Vortludoj

Plimultaj vortludoj estas facile kompreneblaj de homo, sed ne de komputilo. Fakte, komputilo malkovras amason da plursignifaj vortoj, eĉ se por homo ili evidente estas sensignifaj.

Komencanto pri Esperanto ne ĉiam konas la radikon uzatan en certa kunmetaĵo, sed li ja povas koni la aliajn eblajn radikojn. Pro tio indas foje uzi 'signon en kumetaĵoj, por malambiguigi vorton.
Oni povus ankaŭ uzi metodon komputilistan : senTema, sentEma, diAmanto

aaron'id a'aron'id a'ar'on'id
abak a'bak
abandon a'ban'don a'band'on
abandon'it a'ban'don'it
abat a'bat
abat'ec a'bat'ec
abat'ej a'bat'ej a'ba'te'j
abat'in a'ba'tin a'bat'in
abatis abat'is a'bat'is a'ba'tis
abazi a'baz'i
abeb a'beb
abel a'bel
abel'an a'bel'an a'be'lan a'bela'n
abel'ar a'bel'ar a'be'lar
abelard abel'ard a'be'lard a'bel'ard
abel'bred a'bel'bred
abel'bred'ad a'bel'bred'ad
abel'ĉel a'bel'ĉel
abel'ĉel'ar abel'ĉe'lar a'bel'ĉel'ar
abel'dom a'bel'dom
abel'ej a'bel'ej a'be'le'j
abel'et a'be'let a'bel'et
abel'in a'be'lin a'bel'in
abel'ist a'be'list a'bel'ist
abel'kest a'bel'kest
abel'koloni a'bel'koloni abel'kol'oni abel'kolon'i
abel'korb a'bel'korb
abel'korp a'bel'korp
abel'kultur a'bel'kultur abel'kult'ur abel'kul'tur
abel'kultur'ist abel'kul'turist
abel'miel a'bel'miel
abel'migr a'bel'migr
abel'organiz'aĵ abel'organ'iz'aĵ
abel'pan a'bel'pan
abel'produkt abel'pro'dukt
abel're'ĝin abel'reĝ'in a'bel'reĝ'in
abel'terapi abel'tera'pi a'belt'era'pi
abel'uj a'bel'uj a'be'lu'j
abel'uj'ar abel'u'jar a'bel'uj'ar
abel'uj'form a'bel'uj'form
abel'ul a'bel'ul a'be'lul
abel'vaks a'bel'vaks
abel'venen abel'ven'en a'bel'venen
abel'zum'ad a'bel'zum'ad
aberaci a'be'raci a'ber'ac'i
aberaci'int a'be'raci'int a'ber'ac'i'int
abevili a'be'vil'i
abi a'bi
abi'ar a'bi'ar
abi'ar'bar abi'arb'ar
abi'et a'bi'et
abi'famili abi'fa'mili
abi'konus a'bi'konus abi'kon'us
abi'lign abi'lig'n a'bil'ig'n
abimeleĥ abi'mel'eĥ a'bi'mel'eĥ
abi'ob'ranĉ abi'o'branĉ
abi'ob'ranĉ'et abi'o'branĉ'et
abiogenez abi'o'genez a'bio'genez
abi'o'pice a'bio'pice abi'o'pic'e
abi'o'sem a'bio'sem abi'os'em a'bi'os'em
abi'sem a'bis'em a'bi'sem
abisen abi'sen a'bis'en a'bi'sen
abiseni abisen'i abi'sen'i a'bis'en'i a'bi'sen'i
abisen'uj abi'sen'uj a'bis'enu'j
abism'o'rand abism'or'and
abi'stang a'bis'tang
abiturient a'bit'uri'ent abi'tur'i'ent
abiturient'iĝ a'bit'uri'ent'iĝ abi'tur'i'ent'iĝ
abiturient'in abi'tur'i'ent'in a'bit'uri'ent'in abi'tur'ie'n'tin
abiturient'kandidat abiturient'kandi'dat abiturient'kandid'at
ablativ a'blat'iv
abol a'bol
abol'ad a'bol'ad a'bo'lad
abol'ant a'bo'lant a'bol'ant
abol'end a'bol'end
abolici a'bo'lici abol'ic'i a'bo'lic'i a'bol'ic'i
abolici'iĝ abol'ic'i'iĝ a'bo'lici'iĝ a'bo'lic'i'iĝ a'bol'ic'i'iĝ
abolici'ist'in abol'ic'i'ist'in a'bo'lici'ist'in a'bol'ic'i'ist'in
abolici'it abol'ic'i'it a'bo'lici'it a'bol'ic'i'it a'bo'lic'i'it
abol'ind a'bol'ind a'bo'lind
abol'ism a'bol'ism
abol'ist a'bol'ist a'bo'list
abol'it a'bol'it a'bo'lit
abomas a'bo'mas
abomen'ad a'bo'menad
abomen'ind'ec abomen'in'dec
abomen'indig abomen'in'dig abomen'ind'ig
abomen'sent a'bo'mens'ent
abon a'bon a'bo'n
abon'ad a'bon'ad a'bo'n'ad
abon'ant a'bon'ant
abon'ant'ar a'bon'ant'ar
abon'at a'bon'at a'bo'n'at
abon'baz'it a'bon'baz'it
abon'bilet abon'bil'et a'bon'bilet
abon'ebl a'bon'ebl
abon'ej a'bon'ej a'bo'ne'j
abon'help a'bon'help a'bo'n'help
abon'ig a'bon'ig
abon'il a'bon'il a'bo'nil
abon'ind a'bon'ind
abon'int a'bon'int
a'bonit abon'it a'bo'nit a'bon'it
abon'kart a'bon'kart
abon'klub a'bon'klub
abon'kondiĉ a'bon'kondiĉ
abon'kost a'bon'kost
abon'kotiz a'bon'kotiz abon'kot'iz
abon'land a'bon'land
abon'list a'bon'list
abon'mon a'bon'mon a'bo'n'mon
abon'nombr a'bon'nombr a'bonn'ombr abon'n'ombr
abon'ont a'bon'ont
abon'pag a'bon'pag
abon'period a'bon'period
abon'pet a'bon'pet a'bo'n'pet
abon'prez a'bon'prez
abon'pri'zorg a'bon'pri'zorg
abon'serv a'bon'serv
abon'sistem a'bon'sistem
abon'statistik abon'statist'ik a'bon'stat'ist'ik
abon'varb a'bon'varb
aborigen a'bor'ig'en a'bor'i'gen
aborigen'ec a'bor'ig'en'ec
aborigen'in a'bor'ig'en'in a'bor'i'geni'n
abort'em a'bor'tem
abort'ig a'bor'tig
abort'ig'ad a'bor'tig'ad
abort'i'gant abort'ig'ant
abort'ig'il a'bor'tig'il
abort'ig'ist'in abort'i'gis'tin abort'i'gist'in a'bor'tig'ist'in
abort'ig'it a'bor'tig'it
abort'int a'bor'tint
abort'ist'in a'bor'tis'tin
abort'it a'bor'tit
abort'it'aĵ a'bor'tit'aĵ
abort'ul a'bor'tul
abrazi a'braz'i
abrazi'it a'braz'i'it
abrikot a'brik'ot a'bri'kot
abrikot'arb a'brik'ot'arb a'bri'kot'arb
abrikot'marmelad a'brik'ot'marmelad
abrikot'odor a'brik'ot'odor a'bri'koto'dor a'bri'kot'odor
abrikot'uj a'bri'kot'uj a'brik'ot'uj
abrog a'brog
abrogaci abrog'a'ci abrog'ac'i a'brog'ac'i
absint'likvor absint'likv'or absint'lik'vor
absolut'ig'ant absolut'i'gant
abstrakt'at'em abstrakt'a'tem
absurd'aspekt absurd'a'spekt absurd'as'pekt
abudabi a'buda'bi a'bud'abi a'bu'dab'i
abuli a'bu'li a'bul'i
abund'akv'ant abund'a'kvant
abund'ec a'bu'n'dec
abund'e'klar'ig abund'ek'lar'ig a'bu'n'deklar'ig
abund'foli abund'fol'i
abund'ig a'bu'n'dig
abund'kolor abund'kol'or
abund'ok'orn abund'o'korn abund'o'kor'n a'bu'n'dok'orn
abund'sortiment abund'sort'i'ment
abutil a'butil a'but'il
abutment a'but'ment
aĉ'adjektiv aĉ'adjekt'iv aĉ'ad'j'ekt'iv
aĉ'aĵ'ar aĉ'a'ĵar
aĉ'ar a'ĉar
aĉ'aspekt aĉ'a'spekt aĉ'as'pekt
ace ac'e
ace'naften ace'naft'en ace'n'aft'en
acer'ac ac'er'ac
acer ac'er
acerb a'cerb
acerb'ranĉ acer'branĉ a'cerb'ranĉ
acer'foli acer'fol'i ac'er'foli
acer'platan acer'plat'an ac'erp'lat'an
acer'sirop acer'sir'op ac'er'sirop
acer'suker acer'suk'er acer'su'ker
acetabul ace'tabul acet'a'bul
aĉet aĉ'et
acet a'cet ac'et
acet'acid a'cetac'id a'cet'acid ace'ta'cid
aĉet'aĵ aĉ'et'aĵ
aĉet'aĵ'et aĉ'eta'ĵet aĉ'et'aĵ'et
acet'aldehid a'cet'aldehid acet'ald'e'hid ace'tal'de'hid
acet'amid ace'tam'id a'cet'amid
acet'anilid acet'anil'id ace'tan'il'id
aĉet'ant'ar aĉ'et'an'tar aĉ'eta'n'tar
aĉet'anti'n aĉet'ant'in aĉ'et'an'tin
aĉet'at aĉ'etat
ac'etat acet'at a'cet'at
acet'bakteri acet'bak'teri ac'et'bakteri
aĉet'bedaŭr aĉet'be'daŭr aĉet'bed'aŭr
aĉet'ĉef aĉ'et'ĉef
aĉet'cel aĉ'et'cel
aĉet'ebl'a aĉ'et'ebl'a aĉ'e'teb'la
aĉet'ebl aĉ'et'ebl
aĉet'eg aĉ'et'eg aĉ'e'teg
aĉet'ej aĉ'et'ej aĉ'e'te'j
aĉet'ekskurs aĉet'eks'kurs aĉ'e'teks'kurs
aĉet'em aĉ'e'tem aĉ'et'em
aĉet'em'ul aĉ'e'tem'ul aĉ'et'em'ul
aĉ'etend aĉet'end aĉ'e'tend
aĉet'iĝ aĉ'et'iĝ
aĉet'ig aĉ'et'ig aĉ'e'tig
ace'tig acet'ig ac'et'ig a'cet'ig
aĉet'ig'it aĉ'et'ig'it
acetil'acet a'cetil'acet acet'il'acet acet'i'lac'et ac'et'il'acet
aĉet'il aĉ'et'il
acetil acet'il a'cetil a'cet'il ac'et'il
acetilen acetil'en a'cetil'en acet'ile'n ac'et'il'en
acetil'glukoz'amin acet'il'glukoz'amin a'cetil'glukoz'amin
acetil'klorid acet'il'klorid a'cetil'klorid ac'et'il'klorid
acetil'kolin a'cetil'kolin acet'il'kolin ac'et'il'kolin
acetil'salik a'cetil'salik acet'il'salik ac'et'il'salik
acetil'salikilat acetil'salik'il'at a'cetil'salik'il'at acet'il'salik'il'at
aĉet'ind'ec a'ĉeti'n'dec aĉ'et'in'dec
aĉet'int aĉ'e'tint
aĉet'ist aĉ'et'ist
aĉet'ist'in aĉet'is'tin
aĉet'it aĉ'e'tit aĉ'et'it
aĉet'kontrakt aĉet'kontr'akt aĉet'kon'trakt
aĉet'kost aĉ'et'kost
aĉet'kutim aĉ'et'kutim
aĉet'kvant aĉ'et'kvant
aĉet'list aĉ'et'list
acet'o'aldehid a'cet'o'aldehid acet'o'ald'e'hid
aĉet'ofic'ej aĉet'o'fic'ej aĉ'e'tof'ic'ej
aĉet'okaz aĉet'o'kaz aĉet'ok'az
aĉet'o'kost aĉet'ok'ost aĉ'et'ok'ost
aceton ace'ton acet'on a'cet'on ac'et'on
aceton'emi ace'tonem'i acet'on'emi a'cet'on'emi
acetonil aceton'il
acet'o'nitril acet'oni'tril a'cetoni'tril
aĉet'ont aĉ'et'ont
aĉet'on'tin aĉet'ont'in aĉ'e'ton'tin
aceton'uri acet'on'uri ace'ton'uri acet'o'nur'i a'cet'on'uri
aĉet'operaci aĉet'operac'i aĉet'op'e'raci aĉet'oper'ac'i
aĉet'o'sum aĉet'os'um aĉ'etos'um
aĉet'ot aĉ'et'ot aĉ'e'tot
aĉet'ot'aĵ aĉ'e'tot'aĵ aĉ'et'ot'aĵ
aĉet'ov'end aĉet'o'vend
aĉet'pov aĉ'et'pov
aĉet'prefer aĉet'pre'fer
aĉet'premi aĉet'pre'mi aĉet'prem'i
aĉet'prez aĉ'et'prez
aĉet'program aĉet'pro'gram
aĉet'propon aĉet'prop'on aĉet'pro'po'n
aĉet'provok aĉet'pro'vok aĉet'prov'ok aĉ'e'tpr'ov'ok
aĉet'rimed aĉet'rim'ed aĉ'e'tri'med
aĉet'sak aĉ'et'sak
aĉet'um aĉ'et'um
aĉet'um'ad aĉ'et'um'ad
aĉet'unt aĉ'et'unt
aĉet'vojaĝ aĉet'voj'aĝ aĉ'et'vojaĝ
aĉet'vol aĉ'et'vol
aĉeŭle aĉ'eŭ'le
aĉ'humor aĉ'hu'mor aĉ'hum'or
acid ac'id a'cid
acid'afin acid'a'fin ac'ida'fin a'cid'afin
acid'aĵ a'cid'aĵ
acid'akv a'cid'akv
acid'alkal acid'alk'al
acid'ec ac'id'ec ac'i'dec a'cid'ec
acid'en'hav a'cid'en'hav ac'ide'n'hav
acid'et a'cid'et ac'id'et
acid'et'gust ac'id'et'gust a'cid'et'gust
acid'et'ig ac'id'et'ig a'cid'et'ig
acid'funkci acid'funk'ci ac'id'funkci a'cid'funkci
acid'grup a'cid'grup ac'id'grup
acid'hav ac'id'hav a'cid'hav
acid'humor a'cid'humor acid'hum'or acid'hu'mor
acid'iĝ ac'id'iĝ a'cid'iĝ
acid'ig a'ci'dig ac'i'dig ac'id'ig a'cid'ig
acid'iĝ'ant ac'id'iĝ'ant
acid'ig'at a'cid'ig'at
acid'iĝ'int ac'id'iĝ'int a'cid'iĝ'int
acid'ig'it a'cid'ig'it ac'i'dig'it
acidimetr acid'i'metr a'cid'i'metr
acid'krem a'cid'krem
acid'kuv ac'id'kuv a'cid'kuv
acid'mien a'cid'mien ac'id'mien
acid'mord a'cid'mord
acid'nombr a'cid'nombr acid'n'ombr
acid'oz ac'id'oz ac'i'doz a'ci'doz a'cid'oz
acid'radik a'cid'radik a'cidr'ad'ik
acid'rest a'cidr'est a'cid'rest
acid'rost'aĵ a'cidr'ost'aĵ
acid'toler a'cid'toler acid'tol'er
acid'ton a'cid'ton ac'id'ton
acin ac'in a'ci'n
acipenser ac'i'pen'ser ac'i'pens'er a'cip'en'ser
acipenser'o'form ac'i'pense'ro'form ac'i'pens'er'o'form
acis ac'is a'cis
aĉ'kolor aĉ'kol'or
aĉ'odor aĉ'od'or aĉ'o'dor
acor ac'or
aĉ'u'lar aĉ'ul'ar
aĉ'u'let aĉ'ul'et
aĉ'u'lin aĉ'ul'in
adaĝ ad'aĝ
adamantin ad'aman'tin ad'am'ant'in ad'am'anti'n
ad'amid adam'id ad'am'id a'dam'id
adam'pom a'dam'pom ad'am'pom a'damp'om
adam'ter a'dam'ter ad'am'ter
adapt'iĝ'em adapt'i'ĝem
adapt'iĝ'em'ec adapt'i'ĝem'ec
adapt'o'metri adapt'o'metr'i
ad'a'sism ad'as'ism a'da'sism
ad'asist ad'as'ist
adekvat a'dek'vat ad'ek'vat ad'ekv'at
adekvat'ec ad'ek'vat'ec ad'ekv'at'ec a'dek'vat'ec
adeliland ad'eli'land a'de'lil'and
aden ad'en a'de'n
adenin aden'in ad'en'in a'de'ni'n
adenit aden'it ad'en'it ad'e'nit a'de'nit
aden'oid ad'en'oid a'de'no'id
aden'oid'ism aden'o'i'dism
aden'oid'it ad'en'oid'it a'de'no'id'it
aden'om ad'en'om a'de'nom ad'e'nom
aden'o'pati aden'o'pat'i aden'op'at'i ad'en'op'at'i
adenozil aden'oz'il ad'en'oz'il
adenozil'fosf'at aden'oz'il'fosf'at
adenozil'metionin adenozil'meti'oni'n adenozil'met'ion'in aden'oz'il'metionin adenozil'met'ioni'n
adenozil'tio'fosf'at aden'oz'il'tio'fosf'at
adenozin aden'oz'in ad'en'oz'in
adenozin'di'fosf'at aden'oz'ind'i'fosf'at
adenozin'mono'fosf'at aden'oz'in'mono'fosf'at
adenozin'tri'fos'fat adenozin'tri'fosf'at aden'oz'intr'i'fosf'at
adher ad'her
adher'aĵ ad'her'aĵ
adher'ant ad'her'ant
adiabat ad'i'abat ad'ia'bat
adiant'ac a'diant'ac ad'i'ant'ac
adiant a'diant ad'i'ant
adiaŭ'ad a'di'aŭ'ad ad'i'aŭ'ad
adiaŭ a'di'aŭ ad'i'aŭ
adiaŭ'aĵ a'di'aŭ'aĵ ad'i'aŭ'aĵ
adiaŭ'ant ad'i'aŭ'ant
adiaŭ'banked adiaŭ'bank'ed
adiaŭ'dir ad'i'aŭ'dir ad'i'aŭd'ir
adiaŭ'donac adiaŭ'don'ac ad'i'aŭd'on'ac
adiaŭ'ig a'di'aŭ'ig ad'i'aŭ'ig
adiaŭ'iĝ ad'i'aŭ'iĝ a'di'aŭ'iĝ
adiaŭ'int a'di'aŭ'int ad'i'aŭ'int
adiaŭ'it ad'i'aŭ'it a'di'aŭ'it
adiaŭ'kis ad'i'aŭk'is ad'i'aŭ'kis
adiaŭ'kis'ant ad'i'aŭk'is'ant
adiaŭ'melodi adiaŭ'melo'di adiaŭ'mel'od'i
adiaŭ'ont a'di'aŭ'ont ad'i'aŭ'ont
adiaŭ'parol adiaŭ'par'ol adiaŭ'pa'rol
adiaŭ'salut adiaŭ'sal'ut
adiaŭ'vesper adiaŭ'vesp'er
adici a'di'ci ad'i'ci ad'ic'i
adici'at ad'i'ci'at
adici'ebl ad'i'ci'ebl a'di'ci'ebl
adici'iĝ a'di'ci'iĝ ad'i'ci'iĝ ad'ic'i'iĝ
adici'il a'di'ci'il ad'i'ci'il ad'ic'i'il
adici'it ad'ic'i'it a'di'ci'it ad'i'ci'it
adien a'dien ad'ie'n a'di'en ad'i'en
adiĝ ad'iĝ
ad'il a'dil
adip ad'ip
adip'at ad'i'pat ad'ip'at
adip'o'ĉel a'di'poĉ'el ad'ip'o'ĉel ad'i'poĉ'el
adip'o'genez ad'ip'o'genez
adip'oz ad'ip'oz ad'i'poz a'di'poz
adis a'dis ad'is
ad'ism a'dism
adison adis'on ad'i'son a'di'son a'dis'on ad'is'on
adjekt ad'j'ekt
adjektiv adjekt'iv ad'j'ekt'iv
adjektiv'ec adjekt'iv'ec ad'j'ekt'iv'ec
adjektiv'ig adjekt'iv'ig ad'j'ekt'iv'ig
adjektiv'ig'it adjekt'iv'ig'it ad'j'ekt'iv'ig'it
adjudant ad'jud'ant ad'ju'dant
adjudik'ad ad'jud'i'kad ad'jud'ik'ad ad'ju'dik'ad
adjudik ad'ju'dik ad'jud'ik
adjudik'ant ad'ju'dik'ant ad'jud'i'kant ad'jud'ik'ant
adjudik'at ad'ju'dik'at ad'jud'ik'at ad'jud'i'kat
adjudik'it ad'ju'dik'it ad'jud'ik'it ad'jud'i'kit
adjunkt ad'j'unkt
adjutant ad'jut'ant
adjutant'oficir adjutant'ofic'ir ad'jut'ant'oficir adjutant'o'fi'cir
adjutant'o'general adjutant'o'gener'al adjutant'o'gene'ral adjutant'o'ge'ner'al
administraci administr'ac'i ad'ministr'ac'i ad'min'ist'raci
administraci'ar ad'min'ist'raci'ar
administraci'ebl ad'min'ist'raci'ebl
administraci'estr ad'min'ist'raci'estr
administraci'ist administr'ac'i'ist ad'ministr'ac'i'ist ad'min'ist'raci'ist
administr'ad ad'ministr'ad ad'min'ist'rad
administr'ad'ej ad'ministr'ad'ej ad'min'ist'rad'ej
administr'ad'estr ad'ministr'ad'estr ad'min'ist'rad'estr
administr ad'ministr
administr'aĵ ad'ministr'aĵ
administr'ant ad'ministr'ant
administr'ant'ar ad'ministr'ant'ar ad'min'ist'ran'tar
administr'anti'n administr'ant'in ad'ministr'anti'n ad'min'ist'ran'tin
administr'ar ad'ministr'ar ad'min'ist'rar
administr'at ad'ministr'at ad'mini'strat ad'min'ist'rat
administrator administr'ator administr'at'or ad'ministr'ator ad'min'ist'rat'or
administr'ebl ad'ministr'ebl
administr'ec ad'ministr'ec
administr'ej ad'ministr'ej ad'min'ist're'j
administr'em ad'ministr'em ad'min'ist'rem
administr'iĝ ad'ministr'iĝ
administr'in ad'ministr'in ad'min'ist'rin
administr'ist ad'ministr'ist
administr'ist'ar ad'ministr'ist'ar
administr'it ad'ministr'it ad'min'ist'rit
administr'o'fak ad'ministr'o'fak ad'min'ist'ro'fak
administr'ot ad'ministr'ot ad'min'ist'rot
administr'um ad'mini'strum ad'ministr'um ad'min'ist'rum
admir'ad ad'mir'ad ad'mi'rad
admir ad'mir
admir'aĵ ad'mir'aĵ
admiral admir'al ad'mir'al ad'mi'ral
admiral'ar admir'a'lar admir'al'ar ad'mi'ral'ar ad'mir'al'ar
admiralitat admiral'it'at admir'alit'at
admiralt admir'alt ad'mir'alt
admir'and ad'mi'rand ad'mir'and
admir'ant ad'mir'ant
admir'anti'n admir'ant'in ad'mir'ant'in
admir'at ad'mir'at ad'mi'rat
admir'ebl ad'mir'ebl
admir'eg ad'mir'eg
admir'eg'ant ad'mi'reg'ant ad'mir'eg'ant
admir'eg'at ad'mi'reg'at ad'mir'eg'at
admir'eg'ig ad'mir'eg'ig
admir'eg'ind ad'mir'eg'ind
admir'em ad'mi'rem ad'mir'em
admir'esprim ad'mir'esprim
admir'ig ad'mir'ig
admir'iĝ ad'mir'iĝ
admir'ind ad'mir'ind
admir'ind'aĵ ad'mir'ind'aĵ
admir'ind'eg ad'mir'ind'eg
admir'ind'ul ad'mir'ind'ul
admir'int ad'mir'int
admir'it ad'mir'it ad'mi'rit
admir'o'bril ad'mi'robr'il
admir'op'len admir'o'plen ad'mir'o'plen ad'mir'op'len
admir'plen ad'mir'plen
admir'vek ad'mir'vek
admir'voĉ ad'mir'voĉ
admitanc ad'mit'anc
admon'aĉ'ad ad'mon'aĉ'ad
ad'monad admon'ad ad'mon'ad
admon ad'mon
admon'akir admon'a'kir ad'monak'ir ad'mon'akir
admon'ant ad'mon'ant
admon'at ad'monat ad'mon'at
admon'eg ad'mon'eg
admon'em ad'monem ad'mon'em
admon'et ad'mon'et
admon'ig ad'mon'ig
admon'ind ad'mon'ind
admon'inklin'ig admon'in'klin'ig
admon'int ad'mon'int
admon'it ad'mon'it
admon'leter admon'let'er
admon'pet ad'mon'pet
adob ad'ob
adolesk'ad a'dol'esk'ad ad'ol'esk'ad
adolesk ad'ol'esk a'dol'esk
adolesk'aĝ ad'ol'esk'aĝ a'dol'esk'aĝ
adolesk'ant a'dol'esk'ant
adolesk'ant'in adolesk'anti'n
adolesk'anti'net adolesk'ant'in'et
adolesk'ec a'dol'esk'ec ad'ol'esk'ec
adolesk'iĝ ad'ol'esk'iĝ a'dol'esk'iĝ
adolesk'oj'ar adolesk'o'jar ad'ol'esk'oj'ar a'dol'esk'oj'ar
adolesk'ul a'dol'eskul ad'ol'eskul ad'ol'esk'ul
adolesk'ul'in ad'ol'eskul'in
adolt'ul a'dol'tul ad'ol'tul
adonid a'don'id ad'on'id
adonis ad'o'nis a'do'nis a'don'is
adopt'ad ad'opt'ad
adopt ad'opt
adopt'ant ad'opt'ant
adopt'at ad'opt'at
adopt'ebl ad'opt'ebl
adopt'em ad'op'tem ad'opt'em a'dop'tem
adopt'fili'n adopt'fil'in
adopt'iĝ ad'opt'iĝ
adopt'ig a'dop'tig ad'opt'ig ad'op'tig
adopt'ig'it a'dop'tig'it ad'opt'ig'it
adopt'int ad'opt'int ad'op'tint a'dop'tint
adopt'it a'dop'tit ad'op'tit ad'opt'it
adopt'it'ec a'dop'tit'ec ad'opt'it'ec
adopt'o'agent'ej adopt'o'a'gent'ej
adopt'o'fil ad'opt'o'fil ad'op'tof'il a'dop'tof'il
adopt'o'ge'patr a'dop'tog'e'patr ad'opt'o'ge'patr
adopt'ont ad'opt'ont
adopt'o'sistem adopt'os'ist'em ad'opt'os'ist'em
adopt'ot ad'opt'ot a'dop'tot ad'op'tot
ador'ad ad'o'rad a'dor'ad ad'or'ad
ador ad'or a'dor
ador'ag a'dor'ag ad'or'ag
ador'ant ad'or'ant a'dor'ant
ador'ant'ar a'dor'ant'ar ad'o'ran'tar
ador'ant'in ador'anti'n
ador'at ad'o'rat a'dor'at ad'or'at
ador'at'aĵ ad'or'at'aĵ a'dor'at'aĵ
ador'at'in ad'o'rati'n ad'or'at'in ad'o'rat'in
ador'cel a'dor'cel ad'or'cel
ador'ebl a'dor'ebl
ador'ej a'dor'ej ad'or'ej ad'ore'j
ador'em ad'o'rem a'dor'em ad'or'em
ador'end a'dor'end
ador'et ad'or'et ad'o'ret a'dor'et
ador'fal a'dor'fal ad'orf'al
ador'fervor ador'fer'vor a'dor'fervor
ador'ig ad'o'rig ad'or'ig a'dor'ig
ador'ind ad'or'ind a'dor'ind
ador'int a'dor'int ad'or'int
ador'it ad'o'rit ad'or'it a'dor'it
ador'kis ad'ork'is a'dor'kis
ador'klin a'dor'klin ad'ork'lin
ador'salut a'dor'salut a'dors'al'ut
ador'sent a'dors'ent a'dor'sent
ador'serv a'dor'serv
ador'sign a'dor'sign ad'or'sign a'dors'ig'n
adrenalin ad'ren'a'lin a'dren'ali'n ad'ren'ali'n
adres a'dres
adres'ant a'dres'ant
adres'aparat a'dres'aparat
adres'ar a'dres'ar ad're'sar
adres'at ad're'sat a'dres'at
adres'at'in ad're'sati'n a'dres'at'in
adres'bend a'dres'bend
adres'don'it'aĵ a'dres'don'it'aĵ
adres'ebl a'dres'ebl
adres'erar a'dres'erar
adres'flank a'dres'flank
adres'foli a'dres'foli adres'fol'i
adres'ig a'dres'ig
adres'iĝ a'dres'iĝ
adres'inform a'dres'inform adres'in'form
adres'ing a'dres'ing
adres'int a'dres'int
adres'it ad're'sit a'dres'it
adres'kart a'dres'kart
adres'kvant a'dres'kvant
adres'libr a'dres'libr
adres'list a'dres'list
adres'manier adres'mani'er a'dres'manier
adres'material a'dres'material adres'materi'al
adres'ot a'dres'ot
adres'ŝanĝ a'dres'ŝanĝ
adres'spac a'dres'spac
adres'ul a'dres'ul ad're'sul
adrian adri'an
adriatik adri'atik adri'a'tik adri'at'ik
adsorb ad'sorb
adsorb'ebl ad'sorb'ebl
adstring ad'string
adstring'ant ad'string'ant ad'stri'n'gant
adstring'ant'aĵ ad'string'ant'aĵ
adstring'ec ad'string'ec
adstring'iĝ ad'string'iĝ
adukci a'duk'ci
aduktor a'dukt'or a'duk'tor
adulari ad'ul'ari ad'ul'ar'i ad'u'lar'i
adult'ag ad'ul'tag
adult'em ad'ul'tem
adult'em'ec ad'ul'tem'ec
adulter adult'er ad'ul'ter
adult'ig ad'ul'tig
adult'ig'at ad'ul'tig'at
adult'in ad'ul'tin
adult'int ad'ul'tint
adult'in'tin adult'int'in ad'ul'tint'in
adult'ul ad'ul'tul
adult'ul'in adult'u'lin ad'ul'tuli'n
advekci ad'vek'ci
advent ad'vent
advent'bazar ad'vent'bazar
advent'ec ad'vent'ec
adventic advent'ic ad'vent'ic
advent'ism ad'vent'ism
advent'ist ad'vent'ist
adventiv advent'iv ad'vent'iv
adverb ad'verb
adverb'aĵ ad'verb'aĵ
adverb'ig ad'verb'ig
advers ad'vers
advers'ec ad'vers'ec
advers'ul ad'ver'sul ad'vers'ul
advokat'aĉ ad'vok'a'taĉ ad'vok'at'aĉ
advokat ad'vok'at
advokat'aĵ ad'vok'at'aĵ
advokat'ar ad'vok'a'tar ad'vok'at'ar
advokat'dinasti ad'vok'at'dinasti
advokat'ec ad'vok'at'ec
advokat'edz'in ad'vok'at'edz'in
advokat'ej ad'vok'at'ej
advokat'iĝ ad'vok'at'iĝ
advokat'in ad'vok'a'tin ad'vok'at'in
advokat'kandidat advokat'kandid'at advokat'kandi'dat ad'vok'at'kandidat
advokat'ofic advokat'o'fic ad'vok'at'ofic ad'vok'ato'fic
advokat'ofic'ej ad'vok'at'ofic'ej
aed a'ed
aer'ad a'e'rad
aer a'er
aer'akcident aer'akci'dent
aer'alarm a'era'larm aer'al'arm aer'a'larm
aer'amas a'era'mas aer'a'mas a'e'ram'as
aer'analiz'il aer'anal'iz'il aer'an'aliz'il
aer'arme aer'arm'e
aer'atak a'era'tak
aer'balon aer'bal'on
aer'bapt a'er'bapt
aer'batal aer'ba'tal aer'bat'al
aer'batal'il aer'bat'alil
aer'bezon a'er'bezon aer'be'zon
aer'blov a'er'blov
aer'bobel aer'bob'el aer'bo'bel
aer'breĉ a'er'breĉ
aer'bul a'er'bul
aer'bus a'er'bus
aer'ĉar a'er'ĉar
aer'cerb a'er'cerb
aer'defend aer'de'fend
aer'defend'il aer'de'fend'il
aer'defend'kanon aer'de'fend'kanon
aer'dens a'er'dens
aer'detru'it aer'de'tru'it
aer'dis'iĝ a'er'dis'iĝ
aer'divizi aer'di'vizi aer'di'viz'i
aer'donac aer'don'ac aer'do'n'ac
aer'ec a'er'ec
aer'emi aer'em'i a'er'emi a'e'rem'i
aer'en'ĵet a'e'ren'ĵet
aer'esplor a'er'esplor
aer'et a'er'et a'e'ret
aer'facil aer'fac'il
aer'fak a'er'fak
aer'fe a'er'fe
aer'fil'tril aer'filtr'il
aer'flot a'er'flot
aer'flu a'er'flu
aer'flug a'er'flug
aer'fort a'er'fort
aer'fot a'er'fot
aer'fotograf'ad aer'foto'graf'ad aer'fot'o'graf'ad aer'fot'ogr'a'fad
aer'fusil a'er'fusil
aer'glob a'erg'lob
aer'glut a'erg'lut
aer'gut a'er'gut a'erg'ut
aer'haven aer'hav'en aer'ha'ven
aer'helic aer'hel'ic
aer'iĝ'ant a'er'iĝ'ant
aer'invad a'erin'vad a'e'rin'vad a'eri'n'vad
aer'it a'e'rit a'er'it
aer'izol a'e'riz'ol
aer'izol'it a'eri'zo'lit
aer'kamp a'er'kamp
aer'kampanj aer'kampan'j aer'kam'pa'nj aer'kamp'an'j
aer'kastel aer'kast'el aer'kas'tel
aer'kav a'er'kav
aer'kern a'er'kern aer'ker'n
aer'kirl a'er'kirl
aer'kluz a'er'kluz
aer'kolon a'er'kolon aer'kol'on aer'ko'lo'n
aer'kolon'et aer'kol'on'et
aer'kompani aer'kompan'i aer'kom'pan'i
aer'kontrol'ist aer'kontr'ol'ist aer'kont'rol'ist
aer'koridor aer'kori'dor aer'kor'id'or
aer'kusen aer'kus'en
aer'lik'ad aer'li'kad
aer'lini aer'lin'i a'er'lini
aer'mank a'er'mank
aer'mar a'er'mar
aer'mas a'er'mas
aer'miks a'er'miks
aer'milit aer'mi'lit
aer'mon a'er'mon
aer'motor a'er'motor aer'mot'or
aer'mov a'er'mov
aer'mur a'er'mur
aer'navigaci aer'navig'ac'i aer'nav'ig'ac'i
aer'navig'ad aer'nav'ig'ad
aerobatik aer'ob'atik aer'o'batik aer'o'bat'ik a'e'rob'atik
aerobi aer'obi aer'o'bi a'e'rob'i
aerobik a'e'rob'ik
aerodin aer'odin a'erod'in a'erodi'n a'e'rodi'n
aerodin'amik aer'o'dinamik aer'od'in'amik a'erodi'n'amik aer'o'dinam'ik
aerodrom aer'odr'om a'erod'rom aer'o'drom a'e'rod'rom
aerofagi aer'o'fag'i a'er'o'fag'i
aer'ofensiv a'er'ofensiv
aer'o'flu a'er'o'flu a'e'ro'flu
aerofor aer'o'for a'e'ro'for a'er'o'for
aerofram aer'o'fram aer'o'fr'am a'er'o'fram
aer'o'gene a'er'o'gene aer'o'gen'e
aer'o'generator aer'o'gener'ator aer'o'gene'rat'or aer'o'gener'at'or
aer'o'glit a'er'o'glit
aerogram aer'ogr'am aer'o'gram
aer'o'gut a'e'ro'gut a'er'o'gut
aerolit aer'ol'it aer'o'lit a'e'rol'it a'er'ol'it
aerolog aer'olog a'er'olog aer'o'log
aerologi aerolog'i aer'ologi aer'olog'i aer'o'log'i
aer'om'al'sat aer'o'mal'sat
aerometr aer'o'metr
aerometr'i aer'o'metri aer'o'metr'i
aeronaŭt aer'o'naŭt aer'on'aŭt
aeronaŭt'ik aer'o'naŭtik aer'on'aŭt'ik aer'o'naŭt'ik
aer'ond a'er'ond a'e'rond
aer'operac aer'oper'ac aer'o'per'ac
aeroplan aer'op'lan aer'o'plan a'er'op'lan
aeroplan'et aer'o'plan'et
aer'op'len aer'o'plen a'er'o'plen
aer'o'polu aer'op'ol'u aer'o'pol'u aer'op'o'lu a'er'op'ol'u
aer'o'prem aer'op'rem
aer'o'pur'ig'il aer'op'ur'ig'il
aer'os'led a'eros'led aer'o'sled aer'osl'ed
aerosol aer'o'sol aer'os'ol a'eros'ol a'e'ros'ol
aer'os'pac aer'o'spac a'eros'pac a'e'ros'pac
aerostat aer'o'stat aer'ost'at a'e'rost'at
aerostatik aerostat'ik aer'o'statik aer'ost'atik a'eros'ta'tik a'e'rost'at'ik
aer'o'temperatur aer'o'temper'at'ur aer'ot'em'per'at'ur a'erot'em'per'at'ur
aer'o'transport'at aer'o'trans'port'at aer'ot'ran'sport'at
aer'o'tru aer'ot'ru a'erot'ru a'e'rot'ru a'er'ot'ru
aer'pa'fil aer'paf'il a'erp'a'fil
aer'pas a'erp'as a'er'pas
aer'patrol aer'patr'ol aer'pa'trol a'erp'at'rol
aer'pirat a'erp'ir'at
aer'plen a'erp'len
aer'polu'ad aer'po'lu'ad
aer'polu aer'pol'u a'er'polu a'erp'ol'u
aer'poluci'ad aer'po'luci'ad aer'polu'ci'ad
aer'polv a'er'polv
aer'pom'pil aer'pomp'il a'erp'om'pil
aer'pont a'er'pont a'erp'ont
aer'port a'erp'ort
aer'port'iĝ a'erp'ort'iĝ
aer'poŝt a'er'poŝt
aer'poŝt'a'filatel aer'poŝt'a'fil'atel
aer'prem a'erp'rem
aer'prezent'aĵ aer'prez'ent'aĵ
aer'protekt aer'prot'ekt
aer'proviz aer'prov'iz a'erp'ro'viz
aer'pump'il aer'pum'pil a'erp'um'pil
aer'pur a'er'pur a'erp'ur
aer'puŝ a'er'puŝ
aer'rad a'er'rad
aer'region aer'regi'on aer'reg'ion
aer'rezerv'uj a'er'rezerv'uj
aer'sak a'er'sak
aer'ŝakt a'er'ŝakt
aer'ŝanĝ a'er'ŝanĝ
aer'ŝat a'er'ŝat
aer'sekur'ec aer'se'kur'ec
aer'simil aer'sim'il aer'si'mil
aer'ŝip a'er'ŝip
aer'sku a'er'sku
aer'spac a'er'spac
aer'spir a'er'spir
aer'spirant aer'spir'ant
aer'spirit aer'spir'it
aer'ŝton a'er'ŝton
aer'tavol aer'ta'vol a'er'tavol
aer'temperatur aer'temper'at'ur aer'temp'erat'ur aer'tem'per'at'ur
aer'terapi aer'tera'pi aer'ter'api
aer'tir a'er'tir
aer'toler aer'tol'er a'er'toler
aer'trafik aer'traf'ik aer'tra'fik
aer'traf'lu aer'tra'flu
aer'tru a'er'tru
aer'trup a'er'trup
aer'tub a'er'tub
aer'tur a'er'tur
aer'uj a'er'uj a'e'ru'j
aer'um'ad a'e'rum'ad
aer'um a'er'um a'e'rum
aer'um'at aer'u'mat
aer'um'iĝ a'er'um'iĝ a'e'rum'iĝ
aer'u'mil aer'um'il a'e'rum'il
aer'u'mit aer'um'it a'er'um'it a'e'rum'it
aer'um'sistem a'e'rum'sistem
aer'vaku aer'vak'u a'er'vaku
aer'vel a'er'vel
aer'vetur'ad aer've'tur'ad
aer'vetur a'er'vetur aer'vet'ur aer've'tur
aer'vetur'ant aer've'tur'ant
aer'vetur'il aer've'tur'il
aer've'turist aer'vetur'ist
aer'vezik a'er'vezik
aer'vibr a'er'vibr
aer'viv a'er'viv
aer'voj a'er'voj
aer'vojaĝ'ad aer'voj'aĝ'ad
aer'vojaĝ'ant aer'voj'aĝ'ant
aer'volumen aer'volum'en
aer'zon a'er'zon
afabl'aĉ a'fabl'aĉ a'fab'laĉ
afabl a'fabl
afabl'aĵ a'fabl'aĵ
afabl'aspekt afabl'a'spekt a'fabl'aspekt
afabl'a'ton afabl'ato'n a'fab'lat'on a'fa'blat'on a'fabl'ato'n
afabl'ec a'fabl'ec
afabl'eg a'fabl'eg a'fab'leg
afabl'eg'aĵ a'fabl'eg'aĵ a'fab'leg'aĵ
afabl'iĝ a'fabl'iĝ
afabl'ig a'fab'lig a'fabl'ig
afabl'ul a'fab'lul a'fabl'ul
afabl'um a'fabl'um a'fab'lum
afanipter a'fan'ip'ter
afar a'far
afazi a'faz'i
afekci a'fek'ci
afekci'aĵ a'fek'ci'aĵ
afekci'at a'fek'ci'at
afekci'it a'fek'ci'it
afekci'ocel afekci'o'cel a'fek'ci'ocel
afekt'aĉ a'fek'taĉ
afekt'em a'fek'tem
afekt'et a'fek'tet
afekt'ig'it a'fek'tig'it
afekt'int a'fek'tint
afekt'it a'fek'tit
afekt'ostr'eĉ afekt'o'streĉ
afekt'ul a'fek'tul
afekt'ul'in a'fek'tuli'n
afeli a'fe'li a'fel'i
afer'aĉ a'fer'aĉ
afer'ad a'fe'rad a'fer'ad
afer a'fer
afer'bank a'fer'bank
afer'bank'ist afer'ban'kist
afer'ĉambr a'fer'ĉambr
afer'ec a'fer'ec
afer'ekskurs afer'eks'kurs
afer'em a'fer'em a'fe'rem
afer'er a'fer'er
afer'et a'fe'ret a'fer'et
afer'flu a'fer'flu
afer'gvid a'fer'gvid
afer'ism a'fe'rism a'fer'ism
afer'ist a'fer'ist
afer'ist'in a'fer'ist'in
afer'komisi'it afer'ko'misi'it afer'komi'si'it
afer'koncern a'fer'koncern
afer'kun'sid a'fer'kun'sid
afer'kuŝ'ig a'fer'kuŝ'ig
afer'kvartal afer'kvar'tal afer'kvart'al
afer'list a'fer'list a'ferl'ist
afer'lud a'fer'lud
afer'mond a'fer'mond a'ferm'ond
afer'paper a'fer'paper
afer'partner afer'part'ner
afer'plen a'fer'plen
afer'rond a'fer'rond
afer'ŝarĝ'it a'fer'ŝarĝ'it
afer'spert a'fer'spert
afer'stat a'fer'stat
afer'tuŝ'ant a'fer'tuŝ'ant
afer'ul a'fer'ul a'fe'rul
afer'um a'fe'rum a'fer'um
afer'vojaĝ afer'voj'aĝ a'fer'vojaĝ a'fer'voj'aĝ
afgani afgan'i
afid a'fid
afidavit a'fi'davit
afid'ed a'fid'ed
afid'o'vor afid'ov'or a'fi'do'vor a'fid'ov'or
afiks a'fiks
afiks'ar a'fik'sar a'fiks'ar
afinaci afin'a'ci a'fi'naci afin'ac'i a'fin'ac'i
afin a'fin a'fi'n
afin'ec a'fin'ec
afin'ec'kromatografi a'fin'ec'kromatografi afin'ec'kromat'ogr'a'fi afin'ec'kromat'o'graf'i
afiŝ'ad a'fiŝ'ad
afiŝ a'fiŝ
afiŝ'aĵ a'fiŝ'aĵ
afiŝ'ant a'fiŝ'ant
afiŝ'at a'fi'ŝat a'fiŝ'at
afiŝ'bild a'fiŝ'bild
afiŝ'ebl a'fiŝ'ebl
afiŝ'eg a'fiŝ'eg
afiŝ'ej a'fiŝ'ej
afiŝ'et a'fiŝ'et
afiŝ'fost a'fiŝ'fost
afiŝ'hom a'fiŝ'hom
afiŝ'iĝ a'fiŝ'iĝ
afiŝ'ist a'fiŝ'ist
afiŝ'it a'fiŝ'it
afiŝ'kolon afiŝ'kol'on a'fiŝ'kolon
afiŝ'o'fost a'fiŝ'o'fost
afiŝ'o'konkurs afiŝ'ok'on'kurs afiŝ'o'konk'urs
afiŝ'tabul afiŝ'ta'bul a'fiŝ'tabul
afiŝ'tabul'et afiŝ'ta'bul'et
aflikt'dolor aflikt'dol'or
aflikt'eg a'flik'teg
aflikt'eg'it a'flik'teg'it
aflikt'ig a'flik'tig
aflikt'int a'flik'tint
aflikt'it a'flik'tit
aflikt'it'in a'flik'titi'n
aflikt'o'plen aflikt'op'len a'flik'top'len
aflikt'ul'in a'flik'tuli'n
afoni a'foni a'fon'i
aforism a'for'ism
aforism'ost'il aforism'o'stil a'for'is'most'il
afrank'ad a'frank'ad a'fr'an'kad
afrank a'frank
afrank'ant a'frank'ant a'fr'an'kant
afrank'at a'frank'at a'fr'an'kat
afrank'il a'frank'il a'fr'an'kil
afrank'it a'frank'it a'fr'an'kit
afrank'maŝin a'frank'maŝin afrank'maŝ'in
afrik a'fr'ik
afrik'an a'fri'kan
afrik'an'ec a'fri'kan'ec
afrik'an'iĝ a'fri'kan'iĝ
afrik'an'in a'fri'kanin
afrikans afrik'ans
a'fri'karet'radi afrik'ar'et'radi afrik'a'ret'radi afrik'ar'et'rad'i
afrikat afrik'at a'fri'kat
afrik'azi afrik'az'i a'fri'kaz'i
afrik'cel a'fr'ik'cel
afrik'cent'rit afrik'centr'it
afrik'de'ven afrik'dev'en
afrik'ec a'fr'ik'ec
afrik'franc afrik'fr'anc
afrik'ig'it a'fr'ik'ig'it
afrik'ism a'fr'ik'ism
afrik'ist a'fri'kist
afrik'kub a'fr'ik'kub
afrik'o'administr'ad afrik'o'ad'ministr'ad afrik'o'ad'min'ist'rad
afrik'son a'fr'iks'on
afrik'tip a'fr'ikt'ip
afrik'uson afrik'u'son a'fri'kus'on
afrik'uson'an afrik'us'onan
afrodit a'fr'od'it
afrodizi a'fr'od'iz'i
afrodizi'ig a'fr'od'iz'i'ig
afust a'fust
afust'et a'fust'et
afust'ot'u'ret afust'o'tur'et
afust'o'vost afust'ov'ost a'fu'stov'ost a'fust'ov'ost
aga ag'a
agac'ad ag'ac'ad
agac ag'ac
agac'ant ag'ac'ant
agac'ig ag'ac'ig
agac'iĝ ag'ac'iĝ
agac'it aga'cit ag'ac'it
aga'dant ag'ad'ant
ag'ad'direkt ag'ad'di'rekt
aga'dej ag'ad'ej
aga'de'mul ag'ad'em'ul
ag'ad'liber ag'ad'li'ber
ag'ad'liber'ec ag'ad'li'ber'ec
ag'ad'lini ag'ad'lin'i
ag'ad'manier ag'ad'mani'er
ag'ad'marĝen ag'ad'mar'ĝen
ag'ad'metod ag'ad'met'od
ag'ad'model ag'ad'mod'el
ag'ad'nivel ag'ad'ni'vel
aga'dop'ro'gram ag'ad'o'program ag'ad'op'ro'gram
aga'do'sfer ag'ad'os'fer ag'ad'o'sfer
ag'ad'princip ag'ad'princ'ip ag'ad'pri'n'cip
ag'ad'program ag'ad'pro'gram
ag'ad'propon ag'ad'prop'on
ag'ad'raport aga'drap'ort
ag'ad'rimed ag'adri'med
ag'ad'teren ag'ad'te'ren ag'ad'ter'en
ag'ad'teritori ag'ad'teri'tori
ag'ad'zon ag'adz'on
agag a'gag ag'ag
agam a'gam ag'am
aga'med agam'ed a'gam'ed
agamemnon agam'em'non aga'mem'non ag'am'em'non a'gam'em'non
agami ag'ami a'gami agam'i aga'mi a'gam'i
aĝ'an'frat aĝ'an'fr'at
ag'ant'adjekt a'gant'adjekt
a'gant ag'ant
ag'ant'ar aga'n'tar a'gant'ar
a'gant'ec ag'ant'ec
a'gant'in ag'ant'in ag'anti'n aga'n'tin
ag'ant'o'prepozici ag'ant'op're'pozici a'gant'op'rep'oz'ic'i aga'n'top'rep'oz'ic'i ag'ant'op'rep'oz'ic'i
a'gant'signif ag'ant'signif aga'n'ts'ig'nif
agap a'gap
agapant agap'ant a'gap'ant
agar ag'ar
agaragar agar'agar ag'ar'agar
agarik'ac agar'ik'ac ag'ari'kac a'gari'kac
agarik agar'ik
agat ag'at
agatid agat'id ag'at'id
agav'ac ag'av'ac
agav ag'av
agav'o'simil agav'os'i'mil
agav'vin ag'av'vin
a'gej ag'ej a'ge'j
ag'em a'gem
aĝ'em a'ĝem
a'gem'aĵ ag'em'aĵ
a'gem'ec ag'em'ec
a'gem'eg ag'em'eg
ag'e'mul ag'em'ul a'gem'ul
agend ag'end
agend'aĵ ag'end'aĵ
agent a'gent ag'ent
agent'ar a'gent'ar a'gen'tar ag'ent'ar
agent'ec ag'ent'ec a'gent'ec
agent'ej a'gent'ej ag'ent'ej a'gen'te'j
agent'in a'gent'in ag'en'tin ag'ent'in a'gen'tin
agentur agent'ur a'gent'ur ag'ent'ur a'gen'tur ag'en'tur
agerat ag'erat a'ger'at ag'e'rat
ag'et a'get
ag'figur ag'fig'ur
ag'funkci ag'funk'ci
aĝi aĝ'i a'ĝi
ag'ig a'gig
a'gigant ag'ig'ant ag'i'gant
a'gig'at ag'ig'at
a'gig'int ag'ig'int
aĝiot'ad aĝi'ot'ad
aĝiot aĝi'ot a'ĝi'ot
agit'ad ag'it'ad
agit'adiĝ agit'ad'iĝ ag'it'adiĝ
agit ag'it
agit'ant ag'it'ant
agit'at ag'it'at
agit'ec ag'it'ec
agit'em ag'it'em ag'i'tem
agit'et ag'i'tet ag'it'et
agit'fak ag'it'fak
agit'foli ag'it'foli agit'fol'i
agit'fraz ag'it'fraz
agit'iĝ ag'it'iĝ
agit'ig ag'i'tig ag'it'ig
agit'iĝ'ant ag'it'iĝ'ant
agit'ig'it ag'i'tig'it ag'it'ig'it
agit'iĝ'op'len agit'iĝ'o'plen ag'it'iĝ'op'len
agit'il ag'it'il
agit'int ag'it'int ag'i'tint
agit'ist ag'it'ist
agit'it ag'it'it ag'i'tit
agit'kampanj agit'kampan'j agit'kam'pa'nj agit'kamp'an'j
agit'kultur agit'kul'tur agit'kult'ur
agit'ont ag'it'ont
agit'plan ag'it'plan
agit'vort ag'it'vort
aĝ'kategori aĝ'kat'eg'or'i
ag'kvantum ag'kvant'um
aglaj agl'aj ag'la'j
ag'let agl'et
agl'iber ag'liber agl'i'ber a'gli'ber
ag'liber'ec agl'i'ber'ec
a'glim ag'lim
agl'in ag'lin a'gli'n
ag'lini a'gli'ni ag'lin'i agl'in'i
agl'obl'ek agl'o'blek agl'ob'lek a'glob'lek
agl'o'bute a'glob'ut'e agl'o'but'e agl'ob'ut'e ag'lob'ut'e
agl'o'figur ag'lof'ig'ur agl'o'fig'ur
ag'lofi'lik agl'o'filik agl'o'fil'ik
ag'lo'flor agl'o'flor
agl'okul ag'lok'ul agl'o'kul
aglomer agl'omer ag'lom'er agl'o'mer
aglomer'aĵ agl'omer'aĵ
aglomer'iĝ agl'omer'iĝ agl'om'er'iĝ
aglomer'iĝ'ant agl'om'er'iĝ'ant
aglomer'it agl'omer'it ag'lome'rit agl'o'merit
aglomer'panel agl'omer'panel
aglomer'plat agl'omer'plat
agl'o'naz agl'on'az ag'lo'naz
agl'o'nest agl'on'est ag'lo'nest
agl'o'okul ag'look'ul agl'o'o'kul
agl'op'ar ag'lop'ar agl'o'par
ag'lop'lum agl'o'plum agl'op'lum
agl'o'simil ag'los'i'mil agl'os'i'mil a'glos'i'mil
agl'o'speci agl'o'spec'i a'glos'pec'i agl'os'pec'i
aglutin'ad a'glut'in'ad ag'lut'in'ad agl'ut'in'ad a'glu'tin'ad
aglutin a'glu'tin agl'u'tin ag'lut'in a'glut'in agl'ut'in
aglutin'aĵ agl'ut'in'aĵ a'glut'in'aĵ a'glu'tin'aĵ
aglutin'ec a'glut'in'ec agl'ut'in'ec
aglutin'iĝ'int agl'ut'in'iĝ'int a'glut'in'iĝ'int
aglutin'il a'glut'in'il agl'ut'in'il
aglutin'in a'glut'in'in agl'ut'in'in a'glu'tini'n agl'u'tini'n
aglutin'o'gen a'glu'tin'o'gen agl'ut'in'o'gen a'glut'in'o'gen
ag'manier ag'mani'er
ag'marĝen ag'mar'ĝen
ag'metod ag'met'od
ag'motiv ag'mot'iv
agnat ag'n'at
agni ag'ni ag'n'i
agni'vel ag'nivel
agnosk'at ag'no'skat
agnosk'ism ag'no'skism
agnosk'it ag'no'skit
agnosk'it'ec ag'no'skit'ec
agnosk'ot ag'no'skot
agnostik a'gnostik ag'no'stik ag'n'ost'ik
agnostik'ism a'gnostik'ism ag'no'stik'ism
agnostik'ul a'gnostik'ul ag'no'stik'ul
agnozi a'gnoz'i ag'n'oz'i
ag'objekt ag'ob'j'ekt
ag'o'decid ag'od'e'cid ag'o'dec'id
a'go'dev ag'o'dev
ag'o'faktor ag'o'fak'tor ag'o'fakt'or
ag'o'fort a'go'fort
a'go'fot ag'o'fot
aĝ'ogr'iz aĝ'o'griz
a'go'grup ag'o'grup
aĝ'o'kaduk aĝ'ok'a'duk
aĝ'o'kaduk'ec aĝ'ok'a'duk'ec
ag'o'kamp a'go'kamp
a'go'kapabl ag'o'kapabl
aĝ'o'kategori aĝ'o'kat'eg'or'i
aĝ'ok'las aĝ'o'klas
ag'o'kutim a'go'kutim ag'ok'u'tim
ag'o'liber'ec ag'ol'iber'ec ag'ol'i'ber'ec
agoni'ad ag'oni'ad
agoni ag'oni ag'o'ni a'go'ni
agoni'ant ag'oni'ant
agoni'ant'in agoni'anti'n
agoni'ig ag'oni'ig a'go'ni'ig
a'go'pen ag'o'pen ag'op'en
ag'o'plan a'go'plan ag'op'lan
ag'o'plen ag'op'len a'go'plen
a'go'pov ag'o'pov ag'op'ov
ag'o'pret ag'op'ret
aĝ'o'prezid'ant aĝ'op'rezid'ant
ag'op'unkt a'go'punkt ag'o'punkt
agorafobi agor'a'fobi ag'or'a'fobi
agor ag'or
agord'ad ag'ord'ad
agord ag'ord
agord'aĵ ag'ord'aĵ
agor'dant agord'ant ag'ord'ant
agord'at agor'dat ag'ord'at
agord'ebl ag'ord'ebl
agord'iĝ ag'ord'iĝ
agor'dig agord'ig ag'ord'ig
agord'iĝ'ant ag'ord'iĝ'ant
agord'iĝ'ebl'ec ag'ord'iĝ'ebl'ec
agord'il agor'dil ag'ord'il
agord'ist agor'dist
agord'it ag'ord'it
agord'kejl ag'ord'kejl
agor'do'fork agord'o'fork ag'ord'o'fork
agord'okul agor'dok'ul agord'o'kul
agord'o'plat agor'dop'lat agord'op'lat
agor'do'stift agord'o'stift
agord'o'stift'ar agor'do'stift'ar
agor'i'med ag'o'rimed ag'o'rim'ed ag'or'i'med
ag'o'risort agor'i'sort ag'oris'ort agor'is'ort
ag'os'fer ag'o'sfer
ag'o'sin'sekv ag'os'in'sekv ag'o'si'n'sekv
aĝ'os'pac aĝ'o'spac
a'go'spac ag'os'pac ag'o'spac
ag'o'spec ag'os'pec a'go'spec
aĝ'o'struktur aĝ'os'truk'tur aĝ'ost'rukt'ur
ag'o'tag a'go'tag a'got'ag ag'ot'ag
ag'ot'a'gant ag'ot'ag'ant ag'o'tag'ant
aĝ'ozon aĝ'oz'on aĝ'o'zon
aĝ'piramid aĝ'piram'id aĝ'pir'amid
ag'potencial ag'potenc'ial ag'pot'en'ci'al
aĝ'prepar'it aĝ'pre'par'it
agrabl ag'rabl
agrabl'a'humor agrabl'ah'um'or agrabl'a'hum'or ag'rabl'ah'um'or
agrabl'aĵ ag'rabl'aĵ
agrabl'aspekt agrabl'a'spekt agrabl'as'pekt
agrabl'a'stil agr'a'blast'il
agrabl'ato'n agrabl'a'ton agr'a'blat'on ag'rabl'ato'n
agrabl'ec ag'rabl'ec
agrabl'eg ag'rabl'eg
agrabl'et ag'rabl'et ag'rab'let
agrabl'etos agrabl'et'os ag'rabl'etos
agrabl'iĝ ag'rabl'iĝ
agrabl'ig ag'rabl'ig ag'rab'lig
agrabl'ig'aĵ ag'rabl'ig'aĵ
agrabl'ig'it ag'rabl'ig'it
agrabl'odor ag'rabl'odor agrabl'o'dor
agrabl'ul'in ag'rabl'ul'in agr'a'blu'lin
agraf a'graf
agrafi a'grafi ag'rafi agraf'i agr'a'fi a'graf'i
agraf'ig a'graf'ig
agraf'il a'graf'il
a'grafit agraf'it a'graf'it
ag'rapid ag'rap'id
agr'api'dec ag'rapid'ec
agr'ar ag'rar
ag'rar'bien agr'ar'bien agr'arb'ie'n
ag'rar'firma agr'ar'firma agr'ar'firm'a
ag'rar'ul agr'ar'ul agr'a'rul
agr'ar'var ag'rar'var
agregaci agreg'ac'i agr'eg'ac'i ag'reg'ac'i a'greg'ac'i
agreg'ad agr'eg'ad ag'reg'ad a'greg'ad
agreg ag'reg agr'eg a'greg
agreg'aĵ a'greg'aĵ ag'reg'aĵ agr'eg'aĵ
agregat agreg'at agr'eg'at ag'reg'at a'greg'at
agregat'ec agreg'at'ec ag'reg'at'ec
agreg'it agr'eg'it a'greg'it ag'reg'it
agres'ad agr'e'sad a'gres'ad
agres a'gres
agres'aĵ a'gres'aĵ
agres'ant a'gres'ant
agres'at a'gres'at agr'e'sat
agres'ec a'gres'ec
agres'em agr'e'sem a'gres'em
agres'em'eg a'gres'em'eg
agres'int a'gres'int
agres'it agr'e'sit a'gres'it ag're'sit
agres'iv a'gres'iv
agres'milit a'gres'milit
agr'est ag'rest
agres'ul ag're'sul a'gres'ul agr'e'sul
agrigent agr'i'gent agr'ig'ent a'gri'gent
agrikol agr'i'kol agr'ik'ol a'gri'kol
agrikultur'ad agr'i'kultur'ad agr'ik'ul'tur'ad agr'i'kult'ur'ad
agrikultur a'gri'kultur agr'i'kultur agr'i'kul'tur agr'i'kult'ur agr'ik'ul'tur
agrikultur'aĵ agr'i'kultur'aĵ agr'ik'ul'tur'aĵ agr'i'kult'ur'aĵ
agrikultur'histori agrikultur'hist'or'i agr'i'kultur'histori
agrikultur'il agr'i'kultur'il agr'ik'ul'tur'il
agrikultur'ism agr'ik'ul'turism agr'i'kultur'ism
agrikultur'ist agr'i'kultur'ist agr'ik'ul'turist
agrikultur'sistem agr'i'kultur'sistem agr'ik'ul'tur'sistem agr'i'kult'urs'ist'em
ag'rimed agr'i'med a'gri'med ag'rim'ed
agrimoni ag'rim'oni agr'i'mon'i a'gri'mon'i
agrip ag'rip a'grip agr'ip
agrip'in a'gri'pin agr'i'pin a'grip'in agr'ip'in
ag'risort agr'i'sort agr'is'ort a'gri'sort
agr'o'are ag'ro'are agr'o'ar'e agr'o'a're
agr'o'bakteri agr'ob'akt'eri
agr'ob'rul'aĵ ag'robr'ul'aĵ agr'o'brul'aĵ
agr'o'ekologi agr'o'ek'ologi agr'o'ekolog'i agr'o'ek'olog'i
agr'o'firma ag'ro'firma agr'o'firm'a
agr'o'hidrolog agr'o'hidr'olog agr'o'hidr'o'log
agr'o'industri agr'o'indus'tri agr'o'in'du'stri agr'o'ind'u'stri
agr'o'inĝenier agr'o'inĝeni'er agr'o'in'ĝeni'er
ag'rok'emi agr'ok'emi agr'o'kemi ag'rok'em'i
agr'o'kemi'aĵ agr'ok'e'mi'aĵ
agr'o'kultiv agr'okult'iv agr'o'kult'iv
agr'okul'tur'ad agr'okult'ur'ad agr'o'kultur'ad
agr'okult'ur agr'okul'tur agr'o'kultur agr'o'kult'ur
agr'okult'ur'aĵ agr'o'kultur'aĵ agr'o'kult'ur'aĵ
agr'o'kultur'ant agr'okul'tur'ant
agr'okul'turist agr'o'kultur'ist
agr'okul'turist'in agr'o'kultur'ist'in
agr'o'labor'ist agr'ol'a'bor'ist
ag'roma'naĝ'ist agr'o'manaĝ'ist agr'om'a'naĝ'ist
ag'roma'ni agr'o'mani agr'oman'i ag'roman'i
agr'omar'ĝen agr'o'marĝen agr'o'mar'ĝen
agronom agr'o'nom agr'on'om ag'ro'nom
agronomi agronom'i agr'o'nom'i ag'ro'nom'i agr'on'om'i
agr'o'nutr ag'ro'nutr
agropir a'grop'ir agr'o'pir ag'ro'pir
agr'o'produkt'ant agr'op'ro'dukt'ant
agr'ore'form'ist agr'o're'form'ist
agrostem a'gros'tem ag'rost'em agr'ost'em ag'ros'tem
agrostid ag'rost'id agr'ost'id
agr'ul ag'rul
ag'teren ag'ter'en ag'te'ren
aĝ'u'lar aĝ'ul'ar
aĝ'u'lin aĝ'ul'in
aguti ag'ut'i a'gut'i
agvara ag'var'a
ag'zon ag'zo'n
aha ah'a a'ha
ahasver ah'as'ver
aĥil a'ĥil
aĥiram'id a'ĥiram'id a'ĥi'ram'id
ahura'mazda a'hura'mazda ah'ur'a'mazda ah'ur'am'az'da ah'u'ram'az'da a'hur'am'az'da
aidos a'id'os
aidos'ul a'id'os'ul a'id'o'sul a'i'do'sul
aiks a'iks
ailant a'i'lant a'il'ant
ain a'in a'i'n
air a'ir
aizo'ac a'izo'ac a'iz'o'ac a'i'zo'ac
aizo'ace aizo'ac'e a'izo'ace
aizo a'izo a'i'zo a'iz'o
aj a'j
ajaks aj'aks
ajapan a'japan a'ja'pan aj'a'pan
a'ĵar aĵ'ar
ajatol aj'atol aj'a'tol aj'at'ol
a'ĵet aĵ'et
aĵ'fragment aĵ'frag'ment aĵ'fr'ag'ment
aj'lar ajl'ar
ajl'it aj'lit
ajl'o'bulb'er ajl'ob'ul'ber
aj'lo'cep ajl'o'cep
aj'lok'est ajl'ok'est ajl'o'kest
ajl'ole aj'lol'e ajl'o'le
aj'lo'odor ajl'o'odor ajl'o'o'dor
ajl'o'prem'il ajl'op'rem'il
ajl'os'eĝ ajl'o'seĝ aj'los'eĝ
ajmar'lingv aj'mar'lingv
ajmar'lingv'an aj'mar'lingv'an
ajn'a'foj aj'n'a'foj a'j'n'a'foj
ajn'a'grund ajn'ag'rund
ajn'aĵ aj'n'aĵ a'j'n'aĵ
ajn aj'n a'j'n
ajn'a'kaz aj'n'a'kaz
ajn'a'lok ajn'al'ok
ajn'a'manier ajn'a'mani'er
ajn'a'moment ajn'am'oment ajn'amom'ent ajn'am'o'ment
ajn'a'rimed ajn'ari'med ajn'a'rim'ed
ajn'a'tem ajn'at'em aj'n'at'em
ajn'dev'en ajn'de'ven aj'n'de'ven
ajn'direkt ajn'di'rekt ajn'dir'ekt
ajn'et aj'net
ajn'foj aj'n'foj a'j'n'foj
ajn'in aj'ni'n
ajn'konsider ajn'kon'sider ajn'kon'si'der
ajn'kost aj'n'kost
ajn'lingv aj'n'lingv
ajn'lok aj'n'lok
ajn'long aj'n'long
ajn'manier ajn'mani'er aj'n'manier
ajn'okaz aj'nok'az ajn'o'kaz
ajn'spec aj'n'spec
ajnu aj'nu ajn'u a'j'nu
aj'nul ajn'ul
ajn'veter ajn'vet'er ajn've'ter
ajn'vic aj'n'vic
ajug a'jug
ajun a'jun aj'u'n a'ju'n
aĵur aĵ'ur a'ĵur
aĵur'form aĵ'ur'form a'ĵur'form
aĵur'it a'ĵur'it aĵ'u'rit
ajut aj'ut a'jut
akab a'kab
akaci a'kac'i
akaci'arb'ar akaci'ar'bar
akad a'kad
akad'em a'kad'em
akademi'aĵ akad'emi'aĵ akad'e'mi'aĵ
akademi akad'emi a'kad'emi akad'em'i
akademi'an akad'emi'an a'kad'emi'an akad'em'ia'n
akademi'an'ar akad'emi'an'ar akad'em'ia'n'ar
akademi'an'id'in akad'emi'an'id'in akad'em'ia'ni'din
akademi'an'in akad'emi'an'in akad'em'ia'ni'n
akademi'dom akad'emid'om akad'em'id'om
akademi'ec akad'emi'ec a'kad'emi'ec
akademi'estr akad'emi'estr
akademi'ism akad'emi'ism akad'em'i'ism
akademi'o'literatur akad'em'io'literatur akademi'ol'it'erat'ur akademi'ol'i'terat'ur akademi'o'liter'at'ur
akadi'an a'kadi'an akad'ia'n a'kad'ia'n
akadi'an'in akad'i'an'in akad'ia'ni'n a'kadi'an'in
akant'ac a'kant'ac
akant'aĵ a'kant'aĵ
akant a'kant
akantias a'kanti'as
akantocefal akant'o'cefal a'kant'o'cefal
akantopterig akant'o'pterig akant'opt'er'ig akant'op'ter'ig a'kant'opt'er'ig
akapar a'kap'ar
akapar'ist a'kap'arist
akar a'kar
akar'icid a'kari'cid akar'i'cid
akar'oz a'kar'oz
akar'ul a'kar'ul
akcel'injekt akcel'in'j'ekt
akcent'ig'ant akcent'i'gant
akcent'nombr akcent'n'ombr
akcent'o'sign akcent'os'ig'n
akcept'ant'in akcept'anti'n
akcept'ekzamen akcept'ekz'amen akcept'ekz'ame'n
akcept'is'tin akcept'ist'in
akcept'o'kapacit akcept'o'kap'ac'it akcept'ok'a'pac'it akcept'ok'a'pa'cit
akcept'o'land akcept'ol'and
akcept'o'politik akcept'o'poli'tik akcept'op'ol'it'ik
akcept'o'salon akcept'o'sal'on akcept'os'alo'n
akcept'o'sistem akcept'os'ist'em akcept'os'is'tem
akcept'ot'ag akcept'o'tag
akcept'salut akcept'sal'ut
akcident akci'dent
akcident'ej akci'dent'ej
akcident'et akci'dent'et
akcident'it akci'dent'it
akcident'kompens akci'dent'kompens
akcident'lok akci'dent'lok
akcident'manier akci'dent'manier
akcident'o'lok akcident'ol'ok akci'dent'ol'ok
akcident'o'plen akcident'op'len akci'dent'o'plen akci'dent'op'len
akcident'plen akci'dent'plen
akcident'ul akci'dent'ul
akcident'urĝ'ul akci'dent'urĝ'ul
akci'firma akci'firm'a
akci'kompani akci'kompan'i akci'kom'pan'i
akci'o'kompani akci'o'kompan'i akci'o'kom'pan'i akci'ok'om'pan'i
akci'omer'kat akci'o'merkat
akci'o'societ akci'o'soci'et akci'os'o'ci'et
akcipitr'ed akci'pi'tred
akcipitr'et akci'pit'ret akci'pi'tret
akci'posed'ant akci'po'se'dant
akci'societ akci'soci'et
akci'ul'ar akci'u'lar
akci'ul'ig akci'u'lig
akci'ul'ig'it akci'u'lig'it
akci'valor akci'val'or
akciz'ej akci'ze'j
akciz'end akci'zend
akciz'lini akciz'lin'i
akciz'ofic'ej akci'zo'fic'ej akciz'o'fic'ej
akci'zo'pag akciz'op'ag akciz'o'pag
ake a'ke
akebi ake'bi a'ke'bi
aken a'ken ake'n a'ke'n
aken'ar a'ken'ar ake'n'ar
aken'ec a'ken'ec
akeron ake'ro'n a'ker'on a'ke'ro'n
akeronti a'ker'ont'i
akile a'kil'e
akinezi a'kinez'i
akir'ad a'kir'ad
akir'aĵ a'kir'aĵ
akir a'kir
akir'ant a'kir'ant
akir'at a'kir'at
akir'avid a'kir'avid
akir'bezon a'kir'bezon akir'be'zon
akir'ebl a'kir'ebl
akir'em a'kir'em
akir'ig a'kir'ig
akir'iĝ a'kir'iĝ
akir'ind a'kir'ind
akir'int a'kir'int
akir'it'aĵ a'kir'it'aĵ
akir'it a'kir'it
akir'labor akir'la'bor a'kir'labor a'kirl'a'bor
akir'ont a'kir'ont
akir'o'rimed akir'or'i'med akir'o'rim'ed a'kir'or'i'med
akir'ot a'kir'ot
akir'pen a'kir'pen
akir'preskript akir'pres'kript
akir'proced akir'pro'ced a'kir'proced
akir'sopir a'kir'sopir
aklam'ad a'klam'ad
aklam a'klam
aklam'ant a'klam'ant
aklam'at a'klam'at
aklam'it a'klam'it
aklimati'iz a'klimat'i'iz
aklimatiz a'klimat'iz
akne akn'e
akn'op'len akn'o'plen akn'op'le'n
akn'o'vizaĝ akn'o'viz'aĝ
akoli a'ko'li a'kol'i
akolit'ad a'kolit'ad a'ko'lit'ad a'kol'it'ad
akolit a'kolit a'ko'lit a'kol'it
akomod a'komod a'ko'mod a'kom'od
akomod'at a'komod'at a'kom'od'at a'kom'o'dat
akomod'iĝ a'komod'iĝ a'kom'od'iĝ a'ko'mod'iĝ
akomod'iĝ'ant a'komod'iĝ'ant a'ko'mod'iĝ'ant
akompan'ad a'kompan'ad a'kom'pan'ad
akompan'ad'o'aĝ'kategori a'kompan'ad'o'aĝ'kategori
akompan'aĵ a'kompan'aĵ a'kom'pan'aĵ
akompan a'kompan a'kom'pan
akompan'ant a'kompan'ant a'kom'pan'ant
akompan'ant'ar a'kompan'ant'ar
akompan'ant'in akompan'anti'n a'kompan'anti'n
akompan'ar a'kompan'ar a'kom'pan'ar
akompan'at a'kompan'at a'kom'pan'at
akompan'at'in a'kompan'at'in a'kom'pan'at'in
akompan'ebl a'kompan'ebl
akompan'end a'kompan'end
akompan'et a'kompan'et a'kom'pan'et
akompan'iĝ a'kompan'iĝ
akompan'ig a'kompan'ig a'kom'pan'ig
akompan'int a'kompan'int
akompan'ist a'kompan'ist a'kom'pan'ist
akompan'ist'in a'kompan'ist'in a'kom'pan'ist'in
akompan'it a'kompan'it a'kom'pa'nit a'kom'pan'it
akompan'ont a'kompan'ont a'kom'pan'ont
akompan'ont'in a'kompan'ont'in a'kom'pan'ont'in
akompan'ŝip'ar a'kompan'ŝip'ar a'kom'pan'ŝip'ar
akompan'tar akomp'ant'ar a'kompan'tar a'kom'pan'tar
akompan'ul'in a'kompan'ul'in a'kom'pan'ul'in
akonit a'kon'it a'ko'nit
akonit'in a'koni'tin a'ko'nit'in a'kon'it'in
akonit'venen a'kon'it'venen
akonti a'kont'i
akor'ac a'kor'ac
akor a'kor
akord'ad a'kord'ad
akord a'kord
akor'dant akord'ant a'kord'ant
akord'ebl a'kord'ebl
akor'dec akord'ec a'kord'ec
akord'em a'kord'em
akor'dig'ad akord'ig'ad
akord'iĝ a'kord'iĝ
akor'dig akord'ig a'kord'ig
akor'dig'ant akord'ig'ant
akord'ig'at akor'dig'at
akor'dig'ebl akord'ig'ebl
akord'iĝ'em akor'di'ĝem a'kord'iĝ'em
akor'dig'it akord'ig'it
akordion akord'ion akor'dion a'kord'ion
akordion'et akord'ion'et akor'dion'et
akordion'lud akord'ion'lud akor'dion'lud a'kord'ion'lud
a'kordit akord'it a'kord'it
akord'sign a'kord'sign
akord'um akor'dum a'kor'dum a'kord'um
akori akor'i a'kori a'kor'i
akr'abat a'krab'at akr'a'bat
akr'ad'ent akr'a'dent a'krad'ent
akr'a'dolor akr'ad'ol'or a'krad'ol'or akr'a'dol'or
akr'a'kolor a'krak'ol'or akr'a'kol'or
a'krak'rif akr'a'krif
akr'angul a'kran'gul
akr'a'okul akr'a'o'kul akr'a'ok'ul
akr'a'parol akr'a'par'ol akr'a'pa'rol
akr'ar'and akr'a'rand
akr'ari'gard akr'a'rigard akr'ar'ig'ard
akr'a'sent akr'as'ent
akr'a'son akr'as'on
akr'aspekt akr'a'spekt akr'as'pekt
a'kraton akr'a'ton akr'ato'n
akr'at'rajt akr'a'trajt
akr'avid akr'a'vid
akr'aviz'aĝ akr'a'vizaĝ
akre a'kre akr'e
akre'aŭd akr'e'aŭd a'kre'aŭd
akredit'aĵ a'kredit'aĵ a'kred'it'aĵ akr'ed'it'aĵ
akredit a'kredit akr'ed'it a'kred'it
akredit'ant a'kredit'ant a'kred'it'ant
akredit'at a'kredit'at a'kred'it'at akr'ed'it'at
akredit'ig a'kredit'ig akre'di'tig a'kred'it'ig
akredit'il a'kredit'il a'kred'it'il akr'ed'it'il
akredit'it akre'di'tit a'kredit'it a'kred'it'it
akreditiv akredit'iv a'kredit'iv a'kred'it'iv akr'ed'it'iv
akre'har akr'e'har a'kre'har
akre'humor akr'e'humor akre'hum'or a'kre'humor
akre'kontur akre'kont'ur akr'e'kontur a'krek'ont'ur
akre'kri a'kre'kri akr'e'kri
akre'kri'eg'ant akr'e'kri'eg'ant
akre'laŭt akr'e'laŭt akr'el'aŭt a'kre'laŭt
akre'mens akr'e'mens a'kre'mens
akre'pep a'kre'pep akr'e'pep
akre'pint akr'e'pint a'krep'int
akre'ruĝ akr'e'ruĝ a'kre'ruĝ
akr'esenc akre'senc akr'e'senc
akre'sent a'kres'ent akr'e'sent a'kre'sent
akre'son a'kres'on akr'e'son a'kre'son
akr'esplor a'kres'plor
akr'et a'kret
akr'et'iĝ a'kret'iĝ
akre'vid akr'e'vid a'krev'id a'kre'vid
akre'vid'ant akr'e'vid'ant
akre'vid'ul akr'e'vid'ul
akre'voĉ akr'e'voĉ a'kre'voĉ
akrid akr'id
akrid'ar akr'id'ar
akrid'et akr'id'et
akrid'krur akr'id'krur
akrid'svarm akr'id'svarm
akr'i'gant akr'ig'ant
akr'i'gist akr'ig'ist
akr'ig'or'ad a'kri'go'rad akr'ig'o'rad
akr'ig'rad a'kri'grad akr'i'grad
akril akr'il a'kril
akril'aldehid akr'il'aldehid a'kril'aldehid akril'ald'e'hid
akril'at a'kril'at akr'il'at
akrobat'ad akr'o'bat'ad akr'ob'at'ad
akrobat'aĵ akr'ob'at'aĵ akr'o'bat'aĵ
akrobat akr'ob'at akr'o'bat
akrobat'art akr'o'bat'art akr'ob'at'art
akrobat'ik akr'o'batik akr'ob'atik akr'o'bat'ik
akrobat'in akr'ob'at'in akr'ob'a'tin akr'o'bat'in
akrobat'kolomb akr'ob'at'kolomb akr'o'bat'kolomb
akrocefal akr'o'cefal
akrocefal'ul akr'o'cefal'ul
akrocianoz akr'o'cian'oz akr'o'ci'an'oz
akr'o'dent akr'od'ent
akr'odor akr'o'dor
akroĥord akr'o'ĥord
akr'okul akr'o'kul
akrolein akr'ole'in
akromat a'kromat a'krom'at akr'om'at
akromatopsi akromat'op'si a'krom'ato'psi akr'om'ato'psi a'kromat'op'si
akromegali akr'omega'li a'krom'egal'i akr'om'egal'i akr'o'megal'i akr'om'e'gali
akromi a'kromi akr'om'i a'krom'i
akronim akr'o'nim
a'krop'int akr'o'pint akr'op'int
akropol akr'op'ol akr'o'pol a'krop'ol
akrostik akr'ost'ik akr'o'stik
akroter akr'o'ter akr'ot'er
aks'direkt aks'di'rekt aks'dir'ekt
aksel aks'el
aksel'har aks'el'har
aksel'kav aks'el'kav
aksiom aks'iom a'ksi'om aks'i'om
aksiometr aks'io'metr
aksis aks'is
aks'odr'at aks'od'rat aks'o'drat
aks'oid aks'o'id
aks'o'lagr aks'ol'agr
aks'o'lot aks'ol'ot
akson aks'on
aks'op'ec aks'o'pec
aks'op'int aks'o'pint
aks'ot'urn aks'o'turn aks'o'tur'n
aks'serur aks'se'rur aks'ser'ur
aks'turn aks'tur'n
aksung aks'ung
akte akt'e
akteon akt'eon akte'on
aktin akt'in
aktini aktin'i akt'in'i
aktin'id akt'in'id
aktinidi'ac aktini'di'ac
aktinidi aktini'di aktin'id'i akt'in'id'i
aktinidi'ber aktini'di'ber aktin'id'iber
aktini'id aktin'i'id akt'in'i'id
aktinist aktin'ist akt'in'ist
aktinolit aktin'o'lit aktin'ol'it akt'in'ol'it
aktinomicet aktin'o'micet aktin'om'ic'et aktin'om'i'cet akt'in'om'ic'et akt'i'nom'ic'et
aktinomicet'oz aktin'o'micet'oz aktin'om'ic'et'oz akt'in'om'ic'et'oz
aktin'o'mikoz aktin'om'ikoz aktin'om'i'koz akt'in'om'ikoz
aktinopterig aktin'o'pterig aktin'opt'er'ig aktin'op'ter'ig
aktin'o'terapi aktin'ot'era'pi aktin'o'tera'pi aktin'ot'er'api akt'in'ot'era'pi
aktiv'ad akt'iv'ad akt'i'vad
aktiv'aĵ akt'iv'aĵ
aktiv'a'ĵar aktiv'aĵ'ar akt'iv'aĵ'ar
aktiv akt'iv
aktiv'ant akt'i'vant
aktiv'ebl akt'iv'ebl
aktiv'ec akt'iv'ec
aktiv'ec'form akt'iv'ec'form
aktiv'eg akt'iv'eg akt'i'veg
aktiv'ej akt'iv'ej akt'i've'j
aktiv'em akt'iv'em
aktiv'ig'ad akt'iv'ig'ad
aktiv'ig akt'iv'ig
aktiv'iĝ akt'iv'iĝ
aktiv'iĝ'ant akt'iv'iĝ'ant
aktiv'i'gant aktiv'ig'ant akt'iv'ig'ant
aktiv'ig'at akt'iv'ig'at
aktiv'ig'ebl akt'iv'ig'ebl
aktiv'ig'int akt'iv'ig'int
aktiv'iĝ'int akt'iv'iĝ'int
aktiv'ig'it akt'iv'ig'it
aktiv'i'got aktiv'ig'ot akt'iv'ig'ot
aktiv'il akt'iv'il akt'i'vil
aktiv'int akt'iv'int
aktiv'ism akt'iv'ism
aktiv'ist akt'i'vist akt'iv'ist
aktiv'ist'in akt'iv'ist'in akt'i'vist'in
aktiv'period akt'iv'period
aktiv'ul akt'iv'ul
aktiv'ul'ar aktiv'u'lar akt'iv'ul'ar
aktiv'ul'eg aktiv'u'leg akt'iv'ul'eg
aktiv'ul'iĝ akt'iv'ul'iĝ
aktiv'ul'in aktiv'u'lin akt'iv'ul'in
aktiv'um akt'iv'um
akt'op'aper akt'o'paper akt'o'pap'er akt'op'a'per
akt'o'paper'uj akt'op'aper'uj
aktor'aĉ akt'or'aĉ
aktor'ad akt'or'ad akt'o'rad
aktor akt'or
aktor'ant akt'or'ant
aktor'ar akt'o'rar akt'or'ar
aktor'art akt'or'art
aktor'at akt'or'at
aktor'em'ul akt'o'rem'ul akt'or'em'ul
aktor'et akt'or'et
aktor'in akt'o'rin akt'or'in
aktor'mov'iĝ akt'or'mov'iĝ
aktor'voĉ akt'or'voĉ
aktual'aĵ akt'u'al'aĵ
aktual akt'u'al
aktual'ec akt'u'al'ec
aktual'eg akt'u'a'leg
aktual'em akt'u'a'lem akt'u'al'em
aktual'ig'ad akt'u'al'ig'ad akt'u'a'lig'ad
aktual'iĝ akt'u'al'iĝ
aktual'ig akt'u'a'lig akt'u'al'ig
aktual'ig'at akt'u'a'lig'at akt'u'al'ig'at
aktual'ig'end akt'u'a'lig'end akt'u'al'ig'end
aktual'ig'it akt'u'al'ig'it akt'u'a'lig'it
aktual'ig'ot akt'u'ali'got akt'u'al'ig'ot
aktual'ism akt'u'alism
aktual'ul akt'u'a'lul akt'u'al'ul
aktuar akt'u'ar
aktuari aktuar'i akt'u'ari akt'u'ar'i
aktuari'stik aktuar'ist'ik akt'u'arist'ik
akt'uj akt'u'j
akumul'ad a'kumul'ad
akumul'aĵ a'kumul'aĵ
akumul a'kumul
akumul'ant a'kumul'ant
akumul'at a'kumul'at
akumulator akumul'ator akumul'at'or a'kumul'ator
akumul'ej a'kumul'ej
akumul'iĝ a'kumul'iĝ
akumul'iĝ'ant a'kumul'iĝ'ant
akumul'iĝ'int a'kumul'iĝ'int
akumul'il a'kumul'il
akumul'int a'kumul'int
akumul'it a'kumul'it
akupunktur a'kup'unkt'ur
akurat a'kur'at
akurat'ec a'kur'at'ec
akurat'eg a'kur'at'eg
akurat'em a'kur'at'em
akurat'ig a'kur'at'ig
akuŝ'ad a'kuŝ'ad
akuŝ a'kuŝ
akuŝ'ant a'kuŝ'ant
akuŝ'anti'n akuŝ'ant'in a'kuŝ'ant'in
akuŝ'art a'kuŝ'art
akuŝ'buf a'kuŝ'buf
akuŝ'ĉambr a'kuŝ'ĉambr
akuŝ'dolor akuŝ'dol'or a'kuŝ'dolor
akuŝ'ej a'kuŝ'ej
akuŝ'hospital akuŝ'ho'spit'al
akuŝ'ig a'kuŝ'ig
akuŝ'iĝ a'kuŝ'iĝ
akuŝ'iĝ'int a'kuŝ'iĝ'int
akuŝ'iĝ'int'in a'kuŝ'iĝ'int'in
akuŝ'ig'ist akuŝ'i'gist a'kuŝ'ig'ist
akuŝ'il a'kuŝ'il
akuŝ'int a'kuŝ'int
akuŝ'int'in a'kuŝ'int'in
akuŝ'ist a'kuŝ'ist
akuŝ'is'tin akuŝ'ist'in a'kuŝ'ist'in
akuŝ'it a'kuŝ'it
akuŝ'i'tin akuŝ'it'in a'kuŝ'it'in
akuŝ'kontaĝ a'kuŝ'kontaĝ akuŝ'kont'aĝ
akuŝ'labor'ad akuŝ'la'bor'ad
akuŝ'labor a'kuŝ'labor akuŝ'la'bor akuŝ'lab'or
akuŝ'lit a'kuŝ'lit
akuŝ'o'dolor akuŝ'o'dol'or akuŝ'od'ol'or a'kuŝ'od'ol'or
akuŝ'olog akuŝ'o'log a'kuŝ'olog
akuŝ'ologi akuŝ'olog'i a'kuŝ'ologi
akuŝ'ont a'kuŝ'ont
akustik'aĵ a'kus'tik'aĵ
akustik a'kus'tik
akuŝ'u'lin akuŝ'ul'in a'kuŝ'ul'in
akut a'kut
akut'angul akut'an'gul a'kut'angul
akut'ec a'kut'ec
akut'eg a'kut'eg
akut'ig a'kut'ig
akut'iĝ a'kut'iĝ
akuz'ad a'kuz'ad
akuz'aĵ a'kuz'aĵ
akuz'akt a'kuz'akt
akuz a'kuz
akuz'ant a'kuz'ant
akuz'ar a'kuz'ar
akuz'at a'kuz'at
akuz'at'in akuz'a'tin a'kuz'at'in
akuzativ'aĵ akuz'at'iv'aĵ a'kuz'at'iv'aĵ
akuzativ akuz'at'iv a'kuz'at'iv
akuzativ'ec akuz'at'iv'ec a'kuz'at'iv'ec
akuzativ'em akuz'at'iv'em a'kuz'at'iv'em
akuzativ'erar akuz'at'iv'erar
akuzativ'fin'aĵ akuz'at'iv'fin'aĵ
akuzativ'ig akuz'at'iv'ig a'kuz'at'iv'ig
akuzativ'iĝ akuz'at'iv'iĝ a'kuz'at'iv'iĝ
akuzativ'ig'it akuz'at'iv'ig'it
akuzativ'objekt akuz'at'iv'objekt
akuz'cel a'kuz'cel
akuz'dosier a'kuz'dosier akuz'do'si'er
akuz'ebl a'kuz'ebl
akuz'fakt a'kuz'fakt
akuz'ig a'kuz'ig
akuz'iĝ a'kuz'iĝ
akuz'int'in a'kuz'in'tin
akuz'ist a'kuz'ist
akuz'ist'ar akuz'i'star a'kuz'ist'ar
akuz'it a'kuz'it
akuz'it'ej a'kuz'it'ej
akuz'i'tin akuz'it'in a'kuz'it'in
akuz'i'tint akuz'it'int
akuz'material akuz'materi'al
akuz'motiv'aĵ a'kuz'motiv'aĵ
akuz'motiv a'kuz'motiv akuz'mot'iv
akuz'o'industri akuz'o'indus'tri akuz'o'in'du'stri akuz'o'ind'u'stri
akuz'o'kial akuz'ok'ial
akuz'skrib a'kuz'skrib
akuz'tekst a'kuz'tekst
akv'afin akv'a'fin akv'a'fi'n
akvafort akv'a'fort
akv'a'kav a'kvak'av
akv'akor akv'a'kor a'kvak'or
akv'alp'elit akv'al'pel'it
akv'alt'ir akv'al'tir
akvamarin akv'amar'in akv'a'marin akv'am'ar'in
akv'amas akv'am'as akv'a'mas
akv'a'mond akv'am'ond
akv'animal akv'anim'al akv'an'i'mal
a'kvant akv'ant
a'kvar akv'ar
akvarel akv'ar'el akv'a'rel a'kvar'el
akvari akv'ari akv'ar'i a'kvar'i
akvari'infan akv'ar'i'infan a'kvar'i'infan
akvari'ist akv'ari'ist a'kvar'i'ist akv'ar'i'ist
akvatint akv'at'int akv'a'tint
akvedukt akv'e'dukt
akv'ej akv'e'j
akv'en'ĵet'it akv'e'n'ĵet'it
a'kver akv'er
akv'er'et a'kver'et
akvifoli'ac a'kvi'foli'ac akv'i'foli'ac
akvifoli a'kvi'foli akv'i'foli akv'i'fol'i
akvilegi a'kvi'legi akv'i'legi akv'il'eg'i
akvilon akv'il'on a'kvi'lo'n
akv'imun akv'i'mu'n a'kvi'mu'n
akvin a'kvin akv'in a'kvi'n
akvin'an akv'i'nan a'kvi'nan a'kvin'an akv'in'an
a'kvit akv'it
akvitan akv'i'tan akv'it'an a'kvi'tan a'kvit'an
akvitani akvitan'i a'kvit'an'i a'kvi'tan'i akv'it'an'i
akvitan'uj a'kvit'an'uj a'kvi'tan'uj akv'it'an'uj
akv'o'administr'ad akv'o'ad'ministr'ad akv'o'ad'min'ist'rad
akv'o'afer akv'o'a'fer
akv'o'afin akv'o'a'fin akv'o'a'fi'n
akv'o'alo akv'o'al'o akv'o'a'lo
akv'o'alt'ir akv'o'al'tir
akv'o'amas akv'o'am'as akv'o'a'mas
akv'o'animal akv'o'anim'al akv'o'an'i'mal
akv'o'arane akv'o'ara'ne akv'o'ar'an'e akv'o'a'ran'e
akv'o'are akv'o'a're akv'o'ar'e
akv'o'arm'il akv'o'ar'mil
akv'o'arteri akv'o'art'eri akv'o'ar'teri
akv'o'aviad'il akv'o'avi'ad'il
akv'o'balon akv'o'bal'on akv'ob'al'on akv'ob'alo'n
akv'o'ban akv'ob'an akv'o'ba'n
akv'ob'a'raĝ akv'o'bar'aĝ
akv'ob'ar akv'o'bar
akv'o'barel akv'o'bar'el
akv'ob'are'let akv'o'barel'et
akv'o'barier akv'ob'arier akv'o'bari'er
akv'ob'aril akv'o'bar'il
akv'o'basen akv'o'bas'en akv'ob'a'sen akv'ob'as'en
akv'ob'at akv'o'bat
akv'ob'est akv'o'best
akv'o'best'et akv'ob'est'et
akv'o'bezon akv'obe'zon akv'obez'on
akv'obi'lanc akv'o'bilanc akv'o'bil'anc
akv'o'blek akv'obl'ek akv'ob'lek
akv'obl'u akv'o'blu akv'ob'lu
akv'ob'olig akv'obol'ig akv'o'bol'ig
akv'o'bord akv'ob'ord
akv'o'bot akv'ob'ot
akv'ob'otel akv'o'botel akv'o'bot'el
akv'o'branĉ akv'ob'ranĉ
akv'o'bubal akv'o'bub'al akv'ob'u'bal
akv'ob'ul akv'o'bul
akv'o'buljon akv'ob'ul'jon akv'o'bul'jon
akv'o'central akv'o'cent'ral akv'o'centr'al
akv'o'cikut akv'o'ci'kut
akv'o'cirkvit akv'o'cirk'vit akv'o'cir'kvit
akv'o'cistern akv'o'cis'tern akv'o'ci'stern akv'o'ci'ster'n akv'o'cist'er'n
akv'o'damaĝ akv'od'am'aĝ akv'o'dam'aĝ
akv'od'ef'lu'ig'il akv'o'de'flu'ig'il akv'od'e'flu'ig'il
akv'od'e'pend akv'o'de'pend
akv'od'i'aĵ akv'o'di'aĵ
akv'o'direkt akv'od'i'rekt akv'od'ir'ekt akv'o'dir'ekt
akv'od'is'lim akv'o'dis'lim
akv'o'dis'met akv'o'dism'et akv'od'ism'et
akv'o'distribu'ad akv'od'istri'bu'ad akv'o'distr'i'bu'ad
akv'o'distribu akv'od'istri'bu akv'o'distr'i'bu akv'od'i'stri'bu akv'o'dist'rib'u
akv'o'divid akv'od'iv'id akv'od'i'vid akv'o'di'vid
akv'o'don akv'od'on akv'o'do'n
akv'o'drak akv'od'rak
akv'o'dukt'eg akv'o'duk'teg
akv'o'eben akv'o'e'ben akv'o'e'be'n
akv'o'efik akv'o'e'fik akv'o'ef'ik
akv'o'e'lir akv'o'el'ir
akv'o'energi akv'o'en'erg'i
akv'o'energi'maŝin akv'o'en'erg'i'maŝin
akv'o'faden akv'o'fad'en
akv'o'faktur akv'o'fakt'ur akv'o'fak'tur
akv'o'fa'lad akv'o'fal'ad
akv'o'filik akv'o'fil'ik
akv'o'fil'trad akv'o'filtr'ad
akv'o'fontan akv'o'font'an akv'o'fon'tan
akv'o'font'eg akv'o'fon'teg
akv'o'frid'et akv'o'fr'id'et
akv'o'funel akv'o'fu'n'el
akv'o'generator akv'o'gener'ator akv'o'gener'at'or akv'o'gen'erat'or
akv'o'geolog akv'o'ge'olog akv'o'geo'log
akv'o'gol'fet akv'o'golf'et
akv'o'hiacint akv'ohi'ac'int
akv'o'horizont akv'oho'riz'ont
akv'o'horloĝ akv'o'hor'loĝ
akv'o'imun akv'o'i'mu'n
akv'o'inĝenier akv'o'inĝeni'er akv'o'in'ĝeni'er
akv'o'kalori akv'ok'a'lori
akv'o'kanal akv'ok'anal
akv'ok'anon akv'o'kanon akv'ok'a'non akv'o'kan'on
akv'o'kant akv'ok'ant
akv'o'kaŝtan akv'o'kaŝ'tan
akv'o'kastel akv'o'kas'tel akv'ok'a'stel akv'o'kast'el akv'ok'as'tel
akv'ok'at akv'o'kat
akv'o'kav akv'ok'av
akv'ok'av'et akv'o'kav'et
akv'o'kimĉi akv'o'kim'ĉi
akv'o'kir'lad akv'o'kirl'ad akv'ok'ir'lad
akv'o'klar akv'ok'lar
akv'ok'lar'ig akv'o'klar'ig
akv'o'kobold akv'ok'o'bold
akv'ok'ok akv'o'kok
akv'ok'ol akv'o'kol
akv'o'kolekt akv'ok'o'lekt akv'o'kol'ekt
akv'o'kolekt'ej akv'o'kol'ekt'ej
akv'o'kolekt'uj akv'o'kol'ekt'uj
akv'o'konduk akv'ok'on'duk akv'o'kon'duk
akv'o'konduk'il akv'ok'on'duk'il
akv'o'konkur'ant akv'ok'on'kur'ant
akv'o'konsum akv'ok'on'sum akv'o'kon'sum
akv'ok'ost akv'o'kost
akv'okr'an akv'ok'ran akv'o'kran
akv'okr'anet akv'ok'ran'et akv'o'kran'et
akv'okr'esk'aĵ akv'o'kresk'aĵ
akv'okr'iz akv'o'kriz
akv'okult'ur akv'okul'tur akv'o'kultur akv'o'kult'ur
akv'o'kurac'ej akv'ok'ur'ace'j akv'o'kur'ace'j
akv'ok'ur akv'o'kur
akv'ok'uv akv'o'kuv
akv'o'kvak akv'ok'vak
akv'o'kvalit akv'ok'val'it
akv'o'kvant akv'ok'vant
akv'o'lag akv'ol'ag
akv'ol'av akv'o'lav
akv'o'lavang akv'ol'a'vang
akv'ol'eĝ akv'o'leĝ
akv'ol'ent akv'o'lent
akv'ol'ili akv'o'lili akv'o'lil'i
akv'o'lini akv'ol'in'i akv'o'lin'i
akv'oliver'ej akv'o'liver'ej akv'oliv'er'ej
akv'oliver'ist akv'o'liver'ist akv'ol'i'ver'ist
akv'ol'ok akv'o'lok
akv'o'makul akv'om'a'kul
akv'o'mal'ŝpar akv'om'al'ŝpar
akv'o'mantel akv'oman'tel akv'o'mant'el
akv'om'ark akv'o'mark
akv'omar'tel akv'o'martel akv'om'art'el akv'o'mart'el
akv'omas akv'om'as akv'o'mas
akv'o'maŝin akv'o'maŝ'in akv'om'a'ŝi'n
akv'om'a'strum'ad akv'o'mastr'um'ad akv'o'mas'trum'ad
akv'o'melon akv'om'el'on akv'o'mel'on akv'o'melo'n
akv'omer'kat akv'o'merkat
akv'o'mezur akv'o'mez'ur
akv'o'miks'it akv'om'iks'it
akv'o'minut akv'om'in'ut akv'o'min'ut
akv'o'molekul akv'o'mole'kul akv'om'ole'kul akv'om'o'lek'ul
akv'om'olig'il akv'om'o'lig'il akv'om'ol'ig'il akv'o'mol'ig'il
akv'om'ol'ig'it akv'o'mol'ig'it akv'om'o'lig'it
akv'o'mont akv'om'ont
akv'o'muel'ej akv'om'u'ele'j
akv'o'muel'il akv'om'u'e'lil
akv'o'muel'it akv'om'u'elit
akv'on'e'afin akv'o'ne'afin akv'on'e'a'fin akv'on'e'a'fi'n
akv'oni'vel akv'o'nivel
akv'oni'vel'il akv'o'nivel'il
akv'on'ombr'il akv'on'om'bril akv'o'nombr'il
akv'on'ut'rat akv'o'nutr'at akv'on'u'trat
akv'o'odor akv'o'od'or akv'o'o'dor
akv'o'park akv'op'ark
akv'o'part akv'op'art
akv'o'pec akv'op'ec
akv'o'pel'il akv'op'e'lil
akv'o'penetr'it akv'o'pene'trit akv'op'en'e'trit akv'o'pen'et'rit
