tig'aĵ kom'pakt'ig'aĵ
kompakt'ig'il kom'pakt'ig'il kom'pak'tig'il
kompakt'iĝ kom'pakt'iĝ
kompan kom'pan
kompan'ec kom'pan'ec
kompan'iĝ kom'pan'iĝ
kompan'ul kom'pan'ul
kompani kompan'i kom'pan'i
kompani'an kompan'ia'n
kompani'an kompan'ia'n kom'pan'ia'n
kompani'an'in kompan'ia'ni'n kom'pan'ia'ni'n
kompani'ig'it kompan'i'ig'it kom'pan'i'ig'it
kompani'ist kompan'i'ist kom'pan'i'ist
kompani'iĝ kompan'i'iĝ kom'pan'i'iĝ
kompani'n kompan'in kom'pan'in
kompar kom'par
kompar'ant kom'par'ant
kompar'ar kom'par'ar
kompar'at kom'par'at
kompar'at'aĵ kom'par'at'aĵ
kompar'aĵ kom'par'aĵ
kompar'ebl kom'par'ebl
kompar'ebl'aĵ kom'par'ebl'aĵ
kompar'ind kom'par'ind
kompar'int kom'par'int
kompar'it kom'par'it
kompar'it'aĵ kom'par'it'aĵ
kompar'iĝ kom'par'iĝ
kompar'metod kom'parm'et'od
kompar'model kom'parm'od'el
komparaci kompar'ac'i kom'para'ci
komparativ kompar'at'iv
komparti kom'parti
komparti'an kom'parti'an kompar'tia'n
kompas kom'pas
kompas'direkt kompas'di'rekt
kompas'kart kom'pask'art
kompas'mon'tril kompas'montr'il
kompas'uj kom'pas'uj
kompat kom'pat
kompat'ad kom'pat'ad
kompat'ag kom'pat'ag
kompat'ant kom'pat'ant
kompat'at kom'patat kom'pat'at
kompat'ec kom'pat'ec
kompat'eg kom'pat'eg
kompat'eg'ind kom'pat'eg'ind
kompat'em kom'pat'em
kompat'em'ec kom'pat'em'ec
kompat'ig kom'pat'ig
kompat'ig'int kom'pat'ig'int
kompat'ind'ul'in kom'patin'du'lin kom'pati'n'du'lin
kompat'it kom'pat'it
kompat'iĝ kom'pat'iĝ
kompat'iĝ'int kom'pat'iĝ'int
kompat'o'plen kompat'op'len kom'pat'op'len
kompat'o'vek kompat'ov'ek kom'pat'ov'ek
kompat'on'vek kom'pat'on'vek
kompat'plen kom'pat'plen
kompat'sent kom'pat'sent
kompat'ton kom'pat'ton
kompat'vek kom'pat'vek
kompat'vort kom'pat'vort
kompendi kom'pend'i
kompendi kom'pend'i kom'pen'di
kompendi'ig kom'pen'di'ig kom'pend'i'ig
kompens kom'pens
kompens'ad kom'pen'sad kom'pens'ad
kompens'ant kom'pens'ant
kompens'at kom'pen'sat kom'pens'at
kompens'aĵ kom'pens'aĵ
kompens'ebl kom'pens'ebl
kompens'il kom'pens'il
kompens'it kom'pens'it
kompens'iĝ kom'pens'iĝ
kompens'mas kom'pens'mas
kompens'metod kom'pens'metod
kompens'mon kom'pens'mon
kompens'o'metod kompens'om'et'od kom'pens'om'et'od
kompens'o'pag kompens'op'ag kom'pens'op'ag
kompens'op'ov kompens'o'pov kom'pens'op'ov
kompens'pag kom'pens'pag
kompens'postul kompens'post'ul kom'pens'postul
kompens'sistem kom'pens'sistem
kompetent kom'pet'ent
kompetent'ec kom'pet'ent'ec
kompetent'eg kom'pet'en'teg
kompetent'ig kom'pet'en'tig
kompetent'ul kom'pet'en'tul
kompetent'ul'in kom'pet'en'tuli'n
kompil kom'pil
kompil'ad kom'pilad kom'pil'ad kom'pi'lad
kompil'ant kom'pi'lant kom'pil'ant
kompil'at kom'pi'lat kom'pil'at
kompil'aĉ kom'pi'laĉ kom'pil'aĉ
kompil'aĵ kom'pil'aĵ
kompil'ebl kom'pil'ebl
kompil'ig kom'pi'lig kom'pil'ig
kompil'int kom'pil'int