akv'op'est akv'o'pest
akv'o'pip akv'op'ip
akv'opi'stol akv'o'pistol akv'o'pist'ol akv'op'ist'ol
akv'o'plan'ad akv'op'lan'ad
akv'o'plan akv'op'lan akv'op'la'n
akv'o'plane akv'op'lan'e akv'o'plan'e
akv'o'plantag akv'o'plant'ag akv'op'lant'ag akv'o'plan'tag
akv'op'lant akv'o'plant
akv'op'lant'ar akv'o'plan'tar akv'o'plant'ar
akv'o'plat akv'op'lat
akv'o'plaŭd akv'op'laŭd
akv'op'len akv'o'plen akv'op'le'n
akv'o'plen'iĝ akv'op'len'iĝ
akv'o'polo akv'op'o'lo akv'op'ol'o akv'o'pol'o
akv'o'polu'ad akv'op'ol'u'ad akv'op'o'lu'ad
akv'o'polu akv'o'pol'u akv'op'o'lu akv'op'ol'u
akv'o'port'ad akv'op'ort'ad
akv'o'port'ant akv'op'ort'ant
akv'op'ort'ist akv'o'port'ist
akv'op'ort'ist'in akv'o'port'ist'in
akv'o'pot akv'op'ot
akv'o'prem akv'op'rem
akv'op'ren'ej akv'o'pren'ej akv'o'pre'ne'j
akv'o'problem akv'op'rob'lem
akv'o'profund akv'o'pro'fund akv'op'ro'fund
akv'o'projekt akv'op'roj'ekt
akv'o'proviz'ad akv'op'ro'viz'ad akv'o'prov'iz'ad
akv'o'proviz akv'o'prov'iz akv'op'ro'viz
akv'o'proviz'ant akv'o'prov'iz'ant akv'op'ro'viz'ant
akv'o'proviz'ej akv'o'prov'iz'ej akv'op'ro'viz'ej
akv'opul akv'o'pul akv'op'ul
akv'op'um'pad akv'o'pum'pad akv'o'pump'ad
akv'op'um'pil akv'o'pump'il akv'o'pum'pil
akv'o'punkt akv'op'unkt
akv'o'punktur akv'o'punkt'ur akv'op'unkt'ur
akv'o'pur'ig akv'op'u'rig
akv'o'put akv'op'ut
akv'or'ad akv'o'rad
akv'o'radi akv'or'ad'i akv'o'rad'i
akv'or'al akv'o'ral
akv'or'and akv'o'rand
akv'o'rat akv'or'at
akv'o'rendiment akv'ore'n'di'ment akv'or'end'i'ment
akv'orest akv'or'est akv'o'rest
akv'o'ret akv'or'et
akv'o'rilat akv'or'i'lat akv'or'il'at
akv'or'ing'eg akv'o'ring'eg
akv'or'oz akv'o'roz
akv'osak akv'o'sak
akv'o'satur'it akv'os'at'u'rit
akv'os'er'ĉant akv'o'serĉ'ant
akv'o'serpent akv'o'serp'ent akv'os'erp'ent akv'os'er'pent
akv'os'fer akv'o'sfer
akv'o'sign akv'os'ig'n
akv'o'sistem akv'os'is'tem akv'os'ist'em
akv'o'sitel akv'os'i'tel akv'os'it'el akv'o'sit'el
akv'o'skorpi akv'os'kor'pi akv'os'korp'i
akv'o'soldat akv'os'ol'dat akv'o'sold'at akv'os'old'at
akv'os'pac akv'o'spac
akv'o'spegul akv'os'peg'ul
akv'o'spegul'et akv'os'peg'ul'et
akv'os'port akv'o'sport
akv'o'staci akv'ost'ac'i
akv'os'trat akv'ostr'at akv'o'strat
akv'ostr'eĉ'it akv'o'streĉ'it
akv'o'stri akv'ostr'i
akv'ostr'i'et akv'o'stri'et
akv'o'struktur akv'os'truk'tur akv'ost'rukt'ur
akv'o'surfac akv'os'ur'fac akv'o'sur'fac akv'o'surf'ac
akv'o'susur akv'os'us'ur akv'os'u'sur
a'kvot'ag akv'ot'ag akv'o'tag
akv'ot'as a'kvot'as akv'o'tas
akv'o'tavol akv'otav'ol a'kvot'av'ol akv'ot'a'vol
akv'otel'er akv'o'teler
akv'o'temperatur akv'o'temper'at'ur a'kvot'em'per'at'ur akv'ot'em'per'at'ur
akv'ot'en'ebl akv'o'ten'ebl a'kvot'en'ebl
akv'o'teritori a'kvot'eri'tori akv'o'teri'tori akv'ot'eri'tori
akv'o'torent akv'ot'o'rent
akv'o'trafik akv'o'traf'ik
a'kvot'rem'ad akv'ot'rem'ad akv'o'trem'ad
akv'o'trem akv'ot'rem a'kvot'rem
a'kvot'rem'pat akv'o'tremp'at akv'o'trem'pat
akv'o'tret'ad a'kvot'ret'ad akv'ot'ret'ad
akv'ot'ret akv'o'tret a'kvot'ret
akv'o'trifoli akv'o'tri'fol'i akv'ot'rif'ol'i a'kvot'rif'ol'i
akv'ot'ru akv'o'tru a'kvot'ru
akv'o'tub'ar a'kvot'u'bar akv'ot'u'bar
akv'o'tur a'kvot'ur akv'ot'ur
akv'o'turbin akv'o'turb'in a'kvot'urb'in akv'ot'urb'in akv'o'tur'bi'n
a'kvot'urn'ad akv'o'turn'ad akv'o'tur'n'ad
akv'ot'urn a'kvot'urn akv'o'turn akv'o'tur'n
akv'o'turn'ej a'kvot'urn'ej akv'o'turne'j akv'o'tur'ne'j
akv'o'turn'iĝ a'kvot'urn'iĝ
akv'ot'urn'ul akv'o'tur'nul akv'o'turn'ul a'kvot'urn'ul
akv'oval akv'o'val akv'ov'al
akv'ov'and akv'o'vand
akv'o'vapor akv'ov'a'por
akv'o'varm'ig'ad akv'ov'arm'ig'ad
akv'ov'arm'ig akv'o'varm'ig
akv'ov'arm'ig'il akv'o'varm'ig'il
akv'o'vaz'et akv'ov'az'et
akv'o'veget'aĵ akv'ov'eg'et'aĵ
akv'ov'en'dist akv'o'vend'ist akv'ov'end'ist
akv'o'ven'dist'in akv'ov'en'dist'in akv'o'vend'ist'in
akv'o'venen'ist akv'ov'en'en'ist
akv'o'vetur akv'ov'et'ur akv'o'vet'ur akv'ov'e'tur
akv'ov'oj akv'o'voj
akv'o'volumen akv'ov'o'lumen akv'ovol'ume'n akv'o'volum'en
akv'ov'or akv'o'vor
akv'ov'or'ant akv'o'vor'ant
akv'o'vortic akv'o'vort'ic
akv'o'vual akv'ov'u'al
akv'ozon akv'oz'on akv'o'zon
akv'uj akv'u'j
akv'u'mant akv'um'ant
akv'um'at akv'u'mat
akv'u'met akv'um'et
akv'u'mil akv'um'il
akv'um'it akv'u'mit
akv'um'maŝin akv'um'maŝ'in
akv'u'mont akv'um'ont
akv'um'pistol akv'um'pist'ol akv'um'pi'stol
akv'um'vetur'il akv'um've'tur'il
alabam a'lab'am
alabastr a'lab'astr
al'aĉet a'laĉ'et al'aĉ'et
al'adres'it al'a'dres'it a'lad're'sit
al'agord al'ag'ord a'lag'ord
al'agord'it al'ag'ord'it
alah al'ah
al'akord'iĝ al'a'kord'iĝ
aland a'land al'and
alanin a'lani'n al'an'in a'lan'in
alantoid a'lant'oid al'ant'oid
al'aparten a'lapar'ten al'apart'en al'a'part'en
al'apart'enant al'aparten'ant al'a'par'ten'ant
al'aranĝ al'a'ranĝ
al'aranĝ'ant al'a'ranĝ'ant
a'lar'iĝ al'ar'iĝ
alarik a'larik al'ar'ik a'lar'ik
alarm'ad a'larm'ad al'arm'ad
alarm a'larm al'arm
alarm'ant al'ar'mant a'larm'ant al'arm'ant
alarm'artikol alarm'artik'ol al'arm'ar'tik'ol a'larm'ar'tik'ol
alarm'at a'larm'at al'arm'at
alarm'buton alarm'but'on a'larm'buton al'arm'buton
alarm'eg al'arm'eg a'larm'eg
alarm'ej al'arm'ej a'larm'ej al'arme'j
alarm'em al'arm'em a'larm'em
alarm'et al'arm'et a'larm'et
alarm'fajf'il a'larm'fajf'il al'arm'fajf'il
alarm'flag a'larm'flag al'arm'flag
alarm'horloĝ al'arm'horloĝ a'larm'horloĝ alarm'hor'loĝ
alarm'ig al'arm'ig a'larm'ig
alarm'iĝ a'larm'iĝ al'arm'iĝ
alarm'iĝ'ant al'arm'iĝ'ant a'larm'iĝ'ant
alarm'iĝ'as a'larm'iĝ'as al'arm'iĝ'as
alarm'iĝ'it al'arm'iĝ'it a'larm'iĝ'it
alarm'il a'larm'il a'lar'mil al'arm'il
alarm'instal'aĵ a'larm'instal'aĵ
alarm'ism al'arm'ism a'larm'ism
alarm'ist al'arm'ist a'larm'ist
alarm'it a'larm'it a'lar'mit al'arm'it
alarm'kontakt a'larm'kontakt alarm'kont'akt alarm'kon'takt
alarm'kri al'arm'kri a'larm'kri
alarm'numer al'arm'numer a'larm'numer
alarm'obl'ink alarm'ob'link alarm'o'blink a'larm'obl'ink
alarm'o'kontakt alarm'ok'on'takt alarm'o'kont'akt a'larm'ok'on'takt
alarm'o'pret alarm'op'ret a'larm'op'ret al'arm'op'ret
alarm'op'ret'ec alarm'o'pret'ec
alarm'organ al'ar'morgan al'arm'organ a'larm'organ
alarm'o'signal alarm'o'sign'al alarm'os'ig'n'al a'larm'os'ig'n'al
alarm'o'sistem alarm'os'ist'em al'arm'os'ist'em a'larm'os'ist'em
alarm'paf al'arm'paf a'larm'paf
alarm'raket a'larm'raket al'arm'raket
alarm'signal alarm'sign'al a'larm'signal
alarm'siren al'arm'siren a'larm'siren
alarm'sistem a'larm'sistem al'arm'sistem
alarm'sonor'il a'larm'sonor'il a'larm'son'or'il
alarm'stat a'larm'stat al'arm'stat
alarm'vok al'arm'vok a'larm'vok
alarm'vok'ant a'larm'vok'ant
alarm'vort a'larm'vort al'arm'vort
alask al'ask
alask'an al'as'kan al'a'skan al'ask'an a'las'kan
al'aspekt al'a'spekt al'as'pekt
al'atak al'a'tak
alatern al'a'tern a'later'n al'a'ter'n al'at'er'n a'lat'er'n
alaŭd'aĵ a'laŭd'aĵ al'aŭd'aĵ
alaŭd a'laŭd al'aŭd
alaŭd'ed al'aŭd'ed a'laŭd'ed
alaŭd'et al'aŭd'et a'laŭd'et
alaŭd'falk al'aŭd'falk a'laŭd'falk
alaŭd'id al'aŭd'id al'aŭ'did a'laŭd'id a'laŭ'did
alaŭd'kant a'laŭd'kant
alaŭd'o'spron alaŭd'os'pron a'laŭd'os'pron al'aŭd'os'pron
al'aŭskult a'laŭs'kult
al'balanc'iĝ alb'a'lanc'iĝ
alban alb'an al'ban al'ba'n
alban'ar al'ban'ar alb'an'ar
alban'de'ven alb'and'e'ven al'band'e'ven
alb'anet'nul alban'etn'ul al'ban'et'nul
alban'ig alb'an'ig al'ban'ig
alban'in al'ban'in alb'an'in
alban'lingv alb'an'lingv al'ban'lingv
alban'o'fobi al'ban'o'fobi alb'an'o'fobi
alban'o'makedon alban'om'ake'don alb'an'om'ake'don al'ban'om'ake'don
alban'senc al'ban'senc
alban'stil al'ban'stil
alban'uj al'ban'uj alb'an'uj
alb'at'ad al'bat'ad
al'batal alb'at'al al'bat'al
al'bat alb'at
al'bat'ant alb'at'ant
alb'at'eg al'bat'eg
al'bat'iĝ alb'at'iĝ
alb'atil al'bat'il
al'bat'int alb'at'int alb'a'tint
alb'a'tit al'bat'it alb'at'it
albatros alb'at'ros al'bat'ros
al'baz alb'az
albed al'bed alb'ed
al'bek alb'ek
albert al'bert
albert'in al'ber'tin al'bert'in alb'er'tin
al'bezon alb'e'zon al'be'zon
albin alb'in al'bi'n
albin'ec alb'in'ec
albin'ism alb'in'ism
albion alb'ion al'bi'on al'bio'n
albit al'bit alb'it
albizi alb'iz'i al'biz'i
al'blek alb'lek
alb'lo'vat al'blov'at
alb'lo'vit al'blov'it
al'boj alb'oj al'bo'j
alb'ol'tit al'bolt'it al'bol'tit
alb'ord al'bord
al'bord'iĝ alb'ord'iĝ
al'bor'dig al'bord'ig alb'ord'ig
al'bord'iĝ'ant alb'ord'iĝ'ant
alb'ord'iĝ'ej al'bord'iĝ'ej
al'bord'ig'int alb'ord'ig'int
al'bord'iĝ'int alb'ord'iĝ'int
alb'or'dig'it alb'ord'ig'it al'bord'ig'it
al'bord'iĝ'ont alb'ord'iĝ'ont
al'brankard'ig al'brank'ard'ig
alb'ru al'bru
alb'rust al'brust
albugine albug'ine al'bu'gine alb'u'gine
albugine'it albug'ine'it alb'u'gine'it albug'i'ne'it
album al'bum alb'um
albumen album'en al'bum'en alb'ume'n
albumen'o'hav alb'ume'no'hav album'en'o'hav al'bum'en'o'hav
album'et alb'u'met al'bum'et
albumin album'in alb'u'min alb'um'in al'bum'in
albumin'fabrik album'in'fabrik albumin'fa'brik alb'um'in'fabrik
albumin'uri album'in'uri alb'um'in'uri al'bum'in'uri alb'u'min'uri
albumoz album'oz al'bum'oz alb'u'moz alb'um'oz
album'sak'et alb'um'sak'et
album'titol alb'um'titol al'bum'titol
alburn alb'urn al'bur'n
alced al'ced
alced'ed al'ced'ed
alce'lad al'cel'ad
alcelaf alce'laf
alce'lant al'cel'ant
alce'lat al'cel'at
alce'lig al'cel'ig
alce'lind al'cel'ind
alce'lit al'cel'it
alĉemil al'ĉe'mil
al'ĉen'it al'ĉe'nit
al'centr'ig al'cent'rig
alcestis al'cest'is
alcibiad al'ci'bi'ad
al'ĉiel al'ĉi'el
al'ĉiel'iĝ al'ĉi'el'iĝ
alcino al'ci'no
alcion al'cion al'ci'on
alcioni alcion'i al'cion'i al'ci'oni
alcion'libel al'cion'libel alcion'li'bel
al'ci'tit al'cit'it
al'danc ald'anc
al'danc'ant ald'anc'ant
aldebaran al'de'bar'an ald'e'bar'an
aldehid al'de'hid ald'e'hid
al'dekstr ald'ekstr
al'demand'it ald'em'and'it
aldernej ald'er'n'ej ald'er'ne'j al'der'ne'j
al'dir ald'ir
ald'ir'ant al'dir'ant
al'direkt ald'ir'ekt al'dir'ekt ald'i'rekt
al'direkt'iĝ ald'i'rekt'iĝ al'dir'ekt'iĝ
al'direkt'it ald'i'rekt'it al'dir'ekt'it
al'dir'int ald'ir'int
ald'o'heks'oz al'do'heks'oz
ald'oksim al'dok'sim
aldol ald'ol al'dol
ald'om'ig al'dom'ig
al'don'aĉ ald'on'aĉ
ald'on'ad al'don'ad
ald'on'aĵ al'don'aĵ
al'don ald'on al'do'n
al'don'at ald'on'at
al'don'dir'ant ald'ond'ir'ant
al'don'ebl ald'on'ebl
ald'on'ebl'ec al'don'ebl'ec
al'don'ekzempl ald'on'ekzempl
al'don'end ald'on'end
ald'on'gazet al'don'gazet al'don'gaz'et
al'don'ig ald'on'ig
ald'on'iĝ al'don'iĝ
ald'on'iĝ'ant al'don'iĝ'ant
al'don'iĝ'ebl ald'on'iĝ'ebl
ald'o'nit al'don'it
al'don'leg'aĵ ald'on'leg'aĵ
ald'on'ont al'don'ont
ald'o'not ald'on'ot al'don'ot
al'don'valor ald'on'valor
aldosteron ald'o'ster'on ald'ost'er'on ald'os'ter'on
ald'o'tetr'oz al'dot'et'roz ald'ot'et'roz
ald'oz al'doz
ald'violon ald'viol'on
ale al'e a'le
ale'arb al'e'arb
aleator ale'ator ale'a'tor al'e'ator
ale'eg al'e'eg
ale'et a'le'et al'e'et
alegan al'eg'an a'leg'an
aleganoj alegan'oj a'leg'an'oj al'eg'an'oj
alegori a'leg'or'i
alegori'ist a'leg'or'i'ist
alegori'o'vual al'ego'rio'vual alegori'ov'u'al ale'go'rio'vual
alegr'et al'egret a'leg'ret
aleksi ale'ksi a'lek'si al'eks'i
aleksin aleksi'n ale'ksi'n al'eks'in a'lek'sin
al'ekster al'eks'ter a'lek'ster
al'ekstrem al'eks'trem al'ekstr'em
alektor a'lektor al'ekt'or a'lekt'or
al'ekzil al'ekz'il
alel al'el
alel'ekt'ad ale'lekt'ad al'elekt'ad
alel'ekt ale'lekt al'elekt
ale'lekt'ant al'elekt'ant alel'ekt'ant
ale'lekt'at al'elekt'at alel'ekt'at
al'elekt'iĝ ale'lekt'iĝ alel'ekt'iĝ
alel'ekt'it ale'lekt'it al'elekt'it
aleman al'eman ale'man a'leman a'lem'an
alen al'en ale'n a'len a'le'n
alen'kudr al'en'kudr ale'n'kudr a'len'kudr
alen'pint a'len'pint ale'n'pint
alenson alen'son ale'n'son a'len'son a'lens'on al'en'son
ale'o'fin ale'o'fi'n al'e'o'fin
aler al'er
alergi al'erg'i
alergi'don al'erg'id'on
aleron aler'on al'er'on ale'ro'n a'le'ro'n
al'et a'let
al'etend al'et'end
aleŭrit al'eŭ'rit al'eŭr'it
aleŭrod al'eŭr'od
aleŭrod'ed al'eŭr'od'ed
aleut ale'ut al'e'ut a'le'ut
alez a'lez
alez'il a'lez'il
alfa alf'a al'fa
alfabet alfa'bet alf'a'bet al'fab'et
alfabet'ec alfa'bet'ec alf'a'bet'ec
alfabet'ig alfa'bet'ig alf'a'bet'ig
alfabet'libr alfa'bet'libr alf'a'bet'libr
alfabet'liter alfa'bet'liter alf'a'bet'liter
alfabet'ord alfa'bet'ord alfa'be'tord alf'a'bet'ord
alfabet'um alfa'bet'um al'fab'et'um alf'a'bet'um
alfabet'vort alfa'bet'vort alf'a'bet'vort
alfa'feofitin alf'a'feofitin alfa'feofit'in alfa'fe'o'fit'in
alfa'hidr'o'acid alf'ah'id'ro'acid
alfa'iĝ alf'a'iĝ al'fa'iĝ
alfa'lad alf'al'ad al'fal'ad
al'fal alf'al
alfa'lant al'fal'ant alf'al'ant
alfa'radi al'farad'i alf'ara'di al'far'ad'i
alfa'radioaktiv'ec alfa'radi'o'aktiv'ec
al'far alf'ar
alfa'rit al'far'it
alfa'silab'ar alfa'si'labar alf'as'il'a'bar
al'faŭk alf'aŭk
al'fenestr'iĝ alf'en'estr'iĝ
alfenid alf'en'id al'fen'id
al'ferdek al'fer'dek alf'er'dek
alf'id al'fid
al'fier alf'i'er al'fi'er
al'figur alf'ig'ur al'fig'ur
alf'iks'aĵ al'fiks'aĵ
alf'iks al'fiks
al'fiks'ant alf'iks'ant alf'i'ksant
al'fin alf'in al'fi'n
alf'in'ig al'fin'ig
al'flar'ad alf'lar'ad
al'flar alf'lar
alf'lat'iĝ al'flat'iĝ
al'flik alf'lik
alf'los'aĵ al'flos'aĵ
al'flos alf'los
alf'los'ant al'flos'ant
alf'lu'ad al'flu'ad
alf'lu'aĵ al'flu'aĵ
alf'lu al'flu
alf'lu'ant al'flu'ant
al'flu'eg alf'lu'eg
al'flug'ant al'flu'gant
alf'lu'ig al'flu'ig
al'flustr alf'lustr
alfons'in alf'on'sin al'fon'sin
alf'ort al'fort
al'fortik'ig alf'ort'ik'ig al'fort'ik'ig
al'fortik'iĝ al'fort'ik'iĝ alf'ort'ik'iĝ
al'fortik'ig'at al'fort'ik'ig'at
al'fortik'ig'it al'fort'ik'ig'it
al'fosfat alf'os'fat al'fosf'at
al'frap alf'rap
alf'rap'ant al'frap'ant
al'frap'et alf'rap'et
alf'rap'iĝ al'frap'iĝ
alf'rap'int al'frap'int
alfred al'fr'ed
al'fresk al'fr'esk
al'front al'fr'ont
al'front'em alf'ro'n'tem
al'front'end alf'ro'n'tend
al'front'evit'em alf'ro'n'te'vit'em
al'front'ig alf'ro'n'tig
al'front'int alf'ro'n'tint
al'front'it alf'ro'n'tit
al'front'ot alf'ro'n'tot
al'frost'ig alf'rost'ig
alf'rost'iĝ al'frost'iĝ
alf'rot al'frot al'fr'ot
al'fulm alf'ulm
al'fund'ig alf'u'n'dig
al'fund'ig'it alf'u'n'dig'it
al'fund'ir alf'u'n'dir
alg'ajn al'gajn alg'aj'n al'gaj'n
al'galop al'gal'op alg'a'lop
al'galop'int alg'alo'pint
al'gap'at alg'a'pat
alg'ard al'gard
algebr al'gebr alg'ebr
algebr'ec al'gebr'ec alg'ebr'ec
algebr'o'task algebr'ot'ask al'gebr'ot'ask alg'ebr'ot'ask
al'genu alg'enu al'gen'u
algeri alg'eri al'ger'i
alĝeri'an alĝer'ia'n alĝer'i'an
alĝeri'an'in alĝer'i'an'in alĝer'ia'ni'n
alĝer'marok alĝer'mar'ok al'ĝerm'arok
algi alg'i
algid alg'id
algi'dec algid'ec alg'id'ec
algi'n alg'in
alginat alg'in'at algi'n'at
al'glaci'iĝ alg'lac'i'iĝ al'glac'i'iĝ
alg'lit al'glit
al'glu alg'lu
alg'lu'ant al'glu'ant
alg'lu'at al'glu'at
al'glu'ebl alg'lu'ebl
al'glu'em alg'lu'em
alg'lu'ig al'glu'ig
alg'lu'iĝ al'glu'iĝ
al'glu'ig'ant alg'lu'ig'ant al'glu'i'gant
alg'lu'iĝ'em al'glu'iĝ'em
al'glu'int alg'lu'int
alg'lu'it al'glu'it
alg'lu'ot al'glu'ot
al'glut'in alg'lut'in al'glu'tin
al'go'basen alg'o'basen alg'o'bas'en alg'ob'as'en alg'ob'a'sen
algol alg'ol al'gol
alg'olog alg'o'log
alg'ologi alg'olog'i
algonki alg'onk'i
algoritm'aĵ alg'o'ritm'aĵ
algoritm al'go'ritm alg'o'ritm
algoritm'o'skatol algoritm'os'kat'ol alg'or'it'mosk'atol
al'graŭl alg'raŭl
al'grund alg'rund
alg'rund'ig'it alg'run'dig'it al'grund'ig'it
al'ĝust'i'gant al'ĝust'ig'ant
al'ĝust'i'gist al'ĝust'ig'ist
algvazil alg'vaz'il
al'gvid alg'vid
alĥemi'aĵ al'ĥemi'aĵ
alĥemi al'ĥemi
alĥemi'ist al'ĥemi'ist
al'hok'il al'ho'kil
al'hok'it al'ho'kit
al'hotel al'hot'el al'ho'tel
ali'a'divers ali'ad'i'vers
ali'a'flank a'li'a'flank
al'ia'foj ali'a'foj
ali'agent ali'a'gent ali'ag'ent
ali'aĵ a'li'aĵ
ali'akv a'li'akv
ali'aland ali'al'and ali'a'land a'li'a'land
ali'alfabet ali'alfa'bet ali'alf'a'bet
ali a'li al'i
al'ia'manier ali'a'manier ali'a'mani'er
alianc'ad ali'anc'ad
alianc ali'anc
alianc'an ali'anc'an
alianc'an'iĝ ali'anc'an'iĝ
alianc'ant ali'anc'ant
alianc'em ali'anc'em
alianc'estr ali'an'cestr a'lian'cestr
alianc'iĝ'ad ali'anc'iĝ'ad
alianc'ig ali'anc'ig
alianc'iĝ ali'anc'iĝ
alianc'iĝ'ant ali'anc'iĝ'ant
alianc'iĝ'em ali'anc'iĝ'em a'lian'ci'ĝem
alianc'iĝ'int ali'anc'iĝ'int
alianc'ig'it ali'anc'ig'it
alianc'int ali'anc'int
alianc'it ali'an'cit ali'anc'it a'lian'cit
alianc'o'ŝanĝ ali'anc'o'ŝanĝ
alianc'ul ali'anc'ul
alianc'um a'lian'cum ali'anc'um ali'an'cum
al'ia'nom ali'a'nom a'lian'om ali'an'om a'li'a'nom
al'ia'okaz ali'a'okaz a'li'a'okaz
ali'apart ali'a'part a'li'a'part
ali'a'rand ali'ar'and
ali'aranĝ ali'a'ranĝ
aliari ali'ari ali'ar'i
aliari'lat ali'aril'at al'ia'rilat ali'a'rilat a'li'a'rilat
ali'arme ali'arm'e
ali'as'eks ali'a'seks a'lias'eks
ali'a'senc al'ia'senc
a'lias'pec ali'a'spec ali'as'pec al'ia'spec a'li'a'spec
ali'a'speci ali'a'spec'i al'ia'spec'i a'lias'pec'i a'li'a'spec'i
ali'aspekt a'lias'pekt ali'a'spekt ali'as'pekt
ali'aspekt'ig ali'a'spekt'ig
ali'aspekt'iĝ ali'a'spekt'iĝ
al'ia'temp ali'a'temp a'li'a'temp
ali'a'vort ali'av'ort al'ia'vort
ali'bapt'iĝ al'i'bapt'iĝ
ali'baz al'i'baz
alibi ali'bi al'i'bi
ali'bord al'i'bord
alic al'ic a'lic
alic'el ali'cel a'lic'el
alicikl ali'cikl
ali'civiliz ali'civil'iz a'lici'vil'iz
ali'decid ali'de'cid al'id'ec'id
ali'detal al'id'et'al
al'ide'ven ali'de'ven ali'dev'en
ali'dialekt ali'di'a'lekt ali'di'al'ekt
ali'dialekt'an ali'di'al'ekt'an ali'di'a'lekt'an
ali'difin ali'di'fin al'id'i'fin
ali'dimensi ali'di'mens'i al'id'i'mens'i
ali'dir al'id'ir
ali'direkt ali'dir'ekt ali'di'rekt
ali'direkt'iĝ ali'di'rekt'iĝ ali'dir'ekt'iĝ
ali'direkt'il ali'di'rekt'il ali'dir'ekt'il
ali'direkt'it ali'di'rekt'it ali'dir'ekt'it
ali'distribu'ad ali'distr'i'bu'ad al'id'ist'rib'u'ad
ali'distribu ali'dist'rib'u ali'distr'i'bu al'id'ist'rib'u
ali'e'a'mant ali'e'am'ant
ali'ebl a'li'ebl
ali'ec a'li'ec
ali'ej al'ie'j a'li'ej
ali'eklezi ali'ek'lez'i
ali'ekstrem'aĵ ali'ekstr'em'aĵ ali'eks'trem'aĵ
ali'ekstrem ali'ekstr'em ali'eks'trem
aliel al'iel ali'el
aliel'dir'ant ali'el'dir'ant
alien a'lien ali'en al'ie'n
alien'ec a'lien'ec ali'en'ec
alien'iĝ ali'en'iĝ a'lien'iĝ
alien'ist ali'en'ist a'lien'ist
alien'ul ali'e'nul a'lien'ul
ali'epok al'ie'pok ali'e'pok
alies al'ies
ali'etn ali'et'n al'i'et'n
ali'etn'an al'i'et'nan
ali'fa'cet ali'fac'et
ali'fak al'i'fak
ali'fak'ul ali'fa'kul
ali'farb al'i'farb
alifat ali'fat al'i'fat
alifat'cikl ali'fat'cikl al'i'fat'cikl
ali'figur ali'fig'ur al'i'figur
ali'fin ali'fi'n al'i'fin
ali'flank al'i'flank
ali'flan'kul ali'flank'ul
ali'foj al'i'foj a'li'foj
ali'foli al'i'foli ali'fol'i
ali'font al'i'font
ali'form al'i'form a'li'form
ali'for'mant ali'form'ant
ali'format ali'form'at
ali'form'ebl ali'for'mebl
ali'formi'gant ali'form'ig'ant
ali'formi'got ali'form'ig'ot
ali'front al'i'front ali'fr'ont
ali'funkci al'i'funkci ali'funk'ci
al'ig'ad a'lig'ad
a'lig al'ig
ali'gam'ig al'ig'am'ig
ali'gant a'lig'ant al'ig'ant
a'lig'at al'ig'at
aligator al'ig'ator a'lig'at'or al'ig'at'or
aligator'ej al'ig'ator'ej a'lig'at'or'ej al'ig'at'or'ej
al'iĝ'cifer al'iĝ'ci'fer
al'iĝ'deklar al'iĝ'de'klar al'iĝ'dek'lar
a'lig'ebl al'ig'ebl
ali'ĝem al'iĝ'em
a'liĝe'mul ali'ĝem'ul al'iĝ'em'ul
ali'gent al'ig'ent
ali'gent'an al'ig'ent'an a'lige'n'tan
ali'gent'ul al'ig'ent'ul a'lige'n'tul
al'iĝ'formul al'iĝ'for'mul al'iĝ'form'ul
a'lig'it al'ig'it
al'iĝ'kategori al'iĝ'kat'eg'or'i
al'iĝ'kotiz al'iĝ'kot'iz
al'iĝ'manier al'iĝ'mani'er
al'iĝ'motiv al'iĝ'mot'iv
al'iĝ'numer al'iĝ'nu'mer
al'iĝ'o'pet al'iĝ'op'et
al'iĝ'o'procedur al'iĝ'o'proced'ur al'iĝ'op'ro'ced'ur
al'ig'plan a'lig'plan
al'iĝ'procedur al'iĝ'proced'ur al'iĝ'pro'ced'ur
al'iĝ'propon al'iĝ'prop'on
ali'grad al'ig'rad a'lig'rad
al'iĝ'traktat al'iĝ'trakt'at
ali'hejm'ul ali'hej'mul
ali'hom a'li'hom al'i'hom
ali'hor al'i'hor a'li'hor
ali'humor al'i'humor ali'hu'mor ali'hum'or
ali'i a'li'i al'i'i
ali'iam al'i'iam ali'i'am
ali'ies al'i'ies
ali'ig'aĵ al'i'ig'aĵ
ali'ig al'i'ig
ali'iĝ al'i'iĝ a'li'iĝ
ali'i'gant ali'ig'ant
ali'ig'ebl al'i'ig'ebl
ali'iĝ'em ali'i'ĝem al'i'iĝ'em
ali'ig'it al'i'ig'it
ali'insul al'i'insul ali'i'n'sul
ali'insul'an ali'i'n'sul'an
ali'iu ali'i'u al'i'iu a'li'iu
ali'kant a'lik'ant
ali'karakter ali'karak'ter
ali'kaz a'lik'az al'ik'az
ali'klas a'lik'las al'ik'las
ali'kolor'aĵ ali'kol'or'aĵ
ali'kolor ali'kol'or a'lik'ol'or al'ik'ol'or
ali'kolor'iĝ ali'kol'or'iĝ
ali'kom'bit ali'komb'it
ali'kondut ali'kon'dut al'ikon'dut
ali'konfesi ali'konfes'i ali'kon'fe'si al'ikon'fe'si
ali'kontinent'an ali'kont'ine'n'tan al'ikon'tine'n'tan
ali'konvink'it ali'kon'vink'it al'ikon'vink'it
ali'kred'an ali'kre'dan
ali'kre'dant ali'kred'ant
ali'kult'an ali'kul'tan
ali'kultur ali'kult'ur ali'kul'tur
ali'kult'uran ali'kultur'an
ali'kvalit a'likv'alit a'lik'val'it
ali'kvant a'likv'ant
alil al'il a'lil
alil'and'aĵ ali'land'aĵ
ali'land alil'and
ali'land'an alil'and'an
alil'and'an'buro ali'land'an'buro
alil'and'an'iĝ ali'land'an'iĝ
alil'an'dan'in ali'land'an'in
ali'land'ul alil'and'ul
ali'land'ul'in alil'and'ul'in
alil'benzen alil'benz'en alil'ben'zen
ali'lingv'an alil'ing'van
ali'lok alil'ok al'il'ok a'lil'ok
ali'lok'an alil'o'kan alil'ok'an
ali'lok'ant alil'ok'ant
alil'ok'iĝ ali'lok'iĝ
alil'ok'iĝ'ebl ali'lok'iĝ'ebl
ali'man a'lim'an al'i'man a'lima'n
ali'manier ali'mani'er a'lima'ni'er
ali'material ali'materi'al a'lima'teri'al
ali'materi a'lima'teri ali'mat'eri
ali'medi a'limed'i a'lime'di a'lim'ed'i
ali'mem al'i'mem a'lim'em
aliment ali'ment a'lim'ent
aliment'ul ali'ment'ul a'lime'n'tul
ali'metal a'limet'al a'lime'tal
ali'metod a'limet'od a'lim'et'od
ali'mond a'lim'ond
ali'mond'an a'limon'dan
a'limon'dec ali'mond'ec
ali'mond'ig'ism a'limon'dig'ism
ali'mon'dism a'limon'dism ali'mond'ism
a'limon'dop'art ali'mond'op'art ali'mond'o'part
ali'mond'o'part'an a'limon'dop'art'an ali'mond'op'art'an
ali'mort'ig ali'mor'tig a'lim'ort'ig
ali'motiv ali'mot'iv al'i'motiv a'lim'ot'iv
al'impet a'lim'pet
ali'naci ali'n'ac'i a'lin'ac'i
ali'naci'an ali'n'a'cian a'lin'ac'ia'n
ali'naci'ist a'lin'ac'i'ist
ali'nas'kad ali'nask'ad ali'n'ask'ad
ali'nask'iĝ ali'n'ask'iĝ
ali'natur ali'n'a'tur a'lin'at'ur al'in'at'ur
ali'natur'ig ali'n'a'tur'ig
aline'aĵ a'line'aĵ ali'ne'aĵ al'ine'aĵ
aline al'ine a'line ali'ne a'lin'e
aline'et al'ine'et ali'ne'et a'line'et a'lin'e'et
al'infer a'lin'fer ali'n'fer
ali'nivel ali'ni'vel a'lini'vel a'lin'iv'el
ali'nomad ali'nom'ad a'lin'om'ad
ali'nom'aĵ al'in'om'aĵ a'lin'om'aĵ
ali'nom a'lin'om al'in'om
ali'nom'at a'lin'om'at
ali'nom'iĝ a'lin'om'iĝ
ali'nom'it ali'no'mit a'lin'om'it
al'insular al'insul'ar ali'n'su'lar ali'n'sul'ar
al'intern al'inter'n ali'n'tern al'int'er'n
al'invent ali'n'vent a'lin'vent
ali'okaz ali'o'kaz al'io'kaz
ali'opini ali'o'pini ali'opi'ni ali'o'pin'i
ali'opini'an ali'o'pini'an ali'opi'ni'an
ali'or'dig ali'ord'ig
ali'organiz ali'organ'iz
ali'paĝ al'ip'aĝ a'lip'aĝ
ali'part a'lip'art
ali'parti ali'part'i
ali'pens'ul a'lip'en'sul
ali'person ali'per'son a'lip'er'son
ali'plan a'lip'lan al'ip'lan
ali'planed ali'plan'ed
ali'planed'an ali'plane'dan ali'plan'eda'n
ali'planed'ul ali'plan'ed'ul
ali'popol ali'po'pol a'lip'op'ol
ali'prefiks ali'pre'fiks
ali'propriet'ig ali'propr'i'et'ig
ali'propr'ig ali'prop'rig
ali'rad al'ir'ad a'lir'ad
a'lir al'ir
al'ir'ant a'lir'ant
ali'ras a'lir'as al'ir'as
ali'ras'an a'lir'as'an al'ir'as'an
ali'rat a'lir'at al'ir'at
al'ir'ebl a'lir'ebl
ali'reb'lig al'ir'ebl'ig
ali'region ali'regi'on al'ir'eg'ion
ali'region'an al'ir'eg'ion'an
ali're'j al'ir'ej a'lir'ej
ali'religi ali're'lig'i al'ir'el'ig'i
ali'religi'an ali're'lig'ia'n al'ir'el'ig'i'an
ali'religi'ul al'ir'el'ig'i'ul
ali'revu ali'rev'u
ali'rig a'lir'ig al'ir'ig
ali'rig'ant al'ir'i'gant al'ir'ig'ant
ali'rig'ebl al'ir'ig'ebl
al'ir'il a'lir'il
ali'rilat al'ir'il'at
ali'rimed al'ir'i'med a'lir'i'med
al'irit ali'rit al'ir'it a'lir'it
al'ir'kvalit al'irk'val'it
al'ir'manier al'ir'mani'er
ali'rok'od al'ir'ok'od a'lir'ok'od al'ir'o'kod
a'lir'ont al'ir'ont
a'lir'permes al'ir'permes al'ir'per'mes
a'lir'pord al'ir'pord
al'ir'problem a'lir'problem
a'lir'rajt al'ir'rajt
al'ir'temp a'lir'temp
a'lir'voj al'ir'voj
alis a'lis al'is
ali'ŝanĝ'iĝ al'i'ŝanĝ'iĝ
alis'eks ali'seks a'lis'eks
ali'seks'em alis'ek'sem
alis'ek'sem'ul ali'seks'em'ul
ali'seks'ul alis'eks'ul
ali'sfer alis'fer a'lis'fer
alis'id'iĝ ali'sid'iĝ a'lis'id'iĝ
ali'sistem alis'ist'em a'lis'ist'em
alis'mac alism'ac a'lis'mac al'ism'ac
alism al'ism
alis'on'ant ali'son'ant
alis'pac ali'spac a'lis'pac a'lisp'ac
alis'pec ali'spec a'lisp'ec a'lis'pec
ali'ŝtat al'i'ŝtat
ali'stat'iĝ al'ist'at'iĝ a'list'at'iĝ
ali'stil a'list'il al'ist'il
ali'ŝtof a'li'ŝtof al'i'ŝtof
ali'strategi ali'strateg'i ali'strat'eg'i alis'trat'eg'i
ali'struktur'ad alis'truk'tur'ad
ali'struktur alis'truk'tur a'list'rukt'ur
ali'struktur'it alis'truk'tur'it
ali'sugesti ali'sugest'i alis'u'gest'i
ali'ŝut al'i'ŝut a'li'ŝut
ali'tag alit'ag a'lit'ag
alit al'it a'lit
ali'team alit'e'am al'it'e'am a'lit'e'am
alit'e'aman ali'team'an
ali'tem alit'em al'it'em a'lit'em
ali'temp'ig alit'em'pig ali'tem'pig
aliteraci al'iteraci ali'tera'ci alit'e'raci alit'era'ci a'liter'ac'i
alit'eri ali'teri a'liter'i
ali'tip alit'ip a'lit'ip
alit'on ali'ton a'lit'on al'it'on
alit'rib ali'trib
alit'rib'an al'itri'ban ali'trib'an a'litr'i'ban
ali'ul a'li'ul
al'iu'lin ali'u'lin ali'ul'in
alium'ac al'iu'mac ali'um'ac ali'u'mac
alium ali'um a'li'um
ali'urb'an ali'ur'ban
ali'valut'ul ali'val'u'tul a'liv'al'ut'ul
ali'vesper ali'vesp'er a'liv'esper
ali'vest al'iv'est a'liv'est
ali'vestiĝ ali'vest'iĝ
ali'vic'ig a'liv'ic'ig
ali'voj a'liv'oj al'iv'oj
ali'voj'ig al'iv'oj'ig a'liv'oj'ig
ali'voj'iĝ al'iv'oj'iĝ a'liv'oj'iĝ
ali'vort a'liv'ort
ali'vort'um a'liv'ort'um
aliz al'iz a'liz
aliz'arb a'liz'arb al'iz'arb
alizarin aliz'ar'in aliz'ari'n a'liz'ar'in
alize aliz'e ali'ze al'iz'e a'liz'e
aliz'uj a'liz'uj al'iz'uj
al'jar'dig al'jard'ig al'j'ard'ig
al'jung al'j'ung
al'jung'it al'j'ung'it
alka alk'a
alkad alk'ad al'kad
alk'adien alka'dien al'kadi'en alkad'ie'n
alkad'rig al'kadr'ig
al'kaid alka'id alk'a'id
alkaj alk'aj al'kaj alka'j
alkaj'iĝ alka'j'iĝ alk'aj'iĝ al'kaj'iĝ
alkal alk'al al'kal
alkal'blu alk'alb'lu
alkalec alkal'ec al'kal'ec
alkali alkal'i alka'li alk'ali al'kali
al'kalkul'ad alkal'kul'ad
alkal'kul al'kalkul alk'alk'ul al'kalk'ul
al'kalkul'at alkal'kul'at
alkaloid alkal'oid alk'alo'id al'kal'oid alka'lo'id
alkal'o'metri alka'lome'tri alkal'o'metr'i
alkal'o'neces alka'lo'neces alk'alo'neces
alk'aloz alkal'oz alka'loz al'kaloz
al'kanal alk'anal alka'n'al alk'an'al
al'kan alka'n alk'an
alka'n'deriv'aĵ alk'an'deriv'aĵ
al'kan'ol alk'an'ol
alka'no'lat alk'an'olat alk'an'ol'at
al'kanon alka'non alk'anon alk'an'on
al'kant alk'ant
alkaraz alka'raz
al'kategori alka'teg'or'i al'kat'eg'or'i
alka'ten al'katen alk'aten al'kat'en
al'katen'ig alka'ten'ig
alka'ten'iĝ al'katen'iĝ
alka'ten'it al'katen'it
al'kaŭr'iĝ alk'aŭr'iĝ
alkazar alk'azar al'kaz'ar
alkemi al'kemi alk'emi alk'em'i
alkemi'ist al'kemi'ist alk'emi'ist
alkemil alk'emil
alken'al al'ken'al alk'en'al
alken alk'en al'ken al'ke'n
al'kermes al'ker'mes alk'er'mes
alkil alk'il al'kil
alkin al'kin alk'in
alkin'ej al'kin'ej alk'ine'j
al'kis alk'is
al'klak alk'lak
alk'la'kant al'klak'ant
alk'lak'int al'klak'int
al'klimat'iĝ alk'lim'at'iĝ alk'li'mat'iĝ
alk'lima'tig al'klimat'ig alk'lim'at'ig alk'li'mat'ig
al'klimat'iĝ'int alk'li'mat'iĝ'int
al'klimat'ig'it alk'li'mat'ig'it
al'klin alk'lin
al'klin'ant alk'lin'ant
al'klub'ig alk'lub'ig
al'koĉ'as'ad alk'o'ĉas'ad
alk'o'famili alk'o'fa'mili
alkohol'aĵ'vend'ej alkohol'aĵ'vende'j
alkoholat alkohol'at alk'oho'lat
alkoholatur alkoholat'ur alkohol'at'ur alk'oho'lat'ur alk'o'hola'tur
alkohol'botel alkohol'bot'el
alkohol'de'pend alk'o'hold'e'pend
alkohol'drink'ad alk'o'hold'rin'kad
alkohol'drink'ant alk'o'hold'rin'kant
alkohol'emi alk'oho'lem'i
alkohol'en'hav alk'oho'len'hav
alkohol'et alk'oho'let
alkohol'fabrik alkohol'fa'brik
alkohol'impost alk'oho'lim'post
alkohol'ist alk'oho'list
alkohol'it alk'oho'lit al'ko'ho'lit
alkohol'konsum'ad alk'o'holk'on'sum'ad
alkohol'konsum alk'o'holk'on'sum
alkohol'kvant alk'o'holk'vant
alkohol'mal'san'ul alk'o'holm'al'san'ul
alkohol'masaĝ alkohol'mas'aĝ alk'o'holm'as'aĝ
alkohol'miks'aĵ alk'o'holm'iks'aĵ
alkohol'nivel alkohol'ni'vel
alkohol'o'de'pend'ec alkohol'od'e'pend'ec alk'oho'lod'e'pend'ec
alkohol'porci alkohol'por'ci
alkohol'ul alk'oho'lul al'ko'ho'lul
alkohol'ul'in alk'oho'lul'in
alkohol'um alk'oho'lum al'ko'ho'lum
alkohol'u'mant alkohol'um'ant alk'oho'lum'ant
alkohol'um'at alk'oho'lum'at
alkohol'vend'ej alkohol'vende'j
alk'o'krur al'kok'rur al'kokr'ur alk'okr'ur
alk'oksid al'koks'id al'kok'sid
alk'oks'ig'int al'koks'ig'int
al'kol'ed alk'o'led
al'kolekt alk'o'lekt
al'kolekt'iĝ alk'o'lekt'iĝ
al'komand alk'om'and
al'komandit al'komand'it
al'komerc'iĝ alk'om'erc'iĝ
al'komod'iĝ alk'o'mod'iĝ al'kom'od'iĝ alk'om'od'iĝ
al'komuni'kat al'komunik'at alk'om'unik'at al'komun'ik'at
al'konduk'ad alk'ond'u'kad alk'on'duk'ad
al'konduk alk'on'duk al'kon'duk
al'konduk'ant alk'ond'u'kant
alk'on'dukat al'konduk'at alk'ond'u'kat
al'konduk'ig alk'on'duk'ig
al'konduk'iĝ alk'on'duk'iĝ
al'konduk'it alk'ond'u'kit alk'on'duk'it
al'konduk'ont alk'ond'u'kont
al'konekt alk'on'ekt al'kon'ekt
al'konfid al'kon'fid alk'on'fid
al'konfid'ant alk'on'fid'ant alk'on'fi'dant al'kon'fid'ant
al'konfid'it al'kon'fid'it alk'on'fid'it
al'konform'iĝ'ad alk'on'form'iĝ'ad
al'konform'ig alk'on'form'ig
al'konform'iĝ alk'on'form'iĝ
al'konform'ig'ant alk'on'formi'gant
al'konform'ig'it alk'on'form'ig'it
al'konsekr'it alk'on'se'krit alk'on'sek'rit al'kon'sek'rit
al'konsent al'kon'sent alk'on'sent
al'konsent'ig alk'on'sent'ig
al'kont'ig'aĵ al'kon'tig'aĵ alk'ont'ig'aĵ
al'konven al'kon'ven alk'on'ven
al'konvert'il al'kon'vert'il alk'on'vert'il
alk'or al'kor
al'kort alk'ort
alkov al'kov alk'ov
alk'ovi'and alkov'i'and alk'o'viand
alkov'plafon al'kov'plafon alk'ov'plafon
al'kramp'iĝ alk'ramp'iĝ
alk'ramp'iĝ'int al'kramp'iĝ'int
alk'ramp'it alk'ram'pit al'kramp'it
al'krement al'krem'ent alk're'ment alk'rem'ent
al'kres'kad al'kresk'ad
al'kresk'it alk're'skit al'kres'kit
alk'riad al'kri'ad
alk'riz'iĝ al'kriz'iĝ
alk'ro'ĉant al'kroĉ'ant
alk'ro'ĉat al'kroĉ'at
al'kroĉ'iĝ'em alk'ro'ĉi'ĝem
al'kroĉ'il alk'ro'ĉil
alk'ro'ĉit'aĵ al'kroĉ'it'aĵ
alk'ro'ĉit al'kroĉ'it
al'kroĉ'op'unkt al'kroĉ'o'punkt
alk'roz al'kroz
al'kubut'iĝ al'kub'ut'iĝ alk'u'but'iĝ
alk'u'drat al'kudr'at
al'kultur'ig alk'ul'tur'ig
al'kultur'it alk'ul'tur'it al'kul'tur'it
al'kupl'it al'kup'lit
alk'u'rad alk'ur'ad al'kur'ad
alk'ur al'kur
al'kur'eg'ant alk'u'reg'ant
alk'urin'tin al'kuri'n'tin al'kur'int'in
alk'urs al'kurs
al'kutim alk'u'tim
al'kutim'ig'ad alk'u'tim'ig'ad
al'kutim'ig alk'u'tim'ig
al'kutim'iĝ alk'u'tim'iĝ
al'kutim'iĝ'ant alk'u'tim'iĝ'ant
al'kutim'ig'em'ul alk'u'tim'ig'em'ul
al'kutim'iĝ'int alk'u'tim'iĝ'int
al'kutim'ig'it alk'u'tim'ig'it
al'kutim'int alk'u'tim'int
al'kutim'it alk'ut'imit alk'u'tim'it
al'kvalit alk'val'it
al'laĉ'at al'la'ĉat
al'las'ad al'la'sad
al'la'sem al'las'em
al'las'end al'la'send
al'la'sit al'las'it
al'legac'it al'leg'ac'it al'leg'a'cit
al'lig'ant al'li'gant
al'lig'an'te'puŝ al'lig'ant'e'puŝ
al'lig'ig al'li'gig
al'li'got al'lig'ot
al'lini'iĝ al'lin'i'iĝ
al'liver'it al'liv'e'rit
al'log'ant al'lo'gant
al'log'aspekt al'log'a'spekt
al'lo'gej al'log'ej
al'log'em al'lo'gem
al'log'ig al'lo'gig
al'log'ul al'lo'gul
al'lu'mit al'lum'it
al'maĉ'aĵ alm'aĉ'aĵ
almagest alm'ag'est al'mag'est alm'a'gest
almanak'et alm'ana'ket
almandin al'man'din alm'an'din alm'and'in
al'manĝ'et alm'an'ĝet al'man'ĝet
alm'an'ig al'man'ig
al'mar alm'ar
alm'ar'ig al'mar'ig
al'mas'ig alm'as'ig
alme alm'e
almenaŭ alme'naŭ alm'en'aŭ alme'n'aŭ
al'met alm'et
alm'etat al'met'at
alm'et'ebl al'met'ebl
alm'et'iĝ al'met'iĝ
alme'tig al'met'ig alm'et'ig
alm'et'iĝ'ant al'met'iĝ'ant
alme'tint al'met'int
alme'tit alm'et'it al'met'it
alme'tot al'met'ot alm'et'ot
al'mezur al'mez'ur
alm'ig'rad alm'i'grad al'migr'ad
alm'ig'rig al'migr'ig
alm'iks'aĵ al'miks'aĵ
al'miks alm'iks
alm'i'ksant al'miks'ant alm'iks'ant
alm'iksi'ĝem al'miks'iĝ'em
al'milit'aĵ alm'i'lit'aĵ
al'milit alm'i'lit
al'milit'it al'mili'tit alm'ili'tit
al'mont alm'ont
al'mord'iĝ alm'ord'iĝ
alm'ord'it al'mord'it
alm'ort al'mort
alm'ort'iĝ al'mort'iĝ
al'mov alm'ov
al'mov'ebl alm'ov'ebl
almoz'ad alm'oz'ad al'moz'ad
almoz'aĵ al'moz'aĵ alm'oz'aĵ
almoz alm'oz al'moz
almoz'ant al'moz'ant
almoz'art al'mozart al'moz'art alm'oz'art
almoz'dis'don'ad alm'oz'dis'don'ad
almoz'dom alm'oz'dom al'moz'dom
almoz'don'ad alm'oz'don'ad
almoz'don al'moz'don alm'oz'don
almoz'don'ant alm'oz'don'ant
almoz'don'em alm'oz'don'em
almoz'ec al'moz'ec alm'oz'ec
almoz'ej alm'oz'ej al'moz'ej
almoz'el'pet al'mozel'pet al'moz'el'pet alm'oz'el'pet
almoz'et al'moz'et alm'oz'et
almoz'fondus alm'oz'fondus almoz'fond'us
almoz'impost alm'oz'impost al'moz'impost
almoz'ist al'moz'ist alm'oz'ist
almoz'kest alm'oz'kest al'moz'kest
almoz'kolekt almoz'ko'lekt
almoz'monaĥ alm'oz'monaĥ
almoz'mon alm'oz'mon al'moz'mon
almoz'nutr al'moz'nutr alm'oz'nutr
almoz'o'flu alm'oz'o'flu al'moz'o'flu
almoz'on'pet'ant alm'ozon'pet'ant almoz'o'n'pet'ant
almoz'op'et'ist almoz'o'pet'ist alm'oz'op'et'ist al'moz'op'et'ist
almoz'orden almoz'ord'en al'moz'orden alm'oz'orden
almoz'ore'don alm'oz'ore'don al'moz'ore'don almoz'o're'don
almoz'osak alm'oz'osak al'moz'osak almoz'o'sak
almoz'o'skatol almoz'o'skat'ol almoz'os'kat'ol alm'oz'os'kat'ol
almoz'pet'ad alm'oz'pet'ad
almoz'pet alm'oz'pet al'moz'pet
almoz'pet'ist alm'oz'pet'ist al'moz'pet'ist
almoz'petit almoz'pet'it al'moz'petit alm'oz'petit
almoz'pet'ul alm'oz'pet'ul
almoz'sup alm'oz'sup al'moz'sup
almoz'uj al'moz'uj alm'oz'uj
almoz'ul al'moz'ul alm'oz'ul
almoz'ul'ec alm'oz'ul'ec al'moz'ul'ec
almoz'ul'ej alm'oz'ul'ej al'moz'ul'ej
almoz'u'let almoz'ul'et alm'oz'ul'et
almoz'ul'id al'moz'ul'id alm'oz'ul'id
almoz'ul'ig almoz'u'lig alm'oz'ul'ig al'moz'ul'ig
almoz'ul'i'gas almoz'ul'ig'as alm'oz'ul'ig'as
almoz'ul'in almoz'u'lin alm'oz'ul'in
almoz'ul'kest alm'oz'ul'kest
almoz'ul'observ'ist almoz'ul'ob'serv'ist
almoz'ul'o'flag alm'oz'ul'o'flag
almoz'ul'sak al'moz'ul'sak alm'oz'ul'sak
al'munt alm'unt
al'munt'it alm'unt'it alm'u'n'tit
al'mur alm'ur
al'mur'ig alm'u'rig
aln'aĝ'ad al'naĝ'ad
al'naĝ aln'aĝ
aln'ajl'ad al'najl'ad
aln'ajl al'najl
al'najl'iĝ aln'ajl'iĝ
al'najl'int aln'ajl'int
aln'ajl'it al'najl'it
aln al'n
aln'arb'et aln'ar'bet al'n'arb'et
al'navig al'nav'ig
aln'et al'net
al'nivel'ig aln'i'vel'ig aln'iv'el'ig
aln'o'ale'et al'no'ale'et
al'nom aln'om
aln'o'mat aln'om'at al'nom'at
aln'om'it aln'o'mit al'nom'it
aln'o'radik aln'or'ad'ik aln'or'a'dik
al'no'ŝel aln'o'ŝel
aln'ov'o'jet aln'ov'oj'et al'nov'oj'et aln'o'voj'et
al'nun al'nu'n aln'u'n
alo'aĵ al'o'aĵ a'lo'aĵ
alo a'lo al'o
alo'ĉambr al'o'ĉambr
alo'ĉam'bret alo'ĉambr'et al'o'ĉambr'et
alod a'lod al'od
alod'bien a'lod'bien al'od'bien
alofon alo'fon a'lo'fon a'lof'on al'o'fon
alo'form al'o'form
alo'hav al'o'hav
aloj'aĵ al'oj'aĵ
aloj al'oj alo'j a'lo'j
aloj'ig alo'j'ig al'oj'ig
aloj'it alo'j'it al'oj'it a'lo'j'it
alokazi al'okaz'i a'lok'azi alo'kaz'i
alokton a'lok'ton al'okt'on
alo'kul al'okul a'lok'ul
al'okul'ig a'lok'ul'ig
al'okul'um alo'kul'um a'lok'ul'um
alomorf alo'morf a'lom'orf
alo'n'dig'it al'ond'ig'it
alonĝ a'lonĝ
alo'par al'op'ar a'lop'ar
alopat alo'pat al'op'at a'lop'at
alopati alopat'i alo'pati alo'pat'i a'lop'at'i
alopeci alo'pec'i a'lop'eci al'op'eci
alopekur alo'pek'ur al'op'ek'ur a'lop'ek'ur
alo'pint a'lop'int
alo'profil alo'pro'fil a'lop'ro'fil
alo'radik al'or'ad'ik
al'ordon a'lord'on al'ord'on
aloritmi alo'ritm'i alo'rit'mi al'or'it'mi
aloster alo'ster al'ost'er a'los'ter
alotrofi alo'trofi alo'tro'fi a'lot'ro'fi al'ot'ro'fi
alotrop'aĵ alo'trop'aĵ
alotrop alo'trop
alotrop'ec alo'trop'ec alo'tro'pec a'lot'ro'pec
aloz a'loz al'oz
al'paf'at alp'a'fat
alp'a'febl al'paf'ebl
al'paf'ig alp'a'fig
alp'a'fit al'paf'it
alp'ag al'pag
alpak al'pak
al'pan alp'an
alpar al'par alp'ar
alp'a'region alpar'eg'ion alp'ar'eg'ion alp'a'regi'on
alpar'iz al'pariz alp'ar'iz
al'parol'ad alpar'ol'ad alp'a'rol'ad
al'parol'aĵ alpar'ol'aĵ alp'ar'ol'aĵ
al'parol alpar'ol alp'ar'ol al'par'ol alp'a'rol
al'parol'ant alpar'ol'ant alp'a'rol'ant
alpar'olat al'parol'at
alpar'ol'int al'parol'int alp'a'rol'int
alpar'ol'it al'parol'it alp'ar'ol'it
alpar'o'litin al'parol'it'in alpar'ol'it'in
al'parol'it'ul alpar'ol'it'ul
alpar'ol'manier al'parol'manier
al'parol'ont alpar'ol'ont alp'a'rol'ont
al'parti'iĝ al'part'i'iĝ alp'art'i'iĝ
alp'ec al'pec
al'pelad al'pel'ad alp'el'ad alp'e'lad
alp'el al'pel
alp'e'lant al'pel'ant
alp'e'lat alp'el'at al'pel'at
al'pel'ig alp'el'ig
al'pel'iĝ alp'el'iĝ
alp'elit al'pel'it
al'pend'aĵ alp'end'aĵ
al'pend alp'end
al'pend'ant alp'end'ant alp'en'dant
al'pend'ig alp'en'dig
alp'end'iĝ al'pend'iĝ
alp'en'dig'it al'pend'ig'it
al'pend'it alp'end'it
al'permes alp'er'mes al'per'mes
al'peron'ig al'per'on'ig alp'er'on'ig
al'pied'ig alp'ie'dig
alp'ik al'pik
alp'ik'it alp'i'kit al'pik'it
alp'in'glit alp'ing'lit al'pingl'it
alpini al'pini al'pin'i alp'in'i
alp'ist al'pist
alp'ist'klub al'pist'klub
alp'itiner al'piti'ner
al'plafon alp'laf'on alp'la'fon
alp'land'aĵ al'pland'aĵ
al'pland alp'land
al'planed'iĝ al'plan'ed'iĝ alp'lan'ed'iĝ
al'planed'ig al'plane'dig alp'lan'ed'ig al'plan'ed'ig
al'plekt'it alp'lekt'it
alp'len'ig al'plen'ig
al'plum'ig alp'lum'ig
alp'mont'ar alp'mon'tar
alp'o'baston al'pob'as'ton alp'o'bas'ton alp'o'bast'on alp'ob'as'ton
al'poem'it alp'o'e'mit
alpoj alp'oj al'po'j
al'pord alp'ord
al'pord'iĝ alp'ord'iĝ
al'port'ad alp'ort'ad
alp'ort'aĵ al'port'aĵ
alp'ort al'port
alp'ort'ant al'port'ant
al'port'ant'in al'port'anti'n
alp'ort'at al'port'at
alp'ort'ebl al'port'ebl
alp'or'tend al'port'end
al'port'ig alp'ort'ig
alp'ort'iĝ al'port'iĝ
alp'ort'ind al'port'ind
alp'ort'int alp'or'tint al'port'int
al'port'ist alp'ort'ist
al'port'it'aĵ alp'ort'it'aĵ
al'port'it alp'ort'it
al'port'ont alp'ort'ont
al'port'ot alp'ort'ot
al'posten'ig al'post'en'ig alp'os'ten'ig alp'ost'en'ig
al'poŝ'tig al'poŝt'ig
al'preĝ alp'reĝ
alp'region al'preg'ion alp'reg'ion alp'regi'on
al'preleg'ot alp're'leg'ot
alp'rem'ad al'prem'ad
alp'rem al'prem
al'prem'ant alp'rem'ant
alp're'met al'prem'et
alp'remiĝ al'prem'iĝ
al'prem'int alp'rem'int
alp'remit al'prem'it
al'pren'ad alp'ren'ad
al'pren alp'ren al'pre'n
alp'ren'ant al'pren'ant
alp'renat al'pren'at
al'pren'ebl alp'ren'ebl
alp'renit al'pren'it
alp'ren'ot al'pren'ot alp're'not
al'pret alp'ret
al'profund'iĝ al'pro'fund'iĝ alp'ro'fund'iĝ
al'proksim alp'rok'sim
al'promen alp'rom'en
al'promes alp'ro'mes al'pro'mes
al'propag alp'ro'pag al'prop'ag al'pro'pag
al'propriet'ig alp'ro'pri'et'ig al'propr'i'et'ig
al'propr'ig al'prop'rig
al'prop'rig'ebl al'propr'ig'ebl
al'propr'ig'ist alp'ro'pri'gist al'prop'rig'ist
alp'ro'pri'got al'propr'ig'ot al'prop'rig'ot
al'propri'ig al'propr'i'ig al'pro'pri'ig alp'ro'pri'ig
al'prunt'it alp'run'tit al'prun'tit
alp'ul al'pul
alp'um'pit al'pump'it al'pum'pit
al'radi al'rad'i
al'raj'dant al'rajd'ant
al'ram'pint al'ramp'int
al'rapid al'rap'id
al'rapid'ant al'rap'i'dant
al'rapid'iĝ al'rap'id'iĝ
al'rev'en'int al're'ven'int
al'rigard'aĉ al'rig'ard'aĉ
al'rigard'ad al'rig'ard'ad
al'rigard al'rig'ard
al'rigard'ant al'rig'ard'ant
al'rigard'at al'rig'ard'at
al'rigard'et al'rig'ard'et
al'rigard'int al'rig'ard'int
al'rigid'iĝ al'rig'id'iĝ
al'ru'lant al'rul'ant
al'sal'tint al'salt'int
al'salut al'sal'ut
al'ŝancel al'ŝanc'el
al'send'ant al'sen'dant
al'send'at al'sen'dat
al'sen'dot al'send'ot
al'serpent'um al'serp'ent'um al'ser'pent'um
al'serv'ad al'ser'vad
al'sid'ant al'si'dant
al'simil al'sim'il al'si'mil
al'simil'ig al'simi'lig
al'sin al'si'n
al'sorb'ant al'sor'bant
al'sorb'it al'sor'bit
al'sup'rad al'supr'ad
al'surfac al'surf'ac al'sur'fac
al'surfac'iĝ al'surf'ac'iĝ
al'susur al'su'sur
al'ŝu'tig al'ŝut'ig
al'ŝut'it al'ŝu'tit
alt'aer alt'a'er al'ta'er
al'ta'flug alt'a'flug
al'tag'iĝ alt'ag'iĝ
alt'a'grad al'tag'rad alt'ag'rad alt'agr'ad
altair alt'air alt'a'ir al'ta'ir
altaj alt'aj al'taj al'ta'j
al'ta'ĵar alt'a'ĵar alt'aĵ'ar
alt'aĵ'et alt'a'ĵet al'ta'ĵet
alt'aĵ'teren alt'aĵ'ter'en alt'aĵ'te'ren
alt'a'kalkan'um alt'a'kalk'an'um
alt'a'klas al'tak'las
alt'a'kol al'tak'ol
alt'akr'esk alt'a'kresk
alt'amar alt'a'mar al'tam'ar
alt'amas alt'a'mas al'tam'as
al'tamen'ton alt'a'menton alt'ament'on alt'amen'ton alt'a'ment'on
alt'am'ont'ar alt'a'mont'ar alt'a'mon'tar
altan alt'an al'tan
altan'az alt'a'naz
altan'gul alt'angul al'tang'ul
alt'anim alt'a'nim
alt'anim'ul altan'i'mul
altan'obl'ec alt'a'nobl'ec alt'an'obl'ec
alt'aprez alt'a'prez
alt'aprez'at alt'a'prez'at
altar al'tar alt'ar
altar'bar alt'arb'ar
altar'ĉambr alt'arĉ'ambr
altar'ej alt'are'j al'tar'ej
altar'fajr alt'ar'fajr al'tar'fajr
altar'kandel alt'ark'and'el
altar'knab alt'ark'nab
altar'lum al'tar'lum alt'ar'lum
altar'o'simil altar'os'i'mil alt'ar'os'i'mil
altar'part alt'ar'part
altar'ŝrank al'tar'ŝrank alt'ar'ŝrank
altar'ŝton alt'ar'ŝton al'tar'ŝton
altar'ŝtup alt'ar'ŝtup al'tar'ŝtup
altar'tabul alt'art'a'bul
altar'tuk al'tar'tuk
alt'a'spec alt'as'pec al'tas'pec
alt'astat alt'a'stat
alt'a'statur alt'astat'ur alt'a'stat'ur
alt'a'tensi alt'aten'si alt'a'ten'si alt'a'tens'i
alt'atmosfer alt'atm'o'sfer alt'atm'os'fer
alt'at'on alt'ato'n al'ta'ton alt'a'ton
alt'aŭtoritat'ul alt'aŭtor'it'at'ul alt'aŭt'or'it'at'ul
alt'a'voĉ al'ta'voĉ
alt'buĝet alt'bu'ĝet
alt'buton'um'it alt'bu'ton'um'it
alt'ĉapel alt'ĉap'el
alt'decibel alt'deci'bel alt'de'cibel
alt'dev'en alt'de'ven
alt'difin alt'di'fin
alt'disting'iv alt'dist'ing'iv
alte al'te alt'e
alte'ben'aĵ alt'eben'aĵ
alt'eben alte'ben al'teb'en
alt'ec'direkt'il alt'ec'di'rekt'il
alt'ec'od'e'pend alt'ec'o'de'pend
alte'de'ven alte'dev'en alt'ed'e'ven alt'e'de'ven al'ted'e'ven
alt'eduk'it alte'duk'it
alt'efik alte'fik al'te'fik
alt'efik'sit alte'fiks'it alt'e'fiks'it
alte'flug alt'e'flug al'te'flug
alt'eg al'teg
al'teg'iĝ alt'eg'iĝ
alt'eg'procent alt'eg'pro'cent
alte'grad alt'eg'rad alt'e'grad
alt'eg'son al'teg'son
alt'ej alte'j al'te'j
alte'kalkan'um'it alt'e'kalkan'um'it
alte'kost alt'e'kost
alte'kresk alt'e'kresk
alte'kultur'it al'te'kultur'it alt'e'kultur'it
al'telefon alte'le'fon alt'ele'fon al'tele'fon
alte'lok'it alte'lo'kit alt'e'lok'it alt'el'ok'it
alt'em al'tem
al'tem'pig al'temp'ig
alt'enad alte'n'ad al'ten'ad
alte'n al'ten alt'en
alt'enant al'ten'ant
alte'n'at alt'en'at al'ten'at
alt'energi al'ten'erg'i
alt'en'flug alte'n'flug al'ten'flug alt'e'n'flug
al'ten'flug'ant alt'en'flug'ant alt'e'n'flug'ant
alt'en'iĝ al'ten'iĝ
al'ten'iĝ'ant alt'en'iĝ'ant
alte'ni'ĝem alt'en'iĝ'em al'ten'iĝ'em
al'ten'ir alt'en'ir alt'e'n'ir
alte'nit alt'en'it al'ten'it
al'ten'lev alte'n'lev alt'en'lev alt'e'n'lev
al'ten'lev'ant alte'n'lev'ant al'ten'le'vant alt'e'n'lev'ant
al'ten'lev'it alt'en'lev'it alte'n'lev'it alt'e'n'lev'it
alte'n'mov'iĝ al'ten'mov'iĝ alt'en'mov'iĝ alt'e'n'mov'iĝ
alte'nobel alt'e'nobel al'ten'o'bel
alt'en'pel al'ten'pel alte'n'pel alt'e'n'pel
al'ten'puls alte'n'puls alt'en'puls alt'e'n'puls
alt'en'salt'ig al'ten'salt'ig alt'e'n'salt'ig
alte'n'ŝov al'ten'ŝov alt'en'ŝov alt'e'n'ŝov
alt'en'spez alte'n'spez al'ten'spez al'tens'pez
al'ten'spez'ig alt'en'spez'ig
al'ten'spez'ul alt'en'spez'ul
alt'en'ŝpruc'ig al'ten'ŝpruc'ig alt'e'n'ŝpruc'ig
alt'en'ven al'ten'ven alte'n'ven alt'e'n'ven
alte'paŝ'ant alt'e'paŝ'ant
alte'pen'dant alte'pend'ant alt'e'pend'ant
alte'potenc alt'e'potenc
alte'prez alt'e'prez al'te'prez
alte'procent alte'pro'cent alt'e'procent
alteraci alte'raci alt'era'ci al'tera'ci al'ter'ac'i
alteraci'at alte'raci'at al'tera'ci'at
alteraci'de'ven alte'raci'de'ven al'ter'acid'e'ven
alteraci'iĝ alte'raci'iĝ al'ter'ac'i'iĝ
alteraci'it alte'raci'it al'tera'ci'it al'ter'ac'i'it
al'ter alt'er
al'ter'bat alt'er'bat
alt'er'iĝ al'ter'iĝ
alte'rig alt'er'ig al'ter'ig
al'ter'iĝ'ej alt'er'iĝ'ej
alte'rig'int al'ter'ig'int
alte'rig'it alt'er'ig'it al'ter'ig'it
altern'ad al'tern'ad al'ter'n'ad
altern'aĵ al'tern'aĵ al'ter'n'aĵ alt'er'n'aĵ
altern al'tern alt'er'n al'ter'n
alternanc altern'anc al'tern'anc
altern'ant al'tern'ant
alternativ altern'at'iv al'tern'at'iv al'ter'n'at'iv alt'er'n'at'iv
alternativ'em'ul altern'at'iv'em'ul al'ter'n'at'iv'em'ul
alternativ'ul altern'at'iv'ul al'tern'at'iv'ul al'ter'n'at'iv'ul
altern'ator al'tern'ator al'ter'n'ator
altern'ec al'tern'ec
altern'ej al'tern'ej al'ter'ne'j
altern'ig al'tern'ig
altern'iĝ al'tern'iĝ
altern'ig'end al'tern'ig'end
altern'int al'tern'int
altern'kurent al'ter'n'kurent
alte'ŝat'at alt'e'ŝat'at
alte'sku'ant alt'esk'u'ant alt'e'sku'ant
alte'star al'test'ar alt'est'ar alt'e'star
alte'star'ant alt'e'star'ant
alte'star'ec alt'e'star'ec
alt'estetik al'test'etik alt'est'et'ik
alte'stim alt'estim
alte'stim'at alt'estim'at
alte'stim'it alt'estim'it
alt'etaĝ alt'et'aĝ
alte'taks alt'et'aks alt'e'taks
al'tet alt'et
alt'etend'iĝ alte'tend'iĝ alt'et'end'iĝ
alte'ton al'tet'on alt'e'ton alt'et'on
alte'tondr'ant alt'e'tondr'ant
alte'valor alte'val'or alt'e'valor
alt'evolu alte'vol'u al'te'vol'u
alt'evolu'int alte'vol'u'int
alt'fantazi alt'fant'azi
alt'fidel alt'fid'el
alt'fier alt'fi'er
alt'flug'ant alt'flu'gant
alt'forn alt'for'n
alt'frunt alt'fr'unt
alt'frunt'ul alt'fru'n'tul
alt'funkci alt'funk'ci
alt'funkci'ul alt'funk'ci'ul
alt'german alt'ger'man
alt'honor alt'ho'nor
alt'ide alt'i'de
al'tig'ad alt'ig'ad
alt'ig al'tig
alt'ig'ant alt'i'gant
alt'ig'at al'tig'at
alt'ig'ebl al'tig'ebl
alt'ig'il al'tig'il
alt'ig'it al'tig'it
al'tig'ot alt'ig'ot alt'i'got
alt'iĝ'rapid alt'iĝ'rap'id
altimetr alt'i'metr
alt'inspir alt'in'spir
alt'instanc alt'in'stanc
alt'intens alt'in'tens
al'tir'ad alt'ir'ad alt'i'rad
al'tir'aĵ alt'ir'aĵ
alt'ir al'tir
alt'ir'ant al'tir'ant
alt'ir'at al'tir'at
al'tir'centr alt'ir'centr
al'tir'ebl alt'ir'ebl
alt'ir'ec al'tir'ec
al'tir'em alt'ir'em
al'tir'fort alt'ir'fort
al'tir'iĝ alt'ir'iĝ
alt'ir'iĝ'em al'tir'iĝ'em
al'tir'il alt'ir'il
alt'ir'int al'tir'int
alt'irit al'tir'it alt'i'rit
al'tiro'sfer al'tir'o'sfer al'tir'os'fer alt'ir'os'fer
al'tir'ot alt'ir'ot
al'tir'pov alt'ir'pov
alt'ir're'puŝ al'tir're'puŝ
al'titol'ad alt'itol'ad alt'it'o'lad
alt'kalkan'um alt'kalk'an'um
alt'kapacit alt'kap'a'cit alt'kap'ac'it
alt'karakter alt'karak'ter
alt'kol'um alt'ko'lum
alt'komisi alt'ko'misi alt'komi'si alt'kom'is'i
alt'komisi'it alt'ko'misi'it alt'komi'si'it
alt'komision alt'komi'sion alt'komisi'on alt'ko'misi'on
alt'konduk alt'kon'duk
alt'konjunktur alt'kon'junk'tur alt'kon'j'unkt'ur
alt'konsider alt'kon'sider alt'kon'si'der
alt'kres'kad alt'kresk'ad
alt'kresk'ant alt'kres'kant
alt'kultur alt'kul'tur alt'kult'ur
alt'kumulus alt'kumul'us
alt'kupol alt'kup'ol
alt'le'vant alt'lev'ant
alt'merit alt'mer'it
al'tmez'klas'ul alt'mez'klas'ul
al'tmez'lern'ej alt'mez'lern'ej
alt'mont'ar alt'mon'tar
alt'moral alt'mor'al
alt'naz alt'n'az
alt'nivel'aĵ alt'ni'vel'aĵ
alt'nivel alt'ni'vel
alt'nivel'ec alt'ni'vel'ec
alt'nivel'ul alt'ni'vel'ul
alt'oficir alt'ofic'ir alt'o'fi'cir alt'o'fic'ir
alt'ofic'ist alt'o'fi'cist
alt'ofic'ul alt'o'fic'ul al'tof'ic'ul
alt'o'kraĉ'ad alt'okr'aĉ'ad
alt'o'metri alt'o'metr'i
alt'ond'um alt'on'dum al'tond'um
alt'op'as al'top'as alt'o'pas
al'torent alt'or'ent alt'o'rent
alt'os'alt alt'o'salt
alt'ost al'tost
alt'ot'en al'tot'en alt'o'ten
alt'parol'il alt'par'o'lil alt'par'ol'il
alt'patos alt'pat'os
alt'posten alt'post'en alt'po'sten
alt'posten'ig alt'post'en'ig
alt'posten'ul alt'po'sten'ul
alt'prem al'tpr'em
alt'prestiĝ alt'prest'iĝ
alt'princip alt'princ'ip alt'pri'n'cip
alt'procent alt'pro'cent
alt'produkt'iv alt'pro'dukt'iv
alt'profil alt'pro'fil al'tpr'o'fil
alt'profit alt'pro'fit al'tpr'o'fit
alt'proporci alt'pro'porci alt'prop'or'ci alt'pro'por'ci
alt'rajd'ist alt'raj'dist
alt'ranĉ'ad al'tranĉ'ad
al'tranĉ alt'ranĉ
al'tranĉ'it alt'ranĉ'it
alt'rang'ul'arid alt'rang'ul'ar'id
al'transport'it alt'ran'sport'it al'trans'port'it
alt'rapid al'trap'id alt'rap'id
alt'rapid'ec al'trap'id'ec alt'rap'id'ec
alt'region alt'regi'on alt'reg'ion
alt'relief al'tre'li'ef
alt'ren al'tren al'tre'n
alt'rendiment al'tren'di'ment
alt'renit al'tren'it
alt'respekt'at alt're'spekt'at
alt'respekt'ind alt're'spekt'ind
alt'ret al'tret
alt'romp al'tromp
alt'rot al'trot
al'trud'ant alt'ru'dant
al'trud'at alt'ru'dat
al'trud'il alt'ru'dil al'tru'dil
alt'ru'dot al'trud'ot
alt'ru'iĝ al'tru'iĝ
altruism alt'ru'ism al'tru'ism
altruist alt'ru'ist al'tru'ist
alt'salt al'ts'alt
alt'salut alt'sal'ut al'ts'al'ut
alt'sang'o'prem alt'sang'op'rem
alt'sapor alt'sap'or al'ts'a'por
alt'sci al'ts'ci
alt'sekur alt'sek'ur alt'se'kur al'ts'ek'ur
alt'sent al'ts'ent
alt'sfer al'ts'fer
alt'situ alt'sit'u al'ts'it'u
alt'soci al'ts'o'ci
alt'societ alt'soci'et
alt'soci'ul al'ts'o'ci'ul
alt'son al'ts'on
alt'sonor alt'son'or
alt'spec al'ts'pec
alt'spez al'ts'pez
alt'spirit alt'spir'it
alt'star al'ts'tar
alt'statur alt'stat'ur
alt'sum al'ts'um
alt'tarif alt'ta'rif
alt'tavol'ul alt'ta'vol'ul
alt'teknik alt'te'knik
alt'teknik'n'ologi alt'teknik'n'olog'i alt'teknik'no'log'i alt'te'knik'no'log'i
alt'teknologi alt'tek'n'ologi alt'tek'n'olog'i alt'tek'no'log'i
alt'temperatur alt'temper'at'ur alt'temp'erat'ur alt'tem'per'at'ur
alt'tenor alt'te'nor alt'ten'or
alt'tensi alt'tens'i alt'ten'si
al'tul alt'ul
alt'ul'in al'tuli'n alt'u'lin
alt'urn al'turn al'tur'n
alt'urn'iĝ al'turn'iĝ
alt'ur'nit al'turn'it alt'urn'it
alt'vaku alt'vak'u
alt'valor'aĵ alt'val'or'aĵ
alt'valor alt'val'or
alt'valor'ig alt'val'or'ig
aluat a'lu'at al'u'at
alud'aĉ a'lud'aĉ
alud'ad a'lud'ad
alud'aĵ a'lud'aĵ
alud a'lud
alud'ant a'lud'ant al'u'dant
alud'at al'u'dat a'lud'at
alud'em a'lud'em
alud'et a'lud'et
alud'etat alud'et'at a'lud'et'at
alud'iĝ a'lud'iĝ
alud'int a'lud'int
alud'it a'lud'it
alud'o'plen alud'op'len al'u'dop'len a'lud'op'len
alumet a'lum'et al'u'met
alumet'etiked alumet'etik'ed a'lum'et'etiked al'um'et'et'ik'ed
alumet'fabrik alumet'fa'brik a'lum'et'fabrik
alumet'flam'et a'lum'et'flam'et
alumet'invent'ad alumet'in'vent'ad a'lum'et'invent'ad
alumet'kap al'um'et'kap a'lum'et'kap
alumet'kapet alumet'kap'et a'lum'et'kap'et al'um'et'kap'et
alumet'libr'et alumet'li'bret a'lum'et'libr'et
alumet'skatol alumet'skat'ol a'lum'et'skatol
alumet'skatol'et a'lum'et'skatol'et
alumet'uj al'ume'tuj al'u'met'uj a'lum'et'uj
alumin a'lum'in al'u'min al'um'in
alumin'at a'lum'in'at al'u'min'at
alumini alumin'i al'u'mini al'u'min'i a'lum'in'i
alumini'at al'u'mini'at
alumini'foli alumin'i'foli al'u'mini'foli a'lum'in'i'foli
alumini'silici'at alumin'is'ilici'at
alun a'lun al'u'n a'lu'n
alun'ej a'lun'ej a'lu'ne'j al'u'ne'j
alun'erc a'lun'erc
alunit al'unit alun'it a'lun'it al'u'nit
alun'ter a'lun'ter al'unt'er
aluvi al'uv'i a'luv'i a'lu'vi
a'luz al'uz
a'luz'ebl al'uz'ebl
al'venad al'ven'ad
al'ven al've'n
al'ven'dat al'vend'at
al'ven'direkt al'ven'di'rekt
al'ven'it al've'nit
al'ven'lini al'ven'lin'i
al'ven'tag al'vent'ag
al'ven'turism al'vent'u'rism
al'ven'ul al've'nul
alveol al've'ol
alveolar alveol'ar al've'o'lar al've'ol'ar
alveol'at al've'olat al've'o'lat
alveolin alveol'in al've'o'lin al've'ol'in
alveol'it al've'o'lit al've'ol'it
alveol'od'ent alveol'o'dent al've'o'lod'ent
alveol'ul al've'o'lul al've'ol'ul
al'vetur'ad al'vet'u'rad al've'tur'ad
al'vetur'ale al'vet'ural'e
al'vetur al'vet'ur al've'tur
al'vetur'ant al've'tur'ant
al'vetur'at al'vet'urat
al'vetur'eg al've'tur'eg
al'vetur'ig'ad al'vet'u'rig'ad
al'vetur'ig al've'tur'ig al'vet'u'rig
al'vetur'ig'at al've'tur'ig'at
al'vetur'ig'it al'vet'u'rig'it
al'vilaĝ al'vil'aĝ
al'vizaĝ al'viz'aĝ
al'vizaĝ'ant al'viz'aĝ'ant
al'vojaĝ'ad al'voj'aĝ'ad
al'vojaĝ al'voj'aĝ
al'vok'epitet al'vok'e'pi'tet al'vok'e'pit'et
al'vok'signal al'vok'sign'al
al'zon al'zo'n
am'aĉ'at a'maĉ'at am'a'ĉat
amade am'ad'e am'a'de
am'afer am'a'fer
a'mag am'ag
am'aĵ'is'tin am'aĵ'ist'in
amalek'id am'a'lek'id
amalgam'ad am'al'gam'ad am'alg'am'ad
amalgam am'al'gam am'alg'am a'mal'gam
amalgam'ig am'alg'am'ig
amalgam'iĝ am'al'gam'iĝ
amali a'mali am'ali a'mal'i am'al'i
aman am'an a'man
amand am'and
amanit'ac aman'it'ac a'man'it'ac am'a'nit'ac
amanit aman'it a'man'it am'a'nit am'an'it
amanit'in aman'it'in a'mani'tin am'a'nit'in a'man'it'in
aman'taĉ am'ant'aĉ a'man'taĉ a'mant'aĉ
a'mant am'ant
aman'tin am'ant'in a'mant'in am'anti'n
aman'tul a'mant'ul am'ant'ul
amar'aĵ a'mar'aĵ
amar a'mar am'ar
amar'anim am'ara'nim
amarant'ac amar'ant'ac a'marant'ac
amarant amar'ant a'marant
amar'arom a'mar'arom am'ara'rom am'a'rar'om
amar'ec a'mar'ec am'ar'ec
amar'eg a'mar'eg am'ar'eg
amar'et am'ar'et a'mar'et
amar'gust a'mar'gust
amar'humor a'mar'humor amar'hum'or amar'hu'mor
amar'iĝ a'mar'iĝ am'ar'iĝ
amar'ig am'a'rig am'ar'ig a'mar'ig
amar'iĝ'int am'ar'iĝ'int
amar'ig'it am'a'rig'it am'ar'ig'it
amarilid'ac amar'ili'dac am'ari'li'dac
amarilid am'aril'id
amar'karn a'mark'arn am'ark'arn
amar'oho'mar amar'o'hom'ar a'mar'oho'mar
amar'sent a'mars'ent
amar'spirit a'mar'spirit
amar'voĉ am'ar'voĉ a'mar'voĉ
amas'aĉ a'mas'aĉ am'as'aĉ
amas'aĉet amas'aĉ'et a'mas'aĉet am'as'aĉet
amas'aĵ am'as'aĵ a'mas'aĵ
amas'akapar a'mas'akapar amas'a'kap'ar
amas'al'flu amas'alf'lu a'mas'al'flu
amas'al'ven am'a'salven am'a'salv'en a'mas'al'ven
amas am'as a'mas
amas'arm'ad a'mas'arm'ad
amas'atak amas'a'tak a'mas'atak
amas'bred'ad a'mas'bred'ad
amas'buĉ'ad a'mas'buĉ'ad
amas'buĉ a'mas'buĉ am'as'buĉ
amas'buĉ'it a'mas'buĉ'it
amas'ĉambr a'mas'ĉambr
amas'ĉas'ad a'mas'ĉas'ad
amas'detru'ad amas'de'tru'ad
amas'detru am'as'detru amas'de'tru a'mas'detru
amas'detru'il amas'de'tru'il
amas'dom am'as'dom a'mas'dom
amas'dorm a'mas'dorm am'as'dorm
amas'ec am'as'ec a'mas'ec
amas'efik amas'e'fik a'mas'efik am'as'efik
amas'eg am'a'seg a'mas'eg
amas'ej am'as'ej a'mas'ej
amas'ekspluat am'a'seks'plu'at
amas'ekzekut a'mas'ekzekut amas'ekz'e'kut amas'ekz'ek'ut
amas'el'mi'grad amas'el'migr'ad
amas'esting amas'est'ing am'a'sest'ing
amas'et am'as'et a'mas'et
amas'event amas'e'vent a'mas'event
amas'fabrik'ad amas'fa'brik'ad
amas'fabrik amas'fa'brik
amas'fabrik'it amas'fa'brik'it
amas'fenomen amas'fen'omen a'mas'fenomen
amas'financ'ad amas'fin'anc'ad
amas'financ a'mas'financ amas'fin'anc
amas'financ'at amas'fin'anc'at
amas'financ'it amas'fin'anc'it
amas'flug am'as'flug a'mas'flug
amas'fos'ad a'mas'fos'ad
amas'frenez am'as'frenez a'mas'frenez
amas'gazet am'as'gazet a'mas'gazet amas'gaz'et
amas'histeri amas'hist'eri amas'his'teri
amas'ig'ad a'mas'ig'ad
amas'iĝ'ad a'mas'iĝ'ad
amas'ig a'mas'ig am'as'ig
amas'iĝ am'as'iĝ a'mas'iĝ
amas'ig'ant amas'i'gant
amas'iĝ'ant a'mas'iĝ'ant
amas'ig'at a'mas'ig'at
amas'ig'ebl am'as'ig'ebl a'mas'ig'ebl
amas'ig'int a'mas'ig'int
amas'iĝ'int a'mas'iĝ'int
amas'ig'it'aĵ a'mas'ig'it'aĵ
amas'ig'it a'mas'ig'it am'as'ig'it
amas'inform'ad amas'in'form'ad
amas'inform amas'in'form a'mas'inform
amas'inform'il amas'in'form'il
amas'instituci a'mas'instituci
amas'interes a'mas'interes
amas'it a'mas'it am'a'sit am'as'it
amas'komuni'kad amas'komunik'ad amas'komun'ik'ad
amas'komunik'aĵ amas'kom'unik'aĵ
amas'komunik amas'komun'ik a'mask'om'unik
amas'komuni'kil amas'komunik'il amas'komun'ik'il
amas'komunik'il'ul amas'komuni'kil'ul
amas'komunik'it amas'komuni'kit amas'komun'ik'it
amas'konserv amas'kon'serv am'a'skon'serv a'mask'on'serv
amas'konsum'ad a'mask'on'sum'ad
amas'konsum a'mask'on'sum am'a'skon'sum
amas'kri a'mas'kri
amas'kultur amas'kult'ur a'mask'ul'tur
amas'kun'labor am'a'skun'labor a'mask'u'n'labor
amas'kun'ven am'a'skun'ven a'mask'u'n'ven am'ask'u'n'ven
amas'kur'ad a'mask'ur'ad am'ask'ur'ad
amas'kurs a'mask'urs am'ask'urs
amas'kuŝ a'mas'kuŝ
amas'kvant a'mask'vant
amas'linĉ a'mas'linĉ am'as'linĉ
amas'loĝ'ad a'mas'loĝ'ad
amas'loĝ am'as'loĝ a'mas'loĝ
amas'loĝ'ej a'mas'loĝ'ej
amas'mal'kle'rig'ad amas'mal'kler'ig'ad
amas'mal'san a'mas'mal'san
amas'manifestaci amas'mani'fe'staci amas'manifest'ac'i
amas'marŝ'ad a'mas'marŝ'ad
amas'masakr a'mas'masakr amas'mas'akr
amas'medi am'as'medi amas'med'i a'mas'medi
amas'migr'ad amas'mi'grad a'mas'migr'ad
amas'mizer a'mas'mizer am'as'mizer
amas'mort'ad a'mas'mort'ad
amas'mort a'mas'mort
amas'mort'ig'ad a'mas'mort'ig'ad
amas'mort'ig a'mas'mort'ig
amas'mov'ad a'mas'mov'ad
amas'mov a'mas'mov am'as'mov
amas'murd'ad a'mas'murd'ad
amas'murd am'as'murd a'mas'murd
amas'murd'ist amas'mur'dist
amas'o'rab'murd am'a'sorab'murd
amas'organiz'aĵ amas'organ'iz'aĵ
amas'pa'fad amas'paf'ad a'mas'paf'ad
amas'parti am'aspart'i am'a'sparti am'a'spart'i
amas'pep'ad a'mas'pep'ad
amas'popol amas'po'pol a'mas'popol
amas'proces a'mas'proces
amas'produkt amas'pro'dukt
amas'propagand amas'propag'and
amas'propon am'aspr'opon amas'prop'on
amas'protest am'aspr'ot'est am'a'sprot'est
amas'psikologi amas'psik'ologi amas'psikolog'i amas'psik'o'log'i
amas'publik amas'pub'lik a'mas'publik
amas'pun'ad a'mas'pun'ad
amas're'ag a'mas're'ag
amas'reklam amas're'klam amas'rek'lam
amas'rol a'mas'rol am'as'rol
amas'rub'ej amas'ru'bej a'mas'rub'ej
amas'ŝtel a'mas'ŝtel am'as'ŝtel
amas'tomb a'mas'tomb
amas'tomb'ej am'a'stom'bej a'mast'om'bej
amas'transport'il amas'trans'port'il a'mastr'ans'port'il amas'tra'n'sport'il
amas'um am'a'sum am'as'um a'mas'um
amas'vakcin'ad a'mas'vakcin'ad
amas'varb'ad a'mas'varb'ad
amas'ven'enad amas'venen'ad am'a'sven'enad
amas'vizit amas'viz'it a'mas'vizit
amas'vojaĝ am'as'vojaĝ amas'voj'aĝ a'mas'vojaĝ
am'at'aĉ a'mat'aĉ am'a'taĉ
a'mat'aĵ am'at'aĵ
am'at a'mat
amateras am'a'teras
am'atest am'a'test a'mat'est am'at'est
am'at'iĝ a'mat'iĝ
am'a'tig am'at'ig a'mat'ig
am'a'tin a'mat'in am'at'in
am'at'in'et am'a'tin'et
a'mat'it am'at'it am'a'tit
amator'ad am'ator'ad am'at'or'ad
amator'aĵ am'ator'aĵ am'at'or'aĵ
amator am'ator am'a'tor a'mat'or am'at'or
amator'ec am'ator'ec am'at'or'ec
amator'grup am'ator'grup am'at'or'grup
amator'in am'a'torin am'ator'in am'a'tori'n am'at'or'in
amator'ism am'ator'ism am'at'o'rism
amator'o'fotograf amator'o'foto'graf am'ator'o'fotograf am'at'or'o'fotograf
amator'radi am'ator'radi am'at'or'radi
amator'teatr am'ator'teatr
amator'violon'ist am'ator'violon'ist am'at'or'violon'ist
am'a'tul a'mat'ul am'at'ul
amaŭroz a'maŭr'oz am'aŭ'roz am'aŭr'oz
am'aventur am'aven'tur am'av'ent'ur am'a'vent'ur a'mav'ent'ur
am'avid am'a'vid a'mav'id
amazon am'az'on am'a'zon am'azo'n
amazon'fil'in amazon'fili'n am'azo'n'fil'in am'az'on'fil'in
amazoni amazon'i am'azo'ni am'az'oni am'a'zon'i
amazoni'an amazon'ia'n am'az'oni'an am'azo'ni'an
amazon'in amazoni'n am'az'oni'n am'azo'ni'n
ambasad am'bas'ad am'ba'sad
ambasad'ej am'bas'a'dej am'ba'sad'ej am'bas'ad'ej
ambasad'ist am'bas'a'dist am'ba'sad'ist
ambasador ambasad'or am'bas'ador am'ba'sad'or am'bas'a'dor
ambasador'ar ambasad'or'ar am'bas'ador'ar am'bas'a'dor'ar
ambasador'ec ambasad'or'ec am'bas'ador'ec
ambasador'ej ambasad'or'ej am'bas'ador'ej
ambasador'fil ambasad'orf'il am'bas'ador'fil am'bas'a'dor'fil
ambasador'in ambasad'or'in am'bas'ador'in am'bas'a'dor'in
ambasad'u'lar ambasad'ul'ar am'bas'ad'ul'ar am'ba'sad'ul'ar
ambaŭ'akr am'baŭ'akr
ambaŭ am'baŭ
ambaŭ'bord am'baŭ'bord
ambaŭ'brak am'baŭ'brak
ambaŭ'dekstr am'baŭd'ekstr
ambaŭ'direkt ambaŭ'di'rekt am'baŭd'ir'ekt
ambaŭ'est am'baŭ'est
ambaŭ'fin am'baŭ'fin
ambaŭ'flank am'baŭ'flank
ambaŭ'flank'it ambaŭ'flan'kit
ambaŭ'foj am'baŭ'foj
ambaŭ'genr am'baŭ'genr
ambaŭ'grup am'baŭ'grup
ambaŭ'kaz am'baŭ'kaz
ambaŭ'kial am'baŭ'kial
ambaŭ'krur am'baŭ'krur
ambaŭ'land am'baŭ'land
ambaŭ'lingv am'baŭ'lingv
ambaŭ'lok am'baŭ'lok
ambaŭ'man am'baŭ'man am'baŭm'an
ambaŭ'manier ambaŭ'mani'er
ambaŭ'naci'ul am'baŭ'naci'ul
ambaŭ'nivel am'baŭ'nivel ambaŭ'ni'vel
ambaŭ'nom am'baŭ'nom
ambaŭ'okaz ambaŭ'o'kaz am'baŭ'okaz
ambaŭ'parti ambaŭ'part'i am'baŭ'parti
ambaŭ'pied am'baŭ'pied
ambaŭ'rad am'baŭ'rad
ambaŭ'rand am'baŭ'rand
ambaŭ'rimed am'baŭ'rimed
ambaŭ'seks am'baŭ'seks
ambaŭ'seks'am'ul ambaŭ'sek'sam'ul
ambaŭ'senc am'baŭ'senc
ambaŭ'spec am'baŭ'spec
ambaŭ'tag am'baŭ'tag
ambaŭ'teritori ambaŭ'teri'tori
ambaŭ'util am'baŭ'util
ambaŭ'valor'ec ambaŭ'val'or'ec
ambaŭ'vang am'baŭ'vang
ambaŭ'verk am'baŭ'verk
ambaŭ'volum am'baŭ'volum ambaŭ'vol'um
am'be'nit am'ben'it
ambici am'bi'ci
ambici'eg am'bi'ci'eg
ambici'em am'bi'ci'em
ambici'em'ul ambici'e'mul
ambici'em'ul'in ambici'e'mul'in
ambici'ig am'bi'ci'ig
ambici'int am'bi'ci'int
ambici'u'laĉ ambici'ul'aĉ am'bi'ci'ul'aĉ
ambici'ul am'bi'ci'ul
ambistom am'bis'tom am'bi'stom
ambivalenc am'bi'valenc
am'bi'valent am'biv'a'lent
ambliop ambl'i'op
ambliop'ec ambl'io'pec
ambliop'ul ambl'io'pul ambl'i'opul
amblistom ambl'i'stom ambl'ist'om
ambon am'bon am'bo'n
ambos am'bos
ambos'bek am'bos'bek
ambos'form am'bos'form
ambos'korn ambos'kor'n am'bos'korn am'bosk'orn
ambr'o'kolor am'brokol'or ambr'ok'ol'or am'brok'ol'or ambr'o'kol'or
ambrosi ambr'os'i am'bros'i
ambrozi ambr'oz'i
am'brul ambr'ul
ambulakr am'bul'akr
ambulanc am'bu'lanc am'bul'anc
ambulanc'grup am'bul'anc'grup am'bu'lanc'grup
ambulanc'ist am'bu'lanc'ist am'bul'an'cist
ambulatori am'bul'ator'i am'bul'a'tori am'bu'lat'or'i
am'deklar am'dek'lar am'de'klar
am'dolor am'dol'or
am'donac am'don'ac
am'don am'do'n
am'don'ant'in am'don'anti'n
am'do'nil am'don'il
ame am'e
a'mebl am'ebl
ameb'oid ame'bo'id am'e'bo'id
am'ebri ame'bri am'ebr'i
am'ebul ameb'ul ame'bul
ame'gant am'eg'ant
a'mega'tin am'eg'at'in am'eg'a'tin
ame'gig am'eg'ig
ame'j am'ej am'e'j
am'eksperiment am'eks'per'i'ment
ame'lad amel'ad a'mel'ad
amel'aĵ a'mel'aĵ am'el'aĵ
amel am'el a'mel
amelanĉ amel'anĉ ame'lanĉ
amelaz amel'az ame'laz a'mel'az
amel'ekt'it ame'lekt'it am'elekt'it
amel'farun am'el'far'u'n am'elf'ar'u'n
amel'glu a'mel'glu am'el'glu
amel'hav am'el'hav a'mel'hav
amel'int am'el'int
am'elit amel'it ame'lit
amel'montr am'el'montr
amel'odor am'el'odor a'melo'dor ame'lod'or
amel'oid a'mel'oid ame'lo'id a'melo'id
amel'o'riĉ a'melo'riĉ
ameloz ame'loz amel'oz a'mel'oz
amel'plastid amel'plast'id
amel'riĉ a'mel'riĉ am'el'riĉ
am'elu'mit amel'um'it ame'lum'it
a'mem am'em
am'em'aspekt am'em'a'spekt am'em'as'pekt
a'mem'ec am'em'ec
amen am'en ame'n
amend'ad a'mend'ad
amend am'end a'mend
amen'dat amend'at a'mend'at ame'n'dat
amend'it a'mend'it
amend'o'propon am'endo'propon amen'dop'ro'po'n amend'op'ro'po'n a'mend'op'ro'po'n
amend'propon a'mend'propon
amen'ek'kri ame'nek'kri
amenore amen'ore am'en'ore ame'nor'e
ament am'ent a'ment
am'entrepren am'entre'pren amen'tre'pren ament're'pren
ament'ul amen'tul am'ent'ul a'ment'ul ame'n'tul
americi am'eri'ci a'mer'ic'i
amerik am'erik a'mer'ik
ame'rikan amerik'an am'erik'an am'eri'kan
amerik'an'ec ame'rikan'ec am'erik'an'ec
amerik'an'in ame'rikan'in
ame'rikan'ism amerik'an'ism am'erik'an'ism
amerik'esk am'erik'esk
amerik'indi amerik'ind'i am'eri'kin'di am'erik'ind'i
amerik'indi'an amerik'in'dian am'erik'indi'an
amerik'led am'erik'led
am'esper a'mes'per
am'esprim a'mes'prim
a'met am'et
ametist a'met'ist am'et'ist
ametist'kolor am'et'ist'kolor
ametist'o'kolor ametist'ok'ol'or a'meti'stok'ol'or am'et'ist'ok'ol'or am'et'i'stok'ol'or
ametrop ame'trop a'metr'op
ametrop'ec ame'trop'ec a'metro'pec am'et'ro'pec a'metr'op'ec
am'fabel am'fab'el am'fa'bel
am'fantazi am'fant'azi
am'fantazi'em am'fant'azi'em
am'favor am'fa'vor am'fav'or
amfetamin am'fet'amin am'fet'ami'n
amfiartr am'fi'artr
amfibi am'fi'bi
amfibol am'fibol am'fi'bol
amfibolit amfibol'it am'fibol'it am'fi'bo'lit am'fi'bol'it
amfibrak am'fi'brak
amfineŭr am'fi'neŭr am'fin'eŭr
amfioks am'fi'oks
amfipod am'fi'pod
amfiteatr am'fi'teatr
amfiteatr'o'aspekt amfiteatr'o'a'spekt am'fi'teatr'o'aspekt
amfitrion am'fit'rio'n am'fi'tri'on
amfitrit am'fi'trit am'fit'rit
amfor am'for
amfor'kur am'for'kur am'fork'ur
amfoter am'fot'er
am'frap'it am'fr'a'pit
amhar am'har
am'hero am'her'o am'he'ro
am'histori am'his'tori am'hist'or'i
ami a'mi am'i
amiant ami'ant
amiant'ec ami'ant'ec
amid am'id
am'ideal amid'e'al am'ide'al ami'de'al
amid'o'sulfon'at ami'do'sulfon'at amid'o'sulf'on'at amid'os'ul'fon'at
amigdalin a'migdalin a'migdal'in am'ig'dali'n
amik'aĉ ami'kaĉ am'ik'aĉ
amik'aĉ'ar ami'kaĉ'ar
ami'kad a'mikad amik'ad
amik'aĵ am'ik'aĵ
amik'al'lig ami'kal'lig
amik am'ik
amik'ar ami'kar am'ikar
amik'ar'an am'ikar'an
amik'ar'ej amik'are'j ami'kare'j am'ikar'ej
amik'aspekt amik'a'spekt amik'as'pekt
ami'katon ami'kat'on amik'ato'n amik'a'ton
amik'donac amik'don'ac
amik'ebl am'ik'ebl
amik'ec am'ik'ec
amik'ec'lig am'ik'ec'lig
amik'ec'traktat amik'ec'trakt'at
amik'ec'vibr am'ik'ec'vibr
amik'eg am'ik'eg
amik'ej ami'ke'j am'ik'ej
amik'em am'ik'em
amik'et ami'ket am'ik'et
amik'etos ami'ket'os amik'et'os
amik'help am'ik'help
amik'ig am'ik'ig
amik'iĝ am'ik'iĝ
amik'ig'ant amik'i'gant
amik'ig'ebl am'ik'ig'ebl
amik'iĝ'em amik'i'ĝem am'ik'iĝ'em
amik'iĝ'em'ul amik'i'ĝem'ul
amik'ig'it am'ik'ig'it
amik'iĝ'pet am'ik'iĝ'pet
ami'kin amik'in am'ik'in
ami'kinet amik'in'et
amik'libr am'ik'libr
amik'mok am'ik'mok
amik'o'ekster ami'ko'ekster amik'o'eks'ter amik'o'ek'ster
amik'ok'ant amik'o'kant
amik'o'konversaci ami'kokon'vers'ac'i amik'o'konvers'ac'i amik'ok'on'vers'ac'i
amik'ol'um amik'o'lum ami'kol'um
amik'o'rond'et amik'or'ond'et am'ikor'ond'et
amik'perd am'ik'perd
amik'rilat ami'kril'at a'mikr'il'at
amik'rond a'mikr'ond
a'mikron'dan'in amik'rond'an'in a'mikro'n'dan'in amik'ro'n'dan'in
amikt am'ikt
amik'um am'ik'um
amik'ven'dist amik'vend'ist
amik'voĉ am'ik'voĉ
amil'alkohol a'mil'alkohol
amil a'mil am'il
amilaz ami'laz amil'az a'mil'az
am'implik a'mim'plik
am'impres a'mim'pres
amin'acid a'minac'id
amin a'min am'in ami'n
amin'da'spekt am'ind'aspekt am'ind'a'spekt
amin'dec am'ind'ec ami'n'dec
amin'du'lin am'ind'ul'in
amin'dum am'ind'um ami'n'dum
amin'du'man amin'duma'n am'ind'um'an
amin'dum'ec am'ind'um'ec ami'n'dum'ec
amin'dum'em ami'n'dum'em am'ind'um'em
amin'dum'et am'ind'um'et ami'n'dum'et
amin'dum'ind am'ind'um'ind ami'n'dum'ind
amin'dum'int am'ind'um'int ami'n'dum'int
amin'dum'ul ami'n'dum'ul am'ind'um'ul
am'infan amin'fan ami'n'fan a'min'fan
amin'o'acid ami'no'acid a'mino'acid amin'o'a'cid
a'mino'alkohol ami'no'alkohol amin'o'alkohol
amin'o'fenol'ftalein amin'o'fen'ol'ftalein
a'mino'glutar'at amin'o'glutar'at
a'mino'grup amin'o'grup ami'no'grup
amin'o'heksa'n'at amin'o'heks'an'at
a'mino'propan amin'o'propan ami'no'propan amin'op'ro'pan amin'o'prop'an
amin'o'salik'il'at a'minos'ali'kil'at amin'os'ali'kil'at
a'mino'tolu'en amin'o'tolu'en amin'ot'ol'u'en ami'not'ol'u'en
a'mino'transport'az amin'o'transport'az amin'ot'ran'sport'az amin'o'trans'port'az
am'intrig am'intr'ig am'int'rig
amirid a'mirid am'irid ami'rid a'mir'id
a'mis'tin am'ist'in
a'mit am'it
ami'tin a'mit'in am'it'in
amitoz a'mitoz am'it'oz a'mit'oz
am'kampanj am'kampan'j am'kam'pa'nj am'kamp'an'j
am'kandidat am'kandid'at am'kandi'dat
am'kant'et am'kan'tet
am'kapric am'kapr'ic
am'kar'tet am'kart'et
am'komisi'ul am'ko'misi'ul
am'kon am'ko'n
am'koncert am'kon'cert
am'konker am'kon'ker am'konk'er
am'konkur'ant am'kon'kur'ant
am'kontakt'iĝ am'kont'akt'iĝ am'kon'takt'iĝ
am'koridor am'kori'dor am'kor'id'or am'ko'rid'or
am'kronik am'kron'ik
am'kulmin am'kul'min am'kulm'in
am'laboratori am'lab'oratori am'labor'ator'i am'lab'orator'i am'la'bor'at'or'i
am'leter am'le'ter am'let'er
am'leter'et am'let'er'et
am'lini am'lin'i
am'manovr am'man'ovr
am'mezur'ad am'mez'u'rad am'mez'ur'ad
am'mono'ide am'mon'oide
amnesti am'nest'i am'n'est'i
amnesti'it am'nest'i'it am'n'est'i'it
amni am'ni am'n'i
amni'hav am'ni'hav
amni'ul am'ni'ul
am'nokt am'n'okt
am'novel am'nov'el am'no'vel
am'o'avid am'o'a'vid am'o'av'id
am'objekt am'ob'j'ekt
am'odr'am am'od'ram am'o'dram a'mod'ram
am'ofer am'o'fer
amofil am'o'fil
am'o'frap'it am'o'fr'a'pit
am'o'humor am'o'hum'or am'o'hu'mor
amok a'mok am'ok
amok'ant am'o'kant a'mok'ant
amom'a'gnet amom'ag'net am'o'magnet am'o'mag'net
amom am'om
amoniak'emisi amoniak'e'misi amoni'ake'misi amoni'a'kemi'si
amoniak'kamfor amoniak'kam'for
amoniak'lavil amoniak'lav'il amoni'a'klav'il
amoniak'oz amoni'a'koz a'mon'ia'koz am'oni'a'koz
amoniak'produkt'ad amoniak'pro'dukt'ad
amoni am'oni a'mon'i am'o'ni
amon'id a'mon'id
amonit am'o'nit a'mon'it
a'mont'ec am'ont'ec
am'o'plen am'op'len am'op'le'n
amo'program am'o'program am'o'pro'gram am'op'ro'gram
am'o'promen'et am'op'rom'e'net
amor'ad am'or'ad am'o'rad a'mor'ad
amor'afer a'mora'fer a'mor'afer
amor'aĵ am'or'aĵ a'mor'aĵ
amor am'or a'mor
amor'ant a'mor'ant
amor'ant'in amor'anti'n a'mor'ant'in
amor'at a'mor'at am'or'at
amor'aventur amor'aven'tur a'morav'ent'ur a'mora'vent'ur
amor'dezir a'mor'dezir
amor'eg'ig am'ore'gig amor'e'gig a'mor'eg'ig
amor'ekskurs amor'eks'kurs
amor'em a'mor'em am'o'rem am'or'em
amor'em'aspekt amor'em'a'spekt
amor'em'ig am'o'rem'ig am'or'em'ig
amor'em'ul am'or'em'ul am'o'rem'ul
amor'et a'mor'et am'or'et am'o'ret
amorf am'orf a'morf
amor'fantazi amorf'ant'azi amor'fant'azi a'morf'ant'azi
amorf'ec am'orf'ec a'morf'ec
amor'flegm'ul amorf'leg'mul amor'fleg'mul
amorfofal amorf'o'fal a'morf'o'fal
amor'ĝem am'or'ĝem a'mor'ĝem
amor'ĝu am'or'ĝu a'mor'ĝu
amor'histori amor'his'tori amor'hist'or'i
amorid amor'id a'mor'id am'o'rid am'or'id
amor'ind a'mor'ind am'or'ind
amor'instig a'mor'instig
amor'ist am'or'ist a'mor'ist
am'oris'tin amor'ist'in am'or'ist'in a'mor'ist'in
amor'it am'o'rit am'or'it a'mor'it
amor'kontakt amor'kon'takt amor'kont'akt
amor'log'aĵ a'mor'log'aĵ
amor'lud a'mor'lud
amor'pogrom a'mor'pogrom
amor'prepar amor'pre'par a'mor'prepar
amor'pret a'mor'pret
amor'propon a'mor'propon amor'prop'on
amor'rakont a'mor'rakont
amor'rev a'mor'rev am'or'rev
amor'signif a'mors'ig'nif
amor'spasm a'mor'spasm
amor'task a'mort'ask a'mor'task
amortiz a'mort'iz am'ort'iz
amortiz'ebl a'mort'iz'ebl
amortiz'ig am'ort'iz'ig a'mort'iz'ig
amortiz'iĝ a'mort'iz'iĝ am'ort'iz'iĝ
amortiz'il am'ort'iz'il a'mort'iz'il
amortiz'it am'ort'iz'it a'mort'iz'it
amor'vek a'morv'ek a'mor'vek
amor'vizit a'mor'vizit a'morv'iz'it
amo'seminari am'o'seminari am'o'semi'n'ari am'os'emi'n'ari am'os'em'in'ar'i am'os'e'min'ar'i
am'os'ent am'o'sent
a'mot am'ot
am'o'ven a'mov'en am'ov'en
am'ov'iv a'mov'iv am'o'viv
am'ov'ort a'mov'ort am'o'vort
am'paf'il am'pa'fil
am'parol'ad am'pa'rol'ad am'par'o'lad
am'parol am'par'ol am'pa'rol
am'pa'rul am'par'ul
am'pasi am'pas'i
am'pastr'in am'past'rin am'pa'stri'n
ampelopraz am'pel'op'raz
ampelops'kov'rit ampelops'kovr'it
amper am'per
amper'fid am'perfid am'per'fid
amper'hor am'per'hor
amper'metr am'per'metr
amper'sekund am'per'sekund
amper'volt am'per'volt
amper'volv am'per'volv
am'petol'ad am'pet'o'lad am'pet'ol'ad
am'petol am'pet'ol
ampleks'aĵ am'pleks'aĵ
ampleks am'pleks
ampleks'ant am'pleks'ant
ampleks'at am'pleks'at
ampleks'ec am'pleks'ec
ampleks'eg am'pleks'eg
ampleks'ig am'pleks'ig
ampleks'iĝ am'pleks'iĝ
ampleks'ig'at am'pleks'ig'at
ampleks'ig'it am'pleks'ig'it
ampleks'it am'pleks'it
ampleks'mov am'pleks'mov
amplif'ad am'pli'fad
amplif'ant am'pli'fant
amplif'at am'pli'fat
amplifik amplif'ik am'pli'fik
amplifikator amplifik'ator amplif'ik'ator am'pli'fik'ator
amplif'il am'pli'fil
amplitud'modul'ad amplitud'mod'u'lad
am'poci am'po'ci
am'poem am'po'em
am'poezi am'poez'i
ampol am'pol
ampol'ec am'pol'ec
ampol'et am'po'let am'pol'et
ampol'sokl am'pol'sokl
ampol'ten'il ampol'te'nil am'pol'ten'il
ampol'tub am'pol'tub
am'pren am'pre'n
am'promes am'pro'mes
am'propon am'prop'on am'pro'po'n
amput'ad am'put'ad
amput am'put
amput'ant am'put'ant
amput'it am'put'it am'pu'tit
amput'ot am'put'ot am'pu'tot
amput'ul am'pu'tul am'put'ul
am'radi am'rad'i
am'rakont am'rak'ont
am'religi am're'lig'i
am'rendevu am'ren'dev'u
am'renkont am'ren'kont
am'renkont'iĝ am'ren'kont'iĝ
am'rigard am'rig'ard
am'rigard'et am'rig'ard'et
am'roman am'rom'an am'roma'n am'ro'man
am'salut am'sal'ut
am'sekret am'sek'ret am'se'kret
amsterdam am'ster'dam
amsterdam'an am'ster'dama'n am'ster'dam'an
amsterdam'an'in am'ster'dama'ni'n
am'sufer am'su'fer
am'sufok am'su'fok
am'talent am'ta'lent am'tal'ent
am'tener am'ten'er am'te'ner
am'tragedi am'trag'ed'i am'tra'ge'di
am'tremp'it am'trem'pit
am'turment am'tur'ment
am'turnir am'turn'ir
amulet am'u'let a'mul'et am'ul'et
am'u'lin a'mul'in am'ul'in
amur a'mur am'ur
amuz'aĉ a'muz'aĉ am'uz'aĉ
amuz'ad am'uz'ad a'muz'ad
amuz'aĵ a'muz'aĵ am'uz'aĵ
amuz a'muz am'uz
amuz'ant a'muz'ant am'uz'ant
amuz'at am'uz'at a'muz'at
amuz'departement amuz'de'part'em'ent amuz'de'part'e'ment
amuz'ec am'uz'ec a'muz'ec
amuz'eg a'muz'eg am'uz'eg
amuz'ej am'uz'ej a'muz'ej a'muze'j
amuz'em a'muz'em am'uz'em
amuz'em'ul a'muze'mul
amuz'et a'muz'et am'uz'et
amuz'fest a'muz'fest am'uz'fest
amuz'festen amuz'fest'en amuz'fe'sten
amuz'foir a'muz'foir am'uz'foir
amuz'ig'ad am'uz'ig'ad a'muz'ig'ad
amuz'iĝ'ad a'muz'iĝ'ad am'uz'iĝ'ad
amuz'ig am'uz'ig a'muz'ig
amuz'iĝ am'uz'iĝ a'muz'iĝ
amuz'iĝ'ant am'uz'iĝ'ant
amuz'ig'ant amuz'i'gant am'uz'ig'ant
amuz'i'ĝem amuz'iĝ'em am'uz'iĝ'em a'muz'iĝ'em
amuz'iĝ'int am'uz'iĝ'int
amuz'ig'it am'uz'ig'it a'muz'ig'it
amuz'il a'muz'il am'uz'il
amuz'industri amuz'indus'tri amuz'in'du'stri am'uz'ind'us'tri
amuz'int am'uz'int a'muz'int
amuz'ist am'uz'ist a'muz'ist
amuz'it a'muz'it am'uz'it
amuz'kapabl a'muz'kapabl am'uz'kapabl
amuz'kun'ven a'muz'kun'ven
amuz'kvartal amuz'kvar'tal amuz'kvart'al
amuz'okup amuz'o'kup a'muz'okup am'uz'okup
amuz'op'ark amuz'o'park a'muz'op'ark
amuz'op'len amuz'o'plen am'uz'op'len a'muz'op'len
amuz'o'soci amuz'os'o'ci am'uz'os'o'ci a'muz'os'o'ci
amuz'park a'muz'park
amuz'plen a'muz'plen am'uz'plen
amuz'ŝanc am'uz'ŝanc a'muz'ŝanc
amuz'strat a'muz'strat
amuz'tromp a'muz'tromp
amuz'ul am'uz'ul a'muz'ul
amuz'vesper amuz'vesp'er a'muz'vesper
amuz'voĉ am'uz'voĉ a'muz'voĉ
amuz'vojaĝ'ant amuz'voj'aĝ'ant
am'vek'ant am've'kant
am'vend'ist'in am'ven'dist'in am'ven'dis'tin
am'vizit am'viz'it
ana an'a a'n'a
anabaptist ana'baptist ana'bapt'ist
anabol'aĵ an'abol'aĵ ana'bol'aĵ
anabol ana'bol an'abol a'nab'ol
anabol'ig an'abol'ig ana'bol'ig
anabol'iz ana'bol'iz an'abol'iz
anaerobi an'aerobi ana'er'obi an'aer'obi
anafaz ana'faz an'a'faz
anafilaksi ana'fil'aks'i ana'fil'a'ksi ana'fi'laks'i
anafor ana'for an'a'for
anagal ana'gal an'ag'al
anagir ana'gir an'ag'ir
anagram ana'gram an'agr'am an'ag'ram
anakardi'ac ana'kardi'ac an'akar'di'ac
anakardi ana'kardi an'akar'di ana'kard'i
anakinezi an'akinezi ana'kinez'i
anakolut ana'kol'ut ana'ko'lut an'a'kol'ut
anakoret ana'kor'et an'akor'et
anakreon ana'kreon an'akre'on an'akr'eon
anakreon'esk ana'kreon'esk an'akre'on'esk an'akr'eon'esk
anakronism ana'kron'ism
anakruz an'akr'uz
anaksagor an'aks'agor a'naks'agor
anal an'al
analeptik ana'lept'ik
analfabet an'alfabet anal'fab'et an'alfa'bet an'alf'a'bet
analfabet'ec an'alfabet'ec an'alfa'bet'ec anal'fab'et'ec
analfabet'iĝ an'alfabet'iĝ anal'fab'et'iĝ an'alfa'bet'iĝ
analfabet'in an'alfabet'in an'alfa'bet'in anal'fab'et'in
analfabet'ism an'alfabet'ism an'alfa'bet'ism anal'fab'et'ism an'alf'a'bet'ism
anal'ist ana'list
analitik an'ali'tik an'alit'ik anal'it'ik
analiz'ad ana'liz'ad anal'iz'ad an'aliz'ad
analiz an'aliz ana'liz anal'iz
analiz'ant ana'liz'ant an'aliz'ant anal'iz'ant
analiz'at an'aliz'at anal'iz'at ana'liz'at
analiz'dosier an'aliz'dosier anal'iz'dosier
analiz'ebl anal'iz'ebl an'aliz'ebl
analiz'em an'aliz'em anal'iz'em
analiz'em'ec an'aliz'em'ec anal'iz'em'ec
analiz'end an'aliz'end anal'iz'end
analiz'ig an'aliz'ig anal'iz'ig ana'liz'ig
analiz'il an'aliz'il anal'iz'il ana'liz'il
analiz'ind an'aliz'ind anal'iz'ind
analiz'int anal'iz'int an'aliz'int
analiz'ist an'aliz'ist
anal'izis'tin analiz'ist'in an'aliz'ist'in
analiz'it an'aliz'it ana'liz'it anal'iz'it
analiz'kapabl an'aliz'kapabl anal'iz'kapabl
analiz'metod anal'iz'metod an'aliz'metod
analiz'nivel anal'iz'nivel an'aliz'nivel
anal'izo'flank analiz'o'flank an'aliz'o'flank
anal'izo'kategori analiz'o'kategori analiz'o'kat'eg'or'i
anal'izo'skem analiz'o'skem an'ali'zo'skem
analiz'ot an'aliz'ot ana'liz'ot
analiz'reakci an'aliz'reakci analiz're'akci anal'iz'reakci
analiz'sintez anal'iz'sintez an'aliz'sintez
analiz'talent anal'iz'talent an'aliz'talent
analog'aĵ ana'log'aĵ
analog ana'log
analog'ant anal'o'gant ana'log'ant
analog'ec ana'log'ec
analog'form ana'log'form
analogi analog'i ana'log'i
analog'ig an'alo'gig anal'o'gig ana'log'ig
anamirt ana'mirt
anamorfoz ana'morf'oz an'amorf'oz
an a'n
ananas'aĵ ana'nas'aĵ an'anas'aĵ a'nan'as'aĵ
ananas an'anas ana'nas a'nan'as
ananas'arb an'anas'arb ana'nas'arb
ananas'frukt an'anas'frukt ana'nas'frukt
ananas'kultiv'ist an'anas'kultiv'ist
ananas'uj ana'nas'uj an'anas'uj a'nan'as'uj
anapest ana'pest a'nap'est
anapurn a'nap'urn ana'pur'n an'a'pur'n
an'ar a'n'ar
anarĥi an'arĥi an'ar'ĥi
anarĥi'em an'arĥi'em an'ar'ĥi'em
anarĥi'ism an'arĥi'ism an'ar'ĥi'ism
anarĥi'ist an'arĥi'ist an'ar'ĥi'ist
anarik an'ar'ik
anarki'an an'arki'an an'ar'kia'n an'ark'ia'n
anarki an'arki an'ark'i
anarki'em an'arki'em
anarki'ism an'arki'ism an'ark'i'ism
anarki'ist an'arki'ist an'ark'i'ist
anarki'sindikat anarki'sindik'at an'ar'kis'ind'ik'at
ana'sad anas'ad a'nas'ad
anas'aĵ a'nas'aĵ an'as'aĵ
anas an'as a'nas
anas'ar ana'sar a'nas'ar an'as'ar
anasark ana'sark anas'ark
anas'bek a'nas'bek
ana'sed anas'ed an'as'ed a'nas'ed
anas'ej a'nas'ej an'as'ej ana'se'j
anas'et a'nas'et an'as'et
anas'id ana'sid an'as'id a'nas'id
ana'sin anas'in a'nas'in an'as'in
ana'sir anas'ir a'nas'ir an'as'ir
anas'ir'ant ana'sir'ant
anas'lag'et anas'la'get
anas'o'ĉas'ad a'nas'o'ĉas'ad
anas'parol ana'spar'ol a'nas'parol
anas'parol'ant anas'pa'rol'ant
anas'paŝ an'as'paŝ a'nas'paŝ
anas'paŝ'et a'nas'paŝ'et
anas'past'ec a'nas'past'ec
anastatik ana'statik an'astat'ik ana'stat'ik anas'ta'tik
anastazi ana'staz'i
anastigmat an'astigmat ana'stigmat ana'stigm'at anas'tig'mat
anastomoz ana'stom'oz anas'tom'oz a'nas'tom'oz
anastomoz'iĝ anas'tom'oz'iĝ ana'stom'oz'iĝ
anastomoz'il ana'stom'oz'il anas'tom'oz'il
anastrof ana'strof
anas'vend'ist anas'ven'dist ana'sven'dist
anas'vost a'nas'vost
anateks ana'teks an'at'eks
anateksit anateks'it ana'teks'it
anatem'ad ana'tem'ad
anatem'aĵ ana'tem'aĵ an'at'em'aĵ
anatem ana'tem an'at'em
anatem'iĝ ana'tem'iĝ
anatem'it'aĵ ana'te'mit'aĵ ana'tem'it'aĵ
anatem'it ana'tem'it ana'te'mit
anatem'ot ana'tem'ot ana'te'mot an'at'em'ot
anatem'ul ana'tem'ul
anatoksin ana'toksin ana'toks'in an'ato'ksi'n
anatol an'atol ana'tol
anatoli anatol'i an'ato'li an'atol'i ana'tol'i
anatom an'atom ana'tom
anatomi'aĵ ana'tomi'aĵ
anatomi ana'tomi anatom'i an'ato'mi an'atom'i
anatomi'ist anatom'i'ist ana'tomi'ist an'atom'i'ist
anatom'ist ana'tom'ist an'atom'ist
ancilostom anc'i'los'tom anc'il'o'stom anc'il'ost'om
ancilostom'oz anc'il'ost'om'oz anc'il'o'stom'oz anc'i'los'tom'oz
anĉov anĉ'ov
andaluz an'da'luz and'al'uz and'a'luz
andaluzi andaluz'i and'a'luz'i and'al'uz'i
andant an'dant and'ant
andersen and'er'sen an'der'sen
andoj and'oj an'do'j a'n'do'j
andon an'don and'on an'do'n
andor'an and'or'an and'o'ran an'do'ran an'dor'an
andre and're
androgen an'drog'en and'ro'gen
androgin an'drog'in
andromaĥ and'ro'maĥ
andromed an'drom'ed and'ro'med and'rom'ed
andropogon and'ro'po'go'n
androzac and'roz'ac
anduj and'uj an'du'j a'n'du'j
anduj'et and'u'jet and'uj'et an'du'jet
anekdot a'nek'dot an'ek'dot
anekdot'ar an'ek'dot'ar a'nek'dot'ar an'ek'do'tar
anekdot'eg a'nek'dot'eg an'ek'do'teg an'ek'dot'eg
anekdot'esk an'ek'dot'esk a'nek'dot'esk
anekdot'form an'ek'dot'form a'nek'dot'form
anekdot'libr'et anekdot'li'bret an'ek'dot'libr'et
anekdot'tip a'nek'dot'tip an'ek'dot'tip
aneks'ad an'ek'sad a'nek'sad an'eks'ad
aneks'aĵ an'eks'aĵ
aneks an'eks
aneks'ant an'e'ksant an'eks'ant
aneks'at an'eks'at a'nek'sat
aneks'iĝ an'eks'iĝ
aneks'int an'eks'int
aneks'ism an'eks'ism an'ek'sism
aneks'it a'nek'sit an'ek'sit an'eks'it
anelid an'el'id
anemi an'emi an'em'i an'e'mi
anemi'iĝ an'emi'iĝ an'em'i'iĝ
anemi'it an'emi'it an'e'mi'it an'em'i'it
anemi'ul an'emi'ul
anemogram an'em'o'gram an'em'ogr'am
anemometr an'em'o'metr
anemometri anemometr'i an'em'o'metri an'em'o'metr'i
anemon an'em'on a'ne'mon an'e'mon
aneroid an'er'oid a'ner'oid
anestez'aĵ an'estez'aĵ
anestez an'estez
anestez'ant an'estez'ant
anestez'il an'estez'il
anestez'ist an'estez'ist
anestez'it an'estez'it
anestez'ont an'estez'ont
anet an'et a'net
anet'apiol anet'api'ol
anetol anet'ol a'net'ol an'et'ol an'e'tol
aneŭploid an'eŭ'ploid
aneŭrism a'neŭr'ism an'eŭr'ism an'eŭ'rism
anfrakt an'frakt an'fr'akt
angel an'gel
anĝel an'ĝel a'n'ĝel
anĝel'blu an'ĝel'blu
anĝel'ĉef an'ĝel'ĉef
anĝel'ec an'ĝel'ec
anĝel'et an'ĝel'et
anĝel'ĥor an'ĝel'ĥor
angel'ic an'gel'ic an'ge'lic
angelik angel'ik an'gel'ik an'ge'lik
anĝel'in an'ĝel'in
angel'in an'ge'lin an'gel'in
anĝel'ism an'ĝel'ism
anĝel'mien an'ĝel'mien
anĝel'o'simil anĝel'os'i'mil
anĝel'pied an'ĝel'pied
anĝelus anĝel'us an'ĝel'us
anĝel'vizaĝ an'ĝel'vizaĝ anĝel'viz'aĝ
angil'dig an'gild'ig
angil'komerc'ist angil'kom'er'cist
angil'o'simil angi'los'i'mil angil'os'i'mil
angil'patri'n angil'patr'in
angil'pik'ist angil'pi'kist
angil'ven'dist angil'vend'ist
angin angi'n
angi'o'grafi angi'o'graf'i angi'ogr'a'fi
angi'ologi angi'olog'i angi'o'log'i
angi'o'motor angi'o'mot'or angi'om'ot'or
angi'o'moz angi'om'oz
angiosperm angi'o'sperm
angiotensin angi'o'tens'in angi'o'tensi'n angi'ot'en'sin
angi'o'tromb'oz angi'ot'romb'oz
angi'pinĉ'il angi'pin'ĉil an'gip'in'ĉil
an'glad'e'ven angl'a'de'ven angl'ad'e'ven angl'a'dev'en
angl'a'kultur angl'a'kul'tur angl'a'kult'ur
angl'a'parol'ant angl'a'pa'rol'ant
angl'a'parol'uj angl'a'par'ol'uj
angl'a'saks an'glas'aks angl'as'aks
angl'elegant angl'ele'gant angl'e'leg'ant
angl'e'parol'ant angl'e'pa'rol'ant angl'e'par'o'lant
angl'e'ver'kit angl'e'verk'it
angli an'gli angl'i
anglicism angl'ic'ism
anglikan angli'kan angl'ik'an an'gli'kan an'glik'an
anglikan'ism an'glik'an'ism angl'ik'an'ism
angli'n angl'in an'gli'n
angl'irland an'glir'land
angli'stik an'glis'tik angl'ist'ik
an'glis'tin angl'ist'in
angl'o'dev'en angl'od'e'ven angl'o'de'ven
angl'o'irland angl'o'ir'land
angl'o'land angl'ol'and
angl'o'lingv'an angl'ol'ing'van
angl'o'mani angl'oman'i angl'o'man'i
angl'o'normand angl'o'norm'and
angl'o'parol'ant angl'op'ar'ol'ant angl'op'ar'o'lant angl'op'a'rol'ant
angl'o'ras angl'or'as an'glor'as
angl'os'aks an'glos'aks angl'o'saks
angl'osak'sem angl'os'aks'em angl'o'saks'em an'glos'aks'em
angl'o'sfer angl'os'fer an'glos'fer
angl'o'stil angl'ost'il
angl'uj an'glu'j
angl'um an'glum
angol'an an'go'lan an'gol'an an'go'la'n
angor'aspekt angor'as'pekt angor'a'spekt
angor'eg an'go'reg
angor'et an'go'ret
angor'ig an'go'rig
angor'inspir angor'in'spir
angor'o'ĝem an'go'ro'ĝem
angor'o'plen angor'op'len an'go'ro'plen
angor'ul an'go'rul
angrek an'grek
angul'aĵ an'gul'aĵ
angul an'gul a'n'gul
angul'ar an'gul'ar
angul'artik angul'art'ik angul'ar'tik
angul'balkon an'gul'balkon angul'bal'kon
angul'bastion angul'bast'ion angul'bas'tion
angul'ĉambr an'gul'ĉambr
angul'dent an'gul'dent
angul'dom an'gul'dom
angul'ec an'gul'ec
angul'em an'gul'em
angul'esk an'gul'esk
angul'et an'gul'et
angul'fald an'gul'fald
angul'fer an'gul'fer
angul'form an'gul'form
angul'hav an'gul'hav
angul'iĝ an'gul'iĝ
angul'il an'gul'il
angul'kanap an'gul'kanap
angul'kolon an'gul'kolon angul'kol'on
angul'mebl an'gul'mebl
angul'mezur'ad an'gul'mezur'ad
angul'mezur an'gul'mezur angul'mez'ur
angul'mezur'il an'gul'mezur'il
angul'mur an'gul'mur
angul'o'plen angul'op'len an'gul'op'len
angul'oz an'gul'oz
angul'parol'ant angul'par'o'lant angul'pa'rol'ant
angul'pec an'gul'pec
angul'rand an'gul'rand
angul'rel an'gul'rel
angul'salon angul'sal'on an'gul'salon
angul'sankt'ej an'gul'sankt'ej
angul'seĝ an'gul'seĝ
angul'sof an'gul'sof
angul'ŝrank an'gul'ŝrank
angul'ŝton an'gul'ŝton
angul'strat an'gul'strat
angul'tur an'gul'tur
angul'um'it angul'u'mit an'gul'um'it
anhalt an'halt
anhel'ad an'hel'ad an'he'lad
anhel an'hel
anhel'ant an'he'lant an'hel'ant
anhel'eg an'hel'eg
anhel'eg'ant an'he'leg'ant an'hel'eg'ant
anhel'et an'hel'et an'he'let
anhel'ig an'hel'ig
anhel'voĉ an'hel'voĉ
anhidr an'hidr
anhidrid anhidr'id an'hid'rid an'hidr'id
anhidrit anhidr'it an'hid'rit an'hidr'it
anhuj an'huj a'n'huj an'hu'j
anil a'nil an'il
anilid anil'id a'nil'id
anil'in'amid an'ili'n'amid
anil'in an'ili'n a'nil'in an'i'lin
anim'ad a'nim'ad
anim'agord an'imag'ord an'i'mag'ord
animal anim'al an'i'mal a'nim'al
animal'de'ven anim'ald'e'ven an'i'mal'dev'en
animal'ej anim'ale'j an'i'mal'ej an'i'male'j
animal'et anim'al'et
animal'id an'i'mal'id
animal'in anim'ali'n an'i'mal'in an'i'mali'n
animal'ist anim'a'list
animal'sterol anim'al'sterol animal'ster'ol an'i'mal'sterol
anim'alt'iĝ an'i'malt'iĝ
animal'tig anim'alt'ig an'i'malt'ig
anim'ambici an'imam'bi'ci an'i'mam'bi'ci an'i'mamb'ic'i
anim'amik'ec an'imam'ik'ec
anim a'nim
anim'ant a'nim'ant an'i'mant
anim'ant'in anim'anti'n an'i'mant'in
anim'ard'ec an'i'mard'ec
anim'at an'i'mat a'nim'at
anim'batal anim'bat'al a'nimb'at'al
anim'bat a'nimb'at a'nim'bat
anim'blind a'nimb'lind
anim'bon'ec a'nimb'on'ec
anim'brul a'nimb'rul a'nim'brul
anim'dezert a'nim'dezert
anim'divid'it anim'di'vid'it a'nim'divid'it
anim'dolor a'nim'dolor anim'dol'or
anim'ec a'nim'ec
anim'edz'ec a'nim'edz'ec
anim'ekscit anim'eks'cit
anim'ekvilibr anim'ekv'i'libr
anim'et a'nim'et an'i'met
anim'firm'ec a'nim'firm'ec
anim'for'est a'nimf'orest
anim'fort a'nim'fort a'nimf'ort
anim'fort'ec a'nimf'ort'ec
anim'fund a'nim'fund
anim'grand'ec anim'gran'dec
anim'hav a'nim'hav
anim'hav'ul a'nim'hav'ul
anim'help'ist'in anim'hel'pist'in
anim'ig a'nim'ig
anim'iĝ a'nim'iĝ
anim'i'gant anim'ig'ant
anim'int a'nim'int
anim'ism'an anim'is'man
anim'ism a'nim'ism
anim'ist a'nim'ist
anim'it an'imit an'i'mit a'nim'it
an'imit'ec anim'it'ec
anim'kapabl a'nim'kapabl
anim'kapt'it anim'kap'tit a'nim'kapt'it
anim'karakter anim'karak'ter
anim'kirl a'nim'kirl
anim'komfort anim'kom'fort
anim'konstru a'nim'konstru
anim'kontent'ig anim'kon'tent'ig anim'kont'ent'ig
anim'kripl a'nim'kripl
anim'kviet anim'kvi'et a'nim'kviet
anim'lev a'nim'lev
anim'le'vant anim'lev'ant
anim'mizer a'nim'mizer
anim'mort'ig anim'mor'tig a'nim'mort'ig
anim'mov a'nim'mov
anim'nobel'ec anim'no'bel'ec
anim'nobl'ec anim'n'obl'ec a'nim'nobl'ec
anim'o'grand'ec anim'ogr'and'ec anim'o'gran'dec
anim'okul anim'o'kul an'i'mok'ul
anim'ol'iber'ec anim'o'liber'ec anim'ol'i'ber'ec
anim'ombr a'nim'ombr
anim'o'mol anim'om'ol a'nim'om'ol
anim'op'len anim'o'plen a'nim'op'len
anim'o'prem anim'op'rem a'nim'op'rem
anim'o'region anim'o'regi'on an'i'mor'eg'ion
anim'o'sent anim'os'ent a'nim'os'ent
anim'pac a'nim'pac
anim'pacient a'nim'pacient anim'pac'i'ent
anim'paŝt'ist a'nim'paŝt'ist
anim'pere a'nim'pere anim'per'e
anim'pere'i'gist anim'pere'ig'ist
anim'pes'ad a'nim'pes'ad
anim'pez'ig a'nim'pez'ig
anim'plen a'nim'plen
anim'pozici a'nim'pozici an'impoz'ic'i anim'poz'ic'i
anim'prem a'nim'prem
anim'profund a'nim'profund anim'pro'fund
anim'pur a'nim'pur
anim'pur'ec a'nim'pur'ec
anim'pur'ig a'nim'pur'ig
anim'reg'ad a'nim'reg'ad
anim'sav a'nim'sav
anim'sent a'nim'sent
anim'simpl a'nim'simpl
anim'simpl'ec a'nim'simpl'ec
anim'sistem a'nim'sistem
anim'sku a'nim'sku
anim'sku'iĝ a'nim'sku'iĝ
anim'sku'it a'nim'sku'it
anim'stat a'nim'stat
anim'stil a'nim'stil
anim'ŝtorm a'nim'ŝtorm
anim'streĉ a'nim'streĉ
anim'struktur a'nim'struktur
anim'super'ec anim'sup'er'ec
anim'tortur a'nim'tortur anim'tort'ur
anim'traf a'nim'traf
anim'trajt a'nim'trajt
anim'trankvil a'nim'trankvil
anim'trem a'nim'trem
anim'turment anim'tur'ment a'nim'turment
anim'tuŝ a'nim'tuŝ
anim'tuŝ'ant a'nim'tuŝ'ant
anim'ul a'nim'ul an'i'mul
anim'u'lin anim'ul'in an'i'mul'in
anim'unu'ec a'nim'unu'ec an'imun'u'ec
anim'var'bant anim'varb'ant
anim'vast'ig a'nim'vast'ig
anim'vibr a'nim'vibr
anim'vi'brig anim'vibr'ig
anim'vid'ist anim'vi'dist
anim'viv a'nim'viv
anim'vor a'nim'vor
anim'zorg a'nim'zorg
an'in a'ni'n
aniz'aldehid a'niz'aldehid aniz'ald'e'hid
aniz a'niz an'iz
aniz'esenc aniz'e'senc
anizidin aniz'id'in an'izid'in aniz'i'din a'niz'id'in
aniz'likvor aniz'lik'vor aniz'likv'or a'niz'likvor
aniz'odor aniz'o'dor an'izo'dor a'niz'odor
anizokori an'izo'kori aniz'o'kori aniz'o'kor'i aniz'ok'or'i a'niz'ok'or'i
anizol an'izol aniz'ol a'niz'ol
anizometropi an'izometr'opi aniz'o'metr'opi aniz'o'metro'pi aniz'om'et'ro'pi aniz'om'e'trop'i
anizosfigmi aniz'os'fig'mi aniz'o'sfigm'i an'izo'sfigm'i a'niz'os'fig'mi
anizotrop an'izotrop aniz'o'trop an'izo'trop
anjon an'jon a'nj'on an'j'on
ankar an'kar
ankilostom an'kilo'stom an'kil'ost'om
ankiloz an'kil'oz
ankiloz'iĝ an'kil'oz'iĝ
ankone an'kon'e an'ko'ne
ankoraŭ an'kor'aŭ
ankoraŭ'foj an'ko'raŭf'oj an'kor'aŭ'foj
ankoraŭ'jun an'kor'aŭ'jun
an'krad ankr'ad
ankr'ad'ej ankr'a'dej an'krad'ej
ankr'ej an'kre'j
ankr'ej'o'urb an'kre'j'o'urb
ankr'et an'kret
an'krit ankr'it
ankr'iz'it an'kriz'it
ankr'ob'u ankr'o'bu
ankr'o'ĉen an'kroĉ'en
ankr'o'krucifiks ankr'o'kruc'i'fiks ankr'okr'u'ci'fiks
ankr'o'problem an'krop'rob'lem ankr'op'rob'lem
ankr'ost'ar ankr'o'star
ankr'ot'rab ankr'o'trab
ankr'u'mit ankr'um'it
anksi an'ksi a'n'ksi
anksi'ec an'ksi'ec
anksi'e'mul anksi'em'ul an'ksi'em'ul
anksi'ig an'ksi'ig
ankuz an'kuz a'n'kuz
anobi an'obi an'o'bi
anobi'ed an'obi'ed an'o'bi'ed
anod a'nod an'od
anod'kurent anod'kur'ent
anodont anod'ont a'nod'ont an'od'ont
anofel an'o'fel
anoksemi an'oks'emi an'ok'semi a'nok'semi an'ok'sem'i
anoksi an'oksi an'oks'i a'nok'si an'o'ksi
anomali an'om'ali a'nom'ali an'o'mali an'o'mal'i an'om'al'i
anon'ac a'non'ac an'on'ac
anon a'non an'on a'no'n
anonc'adres anonc'a'dres
anonc'agent anonc'a'gent anonc'ag'ent
anonc'ant'in anonc'anti'n
anon'car anonc'ar an'on'car a'non'car
anonc'efik anonc'e'fik
anonc'end anon'cend
anonc'et anon'cet a'non'cet an'on'cet
anonc'ist anon'cist
anon'cistin anonc'ist'in anon'cist'in
anonc'it anon'cit a'non'cit an'on'cit
anonc'ot'ag anonc'o'tag
anonc'tabul anonc'ta'bul
anonim'aĵ an'o'nim'aĵ
anonim an'o'nim
anonim'ec an'o'nim'ec
anonim'ig an'o'nim'ig
anonim'ig'it an'o'nim'ig'it
anonim'ul anon'i'mul an'o'nim'ul a'non'i'mul
anoplur an'o'plur a'no'plur
anopsi an'op'si an'o'psi a'no'psi
anorak an'o'rak a'no'rak
anoreksi an'ore'ksi an'o'rek'si a'nor'eks'i an'or'eks'i
anoreksi'ig an'ore'ksi'ig an'or'eks'i'ig a'nor'eks'i'ig
anormal a'normal a'norm'al a'nor'mal an'or'mal
anortit an'or'tit a'nor'tit an'ort'it
anosmi an'osmi an'os'mi
an'paĝ fa'n'paĝ
anselm'an ans'el'man an'sel'man
anser'aĵ an'ser'aĵ
anser an'ser ans'er
anser'bred'ej ans'er'bred'ej an'serb're'dej
anser'ĉas'ad an'serĉ'as'ad ans'er'ĉas'ad
anser'ej an'ser'ej ans'er'ej
anser'et ans'e'ret ans'er'et an'ser'et
anser'femur ans'er'femur anser'fe'mur
anser'flug'il ans'er'flug'il
anser'form ans'er'form an'ser'form
anser'gras ans'erg'ras
anser'grif ans'erg'rif
anser'haŭt ans'er'haŭt an'ser'haŭt
anser'hepat'aĵ anser'he'pat'aĵ
anser'hepat ans'er'hepat anser'he'pat
anser'id ans'e'rid
anser'in ans'erin an'serin an'seri'n
an'serin'et anser'in'et ans'erin'et
anser'knab'in ans'er'knab'in
anser'lag'et anser'la'get ans'er'lag'et
anser'lanug an'ser'lanug ans'er'lanug
anser'laring anser'la'ring ans'er'laring
anser'marŝ ans'er'marŝ an'ser'marŝ
anser'mens an'ser'mens
anser'o'form ans'er'o'form an'ser'o'form
anser'okul anser'o'kul ans'er'okul
anser'o'simil anser'os'i'mil ans'eros'i'mil
anser'ov an'ser'ov ans'er'ov
anser'par an'serp'ar ans'erp'ar
anser'plum ans'erp'lum an'serp'lum
anser'sang an'ser'sang ans'er'sang
anser'uj ans'er'uj an'ser'uj
anser'vart'ist'in an'serv'ar'tis'tin
anser'viand ans'er'viand anser'vi'and
anser'vic an'servic an'serv'ic an'ser'vic ans'er'vic
ans'op'ot ans'o'pot
anstataŭ'ad ans'ta'taŭ'ad an'stat'aŭ'ad
anstataŭ'aĵ ans'ta'taŭ'aĵ an'stat'aŭ'aĵ
anstataŭ ans'ta'taŭ an'stat'aŭ
anstataŭ'ant ans'ta'taŭ'ant an'stat'aŭ'ant
anstataŭ'ant'ec ans'ta'taŭ'ant'ec an'stat'aŭ'ant'ec
anstataŭ'anti'n anstataŭ'ant'in an'stat'aŭ'anti'n
anstataŭ'at an'stat'aŭ'at ans'ta'taŭ'at
anstataŭ'ebl an'stat'aŭ'ebl ans'ta'taŭ'ebl
anstataŭ'ec an'stat'aŭ'ec ans'ta'taŭ'ec
anstataŭ'ig'ad an'stat'aŭ'ig'ad ans'ta'taŭ'ig'ad
anstataŭ'ig an'stat'aŭ'ig ans'ta'taŭ'ig
anstataŭ'iĝ ans'ta'taŭ'iĝ an'stat'aŭ'iĝ
anstataŭ'i'gant anstataŭ'ig'ant an'stat'aŭ'ig'ant
anstataŭ'ig'at ans'ta'taŭ'ig'at an'stat'aŭ'ig'at
anstataŭ'ig'ebl an'stat'aŭ'ig'ebl ans'ta'taŭ'ig'ebl
anstataŭ'ig'end an'stat'aŭ'ig'end ans'ta'taŭ'ig'end
anstataŭ'ig'int an'stat'aŭ'ig'int ans'ta'taŭ'ig'int
anstataŭ'ig'it an'stat'aŭ'ig'it ans'ta'taŭ'ig'it
anstataŭ'i'got anstataŭ'ig'ot ans'ta'taŭ'ig'ot an'stat'aŭ'ig'ot
anstataŭ'il an'stat'aŭ'il ans'ta'taŭ'il
anstataŭ'infan anstataŭ'in'fan ans'ta'taŭ'infan an'stat'aŭ'infan
anstataŭ'int an'stat'aŭ'int ans'ta'taŭ'int
anstataŭ'int'in ans'ta'taŭ'int'in an'stat'aŭ'int'in
anstataŭ'it ans'ta'taŭ'it an'stat'aŭ'it
anstataŭ'met an'stat'aŭ'met ans'ta'taŭ'met
anstataŭ'ont an'stat'aŭ'ont
anstataŭ'ot ans'ta'taŭ'ot an'stat'aŭ'ot
anstataŭ'pag ans'ta'taŭ'pag an'stat'aŭ'pag
anstataŭ'patri'n anstataŭ'patr'in
anstataŭ'ul an'stat'aŭ'ul ans'ta'taŭ'ul
anstrom an'strom
antagonism ant'ag'on'ism
antagonist ant'ag'on'ist
antagonist'in ant'ag'o'nis'tin ant'ag'on'ist'in
antananariv ant'an'an'ar'iv
antares ant'ares
antarkt ant'arkt
antarkti ant'arkti antarkt'i ant'arkt'i
antarkt'ik ant'arkt'ik
antaŭ'a'flank ant'aŭ'a'flank
antaŭ'a'foj ant'aŭ'a'foj an'taŭ'a'foj
antaŭ'ag ant'aŭ'ag an'taŭ'ag
antaŭ'ag'int ant'aŭ'ag'int
antaŭ'ain'tern antaŭ'a'intern antaŭ'a'inter'n
antaŭ'aĵ ant'aŭ'aĵ an'taŭ'aĵ
antaŭ'aj'ar antaŭ'a'jar ant'aŭ'aj'ar an'taŭ'aj'ar
antaŭ'akcept ant'aŭ'akcept an'taŭ'akcept
antaŭ'a'kordit antaŭ'akord'it
antaŭ'am ant'aŭ'am an'taŭ'am
antaŭ'amplif'il antaŭ'am'pli'fil ant'aŭ'amplif'il
antaŭ'anonc ant'aŭ'anonc
antaŭ'anon'cit antaŭ'anonc'it
antaŭ'ant an'taŭ'ant ant'aŭ'ant
antaŭ an'taŭ ant'aŭ
antaŭ'apart'ig'ad antaŭ'a'part'ig'ad
antaŭ'apog ant'aŭ'apog an'taŭ'apog
antaŭ'aranĝ antaŭ'a'ranĝ ant'aŭ'aranĝ
antaŭ'arest antaŭ'a'rest ant'aŭ'arest
antaŭ'arme ant'aŭ'arme an'taŭ'arme antaŭ'arm'e
antaŭ'aspir'it antaŭ'a'spirit
antaŭ'a'tag antaŭ'at'ag ant'aŭ'at'ag an'taŭ'at'ag
antaŭ'at an'taŭ'at ant'aŭ'at ant'a'ŭat
antaŭ'atend antaŭ'at'end
antaŭ'atend'at antaŭ'at'end'at
antaŭ'aŭd'it an'taŭ'aŭd'it ant'aŭ'aŭd'it
antaŭ'aŭror ant'aŭ'aŭror antaŭ'aŭ'ror antaŭ'aŭr'or
antaŭ'avert an'taŭ'avert antaŭ'a'vert ant'aŭ'avert
antaŭ'avert'it antaŭ'a'vert'it
antaŭ'aviz ant'aŭ'aviz
antaŭ'babil'ad ant'aŭ'babil'ad
antaŭ'bala antaŭ'bal'a an'taŭ'bala ant'aŭ'bala
antaŭ'balot'ad antaŭ'ba'lot'ad
antaŭ'balot ant'aŭ'balot antaŭ'bal'ot
antaŭ'ban'ej ant'aŭ'ban'ej an'taŭ'ban'ej
antaŭ'batal'ant antaŭ'ba'talant
antaŭ'batal antaŭ'bat'al ant'aŭ'batal
antaŭ'batal'et antaŭ'bat'al'et
antaŭ'bat'iĝ ant'aŭ'bat'iĝ an'taŭ'bat'iĝ
antaŭ'bezon antaŭ'be'zon ant'aŭ'bezon an'taŭ'bezon
antaŭ'bild ant'aŭ'bild an'taŭ'bild
antaŭ'brak an'taŭ'brak ant'aŭ'brak
antaŭ'brust ant'aŭ'brust
antaŭ'bukl ant'aŭ'bukl an'taŭ'bukl
antaŭ'buŝ ant'aŭ'buŝ an'taŭ'buŝ
antaŭ'ĉambr ant'aŭ'ĉambr an'taŭ'ĉambr
antaŭ'ĉar ant'aŭ'ĉar an'taŭ'ĉar
antaŭ'cent'jar ant'aŭ'cent'jar
antaŭ'cert an'taŭ'cert ant'aŭ'cert
antaŭ'ĉeval an'taŭ'ĉeval ant'aŭ'ĉeval
antaŭ'civilizaci ant'aŭ'civilizaci antaŭ'civiliz'ac'i antaŭ'civil'iz'ac'i
antaŭ'dat ant'aŭd'at
antaŭ'deĉifr antaŭ'de'ĉifr ant'aŭd'eĉ'i'fr
antaŭ'decimal antaŭ'deci'mal ant'aŭd'eci'mal
antaŭ'deklar antaŭ'de'klar ant'aŭd'ek'lar
antaŭ'demand ant'aŭd'em'and
antaŭ'demokrati antaŭ'demokrat'i ant'aŭd'em'okr'at'i
antaŭ'dent ant'aŭd'ent
antaŭ'destin'aĵ ant'aŭd'est'in'aĵ
antaŭ'destin antaŭ'des'tin ant'aŭd'est'in
antaŭ'destin'at ant'aŭd'est'in'at
antaŭ'de'ter'iĝ ant'aŭd'et'er'iĝ
antaŭ'determin'it antaŭ'de'termin'it ant'aŭd'et'er'min'it
antaŭ'di ant'aŭd'i an'taŭ'di
antaŭ'difin antaŭ'di'fin ant'aŭd'i'fin
antaŭ'difin'it antaŭ'di'fin'it
antaŭ'dig ant'aŭd'ig
antaŭ'diluv antaŭ'di'luv ant'aŭd'il'uv
antaŭ'di'rad antaŭ'dir'ad
antaŭ'dir ant'aŭd'ir
antaŭ'dir'ant'in antaŭ'di'ran'tin antaŭ'dir'anti'n
antaŭ'dir'at antaŭ'di'rat
antaŭ'dir'iĝ ant'aŭd'ir'iĝ
antaŭ'dir'it antaŭ'di'rit
antaŭ'dispon'it ant'aŭd'is'po'nit
antaŭ'disting antaŭ'dist'ing ant'aŭd'ist'ing
antaŭ'diven'ant antaŭ'di'ven'ant
antaŭ'diven antaŭ'di'ven ant'aŭd'iv'en
antaŭ'dom an'taŭ'dom ant'aŭd'om
antaŭ'donac antaŭ'don'ac ant'aŭd'on'ac
antaŭ'don ant'aŭd'on an'taŭ'don
antaŭ'du'dek ant'aŭd'u'dek
antaŭ'dung'ad ant'aŭd'ung'ad
antaŭ'dung'iĝ ant'aŭd'ung'iĝ
antaŭ'ec ant'aŭ'ec an'taŭ'ec
antaŭ'edz'ec ant'aŭ'edz'ec an'taŭ'edz'ec
antaŭ'edz'iĝ an'taŭ'edz'iĝ ant'aŭ'edz'iĝ
antaŭ'eks'ent antaŭ'ek'sent ant'aŭ'ek'sent
antaŭ'eksplik ant'aŭ'eksplik antaŭ'eks'plik
antaŭ'ekzamen antaŭ'ekz'amen ant'aŭ'ekzamen antaŭ'ekz'ame'n
antaŭ'ekzekut ant'aŭ'ekzekut antaŭ'ekz'ek'ut antaŭ'ekz'e'kut
antaŭ'ekzempl ant'aŭ'ekzempl
antaŭ'ekzerc ant'aŭ'ekzerc antaŭ'ekz'erc
antaŭ'ekzist ant'aŭ'ekzist antaŭ'ekz'ist
antaŭ'elekt'ad antaŭ'e'lekt'ad
antaŭ'elekt ant'aŭ'elekt antaŭ'e'lekt
antaŭ'elekt'il antaŭ'e'lekt'il
antaŭ'element antaŭ'ele'ment ant'aŭ'element
antaŭ'el'spez ant'aŭ'el'spez
antaŭ'em ant'aŭ'em an'taŭ'em
antaŭ'en ant'aŭ'en antaŭ'e'n an'taŭ'en
antaŭ'en'dir'ekt antaŭ'e'n'direkt
antaŭ'e'n'direkt'at antaŭ'en'dir'ekt'at
antaŭ'en'el'star antaŭ'e'n'el'star ant'aŭ'en'el'star
antaŭ'en'em'ul antaŭ'e'n'em'ul ant'aŭ'en'em'ul
antaŭ'en'etend'it antaŭ'e'ne'tend'it antaŭ'e'n'etend'it
antaŭ'en'evolu antaŭ'e'n'evolu ant'aŭ'en'evolu antaŭ'e'ne'vol'u
antaŭ'en'fal antaŭ'e'n'fal ant'aŭ'en'fal
antaŭ'en'fal'ig antaŭ'e'n'fal'ig
antaŭ'en'far'it antaŭ'e'n'far'it ant'aŭ'en'far'it
antaŭ'en'flos antaŭ'e'n'flos ant'aŭ'en'flos
antaŭ'en'flug antaŭ'e'n'flug
antaŭ'en'fuĝ antaŭ'e'n'fuĝ an'taŭ'en'fuĝ ant'aŭ'en'fuĝ
antaŭ'en'galop antaŭ'e'n'galop
antaŭ'en'gest antaŭ'e'n'gest ant'aŭ'en'gest
antaŭ'en'hast'ant antaŭ'e'n'hast'ant
antaŭ'en'hast antaŭ'e'n'hast ant'aŭ'en'hast
antaŭ'en'hast'eg antaŭ'e'n'hast'eg
antaŭ'en'ig'ad antaŭ'e'n'ig'ad
antaŭ'en'iĝ'ad antaŭ'e'n'iĝ'ad
antaŭ'en'ig'ant antaŭ'e'n'ig'ant
antaŭ'en'iĝ'ant antaŭ'e'n'iĝ'ant
antaŭ'en'ig ant'aŭ'en'ig antaŭ'e'n'ig an'taŭ'en'ig
antaŭ'en'iĝ an'taŭ'en'iĝ ant'aŭ'en'iĝ antaŭ'e'n'iĝ
antaŭ'en'ig'at antaŭ'e'n'ig'at
antaŭ'en'ig'end antaŭ'e'n'ig'end
antaŭ'en'iĝ'int antaŭ'e'n'iĝ'int
antaŭ'en'ig'it antaŭ'e'n'ig'it
antaŭ'en'ir'ad antaŭ'e'n'ir'ad
antaŭ'en'ir'ant antaŭ'e'n'ir'ant
antaŭ'en'ir ant'aŭ'en'ir an'taŭ'en'ir antaŭ'e'n'ir
antaŭ'en'ir'ej antaŭ'e'n'ir'ej
antaŭ'en'ir'ig antaŭ'e'n'ir'ig
antaŭ'en'ir'int antaŭ'e'n'ir'int
antaŭ'en'ĵet ant'aŭ'en'ĵet an'taŭ'en'ĵet antaŭ'e'n'ĵet
antaŭ'en'ĵet'iĝ antaŭ'e'n'ĵet'iĝ
antaŭ'en'ĵet'it antaŭ'e'n'ĵet'it
antaŭ'en'klin antaŭ'e'n'klin ant'aŭ'en'klin
antaŭ'en'klin'iĝ antaŭ'e'n'klin'iĝ
antaŭ'en'klin'it antaŭ'e'n'klin'it
antaŭ'en'klopod antaŭ'e'n'klopod ant'aŭ'en'klopod
antaŭ'en'komb ant'aŭ'en'komb antaŭ'e'n'komb
antaŭ'en'konduk antaŭ'e'n'konduk ant'aŭ'en'konduk
antaŭ'en'kur'ant antaŭ'e'n'kur'ant
antaŭ'en'kur ant'aŭ'en'kur antaŭ'e'n'kur
antaŭ'en'kur'eg'ant antaŭ'e'n'kur'eg'ant
antaŭ'en'kur'eg antaŭ'e'n'kur'eg
antaŭ'en'kur'int antaŭ'e'n'kur'int
antaŭ'en'las ant'aŭ'en'las antaŭ'e'n'las
antaŭ'en'marŝ'ad antaŭ'e'n'marŝ'ad
antaŭ'en'marŝ'ant antaŭ'e'n'marŝ'ant
antaŭ'en'marŝ antaŭ'e'n'marŝ
antaŭ'en'met ant'aŭ'en'met antaŭ'e'n'met
antaŭ'en'mov ant'aŭ'en'mov an'taŭ'en'mov antaŭ'e'n'mov
antaŭ'en'mov'iĝ antaŭ'e'n'mov'iĝ
antaŭ'en'paf ant'aŭ'en'paf antaŭ'e'n'paf
antaŭ'en'paŝ'ant antaŭ'e'n'paŝ'ant
antaŭ'en'paŝ ant'aŭ'en'paŝ antaŭ'e'n'paŝ
antaŭ'en'paŝ'et antaŭ'e'n'paŝ'et
antaŭ'en'pel'ant antaŭ'e'n'pel'ant
antaŭ'en'pel antaŭ'e'n'pel ant'aŭ'en'pel
antaŭ'en'pel'at antaŭ'e'n'pel'at
antaŭ'en'pel'et antaŭ'e'n'pel'et
antaŭ'en'pel'int antaŭ'e'n'pel'int
antaŭ'en'pend ant'aŭ'en'pend antaŭ'e'n'pend
antaŭ'en'pen'ig'ant antaŭ'e'n'pen'ig'ant
antaŭ'en'pens ant'aŭ'en'pens antaŭ'e'n'pens
antaŭ'en'port ant'aŭ'en'port antaŭ'e'n'port
antaŭ'en'port'at antaŭ'e'n'port'at
antaŭ'en'pren antaŭ'e'n'pren ant'aŭ'en'pren
antaŭ'en'promen antaŭ'e'n'promen
antaŭ'en'puŝ'ad antaŭ'e'n'puŝ'ad
antaŭ'en'puŝ'ant antaŭ'e'n'puŝ'ant
antaŭ'en'puŝ ant'aŭ'en'puŝ antaŭ'e'n'puŝ
antaŭ'en'puŝ'at antaŭ'e'n'puŝ'at
antaŭ'en'puŝ'et antaŭ'e'n'puŝ'et
antaŭ'en'puŝ'iĝ'ant antaŭ'e'n'puŝ'iĝ'ant
antaŭ'en'puŝ'iĝ antaŭ'e'n'puŝ'iĝ
antaŭ'en'puŝ'int antaŭ'e'n'puŝ'int
antaŭ'en'puŝ'it antaŭ'e'n'puŝ'it
antaŭ'en'rajd antaŭ'e'n'rajd ant'aŭ'en'rajd
antaŭ'en'ramp'ant antaŭ'e'n'ramp'ant
antaŭ'en'ramp ant'aŭ'en'ramp antaŭ'e'n'ramp
antaŭ'en'rapid'ad antaŭ'e'n'rapid'ad
antaŭ'en'rapid'ant antaŭ'e'n'rapid'ant
antaŭ'en'rapid ant'aŭ'en'rapid antaŭ'e'n'rapid
antaŭ'en'rigard'ant antaŭ'e'n'rigard'ant
antaŭ'en'rigard antaŭ'e'n'rigard
antaŭ'en'rul antaŭ'e'n'rul ant'aŭ'en'rul
antaŭ'en'rul'iĝ antaŭ'e'n'rul'iĝ
antaŭ'en'salt'ad antaŭ'e'n'salt'ad
antaŭ'en'salt antaŭ'e'n'salt
antaŭ'en'salt'et'ant antaŭ'e'n'salt'et'ant
antaŭ'en'salt'et antaŭ'e'n'salt'et
antaŭ'en'salt'int antaŭ'e'n'salt'int
antaŭ'en'send antaŭ'e'n'send
antaŭ'en'serpent antaŭ'e'n'serpent antaŭ'e'n'serp'ent antaŭ'e'n'ser'pent
antaŭ'en'ŝov'ad antaŭ'e'n'ŝov'ad
antaŭ'en'ŝov'ant antaŭ'e'n'ŝov'ant
antaŭ'en'ŝov antaŭ'e'n'ŝov ant'aŭ'en'ŝov an'taŭ'en'ŝov
antaŭ'en'ŝov'iĝ antaŭ'e'n'ŝov'iĝ
antaŭ'en'ŝov'it antaŭ'e'n'ŝov'it
antaŭ'en'ŝov'um antaŭ'e'n'ŝov'um
antaŭ'en'spec ant'aŭ'en'spec antaŭ'e'n'spec
antaŭ'en'streĉ antaŭ'e'n'streĉ an'taŭ'en'streĉ ant'aŭ'en'streĉ
antaŭ'en'stumbl ant'aŭ'en'stumbl antaŭ'e'n'stumbl
antaŭ'en'sturm antaŭ'e'n'sturm ant'aŭ'en'sturm
antaŭ'en'svarm antaŭ'e'n'svarm
antaŭ'en'ten antaŭ'ent'en ant'aŭ'en'ten antaŭ'e'n'ten
antaŭ'en'tir ant'aŭ'en'tir antaŭ'e'n'tir
antaŭ'en'tir'iĝ antaŭ'e'n'tir'iĝ
antaŭ'entre'n antaŭ'en'tren antaŭ'e'n'tren
antaŭ'ent'rot antaŭ'e'n'trot ant'aŭ'ent'rot
antaŭ'en'trud antaŭ'e'n'trud ant'aŭ'en'trud
antaŭ'en'vag an'taŭ'en'vag ant'aŭ'en'vag antaŭ'e'n'vag
antaŭ'en'vel antaŭ'e'n'vel ant'aŭ'en'vel an'taŭ'en'vel
antaŭ'en'ven'ant antaŭ'e'n'ven'ant
antaŭ'en'ven antaŭ'e'n'ven ant'aŭ'en'ven an'taŭ'en'ven
antaŭ'en'vetur ant'aŭ'en'vetur antaŭ'e'n'vetur
antaŭ'en'vid antaŭ'e'n'vid ant'aŭ'en'vid
antaŭ'epilog ant'aŭ'epilog antaŭ'e'pi'log
antaŭ'epok ant'aŭ'epok antaŭ'e'pok an'taŭ'epok
antaŭ'esplor ant'aŭ'esplor an'taŭ'esplor
antaŭ'est'ant ant'aŭ'est'ant
antaŭ'etend'it antaŭ'e'tend'it
antaŭ'evit'ad ant'aŭ'evit'ad
antaŭ'evit antaŭ'e'vit ant'aŭ'evit an'taŭ'evit
antaŭ'fabel antaŭ'fa'bel ant'aŭ'fabel
antaŭ'fabrik'ad antaŭ'fa'brik'ad ant'aŭ'fabrik'ad
antaŭ'fabrik'ist antaŭ'fa'brik'ist
antaŭ'fabrik'it ant'aŭ'fabrik'it antaŭ'fa'brik'it
antaŭ'fajr'ej antaŭ'faj're'j ant'aŭ'fajr'ej
antaŭ'faktur ant'aŭ'faktur antaŭ'fakt'ur
antaŭ'far ant'aŭ'far an'taŭ'far
antaŭ'faraon ant'aŭ'faraon antaŭ'far'a'on
antaŭ'far'it ant'aŭ'far'it
antaŭ'faz an'taŭ'faz ant'aŭ'faz
antaŭ'ferdek ant'aŭ'ferdek antaŭ'fer'dek
antaŭ'feri ant'aŭ'feri antaŭ'fer'i
antaŭ'fest an'taŭ'fest ant'aŭ'fest
antaŭ'festen antaŭ'fest'en antaŭ'fe'sten
antaŭ'festival antaŭ'fest'iv'al antaŭ'fe'stiv'al
antaŭ'fier ant'aŭ'fier an'taŭ'fier
antaŭ'figur an'taŭ'figur ant'aŭ'figur antaŭ'fig'ur
antaŭ'fig'urat antaŭ'figur'at
antaŭ'fiks ant'aŭ'fiks
antaŭ'fiks'ot ant'aŭ'fiks'ot
antaŭ'fil'mit antaŭ'film'it ant'aŭ'film'it
antaŭ'fin ant'aŭ'fin an'taŭ'fin
antaŭ'flank ant'aŭ'flank
antaŭ'flar'ad ant'aŭ'flar'ad
antaŭ'flar ant'aŭ'flar an'taŭ'flar
antaŭ'flirt ant'aŭ'flirt an'taŭ'flirt
antaŭ'flug an'taŭ'flug ant'aŭ'flug
antaŭ'foj an'taŭ'foj ant'aŭ'foj
antaŭ'fon ant'aŭ'fon an'taŭ'fon
antaŭ'fond ant'aŭ'fond
antaŭ'for'ig ant'aŭ'for'ig
antaŭ'form an'taŭ'form ant'aŭ'form
antaŭ'forn ant'aŭ'forn antaŭ'for'n
antaŭ'fort'ig antaŭ'for'tig ant'aŭ'fort'ig
antaŭ'fortik'aĵ antaŭ'fort'ik'aĵ ant'aŭ'fortik'aĵ
antaŭ'frand ant'aŭ'frand antaŭ'fr'and
antaŭ'gamb ant'aŭ'gamb
antaŭ'gard ant'aŭ'gard an'taŭg'ard
antaŭ'gard'it an'taŭg'ard'it
antaŭ'glac an'taŭg'lac ant'aŭ'glac
antaŭ'glaci antaŭ'glac'i an'taŭg'lac'i
antaŭ'ĝoj an'taŭ'ĝoj ant'aŭ'ĝoj
antaŭ'grund an'taŭg'rund ant'aŭ'grund
antaŭ'ĝu'ant ant'aŭ'ĝu'ant an'taŭ'ĝu'ant
antaŭ'ĝu ant'aŭ'ĝu an'taŭ'ĝu
antaŭ'ĝu'int ant'aŭ'ĝu'int
ant'aŭgust'ad antaŭ'gust'ad
ant'aŭgust antaŭ'gust
antaŭ'gust'um'ant ant'aŭgust'um'ant
ant'aŭgust'um antaŭ'gust'um
antaŭ'gvardi ant'aŭ'gvardi an'taŭg'var'di
antaŭ'hal ant'aŭ'hal
antaŭ'halt ant'aŭ'halt
antaŭ'halt'ig antaŭ'hal'tig
antaŭ'haven antaŭ'hav'en ant'aŭ'haven
antaŭ'hav'ig ant'aŭ'hav'ig
antaŭ'hejt ant'aŭ'hejt an'taŭ'hejt
antaŭ'helen ant'aŭ'helen
antaŭ'help an'taŭ'help ant'aŭ'help
antaŭ'hered'aĵ ant'aŭ'hered'aĵ
antaŭ'hieraŭ an'taŭ'hieraŭ ant'aŭ'hieraŭ
antaŭ'hind'eŭrop ant'aŭ'hind'eŭrop
antaŭ'hipofiz ant'aŭ'hipofiz
antaŭ'hispan antaŭ'his'pan ant'aŭ'hispan
antaŭ'histori antaŭ'his'tori antaŭ'hist'or'i
antaŭ'hom ant'aŭ'hom an'taŭ'hom
antaŭ'hor ant'aŭ'hor an'taŭ'hor
antaŭ'hotel antaŭ'hot'el ant'aŭ'hotel
antaŭ'ide ant'aŭ'ide an'taŭ'ide
antaŭ'iĝ'ant an'taŭ'iĝ'ant ant'aŭ'iĝ'ant
antaŭ'ig ant'aŭ'ig an'taŭ'ig
antaŭ'iĝ an'taŭ'iĝ ant'aŭ'iĝ
antaŭ'iĝ'int ant'aŭ'iĝ'int
antaŭ'ig'it an'taŭ'ig'it ant'aŭ'ig'it
antaŭ'ikter an'taŭ'ikter antaŭ'ikt'er ant'aŭ'ikter
antaŭ'imag antaŭ'i'mag ant'aŭ'imag an'taŭ'imag
antaŭ'industri antaŭ'indus'tri antaŭ'in'du'stri antaŭ'ind'u'stri
antaŭ'industri'iĝ antaŭ'in'du'stri'iĝ antaŭ'ind'u'stri'iĝ
antaŭ'inflam antaŭ'in'flam ant'aŭ'inflam
antaŭ'inform antaŭ'in'form ant'aŭ'inform
antaŭ'iniciat'int antaŭ'inici'at'int antaŭ'inic'ia'tint
antaŭ'inka an'taŭ'inka antaŭ'ink'a ant'aŭ'inka
antaŭ'inklin antaŭ'in'klin ant'aŭ'inklin antaŭ'ink'lin
antaŭ'inklin'ig antaŭ'in'klin'ig
antaŭ'instal'it antaŭ'in'stal'it
antaŭ'int ant'aŭ'int an'taŭ'int
antaŭ'intenc ant'aŭ'intenc
antaŭ'inund an'taŭ'inund ant'aŭ'inund
antaŭ'ir'ant ant'aŭ'ir'ant
antaŭ'ir an'taŭ'ir ant'aŭ'ir
antaŭ'ir'at ant'aŭ'ir'at
antaŭ'ir'int ant'aŭ'ir'int
antaŭ'irit antaŭ'i'rit ant'aŭ'irit antaŭ'ir'it
antaŭ'islam antaŭ'is'lam ant'aŭ'islam an'taŭ'islam
antaŭ'it an'taŭ'it ant'aŭ'it
antaŭ'jar an'taŭ'jar ant'aŭ'jar
antaŭ'jar'cent ant'aŭ'jar'cent
antaŭ'jubile antaŭ'jubil'e ant'aŭ'jubile antaŭ'ju'bil'e
antaŭ'juĝ'ad ant'aŭ'juĝ'ad
antaŭ'jug an'taŭ'jug ant'aŭ'jug
antaŭ'juĝ ant'aŭ'juĝ an'taŭ'juĝ
antaŭ'juĝ'at ant'aŭ'juĝ'at
antaŭ'juĝ'em ant'aŭ'juĝ'em
antaŭ'juĝ'ig'int ant'aŭ'juĝ'ig'int
antaŭ'juĝ'plen ant'aŭ'juĝ'plen
antaŭ'kalkul antaŭ'kalk'ul ant'aŭk'alk'ul
antaŭ'kalkul'at antaŭ'kalk'ul'at
antaŭ'kalkul'ebl antaŭ'kalk'ul'ebl
antaŭ'kalkul'it antaŭ'kalk'ul'it
antaŭ'kambri ant'aŭk'ambr'i
antaŭ'kandidat antaŭ'kandi'dat antaŭ'kandid'at
antaŭ'kant ant'aŭk'ant
antaŭ'kaŝ an'taŭ'kaŝ
antaŭ'kastel antaŭ'kast'el ant'aŭk'as'tel
antaŭ'kel ant'aŭk'el an'taŭ'kel
antaŭ'kil ant'aŭk'il
antaŭ'klar'ig ant'aŭk'lar'ig
antaŭ'koloni antaŭ'kolon'i ant'aŭk'ol'oni
antaŭ'koloni'ism antaŭ'kolon'i'ism
antaŭ'kolumb antaŭ'ko'lumb
antaŭ'koment'ar antaŭ'ko'ment'ar
antaŭ'komitat ant'aŭk'om'it'at
antaŭ'komput'il ant'aŭk'om'put'il
antaŭ'kon an'taŭ'kon ant'aŭk'on
antaŭ'koncept'it antaŭ'kon'cep'tit
antaŭ'kondiĉ'it antaŭ'kon'di'ĉit
antaŭ'konfirmaci antaŭ'kon'firma'ci antaŭ'konfirm'ac'i
antaŭ'konform'ig antaŭ'kon'form'ig
antaŭ'kongres antaŭ'kon'gres
antaŭ'konjekt ant'aŭk'o'nj'ekt
antaŭ'konklud antaŭ'konk'lud
antaŭ'konkurs antaŭ'kon'kurs antaŭ'konk'urs
antaŭ'konsci antaŭ'kon'sci ant'aŭk'on'sci
antaŭ'konsent antaŭ'kon'sent ant'aŭk'on'sent
antaŭ'konsent'it antaŭ'kon'sent'it
antaŭ'konsider antaŭ'kon'sider ant'aŭk'on'sider
antaŭ'konsonant antaŭ'kon'son'ant
antaŭ'kontor antaŭ'kont'or antaŭ'kon'tor ant'aŭk'ont'or
antaŭ'kontrakt antaŭ'kontr'akt antaŭ'kon'trakt
antaŭ'kor an'taŭ'kor ant'aŭk'or
antaŭ'kort ant'aŭk'ort
antaŭ'kre an'taŭ'kre ant'aŭk're
antaŭ'krim ant'aŭk'rim
antaŭ'krist'an antaŭ'kris'tan
antaŭ'krist'an'ec antaŭ'kri'stan'ec
antaŭ'kriz ant'aŭk'riz
antaŭ'krur ant'aŭk'rur
antaŭ'krur'et ant'aŭk'rur'et
antaŭ'kuir'ej ant'aŭk'u'ir'ej
antaŭ'kur an'taŭ'kur ant'aŭk'ur
antaŭ'kurs ant'aŭk'urs
antaŭ'kurten antaŭ'kurt'en antaŭ'kur'ten ant'aŭk'ur'ten
antaŭ'kurten'et antaŭ'kur'ten'et
antaŭ'kvartal antaŭ'kvar'tal antaŭ'kvart'al
antaŭ'labor antaŭ'la'bor ant'aŭl'a'bor
antaŭ'las'aĵ ant'aŭl'as'aĵ
antaŭ'lav'ad ant'aŭl'av'ad
antaŭ'lav ant'aŭl'av an'taŭ'lav
antaŭ'leg'ad ant'aŭl'eg'ad
antaŭ'leg'aĵ ant'aŭl'eg'aĵ
antaŭ'leg ant'aŭl'eg
antaŭ'lern'ad ant'aŭl'er'n'ad
antaŭ'lern'ej ant'aŭl'er'ne'j
antaŭ'lim an'taŭ'lim
antaŭ'lit an'taŭ'lit ant'aŭl'it
antaŭ'liter antaŭ'lit'er ant'aŭl'it'er
antaŭ'logik antaŭ'log'ik
antaŭ'long an'taŭ'long
antaŭ'lud an'taŭ'lud
antaŭ'lum'iĝ ant'aŭl'um'iĝ
antaŭ'maĉ'it ant'aŭ'maĉ'it an'taŭ'maĉ'it
antaŭ'majstr ant'aŭ'majstr an'taŭ'majstr
antaŭ'mal'long ant'aŭ'mal'long
antaŭ'mal'supr ant'aŭ'mal'supr
antaŭ'manĝ'aĵ ant'aŭ'manĝ'aĵ
antaŭ'manĝ ant'aŭ'manĝ an'taŭ'manĝ
antaŭ'marŝ'ad ant'aŭ'marŝ'ad
antaŭ'marŝ ant'aŭ'marŝ an'taŭ'marŝ
antaŭ'mast ant'aŭ'mast an'taŭ'mast
antaŭ'matĉ ant'aŭ'matĉ an'taŭ'matĉ
antaŭ'maten antaŭ'mat'en ant'aŭ'maten
antaŭ'medit ant'aŭ'medit antaŭ'med'it
antaŭ'memor antaŭ'mem'or ant'aŭ'memor
antaŭ'menci'it ant'aŭ'menci'it an'taŭ'menci'it
antaŭ'mend ant'aŭ'mend
antaŭ'mend'it ant'aŭ'mend'it
antaŭ'mens ant'aŭ'mens an'taŭ'mens
antaŭ'merkantilism antaŭ'mer'kant'il'ism
antaŭ'met an'taŭ'met ant'aŭ'met
antaŭ'met'it ant'aŭ'met'it
antaŭ'mezur an'taŭ'mezur antaŭ'mez'ur ant'aŭ'mezur
antaŭ'milit ant'aŭ'milit
antaŭ'modern ant'aŭ'modern antaŭ'moder'n
antaŭ'molar ant'aŭ'molar
antaŭ'mond ant'aŭ'mond
antaŭ'mont ant'aŭ'mont
antaŭ'mont'ar ant'aŭ'mont'ar
antaŭ'mont'et ant'aŭ'mont'et
antaŭ'montr ant'aŭ'montr
antaŭ'mont'rit antaŭ'montr'it
antaŭ'morgaŭ an'taŭ'morgaŭ ant'aŭ'morgaŭ
antaŭ'mort ant'aŭ'mort
antaŭ'mort'ig ant'aŭ'mort'ig
antaŭ'mur ant'aŭ'mur an'taŭ'mur
antaŭ'murmur antaŭ'mur'mur ant'aŭ'murmur
antaŭ'muson antaŭ'mus'on ant'aŭ'muson
antaŭ'nask antaŭ'n'ask ant'aŭ'nask
antaŭ'nav ant'aŭ'nav an'taŭ'nav
antaŭ'nazi antaŭ'naz'i antaŭ'n'azi ant'aŭ'nazi
antaŭ'ne'long ant'aŭ'ne'long an'taŭ'ne'long
antaŭ'nepr'ig antaŭ'nep'rig ant'aŭ'nepr'ig
antaŭ'nokt ant'aŭ'nokt antaŭ'n'okt
antaŭ'nokt'iĝ ant'aŭ'nokt'iĝ
antaŭ'nom ant'aŭ'nom an'taŭ'nom
antaŭ'nom'at ant'aŭ'nom'at
antaŭ'not ant'aŭ'not an'taŭ'not
antaŭ'nov'jar ant'aŭ'nov'jar
antaŭ'nupt ant'aŭ'nupt an'taŭ'nupt
antaŭ'oestr ant'aŭ'oestr antaŭ'o'estr
antaŭ'ofic'ej antaŭ'o'fic'ej ant'aŭ'ofic'ej
antaŭ'okul antaŭ'o'kul ant'aŭ'okul an'taŭ'okul
antaŭ'okup antaŭ'o'kup ant'aŭ'okup an'taŭ'okup
antaŭ'ombr'ant ant'aŭ'ombr'ant
antaŭ'ond'iĝ ant'aŭ'ond'iĝ
antaŭ'opini antaŭ'o'pini ant'aŭ'opini antaŭ'opi'ni
antaŭ'pag an'taŭ'pag ant'aŭ'pag
antaŭ'paĝ ant'aŭ'paĝ an'taŭ'paĝ
antaŭ'pag'int ant'aŭ'pag'int
antaŭ'pag'it ant'aŭ'pag'it
antaŭ'pa'got antaŭ'pag'ot ant'aŭ'pag'ot
antaŭ'pag'period ant'aŭ'pag'period
antaŭ'palac antaŭ'pa'lac antaŭ'pal'ac ant'aŭ'palac
antaŭ'pandemi antaŭ'pand'emi ant'aŭ'pandemi
antaŭ'parol'ant antaŭ'pa'rol'ant
antaŭ'parol antaŭ'pa'rol antaŭ'par'ol ant'aŭ'parol
antaŭ'parol'int antaŭ'pa'rol'int
antaŭ'part ant'aŭ'part
antaŭ'paŝ'ant ant'aŭ'paŝ'ant
antaŭ'pas an'taŭ'pas ant'aŭ'pas
antaŭ'paŝ an'taŭ'paŝ ant'aŭ'paŝ
antaŭ'paŝ'eg ant'aŭ'paŝ'eg
antaŭ'pas'int ant'aŭ'pas'int
antaŭ'pask ant'aŭ'pask
antaŭ'patr an'taŭ'patr ant'aŭ'patr
antaŭ'pel an'taŭ'pel ant'aŭ'pel
antaŭ'pend ant'aŭ'pend
antaŭ'pens'ant ant'aŭ'pens'ant
antaŭ'pens an'taŭ'pens ant'aŭ'pens
antaŭ'pensi'iĝ antaŭ'pens'i'iĝ
antaŭ'pentr'ant ant'aŭ'pentr'ant
antaŭ'perd'it ant'aŭ'perd'it
antaŭ'pet ant'aŭ'pet an'taŭ'pet
antaŭ'pied'aĵ ant'aŭ'pied'aĵ
antaŭ'pied ant'aŭ'pied an'taŭ'pied
antaŭ'pied'et ant'aŭ'pied'et
antaŭ'plac ant'aŭ'plac an'taŭ'plac
antaŭ'plad ant'aŭ'plad an'taŭ'plad
antaŭ'plan an'taŭ'plan ant'aŭ'plan
antaŭ'plant'it antaŭ'plan'tit
antaŭ'plen'um ant'aŭ'plen'um
antaŭ'plezur ant'aŭ'plezur an'taŭ'plezur
antaŭpomeri antaŭ'pomeri ant'aŭ'pomeri antaŭ'pom'eri
antaŭ'pont ant'aŭ'pont an'taŭ'pont
antaŭ'pord'aĵ ant'aŭ'pord'aĵ
antaŭ'pord ant'aŭ'pord
antaŭ'pord'ej ant'aŭ'pord'ej
antaŭ'port ant'aŭ'port
antaŭ'posten antaŭ'post'en ant'aŭ'posten antaŭ'po'sten
antaŭ'postul antaŭ'post'ul ant'aŭ'postul
antaŭ'pozici'ig ant'aŭ'pozici'ig antaŭ'poz'ic'i'ig
antaŭ'prav'ig ant'aŭ'prav'ig
antaŭ'predik antaŭ'pre'dik antaŭ'pred'ik ant'aŭ'predik
antaŭ'preĝ ant'aŭ'preĝ
antaŭ'premis antaŭ'prem'is
antaŭ'pren ant'aŭ'pren antaŭ'pre'n
antaŭ'prepar'ad antaŭ'pre'parad
antaŭ'prepar ant'aŭ'prepar antaŭ'pre'par
antaŭ'pres ant'aŭ'pres an'taŭ'pres
antaŭ'pret ant'aŭ'pret
antaŭ'prezent'ant antaŭ'prez'ent'ant
antaŭ'prezent antaŭ'prez'ent ant'aŭ'prezent
antaŭ'pri'pens ant'aŭ'pri'pens
antaŭ'prizon ant'aŭ'prizon antaŭ'pri'zon
antaŭ'proces ant'aŭ'proces an'taŭ'proces
antaŭ'profit ant'aŭ'profit antaŭ'pro'fit
antaŭ'program ant'aŭ'program antaŭ'pro'gram
antaŭ'progres'ad ant'aŭ'progres'ad antaŭ'pro'gres'ad
antaŭ'projekt ant'aŭ'projekt antaŭ'pro'j'ekt
antaŭ'promes ant'aŭ'promes antaŭ'pro'mes
antaŭ'protekt antaŭ'prot'ekt
antaŭ'protest antaŭ'pro'test antaŭ'prot'est
antaŭ'prov ant'aŭ'prov an'taŭ'prov
antaŭ'publik ant'aŭ'publik antaŭ'pub'lik
antaŭ'puŝ ant'aŭ'puŝ an'taŭ'puŝ
antaŭ'raci an'taŭr'ac'i ant'aŭr'ac'i
antaŭ'rad ant'aŭr'ad an'taŭr'ad
antaŭ'radi antaŭ'rad'i an'taŭr'ad'i ant'aŭr'ad'i
antaŭ'radik antaŭ'rad'ik
antaŭ'rafael ant'aŭr'a'fa'el an'taŭr'a'fa'el
antaŭ'raj'dant antaŭ'rajd'ant
antaŭ'rajt'ig an'taŭr'aj'tig
antaŭ'rand'aĵ an'taŭr'and'aĵ
antaŭ'raport ant'aŭr'a'port an'taŭr'a'port
antaŭ'referendum antaŭ'refer'end'um an'taŭr'ef'er'end'um
antaŭ'reformaci antaŭ're'formaci antaŭ're'form'ac'i
antaŭ'reg ant'aŭr'eg an'taŭr'eg
antaŭ'registr'it antaŭ'reg'ist'rit
antaŭ'reklam antaŭ're'klam an'taŭr'ek'lam
antaŭ'rel'ej ant'aŭr'ele'j an'taŭr'ele'j
antaŭ're'mant antaŭ'rem'ant
antaŭ'rempar ant'aŭr'em'par an'taŭr'em'par
antaŭ'rem'ul an'taŭr'em'ul ant'aŭr'em'ul
antaŭ'ret ant'aŭr'et an'taŭr'et
antaŭ'revoluci antaŭ're'vol'u'ci
antaŭ'ricev'it an'taŭr'ic'evit
antaŭ'rigard ant'aŭr'ig'ard an'taŭr'ig'ard
antaŭ'rimark an'taŭr'i'mark
antaŭ'rimed ant'aŭr'i'med an'taŭr'i'med
antaŭ'ripet an'taŭr'ip'et ant'aŭr'ip'et
antaŭ'romi antaŭ'rom'i ant'aŭr'om'i an'taŭr'om'i
antaŭ'sabat ant'aŭ'sabat
antaŭ'salon antaŭ'sal'on ant'aŭ'salon
antaŭ'salt'int antaŭ'sal'tint
antaŭ'salut antaŭ'sal'ut ant'aŭ'salut
antaŭ'sav an'taŭ'sav ant'aŭ'sav
antaŭ'scen ant'aŭ'scen an'taŭ'scen
antaŭ'scen'ej ant'aŭ'scen'ej
antaŭ'sci'ant ant'aŭ'sci'ant
antaŭ'sci an'taŭ'sci ant'aŭ'sci
antaŭ'sci'ebl ant'aŭ'sci'ebl
antaŭ'scienc ant'aŭ'scienc
antaŭ'sci'ig ant'aŭ'sci'ig
antaŭ'sci'int ant'aŭ'sci'int
antaŭ'seĝ ant'aŭ'seĝ an'taŭ'seĝ
antaŭ'selekt antaŭ'se'lekt
antaŭ'seminari antaŭ'semi'n'ari antaŭ'sem'in'ar'i antaŭ'se'min'ar'i
antaŭ'senat ant'aŭ'senat
antaŭ'sen'dant antaŭ'send'ant ant'aŭ'send'ant
antaŭ'send'it ant'aŭ'send'it
antaŭ'sent'ad ant'aŭ'sent'ad
antaŭ'sent'ant ant'aŭ'sent'ant
antaŭ'sent ant'aŭ'sent
antaŭ'sent'at ant'aŭ'sent'at
antaŭ'sent'ig ant'aŭ'sent'ig
antaŭ'sent'int antaŭ'sen'tint
antaŭ'sent'it ant'aŭ'sent'it
antaŭ'sezon ant'aŭ'sezon an'taŭ'sezon antaŭ'se'zon
antaŭ'sigel'it ant'aŭ'sigel'it
antaŭ'signal antaŭ'sign'al
antaŭ'sign'ant ant'aŭ'sign'ant
antaŭ'sign an'taŭ'sign ant'aŭ'sign
antaŭ'si'gnet antaŭ'sign'et
antaŭ'sinaps ant'aŭ'sinaps
antaŭ'sin'met'iĝ antaŭ'si'n'met'iĝ ant'aŭ'sin'met'iĝ
antaŭ'sinod ant'aŭ'sinod antaŭ'sin'od antaŭ'si'nod
antaŭ'ŝirm an'taŭ'ŝirm ant'aŭ'ŝirm
antaŭ'ŝirm'tuk ant'aŭ'ŝirm'tuk
antaŭ'skiz ant'aŭ'skiz
antaŭ'skrib ant'aŭ'skrib
antaŭ'soci'alism antaŭ'social'ism
antaŭ'sokrat ant'aŭ'sokrat
antaŭ'sokrat'ul ant'aŭ'sokrat'ul
antaŭ'solv ant'aŭ'solv an'taŭ'solv
antaŭ'somer ant'aŭ'somer
antaŭ'ŝov'ant ant'aŭ'ŝov'ant
antaŭ'ŝov an'taŭ'ŝov ant'aŭ'ŝov
antaŭ'ŝov'int ant'aŭ'ŝov'int
antaŭ'ŝov'it ant'aŭ'ŝov'it
antaŭ'spac an'taŭ'spac ant'aŭ'spac
antaŭ'spegul ant'aŭ'spegul
antaŭ'spert an'taŭ'spert ant'aŭ'spert
antaŭ'spez ant'aŭ'spez an'taŭ'spez
antaŭ'spron ant'aŭ'spron
antaŭ'staci ant'aŭ'staci an'taŭ'staci
antaŭ'stadi ant'aŭ'stadi an'taŭ'stadi
antaŭ'stamp'it antaŭ'stam'pit ant'aŭ'stamp'it
antaŭ'star ant'aŭ'star an'taŭ'star
antaŭ'stat ant'aŭ'stat an'taŭ'stat
antaŭ'ŝtorm ant'aŭ'ŝtorm an'taŭ'ŝtorm
antaŭ'streĉ'ant ant'aŭstr'eĉ'ant
antaŭ'stud an'taŭ'stud ant'aŭ'stud
antaŭ'ŝtup ant'aŭ'ŝtup an'taŭ'ŝtup
antaŭ'supoz antaŭ'su'poz antaŭ'sup'oz ant'aŭ'supoz
antaŭ'supoz'ebl ant'aŭ'supoz'ebl
antaŭ'supoz'ind ant'aŭ'supoz'ind
antaŭ'supoz'int ant'aŭ'supoz'int
antaŭ'supoz'it antaŭ'su'poz'it
antaŭ'suspekt antaŭ'su'spekt
antaŭ'suspekt'it antaŭ'su'spekt'it
antaŭ'ŝveb'ant ant'aŭ'ŝveb'ant
antaŭ'taĉment antaŭ'taĉ'ment ant'aŭt'aĉ'ment
antaŭ'tag ant'aŭt'ag an'taŭ'tag
antaŭ'tag'manĝ ant'aŭt'ag'manĝ
antaŭ'tag'mez ant'aŭt'ag'mez
antaŭ'taks'ant antaŭ'ta'ksant
antaŭ'taks ant'aŭt'aks
antaŭ'tambur ant'aŭt'am'bur
antaŭ'tegment antaŭ'teg'ment ant'aŭt'eg'ment
antaŭ'televid'il antaŭ'te'levid'il antaŭ'tele'vid'il
antaŭ'temp an'taŭ'temp
antaŭ'temp'ec ant'aŭt'em'pec
antaŭ'tempest antaŭ'tem'pest antaŭ'temp'est
antaŭ'temp'ul ant'aŭt'em'pul
antaŭ'ten ant'aŭt'en an'taŭ'ten
antaŭ'tend ant'aŭt'end
antaŭ'ter an'taŭ'ter ant'aŭt'er
antaŭ'terapi antaŭ'tera'pi antaŭ'ter'api ant'aŭt'era'pi
antaŭ'teritori antaŭ'teri'tori antaŭ'ter'i'tori antaŭ'ter'it'or'i
antaŭ'test ant'aŭt'est
antaŭ'tim'ant ant'aŭt'i'mant
antaŭ'tim an'taŭ'tim
antaŭ'tim'ul ant'aŭt'i'mul
antaŭ'tip an'taŭ'tip ant'aŭt'ip
antaŭ'tir ant'aŭt'ir
antaŭ'tir'it ant'aŭt'ir'it
antaŭ'top'jard antaŭ'top'j'ard ant'aŭt'op'jard
antaŭ'trab'aĵ ant'aŭt'rab'aĵ
antaŭ'trejn'it ant'aŭt'rejn'it
antaŭ'trem ant'aŭt'rem
antaŭ'trit'ag antaŭ'tri'tag ant'aŭt'rit'ag
antaŭ'tuj an'taŭ'tuj ant'aŭt'uj
antaŭ'tuk an'taŭ'tuk
antaŭ'tuk'et ant'aŭt'u'ket
antaŭ'ul an'taŭ'ul ant'aŭ'ul
antaŭ'u'lin antaŭ'ul'in ant'aŭ'ul'in
antaŭ'universitat antaŭ'univers'it'at antaŭ'uni'vers'it'at antaŭ'uni'ver'sit'at
antaŭ'urb'an antaŭ'ur'ban ant'aŭ'urb'an
antaŭ'urb ant'aŭ'urb an'taŭ'urb
antaŭ'urb'et antaŭ'ur'bet ant'aŭ'urb'et
antaŭ'urb'iĝ an'taŭ'urb'iĝ ant'aŭ'urb'iĝ
antaŭ'vaĉ an'taŭ'vaĉ ant'aŭ'vaĉ
antaŭ'vand an'taŭ'vand ant'aŭ'vand
antaŭ'vapor'ŝip ant'aŭ'vapor'ŝip
antaŭ'varm'ig ant'aŭ'varm'ig
antaŭ'vel ant'aŭ'vel an'taŭ'vel
antaŭ'ven'ant ant'aŭ'ven'ant
antaŭ'ven an'taŭ'ven ant'aŭ'ven
antaŭ'vend ant'aŭ'vend
antaŭ'vend'at antaŭ'ven'dat
antaŭ'ven'iĝ ant'aŭ'ven'iĝ
antaŭ'ven'int ant'aŭ'ven'int
antaŭ'vent ant'aŭ'vent
antaŭ'ven'teg antaŭ'vent'eg
antaŭ'vesper ant'aŭ'vesper antaŭ'vesp'er
antaŭ'vest ant'aŭ'vest an'taŭ'vest
antaŭ'vetur antaŭ've'tur an'taŭ'vetur ant'aŭ'vetur
antaŭ'vid'ad ant'aŭ'vid'ad
antaŭ'vid'aĵ ant'aŭ'vid'aĵ
antaŭ'vid'ant antaŭ'vi'dant
antaŭ'vid an'taŭ'vid ant'aŭ'vid
antaŭ'vid'at ant'aŭ'vid'at
antaŭ'vid'ebl ant'aŭ'vid'ebl
antaŭ'vid'ig'ant antaŭ'vi'dig'ant
antaŭ'vid'iĝ ant'aŭ'vid'iĝ
antaŭ'vid'ig antaŭ'vi'dig ant'aŭ'vid'ig
antaŭ'vid'int ant'aŭ'vid'int
antaŭ'vi'dist antaŭ'vid'ist
antaŭ'vid'it an'taŭ'vid'it ant'aŭ'vid'it
antaŭ'vid'ot ant'aŭ'vid'ot
antaŭ'vilaĝ ant'aŭ'vilaĝ an'taŭ'vilaĝ
antaŭ'vintr ant'aŭ'vintr
antaŭ'vitr an'taŭ'vitr ant'aŭ'vitr
antaŭ'vizaĝ an'taŭ'vizaĝ antaŭ'viz'aĝ ant'aŭ'vizaĝ
antaŭ'vizit ant'aŭ'vizit an'taŭ'vizit
antaŭ'voĉ'don an'taŭ'voĉ'don ant'aŭ'voĉ'don
antaŭ'vojaĝ antaŭ'voj'aĝ an'taŭ'vojaĝ ant'aŭ'vojaĝ
antaŭ'vort an'taŭ'vort ant'aŭ'vort
antaŭ'zorg ant'aŭ'zorg an'taŭ'zorg
antaŭ'zorg'em an'taŭz'or'gem
antecedent ant'ec'e'dent ant'ec'ed'ent ant'e'ced'ent
antedon ant'ed'on an'ted'on ant'e'don ant'e'do'n
antefiks ant'ef'iks ant'e'fiks
antem ant'em an'tem
antemid antem'id ant'emid an'tem'id
anten an'ten ant'en
antenari anten'ari an'tenar'i ant'en'ari
anten'kabl ant'en'kabl an'ten'kabl
anten'mast an'ten'mast ant'en'mast
anten'n'at ant'en'n'at an'ten'n'at
anten'rajt ant'en'rajt an'ten'rajt
anten'simil an'tensi'mil an'tens'i'mil
anten'ul an'ten'ul ant'e'nul
anter an'ter ant'er
anter'du'on an'ter'du'on ant'er'du'on
anteridi ant'eri'di an'teri'di anter'id'i an'ter'id'i
anter'o'hav an'ter'o'hav ant'er'o'hav
anterozoid anter'oz'oid ant'e'roz'oid ant'er'oz'oid an'ter'oz'oid
antheli ant'heli ant'hel'i
anti'aidos an'tia'id'os ant'ia'id'os
an'tiam'aril anti'amar'il anti'am'aril ant'iam'aril
anti'anksi'il anti'an'ksi'il ant'ia'n'ksi'il an'tia'n'ksi'il
anti ant'i
anti'antraks anti'antr'aks
anti'apetit anti'a'petit ant'ia'petit anti'a'pet'it
antiar an'tiar anti'ar
anti'atom ant'ia'tom an'tia'tom
anti'bakteri anti'bak'teri
antibiotik'aĵ anti'bio'tik'aĵ ant'i'bio'tik'aĵ an'tibi'ot'ik'aĵ
antibiotik anti'bio'tik ant'i'bio'tik an'tibi'ot'ik
antibiotik'rezist anti'bio'tik'rezist an'tibi'ot'ik'rezist
antibiotik'um anti'bio'tik'um ant'i'bio'tik'um an'tibi'ot'ik'um
anticiklon anti'ciklon anti'ci'klon anti'cikl'on ant'ic'ik'lo'n
anticip'ad anti'ci'pad anti'cip'ad ant'ic'ip'ad
anticip'ant anti'cip'ant ant'ic'ip'ant
anticip anti'cip ant'ic'ip
anticip'at anti'cip'at ant'ic'ip'at
anticip'ebl anti'cip'ebl ant'ic'ip'ebl
anticip'em anti'cip'em ant'ic'ip'em
anticip'it anti'cip'it anti'ci'pit ant'ic'ip'it
anticip'op'len anticip'o'plen anti'ci'popl'en anti'cip'op'len ant'ic'ip'op'len
anti'civit'ist anti'ci'vit'ist
anti'delir ant'ide'lir
anti'depresi ant'ide'pres'i anti'de'pres'i
anti'detonaci ant'id'et'on'ac'i
anti'diabet ant'id'ia'bet anti'di'a'bet
anti'dispepsi anti'dis'pep'si ant'id'is'pep'si
anti'dolor ant'idol'or anti'dol'or
anti'dolor'ig ant'idol'or'ig
antidork ant'id'ork
antidot anti'dot ant'id'ot
anti'ekscit anti'eks'cit
anti'epilepsi ant'ie'pile'psi anti'e'pile'psi
anti'faŝism ant'i'faŝism
anti'faŝist ant'i'faŝist
anti'febr ant'i'febr
antifon an'tifon anti'fon ant'i'fon an'tif'on
anti'fort ant'i'fort
antifraz anti'fraz ant'i'fraz
anti'frost anti'fr'ost ant'i'frost
antigen anti'gen ant'ig'en an'tig'en
antigen'ec anti'gen'ec ant'ig'en'ec
antigon anti'go'n ant'ig'on an'tig'on
anti'gravit anti'grav'it
anti'hemoragi ant'i'hemoragi
anti'hero ant'i'hero anti'her'o
anti'histamin'aĵ anti'hist'amin'aĵ anti'hist'a'min'aĵ
anti'inflam anti'in'flam ant'i'inflam
anti'jud'ism anti'ju'dism ant'i'jud'ism
anti'kancer ant'ik'anc'er
antiklinal anti'klin'al an'tikl'in'al ant'ik'lin'al
anti'koagul'aĵ ant'ik'o'ag'ul'aĵ
anti'koagul'ant anti'ko'ag'u'lant
anti'koagul anti'ko'a'gul ant'ik'o'ag'ul an'tik'o'ag'ul
anti'kod ant'ik'od an'tik'od
anti'kolesterol anti'kole'sterol anti'kol'ester'ol
anti'koncip'aĵ ant'ikon'cip'aĵ
anti'koncip ant'ikon'cip anti'kon'cip
anti'koncip'il ant'ikon'cip'il
antikorp anti'korp
antikrist anti'krist
antikv'aĉ an'tik'vaĉ ant'ik'vaĉ
antikv'a'dat antikv'ad'at ant'ik'vad'at