kompil'ist kom'pi'list kom'pil'ist
kompil'it kom'pil'it kom'pi'lit
kompil'iĝ kom'pil'iĝ
kompil'ot kom'pilot kom'pil'ot
kompiler kompil'er
kompleks kom'pleks
kompleks'ampleks kom'pleks'ampleks
kompleks'aĵ kom'pleks'aĵ
kompleks'ec kom'pleks'ec
kompleks'eg kom'pleks'eg
kompleks'iĝ kom'pleks'iĝ
kompleks'op'len kompleks'o'plen kom'pleks'op'len
kompleks'verb kom'pleks'verb
kompleksi kompleks'i kom'pleks'i
komplet kom'plet
komplet'aĵ kom'plet'aĵ
komplet'ec kom'plet'ec
komplet'et kom'plet'et
komplet'i'gant komplet'ig'ant kom'plet'ig'ant
komplet'i'gist komplet'ig'ist kom'plet'ig'ist
komplet'ig kom'plet'ig
komplet'ig'ad kom'plet'ig'ad
komplet'ig'at kom'plet'ig'at
komplet'ig'aĵ kom'plet'ig'aĵ
komplet'ig'ebl kom'plet'ig'ebl
komplet'ig'end kom'plet'ig'end
komplet'ig'int kom'plet'ig'int
komplet'ig'it kom'plet'ig'it
komplet'ig'ot kom'plet'ig'ot
komplet'ism kom'plet'ism
komplet'iĝ kom'plet'iĝ
komplet'manĝ kom'plet'manĝ
komplet'sorb kom'plet'sorb
kompletiv komplet'iv kom'plet'iv
kompletori kom'pletor'i komplet'or'i
komplic'ar kom'pli'car
komplik kom'plik
komplik'ad kom'plik'ad kom'pli'kad
komplik'ant kom'pli'kant kom'plik'ant
komplik'aĵ kom'plik'aĵ
komplik'ec kom'plik'ec
komplik'eg kom'plik'eg
komplik'form kom'plik'form
komplik'ig kom'plik'ig
komplik'it kom'plik'it
komplik'it'ec kom'plik'it'ec
komplik'iĝ kom'plik'iĝ
komplik'iĝ'ant kom'plik'iĝ'ant
komplik'o'hav kom'plik'o'hav kom'pli'ko'hav
komplik'o'teori komplik'ot'e'or'i kom'plik'ot'e'or'i
komplik'ul kom'pli'kul kom'plik'ul
kompliment kom'pli'ment
kompliment'ant kom'pli'ment'ant
kompliment'em kom'pli'ment'em
kompliment'et kom'pli'ment'et
kompliment'int kom'pli'ment'int
komplot kom'plot
komplot'ad kom'plot'ad
komplot'ant kom'plot'ant
komplot'anti'n kom'plot'anti'n
komplot'aĵ kom'plot'aĵ
komplot'ej kom'plot'ej
komplot'em kom'plot'em
komplot'int kom'plot'int
komplot'ism kom'plot'ism
komplot'ist kom'plot'ist
komplot'it kom'plot'it
komplot'o'teori komplot'ot'e'or'i kom'plot'ot'e'or'i
kompon kom'po'n
kompon'ad kom'po'n'ad
kompon'at kom'po'n'at
kompon'aĵ kom'po'n'aĵ
kompon'ist'o'generaci kompon'ist'o'gener'ac'i
kompon'it kom'po'nit
kompon'kapabl kom'po'n'kapabl
kompost kom'post
kompost'ad kom'post'ad
kompost'are kom'post'are kom'po'star'e
kompost'at kom'post'at kom'po'stat
kompost'aĵ kom'post'aĵ
kompost'aĵ'kontrol'ist kompost'aĵ'kontr'ol'ist
kompost'ej kom'post'ej
kompost'el kom'po'stel
kompost'el kom'post'el kom'po'stel
kompost'erar kom'post'erar kom'po'ster'ar
kompost'il kom'po'stil kom'post'il
kompost'ist kom'post'ist
kompost'it kom'post'it
kompost'it'aĵ kom'post'it'aĵ
kompost'korekt'aĵ kom'post'korekt'aĵ kompost'ko'rekt'aĵ
kompost'material kompost'materi'al
kompost'maŝin kom'post'maŝin
kompost'o'kontrol kompost'ok'ont'rol kompost'o'kontr'ol
kompost'teknik kompost'te'knik kom'post'teknik
kompost'uj kom'post'uj
kompot kom'pot
kompozici kom'pozici
kompozici kom'pozici kom'poz'ic'i
kompozit kom'poz'it
kompoŝt kom'poŝt
kompoŝt'at kom'poŝt'at kom'po'ŝtat
kompoŝt'ej kom'poŝt'ej kom'poŝ'te'j
kompoŝt'ig kom'poŝ'tig kom'poŝt'ig
kompoŝt'uj kom'poŝt'uj
kompoŝt'uj kom'poŝt'uj kom'poŝ'tuj
kompren kom'pren
kompren kom'pren kom'pre'n
kompren'ad kom'pren'ad
kompren'ant kom'pren'ant
kompren'at kom'pren'at
kompren'at'ec kom'pren'at'ec
kompren'aĵ kom'pren'aĵ kom'pre'n'aĵ
kompren'ebl kom'pren'ebl
kompren'ebl'ec kom'pren'ebl'ec
kompren'ebl'ig kom'pren'ebl'ig
kompren'ebl'ig'it kom'pren'ebl'ig'it
kompren'ec kom'pren'ec
kompren'em kom'pren'em
kompren'em'ec kom'pren'em'ec
kompren'end kom'pren'end
kompren'et kom'pren'et
kompren'et kom'pren'et kom'pre'net
kompren'i'gant kompren'ig'ant kom'pren'ig'ant
kompren'ig kom'pren'ig
kompren'ig'ad kom'pren'ig'ad
kompren'ig'ebl kom'pren'ig'ebl
kompren'ig'int kom'pren'ig'int
kompren'il kom'pren'il
kompren'int kom'pren'int
kompren'it kom'pren'it
kompren'iĝ kom'pren'iĝ
kompren'iĝ'ad kom'pren'iĝ'ad
kompren'iĝ'il kom'pren'iĝ'il
kompren'kapabl kom'pren'kapabl
kompren'manier kompren'mani'er kom'pren'manier
kompren'neni'iĝ kom'pren'neni'iĝ
kompren'o'ŝajn'ig kom'pren'o'ŝajn'ig
kompren'ont kom'pren'ont
kompren'ot kom'pren'ot
kompren'ot kom'pren'ot kom'pre'not
kompren'plen kom'pren'plen
kompren'pov kom'pren'pov kom'pre'n'pov
kompren'pov'ant kompren'po'vant kom'pren'pov'ant
kompren'problem kom'pren'problem
kompren'ul kom'pre'nul kom'pren'ul
kompres kom'pres
kompresor kompres'or kom'pres'or
kompromis kom'pro'mis
kompromis'em kom'pro'mi'sem kom'pro'mis'em
kompromis'model kompromis'mod'el kom'pro'mis'model
kompromis'ul kom'pro'mi'sul kom'pro'mis'ul
kompromit kom'pro'mit
kompromit'ad kom'pro'mit'ad
kompromit'ant kom'pro'mit'ant
kompromit'at kom'pro'mit'at
kompromit'it kom'pro'mit'it kom'pro'mi'tit
kompromit'iĝ kom'pro'mit'iĝ
kompuls kom'puls
kompuls'o'pag kompuls'op'ag kom'puls'op'ag
kompulsi kompuls'i kom'puls'i
kompund kom'pund
komput kom'put
komput'ad kom'put'ad
komput'ant kom'put'ant
komput'ebl kom'put'ebl
komput'ej kom'put'ej
komput'i'kist komput'ik'ist
komput'i'lar komput'il'ar kom'put'il'ar
komput'ik kom'put'ik
komput'ik'aĵ kom'put'ik'aĵ
komput'il kom'put'il
komput'il'ad komput'i'lad kom'put'il'ad
komput'il'adres komput'il'a'dres
komput'il'ant komput'i'lant
komput'il'baz kom'put'il'baz
komput'il'estr komput'i'lestr
komput'il'fak kom'put'il'fak
komput'il'inform komput'ili'n'form
komput'il'pec kom'put'il'pec
komput'il'posed'ant komput'il'po'se'dant
komput'il'program komput'il'pro'gram
komput'il'rab kom'put'il'rab
komput'il'rok kom'put'il'rok
komput'il'skatol komput'il'skat'ol
komput'il'um kom'put'il'um