antikv'a'epok antikv'a'e'pok
antikv'agr'ek antikv'a'grek ant'ik'vag'rek
antikv'a'helen antikv'ah'el'en
antikv'a'mod antikv'am'od
antikv'amor antikv'a'mor
antikv'an an'tik'van ant'ik'van
antikv'aspekt anti'kvas'pekt antikv'a'spekt
anti'kvast'il antikv'a'stil
antikv'eg an'tik'veg ant'ik'veg
antikv'em'ul ant'ik've'mul
antikv'ist ant'ik'vist
antikv'ost'il antikv'o'stil ant'ik'vost'il
antil'aks anti'laks ant'il'aks
antil'an anti'lan ant'il'an
antil ant'il
antilebanon anti'lebanon ant'ile'ban'on antil'e'ban'on
antilid antil'id
antilop anti'lop antil'op ant'il'op
antilop'in antil'opi'n anti'lop'in ant'il'opi'n
antilop'viand antilop'vi'and anti'lop'viand antil'op'viand
anti'malari an'timal'ari ant'i'malari anti'mal'ari
anti'materi ant'i'materi an'tim'at'eri
anti'mikrob anti'mikr'ob ant'i'mikrob
anti'militarism anti'milit'ar'ism anti'mili'tar'ism
anti'militarist anti'milit'arist anti'milit'ar'ist
anti'milit'ist anti'mil'it'ist
anti'misil ant'i'misil anti'mis'il
anti'mitoz ant'imit'oz an'tim'it'oz
antimon an'timon anti'mon ant'i'mon
antimon'at anti'monat ant'i'monat an'timon'at
antimon'blend an'timon'blend anti'mon'blend
antimon'il anti'mon'il an'timon'il ant'i'mon'il
antimon'it an'timon'it anti'mon'it ant'i'mon'it
anti'monopol'ism antimon'op'ol'ism an'timon'op'ol'ism
anti'moskit ant'i'moskit anti'mosk'it
anti'natal'ist anti'n'at'a'list
anti'neŭtrin anti'neŭtr'in
anti'neŭtron anti'neŭtr'on
antino anti'no ant'in'o an'tin'o
antinomi antino'mi anti'nom'i ant'in'om'i an'tin'om'i
antioĥi antioĥ'i ant'io'ĥi an'tio'ĥi anti'o'ĥi
anti'oksid'ant anti'ok'sid'ant
antiop anti'op
anti'paralel anti'par'alel anti'par'al'el an'tip'ar'alel
anti'partikl an'tip'ar'tikl
antipati anti'pati anti'pat'i ant'ip'at'i
antipati'at anti'pati'at
antipati'eg anti'pati'eg
anti'patriot anti'patri'ot
anti'patriot'ism anti'patri'ot'ism
anti'pelagr anti'pel'agr
antipirin anti'pir'in ant'ip'ir'in
antipod anti'pod an'tip'od ant'ip'od
antipod'ul anti'pod'ul ant'ip'od'ul an'tip'od'ul
anti'prohibici'ism anti'prohib'ic'i'ism
anti'proton anti'prot'on anti'proto'n ant'ip'rot'on
anti'rabi ant'ir'abi
anti'ras'ism ant'ir'as'ism
anti're'ag an'tire'ag ant'ir'e'ag
anti'religi anti're'lig'i
anti'retro'virus anti're'trov'ir'us an'tir'et'ro'virus
antirin anti'rin ant'ir'in an'tir'in
anti'semid'ism anti'semi'dism
antisemit'aĵ anti'sem'it'aĵ
antisemit anti'sem'it
antisemit'em anti'semi'tem anti'se'mit'em anti'sem'it'em
antisemit'ism anti'sem'it'ism
antiseps'aĵ anti'seps'aĵ
antiseps anti'seps
anti'sifilis anti'si'fil'is
anti'ŝim'aĵ ant'i'ŝim'aĵ
anti'sistem ant'is'ist'em
anti'skol ant'is'kol an'tis'kol
anti'skorbut ant'is'korb'ut
antistrof anti'strof
anti'tetanos anti'tetan'os
antitez anti'tez
antitez'iĝ anti'tez'iĝ
anti'tip ant'it'ip an'tit'ip
anti'toks ant'it'oks an'tit'oks
anti'toksin anti'toks'in
anti'tus'aĵ ant'it'us'aĵ an'tit'us'aĵ
anti'tus ant'it'us an'tit'us
anti'utopi anti'ut'opi ant'iu'top'i
anti'variol anti'vari'ol ant'iv'ari'ol
anti'venen anti'ven'en ant'iv'en'en
anti'virus anti'vir'us anti'vi'rus ant'iv'ir'us
anti'vom'ig'aĵ ant'iv'om'ig'aĵ
antocian ant'o'cian ant'o'ci'an
antoksant an'toks'ant ant'o'ksant ant'oks'ant
antologi ant'ologi ant'olog'i ant'o'log'i
antologi'cel ant'ologi'cel ant'olog'ic'el
antologi'ec ant'ologi'ec
antologi'et ant'ologi'et ant'olog'i'et
antologi'form ant'ologi'form ant'olog'i'form
antologi'ind ant'ologi'ind ant'olog'i'ind
antologi'ist'in ant'ologi'ist'in ant'olog'i'ist'in
antologi'karakter antologi'karak'ter ant'ologi'karakter ant'o'logik'arak'ter
antologi'plen ant'ologi'plen ant'olog'ip'len
antologi'spec ant'ologi'spec ant'olog'is'pec
anton an'ton ant'on
antonen anton'en ant'on'en an'ton'en
antonim ant'o'nim
antonomazi anton'om'azi ant'on'om'azi ant'o'nom'azi an'ton'om'azi
antozo ant'o'zo ant'oz'o
antracen antr'ace'n an'trace'n
antracit an'tra'cit antr'a'cit antr'ac'it
antrakinon ant'raki'non an'trakin'on antr'a'kinon an'traki'non
antrakoz antr'a'koz an'trak'oz ant'rak'oz
antraks antr'aks
antrisk ant'risk
antrop antr'op an'trop
antrop'o'centr antr'op'o'centr
antrop'o'centr'ism antr'o'po'cent'rism
antropofag antrop'o'fag an'trop'o'fag ant'ro'po'fag antr'op'o'fag
antropofag'ism antrop'o'fag'ism an'trop'o'fag'ism ant'ro'po'fag'ism antr'op'o'fag'ism
antrop'o'gen an'trop'o'gen ant'ro'po'gen antr'op'o'gen
antrop'o'geografi antr'op'o'geografi antrop'o'geo'grafi antrop'o'geograf'i
antrop'oid an'trop'oid antr'op'oid ant'ro'po'id
antrop'oide antr'op'oide antrop'oid'e
antrop'olog antr'op'olog an'trop'olog
antrop'ologi antr'op'ologi antrop'olog'i
antrop'ologi'ist antr'op'ologi'ist antrop'olog'i'ist
antrop'olog'in antrop'ologi'n antr'op'ologi'n
antrop'o'metri antr'o'po'metr'i
antropomorf antrop'om'orf antrop'o'morf antr'op'om'orf an'trop'om'orf ant'ro'pom'orf
antropomorf'ism antrop'o'morf'ism antrop'om'orf'ism antr'op'om'orf'ism
anturi ant'uri an'tur'i
antus an'tus ant'us a'n'tus
antverpen'an ant'ver'pen'an
antverpen'an'in ant'ver'pen'an'in
antverpen ant'ver'pen
anub a'nub
anuitat a'nu'it'at an'u'it'at
anunciaci a'nunci'ac'i an'unc'ia'ci an'unci'ac'i a'nun'ci'ac'i
anur a'nur an'ur
anuri an'uri anur'i a'nur'i
anus an'us a'n'us
anus'a'rektum anus'a'rekt'um
anus'koit an'us'koit anus'ko'it
anzu'uj anzu'u'j
aorist a'or'ist
aort a'ort
aort'it a'or'tit a'ort'it
aost a'ost
aot a'ot
apalaĉ a'pal'aĉ a'pa'laĉ
apanaĝ a'pan'aĝ a'pa'naĝ
apanaĝ'ul a'pa'naĝ'ul a'pan'aĝ'ul
aparat a'par'at a'pa'rat
aparat'ar a'para'tar a'pa'rat'ar a'par'at'ar
aparat'et a'para'tet a'par'at'et a'pa'rat'et
aparat'ist a'par'at'ist
aparat'ul a'para'tul a'pa'rat'ul a'par'at'ul
apart'ad a'part'ad
apart'a'flank a'part'a'flank
apart'aĵ a'part'aĵ
apart'aĵ'et a'part'aĵ'et
apartament'aĉ'ar apart'ament'aĉ'ar a'par'tamen'taĉ'ar
apartament apart'ament
apartament'ar apart'ament'ar a'par'tamen'tar
apartament'ej apart'ament'ej a'par'tamen'te'j
apartament'et apart'ament'et a'par'tamen'tet
apartament'kun'ul'in apart'ament'kun'ul'in
apart'an'aĵ a'par'tan'aĵ
apart a'part
apart'as'pec apart'a'spec a'par'tas'pec a'part'as'pec
apart'ec a'part'ec
apart'ec'princip a'part'ec'princip
apart'eg a'part'eg a'par'teg
apart'ej a'part'ej a'par'te'j
apart'em a'part'em a'par'tem
aparten'ad apart'enad a'part'enad a'par'ten'ad
aparten'aĵ apart'en'aĵ a'part'en'aĵ
aparten'aĵ'ar apart'en'aĵ'ar
apart'enant aparten'ant a'part'enant a'par'ten'ant
aparten apart'en a'par'ten a'part'en
aparten'ec apart'en'ec a'part'en'ec a'par'ten'ec
aparten'em apart'en'em a'part'en'em a'par'ten'em
aparten'ig apart'en'ig a'par'ten'ig
aparten'iĝ apart'en'iĝ a'par'ten'iĝ
aparten'int apart'en'int a'par'ten'int a'part'en'int
aparten'ont a'par'ten'ont
aparten'sent apart'en'sent a'part'en'sent a'par'tens'ent
apart'fak a'part'fak
apart'ig'ad a'part'ig'ad
apart'iĝ'ad a'part'iĝ'ad
apart'ig'aĵ a'part'ig'aĵ
apart'ig'ant a'part'ig'ant
apart'iĝ'ant a'part'iĝ'ant
apart'ig a'part'ig
apart'iĝ a'part'iĝ
apart'ig'at a'part'ig'at
apart'ig'ebl a'part'ig'ebl
apart'ig'ec a'part'ig'ec
a'parti'gem apart'ig'em a'part'ig'em
a'parti'ĝem apart'iĝ'em a'part'iĝ'em
apart'iĝ'em'ul a'part'iĝ'em'ul
apart'ig'end a'part'ig'end
apart'ig'int a'part'ig'int
apart'iĝ'int a'part'iĝ'int
apart'ig'ism a'part'ig'ism
apart'ig'ist a'parti'gist a'part'ig'ist
apart'ig'it a'part'ig'it
apart'ig'ot a'parti'got a'part'ig'ot
apart'ig'sistem a'part'ig'sistem
apart'ism a'part'ism
apart'kost a'part'kost
apart'lingv a'part'lingv
apart'mor a'part'mor
apart'sid'ej apart'si'dej a'part'sid'ej
apart'spec a'part'spec
apart'ul a'part'ul a'par'tul
apati a'pati a'pat'i
apatit a'pat'it a'pa'tit
apati'ul a'pati'ul
apatosaŭr a'patos'aŭr a'pat'os'aŭr a'pat'o'saŭr
apelaci apel'ac'i apel'a'ci a'pel'ac'i
a'pelad apel'ad a'pel'ad
apel'ant a'pel'ant
apel a'pel
apenaŭ a'pen'aŭ
apenaŭ'mur a'pen'aŭ'mur
apendic a'pend'ic
apendic'ektomi apendic'ek'tomi apendic'ekto'mi a'pend'ic'ektomi
apendic'it a'pend'i'cit a'pend'ic'it a'pen'di'cit
apendikulari a'pend'ik'ul'ari a'pen'dik'ul'ari a'pend'i'kul'ar'i a'pend'ik'ul'ar'i
apenin a'pen'in
apeninoj apenin'oj a'pen'in'oj
apepsi a'pep'si
aper'ad a'per'ad
aper'aĵ a'per'aĵ
aper'ant'aĵ a'per'ant'aĵ
aper'ant a'per'ant
aper a'per
apercept a'percept
aper'dat a'perd'at
aper'et a'per'et
aper'form a'per'form
aper'i'gant aper'ig'ant
aper'ig a'per'ig
aper'iĝ a'per'iĝ
aper'ig'ot aper'i'got
aper'int a'per'int
aper'it a'per'it
aperitiv aper'it'iv a'per'it'iv
aper'jar a'per'jar aper'j'ar
aper'o'dat aper'od'at
aper'o'fin a'per'o'fin aper'o'fi'n
aper'o'form a'per'o'form
aper'ont a'per'ont
aper'ritm a'per'ritm
aper'sign a'per'sign
aper'temp a'per'temp
apert'ig aper'tig a'per'tig
aper'tit apert'it a'per'tit
apert'ru aper'tru a'per'tru
apertur aper'tur apert'ur a'per'tur
apertur'et aper'tur'et a'per'tur'et
apertur'kovr'il apert'ur'kovr'il aper'turk'ovr'il
apetal a'petal a'pet'al
apetit a'petit a'pet'it
apetit'don a'petit'don a'pet'it'don
apetit'eg a'petit'eg a'pet'i'teg a'pet'it'eg
apetit'ig'aĵ a'petit'ig'aĵ
apetit'ig a'petit'ig a'pet'i'tig a'pet'it'ig
apetit'ig'il a'petit'ig'il
apetit'incit apetit'in'cit a'petit'incit
apetit'o'don apetit'od'on a'petit'od'on a'pet'it'od'on
apetit'o'vek apetit'ov'ek a'petit'ov'ek a'pet'it'ov'ek
apetit'vek a'petit'vek a'pet'it'vek
api'ac a'pi'ac
api'ace api'ac'e
api a'pi
api'fer a'pi'fer
apik'aĵ a'pik'aĵ
apik a'pik
apik'ec a'pik'ec
apiol api'ol
apios api'os a'pi'os
apis a'pis
api'terapi api'tera'pi
api'toksin api'toks'in
api'vor a'piv'or
aplanat a'plan'at
aplanat'ec a'plan'at'ec
aplanat'ism a'plan'at'ism
aplaŭd'ad a'plaŭd'ad
aplaŭd'ant a'plaŭd'ant
aplaŭd a'plaŭd
aplaŭd'at a'plaŭd'at
aplaŭd'eg'ad a'plaŭd'eg'ad
aplaŭd'eg a'plaŭd'eg
aplaŭd'eksplod a'plaŭd'eksplod
aplaŭd'end a'plaŭd'end
aplaŭd'ig'ant a'plaŭd'ig'ant
aplaŭd'ig a'plaŭd'ig
aplaŭd'ind a'plaŭd'ind
aplaŭd'ist a'plaŭd'ist
aplaŭd'ist'ar a'plaŭd'ist'ar
aplaŭd'it a'plaŭd'it
aplaŭd'kri a'plaŭd'kri
aplaŭd'ob'ru aplaŭd'o'bru a'plaŭd'ob'ru
aplik'ad a'pli'kad a'plik'ad
aplik'aĵ a'plik'aĵ
aplik'ant a'plik'ant a'pli'kant
aplik a'plik
aplik'ar a'plik'ar a'pli'kar
aplik'at a'pli'kat a'plik'at
aplik'detal a'plik'detal
aplik'ebl a'plik'ebl
aplik'ebl'ec a'plik'ebl'ec
aplik'ebl'ig a'plik'ebl'ig
aplik'ekzempl a'plik'ekzempl
aplik'end a'plik'end
aplik'ig a'plik'ig
aplik'iĝ a'plik'iĝ
aplik'ind a'plik'ind
aplik'int a'plik'int
aplik'ist a'pli'kist a'plik'ist
aplik'it a'plik'it a'pli'kit
aplik'okaz a'plik'okaz
aplik'o'sfer aplik'os'fer a'pli'kos'fer a'plik'os'fer
aplik'ot a'plik'ot a'pli'kot
aplik'zon a'plik'zon
aplomb'aĉ a'plomb'aĉ
aplomb a'plomb
aplomb'eg a'plomb'eg
aplomb'ul a'plomb'ul
apocin'ac a'poci'n'ac a'po'ci'n'ac
apocin a'poci'n a'po'ci'n
apod a'pod
apod'o'form a'po'do'form a'pod'o'form
apog'ant a'po'gant
apog'ant'in apog'anti'n a'po'gant'in
apog'baston apog'bas'ton apog'bast'on
apoge apog'e a'po'ge
apog'ej apoge'j a'po'gej a'po'ge'j
apog'em a'po'gem
apoge'mul apog'em'ul
apog'et a'po'get
apog'ig'ant apog'i'gant a'po'gigant
apog'ig a'po'gig
apog'kolon apog'kol'on apog'ko'lo'n
apog'konsonant apog'kon'son'ant
apog'o'pov apog'op'ov a'po'go'pov
apog'o'ŝultr a'po'go'ŝultr
apog'pied apog'pi'ed
apog'pilastr apog'pil'astr
apog'program apog'pro'gram
apog'rin'get apog'ring'et
apog'se'ĝet apog'seĝ'et
apog'surfac apog'sur'fac apog'surf'ac
apokalips a'po'kalips
apokop a'pok'op
apokrif'aĵ a'po'krif'aĵ a'pok'rif'aĵ
apokrif a'po'krif a'pok'rif
apolog a'po'log
apolog'et a'polo'get a'po'log'et
apologetik apolog'etik apolog'et'ik a'polo'get'ik
apologi apolog'i a'po'log'i
apologi'ist apolog'i'ist
apolon a'polo'n a'pol'on a'po'lo'n
apomiks a'pom'iks a'po'miks
aponeŭroz a'po'neŭr'oz a'po'n'eŭr'oz
apopleksi a'popl'eks'i a'po'pleks'i a'popl'e'ksi a'pop'lek'si
aposiopez a'po'si'o'pez
apostat a'post'at a'po'stat
apostat'ec a'po'stat'ec a'post'at'ec
apostat'ul a'post'at'ul a'po'stat'ul
aposterior a'post'eri'or
aposterior'ec a'post'eri'or'ec
apost'kur'it a'post'kur'it
apostol'ad a'post'o'lad a'post'ol'ad a'po'stol'ad
apostol a'post'ol a'po'stol
apostol'ar a'post'o'lar a'post'ol'ar a'po'stol'ar
apostol'ec a'po'stol'ec
apostol'nom a'post'ol'nom a'po'stol'nom
apostrof'ad a'po'strof'ad a'post'ro'fad
apostrof a'po'strof
apostrof'ig a'po'strof'ig a'post'ro'fig
apostrof'it a'post'ro'fit a'po'strof'it
apostrof'simil a'po'strof'simil
apoteci a'pot'eci a'pot'e'ci a'pot'ec'i
apotek'aĵ a'po'tek'aĵ a'pot'ek'aĵ
apotek a'po'tek a'pot'ek
apotek'ej a'pot'ek'ej a'po'tek'ej
apotek'estr a'pot'ek'estr
apotek'ist a'pot'e'kist
apotek'ist'in a'pot'e'kist'in
apotek'sur'skrib a'po'teks'urs'krib
apoteoz'ad a'pot'e'oz'ad
apoteoz a'pot'e'oz a'po'te'oz
apoteoz'at a'pot'e'oz'at
apoteoz'it a'pot'e'oz'it
apozici a'pozici a'poz'i'ci a'poz'ic'i
aprec'ad apr'ec'ad
aprec'ant apr'ec'ant
aprec apr'ec
aprec'at apr'ec'at
aprec'end apr'ec'end apr'e'cend
apret'aĵ a'pret'aĵ apr'et'aĵ
apret a'pret apr'et
apret'it apr'et'it a'pret'it
apretur'ad apret'ur'ad a'pret'ur'ad apr'et'ur'ad apr'e'tur'ad
apretur apret'ur a'pret'ur a'pre'tur apr'et'ur
apretur'ej apret'ure'j a'pre'tur'ej apr'et'ure'j a'pret'ure'j
aprez'ad a'prez'ad
aprez'ant a'prez'ant
aprez a'prez
aprez'at a'prez'at
aprez'bilet a'prez'bilet
aprez'end apr'e'zend a'prez'end
aprez'iĝ a'prez'iĝ
aprez'ind a'prez'ind
aprez'int a'prez'int
aprez'it a'prez'it
april apr'il
april'ist apr'i'list
april'tez apr'il'tez
apr'in a'pri'n
aprior'aĵ a'prior'aĵ a'pri'or'aĵ apr'i'or'aĵ
aprior a'prior a'pri'or
aprior'ec a'prior'ec apr'i'or'ec
aprior'ism apr'io'rism a'prior'ism
aprob'ad apr'ob'ad
aprob'ant apr'o'bant apr'ob'ant
aprob apr'ob
aprob'at apr'o'bat apr'ob'at a'pro'bat
aprob'end apr'o'bend
aprob'foli aprob'fol'i apr'ob'foli
aprob'i'gant aprob'ig'ant
aprob'ind'aĵ apr'o'bind'aĵ
aprob'ind apr'o'bind
aprob'indic aprob'ind'ic apr'o'bind'ic
aprob'it apr'o'bit
aprob'lek apr'obl'ek apr'o'blek
aprob'o'proced aprob'op'ro'ced apr'o'bop'ro'ced apr'ob'op'ro'ced
aprob'ot apr'ob'ot a'pro'bot apr'o'bot
aprob'rajt apr'ob'rajt apr'o'brajt
aprob'sign apr'ob'sign
aprob'temp apr'ob'temp
a'pro'ĉas'ad apr'o'ĉas'ad
a'pro'ĉas apr'o'ĉas
apr'o'hund a'pro'hund
apr'o'kap a'pro'kap
aproksim'ant apr'oksim'ant a'proksim'ant apr'oksi'mant
aproksim a'proksim apr'oksim
aproksim'iĝ'ant a'proksim'iĝ'ant
aproksim'iĝ apr'oksim'iĝ a'proksim'iĝ
a'pro'plug'aĵ apr'o'plug'aĵ
a'pro'ŝink apr'o'ŝink
a'protest'ik a'prote'stik apr'o'testik a'prot'est'ik apr'ot'e'stik
apr'o'viand apr'ovi'and
apterig a'pterig
apterig'o'form a'pterig'o'form
apud'aĵ a'pud'aĵ
apud'akv a'pud'akv
apud'ant a'pu'dant a'pud'ant
apud a'pud
apud'ar'bar apud'arb'ar a'pud'arb'ar
apud'arme a'pud'arme apud'arm'e a'pu'darm'e
apud'balaton apud'bala'ton apud'balat'on apud'ba'lat'on
apud'balt a'pud'balt
apud'berlin a'pud'berlin apud'ber'lin
apud'bern a'pud'bern apud'ber'n
apud'bord a'pud'bord
apud'buŝ a'pud'buŝ
apud'ĉambr a'pud'ĉambr
apud'danub apud'da'nub
apud'dig a'pud'dig
apud'dom a'pud'dom
apud'domen apud'dom'en apud'dom'e'n
apud'ec a'pu'dec a'pud'ec
apud'ej a'pu'dej a'pud'ej a'pu'de'j
apud'ekzist apud'ekz'ist
apud'en'ĵet apud'e'n'ĵet a'pud'en'ĵet a'pu'de'n'ĵet
apud'en'ĵet'int apud'e'n'ĵet'int
apud'en'met a'pud'en'met apud'e'n'met a'pu'de'n'met
apud'en'ven a'pud'en'ven apud'e'n'ven a'pu'de'n'ven
apud'est a'pud'est
apud'fajr a'pud'fajr
apud'fajr'uj apud'faj'ru'j
apud'fak a'pud'fak
apud'fenestr apud'fen'estr
apud'fer'voj a'pud'fer'voj
apud'flu a'pud'flu
apud'fort a'pud'fort
apud'forum apud'for'um
apud'haven a'pud'haven apud'hav'en
apud'hejm a'pud'hejm
apud'iĝ'ant a'pud'iĝ'ant
apud'ig'ant apud'i'gant a'pu'dig'ant
apud'iĝ a'pud'iĝ
apud'ig a'pud'ig a'pu'dig
apud'ig'it a'pu'dig'it
apud'inform apud'in'form a'pu'din'form
apud'ir'ant a'pu'dir'ant
apud'ir a'pu'dir a'pud'ir
apud'juĝ'ist a'pud'juĝ'ist
apud'kastel apud'kast'el apud'kas'tel
apud'kolon a'pud'kolon apud'kol'on apud'ko'lo'n
apud'konstru a'pud'konstru
apud'kuŝ a'pud'kuŝ
apud'lag a'pud'lag a'pudl'ag
apud'lag'et a'pudl'ag'et
apud'lagun apud'la'gun apud'lag'u'n a'pudl'ag'u'n
apud'land'an a'pudl'and'an
apud'land'lim a'pudl'and'lim
apud'lift a'pud'lift
apud'lim a'pud'lim
apud'lit a'pudl'it a'pud'lit
apud'man a'pud'man
apud'mar a'pud'mar
apud'mediterane apud'medit'era'ne apud'medi'ter'an'e
apud'met a'pud'met
apud'mont a'pud'mont
apud'mon'tar apud'mont'ar
apud'montreal apud'mont'real apud'montr'e'al
apud'moskv a'pud'moskv
apud'mur a'pud'mur
apud'orel a'pudor'el a'pu'dor'el
apud'organiz'aĵ apud'organ'iz'aĵ
apud'pad a'pud'pad
apud'pas a'pud'pas
apud'pens a'pud'pens
apud'plaĝ a'pud'plaĝ
apud'polus apud'pol'us a'pud'polus
apud'pont a'pud'pont
apud'pord a'pud'pord
apud'rejn a'pud'rejn a'pudr'ej'n
apud'rest'ad a'pudr'est'ad
apud'rezult a'pud'rezult
apud'river a'pud'river a'pudr'iv'er a'pu'driv'er
apud'river'et a'pu'driv'er'et
apud'salon apud'sal'on a'pud'salon
apud'sid'ant apud'si'dant
apud'sid a'pud'sid
apud'situ'ant a'pud'situ'ant
apud'skrib a'pud'skrib
apud'ŝose a'pud'ŝose apud'ŝos'e
apud'star'anti'n apud'star'ant'in
apud'star a'pud'star
apud'ŝtat a'pud'ŝtat
apud'strand a'pud'strand
apud'strat a'pud'strat
apud'tabl'ul a'pud'tabl'ul
apud'tekst a'pud'tekst
apud'teler a'pud'teler
apud'ter a'pud'ter
apud'tibr a'pud'tibr
apud'tomb a'pud'tomb
apud'trak a'pud'trak
apud'ul a'pud'ul
a'pudu'lin apud'ul'in apud'u'lin
apud'ural a'pudu'ral a'pu'dur'al
apud'urb a'pud'urb
apud'ur'bet apud'urb'et
apud'vilaĝ apud'vil'aĝ a'pud'vilaĝ
apud'vistul apud'vist'ul a'pud'vistul
apud'viv a'pud'viv
apud'voj a'pud'voj
apud'volg a'pud'volg
apuli a'puli a'pu'li a'pul'i
apunt a'punt
apunt'at a'punt'at
apus a'pus
ara ar'a
arabaj arab'aj ara'ba'j a'rab'aj ar'a'ba'j
arab'alfabet arab'alfa'bet ara'bal'fab'et arab'alf'a'bet
arab'an'in ara'ban'in a'rab'an'in
arab'a'parol'ant arab'a'par'o'lant arab'a'pa'rol'ant
arab a'rab
arab'ĉeval a'rab'ĉeval
arab'de'ven arab'dev'en a'rabd'e'ven
arab'de'ven'ec a'rabd'e'ven'ec
arab'ec a'rab'ec
arab'e'parol'ant arab'e'pa'rol'ant arab'e'par'o'lant
arabesk arab'esk a'rab'esk
arabi arab'i ar'abi ara'bi a'rabi
arab'ig'ad a'rab'ig'ad
arab'ig a'rab'ig
arab'ig'it a'rab'ig'it
arabi'n arab'in ara'bi'n ar'abi'n a'rabi'n
arabinoz arab'in'oz
arabis ara'bis arab'is
arab'ism ar'abism a'rab'ism
arab'kultur arab'kult'ur arab'kul'tur
arab'liter ara'blit'er a'rabl'it'er
arab'o'islam ara'bo'islam a'rab'o'islam arab'o'is'lam
arab'o'parol'ant arab'op'ar'ol'ant arab'op'ar'o'lant arab'op'a'rol'ant
arab'parol'ant arab'par'o'lant arab'pa'rol'ant
arab'region arab'reg'ion arab'regi'on
arab'stil a'rab'stil
arab'uj a'rab'uj ara'bu'j ar'a'bu'j
aragon'an ara'go'nan ar'ag'onan ara'go'n'an
aragonit ara'go'nit
arahant ara'hant
arak a'rak
arakid arak'id a'rak'id
arakidat arakid'at a'raki'dat
arakid'ole arak'idol'e a'raki'dol'e
arakid'on'at arak'id'on'at a'raki'don'at arak'i'don'at
araknoid arak'n'oid arak'no'id ar'akn'oid a'rak'no'id
araknoid'it arak'n'oid'it ar'akn'oid'it arak'no'id'it
aral a'ral ar'al
arali'ac ara'li'ac a'rali'ac ar'ali'ac
arali aral'i ara'li ar'ali a'rali a'ral'i
arame ar'ame ar'am'e a'ram'e
a'ran ara'n ar'an
arane'aĵ ara'ne'aĵ ar'an'e'aĵ a'ran'e'aĵ
arane'aĵ'ec ara'ne'aĵ'ec ar'an'e'aĵ'ec
arane'aĵ'kontrol arane'aĵ'kontr'ol ar'an'e'aĵ'kontrol
arane'aĵ'kovr'it ar'an'e'aĵ'kovr'it
arane ara'ne ar'an'e a'ran'e
arane'eg ara'ne'eg a'ran'e'eg ar'an'e'eg
arane'et ara'ne'et ar'an'e'et a'ran'e'et
arane'j aran'ej ara'ne'j a'ran'ej ar'an'ej
arane'o'faden ara'ne'o'faden ar'an'e'o'faden
arane'oid ara'ne'oid ar'an'e'oid a'ran'e'oid
arane'o'speci arane'o'spec'i arane'os'pec'i ara'ne'os'pec'i ar'an'e'os'pec'i
arane'ŝpin'aĵ ar'an'e'ŝpin'aĵ
arane'ul ara'ne'ul ar'an'e'ul a'ran'e'ul
aranĝ'ad a'ranĝ'ad
aranĝ'aĵ a'ranĝ'aĵ
aranĝ'ant a'ranĝ'ant
aranĝ a'ranĝ
aranĝ'ar a'ranĝ'ar
aranĝ'at a'ranĝ'at
aranĝ'ebl a'ranĝ'ebl
aranĝ'em ara'n'ĝem a'ranĝ'em a'ran'ĝem ar'an'ĝem
aranĝ'end a'ranĝ'end
aranĝ'iĝ'ad a'ranĝ'iĝ'ad
aranĝ'ig a'ranĝ'ig
aranĝ'iĝ a'ranĝ'iĝ
aranĝ'ig'int a'ranĝ'ig'int
aranĝ'iĝ'int a'ranĝ'iĝ'int
aranĝ'int a'ranĝ'int
aranĝ'int'in ar'an'ĝin'tin a'ranĝ'int'in ara'n'ĝin'tin
aranĝ'ist a'ranĝ'ist
aranĝ'it a'ranĝ'it
aranĝ'ont a'ranĝ'ont
aranĝ'ord a'ranĝ'ord
aranĝ'ot'aĵ a'ranĝ'ot'aĵ
aranĝ'ot a'ranĝ'ot
aranĝ'sistem a'ranĝ'sistem
ararat ara'rat a'rar'at
aras ar'as a'ras
araŭkari'ac a'raŭk'ari'ac
araŭkari a'raŭk'ari ar'aŭk'ari
arb'a'ĵet arb'aĵ'et ar'ba'ĵet
arbalest arb'al'est ar'bal'est
arb'ar'administr'ant arb'ar'ad'ministr'ant
ar'bar'aĵ arb'ar'aĵ
arb'ara'n arb'ar'an ar'bar'an
arb'ar'angul arb'a'rang'ul arb'ar'an'gul
arb'ar ar'bar
arb'arb'est ar'barb'est ar'bar'best arb'ar'best
arb'ar'bien ar'barbi'en arb'arb'ie'n ar'barb'ie'n
ar'barb'ie'nul arb'ar'bien'ul
arb'arb'rul ar'bar'brul ar'barb'rul arb'ar'brul
arb'ar'brul'eg ar'barb'rul'eg
arb'arĉ'ef arb'ar'ĉef ar'barĉ'ef ar'bar'ĉef
arb'ar'dekliv arb'arde'kliv ar'bard'ek'liv arb'ar'de'kliv
arb'ar'dens'ej arb'arden'se'j arb'arde'n'se'j ar'bard'en'se'j
arb'ard'i ar'bard'i ar'bar'di arb'ar'di
arb'ar'direkt arb'ar'di'rekt ar'bard'ir'ekt
arb'ar'distrikt arb'ar'di'strikt arb'ar'distr'ikt
ar'bar'dom ar'bard'om arb'ard'om arb'ar'dom
arb'ar'ec ar'bar'ec
arb'ar'eg ar'bar'eg
ar'bar'eg'vag'ist arb'ar'eg'vag'ist
arb'are'j arb'ar'ej ar'bar'ej
ar'bar'estr arb'ar'estr
arb'ar'et ar'bar'et
arb'a'retr'and arb'ar'et'rand
arb'ar'fajr ar'bar'fajr
arb'ar'flank ar'bar'flank
ar'bar'foli arb'ar'foli arb'ar'fol'i
ar'bar'frag arb'ar'frag arb'ar'fr'ag
ar'bar'frukt arb'ar'frukt
ar'bar'fung arb'ar'fung
arb'arg'ard'ist arb'ar'gard'ist
ar'bar'geŭz arb'ar'geŭz
arb'arg'nom arb'ar'gnom ar'bar'gnom
ar'bar'hak'ad arb'ar'hak'ad
arb'ar'ha'kist arb'ar'hak'ist ar'bar'hak'ist
ar'bar'hav arb'ar'hav
ar'bar'herb'ej arb'ar'herb'ej
ar'bar'hom arb'ar'hom
ar'bar'hub arb'ar'hub
arb'arid'e arb'ar'ide ar'bari'de
arb'ar'iĝ'int ar'bar'iĝ'int
arb'ar'ig'it arb'a'rig'it
arb'ar'incendi arb'ar'in'cend'i ar'bari'n'cend'i
arb'ar'industri arb'ar'indus'tri arb'ar'in'du'stri
arb'ar'inĝenier arb'ar'inĝeni'er ar'bari'n'ĝeni'er arb'ar'in'ĝeni'er
arb'arist arb'ar'ist
ar'barit arb'ar'it
ar'bar'juvel arb'ar'juvel
arb'arka'ban arb'ar'kaban ar'bark'a'ban
ar'bark'am'pet arb'ar'kamp'et
arb'ark'at ar'bark'at arb'ar'kat
arb'arka'tin arb'ar'kat'in ar'bark'at'in
arb'ar'kobold arb'ar'ko'bold
arb'ar'komitat ar'bark'om'it'at arb'ark'om'it'at
arb'ar'kovr ar'bark'ovr arb'ark'ovr
arb'ar'kovr'it ar'bark'ovr'it
arb'ark'read ar'bark'read arb'ar'kre'ad
arb'ar'kultiv arb'ar'kult'iv
arb'ar'kultur ar'bark'ul'tur arb'ar'kult'ur arb'ark'ul'tur
ar'bar'labor arb'ar'labor arb'ar'la'bor
arb'ar'labor'ist arb'ar'la'bor'ist
arb'ar'labor'ul arb'ar'lab'or'ul
arb'ar'lag ar'bar'lag
arb'ar'lem ar'bar'lem
arb'ar'lim ar'bar'lim
arb'ar'lok ar'bar'lok
arb'ar'marĉ arb'arm'arĉ
arb'ar'mastr'ume'j arb'ar'mastr'um'ej
arb'ar'mort'ad arb'arm'ort'ad
arb'ar'mur ar'bar'mur arb'arm'ur
ar'bar'musk arb'ar'musk
arb'ar'nimf ar'bar'nimf
ar'bar'nokt arb'ar'nokt arb'arn'okt
arb'ar'nom ar'bar'nom arb'arn'om
arb'arog'ard'ist arb'ar'o'gard'ist
ar'bar'op'art arb'ar'op'art arb'ar'o'part
arb'ar'o'politik arb'ar'o'poli'tik arb'ar'op'ol'it'ik
ar'bar'or'and arb'ar'o'rand arb'ar'or'and
arb'ar'ornam'it arb'ar'orn'am'it
ar'bar'pad arb'ar'pad
ar'bar'parcel arb'ar'parcel arb'ar'parc'el
arb'ar'paroĥ ar'bar'paroĥ
arb'ar'part ar'bar'part
arb'ar'pas'ej arb'ar'pase'j ar'bar'pas'ej
arb'ar'pavian arb'ar'pavi'an
ar'bar'pint arb'ar'pint
arb'ar'plen ar'bar'plen
arb'ar'posed'ant arb'ar'po'se'dant
arb'ar'profund ar'bar'profund arb'ar'pro'fund
arb'ar'protekt arb'ar'prot'ekt
arb'ar'rand ar'bar'rand
ar'bar'region arb'ar'region arb'ar'regi'on
ar'bar'riĉ arb'ar'riĉ
arb'ar'romantik arb'ar'roman'tik arb'ar'ro'mant'ik
arb'arsin'jor ar'bar'sinjor arb'ar'sinjor
arb'ar'spiral arb'ar'spir'al
arb'ar'strig ar'bar'strig
ar'bar'sub arb'ar'sub
ar'bar'tavol arb'ar'tavol ar'bart'av'ol arb'art'av'ol
arb'ar'teren ar'bart'er'en arb'art'er'en
arb'ar'testud arb'ar'te'stud
arb'ar'ul'ar ar'bar'ul'ar
ar'bar'ul arb'a'rul arb'ar'ul
ar'bar'vag'ist arb'ar'vag'ist
arb'ar'val ar'bar'val
ar'bar'vast arb'ar'vast
arb'ar'vepr ar'bar'vepr
ar'bar'verd arb'ar'verd
arb'ar'vilaĝ ar'bar'vilaĝ
ar'bar'vir'in arb'ar'vir'in
ar'bar'voj arb'ar'voj
arb'ar'voj'et ar'bar'voj'et
ar'bar'zon'it arb'ar'zon'it arb'ar'zo'nit
arb'aviz'aĝ arb'a'vizaĝ ar'bav'iz'aĝ
arbed'aĉ ar'bed'aĉ
arbed'ar ar'bed'ar
arbed arb'ed ar'bed
arbed'ej arb'e'dej arb'ed'ej ar'bed'ej
arb'ej ar'bej ar'be'j
arb'el ar'bel
ar'beta'ĵar arb'et'aĵ'ar
arb'et'aĵ ar'bet'aĵ
arb'et'ar ar'bet'ar
ar'bet arb'et
ar'beta'ret arb'eta'ret arb'et'ar'et
arb'et'ist ar'bet'ist
ar'bet'tuf arb'et'tuf
arb'fa'lig'ad arb'fal'ig'ad
arb'fa'ligul arb'fal'ig'ul
arb'foli arb'fol'i
arb'gigant arb'gig'ant
arb'hak'ist arb'ha'kist
arb'id ar'bid
arb'id'ej ar'bid'ej arb'i'dej arb'ide'j ar'bide'j
arbitraci'ad ar'bit'raci'ad arb'it'raci'ad
arbitraci'ant arb'it'raci'ant
arbitraci'ant'in arbitraci'anti'n arbitr'ac'ia'n'tin
arbitraci arb'it'raci arbitr'ac'i ar'bit'raci arb'i'tra'ci
arbitraci'at arb'it'raci'at
arbitraci'ebl ar'bit'raci'ebl arb'it'raci'ebl
arbitraci'ist arb'it'raci'ist arbitr'ac'i'ist
arbitraci'komision arbitraci'komisi'on arbitraci'komi'sion arbitr'ac'ik'om'is'ion
arbitraci'ont arb'it'raci'ont
arbitraci'ul arb'it'raci'ul
arbitraĝ arbitr'aĝ arb'it'raĝ ar'bit'raĝ
arbitr'em arb'it'rem ar'bit'rem arb'i'trem
arbitr'ul arb'i'trul ar'bit'rul arb'it'rul
arb'kov'rit arb'kovr'it
arb'nom arb'n'om
arb'o'barier arb'ob'arier arb'ob'ari'er arb'o'bari'er
arb'o'baz ar'bob'az arb'ob'az
arb'o'branĉ'ar arb'o'bran'ĉar arb'ob'ranĉ'ar
arb'ob'ranĉ arb'o'branĉ
arb'o'branĉ'et arb'ob'ranĉ'et
arb'o'brasik ar'bob'ras'ik arb'o'bras'ik arb'ob'ras'ik
arb'o'buf ar'bo'buf ar'bob'uf arb'ob'uf
ar'bo'ĉap arb'o'ĉap
arb'o'de'hak'ad arb'od'e'hak'ad
arb'o'fa'lig'ad arb'o'fal'ig'ad
ar'bo'fest arb'o'fest
arb'o'filik ar'bo'fil'ik arb'o'fil'ik
arb'o'foli ar'bo'foli arb'o'fol'i
ar'bo'fork arb'o'fork
arb'o'form ar'bo'form
arb'o'frat ar'bo'frat
ar'bo'frond arb'o'frond arb'o'fr'ond
arb'o'ĝerm ar'bo'ĝerm
ar'bo'grup arb'o'grup
arb'o'hak ar'bo'hak
arb'o'ha'kist arb'o'hak'ist
arb'o'hav'ant arb'o'ha'vant
arb'o'kovr ar'bok'ovr arb'ok'ovr
arb'o'kovr'it ar'bok'ovr'it arb'ok'ovr'it
arb'o'kron arb'okr'on ar'bok'ro'n
arb'okult'iv'ad arb'o'kultiv'ad arb'o'kult'iv'ad
arb'o'kultiv arb'okult'iv arb'o'kult'iv
arb'okult'iv'ej arb'o'kultiv'ej arb'o'kult'iv'ej
arb'o'kultiv'ist arb'okult'iv'ist arb'o'kult'iv'ist
arb'o'kultur'ej arb'okul'tur'ej arb'okult'ure'j arb'o'kult'ure'j
arb'o'kurac'ist arb'ok'ur'a'cist
arb'o'lim ar'bo'lim
ar'bo'loĝ arb'o'loĝ
arb'ologi arb'olog'i arb'o'log'i
arb'o'mezur ar'bo'mezur arb'o'mez'ur
arb'o'murd'ant arb'om'ur'dant
ar'bo'muze arb'o'muze arb'om'uz'e arb'o'muz'e
ar'bon'om arb'on'om ar'bo'nom arb'o'nom
arb'op'ec arb'o'pec ar'bop'ec ar'bo'pec
arb'op'int ar'bop'int arb'o'pint
arb'op'lant'ad arb'o'plant'ad
arb'op'lant'aĵ arb'o'plant'aĵ
arb'op'lant'ej arb'o'plant'ej arb'o'plan'te'j
arb'op'lant'it arb'o'plant'it arb'o'plan'tit
arb'o'plen arb'op'len ar'bop'len
ar'bop'ort arb'o'port arb'op'ort
arb'o'radik arb'or'ad'ik ar'bor'ad'ik
ar'bor'and arb'or'and arb'o'rand
ar'bo'riĉ arb'o'riĉ
arb'ornam'it arb'orn'am'it ar'born'am'it
arb'os'eg'il ar'bos'eg'il arb'o'seg'il
arb'o'ŝel ar'bo'ŝel
arb'o'simil arb'os'i'mil ar'bos'i'mil
arb'o'skelet ar'bos'kel'et arb'os'kel'et
arb'o'spec ar'bos'pec arb'os'pec
arb'o'speci ar'bos'pec'i arb'o'spec'i arb'os'pec'i
ar'bo'sub arb'o'sub
arb'o'suk ar'bo'suk
arb'ot'ru arb'o'tru ar'bot'ru ar'bo'tru
arb'ot'uf ar'bo'tuf arb'o'tuf ar'bot'uf
arb'o'vic ar'bov'ic
arb'o'viv ar'bov'iv
arb'ozon arb'o'zon ar'bo'zon
arb'radik arb'rad'ik
arb'trunk'et arb'tru'n'ket
arbust'aĉ ar'bus'taĉ arb'us'taĉ ar'bust'aĉ
arbust'aĵ ar'bust'aĵ
arbust'ar arb'us'tar arb'u'star ar'bust'ar ar'bus'tar
arbust ar'bust
arbust'dens'ej ar'bust'dens'ej
arbust'ec ar'bust'ec
arbust'eg arb'u'steg ar'bus'teg ar'bust'eg arb'us'teg
arbust'ej ar'bust'ej arb'us'te'j ar'bus'te'j
arbust'et ar'bust'et arb'us'tet ar'bus'tet
arbust'hav ar'bust'hav
arbust'kovr'it ar'bust'kovr'it
arbust'o'foli ar'bust'o'foli arb'u'stof'ol'i arb'us'tof'ol'i
arbust'o'part arbust'op'art ar'bust'op'art arb'u'stop'art arb'us'top'art
arbust'radik ar'bust'radik arb'us'trad'ik
arbut'arb ar'but'arb
arbut arb'ut ar'but
arbut'ber ar'but'ber arb'ut'ber
arbut'uj ar'but'uj arb'ut'uj arb'u'tuj
arĉ'instrument arĉ'instru'ment arĉ'in'strum'ent
arĉ'muzik'il arĉ'muz'i'kil
ar'da'fraz ard'a'fraz
ard'anim ard'a'nim
ar'dant ard'ant
ar'dat ard'at
arde ar'de ard'e
ard'ec ar'dec
arde'ed ar'de'ed ard'e'ed
ard'ej ar'dej arde'j ar'de'j
arden ard'en arde'n ar'de'n
ardenoj arden'oj ard'en'oj arde'no'j ar'de'no'j
arde'o'plum arde'op'lum ard'e'op'lum
ardez'ej arde'ze'j ar'de'ze'j ard'e'ze'j
ardez'kolor ardez'kol'or
ardez'o'blu ardez'obl'u arde'zo'blu ard'e'zo'blu
ardez'o'sabl arde'zo'sabl ar'de'zo'sabl ard'e'zo'sabl
ard'id ar'did
ar'dig'ad ard'ig'ad
ard'ig'ant ar'dig'ant ard'i'gant
ar'dig ard'ig
ar'dig'ebl ard'ig'ebl
ar'di'ĝem ard'iĝ'em ard'i'ĝem
ar'dig'il ard'ig'il
ard'ig'int ar'dig'int
ard'ig'it ar'dig'it
ar'dil ard'il
ard'imun ar'di'mu'n ard'i'mu'n
ard'okul ard'o'kul ar'dok'ul
are'aĵ ar'e'aĵ a're'aĵ
are ar'e a're
ar'eg a'reg
are'kac arek'ac a'rek'ac
arek a'rek ar'ek
arek'nuks a'rek'nuks
areli'id ar'eli'id are'li'id a'rel'i'id
aren are'n a'ren ar'en
arenari aren'ari are'n'ari a'ren'ari
aren'dig are'n'dig ar'en'dig ar'end'ig
aren'polv are'n'polv a'ren'polv
aren'posed'ant aren'po'se'dant
areol are'ol ar'eol
areometr are'o'metr
are'o'mezur are'o'mez'ur
areopag'an are'o'pagan are'op'aga'n are'o'pag'an
areopag are'o'pag are'op'ag ar'e'op'ag
are'o'sinus are'o'sin'us are'os'in'us ar'e'os'in'us
arest'ad ar'est'ad a'rest'ad
arest'ant ar'est'ant a'rest'ant
are'star ares'tar arest'ar a'rest'ar a're'star
arest a'rest ar'est
are'stat arest'at a'rest'at
arest'cirkuler arest'cirkul'er arest'cir'kuler
arest'deklar arest'de'klar a'rest'deklar
arest'ej ares'te'j ar'est'ej a'rest'ej
arest'iĝ a'rest'iĝ ar'est'iĝ
arest'ig ares'tig ar'est'ig a'rest'ig
arest'ig'ordon a'rest'ig'ordon ar'est'ig'ordon
arest'int ares'tint a'rest'int ar'est'int
arest'ist a'rest'ist
arest'it ares'tit a'rest'it
ares'tit'ec arest'it'ec a'rest'it'ec
ares'titi'n arest'it'in a'rest'it'in
arest'mandat a'rest'mandat
arest'o'mandat arest'oman'dat ares'toman'dat
arest'ont a'rest'ont ar'est'ont
arest'o'ord a'rest'o'ord ar'est'o'ord
arest'o'ordon arest'o'ord'on a'rest'o'ordon
arest'ordon ares'tord'on a'rest'ordon are'stor'don
ares'tot arest'ot a'rest'ot ar'est'ot
ar'et a'ret
argan arg'an
argani argan'i arg'an'i
argan'ist arg'an'ist
argemon arg'em'on ar'gem'on arg'e'mon
arĝent'aĵ'ar ar'ĝen'ta'ĵar
arĝentan arĝent'an ar'ĝen'tan
argentan ar'gent'an arg'ent'an ar'gen'tan
arĝent'a'pied arĝent'api'ed ar'ĝen'ta'pied
arĝent'aspekt arĝent'as'pekt arĝent'a'spekt
arĝent'buton arĝent'bu'ton arĝent'but'on
arĝent'er ar'ĝen'ter
arĝent'etalon arĝent'e'talon arĝent'et'alo'n ar'ĝen'teta'lo'n
arĝent'faden arĝent'fad'en
arĝent'ig ar'ĝen'tig
arĝent'il'ar ar'ĝentil'ar
ar'ĝentil arĝent'il
argentin'an ar'gent'in'an arg'ent'i'nan ar'gen'tin'an arg'ent'in'an
arĝent'insign arĝent'in'sign ar'ĝen'tin'sign
arĝent'it ar'ĝen'tit
arĝent'kandelabr arĝent'kand'e'labr
arĝent'kiras arĝent'kir'as
arĝent'kolor arĝent'kol'or
arĝent'kuler arĝent'kul'er
arĝent'nitr'at arĝent'ni'trat
arĝent'o'blu arĝent'obl'u
arĝent'od'on arĝent'o'don
arĝent'odor'sul arĝent'o'dor'sul arĝent'o'dors'ul
arĝent'o'faden arĝent'o'fad'en
arĝent'o'griz arĝent'ogr'iz
arĝent'o'kolor arĝent'o'kol'or arĝent'ok'ol'or
arĝent'ok'ovr'it arĝent'o'kov'rit arĝent'o'kovr'it
arĝent'o'kuler arĝent'okul'er
arĝent'ol'um arĝent'o'lum
arĝent'omar'tel arĝent'o'martel arĝent'om'art'el arĝent'o'mart'el
arĝent'om'ine'j arĝent'o'min'ej ar'ĝen'tomi'ne'j
arĝent'om'o'ner arĝent'om'on'er arĝent'o'mon'er
arĝent'om'ont arĝent'o'mont
arĝent'o'plad arĝent'op'lad ar'ĝen'top'lad
arĝent'o'ring arĝent'or'ing
arĝent'ornam arĝent'orn'am ar'ĝen'torn'am
arĝent'ornam'it arĝent'orn'am'it
arĝent'o'simil arĝent'os'i'mil
arĝent'o'son arĝent'os'on
arĝent'ostr'i arĝent'o'stri
arĝent'o'tabul arĝent'ot'a'bul
arĝent'paper arĝent'pap'er
arĝent'pokal arĝent'po'kal
arĝent'simil arĝent'si'mil
arĝent'sitel arĝent'si'tel arĝent'sit'el
arĝent'son ar'ĝen'ts'on
arĝent'sonor arĝent'son'or
arĝent'sonor'il arĝent'son'or'il
arĝent'stel ar'ĝen'ts'tel
arĝent'ul ar'ĝen'tul
arĝent'um'ant arĝent'u'mant
arĝent'um'it arĝent'u'mit
argil'aĵ arg'il'aĵ
argil'a'kalk arg'il'a'kalk
argil'amas arg'il'amas arg'i'lam'as
argil arg'il
argil'basen'et arg'il'basen'et argil'bas'en'et
argil'bul arg'il'bul
argil'dom ar'gild'om arg'il'dom
argil'dom'et arg'il'dom'et ar'gild'om'et
argil'form'uj arg'il'form'uj argil'for'mu'j
argil'hanap arg'il'hanap
argil'iĝ arg'il'iĝ
argil'kap arg'il'kap
argil'kot arg'il'kot
argil'kruĉ arg'il'kruĉ
argil'likv'aĵ arg'il'likv'aĵ
argil'mal'pur arg'il'mal'pur
argil'mason'aĵ arg'il'mason'aĵ
argil'mur arg'il'mur
ar'giloŝ'ton argil'o'ŝton arg'il'o'ŝton
argil'oz arg'i'loz arg'il'oz
argil'pajl arg'il'pajl
argil'pec arg'il'pec
argil'pip arg'il'pip
argil'plad arg'il'plad
argil'plank arg'il'plank
argil'pot arg'il'pot
argil'rok arg'il'rok
argil'sankt'ul arg'il'sankt'ul
argil'simil argil'si'mil arg'il'simil
argil'ŝton arg'il'ŝton
argil'struktur arg'il'struktur
argil'tabul argil'ta'bul arg'il'tabul
argil'tavol argil'ta'vol arg'il'tavol
argil'ter arg'il'ter
argil'tub arg'il'tub
argil'uj arg'il'uj
argil'um arg'il'um arg'i'lum
argil'vaz arg'il'vaz
arginin arg'in'in arg'i'ni'n
argiop arg'i'op
arĝirol ar'ĝi'rol ar'ĝir'ol
argironet arg'ir'on'et ar'gir'on'et arg'ir'o'net
argoland ar'gol'and arg'o'land arg'ol'and
argon arg'on ar'go'n
argonaŭt argon'aŭt arg'on'aŭt arg'o'naŭt
argument'ad arg'um'ent'ad ar'gum'ent'ad arg'u'ment'ad
argument'ant arg'u'ment'ant
argument'ar arg'ume'n'tar arg'u'ment'ar ar'gum'ent'ar arg'um'ent'ar
argument ar'gum'ent arg'u'ment arg'um'ent
argument'at arg'um'ent'at arg'u'ment'at
argument'ebl arg'um'ent'ebl arg'u'ment'ebl
argument'em arg'um'en'tem arg'u'ment'em arg'um'ent'em arg'ume'n'tem
argument'int arg'ume'n'tint arg'um'ent'int arg'u'ment'int
argument'it arg'um'ent'it arg'u'ment'it ar'gum'ent'it arg'ume'n'tit
argument'o'postul argument'op'ost'ul argument'o'post'ul arg'u'ment'op'ost'ul
argument'pilk arg'u'ment'pilk arg'um'ent'pilk
argus arg'us
arĥeologi arĥeolog'i
arĥeologi'ist arĥeolog'i'ist
arĥeologi'n arĥeolog'in
arĥi'anĝel ar'ĥi'anĝel arĥi'an'ĝel
arĥi ar'ĥi
arĥi'diocez ar'ĥi'diocez
arĥi'duk'in arĥi'du'kin
arĥi'fripon ar'ĥi'fripon arĥi'fri'po'n
arĥipelag arĥi'pelag arĥi'pel'ag
arĥitektur'aĵ arĥitekt'ur'aĵ arĥi'tek'tur'aĵ
arĥitektur arĥitekt'ur arĥi'tek'tur
arĥitektur'ist arĥi'tek'turist
arĥiv'ad arĥi'vad ar'ĥi'vad
arĥi'vant arĥiv'ant
arĥi'var arĥiv'ar ar'ĥi'var
arĥiv'ej arĥi've'j ar'ĥi've'j
arĥiv'ist arĥi'vist ar'ĥi'vist
arĥi'vit arĥiv'it ar'ĥi'vit
ariadn a'riad'n ari'ad'n
ari'an ar'ia'n
ari ar'i
arid ar'id a'rid
arid'ec ari'dec ar'id'ec
ari'dig'it arid'ig'it a'rid'ig'it
arier ari'er
arier'gard ari'erg'ard
arier'ul ari'e'rul ar'ie'rul ari'er'ul
aries ar'ies
ari'et ar'i'et
a'rig'ad ar'ig'ad
ari'gant ar'ig'ant
a'rig ar'ig
ar'ig'at a'rig'at
ar'ig'int a'rig'int
ar'ig'it a'rig'it
aril ar'il
aril'o'hav ari'lo'hav ar'il'o'hav
ariman ari'man a'riman a'rim'an
a'rin ari'n ar'in
arion ari'on ar'ion a'rio'n ar'io'n
ariost ari'ost
arist ar'ist
aristark arist'ark ar'ist'ark
aristid arist'id ar'ist'id
aristofan ari'stof'an arist'o'fan ar'ist'o'fan
arist'ok'at ari'stok'at arist'o'kat
aristokrat'aĉ arist'okr'at'aĉ ari'stok'rat'aĉ ar'ist'okr'at'aĉ
aristokrat'ar ari'stok'rat'ar arist'okr'at'ar ar'ist'okr'at'ar
aristokrat arist'okr'at ari'stok'rat ar'ist'okr'at
aristokrat'ec ari'stok'rat'ec arist'okr'at'ec
aristokrat'em ari'stok'rat'em arist'okr'at'em ar'ist'okr'at'em
aristokrati aristokrat'i arist'o'krati ari'stok'rati arist'ok'rati arist'okr'at'i
aristokrat'id arist'okr'at'id arist'ok'rat'id
aristokrati'n aristokrat'in arist'ok'rat'in arist'okr'at'in arist'o'krati'n
aristokrat'ism arist'okr'at'ism
aristokrat'manier aristokrat'mani'er
aristoloki'ac arist'o'loki'ac
aristoloki arist'o'loki ari'stol'ok'i arist'ol'ok'i ar'ist'ol'ok'i
aristotel'ism'an arist'otel'ism'an
aristotel'ism arist'otel'ism
aristotel'um'ad arist'otel'um'ad arist'ot'e'lum'ad
aritenoid ari'ten'oid a'rit'en'oid ar'it'en'oid
aritmetik'ad a'ritm'etik'ad
aritmetik a'ritm'etik
aritmetik'il a'ritm'etik'il
aritmetik'ist a'ritm'etik'ist
aritmetik'libr a'ritm'etik'libr
a'riz ar'iz
arizon ari'zon a'riz'on ar'izo'n ar'iz'on
arj ar'j
arj'o'fili arj'o'fil'i ar'j'o'fili
arka'aĵ ark'a'aĵ
arka ark'a
arkad'ar ar'kad'ar ark'ad'ar
arkad ark'ad ar'kad
arkadi arka'di arkad'i ar'kadi ar'kad'i ark'ad'i
arkad'uj ar'kad'uj ark'ad'uj arka'du'j
arka'ec ark'a'ec
arka'iĝ ark'a'iĝ
arka'iĝ'int ark'a'iĝ'int
arkaik'aĵ arka'ik'aĵ ark'a'ik'aĵ
arkaik arka'ik ark'a'ik
arkaik'aspekt arkaik'a'spekt arka'ik'aspekt
arkaik'iĝ'ant arka'ik'iĝ'ant
arkaik'iĝ arka'ik'iĝ ark'a'ik'iĝ
arkaik'iĝ'int arka'ik'iĝ'int ark'a'ik'iĝ'int
arkaik'ism arka'ik'ism ark'a'ik'ism
arka'ism ark'a'ism
arka'ĵar ark'aĵ'ar
arka'ĵet ark'aĵ'et
arkan arka'n ark'an ar'kan
arkansas ar'kansas ark'ans'as
ark'ant ar'kant
arkean arke'an ar'ke'an ark'e'an
arke ar'ke ark'e
arke'fleks ark'e'fleks
arkegoni arke'go'ni ark'ego'ni ar'ke'go'ni
arkegoni'plant arke'go'nipl'ant
arkeolog'aĵ arke'olog'aĵ arke'o'log'aĵ
arkeolog arke'olog arke'o'log
arkeolog'ej arke'olog'ej ark'eol'o'gej arke'o'log'ej
arkeologi'aĵ arke'ologi'aĵ
arkeologi arke'ologi arkeolog'i arke'olog'i
arkeologi'ej arkeolog'ie'j arke'ologi'ej arke'olog'ie'j
arkeologi'ist arke'ologi'ist arkeolog'i'ist arke'olog'i'ist
arkeolog'in arkeologi'n arke'olog'in arke'ologi'n
arkeopterig arke'o'pterig arke'opt'er'ig arke'op'ter'ig
arkeopterig'o'form arke'o'pterig'o'form arke'op'ter'ig'o'form arke'opt'er'ig'o'form
arkeozoik arke'oz'o'ik ark'e'oz'o'ik ar'ke'oz'o'ik
ar'ket ark'et
arketip arke'tip ark'et'ip ar'ket'ip
ark'fabrik'ad ark'fa'brik'ad ark'fa'bri'kad
ark'fenestr ark'fen'estr
arki'anĝel arki'an'ĝel ark'ia'n'ĝel ar'kia'n'ĝel
arki ark'i
arki'burĝ ark'i'burĝ
arki'diabl'in ark'id'ia'blin
arki'diakon ark'id'ia'kon
arki'duk'in ark'idu'kin ark'id'u'kin
arki'episkop arki'e'pi'skop
arki'fripon ark'i'fripon arki'fri'po'n
arki'gant ark'ig'ant
arki'latron arki'la'tron ar'kil'at'ro'n ark'il'at'ro'n
arkilok arki'lok ark'il'ok ar'kil'ok
arki'mag ark'imag ar'kim'ag
arkimandrit ar'kim'and'rit
arkimed arki'med ar'kim'ed ark'i'med
arki'murd'ul ark'i'murd'ul
arkipelag arki'pelag arki'pel'ag ark'ip'el'ag
arki'princ'in arki'pri'n'ci'n ark'ip'rin'ci'n
arkipter ark'ip'ter
ar'kist ark'ist
ar'kit ark'it
arkitekt'aĵ ark'it'ekt'aĵ
arkitekt ark'it'ekt
arkitekt'in arki'tek'tin ark'it'ekt'in
arkitektur'aĵ arkitekt'ur'aĵ arki'tek'tur'aĵ ark'it'ekt'ur'aĵ
arkitektur arkitekt'ur arki'tek'tur ark'it'ekt'ur
arkitektur'ej arkitekt'ure'j arki'tek'tur'ej ark'it'ekt'ure'j
arkitektur'ist arki'tek'turist ark'it'ek'turist
arkitektur'it arki'tek'tur'it
arkitektur'kritik arkitekt'ur'kritik ark'it'ekt'ur'kritik arki'tek'turk'rit'ik
arkitrav ark'it'rav ar'kit'rav
arki'vad arkiv'ad ar'kiv'ad ark'iv'ad
arkiv'aĵ ar'kiv'aĵ ark'iv'aĵ
arki'var arkiv'ar ar'kiv'ar ark'iv'ar
arkiv ar'kiv ark'iv
arkiv'ej ar'kiv'ej arki've'j ark'iv'ej
arkiv'ekzempler arkiv'ekzempl'er
arkiv'ig ar'kiv'ig ark'iv'ig
arkiv'iĝ ar'kiv'iĝ ark'iv'iĝ
arki'vist arkiv'ist ark'iv'ist
arki'vit arkiv'it ar'kiv'it ark'iv'it
arkiv'libr ar'kiv'libr ark'iv'libr
arkiv'material arkiv'materi'al
arkivolt arki'volt
arkiv'sistem ark'iv'sistem
arkiv'ten'ej ark'iv'ten'ej ar'kiv'ten'ej
ark'manier ark'mani'er
ark'o'form ar'ko'form
ark'o'hav'ant ark'o'ha'vant
ar'ko'hav ark'o'hav
ark'ok'ord ark'o'kord ar'kok'ord
arkont ark'ont ar'kont
ark'o'paf'ad ark'op'a'fad
ark'o'paf ar'ko'paf
ark'o'pase'j ark'op'as'ej ar'ko'pas'ej ark'o'pas'ej
ark'o'pont ark'op'ont ar'ko'pont
arkosaŭr ark'o'saŭr ar'kos'aŭr ark'os'aŭr
ar'ko'sinus ark'o'sinus ark'os'in'us ar'kos'in'us
ar'ko'tangent ark'o'tangent ark'ot'an'gent ark'o'tang'ent
ark'o'tenden ark'o'tend'en ark'ot'end'en ar'kot'end'en
arkoz ark'oz ar'koz
ark'pa'fad'ant ark'paf'ad'ant ark'paf'a'dant
ark'paf'ad ark'pa'fad
ark'pa'fant ark'paf'ant
ark'pa'fil ark'paf'il
ark'paf'int ark'pa'fint
ark'pa'fit ark'paf'it
ark'pas'ej ark'pase'j
arkt'an ark'tan
arkte ark'te arkt'e
arkti arkt'i
arktostafil arkt'ost'a'fil ark'tost'a'fil
arktur ark'tur arkt'ur
arkus ark'us ar'kus
arleken'aĉ ar'lek'en'aĉ ar'le'ken'aĉ
arleken'ad ar'lek'enad ar'le'ken'ad
arleken'aĵ ar'le'ken'aĵ ar'lek'en'aĵ
arleken'anas ar'lek'en'anas ar'le'ken'anas
arleken ar'lek'en ar'le'ken
arleken'ej ar'lek'en'ej ar'le'ken'ej
arleken'et ar'lek'e'net ar'lek'en'et ar'le'ken'et
arleken'id ar'lek'en'id ar'le'ken'id
arleken'sonor'il ar'lek'en'son'or'il
arlez ar'lez
armadel arm'ad'el
armadilidi ar'madi'li'di arm'ad'ili'di arm'a'dil'id'i arm'ad'il'id'i
arm'ad'konkur arm'ad'konk'ur arm'ad'kon'kur
ar'mag arm'ag
arm'aĵ'et arm'a'ĵet
armand arm'and
ar'mant arm'ant
arm'ar ar'mar
arm'a'rig'it arm'ar'ig'it
arm'at ar'mat
armatur ar'matur ar'mat'ur arm'a'tur arm'at'ur
arm'batal'ant arm'ba'talant arm'bat'a'lant
arme'an arm'e'an
arme'an'iĝ arm'e'an'iĝ
arme'ar arm'e'ar
arme arm'e
arme'aviad'ist arme'avi'a'dist
arme'barak arm'e'barak
arme'baz arm'e'baz
arme'ĉef arm'eĉ'ef ar'meĉ'ef
arme'depon'ej ar'mede'pone'j arme'de'pone'j
arme'divid'aĵ arme'di'vid'aĵ
arme'divid ar'medi'vid arm'ed'iv'id ar'med'iv'id
arme'ej arm'e'ej
arme'er arm'e'er
arme'esk arm'e'esk
arme'estr'ar arm'e'estr'ar
arme'estr arm'e'estr
arme'et arm'e'et
arme'fort arm'ef'ort
arme'ig arm'e'ig
arme'j arm'ej
armen arm'en arme'n
armen'de'ven arm'end'e'ven ar'mend'e'ven arme'n'de'ven
armeni arme'ni armen'i arm'en'i
armen'ig arm'en'ig
armen'in armeni'n arme'ni'n arm'en'in
armen'kartvel armen'kart'vel arme'n'kartvel arm'en'kartvel
armen'lingv arm'en'lingv arme'n'lingv
armen'uj arme'nu'j ar'menu'j arm'enu'j
arme'oestr arm'e'oestr arme'o'estr
arme'oficir arm'e'oficir arme'ofic'ir arme'o'fi'cir
arme'o'kolekt'iĝ arme'ok'o'lekt'iĝ
arme'o'kolon arme'o'kol'on arme'ok'ol'on arm'e'ok'ol'on
arme'part arm'e'part
arme'plen arm'e'plen
arme'pov arm'e'pov
arme'pozici arm'e'pozici arme'poz'ic'i
armeri arm'eri ar'mer'i
arme'situ arm'e'situ ar'mes'it'u
arme'ul arm'e'ul
arme'vetur'il arm'e'vetur'il
arme'vic ar'mev'ic arm'e'vic
arm'il'alf'lu arm'il'al'flu
arm'il'amas arm'i'lam'as
arm'il'ar arm'i'lar ar'mil'ar
armilari arm'il'ari arm'il'ar'i
ar'mil arm'il
arm'il'bru ar'mil'bru
arm'il'depon'ej arm'il'de'pone'j ar'mild'e'pone'j
arm'il'ej ar'mile'j ar'mil'ej
arm'il'eksport'ad arm'il'ek'sport'ad arm'il'eks'port'ad
arm'il'entrepren arm'il'entre'pren arm'i'lent're'pren arm'il'ent're'pren
ar'mil'estr arm'il'estr arm'i'lestr
arm'il'fabrik arm'il'fa'brik
arm'il'fest ar'mil'fest
arm'il'firma ar'mil'firma arm'il'firm'a
arm'il'foir ar'mil'foir
ar'mil'frat arm'il'frat
ar'mil'hav arm'il'hav
arm'il'industri arm'il'indus'tri arm'il'in'du'stri arm'i'lind'us'tri
arm'il'komerc arm'il'kom'erc
arm'il'komerc'ist arm'il'kom'er'cist
arm'il'konkur'ad arm'il'kon'kur'ad arm'il'konk'ur'ad
arm'il'kontraband'ad arm'il'kontra'band'ad arm'il'kontr'a'band'ad
arm'il'kontrol'ad arm'il'kon'tro'lad
arm'il'kontrol arm'il'kon'trol arm'il'kontr'ol arm'il'kont'rol
arm'il'lud ar'mil'lud
arm'il'o'special arm'il'o'spec'ial arm'il'os'pec'ial arm'il'o'speci'al
arm'il'ov'end arm'il'o'vend
arm'il'paĝi ar'mil'paĝ'i
ar'mil'per'ad arm'il'per'ad
arm'il'port'ad ar'mil'port'ad
arm'il'posed'ant arm'il'po'se'dant
arm'il'produkt'ist arm'il'pro'dukt'ist
arm'il'projekt arm'il'pro'j'ekt
arm'il'proviz'ant arm'il'prov'iz'ant
ar'mil'rimed arm'il'rimed
arm'il'sektor arm'il'sekt'or
ar'mil'sekur arm'il'sekur arm'il'se'kur
arm'il'sistem ar'mil'sistem
arm'il'stok ar'mil'stok
arm'il'taŭg ar'mil'taŭg
ar'mil'ten'ej arm'il'ten'ej
arm'il'tint'eg'ad arm'il'tin'teg'ad
arm'il'trafik'ad arm'il'tra'fik'ad
arm'il'um'ad arm'i'lum'ad
arm'il'uz'ad arm'i'luz'ad
ar'mil'uz arm'il'uz arm'i'luz
arm'il'vend'ad ar'milv'end'ad
ar'milv'end arm'il'vend
arm'il'vende'j arm'il'vend'ej ar'milv'end'ej
arm'il'vend'ist arm'il'ven'dist ar'milv'end'ist
armistic arm'ist'ic
arm'it ar'mit
armoraci arm'oraci ar'mora'ci arm'o'raci ar'mor'ac'i
armori arm'or'i ar'mor'i
armorik ar'mor'ik arm'or'ik
arm'profesi arm'pro'fe'si
arm'ser'vant arm'serv'ant
arm'vetur'il arm've'tur'il
arn ar'n
arnik'aĵ arn'ik'aĵ
arnik arn'ik
arod'id ar'o'did ar'od'id a'rod'id
arogant'aĵ arog'ant'aĵ ar'o'gant'aĵ
arogant arog'ant ar'o'gant
arogant'ec arog'ant'ec ar'o'gant'ec
arogant'eg arog'ant'eg ar'o'gant'eg
arogant'ig arog'ant'ig ar'o'gant'ig
arogant'iĝ arog'ant'iĝ ar'o'gant'iĝ
arogant'ul arog'an'tul arog'ant'ul ar'o'gant'ul
arogant'ul'in arog'an'tuli'n arog'ant'ul'in ar'o'gant'ul'in
arog'em ar'o'gem
arok ar'ok a'rok
arok'iĝ ar'ok'iĝ a'rok'iĝ
arom'aer ar'om'aer a'rom'aer a'roma'er
arom'aĵ ar'om'aĵ a'rom'aĵ
arom'a'riĉ a'roma'riĉ
arom a'rom ar'om
aromat arom'at ar'o'mat a'rom'at
arom'gust a'rom'gust ar'om'gust
arom'haladz arom'hal'adz
arom'herb a'rom'herb ar'om'herb
arom'ig a'rom'ig ar'om'ig
arom'ig'it ar'om'ig'it a'rom'ig'it
arom'it a'rom'it ar'om'it ar'o'mit
arom'nuanc arom'nu'anc a'rom'nuanc
arom'op'len arom'o'plen a'rom'op'len ar'om'op'len
arom'o'terapi arom'ot'era'pi arom'o'tera'pi arom'ot'er'api ar'o'mote'rap'i
arom'plen a'romp'len a'rom'plen
arom'riĉ ar'om'riĉ a'rom'riĉ
arondisment a'rond'ism'ent ar'on'dis'ment ar'ond'ism'ent ar'on'dism'ent ar'ond'is'ment
aron'id ar'on'id
arorut ar'or'ut a'ror'ut
arorut'uj a'ror'ut'uj ar'or'ut'uj ar'or'u'tuj
ar'o'teori a'rot'e'or'i ar'ot'e'or'i
arpent ar'pent
arsenal arsen'al ar'sen'al
arsen ar'sen ar'se'n
ar'senat arsen'at ar'sen'at
arsen'id ar'sen'id
arsenik arsen'ik ar'sen'ik
arsen'it ar'se'nit ar'sen'it
arsen'oz ar'sen'oz
arŝin ar'ŝi'n
arsin ar'sin ar'si'n
arŝin'u'laĉ arŝin'ul'aĉ ar'ŝi'nul'aĉ
arsonval ar'son'val
arsonval'iz'ad ar'son'valiz'ad
arsonval'iz ar'son'valiz
art'afer ar'ta'fer art'a'fer
art'afiŝ ar'ta'fiŝ art'a'fiŝ
ar'ta'ĵet art'a'ĵet art'aĵ'et
art'aĵ'vende'j art'aĵ'vend'ej
art'akademi art'akad'emi ar'tak'ad'emi art'akad'em'i
art'aktiv'ad ar'takt'iv'ad art'akt'iv'ad
art'a'mant art'am'ant
art'am ar'tam
art'amator art'am'ator art'am'at'or
art'apr'oz art'a'proz
art'dekor art'de'kor art'dek'or
artefakt art'ef'akt art'e'fakt ar'te'fakt
art'e'farad art'e'far'ad
ar'te'far art'ef'ar art'e'far
art'efekt art'ef'ekt
art'ej ar'te'j
art'ekspozici art'eks'pozici ar'teks'pozici
art'element art'ele'ment ar'tele'ment
art'em ar'tem
artemis'pastr'in art'em'is'past'rin art'em'is'pastr'in
artemizi art'em'iz'i ar'tem'iz'i
ar'tem'ul art'em'ul
art'entrepren'ist art'entre'pren'ist art'ent're'pren'ist
arteri art'eri ar'teri ar'ter'i
arteri'ektomi ar'teri'ektomi arteri'ekto'mi arteri'ek'tomi
arteri'et art'eri'et ar'teri'et art'er'i'et
arteri'it ar'teri'it art'eri'it ar'ter'i'it
arteri'o'skler'oz arteri'os'kler'oz ar'teri'os'kler'oz
arteri'tavol art'eri'tavol ar'teri'tavol
art'et ar'tet
art'event art'e'vent
artez ar'tez
art'fajr'ad art'faj'rad
art'fak'ul'in art'fa'kuli'n
art'fal'sad art'fals'ad
art'festival art'fest'iv'al art'fe'stiv'al
art'fondus art'fond'us
art'galeri art'galer'i
art'galeri'ist art'galer'i'ist
art'glit'ej art'gli'te'j
art'gvid'ant'in art'gvid'anti'n
art'histori art'his'tori art'hist'or'i
art'histori'ist art'hist'or'i'ist
art'ideal art'ide'al
artifik'ad art'i'fik'ad art'i'fi'kad
artifik'aĵ ar'tif'ik'aĵ art'i'fik'aĵ
artifik ar'tif'ik art'i'fik
artifik'ec ar'tif'ik'ec art'i'fik'ec
artifik'em art'i'fik'em ar'tif'ik'em
artifik'ig art'i'fik'ig ar'tif'ik'ig
artifik'ism art'i'fik'ism
artifik'ist art'i'fik'ist art'i'fi'kist
artifik'ul art'i'fik'ul art'i'fi'kul ar'tif'ik'ul
art'i'gant art'ig'ant
art'ig ar'tig
artik'ad ar'tik'ad art'ik'ad art'i'kad
artik'aĵ art'ik'aĵ ar'tik'aĵ
artik'ant art'i'kant ar'tik'ant art'ik'ant
artik ar'tik art'ik
artik'ig art'ik'ig ar'tik'ig
artik'iĝ ar'tik'iĝ art'ik'iĝ
artik'iĝ'int art'ik'iĝ'int
artik'ig'it ar'tik'ig'it art'ik'ig'it
artik'it ar'tik'it art'i'kit art'ik'it
artik'iz'it art'ik'iz'it ar'tik'iz'it
artikl ar'tikl
artikol'aĉ artik'ol'aĉ art'i'kol'aĉ art'ik'ol'aĉ
artikol'ad artik'ol'ad art'ik'ol'ad art'i'kol'ad
artikol'ant artik'ol'ant artik'o'lant
artikol'anti'n artikol'ant'in artik'ol'anti'n
artikol'ar artik'ol'ar art'ik'ol'ar art'i'kol'ar
artikol artik'ol ar'tik'ol art'i'kol art'ik'ol
artikol'eg art'i'koleg
artikol'et art'i'kol'et
artikol'form artik'ol'form art'ik'ol'form
artikol'hav artik'ol'hav art'ik'ol'hav art'i'kol'hav
artikol'ist artik'ol'ist artik'o'list art'ik'ol'ist
artikol'numer artik'ol'numer art'ik'ol'numer
artikol'seri artik'ol'seri art'ik'ol'seri
artikol'spac artik'ol'spac art'i'kol'spac art'ik'ol'spac
artikol'titol artik'ol'titol art'ik'ol'titol
artikol'um'ant artik'ol'um'ant artik'o'lum'ant art'i'kol'um'ant
artikol'verk'ad artikol'ver'kad artik'ol'verk'ad art'ik'ol'verk'ad
artikol'verk'int artik'ol'verk'int art'ik'ol'verk'int
artikol'verk'int'in artik'ol'verk'int'in
artik'ot art'i'kot ar'tik'ot art'ik'ot
artik'surfac artik'surf'ac artik'sur'fac art'iks'ur'fac
artik'tord art'ikt'ord
artikulaci artik'ul'ac'i artik'u'lac'i art'ik'ul'ac'i art'i'kul'ac'i
artikulaci'it artik'ul'ac'i'it art'i'kul'ac'i'it art'ik'ul'ac'i'it
artik'ul art'ik'ul ar'tik'ul art'i'kul
artikul'at artik'ul'at art'ik'ul'at art'i'kul'at
artileri'aĵ art'il'eri'aĵ
artileri'an art'il'eri'an
artileri art'il'eri
artileri'ist art'il'eri'ist
art'inspir art'in'spir
art'instal'aĵ art'in'stal'aĵ
art'invest'ant art'in'vest'ant
artiŝok art'i'ŝok
artiŝok'fund art'i'ŝok'fund
artiŝok'kap art'i'ŝok'kap
artiŝok'kor art'i'ŝok'kor
art'i'star art'is'tar art'ist'ar
art'is'tin art'ist'in ar'tis'tin
art'ist'o'konkurs art'ist'o'konk'urs art'ist'ok'on'kurs
art'ist'sonĝ'uj art'ist'son'ĝu'j
art'ĵurnal'ist art'ĵur'n'a'list
art'kampanj art'kampan'j art'kamp'an'j art'kam'pa'nj
art'kolegi art'koleg'i art'ko'legi
art'kolekt art'ko'lekt
art'kolektiv art'kolekt'iv art'ko'lekt'iv
art'komerc'ist art'kom'er'cist
art'kompren art'kom'pren art'kom'pre'n
art'konkurs art'kon'kurs art'konk'urs
art'konstelaci art'kon'stel'ac'i
art'konsum'ant art'kon'su'mant art'kon'sum'ant
art'kontraband'ad art'kontra'band'ad art'kontr'a'band'ad
art'kritik'ant art'kri'tik'ant art'krit'i'kant art'krit'ik'ant
art'kritik'ist art'krit'i'kist art'krit'ik'ist
art'labor art'lab'or art'la'bor
art'labor'ist art'la'bor'ist art'lab'or'ist
art'literatur art'lit'erat'ur art'li'terat'ur art'li'tera'tur art'liter'at'ur
art'manier art'mani'er
art'manifest'iĝ art'mani'fest'iĝ
art'materi art'mat'eri
art'medal'ist art'med'a'list
art'merkat art'mer'kat
art'meti art'met'i
art'meti'ej art'met'ie'j
art'metod art'met'od
art'monument art'mon'u'ment
art'muze art'muz'e art'mu'ze
art'negoc'ist art'neg'o'cist
art'o'akademi art'o'akad'emi art'o'akad'em'i
art'o'am'ant art'o'a'mant
art'objekt art'ob'j'ekt
art'ob'ranĉ art'o'branĉ
art'od'anc art'o'danc
ar'tof'ar art'o'far
art'o'histori'ist art'ohi'stor'i'ist art'o'hist'or'i'ist
art'ok'arier art'o'karier art'ok'ari'er art'o'kari'er
artokarp art'o'karp
art'o'kritik'ist art'okr'it'i'kist art'o'krit'ik'ist art'okr'it'ik'ist
art'okult'ur art'okul'tur art'o'kultur art'o'kult'ur
art'ologi art'olog'i art'o'log'i
art'op'en'trist art'o'pentr'ist
art'op'len ar'top'len art'o'plen
art'op'ren'ant art'o'pren'ant
art'ornam art'orn'am ar'torn'am ar'tor'n'am
art'os'ent art'o'sent
art'os'en'tem art'o'sent'em
art'o'sistem art'os'is'tem art'os'ist'em
art'os'pec art'o'spec
art'o'team art'ot'e'am ar'tot'e'am
art'o'tradici art'ot'radi'ci art'o'trad'ic'i
art'oval'or art'o'valor art'o'val'or
art'ov'oj art'o'voj
art'pentr'ist art'pen'trist
art'produkt art'pro'dukt
art'program art'pro'gram
art'projekt art'pro'j'ekt
art'rajd'ist artr'aj'dist
art'rajd'ist'in artr'aj'dist'in
artr'algi artr'alg'i
art'reĝisor art'reĝ'is'or artr'eĝ'is'or artr'eĝ'i'sor
art'regul artr'eg'ul artr'e'gul
art'rilat artr'il'at ar'tril'at
art'rit ar'trit artr'it
artr'it'ism ar'trit'ism art'rit'ism
artr'ologi artr'olog'i
artropod ar'trop'od ar'tro'pod artr'o'pod artr'op'od art'ro'pod
art'roz artr'oz
art'satelit art'sat'elit
art'sekci art'sek'ci art'sekc'i ar'ts'ek'ci
art'sfer ar'ts'fer
art'spec ar'ts'pec
art'terapi art'tera'pi art'ter'api
art'traduk'ist art'tra'duk'ist art'trad'u'kist
artur ar'tur art'ur
ar'turb art'urb
art'valor art'val'or
art'ver'ket art'verk'et
art'vizit art'viz'it
arum'ac ar'um'ac ar'u'mac a'rum'ac
aruman a'ruman arum'an a'rum'an ar'u'man
arum a'rum ar'um
arund a'rund
arvad'id ar'vad'id
arvikol ar'vi'kol
asafetid as'a'fet'id
asam as'am a'sam
asbest as'best
asbest'oz as'best'oz
asbest'rub'aĵ as'best'rub'aĵ
ascend'ant as'cend'ant a'scen'dant
ascend as'cend
ascend'end as'cend'end
ascend'int as'cend'int
ascend'it as'cend'it
ascend'prov as'cend'prov
ascend'unt as'cend'unt
ascensi a'scen'si as'cens'i
ascidi as'cid'i a'sci'di as'ci'di
ascit as'cit
asdik as'dik
asekur'ad a'sekur'ad as'e'kur'ad as'ek'u'rad
asekur'aĵ a'sekur'aĵ as'ek'ur'aĵ a'sek'ur'aĵ as'e'kur'aĵ
asekur'ant a'sekur'ant as'e'kur'ant
asekur a'sekur a'sek'ur as'ek'ur as'e'kur
asekur'asoci asekur'a'soci a'sekur'asoci as'e'kur'asoci
asekur'at a'sekur'at as'ek'urat as'e'kur'at
asekur'ebl a'sekur'ebl as'e'kur'ebl
asekur'fondus a'sekur'fondus asekur'fond'us
asekur'ig a'sekur'ig as'e'kur'ig
asekur'int a'sekur'int as'e'kur'int
asekur'ist a'sekur'ist as'e'kur'ist
asekur'it a'sekur'it as'e'kur'it
asekur'kas a'sekur'kas as'e'kur'kas a'sek'ur'kas
asekur'kompani asekur'kompan'i a'sekur'kompani asekur'kom'pan'i
asekur'kontribu a'sekur'kontribu asekur'kontr'i'bu asekur'kont'rib'u
asekur'kost a'sekur'kost as'e'kur'kost
asekur'merkat a'sekur'merkat as'e'kurm'er'kat
asekur'mon a'sekur'mon as'e'kurm'on as'e'kur'mon
asekur'o'kompani asekur'o'kompan'i asekur'o'kom'pan'i asekur'ok'om'pan'i a'sekur'ok'om'pan'i
asekur'op'ag asekur'o'pag a'sekur'op'ag as'e'kur'op'ag a'sek'ur'op'ag
asekur'pag a'sekur'pag a'sek'ur'pag as'e'kur'pag
asekur'polis a'sekur'polis as'e'kur'polis
asekur'premium a'sekur'premium asekur'premi'um
asekur'pren'int a'sekur'pren'int
asekur'sistem a'sekur'sistem as'e'kurs'ist'em
asekur'societ a'sekur'societ asekur'soci'et as'e'kurs'o'ci'et
asekur'sum a'sekur'sum as'e'kurs'um as'e'kur'sum
asekur'tip a'sekur'tip as'e'kur'tip as'e'kurt'ip
asemble'an asembl'e'an
asemble'an'in asembl'e'an'in
asemble asembl'e
asemble'j asembl'ej
aseps a'seps
aseps'ig a'seps'ig
aseps'ig'it a'seps'ig'it
aŝer'id a'ŝer'id
asert'aĉ as'er'taĉ a'ser'taĉ
asert'em a'ser'tem as'er'tem
asert'int as'er'tint a'ser'tint
asert'it a'ser'tit as'er'tit
asesor as'e'sor a'ses'or
asfalt'ad as'falt'ad
asfalt as'falt
asfalt'ig as'falt'ig
asfalt'it as'falt'it as'fal'tit
asfalt'iz'it as'falt'iz'it
asfiksi'ant as'fik'si'ant
asfiksi as'fik'si as'fiks'i as'fi'ksi
asfiksi'iĝ as'fiks'i'iĝ as'fik'si'iĝ
asfiksi'iĝ'int as'fiks'i'iĝ'int
asfiksi'it as'fiks'i'it as'fik'si'it
asidu as'idu as'id'u a'sid'u as'i'du
asidu'ec as'idu'ec as'i'du'ec a'sid'u'ec
asign'ad a'sign'ad as'ig'n'ad
asign'aĵ a'sign'aĵ as'ig'n'aĵ
asign'ant a'sign'ant
asign a'sign as'ig'n
asignat asign'at a'sign'at as'ig'n'at
asign'ebl a'sign'ebl
asign'int a'sign'int
asign'ist a'sign'ist
asign'it as'ig'nit a'sign'it
asign'ot as'ig'not a'sign'ot
asimil'ad a'simil'ad a'simi'lad as'i'mi'lad as'i'mil'ad
asimil'aĵ a'simil'aĵ
asimil'ant a'simil'ant as'i'mi'lant
asimil a'simil a'sim'il as'i'mil
asimil'at a'simil'at a'simi'lat as'i'mi'lat
asimil'ebl a'simil'ebl
asimil'iĝ a'simil'iĝ
asimil'ig a'simil'ig a'simi'lig
asimil'iĝ'int a'simil'iĝ'int
asimil'int a'simil'int
asimil'ism a'simil'ism
asimil'ist a'simil'ist a'simi'list as'i'mi'list
asimil'it a'simi'lit a'simil'it as'i'milit
asimil'pret'ig a'simil'pret'ig
asindet as'ind'et a'sind'et
asir'an a'sir'an as'i'ran as'ir'an
as'irian asiri'an a'siri'an a'sir'ia'n as'ir'i'an
asiri'olog as'ir'io'log a'sir'io'log as'ir'i'olog as'i'rio'log
asiri'ologi asiri'olog'i as'ir'i'ologi as'i'rio'log'i as'ir'i'olog'i as'ir'io'log'i
asir'o'babilon as'ir'o'babil'on a'sir'ob'abi'lo'n as'ir'ob'a'bil'on as'i'rob'abi'lo'n as'ir'ob'abi'lo'n
asist'ad as'ist'ad
asist'ant'ar as'i'stan'tar as'ist'ant'ar
asist'ant as'ist'ant
asist'ant'ec as'ist'ant'ec
asist'anti'n asist'ant'in as'i'stan'tin
asist'ant'ofic as'i'stan'tof'ic
asist as'ist
asist'at as'i'stat as'ist'at
asist'ec as'ist'ec
asist'il as'ist'il as'i'stil
asist'ist as'ist'ist
asist'it as'is'tit as'ist'it
asistoli a'sistol'i asist'ol'i as'ist'ol'i as'is'tol'i as'i'stol'i
asiz'an as'iz'an
asiz as'iz
asiz'juĝ'an'tar asiz'juĝ'ant'ar
asiz'juĝ'i'star asiz'juĝ'ist'ar
asiz'tribunal asiz'tribun'al asiz'trib'u'n'al
askalon a'skal'on as'kal'on ask'alo'n a'ska'lo'n
askarid ask'arid as'kar'id
askarid'oz as'kari'doz ask'arid'oz ask'ari'doz
askarid'ul ask'arid'ul ask'ar'id'ul
asket as'ket a'sket ask'et
asket'ec as'ket'ec a'sket'ec ask'et'ec
asket'em ask'et'em as'ket'em a'sket'em ask'e'tem
asket'ism a'sket'ism ask'et'ism as'ket'ism
aski a'ski ask'i
asklepiad'ac ask'le'pi'ad'ac as'kle'pi'ad'ac ask'le'pi'a'dac
asklepiad ask'le'pi'ad as'kle'pi'ad
asklepi'id ask'le'pi'id as'kle'pi'id
ask'mikot ask'mi'kot
ask'o'fung as'ko'fung
ask'o'liken a'skoli'ken as'kolik'en a'skol'ik'en ask'ol'ik'en
ask'o'micet as'komi'cet ask'om'ic'et ask'om'i'cet as'kom'ic'et
ask'o'mikot as'komik'ot as'komi'kot ask'om'ik'ot
ask'o'mikoten ask'o'mikot'en as'komi'kot'en as'komik'ot'en
askorb as'korb
askorb'at as'korb'at ask'or'bat as'kor'bat
as'kos'por ask'os'por ask'o'spor
ask'uj a'sku'j
asmer as'mer
asoci'ad a'soci'ad as'o'ci'ad
asoci'aĵ a'soci'aĵ as'o'ci'aĵ
asoci'an a'soci'an as'o'cian
asoci'an'in as'o'cian'in a'soci'an'in
asoci'ant a'soci'ant
asoci'ar a'soci'ar as'o'ci'ar
asoci a'soci as'o'ci
asoci'at a'soci'at as'o'ci'at
asoci'ebl a'soci'ebl as'o'ci'ebl
asoci'ec a'soci'ec as'o'ci'ec
asoci'ej a'soci'ej as'o'ci'ej
asoci'et a'societ a'soci'et as'o'ci'et
asoci'ig'ad a'soci'ig'ad
asoci'iĝ'ad a'soci'iĝ'ad
asoci'iĝ'ant a'soci'iĝ'ant
asoci'ig'ant asoci'i'gant a'soci'ig'ant
asoci'ig a'soci'ig as'o'ci'ig
asoci'iĝ a'soci'iĝ as'o'ci'iĝ
asoci'iĝ'i a'soci'iĝ'i as'o'ci'iĝ'i
asoci'iĝ'int a'soci'iĝ'int
asoci'ig'it a'soci'ig'it
asoci'int a'soci'int as'o'ci'int
asoci'it a'soci'it as'o'ci'it
aŝok a'ŝok
asok a'sok as'ok
asonanc a'son'anc as'on'anc
asonanc'it as'onan'cit as'o'nan'cit as'on'anc'it
asparag'ac as'par'agac a'spar'agac
asparag a'spar'ag as'par'ag
asparag'bien a'spar'ag'bien
asparag'ej as'para'gej as'par'ag'ej a'spar'ag'ej
asparag'filik a'spar'ag'filik
asparagin asparag'in as'par'ag'in a'spar'ag'in
asparag'ist'in as'para'gist'in a'spar'ag'ist'in
asparag'kultiv'ad asparag'kult'iv'ad
asparag'o'sup as'para'go'sup
asparag'o'trul asparag'ot'rul as'para'got'rul a'spar'ag'ot'rul
aspart as'part a'spart
aspart'at a'spart'at as'part'at
aspazi as'paz'i
aspekt'aĉ as'pekt'aĉ a'spekt'aĉ as'pek'taĉ
aspekt'aĵ as'pekt'aĵ a'spekt'aĵ
aspekt'ant a'spekt'ant as'pekt'ant
aspekt as'pekt a'spekt
aspekt'ec as'pekt'ec a'spekt'ec
aspekt'er a'spekt'er as'pek'ter as'pekt'er
aspekt'ig'ad a'spekt'ig'ad
aspekt'ig'ant a'spekt'ig'ant
aspekt'ig a'spekt'ig as'pekt'ig
aspekt'iĝ as'pekt'iĝ a'spekt'iĝ
aspekt'indik a'spekt'indik as'pekt'in'dik a'spekt'ind'ik
aspekt'int a'spekt'int
aspekt'ism a'spekt'ism as'pekt'ism
aspekt'o'ŝanĝ a'spekt'o'ŝanĝ as'pekt'o'ŝanĝ
asperg'ant as'per'gant
asperg'il'oz asperg'i'loz
asperg'ist as'per'gist
asperul as'per'ul
aspidistr as'pi'distr
aspid'o'sperm as'pi'do'sperm
aspik a'spik as'pik
aspiraci as'pi'raci aspir'ac'i a'spir'ac'i as'pir'ac'i
aspir'ad as'pir'ad a'spir'ad
a'spirant'ar aspir'ant'ar
a'spirant aspir'ant a'spir'ant
aspir a'spir as'pir
aspir'at as'pirat a'spir'at
aspirator aspir'ator as'pirat'or aspir'at'or a'spir'at'or
aspir'eg a'spir'eg
aspir'em a'spir'em
aspirin aspir'in as'pir'in a'spir'in
aspir'ind a'spir'ind
aspir'int a'spir'int
aspir'it a'spirit as'pirit
aspir'pum'pil aspir'pump'il a'spir'pump'il
aspleni'ac a'spleni'ac
aspleni a'spleni a'splen'i as'plen'i
astak as'tak a'stak
astan a'stan as'tan
astart a'start
astat a'stat
astaten astat'en a'stat'en as'ta'ten
astat'id a'stat'id
asteni as'teni as'ten'i a'sten'i
astenosfer as'ten'os'fer as'ten'o'sfer a'sten'os'fer
aster'ac as'ter'ac a'ster'ac
aster'ace aster'ac'e a'ster'ace
aster as'ter a'ster
asteri aster'i as'teri a'ster'i
asteri'ed as'teri'ed
asteri'oid as'teri'oid aster'io'id a'ster'io'id
asterisk as'te'risk
asterisk'it asteri'skit as'te'risk'it
asteroid a'steroid aster'oid a'ster'oid as'ter'oid
aster'oide asteroid'e a'steroid'e
asterolin a'sterol'in aster'o'lin aster'ol'in a'ster'ol'in as'te'rol'in
asterozo aster'oz'o as'ter'oz'o a'ster'oz'o as'te'roz'o
aster'stel'it as'ter'stel'it
astianaks as'tia'naks as'tia'n'aks
astigmat a'stigmat as'tig'mat a'stigm'at
astigmat'ec a'stigmat'ec a'stigm'at'ec as'tig'mat'ec
astigmat'ism a'stigmat'ism a'stigm'at'ism
astilb a'stilb
astm'o'sanatori astm'o'sana'tori astm'os'ana'tori astm'os'an'ator'i