komput'il'um'ad komput'i'lum'ad kom'put'il'um'ad
komput'il'uz'ant komput'i'luz'ant kom'put'il'uz'ant
komput'il'ven'dist komput'il'vend'ist
komput'ile'j kom'put'ile'j
komput'ile'kran komput'il'ekran
komput'in kom'putin kom'put'in
komput'ist kom'put'ist
komput'iv kom'put'iv
komput'kapacit kom'put'kapacit
komput'lingv'i'stik komput'lingv'ist'ik
komput'o'pret komput'op'ret
komput'op'ov komput'o'pov kom'put'op'ov
komput'program komput'pro'gram
komput'teknik komput'te'knik
komputor komput'or kom'putor
komsomol kom'som'ol
komsomol'an kom'som'ol'an
komsomol'an'in kom'som'o'lani'n
komsomol'ĉel kom'som'ol'ĉel
komtang kom'tang
komun kom'u'n
komun kom'u'n ko'mu'n
komun'afrik kom'u'n'afrik
komun'akord komun'a'kord
komun'e'hom kom'u'ne'hom
komun'ej kom'u'ne'j
komun'ej'an kom'u'ne'ja'n
komun'hav kom'u'n'hav
komun'hom kom'u'n'hom
komun'ide'ar komuni'de'ar kom'uni'de'ar
komun'inter'konsent komuni'n'ter'konsent
komun'ism'em kom'u'nis'mem
komun'jur kom'u'n'jur
komun'karakteriz komun'karakter'iz
komun'lingv kom'u'n'lingv
komun'lingv'iĝ'ad kom'u'n'lingv'iĝ'ad
komun'lingv'um kom'u'n'lingv'um
komun'loĝ'ej kom'u'n'loĝ'ej
komun'manĝ'ej kom'u'n'manĝ'ej
komun'on kom'u'non
komun'regn'ar komun'reg'n'ar kom'u'n'regn'ar
komun'ul kom'u'nul
komun'um kom'u'num
komun'um'agent'ej komun'um'a'gent'ej
komun'um'an kom'unu'man komun'u'man kom'u'num'an
komun'um'aĵ kom'u'num'aĵ
komun'um'ism kom'u'num'ism
komun'um'ist kom'u'num'ist
komun'um'sub'ten kom'u'num'sub'ten
komun'util kom'unut'il
komunaĵ komun'aĵ kom'u'n'aĵ
komuni komun'i kom'uni
komuni'ad kom'uni'ad
komuni'ant kom'uni'ant
komuni'help'ant komun'i'help'ant
komuni'iĝ komun'i'iĝ kom'uni'iĝ
komuni'iĝ'ant komun'i'iĝ'ant kom'uni'iĝ'ant
komuni'kad'kabl komunik'ad'kabl komun'ik'ad'kabl
komuni'kad'problem komunik'ad'problem
komuni'kat komunik'at komun'ik'at
komuni'kil'ar komunik'il'ar komun'ik'il'ar
komuni'kil'ej komunik'ile'j komun'ik'ile'j
komuni'kist komunik'ist komun'ik'ist
komuni'kit komunik'it komun'ik'it
komuni'kul komunik'ul komun'ik'ul
komuni'stam'ik komun'ist'amik
komuni'star komun'ist'ar
komunik komun'ik
komunik'ad komuni'kad komun'ik'ad
komunik'ad'centr komuni'kad'centr komun'ik'ad'centr
komunik'ad'ebl komuni'kad'ebl komun'ik'ad'ebl
komunik'ad'ist komun'ik'ad'ist
komunik'ad'kibernetik komuni'kad'kibernetik
komunik'ad'magnat komuni'kadm'agnat
komunik'ad'politik komuni'kad'politik
komunik'ad'skip komuni'kad'skip komun'ik'ad'skip
komunik'ad'stud'ant komuni'kad'stud'ant komun'ik'ad'stud'ant
komunik'ad'teknik komuni'kad'teknik
komunik'ant komuni'kant komun'ik'ant
komunik'aĵ komun'ik'aĵ
komunik'ebl komun'ik'ebl
komunik'efik komun'ik'efik komuni'ke'fik
komunik'ej komuni'ke'j komun'ik'ej
komunik'em komun'ik'em
komunik'entrepren komuni'kent'rep'ren
komunik'flu komun'ik'flu
komunik'ig komun'ik'ig