astragal as'trag'al astr'a'gal
astraĥan astr'a'ĥan as'tra'ĥan
astrakan as'trak'an as'tra'kan astr'a'kan
astrakant astr'akant astr'a'kant as'tra'kant
astre'ac as'tre'ac astr'e'ac
astre as'tre astr'e
astr'et as'tret a'stret
astr'o'biolog astr'obi'olog astr'o'bio'log a'strob'io'log
astr'o'biologi astr'obi'ologi astr'o'biolog'i a'strob'io'log'i
astr'o'diven'ist astr'od'iv'en'ist
as'tro'fizik astr'o'fizik a'strof'iz'ik
astr'o'fizik'ist a'strof'iz'ik'ist
as'tro'flor astr'o'flor
as'tro'fot a'strof'ot astr'o'fot
astrolab as'tro'lab astr'o'lab
astr'olog astr'o'log
astr'ologi astr'olog'i
astr'ologi'ist astr'olog'i'ist
astronaŭt astr'on'aŭt astr'o'naŭt as'tron'aŭt
astronaŭt'ik astr'o'naŭtik astr'on'aŭt'ik as'tron'aŭt'ik astr'o'naŭt'ik
astronaŭt'in astr'o'naŭt'in as'tron'aŭt'in astr'on'aŭt'in
astronom as'tro'nom as'tron'om astr'on'om astr'o'nom
astronomi'aĵ astr'on'o'mi'aĵ
astronomi astronom'i as'tron'om'i as'tro'nom'i astr'o'nom'i astr'on'om'i
astronomi'ist astronom'i'ist as'tron'om'i'ist astr'on'om'i'ist
astr'o'observ'ant astr'o'ob'serv'ant
astr'o'rigard'ant astr'or'ig'ard'ant astr'or'i'gard'ant
astr'o'ŝat'ant as'tro'ŝat'ant
astr'o'sistem astr'os'ist'em astr'os'is'tem
asturi'an'in as'tur'ia'ni'n
asturi as'tur'i
asuncion as'unc'ion as'unci'on a'sun'cion as'u'n'cion
aŝur'id a'ŝu'rid
at'acid at'a'cid at'ac'id
at'akad atak'ad a'tak'ad at'a'kad
atak'afer a'tak'afer atak'a'fer at'a'kaf'er
atak'al'ven at'a'kal'ven a'tak'al'ven at'a'kalv'en
atak'angul atak'an'gul a'tak'angul at'a'kan'gul
at'akant atak'ant at'a'kant
atak'ar at'akar a'tak'ar at'a'kar
atak a'tak
atak'at a'tak'at at'a'kat
atak'aviad'il atak'avi'ad'il at'a'kavi'ad'il
at'akcel atak'cel a'tak'cel
atak'disput atak'dis'put atak'di'sput
atak'ebl a'tak'ebl
atak'eg a'tak'eg
atak'em a'tak'em
atak'em'ec a'tak'em'ec
atak'et at'a'ket a'tak'et
atak'flug a'tak'flug
atak'fort a'tak'fort
atak'front a'tak'front atak'fr'ont
atak'helikopter atak'heli'kopt'er atak'helik'opt'er
atak'ig a'tak'ig
atak'iĝ a'tak'iĝ
atak'il at'a'kil a'tak'il
atak'int a'tak'int
atak'it at'a'kit a'tak'it
atak'kur a'tak'kur
atak'lavang atak'la'vang
atak'lini atak'lin'i a'tak'lini at'a'klin'i
atak'manovr atak'man'ovr
atak'metod atak'met'od a'tak'metod
atak'milit atak'mi'lit
atak'minac atak'min'ac a'tak'minac
atak'murd a'tak'murd
atak'ond a'tak'ond
atak'ont a'tak'ont at'a'kont
atak'o'pret atak'op'ret at'a'kopr'et
atak'ot at'a'kot a'tak'ot
atak'plan a'tak'plan
atak'politik atak'poli'tik atak'po'lit'ik
atak'potenc a'tak'potenc
atak'punkt a'tak'punkt
atak'seri at'aks'eri a'taks'eri
ataksi a'taksi atak'si at'aks'i at'a'ksi a'taks'i
atak'ŝip a'tak'ŝip
atak'taĉment atak'taĉ'ment a'takt'aĉ'ment at'akt'aĉ'ment
atak'vektor atak'vekt'or
atalant a'talant at'a'lant at'al'ant a'tal'ant
atalj a'tal'j at'al'j
ataman at'aman at'a'man a'tam'an at'am'an
atanazi a'tan'azi at'an'azi at'a'nazi at'a'naz'i
ataraksi at'arak'si at'ara'ksi at'ar'aks'i at'a'rak'si
atavism at'av'ism
ateism a'teism a'te'ism at'e'ism
ateism'em a'teism'em at'e'is'mem at'e'ism'em
ateist'ar a'teist'ar at'e'i'star at'e'is'tar at'e'ist'ar
ateist a'teist at'e'ist a'te'ist
atel at'el a'tel
atelier at'eli'er a'teli'er
aten'an a'ten'an at'e'nan at'en'an
aten'an'in a'ten'an'in at'e'nan'in
aten a'ten at'en a'te'n
atenc'int'in aten'ci'n'tin a'ten'ci'n'tin
aten'cit atenc'it at'en'cit a'ten'cit
atenc'ocel atenc'o'cel
atenc'o'projekt atenc'op'roj'ekt
atend'aĉ a'tend'aĉ at'end'aĉ
atend'ad a'tend'ad at'end'ad
atend'aĵ at'end'aĵ a'tend'aĵ
aten'dant atend'ant a'tend'ant
atend'at aten'dat a'tend'at
atend a'tend at'end
aten'dat'int atend'a'tint atend'at'int a'tend'at'int
atend'ebl at'end'ebl a'tend'ebl
atend'eg a'tend'eg
aten'dej atend'ej a'tend'ej
atend'em at'end'em a'tend'em
atend'em'ec a'tend'em'ec
atend'end a'tend'end
atend'et at'end'et a'tend'et
atend'ig'ant aten'dig'ant at'en'dig'ant
atend'ig'at aten'dig'at at'en'dig'at
aten'dig atend'ig a'tend'ig at'en'dig
atend'ig'it aten'dig'it at'en'dig'it
atend'ind at'end'ind a'tend'ind
atend'int a'tend'int at'end'int
atend'ism aten'dism a'tend'ism
atend'it'aĵ a'tend'it'aĵ at'end'it'aĵ
atend'it a'tend'it at'end'it
aten'do'ĉambr atend'o'ĉambr at'endo'ĉambr
aten'do'daŭr atend'o'daŭr at'endo'daŭr atend'od'aŭr a'tend'od'aŭr
atend'o'flam'et aten'do'flam'et
at'endo'hal aten'do'hal atend'o'hal a'tend'o'hal
at'endo'list atend'ol'ist atend'o'list
aten'don'okt atend'on'okt atend'o'nokt at'endo'nokt at'en'don'okt
atend'ont a'tend'ont
at'endo'period atend'o'period aten'dop'eri'od
atend'op'len at'endo'plen aten'dop'len atend'o'plen a'tend'op'len
aten'dop'ord at'endo'pord atend'o'pord atend'op'ord a'tend'o'pord
atend'ost'ar at'endo'star atend'o'star aten'do'star at'endos'tar
aten'dot'ag atend'ot'ag at'endo'tag atend'o'tag a'tend'ot'ag
aten'dot atend'ot a'tend'ot
atend'o'temp at'endo'temp
atend'o'vic at'endo'vic aten'do'vic a'tend'o'vic
atend'ozon atend'o'zon a'tend'ozon at'endo'zon aten'doz'on
atene aten'e at'en'e at'e'ne a'ten'e
atent'ad a'tent'ad at'ent'ad
atent'aĵ at'ent'aĵ a'tent'aĵ
atent'ant a'tent'ant
atent'at a'tent'at
atent at'ent a'tent
atent'ebl a'tent'ebl
atent'ec a'tent'ec at'ent'ec
atent'eg aten'teg at'ent'eg a'tent'eg
atent'ego'plen a'tent'ego'plen aten'teg'op'len atent'eg'op'len atent'eg'o'plen
atent'em aten'tem a'tent'em at'ent'em at'en'tem
atent'em'ul aten'tem'ul at'en'tem'ul
aten'tend atent'end
atent'et aten'tet a'tent'et a'ten'tet at'ent'et
atent'fiks'ad a'tent'fiks'ad
atent'ig'ad aten'tig'ad a'tent'ig'ad
aten'tig'ant atent'ig'ant a'tent'ig'ant
atent'ig'at aten'tig'at a'tent'ig'at
atent'iĝ at'ent'iĝ a'tent'iĝ
aten'tig atent'ig a'tent'ig at'ent'ig
aten'tig'end atent'ig'end a'tent'ig'end
aten'tig'il atent'ig'il a'tent'ig'il
atent'ig'int aten'tig'int a'tent'ig'int
atent'ig'it aten'tig'it a'tent'ig'it
atent'ig'kampanj atent'ig'kampan'j a'tent'ig'kampanj
atent'ind'aĵ a'tent'ind'aĵ
atent'ind at'ent'ind a'tent'ind
aten'tin'dec atent'ind'ec a'tent'ind'ec
atent'int aten'tint a'tent'int
atent'ism at'ent'ism a'tent'ism
aten'tit'aĵ atent'it'aĵ a'tent'it'aĵ
aten'tit atent'it a'tent'it at'ent'it
atent'objekt a'tent'objekt
atent'o'centr a'tent'o'centr
atent'o'ekzerc a'tent'o'ekzerc atent'o'ekz'erc
atent'o'fiks'ad aten'tof'iks'ad a'tent'o'fiks'ad
aten'tokat'en atent'ok'aten atent'o'katen a'tent'ok'aten
atent'okul at'ent'okul a'tent'okul
atent'o'merkat atent'omer'kat a'tent'omer'kat aten'tom'er'kat
atent'oper'turb atent'o'perturb a'tent'oper'turb aten'top'er'turb
aten'top'len atent'o'plen atent'op'len a'tent'op'len a'tent'o'plen
atent'o'postul'ant atent'op'ost'ul'ant aten'top'ost'ul'ant
atent'o'poz aten'top'oz atent'op'oz at'ent'op'oz a'tent'op'oz
atent'op'unkt atent'o'punkt aten'top'unkt a'tent'op'unkt
atent'ost'ar aten'tost'ar atent'o'star a'tent'ost'ar
atent'ostr'eĉ atent'o'streĉ a'tent'ostr'eĉ
atent'ot aten'tot a'ten'tot a'tent'ot at'ent'ot
aten'tot'en atent'o'ten atent'ot'en a'tent'ot'en at'ent'ot'en
atent'o'vek atent'ov'ek a'tent'ov'ek at'ent'ov'ek
atent'plen a'tent'plen at'ent'plen
aten'tul atent'ul at'ent'ul a'tent'ul
atenu at'enu aten'u at'en'u a'ten'u
atenu'iĝ aten'u'iĝ at'enu'iĝ a'ten'u'iĝ
atenu'il at'enu'il aten'u'il a'ten'u'il
aterom at'e'rom at'er'om a'ter'om
ateroskleroz at'eros'kler'oz at'eros'kle'roz at'er'o'skler'oz
atest'ad'at at'est'ad'at a'test'ad'at
atest'ad a'test'ad at'est'ad
atest'aĵ'ar at'est'aĵ'ar
atest'aĵ a'test'aĵ at'est'aĵ
atest'ant at'est'ant a'test'ant
atest'ant'ej a'test'ant'ej at'est'ant'ej at'e'stan'te'j
atest'ant'in atest'anti'n a'test'ant'in at'est'ant'in
atest'ant'ul at'est'ant'ul at'e'stan'tul a'test'ant'ul
atest'ar a'test'ar at'e'star at'est'ar
atest'at a'test'at at'e'stat
atest at'est a'test
atest'ebl a'test'ebl
atest'ec a'test'ec at'est'ec
atest'end a'test'end
atest'foli at'est'foli atest'fol'i a'test'foli
atest'ig at'est'ig a'test'ig
atest'iĝ a'test'iĝ at'est'iĝ
atest'il a'test'il at'e'stil at'est'il
atest'il'kopi a'test'il'kopi at'e'stil'kopi
atest'inform a'test'inform atest'in'form at'est'inform
atest'int at'est'int a'test'int
atest'int'in at'est'int'in a'test'int'in
atest'it at'est'it a'test'it
atest'leter a'test'leter
atest'ob'az atest'o'baz at'est'ob'az a'test'ob'az
atest'ont a'test'ont at'est'ont
atest'parol a'test'parol atest'par'ol at'est'parol
atest'ul at'est'ul a'test'ul
at'ig a'tig
atik a'tik at'ik
atik'ec a'tik'ec at'ik'ec
atik'ism at'ik'ism a'tik'ism
atik'it at'ik'it at'i'kit a'tik'it
atil at'il
ating'ad at'ing'ad
ating'aĵ at'ing'aĵ
ating'akir ating'a'kir at'ing'akir at'in'gak'ir
ating'ant a'tin'gant at'in'gant at'ing'ant
ating'at at'ing'at
ating at'ing
ating'distanc ating'dist'anc ating'di'stanc
ating'ebl'aĵ at'ing'ebl'aĵ
ating'ebl at'ing'ebl
ating'ebl'ec at'ing'ebl'ec
ating'ebl'ig at'ing'ebl'ig
ating'end at'ing'end
ating'et a'tin'get at'ing'et at'in'get
ating'iĝ at'ing'iĝ
ating'ig a'tin'gig at'ing'ig at'in'gig
ating'ind at'ing'ind
ating'int at'ing'int
ating'it at'ing'it
ating'o'distanc ating'od'i'stanc ating'od'ist'anc ating'o'dist'anc
ating'o'fenomen at'ing'o'fenomen ating'o'fen'omen
ating'o'indic a'tin'go'indic ating'o'ind'ic at'ing'o'indic
ating'o'kapabl a'tin'go'kapabl
ating'ont at'ing'ont
ating'o'pen ating'op'en a'tin'go'pen at'ing'op'en
ating'op'ord ating'o'pord at'ing'op'ord
ating'o'pov ating'op'ov a'tin'go'pov at'ing'op'ov
at'ingot'aĵ ating'ot'aĵ at'in'got'aĵ
at'ingot ating'ot at'ing'ot a'tin'got at'in'got
ating'pov at'ing'pov
ating'voj at'ing'voj
atlant at'lant
atlant'ic at'lant'ic
atlantid atlant'id at'lant'id
atlantik atlant'ik at'lant'ik at'lan'tik
atlantik'ism atlant'ik'ism at'lant'ik'ism
atlantik'ist atlant'i'kist atlant'ik'ist at'lant'ik'ist
atlant'ism at'lant'ism
atlant'ist at'lant'ist
atlant'o'aksis at'lant'o'aksis atlant'o'aks'is
atlant'o'odontoid at'lant'o'odontoid
atlas'aĵ at'las'aĵ
atlas at'las
atlas'ebr'il atlas'e'bril
atlas'vest at'las'vest
atlet at'let
atlet'iĝ at'let'iĝ
atlet'i'kad atlet'ik'ad at'le'tik'ad
atlet'ik at'let'ik at'le'tik
atlet'ik'ec at'let'ik'ec at'le'tik'ec
atlet'in at'le'tin at'let'in
atlet'ism at'let'ism
atlet'marŝ'ad at'let'marŝ'ad
atlet'statur atlet'stat'ur
atlet'um'ad at'let'um'ad
atman at'man atm'an
atmometr atm'o'metr
atmosfer'aĵ atm'os'fer'aĵ atm'o'sfer'aĵ
atmosfer atm'o'sfer atm'os'fer
atmosfer'o'grafi atmosfer'ogr'a'fi atmosfer'o'graf'i atm'o'sfer'ogr'a'fi
atmosfer'ologi atmosfer'olog'i atm'o'sfer'ologi
ato at'o
ato'farad ato'fa'rad ato'far'ad
atol at'ol a'tol
atom'akcident atom'akci'dent
at'omar'mil ato'mar'mil atom'arm'il
atom at'om a'tom
atom'bat'alil atom'batal'il
atom'bomb a'tom'bomb
atom'bomb'it a'tomb'om'bit
atom'brul'aĵ at'ombr'ul'aĵ
atom'central atom'centr'al atom'cent'ral
atom'doktrin atom'dokt'rin atom'dok'tri'n
atom'ec a'tom'ec at'om'ec
atom'eksperiment atom'eks'per'i'ment
atom'elektr'ej atom'elekt're'j
atom'elektr'ig'ej atom'elekt'rig'ej
atom'energi at'omen'erg'i atom'en'erg'i
atom'epok a'tom'epok atom'e'pok
atom'et ato'met a'tom'et at'om'et
atom'fizik a'tom'fizik at'om'fizik
atom'frap a'tom'frap
atom'grenad atom'gren'ad
atom'grup a'tom'grup
atom'horloĝ atom'hor'loĝ
atom'industri atom'indus'tri atom'in'du'stri atom'ind'u'stri
atom'ism a'tom'ism
atom'ist a'tom'ist
atom'kap a'tom'kap at'om'kap
atom'katastrof atom'kat'a'strof
atom'kern atom'ker'n a'tom'kern
atom'kontrakt atom'kon'trakt atom'kontr'akt
atom'kurent atom'kur'ent
atom'mas a'tom'mas
atom'minac a'tom'minac atom'min'ac
atom'nivel a'tom'nivel atom'ni'vel
atom'nombr atom'n'ombr
atom'nukle atom'nuk'le atom'nu'kle
atom'numer atom'nu'mer
atom'o'nukle atom'on'u'kle ato'mon'u'kle
atom'pez at'om'pez a'tom'pez
atom'pil a'tom'pil at'om'pil
atom'politik atom'poli'tik
atom'pov a'tom'pov at'om'pov
atom'program atom'pro'gram
atom'prov a'tom'prov
atom'reaktor atom're'aktor atom're'akt'or
atom'rub'aĵ a'tom'rub'aĵ
atom'scienc a'tom'scienc
atom'sektor atom'sekt'or
atom'ŝip a'tom'ŝip at'om'ŝip
atom'ŝov'iĝ a'tom'ŝov'iĝ
atom'ŝtat a'tom'ŝtat at'om'ŝtat
atom'teĥnik at'om'teĥnik a'tom'teĥnik
atom'teknologi atom'tek'n'ologi atom'tek'n'olog'i
atom'teori a'tom'teori
atom'traktat atom'trakt'at
atom'vilaĝ a'tom'vilaĝ
atonal a'tonal a'ton'al ato'n'al
atoni ato'ni at'oni a'toni a'ton'i
ator a'tor at'or
atrabil a'trab'il at'rab'il
atrakci a'trakci at'rak'ci a'trak'ci
atre'id a'tre'id at're'id
atrepsi at'rep'si at'reps'i at're'psi a'tre'psi
atri a'tri
atribu'ad atri'bu'ad at'rib'u'ad a'trib'u'ad a'tri'bu'ad
atribu'aĵ atri'bu'aĵ a'tri'bu'aĵ a'trib'u'aĵ at'rib'u'aĵ
atribu'ant atri'bu'ant a'trib'u'ant at'rib'u'ant
atribu'at atri'bu'at a'trib'u'at at'rib'u'at
atribu atri'bu at'rib'u a'trib'u a'tri'bu
atribu'ebl atri'bu'ebl a'trib'u'ebl at'rib'u'ebl
atribu'end atri'bu'end a'trib'u'end
atribu'iĝ atri'bu'iĝ a'tri'bu'iĝ at'rib'u'iĝ a'trib'u'iĝ
atribu'ind atri'bu'ind a'trib'u'ind at'rib'u'ind
atribu'int atri'bu'int a'trib'u'int at'rib'u'int
atribu'it atri'bu'it a'trib'u'it a'tri'bu'it at'rib'u'it
atribu'komision atribu'komisi'on atribu'komi'sion atri'buk'om'is'ion
atribu'ot atri'bu'ot a'trib'u'ot at'rib'u'ot a'tri'bu'ot
atribu'tar atribut'ar a'tribut'ar atri'but'ar
atribut atri'but a'tribut a'trib'ut
atribut'iv a'tribut'iv atri'but'iv a'trib'ut'iv
atrici atri'ci a'trici a'tri'ci
at'rio'sinus atri'o'sinus atri'os'in'us atri'o'sin'us
atrofi a'trofi a'tro'fi at'ro'fi
atrofi'ig a'trofi'ig a'tro'fi'ig at'ro'fi'ig
atrofi'iĝ a'trofi'iĝ a'tro'fi'iĝ at'ro'fi'iĝ
atrofi'ig'it a'trofi'ig'it at'ro'fi'ig'it
atrofi'it a'trofi'it at'ro'fi'it a'tro'fi'it
atrop a'trop
atrop'in at'ro'pin a'tro'pin a'trop'in
a'tropism atrop'ism a'trop'ism
atropos atrop'os a'trop'os
atut a'tut at'ut
atut'int a'tut'int at'u'tint
aŭbrieti aŭ'bri'et'i
aŭdac'aĵ aŭd'ac'aĵ aŭ'dac'aĵ
aŭdac'ant aŭd'ac'ant aŭ'dac'ant
aŭdac aŭ'dac aŭd'ac
aŭdac'eg aŭ'dac'eg
aŭdac'ig aŭd'ac'ig aŭ'dac'ig
aŭdac'iĝ aŭ'dac'iĝ aŭd'ac'iĝ
aŭdac'ig'it aŭd'ac'ig'it aŭ'dac'ig'it
aŭdac'int aŭ'dac'int
aŭdac'kapabl aŭ'dac'kapabl aŭd'ac'kapabl
aŭdac'plen aŭ'dac'plen aŭd'ac'plen
aŭdac'ul aŭ'dac'ul aŭd'ac'ul
aŭ'dant'ar aŭ'dan'tar aŭd'ant'ar
aŭ'dant aŭd'ant
aŭd'at aŭ'dat
aŭd'distanc aŭd'dist'anc aŭd'di'stanc
aŭd'ekzerc aŭd'ekz'erc
aŭd'help'il aŭd'hel'pil
aŭd'ig'ad aŭ'dig'ad
aŭd'ig'ant aŭd'i'gant aŭ'dig'ant
aŭd'ig'at aŭ'dig'at
aŭd'ig aŭ'dig
aŭ'dig'ebl aŭd'ig'ebl
aŭd'i'ĝet aŭ'di'ĝet aŭd'iĝ'et
aŭ'dig'il aŭd'ig'il
aŭd'ig'it aŭ'dig'it
aŭd'il aŭ'dil
aŭ'dil'et aŭd'il'et
aŭd'i'pov aŭd'ip'ov aŭ'di'pov
aŭditor aŭd'i'tor aŭd'it'or aŭ'di'tor
aŭditori aŭditor'i aŭd'i'tori aŭd'it'or'i
aŭd'kompren aŭd'kom'pren aŭd'kom'pre'n
aŭd'konversaci aŭd'konvers'ac'i aŭd'kon'vers'ac'i
aŭd'material aŭd'materi'al
aŭd'mezur aŭd'mez'ur
aŭd'op'ov aŭ'dop'ov aŭ'do'pov aŭd'o'pov
aŭ'do'sent aŭd'os'ent aŭd'o'sent
aŭd'os'or'ĉit aŭd'o'sorĉ'it aŭd'o'sor'ĉit
aŭd'ot aŭ'dot
aŭ'dot'romp aŭd'ot'romp aŭd'o'tromp
aŭd'ot'ru aŭd'o'tru aŭ'dot'ru
aŭd'o'vid aŭ'do'vid
aŭd'parol'il aŭd'par'ol'il aŭd'par'o'lil
aŭd'versi aŭd'ver'si aŭd'vers'i
aŭ'funkci aŭ'funk'ci
aŭgmentativ aŭgment'at'iv
aŭgur'dot aŭ'gurd'ot
aŭgur'is'tin aŭgur'ist'in
aŭgur'salon aŭgur'sal'on
aŭgust'an aŭ'gust'an
aŭgust'an'in aŭ'gust'an'in
aŭgust aŭ'gust
aŭgust'ec aŭ'gust'ec
aŭgusten'an aŭgust'en'an aŭgust'e'nan aŭ'gust'en'an
aŭgusten'ec aŭgust'en'ec aŭ'gust'en'ec
aŭgusten'ism aŭgust'en'ism aŭ'gust'en'ism
aŭgust'in aŭ'gust'in
aŭkci'ad aŭk'ci'ad
aŭkci'at aŭk'ci'at
aŭkci aŭk'ci
aŭkci'ej aŭk'ci'ej
aŭkci'estr aŭk'ci'estr
aŭkci'ig aŭk'ci'ig
aŭkci'iĝ aŭk'ci'iĝ
aŭkci'ist aŭk'ci'ist
aŭkci'it aŭk'ci'it
aŭkci'ot'aĵ aŭk'ci'ot'aĵ
aŭkci'ot aŭk'ci'ot
aŭkci'ret'ej aŭk'cir'et'ej
aŭkland aŭk'land
aŭksin aŭk'sin aŭ'ksi'n
aŭkub aŭ'kub
aŭkume aŭk'ume aŭk'um'e
aŭl'eĝ aŭ'leĝ
aŭlid aŭl'id
aŭrelian aŭreli'an aŭr'eli'an aŭr'e'lian aŭ'rel'ia'n
aŭreli aŭr'eli aŭr'el'i aŭ'rel'i
aŭreol aŭr'eol aŭ're'ol aŭr'e'ol
aŭreol'it aŭr'eol'it aŭr'e'o'lit
aŭreol'polur'ist aŭr'eol'polur'ist
aŭreomicin aŭ're'om'ic'in aŭr'e'om'ic'in aŭr'e'om'i'ci'n
aŭrignaci aŭr'ig'naci aŭ'rig'naci aŭr'ignac'i aŭr'ig'n'ac'i
aŭrik aŭr'ik
aŭrikulari'ac aŭrikul'ari'ac
aŭrikulari aŭrikul'ari aŭrik'ul'ar'i aŭr'i'kul'ar'i
aŭrikul aŭrik'ul aŭr'ik'ul aŭr'i'kul
aŭripigment aŭr'i'pigment aŭr'ip'ig'ment
aŭror aŭ'ror aŭr'or
aŭror'iĝ aŭ'ror'iĝ aŭr'or'iĝ
aŭror'ost'el aŭror'o'stel aŭr'or'ost'el aŭr'o'rost'el
aŭror'urb aŭr'or'urb aŭ'ror'urb
aŭskult'anti'n aŭskult'ant'in
aŭskult'atent aŭskult'at'ent
aŭskult'manier aŭskult'mani'er
aŭskult'o'staci aŭskult'ost'ac'i
aŭspici aŭ'spic'i
aŭspici'it aŭ'spic'i'it
aŭster aŭ'ster
aŭ'strab'rit aŭstr'a'brit
aŭstral aŭstr'al
aŭstralazi aŭstral'azi aŭstr'al'azi aŭstr'a'laz'i
aŭstrali'an aŭstral'ia'n aŭstr'a'lian aŭstr'ali'an
aŭstrali'an'in aŭstr'ali'an'in aŭstral'ia'ni'n
aŭstrali aŭstr'ali aŭstral'i
aŭstral'ide'ven aŭstrali'de'ven aŭstr'ali'de'ven
aŭstrali'o'politik aŭstral'io'politik aŭstrali'op'ol'it'ik aŭstr'ali'op'ol'it'ik
aŭstralopitek aŭstral'opi'tek aŭstr'alo'pitek aŭstral'o'pitek
aŭstralopitek'en aŭstr'alo'pitek'en aŭstral'o'pitek'en aŭstral'opi'tek'en
aŭstri'an aŭstr'ia'n aŭ'stri'an
aŭstri'an'in aŭstr'ia'ni'n aŭ'stri'an'in
aŭstri aŭstr'i aŭ'stri
aŭstri'hungar aŭ'stri'hungar aŭstr'i'hungar
aŭstri'hungari aŭstri'hungar'i aŭstr'i'hungari
aŭstri'n aŭstr'in aŭ'stri'n
aŭstri'o'hungari aŭstr'io'hungari aŭstri'o'hungar'i aŭstri'o'hun'gari
aŭstr'o'hungari aŭstr'o'hungar'i aŭstr'o'hun'gari
aŭstr'okul'tur aŭstr'o'kultur aŭstr'okult'ur aŭstr'o'kult'ur
aŭt'aĉ aŭ'taĉ
aŭtarci aŭ'tar'ci aŭt'ar'ci
aŭtarki aŭt'arki aŭt'ark'i
aŭt'eg aŭ'teg
aŭt'ej aŭ'te'j
aŭtent aŭ'tent aŭt'ent
aŭtent'ec aŭt'ent'ec aŭ'tent'ec
aŭtent'ig aŭ'tent'ig aŭt'ent'ig
aŭtent'ig'it aŭ'tent'ig'it
aŭtentik'aĵ aŭtent'ik'aĵ aŭt'ent'ik'aĵ aŭ'tent'ik'aĵ
aŭtentik aŭtent'ik aŭt'ent'ik aŭ'ten'tik aŭ'tent'ik
aŭtentik'ec aŭtent'ik'ec aŭ'tent'ik'ec aŭt'ent'ik'ec
aŭtentik'ig aŭtent'ik'ig aŭ'tent'ik'ig aŭt'ent'ik'ig
aŭtentik'ig'it aŭtent'ik'ig'it aŭ'tent'ik'ig'it
aŭt'et aŭ'tet
aŭtigen aŭt'ig'en aŭt'i'gen aŭ'tig'en
aŭt'impost aŭ'tim'post
aŭt'ir aŭ'tir
aŭtism aŭt'ism
aŭtism'ul aŭt'ism'ul aŭ'tis'mul aŭt'is'mul
aŭt'is'tin aŭt'ist'in aŭ'tis'tin
aŭt'o'akcident aŭt'o'akci'dent
aŭt'o'amas aŭt'o'a'mas aŭt'o'am'as
aŭt'o'bateri aŭt'ob'a'teri aŭt'ob'at'eri aŭt'o'bat'eri
aŭtobiografi'aĵ aŭt'o'biografi'aĵ aŭt'obi'o'grafi'aĵ
aŭtobiografi aŭt'o'biografi aŭt'o'biograf'i aŭt'obi'o'grafi aŭt'obi'o'graf'i
aŭtobiografi'ec aŭt'o'biografi'ec aŭt'obi'o'grafi'ec aŭt'obi'ogr'a'fi'ec
aŭt'o'bru'lig aŭt'o'brul'ig aŭt'ob'rul'ig
aŭtobus aŭt'obus aŭt'o'bus
aŭtobus'et aŭt'obus'et aŭt'o'bus'et
aŭtobus'form aŭt'obus'form aŭt'o'bus'form
aŭtobus'halt'ej aŭt'o'bus'halt'ej
aŭtobus'koridor aŭtobus'kori'dor aŭt'o'bus'koridor aŭt'ob'u'skori'dor
aŭtobus'lini aŭt'obus'lini aŭt'o'bus'lini
aŭtobus'ret aŭt'obus'ret aŭt'o'bus'ret
aŭtobus'transport aŭtobus'trans'port aŭtobus'tra'n'sport aŭt'o'bust'ran'sport
aŭtobus'vetur aŭt'obus'vetur aŭt'o'bus'vetur
aŭtodafe aŭt'od'a'fe aŭt'o'da'fe
aŭtodafe'it aŭt'od'a'fe'it aŭt'o'da'fe'it
aŭtodidakt aŭt'o'did'akt aŭt'od'id'akt
aŭt'o'dis'sekc aŭt'od'is'sekc
aŭt'o'drak aŭt'od'rak
aŭt'o'drom aŭt'od'rom aŭt'odr'om
aŭt'o'ekologi aŭt'o'ek'ologi aŭt'o'ekolog'i aŭt'o'ek'olog'i
aŭt'o'ekskurs aŭt'o'eks'kurs
aŭt'o'emisi'ad aŭt'o'e'misi'ad
aŭt'o'fabrik aŭt'o'fa'brik
aŭt'o'fabrik'ist aŭt'o'fa'brik'ist
aŭ'tof'a'kul aŭt'o'fak'ul aŭt'o'fa'kul
aŭt'o'fenestr aŭt'o'fen'estr
aŭt'o'firma aŭt'o'firm'a
aŭ'tof'lot aŭt'o'flot
aŭtogami aŭ'tog'ami aŭt'o'gami aŭt'o'gam'i
aŭt'o'gas aŭ'tog'as
aŭtogen aŭt'o'gen aŭ'tog'en
aŭtogir aŭ'tog'ir aŭt'o'gir
aŭtograf'ad aŭt'ogr'a'fad aŭt'o'graf'ad
aŭtograf'aĵ aŭt'o'graf'aĵ
aŭtograf aŭt'o'graf
aŭtografi aŭtograf'i aŭt'o'grafi aŭt'ogr'a'fi aŭt'o'graf'i
aŭ'tog'um aŭt'o'gum
aŭt'o'horloĝ aŭt'o'hor'loĝ
aŭt'o'imun aŭt'o'i'mu'n
aŭt'o'industri aŭt'o'indus'tri aŭt'o'ind'u'stri aŭt'o'in'du'stri
aŭt'o'industri'ist aŭt'o'indus'tri'ist aŭt'o'in'du'stri'ist
aŭt'o'kapot aŭt'o'kap'ot aŭt'ok'a'pot
aŭtokataliz aŭ'tokat'aliz aŭt'o'kataliz aŭt'ok'at'aliz
aŭt'o'katastrof aŭt'ok'at'a'strof
aŭt'o'kavalkad aŭt'ok'av'alkad aŭt'ok'aval'kad
aŭtoklav aŭt'o'klav aŭt'ok'lav
aŭt'o'kofr'uj aŭt'ok'o'fru'j
aŭt'o'komerc aŭt'o'kom'erc aŭt'ok'om'erc
aŭt'ok'omer'cist aŭt'o'komerc'ist
aŭt'o'kompani aŭt'o'kompan'i aŭt'ok'om'pan'i aŭt'o'kom'pan'i
aŭt'o'konduk'ant aŭt'ok'on'du'kant aŭt'ok'on'duk'ant
aŭt'o'konduk aŭt'ok'on'duk aŭt'o'kon'duk
aŭt'o'konkurs aŭt'ok'on'kurs aŭt'o'konk'urs
aŭt'ok'orn aŭt'o'korn aŭt'o'kor'n
aŭtokrat aŭt'okr'at aŭt'ok'rat
aŭtokrat'ec aŭt'okr'at'ec aŭt'ok'rat'ec
aŭtokrat'em aŭt'okr'at'em aŭt'okr'a'tem aŭt'ok'rat'em
aŭtokrati aŭtokrat'i aŭt'ok'rati aŭt'o'krati aŭt'okr'at'i
aŭtokrat'ism aŭt'okr'at'ism
aŭt'o'kriz aŭt'okr'iz
aŭt'okr'oz'ad aŭt'o'kroz'ad
aŭtokton aŭt'okt'on aŭt'ok'ton
aŭt'ok'ure'j aŭt'o'kur'ej
aŭt'o'kvant aŭt'ok'vant
aŭt'o'labor'ist aŭt'ol'a'bor'ist
aŭ'tol'as'ej aŭt'ol'as'ej aŭt'o'las'ej
aŭt'o'lav'ad aŭt'ol'av'ad aŭt'ol'a'vad aŭ'tol'av'ad
aŭt'ol'av'ej aŭt'o'lav'ej aŭ'tol'av'ej
aŭ'toler'ne'j aŭt'o'lern'ej
aŭtoliz aŭt'ol'iz aŭt'o'liz aŭ'tol'iz
aŭ'tolu aŭt'o'lu aŭt'ol'u aŭ'tol'u
aŭ'tol'um aŭt'ol'um aŭt'o'lum
aŭtomaci aŭ'tom'ac'i aŭt'om'ac'i aŭt'o'mac'i
aŭtomaci'ig'it aŭt'om'ac'i'ig'it aŭ'tom'ac'i'ig'it aŭt'o'mac'i'ig'it
aŭt'om'al'san'ul'ej aŭt'o'mal'san'ul'ej
aŭt'om'ark aŭt'o'mark
aŭt'o'maŝin aŭt'o'maŝ'in aŭt'om'a'ŝi'n aŭ'tom'a'ŝi'n
aŭtomat'aĵ aŭ'tomat'aĵ aŭt'o'mat'aĵ aŭt'om'at'aĵ
aŭtomat'ar aŭ'tomat'ar aŭt'om'a'tar aŭt'o'mat'ar aŭt'om'at'ar
aŭtomat aŭ'tomat aŭ'tom'at aŭt'om'at aŭt'o'mat
aŭtomat'ec aŭ'tomat'ec aŭt'o'mat'ec aŭt'om'at'ec
aŭtomat'iĝ'ad aŭ'tomat'iĝ'ad aŭt'o'mat'iĝ'ad
aŭtomat'ig aŭ'tomat'ig aŭt'o'mat'ig aŭt'om'at'ig
aŭtomat'iĝ aŭ'tomat'iĝ aŭt'om'at'iĝ aŭt'o'mat'iĝ
aŭtomat'ig'ebl aŭ'tomat'ig'ebl aŭt'om'at'ig'ebl aŭt'o'mat'ig'ebl
aŭtomat'ig'it aŭ'tomat'ig'it aŭt'o'mat'ig'it aŭt'om'at'ig'it
aŭtomat'ik aŭt'om'atik aŭ'tomat'ik aŭt'o'mat'ik
aŭtomat'ism aŭ'tomat'ism aŭt'om'at'ism
aŭtomat'mark aŭ'tomat'mark aŭt'om'atm'ark
aŭtomat'paf'il aŭtomat'pa'fil aŭ'tomat'paf'il aŭt'om'at'paf'il
aŭtomat'reĝim aŭ'tomat'reĝim aŭt'om'at'reĝim aŭt'o'mat'reĝim
aŭtomat'salon aŭ'tomat'salon aŭt'om'at'sal'on
aŭt'o'meĥanik'ist aŭt'om'eĥ'an'i'kist aŭt'om'eĥ'an'ik'ist
aŭt'o'mekanik aŭt'om'ek'an'ik aŭ'tom'ek'an'ik aŭt'o'mek'an'ik aŭt'om'e'kan'ik
aŭt'omer'kat aŭt'o'merkat
aŭtomobil'ad aŭt'om'obi'lad aŭt'o'mobil'ad aŭt'om'o'bil'ad
aŭtomobil'akcident aŭtomobil'akci'dent aŭt'o'mobil'akcident
aŭtomobil aŭt'o'mobil aŭt'om'o'bil
aŭtomobil'eg aŭt'o'mobil'eg aŭt'om'obi'leg aŭt'om'o'bil'eg
aŭtomobil'ej aŭt'o'mobil'ej aŭt'om'ob'il'ej aŭt'om'o'bil'ej aŭt'om'obi'le'j
aŭtomobil'ekspedici aŭtomobil'eksped'ic'i
aŭtomobil'et aŭt'o'mobil'et aŭt'om'o'bilet aŭt'om'obi'let aŭt'om'ob'il'et
aŭtomobil'fabrik'ant aŭt'o'mobil'fabrik'ant
aŭtomobil'fabrik aŭtomobil'fa'brik aŭt'o'mobil'fabrik
aŭtomobil'ig aŭt'om'obi'lig aŭt'o'mobil'ig aŭt'om'o'bil'ig
aŭtomobil'industri aŭtomobil'indus'tri aŭtomobil'in'du'stri aŭt'o'mobil'industri
aŭtomobil'ism aŭt'o'mobil'ism aŭt'om'o'bil'ism
aŭtomobil'ist aŭt'om'obi'list aŭt'o'mobil'ist aŭt'om'o'bil'ist
aŭtomobil'kompani aŭtomobil'kompan'i aŭt'o'mobil'kompani
aŭtomobil'merkat aŭt'o'mobil'merkat
aŭtomobil'pord'et aŭt'o'mobil'pord'et
aŭtomobil'produkt'ist aŭtomobil'pro'dukt'ist aŭt'o'mobil'produkt'ist
aŭtomobil'rest'ad'ig'ej aŭt'o'mobil'rest'ad'ig'ej
aŭtomobil'rest'ej aŭt'o'mobil'rest'ej
aŭtomobil'sektor aŭtomobil'sekt'or aŭt'o'mobil'sektor
aŭtomobil'stir'ant aŭt'o'mobil'stir'ant
aŭtomobil'trafik aŭtomobil'traf'ik aŭt'o'mobil'trafik
aŭtomorfi aŭt'o'morfi aŭt'om'orf'i aŭt'o'morf'i aŭt'o'mor'fi
aŭt'o'motor aŭt'o'mot'or aŭt'om'o'tor aŭ'tom'ot'or aŭt'om'ot'or
aŭ'tom'unt'ej aŭt'o'munt'ej aŭt'om'unt'ej
aŭt'oneg'o'cist aŭt'o'negoc'ist
aŭtonom aŭ'ton'om aŭt'o'nom aŭt'on'om
aŭtonom'ec aŭt'on'om'ec aŭ'ton'om'ec aŭt'o'nom'ec
aŭtonomi aŭtonom'i aŭt'on'om'i aŭ'ton'om'i aŭt'o'nom'i
aŭtonom'ig aŭt'on'om'ig aŭt'o'nom'ig
aŭtonom'iĝ aŭt'on'om'iĝ aŭt'o'nom'iĝ
aŭtonom'ig'ec aŭt'o'nom'ig'ec aŭt'on'om'ig'ec
aŭtonomi'ism aŭtonom'i'ism aŭt'o'nom'i'ism aŭt'on'om'i'ism
aŭtonomi'ist aŭtonom'i'ist aŭt'on'om'i'ist aŭt'o'nom'i'ist
aŭtonom'ism aŭt'on'om'ism
aŭtonom'ist aŭt'on'om'ist
aŭtonom'region aŭtonom'reg'ion aŭtonom'regi'on aŭt'on'om'region
aŭt'o'numer aŭ'ton'um'er aŭt'on'u'mer
aŭt'op'arkad aŭt'o'park'ad aŭt'op'ark'ad
aŭt'op'ark'ej aŭt'op'arke'j aŭt'o'park'ej
aŭt'o'park'ej'eg aŭt'op'ark'ej'eg
aŭ'top'art aŭt'op'art aŭt'o'part
aŭt'op'e'car aŭt'o'pec'ar aŭt'op'ec'ar
aŭ'top'lat aŭt'op'lat aŭt'o'plat
aŭt'op'len aŭ'top'len aŭt'o'plen
aŭt'o'pneŭ aŭt'op'n'eŭ
aŭt'op'ord aŭt'o'pord
aŭt'o'posed'ant aŭt'op'os'e'dant
aŭt'o'posed aŭt'op'os'ed aŭ'top'os'ed aŭt'op'o'sed
aŭt'o'post'kur aŭt'op'ost'kur
aŭt'op'ram'ŝip aŭt'o'pram'ŝip
aŭt'o'produkt'ad aŭt'op'ro'dukt'ad
aŭt'o'produkt aŭt'op'ro'dukt
aŭt'o'pump'il aŭt'o'pum'pil aŭt'op'um'pil
aŭtor'ad aŭt'or'ad aŭt'o'rad
aŭt'o'radi aŭ'tora'di aŭtor'ad'i aŭt'or'ad'i
aŭtor aŭ'tor aŭt'or
aŭtor'du'op aŭt'ord'u'op aŭ'tord'u'op
aŭtor'ec aŭt'or'ec
aŭt'o'regn aŭtor'eg'n
aŭtor'e'klam aŭtor'ek'lam aŭ'tore'klam aŭt'o'reklam
aŭtor'ekzempler aŭtor'ekzempl'er
aŭtor'est'aĵ aŭt'orest'aĵ aŭt'o'rest'aĵ
aŭ'torin aŭtor'in aŭ'tori'n aŭt'or'in aŭt'o'rin
aŭtor'int aŭt'or'int
aŭtor'i'parad aŭt'o'ripar'ad
aŭtor'ip'are'j aŭ'tori'pare'j aŭtor'i'pare'j aŭt'o'ripar'ej
aŭtor'ip'arist aŭt'o'ripar'ist
aŭtoritat aŭtor'it'at aŭt'or'it'at
aŭtoritat'ec aŭtor'it'at'ec aŭt'or'it'at'ec
aŭtoritat'em aŭ'tori'ta'tem aŭtor'it'at'em aŭt'or'it'at'em
aŭtoritat'ig aŭtor'it'at'ig aŭt'or'it'at'ig
aŭtoritat'ig'it aŭtor'it'at'ig'it
aŭtoritat'ism aŭtor'it'at'ism aŭt'or'it'at'ism
aŭtoritat'ism'ul aŭtor'it'at'ism'ul
aŭtoritat'mis'uz aŭtor'it'atm'is'uz aŭt'or'it'atm'is'uz
aŭtoritat'ul'ar aŭtor'it'at'ul'ar aŭt'or'it'at'ul'ar
aŭtoritat'ul aŭtor'it'at'ul aŭt'or'it'at'ul
aŭtor'it aŭt'or'it aŭt'o'rit
aŭtor'kant aŭt'ork'ant
aŭtor'nom aŭt'orn'om aŭ'torn'om
aŭtor'part'op'ren aŭtor'part'o'pren
aŭtor'rajt aŭt'or'rajt aŭ'tor'rajt
aŭt'o'ruin aŭtor'u'in aŭt'or'u'in aŭ'tor'u'in
aŭt'o'signal aŭt'o'sign'al aŭt'os'ig'n'al
aŭt'o'simbol aŭt'o'sim'bol
aŭtosom aŭt'os'om aŭt'o'som
aŭt'o'ŝose aŭt'o'ŝos'e
aŭt'o'ŝos'ej aŭt'o'ŝose'j
aŭt'o'sport aŭt'os'port
aŭt'os'pur aŭt'o'spur
aŭt'o'staci aŭt'ost'ac'i aŭ'tost'ac'i
aŭt'os'tir'ad aŭ'tost'ir'ad aŭt'o'stir'ad aŭt'ost'ir'ad
aŭt'os'tir'ant aŭt'o'stir'ant aŭt'ost'ir'ant
aŭt'o'stir'il aŭt'os'tir'il aŭt'ost'ir'il
aŭt'o'stir'ist aŭt'os'tir'ist
aŭt'o'sugest aŭt'os'u'gest
aŭt'o'sugesti aŭt'o'sugest'i aŭt'os'u'gest'i
aŭt'o'taksimetr aŭt'o'taksi'metr aŭt'ot'aks'i'metr aŭt'o'taks'i'metr
aŭt'o'trafik aŭt'o'traf'ik
aŭt'o'tunel aŭt'o'tun'el
aŭt'o'vand aŭt'ov'and
aŭt'ov'en'dej aŭt'o'vend'ej aŭt'ov'end'ej aŭt'o'vende'j
aŭt'o'vend'ist aŭt'ov'end'ist aŭt'ov'en'dist
aŭt'o'vetur'ad aŭt'ov'e'tur'ad aŭt'ov'et'ur'ad
aŭt'o'vetur'ant aŭt'ov'e'tur'ant
aŭt'o'vetur aŭt'ov'et'ur aŭt'ov'e'tur aŭt'o'vet'ur
aŭt'o'vic aŭt'ov'ic
aŭt'o'vojaĝ'ant aŭt'o'voj'aĝ'ant
aŭt'o'voj aŭt'ov'oj
aŭt'o'voj'eg aŭt'ov'oj'eg
aŭt'ov'oj'mez aŭt'o'voj'mez
aŭt'o'vrak'ej aŭt'ovr'ake'j
aŭt'ozon aŭt'o'zon
aŭtun aŭ'tun aŭt'u'n
aŭtun'ĉiel aŭ'tun'ĉiel aŭt'u'n'ĉiel
aŭtun'ec aŭ'tun'ec
aŭtun'ekvinoks aŭtun'e'kvin'oks aŭt'u'nek'vin'oks
aŭtun'fest aŭ'tun'fest aŭt'u'n'fest
aŭtun'flu aŭ'tun'flu aŭt'u'n'flu
aŭtun'foli aŭtun'fol'i aŭ'tun'foli aŭt'u'n'foli
aŭtun'iĝ aŭ'tun'iĝ
aŭtun'kolor aŭ'tun'kolor aŭtun'kol'or aŭt'u'n'kolor
aŭtun'malv'arm aŭtun'mal'varm
aŭtun'maten aŭtun'mat'en aŭt'u'n'maten
aŭtun'mez aŭ'tun'mez aŭt'u'n'mez
aŭtun'nokt aŭtun'n'okt aŭt'u'n'nokt
aŭtun'o'fin aŭt'u'no'fin aŭ'tun'o'fin
aŭtun'sezon aŭtun'se'zon aŭ'tun'sezon aŭt'u'n'sezon
aŭtun'tag aŭ'tun'tag aŭt'unt'ag
aŭtun'ton aŭt'unt'on aŭ'tun'ton
aŭtun'veter aŭtun've'ter aŭt'u'n'veter
aŭvernj'an aŭ'ver'nj'an
aŭvernj aŭ'ver'nj
aval a'val av'al
avan av'an a'van
avanc'ad av'anc'ad
avanc'ant av'anc'ant
avanc av'anc
avanc'don'ad av'anc'don'ad
avanc'em av'anc'em
avanc'ig'at av'anc'ig'at
avanc'ig av'anc'ig
avanc'ig'it av'anc'ig'it
avanc'int av'anc'int
avanc'manier av'anc'manier avanc'mani'er
avanc'ont av'anc'ont
avan'gard'aĵ a'vang'ard'aĵ
avan'gard a'van'gard a'vang'ard
avan'gard'ism a'vang'ard'ism
avan'posten avan'po'sten avan'post'en
avantaĝ'ad a'vant'aĝ'ad av'ant'aĝ'ad
avantaĝ av'ant'aĝ a'vant'aĝ
avantaĝ'eg a'vant'aĝ'eg av'ant'aĝ'eg
avantaĝ'ul av'ant'aĝ'ul a'vant'aĝ'ul
avan'ul a'van'ul av'a'nul av'an'ul
avar'aĉ a'var'aĉ av'ar'aĉ
avar'ad a'var'ad av'a'rad
avar av'ar a'var
avar'ec av'ar'ec a'var'ec
avar'e'gas av'are'gas avar'eg'as av'ar'eg'as
avar'eg av'ar'eg av'a'reg
avar'eg'ec av'a'reg'ec av'ar'eg'ec
av'a'regul avar'eg'ul av'ar'eg'ul
avar'em av'a'rem a'var'em av'ar'em
avar'ĝoj'aĉ a'var'ĝoj'aĉ av'ar'ĝoj'aĉ
avar'ul'aĉ avar'u'laĉ av'a'rul'aĉ
avar'ul av'a'rul av'ar'ul a'var'ul
avar'ul'in avar'u'lin av'a'rul'in
avar'vort a'var'vort
avatar av'a'tar a'vat'ar av'at'ar
avel'arb av'el'arb
a'velar'bet avel'arb'et av'el'arb'et
avel'arbust'ar avel'arb'us'tar av'el'arb'us'tar
avel'arbust a'velar'bust
avel av'el a'vel
avel'branĉ av'el'branĉ
avel'et'arb'ar'et a'vel'et'arb'ar'et
avel'glir a'vel'glir
avel'kolor avel'kol'or a'vel'kolor a'velk'ol'or
avel'koril a'velk'or'il av'el'kor'il
avel'o'krem avel'okr'em av'e'lokr'em av'e'lok'rem
avel'romp'il avel'rom'pil av'el'romp'il
avel'simil avel'si'mil avel'sim'il
avel'suker'aĵ avel'su'ker'aĵ
avel'uj av'el'uj av'elu'j a'vel'uj
avel'verg av'el'verg a'vel'verg
aven'aĵ av'en'aĵ a'ven'aĵ
aven a'ven av'en a've'n
aven'bulk av'en'bulk a'ven'bulk
aven'farun a'ven'farun aven'fa'run aven'far'u'n
aven'flok av'en'flok a'ven'flok
aven'ĝerm av'en'ĝerm a'ven'ĝerm
aven'grajn aven'graj'n
aven'gri a'ven'gri av'en'gri
aven'kaĉ av'en'kaĉ a'venk'aĉ a'ven'kaĉ
aven'kamp a'ven'kamp
aven'kest a'venk'est av'en'kest
aven'manĝ av'en'manĝ
aven'o'gri aven'ogr'i a'ven'ogr'i
aven'pajl a'ven'pajl
aven'pan av'en'pan a'ven'pan
aven'rikolt av'en'rikolt a'ven'rikolt
aven'sak'et av'en'sak'et
aven'sup a'ven'sup av'en'sup
aventin aven'tin a'ven'tin a'vent'in av'ent'in
aventur'aĉ aven'tur'aĉ a'vent'ur'aĉ av'ent'ur'aĉ
aventur'ad'ant aventur'a'dant aven'tur'ad'ant
aventur'ad aven'tur'ad av'ent'ur'ad a'vent'ur'ad
aventur'aĵ aven'tur'aĵ a'vent'ur'aĵ av'ent'ur'aĵ
aventur'am aven'tur'am av'ent'ur'am a'vent'ur'am
aventur'ant aven'tur'ant
aventur aven'tur a'vent'ur av'ent'ur a'ven'tur
aventur'ec aven'tur'ec
aventur'eg aven'tur'eg
aventur'em aven'tur'em
aventur'em'ul aven'tur'em'ul
aventur'et aven'tur'et
aventurin aventur'in aven'tur'in a'vent'urin
aventur'ism aven'turism
aven'turist aventur'ist
aven'turist'in aventur'ist'in
aventur'o'plen aventur'op'len aven'tur'op'len a'vent'ur'op'len av'ent'ur'op'len
aventur'park aven'turp'ark
aventur'plen aven'turp'len a'vent'ur'plen
aventur'rakont aven'tur'rakont a'vent'ur'rakont
aventur'riĉ aven'tur'riĉ av'ent'ur'riĉ a'vent'ur'riĉ
aventur'roman aven'tur'roman aventur'roma'n
aventur'ul aven'tur'ul av'ent'ur'ul a'vent'ur'ul
aventur'um aven'tur'um av'ent'ur'um a'vent'ur'um
aventur'verk'ist aventur'ver'kist aven'tur'verk'ist a'vent'ur'verk'ist
avenu av'enu aven'u av'en'u a'ven'u
aven'uj avenu'j av'enu'j a'ven'uj
averaĝ a'ver'aĝ av'er'aĝ av'e'raĝ
averaĝ'ul av'er'aĝ'ul a'ver'aĝ'ul av'e'raĝ'ul
averi av'eri av'er'i a'ver'i
averi'int av'eri'int a'ver'i'int
averi'ul av'eri'ul
avern av'er'n a'ver'n
avero av'e'ro av'er'o a've'ro a'ver'o
avers a'vers
avers'ig a'vers'ig
avert'ad a'vert'ad
avert'afiŝ a'vert'afiŝ avert'a'fiŝ a'ver'ta'fiŝ
avert'ant a'vert'ant
avert'aspekt avert'as'pekt avert'a'spekt
avert'at a'vert'at
avert a'vert
avert'eg a'vert'eg a'ver'teg av'er'teg
avert'em a'ver'tem a'vert'em av'er'tem
avert'iĝ a'vertiĝ a'vert'iĝ
a'vertig'int avert'ig'int a'vert'ig'int
avert'il a'vert'il
avert'int a'vert'int av'er'tint
avert'it a'ver'tit a'vert'it av'er'tit
avert'lanĉ'ist a'vert'lanĉ'ist
avert'lum a'vert'lum
avert'o'bat avert'ob'at a'vert'ob'at
avert'okr'i avert'o'kri a'vert'okr'i
avert'o'mesaĝ avert'om'e'saĝ avert'o'mes'aĝ a'vert'om'e'saĝ
avert'o'signal avert'o'sign'al avert'os'ig'n'al a'vert'os'ig'n'al
avert'o'sign avert'os'ig'n a'vert'os'ig'n
avert'ot a'vert'ot a'ver'tot av'er'tot
avert'parol a'vert'parol avert'par'ol avert'pa'rol
avert'signal a'vert'signal avert'sign'al
avert'sign a'vert'sign a'ver'ts'ig'n av'er'ts'ig'n
avert'ul a'ver'tul av'er'tul a'vert'ul
avest a'vest av'est
av'et a'vet
aviad'arme avi'ad'arme aviad'arm'e avi'a'darm'e
aviad'art avi'ad'art
aviad avi'ad
aviad'bilet aviad'bil'et avi'ad'bilet
aviad'em avi'ad'em
aviad'fort avi'ad'fort
aviad'haven aviad'hav'en avi'ad'haven
aviad'histori aviad'his'tori aviad'hist'or'i
aviad'il'akcident avi'ad'il'akcident
aviad'il'an'ar aviad'i'lan'ar avi'ad'il'an'ar
aviad'il'ar avi'ad'il'ar
aviad'il avi'ad'il avi'a'dil
aviad'il'baz avi'ad'il'baz
aviad'il'bilet avi'ad'il'bilet
aviad'il'eg avi'a'dil'eg avi'ad'il'eg
aviad'il'ej avi'ad'il'ej
aviad'il'et avi'ad'il'et
aviad'il'fabrik'ist avi'ad'il'fabrik'ist
aviad'il'flug avi'ad'il'flug
aviad'il'ist aviad'i'list avi'ad'il'ist
aviad'il'kajut avi'ad'il'kajut
aviad'il'kompani aviad'il'kompan'i avi'ad'il'kompani
aviad'il'konstru avi'ad'il'konstru
aviad'il'model avi'ad'il'model
aviad'il'motor avi'ad'il'motor
aviad'il'pilot avi'ad'il'pilot
aviad'il'plane avi'ad'il'plane aviad'il'plan'e
aviad'il'port avi'ad'il'port
aviad'il'rab'ist avi'ad'il'rab'ist
aviad'il'seri avi'ad'il'seri
aviad'il'ŝip avi'a'dil'ŝip avi'ad'il'ŝip
aviad'il'ŝtel avi'ad'il'ŝtel
aviad'il'vetur'ant aviad'il've'tur'ant
aviad'il'voj avi'a'dil'voj avi'ad'il'voj
aviad'industri aviad'indus'tri aviad'in'du'stri aviad'ind'u'stri
aviad'ist avi'a'dist
aviad'kompani aviad'kompan'i avi'ad'kompani aviad'kom'pan'i
aviad'maŝin aviad'maŝ'in avi'ad'maŝin
aviad'ministeri aviad'min'ist'eri aviad'mini'ster'i
aviad'sekci aviad'sekc'i avi'ad'sekci aviad'sek'ci
aviad'ŝip avi'ad'ŝip
aviad'spert'ul avi'ad'spert'ul
avi av'i a'vi
avicen av'ic'en a'vic'en
aviceni avicen'i av'ic'en'i a'vic'en'i
avid'aĉ av'id'aĉ a'vid'aĉ
avid'ad a'vid'ad
avid'aĵ a'vid'aĵ
avid'ant avi'dant a'vid'ant
avi'dat avid'at a'vid'at
avid av'id a'vid
avi'dec avid'ec a'vid'ec av'id'ec
a'vide'gem avid'eg'em avi'de'gem
avid'em av'id'em a'vid'em
avid'iĝ av'id'iĝ a'vid'iĝ
avid'impet a'vid'impet
avid'it av'id'it a'vid'it
avid'mien a'vid'mien av'id'mien
avid'soif av'id'soif a'vid'soif
avid'ul a'vid'ul av'id'ul
avi'ist a'vi'ist av'i'ist
avikulari avi'kul'ari avi'kul'ar'i
av'in'aĉ avi'n'aĉ a'vin'aĉ
av'in a'vin avi'n
avi'net av'in'et a'vin'et
avi'nj a'vin'j av'in'j
avi'o'konekt avi'ok'on'ekt
avi'ok'ure'j avi'o'kur'ej av'io'kur'ej
avi'o'pilot avi'opi'lot avi'o'pil'ot
avis av'is
avitaminoz a'vitamin'oz avi'tam'in'oz
avi'trafik avi'traf'ik a'vitr'a'fik
aviz'ant a'viz'ant
aviz av'iz a'viz
aviz'it a'vizit a'viz'it
aviz'o'tabul avi'zo'tabul aviz'ot'a'bul
aviz'tabul aviz'ta'bul
avocet av'o'cet
avokad'arb av'o'kad'arb a'vok'ad'arb
avokad av'o'kad av'ok'ad a'vok'ad
avokad'kaĉ a'vok'ad'kaĉ av'o'kad'kaĉ
avokad'uj a'vok'ad'uj av'ok'ad'uj av'o'kad'uj
aza az'a
aza'bicikl az'abi'cikl aza'bi'cikl
azale az'ale aza'le az'al'e
azar az'ar
azarol aza'rol azar'ol az'ar'ol
azel'at az'e'lat az'el'at
azel az'el
azen'aĉ az'en'aĉ a'zen'aĉ
azen'aĵ a'zen'aĵ az'en'aĵ
azen'ant az'enant
azen'ar a'zen'ar az'en'ar
azen a'zen az'en a'ze'n
azen'blek a'zen'blek
azen'ĉar a'zen'ĉar az'en'ĉar
azen'dors az'en'dors
azen'ec az'en'ec a'zen'ec
azen'eg az'en'eg az'e'neg a'zen'eg
azen'ej a'zen'ej az'en'ej
azen'et a'zen'et az'en'et az'e'net
azen'febr az'en'febr
azen'fel a'zen'fel az'en'fel
azen'greg a'zen'greg
azen'id a'zen'id az'en'id
azen'id'et a'zen'id'et
azen'ig az'en'ig a'zen'ig
azen'iĝ a'zen'iĝ az'en'iĝ
azen'ig'it az'en'ig'it
azen'in az'en'in a'zen'in
azen'ist a'zen'ist az'en'ist
azen'kap a'zen'kap az'en'kap
azen'kard a'zen'kard
azen'konduk'ant az'en'konduk'ant
azen'mens'ul az'en'mens'ul
azen'orel az'en'orel az'e'nor'el
azen'pel'ist az'en'pel'ist
azen'pied az'en'pied a'zen'pied
azen'pont az'en'pont a'zen'pont
azen'reĝ az'en'reĝ a'zen'reĝ
az'enu'leg azen'u'leg azen'ul'eg az'e'nul'eg
azen'viand az'envi'and a'zen'viand azen'vi'and
azen'vost a'zen'vost az'en'vost
azeotrop az'e'o'trop
azi'an az'ia'n
azi'an'in az'ia'ni'n
az'ia'oceani azi'a'oceani azi'a'ocean'i
azi az'i
azid az'id
azid'e'ven azi'dev'en az'ide'ven azi'de'ven
azidotimidin azid'ot'imid'in azid'o'timid'in az'id'ot'imid'in
azi'ism az'i'ism
azil az'il
azil'don azil'do'n az'il'don
azil'ej az'il'ej azi'le'j az'ile'j
azil'ekzamen'ad azil'ekz'a'menad azil'ekz'amen'ad
azil'hejm az'il'hejm
azil'leĝ az'il'leĝ
azil'op'et'ant azil'o'pet'ant
azil'o'serĉ'ant azil'os'er'ĉant
azil'permes azil'per'mes
azil'pet az'il'pet
azil'politik azil'poli'tik
azil'rifuz'it azil'rif'uz'it
azil'ser'ĉant azil'serĉ'ant
azil'ter az'il'ter
azil'ul azi'lul az'il'ul
azimen a'zim'en
azimut azi'mut az'i'mut a'zim'ut
azi'o'fobi'e'mul azi'o'fobi'em'ul
azo az'o a'zo
azo'benzen azo'ben'zen azo'benz'en az'obe'n'zen
azo'deriv'aĵ azo'der'iv'aĵ
azoik azo'ik a'zo'ik az'o'ik
azoksi azo'ksi az'oksi az'oks'i
azol'ac azo'lac az'ol'ac
azol az'ol
azot'acid azot'ac'id azot'a'cid azo'ta'cid
azot'at az'ot'at
azot az'ot
azot'emi az'ot'emi azo'tem'i
azotobakter azot'o'bak'ter azot'ob'akt'er
azot'uri azo'tur'i
azov az'ov
aztek'aĵ az'tek'aĵ
aztek az'tek
aztek'i'din aztek'id'in az'tek'id'in
aztek'ism az'tek'ism
azuleĥ az'ul'eĥ
baba ba'ba
babel'an ba'bel'an ba'bela'n
babel'iĝ ba'bel'iĝ
babel'ism ba'bel'ism
babel'tur ba'bel'tur ba'belt'ur
babil'aĉ'ad ba'bil'aĉ'ad
babil'a'ĉant babil'aĉ'ant
babil'aĉ ba'bil'aĉ ba'bi'laĉ
babil'ad'aĉ ba'bil'ad'aĉ ba'bi'lad'aĉ
babil'a'dant babil'ad'ant
babil'ad ba'bi'lad ba'bil'ad
babil'ad'hor ba'bil'ad'hor
babil'ad'int ba'bil'ad'int
babil'ad'tem ba'bil'ad'tem ba'bi'lad'tem
babil'aĵ ba'bil'aĵ
babil'ant ba'bi'lant ba'bil'ant
babil ba'bil
babil'bek ba'bil'bek
babil'blek ba'bil'blek
babil'bru ba'bil'bru
babil'buŝ ba'bil'buŝ
babil'ĉambr ba'bil'ĉambr
babil'ec ba'bil'ec
babil'ej ba'bil'ej
babil'em ba'bi'lem ba'bil'em
babil'em'ec ba'bil'em'ec
babil'em'ig ba'bil'em'ig
babil'em'ul ba'bil'em'ul
babil'em'ul'in babil'e'mul'in
babil'et ba'bilet ba'bil'et
babil'frenez ba'bil'frenez
babil'ig ba'bi'lig ba'bil'ig
babil'il ba'bi'lil ba'bil'il
babil'inklin babil'in'klin ba'bi'link'lin
babil'int ba'bil'int
babil'ist ba'bil'ist ba'bi'list
babil'kapabl ba'bil'kapabl
babil'kast ba'bil'kast
babil'manier ba'bil'manier babil'mani'er
babil'onan babilon'an ba'bil'onan babil'o'nan
babilon'ec babil'on'ec ba'bil'on'ec
babiloni babil'oni ba'bil'oni
babil'robot ba'bil'robot babil'ro'bot
babil'rond ba'bil'rond
babil'tabl ba'bil'tabl
babil'tem ba'bil'tem
babil'ton ba'bil'ton
babil'tromp ba'bil'tromp
babil'tru ba'bil'tru
babil'ul ba'bi'lul ba'bil'ul
babil'ul'in ba'bi'lul'in
babil'um ba'bil'um ba'bi'lum
babil'vesper babil'vesp'er
babil'zum ba'bil'zum
babirus ba'bir'us ba'bi'rus
babord'an ba'bord'an ba'bor'dan
babord ba'bord
babord'op ba'bord'op ba'bor'dop
babord'vand ba'bord'vand
babuŝ ba'buŝ
bacil bac'il
baden ba'de'n
badeni baden'i ba'de'ni
bafin baf'in ba'fin ba'fi'n
bagaĝ ba'gaĝ
bagaĝ'ej ba'gaĝ'ej
bagaĝ'etiked ba'gaĝ'etiked bagaĝ'etik'ed
bagaĝ'ident'ig'il bagaĝ'i'dent'ig'il
bagaĝ'o'ĉar ba'gaĝ'o'ĉar
bagaĝ'uj ba'gaĝ'uj
bagaĝ'vagon bagaĝ'vag'on ba'gaĝ'vagon
baha'an ba'ha'an
baha'ism ba'ha'ism
bairiki ba'ir'ik'i
bajader ba'ja'der ba'jad'er ba'j'ad'er
bajkal ba'j'kal
bajonet ba'jon'et ba'j'o'net
bajonet'pik ba'jon'et'pik ba'j'o'net'pik
bajonet'sokl ba'jon'et'sokl ba'j'o'net'sokl
bajonet'vund ba'jon'et'vund ba'j'o'net'vund
bajram ba'j'ram
bajron ba'j'ro'n
ba'kad bak'ad
bakalaŭr ba'kal'aŭr bak'al'aŭr bak'a'laŭr
bakalaŭr'ec bak'a'laŭr'ec bak'al'aŭr'ec
bakalaŭr'ekzamen bakalaŭr'ekz'amen bak'a'laŭr'ekzamen
bakalaŭr'ig bak'al'aŭr'ig bak'a'laŭr'ig
bakalaŭr'iĝ bak'al'aŭr'iĝ bak'a'laŭr'iĝ
bakalaŭr'iĝ'int bak'a'laŭr'iĝ'int
bak'ant ba'kant
bakarat ba'karat
bakarat'ej ba'karate'j ba'karat'ej ba'kara'te'j
bak'argil bak'arg'il ba'karg'il
bak'at ba'kat
bak'aŭtomat bak'aŭ'tomat bak'aŭt'om'at
bak'ej ba'ke'j
bakelit bak'elit ba'kel'it
bakelit'simil bak'elit'simil
bak'forn bak'for'n
bakĥanali bak'ĥan'ali
bak'ĥan'in bakĥ'an'in
bakĥ'ant'in bak'ĥan'tin
bak'ist'ad ba'kist'ad
bak'ist ba'kist
bak'ist'edz'in ba'kist'edz'in
ba'kist'estr bak'ist'estr
ba'kist'in bak'ist'in ba'kis'tin
ba'kit'aĵ bak'it'aĵ
bak'it'ar bak'i'tar ba'kit'ar
ba'kit bak'it
baklav bak'lav ba'klav
bak'muld'il bak'mul'dil
bak'ont ba'kont
bak'ot ba'kot
bak'pulvor bak'pul'vor bak'pulv'or
bak'tabul bak'ta'bul
bakteri bak'teri
baktericid bakteri'cid bak'teri'cid bak'ter'icid
bakteri'klorofil bakteri'klor'o'fil
bakteri'mort'ig bak'teri'mort'ig
bakteriofaĝ bakteri'o'faĝ bak'teri'o'faĝ
bakteri'o'klorofil bakteri'o'klor'o'fil bakteri'ok'lo'ro'fil bak'teri'ok'lo'ro'fil
bakteri'olog bak'teri'olog
bakteri'ologi bakteri'olog'i
bakteri'oz bak'teri'oz
bakteri'peksi bak'teri'peksi bak'ter'ipek'si
bakteri'staz bak'teri'staz
baktri baktr'i bak'tri
bak'uj bak'u'j
bala'ad ba'la'ad bal'a'ad
bala'aĵ bal'a'aĵ ba'la'aĵ
bala'aĵ'barel bal'a'aĵ'barel
bala'aĵ'ĉar bal'a'aĵ'ĉar
bala'aĵ'ej bal'a'aĵ'ej
bala'aĵ'ist bal'a'aĵ'ist
bala'aĵ'kumul bal'a'aĵ'kumul
bala'aĵ'uj bal'a'aĵ'uj
bala'aĵ'ul'in bala'aĵ'u'lin bal'a'aĵ'ul'in
bala'ant bal'a'ant
bala'at bal'a'at
bala bal'a ba'la
balad bal'ad ba'lad
balad'et ba'lad'et bal'ad'et
balad'ind bal'ad'ind
bala'end bal'a'end
bala'et bal'a'et ba'la'et
balafon bala'fon bal'a'fon ba'laf'on
bala'i'bros bal'a'i'bros
bala'ig ba'la'ig bal'a'ig
bala'il bal'a'il ba'la'il
bala'il'baston bal'a'il'baston bala'il'bast'on
bala'il'bat bal'a'il'bat
bala'il'et bal'a'il'et
bala'il'mov bal'a'il'mov
bala'il'ritm bal'a'il'ritm
bala'il'simil bal'a'il'simil
bala'ist bal'a'ist ba'la'ist
bala'is'tin bala'ist'in bal'a'ist'in
bala'it bal'a'it ba'la'it
bala'maŝin ba'lama'ŝi'n ba'lam'a'ŝi'n bal'am'a'ŝi'n
balan bal'an ba'lan bala'n
balanc'ad ba'lanc'ad bal'anc'ad
balanc'ant bal'anc'ant ba'lanc'ant
balanc'ark ba'lanc'ark
balanc'at bal'anc'at ba'lanc'at
balanc ba'lanc bal'anc
balanc'ĉeval ba'lanc'ĉeval
balanc'ebl bal'anc'ebl ba'lanc'ebl
balanc'eg ba'lanc'eg bal'anc'eg
balancel balanc'el balan'cel bala'n'cel ba'lanc'el bal'anc'el
balanc'em bal'anc'em ba'lanc'em
balanc'et'ant balan'cet'ant bala'n'cet'ant ba'lanc'et'ant
balanc'et balan'cet ba'lanc'et bala'n'cet
balanc'fal ba'lanc'fal
balancier balan'ci'er bala'n'ci'er
balanc'iĝ'ad ba'lanc'iĝ'ad
balanc'iĝ'ant ba'lanc'iĝ'ant
balanc'iĝ ba'lanc'iĝ
balanc'ig bal'anc'ig ba'lanc'ig
balanc'iĝ'em balan'ci'ĝem ba'lanc'iĝ'em bala'n'ci'ĝem
balanc'iĝ'et balan'ci'ĝet bala'n'ci'ĝet ba'lanc'iĝ'et
balanc'iĝ'int ba'lanc'iĝ'int
balanc'il ba'lanc'il bal'anc'il
balanc'int ba'lanc'int
balanc'ir'ant balan'cir'ant bala'n'cir'ant
balan'cir balanc'ir bala'n'cir ba'lanc'ir bal'anc'ir
balan'cist balanc'ist bala'n'cist ba'lanc'ist
balan'cit balanc'it bala'n'cit ba'lanc'it
balanc'o'seĝ balanc'os'eĝ bal'anc'os'eĝ ba'lanc'os'eĝ
balanc'paŝ bal'anc'paŝ ba'lanc'paŝ
balanc'seĝ ba'lanc'seĝ bal'anc'seĝ
balanc'tabul ba'lanc'tabul
balan'it bala'nit bal'an'it ba'lan'it
balantid bal'ant'id ba'lant'id
balantid'oz bal'anti'doz ba'lant'id'oz
balast'akv'uj ba'last'akv'uj
balast ba'last
balast'ig ba'las'tig ba'last'ig bal'as'tig
balast'ism ba'last'ism
balat bal'at ba'lat
balaton bala'ton balat'on bal'ato'n ba'lat'on
bala'vost bal'av'ost ba'lav'ost
balbut'ad bal'but'ad
balbut'aĵ bal'but'aĵ
balbut'at bal'but'at
balbut bal'but
balbut'blek bal'but'blek
balbut'ec bal'but'ec
balbut'em bal'but'em
balbut'et bal'but'et
balbut'flus'trad balbut'flustr'ad
balbut'ig bal'bu'tig bal'but'ig
bal'butil balbut'il
balbut'it bal'bu'tit bal'but'it
balbut'ont bal'but'ont
balbut'ul bal'bu'tul bal'but'ul
baldaken bal'dak'en
baldaken'lit bal'dak'en'lit
baldaken'o'hav bal'dak'en'o'hav
baldaŭ bal'daŭ
baldaŭ'eg bal'daŭ'eg
baldaŭ'et bal'daŭ'et
baldaŭ'iĝ bal'daŭ'iĝ
balduen bal'du'en
baldur bal'dur
balear ba'le'ar bal'e'ar
balear'ism bal'e'a'rism
bal'ej ba'le'j
balen'aĵ bal'en'aĵ
balen'am bal'en'am
balen'ar ba'len'ar bal'en'ar
balen bal'en ba'len
balen'blank bal'en'blank
balen'ĉas'ad bal'en'ĉas'ad
balen'ed bal'en'ed ba'len'ed
balen'eg bal'en'eg
balen'ekspozici balen'eks'pozici
balen'fal bal'en'fal
balen'gras bal'en'gras
balen'id bal'en'id ba'len'id
balen'ist bal'en'ist
balen'kadavr bal'en'kadavr
balen'kapt'ad bal'en'kapt'ad
balen'kap'ul bal'en'kap'ul
balen'lamen bal'en'lam'en
balen'od'ent balen'o'dent bal'en'od'ent
balen'ole bal'en'ol'e
balenopter balen'opt'er bal'en'opt'er ba'len'opt'er
balenopter'ed balen'op'tered balen'opt'er'ed
balen'ost bal'en'ost
balen'simil ba'lens'i'mil
balen'ŝip bal'en'ŝip
balen'skelet ba'lens'kel'et
balen'vertebr balen'vert'ebr
balen'viand bal'envi'and
balet bal'et ba'let
balet'danc'ist balet'dan'cist
balet'ist bal'et'ist
balet'ist'in bal'et'ist'in
balet'jup bal'et'jup
balet'kompani balet'kompan'i
balet'o'mani balet'oman'i bal'e'toman'i
balet'ul bal'et'ul
balet'vest bal'et'vest
balg'o'blov'il bal'go'blov'il
bali bal'i ba'li
balist ba'list bal'ist
bali'stik balist'ik ba'list'ik
balkan bal'kan
balkani balkan'i bal'kan'i
balkaŝ bal'kaŝ
balkon'aĵ bal'kon'aĵ
balkon bal'kon
balkon'balustrad balkon'balustr'ad balkon'bal'us'trad balkon'ba'lustr'ad
balkon'et bal'kon'et bal'ko'net
balkon'krad bal'konk'rad
balkon'pord bal'kon'pord
balkon'simil bal'kon'simil
bal'kostum bal'kost'um
bal'mantel bal'mant'el
bal'mastr'in bal'mast'rin
bal'muzik bal'muz'ik
balon bal'on ba'lo'n
balon'efik bal'on'efik balon'e'fik
balon'em'ul bal'on'em'ul
balon'et bal'on'et bal'o'net
balon'farad bal'on'farad
balon'fest bal'on'fest
balon'form bal'on'form
balot'abstin bal'ot'abstin ba'lot'abstin
balot'ad bal'ot'ad ba'lot'ad
balot'ad'ej ba'lot'ad'ej bal'o'tade'j
balot'ad'procez ba'lot'ad'procez
balot'ant'ar bal'ot'ant'ar
balot'ant ba'lot'ant bal'ot'ant
balot'anti'n balot'ant'in
balot bal'ot ba'lot
balot'barometr balot'bar'o'metr
balot'batal'ant balot'ba'talant
balot'batal balot'bat'al bal'ot'batal
balot'bojkot bal'ot'bojkot
balot'centr bal'ot'centr
balot'distrikt balot'di'strikt balot'distr'ikt
balote balot'e ba'lot'e bal'ot'e
balote'j balot'ej ba'lot'ej bal'ot'ej
balot'elekt balote'lekt
balote'mul'in balot'em'ul'in bal'o'tem'ul'in
balot'estr'in balote'stri'n
balot'fals'ad bal'ot'fals'ad
balot'faz bal'ot'faz
balot'fraŭd bal'ot'fraŭd balot'fr'aŭd
balot'gajn ba'lot'gajn
balot'ig'at bal'ot'ig'at
balot'iĝ ba'lot'iĝ bal'ot'iĝ
balot'il bal'ot'il ba'lot'il
balot'il'uj bal'ot'il'uj
balot'int bal'o'tint bal'ot'int
balot'it ba'lot'it bal'ot'it
balot'kabal balot'kab'al bal'ot'kabal
balot'kampanj balot'kampan'j balot'kam'pa'nj balot'kamp'an'j
balot'kart bal'ot'kart
balot'kest bal'ot'kest
balot'koalici balot'koal'ic'i balot'ko'alic'i balot'ko'a'lici
balot'komision balot'komi'sion balot'komisi'on balot'ko'misi'on
balot'kontrol balot'kont'rol balot'kon'trol balot'kontr'ol
balot'leĝ ba'lot'leĝ bal'ot'leĝ
balot'liber bal'ot'liber
balot'list bal'ot'list
balot'manier balot'mani'er bal'ot'manier
balot'metod bal'ot'metod ba'lot'metod
balot'o'kampanj balot'o'kampan'j balot'ok'am'pa'nj balot'o'kamp'an'j
balot'ont bal'ot'ont ba'lot'ont
balot'o'sistem balot'os'ist'em bal'ot'os'ist'em
balot'os'pec balot'o'spec ba'lot'os'pec bal'ot'os'pec
balot'o'strategi balot'o'strateg'i balot'ostr'at'eg'i balot'ost'rat'eg'i balot'o'strat'eg'i
balot'ot bal'ot'ot ba'lot'ot bal'o'tot
balot'paper bal'ot'paper
balot'part bal'ot'part
balot'partner balot'part'ner
balot'period bal'ot'period
balot'potencial balot'potenc'ial bal'ot'potencial
balot'premi balot'prem'i bal'ot'premi
balot'procez ba'lot'procez bal'ot'procez
balot'prognoz bal'ot'prognoz balot'pro'gnoz
balot'program bal'ot'program balot'pro'gram
balot'propagand balot'propag'and
balot'proporci balot'pro'porci balot'prop'or'ci
balot'protokol balot'proto'kol balot'prot'ok'ol
balot'rajt bal'o'trajt bal'ot'rajt
balot'rajt'ig bal'o'trajt'ig
balot'rajt'ul bal'o'trajt'ul
balot'region balot'regi'on bal'ot'region
balot'regul bal'ot'regul
balot'rezult bal'ot'rezult ba'lot'rezult
balot'rond bal'ot'rond
balot'sekci balot'sekc'i bal'ot'sekci
balot'sistem bal'ot'sistem
balot'sukces bal'ot'sukces ba'lot'sukces
balot'uj bal'ot'uj ba'lot'uj bal'o'tuj
balot'venk bal'ot'venk ba'lot'venk
balot'vic bal'ot'vic ba'lot'vic
balot'voĉ bal'ot'voĉ ba'lot'voĉ
bal'salon bal'sal'on
bal'salon'eg bal'sal'oneg
bal'surtut bal'sur'tut
baltazar balt'azar
balte balt'e bal'te
baltimor bal'timor balt'i'mor
balt'orient bal'tori'ent
bal'tualet balt'u'al'et
balustrad balustr'ad ba'lustr'ad bal'us'trad
balustrad'et balustr'ad'et bal'us'trad'et ba'lustr'ad'et
balustr ba'lustr
balzam'ad balz'am'ad
balzam'ant balz'a'mant balz'am'ant
balzam'at balz'am'at
balzam balz'am
balzam'ig balz'am'ig
balzamin'ac balz'a'minac balzam'in'ac balz'amin'ac
balzamin balzam'in balz'amin balz'ami'n
balzam'int balz'am'int
balzam'ist balz'am'ist
balzamit balzam'it balz'am'it
balzam'o'gut balz'am'o'gut
balzam'o'herb balz'am'o'herb
balzam'uj balz'am'uj
balzam'um'ant balz'am'um'ant
balzam'um balz'am'um
bambu'aspekt bambu'as'pekt bambu'a'spekt
bambu'o'lanc bambu'ol'anc
ban'ad ba'n'ad
ban'akv ba'n'akv
banal'aĵ ban'al'aĵ
banal'aĵ'et ban'al'aĵ'et
banal'aspekt banal'a'spekt ban'al'aspekt
banal ban'al
banal'dir'aĵ ban'al'dir'aĵ ban'ald'ir'aĵ
banal'eg'aĵ ban'a'leg'aĵ
banal'ig'ad ban'a'lig'ad ban'al'ig'ad
banal'ig ban'al'ig
banal'iĝ ban'al'iĝ
banal'iĝ'int ban'al'iĝ'int
banal'ig'it ban'a'lig'it ban'al'ig'it
banal'ul ban'a'lul ban'al'ul
banan'aspekt ban'anas'pekt banan'a'spekt
banan ban'an ba'nan
banan'bed ban'an'bed ba'nan'bed
banan'diktatur banan'diktat'ur banan'dikt'at'ur
banan'et ban'anet ba'nan'et
banan'foli ban'an'foli banan'fol'i
banan'frukt ban'an'frukt
banan'kompani ban'an'kompani banan'kompan'i
banan'muŝ ba'nan'muŝ ban'an'muŝ
banan'ŝel ba'nan'ŝel ban'an'ŝel
banan'skatol banan'skat'ol
ban'anten'ej banan'ten'ej ban'ant'en'ej
banan'uj ban'an'uj ba'nan'uj
banaras ban'aras
ban ba'n
ban'basen ban'bas'en ban'ba'sen
ban'bol'ig'it ban'bo'lig'it
ban'bros ba'n'bros
ban'ĉap ba'n'ĉap
ban'ĉel ba'n'ĉel
bandaĝ'ad band'aĝ'ad
bandaĝ'ant band'aĝ'ant
bandaĝ band'aĝ
bandaĝ'ej band'aĝ'ej
bandaĝ'ot band'aĝ'ot
bandaĝ'uj band'aĝ'uj ban'da'ĝu'j
ban'dan band'an
banderil ban'der'il
banderil'ist band'eri'list
banderil'par ban'der'il'par
banderol ban'der'ol band'er'ol band'e'rol
banderol'et band'e'rol'et
banderol'it band'er'ol'it ban'der'ol'it
ban'diĝit band'iĝ'it
band'ist ban'dist
bandit'ag band'i'tag ban'di'tag band'it'ag
bandit'aĵ band'it'aĵ
bandit'ar band'it'ar ban'di'tar band'i'tar
bandit band'it
bandit'ej band'it'ej ban'di'te'j
bandit'estr band'it'estr
bandit'ism band'it'ism
band'konkurs band'konk'urs band'kon'kurs
band'muzik band'muz'ik
band'o'kest ban'dok'est band'ok'est
bandolier ban'doli'er
ban'dom band'om
ban'dom'et band'om'et band'o'met
bandoni band'oni ban'don'i
bandung ban'dung band'ung
ban'ej'akci ban'e'jak'ci
ban'ej ba'ne'j
ban'ej'dom'et ban'ej'do'met
ban'et ba'net
ban'fak ba'n'fak
bangal ban'gal bang'al
bangal'or ban'gal'or
ban'gast'ej bang'as'te'j
bangi bang'i
bangi'fic bang'i'fic
bangi'ofic bang'io'fic
bangkok bang'kok
banĝul banĝ'ul
ban'histori ban'his'tori ban'hist'or'i
ban'hor ba'n'hor
ban'instal'aĵ ban'in'stal'aĵ
ban'is'tin ba'nis'tin ban'ist'in
ban'it ba'nit
banjan ban'ja'n ba'nj'an
ban'kaban ban'kab'an bank'a'ban
ban'kad bank'ad
bank'afer ban'kaf'er bank'a'fer
bank'aktiv ban'kakt'iv bank'akt'iv
ban'kalson bank'al'son ban'kal'son
ban'kart bank'art
bank'asign bank'a'sign ban'kas'ig'n
bank'atak bank'a'tak
bank'aŭtomat bank'aŭ'tomat
ban'kav'ej bank'av'ej
bank'bilet bank'bil'et
bank'direktor bank'di'rektor bank'direkt'or
banked'an bank'e'dan bank'eda'n ban'ke'dan
banked'ant bank'e'dant
banked'bal bank'ed'bal
banked bank'ed
banked'bulk bank'ed'bulk
banked'ej ban'ke'dej bank'e'dej bank'ed'ej
banked'et bank'ed'et
banked'hal bank'ed'hal
banked'ig bank'ed'ig ban'ke'dig bank'e'dig
banked'o'ĉambr ban'ke'do'ĉambr bank'ed'o'ĉambr
banked'o'hal bank'ed'o'hal ban'ke'do'hal
bank'ej ban'ke'j ba'n'ke'j
bank'entrepren bank'entre'pren ban'kent're'pren bank'ent're'pren
bank'fili bank'fil'i
bank'financ'ad bank'fin'anc'ad
bankier'ej bank'ie're'j ban'kie're'j
bankier'famili bankier'fa'mili
bank'indik bank'in'dik bank'ind'ik ban'kin'dik
bank'ist'ar ban'kist'ar bank'i'star
bank'ist ban'kist
bank'ist'fil'in ban'kist'fil'in bank'ist'fili'n
ban'kist'in bank'ist'in
bankiz bank'iz
bank'izer bankiz'er
bank'kapital bank'kap'ital bank'kap'it'al
bank'komerc bank'kom'erc
bank'kont'o'numer bank'kon'ton'um'er
bank'kontrol'ad bank'kon'tro'lad bank'kont'rol'ad bank'kontr'ol'ad
bank'kredit bank'kred'it
bank'li'bret bank'libr'et
bank'merkat bank'mer'kat
bank'model bank'mod'el
bank'not ban'knot
bank'o'ĉek ban'koĉ'ek
bank'ofic'ej bank'o'fic'ej ban'ko'fic'ej
bank'ofic'ist ban'ko'fic'ist bank'o'fi'cist
bank'ofic'ist'in bank'o'fi'cistin
ban'ko'firm bank'o'firm ba'n'ko'firm
ban'ko'giĉet bank'o'giĉet ba'n'ko'giĉet
ban'ko'grup bank'o'grup
bankok'aj'er bank'o'kajer bank'ok'aj'er
bankok'art bank'o'kart bank'ok'art
bankok bank'ok ban'kok ba'n'kok
bankok'od bank'ok'od ban'kok'od bank'o'kod
bankok'ont bank'o'kont
bankok'ost ban'kok'ost bank'o'kost bank'ok'ost
bank'o'kredit bank'o'kred'it ban'kokr'ed'it bank'okr'ed'it
bankok'riz bank'o'kriz bank'okr'iz ban'kokr'iz
ban'koloni bank'ol'oni ban'kol'oni ban'kolon'i
bank'om'al'plen'ig bank'o'mal'plen'ig
bank'om'astr bank'o'mastr
bank'o'sistem bank'os'ist'em ban'kos'ist'em
ban'kostum bank'ost'um ban'kost'um
bank'paper bank'pap'er
bank'preskrib bank'pre'skrib bank'pres'krib
bank'pur'ig'ist bank'pur'i'gist
ban'krab bank'rab
bank'rab'ist ban'krab'ist
bank'rilat ban'kril'at
bankrot'aranĝ bank'rota'ranĝ
bankrot bank'rot
bankrot'ig bank'rot'ig
bankrot'iĝ bank'rot'iĝ
bankrot'ig'it bank'rot'ig'it
bankrot'iĝ'ont bank'rot'iĝ'ont
bankrot'int bank'ro'tint bank'rot'int
bankrot'ist bank'rot'ist
bankrot'ont bank'rot'ont
bankrot'ul bank'rot'ul
bank'sekci bank'sekc'i bank'sek'ci
bank'sekret bank'se'kret
bank'sektor bank'sekt'or
bank'sinjor bank'sin'jor ban'ksi'nj'or
bank'terminal bank'termin'al bank'term'in'al bank'termi'n'al
ban'kurac'ad bank'ur'ac'ad
ban'kutim bank'u'tim
ban'kuv bank'uv ba'n'kuv
ban'lav ba'n'lav
ban'lok ba'n'lok
ban'mantel ban'man'tel ban'mant'el
ban'maŝin ba'n'maŝin ban'maŝ'in
ban'o'ĉambr ba'noĉ'ambr
ban'o'kuv ba'nok'uv ban'ok'uv
ban'pantalon ban'pan'talon ban'pan'tal'on
ban'pantalon'et ban'pan'talon'et ban'pan'tal'on'et
ban'sezon ban'se'zon
ban'ŝort ba'n'ŝort
ban'stup ba'n'stup
bantam bant'am ban'tam
bant'et ban'tet
bant'ig ban'tig
bant'o'kravat bant'ok'rav'at bant'okr'av'at
bantu bant'u
ban'uj ba'nu'j
ban'ul'in ban'u'lin ba'nul'in
ban'urb'et ban'ur'bet
banus ban'us
banus'ej ban'us'ej ba'nu'se'j
banus'land ban'us'land
ban'vest ba'n'vest
ban'vetur'il ban've'tur'il
bapt'anim bapt'a'nim
bapt'an'om bapt'a'nom
bapt'atest bapt'a'test bapt'at'est
bapt'i'ĝem'ul bapt'iĝ'em'ul
bapt'infan bapt'in'fan
baptist bapt'ist
baptist'ej bapt'ist'ej
baptisteri baptist'eri bapt'ist'eri bapt'is'teri bapt'i'ster'i
bapt'nom bapt'n'om
bapt'o'donac bapt'od'on'ac bapt'o'don'ac
bapt'o'festen bapt'o'fest'en bapt'o'fe'sten
bapt'o'fili'n bapt'o'fil'in
bapt'ok'uv bapt'o'kuv
bapt'on'om bapt'o'nom
bapt'o'nom'iĝ bapt'on'om'iĝ
bapt'o'patr'in bapt'op'atri'n bapt'o'patri'n
bapt'o'sign bapt'os'ig'n
bapt'o'solen bapt'os'ole'n bapt'o'sole'n bapt'os'o'len
bapt'o'tag bapt'ot'ag
bapt'u'lin bapt'ul'in
bar'ad ba'rad
barak'aĉ bar'a'kaĉ
bar'akar barak'ar
barak ba'rak
barakt'ad bar'akt'ad
barakt'ant bar'akt'ant
barakt bar'akt
barakt'eg barak'teg bar'akt'eg
barakt'em barak'tem bar'akt'em
barakt'et barak'tet bar'akt'et
barakt'iĝ bar'akt'iĝ
barakt'ig barak'tig bar'akt'ig
barakt'ist bar'akt'ist
barakt'o'fal barak'tof'al bar'akt'o'fal
barat'an bar'at'an ba'rat'an bar'a'tan
bar'a'tanin barat'an'in
barat bar'at ba'rat
barat'de'ven barat'dev'en bar'at'de'ven
barateri barat'eri bar'a'teri bar'at'eri
barbad barb'ad
barbaden bar'baden barb'aden barbad'en
barbaden'ber bar'baden'ber barb'aden'ber barbad'en'ber
barbados barbad'os barb'ad'os
barbakan bar'bak'an barb'a'kan
barbar'aĵ bar'bar'aĵ
barbar'ar'ec barb'a'rar'ec
barbar barb'ar bar'bar
barbare barbar'e barb'are
barbar'ec barb'ar'ec
barbar'eg bar'bar'eg
barbar'estr bar'bar'estr
barbar'et barb'ar'et
barbar'hord barb'ar'hord
barbar'iĝ bar'bar'iĝ barb'ar'iĝ
barbar'in barb'ar'in bar'bari'n
barbar'ism barb'a'rism
barbar'manier barbar'mani'er
barbar'mont barb'arm'ont
barbaros barbar'os barb'ar'os bar'bar'os
barbar'popol barb'ar'popol
barbar'ul barb'ar'ul
barbed barb'ed bar'bed
barb'er bar'ber
barb'et bar'bet
bar'bet'hav barb'et'hav
barbi barb'i bar'bi
barbir'ad barbi'rad bar'bir'ad barb'ir'ad
barbir bar'bir barb'ir
barbir'ej barbi're'j barb'ir'ej
barb'it bar'bit
barbiton barbi'ton bar'bit'on barb'it'on
barbitur'aĵ barbi'tur'aĵ barb'it'ur'aĵ
barbitur'at barbi'tur'at barb'it'urat
barbitur barbi'tur bar'bit'ur barb'it'ur
barbitur'ism barbi'turism
barbitur'o'hav barbi'tur'o'hav barb'it'ur'o'hav
bar'boben barb'obe'n barb'o'ben
bar'bo'fiŝ barb'o'fiŝ
bar'bo'form barb'o'form
bar'bo'frot barb'o'frot
barb'o'haŭt bar'bo'haŭt
barb'o'hav bar'bo'hav
barb'o'hav'ul bar'bo'hav'ul
barb'ok'ovr'it barb'o'kovr'it
barb'o'kresk barb'okr'esk
barb'o'kron barb'okr'on bar'bok'ro'n
barb'o'paru barb'op'ar'u bar'bop'ar'u
bar'bop'int barb'o'pint
barb'o'plen bar'bop'len barb'op'len
barb'raz'ad bar'braz'ad
barb'ul bar'bul
bar'bul'et barb'ul'et
bar'bum'it barb'um'it barb'u'mit
barcelon'an bar'cel'onan bar'cel'o'nan bar'cel'on'an
bar'dant bard'ant
bar'dok'ant bard'ok'ant bard'o'kant
ba'reg bar'eg
bareĝ bar'eĝ ba'reĝ
bar'ej ba're'j
barejn'an ba'rejn'an bar'ej'nan
barel'aĉ ba'rel'aĉ bar'e'laĉ bar'el'aĉ
barel bar'el ba'rel
barel'bend bar'elb'end
barel'bu ba'rel'bu bar'elb'u
barel'ĉar'eg ba'rel'ĉar'eg
barel'eg ba're'leg
barel'ej ba'rel'ej bar'ele'j
barel'et bar'e'let
barel'form bar'el'form
barel'gust bar'el'gust ba'rel'gust
barelief'aĵ ba'relief'aĵ
barelief ba'relief bar'eli'ef
barel'iĝ bar'el'iĝ
barel'ist bar'el'ist bar'e'list
barel'odor bar'el'odor
barel'prez bar'el'prez
barel'ring bar'el'ring
barel'simil bar'el'simil
barel'son bar'el'son ba'rel'son
barel'tabul bar'el'tabul
barel'volb bar'el'volb
barem ba'rem bar'em
barĝ'os'tang barĝ'o'stang
bari bar'i
barier bari'er
barier'gard'ist bari'erg'ard'ist
barikad bari'kad bar'ik'ad
barikad'batal'an bari'kad'batal'an
barikad'batal bari'kad'batal
barikad'it bar'ik'ad'it
bari'karbonat bari'karbon'at bar'ikar'bon'at bari'karb'on'at
bari'laĉ bar'il'aĉ
bari'let bar'il'et
bari'lo'hav bar'il'o'hav
barion bari'on bar'ion
bari'spat bar'is'pat
barit bar'it ba'rit
bariton bari'ton barit'on bar'it'on ba'rit'on
bariton'ec bari'ton'ec barit'on'ec
bariton'ul barit'on'ul bari'ton'ul bar'it'on'ul
bark'aĉ bar'kaĉ
barkan bar'kan bark'an
barkarol bark'ar'ol
bark'et bar'ket
bar'kist bark'ist
bar'ko'form bark'o'form
barnab'an bar'nab'an bar'n'a'ban
barograf bar'o'graf
barok ba'rok bar'ok
barok'ec ba'rok'ec bar'ok'ec
barok'ism bar'ok'ism
barok'palac barok'pa'lac bar'ok'palac
barok'stil ba'rok'stil
barok'urb bar'o'kurb bar'ok'urb
barometr bar'o'metr
baron'ar bar'on'ar ba'ro'n'ar
baron bar'on ba'ro'n
baron'ec bar'on'ec
baron'ej bar'on'ej ba'ro'ne'j
baron'et bar'o'net bar'on'et ba'ro'net
baron'id'in bar'oni'din baron'i'din
baron'in bar'oni'n ba'ro'ni'n
baron'land bar'on'land
bar'tabul bart'a'bul
bar'tavol bart'av'ol bart'a'vol
bart'cetac bart'cet'ac
bart'o'cetac bart'o'cet'ac
bartolome bart'o'lome bart'ol'om'e bar'tol'om'e bart'o'lom'e
bar'trab bart'rab
bart'rabet bar'trab'et
bar'um ba'rum
barzoj bar'zo'j
ba'san bas'an
basbal bas'bal
basbal'ej bas'bal'ej
basbal'ist bas'balist bas'ba'list
basbal'lud bas'bal'lud
basbal'team bas'balte'am bas'balt'e'am
basen'akv ba'sen'akv bas'en'akv
basen ba'sen bas'en
basen'eg ba'sen'eg bas'e'neg bas'en'eg
basen'estr ba'sen'estr
basen'et ba'sen'et bas'e'net bas'en'et
baseter ba'seter bas'eter bas'e'ter
bas'german bas'ger'man
basi ba'si bas'i
basier basi'er ba'si'er
basketbal ba'sket'bal bask'et'bal
bask'et ba'sket bas'ket
ba'sket'ŝu bask'et'ŝu
baŝkir baŝ'kir
baŝkiri baŝkir'i baŝ'kir'i
bas'kord bask'ord
baskul'ad bask'ul'ad bas'kul'ad
baskul'ant bask'u'lant
baskul'aŭt bask'ul'aŭt bask'u'laŭt
baskul bask'ul bas'kul
baskul'buton bask'ul'buton bas'kul'buton
baskul'ĉerp bas'kul'ĉerp bask'ul'ĉerp
baskul'ĉerp'il bask'ul'ĉerp'il
baskul'ebl bas'kul'ebl bask'ul'ebl
baskul'fenestr bask'ul'fenestr
baskul'ig bask'ul'ig
baskul'ig'it bask'u'lig'it bask'ul'ig'it
baskul'il bask'ul'il
baskul'kamion bask'ul'kamion
baskul'lud bas'kul'lud bask'ul'lud
baskul'pont bask'ul'pont bas'kulp'ont
baskul'punkt bas'kulp'unkt bask'ul'punkt
baskul'put bask'ul'put bas'kulp'ut
baskul'ŝalt'il bask'ul'ŝalt'il
baŝlik baŝ'lik
baŝlik'o'simil baŝlik'os'i'mil baŝ'lik'os'i'mil baŝ'li'kos'i'mil
baŝo baŝ'o
bas'o'tambur bas'ot'am'bur bas'o'tam'bur
bas'tambur ba'stam'bur bast'am'bur
bastard bas'tard bast'ard
bastard'ec ba'star'dec bast'ard'ec
bastard'iĝ bast'ard'iĝ bas'tard'iĝ
bastard'in bas'tard'in bast'ard'in ba'star'din
bas'tensi bas'tens'i bast'en'si ba'sten'si
bastian bast'i'an bas'tia'n bast'ia'n
bastil ba'stil bast'il
bastion bas'tion bast'ion bas'tio'n
bastion'mur bast'ion'mur bas'tion'mur
bastion'pint bas'tion'pint bast'ion'pint
bastion'plac bast'ion'plac bas'tion'plac
bastion'tur bas'tion'tur bast'ion'tur
bast'korb'et bast'kor'bet
baston'ad bas'ton'ad bast'on'ad
baston'ant bas'ton'ant
baston'balzam bast'on'balzam baston'balz'am
baston bast'on bas'ton
baston'bat'ad bast'on'bat'ad bas'ton'bat'ad
baston'bat bast'on'bat bas'ton'bat
baston'bat'ig bast'on'bat'ig
baston'bat'it bas'ton'bat'it bast'on'bat'it
baston'buton baston'but'on bas'ton'buton bast'on'buton
baston'ĉeval bas'ton'ĉeval bast'on'ĉeval
baston'ec bast'on'ec bas'ton'ec
bast'oneg baston'eg bas'ton'eg
bast'oneg'pont baston'eg'pont
baston'en'man bast'on'en'man bas'ton'en'man
baston'esting'il bast'on'esting'il bast'o'nest'ing'il
baston'et'ar bas'ton'et'ar
baston'et'bakteri bas'ton'et'bakteri
baston'et bas'ton'et bast'o'net bast'on'et
baston'et'fasm bast'on'et'fasm bas'ton'et'fasm
baston'et'form bas'ton'et'form bast'on'et'form
baston'et'ten'il bast'on'et'ten'il bas'ton'et'ten'il
baston'far'it bas'ton'far'it bast'on'far'it
baston'fin'aĵ bast'on'fin'aĵ
baston'fin bast'on'fin bas'ton'fin
baston'form bas'ton'form bast'on'form
baston'frap'ad bast'on'frap'ad
baston'frap bast'on'frap bas'ton'frap
baston'frap'it bast'on'frap'it
baston'gum bas'tong'um bast'on'gum
baston'hav bas'ton'hav bast'on'hav
baston'iĝ bast'on'iĝ
baston'ig bas'ton'ig bast'on'ig
baston'it bast'o'nit
baston'long bas'ton'long bast'on'long
baston'marŝ'ad bast'on'marŝ'ad
baston'marŝ'ant bast'on'marŝ'ant
baston'marŝ bast'on'marŝ bas'ton'marŝ
baston'pan bast'on'pan bas'ton'pan
baston'pint bas'ton'pint bast'on'pint
baston'sving bast'on'sving bas'ton'sving
baston'ul bast'on'ul bast'o'nul bas'ton'ul
baston'valiz bast'on'valiz
baston'vir bast'on'vir bas'ton'vir
bast'o'ruband ba'stor'u'band bast'or'u'band
bas'tubj'ist bas'tub'j'ist
ba'sul bas'ul
bat'ad'ant bat'a'dant
ba'takt'ad bat'akt'ad
batal'aĉ'ist ba'tal'aĉ'ist bat'al'aĉ'ist bat'a'laĉ'ist
batal'ad bat'al'ad bat'a'lad ba'tal'ad
batal'akir batal'a'kir bat'al'akir bat'a'lak'ir
batal'aks bat'al'aks bat'a'laks
batal'am ba'talam ba'tal'am bat'al'am bat'a'lam
batal'amik ba'talam'ik batal'am'ik
batal'anser bat'al'anser batal'ans'er bat'a'lan'ser
batal'ant'ar ba'talant'ar bat'a'lant'ar
batal'ant ba'talant bat'a'lant
batal'ant'in ba'talant'in batal'anti'n
batal'aparat bat'a'lapar'at
batal'aranĝ bat'al'aranĝ
batal'aranĝ'iĝ bat'al'aranĝ'iĝ
ba'talar batal'ar bat'al'ar ba'tal'ar bat'a'lar
batal'ard bat'a'lard
batal'aren batal'ar'en batal'are'n ba'talar'en
batal'arm'il batal'ar'mil bat'alarm'il
batal'art bat'al'art
batal'aspekt batal'a'spekt bat'al'aspekt
batal'at bat'al'at bat'a'lat ba'tal'at
batal'atmosfer batal'atm'os'fer
batal'aviad'il batal'avi'ad'il
batal'avid bat'al'avid bat'a'lav'id
batal ba'tal bat'al
batal'bru bat'alb'ru bat'al'bru
batal'ĉar ba'tal'ĉar bat'al'ĉar
batal'ĉef'tem bat'al'ĉef'tem ba'tal'ĉef'tem
batal'ĉes ba'tal'ĉes bat'al'ĉes
batal'ĉeval ba'tal'ĉeval bat'al'ĉeval
batal'ĉe'valin batal'ĉeval'in
batal'danc bat'ald'anc bat'al'danc
batal'disciplin batal'discipl'in bat'ald'is'cip'lin
batal'ec ba'tal'ec bat'al'ec
batal'eg bat'a'leg
batal'ej ba'tal'ej bat'al'ej bat'ale'j
batal'ekskurs batal'eks'kurs
batal'ekspedici batal'eksped'ic'i
batal'em ba'tal'em bat'a'lem
batal'em'ul bat'ale'mul
batal'epizod bat'ale'piz'od
batal'estr bat'a'lestr
batal'et bat'a'let bat'al'et
batal'etik batal'et'ik bat'ale'tik bat'al'et'ik
batal'fervor batal'fer'vor bat'alf'er'vor
batal'form ba'tal'form
batal'fort bat'alf'ort bat'al'fort
batal'fortun batal'fort'u'n bat'al'fort'u'n
batal'frap bat'alf'rap bat'al'frap
batal'frap'il bat'al'frap'il
batal'frat bat'alf'rat
batal'front bat'al'front
batal'gas bat'alg'as ba'tal'gas
batal'ĝoj bat'al'ĝoj ba'tal'ĝoj
batal'gvid'ad bat'al'gvid'ad
batal'gvid'ant bat'al'gvid'ant
batal'hak'il bat'al'hak'il
batal'halt bat'al'halt
batal'hard'it bat'al'hard'it
batal'hav'aĵ bat'al'hav'aĵ ba'tal'hav'aĵ
batal'helikopter batal'heli'kopt'er batal'helik'opt'er
batal'helm bat'al'helm ba'tal'helm
batal'humor batal'hu'mor bat'al'humor batal'hum'or
batal'hund ba'tal'hund bat'al'hund
batal'ig'at bat'al'ig'at bat'a'lig'at
batal'ig bat'al'ig
batal'il'ar ba'tali'lar bat'alil'ar
batal'il bat'alil
batal'il'ej bat'alil'ej ba'tali'le'j
bat'alil'estr batal'il'estr batal'i'lestr
bat'alil'forĝ'ist batal'il'forĝ'ist
batal'infer bat'al'infer ba'talin'fer ba'tali'n'fer
batal'invit ba'talin'vit bat'ali'n'vit ba'tali'n'vit
batalion batal'ion bat'ali'on bat'a'lion ba'tali'on
batalion'estr batal'ion'estr bat'a'lion'estr
batal'ist bat'a'list
batal'ist'em bat'alis'tem bat'a'list'em
bat'alis'tin batal'ist'in bat'a'list'in
bat'alit batal'it
batal'kamarad bat'alka'mar'ad ba'talk'amar'ad
batal'kampanj batal'kampan'j batal'kamp'an'j
batal'kant bat'al'kant
batal'klab ba'talk'lab bat'alk'lab
batal'kok ba'talk'ok bat'alk'ok
batal'kongres batal'kon'gres
batal'kontakt batal'kon'takt batal'kont'akt ba'talk'ont'akt
batal'korn ba'talk'orn bat'alk'orn bat'al'kor'n
batal'kost bat'alk'ost ba'talk'ost
batal'kostum batal'kost'um ba'talk'ost'um
batal'kostum'it batal'kost'um'it
batal'kri bat'al'kri
batal'kronik batal'kron'ik
batal'kroz'o'ŝip bat'al'kroz'o'ŝip ba'talk'roz'o'ŝip
ba'talk'unu'lin batal'kun'ul'in
batal'kutim bat'al'kutim
batal'lert ba'tal'lert bat'al'lert
batal'lert'ec bat'al'lert'ec
batal'lini batal'lin'i bat'al'lini ba'tal'lini
batal'lok bat'al'lok ba'tal'lok
batal'lud bat'al'lud ba'tal'lud
batal'maŝin batal'maŝ'in bat'alm'a'ŝi'n
batal'merit bat'alme'rit
batal'metod bat'al'met'od bat'alm'et'od
batal'minac batal'min'ac bat'alm'in'ac
batal'misi batal'mis'i bat'alm'is'i
batal'mond bat'alm'ond
batal'mur bat'al'mur bat'alm'ur
batal'naĝ'ist bat'al'naĝ'ist
batal'nom bat'al'nom bat'aln'om
batal'operac batal'oper'ac bat'alo'per'ac
batal'ord bat'a'lord
batal'ord'ig bat'a'lord'ig
batal'plan bat'alp'lan ba'talp'lan
batal'pov ba'talp'ov bat'alp'ov
batal'poz ba'talp'oz bat'alp'oz
batal'pret bat'alp'ret ba'talp'ret bat'al'pret
batal'pret'ec bat'al'pret'ec
batal'pret'ig bat'al'pret'ig
batal'raport bat'al'raport batal'rap'ort
batal'region batal'regi'on batal'reg'ion bat'al'region
batal're'komenc bat'al're'komenc
batal'rimed bat'al'rimed batal'rim'ed
batal'robot batal'rob'ot bat'al'robot batal'ro'bot
batal'sang bat'al'sang ba'tal'sang
batal'scen bat'al'scen ba'tal'scen
batal'sign ba'tal'sign bat'al'sign
batal'sign'it bat'al'sign'it
bat'al'sin'ten batal'si'n'ten
batal'ŝip ba'tal'ŝip bat'al'ŝip
batal'ŝir'at bat'al'ŝir'at
batal'sistem ba'tal'sistem bat'al'sistem
batal'skiz bat'al'skiz
batal'son ba'tal'son bat'al'son
batal'spac bat'al'spac ba'tal'spac
batal'spektakl bat'al'spektakl
batal'spert ba'tal'spert bat'al'spert
batal'spirit bat'al'spir'it
batal'sport bat'al'sport
batal'stat ba'tal'stat bat'al'stat
batal'strategi batal'strateg'i bat'al'strat'eg'i
batal'struktur bat'al'struktur
batal'taĉment batal'taĉ'ment bat'alt'aĉ'ment
batal'tag ba'tal'tag bat'alt'ag
batal'taktik batal'takt'ik bat'alt'akt'ik
batal'tambur bat'alt'am'bur
batal'taŭg bat'al'taŭg
batal'teknik batal'te'knik bat'alte'knik
batal'teren bat'alte'ren bat'al'ter'en bat'alt'er'en
batal'trejn'ad bat'alt'rejn'ad
batal'trup ba'tal'trup
batal'tur bat'alt'ur ba'tal'tur
batal'ul'ar batal'u'lar bat'al'ul'ar
batal'ul bat'al'ul bat'a'lul ba'tal'ul
batal'ul'figur bat'al'ul'figur batal'ul'fig'ur
batal'unu ba'tal'unu bat'alun'u bat'a'lun'u
batal'urĝ bat'al'urĝ ba'tal'urĝ
batal'vest ba'tal'vest bat'al'vest
batal'vetur'il bat'al'vetur'il
batal'vic ba'tal'vic bat'al'vic
batal'vok bat'al'vok ba'tal'vok
batal'vol ba'tal'vol bat'al'vol
batal'vund'it bat'al'vund'it ba'tal'vund'it
batal'zon ba'tal'zon bat'al'zon
bat'ar ba'tar
bat'arm'il bat'ar'mil
bat'atak bat'a'tak
batat bat'at
batav bat'av
batavi bat'avi batav'i bat'av'i
bat'baston bat'bast'on bat'bas'ton
bat'eben'ig bat'e'ben'ig
bat'eg'ad ba'teg'ad
ba'teg'ant bat'eg'ant bat'e'gant
bat'eg ba'teg
bat'eg'int ba'teg'int
ba'teg'it bat'eg'it
bat'eg'son ba'teg'son
bat'em ba'tem
ba'tem'ul bat'em'ul
ba'tend bat'end
bateri ba'teri bat'eri ba'ter'i
bateri'produkt'ant bateri'pro'dukt'ant
ba'tet'ad bat'et'ad
bat'et ba'tet
bat'etend bat'et'end bat'e'tend
bat'et'iĝ ba'tet'iĝ
bat'fa'lig'it bat'fal'ig'it
bat'fer'mant bat'ferm'ant
bat'hero bat'her'o
bat'ig'ant bat'i'gant
ba'tig bat'ig
batik bat'ik ba'tik
bat'il'um bat'i'lum
ba'tint bat'int
batisfer bat'is'fer ba'tis'fer bat'i'sfer
batiskaf bat'is'kaf ba'tis'kaf
batist bat'ist
bat'it'aspekt bat'it'as'pekt bat'it'a'spekt
bat'it ba'tit
ba'tit'ec bat'it'ec
bat'lini bat'lin'i
bat'memor'ig bat'mem'or'ig
bat'mor'tig bat'mort'ig
bat'o'bru bat'ob'ru
ba'tof'rap bat'o'frap
batokrom bat'okrom bat'okr'om bat'o'krom
batolit bat'ol'it bat'o'lit ba'tol'it
batometr bat'o'metr
batometri batometr'i bat'o'metri bat'o'metr'i
baton'aspekt bat'on'aspekt bat'on'a'spekt bat'on'as'pekt
bat'o'plen bat'op'len ba'top'len
bat'ot ba'tot
bat'prem ba'tpr'em
bat'pret ba'tpr'et
bat'profund'ig bat'pro'fund'ig bat'pro'fu'n'dig
bat'provok'ant bat'pro'vok'ant bat'prov'o'kant bat'prov'ok'ant
bat'pugn bat'pug'n
bat'pur'i'gant bat'pur'ig'ant
batrak ba'trak bat'rak
batrak'o'toksin batrak'ot'oksi'n batrak'o'toks'in
bat'regal bat're'gal
bat'regal'ig bat'reg'al'ig
bat'romp ba'tromp
bat'romp'it ba'tromp'it
bat'sign ba'ts'ig'n
bat'son ba'ts'on
bat'stamp'at bat'stam'pat
bat'stamp'it bat'stam'pit
batu bat'u
batu'ist bat'u'ist
bat'ven'kit bat'venk'it
baŭhini baŭ'hin'i
baŭm'ant baŭ'mant
bav'ad ba'vad
bavar ba'var bav'ar
bav'arde'ven bavar'de'ven bav'ard'e'ven
bavari bav'ari bavar'i ba'vari
bavar'land bav'ar'land
bavar'ter bav'art'er ba'vart'er
bavar'uj bav'ar'uj ba'var'uj
bav'eg ba'veg
bavur bav'ur
baz'afin baz'a'fin
bazalt baz'alt
bazalt'ŝton baz'alt'ŝton
bazament baz'ament baz'a'ment
baz'angul baz'an'gul
bazar baz'ar
bazar'et baz'ar'et
baz'arist bazar'ist
baz'arist'in bazar'ist'in
bazar'kvartal bazar'kvar'tal bazar'kvart'al
bazar'magazen bazar'mag'azen baz'arm'ag'azen
bazar'maten baz'arm'at'en
bazar'op'lac bazar'o'plac baz'ar'op'lac
bazar'o'strat bazar'ostr'at baz'a'rostr'at
bazar'plac baz'ar'plac
bazar'prez baz'ar'prez
bazar'ret baz'ar'ret
bazar'tag baz'art'ag
bazar'ul baz'ar'ul baz'a'rul
bazar'um baz'arum
bazar'urb baz'ar'urb
bazar'vende'j bazar'vend'ej
bazar'vend'ist bazar'ven'dist
bazar'vic baz'ar'vic
baz'demokrat baz'de'mok'rat
baz'demokrati baz'demokrat'i baz'de'mok'rati
bazec baz'ec
bazedov baz'ed'ov
baz'ej ba'ze'j
bazel baz'el
baz'element bazel'e'ment bazel'em'ent
baz'en'direkt baz'end'i'rekt baz'en'dir'ekt
baz'etos baz'et'os
baz'fin baz'fi'n
baz'foli baz'fol'i
bazidi baz'id'i
bazidi'don baz'id'id'on
bazidi'form baz'id'i'form
bazidi'frukt baz'id'i'frukt
bazidi'fung baz'id'i'fung
bazidi'hav baz'id'i'hav
bazidi'micet baz'id'i'micet
bazidi'mikot baz'id'i'mikot
bazidi'mikoten bazidi'mikot'en baz'id'i'mikoten
bazidi'o'mikot bazidi'om'ik'ot baz'idiom'ik'ot baz'id'iom'ik'ot
bazidi'spor baz'id'is'por
bazidi'uj baz'id'iu'j
bazik baz'ik
bazili'an baz'i'lian baz'ili'an
bazilik baz'i'lik
baz'magazen baz'mag'azen
baz'mason baz'mas'on
baz'material baz'materi'al
baz'nivel baz'ni'vel
baz'nud'ig'it baz'nu'dig'it
baz'pil'kad baz'pilk'ad
baz'poent baz'po'ent
baz'princip baz'princ'ip baz'pri'n'cip
baz'produkt baz'pro'dukt
baz'tarif baz'ta'rif
baz'unu baz'u'nu
bearn'an be'ar'nan be'arn'an
beat'aĵ be'at'aĵ
beat be'at
beat'ec be'at'ec
beat'iĝ be'at'iĝ
beat'ig be'a'tig be'at'ig
beat'ig'it be'at'ig'it be'a'tig'it
beat'ig'ot beat'i'got be'at'ig'ot be'a'tig'ot
beat'ul be'at'ul be'a'tul
beat'ul'ig beat'u'lig be'a'tul'ig
beb'ej be'bej
beb'et be'bet
beb'fabrik beb'fa'brik
beb'in be'bi'n
beb'inter'ŝanĝ beb'in'ter'ŝanĝ
beb'nask beb'n'ask
beb'o'ĉar be'bo'ĉar
beb'o'ĉerk be'bo'ĉerk
be'bokaĉ be'bok'aĉ beb'o'kaĉ beb'ok'aĉ
beb'o'klap be'bok'lap beb'ok'lap
be'bol'akt beb'o'lakt beb'ol'akt
be'bol'it beb'ol'it beb'o'lit
be'bo'mod beb'o'mod beb'om'od
beb'om'ort'i'gist beb'o'mort'ig'ist beb'om'ort'ig'ist
beb'o'nest beb'on'est be'bon'est
beb'o'plan'ad be'bop'lan'ad beb'op'lan'ad
beb'o'pup be'bo'pup
beb'o'seĝ be'bos'eĝ be'bo'seĝ beb'os'eĝ
be'bosk'em beb'o'skem
beb'o'spec beb'os'pec be'bos'pec
be'bot'ol'aĵ beb'ot'ol'aĵ beb'o'tol'aĵ
beb'o'vest'aĵ beb'ov'est'aĵ
beb'ov'e'star beb'o'vest'ar beb'ov'est'ar
beb'ov'est beb'o'vest be'bov'est
beb'o'vind beb'ov'ind be'bov'ind
beb'uj be'bu'j
beb'um be'bum
beb've'star beb'vest'ar
bedaŭr'ad bed'aŭr'ad be'daŭr'ad
bedaŭr'ant bed'aŭr'ant be'daŭr'ant
bedaŭr'at be'daŭr'at bed'aŭr'at
bedaŭr'ato'n bedaŭr'a'ton bedaŭr'at'on be'daŭr'ato'n bed'aŭr'ato'n
bedaŭr bed'aŭr be'daŭr
bedaŭr'ebl bed'aŭr'ebl be'daŭr'ebl
bedaŭr'eg'at be'daŭr'eg'at bed'aŭ'reg'at
bedaŭr'eg be'daŭr'eg bed'aŭr'eg
bedaŭr'eg'ind be'daŭr'eg'ind
bedaŭr'em be'daŭr'em bed'aŭr'em
bedaŭr'esprim be'daŭr'esprim bed'aŭr'esprim
bedaŭr'et be'daŭr'et bed'aŭr'et
bedaŭr'ig bed'aŭr'ig be'daŭr'ig
bedaŭr'ig'it bed'aŭ'rig'it be'daŭr'ig'it
bedaŭr'ind'aĵ be'daŭr'ind'aĵ
bedaŭr'ind be'daŭr'ind bed'aŭr'ind
bedaŭr'ind'eg be'daŭr'ind'eg
bedaŭr'ind'ul be'daŭr'ind'ul
bedaŭr'ind'ul'in be'daŭr'ind'ul'in
bedaŭr'int bed'aŭr'int be'daŭr'int
bedaŭr'it bed'aŭr'it be'daŭ'rit be'daŭr'it
bedaŭr'o'ĝem be'daŭ'ro'ĝem bed'aŭr'o'ĝem be'daŭr'o'ĝem
bedaŭr'o'plen bedaŭr'op'len be'daŭr'op'len bed'aŭr'op'len
bedaŭr'ot bed'aŭr'ot be'daŭr'ot be'daŭ'rot
bedaŭr'ot'on bedaŭr'o'ton bed'aŭr'ot'on be'daŭr'ot'on
bedeli bed'eli be'de'li
be'do'bord bed'o'bord bed'ob'ord
bed'ok'ovr bed'o'kovr be'dok'ovr
beduen be'du'en bed'u'en
beduen'in bed'u'en'in be'du'en'in
beduen'ism bed'u'en'ism be'du'en'ism
beduen'ot'rib beduen'o'trib bed'u'e'not'rib bed'u'en'ot'rib
beduen'ŝejk bed'u'en'ŝejk be'du'en'ŝejk
beduen'stil be'du'en'stil bed'u'en'stil
beduen'trib bed'u'ent'rib
begam be'gam
begin'ej be'gine'j
begoni'ac be'go'ni'ac
begoni be'go'ni
behaviorism be'hav'io'rism
behemot be'hem'ot be'he'mot
bej be'j
bekabung be'kab'ung
bek'ad be'kad
bek'ant be'kant
bek'e'mul bek'em'ul
bekerel bek'er'el bek'e'rel be'ker'el
bek'et be'ket
bek'figur bek'fig'ur
bek'martel bek'mart'el
bek'naz bek'n'az
bek'o'baz bek'ob'az
bek'o'form be'ko'form
be'ko'hav bek'o'hav
be'kolob be'kol'ob bek'ol'ob bek'o'lob
bek'o'plen bek'op'len be'kopl'en
bek'o'rand bek'or'and
bek'o'simil bek'os'i'mil be'kos'i'mil
bek'pinĉ'il bek'pin'ĉil
bek'pren bek'pre'n
bek'radik be'krad'ik
bek'u'mant bek'um'ant
bekvadrat be'kvadrat be'kvadr'at
bela be'la bel'a
bela'bukl bel'a'bukl
be'laĉ bel'aĉ
beladon bela'don be'lad'on bel'ad'on
be'lag'ad bel'ag'ad
bela'id bel'a'id be'la'id
bela'ĵar bel'aĵ'ar
bela'mant be'lam'ant bel'am'ant
bela'mi'kin be'lami'kin bel'amik'in
bela'nim bel'anim
bela'ranĝ bel'aranĝ
bela'ranĝ'it bel'aranĝ'it
bel'ard be'lard
bel'artr'ond bel'art'rond
belarus bela'rus be'lar'us bel'ar'us
belarusi belarus'i bela'rusi bel'ar'us'i be'lar'us'i
belarus'uj bela'rus'uj bel'ar'us'uj be'lar'us'uj
bel'aspekt'aĵ bela'spekt'aĵ
bel'aspekt bela'spekt
bel'aspekt'ig'ant bela'spekt'ig'ant
bela'spekt'ig bel'aspekt'ig
bel'desegn bel'de'seg'n bel'des'eg'n
bel'e'blu bel'ebl'u be'le'blu
bel'ec'konkurs bel'ec'konk'urs bel'ec'kon'kurs
bel'ec'odor'met bel'ec'o'dor'met bel'ec'o'dorm'et
bel'ec'okr'em bel'ec'o'krem
bel'efekt bel'ef'ekt
bel'efik bel'e'fik be'le'fik
bel'eg'aĵ be'leg'aĵ
bel'eg be'leg
be'leg'iĝ bel'eg'iĝ
be'leg'it bel'eg'it
bel'eg'kolor bel'eg'kol'or
bel'eg'lum bel'e'glum
bel'eg'ornam'it bel'eg'orn'am'it
be'leg'promes bel'eg'promes
be'leg'son bel'eg'son
bel'ekster'aĵ bel'ek'ster'aĵ bel'eks'ter'aĵ
belemnit bel'em'nit be'lem'nit be'lemn'it
bel'epok be'le'pok bel'e'pok
belerofon bel'er'o'fon be'le'ro'fon
bel'etaĝ bel'et'aĝ
be'let bel'et
bel'etend'aĵ bel'e'tend'aĵ bel'et'end'aĵ
beletr'ar bel'et'rar be'let'rar
beletr'em'ul bel'et'rem'ul bel'e'trem'ul
beletr'ist bel'e'trist
beletr'ist'ik'aĵ beletr'i'stik'aĵ
beletr'ist'ik beletr'i'stik bel'e'trist'ik
beletr'ist'in bel'e'trist'in
bel'falus'ul bel'fal'us'ul
bel'fantazi bel'fant'azi
belfast bel'fast
bel'figur bel'fig'ur
bel'formul'in bel'form'ul'in
bel'fraŭl'in bel'fr'aŭl'in
belfrid bel'frid
belg'dev'en belg'de'ven
belgi belg'i
belgrad belg'rad bel'grad
bel'grajn bel'graj'n belg'raj'n
bel'gras belg'ras
bel'har'ul bel'ha'rul
bel'hero bel'her'o
be'lig'ad bel'ig'ad
bel'ig'aĵ be'lig'aĵ
bel'ig'at be'lig'at
be'lig bel'ig
bel'ig'ej be'lige'j be'lig'ej
bel'i'gist be'lig'ist bel'ig'ist
bel'ig'ist'in be'lig'ist'in
be'lig'it bel'ig'it
bel'in be'lin
bel'insul bel'in'sul be'lin'sul
be'lin'zon bel'in'zon
belis be'lis bel'is
belizar beliz'ar bel'iz'ar be'liz'ar
beliz be'liz bel'iz
bel'kolor bel'kol'or
bel'kolor'ig bel'kol'or'ig
bel'lini bel'lin'i
bel'literatur bel'liter'at'ur bel'li'terat'ur
bel'literatur'ism bel'liter'a'turism
bel'liter bel'lit'er bel'li'ter
bel'lu'dant bel'lud'ant
bel'manier bel'mani'er
belmupan bel'mu'pan
bel'muzik bel'muz'ik
bel'odor be'lod'or bel'o'dor
be'lo'ĝu be'loĝ'u bel'o'ĝu
bel'ohi'n bel'o'hin be'lo'hin
belon bel'on be'lo'n
belon'o'form bel'on'o'form be'lo'no'form
be'lord'ig bel'or'dig bel'ord'ig
bel'ornam'it bel'orn'am'it be'lorn'am'it
belorus bel'or'us bel'o'rus be'lo'rus
belorusi'an belorus'ia'n bel'o'rusi'an bel'o'rus'ia'n bel'or'us'ia'n
belorus'uj bel'o'rus'uj be'lo'rus'uj bel'or'us'uj
bel'o'stok bel'ost'ok
belot bel'ot be'lot
bel'parfum bel'par'fum
bel'parol'ant bel'pa'rol'ant
bel'parol bel'par'ol bel'pa'rol
bel'proporci bel'pro'porci bel'prop'or'ci bel'pro'por'ci
bel'rakont bel'rak'ont
bel'sezon bel'se'zon
bel'somer bel'som'er
bel'sonor bel'son'or
bel'statur bel'stat'ur
bel'taks'ad belt'aks'ad
bel'tali belt'ali bel'tal'i
belt'ip bel'tip
belt'itol bel'titol bel'tit'ol
bel'trajt belt'rajt
be'lul bel'ul
bel'ul'et bel'u'let
be'lul'in bel'ul'in
bel'ul'in'et be'lul'in'et
belveder bel've'der bel'ved'er
bel'vestiĝ bel'vest'iĝ
bel'veter bel've'ter bel'vet'er
bel'vid'ej bel'vide'j
bel'vizaĝ bel'viz'aĝ
belzebut bel'ze'but
bemeri be'mer'i
bemol be'mol
ben'a'dant ben'ad'ant
ben'ad be'n'ad
ben'aĵ be'n'aĵ
benares ben'ares be'n'ares
ben'at be'n'at
ben be'n
bend'afiŝ bend'a'fiŝ ben'da'fiŝ
bend'arkiv bend'ar'kiv bend'ark'iv
bend'fil'tril bend'filtr'il
ben'dig bend'ig
bend'o'brems ben'do'brems bend'ob'rems
bend'o'fin'aĵ ben'do'fin'aĵ
bend'ot'ru'il bend'o'tru'il ben'dot'ru'il
benedikt'an ben'edikt'an be'ne'dik'tan ben'e'dikt'an
benefic be'ne'fic ben'e'fic ben'ef'ic
beneluks ben'e'luks be'ne'luks
bengal ben'gal be'n'gal
bengal'fajr ben'gal'fajr
bengali bengal'i ben'gali ben'gal'i
bengal'land ben'gall'and
bengal'lingv ben'gal'lingv
ben'ĥan be'n'ĥan
benign ben'ig'n
benin'an ben'in'an be'nina'n ben'i'nan
benin'an'in ben'in'an'in ben'i'nan'in be'nina'ni'n
be'nit ben'it
be'nit'ec ben'it'ec
benjamen'id ben'jam'en'id ben'j'amen'id ben'j'am'en'id
benjet ben'jet be'nj'et ben'j'et
benk'ar ben'kar
ben'ket benk'et be'n'ket
benk'o'apog'il ben'ko'apog'il be'n'ko'apog'il
ben'kov'ic benk'o'vic
ben'kov'oj benk'o'voj benk'ov'oj be'n'kov'oj
ben'o'manier ben'o'mani'er
ben'o'plen ben'op'len be'no'plen
ben'plen be'n'plen
ben'preĝ be'n'preĝ
ben'sign be'n'sign
ben'tan bent'an
bent'ul ben'tul be'n'tul
benzen benz'en ben'zen be'n'zen
benzen'cikl benz'en'cikl ben'zen'cikl
benzen'simil benz'en'simil ben'zen'simil
benzidin benz'i'din benz'id'in
benzil benz'il
benzin'aŭt benz'i'naŭt benz'in'aŭt
benzin'aŭtomat benz'in'aŭtomat benzin'aŭ'tomat benzin'aŭt'om'at
benzin'barel benz'in'barel benzin'bar'el
benzin benz'in
benzin'bomb benz'in'bomb
benzin'botel benz'in'botel
benzin'ej benz'ine'j
benzin'entrepren benzin'entre'pren benzin'ent're'pren benz'ine'n'tre'pren
benzin'faktur benzin'fakt'ur benz'in'faktur
benz'influ benzin'flu
benzin'gut benz'ing'ut
benzin'kompani benzin'kompan'i ben'zink'om'pan'i benz'ink'om'pan'i
benzin'konsum benz'ink'on'sum ben'zink'on'sum
benzin'kost ben'zink'ost benz'ink'ost
benzin'lamp benz'in'lamp
benzin'motor benzin'mot'or benz'in'motor
benzin'o'aĉet'ad benz'in'o'aĉet'ad
benzin'o'benzen benzin'obe'n'zen benz'in'obe'n'zen
benzin'prez benz'in'prez
benzin'proviz benzin'prov'iz benz'in'proviz
benzin'proviz'ej benz'in'proviz'ej
benzin'pump'il benz'in'pump'il
benzin'put benz'in'put
benzin'rabat benz'in'rabat
benzin'rezerv'uj benz'in'rezerv'uj
benzin'skatol benz'in'skatol benzin'skat'ol
benzin'staci benz'in'staci
benzin'tavol benz'int'av'ol
benzin'trink'ad benz'intr'ink'ad
benzin'uj benz'in'uj
benz'inul benzin'ul benz'i'nul
benzin'um'ad benz'in'um'ad benz'i'num'ad
benzin'u'mit benzin'um'it benz'in'um'it benz'i'num'it
benzin'vapor benz'in'vapor
benzin'vende'j benzin'vend'ej benz'in'vend'ej
benzin'vend'ist benzin'ven'dist benz'in'vend'ist
benzo'at ben'zo'at benz'o'at
benzo benz'o ben'zo be'n'zo
benzodiazepin benzo'diaz'e'pin benz'od'ia'ze'pin ben'zo'diaz'e'pin
benzo'furan benz'o'furan ben'zo'furan
benzoil ben'zoil benzo'il benz'o'il be'n'zoil
benzoil'glicin benzo'il'glicin benz'o'il'glicin
benzo'karboksil benzo'kar'boks'il
benzo'kinon benzo'kin'on ben'zo'kinon benz'ok'in'on
benzol benz'ol
benzo'nitril benz'oni'tril
beograd'an be'ogr'ad'an be'ogr'a'dan be'o'grad'an
beot be'ot
beoti beot'i be'ot'i
beot'uj be'ot'uj be'o'tuj
ber'arbed ber'arb'ed ber'ar'bed
be'rar ber'ar
ber'arbust ber'ar'bust
ber'aspekt ber'a'spekt be'rasp'ekt ber'as'pekt
berber ber'ber
berberis'ac berber'is'ac ber'ber'is'ac
berberis berber'is ber'ber'is
berber'uj ber'ber'uj ber'be'ru'j
berenic ber'en'ic be'ren'ic ber'e'nic
beret be'ret ber'et
beret'hav ber'et'hav be'ret'hav
bergamot'arb ber'gam'ot'arb
bergamot ber'gam'ot
bergamot'frukt ber'gam'ot'frukt
bergamot'uj ber'gam'ot'uj
beriber ber'iber be'rib'er
beril ber'il
berili ber'ili beril'i
bering ber'ing be'ring
berkeli ber'kel'i
ber'kolekt'ad ber'ko'lekt'ad
ber'kolekt'ist ber'ko'lekt'ist
ber'konfit'aĵ ber'kon'fit'aĵ
ber'konus ber'kon'us
berlin'an ber'lin'an ber'li'nan
berlin'an'in ber'lin'an'in
berlin ber'lin
bernard'an bern'ard'an ber'nard'an bern'ar'dan
bernard'in bern'ar'din ber'nard'in bern'ard'in
bern ber'n
bernike bern'ik'e ber'ni'ke
ber'o'macer'aĵ ber'om'acer'aĵ
bertoleti bert'o'let'i ber'tol'et'i
bertrand bert'rand
ber'trov'ej ber'tro've'j bert'ro've'j
beŝamel be'ŝam'el
besarabi be'sar'abi
best'a'mant best'am'ant
best'amas best'am'as be'stam'as
best'am be'stam
best'amik best'am'ik be'stam'ik
best'am'ul be'stam'ul
best'arb'azar best'ar'bazar be'star'bazar
be'star best'ar
best'ar'ej be'star'ej best'are'j
best'butik best'but'ik
best'de'ven best'dev'en
best'dom'et best'do'met
best'eduk'ant best'ed'u'kant
best'eg be'steg
best'eg'ul be'steg'ul
best'en'ferm'ej be'sten'ferm'ej
best'fiziologi best'fiziolog'i best'fizio'log'i
best'harar best'har'ar
besti best'i
best'kolekt best'ko'lekt
best'konduk'il best'kon'duk'il
best'konserv'ej best'kon'serv'ej
best'kurac'ej best'kur'ace'j
best'kurac'ist best'kur'a'cist
best'montr'ej best'mont're'j
best'naĝ'ej best'n'aĝ'ej
best'natur best'n'a'tur best'n'at'ur
best'o'am'ant best'o'a'mant
best'obl'ek best'ob'lek best'o'blek
best'ob're'dist best'o'bred'ist
best'o'dom best'od'om
best'o'famili best'o'fa'mili be'stof'amil'i
be'stof'arm best'o'farm
best'o'farun best'o'far'u'n be'stof'ar'u'n
best'o'fel be'stof'el
best'o'figur best'o'fig'ur be'stof'ig'ur
best'o'foir be'stof'o'ir
best'ogr'as best'o'gras
best'ok'as'trist best'o'kastr'ist
best'ok'omer'cist best'o'komerc'ist
best'o'kondut best'ok'on'dut be'stok'ond'ut
best'okr'i best'o'kri
best'okul be'stok'ul best'o'kul
best'o'kurac'ist best'ok'ur'a'cist
best'ol'and be'stol'and best'o'land
be'stol'ed best'o'led
best'o'magi'ist be'stom'ag'i'ist best'om'ag'i'ist
best'o'mal'san best'om'al'san be'stom'al'san
best'o'migrad be'stomi'grad best'om'i'grad best'o'migr'ad best'om'ig'rad
best'o'montr'ej best'om'ont're'j best'o'mont're'j be'stom'ont're'j
best'on'om best'o'nom
best'o'nombr best'on'ombr
best'o'odor'aĉ best'o'o'dor'aĉ
best'o'ofer best'o'o'fer
best'o'park best'op'ark be'stop'ark
best'o'pied best'opi'ed
best'o'premi'ad best'op're'mi'ad
best'o'produkt best'op'ro'dukt
best'o'protekt'ad best'op'rot'ekt'ad
best'o'protekt'ant best'op'rot'ekt'ant
best'o'protekt best'o'prot'ekt best'op'rot'ekt
best'o'protekt'em'ul best'op'rot'ek'tem'ul
best'or'as best'o'ras be'stor'as
be'stor'eĝ best'o'reĝ
best'o'regn be'stor'eg'n
best'o'sign best'os'ig'n
best'o'simil best'os'i'mil
best'o'spec best'os'pec
best'o'speci best'o'spec'i best'os'pec'i
best'ost'al best'o'stal
best'o'sufer'ig best'os'u'fer'ig best'os'uf'er'ig
best'o'terapi best'o'tera'pi best'ot'er'api best'ot'era'pi
best'o'test'ad best'ot'est'ad
best'o'tir'at best'ot'ir'at
best'o'turment'ad best'ot'ur'ment'ad
best'o'turment best'ot'ur'ment
best'o'vagon be'stov'ag'on best'o'vag'on best'ov'ag'on
best'patr'in best'patri'n
best'persekut'ad best'perse'kut'ad
best'protekt best'prot'ekt
best'simil best'si'mil
best'ung'o'arm'it best'ung'o'ar'mit
best'vagon best'vag'on
best'vend'ej best'vende'j best'ven'dej
beta be'ta bet'a
beta'feofitin bet'a'feofitin beta'feofit'in beta'fe'o'fit'in
beta'radi bet'ara'di
beta'radioaktiv'ec beta'radi'o'aktiv'ec
betatron beta'tron bet'at'ro'n
betel'aĵ be'tel'aĵ bet'el'aĵ
betel bet'el be'tel
betel'palm bet'el'palm
betlehem'an bet'le'he'man bet'le'hem'an
beton'ad bet'on'ad be'ton'ad
beton be'ton bet'on
beton'blok be'ton'blok bet'on'blok
beton'bor'pint bet'on'bor'pint
beton'brik be'ton'brik bet'on'brik
beton'fost bet'on'fost
beton'fundament beton'fund'ament
beton'ic bet'o'nic
beton'iĝ bet'on'iĝ
beton'ig bet'on'ig be'ton'ig
beton'ig'it be'ton'ig'it
betonik be'tonik beton'ik
beton'it bet'o'nit
beton'kiras beton'kir'as bet'onk'ir'as be'tonk'ir'as
beton'maŝin beton'maŝ'in bet'on'maŝin be'ton'maŝin
beton'mi'ksil beton'miks'il
beton'mur bet'on'mur be'ton'mur
beton'pec be'ton'pec bet'on'pec
beton'ŝirm'il beton'ŝir'mil bet'on'ŝirm'il
beton'solid be'ton'solid bet'on'solid beton'sol'id
beton'ŝton bet'on'ŝton be'ton'ŝton
beton'voj bet'on'voj be'ton'voj
bet'ot'er be'tot'er bet'o'ter
betoven bet'ov'en bet'o'ven
bet'suker bet'suk'er bet'su'ker be'ts'u'ker
betul'ac bet'ul'ac bet'u'lac be'tul'ac
betul'arb'ar betul'ar'bar
betul'ar'bar'et betul'arb'ar'et
betul'ar bet'ul'ar
betul'bala'il betul'bal'a'il
betul bet'ul be'tul
betul'et bet'ul'et
betul'foli bet'ul'foli betul'fol'i
betul'krust bet'ul'krust
betul'lign bet'ul'lign be'tull'ig'n
betul'pec bet'ul'pec be'tul'pec
betul'ŝel bet'ul'ŝel be'tul'ŝel
betul'supr bet'ul'supr
betul'verg bet'ulv'erg
bevel be'vel
bevel'it be've'lit be'vel'it
bezoar be'zo'ar
bezon'ad be'zon'ad
bezon'aĵ be'zon'aĵ
bezon'ant be'zon'ant
bezon'at'aĵ be'zon'at'aĵ
bezon'at be'zon'at
bezon'at'ec be'zon'at'ec
bezon be'zon be'zo'n
bezon'e'gant bezon'eg'ant be'zon'eg'ant be'zo'neg'ant
bezon'eg be'zo'neg be'zon'eg
bezon'end be'zon'end
bezon'est be'zo'nest be'zon'est
bezon'et be'zon'et be'zo'net
bezon'hav be'zon'hav
bezon'ig be'zon'ig
bezon'iĝ be'zon'iĝ
bezon'int be'zon'int
bezon'it be'zo'nit be'zon'it
bezon'ot be'zon'ot be'zo'not
bezon'prem be'zon'prem
be'zonul bezon'ul be'zon'ul be'zo'nul
bias bi'as
bias'it bi'a'sit bi'as'it
bibli'am'ant bibli'a'mant
bibli'imit bibli'i'mit
bibli'od'e'ven bibli'o'dev'en bibli'o'de'ven
bibliofil'aĵ bibli'o'fil'aĵ
bibliofil bibli'o'fil
bibliofili bibliofil'i bibli'o'fili bibli'o'fil'i
bibliograf bibli'o'graf
bibliografi bibliograf'i bibli'o'grafi bibli'ogr'a'fi bibli'o'graf'i
bibliografi'et bibliograf'i'et bibli'o'grafi'et bibli'ogr'a'fi'et
bibli'o'kritik bibli'o'kri'tik bibli'okr'it'ik bibli'o'krit'ik
bibli'ok'urs bibli'o'kurs
bibli'ologi bibli'olog'i bibli'o'log'i
bibliomani bibli'oman'i bibli'o'mani bibli'o'man'i
bibliotek bibli'o'tek bibli'ot'ek
bibliotek'estr bibli'ot'ek'estr
bibliotek'et bibli'ot'e'ket bibli'o'tek'et bibli'ot'ek'et
bibliotek'ĝarden bibli'ot'ek'ĝarden
bibliotek'ist bibli'ot'e'kist
bibliotek'ist'in bibli'ot'e'kist'in
bibliotek'o'serv bibli'ot'eko'serv
bibliotek'pord bibli'ot'ek'pord
bibliotek'ŝtup bibli'ot'ek'ŝtup bibli'o'tek'ŝtup
bibliotek'uj bibli'ot'ek'uj bibli'o'tek'uj
bibliotek'um bibli'ot'ek'um bibli'o'tek'um
bibli'ov'end'ad bibli'o'vend'ad
bibli'o'verk'ist bibli'ov'er'kist
bibor'ĉambr'eg bi'bor'ĉambr'eg
bi'bor'kusen bi'bor'kus'en
bibor'ŝu bi'bor'ŝu
bibor'tapiŝ bi'bor'tapiŝ
bicikl'aĉ bi'cikl'aĉ bi'ci'klaĉ
bicikl'ad bi'ciklad bi'cikl'ad bi'ci'klad
bicikl'ant bi'cikl'ant
bicikl bi'cikl
bicikl'ej bi'cikl'ej bi'ci'kle'j
bicikl'em bi'ci'klem bi'cikl'em
bicikl'em'ul bi'cikl'em'ul bi'ci'klem'ul
bicikl'et bi'cikl'et
bicikl'et'ul bi'ci'kle'tul bi'cikl'et'ul
bicikl'id bi'cikl'id
bicikl'ist bi'cikl'ist
bicikl'ist'in bi'cikl'ist'in
bicikl'o'fabrik'ant bicikl'o'fa'brik'ant
bicikl'o'fram bi'cikl'o'fram
bicikl'ok'omer'cist bicikl'o'komerc'ist bi'cikl'ok'omer'cist
bicikl'o'konkurs bicikl'ok'on'kurs bicikl'o'konk'urs bi'cikl'ok'on'kurs
bicikl'o'promen bicikl'op'rom'en bi'cikl'o'promen bi'ciklop'rom'en bi'cikl'op'rom'en
bicikl'o'rad bicikl'or'ad bi'ci'klor'ad bi'cikl'or'ad
bicikl'or'et bicikl'o'ret bi'cikl'or'et bi'ci'klor'et
bicikl'o'rilat bicikl'or'il'at bi'ci'klor'il'at bi'cikl'or'il'at
bicikl'o'simil bicikl'os'i'mil bi'cikl'os'i'mil
bicikl'o'sonor'il bicikl'os'on'or'il bi'cikl'os'on'or'il
bicikl'o'taksi bicikl'o'taks'i bicikl'ot'aks'i bi'cikl'ot'aks'i
bicikl'o'transport'ad bicikl'ot'ran'sport'ad
bicikl'o'vojaĝ bi'cikl'o'vojaĝ bicikl'o'voj'aĝ bicikl'ov'oj'aĝ bi'cikl'ov'oj'aĝ
bicikl'ov'oj bicikl'o'voj bi'cikl'ov'oj
bicikl'ov'oj'et bicikl'o'voj'et bicikl'ov'o'jet bi'cikl'ov'oj'et
bicikl'um'ad bi'cikl'um'ad
bicikl'um bi'cikl'um
bide bid'e bi'de
bident bid'ent bi'dent
bid'okul bi'dok'ul bid'o'kul
bid'o'vic bi'do'vic
bi'dual bid'u'al
biel bi'el
bi'enad bien'ad
bien'administr'ant bien'ad'ministr'ant
bien'akir bien'a'kir bi'en'akir
bienal bien'al bi'en'al
bien'an'ar bi'e'nan'ar
bien'anser bien'ans'er bien'an'ser bi'e'nan'ser
bien'ar bi'en'ar
bien'aŭt bi'e'naŭt bi'en'aŭt
bien'best bi'en'best
bien bi'en bi'e'n
bien'dom'ar bi'endo'mar bi'en'dom'ar
bien'dom bi'end'om bi'en'dom
bien'dom'eg bi'en'dom'eg
bien'dom'et bi'endo'met bi'en'dom'et
bien'donac'ad bi'endo'n'ac'ad bi'en'don'ac'ad
bien'eg bi'e'neg bi'en'eg
bien'eg'ul bien'e'gul bi'e'neg'ul
bien'etat bien'et'at
bien'et bi'en'et bi'e'net
bien'et'ist bi'e'net'ist
bien'e'tul bien'et'ul bi'e'net'ul
bien'fa'rit bien'far'it
bien'farm'ant bien'far'mant
bien'hav'aĵ bi'en'hav'aĵ
bien'hav'ant bi'en'hav'ant
bien'hav'ant'in bi'en'hav'anti'n bi'en'hav'ant'in
bien'impost bi'e'nim'post
bien'ist bi'en'ist
bien'ist'in bien'is'tin bi'e'nis'tin
bien'kamp bi'en'kamp
bien'kort bi'en'kort
bien'labor bien'lab'or bien'la'bor bi'en'la'bor
bien'labor'ist bien'lab'or'ist bien'la'bor'ist
bien'o'serv'ist bien'os'er'vist
bien'part bi'en'part
bien'posed'aĵ bien'po'sed'aĵ
bien'posed'ant bien'po'se'dant
bien'posed'anti'n bien'posed'ant'in
bien'ser'vant bien'serv'ant
bien'ser'vist bien'serv'ist
bien'task bi'ent'ask
bien'ul bi'en'ul bi'e'nul
bien'ul'fil'in bien'ul'fili'n
bien'ul'in bi'enu'lin bien'u'lin
bien'viv bi'en'viv
bier'aĵ bi'er'aĵ
bier'ban'it bier'ba'nit
bier'barel bier'ba'rel bier'bar'el
bier'barel'ist bier'bar'el'ist
bier bi'er
bier'botel bier'bot'el bier'bo'tel
bier'ej'aĉ bi'er'ej'aĉ
bier'ej bi'er'ej
bier'em'ul bier'e'mul bi'e'rem'ul
bier'et bi'er'et bi'e'ret
bier'etiked bier'et'ik'ed bi'er'et'ik'ed
bier'fabrik bier'fa'brik
bier'fabrik'ej bier'fa'brik'ej
bier'farad bier'far'ad
bier'far bi'er'far
bier'fest bi'er'fest
bier'font bi'er'font
bier'gist bi'erg'ist
bier'glas bi'erg'las
bier'gust bi'er'gust
bier'ist bi'er'ist
bier'kaf'ej bi'er'kaf'ej
bier'kaskad bier'kas'kad bier'kask'ad
bier'kest bi'er'kest
bier'klub bi'er'klub
bier'kolor bier'kol'or bi'er'kolor
bier'kruĉ bi'er'kruĉ
bier'kultur bier'kul'tur bier'kult'ur
bier'leĝ bi'er'leĝ
bier'memor'aĵ bier'mem'or'aĵ
bier'merkat bier'mer'kat
bier'nu'trit bier'nutr'it
bier'pak bi'er'pak
bier'pot bi'er'pot bi'erp'ot
bier'produkt'ad bier'pro'dukt'ad
bier'produkt'ant bier'pro'dukt'ant
bier'ŝaŭm bi'er'ŝaŭm
bier'sitel bier'sit'el bier'si'tel bi'er'sitel
bier'skatol bier'skat'ol
bier'spec bi'er'spec
bier'stabl bi'er'stabl
bier'tabl bi'er'tabl
bier'tradici bier'trad'ic'i
bier'uj bi'er'uj bi'e'ru'j
bier'um'ad bi'e'rum'ad
bier'um bi'e'rum bi'er'um
bier'vapor bi'er'vapor
bier'vend'ej bier'vende'j bier'ven'dej
bifac bi'fac
bifaden bi'faden bi'fad'en
bifenil bi'fenil bi'fe'nil bi'fen'il
bifid bi'fid
bifid'o'bakteri bifid'ob'akt'eri
bifilar bi'fil'ar bi'fi'lar
bigami bi'gami bi'gam'i
bigami'ul bi'gami'ul
bigot'aĵ bi'got'aĵ
bigot bi'got
bigot'ec bi'got'ec
bigot'in bi'got'in bi'go'tin
bigot'ul bi'go'tul bi'got'ul
bigot'ul'in bi'got'ul'in bi'go'tuli'n
bihar'an bi'har'an bi'ha'ran
bihar bi'har
bi'holomorf bi'ho'lom'orf bi'ho'lo'morf
bi'holomorfi bi'holomorf'i bi'ho'lo'morfi bi'ho'lo'morf'i
bi'jekci bi'j'ek'ci
bi'karbonat bi'karbon'at bi'karb'on'at
bikin bi'kin
bi'klorid bi'klor'id
bikonkav bi'konkav bi'konk'av bi'kon'kav
bikonveks bi'konveks
bilabial bi'labial bil'abi'al bi'labi'al
bilanc'ad bi'lanc'ad bil'anc'ad
bilanc'at bi'lanc'at bil'anc'at
bilanc bi'lanc bil'anc
bilanc'jar bil'anc'jar bi'lanc'jar
bilanc'sum bi'lanc'sum bil'anc'sum
bilanc'volum bi'lanc'volum bil'anc'volum
bilanc'volumen bilanc'volum'en
bilard'baston bilard'bast'on bi'lard'baston
bilard bil'ard bi'lard
bilard'ĉambr bi'lard'ĉambr
bilard'ej bil'ard'ej bi'lard'ej bil'arde'j
bilard'glob bil'ard'glob bi'lard'glob
bilard'kret bil'ard'kret bi'lard'kret
bilard'kugl bi'lard'kugl bil'ard'kugl
bilard'lud bi'lard'lud bil'ard'lud
bilard'o'salon bilard'os'alo'n bi'lard'os'alo'n
bilard'salon bi'lard'salon
bilard'tabl bil'ard'tabl bi'lard'tabl
bilba bil'ba
bilbok bil'bok
bil'dant bild'ant
bild'arkiv bild'ark'iv bild'ar'kiv
bild'art'premi bild'ar'tpr'emi bild'art'prem'i
bild'dokument bild'dok'u'ment
bil'dec bild'ec
bild'ekspozici bild'eks'pozici
bild'er bil'der
bild'farad bild'far'ad
bild'figur bild'fig'ur
bild'fragment bild'frag'ment
bild'galeri bild'galer'i
bild'ig'ad bil'dig'ad
bil'dig'aĵ bild'ig'aĵ
bild'ig'ant bild'i'gant bil'dig'ant
bild'ig'at bil'dig'at
bil'dig bild'ig
bild'ig'ebl bil'dig'ebl
bild'ig'it bil'dig'it
bild'kolekt bild'ko'lekt
bild'literatur bild'li'terat'ur bild'lit'erat'ur bild'liter'at'ur
bild'material bild'materi'al
bild'o'bibli bil'do'bibli
bild'o'cikl bil'do'cikl
bil'do'dosier bild'o'dosier
bild'o'farad bil'do'farad bild'o'far'ad
bil'do'flank bild'o'flank
bil'do'form bild'o'form
bild'o'kongru'ad bild'ok'on'gru'ad bild'o'kongr'u'ad bild'o'kong'ru'ad
bild'o'kongru bild'o'kongr'u bild'ok'on'gru bild'o'kong'ru
bild'okr'e bil'dok're bild'o'kre
bild'o'kvalit bild'ok'val'it bil'dok'val'it
bild'o'leg'il bil'dol'eg'il
bild'o'paĝ bil'dop'aĝ bild'op'aĝ
bil'dop'len bild'op'len bild'o'plen
bild'o'prezent bild'o'prez'ent
bild'o'punkt bild'op'unkt bil'dop'unkt
bild'o'rakont bil'dor'a'kont bild'or'a'kont
bild'ornam'it bild'orn'am'it bil'dorn'am'it
bil'do'ŝanĝ bild'o'ŝanĝ
bil'do'ŝanĝ'iĝ bild'o'ŝanĝ'iĝ
bil'do'seri bild'o'seri bild'os'eri
bild'o'simil bil'do'simil bild'os'i'mil
bild'o'stri bil'do'stri bild'ostr'i
bild'o'tabul bild'ot'a'bul bil'dot'a'bul
bild'o'telegrafi bild'otel'eg'rafi bild'otel'e'grafi bild'o'telegraf'i bild'otel'e'graf'i
bild'prezent bild'prez'ent
bild'rakont bil'drak'ont
bild'raport bil'drap'ort
bild'revu bild'rev'u
bild'roman bild'roma'n bil'drom'an
bild'simbol bild'sim'bol
bilet'amas bil'eta'mas
bilet bil'et bi'let
bilet'bud bil'et'bud
bilet'bul bil'et'bul
bilet'ej bi'lete'j bil'et'ej
bilet'giĉet bil'et'giĉet
bilet'ist bil'et'ist
bilet'ist'in bil'et'ist'in
bilet'kajer bil'et'kajer
bilet'kas bil'et'kas
bilet'kontrol'ad bilet'kon'tro'lad bilet'kontr'ol'ad
bilet'kontrol'ant bilet'kont'rol'ant bilet'kontr'ol'ant
bilet'kontrol'ist bilet'kontr'ol'ist
bilet'maŝin bil'et'maŝin
bilet'prez bil'et'prez
bilet'sistem bil'et'sistem
bilet'stam'pil bilet'stamp'il
bilet'uj bil'et'uj bi'let'uj
bilet'ul bil'et'ul
bilet'valor bil'et'valor
bilet'vend bil'et'vend
bilet'vende'j bilet'vend'ej
bilet'vend'ist bilet'ven'dist bil'et'vend'ist
bilion bi'lion bil'ion
bilion'foj bil'ion'foj bi'lion'foj
bilion'ilion bil'ioni'lion bi'lion'ilion
bilion'obl bil'io'nobl bi'lion'obl bil'ion'obl
bil'o'makler'ist bil'om'a'kler'ist
bil'omer'kat bil'o'merkat
bimetal bi'metal bi'met'al
bimetal'ism bi'metal'ism bi'met'alism
binar bi'n'ar
bi'naz bi'n'az
bind'ej bi'n'dej bi'n'de'j
bind'ig bi'n'dig
bind'il bi'n'dil
bind'ist bi'n'dist
bind'manier bind'mani'er
bind'o'stri bind'ostr'i
binom bi'nom bi'n'om
bio'akumul'iĝ bio'a'kumul'iĝ
bio'ar'mil bio'arm'il
bio'benzin bio'benz'in
bio bi'o
biocid bio'cid bi'o'cid
bio'degrad'ad bio'de'grad'ad
bio'degrad'iĝ'em bio'de'grad'iĝ'em
bio'divers bio'di'vers
bio'divers'ec bio'di'vers'ec
bio'dizel bi'od'iz'el
bio'dizel'in bio'di'ze'lin
bio'dizel'ole bio'di'ze'lol'e
bio'ekonomi bio'ekonom'i bio'eko'nom'i bio'e'kon'om'i
bio'energetik bio'en'erg'etik bio'en'er'get'ik
bio'energetik'ist bio'en'erg'etik'ist
bio'energi bi'o'energi bio'en'erg'i
bio'e'tan'ol bio'et'an'ol
bio'etik bi'o'etik bio'e'tik bio'et'ik
bio'etik'leĝ bio'e'tikl'eĝ
bio'fizik bi'o'fizik
bio'fiziologi bio'fiziolog'i bio'fizio'log'i
bio'gas bi'o'gas
bio'gen bio'ge'n bi'o'gen
bio'genetik'ist bio'gen'etik'ist
bio'geografi bio'geo'grafi bio'geograf'i bio'geo'graf'i
bio'geokemi bio'geo'kemi
biograf bio'graf
biografi'aĵ bio'grafi'aĵ
biografi biograf'i bio'grafi bio'graf'i
biografi'et bio'grafi'et biograf'i'et bio'graf'i'et
biografi'int bio'grafi'int biograf'i'int bio'graf'i'int
biografi'ist bio'grafi'ist biograf'i'ist bio'graf'i'ist
biografi'it bio'grafi'it biograf'i'it bio'graf'i'it
bio'gram bi'ogr'am
bio'ĥemi bi'o'ĥemi
bio'imit bio'i'mit bi'o'imit
bio'indik'ant bio'ind'i'kant
bio'indik bio'ind'ik bio'in'dik bi'o'indik
bio'industri bio'indus'tri bio'in'du'stri bio'ind'u'stri
bio'inform'ad'ik bio'in'form'ad'ik
bio'inĝenieri bio'inĝenier'i bio'inĝeni'eri bio'in'ĝeni'eri
bio'karbur'aĵ bio'karb'ur'aĵ
bio'kemi bi'ok'emi
bio'klimat'ologi bio'klimat'olog'i
bio'koncentr'iĝ bio'kon'centr'iĝ
bio'konvert'ad bio'kon'vert'ad bi'ok'on'vert'ad
bio'konvert bio'kon'vert bi'ok'on'vert
bio'kupol bi'okup'ol bio'kup'ol
bio'kurac bio'kur'ac bi'ok'ur'ac
bio'kurent bio'kur'ent
bio'lakt bi'ol'akt
biolog bio'log bi'olog
biologi bi'ologi biolog'i bio'log'i bi'olog'i
biologi'ig biolog'i'ig bi'ologi'ig bi'olog'i'ig bio'log'i'ig
biologi'ism biolog'i'ism bi'ologi'ism bio'log'i'ism bi'olog'i'ism
biologi'ist biolog'i'ist bi'ologi'ist bio'log'i'ist bi'olog'i'ist
bio'logik biolog'ik bi'olog'ik
biolog'in biologi'n bio'log'in bi'ologi'n bi'olog'in
biolog'ist bi'olog'ist bio'lo'gist
biolog'ist'in bio'lo'gist'in
bio'mal'kombin'ebl biom'al'kombin'ebl
bio'mal'kompon'ad biom'al'kompon'ad biom'alk'om'po'n'ad
bio'mal'kompon'ebl biom'al'kompon'ebl
bio'mas bi'omas biom'as
bio'material bio'materi'al biom'at'eri'al biom'a'teri'al
biom bi'om
bio'medicin bio'medi'ci'n bio'med'ic'in biom'ed'ic'in
bio'mekanik biom'e'kan'ik biom'ek'an'ik
bio'merkat bi'omer'kat biom'er'kat
biometri bio'metri bio'metr'i
bio'metr'ologi bio'metro'log'i
bio'mezur bio'mez'ur
bio'molekul biom'ole'kul bio'mole'kul
biont bi'ont
biontologi bi'ontologi biont'ologi biont'olog'i
bio'polimer bio'poli'mer bio'po'lim'er
bio'politik bio'poli'tik bio'po'lit'ik
bio'pov bi'op'ov
bio'produkt'aĵ bio'pro'dukt'aĵ
bio'produkt bio'pro'dukt
biopsi'aĵ bio'psi'aĵ
biopsi bio'psi bi'op'si
bio'robot bio'rob'ot bio'ro'bot bi'or'ob'ot
bio'scienc'ist bio'sci'en'cist
bio'sekur'ec bio'se'kur'ec
biosfer bio'sfer bi'os'fer
bio'sintez bio'sin'tez
bio'teknik'ar bio'tek'n'ikar
bio'teknik bio'te'knik
bio'teknologi bio'tek'n'ologi bio'tek'no'log'i bio'tek'n'olog'i
bio'terapi bio'tera'pi bio'ter'api
biotin bio'tin bi'ot'in
biotit bio'tit bi'ot'it
biotop bio'top bi'ot'op
biotop'eg bio'top'eg
biplan bi'plan
bir'ad bi'rad
bir'dam bird'am
bird'arane bird'ara'ne bird'ar'an'e
bird'be'star bird'best'ar
bird'ec bir'dec
bir'dej bird'ej bir'de'j
bird'et'ar bir'de'tar bird'e'tar
bir'did'ar bird'id'ar
bird'id bir'did
bird'in bir'din bir'di'n
bir'dist bird'ist
bird'mile bird'mil'e
bird'nest bird'n'est
bird'nutr'ej bird'nu'tre'j
bir'do'blek bird'ob'lek bird'o'blek bird'obl'ek
bird'ob'rust bird'o'brust bir'do'brust
bird'observ'ant bird'ob'serv'ant
bir'do'ĉas bird'o'ĉas
bird'o'desegn'aĵ bird'odes'eg'n'aĵ bird'o'de'seg'n'aĵ
bird'o'diven'ist bir'do'diven'ist bird'od'iv'en'ist
bird'od'om bir'do'dom bird'o'dom
bir'do'dom'et bird'od'om'et bird'o'dom'et
bir'do'fek'aĵ'et bird'o'fek'aĵ'et
bird'o'fek bir'do'fek
bird'o'festen bir'do'festen bird'o'fe'sten bird'o'fest'en
bird'o'flug bir'do'flug
bir'do'flug'il bird'o'flug'il
bir'do'fusil bird'o'fusil
bird'o'ge'patr bir'dog'e'patr
bird'o'glu bir'dog'lu
bird'o'glu'it bir'dog'lu'it
bird'ogr'ip bird'o'grip bir'dog'rip
bir'do'herb bird'o'herb
bird'o'infan bir'do'infan bird'o'in'fan
bir'do'influenc bird'o'influenc
bir'dok'aĝ bird'o'kaĝ bird'ok'aĝ
bird'o'kalkul bird'o'kalk'ul bird'ok'alk'ul bir'dok'alk'ul
bird'o'kant'ad bird'ok'ant'ad
bird'ok'ant bir'dok'ant bird'o'kant
bir'dok'ort bird'o'kort bird'ok'ort
bird'o'kort'estr bird'ok'ort'estr
bird'o'kri'et bird'okr'i'et
bird'okul bir'dok'ul bird'o'kul
bird'ol'and bird'o'land bir'dol'and
bird'o'migr'ad bir'dom'ig'rad bird'om'ig'rad bird'om'i'grad
bird'o'mond bird'om'ond bir'dom'ond
bird'o'naz bird'on'az bir'don'az
bird'on'est bird'o'nest bir'don'est
bird'o'nom bird'on'om bir'don'om
bird'o'orkestr bird'o'ork'estr
bir'dop'a'fad bird'o'paf'ad bird'op'a'fad
bird'op'a'fil bird'o'paf'il bir'dop'a'fil
bird'op'e'pad bir'dop'e'pad bird'o'pep'ad
bird'o'perspektiv bird'oper'spekt'iv
bird'o'pied bird'opi'ed
bird'o'port'it bird'op'ort'it bir'dop'ort'it
bird'o'protekt'ant bird'op'rot'ekt'ant
bird'o'protekt bird'op'rot'ekt bird'o'prot'ekt
bir'do'scienc bird'o'scienc
bird'o'sen'plu'mul bird'os'en'plum'ul bird'o'sen'plum'ul
bir'do'simil bird'o'simil bird'os'i'mil
bird'o'son bird'os'on bir'do'son
bird'o'spec bird'os'pec bir'do'spec
bird'o'speci bir'do'speci bird'os'pec'i bird'o'spec'i
bird'o'trink'ej bird'ot'rin'ke'j bir'dot'rin'ke'j
bird'ov'end'ist bird'ov'en'dist bird'o'vend'ist
bird'ovi'and bir'do'viand bird'o'viand bird'ov'i'and
bird'o'vic bir'do'vic bird'ov'ic
bir'do'vir bird'ov'ir bird'o'vir
bir'do'vizaĝ bird'o'vizaĝ bird'ov'iz'aĝ
bir'do'voĉ bird'o'voĉ
bird'perspektiv bird'per'spekt'iv
bird'protekt'ad bird'prot'ekt'ad
bird'protekt'ant bird'prot'ekt'ant
bird'simil bird'si'mil
bird'speci bird'spec'i
bird'tri'kad bird'trik'ad
bird'u'lin bir'du'lin bird'ul'in
bird'viand bird'vi'and
bird'vizaĝ bird'viz'aĝ
biret bir'et bi'ret
biret'o'ĉap bi'ret'o'ĉap bir'et'o'ĉap
birman bir'man
bir'mani birman'i bir'man'i
birman'uj bir'manu'j bir'man'uj
birmingam bir'min'gam
bisak bi'sak
bisaŭ bis'aŭ
bisekc bi'sekc
bisin bis'in bi'sin
biskaj bis'kaj bi'ska'j
biskot bi'skot bis'kot
biskutel bi'sku'tel bi'skut'el bis'kut'el
biskvit bis'kvit
biskvit'et bis'kvi'tet bis'kvit'et
biskvit'fabrik biskvit'fa'brik bis'kvit'fabrik
biskvit'far'ej bis'kvit'far'ej
biskvit'firma bis'kvit'firma biskvit'firm'a
biskvit'kolor bis'kvit'kolor biskvit'kol'or
biskvit'mark bis'kvit'mark
biskvit'o'fabrik biskvit'o'fa'brik bis'kvit'o'fabrik
biskvit'o'firma bis'kvit'o'firma biskvit'o'firm'a
biskvit'skatol bis'kvit'skatol biskvit'skat'ol
biskvit'uj bis'kvit'uj bis'kvi'tuj
bismark bis'mark
bismut'at bi'smut'at bis'mut'at
bismut bis'mut bi'smut
bismut'ism bis'mut'ism bi'smut'ism
bistort bis'tort
bistr'ul bis'trul
bisturi bis'tur'i
bi'sulf'at bis'ul'fat
bi'sul'fit bis'ul'fit bi'sulf'it
bit'album bit'alb'um bit'al'bum
bit'a'mant bit'am'ant
bit'arkiv bit'ark'iv bit'ar'kiv
bit'bulten bit'bul'ten
bi'tempi bi'tem'pi bi'temp'i bit'em'pi
bit'entrepren'ist bit'entre'pren'ist bit'ent're'pren'ist
biter bi'ter bit'er
bit'et bi'tet
bit'gazet bit'gaz'et
bit'i'gant bit'ig'ant
bit'ig'at bi'tig'at
bi'tig bit'ig
bi'tig'il bit'ig'il
bit'ig'it bi'tig'it
bitini'an bi'tini'an bit'in'i'an bi'tin'ia'n bit'in'ia'n
bit'medi bit'med'i
bit'mon'ador'ant bit'monad'or'ant
bitnik bit'n'ik
bit'o'tek bit'ot'ek bi'tot'ek
bit'radi bit'rad'i bi'tra'di bi'trad'i
bitum bit'um
bitum'hav bit'um'hav
bitum'o'hav bit'um'o'hav
bitum'oz bit'u'moz bit'um'oz
bitum'simil bitum'si'mil bit'um'simil
bit'versi bit'ver'si bit'vers'i
biuret bi'u'ret bi'ur'et
biv'akad bivak'ad bi'vak'ad biv'a'kad
bivak bi'vak
bivak'ej bi'vak'ej biv'ake'j
bivak'fajr bi'vak'fajr
bizanc'an biz'anc'an
bizanc'an'in biz'anc'an'in
bizanc'ĉapel biz'anc'ĉapel
bizanc'dev'en biz'anc'dev'en biz'anc'de'ven
bizanc'esk biz'anc'esk
bizanci biz'an'ci biz'anc'i
bizanc'ism biz'anc'ism
bizanc'manier biz'anc'manier biz'anc'mani'er
bizant biz'ant
bizanti bizant'i biz'anti biz'ant'i
bizant'uj biz'an'tuj biz'ant'uj
bizar'aĵ biz'ar'aĵ
bizar biz'ar
bizar'eg biz'ar'eg
bizon biz'on bi'zon
bizon'kap'led biz'onk'a'pled
bizon'led bi'zon'led biz'on'led
bizon'viand bizon'vi'and biz'on'viand
blag'ul'in blag'u'lin
blank'akar'n blank'a'karn
blank'a'kitel blank'a'kit'el
blank'a'makul blank'am'a'kul
blank'a'sklav blank'as'klav blank'ask'lav
blank'aspekt blank'a'spekt blank'as'pekt
blank'batal'il blank'bat'alil
blank'buton blank'but'on blank'bu'ton
blank'ĉeval blank'ĉe'val
blank'dom'ul blank'do'mul
blank'ef'arb'it blank'e'farb'it blank'ef'ar'bit
blank'ef'lav blank'e'flav
blank'e'griz blank'eg'riz
blanket blank'et
blanket'ef'lav blanket'e'flav blank'et'ef'lav blank'et'e'flav
blank'far'bit blank'farb'it
blank'farun blank'fa'run blank'far'u'n
blank'harar blank'har'ar
blank'i'gant blank'ig'ant
blank'ig'ej blank'i'gej
blank'instrument blank'instru'ment blank'in'strum'ent
blank'kaze'iĝ blank'kaz'e'iĝ
blank'kitel blank'kit'el
blank'kolbas blank'kolb'as blank'kol'bas
blank'kolor blank'kol'or
blank'ko'lum'ul blank'kol'um'ul
blank'kurten'it blank'kurt'en'it blank'kur'ten'it
blank'kvadrat blank'kvadr'at
blank'lign blank'lig'n
blank'lini blank'lin'i
blank'liter blank'lit'er blank'li'ter
blank'marmor blank'mar'mor
blank'o'dokument blank'od'ok'u'ment
blank'paper blank'pap'er
blank'pentr'ig blank'pent'rig
blank'popol blank'po'pol
blank'rusi blank'rus'i
blank'substanc blank'sub'stanc
blank'ŝu'tit blank'ŝut'it
blank'turban blank'turb'an blank'tur'ban
blank'vip'it blank'vi'pit
blastem blast'em
blastoderm blast'o'derm
blastomicet blast'o'micet blast'om'ic'et
blastomicet'oz blast'o'micet'oz blast'om'ic'et'oz
blastul blast'ul
blat'o'produkt'ad blat'op'ro'dukt'ad
blat'produkt'ant blat'pro'dukt'ant
blazi blaz'i
blazon blaz'on
blazon'buton blaz'on'buton blazon'but'on
blazon'flag blaz'on'flag
blazon'form blaz'on'form
blazon'hav blaz'on'hav
blazon'kovr'it blaz'onk'ovr'it
blazon'libr blaz'on'libr
blazon'mantel blaz'on'mantel blazon'mant'el
blazon'ornam'it blazon'orn'am'it blaz'on'ornam'it
blazon'ruband blazon'rub'and blaz'on'ruband blazon'ru'band
blazon'ŝild blaz'on'ŝild
blazon'vest blaz'on'vest
blek'a'ĉant blek'aĉ'ant
blek'eg'ant blek'e'gant
blezi blez'i
blin'da'flank blind'a'flank
blind'akompan blind'a'kompan blin'dak'om'pan
blind'aspekt blin'da'spekt blind'a'spekt
blin'dec blind'ec
blin'de'tig blind'et'ig
blind'ig'ad blin'dig'ad
blind'ig'ant blin'dig'ant
blind'ig'at blin'dig'at
blin'dig blind'ig
blin'di'ĝem blind'iĝ'em
blind'ig'int blin'dig'int
blind'ig'it blin'dig'it
blind'ir blin'dir
blind'it'ig blin'di'tig
blind'okaz blin'dok'az
blin'dop'alp blind'o'palp
blind'o'tru blind'ot'ru blin'dot'ru
blind'ul'bibliotek blind'ul'bibli'ot'ek
blind'ul'ej blin'du'le'j
blin'du'let blind'ul'et
blind'um blin'dum
blind'um'it blin'dum'it
blin'kil blink'il
blin'klam'pet blink'lamp'et
blink'ol'um blink'o'lum blin'kol'um
blog'afiŝ blog'a'fiŝ
blog'ant'in blog'anti'n
blog'uj blog'u'j
blok'ad'rimed blok'adri'med
blokhaŭs blok'haŭs
blok'kruc'lign blok'kruc'lig'n
blok'liter blok'lit'er blok'li'ter
blok'sekci blok'sekc'i
blond'brun blond'bru'n
blond'harar blond'har'ar
blond'ul'in blond'u'lin
blov'atak blov'a'tak
blov'bala blov'ba'la blov'bal'a
blov'direkt blov'di'rekt blov'dir'ekt
blov'efik blov'ef'ik blov'e'fik
blov'ekscit'ad blov'eks'cit'ad
blov'ekscit'ant blov'eks'cit'ant
blov'ekscit blov'eks'cit
blov'esting blov'est'ing
blov'esting'it blov'est'ing'it
blov'e'tit blov'et'it
blov'harmonik blov'har'monik blov'harmon'ik
blov'instrument blov'instru'ment blov'in'strum'ent
blov'minac blov'min'ac
blov'muz'i'kantar blov'muzik'ant'ar
blov'muzik blov'muz'ik
blov'orkestr blov'ork'estr
blov'os'pir blov'o'spir
blov'pa'fil blov'paf'il
blov'pu'rig blov'pur'ig
blov'renvers blov'ren'vers
blov'u'mit blov'um'it
blu'anemon blu'a'ne'mon
blu'a'ruband blu'ar'u'band
blu'atlas blu'at'las
blu'bakteri blu'bak'teri
blu'bar'bul blu'barb'ul
blu'ĉiel blu'ĉi'el
blu'e'griz blu'eg'riz
blu'e'okul blu'e'o'kul
blu'et'aĉ blu'e'taĉ
blu'et'kolor blu'et'kol'or
blu'fad bluf'ad
bluf'ant blu'fant
blu'flag bluf'lag
bluf'lav blu'flav
bluf'rap'it blu'frap'it
bluf'ul blu'ful
bluĝin blu'ĝin
blu'karton blu'kart'on blu'kar'ton
blu'katun blu'kat'u'n
blu'kolor blu'kol'or
blu'kolor'ig'it blu'kol'or'ig'it
blu'korol blu'ko'rol blu'kor'ol
blu'kri'bril blu'kribr'il
blu'kupol blu'kup'ol
blu'lag'et blu'la'get
blu'naz blu'n'az
blu'okul blu'o'kul
blu'orel'ul blu'ore'lul blu'o'rel'ul
blu'pantalon blu'pan'talon blu'pan'tal'on
blu'purpur blu'pur'pur
blu'saten blus'aten blu'sat'en
blu'stri blus'tri
blu'vejn'it blu've'j'nit
blu'vizaĝ blu'viz'aĝ
bluz'kol'um bluz'ko'lum
bluz'o'simil blu'zo'simil bluz'os'i'mil
boa bo'a
boac'ar boa'car bo'ac'ar
boac bo'ac
boac'fel bo'ac'fel
boa'cid boac'id bo'acid bo'ac'id
bo'acin boac'in boa'ci'n bo'ac'in
boac'jun'gitar boac'jung'it'ar
boac'liken boac'li'ken boac'lik'en
boac'ob're'dant boac'o'bred'ant
boac'ob're'dist boac'o'bred'ist
boac'o'fel bo'ac'o'fel
boac'ovi'and boac'o'viand
boac'sled bo'ac'sled
bo'amik bo'am'ik
bo'ami'kin bo'amik'in boa'mi'kin
boa'o'serpent boa'os'er'pent boa'o'serp'ent boa'os'erp'ent
board bo'ard
boa'taĉ boat'aĉ bo'at'aĉ
boat'ad bo'at'ad
boat'al'bord'iĝ'ej boat'alb'ord'iĝ'ej
boat'an'ar boa'tan'ar
boat'an boa'tan bo'at'an
boa'tar boat'ar bo'at'ar
boat bo'at
boat'ĉeval boat'ĉe'val
boat'ec bo'at'ec
boat'eg boa'teg bo'at'eg
boat'ej bo'at'ej boa'te'j
boat'ekskurs boa'teks'kurs boat'eks'kurs
boat'ekzerc'ad boat'ekz'erc'ad
boa'tem'ul boat'em'ul
boat'et boa'tet bo'at'et
boat'fest bo'at'fest
boat'form bo'at'form
boat'fund bo'at'fund
boat'ist bo'at'ist
boat'klub bo'at'klub
boat'konkur boat'konk'ur boat'kon'kur
boat'konkurs boat'konk'urs
boat'lok bo'at'lok
boat'long bo'at'long
boat'mez boa'tmez
boat'navig'ad boat'nav'ig'ad
boat'o'fund bo'ato'fund
boat'or'and boat'o'rand bo'ator'and
boat'pont bo'at'pont
boat'posed'ant boat'po'se'dant
boat'profund boat'pro'fund boa'tpr'o'fund
boat'promen boa'tpr'omen
boat'pru boa'tpr'u bo'at'pru
boat'rifuĝ'int bo'atri'fuĝ'int
bo'atri'parad boat'ripar'ad
boat'rip'arist boat'ripar'ist
boat'romp'iĝ boa'tromp'iĝ
boat'ŝel bo'at'ŝel
boat'stang boa'ts'tang
boat'sub bo'at'sub
boat'ŝu bo'at'ŝu
boa'tul boat'ul bo'at'ul
boat'u'mant boat'um'ant
boat'um bo'at'um
boat'vagon'ar boat'vag'on'ar
boat'vetur'ad boat've'tur'ad
boat'vetur boat'vet'ur boat've'tur
boat'vojaĝ bo'at'vojaĝ boat'voj'aĝ
bobel'ad bob'el'ad bo'bel'ad bob'e'lad
bobel'aĵ bo'bel'aĵ bob'el'aĵ
bobel'ant bob'e'lant
bobel bo'bel bob'el
bobel'ĉambr bo'bel'ĉambr bob'el'ĉambr
bobel'et bo'bel'et
bobel'kamer bo'bel'kamer
bobel'nivel'il bo'bel'nivel'il bob'el'nivel'il
bob'enad boben'ad bo'ben'ad
boben bo'ben bob'en bo'be'n
boben'eg bob'en'eg bob'e'neg bo'ben'eg
boben'il bo'ben'il bob'en'il bob'e'nil
boben'ist'in bob'e'nis'tin bo'ben'ist'in bob'en'ist'in
boben'it bo'ben'it bob'en'it
boben'kan bo'ben'kan bo'benk'an bob'en'kan
boben'kern bo'ben'kern bob'en'kern bo'benk'er'n
boben'kest bo'ben'kest bob'en'kest bo'benk'est
boben'lud'ant boben'lu'dant bob'en'lud'ant
boben'stang bo'ben'stang
bo'bo'frat bob'o'frat
bobolink bob'ol'ink bob'o'link bo'bol'ink
bo'bo'parenc bob'o'parenc
bodi bo'di
bodoni bo'do'ni bo'don'i
bo'famili bo'fam'ili bo'fa'mili
bo'fil'in bo'fili'n
bo'fili'net bo'fil'in'et
bofort bo'fort
bo'franc bo'fr'anc
bo'frat bo'fr'at
bofront bo'front bo'fr'ont
boĝi bo'ĝi
bogomil'an bo'go'milan bo'go'mi'lan bo'go'mil'an
bogomil bo'go'mil
bogot'an bo'go'tan bo'got'an
bogot bo'got
bohem bo'hem
bohemi'an bohem'ia'n bo'hemi'an bo'hem'ia'n
bohemi bohem'i bo'hemi bo'hem'i
bohem'ist bo'hem'ist
bohem'uj bo'hem'uj
boj'ad'ant boj'a'dant
boj'ad bo'jad
bojar bo'jar boj'ar
bojar'in bo'jar'in boj'ari'n boj'ar'in
boj bo'j
boj'e'gant boj'eg'ant
boj'et bo'jet
boj'ig bo'j'ig
boj'ist bo'j'ist
bojkot'ad boj'kot'ad bo'j'kot'ad
bojkot'at boj'kot'at
bojkot boj'kot bo'j'kot
bojkot'it boj'kot'it boj'ko'tit
bojkot'kampanj bojkot'kampan'j bojkot'kam'pa'nj bojkot'kamp'an'j
boj'kri bo'j'kri
boj'u'lin bo'jul'in bo'juli'n boj'ul'in
bokaĉ bo'kaĉ bok'aĉ
bokaĉ'esk bo'kaĉ'esk bok'aĉ'esk
bokal bok'al bo'kal
bokal'eg bo'kal'eg
bok'ĉeval bok'ĉe'val
bok'sad boks'ad
bo'ksant boks'ant
boks'batal boks'bat'al
boks'ej bok'se'j
bokser boks'er bok'ser
boks'ob'at boks'o'bat bok'sob'at
bo'kuz bok'uz
bok'uzin bo'kuz'in
bol'ad bo'lad
bol'ant bo'lant
bolard bol'ard bo'lard
bo'lat bol'at
bol'ban bol'ba'n
bold'in bol'din
bo'leg bol'eg
boler bol'er
boleslav bol'e'slav
bolet'ac bo'let'ac
bolet'aĵ bol'et'aĵ bo'let'aĵ
bolet'al bo'letal
bol'etat bolet'at bol'et'at
bolet bol'et bo'let
bolet'iĝ'ad bol'et'iĝ'ad
bolet'iĝ bol'et'iĝ bo'let'iĝ
bolid bol'id
bo'lig'ad bol'ig'ad
bol'ig'at bo'lig'at
bo'lig bol'ig
bol'ig'it bo'lig'it
bol'ig'ot bol'i'got
bo'lil bol'il
bo'lit bol'it
bolivi'an bo'livi'an bol'iv'ia'n bol'iv'i'an bo'liv'ia'n
bolometr bol'o'metr
bol'punkt'op'li'iĝ bol'punkt'o'pli'iĝ
bol'pu'rig bol'pur'ig
bolt'artik bolt'art'ik bol'tar'tik
bol'temperatur bol'temper'at'ur bolt'em'per'at'ur
bol'tit bolt'it
bolt'o'turn'il bolt'ot'urn'il bolt'ot'ur'nil bol'tot'urn'il
bol'tring bolt'ring
bol'uj bo'lu'j
bolus bol'us
bomarŝe bo'marŝ'e
bombaj bomb'aj
bombak'ac bomb'a'kac
bombard'ad bomb'ard'ad
bombard'ant bomb'ard'ant
bombard'at bomb'ard'at
bombard bomb'ard
bombard'ig bomb'ard'ig
bombard'il bomb'ard'il
bombard'it bomb'ard'it
bombard'ocel bombard'o'cel bomb'ard'ocel
bomb'atak bomb'a'tak
bomb'aviad'il bomb'avi'ad'il
bomb'aviad'ist bomb'avi'a'dist
bomb'detru'it bomb'de'tru'it
bomben bomb'en
bombicil bomb'ic'il
bombiks bomb'iks
bomb'imun bomb'i'mu'n
bombinator bomb'in'ator bomb'in'a'tor bomb'in'at'or
bomb'industri bomb'indus'tri bomb'in'du'stri
bomb'ist'in bomb'is'tin
bomb'kanon bomb'kan'on
bomb'maŝin bomb'maŝ'in
bomb'objekt bomb'ob'j'ekt
bomb'o'bru bomb'ob'ru
bomb'o'fuze bomb'o'fuz'e bomb'o'fu'ze
bomb'ok'anon bomb'o'kanon bomb'o'kan'on
bombon bomb'on
bombon'butik bomb'on'butik
bombon'ej bomb'on'ej
bombon'et bomb'o'net bomb'on'et
bombon'fabrik bombon'fa'brik bomb'on'fabrik
bombon'le'kad bombon'lek'ad bomb'on'lek'ad
bombon'manĝ'ad bomb'on'manĝ'ad
bombon'okt bomb'on'okt bomb'o'nokt
bombon'stang bomb'on'stang
bombon'uj'aĉ bomb'on'uj'aĉ
bombon'uj bomb'on'uj bomb'o'nu'j
bombon'ven'dant bombon'vend'ant bomb'on'vend'ant
bombon'vend'ist bombon'ven'dist bomb'on'vend'ist
bomb'o'part bomb'op'art
bomb'o'port bomb'op'ort
bomb'ot'est bomb'o'test
bomb'o'tru bomb'ot'ru
bon'aĉet bon'aĉ'et bo'n'aĉet
bon'aĉet'ej bon'aĉ'et'ej
bonaer bon'aer bo'n'aer bon'a'er
bon'afid bon'a'fid bo'n'afid
bon'ag bo'n'ag
bon'ag'ul bon'a'gul bo'n'ag'ul
bon'aĵ bo'n'aĵ
bon'akcept bo'n'akcept
bon'akv bo'n'akv
bon'a'labor bon'a'lab'or bon'al'a'bor
bon'am'ant bon'a'mant
bon'amik bo'n'amik bon'am'ik
bon'amuz bon'a'muz bon'am'uz bo'n'amuz
bon'anĝel bo'nan'ĝel bon'an'ĝel
bon'anim bon'a'nim
bon'an'nokt bo'nan'nokt bon'a'n'nokt
bonapart bon'apart bo'nap'art bon'a'part
bonapart'ism bon'apart'ism bon'a'part'ism
bonapart'ist bon'apart'ist bon'a'part'ist
bon'apetit bon'a'petit bo'nap'et'it bon'a'pet'it
bon'apetit'ul bon'a'petit'ul bo'nap'et'it'ul
bon'aranĝ bon'a'ranĝ
bon'aranĝ'it bon'a'ranĝ'it
bon'arom bon'a'rom bon'ar'om bo'n'arom
bon'as'ent bon'a'sent bo'nas'ent
bon'aspekt bon'a'spekt bon'as'pekt
bon'aspekt'ig bon'a'spekt'ig
bon'aŭspici bo'naŭ'spic'i bon'aŭ'spic'i
bonaventur bon'aventur bon'aven'tur bon'av'ent'ur bon'a'vent'ur
bonazi bo'nazi bon'azi bo'naz'i bon'az'i
bon bo'n
bon'bon bo'n'bon
bon'buked bo'n'buked bon'buk'ed
bon'cel bo'n'cel
bon'cerb bo'n'cerb
bon'ĉeval bon'ĉe'val
bon'ĉiel bo'n'ĉiel
bon'dezir bo'n'dezir
bon'dezir'ec bo'n'dezir'ec
bon'dezir'mesaĝ bon'dezir'mes'aĝ
bon'diet bo'n'diet
bon'dign bon'dig'n
bon'dir bo'n'dir
bon'direkt bon'di'rekt bon'dir'ekt
bon'distanc bon'di'stanc bon'dist'anc
bon'dorm bo'n'dorm
boned bon'ed
bon'eduk bo'ne'duk bon'e'duk
boned'u'kit bon'eduk'it
bon'eduk'it'ec boned'u'kit'ec
bon'eduk'it'ul'in boned'u'kit'ul'in
boned'vel bon'ed'vel
bo'ne'eg bon'e'eg
bon'efik bon'ef'ik bo'ne'fik bon'e'fik
bon'efik'ec bon'e'fik'ec
bo'neg'aĵ bon'eg'aĵ
bon'eg bo'neg
bon'eg'gust bo'neg'gust
bon'e'gul bon'eg'ul
bon'e'kon'at bo'ne'kon'at bon'eko'n'at
bon'ekvilibr bon'ekv'i'libr
bon'ekvilibr'it bon'ekv'ili'brit bon'ekv'i'libr'it
bon'en'o'tit bon'e'not'it bon'en'ot'it
bon'e'pens'ant bo'ne'pens'ant
bon'e'sid'ant bon'e'si'dant
bonesper bon'esper
bon'est'ad bo'nest'ad
bon'est bo'nest
bo'net bon'et
bon'etos bo'net'os bon'et'os
bon'e'ven'int bo'ne'ven'int bo'nev'en'int
bon'e'vin bo'nev'in
bon'e'vol bo'nev'ol bo'ne'vol
bon'evolu'int bo'nev'ol'u'int bo'nev'o'lu'int bon'e'vol'u'int
bon'fam bo'n'fam
bon'famili bon'fa'mili bon'fam'ili
bon'farad bon'far'ad
bon'far'antem bon'far'ant'em
bon'far'ant'in bon'far'anti'n
bon'far bo'n'far
bon'fa'rem'ul bon'far'em'ul
bon'far'teg bon'fart'eg
bon'fart'et bon'far'tet
bon'far'tig bon'fart'ig
bon'far'tig'il bon'fart'ig'il
bon'fart'os'ent bon'fart'o'sent
bon'far'tul bon'fart'ul
bon'far'ul bon'fa'rul
bon'far'ul'eg bon'fa'rul'eg
bon'fason bo'n'fason bon'fa'son
bon'favor bon'fav'or bon'fa'vor
bon'favor'it bon'fa'vor'it bon'fav'or'it
bon'fe bo'n'fe
bon'fid bo'n'fid
bon'figur bon'fig'ur bo'n'figur
bon'fin bo'n'fin bon'fi'n
bon'form bo'n'form
bon'fortik bon'fort'ik bon'for'tik
bon'fortun bon'for'tun bon'fort'u'n
bon'fortun'ul bon'for'tun'ul
bon'fos'it bo'n'fos'it
bon'frat bon'fr'at
bon'fund'it bo'n'fund'it
bong'rad bon'grad
bon'grand bong'rand
bon'ĝu bo'n'ĝu
bon'gust'aĵ'et bong'us'ta'ĵet
bon'gust'aspekt bong'us'tas'pekt bon'gust'a'spekt
bon'gust bo'n'gust
bon'ĝust bo'n'ĝust
bon'gust'ec bo'n'gust'ec
bong'us'teg'aspekt bon'gust'eg'aspekt bon'gust'eg'a'spekt
bong'us'teg bong'u'steg bon'gust'eg
bong'us'tig bon'gust'ig
bon'gust'ig'it bong'us'tig'it
bon'hav bo'n'hav
bon'hav'ec bo'n'hav'ec
bon'herb bo'n'herb
bon'hom bo'n'hom
bon'humor'aĵ bon'hum'or'aĵ
bon'humor bon'hum'or bo'n'humor bon'hu'mor
bon'humor'ec bon'hum'or'ec
bon'humor'ig bon'hum'or'ig
bon'humor'iĝ bon'hum'or'iĝ
bon'hu'morul bon'humor'ul
bon'humur bon'hu'mur bo'n'humur bon'hum'ur
bonifac bon'i'fac bo'nif'ac
bonifik bon'i'fik bo'nif'ik
bon'ig'ant bon'i'gant
bon'infan bon'in'fan
bon'influ bon'in'flu bo'ni'n'flu
bon'inform'it bon'in'form'it
bon'instal'it bon'in'stal'it
bonit bo'nit bon'it
bon'jar bon'j'ar bo'nj'ar
bon'kap bo'n'kap
bon'karakter bon'karak'ter
bon'kaŭz bo'n'kaŭz
bon'knab bo'n'knab
bon'konduk'at bon'kon'dukat
bon'kondut bon'kon'dut
bon'kondut'em bon'kon'dut'em
bon'kondut'ig bon'kon'dut'ig
bon'konserv'it bon'kon'serv'it
bon'konsil bo'n'konsil
bon'kor'aspekt bon'kor'a'spekt bon'kor'as'pekt
bon'kor bo'n'kor
bon'kor'mien bon'korm'ie'n
bon'kor'vizaĝ bon'korv'iz'aĝ
bon'kre bo'n'kre
bon'kultur'it bon'kul'tur'it
bon'lok bo'n'lok
bon'manĝ bo'n'manĝ
bon'manier bon'mani'er
bon'manier'ec bon'mani'er'ec
bon'maten bon'mat'en
bon'maten'ig bon'mat'en'ig
bon'memor'ind bon'mem'or'ind
bon'mens bo'n'mens
bon'merit bon'mer'it
bon'mezur bon'mez'ur bo'n'mezur
bon'mien bo'n'mien bon'mi'en
bon'moral bon'mor'al
bon'mor bo'n'mor
bon'mor'iĝ bo'n'mor'iĝ
bon'najbar bon'naj'bar bonn'aj'bar
bonn'a'skit bon'nask'it
bon'natur bonn'a'tur bonn'at'ur
bonn bon'n bo'n'n
bon'nivel bo'n'nivel bonn'i'vel bonn'iv'el
bon'nombr bonn'ombr
bon'norm bo'n'norm
bon'nov'aĵ bonn'ov'aĵ
bonn'ut'rit bon'nutr'it bonn'u'trit
bon'odor'aĵ bon'od'or'aĵ
bon'odor bon'o'dor bo'nod'or
bon'odor'fum bon'o'dor'fum
bon'odor'ig bon'od'or'ig
bon'odor'ig'it bon'od'o'rig'it bon'od'or'ig'it
bon'okaz bo'nok'az bon'o'kaz
bon'okul'ul bon'ok'ulul bon'ok'u'lul bon'o'kul'ul
bon'ole'it bo'no'le'it
bon'oportun bon'o'por'tun bon'op'ort'u'n bon'o'port'u'n
bo'nord bon'ord
bo'nord'ec bon'ord'ec bon'or'dec
bon'ord'ig bo'nord'ig
bon'ord'iĝ bo'nord'iĝ
bon'or'dig'it bon'ord'ig'it
bo'nord'it bon'ord'it
bon'pag bo'n'pag
bon'parol'ant bon'par'o'lant bon'pa'rol'ant
bon'paŝ bo'n'paŝ
bon'patr'in'aspekt bon'patri'nas'pekt bon'patr'in'a'spekt
bon'pens bo'n'pens
bon'pens'plen bon'pen'splen
bon'pens'ul bon'pen'sul
bon'pi bo'n'pi
bon'plaĉ bo'n'plaĉ
bon'plen bo'n'plen