komunik'ig'ant komun'ik'ig'ant
komunik'ig'at komun'ik'ig'at
komunik'il komuni'kil komun'ik'il
komunik'int komun'ik'int
komunik'iĝ komun'ik'iĝ
komunik'iĝ'ad komun'ik'iĝ'ad
komunik'iĝ'ant komun'ik'iĝ'ant
komunik'iĝ'ej komun'ik'iĝ'ej
komunik'iĝ'em komun'ik'iĝ'em
komunik'iĝ'ont komun'ik'iĝ'ont
komunik'kanal komun'ik'kanal
komunik'lig komun'ik'lig
komunik'lingv komun'ik'lingv
komunik'o'metod komuni'komet'od komunik'om'et'od komun'ik'om'et'od
komunik'plan komun'ik'plan
komunik'pont komun'ik'pont
komunik'regul komun'ik'regul komuni'kre'gul
komunik'rimed komun'ik'rimed komuni'krim'ed
komunik'sign kom'uniks'ig'n
komunik'teori kom'u'nikte'or'i
komunik'voj komun'ik'voj
komunik'ĉambr komun'ik'ĉambr
komut kom'ut ko'mut
komut'ebl kom'ut'ebl ko'mut'ebl
komut'ist ko'mut'ist kom'ut'ist
komutator komut'ator
kon ko'n
kon'a'tem kon'at'em
kon'a'tig'at kon'at'ig'at
kon'a'tig'it kon'at'ig'it
kon'a'tin kon'at'in
kon'a'tul kon'at'ul
kon'ad ko'n'ad
kon'akir kon'a'kir
kon'ar ko'n'ar
kon'at ko'n'at
kon'at'ar kon'a'tar
kon'at'aĵ ko'n'at'aĵ
kon'at'ec ko'n'at'ec
kon'at'i'gant kon'at'ig'ant kon'a'tig'ant
kon'at'ig kon'a'tig
kon'at'ig kon'a'tig ko'n'at'ig
kon'at'ig'ad kon'a'tig'ad ko'n'at'ig'ad
kon'at'iĝ ko'n'at'iĝ
kon'at'iĝ'ad ko'n'at'iĝ'ad
kon'at'ul'ar kon'at'u'lar kon'a'tul'ar
kon'at'ul'in kon'a'tul'in kon'at'u'lin kon'a'tuli'n
kon'aĵ ko'n'aĵ
kon'centrant koncentr'ant kon'centr'ant
kon'drom kondr'om
kon'dukat konduk'at
kon'duktil'ar kondukt'il'ar
kon'ekto'punkt konekt'o'punkt konekt'op'unkt
kon'ekto'skem konekt'o'skem
kon'ekto'ŝrank konekt'o'ŝrank
kon'fitis'tin konfit'is'tin konfit'ist'in kon'fi'tis'tin
kon'fuzi'ĝem konfuz'iĝ'em konfuz'i'ĝem
kon'go'kolor'aĵ kon'go'kol'or'aĵ
kon'go'lan kon'gol'an
kon'gol'an'dan kon'go'lan'dan kon'go'land'an kon'gol'and'an
kon'gol'and kon'go'land
kon'greg'ac kongr'eg'ac
kon'hav ko'n'hav
kon'it'aĵ ko'nit'aĵ
kon'kerat konk'erat konker'at
kon'o'baz kon'ob'az
kon'ologi kon'olog'i kon'o'log'i
kon'sakr'ad kon'sak'rad
kon'servil konserv'il kon'serv'il
kon'siderit konsider'it kon'sider'it
kon'silan konsil'an kon'si'lan
kon'silan'ej konsil'an'ej kon'si'lan'ej
kon'silan'tar'an konsil'ant'ara'n kon'si'lant'ara'n
kon'silan'tin konsil'anti'n
kon'spirant konspir'ant
kon'spirant'ar konspir'ant'ar
kon'spiro'rakont konspir'o'rakont konspir'or'a'kont
kon'sumo'fal konsum'o'fal kon'sum'o'fal
kon'sumo'pint konsum'o'pint
kon'tel'tir kont'el'tir
kon'tel'tir'print'il kont'el'tir'print'il
kon'tin kont'in
kon'tis'tin kont'ist'in kont'is'tin
kon'tora'port kontor'a'port kont'o'raport
kon'traktat kontrakt'at
kon'tul kont'ul
kon'vertig konvert'ig kon'vert'ig
konakri kon'a'kri kon'akr'i
konced kon'ced
konced'ant kon'ced'ant
konced'em kon'ced'em
konced'int kon'ced'int
konced'it kon'ced'it
koncentr kon'centr