bon'port bo'n'port
bon'pre'sit bon'pres'it
bon'prez bo'n'prez
bon'prezent bon'prez'ent
bon'profit bo'n'profit bon'pro'fit
bon'promes bon'pro'mes
bon'proporci bon'pro'porci bon'prop'or'ci bon'pro'por'ci
bon'pro'vizit bon'proviz'it bon'prov'iz'it
bon'raci bo'n'raci
bon'rapid bon'rap'id bo'n'rapid
bon'ras bo'n'ras
bon'reputaci bon'rep'uta'ci bon're'put'ac'i
bon'rezult bo'n'rezult
bon'rifuĝ bo'n'rifuĝ
bon'rikolt bo'n'rikolt
bon'ritm bo'n'ritm
bon'ŝajn bo'n'ŝajn
bon'san bo'n'san
bon'ŝanc bo'n'ŝanc
bon'sapor bo'n'sapor bon'sap'or
bon'sci bo'n'sci
bon'seks bo'n'seks
bon'senc bo'n'senc
bon'senc'ul bo'n'senc'ul
bon'sens bo'n'sens
bon'sent bo'n'sent
bon'serv bo'n'serv
bon'sinjor bon'sin'jor bo'n'sinjor
bon'situaci bon'situ'ac'i bon'sit'u'ac'i
bon'societ bon'soci'et bo'n'societ
bon'societ'ul bon'soci'et'ul
bon'son bo'n'son
bon'sonor bon'son'or
bon'sort bo'n'sort
bon'sor'tig bon'sort'ig
bon'sort'ul bon'sor'tul
bon'spec bo'n'spec
bon'spert bo'n'spert
bon'spirit bon'spir'it
bon'stat bo'n'stat
bon'stat'iĝ bo'n'stat'iĝ
bon'statur bon'stat'ur
bon'status bon'stat'us
bon'stil bo'n'stil
bon'sukces bo'n'sukces
bon'sup bo'n'sup
bont'ag bon'tag
bon'talent bont'a'lent
bont'alen'tul bon'talent'ul
bon'tali bont'ali
bon'tan'it bont'an'it bont'a'nit
bon'temp'lan bon'templ'an bont'em'plan
bont'enad bon'ten'ad
bont'en'at bon'ten'at
bont'en bon'ten bo'n'ten
bon'ten'ig bont'en'ig
bon'ton bont'on bo'n'ton
bont'on'ec bon'ton'ec
bon'trajt bont'rajt
bon'ul bo'nul
bon'ul'in bo'nul'in bon'u'lin
bon'util bon'ut'il
bon'venad bon'ven'ad
bon'ven bo'n'ven
bon'ven'em bo'n'ven'em
bon'ven'ind bo'n'ven'ind
bon'vesper bon'vesp'er
bon'veter bon've'ter bon'vet'er
bon'vid bo'n'vid
bon'vi'rin bon'vir'in
bon'vi'vad bon'viv'ad
bon'viv'ant bon'vi'vant
bon'viv bo'n'viv
bon'vizaĝ bon'viz'aĝ bo'n'vizaĝ
bon'vojaĝ bon'voj'aĝ
bon'voj bo'n'voj
bon'vol'aspekt bon'vol'as'pekt bon'vol'a'spekt
bon'vol bo'n'vol
bon'vol'iĝ bo'n'vol'iĝ
bon'volont bon'vol'ont
bon'vol'vek bon'volv'ek
bon'vort bo'n'vort
bon'zum bonz'um bo'n'zum
bo'on bo'o'n
bop'aren'car bo'parenc'ar bo'pare'n'car
bop'atri'n bo'patr'in bo'patri'n
bo'rad bor'ad
borag'ac bor'agac
borag bor'ag
borak bo'rak
boraks bor'aks
bor'an bo'ran
bor'at bo'rat
bord'an bor'dan
bor'dant bord'ant
bor'dat bord'at
bord'dekliv bord'dek'liv bord'de'kliv
bor'dej bord'ej
bordel bord'el
bordel'estr'in bord'el'est'rin bord'e'lestr'in
bordel'ist bord'e'list bor'de'list bord'el'ist
bordel'patri'n bordel'patr'in bord'el'patr'in
border'aĵ bor'der'aĵ
border'ant bor'der'ant
bord'erat border'at bor'der'at
border bord'er bor'der
border'iĝ'ad bord'er'iĝ'ad bor'der'iĝ'ad
border'ig bor'der'ig bord'er'ig
border'it bor'der'it
border'u'mit border'um'it bord'er'um'it bor'der'um'it
bord'herb'ej bord'her'bej
bor'dir'ant bord'ir'ant
bord'kontur bord'kon'tur bord'kont'ur
bord'magazen bord'mag'azen
bord'ok'rest bord'okr'est bor'dok'rest bord'o'krest
bor'dop'art bord'o'part bord'op'art
bord'o'proksim bor'dop'rok'sim bord'op'rok'sim
bord'o'rand bor'dor'and bord'or'and
bord'o'rok bord'or'ok bor'dor'ok
bord'o'ŝip bor'do'ŝip
bor'do'ŝton bord'o'ŝton
bord'o'supr bor'do'supr
bord'o'vin bord'ovi'n bor'do'vin
bordoz bor'doz bord'oz
bordozi bordoz'i bor'doz'i bord'oz'i
bord'preter bord'pret'er
bord'region bord'regi'on bord'reg'ion
bordun bor'dun bord'u'n
boreal bo'real bore'al bor'e'al
bore bo're bor'e
bor'eg'aĵ bo'reg'aĵ
boreli bor'eli bore'li
boreli'oz bor'eli'oz bore'li'oz
bor'fa'kul bor'fak'ul
bor'ig bo'rig
bo'rileg bor'il'eg
bor'il'et bor'i'let
bor'ile'tot'ru bor'il'et'ot'ru bor'il'et'o'tru
bo'rit bor'it
bor'kern bor'ker'n
bor'kombinaĵ bor'kombin'aĵ bor'komb'in'aĵ
bor'labor'ist bor'lab'or'ist bor'la'bor'ist
bor'maŝin bor'maŝ'in
born bor'n
borne bor'ne born'e
borne'ol born'eol bor'ne'ol
bor'o'hidrogen bor'ohi'drog'en bor'o'hidr'o'gen
boromeaj borome'aj bo'rom'e'aj bor'om'e'aj
borome bo'rom'e bor'om'e
bor'os'ilici'at bor'o'silici'at bor'os'i'lici'at
bor'o'tartr'at bor'ot'artr'at
bor'ot bo'rot
bor'san bors'an
bors'ej bor'se'j
bors'indic bor'sind'ic bors'ind'ic
bors'merkat bors'mer'kat
bors'o'kraŝ bor'sok'raŝ bors'ok'raŝ
bors'o'makler'ist bors'om'a'kler'ist
bors'operaci bors'operac'i bors'op'e'raci bors'oper'ac'i
bor'staci bors'ta'ci
bor'vetur'il bor've'tur'il
bosanov bos'an'ov bos'a'nov bo'san'ov
boselaf bos'e'laf
bos'ket bo'sket bosk'et
bos'ko'hav bosk'o'hav
bosk'o'kant'ant bosk'ok'ant'ant
bosk'o'teren bo'skoter'en bos'kot'er'en bosk'ot'er'en bo'skot'er'en
bosk'o'valet bosk'oval'et bosk'ov'al'et
bosni'an bos'ni'an bos'n'ia'n
bosni'an'in bos'ni'an'in
bosni'a'serb bos'ni'a'serb
bosni'um'aĵ bos'ni'um'aĵ
boson bo'son bos'on
bospor bo'spor bos'por
boston bos'ton
bostrik bos'trik bo'strik
bosveli bos'vel'i
bot'aĉ bo'taĉ
botanik bot'an'ik bo'tan'ik
botanik'ist bot'an'i'kist bot'an'ik'ist
botanik'ist'in bot'an'i'kist'in bot'an'ik'ist'in
botanik'ul bot'an'i'kul bot'an'ik'ul bo'tan'ik'ul
botanik'um bot'an'ik'um bo'tan'ik'um
botarg bot'arg
botaŭr bo'taŭr bot'aŭr
botel'akv bot'el'akv
botel'ar bot'e'lar bot'el'ar bo'tel'ar
botel'blu bot'elb'lu
botel bo'tel bot'el
botel'ĉap'et bot'el'ĉap'et
botel'fabrik botel'fa'brik bot'elf'a'brik
botel'form bot'el'form
botel'fund bot'el'fund
botel'kant bot'el'kant
botel'kol bot'el'kol bo'tel'kol
botel'kovr'il bot'el'kovr'il
botel'naz bot'el'naz
botel'plen bot'el'plen
botel'port'il bot'el'port'il
botel'ŝtop'il bot'el'ŝtop'il
botel'uj bot'elu'j bo'tel'uj
botel'verd bo'tel'verd bot'el'verd
botel'vitr bo'tel'vitr bot'el'vitr
bo'tet bot'et
bot'farad bot'far'ad bot'fa'rad
bot'ferm'il bot'fer'mil
bo'tis'taĉ bot'ist'aĉ bot'is'taĉ
bot'is'tet bo'tis'tet bot'ist'et
bot'lekant bot'lek'ant bot'le'kant
bot'najl bot'n'ajl
botni bot'ni
bot'op'land bot'o'pland
bot'op'ort'ant bot'o'port'ant
bot'ot'ir'il bo'tot'ir'il bot'o'tir'il
bot'pur'ig'ad bot'pu'rig'ad
bot'pur'ig'ist bot'pur'i'gist
botrit bo'trit bot'rit
botrop bo'trop
botul bo'tul bot'ul
botulin botul'in bot'u'lin bo'tuli'n bot'ul'in
bot'ven'dej bot'vende'j bot'vend'ej
bo'vaĉ bov'aĉ
bo'var bov'ar
bov'batal bov'bat'al bov'ba'tal
bov'bol'it'aĵ bov'bo'lit'aĵ
bov'ed bo'ved
bov'eg bo'veg
bov'ej bo've'j
bo've'jet bov'ej'et bov'e'jet
bo'vet bov'et
bov'harar bov'har'ar bov'ha'rar
bov'ic'du'on'ekskuz bo'vic'du'on'ekskuz
bo'vid'aĵ bov'id'aĵ
bo'vid bov'id
bov'id'et bo'vid'et
bo'vid'fak bov'id'fak
bov'id'in bov'i'din
bov'idl'ed bov'id'led
bov'il bo'vil
bo'vin'aĉ bov'in'aĉ
bov'in'aĵ bo'vin'aĵ
bo'vin'ar bov'in'ar
bov'in bo'vin
bov'in'eg bov'i'neg
bov'ine'j bo'vin'ej bov'in'ej
bov'in'et bo'vin'et
bo'vin'id bov'in'id
bov'in'ist bo'vin'ist
bo'vin'led bov'in'led
bo'vin'mam bov'in'mam
bo'vin'o'fel bov'in'o'fel
bov'inokul bov'in'okul bov'in'o'kul
bov'in'ras bo'vin'ras
bov'instal bov'in'stal
bov'in'tritik bov'intr'it'ik bo'vintr'it'ik
bov'ist bo'vist
boviste bov'ist'e bo'vist'e
bov'jung'il bov'j'ung'il
bov'komerc bov'kom'erc
bov'komerc'ist bov'kom'er'cist
bov'korn bov'kor'n
bov'lag'et bovl'a'get bovl'ag'et
bov'led bovl'ed
bovl'eg bov'leg
bovl'et bov'let
bov'lo'rand bovl'or'and bovl'o'rand
bov'o'apart'ig bov'o'a'part'ig
bov'ob'akad bov'o'bak'ad
bov'o'blek'ad bov'ob'lek'ad bo'vobl'ek'ad
bov'ob'lek bo'vobl'ek bov'obl'ek bov'o'blek
bo'voĉ'ar bov'o'ĉar
bov'ogr'as bov'o'gras
bov'o'jung'it'ar bov'oj'u'n'gitar bov'oj'ung'it'ar
bov'o'komerc'ist bov'ok'omer'cist
bov'o'korn bo'vok'orn bov'ok'orn bov'o'kor'n
bov'okul bo'vok'ul bov'o'kul
bov'o'land bov'ol'and
bov'o'okul bov'o'o'kul
bov'o'par bov'op'ar
bov'op'el'ist bov'op'e'list bov'o'pel'ist
bov'o'spert'ul bov'os'per'tul
bov'o'stang bov'os'tang
bov'o'tir'at bov'ot'ir'at bov'ot'i'rat
bov'o'viand bov'ovi'and bov'ov'i'and
bov'ov'ir bov'o'vir
bov'paŝt'ej bov'paŝ'te'j
bov'rigard bov'rig'ard
bov'simil bov'si'mil
bov'vend'ist bov'ven'dist
bov'viand bov'vi'and
braĉel braĉ'el
braĉel'et braĉ'e'let
bradipepsi bradip'e'psi
bradipod bradip'od
bradipod'ed bradip'od'ed
braĝ'forn braĝ'for'n
braĝ'ob'rul'ig'ist braĝ'o'brul'ig'ist braĝ'ob'ru'lig'ist
brahm'an brahma'n
brajl'opres'ist brajl'o'pres'ist
brajl'os'krib brajl'o'skrib
brak'artik brak'art'ik
brak'distanc brak'dist'anc brak'di'stanc
brak'etend brak'et'end
brak'horloĝ brak'hor'loĝ
brak'horloĝ'et brak'hor'loĝ'et
brakicefal brak'i'cefal brak'ic'e'fal brak'ic'ef'al
brakin brak'in
brak'infan brakin'fan
brakiopod brak'io'pod
brak'labor'ist brak'la'bor'ist brak'lab'or'ist
brak'muskol brak'musk'ol brak'mus'kol brak'mu'skol
brak'o'mal'ferm brak'om'al'ferm
brak'o'mov brak'om'ov
brak'o'plen brak'op'len
brak'ornam'aĵ brak'orn'am'aĵ
brak'o'simil brak'os'i'mil
brak'paraliz'it brak'para'liz'it brak'par'al'iz'it
brakte'ar brak'te'ar
brakte brak'te
brakte'et brak'te'et
brakte'hav brak'te'hav
brak'ten'at brakte'n'at
brakte'n brak'ten
brak'um'ant brak'u'mant
brak'u'mit brak'um'it
brak'um'ot brak'u'mot
braman bram'an
braman'in bram'an'in
braman'ism bram'an'ism
bramaputr bram'a'putr
bram'jard bram'j'ard
branĉ'amas bran'ĉam'as
branĉ'ar bran'ĉar
bran'ĉe'tar branĉ'et'ar
bran'ĉe'tot'uf branĉ'et'ot'uf branĉ'et'o'tuf
branĉ'ha'kist branĉ'hak'ist
branĉ'kandel branĉ'kand'el
branĉ'ob'aril branĉ'o'bar'il
branĉ'odor'n branĉ'o'dorn
branĉ'o'kaban branĉ'ok'a'ban
branĉ'o'kompani branĉ'o'kompan'i branĉ'ok'om'pan'i
branĉ'o'pec branĉ'op'ec
branĉ'op'lant branĉ'o'plant
branĉ'op'len branĉ'o'plen
branĉ'o'sekretari branĉ'o'sekret'ari branĉ'os'ek'ret'ar'i
branĉ'ot'end branĉ'o'tend bran'ĉot'end
branĉ'ot'ond'il bran'ĉot'ond'il branĉ'o'tond'il
branĉ'ot'ranĉ branĉ'o'tranĉ bran'ĉot'ranĉ
branĉ'tegment branĉ'teg'ment
brand'ej bran'dej
brandenburg brand'en'burg bran'de'n'burg
brandenburgi brandenburg'i brand'en'burg'i bran'de'n'burg'i
brand'kaldron brand'kal'dron
brand'o'barel bran'do'barel
brand'o'botel bran'do'botel brand'ob'otel
brand'odor bran'do'dor
bran'do'drink'ej brand'o'drink'ej brand'odr'ink'ej
bran'do'far'ej brand'o'far'ej
brand'o'glas bran'dog'las
brand'o'likvor brand'ol'ik'vor brand'o'likv'or
brand'o'porci brand'op'or'ci bran'dop'or'ci
bran'do'soif brand'o'soif
brand'o'trink'ej brand'ot'rin'ke'j bran'dot'rin'ke'j
brand'uj bran'du'j
bran'dum'it brand'um'it
brand'vend'ej brand'vende'j
bran'farun bran'fa'run bran'far'u'n
brank'aĉ bran'kaĉ
brankard'ant brank'ard'ant
brankard brank'ard bran'kard
brankard'ist brank'ard'ist bran'kard'ist
brankiopod bran'kio'pod brank'io'pod
brankiostom brank'io'stom bran'kio'stom brank'i'ost'om
brank'o'hav bran'ko'hav
brank'ok'ovr'il brank'o'kovr'il
bran'konus bran'kon'us brank'on'us
brank'ot'ru bran'kot'ru brank'o'tru
bran'kul brank'ul
bran'pasteĉ bran'past'eĉ
brasik'ac bras'i'kac bras'ik'ac
brasik'aĵ bras'ik'aĵ
brasik'arb bras'i'karb
brasik'at bras'ik'at bras'i'kat
brasik'bed bras'ik'bed
brasik bras'ik
brasik'et bras'ik'et bras'i'ket
brasik'foli brasik'fol'i bras'ik'foli
brasik'ĝarden bras'ik'ĝarden
brasik'kamp bras'ik'kamp
brasik'kap bras'ik'kap
brasik'nap bras'i'knap bras'ik'nap
brasik'o'kimĉi brasik'o'kim'ĉi
brasik'o'kultiv'ad brasik'okult'iv'ad bras'ik'okult'iv'ad
brasik'papili bras'ik'papili brasik'papil'i
brasik'rap bras'ik'rap
brasik'tig bras'ikt'ig
brav'aspekt brav'a'spekt brav'as'pekt
brave brav'e
brav'ul'aĉ brav'u'laĉ
brav'ul'et brav'u'let
brav'u'lin brav'ul'in
bravur'aĵ brav'ur'aĵ
bravur brav'ur
brazavil braz'a'vil
brazil'an braz'il'an
brazil braz'il
brazil'de'ven braz'il'de'ven
brazil'i braz'ili
brazilj braz'ilj brazil'j
brazil'portugal braz'il'portugal
brazil'uj braz'il'uj
breĉ'et'it breĉ'e'tit
breĉi breĉ'i
bred'ad'program bred'ad'pro'gram
bred'ant'in bred'anti'n
bred'e'jar bred'ej'ar
bred'program bred'pro'gram
bred'reaktor bred're'aktor bred're'akt'or
brelok'ĉe'net brelok'ĉen'et
brems'aranĝ brems'a'ranĝ
brems'baston brems'bast'on brems'bas'ton
brems'efik brems'e'fik
brems'energi brems'en'erg'i
brems'fluid brems'flu'id
brems'o'krak brems'ok'rak
brems'o'lum brems'ol'um
brems'o'sistem brems'os'ist'em
brems'o'stang brems'os'tang
brems'radi brems'rad'i
brems'rin'get brems'ring'et
breton bret'on
bretoni breton'i bret'oni
breton'land bret'on'land
breton'stil bret'on'stil
breton'uj bret'on'uj
bret'op'ec bret'o'pec
brevet brev'et
brevet'it brev'e'tit brev'et'it
brevier brev'i'er
brez'uj brez'u'j
briare bri'are bri'ar'e bri'a're
brid'ant bri'dant
brid'at bri'dat
bri'dig'it brid'ig'it
brid'il bri'dil
brid'rimen brid'rim'en
brid'um'it bri'dum'it brid'u'mit
brigad'an brig'ad'an
brigad brig'ad
brigad'estr brig'ad'estr
brigad'et brig'ad'et
brigad'general brigad'gener'al brigad'ge'ner'al
brigad'ist brig'a'dist
brigad'labor'ist brigad'la'bor'ist brigad'lab'or'ist
brigad'tend'um brig'ad'tend'um
brigantin bri'gant'in brig'anti'n
brigit brig'it
briĝ'parti briĝ'part'i
briĝurb briĝ'urb
brikabrak brik'a'brak bri'kab'rak
brik'amas bri'kam'as brik'a'mas
bri'kar brik'ar
brik'bak'ist brik'ba'kist
brik'ej bri'ke'j
brik'et bri'ket
brik'et'pec bri'ket'pec
brik'fabrik brik'fa'brik
brik'fabrik'ej brik'fa'brik'ej
brik'frap'ad brik'fr'a'pad
brik'kolor brik'kol'or
brik'ob'akad brik'o'bak'ad bri'ko'bak'ad
brik'o'far'ist bri'ko'far'ist
brik'o'kolor bri'kok'ol'or brik'o'kol'or brik'ok'ol'or
bri'ko'pec brik'o'pec brik'op'ec
brik'palac brik'pal'ac brik'pa'lac
brik'transport'ad brik'trans'port'ad brik'tra'n'sport'ad
bril'a'ĉant bril'aĉ'ant
bril'aĉ bri'laĉ
bri'lad bril'ad
bril'aĵ'aĉ'it bril'aĵ'a'ĉit
bril'aĵ'ar bri'la'ĵar
bril'aĵ'et bri'la'ĵet
bri'lant bril'ant
bri'lant'ig bril'ant'ig
bril'ari'gard bril'a'rigard bril'ar'ig'ard
bril'aspekt bril'a'spekt bril'as'pekt
bril'blin'dig bril'blind'ig
bril'buton bril'bu'ton bril'but'on
bri'leg'ant bril'e'gant bril'eg'ant
bri'leg bril'eg
bril'eg'ig bri'leg'ig
bri'leg'kolor bril'eg'kolor
bri'le'ruĝ bril'e'ruĝ
bril'et'ad bri'let'ad
bril'et'aĵ bri'let'aĵ
bril'et bri'let
bril'et'iĝ bri'let'iĝ
bril'humor bril'hum'or bril'hu'mor
briliant bril'i'ant
briliant'broĉ bril'i'ant'broĉ
bri'lig'ant bril'ig'ant
bri'lig bril'ig
bril'ig'int bri'lig'int
bril'ig'ist bri'lig'ist bril'i'gist
bri'lig'it bril'ig'it
bril'iz'it bri'liz'it
bril'karier bril'kari'er
bril'kiras bril'kir'as
bril'kolor bril'kol'or
bril'lun bril'lu'n
bril'mantel bril'mant'el
bri'lob'el bril'o'bel
bril'okul bri'lok'ul bril'o'kul
bri'lo'ŝton bril'o'ŝton
bril'paper bril'pap'er
bril'polur'it bril'polu'rit
bril'pu'rig'it bril'pur'ig'it
bril'radi bril'rad'i
bril'reflekt bril'ref'lekt
bril'titol bril'tit'ol
bril'ul bri'lul
bril'vizaĝ bril'viz'aĝ
bril'vizaĝ'ul bril'viz'aĝ'ul
brioni bri'oni
bri'opsid bri'op'sid
briozo bri'oz'o bri'o'zo
bristol bri'stol
brisur bri'sur
brisur'um'it brisur'u'mit bri'su'rum'it bri'sur'um'it
brit'a'kongres brit'a'kon'gres
brit'de'ven brit'dev'en
brit'el'ir'ist brit'e'lir'ist
briti brit'i
brit'imperi bri'tim'per'i
brit'in briti'n bri'tin
briton bri'ton brit'on
brit'os'ek brit'o'sek
bri'tuj brit'uj
brit'uson brit'u'son bri'tus'on
brod'aĵ'motiv brod'aĵ'mot'iv
brod'anti'n brod'ant'in
brodkast'ad brod'kast'ad
brodkast'ant brod'kast'ant
brodkast'at brod'kast'at
brodkast brod'kast
brodkast'ej brod'kast'ej brod'kas'te'j
brod'lan brod'la'n
brod'o'tajl brod'ot'ajl
brod'o'tambur brod'ot'am'bur
brod'teknik brod'te'knik
brod'ur'it brod'u'rit
brog'os'pur brog'o'spur
brokant'ad brok'ant'ad
brokant'aĵ brok'ant'aĵ
brokant'ant brok'ant'ant
brokant brok'ant
brokant'ej brok'ant'ej
brokant'ul brok'ant'ul
brokant'vend'ej brokant'vende'j brok'ant'vend'ej
brokat brok'at
brokatel brokat'el brok'atel
brokat'kusen brok'at'kusen brokat'kus'en
brokol brok'ol
bromeli'ac brom'eli'ac
bromeli brom'eli
bromoform brom'o'form
bromus brom'us
bronk'o'skopi bronk'os'kopi bronk'o'skop'i
bronz'bat'it bronz'ba'tit
bronz'epok bronz'e'pok
bronz'industri bronz'indus'tri bronz'ind'u'stri bronz'in'du'stri
bronz'kolor bronz'kol'or
bronz'o'meti'ist bronz'om'et'i'ist bronz'o'met'i'ist
bronz'op'alm bronz'o'palm
bronz'o'simil bronz'o'sim'il bronz'os'i'mil
bronz'o'son bronz'os'on
bronz'um'it bronz'u'mit
bros'aspekt bros'as'pekt bros'a'spekt
bros'bala'il bros'bal'a'il
bros'firma bros'firm'a
bros'pur'ig'ad bros'pu'rig'ad
bros'pu'rig bros'pur'ig
bros'pur'ig'it bros'pu'rig'it
bros'simil bros'si'mil
bros'ven'dist bros'vend'ist
brov'alaŭd brov'a'laŭd brov'al'aŭd
brov'o'kun'tir'ad brov'ok'unt'ir'ad brov'ok'u'n'tir'ad
brov'sulk'ant brov'sul'kant
bru'aktiv'ul bru'akt'iv'ul
bru'an'tar bru'ant'ar
brucel bru'cel
brucel'oz bru'cel'oz
brucin bru'ci'n
bru'efik bru'e'fik bru'ef'ik
bru'e'gant bru'eg'ant
bru'eg'ul bru'e'gul
bru'e'mul bru'em'ul
bru'et'ul bru'e'tul
bru'ferm'ant bru'fer'mant
bru'festen bru'fest'en bru'fe'sten
bruĝ'en bru'ĝen
bru'i'gant bru'ig'ant
bru'konfuz bru'kon'fuz
bru'lad brul'ad
bru'lad'ĉel brul'ad'ĉel
brul'aĵ'faktur brul'aĵ'fakt'ur
brul'akcident brul'akci'dent
brul'alarm brul'al'arm brul'a'larm bru'la'larm
brul'amas bru'lam'as
bru'lant brul'ant
brul'avert brul'a'vert
brul'botel brul'bot'el
brul'detru brul'de'tru
brul'detru'it brul'de'tru'it
brul'dolor brul'dol'or
brul'eg'ad bru'leg'ad
brul'eg'ant bru'leg'ant
bru'leg brul'eg
brul'ej bru'le'j
brul'ekzekut bru'lek'ze'kut brul'ekz'e'kut brul'ekz'ek'ut
brul'element brul'ele'ment bru'le'lem'ent
brul'e'lig bru'le'lig brul'el'ig
bru'lem brul'em
brul'emisi'aĵ brul'e'misi'aĵ
bru'let brul'et
bru'let'it brul'et'it
brul'ig'ad bru'lig'ad
brul'ig'aĵ bru'lig'aĵ
brul'ig'ant bru'lig'ant
bru'lig'at'aĵ brul'ig'at'aĵ
brul'ig'at bru'lig'at
brul'ig bru'lig
brul'ig'ebl bru'lig'ebl
bru'lige'j bru'lig'ej brul'ig'ej
brul'ig'et bru'lig'et
bru'lig'il brul'ig'il
bru'lig'ind brul'ig'ind
bru'lig'int brul'ig'int
bru'lig'ist brul'i'gist brul'ig'ist
bru'lig'it'aĵ brul'ig'it'aĵ
bru'lig'it brul'ig'it
bru'lig'it'ul brul'ig'it'ul
brul'ig'ont bru'lig'ont
brul'ig'ot brul'i'got bru'lig'ot
brul'il bru'lil
brul'imun bru'lim'u'n
brul'it bru'lit
bru'liv brul'iv
brul'katastrof brul'kat'a'strof
brul'kolor brul'kol'or
brul'konsum'iĝ brul'kon'sum'iĝ
brul'konsum'it brul'kon'sum'it
brul'lign brul'lig'n
brul'li'gnet brul'lign'et
brul'material brul'materi'al
brul'meduz brul'med'uz
brul'motor brul'mot'or
brul'nokt brul'n'okt
brul'odor bru'lod'or brul'o'dor
brul'ofer'ad brul'o'fer'ad
brul'ofer brul'o'fer bru'lof'er
brul'o'lign'ar bru'lolig'n'ar brul'olig'n'ar
brul'o'lign bru'lolig'n brul'olig'n
brul'o'tag brul'ot'ag bru'lot'ag
brul'pik'ant brul'pi'kant
brul'protekt brul'prot'ekt
brul'radi brul'rad'i
brul'rigard brul'rig'ard
brul'ruin brul'ru'in
brul'stamp'it brul'stam'pit
brul'substanc brul'sub'stanc
brul'sufer brul'su'fer
brul'sufer'ig brul'su'fer'ig
brul'um'ant bru'lum'ant
bru'lum brul'um
brul'um'it bru'lum'it
bru'mal'ferm brum'al'ferm
brum'al'ferm'iĝ bru'mal'ferm'iĝ
bru'maŝin bru'maŝ'in brum'a'ŝi'n
brumer brum'er bru'mer
brum'ov'ad bru'mov'ad
brum'ov bru'mov
bru'muzik brum'uz'ik bru'muz'ik
brun'aĉ bru'n'aĉ
brun'aĵ bru'n'aĵ
brun'alg bru'n'alg
brun'bak'it brun'ba'kit bru'n'bak'it
brun'barb bru'n'barb
brun'blond bru'n'blond
brun bru'n
brun'bukl bru'n'bukl
brun'ĉemiz'ul bru'n'ĉemiz'ul
brun'ĉeval bru'n'ĉeval
bru'ne'blank brun'e'blank
brun'ef'lav brun'e'flav bru'ne'flav
brun'eg bru'neg
brunej brun'ej bru'ne'j
brunel brun'el
brun'e'makul'it bru'ne'makul'it
bru'ne'nigr brun'e'nigr
bru'net brun'et
brun'et'vizaĝ bru'net'vizaĝ
brun'fel bru'n'fel
brunfelsi brun'fel'si bru'n'fel'si
brun'flav bru'n'flav
brun'griz bru'n'griz
brun'harar bru'n'harar brun'har'ar
brun'har bru'n'har
brun'har'ul bru'n'har'ul
brun'haŭt bru'n'haŭt
brun'haŭt'ul bru'n'haŭt'ul
brun'i'gant brun'ig'ant
brun'i'gej brun'ig'ej bru'ni'gej
bru'ni'ĝem brun'iĝ'em
brunjon brun'jon bru'nj'on
brun'karb bru'n'karb
brun'kolor bru'n'kolor brun'kol'or
brun'kuir'it bru'n'kuir'it
brun'led bru'n'led
brun'makul bru'n'makul
brun'nigr bru'n'nigr
brun'okul bru'nok'ul brun'o'kul
bru'nor brun'or
brun'paper brun'pap'er bru'n'paper
brun'plum bru'n'plum
brun'purpur bru'n'purpur brun'pur'pur
brun'ruĝ bru'n'ruĝ
brun'ŝel bru'n'ŝel
brun'strek bru'n'strek
brun'ul bru'nul
bru'nul'in brun'u'lin brun'ul'in
brun'velur bru'n'velur
brun'verd bru'n'verd
brun'viol'et brun'vi'o'let bru'n'viol'et
brun'vizaĝ brun'viz'aĝ bru'n'vizaĝ
brun'vizaĝ'ul brun'viz'aĝ'ul
bru'o'plen bru'op'len bru'op'le'n
bru'polu bru'pol'u bru'po'lu
bru'rapid bru'rap'id
brusel'an bru'sel'an bru'se'lan
brusel'brasik brusel'bras'ik bru'sel'brasik
brusel bru'sel
brusoneti bru'sonet'i bru'son'et'i
brust'angin brust'angi'n bru'stang'in
brust'angor bru'stang'or
brust'buked brust'buk'ed
brust'dolor brust'dol'or
brust'inflam brust'in'flam
brust'jung'il'ar brust'j'ung'il'ar
brust'kiras brust'kir'as
brust'ob'are'lig brust'o'barel'ig brust'ob'a're'lig brust'ob'ar'el'ig
brust'ob'at brust'o'bat
bru'stof'rap brust'o'frap
bru'stof'raz brust'o'fraz
brust'o'frukt bru'stof'rukt
bru'stok'aĝ brust'o'kaĝ brust'ok'aĝ
brust'o'kest brust'ok'est bru'stok'est
brust'o'kiras brust'ok'ir'as bru'stok'ir'as
bru'stok'ovr'il brust'ok'ovr'il brust'o'kovr'il
bru'stok'rev brust'o'krev
brust'o'mezur brust'o'mez'ur
bru'stop'art brust'op'art brust'o'part
brust'o'pec brust'op'ec bru'stop'ec
brust'ornam'aĵ brust'orn'am'aĵ
bru'stov'est brust'o'vest brust'ov'est
brust'ovi'and brust'o'viand
brust'rand bru'strand
brut'aĉ bru'taĉ
brutal'aĵ brut'al'aĵ bru'tal'aĵ
brutal'aspekt brut'al'aspekt brutal'a'spekt
brutal bru'tal brut'al
brutal'ec bru'tal'ec
brutal'eg bru'tal'eg
brut'amas bru'tam'as brut'a'mas
brut'ar bru'tar
bru'tar'ej brut'ar'ej brut'are'j
bru'tar'vagon'ar brut'ar'vagon'ar
brut'eduk'ad brut'e'duk'ad bru'ted'u'kad
brut'eduk'ej brut'e'duk'ej bru'ted'u'ke'j
brut'eduk'ist brut'e'duk'ist brut'ed'u'kist
brut'eg bru'teg
brut'ej bru'te'j
brut'et bru'tet
brut'ha'vant brut'hav'ant
brut'ig'ad bru'tig'ad
bru'tig'at brut'ig'at
bru'tig brut'ig
bru'tig'it brut'ig'it
brut'int bru'tint
brut'karn brut'kar'n
brut'komerc'ist brut'kom'er'cist
brut'o'batal brut'o'bat'al brut'ob'at'al
brut'o'bred'ist brut'ob're'dist
brut'od'om brut'o'dom
brut'ok'ort brut'o'kort
brut'o'spec brut'os'pec
brut'o'stal bru'tost'al brut'ost'al
brut'protekt'ad brut'prot'ekt'ad
brut'rot'ig bru'trot'ig
brut'simil brut'si'mil bru'ts'i'mil
brut'uj bru'tuj
brut'ul'ar bru'tul'ar brut'u'lar
bru'tul brut'ul
brut'u'lig brut'ul'ig
brut'vagon brut'vag'on
brut'vende'j brut'vend'ej
bru'vetur'ad bru've'tur'ad
bru'vetur bru'vet'ur bru've'tur
bub'aĉ'ar bub'a'ĉar
bubal bub'al bu'bal
bubal'fel bub'alf'el bu'bal'fel
bubal'gard'ist bub'al'gard'ist bu'balg'ard'ist
bubal'id bu'bal'id
bubal'in bub'ali'n bu'bali'n bu'bal'in
bubal'kap bu'bal'kap bub'al'kap
bubal'korn bub'alk'orn bu'bal'korn bub'al'kor'n
bub'anim bub'a'nim
bub'ar bu'bar
bub'aspekt bub'as'pekt bu'bas'pekt bub'a'spekt
bu'bet'ar bub'et'ar
bu'bet bub'et
bub'in'aĉ bu'bi'n'aĉ
bub'in bu'bi'n
bub'i'net bub'in'et
bub'manier bub'mani'er
bub'memor bub'mem'or
bubon bu'bon bub'on bu'bo'n
bub'o'skurĝ'ant bu'bosk'urĝ'ant
bub'o'vizaĝ bu'bov'iz'aĝ bub'o'viz'aĝ
bu'ĉant buĉ'ant
buĉ'at bu'ĉat
bucefal bu'cefal
buĉ'ej bu'ĉe'j buĉ'e'j
buĉ'il bu'ĉil
buĉ'is'tet buĉ'ist'et
buĉ'ist'serv'ist buĉ'ist'ser'vist
buĉ'it bu'ĉit
bu'ĉit'in buĉ'i'tin buĉ'it'in
buĉ'o'entrepren buĉ'o'entre'pren buĉ'o'ent're'pren
buĉ'ofer'ad buĉ'o'fer'ad
buĉ'ofer buĉ'o'fer
bu'ĉot buĉ'ot
buĉ'ovi'and buĉ'o'viand
buda bud'a bu'da
buda'ism bu'da'ism bud'a'ism
buda'ist bud'a'ist bu'da'ist
buddh'an budd'han
buddh'os'tatu budd'hos'tatu buddh'o'statu buddh'o'stat'u buddh'ost'at'u
budd'ism bud'dism
buden bud'en bu'de'n
budĝet bud'ĝet
budh'an bud'han
budh'ist bud'hist
budh'om'at budh'o'mat bud'hom'at
budh'on'ask budh'o'nask bud'ho'nask
budh'o'servil bud'hos'er'vil budh'o'serv'il budh'os'er'vil
budle'ac bud'le'ac
budle bud'le
bud'o'zorg'ant bud'oz'or'gant
buduar'biskvit'puding buduar'biskvit'pu'ding bu'duar'biskvit'puding
buduar bu'duar bud'u'ar bu'du'ar
buduar'et bu'duar'et bud'u'ar'et
bufag buf'ag bu'fag
buf'aspekt buf'as'pekt buf'a'spekt
bufed buf'ed
bufed'ej buf'e'dej bu'fe'dej buf'ed'ej buf'e'de'j
bufed'estr buf'ed'estr
bufed'ist buf'ed'ist buf'e'dist
bufed'ist'in buf'e'dis'tin buf'e'dist'in buf'ed'ist'in
bufed'kelner bufed'kel'ner buf'ed'kelner
bufed'mastr buf'ed'mastr
bufed'stil buf'ed'stil
bufed'tir'kest buf'ed'tir'kest
bufed'vagon bufed'vag'on buf'ed'vagon
buf'oman buf'om'an buf'o'man
bufon'ad bu'fon'ad buf'on'ad
bufon'aĵ buf'on'aĵ bu'fon'aĵ
bufon buf'on bu'fon
bufon'em bu'fonem buf'on'em bu'fon'em
bufon'id bu'fon'id
bufr bu'fr
bufr'o'fondus buf'ro'fondus bufr'o'fond'us
bufr'o'regn buf'ror'eg'n bufr'o'reg'n
buf'ro'ŝtat bufr'o'ŝtat
bufr'ozon buf'roz'on bufr'o'zon
bugenvil bu'gen'vil
buĝet'ad bu'ĝet'ad
buĝet bu'ĝet
buĝet'deficit buĝet'defi'cit buĝet'de'fic'it
buĝet'it bu'ĝet'it
buĝet'kriteri buĝet'krit'eri buĝet'kri'teri
buĝet'politik buĝet'poli'tik buĝet'po'lit'ik
buĝet'projekt buĝet'pro'j'ekt
buĝet'propon buĝet'prop'on buĝet'pro'po'n
buĝet'redukt buĝet're'dukt
buĝet'regul buĝet're'gul buĝet'reg'ul
buĝet'ul bu'ĝet'ul
buĝi bu'ĝi
bu'grad bugr'ad
bukan buk'an bu'kan
bukan'it bu'kan'it buk'a'nit buk'an'it
bukcinator buk'ci'n'ator buk'ci'n'a'tor buk'ci'n'at'or
buk'dorn buk'dor'n
buked buk'ed
buked'et buk'ed'et
buk'it bu'kit
buk'laĉ'ul bu'klaĉ'ul bukl'aĉ'ul
bukl'a'har buk'la'har bukl'ah'ar
bukl'ant buk'lant
buk'lar bu'klar bukl'ar
bukl'eg buk'leg
bukl'em bu'klem buk'lem
bukl'et buk'let
bukl'harar bukl'har'ar
bukl'ig buk'lig
bukl'i'ĝem bukl'iĝ'em
bukl'ig'it buk'lig'it
buk'lil bukl'il
buk'lit bukl'it
buk'lo'abund bukl'o'abund
bukl'o'harar buk'lo'harar bukl'o'har'ar
bukl'o'har buk'lo'har
bukl'ok'ovr'it buk'lok'ovr'it bukl'o'kov'rit bukl'o'kovr'it
buk'lo'ŝanĝ bukl'o'ŝanĝ
bukl'oz buk'loz
bukl'u'lin bukl'ul'in buk'lul'in
buk'o'kravat bu'kokr'av'at buk'ok'rav'at buk'okr'av'at
bukolik bu'kolik bu'kol'ik buk'ol'ik buk'o'lik
bukorak bu'korak buk'o'rak
buks'ar'bet buk'sar'bet buks'arb'et
buks'lign buks'lig'n
buks'o'ar'bet buks'o'arb'et
buks'o'arbust buks'o'ar'bust
buks'ob'ranĉ buk'sobr'anĉ buks'o'branĉ
bul'bar bulb'ar
bulb'er bul'ber
bul'bet bulb'et
bulb'foli bulb'fol'i
bulbil bul'bil bulb'il
bulb'o'flor bul'bo'flor
bulb'o'form bul'bo'form
bulb'o'hav bul'bo'hav
bulb'o'herb bul'bo'herb
bul'bo'kap bulb'o'kap
bulb'o'molekul bul'bo'molekul bulb'om'ole'kul bulb'o'mole'kul
bulb'o'plant bulb'op'lant
bul'bo'ŝajn bulb'o'ŝajn
bulb'o'simil bulb'os'i'mil bul'bos'i'mil
bulb'tunik bulb'tun'ik
bul'ĉapel bul'ĉap'el
buldog bul'dog
buldog'id bul'dog'id
buldog'in bul'dog'in
buldoz bul'doz
buldoz'it bul'doz'it
bule bu'le bul'e
bu'leg bul'eg
bulen bule'n bu'len bul'en
bu'let bul'et
bul'fromaĝ bul'fr'omaĝ
bulgar'de'ven bul'gard'e'ven
bulgari'an bul'gari'an bulgar'ia'n
bul'garig'it bulgar'ig'it
bulgar'in bul'gari'n
bul'ig bu'lig
bu'lig'it bul'ig'it
bulimi bu'li'mi bu'lim'i bul'i'mi
buljon'aĵ bul'jon'aĵ
buljon bul'jon bul'j'on
buljon'ig'it bul'jon'ig'it bul'j'on'ig'it
buljon'kaldron bul'jon'kaldron buljon'kal'dron
buljon'servic bul'jon'servic buljon'serv'ic
buljon'uj bul'jon'uj bul'j'o'nu'j
bul'kalkul'il bul'kalk'ul'il bulk'alk'ul'il
bulk'et'arb bul'ket'arb
bulk'et bul'ket
bulk'ist bul'kist
bul'ko'form bulk'o'form
bulk'op'e'cet bulk'op'ec'et bul'ko'pec'et bulk'o'pec'et
bulk'vast bul'kvast
bulonj bul'o'nj bu'lo'nj
bul'o'plen bul'op'len bu'lop'len
bul'pied bul'pi'ed
bul'suŝi bul'su'ŝi
bulten'ar bul'tenar bul'ten'ar
bulten bul'ten
bulten'ej bul'ten'ej
bulten'et bul'te'net bul'ten'et
bu'lul bul'ul
bulvard'ism bul'var'dism
bulvard'ist bul'var'dist
bulvard'or'ing bulvard'o'ring bul'var'dor'ing
bul'viand bul'vi'and
bum'busprit bum'bu'sprit
bumerang bum'e'rang
bunt'a'flor bu'n'ta'flor
bunt'ig'ant bunt'i'gant
bunt'ig bu'n'tig
bunt'kolor bunt'kol'or
bunt'o'makul bunt'om'a'kul bu'n'tom'a'kul
bupleŭr bu'pleŭr
buprest bu'prest
bu'ran bur'an
burask bur'ask
burbon bur'bon bur'bo'n
buret bu'ret bur'et
burgenland burg'en'land
burger bur'ger burg'er
burger'ej burg'er'ej bur'ger'ej
burg'et bur'get
burĝ'famili burĝ'fa'mili
bur'ĝin burĝ'in
burĝ'naci burĝ'n'ac'i
bur'go'graf burg'o'graf
burg'o'land burg'ol'and bur'gol'and
burĝon'ad burĝ'on'ad
burĝon'aspekt burĝon'a'spekt burĝ'on'aspekt
burĝon'brasik burĝon'bras'ik burĝ'on'brasik
burĝon burĝ'on
burĝon'ec burĝ'on'ec
burĝon'eg burĝ'oneg
burĝon'et burĝ'on'et burĝ'o'net
burĝon'greft burĝ'on'greft
burĝon'ig burĝ'on'ig
burĝon'iĝ burĝ'on'iĝ
burĝon'iĝ'int burĝ'on'iĝ'int
burĝon'it burĝ'o'nit
burgonj burg'o'nj bur'go'nj
burgonj'o'kolor burgonj'ok'ol'or burgonj'o'kol'or bur'go'nj'ok'ol'or burg'o'nj'ok'ol'or
burĝon'krev'ig burĝ'onk'rev'ig
burĝ'o'tim'ig'ist burĝ'ot'i'mi'gist
bur'ĝu'lin burĝ'ul'in
burgundi burgund'i bur'gun'di burg'u'n'di
burgund'uj bur'gun'du'j burg'u'n'du'j
burgund'vin bur'gun'dvin burg'u'n'dvin
burjat bur'j'at
burjati burjat'i bur'j'at'i
burkin'an bur'kin'an burk'in'an burk'i'nan
buro bur'o bu'ro
burokrat'aĵ bur'okr'at'aĵ
burokrat'ar bur'okr'at'ar
burokrat bur'okr'at
burokrat'ec bur'okr'at'ec
burokrati'aĵ buro'krati'aĵ
burokrati burokrat'i buro'krati bur'okr'at'i
burokrati'ig burokrat'i'ig buro'krati'ig
burokrati'iĝ buro'krati'iĝ burokrat'i'iĝ
burs'a'pastor bur'sap'as'tor burs'a'pa'stor burs'a'past'or
burser'ac bur'ser'ac
burser bur'ser burs'er
bur'sit burs'it
burund'an bu'rund'an bu'run'dan bur'u'n'dan
bus'ad bu'sad
bu'ŝal'buŝ buŝ'al'buŝ
buŝ'al'naz buŝ'aln'az bu'ŝal'naz
bus'an bu'san
buŝ'angul buŝ'an'gul
buŝ'apertur buŝ'aper'tur buŝ'apert'ur
buŝ'aspekt buŝ'a'spekt buŝ'as'pekt
buŝ'batal buŝ'ba'tal buŝ'bat'al
bus'bilet bus'bil'et
bus'bilet'ist bus'bil'et'ist
bus'ekskurs bu'seks'kurs bus'eks'kurs
buŝel bu'ŝel buŝ'el
buŝel'mezur'il buŝ'el'mezur'il
buŝ'fer'mul buŝ'ferm'ul
buŝ'gimnastik buŝ'gimnast'ik
buŝ'harmonik buŝ'har'monik buŝ'harmon'ik
buŝ'harmonik'em buŝ'har'monik'em buŝ'harmon'ik'em
buŝ'harp'et buŝ'har'pet
buŝ'hero buŝ'her'o
buŝ'inflam buŝ'in'flam
buŝ'intern buŝ'inter'n buŝ'in'tern buŝ'int'er'n
bus'karavan bus'kar'avan bus'kara'van
bus'kompani bus'kompan'i bus'kom'pan'i
bus'konduk'ist bus'kon'du'kist bus'kon'duk'ist bu'skon'duk'ist
bus'koridor bus'kori'dor bu'skori'dor
buŝ'la'vil buŝ'lav'il
bus'lini bus'lin'i
buŝ'mukoz buŝ'muk'oz buŝ'mu'koz
buŝ'muskol buŝ'mu'skol buŝ'mus'kol buŝ'musk'ol
bus'ofic'ej bus'o'fic'ej
buŝ'o'mov buŝ'om'ov
buŝ'op'len buŝ'o'plen
bus'o'rapid bus'o'rap'id
buŝ'o'simil buŝ'o'sim'il buŝ'os'i'mil
bus'ost'acid'om bus'o'staci'dom bus'ost'a'cid'om
buŝ'o'star buŝ'ost'ar
buŝ'o'tru buŝ'ot'ru bu'ŝot'ru bu'ŝotr'u
bu'sovet'ur bus'o'vetur bus'ov'e'tur bus'ov'et'ur
buŝ'pariet buŝ'pari'et bu'ŝpar'i'et
buŝ'parol buŝ'par'ol buŝ'pa'rol bu'ŝpar'ol
bus'pasaĝer bus'pas'aĝ'er bus'pa'saĝ'er
bu'splen bus'plen
buŝ'pozici buŝ'poz'ic'i buŝ'poz'i'ci
buŝ'pren buŝ'pre'n
busprit bu'sprit
buŝ'rimen buŝ'rim'en
bus'rond'vetur'ad bus'rond've'tur'ad
buŝ'ŝtop bu'ŝŝ'top
buŝ'tradici buŝ'trad'ic'i
buŝ'traduk'ant buŝ'trad'u'kant
buŝ'traduk'ist buŝ'tra'duk'ist buŝ'trad'u'kist
bus'trafik bus'traf'ik
bust'relikv'uj bust're'likv'uj
bust'ten'il bust'te'nil
bu'ŝu'mit buŝ'u'mit buŝ'um'it
bus'vetur'ad bus've'tur'ad
bus'vetur'ant bus've'tur'ant
bus'vetur bus've'tur bus'vet'ur
bus'vetur'ig'ist bus've'tur'ig'ist
bus'vojaĝ bus'voj'aĝ
but'adien but'a'dien but'ad'ie'n
bu'tan'at but'an'at
but'an bu'tan
but'an'di'amin but'an'di'am'in
bu'tan'ol but'an'ol
but'anon bu'tan'on but'a'non but'an'on
bute but'e bu'te
bute'n'al but'en'al
bute'n'at but'en'at bu'ten'at
bute'n bu'ten but'en
but'en'di'at bute'n'di'at
bute'non bu'tenon but'en'on
bute'rat bu'terat buter'at but'erat
buter'bul bu'ter'bul
buter but'er bu'ter
buter'dom bu'ter'dom but'er'dom
buter'drap but'er'drap
buter'ec but'er'ec bu'ter'ec
buter'farad buter'far'ad
buter'far but'er'far
buter'flav but'er'flav
buter'flor but'er'flor
buter'fung but'er'fung
buter'ig bute'rig but'er'ig bu'ter'ig
buter'ig'il bute'rig'il but'er'ig'il bu'ter'ig'il
bute'rig'it buter'ig'it but'er'ig'it bu'ter'ig'it
bute'rig'uj buter'ig'uj but'er'ig'uj bu'ter'ig'uj
buteril buter'il
buter'it bute'rit
buter'karamel buter'kar'amel
buter'kest but'er'kest
buter'kolor bu'ter'kolor bu'ter'kol'or
buter'krem but'er'krem
buter'kuk but'er'kuk
buter'maŝin bu'term'a'ŝi'n
buter'min bu'termin bu'termi'n
buter'mon bu'term'on bu'termo'n
buter'muŝ but'er'muŝ
buter'pan but'erp'an
buter'pec but'erp'ec bu'ter'pec
buter'pir bu'ter'pir but'erp'ir
buter'selakt buter'se'lakt
buter'semajn buter'se'majn
buter'ŝmir but'er'ŝmir
buter'tas but'er'tas
buter'tavol'et bu'ter'tavol'et buter'ta'vol'et
buter'te but'er'te bu'ter'te
buter'uj but'er'uj bute'ru'j bu'ter'uj
buter'u'mit buter'um'it bute'rum'it but'er'um'it
butik'aĉ but'i'kaĉ bu'tik'aĉ but'ik'aĉ
but'ikar butik'ar
but'ikar'eg butik'ar'eg but'i'kar'eg
butik bu'tik but'ik
butik'ĉen but'ik'ĉen bu'tik'ĉen
butik'centr but'ik'centr
butik'eg but'ik'eg bu'tik'eg
butik'en'hav but'ik'en'hav
butik'entrepren butik'entre'pren butik'ent're'pren but'i'kent're'pren
butik'estr but'ik'estr
butik'estr'in but'i'kest'rin
butik'et bu'tik'et but'i'ket but'ik'et
butik'fenestr butik'fen'estr
butik'ferm but'ik'ferm
butik'hal but'ik'hal
butik'ist but'i'kist but'ik'ist
butik'ist'in but'ik'ist'in but'i'kist'in
butik'lud but'ik'lud
butik'ob'ret butik'o'bret but'i'kobr'et but'ik'ob'ret
butik'o'en'hav but'ik'o'en'hav
butik'o'front but'ik'o'front but'i'kofr'ont
butik'o'mastr butik'om'astr
butik'o'plen butik'op'len but'i'kopl'en but'ik'op'len
butik'portik butik'port'ik but'ik'portik
butik'posed'ant butik'po'se'dant
butik'proviz butik'prov'iz but'ik'proviz
butik'ret but'ik'ret but'i'kret
butik'ŝild but'ik'ŝild bu'tik'ŝild
butik'ŝtel'ad but'ik'ŝtel'ad
butik'um'ad but'ik'um'ad
butik'um'ad'o'sesi butik'um'ad'os'e'si
butik'um'ant butik'u'mant
butik'um but'ik'um bu'tik'um
butik'um'ej butik'ume'j bu'tik'ume'j but'ik'ume'j
butik'um'int but'ik'um'int
butil'ac'etat butil'acet'at but'il'acet'at but'i'lac'et'at
butil but'il
butil'hidroksi'anizol butil'hidroksi'aniz'ol butil'hidr'o'ksi'anizol
butil'hidroksi'tolu'en butil'hidr'oksi'tolu'en butil'hidr'o'ksi'tolu'en
but'in bu'tin
butirat but'ir'at bu'tir'at but'i'rat
butom'ac bu'tom'ac but'o'mac but'om'ac
butom bu'tom but'om
buton'ad but'on'ad bu'ton'ad
buton'amas but'on'amas buton'a'mas bu'ton'amas
buton'ant bu'ton'ant
buton'at bu'ton'at but'on'at
buton bu'ton but'on
buton'ec bu'ton'ec but'on'ec
buton'eg but'oneg but'o'neg
buton'et but'on'et bu'ton'et but'o'net
buton'faden but'on'faden buton'fad'en
buton'far'ist but'on'far'ist
buton'form but'on'form bu'ton'form
buton'hav but'on'hav bu'ton'hav
buton'hok but'on'hok bu'ton'hok
buton'iĝ but'on'iĝ
buton'ig'it bu'ton'ig'it but'on'ig'it
buton'it but'o'nit
buton'milit but'on'milit
buton'okul but'on'okul buton'o'kul but'o'nok'ul
buton'pint but'on'pint
buton'prem but'on'prem
buton'scienc but'on'scienc bu'ton'scienc
buton'ŝu bu'ton'ŝu but'on'ŝu
buton'tir'il but'ont'ir'il
buton'tru but'ont'ru bu'ton'tru
buton'um'ad bu'ton'um'ad but'on'um'ad
buton'u'mant buton'um'ant bu'ton'um'ant
buton'um bu'ton'um but'o'num but'on'um
buton'um'ebl buton'u'mebl bu'ton'um'ebl
buton'u'mit buton'um'it bu'ton'um'it but'on'um'it
buton'vic bu'ton'vic but'on'vic
ĉagren'ant'in ĉagren'anti'n
ĉagren'aspekt'it ĉagren'a'spekt'it
ĉagren'bedaŭr ĉagren'be'daŭr
ĉagren'humor ĉagren'hum'or
ĉagren'iĝ'anti'n ĉagren'iĝ'ant'in
ĉagren'konsci ĉagren'kon'sci
ĉagren'o'mien ĉagren'om'ie'n
ĉagren'o'plan ĉagren'op'lan
ĉagren'o'plen ĉagren'op'len
ĉambelan ĉam'bela'n ĉam'bel'an ĉam'be'lan
ĉambelan'in ĉam'bel'an'in ĉam'bela'ni'n
ĉambr'aĉ ĉam'braĉ
ĉambr'angul ĉam'bran'gul
ĉambr'artur ĉambr'art'ur ĉambr'ar'tur
ĉam'bret ĉambr'et
ĉambr'o'angul ĉambr'o'an'gul
ĉambr'o'aranĝ ĉambr'o'a'ranĝ
ĉambr'o'bala'ist'in ĉambr'ob'al'a'ist'in
ĉambr'o'ekstrem'aĵ ĉambr'o'eks'trem'aĵ ĉambr'o'ekstr'em'aĵ
ĉambr'o'kelner ĉambr'o'kel'ner ĉam'brok'el'ner ĉambr'ok'el'ner
ĉam'brokol'or'ist ĉambr'o'kolor'ist
ĉambr'ok'om'andant ĉambr'o'komand'ant ĉambr'ok'oman'dant
ĉambr'ol'u'i'gant ĉambr'ol'u'ig'ant ĉambr'o'lu'ig'ant
ĉambr'ol'u'ig'ant'in ĉambr'o'lu'ig'ant'in
ĉambr'o'mastr'in ĉambr'om'astr'in ĉambr'omas'tri'n
ĉambr'o'muzik ĉam'brom'uz'ik ĉambr'o'muz'ik ĉambr'om'uz'ik
ĉambr'on'ombr ĉambr'o'nombr
ĉambr'o'numer ĉambr'on'u'mer
ĉambr'o'part ĉambr'op'art
ĉambr'op'en'trist ĉambr'o'pentr'ist
ĉambr'o'plafon ĉambr'op'la'fon ĉambr'op'laf'on
ĉambr'op'lant ĉambr'o'plant
ĉambr'o'pord ĉambr'op'ord
ĉambr'o'profund'aĵ ĉambr'op'ro'fund'aĵ
ĉambr'o'rob ĉambr'or'ob
ĉambr'os'er'vist'in ĉambr'o'serv'ist'in
ĉambr'o'temperatur ĉambr'o'temper'at'ur ĉambr'ot'em'per'at'ur
ĉambr'o'vaz ĉam'brov'az ĉambr'ov'az
ĉambr'o'vest ĉambr'ov'est ĉam'brov'est
ĉambr'um ĉam'brum
ĉam'kolor'aĵ ĉam'kol'or'aĵ
ĉam'kolor ĉam'kol'or
ĉampan'ad ĉam'pan'ad
ĉampan'botel ĉam'pan'botel ĉampan'bot'el
ĉampan ĉam'pan
ĉampan'glas ĉam'pan'glas
ĉampan'ig ĉam'pan'ig
ĉampanj ĉampan'j ĉam'pa'nj ĉam'pan'j
ĉampan'kel ĉam'pan'kel
ĉampan'maten'manĝ ĉampan'mat'en'manĝ
ĉampan'produkt'ist ĉampan'pro'dukt'ist
ĉampan'ŝaŭm'ad ĉam'pan'ŝaŭm'ad
ĉampan'vin ĉam'pan'vin
ĉampinjon ĉam'pinjon ĉam'pin'jon
ĉampinjon'omlet ĉampinjon'om'let ĉam'pinjon'omlet ĉam'pin'jon'omlet
ĉampinjon'salat ĉam'pinjon'salat ĉam'pin'jon'salat
ĉampinjon'sup ĉam'pinjon'sup ĉam'pin'jon'sup
ĉampion'ad ĉam'pion'ad ĉam'pio'n'ad
ĉampion ĉam'pion ĉam'pio'n
ĉampion'ec ĉam'pion'ec ĉam'pi'on'ec
ĉampion'eg ĉam'pi'oneg ĉam'pion'eg
ĉampion'iĝ ĉam'pion'iĝ ĉam'pi'on'iĝ
ĉampion'in ĉam'pion'in ĉam'pi'oni'n
ĉampion'konkurs ĉampion'konk'urs ĉampion'kon'kurs
ĉampion'lud ĉam'pion'lud ĉam'pio'n'lud
ĉampion'turnir ĉampion'turn'ir ĉam'pion'turnir
ĉanoj ĉan'oj
ĉan'taĉ ĉant'aĉ
ĉantaĝ'ad ĉant'aĝ'ad
ĉantaĝ'ant ĉant'aĝ'ant
ĉantaĝ'at ĉant'aĝ'at
ĉantaĝ ĉant'aĝ
ĉantaĝ'dosier ĉant'aĝ'dosier
ĉantaĝ'ebl ĉant'aĝ'ebl
ĉantaĝ'em ĉan'ta'ĝem ĉant'aĝ'em
ĉantaĝ'em'ul ĉant'a'ĝem'ul ĉant'aĝ'em'ul
ĉantaĝ'mon ĉant'aĝ'mon
ĉantaĝ'prov ĉant'aĝ'prov
ĉantaĝ'ul ĉant'aĝ'ul
ĉantaĝ'viktim ĉant'aĝ'viktim
ĉant'refren ĉan'tref'ren
ĉapel'aĉ ĉap'e'laĉ
ĉapel'an ĉap'elan ĉap'e'lan
ĉapel'bret ĉap'elb'ret
ĉapel ĉap'el
ĉapel'ej ĉap'ele'j
ĉapel'em ĉap'e'lem
ĉapel'et ĉap'e'let
ĉapel'fabrik'ist ĉapel'fa'brik'ist
ĉapel'far'ist ĉap'el'far'ist
ĉapel'form ĉap'el'form
ĉapel'fragment ĉapel'frag'ment
ĉapel'fung ĉap'elf'ung
ĉapel'il ĉap'e'lil
ĉapel'ist ĉap'e'list ĉap'el'ist
ĉapel'ist'in ĉap'el'ist'in
ĉap'elit ĉapel'it
ĉapel'karn ĉapel'kar'n
ĉapel'lev ĉap'el'lev
ĉapel'liter ĉapel'lit'er ĉap'el'lit'er
ĉapel'mani'ul'in ĉap'el'man'iu'lin
ĉapel'mar ĉap'el'mar
ĉapel'o'bret ĉapel'ob'ret ĉap'e'lob'ret
ĉapel'ornam'aĵ ĉapel'orn'am'aĵ
ĉapel'plum ĉap'el'plum
ĉapel'ruband ĉapel'ru'band ĉapel'rub'and
ĉapel'salut ĉap'el'salut
ĉapel'sign ĉap'el'sign
ĉapel'skatol ĉap'el'skatol
ĉapel'uj ĉap'elu'j
ĉapel'ul ĉap'e'lul
ĉapel'um ĉap'e'lum
ĉapel'vend'ej ĉapel'vende'j ĉap'el'vend'ej ĉap'el'ven'dej
ĉapitr'ar ĉap'it'rar
ĉapitr'et ĉap'i'tret ĉap'it'ret
ĉapitr'o'indik ĉap'it'ro'indik ĉapitr'o'in'dik
ĉapitr'o'titol ĉapitr'ot'itol ĉap'it'rot'itol ĉapitr'ot'it'ol
ĉap'kukurb ĉap'kuk'urb
ĉap'ruband ĉap'ru'band ĉap'rub'and
ĉar'ba'talant ĉar'batal'ant ĉar'bat'a'lant
ĉar'ĉeval ĉar'ĉe'val
ĉar'egist ĉar'eg'ist ĉar'e'gist
ĉarel ĉar'el
ĉar'konduk'anti'n ĉar'kon'du'kantin ĉar'konduk'ant'in ĉar'kon'du'kanti'n
ĉar'konduk'ist ĉar'kon'du'kist ĉar'kon'duk'ist
ĉar'konkur'ist ĉar'kon'kur'ist
ĉar'konkurs ĉar'kon'kurs ĉar'konk'urs
ĉar'konkurs'ist ĉar'konk'urs'ist
ĉarlatan'aĵ ĉar'la'tan'aĵ
ĉarlatan ĉar'lat'an ĉar'la'tan
ĉarlatan'ec ĉar'lat'an'ec ĉar'la'tan'ec
ĉarlatan'in ĉar'la'tanin ĉar'lat'an'in ĉar'la'tan'in
ĉarlatan'ism ĉar'lat'an'ism ĉar'la'tan'ism
ĉarlatan'reklam ĉarlatan'rek'lam ĉarlatan're'klam
ĉar'lev'il ĉar'le'vil
ĉarlot ĉar'lot
ĉar'mant ĉarm'ant
ĉarm'aspekt'ul'in ĉarm'a'spekt'ul'in ĉarm'as'pekt'ul'in ĉarm'as'pek'tuli'n
ĉar'mat ĉarm'at
ĉar'mem ĉarm'em
ĉar'met ĉarm'et
ĉarm'ig'ant ĉarm'i'gant
ĉar'mit ĉarm'it
ĉarm'o'plen ĉarm'op'len
ĉarm'ul ĉar'mul
ĉarm'ul'et ĉar'mul'et
ĉar'mul'in ĉarm'ul'in
ĉarm'ul'in'et ĉar'mul'in'et
ĉarm'vizaĝ ĉarm'viz'aĝ
ĉarnir'artik ĉarnir'art'ik ĉar'ni'rar'tik
ĉarnir ĉar'n'ir
ĉarnir'genu ĉarnir'gen'u
ĉarnir'it ĉar'n'irit ĉar'ni'rit
ĉarnir'kovr'il ĉar'n'irk'ovr'il
ĉar'o'konkurs ĉar'o'konk'urs ĉar'ok'on'kurs
ĉar'okr'ad ĉar'ok'rad ĉar'o'krad
ĉar'or'ad ĉar'o'rad
ĉar'o'rond ĉar'or'ond
ĉarpent'aĉ'aĵ ĉar'pent'aĉ'aĵ
ĉarpent'ad ĉar'pent'ad
ĉarpent'aĵ ĉar'pent'aĵ
ĉarpent'art ĉar'pent'art
ĉarpent ĉar'pent
ĉarpent'il ĉar'pent'il
ĉarpent'ist'ar ĉar'pent'ist'ar
ĉarpent'ist ĉar'pent'ist
ĉarpent'it ĉar'pent'it
ĉarpent'lign ĉar'pent'lign
ĉarpi ĉar'pi
car'regi'star car're'gist'ar car'reg'ist'ar
ĉar'tar ĉart'ar
ĉart'aviad'il ĉart'avi'ad'il
ĉart'ej ĉar'te'j
ĉar'tig ĉart'ig
ĉar'tit ĉart'it
ĉar'vetur ĉar've'tur ĉar'vet'ur
ĉas'aĉet ĉas'aĉ'et
ĉas'a'dant ĉas'ad'ant
ĉas'aĵ'odor ĉas'aĵ'o'dor
ĉas'akir'aĵ ĉas'a'kir'aĵ
ĉas'akir ĉas'a'kir
ĉas'an'tar ĉas'ant'ar
ĉas'ant'in ĉas'anti'n
ĉas'are ĉas'ar'e
ĉas'arme ĉas'arm'e
ĉas'arm'il ĉas'ar'mil
ĉas'asoci ĉas'a'soci ĉas'as'o'ci
ĉas'aventur ĉas'aven'tur ĉas'a'vent'ur ĉas'av'ent'ur
ĉas'aviad'il ĉas'avi'ad'il ĉas'avi'a'dil
ĉas'bandit ĉas'band'it
ĉas'ĉeval ĉas'ĉe'val
ĉas'direkt'ant ĉas'di'rekt'ant ĉas'dir'ekt'ant
ĉas'distrikt ĉas'distr'ikt ĉas'di'strikt
ĉas'ekskurs ĉas'eks'kurs
ĉas'ekzamen ĉas'ekz'amen ĉas'ekz'ame'n
ĉas'hun'din ĉas'hund'in
ĉasi ĉas'i
ĉasi'star ĉas'ist'ar
ĉas'kaban ĉas'kab'an
ĉas'kampanj ĉas'kampan'j ĉas'kamp'an'j ĉas'kam'pa'nj
ĉas'kastel ĉas'kas'tel ĉas'kast'el
ĉas'kok'in ĉas'ko'kin
ĉas'konserv'ej ĉas'kon'serv'ej
ĉas'korn ĉas'kor'n
ĉas'kostum ĉas'kost'um
ĉas'leopard ĉas'le'op'ard
ĉas'manier ĉas'mani'er
ĉas'meti ĉas'met'i
ĉas'mort'ig'it ĉas'mor'tig'it
ĉas'musked ĉas'musk'ed
ĉas'observ'ej ĉas'ob'serv'ej ĉas'ob'ser've'j
ĉas'o'serv'ist ĉas'o'ser'vist ĉas'os'er'vist
ĉas'pa'fil ĉas'paf'il
ĉas'pantalon ĉas'pan'talon ĉas'pan'tal'on
ĉas'parti ĉas'part'i
ĉas'pelad ĉas'pel'ad
ĉas'permes ĉas'per'mes
ĉas'persekut ĉas'perse'kut ĉas'per'sek'ut
ĉas'pilot ĉas'pil'ot ĉas'pi'lot
ĉas'ponard ĉas'po'nard ĉas'po'n'ard
ĉas'putor ĉas'put'or ĉas'pu'tor
ĉas'rakont ĉas'rak'ont
ĉas'redingot ĉas're'din'got ĉas're'ding'ot
ĉas'regal ĉas're'gal ĉas'reg'al
ĉas'region ĉas'regi'on ĉas'reg'ion
ĉas'sezon ĉas'se'zon
ĉas'ŝtel'ad'ant ĉas'ŝtel'a'dant
ĉast'anim ĉast'a'nim
ĉast'eg ĉas'teg
ĉast'em ĉas'tem
ĉas'teren ĉast'er'en
ĉas'tig ĉast'ig
ĉas'tig'int ĉast'ig'int
ĉast'ozon ĉast'o'zon
ĉast'ranĉ'il ĉas'tranĉ'il
ĉast'ul ĉas'tul
ĉast'ul'in ĉast'u'lin ĉas'tuli'n
ĉas'vetur'il ĉas've'tur'il
ĉas'viand ĉas'vi'and
ĉatelperoni ĉat'el'per'oni ĉat'el'peron'i
ĉatni ĉat'ni
ĉatobriand ĉat'o'bri'and
ĉe'akv'ob'ord ĉe'akv'o'bord
ĉe'altar ĉe'alt'ar ĉe'al'tar
ĉe'angul ĉe'an'gul
ĉe'bezon ĉe'be'zon
ĉe'boks'ar'an ĉe'bok'sar'an ĉe'boks'ara'n
ĉe'bok'sar ĉe'boks'ar
ĉeĉen ĉe'ĉen
ĉeĉeni ĉeĉen'i ĉe'ĉen'i
ĉeĉen'uj ĉe'ĉen'uj
ĉe'danub ĉe'da'nub
cedil ced'il
cedrat cedr'at ced'rat
cedrat'uj cedr'at'uj ced'rat'uj
cedrel cedr'el ced'rel
cedr'ok'est ced'rok'est cedr'o'kest
ced'rok'ovr'it cedr'ok'ovr'it cedr'o'kovr'it
cedr'o'land ced'rol'and cedr'ol'and
cedr'o'lign cedr'olig'n ced'rol'ig'n
cedr'o'radik ced'ror'ad'ik cedr'or'ad'ik
cedr'o'tabul ced'rota'bul cedr'ot'a'bul
ĉe'e'stan'tar ĉe'est'ant'ar
ĉe'est'ant'in ĉe'est'anti'n
ĉe'est'at ĉe'e'stat
ĉe'est'ordon ĉe'e'stor'don ĉe'est'or'don
ĉef'abat ĉef'a'bat ĉe'fab'at
ĉef'adjudant ĉef'ad'jud'ant ĉef'ad'ju'dant ĉe'fad'jud'ant
ĉef'adjutant ĉe'fad'jut'ant ĉef'ad'jut'ant
ĉef'administr'ant ĉef'ad'ministr'ant
ĉef'administr'ej ĉef'ad'ministr'ej ĉef'ad'min'ist're'j
ĉef'administr'ist ĉef'ad'ministr'ist
ĉef'admiral ĉef'admir'al ĉe'fad'mir'al ĉef'ad'mir'al
ĉef'advokat ĉe'fad'vok'at ĉef'ad'vok'at
ĉef'afer ĉef'a'fer
ĉe'fag'ad ĉef'ag'ad
ĉe'fag'ant ĉef'ag'ant ĉef'a'gant
ĉef'agent'ej ĉef'ag'ent'ej ĉef'a'gent'ej ĉe'fag'ent'ej
ĉef'ag'int ĉe'fag'int
ĉef'aks ĉe'faks
ĉef'aktiv'ec ĉe'fakt'iv'ec ĉef'akt'iv'ec
ĉef'aktiv'ul ĉe'fakt'iv'ul ĉef'akt'iv'ul
ĉe'faktor ĉef'aktor ĉe'fakt'or ĉef'akt'or ĉe'fak'tor
ĉe'faktori'n ĉef'aktor'in ĉe'faktor'in
ĉef'a'kurac'ist ĉef'a'kur'a'cist
ĉef'akuz'at'in ĉe'fak'uz'at'in
ĉef'akuz'it ĉe'fak'uz'it ĉef'a'kuz'it
cefal'algi cefal'alg'i
cefalaspid cefal'aspid
cefalaspid'o'form cefal'aspid'o'form
cefalaspid'om'orf cefalaspid'o'morf cefal'aspid'om'orf cefal'as'pi'dom'orf
cefale cefal'e
ĉe'fal'iĝ'int ĉef'al'iĝ'int
cefaloni cefal'oni
cefalopod cefal'op'od cefal'o'pod
cefal'o'spin cefal'os'pin
ĉef'altar ĉef'alt'ar ĉe'falt'ar ĉe'fal'tar
ĉef'a'manier ĉef'a'mani'er
ĉef'amas'komuni'kad ĉef'amas'komunik'ad
ĉef'amas'komunik'il ĉef'amas'komuni'kil
ĉef'amik ĉe'fam'ik ĉef'am'ik
ĉe'famili ĉef'a'mili ĉef'amil'i ĉef'ami'li ĉe'fam'ili
ĉef'anĝel ĉef'an'ĝel ĉe'fan'ĝel
ĉef'ant ĉe'fant
ĉef'ant'in ĉef'anti'n ĉe'fant'in
ĉef'aplaŭd'ist ĉef'a'plaŭd'ist
ĉe'farb'ist ĉef'arb'ist
ĉef'arbitraci'ant ĉef'ar'bit'raci'ant ĉe'farb'it'raci'ant
ĉe'far ĉef'ar
ĉef'aren ĉef'ar'en ĉef'a'ren ĉe'far'en ĉef'are'n
ĉef'argument ĉef'ar'gum'ent
ĉef'arki'vist ĉef'arkiv'ist
ĉef'arme ĉe'farm'e ĉef'arm'e
ĉef'ar'mil ĉe'farm'il ĉef'arm'il ĉe'far'mil
ĉef'artikol ĉef'artik'ol ĉef'art'ik'ol ĉe'fart'ik'ol ĉef'ar'tik'ol
ĉef'artikol'ist ĉef'artik'ol'ist ĉef'ar'tik'ol'ist
ĉef'asist'anti'n ĉef'asist'ant'in
ĉef'asist'ist'in ĉef'asist'is'tin ĉef'as'ist'ist'in ĉef'as'is'tis'tin
ĉe'fat ĉef'at
ĉef'atest'ant ĉef'a'test'ant ĉef'at'est'ant
ĉef'aŭspici'int ĉef'aŭ'spic'i'int
ĉef'aŭtor ĉef'aŭ'tor ĉef'aŭt'or
ĉef'aŭtoritat ĉef'aŭtor'it'at ĉef'aŭt'or'it'at
ĉef'avantaĝ ĉe'fav'ant'aĝ ĉef'av'ant'aĝ ĉef'a'vant'aĝ
ĉef'balot ĉef'bal'ot ĉef'ba'lot
ĉef'bandit ĉef'band'it
ĉef'ban'kist ĉef'bank'ist
ĉef'bazar ĉef'baz'ar
ĉef'bej ĉef'be'j
ĉef'bibliotek ĉef'bibli'o'tek ĉef'bibli'ot'ek
ĉef'bien ĉef'bi'en
ĉef'burokrat ĉef'bur'okr'at
ĉef'celebr'ant ĉef'cel'ebr'ant
ĉef'civit'an ĉef'ci'vi'tan ĉef'ci'vit'an
ĉef'decid ĉef'de'cid ĉef'dec'id
ĉef'defend'ant ĉef'de'fend'ant ĉef'de'fen'dant
ĉef'deleg'it ĉef'de'leg'it
ĉef'diakon ĉef'di'a'kon
ĉef'dign ĉef'dig'n
ĉef'dig'nul ĉef'dign'ul
ĉef'direkt ĉef'dir'ekt ĉef'di'rekt
ĉef'direkt'il'ist ĉef'di'rekt'il'ist
ĉef'direkt'ist ĉef'di'rekt'ist
ĉef'direktor ĉef'direkt'or ĉef'di'rektor
ĉef'dirigent ĉef'di'rig'ent ĉef'dir'ig'ent
ĉef'distribu'ant ĉef'distr'i'bu'ant ĉef'di'stri'bu'ant
ĉef'divid ĉef'di'vid
ĉef'doktor ĉef'dok'tor ĉef'dokt'or
ĉef'duk'in ĉef'du'kin
ĉef'dung'ant ĉef'dun'gant
ĉe'feĉ ĉef'eĉ
ĉe'feĉ'ŝlos'il ĉef'eĉ'ŝlos'il
ĉef'eduk'ist ĉef'e'duk'ist ĉef'ed'u'kist
ĉef'ej ĉe'fe'j
ĉef'ekonom ĉef'eko'nom ĉef'e'kon'om ĉe'fek'on'om
ĉef'ekonomik'ist ĉef'ekonomi'kist ĉef'ekonom'ik'ist
ĉef'ekonomik'ist'in ĉef'ekonom'ik'ist'in
ĉef'element ĉef'ele'ment ĉe'fel'em'ent
ĉef'eminent ĉe'femin'ent ĉef'emi'n'ent
ĉef'eminent'ul ĉe'femin'ent'ul ĉef'emi'ne'n'tul
ĉe'fenestr ĉef'en'estr
ĉef'en'ir'ej ĉe'fen'ir'ej
ĉef'entrepren ĉef'entre'pren ĉef'ent're'pren
ĉef'episkop ĉef'e'pi'skop
ĉef'episkop'ej ĉef'e'pi'skop'ej
ĉef'establ ĉef'e'stabl
ĉef'estim'at ĉe'fest'i'mat ĉef'e'stim'at
ĉef'est'rar ĉe'fest'rar ĉef'estr'ar
ĉef'estr'ej ĉef'est're'j ĉe'fest're'j
ĉef'estr'in ĉe'fest'rin ĉef'e'stri'n
ĉef'etaĝ ĉe'fet'aĝ ĉef'et'aĝ
ĉef'event ĉef'e'vent
ĉef'faden ĉef'fad'en
ĉef'fak'ul ĉef'fa'kul
ĉef'ferment'ad ĉef'ferm'ent'ad ĉef'fer'ment'ad
ĉef'figur ĉef'fig'ur
ĉef'fotograf'ist ĉef'foto'graf'ist
ĉef'fraz ĉef'fr'az
ĉef'funebr'ant ĉef'fu'n'ebr'ant
ĉef'ĝendarm ĉef'ĝen'darm
ĉef'general ĉef'gene'ral ĉef'gener'al ĉef'ge'ner'al
ĉef'hered'ont ĉef'her'ed'ont
ĉef'hero ĉef'her'o
ĉef'heroin ĉef'hero'in ĉef'her'o'in
ĉe'fid ĉef'id
ĉef'ideal ĉef'ide'al ĉe'fid'e'al ĉef'id'e'al
ĉef'ide'ant ĉe'fid'e'ant ĉef'id'e'ant
ĉef'ide ĉe'fid'e ĉef'id'e
ĉef'ideolog ĉef'ide'olog ĉef'ide'o'log
ĉef'in ĉe'fin ĉe'fi'n
ĉef'influ ĉef'in'flu ĉe'fin'flu
ĉef'inform'ist ĉe'fin'form'ist
ĉef'inĝenier ĉef'inĝeni'er ĉe'fin'ĝeni'er ĉef'in'ĝeni'er
ĉef'inspekt'ist ĉef'in'spekt'ist ĉe'fin'spekt'ist
ĉef'inspektor ĉef'inspekt'or ĉef'in'spekt'or ĉe'fin'spekt'or
ĉef'instanc ĉef'in'stanc
ĉef'instrument ĉef'instru'ment ĉef'in'strum'ent
ĉef'insul ĉef'in'sul ĉe'fin'sul
ĉef'intendant ĉef'in'tend'ant ĉe'fint'end'ant ĉef'in'ten'dant
ĉef'inter'trakt'ant ĉef'in'ter'trakt'ant
ĉef'intrig ĉe'fint'rig ĉef'intr'ig
ĉef'invit'it ĉef'in'vi'tit ĉef'in'vit'it ĉe'fin'vit'it
ĉef'ironi'ist'in ĉef'ironi'is'tin ĉef'ir'oni'ist'in
ĉef'islam'an ĉef'is'lama'n
ĉef'islam ĉef'is'lam
ĉef'it ĉe'fit
ĉef'ĵurnal'ist ĉef'ĵur'n'a'list
ĉef'kajut ĉef'kaj'ut
ĉef'kamera'ist ĉef'kamer'a'ist
ĉef'kanajl ĉef'kan'ajl
ĉef'kanal ĉef'kan'al
ĉef'kandidat ĉef'kandid'at ĉef'kandi'dat
ĉef'kapitan ĉef'kap'it'an
ĉef'karakteriz'aĵ ĉef'karakter'iz'aĵ ĉef'karak'te'riz'aĵ
ĉef'kategori ĉef'kat'eg'or'i
ĉef'kelner ĉef'kel'ner
ĉef'kelner'in ĉef'kel'n'erin ĉef'kel'n'eri'n
ĉef'klas'vid'ant ĉef'klas'vi'dant
ĉef'kolonel ĉef'kolon'el ĉef'kol'on'el
ĉef'kolor ĉef'kol'or
ĉef'kom'andant'ar ĉef'komand'ant'ar
ĉef'komand'ant ĉef'kom'andant ĉef'koma'n'dant
ĉef'komand ĉef'kom'and
ĉef'komand'ej ĉef'koma'n'dej
ĉef'komerc'aĵ ĉef'kom'erc'aĵ
ĉef'komisar ĉef'komi'sar ĉef'ko'mis'ar ĉef'kom'is'ar
ĉef'komisi'onan ĉef'komision'an ĉef'ko'misi'onan ĉef'komi'sion'an
ĉef'komitat ĉef'ko'mit'at ĉef'kom'it'at
ĉef'komiz ĉef'kom'iz
ĉef'kompost'ist ĉef'kom'post'ist
ĉef'komun'um'an ĉef'kom'unu'man
ĉef'komun'um ĉef'kom'u'num
ĉef'kondamn'it ĉef'kon'damn'it
ĉef'konduk'ant ĉef'kon'duk'ant ĉef'kon'du'kant
ĉef'kondukt'il ĉef'kon'duktil ĉef'kon'dukt'il
ĉef'kongres ĉef'kon'gres
ĉef'konklud ĉef'konk'lud
ĉef'konsil'ist ĉef'kon'si'list
ĉef'kontor ĉef'kont'or ĉef'kon'tor
ĉef'kontribu ĉef'kontr'i'bu ĉef'kont'rib'u ĉef'kon'trib'u
ĉef'kontrol'ant ĉef'kontr'ol'ant ĉef'kont'rol'ant
ĉef'kontrol'ist ĉef'kontr'ol'ist ĉef'kont'rol'ist
ĉef'kor'nul ĉef'korn'ul
ĉef'korp'o'kur'ist ĉef'korp'ok'ur'ist
ĉef'kuir'a'ĉant ĉef'kuir'aĉ'ant
ĉef'kultiv'ej ĉef'kult'iv'ej
ĉef'kun'labor'ant ĉef'kun'la'bor'ant
ĉef'kurac'ist ĉef'kur'a'cist
ĉef'kurent ĉef'kur'ent
ĉef'kvartala'vort ĉef'kvartal'av'ort ĉef'kvart'al'av'ort ĉef'kvar'tal'av'ort
ĉef'kvartal ĉef'kvart'al ĉef'kvar'tal
ĉef'labor ĉef'lab'or ĉef'la'bor
ĉef'lake ĉef'lak'e ĉe'flak'e
ĉef'lama ĉe'flam'a ĉef'lam'a
ĉe'flan'dan ĉef'land'an
ĉef'libr'o'ten'ist ĉef'libr'ot'en'ist
ĉef'likvid'ist ĉef'likv'id'ist ĉef'likv'i'dist ĉef'lik'vid'ist
ĉef'lini ĉef'lin'i
ĉef'liter ĉef'lit'er ĉef'li'ter
ĉef'lok ĉe'flok
ĉef'magi'ist ĉef'mag'i'ist
ĉef'mal'amik ĉef'mal'am'ik
ĉef'manaĝer ĉef'man'aĝ'er
ĉef'marŝal ĉef'marŝ'al ĉef'mar'ŝal
ĉef'material ĉef'materi'al ĉef'mat'eri'al
ĉef'memor ĉef'mem'or
ĉef'memor'il ĉef'mem'or'il
ĉef'meti ĉef'met'i
ĉef'meti'ist ĉef'met'i'ist
ĉef'metropol ĉef'metro'pol ĉef'metr'op'ol
ĉef'milit'ist ĉef'mil'it'ist
ĉef'ministr'ej ĉef'min'ist're'j
ĉef'ministr'ig ĉef'min'ist'rig
ĉef'ministr'in ĉef'min'ist'rin
ĉef'misi ĉef'mis'i
ĉef'model ĉef'mod'el
ĉef'mon'tar ĉef'mont'ar
ĉef'motor ĉef'mot'or
ĉef'muzik ĉef'muz'ik
ĉef'nobel ĉef'no'bel
ĉef'nom ĉef'n'om
ĉef'notari ĉef'not'ari ĉef'n'otari ĉef'not'ar'i
ĉef'nov'aĵ ĉef'n'ov'aĵ
ĉef'ofic'ej ĉef'o'fic'ej
ĉef'oficir ĉef'ofic'ir ĉef'o'fic'ir ĉef'o'fi'cir
ĉef'ofic'ist ĉef'o'fi'cist ĉef'o'fic'ist
ĉe'foir ĉef'o'ir
ĉef'okup ĉef'o'kup
ĉef'okup'iĝ ĉef'o'kup'iĝ
ĉe'font ĉef'ont
ĉef'operaci'ist ĉef'operac'i'ist ĉef'oper'ac'i'ist ĉef'op'e'raci'ist
ĉef'opozici ĉef'o'pozici ĉef'o'poz'ic'i ĉef'op'oz'i'ci
ĉef'organiz'aĵ ĉef'organ'iz'aĵ
ĉef'organiz'ant ĉef'organ'iz'ant
ĉef'organiz'anti'n ĉef'organiz'ant'in ĉef'organ'iz'anti'n
ĉef'organiz ĉef'organ'iz
ĉef'organiz'int ĉef'organ'iz'int
ĉef'organiz'it ĉef'organ'iz'it
ĉef'ornam'aĵ ĉe'forn'am'aĵ ĉef'orn'am'aĵ ĉe'for'n'am'aĵ
ĉef'palac ĉef'pa'lac ĉef'pal'ac
ĉef'parol'ad ĉef'par'o'lad ĉef'pa'rol'ad
ĉef'parol'ant ĉef'par'o'lant ĉef'pa'rol'ant
ĉef'parol ĉef'par'ol ĉef'pa'rol
ĉef'parol'ist ĉef'par'o'list
ĉef'parti ĉef'part'i
ĉef'part'op'ren'ant ĉef'part'o'pren'ant
ĉef'pasi ĉef'pas'i
ĉef'pastr'ar ĉef'past'rar
ĉef'past'rin ĉef'pastr'in
ĉef'patron ĉef'patr'on ĉef'pa'tron ĉef'pat'ro'n ĉef'pa'tro'n
ĉef'pavilon ĉef'pa'vil'on ĉef'pav'il'on ĉef'pavi'lo'n
ĉef'pens'ul ĉef'pen'sul
ĉef'pen'trist'in ĉef'pentr'ist'in
ĉef'person'aĵ ĉef'per'son'aĵ
ĉef'person ĉef'per'son
ĉef'pilot ĉef'pil'ot ĉef'pi'lot
ĉef'pionir ĉef'pion'ir
ĉef'plane ĉef'plan'e
ĉef'poet ĉef'po'et
ĉef'polic'an ĉef'po'lic'an
ĉef'polic ĉef'po'lic ĉef'pol'ic
ĉef'polic'ej ĉef'po'lice'j
ĉef'polic'estr ĉef'poli'cestr
ĉef'poli'cist ĉef'polic'ist
ĉef'pontifik ĉef'pont'i'fik ĉef'po'n'tif'ik
ĉef'popol ĉef'pop'ol ĉef'po'pol
ĉef'portal ĉef'port'al ĉef'por'tal
ĉef'posed'ant ĉef'po'se'dant
ĉef'poŝt'ofic'ej ĉef'po'ŝtof'ic'ej
ĉef'pozici ĉef'poz'i'ci ĉef'poz'ic'i
ĉef'prefer'at ĉef'pre'fer'at
ĉef'preleg'ant ĉef'pre'leg'ant
ĉef'preleg'anti'n ĉef'preleg'ant'in
ĉef'preleg ĉef'pre'leg
ĉef'preleg'ist ĉef'pre'leg'ist
ĉef'preleg'ont ĉef'pre'leg'ont
ĉef'premi ĉef'pre'mi ĉef'prem'i
ĉef'premi'it ĉef'pre'mi'it ĉef'prem'i'it
ĉef'prezent'ist ĉef'prez'ent'ist
ĉef'princip ĉef'princ'ip ĉef'pri'n'cip
ĉef'prizon ĉef'pri'zon
ĉef'procesor ĉef'proces'or
ĉef'profesi ĉef'pro'fe'si
ĉef'profesor ĉef'pro'fe'sor
ĉef'profet ĉef'pro'fet
ĉef'program ĉef'pro'gram
ĉef'program'ist ĉef'pro'gram'ist
ĉef'projekt ĉef'pro'j'ekt
ĉef'prokuror ĉef'prokur'or ĉef'pro'kur'or
ĉef'prokuror'ej ĉef'prokur'or'ej
ĉef'prokuror'in ĉef'prokur'or'in
ĉef'promulg'ist ĉef'pro'mul'gist
ĉef'propagand'ist ĉef'pro'pagan'dist ĉef'propag'and'ist
ĉef'propon ĉef'prop'on ĉef'pro'po'n
ĉef'propozici ĉef'pro'pozici ĉef'pro'poz'ic'i ĉef'prop'oz'ic'i
ĉef'protagonist ĉef'prot'ag'on'ist
ĉef'provos ĉef'prov'os
ĉef'raben ĉef'rab'en
ĉef'rakont ĉe'frak'ont ĉef'rak'ont
ĉef'rang'ul ĉef'ran'gul
ĉef'redakt'it ĉef're'dak'tit
ĉef'redaktor'aĵ ĉef'redakt'or'aĵ
ĉef'redaktor ĉef'redakt'or
ĉef'redaktor'ec ĉef'redakt'or'ec
ĉef'redaktor'in ĉef'redakt'or'in
ĉef're'gant ĉef'reg'ant
ĉef'reĝ ĉe'fr'eĝ
ĉef'region ĉef'regi'on ĉef'reg'ion
ĉef'reg'ist ĉef're'gist
ĉef'regul ĉef'reg'ul ĉef're'gul
ĉef'rel ĉe'fr'el
ĉef'religi ĉef'rel'ig'i ĉef're'lig'i
ĉef're'mant ĉef'rem'ant
ĉef'reprezent'ant ĉef're'prezent'ant
ĉe'fret'region ĉef'ret'region ĉef'retr'eg'ion ĉef'ret'regi'on
ĉef'revizi'ant ĉef're'vizi'ant
ĉef'revizor ĉef'reviz'or ĉef're'viz'or
ĉef'revizor'um ĉef'reviz'or'um ĉef'rev'izo'rum
ĉef'rezoluci ĉef're'zo'luci ĉe'frez'ol'u'ci ĉef're'zo'lu'ci
ĉef'ring ĉe'fring
ĉef'rip ĉe'fr'ip
ĉef'rol'ad ĉef'ro'lad
ĉef'rol'ant ĉef'ro'lant
ĉef'rol'ant'in ĉef'rol'anti'n
ĉef'rol ĉe'fr'ol
ĉef'rol'ig ĉef'ro'lig
ĉef'rol'ul ĉef'ro'lul
ĉef'ro'lul'in ĉef'rol'ul'in
ĉef'salon ĉef'sal'on
ĉef'ŝaman ĉef'ŝam'an
ĉef'scienc'ist ĉef'sci'en'cist
ĉef'sekretari ĉef'sekret'ari ĉef'se'kret'ari ĉef'sek'ret'ar'i
ĉef'sekret ĉef'se'kret ĉef'sek'ret
ĉef'serĝent ĉef'serĝ'ent
ĉef'serv'ist ĉef'ser'vist
ĉef'sezon ĉef'se'zon
ĉef'si'dej ĉef'sid'ej
ĉef'simi ĉef'sim'i
ĉef'sinjor ĉef'sin'jor
ĉef'sklav'i'gist ĉef'sklav'ig'ist
ĉef'societ ĉef'soci'et
ĉef'soldat ĉef'sol'dat ĉef'sold'at
ĉef'ŝose ĉef'ŝos'e
ĉef'stab'raport ĉef'stab'rap'ort
ĉef'stadion ĉef'stadi'on
ĉef'strategi'ist ĉef'strateg'i'ist ĉef'strat'eg'i'ist
ĉef'taj'pist'in ĉef'tajp'ist'in
ĉef'taks'a'dist ĉef'taks'ad'ist ĉef'tak'sad'ist
ĉef'tambur'ist ĉef'tam'bur'ist
ĉef'ter'labor'ist ĉef'ter'la'bor'ist
ĉef'termin'olog ĉef'termi'no'log ĉef'ter'mino'log
ĉef'teror'ist ĉef'ter'or'ist
ĉef'titol ĉef'tit'ol ĉe'fti'tol
ĉef'tra'bar ĉef'trab'ar
ĉef'traduk'ist ĉef'trad'u'kist ĉef'tra'duk'ist
ĉef'tribunal ĉef'tribun'al ĉef'trib'u'n'al
ĉef'tron ĉef'tro'n
ĉe'ful ĉef'ul
ĉef'ul'ec ĉe'ful'ec
ĉef'u'let ĉef'ul'et ĉe'ful'et
ĉef'ul'id ĉe'ful'id
ĉe'ful'in ĉef'ul'in ĉef'u'lin
ĉef'ul'infan ĉef'ul'in'fan
ĉef'ur'ban ĉef'urb'an ĉe'fur'ban
ĉe'fur'bet ĉef'urb'et ĉef'ur'bet
ĉe'fusil ĉef'us'il
ĉef'valor'ig ĉef'val'or'ig
ĉef'verk'ist ĉef'ver'kist
ĉef'vikari ĉef'vi'kari ĉef'vikar'i
ĉef'vilaĝ ĉef'vil'aĝ
ĉef'vokal ĉef'vok'al
ĉe'genu ĉe'gen'u
ĉe'haven ĉe'hav'en ĉe'ha'ven
ĉeĥ'dev'en ĉeĥ'de'ven
ĉeĥi ĉe'ĥi ĉeĥ'i
ĉeĥi'n ĉe'ĥin ĉeĥ'in
ĉe'horizont ĉe'hor'iz'ont
ĉeĥ'o'slovak ĉeĥ'osl'o'vak
ĉeĥ'o'slovaki ĉeĥ'o'slovak'i
ĉeĥ'o'slovaki'ism ĉeĥ'o'slovak'i'ism
ĉeĥ'o'slovak'uj ĉeĥ'osl'o'vaku'j
ĉeĥov'aĵ ĉeĥ'ov'aĵ
ĉeĥov ĉeĥ'ov
ĉe'kalkan ĉe'kalk'an ĉek'alka'n ĉek'alk'an
ĉek'amen ĉe'kamen ĉe'kame'n ĉek'ame'n
ĉe'kan ĉek'an
ĉek'ar ĉe'kar
ĉe'kastel ĉek'as'tel ĉe'kast'el ĉe'kas'tel ĉek'a'stel
ĉek'fals'ig'ist ĉek'fals'i'gist
ĉek'ist ĉe'kist
ĉek'libr'et ĉek'li'bret
ĉek'mon'ig'ej ĉek'mon'i'gej
ĉek'ol ĉe'kol
ĉe'kor ĉek'or
ĉek'o'slovaki ĉek'o'slovak'i ĉe'kos'lo'vak'i
ĉek'o'slovak'uj ĉe'kos'lo'vaku'j ĉek'osl'o'vaku'j
ĉek'ur'san ĉe'kurs'an ĉe'kur'san
ĉe'kurs ĉek'urs
ĉe'kusen ĉek'us'en ĉe'kus'en ĉek'u'sen
celadon cel'ad'on cel'a'don
celadon'verd cel'a'don'verd cel'ad'on'verd
ĉel'afin ĉel'a'fin ĉe'laf'in
ĉe'lag ĉel'ag
celakant cel'akant cel'a'kant
celakant'ul cel'akant'ul cel'a'kant'ul
ĉe'lan ĉel'an
ĉel'and'lim ĉe'land'lim
cel'angul cel'an'gul
ĉel'ar'aspekt ĉel'aras'pekt ĉel'ar'a'spekt
ĉe'lar ĉel'ar
celastr'ac cel'astr'ac
celastr cel'astr
cel'ating cel'at'ing
cel'bezon cel'be'zon
ĉel'biologi ĉel'biolog'i ĉel'bi'ologi ĉel'bio'log'i ĉel'bi'olog'i
cel'deklar cel'de'klar cel'dek'lar
cel'determin'ec cel'de'termin'ec
cel'difin cel'di'fin
cel'direkt cel'dir'ekt cel'di'rekt
cel'direkt'it cel'dir'ekt'it
ĉel'divid ĉel'di'vid
ĉel'divid'iĝ ĉel'di'vid'iĝ
cel'dosier cel'do'si'er
celebr'ad cel'ebr'ad
celebr'aĵ cel'ebr'aĵ
celebr'ant cel'ebr'ant
celebr'at cel'ebr'at
celebr cel'ebr
celebr'ig cel'e'brig
celebr'ind cel'ebr'ind
celebr'int cel'ebr'int
celebr'it cel'e'brit
ĉel'emajl ĉel'em'ajl ĉe'lem'ajl
celenter cel'enter
celenter'ul cel'enter'ul cel'en'ter'ul
ĉel'enter'ul ĉel'en'ter'ul ĉe'lent'er'ul
celeri cel'eri
celeri'skab cel'eri'skab
celeri'trunk'et cel'eri'trunk'et
ĉe'lern'ej ĉel'er'ne'j ĉel'er'n'ej
celest cel'est
celesten celest'en cel'e'sten cel'est'en
celest'in cel'est'in
celestit celest'it cel'est'it
ĉel'estr'ar ĉe'lestr'ar
ĉe'let ĉel'et
cel'foli cel'fol'i
ĉel'funkci'ad ĉel'funk'ci'ad
cel'grajn cel'graj'n
cel'grup'an cel'gru'pan
ĉel'gru'pet ĉel'grup'et
ĉe'lign'o'fajr ĉel'ig'no'fajr
cel'i'lar cel'il'ar
ĉel'ip ĉe'lip
ĉel'ist ĉe'list
ĉe'lit ĉel'it
ĉel'koloni ĉel'kolon'i ĉel'kol'oni
cel'konform cel'kon'form
cel'konform'ec cel'kon'form'ec
cel'konsci cel'kon'sci
ĉel'kultur ĉel'kult'ur ĉel'kul'tur
cel'lini cel'lin'i
ĉel'membran ĉel'mem'bran ĉel'membr'an
ĉel'nokt ĉel'n'okt
cel'nombr cel'n'ombr
ĉel'nukle ĉel'nu'kle ĉel'nuk'le
celobioz cel'obi'oz
cel'objekt cel'ob'j'ekt
celofan cel'o'fan
ĉel'ok ĉe'lok
ĉel'ologi ĉel'olog'i ĉel'o'log'i
celom cel'om
celom'ul cel'om'ul cel'o'mul
ĉel'pariet ĉel'pari'et ĉel'par'i'et
cel'program cel'pro'gram
cel'publik cel'pub'lik
cel'rigard cel'rig'ard
cel'ruband cel'ru'band cel'rub'and
ĉel'sekretari ĉel'sekret'ari ĉel'se'kret'ari ĉel'sek'ret'ar'i
celsi cel'si
cel'tabul cel'ta'bul
cel'tavol cel'ta'vol
ĉel'tavol ĉel'ta'vol
celul cel'ul
celul'in cel'ul'in
celul'it cel'u'lit cel'ul'it
celuloid celul'oid cel'ul'oid
celuloz celul'oz cel'u'loz cel'ul'oz
cel'u'mant cel'um'ant
ĉel'um ĉe'lum
cel'u'mil cel'um'il
ĉel'vetur'il ĉel've'tur'il
ĉement'ad ĉe'ment'ad
ĉement ĉe'ment
cement'fabrik'ad cement'fa'brik'ad
cement'fabrik cement'fa'brik
cement'industri cement'indus'tri cement'in'du'stri
cementit cement'it
ĉement'it ĉe'ment'it
cement'morter cement'mort'er
ĉe'metod ĉe'met'od
ĉemiz'border ĉemiz'bor'der ĉemiz'bord'er
ĉemiz'buton ĉemiz'bu'ton ĉemiz'but'on
ĉemiz'buton'et ĉemiz'bu'ton'et
ĉemiz'ko'lum ĉemiz'kol'um
ĉemiz'manik ĉemiz'man'ik
ĉemiz'o'brust ĉemiz'ob'rust
ĉemiz'o'simil ĉemiz'os'i'mil
ĉemiz'pis'ul ĉemiz'pi'sul
ĉe'mont'ar ĉe'mon'tar
ĉen'aĵ ĉe'n'aĵ
ĉen'ar ĉe'n'ar
ĉe'naz ĉen'az
ĉen'butik ĉen'bu'tik ĉen'but'ik
ĉen ĉe'n
ĉen'efik ĉen'e'fik ĉen'ef'ik
ĉen'eg'ar ĉe'neg'ar
ĉe'neg ĉen'eg
ĉen'er ĉe'ner
ĉen'et ĉe'net
ĉen'fer'mil ĉen'ferm'il
ĉen'frakci ĉen'frak'ci ĉen'fr'akci
ĉen'fum'ant ĉen'fu'mant
ĉen'hotel ĉen'hot'el ĉen'ho'tel
ĉenil ĉe'nil ĉen'il
ĉe'nit ĉen'it
ĉen'labor ĉen'la'bor ĉen'lab'or
ĉen'labor'ist ĉen'la'bor'ist ĉen'lab'or'ist
ĉen'leter ĉen'let'er
ĉen'lini ĉen'lin'i
ĉen'magazen ĉen'mag'azen
ĉen'mesaĝ ĉen'mes'aĝ
ĉen'mont'ar ĉen'mon'tar
ĉe'no'form ĉen'o'form
ĉen'ornam ĉe'norn'am ĉen'orn'am ĉe'nor'n'am
ĉen'reakci ĉen're'akci
ĉen'rim ĉe'n'rim
ĉen'romp'int ĉen'rom'pint
cens'formul'ar cens'form'ul'ar
ĉen'silici'at ĉen'si'lici'at
ĉen'silogism ĉen'si'log'ism
cens'o'list cens'ol'ist
cent'a'jar cent'aj'ar
ĉen'takel ĉen'ta'kel ĉen'tak'el
ĉen'tambur ĉen'tam'bur
centaŭr cent'aŭr
centaŭre centaŭr'e cent'aŭr'e
centaŭri centaŭr'i cent'aŭr'i
centav cent'av
cent'dolar cent'do'lar cent'dol'ar
centezimal cent'e'zim'al
cent'foli cent'fol'i
cent'forint cent'for'int
centi cent'i
centifoli centi'foli cent'i'foli centi'fol'i
centigrad centi'grad cent'ig'rad
centi'gram cent'ig'ram
centi'metr cent'i'metr
centi'morgan centim'organ
centipeli centi'pel'i cent'ip'eli
centi'pel'li cent'ip'el'li
cent'jar cent'j'ar
cent'jar'ec cent'j'ar'ec
cent'jar'iĝ cent'j'ar'iĝ
cent'jar'iĝ'int cent'j'ar'iĝ'int
cent'manier cent'mani'er
cent'milion cent'mil'ion cent'mi'lion
cent'mil'op cent'mi'lop
cent'numer'iĝ cent'num'er'iĝ
cent'obl'ig cent'ob'lig
cent'obl'ig'it cent'ob'lig'it
cent'oestr cent'o'estr
cent'okul cent'o'kul
ĉenton ĉen'ton
cent'o'team cent'ot'e'am
cent'person cent'per'son
cent'pied cent'pi'ed
cent'procent cent'pro'cent
centr'ad cent'rad
centr'a'dekstr centr'ad'ekstr cent'rad'ekstr
centrafrik'an centr'afrik'an
centrafrik centr'afrik
centr'a'german centr'ag'er'man
central'bateri cent'ral'bateri centr'al'bat'eri