koncentr'ad kon'centr'ad
koncentr'ad kon'centr'ad kon'cent'rad
koncentr'at kon'cent'rat kon'centr'at
koncentr'aĵ kon'centr'aĵ
koncentr'ec kon'centr'ec
koncentr'ej kon'centr'ej
koncentr'em kon'centr'em
koncentr'ig kon'centr'ig
koncentr'ig kon'centr'ig kon'cent'rig
koncentr'ig'ant koncentr'i'gant kon'centr'ig'ant kon'cent'rig'ant
koncentr'ig'at kon'cent'rig'at kon'centr'ig'at
koncentr'ig'it kon'cent'rig'it kon'centr'ig'it
koncentr'int kon'centr'int
koncentr'it kon'cent'rit kon'centr'it
koncentr'it'aĵ kon'centr'it'aĵ kon'cent'rit'aĵ
koncentr'it'ec kon'cent'rit'ec kon'centr'it'ec
koncentr'iĝ kon'centr'iĝ
koncentr'iĝ'ant kon'centr'iĝ'ant
koncentr'iĝ'em kon'centr'iĝ'em
koncentr'iĝ'int kon'centr'iĝ'int
koncept'ar kon'cep'tar
koncept'ig kon'cep'tig
koncept'int kon'cep'tint
koncept'it kon'cep'tit
koncept'o'par koncept'op'ar kon'cep'top'ar
koncern'at'in koncern'a'tin
koncern'i'gant koncern'ig'ant
koncert kon'cert
koncert'ant kon'cert'ant
koncert'ari kon'cert'ari
koncert'aĵ kon'cert'aĵ
koncert'boat kon'cert'boat
koncert'ej kon'cert'ej
koncert'fort kon'cert'fort
koncert'hal kon'cert'hal
koncert'ist kon'cert'ist
koncert'kaf'ej kon'cert'kaf'ej
koncert'lud kon'cert'lud
koncert'majstr kon'cert'majstr
koncert'o'kaf'ej koncert'ok'a'fe'j kon'cert'ok'a'fe'j
koncert'o'seri koncert'os'er'i kon'cert'os'er'i
koncert'pian kon'cert'pian
koncert'salon kon'cert'salon
koncert'seri kon'cert'seri
koncert'um kon'cert'um
koncert'vic kon'cert'vic
koncert'vojaĝ kon'cert'vojaĝ
koncertin koncert'in kon'certi'n
koncesi'avid koncesi'a'vid
koncili kon'cili
koncili'an kon'cili'an kon'ci'lian
koncip kon'cip
koncip'ad kon'cip'ad kon'ci'pad
koncip'ant kon'cip'ant
koncip'int kon'cip'int kon'ci'pint
koncip'it kon'ci'pit
koncip'it kon'cip'it kon'ci'pit
koncip'it'ec kon'ci'pit'ec kon'cip'it'ec
koncip'iĝ kon'cip'iĝ
koncip'o'prevent koncip'op'rev'ent
koncip'ot'ec kon'cip'ot'ec kon'ci'pot'ec
konciz'i'gant konciz'ig'ant
kondamn kon'damn
kondamn'ad kon'damn'ad
kondamn'ant kon'damn'ant
kondamn'at kon'damn'at
kondamn'ebl kon'damn'ebl
kondamn'ec kon'damn'ec
kondamn'end kon'damn'end
kondamn'ig kon'damn'ig
kondamn'il kon'damn'il
kondamn'ind kon'damn'ind
kondamn'int kon'damn'int
kondamn'ist kon'damn'ist
kondamn'it kon'damn'it
kondamn'it'aĵ kon'damn'it'aĵ
kondamn'it'ej kon'damn'it'ej
kondamn'it'in kon'damn'it'in
kondamn'it'ul kon'damn'it'ul
kondamn'iĝ kon'damn'iĝ
kondamn'ont kon'damn'ont
kondamn'ot kon'dam'not kon'damn'ot
kondamn'ot kon'damn'ot
kondens kon'dens
kondens'ad kon'dens'ad kon'de'n'sad
kondens'aĵ kon'dens'aĵ
kondens'il kon'dens'il
kondens'it kon'dens'it kon'de'n'sit
kondens'iĝ kon'dens'iĝ
kondensator kondens'ator kon'dens'ator
kondensor kondens'or kon'dens'or
kondicional kon'di'cion'al
kondil kon'dil
kondilartr kondil'artr
kondilom k