central centr'al cent'ral
central'hotel centr'al'hotel cent'ral'hotel
central'ig'it centr'al'ig'it
central'ism centr'alism
central'ist centr'a'list
centraliz'ad centr'aliz'ad central'iz'ad
centraliz centr'aliz central'iz
centraliz'em central'iz'em centr'aliz'em
centraliz'iĝ central'iz'iĝ centr'aliz'iĝ centr'a'liz'iĝ
centraliz'ism centr'aliz'ism
centraliz'it centr'aliz'it central'iz'it centr'a'liz'it
central'teatr cent'ral'teatr
centr'ame'rikan centr'amerik'an
centr'amerik centr'am'erik cent'ram'erik
centrant centr'ant
centr'apart centr'a'part cent'rap'art
centr'ar'egist'ar cent'rar'eg'ist'ar centr'a'reg'ist'ar centr'ar'eg'ist'ar
cent'razi'an centr'azi'an
centr'azi cent'razi
centr'ej cent're'j
cent'rem centr'em
centrifug'ad centr'i'fug'ad
centrifug'aĵ centr'i'fug'aĵ
centrifug centr'i'fug
centrifug'il centr'i'fug'il
cent'rig'ad centr'ig'ad
centr'ig cent'rig
centr'i'gist centr'ig'ist cent'rig'ist
cent'rig'it centr'ig'it
centripet cent'ripet centr'ip'et
cent'rism centr'ism
cent'rit centr'it
centr'o'amerik cent'ro'amerik centr'o'am'erik
centr'oaz'i centr'o'azi cent'ro'azi
centr'od'ekstr centr'o'dekstr
cent'ro'fug centr'o'fug
centromer centr'omer centr'o'mer cent'rom'er
cent'ro'nord centr'o'nord centr'on'ord
centrosom centr'o'som centr'os'om cent'ros'om
cent'rul centr'ul
cent'speci cent'spec'i
centuri cent'uri
centuri'estr cent'uri'estr
cent'valor cent'val'or
cent'volum cent'vol'um
ĉen'uj ĉe'nu'j
ĉe'nul ĉen'ul
ĉe'okaz ĉe'o'kaz ĉe'ok'az
ĉe'okul'ig ĉe'o'kul'ig ĉe'ok'u'lig
ĉe'orel ĉe'o'rel ĉe'or'el
cep'halo'pod cep'ha'lop'od cep'hal'op'od
ĉe'pian ĉe'pi'an
ĉe'pied ĉe'pi'ed
cep'odor cep'o'dor
cep'ok'el cep'o'kel
cepol cep'ol
cep'op'ec'et cep'op'e'cet cep'o'pec'et
ĉe'posten ĉe'po'sten ĉe'post'en
ĉe'radik ĉe'rad'ik
ceramik'ad cerami'kad
ceramik'ej cerami'ke'j
ceramik'ist cerami'kist
cerasti cerast'i
cerb'aĵ'o'porci cerb'aĵ'op'or'ci cerb'aĵ'o'por'ci
cerb'amik cerb'am'ik
cerbatan cerb'at'an cerb'a'tan
cerb'damaĝ cerb'dam'aĝ
cerber'aĵ cerb'er'aĵ
cerber cerb'er
cerb'erin cerber'in cerb'eri'n
cerb'funkci cerb'funk'ci
cerb'ha'vant cerb'hav'ant
cerb'inflam cerb'in'flam
cerb'o'aktiv'ec cerb'o'akt'iv'ec
cerb'ob'az cerb'o'baz
cerb'ocel cerb'o'cel
cerb'o'damaĝ cerb'o'dam'aĝ cerb'od'am'aĝ
cerb'o'daten cerb'od'aten cerb'od'a'ten cerb'o'dat'en
cerb'od'u'on cerb'o'du'on
cerb'o'funkci'ad cerb'o'funk'ci'ad
cerb'o'funkci cerb'o'funk'ci
cerb'o'hemisfer cerb'o'hemi'sfer
cerb'o'inflam cerb'o'in'flam
cerb'o'komput'ad cerb'o'kom'put'ad cerb'ok'om'put'ad
cerb'o'komput'il cerb'ok'om'put'il
cerb'o'konekt cerb'ok'on'ekt
cerb'okr'esk'ad cerb'o'kresk'ad cerb'o'kres'kad
cerb'okr'esk cerb'o'kresk
cerb'o'kvant cerb'ok'vant
cerb'o'labor cerb'o'lab'or cerb'ol'a'bor
cerb'ol'av'ad cerb'o'lav'ad
cerb'o'lav cerb'ol'av
cerb'o'lok cerb'ol'ok
cerb'om'al'san cerb'o'mal'san
cerb'om'al'san'ul cerb'o'mal'san'ul
cerb'om'ebl cerb'o'mebl
cerb'om'iks'aĵ cerb'o'miks'aĵ
cerb'op'art cerb'o'part
cerb'op'len cerb'o'plen
cerb'op'ov cerb'o'pov
cerb'o'rilat cerb'or'il'at
cerb'o'san cerb'os'an
cerb'o'san'ec cerb'os'an'ec
cerb'os'kan cerb'o'skan
cerb'o'spin cerb'os'pin
cerb'o'stat cerb'ost'at
cerb'o'stimul cerb'o'stim'ul cerb'os'tim'ul cerb'ost'i'mul
cerb'ostr'eĉ cerb'o'streĉ
cerb'o'teknologi cerb'ot'ek'n'ologi cerb'ot'ek'no'log'i cerb'ot'ek'n'olog'i
cerb'o'tub'et cerb'ot'u'bet
cerb'o'vaskul cerb'o'vask'ul cerb'ov'ask'ul
cerb'ov'igl cerb'o'vigl
cerb'um'ant cerb'u'mant
cerb'u'mend cerb'um'end
cerb'u'mit cerb'um'it
cerb'um'ul cerb'u'mul
cerb'vaskul cerb'vask'ul
cercidifil'ac cercid'i'fil'ac
cercidifil cercid'i'fil
cereal'a'sekal cereal'as'ek'al cereal'as'e'kal
cereal'ost'ok'ad cereal'o'stok'ad
cereal'produkt'ist cereal'pro'dukt'ist
cerebr'os'pin cerebr'o'spin
ceremoni'ar'sekci ceremoni'ar'sekc'i
ceremoni'event ceremoni'e'vent
ceremoni'op'len ceremoni'o'plen
ĉerimoli'ber ĉe'rim'o'liber ĉe'rim'ol'iber
ceri'moli ceri'mol'i
ĉerimoli ĉe'rim'ol'i
ĉerimoli'uj ĉe'rim'ol'iu'j
ĉeriz'arb ĉe'riz'arb
ĉeriz'aspekt'ant ĉeriz'a'spekt'ant
ĉeriz ĉe'riz
ĉeriz'ec ĉe'riz'ec
ĉeriz'ej ĉe'riz'ej
ĉeriz'et ĉe'riz'et
ĉeriz'flor ĉe'riz'flor
ĉeriz'kern ĉe'riz'kern ĉeriz'ker'n
ĉeriz'kolor'aĵ ĉeriz'kol'or'aĵ
ĉeriz'kolor ĉeriz'kol'or ĉe'riz'kolor
ĉeriz'lign ĉeriz'lig'n ĉe'riz'lign
ĉeriz'likvor ĉeriz'likv'or ĉeriz'lik'vor
ĉeriz'lip ĉe'riz'lip
ĉeriz'o'flor ĉe'riz'o'flor
ĉeriz'ogr'and ĉeriz'o'grand
ĉeriz'o'kern ĉeriz'o'ker'n ĉeriz'ok'er'n
ĉeriz'o'simil ĉeriz'os'i'mil
ĉeriz'prunus ĉeriz'prun'us
ĉeriz'ruĝ ĉe'riz'ruĝ
ĉeriz'sandviĉ ĉe'riz'sandviĉ
ĉeriz'simil ĉeriz'si'mil
ĉeriz'ŝton ĉe'riz'ŝton
ĉeriz'tort ĉe'riz'tort
ĉeriz'uj ĉe'riz'uj
ĉerkesi ĉerkes'i ĉerk'e'si
ĉerkesi'n ĉerkes'in ĉerk'e'sin
ĉerkes'uj ĉerk'e'su'j
ĉerk'o'brul'ig'uj ĉerk'ob'rul'ig'uj
ĉerk'o'kovr'il ĉerk'ok'ovr'il
ĉerk'o'mantel ĉerk'oman'tel ĉerk'o'mant'el
ĉerk'on'ajl ĉerk'o'najl
ĉerk'op'len ĉerk'o'plen
ĉerk'op'ord ĉerk'o'pord
ĉerk'o'port'ant ĉerk'op'ort'ant
ĉerk'vetur'il ĉerk've'tur'il
ĉerok ĉe'rok
ĉerpilod'aĵ ĉerp'i'lod'aĵ ĉerp'il'od'aĵ
ĉerp'kuler ĉerp'kul'er
ĉerp'sitel ĉerp'sit'el
cert'agr'ad cert'ag'rad cert'a'grad
cert'al'ok cert'a'lok
cert'aman cert'am'an cert'a'man
cert'a'manier cert'a'mani'er
cert'a'moment cert'am'oment cert'amom'ent cert'am'o'ment
cert'a'nivel cert'an'iv'el cert'an'i'vel
cert'ec'op'len cert'ec'o'plen
cert'e'grad cert'eg'rad
certi cert'i
certi'gant cert'ig'ant
certi'got cert'ig'ot
cert'manier cert'mani'er
cert'op'len cert'o'plen
ceruzit ceruz'it
cervant cerv'ant
cervelas cerv'e'las cerv'el'as
cerv'id'in cerv'i'din
cervik cerv'ik
cerv'o'blek'ad cerv'obl'ek'ad cerv'ob'lek'ad
cerv'ob're'dant cerv'o'bred'ant
cerv'ob're'dist cerv'o'bred'ist
cerv'ok'orn'ar cerv'o'korn'ar cerv'o'kor'n'ar
cerv'ok'orn cerv'o'korn cerv'o'kor'n
cerv'op'ark cerv'o'park
cerv'o'simil cerv'os'i'mil cerv'o'sim'il
cerv'os'karab cerv'o'skarab
cerv'ot'rib'an cerv'o'trib'an
cerv'o'trib cerv'ot'rib
cerv'rapid cerv'rap'id
ĉes'ad ĉe'sad
ĉes'ig'ant ĉes'i'gant
ĉes'i'got ĉes'ig'ot
ĉes'it ĉe'sit
ĉe'spegul ĉes'peg'ul
ĉe'stang ĉes'tang
ĉes'tar'ant ĉe'star'ant
ĉes'tir'il ĉe'stir'il
cestod cest'od
ĉe'strand ĉestr'and
ĉestr'at ĉe'strat ĉes'trat
ĉe'sun ĉe'su'n ĉes'u'n
ĉe'surfac ĉe'surf'ac ĉe'sur'fac ĉes'ur'fac
cetac cet'ac
ĉe'tali ĉe'tal'i
ĉe'telefon ĉe'tele'fon ĉe'tel'ef'on
ceter cet'er
ceter'foj cet'er'foj
ceter'lok cet'er'lok
ceter'okaz cet'er'okaz
ceter'ul cet'er'ul cet'e'rul
cetil cet'il
ĉe'tom'bej ĉe'tomb'ej
cetoni cet'oni
cetrari cet'rar'i
ĉe'urn ĉe'ur'n
ĉeval'aĉ ĉe'val'aĉ
ĉeval'a'ĉin ĉeval'aĉ'in ĉe'val'aĉ'in
ĉeval'aĵ ĉe'val'aĵ
ĉeval'ar ĉe'val'ar
ĉeval'arm'aj'ist ĉeval'ar'maj'ist
ĉeval'blok ĉe'val'blok
ĉeval'bred'ul ĉe'val'bred'ul
ĉeval'bru ĉe'val'bru
ĉeval'bul ĉe'val'bul
ĉeval'ĉar ĉe'val'ĉar
ĉeval ĉe'val
ĉeval'dancig ĉeval'danc'ig
ĉeval'ec ĉe'val'ec
ĉeval'eduk'ist ĉeval'e'duk'ist ĉeval'ed'u'kist
ĉeval'ej ĉe'val'ej
ĉeval'ej'ist ĉe'val'ej'ist
ĉeval'ej'serv'ist ĉeval'ej'ser'vist
ĉeval'et ĉe'valet
ĉeval'fel ĉe'val'fel
ĉeval'fer ĉe'val'fer
ĉeval'fiakr ĉe'val'fiakr ĉeval'fi'akr
ĉeval'foir ĉe'val'foir
ĉeval'fromaĝ ĉeval'fr'omaĝ
ĉeval'gard ĉe'valg'ard
ĉeval'greg ĉe'valg'reg
ĉeval'har ĉe'val'har
ĉeval'haŭt ĉe'val'haŭt
ĉeval'huf'bat'ad ĉe'val'huf'bat'ad
ĉeval'huf ĉe'val'huf
ĉeval'huf'et ĉeval'hu'fet
ĉeval'id ĉe'valid ĉe'val'id
ĉeval'id'led ĉe'valid'led ĉeval'idl'ed
ĉeval'id'rost'aĵ ĉe'valid'rost'aĵ
ĉeval'in'aĉ ĉe'valin'aĉ
ĉeval'in ĉe'valin ĉe'val'in
ĉe'valin'ec ĉeval'in'ec
ĉeval'in'et ĉe'valin'et
ĉe'valin'lakt ĉeval'in'lakt
ĉeval'inter'ŝanĝ ĉe'valin'ter'ŝanĝ ĉeval'in'ter'ŝanĝ
ĉeval'ir ĉe'val'ir
ĉeval'i'star ĉeval'ist'ar
ĉeval'ist'kolumn ĉeval'ist'kol'um'n
ĉeval'ist'manovr ĉeval'istm'an'ovr
ĉeval'ĵoke ĉe'val'ĵoke
ĉeval'jung'il'ar ĉeval'j'ung'il'ar
ĉeval'kaŝtan ĉeval'kaŝ'tan
ĉeval'kol ĉe'val'kol
ĉeval'komerc'ist ĉeval'kom'er'cist
ĉeval'konkur ĉeval'kon'kur ĉeval'konk'ur
ĉeval'konkurs ĉeval'konk'urs
ĉeval'kor ĉe'val'kor
ĉeval'krani ĉeval'kran'i
ĉeval'krin ĉeval'kri'n
ĉeval'krur ĉe'val'krur
ĉeval'kur ĉe'val'kur
ĉeval'lakt ĉe'val'lakt
ĉeval'led ĉe'val'led
ĉeval'long ĉe'val'long
ĉeval'muŝ ĉe'val'muŝ
ĉeval'nom ĉe'val'nom
ĉeval'odor ĉeval'o'dor
ĉeval'pan ĉe'val'pan
ĉeval'panik ĉeval'pan'ik
ĉeval'par ĉe'val'par
ĉeval'pied ĉe'val'pied
ĉeval'pov ĉe'val'pov
ĉeval'protest'ant ĉeval'prot'est'ant ĉeval'pro'test'ant
ĉeval'pur'ig'ist ĉeval'pur'i'gist
ĉeval'rajd ĉe'val'rajd
ĉeval'raj'dist ĉeval'rajd'ist
ĉeval'ras ĉe'val'ras
ĉeval'rid ĉe'val'rid
ĉeval'sang ĉe'val'sang
ĉeval'ŝanĝ ĉe'val'ŝanĝ
ĉeval'ŝanĝ'ej ĉe'val'ŝanĝ'ej
ĉeval'ŝarĝ ĉe'val'ŝarĝ
ĉeval'serv'ist ĉe'vals'er'vist
ĉeval'siluet ĉe'val'siluet ĉe'vals'il'u'et
ĉeval'simil ĉe'vals'i'mil
ĉeval'skelet ĉe'vals'kel'et
ĉeval'soldat ĉeval'sold'at ĉe'vals'old'at
ĉeval'sonor'il ĉe'vals'on'or'il
ĉeval'sport ĉe'vals'port
ĉeval'spur ĉe'vals'pur ĉe'val'spur
ĉeval'stal ĉe'vals'tal
ĉeval'stamf'ad ĉeval'stam'fad ĉe'vals'tam'fad
ĉeval'sterk'ej ĉeval'ster'ke'j
ĉeval'ŝu ĉe'val'ŝu
ĉeval'tri ĉe'val'tri
ĉeval'trog ĉe'val'trog
ĉeval'tuk ĉe'val'tuk
ĉeval'ul ĉe'val'ul
ĉeval'vend'ist ĉeval'ven'dist ĉe'valv'end'ist
ĉeval'vet'kur ĉe'valv'et'kur
ĉeval'viand ĉeval'vi'and ĉe'val'viand
ĉeval'vip ĉe'valv'ip ĉe'val'vip
ĉeval'vir ĉe'val'vir ĉe'valv'ir
ĉeval'viv ĉe'valv'iv ĉe'val'viv
ĉeval'vost ĉe'val'vost ĉe'valv'ost
ĉeval'zon ĉe'val'zon
ĉe'ven ĉe've'n
cevenoj ceven'oj
ĉe'vesper ĉe'vesp'er
ĉeviot ĉe'vi'ot
ĉe'viv'fin ĉe'viv'fi'n
ĉevron'um'it ĉevron'u'mit
cezare cezar'e
ĉe'zon ĉe'zo'n
ĉia'aĝ ĉi'a'aĝ
ĉia'artik ĉia'art'ik ĉia'ar'tik
ĉia'aspekt ĉia'as'pekt ĉia'a'spekt
ĉia ĉi'a
ĉia'cirkonstanc ĉia'cir'konstanc ĉia'cirk'on'stanc
ĉia'dimensi ĉia'di'mens'i ĉi'ad'i'mens'i
ĉia'fer ĉi'afer
ĉia'format ĉia'form'at
ĉia'jar ĉia'j'ar ĉi'aj'ar
ĉia'kolor ĉia'kol'or
ĉia'kvalit ĉi'akv'alit
ĉial ĉi'al
ĉia'lok ĉial'ok
ĉiam'aĵ ĉi'am'aĵ
ĉia'manier ĉia'mani'er
ĉia'material ĉia'materi'al ĉiam'at'eri'al ĉiam'a'teri'al ĉi'am'at'eri'al
ĉiam ĉi'am
ĉiam'ec ĉi'am'ec
ĉia'meti ĉiam'et'i ĉi'am'et'i
ĉiam'fam ĉi'am'fam
ĉiam'flu ĉi'am'flu
ĉiam'foj ĉi'am'foj
ĉiam'freŝ ĉi'am'freŝ
ĉiam'frost ĉiam'fr'ost
ĉiam'ig ĉi'am'ig
ĉiam'obe ĉi'am'obe
ĉiam'oment ĉia'moment ĉi'amom'ent ĉiam'o'ment
ĉia'mond ĉiam'ond
ĉiam'paf'ant ĉiam'pa'fant
ĉiam'pli ĉi'am'pli
ĉiam'postul'ant ĉiam'post'u'lant
ĉiam'ren'ov ĉiam're'nov
ĉia'mul ĉiam'ul ĉi'am'ul
ĉiam'valor ĉiam'val'or
ĉiam'ver'dec ĉiam'verd'ec
cian'acid ci'ana'cid cian'a'cid
cian'at ci'an'at
ĉia'natur ĉi'ana'tur ĉi'an'at'ur ĉia'n'a'tur
cian ci'an ci'a'n
ciane cian'e ci'a'ne ci'an'e
cianhidrin ci'anhidr'in cian'hid'rin cian'hidr'in
cianid cian'id ci'an'id
cianid'en'hav cian'ide'n'hav
cian'kombinaĵ cian'kombin'aĵ cian'komb'in'aĵ
cian'o'bakteri cian'ob'akt'eri
cianokobalamin cian'ok'o'bala'min cian'ok'ob'al'amin cian'ok'ob'a'lam'in cian'ok'ob'a'lami'n
cian'or'at cian'o'rat ci'a'nor'at
ci'a'norit cian'or'it ci'a'nor'it
cian'oz ci'an'oz
ĉi'antaŭ ĉi'ant'aŭ ĉia'n'taŭ ĉi'an'taŭ
ĉia'nuanc ĉia'nu'anc ĉi'an'u'anc
cianurat cianur'at cian'urat ci'anur'at
cianur cian'ur ci'anur ci'a'nur ci'an'ur
ĉia'okaz ĉia'o'kaz
ĉia'part ĉi'apart
ĉia'pec ĉi'a'pec
ĉi'aprez ĉia'prez
ĉia'pud ĉi'apud
ĉia'rilat ĉi'aril'at ĉi'ari'lat
ĉia'rimed ĉi'ari'med ĉia'rim'ed
ĉia'ruz ĉi'ar'uz
ĉia'skal ĉi'ask'al
ĉia'spec ĉi'as'pec
ĉia'ton ĉi'ato'n ĉi'at'on
ĉi'aŭtun ĉi'aŭ'tun ĉi'aŭt'u'n
ĉi'aventur ĉia'vent'ur ĉi'aven'tur ĉia'ven'tur
ci'av'ic ci'a'vic
ĉia'voj ĉi'av'oj
cibel ci'bel
cibernetik ci'bern'etik ci'ber'net'ik
cibet'aĵ ci'bet'aĵ
cibet ci'bet
cibori ci'bor'i
ĉibuk ĉi'buk
ĉibuk'form ĉi'buk'form
ĉibuk'um'ad ĉi'buk'um'ad
cicer cic'er
ĉiĉeron ĉi'ĉe'ro'n
ciceron cicer'on cic'er'on
ĉiĉeron'in ĉi'ĉe'ro'ni'n
ĉiĉeron'it ĉi'ĉe'ro'nit
cicer'op'unkt cicer'o'punkt cic'er'op'unkt
cicindel cic'ind'el
ci'cit cic'it
cic'os'tel cic'o'stel cic'ost'el
ci'cum cic'um
cidar cid'ar
ĉi'decembr ĉi'de'cembr
cid'ir'ant ci'dir'ant
ci'dir cid'ir
ĉi'direkt ĉi'dir'ekt ĉi'di'rekt
ĉi'do'met ĉi'dom'et
cid'onan cidon'an cid'o'nan ci'don'an
cidon'an'in cid'onan'in
cidon ci'don cid'on ci'do'n
cidoni'aĵ cid'oni'aĵ
cidoni'arb cid'oni'arb
cidon'iber cidoni'ber cid'oni'ber
cidoni cidon'i cid'oni ci'don'i
cidoni'uj cidon'iu'j cid'oni'uj ci'don'iu'j
cidr'op'rem'il cidr'o'prem'il
ĉie'bru ĉi'ebr'u
ĉie'ĉe'est ĉi'eĉ'e'est
ĉie ĉi'e
ĉie'dev'en ĉie'de'ven
ĉie'ec ĉi'e'ec
ĉie'est ĉi'e'est
ĉie'kon'at ĉi'eko'n'at
ĉie'kon'at'ec ĉi'eko'n'at'ec
ĉiel'aĉ ĉie'laĉ
ĉiel'aĵ ĉi'el'aĵ
ĉi'elan ĉie'lan ĉiel'an
ĉiel'angul ĉiel'an'gul ĉi'elan'gul ĉie'lang'ul
ĉiel'arka'spekt ĉiel'ark'aspekt ĉiel'ark'a'spekt
ĉiel'ark'o'kolor ĉiel'ark'ok'ol'or
ĉiel'aspir ĉiel'a'spir
ĉiel'barel ĉiel'bar'el ĉi'el'bar'el
ĉiel'ben'it ĉi'elb'en'it
ĉiel'blu ĉi'elb'lu
ĉiel'bril ĉi'el'bril
ĉiel ĉi'el
ĉiel'direkt ĉiel'di'rekt ĉi'el'dir'ekt
ĉiel'donac ĉiel'don'ac ĉi'el'don'ac
ĉiel'ej ĉi'ele'j ĉie'le'j
ĉiel'ekvator ĉiel'ekv'ator
ĉiel'en'ir ĉi'el'en'ir
ĉiel'en'ir'int ĉi'el'en'ir'int
ĉiel'en'kri ĉi'el'en'kri ĉi'ele'n'kri ĉiel'e'n'kri
ĉiel'en'pren'it ĉiel'e'n'pren'it ĉi'el'en'pren'it
ĉiel'en'rigard ĉi'el'en'rigard ĉiel'e'n'rigard
ĉiel'estr ĉie'lestr
ĉiel'fe ĉi'elf'e ĉi'el'fe
ĉiel'fe'in ĉi'elf'e'in
ĉiel'flank ĉi'el'flank
ĉiel'grimp'ant ĉi'el'grimp'ant
ĉiel'hejm ĉi'el'hejm
ĉiel'hel ĉi'el'hel
ĉiel'insul ĉie'lin'sul ĉi'eli'n'sul
ĉiel'ir'ant ĉi'el'ir'ant
ĉiel'ir ĉie'lir ĉi'el'ir
ĉiel'kolor ĉiel'kol'or
ĉiel'korp ĉi'el'korp
ĉiel'kupol ĉiel'kup'ol
ĉiel'lazur ĉiel'laz'ur
ĉiel'lini ĉiel'lin'i
ĉiel'lum ĉi'el'lum
ĉiel'manier ĉiel'mani'er
ĉiel'map ĉi'el'map
ĉiel'mekanik ĉiel'mek'an'ik
ĉiel'o'baldaken ĉiel'ob'ald'aken ĉiel'ob'ald'ake'n
ĉiel'objekt ĉiel'ob'j'ekt
ĉiel'ob'servil ĉiel'observ'il ĉiel'ob'serv'il ĉi'el'observ'il
ĉiel'ocel'ant ĉiel'o'cel'ant
ĉiel'o'lern'ej ĉie'lol'er'ne'j
ĉiel'o'pint ĉiel'op'int ĉie'lop'int
ĉiel'o'romp ĉie'lo'romp
ĉiel'palac ĉiel'pa'lac ĉiel'pal'ac
ĉiel'pren'it ĉi'el'pren'it
ĉiel'profit'em ĉi'el'profit'em ĉiel'pro'fit'em
ĉiel're'gant ĉiel'reg'ant ĉi'el'reg'ant
ĉiel'regn ĉiel'reg'n ĉi'el'reg'n
ĉiel'rigard ĉi'el'rigard ĉiel'rig'ard
ĉiel'ruĝ ĉi'el'ruĝ
ĉiel'skrap'ant ĉi'el'skrap'ant
ĉiel'skrap'ul ĉi'el'skrap'ul
ĉiel'sku ĉi'el'sku
ĉiel'sub ĉi'el'sub
ĉiel'teks'aĵ ĉi'el'teks'aĵ
ĉiel'tuŝ ĉi'el'tuŝ
ĉiel'ul ĉie'lul
ĉi'elu'lin ĉiel'ul'in ĉie'lul'in
ĉiel'volb'ar ĉiel'vol'bar ĉi'el'volb'ar
ĉiel'volb ĉi'el'volb
ĉiel'vol ĉi'el'vol
ĉiel'zorg ĉi'el'zorg
ĉi'en'ir ĉie'n'ir
ĉies'ej ĉie'se'j ĉi'ese'j
ĉies'ul ĉie'sul
ĉies'ul'in ĉies'u'lin
ĉie'valor ĉie'val'or
ĉi'event ĉie'vent
ĉif'ad ĉi'fad
ĉif'amas ĉif'am'as ĉif'a'mas ĉi'fam'as
ĉi'fant ĉif'ant
ĉi'fat ĉif'at
ĉif'bul'ig ĉif'bu'lig
cifer'aĉ ci'fer'aĉ
ci'ferar cifer'ar ci'fer'ar
cifer ci'fer
cifer'disk ci'fer'disk
cifer'ec'ad ci'fer'ec'ad
cifer'ec'aĵ ci'fer'ec'aĵ
cifer'ec'a'kompleks ci'fer'ec'a'kompleks cifer'ec'a'kom'pleks
cifer'ec'arme ci'fer'ec'arme
cifer'ec ci'fer'ec
cifer'ec'defend ci'fer'ec'defend
cifer'ec'ig'ad ci'fer'ec'ig'ad
cifer'ec'ig ci'fer'ec'ig
cifer'ec'iĝ ci'fer'ec'iĝ
cifer'ec'ig'il ci'fer'ec'ig'il
cifer'ec'ig'it ci'fer'ec'ig'it
cifer'ec'inter'ŝanĝ cifer'eci'n'ter'ŝanĝ ci'fer'ec'inter'ŝanĝ
cifer'ec'kompetent ci'fer'ec'kompetent
cifer'ec'krim ci'fer'ec'krim
cifer'ec'soldat ci'fer'ec'soldat
cifer'ec'spac ci'fer'ec'spac
cifer'ec'spion'ad ci'fer'ec'spion'ad
cifer'ec'ul ci'fer'ec'ul
cifer'grup ci'fer'grup
cifer'ig'ad ci'fer'ig'ad ci'fe'rig'ad
cifer'ig'it ci'fe'rig'it ci'fer'ig'it
cifer'klav'ar ci'fer'klav'ar
cifer'kombin cifer'komb'in ci'fer'kombin cifer'kom'bi'n
cifer'plat ci'fer'plat
cifer'pozici ci'fer'pozici cifer'poz'ic'i
cifer'ŝlos ci'fer'ŝlos
cifer'spac ci'fer'spac
cifer'tabel ci'fer'tabel cifer'ta'bel
cifer'tabul cifer'ta'bul ci'fer'tabul
cifer'teĥnik ci'fer'teĥnik
cifer'um ci'fer'um ci'fe'rum
ĉif'et ĉi'fet
ĉif'ig ĉi'fig
ĉi'fig'it ĉif'ig'it
ĉi'fit ĉif'it
ĉi'foj ĉif'oj
ĉifon'aĉ ĉif'on'aĉ ĉi'fon'aĉ
ĉifon'aĵ ĉi'fon'aĵ ĉif'on'aĵ
ĉifon'aĵ'ul ĉi'fon'aĵ'ul ĉif'on'aĵ'ul
ĉifon'amas ĉif'on'amas ĉifon'a'mas ĉi'fon'amas
ĉifon'ar ĉif'on'ar ĉi'fon'ar
ĉifon'aspekt ĉifon'a'spekt ĉifon'as'pekt
ĉifon'bul'aĵ ĉi'fon'bul'aĵ ĉif'on'bul'aĵ
ĉifon ĉi'fon ĉif'on
ĉifon'ec ĉif'on'ec ĉi'fon'ec
ĉifon'eg ĉif'oneg ĉif'o'neg ĉi'fon'eg
ĉifon'era'ĵar ĉifon'er'aĵ'ar
ĉifon'er ĉif'o'ner ĉif'on'er ĉi'fon'er
ĉifon'et ĉi'fon'et ĉif'on'et ĉif'o'net
ĉifon'figur ĉif'on'figur ĉifon'fig'ur ĉi'fon'figur
ĉifon'grad ĉi'fon'grad ĉif'on'grad
ĉifon'iĝ'ant ĉif'on'iĝ'ant
ĉifon'ig ĉif'on'ig ĉi'fon'ig
ĉifon'iĝ ĉi'fon'iĝ ĉif'on'iĝ
ĉifon'iĝ'int ĉif'on'iĝ'int
ĉifon'ig'it ĉif'on'ig'it
ĉifon'ist ĉi'fon'ist
ĉifon'it ĉif'o'nit ĉi'fon'it
ĉifon'kolekt'ist ĉifon'ko'lekt'ist
ĉifon'kov'rit ĉifon'kovr'it ĉi'fon'kovr'it
ĉifon'lamp ĉif'on'lamp ĉi'fon'lamp
ĉifon'pec ĉif'on'pec ĉi'fon'pec
ĉifon'pup ĉi'fon'pup ĉif'on'pup
ĉifon'ŝir'aĵ ĉif'on'ŝir'aĵ ĉi'fon'ŝir'aĵ
ĉifon'suĉ'aĵ ĉi'fon'suĉ'aĵ ĉif'on'suĉ'aĵ
ĉifon'ŝu ĉif'on'ŝu ĉi'fon'ŝu
ĉifon'surtut ĉi'fon'surtut ĉifon'sur'tut
ĉifon'tapiŝ ĉi'fon'tapiŝ
ĉifon'tuk ĉi'fon'tuk
ĉifon'uj ĉi'fon'uj ĉif'on'uj ĉif'o'nu'j
ĉifon'ul'ar ĉifon'u'lar ĉi'fon'ul'ar
ĉifon'ul ĉif'o'nul ĉif'on'ul ĉi'fon'ul
ĉifon'ul'ec ĉif'o'nul'ec ĉi'fon'ul'ec
ĉifon'u'let ĉifon'ul'et ĉi'fon'ul'et
ĉifon'u'lin ĉifon'ul'in ĉi'fon'ul'in
ĉifon'vat'it ĉi'fon'vat'it
ĉifon've'stat ĉifon'vest'at
ĉifon'vest ĉi'fon'vest ĉif'on'vest
ĉif'o'plen ĉif'op'len ĉif'op'le'n
ĉif'pren ĉif'pre'n
ĉifr'ad ĉif'rad
ĉifr'aĵ ĉi'fr'aĵ
ĉifr'aktiv ĉifr'akt'iv ĉi'frakt'iv
ĉifr'aktiv'ig ĉi'frakt'iv'ig
ĉi'frat ĉif'rat ĉifr'at
ĉifr ĉi'fr
ĉifr'il ĉi'fr'il
ĉi'frit ĉifr'it ĉif'rit
ĉifr'o'analiz'ad ĉifr'o'an'aliz'ad ĉifr'o'anal'iz'ad
ĉifr'o'analiz'ist ĉifr'o'an'aliz'ist
ĉifr'o'grafi ĉi'frog'rafi ĉifr'ogr'a'fi ĉifr'o'graf'i
ĉifr'o'grafi'kist ĉi'frog'rafi'kist ĉifr'o'grafik'ist
ĉifr'ologi ĉifr'olog'i ĉifr'o'log'i
ĉifr'om'on ĉif'rom'on ĉifr'o'mon
ĉifr'o'parol'ant ĉifr'op'a'rol'ant ĉifr'op'ar'ol'ant ĉifr'op'ar'o'lant
ĉif'ro'ŝlos'il ĉifr'o'ŝlos'il
ĉifr'oval'ut ĉifr'o'valut ĉifr'ov'a'lut ĉifr'o'val'ut
ĉifr'ov'ort ĉifr'o'vort
ĉi'ful ĉif'ul
cigan'dev'en cigan'de'ven
cigan'muzik'ist cigan'muz'i'kist
cigan'olog cigan'o'log
cigan'orkestr cigan'ork'estr
cigan'simil cigan'si'mil
cigar'butik ci'garb'utik
cigared cigar'ed
cigared'et cigar'ed'et
cigared'fabrik cigared'fa'brik cigar'ed'fabrik
cigared'fin'aĵ cigar'ed'fin'aĵ
cigared'firma cigar'ed'firma cigared'firm'a
cigared'foli cigared'fol'i cigar'ed'foli
cigared'fum'ant cigar'ed'fum'ant
cigared'fum cigar'ed'fum
cigared'ing cigar'e'ding cigar'ed'ing
cigared'o'skatol cigared'o'skat'ol cigared'os'kat'ol cigar'ed'os'kat'ol
cigared'pak cigar'ed'pak
cigared'pak'et cigar'ed'pak'et
cigared'paper cigar'ed'paper
cigared'problem cigar'ed'problem
cigared'rest'aĵ cigar'edr'est'aĵ
cigared'skatol cigar'ed'skatol cigared'skat'ol
cigared'skatol'et cigar'ed'skatol'et
cigared'stump cigar'ed'stump
cigared'uj cigar'ed'uj
cigared'vende'j cigared'vend'ej cigar'ed'vend'ej
cigared'vend'ist cigared'ven'dist cigar'ed'vend'ist
cigar'fabrik cigar'fa'brik
cigar'fin cigar'fi'n
cigar'skatol cigar'skat'ol
ci'gnet cign'et
cign'i'net cign'in'et
cign'ok'ant cign'o'kant
cign'o'kol cign'ok'ol
cign'o'par cign'op'ar
cign'op'lum cign'o'plum
cign'o'rost'aĵ cign'or'ost'aĵ
cign'o'simil cign'os'i'mil cign'o'sim'il
cign'ot'ranĉ cign'o'tranĉ
cign'o'vest cign'ov'est
cign'o'viand cign'ovi'and
ĉi'grad'maten ĉi'grad'mat'en
ĉi'jar ĉi'j'ar
cikad ci'kad
cikad'o'morf cikad'om'orf ci'kad'om'orf
ĉikagan ĉik'ag'an ĉik'aga'n
ĉikag'o'skiz ĉik'ag'o'skiz
ĉikan'ad ĉi'kan'ad
ĉikan'aĵ ĉi'kan'aĵ
ĉikan'ant ĉi'kan'ant
ĉikan'at ĉi'kan'at
ĉikan ĉi'kan ĉik'an
ĉikan'em ĉi'kan'em ĉik'an'em
ĉikan'et ĉik'anet ĉi'kan'et ĉik'a'net
ĉikan'ist ĉi'kan'ist
ĉikan'it ĉi'kan'it ĉik'an'it ĉik'a'nit
ĉikan'karakter ĉikan'karak'ter
ĉikan'milit ĉi'kan'milit
ĉikan'ul ĉi'kanul ĉi'kan'ul ĉik'a'nul
ĉi'kanul'in ĉi'kanu'lin ĉikan'ul'in
cikas'ac ci'kas'ac
cikas ci'kas
cikatr'et ci'kat'ret
cikatr'ig ci'kat'rig
cikatr'ig'it ci'kat'rig'it
cikatr'ul ci'kat'rul
ĉi'kaz ĉik'az
ciklad ci'klad cikl'ad
cikl'alkan cikl'alka'n cikl'al'kan cikl'alk'an
ci'klam'at cikl'am'at
ciklamen cikl'amen ci'klam'en cikl'ame'n
ciklan cikl'an ci'klan
cikl'o'alka'dien cikl'o'alk'adien cikl'o'alkad'ie'n
cikl'o'alkan cikl'o'alka'n cikl'o'al'kan cikl'o'alk'an
cikl'o'alken cikl'o'al'ken cikl'o'alk'en
cikl'o'alkin cikl'o'alk'in cikl'o'al'kin
cikl'odr'om cikl'o'drom cikl'od'rom
cikl'o'fram cikl'o'fr'am
ciklogir cikl'o'gir
cikl'o'heksa'dien cikl'o'heks'adien cikl'o'heks'a'dien
cikl'o'heks'an cikl'o'heksa'n
cikl'o'heks'anon cikl'o'heksa'non cikl'o'heks'an'on
cikl'oid cikl'o'id
cikl'o'konkur'ant cikl'ok'on'kur'ant
cikl'ok'urb cikl'o'kurb
ciklometr cikl'o'metr
ciklometri ciklometr'i cikl'o'metri cikl'o'metr'i
ciklon cikl'on ci'klon
ciklon'ec cikl'on'ec ci'klon'ec
ciklon'et cikl'on'et cikl'o'net ci'klon'et
ciklon'kel cikl'onk'el ci'klon'kel
ciklop cikl'op
ciklop'ec cikl'op'ec cikl'o'pec
ciklop'ent cikl'op'ent cikl'o'pent
ciklop'rom'en cikl'o'promen cikl'op'rom'en
cikl'o'propan'at ciklop'ro'pan'at cikl'op'ro'pan'at
cikl'o'propan ciklop'ro'pan cikl'o'prop'an cikl'op'ro'pan
cikl'os'alt'ad'ant cikl'o'salt'a'dant cikl'o'salt'ad'ant
cikl'o'salt cikl'os'alt
ciklosporin cikl'os'po'rin cikl'os'por'in cikl'o'spor'in
ciklostil'aparat cikl'ost'il'aparat cikl'ost'i'lapar'at
ciklostil cikl'o'stil cikl'ost'il
ciklostom cikl'o'stom cikl'ost'om
ciklotimi cikl'o'tim'i cikl'ot'i'mi
ciklotron cikl'o'tron cikl'o'tro'n cikl'ot'ro'n
ciklotron'simil cikl'o'tron'simil cikl'ot'ro'n'simil
cikl'o'turism cikl'ot'ur'ism cikl'ot'u'rism
cikl'o'vojaĝ cikl'ov'oj'aĝ cikl'o'voj'aĝ
ĉik'nab'in'et ĉi'knab'in'et ĉik'n'abi'net
cikoni'ĉar ci'koni'ĉar ci'ko'niĉ'ar ci'kon'i'ĉar
cikoni ci'koni ci'kon'i
cikoni'et ci'koni'et ci'kon'i'et
cikoni'form ci'koni'form
cikoni'grup ci'koni'grup
cikoni'id ci'koni'id ci'kon'i'id
cikoni'in ci'koniin ci'koni'in ci'kon'i'in
cikoni'o'patr ci'kon'io'patr
cikoni'op'atri'n cikoni'o'patri'n cikoni'o'patr'in
cikoni'vir ci'koni'vir ci'kon'iv'ir
cikori ci'kori ci'kor'i
ĉi'kun ĉik'u'n
cikut ci'kut
ĉil'and ĉi'land
ĉili'an ĉi'lian ĉil'ia'n ĉil'i'an
ĉi'lian'in ĉili'an'in ĉil'ia'ni'n ĉil'i'an'in
ciliar cili'ar ci'li'ar
cili'at ci'li'at
cilici ci'lici cili'ci ci'lic'i
cili ci'li
cili'hav ci'li'hav
cilindr'aĵ cili'n'draĵ
cilindr'ar ci'lind'rar
cilindr'et ci'lind'ret
cilindr'o'blok cilindr'obl'ok ci'lind'rob'lok
cilindr'o'form ci'lind'ro'form
cilindr'oid ci'lind'ro'id
cili'op'hor ci'li'op'hor
cili'ul ci'li'ul
ĉil'ok ĉi'lok
ĉil'vaskul ĉil'vask'ul
ĉi'manier ĉi'mani'er
ĉim'aten ĉi'maten ĉi'mat'en ĉim'a'ten
cimati cim'at'i ci'mat'i
cimbal'ar cim'ba'lar cim'bal'ar
cimbalari cimbal'ari cimbal'ar'i cim'bal'ari
cimbal cim'bal
cimbal'simil cim'bal'simil
cimbidi cim'bi'di cim'bid'i
cimbopogon cim'bo'po'go'n cim'bop'o'go'n
ĉimboraz ĉim'bor'az ĉim'bo'raz
cimicifug cim'ic'i'fug ci'mi'ci'fug
ĉi'minut ĉim'in'ut ĉi'min'ut
cimitar cim'it'ar ci'mit'ar cim'i'tar
cim'odor ci'mod'or cim'o'dor
ĉim'oment ĉi'moment ĉim'o'ment ĉim'om'ent
ĉi'monat ĉim'on'at ĉi'mon'at
ĉim'ond ĉi'mond
ĉimozin ĉi'moz'in ĉim'oz'in
cinabr'e'ruĝ ci'nab're'ruĝ
ĉin'aĉ ĉi'n'aĉ
ĉin'aĵ ĉi'n'aĵ
cinam'aĵ'pan ci'n'am'aĵ'pan
cinam'al ci'n'a'mal ci'n'am'al
cinam'at ci'n'a'mat ci'n'am'at
cinam ci'n'am
cinam'kolor cinam'kol'or ci'n'am'kolor
cinamom cinam'om ci'n'amom ci'n'am'om
cinam'uj ci'n'am'uj ci'n'a'mu'j
cinar ci'n'ar
ĉin'brasik'manĝ'ad ĉin'bras'ik'manĝ'ad
ĉinĉil ĉin'ĉil
ĉinĉil'pelt ĉin'ĉil'pelt
ĉin ĉi'n
ĉin'de'ven ĉin'dev'en
cindr'aĵ ci'n'draĵ
cindr'amas ci'n'dram'as
cindr'eg'riz cindr'e'griz
cindr'i'gant cindr'ig'ant
cindr'ig'ej cindr'i'gej
cindr'o'blond cindr'obl'ond
cindr'o'determin'aĵ cindr'od'e'termin'aĵ cindr'od'et'er'min'aĵ
cindr'o'griz cindr'ogr'iz ci'n'drog'riz
cindr'ok'anal cindr'o'kanal
cindr'o'kolor cindr'ok'ol'or cindr'o'kol'or
cindr'ole'vad cindr'o'lev'ad ci'n'drol'e'vad
cindr'omer'kred cindr'o'merkred ci'n'drom'er'kred
cindr'om'ont cindr'o'mont ci'n'drom'ont
cindr'op'artikl cindr'o'partikl
cindr'ot'er cindr'o'ter
cindr'u'lin cindr'ul'in
cinerari ci'ner'ari ci'n'erar'i ci'ne'rar'i
ĉin'favor ĉin'fav'or ĉin'fa'vor
cingul ci'n'gul
ĉini ĉin'i ĉi'ni
cinik ci'n'ik
cinik'ec ci'n'ik'ec
cinik'et ci'ni'ket ci'n'ik'et
cinik'ig ci'n'ik'ig
cinik'iĝ ci'n'ik'iĝ
cinik'ism ci'n'ik'ism
cinik'ul ci'ni'kul ci'n'ik'ul
cinik'ul'in ci'ni'kul'in ci'ni'kuli'n
ĉin'in ĉini'n ĉi'ni'n
cinip ci'n'ip
ĉin'liter ĉin'li'ter ĉin'lit'er
ĉin'medicin ĉin'med'ic'in ĉin'medi'ci'n
cinn ci'n'n
ĉi'nobl ĉin'obl
cinocefal ci'no'cefal ci'noc'ef'al ci'noc'e'fal
cinodont ci'nod'ont
cinoglos ci'no'glos
ĉi'nokt ĉin'okt
ĉin'olog ĉin'o'log
ĉin'ologi ĉin'olog'i ĉin'o'log'i
ĉin'olog'in ĉin'ologi'n ĉin'o'log'in
ĉin'om ĉi'nom
cinozur ci'n'oz'ur
ĉin'produkt'it ĉin'pro'dukt'it ĉin'pro'duk'tit
ĉin'rang'ul ĉin'ran'gul
cintur ci'n'tur
ĉin'uj ĉi'nu'j
ĉi'numer ĉin'u'mer ĉi'num'er
ĉin'vor'tar ĉin'vort'ar
ĉio'afer ĉio'a'fer
ĉio'am ĉi'o'am
ĉio'ampleks ĉio'am'pleks
ĉio'bon ĉio'bo'n
ĉio ĉi'o
ĉio'dron'ig ĉi'odr'on'ig
ĉio'egal ĉio'eg'al ĉio'e'gal
ĉio'frakas'ant ĉio'frak'as'ant ĉio'fr'a'kas'ant
ĉio'gran'dig ĉio'grand'ig
ĉio'kaz ĉi'okaz
ĉio'kompat'ul ĉio'kom'pat'ul ĉio'kom'pa'tul
ĉio'kompren ĉio'kom'pren ĉio'kom'pre'n
ĉio'konsum'ant ĉio'kon'sum'ant ĉio'kon'su'mant
ĉiom'ampleks ĉiom'am'pleks
ĉio'manier ĉio'mani'er
ĉiom ĉi'om
ĉio'mete'j ĉiom'et'ej ĉio'met'ej
ĉiom'jar ĉiom'j'ar
ĉiom'kontent'ig ĉiom'kont'ent'ig ĉiom'kon'tent'ig
ĉio'moment ĉiom'oment ĉiom'o'ment
ĉio'monat ĉiom'on'at ĉio'mon'at
ĉiom'valor ĉiom'val'or
ĉio'nab'sorb'ant ĉio'n'absorb'ant ĉio'nab'sor'bant
ĉio'n'am'ant ĉio'n'a'mant
ĉio'n'ampleks ĉio'n'am'pleks
ĉio'n'ampleks'ec ĉio'n'am'pleks'ec
cion ci'on
ĉio'n'detru ĉi'ond'et'ru ĉio'n'de'tru
ĉi'ond'ir ĉio'n'dir
ĉio'n'fa'rul ĉio'n'far'ul
ĉio'n'konsider'at ĉi'o'n'konsider'at ĉio'n'kon'sider'at ĉio'n'kon'sid'erat
ĉio'n'konsum'ant ĉio'n'kon'sum'ant ĉio'n'kon'su'mant
ĉio'n'korekt'em'ul ĉio'n'kor'ek'tem'ul ĉio'n'ko'rekt'em'ul
ĉio'n'kovr ĉi'onk'ovr
ĉio'n'pardon'em ĉio'n'par'don'em
ĉio'n'pov ĉi'on'pov
ĉio'n'privat'ig ĉio'n'pri'vat'ig
ĉio'n're'gant ĉio'n'reg'ant
ĉio'n'regul'ig ĉio'n're'gul'ig
ĉio'n'renvers ĉio'n'ren'vers
ĉio'n'ripar'ist ĉio'n'rip'arist
ĉio'n'sol'vant ĉio'n'solv'ant
ĉio'n'venk'ant ĉio'n'ven'kant
ĉio'n'vid'ant ĉio'n'vi'dant
ĉio'n'vor ĉi'on'vor
ĉio'ofer'em ĉio'o'fe'rem ĉio'o'fer'em
ĉio'ord'ig'ant ĉio'or'dig'ant ĉio'ord'i'gant
ĉio'pardon ĉio'par'don
ĉio'persi'mem'klar'ig ĉio'per'si'mem'klar'ig
ĉio'postul ĉio'post'ul
ĉio'pov'ant ĉio'po'vant
ĉio'pov ĉi'op'ov
ĉio'renvers ĉio'ren'vers ĉi'ore'n'vers
ĉio're'san'ig ĉi'ore'san'ig
ĉi'oris'kul ĉio'risk'ul
ĉio'sav ĉi'os'av
ĉio'sci ĉi'os'ci
ĉio'ŝov ĉi'o'ŝov
ĉio'super ĉio'sup'er ĉio'su'per
ĉio'trov'ej ĉio'tro've'j
ĉio'trov'ist'in ĉio'tro'vist'in
ĉio'vende'j ĉio'ven'dej ĉio'vend'ej
ĉio'ven'dist ĉio'vend'ist
ĉio'vend'ist'in ĉio'ven'dist'in
ĉio'ven'kant ĉio'venk'ant
ĉio'ver ĉi'ov'er
ĉio'vor ĉi'ov'or
ciper'ac ci'per'ac
ciper cip'er ci'per
ĉi'post'tag'mez ĉip'ost'tag'mez
cip'ran'in cipr'an'in ci'pra'ni'n
cipre cipr'e cip're ci'pre
cipres'arbust cipre'sar'bust cipres'ar'bust ci'pres'ar'bust
cipre'sar cipres'ar ci'pres'ar cipr'e'sar
cipres ci'pres
ciprian cipr'ia'n cipr'i'an ci'pri'an
ciprin cip'rin cipr'in ci'pri'n
ciprin'ed cip'rin'ed
ciprin'o'form cipr'in'o'form cip'rin'o'form
cipripedi cipr'ip'ed'i cip'rip'ed'i
cipsel cip'sel
circe circ'e
ciren'an cir'e'nan ci'ren'an cir'en'an
ciren cir'en ci'ren
cireni ci'reni ciren'i ci'ren'i cir'en'i
ĉi'ret ĉir'et
ĉi'rilat ĉir'il'at ĉir'i'lat
ciril cir'il
ciril'liter cir'il'liter ciril'lit'er
ĉiriment ĉi'rim'ent ĉir'i'ment
ciriped cir'ip'ed ci'rip'ed
cir'it ci'rit
cirkaet cirk'a'et
cirk'a'mant cirk'am'ant
cir'kart'ist cirk'art'ist
ĉirkaŭ'amas'iĝ ĉirkaŭ'a'mas'iĝ
ĉirkaŭ'ant'ar ĉirkaŭ'an'tar
ĉirkaŭ'ant'ul ĉirkaŭ'an'tul
ĉirkaŭ'anus ĉirkaŭ'an'us
ĉirkaŭ'aŭ'dig ĉirkaŭ'aŭd'ig
ĉirkaŭ'barakt ĉirkaŭ'bar'akt
ĉirkaŭ'barit ĉirkaŭ'bar'it
ĉirkaŭ'be'kad ĉirkaŭ'bek'ad
ĉirkaŭ'border'it ĉirkaŭ'bor'der'it
ĉirkaŭ'bru'lig'it ĉirkaŭ'brul'ig'it
ĉirkaŭ'bru'lit ĉirkaŭ'brul'it
ĉirkaŭ'cilindr'aĵ ĉirkaŭ'cili'n'draĵ
ĉirkaŭ'defend ĉirkaŭ'de'fend
ĉirkaŭ'direkt ĉirkaŭ'dir'ekt ĉirkaŭ'di'rekt
ĉirkaŭ'en'kur ĉirkaŭ'e'n'kur
ĉirkaŭ'en'rigard'ant ĉirkaŭ'e'n'rigard'ant
ĉirkaŭ'en'rigard ĉirkaŭ'en'rig'ard ĉirkaŭ'e'n'rigard
ĉirkaŭ'en'rigard'et ĉirkaŭ'e'n'rigard'et
ĉirkaŭ'en'turn ĉirkaŭ'ent'urn ĉirkaŭ'e'n'turn
ĉirkaŭ'en'turn'iĝ ĉirkaŭ'e'n'turn'iĝ
ĉirkaŭ'en'turn'int ĉirkaŭ'e'n'turn'int
ĉirkaŭ'eŭrop ĉirkaŭ'eŭr'op
ĉirkaŭ'evit ĉirkaŭ'e'vit
ĉirkaŭ'fik'sit ĉirkaŭ'fiks'it
ĉirkaŭ'flu'gant ĉirkaŭ'flug'ant
ĉirkaŭ'flu'get ĉirkaŭ'flug'et
ĉirkaŭ'fortik'aĵ ĉirkaŭ'for'tik'aĵ ĉirkaŭ'fort'ik'aĵ
ĉirkaŭ'i'rad ĉirkaŭ'ir'ad
ĉirkaŭ'ir'ig ĉirkaŭ'i'rig
ĉirkaŭ'irit ĉirkaŭ'i'rit ĉirkaŭ'ir'it
ĉirkaŭ'kalkul ĉirkaŭ'kalk'ul
ĉirkaŭ'kalkul'it ĉirkaŭ'kalk'ul'it
ĉirkaŭ'kapt'int ĉirkaŭ'kap'tint
ĉirkaŭ'kolekt'iĝ ĉirkaŭ'kol'ekt'iĝ
ĉirkaŭ'kompren ĉirkaŭ'kom'pren
ĉirkaŭ'konduk ĉirkaŭ'kon'duk
ĉirkaŭ'kontrol ĉirkaŭ'kont'rol ĉirkaŭ'kon'trol ĉirkaŭ'kontr'ol
ĉirkaŭ'kresk'ant ĉirkaŭ'kres'kant
ĉirkaŭ'kres'kit ĉirkaŭ'kresk'it
ĉirkaŭ'lav'ant ĉirkaŭ'la'vant
ĉirkaŭ'lekant ĉirkaŭ'lek'ant ĉirkaŭ'le'kant
ĉirkaŭ'mason ĉirkaŭ'mas'on
ĉirkaŭ'mezur ĉirkaŭ'mez'ur
ĉirkaŭ'mi'grad ĉirkaŭ'migr'ad
ĉirkaŭ'mor'dant ĉirkaŭ'mord'ant
ĉirkaŭ'murmur ĉirkaŭ'mur'mur
ĉirkaŭ'muzik ĉirkaŭ'muz'ik
ĉirkaŭ'naĝ'ant ĉirkaŭ'n'aĝ'ant
ĉirkaŭ'naĝ ĉirkaŭ'n'aĝ
ĉirkaŭ'navig'ad ĉirkaŭ'nav'ig'ad
ĉirkaŭ'nomad ĉirkaŭ'nom'ad
ĉirkaŭ'observ ĉirkaŭ'ob'serv
ĉirkaŭ'okul ĉirkaŭ'o'kul
ĉirkaŭ'ordon ĉirkaŭ'or'don ĉirkaŭ'ord'on
ĉirkaŭ'ornam ĉirkaŭ'orn'am
ĉirkaŭ'padel ĉirkaŭ'pad'el
ĉirkaŭ'parol'ad ĉirkaŭ'pa'rol'ad
ĉirkaŭ'parol ĉirkaŭ'par'ol ĉirkaŭ'pa'rol
ĉirkaŭ'pavi'mit ĉirkaŭ'pav'imit ĉirkaŭ'pavim'it
ĉirkaŭ'pend'ant ĉirkaŭ'pen'dant
ĉirkaŭ'pivot ĉirkaŭ'piv'ot ĉirkaŭ'pi'vot
ĉirkaŭ'pluton ĉirkaŭ'plut'on
ĉirkaŭ'polus ĉirkaŭ'pol'us
cirk'aŭ'pren cirk'aŭ'pre'n
ĉirkaŭ'pren ĉirkaŭ'pre'n
ĉirkaŭ'promen'ad ĉirkaŭ'pro'menad
ĉirkaŭ'radi ĉir'kaŭr'ad'i
ĉirkaŭ'radi'it ĉir'kaŭr'ad'i'it
ĉirkaŭ'rand ĉir'kaŭr'and
ĉirkaŭ'reg'ard ĉirkaŭ're'gard ĉir'kaŭr'eg'ard
ĉirkaŭ'religi ĉirkaŭ're'lig'i
ĉirkaŭ'rem ĉir'kaŭr'em
ĉirkaŭ'rempar ĉirkaŭ'rem'par ĉir'kaŭr'em'par
ĉirkaŭ'ren ĉir'kaŭr'en
ĉirkaŭ'rigard'ad ĉir'kaŭr'ig'ard'ad
ĉirkaŭ'rigard'ant ĉirkaŭ'rig'ard'ant
ĉirkaŭ'rigard ĉir'kaŭri'gard ĉir'kaŭr'ig'ard
ĉirkaŭ'rigard'eg ĉir'kaŭr'ig'ard'eg
ĉirkaŭ'rigard'et ĉir'kaŭr'ig'ard'et
ĉirkaŭ'rigard'int ĉirkaŭ'rig'ard'int ĉir'kaŭr'ig'ard'int
ĉirkaŭ'ring ĉir'kaŭr'ing
ĉirkaŭ'rond ĉir'kaŭr'ond
ĉirkaŭ'rond'iĝ ĉir'kaŭr'ond'iĝ
ĉirkaŭ'rond'ir ĉir'kaŭr'ond'ir
ĉirkaŭ'rul'iĝ ĉir'kaŭr'ul'iĝ
ĉirkaŭ'sen'dat ĉirkaŭ'send'at
ĉirkaŭ'sibl'at ĉirkaŭ'si'blat
ĉirkaŭ'si'dant ĉirkaŭ'sid'ant
ĉirkaŭ'sul'kad ĉirkaŭ'sulk'ad
ĉirkaŭ'ter ĉir'kaŭter
ĉirkaŭ'trumpet ĉirkaŭ'trum'pet ĉirkaŭ'trump'et
ĉirkaŭ'turn ĉirkaŭ'tur'n
ĉirkaŭ'u'lar ĉirkaŭ'ul'ar
ĉirkaŭ've'lad ĉirkaŭ'vel'ad
ĉirkaŭ'vetur'ad ĉirkaŭ've'tur'ad
ĉirkaŭ'vetur ĉirkaŭ'vet'ur ĉirkaŭ've'tur
ĉirkaŭ'vi'vant ĉirkaŭ'viv'ant
ĉirkaŭ'vizit ĉirkaŭ'viz'it
ĉirkaŭ'vojaĝ'ant ĉirkaŭ'voj'aĝ'ant
ĉirkaŭ'vojaĝ ĉirkaŭ'voj'aĝ
ĉirkaŭ'volv'ant ĉirkaŭ'vol'vant
ĉirkaŭ'zon ĉir'kaŭz'on
ĉirkaŭ'zum'ant ĉir'kaŭz'um'ant
ĉirkaŭ'zum ĉir'kaŭz'um
cirk'ej cir'ke'j
cirkel cirk'el cir'kel
cirkel'garnitur cirk'el'garnitur cirkel'garn'it'ur
cirkel'stan'get cirkel'stang'et cirk'el'stang'et
cir'kist cirk'ist
cir'klad cirkl'ad cirk'lad
cirk'let cirkl'et
cirkl'ig cirk'lig
cirk'lir cirkl'ir
cirkl'o'danc'ad cirk'lod'anc'ad cirkl'od'anc'ad
cirkl'od'anc cirkl'o'danc cirk'lod'anc
cirkl'od'u'on cirk'lod'u'on cirkl'o'du'on
cirkl'o'lini cirk'loli'ni cirkl'ol'in'i
cirk'lo'rezon cirkl'o'rezon cirkl'ore'zon cir'klor'e'zon
cirkl'os'alt cirkl'o'salt cirk'los'alt
cirkl'o'taks'il cirkl'ot'aks'il cirk'lot'aks'il cirkl'ot'a'ksil
cirkl'o'turn cirkl'ot'urn cirk'lot'urn
cirk'lum cirkl'um
cir'ko'bilet cirk'o'bilet cirk'obi'let cirk'o'bil'et cirk'ob'il'et
cirk'o'direktor cirk'od'i'rektor cirk'o'direkt'or
cirk'o'konkurs cir'kokon'kurs cirk'o'konk'urs cirk'ok'on'kurs
cir'kola'bor cirk'o'labor cirk'ol'a'bor
cirkonferenc cir'konferenc
cirkonstanc'ar cir'konstanc'ar cirk'on'stanc'ar cirk'on'stan'car
cirkonstanc cir'konstanc cirk'on'stanc
cirkonstanc'ig'it cir'konstanc'ig'it cirk'on'stanc'ig'it
cirkonstanc'it cir'konstanc'it cirk'on'stanc'it
cirkonvalaci cir'konval'ac'i cirk'on'val'ac'i
cir'ko'parad cirk'o'parad
cirk'o'rajd'ist'in cirk'or'aj'dist'in
cirk'ot'ent cirk'o'tent cir'kot'ent
cirk'prezent cirk'prez'ent
cirku cirk'u
cirku'lad cirkul'ad cir'kul'ad cirk'ul'ad
cirkul'ant'ar cir'kulan'tar cirku'lant'ar cirk'ulan'tar
cirku'lant cirkul'ant
cirkul cirk'ul cir'kul
cirkuler cir'kuler cirkul'er cirk'ul'er
cirkuler'int cir'kuler'int
cirkuler'leg'ad cir'kuler'leg'ad cirkul'er'leg'ad
cirkuler'trakt'ad cirkul'er'trakt'ad
cirkul'ig'ad cirku'lig'ad cirk'ul'ig'ad
cirkul'ig'at cirku'lig'at cirk'ul'ig'at
cirkul'iĝ cirk'ul'iĝ
cirkul'ig cirku'lig cirk'ul'ig
cirku'lig'it cirkul'ig'it cirk'ul'ig'it
cirkul'it cirku'lit cirk'ul'it
cirkul'ont cirk'ul'ont cir'kul'ont
cirkul'o'princip cirkul'op'rin'cip cirkul'o'princ'ip cirku'lop'rin'cip cirk'ul'op'rin'cip
cirkumcid'ad cirk'um'cid'ad
cirkumcid'at cirk'um'cid'at
cirkumcid cirk'um'cid
cirkumcid'dokument cirk'um'cid'dokument
cirkumcid'iĝ cirk'um'cid'iĝ
cirkumcid'ist cirk'um'cid'ist
cirkumcid'it cirk'um'cid'it
cirkumcid'ul'ar cirk'um'cid'ul'ar
cirkumcid'ul cirk'um'cid'ul
cirkumfleks cirk'um'fleks
cirkvit'ar cirk'vit'ar cir'kvit'ar
cirkvit cir'kvit cirk'vit
cirkvit'kart cirk'vit'kart cir'kvit'kart
cirkvit'romp'il cirk'vi'tromp'il cirk'vitr'om'pil
ci'ro'form cir'o'form
cir'o'skatol cir'os'kat'ol cir'o'skat'ol
ciroz cir'oz ci'roz
ĉirp'ad ĉir'pad
ĉirp'et ĉir'pet
ĉirp'int ĉir'pint
ĉir'po'gaj ĉirp'o'gaj
cirsi cir'si
cir'um'ig ci'rum'ig
cir'u'mit cir'um'it ci'rum'it
cirus cir'us ci'rus
ci'sag cis'ag
ci'salp cis'alp
cis'bute'n'at cis'but'en'at cis'bu'ten'at
cis'bute'n'di'at cis'but'en'di'at
cis'danub cis'da'nub
ĉi'se'kvant ĉi'sekv'ant
ĉi'semajn ĉi'se'majn ĉi'sem'ajn ĉi'se'maj'n
ĉi'simil ĉi'si'mil ĉi'sim'il
cis'jordani cis'jor'dani cis'jordan'i cis'jor'dan'i
cis'kaŭkazi cis'kaŭkaz'i
ĉi'somer ĉi'som'er
cis'poezi cis'poez'i
cistein cis'te'in cist'e'in
cis'tercian cisterci'an ci'ster'cian cis'terci'an cist'er'cian cist'erc'ia'n
ĉister ĉi'ster
cistern ci'stern cis'tern cist'er'n ci'ster'n
cistern'o'kamion cistern'ok'ami'on ci'stern'ok'ami'on cistern'ok'a'mi'on cist'er'nok'ami'on
cistern'o'ŝip ci'stern'o'ŝip cis'tern'o'ŝip ci'ster'no'ŝip cist'er'no'ŝip
cistern'o'vagon cistern'ov'ag'on ci'stern'ov'ag'on cis'ter'nov'ag'on cist'er'nova'go'n
cisticerk'oz cist'ic'er'koz
cistin cis'tin cist'in
cist'it cis'tit
cistocel cist'ocel cist'o'cel
cistopterid cist'o'pterid cist'op'ter'id ci'stop'ter'id
cist'o'skopi cist'os'kopi cist'o'skop'i
cistron cis'tron cist'ro'n cis'tro'n
ĉi'sub'ul ĉi'su'bul
citadel cit'ad'el
citadel'estr cit'ad'e'lestr
citadel'simil cit'ad'el'simil
ĉit'ag ĉi'tag
cit'aĵ'ar cit'a'ĵar
cit'a'ĵet cit'aĵ'et
citat cit'at
ci'tend cit'end
citer ci'ter cit'er
ĉi'teren ĉit'er'en ĉit'e'ren ĉi'ter'en
ĉi'tia ĉit'ia
ĉi'tie ĉit'ie
ĉit'iel ĉi'tiel
ĉit'ie'ul ĉi'tie'ul
citin cit'in ci'tin
ci'tit cit'it
ĉit'iu ĉi'tiu
ĉit'iu'flank ĉi'tiu'flank
ĉit'iu'land ĉi'tiu'land
citiz cit'iz
citofilakt cit'o'fil'akt cit'o'fi'lakt
citokinin cit'o'kinin cit'ok'in'in cit'o'kin'in ci'toki'ni'n
citokrom cit'okrom cit'ok'rom cit'o'krom cit'okr'om
citolog cit'olog cit'o'log
citologi cit'ologi citolog'i cit'olog'i
cit'o'megalo'virus cit'omega'lo'virus cit'om'egal'ovi'rus cit'o'megal'ovi'rus
citoplasm cit'o'plasm
cit'o'sign cit'os'ig'n
citoskelet cit'o'skelet cit'os'ke'let cit'os'kel'et
citosol cit'os'ol cit'o'sol
citotrop cit'o'trop
citoz cit'oz
citozin citoz'in cit'oz'in
cit'ral citr'al
citr'at cit'rat ci'trat
citr'ato'cikl ci'trat'o'cikl citr'at'o'cikl
ci'trist citr'ist
citr'ist'in ci'trist'in
citrol cit'rol citr'ol ci'trol
citrolin citrol'in ci'troli'n citr'ol'in cit'rol'in ci'trol'in
citr'o'muzik citr'om'uz'ik citr'o'muz'ik cit'rom'uz'ik
citron'akv citr'on'akv ci'tron'akv cit'ro'n'akv
citron'arb ci'tron'arb citr'on'arb cit'ro'n'arb
citron'arb'et citr'on'arb'et ci'tron'arb'et
citron'arom ci'tron'arom citr'on'arom cit'ro'n'arom
citron citr'on ci'tron ci'tro'n cit'ro'n
citronel'al citron'el'al ci'tron'el'al citr'on'el'al
citronel citron'el citr'on'el ci'tron'el
citronelol citronel'ol citron'el'ol cit'ro'ne'lol citr'on'el'ol ci'tron'el'ol
citron'flav citr'on'flav ci'tron'flav cit'ro'n'flav
citron'form ci'tron'form citr'on'form
citron'herb citr'on'herb ci'tron'herb cit'ro'n'herb
citron'ĵele ci'tron'ĵele citr'on'ĵele cit'ro'n'ĵele
citron'kukurb citr'onk'u'kurb
citron'lign citr'on'lign ci'tron'lign cit'ro'n'lign
citron'melis citr'on'melis ci'tron'melis
citron'odor ci'tron'odor citr'on'odor cit'ro'nod'or
citron'o'suk cit'ro'no'suk
citron'plant citr'on'plant
citron'pom ci'tron'pom citr'on'pom cit'ro'n'pom
citron'prem'il citr'on'prem'il
citron'ŝel'aĵ ci'tron'ŝel'aĵ citr'on'ŝel'aĵ
citron'ŝel citr'on'ŝel ci'tron'ŝel cit'ro'n'ŝel ci'tro'n'ŝel
citron'ŝel'odor citr'on'ŝel'odor
citron'sem citr'on'sem ci'tron'sem cit'ro'n'sem
citron'suk citr'on'suk ci'tron'suk cit'ro'n'suk
citron'tranĉ'aĵ citr'ont'ranĉ'aĵ
citron'uj citr'on'uj ci'tron'uj cit'ro'nu'j ci'tro'nu'j
citron'verben ci'tron'verben citr'on'verben citron'verb'en
citr'o'simil citr'os'i'mil cit'ros'i'mil
citrus citr'us cit'rus ci'trus
citrus'frukt ci'trus'frukt citr'us'frukt
ĉiu'aĝ ĉi'u'aĝ
ĉiu'ali'manier ĉiu'ali'mani'er ĉiu'a'lima'ni'er
ĉiu'ali'rilat ĉiu'al'ir'il'at
ĉiu'angul ĉiu'an'gul
ĉiu'aspekt ĉiu'a'spekt ĉiu'as'pekt
ĉiu'aŭtun ĉiu'aŭ'tun ĉiu'aŭt'u'n
ĉiu'cirkonstanc ĉiu'cir'konstanc ĉiu'cirk'on'stanc
ĉiu ĉi'u
ĉiu'detal ĉiu'de'tal
ĉiu'dev'en ĉiu'de'ven
ĉiu'dimensi ĉiu'di'mens'i
ĉiu'direkt ĉiu'di'rekt ĉiu'dir'ekt
ĉiu'diurn ĉiu'di'urn
ĉiu'du'jar ĉiu'du'j'ar
ĉiu'du'monat ĉiu'dum'on'at ĉiu'du'mon'at
ĉiu'du'on'jar ĉiu'du'o'nj'ar
ĉiu'du'tag ĉiu'dut'ag
ĉiu'ebl ĉi'u'ebl
ĉiu'ekran ĉiu'e'kran ĉiu'ek'ran
ĉiu'ekzempler ĉiu'ekzempl'er
ĉiu'epok ĉiu'e'pok
ĉiu'etaĝ ĉiu'et'aĝ
ĉiu'februar ĉiu'fe'bru'ar ĉiu'febr'u'ar
ĉiu'foli ĉiu'fol'i
ĉiu'front ĉiu'fr'ont
ĉiu'generaci ĉiu'gene'raci ĉiu'ge'ne'raci ĉiu'gener'ac'i
ĉiu'grad ĉi'ugr'ad
ĉiu'jar ĉiu'j'ar
ĉiu'jar'mil ĉiu'j'arm'il
ĉiu'juni ĉiu'j'uni ĉiu'jun'i
ĉiu'kajer ĉiu'kaj'er
ĉiu'kanal ĉiu'kan'al
ĉiu'kaŭri'gard ĉiu'kaŭr'ig'ard
ĉi'ukaz ĉiu'kaz
ĉiu'kolor ĉiu'kol'or
ĉiu'kontinent ĉiu'kont'in'ent
ĉiu'krist'nask ĉiu'krist'n'ask
ĉiu'kvar'on'jar ĉiu'kvar'o'nj'ar
ĉiu'kvin'jar ĉiu'kvi'nj'ar
ĉiu'kvin'minut ĉiu'kvi'n'minut ĉiu'kvin'min'ut
ĉiu'lini ĉiu'lin'i ĉi'ul'in'i
ĉiu'maj ĉi'um'aj
ĉiu'manier ĉiu'mani'er
ĉiu'maten ĉiu'mat'en ĉi'um'at'en
ĉiu'merkred ĉiu'mer'kred
ĉiu'meti ĉiu'met'i
ĉiu'metod ĉiu'met'od
ĉiu'mil'jar ĉi'u'mil'jar
ĉiu'minut ĉiu'min'ut
ĉiu'monat ĉiu'mon'at
ĉiu'naci ĉiu'n'ac'i ĉiu'n'a'ci
ĉiu'nivel ĉi'uni'vel ĉiu'ni'vel
ĉiu'nokt ĉiu'n'okt
ĉiu'nuanc ĉiu'nu'anc ĉi'unu'anc
ĉiu'numer ĉiu'num'er ĉiu'nu'mer
ĉiu'okaz ĉiu'o'kaz ĉi'uok'az
ĉiu'parti ĉiu'part'i
ĉiu'paŝ ĉi'u'paŝ
ĉiu'popol ĉiu'pop'ol ĉiu'po'pol
ĉiu'printemp ĉiu'pri'n'temp
ĉiu'renkont ĉiu'ren'kont
ĉiu'rilat ĉi'uri'lat
ĉiu'rimed ĉiu'rim'ed ĉi'uri'med
ĉiu'semajn ĉiu'se'majn ĉiu'sem'ajn ĉiu'se'maj'n
ĉiu'semajn'fin ĉiu'sem'ajn'fin ĉiu'se'majn'fin
ĉiu'semestr ĉiu'sem'estr
ĉiu'sep'jar ĉiu'sep'j'ar
ĉiu'septembr ĉiu'sep'tembr
ĉiu'sezon ĉiu'se'zon
ĉiu'somer ĉiu'som'er
ĉiu'speci ĉiu'spec'i
ĉiu'tag'ig ĉiu'ta'gig
ĉi'uta'gul ĉiu'tag'ul ĉiu'ta'gul
ĉiu'teren ĉiu'ter'en ĉi'uter'en ĉiu'te'ren
ĉiu'tri'jar ĉiu'tri'j'ar
ĉiu'vend'ej ĉiu'ven'dej ĉiu'vende'j
ĉiu'vesper ĉiu'vesp'er
ĉiu'vic ĉi'uv'ic
ĉiu'voj ĉi'uv'oj
ĉi'vesper ĉi'vesp'er
civet ci'vet
civetikt civet'ikt ci'vet'ikt
civil'cel ci'vil'cel
civil ci'vil
civil'ec ci'vil'ec
civil'inĝenier civil'inĝeni'er civil'in'ĝeni'er
civilizaci civiliz'ac'i civil'iz'ac'i ci'vil'iz'ac'i ci'vi'liz'ac'i
civilizaci'ig civiliz'ac'i'ig civil'iz'ac'i'ig ci'vi'liz'ac'i'ig
civiliz'ad civil'iz'ad ci'vil'iz'ad ci'vi'liz'ad
civiliz'ant civil'iz'ant ci'vi'liz'ant
civiliz'at civil'iz'at ci'vi'liz'at
civiliz civil'iz ci'vil'iz ci'vi'liz
civiliz'ec civil'iz'ec ci'vil'iz'ec ci'vi'liz'ec
civiliz'iĝ civil'iz'iĝ ci'vi'liz'iĝ
civiliz'iĝ'procez civil'iz'iĝ'procez ci'vi'liz'iĝ'procez
civiliz'int civil'iz'int
civiliz'it civil'iz'it ci'vi'liz'it
civiliz'it'ec civil'iz'it'ec ci'vi'liz'it'ec
civiliz'it'ul civil'iz'it'ul ci'vi'liz'it'ul
civiliz'ul civil'iz'ul ci'vil'iz'ul ci'vi'liz'ul
civil'jur ci'vil'jur
civil'kapt'it ci'vil'kap'tit
civil'land ci'vill'and
civil'milit civil'mi'lit
civil'rajt ci'vil'rajt
civil'reg'at ci'vil'reg'at
civil'serv'ant civil'ser'vant
civil'serv ci'vil'serv
civil'soci ci'vil'soci
civil'stat ci'vil'stat
civil'u'lar civil'ul'ar ci'vil'ul'ar
civil'ul ci'vi'lul ci'vil'ul
civil'vest ci'vil'vest
civit'an'ar ci'vi'tan'ar
civit'an ci'vi'tan ci'vit'an
civit'an'ec ci'vit'an'ec ci'vi'tan'ec
civit'an'gard'ist ci'vi'tangar'dist
civit'an'ig ci'vit'an'ig ci'vi'tan'ig
civit'an'iĝ ci'vit'an'iĝ ci'vi'tan'iĝ
ci'vi'tanin civit'an'in ci'vi'tan'in
civit'an'ism ci'vi'tan'ism
civit'an'klub ci'vi'tank'lub
civit'an'rajt ci'vi'tan'rajt
civit ci'vit
civit'em ci'vit'em ci'vi'tem
civit'ism ci'vit'ism
civit'ist ci'vit'ist
civit'lim ci'vit'lim
civit'ul ci'vi'tul ci'vit'ul
cizel'ad ci'ze'lad
cizel'il ci'ze'lil
cizel'ist ci'ze'list
cizel'it ci'ze'lit
ĉiz'ig'ant ĉiz'i'gant
ĉiz'i'let ĉiz'il'et
ĉizoj ĉiz'oj ĉi'zo'j
ĉiz'os'krib ĉiz'o'skrib
ĉiz'salt'ul ĉiz'sal'tul
ĉokolad'biskvit ĉokolad'bis'kvit
ĉokolad'brun ĉokolad'bru'n
ĉokolad'fabrik ĉokolad'fa'brik
ĉokolad'karamel'aĵ ĉokolad'kar'amel'aĵ
ĉokolad'karamel ĉokolad'kar'amel
ĉokolad'ok'ovr'it ĉokolad'o'kovr'it
ĉokolad'o'porci'um ĉokolad'op'or'ci'um
ĉokolad'ov'end'ej ĉokolad'o'vende'j ĉokolad'o'vend'ej
col'o'dik col'od'ik
ĉuk'et ĉu'ket
cunam'o'katastrof cunam'ok'at'a'strof
ĉur'uj ĉu'ru'j
ĉuvaŝi ĉuvaŝ'i
dabing dab'ing
dadaism da'da'ism
dadaist da'da'ist
dafni dafn'i
dafnis dafn'is
dagerotip da'ger'ot'ip da'ge'rot'ip da'ger'o'tip
dagerotipi dagerotip'i da'ge'rot'ip'i da'ger'ot'ip'i
dagestan da'gest'an da'ge'stan
dagobert da'go'bert
dahome da'hom'e
daimi da'i'mi
dajmon da'j'mon
dajmon'ism da'j'monism da'j'mon'ism
dajren da'j'ren
dakar dak'ar da'kar
daki dak'i
dakot dak'ot da'kot
dakrioadenit dak'rio'adenit dak'rio'aden'it dak'rio'ad'en'it
dakriocist dak'rio'cist
dakriocist'it dak'rio'cis'tit dak'rio'cist'it
daktilis daktil'is
daktil'kolor daktil'kol'or
daktilograf daktil'o'graf
daktilograf'it daktil'o'grafit daktil'ogr'a'fit daktil'o'graf'it
daktil'op'alm daktil'o'palm
daktiloskopi daktil'o'skopi daktil'os'kopi daktil'o'skop'i
daktil'vend'ist daktil'ven'dist
dali da'li
dalmati dalmat'i
dalmatik dalmat'ik
dama dam'a
damaĝ'ad dam'aĝ'ad
damaĝ'ant dam'aĝ'ant
damaĝ'at dam'aĝ'at
damaĝ dam'aĝ
damaĝ'ebl dam'aĝ'ebl
damaĝ'ebl'ec dam'aĝ'ebl'ec
damaĝ'eg dam'aĝ'eg
damaĝ'eg'it dam'aĝ'eg'it
dama'ĝem damaĝ'em dam'aĝ'em
damaĝ'iĝ dam'aĝ'iĝ
damaĝ'insekt dama'ĝin'sekt damaĝ'in'sekt
damaĝ'kaŭz dam'aĝ'kaŭz
damaĝ'kaz dam'aĝ'kaz
damaĝ'o'fondus damaĝ'o'fond'us
damaĝ'program damaĝ'pro'gram dam'aĝ'program
damaĝ'redukt damaĝ're'dukt
damaĝ'risk dam'aĝ'risk
damaĝ'ul dam'aĝ'ul
damask'aĵ da'mask'aĵ
dama'skan damask'an da'mask'an
damask da'mask dam'ask
damasken damask'en dam'ask'en da'mask'en
damasken'it damask'en'it
da'met dam'et
damian dam'ia'n da'mi'an dam'i'an
dam'lu'dist dam'lud'ist
dam'mantel dam'man'tel dam'mant'el
damn dam'n
damn'ej dam'ne'j
dam'nit damn'it
dam'nit'ec damn'it'ec
damn'o'sonor'il dam'no'sonor'il damn'os'on'or'il
dam'not damn'ot
dam'nov'ort damn'o'vort
damp'ec dam'pec
dam'pil damp'il
dam'pit damp'it
dam'tabul dam'ta'bul
dana'id dan'a'id da'n'a'id
dana'id'in dan'a'i'din dan'a'id'in
dana'norveg dan'a'norveg da'nan'or'veg dan'an'or'veg
danc'am'ant danc'a'mant
danc'amuz danc'a'muz
danc'amuz'ej danc'a'muze'j
danc'ant'in danc'anti'n
danc'aranĝ danc'a'ranĝ
danc'ari dan'car'i
danc'atelier danc'at'eli'er danc'a'teli'er
danc'ating'it danc'at'ing'it
danc'bilet danc'bil'et
danc'ĉampion'ad danc'ĉam'pion'ad
danc'el'iĝ'ad dan'cel'iĝ'ad
danc'et dan'cet
danc'event danc'e'vent
danc'fe'steg danc'fest'eg
danc'festival danc'fest'iv'al danc'fe'stiv'al
danc'figur danc'fig'ur
dancig'ant danc'ig'ant danc'i'gant
dancig danc'ig
dan'cir danc'ir
danc'i'star danc'ist'ar dan'cist'ar
danc'ist dan'cist
dan'cistin dan'cist'in danc'ist'in
danc'jup'et dan'cj'u'pet
danc'kanzon danc'kan'zon
danc'kolektiv danc'kolekt'iv danc'ko'lekt'iv
danc'kompani danc'kompan'i
danc'kompon danc'kom'po'n
danc'konkurs danc'konk'urs danc'kon'kurs
danc'lecion danc'le'cion
danc'lu'dist danc'lud'ist
danc'manier danc'mani'er
danc'maraton danc'mar'ato'n
danc'melodi danc'melo'di
danc'muzik danc'muz'ik
danc'o'kant danc'ok'ant
danc'o'kurs danc'ok'urs
danc'ole'cion danc'o'lecion dan'col'eci'on
danc'o'lern'ad dan'col'er'n'ad
danc'o'pret danc'op'ret
danc'o'vesper danc'ov'esper danc'o'vesp'er
danc'partner danc'part'ner
danc'pavilon danc'pavi'lo'n
danc'prezent'ad danc'prez'ent'ad
danc'prezent danc'prez'ent
danc'program danc'pro'gram
danc'team danc'te'am
danc'terapi danc'ter'api danc'tera'pi
danc'vesper danc'vesp'er
dan da'n
dand'ec dan'dec
dan'dig'it dand'ig'it
dan'din dand'in
dan'dism dand'ism
dand'o'fripon dan'do'fripon dand'ofri'po'n
dan'etn da'net'n
dan'ger da'n'ger
danĝer'ig'ant danĝer'i'gant
danĝer'lantern danĝer'lan'tern danĝer'lant'er'n
danĝer'minac'at dan'ĝerm'in'ac'at
danĝer'nivel danĝer'ni'vel
danĝer'obl'ink'lum danĝer'o'blink'lum danĝer'ob'link'lum
danĝer'o'plen danĝer'op'len
danĝer'signal danĝer'sign'al
dan'hund da'n'hund
dani dan'i da'ni
dani'n dan'in da'ni'n
dank'aĉ dan'kaĉ
dank'ad dan'kad
dank'adres dank'a'dres
dan'kal'di dank'al'di dank'ald'i
dan'kant dank'ant
dan'kat dank'at
dank'atest dan'kat'est dank'a'test dank'at'est
dan'ke'gant dank'e'gant dank'eg'ant
dank'em'ul dan'ke'mul
dank'festen dank'fest'en dank'fe'sten
dank'foli dank'fol'i
dank'it dan'kit da'n'kit
dank'leter dan'kle'ter
dank'mesaĝ dank'mes'aĝ
dank'o'dev'ant dank'od'e'vant
dank'o'dir dan'kod'ir dank'od'ir
dank'o'efik dan'ko'efik dank'o'e'fik
dank'ofer dan'kofer
dan'ko'gest dank'o'gest
dank'o'kant dank'ok'ant
dan'kont dank'ont
dan'kopl'en dank'o'plen dank'op'len
dank'o'port dank'op'ort dan'ko'port
dank'os'ent dank'o'sent dan'kos'ent
dank'o'tag dan'kot'ag dank'ot'ag
dank'ov'ek dan'kov'ek dank'o'vek
dank'o'vort dan'kov'ort
dank'parol'ad dank'pa'rol'ad
dank'parol dank'pa'rol dank'par'ol
dank'salut dank'sal'ut
dank'simil dan'ksi'mil
dank'solen dank'sole'n
dank'telegram dank'tele'gram
dan'o'regn da'nor'eg'n dan'o'reg'n
danub da'nub
danub'o'trafik danub'o'traf'ik
danub'o'vent danub'ov'ent dan'u'bov'ent
danub'region danub'regi'on
dan'uj da'nu'j
dariol dari'ol
daten'ar da'tenar da'ten'ar dat'en'ar
daten'bank dat'en'bank
daten'baz dat'en'baz
daten'bit da'ten'bit dat'en'bit
daten dat'en da'ten
daten'ing dat'en'ing
daten'op da'ten'op dat'en'op
daten'port'il dat'en'port'il
daten'program daten'pro'gram dat'en'program
daten'spec da'tens'pec dat'en'spec
daten'struktur da'tens'truk'tur
dat'erar da'ter'ar
dat'fenestr'et dat'fen'e'stret dat'fen'estr'et
da'tig dat'ig
da'tig'it dat'ig'it
dat'indik dat'in'dik dat'ind'ik da'tin'dik
da'tit dat'it
dativ dat'iv
dat'lini dat'lin'i
dat'o'mani da'toman'i dat'oman'i
dat'ord'ig'it dat'or'dig'it da'tord'ig'it
da'totem'po'nivel dat'o'temp'oni'vel dat'o'temp'o'nivel dat'ot'em'po'nivel
dat're'ven'ar dat'rev'en'ar da'tre'ven'ar
dat're'ven da'tre'ven dat'rev'en
dat're'ven'ekspozici dat're'ven'eks'pozici
dat'stam'pil dat'stamp'il
datum'ant dat'u'mant dat'um'ant
datum'ar dat'um'ar dat'u'mar
datum'bank dat'um'bank
datum'baz dat'um'baz
datum'centr dat'um'centr
datum dat'um
datum'don dat'um'don
datum'flu dat'um'flu
datum'iĝ dat'um'iĝ
datum'inter'ŝanĝ dat'um'inter'ŝanĝ
datum'it dat'um'it dat'u'mit
datum'taj'pist'in datum'tajp'ist'in
datum'trans'ig dat'um'trans'ig
datum'uj dat'um'uj dat'u'mu'j
datur'arb dat'ur'arb da'tur'arb
datur da'tur dat'ur
daŭb'o'simil daŭb'os'i'mil daŭ'bos'i'mil
daŭfen daŭ'fen
daŭfeni daŭfen'i daŭ'fen'i
daŭfeni'n daŭfen'in daŭ'fen'in
daŭ'rad daŭr'ad
daŭr'a'foli daŭr'a'fol'i
daŭr'eg daŭ'reg
daŭr'em daŭ'rem
daŭ'ret daŭr'et
daŭ'rig'ad daŭr'ig'ad
daŭr'i'gant daŭr'ig'ant
daŭr'ig daŭ'rig
daŭ'rig'ebl daŭr'ig'ebl
daŭ'rig'ec daŭr'ig'ec
daŭ'rig'end daŭr'ig'end
daŭ'rig'int daŭr'ig'int
daŭ'rig'it daŭr'ig'it
daŭr'ig'ont daŭ'rig'ont
daŭr'i'got daŭ'rig'ot daŭr'ig'ot
daŭ'rip'ov daŭr'i'pov daŭr'ip'ov
daŭr'i'pov'ebl'ec daŭr'ip'ov'ebl'ec
daŭr'ip'ov'ec daŭ'rip'ov'ec daŭr'i'pov'ec
daŭ'ro'hav daŭr'o'hav
daŭr'op'ov daŭ'ro'pov daŭr'o'pov
daŭ'ruz'ant daŭr'uz'ant
davali da'val'i
davit da'vit
dazip da'zip
dazip'ed da'zip'ed
dazipod dazip'od da'zip'od
dazipod'ed dazip'od'ed da'zip'od'ed
de'aĉet de'aĉ'et
de'ad'monad de'admon'ad de'ad'mon'ad
de'admon de'ad'mon
de'aer de'a'er
de'antaŭ de'ant'aŭ de'an'taŭ
de'apart'iĝ de'a'part'iĝ
de'artik'ig de'art'ik'ig de'ar'tik'ig
de'aviad'il de'avi'ad'il de'avi'a'dil
de'balanc'iĝ de'ba'lanc'iĝ
de'barit de'bar'it
debat'ad de'bat'ad
debat'ant de'bat'ant
debat'artikol debat'artik'ol debat'art'ik'ol de'bat'ar'tik'ol
debat'asoci de'bat'asoci debat'a'soci de'ba'tas'o'ci
debat'at de'batat de'bat'at
debat de'bat
debat'ebl de'bat'ebl
debat'ej de'bat'ej de'ba'te'j
debat'end de'bat'end
debat'forum de'bat'forum
debat'iĝ de'bat'iĝ
debat'ig de'ba'tig de'bat'ig
debat'int de'bat'int de'ba'tint
debat'ist de'batist de'bat'ist
debat'it de'bat'it de'ba'tit
debat'o'societ debat'o'soci'et debat'os'o'ci'et de'bat'os'o'ci'et
debat'os'pac debat'o'spac de'bat'os'pac
debat'ot de'bat'ot de'ba'tot
debat'pov de'bat'pov
debat'tem de'bat'tem
debat'vesper debat'vesp'er de'bat'vesper
debet de'bet
debet'kart de'bet'kart
de'betul debet'ul de'bet'ul de'be'tul
debil'cerb de'bil'cerb
debil de'bil
debil'ec de'bil'ec
debil'iĝ de'bil'iĝ
debil'ig de'bil'ig de'bi'lig
debil'ul de'bil'ul de'bi'lul
debit'ad de'bit'ad
debit'ant de'bit'ant
debit de'bit
debit'ej de'bit'ej de'bi'te'j
debit'ig'at de'bit'ig'at
debitor debit'or de'bi'tor de'bit'or
de'bord'ig de'bor'dig
de'brul'ig'it de'bru'lig'it
debut'album de'but'album debut'al'bum debut'alb'um
debut'ant de'but'ant
debut de'but
debut'ig de'bu'tig de'but'ig
debut'int de'but'int de'bu'tint
de'buton'ig debut'on'ig de'bu'ton'ig
debut'on'um de'buton'um de'but'on'um de'bu'ton'um
dec'a'manier dec'a'mani'er
dec'apod dec'a'pod
dec'aspekt dec'a'spekt dec'as'pekt
dec'e'lant dec'el'ant de'cel'ant
decembr de'cembr
decembr'ist de'cembr'ist
decembr'o'tag decembr'ot'ag de'cembr'ot'ag
dec'em'line'at dec'em'li'ne'at
decemvir dec'em'vir
de'central'ig dec'en'tra'lig de'centr'al'ig
de'centraliz'it de'central'iz'it de'centr'aliz'it
de'cent'rig dec'ent'rig de'centr'ig
de'ĉeval'ig de'ĉe'val'ig
de'ĉeval'iĝ de'ĉe'val'iĝ
de'ĉiam de'ĉi'am
deci'ar de'ci'ar
decibel de'cibel deci'bel dec'i'bel
decid'ad de'cid'ad
decid'aĵ de'cid'aĵ
decid'ant'ar deci'dant'ar dec'id'an'tar
decid'ant deci'dant
decid'a'paŝ dec'ida'paŝ deci'da'paŝ de'cid'a'paŝ
de'cidar decid'ar dec'id'ar de'cid'ar
deci'dat decid'at de'cid'at
decid'cel dec'id'cel de'cid'cel
decid'centr de'cid'centr
decid de'cid dec'id
decid'ebl de'cid'ebl
decid'ec deci'dec dec'id'ec de'cid'ec
deci dec'i de'ci
decid'eg de'cid'eg
deci'dej decid'ej de'cid'ej dec'ide'j
decid'em dec'id'em de'cid'em
decid'em'ec dec'id'em'ec
deci'de'mul decid'em'ul dec'id'em'ul
decid'end de'cid'end
decid'farad decid'far'ad
decid'far dec'id'far de'cid'far
decid'far'ul de'cid'far'ul
decid'fort de'cid'fort dec'id'fort
decid'grav de'cid'grav dec'id'grav
decid'iĝ'ad dec'id'iĝ'ad
decid'ig'at deci'dig'at
decid'iĝ de'cid'iĝ dec'id'iĝ
decid'ig deci'dig de'cid'ig dec'id'ig
decid'ind de'cid'ind
decid'int de'cid'int
decid'ism deci'dism de'cid'ism
deci'dist decid'ist dec'id'ist
decid'it'aĵ de'cid'it'aĵ
decid'it dec'id'it de'cid'it
decid'kapabl de'cid'kapabl dec'id'kapabl
decid'manier decid'mani'er de'cid'manier
decid'o'farad deci'do'farad decid'o'far'ad
decid'o'far'ant deci'do'far'ant
deci'do'far decid'o'far de'cid'o'far dec'id'o'far
decid'o'far'ist deci'do'far'ist
deci'do'firm decid'o'firm dec'id'o'firm de'cid'o'firm
deci'do'formul decid'o'formul de'cid'o'formul decid'o'form'ul
de'cidoni'vel decid'oni'vel decid'o'nivel de'cidon'iv'el deci'don'iv'el
decid'ont dec'id'ont de'cid'ont
decid'o'plen decid'op'len deci'dop'len de'cid'op'len dec'id'op'len
decid'op'ov deci'dop'ov decid'o'pov de'cid'op'ov dec'id'op'ov
decid'op'ren'ad decid'o'pren'ad deci'dop'ren'ad
decid'op'ren'ant deci'dop'ren'ant decid'o'pren'ant
decid'o'pren deci'dop'ren decid'op'ren de'cid'op'ren dec'id'op'ren
decid'organ de'cid'organ dec'id'organ
deci'do'ŝanĝ decid'o'ŝanĝ dec'id'o'ŝanĝ de'cid'o'ŝanĝ
deci'do'struktur decid'o'struktur decid'ost'rukt'ur
deci'dot decid'ot de'cid'ot dec'id'ot
decid'o'tekst dec'id'o'tekst
decid'plen de'cid'plen dec'id'plen
decid'polus de'cid'polus
decid'pov dec'id'pov de'cid'pov
decid'proces de'cid'proces dec'id'proces
decid'procez dec'id'procez de'cid'procez
decid'propon decid'prop'on
decid'rajt de'cid'rajt
decid'ton de'cid'ton dec'id'ton
decidu dec'idu deci'du decid'u de'cid'u
decid'ul de'cid'ul dec'id'ul
decid'voĉ dec'id'voĉ de'cid'voĉ
decid'vol dec'id'vol de'cid'vol
decid'vort de'cid'vort dec'id'vort
deĉifr'ad de'ĉifr'ad de'ĉif'rad
deĉifr'ant de'ĉifr'ant
deĉifr de'ĉifr de'ĉi'fr
deĉifr'ebl de'ĉifr'ebl
deĉifr'end de'ĉifr'end
deĉifr'iĝ de'ĉifr'iĝ
deĉifr'ind de'ĉifr'ind
deĉifr'int de'ĉifr'int
deĉifr'ist de'ĉifr'ist
deĉifr'it de'ĉifr'it de'ĉi'frit
deci'gram dec'ig'ram
decimal deci'mal de'cim'al dec'i'mal
deci'metr dec'i'metr
de'cintr dec'intr
dec'kondut dec'kon'dut
dec'os'ent dec'o'sent
dec'regul dec're'gul dec'reg'ul
dec'us'sati dec'us'sat'i
de'demodeks de'de'mod'eks
dediĉ'ant de'di'ĉant
dediĉ'at de'di'ĉat
dediĉ'it de'di'ĉit
dediĉ'it'ec de'di'ĉit'ec
dediĉ'leter dediĉ'let'er
dediĉ'ot de'di'ĉot
de'direkt'at de'dir'ekt'at de'di'rekt'at
de'distanc de'dist'anc de'di'stanc
dedukt'ad de'dukt'ad
dedukt'ant de'dukt'ant
dedukt de'dukt
dedukt'ebl de'dukt'ebl
dedukt'em de'duk'tem de'dukt'em
dedukt'iĝ de'dukt'iĝ
dedukt'int de'duk'tint de'dukt'int
dedukt'it de'dukt'it de'duk'tit
dedukt'pov de'dukt'pov
de'ekster de'ek'ster de'eks'ter
de'etern de'e'tern de'eter'n de'e'ter'n
de'fal'ad de'fa'lad
de'fa'lant de'fal'ant
de'fal'em de'fa'lem
de'fal'ig'int de'fa'lig'int
defend'ad de'fend'ad
defend'aĵ de'fend'aĵ
defend'ant de'fen'dant de'fend'ant
defend'ant'in defend'anti'n de'fend'ant'in
defend'arme de'fend'arme defend'arm'e de'fen'darm'e
defend'at de'fend'at de'fen'dat
defend'batal de'fend'batal defend'bat'al
defend'buĝet de'fend'buĝet
defend de'fend
defend'ebl de'fend'ebl
defend'ebl'ec de'fend'ebl'ec
defend'ej de'fend'ej de'fen'dej
defend'em de'fend'em
defend'end de'fend'end
defend'et de'fend'et
defend'fort de'fend'fort
defend'fos'aĵ de'fend'fos'aĵ
defend'grup de'fend'grup
defend'iĝ de'fend'iĝ
defend'ig de'fen'dig de'fend'ig
defend'il'ar de'fend'il'ar
defend'il de'fen'dil de'fend'il
defend'ind de'fend'ind
defend'industri defend'indus'tri defend'ind'us'tri defend'in'du'stri
defend'int de'fend'int
defend'ist de'fend'ist de'fen'dist
defend'it de'fend'it
defend'kapabl de'fend'kapabl
defend'konstru de'fend'konstru
defend'korpus de'fend'korpus defend'korp'us
defend'kost de'fend'kost
defend'lim de'fend'lim
defend'lini de'fend'lini
defend'manier defend'mani'er de'fend'manier
defend'meĥanism de'fend'meĥanism
defend'mekanism de'fend'mekanism
defend'milit de'fend'milit
defend'ministr de'fend'ministr
defend'mur de'fend'mur
defend'mur'eg de'fend'mur'eg
defend'ocel de'fend'ocel defend'o'cel
defend'o'fort de'fend'o'fort
defend'o'industri defend'o'indus'tri defend'o'in'du'stri
defend'o'kampanj defend'o'kampan'j defend'ok'am'pa'nj
defend'o'korpus defend'ok'or'pus de'fend'ok'or'pus
defend'o'mekanism defend'om'ek'an'ism
defend'om'ur defend'o'mur de'fen'dom'ur de'fend'om'ur
defend'ont de'fend'ont
defend'o'parol defend'op'ar'ol de'fen'dop'ar'ol de'fend'op'ar'ol
defend'o'politik defend'op'ol'it'ik de'fend'op'ol'it'ik
defend'opozici de'fend'opozici defend'o'pozici
defend'op'reĝ'ej defend'o'preĝ'ej de'fend'op'reĝ'ej
defend'o'prepar defend'op'rep'ar de'fend'op'rep'ar de'fen'dop'rep'ar
defend'o'rimed defend'or'i'med de'fend'or'i'med de'fen'dor'i'med
defend'o'sistem defend'os'ist'em de'fend'os'ist'em
defend'o'skrib defend'os'krib de'fend'os'krib
defend'os'pac defend'o'spac de'fend'os'pac
defend'ot de'fen'dot de'fend'ot
defend'o'tur defend'ot'ur de'fend'ot'ur
defend'ovol defend'o'vol de'fend'ovol
defend'ozon defend'o'zon de'fend'ozon de'fen'doz'on
defend'parol'ad defend'pa'rol'ad de'fend'parol'ad
defend'pilier de'fend'pilier
defend'politik de'fend'politik defend'poli'tik
defend'pozici de'fend'pozici
defend'preĝ'ej de'fend'preĝ'ej
defend'refleks defend're'fleks de'fend'refleks
defend'rimed de'fend'rimed de'fendr'i'med
defend'sav de'fend'sav
defend'sektor defend'sekt'or de'fend'sektor
defend'simbol de'fend'simbol defend'sim'bol
defend'sistem de'fend'sistem
defend'unt de'fend'unt
defens'ej de'fen'se'j
defens'it de'fen'sit
defensiv defens'iv
deferent de'fe'rent de'fer'ent
defet de'fet
defet'ism de'fet'ism
defet'ist de'fet'ist
defi'ad de'fi'ad
defi'akcept de'fi'akcept
defi'ant de'fi'ant
defi'at de'fi'at
deficit defi'cit de'fic'it
deficit'land defi'cit'land
defi de'fi
defi'ebl de'fi'ebl
defi'em de'fi'em
defi'int de'fi'int
defi'it de'fi'it
defil'ad defi'lad de'fil'ad
defil de'fil
defil'ej defi'le'j de'fil'ej de'file'j
definitiv'aĵ de'finitiv'aĵ defi'nit'iv'aĵ de'fin'it'iv'aĵ
definitiv de'finitiv defi'nit'iv de'fin'it'iv
definitiv'ec de'finitiv'ec defi'nit'iv'ec de'fin'it'iv'ec
definitiv'ig de'finitiv'ig defi'nit'iv'ig de'fin'it'iv'ig
definitiv'iĝ de'finitiv'iĝ defi'nit'iv'iĝ de'fin'it'iv'iĝ
definitiv'iĝ'int de'finitiv'iĝ'int de'fin'it'iv'iĝ'int
definitiv'ig'it de'finitiv'ig'it defi'nit'iv'ig'it de'fin'it'iv'ig'it
de'flan'kit de'flank'it
deflor'ad de'flor'ad
deflor de'flor
de'flu'gig de'flug'ig
de'foli'ig de'fol'i'ig
de'form'ant de'for'mant
de'form'ebl de'for'mebl
de'for'mil de'form'il
de'for'mit de'form'it
de'franĉ de'fr'anĉ
de'frap'it de'fr'a'pit
defraŭd'at de'fraŭd'at de'fr'aŭd'at
defraŭd de'fraŭd de'fr'aŭd
defraŭd'it de'fraŭd'it de'fr'aŭd'it
de'frot'aĵ de'fr'ot'aĵ
de'frot de'fr'ot
de'frot'it de'fr'ot'it
degel'ad de'ge'lad de'gel'ad
degel'aĵ de'gel'aĵ
degel'akv de'gel'akv
degel'ant de'ge'lant
degel de'gel
degel'ig'ant de'ge'lig'ant
degel'ig de'gel'ig
degel'iĝ de'gel'iĝ
degel'ig'it de'ge'lig'it
degel'int de'gel'int
degel'it de'gel'it
degel'veter de'gel'veter
degener'ad de'gene'rad de'gener'ad
degener'aĵ de'gener'aĵ
degener'ant de'gener'ant
degener de'gener de'gen'er de'ge'ner
degener'ec de'gener'ec de'gen'er'ec
degener'ig'ant de'gener'ig'ant de'gen'er'ig'ant
degener'iĝ de'gener'iĝ de'gen'er'iĝ
degener'ig de'gener'ig de'gene'rig de'gen'er'ig
degener'ig'it de'gene'rig'it de'gener'ig'it de'gen'er'ig'it
degener'int de'gener'int
degener'it de'gene'rit de'gener'it
degener'ul de'gene'rul de'gener'ul de'gen'er'ul
de'glit'ej de'gli'te'j
degrad'ad de'grad'ad
degrad'ant de'grad'ant
degrad de'grad
degrad'ig de'grad'ig
degrad'iĝ de'grad'iĝ
degrad'iĝ'int de'grad'iĝ'int
degrad'it de'grad'it
de'ha'kad de'hak'ad
de'ha'kat de'hak'at
de'hak'it de'ha'kit
de'hak'ot de'ha'kot
de'hidrat'ig de'hidr'at'ig
de'hidrat'iĝ de'hidr'at'iĝ
de'hidrat'ig'il de'hidr'at'ig'il
de'hidrat'ig'it de'hidr'at'ig'it
dehisk'ant de'his'kant
deikt de'ikt
deikt'ik de'ikt'ik de'ik'tik
de'instal de'in'stal
de'intern de'in'tern de'inter'n de'int'er'n de'in'ter'n
de'i'rad de'ir'ad
de'i'rig de'ir'ig
de'ir'substanc de'ir'sub'stanc
deism de'ism
deist de'ist
dej'ar'cent de'jar'cent
dej de'j
deĵor'an'tar deĵor'ant'ar
deĵor'ant'in deĵor'anti'n
deĵor'infer deĵor'in'fer
deĵor'in'tar deĵor'int'ar
deĵor'ist'ar deĵor'i'star
deĵor'posten deĵor'post'en deĵor'po'sten
deĵor'team deĵor'te'am
deĵor'vesper deĵor'vesp'er
de'jung dej'ung
dekad dek'ad de'kad
deka dek'a
dekadenc'ad de'kadenc'ad
dekadenc de'kadenc
dekadenc'em de'kadenc'em
dekadenc'ul de'kadenc'ul
deka'foj de'kaf'oj dek'a'foj
deka'gram dek'agr'am
deka'jar dek'a'jar de'kaj'ar dek'aj'ar
de'kalci'iĝ de'kal'ci'iĝ dek'al'ci'iĝ
dekalin deka'lin de'kali'n dek'ali'n de'kal'in
dek'alk'iĝ de'kalk'iĝ
de'kalkul de'kalk'ul dek'alk'ul
de'kalkul'it de'kalk'ul'it
dekalog deka'log
dek'amel'iĝ de'kamel'iĝ
dekameron deka'mer'on de'kamer'on de'kame'ro'n dek'ame'ro'n
dekan'at deka'n'at
dekan deka'n dek'an de'kan
de'kandi'at dekan'di'at deka'n'di'at
dekan'ec de'kan'ec dek'an'ec
dekan'ej deka'ne'j de'kan'ej dek'an'ej
dek'angul dekan'gul deka'n'gul
dekan'in de'kanin dek'an'in deka'ni'n
dekant'ad de'kant'ad
dekant'ant de'kant'ant
dekant dek'ant de'kant
dekant'iĝ'ad de'kant'iĝ'ad
dekan'tit dekant'it de'kant'it
dekant'korb de'kant'korb
deka'peptid dek'a'peptid
deka'pig'ant de'kap'i'gant de'kap'ig'ant
deka'pig de'kap'ig
dekapod dek'apod deka'pod de'kap'od
dekapol de'kapol deka'pol de'kap'ol dek'a'pol
deka'puĉ de'kapuĉ dek'a'puĉ
dek'arb'ig de'karb'ig
de'kariol'iĝ de'kari'ol'iĝ dek'ari'ol'iĝ
dekat de'kat dek'at
dekatlon dekat'lo'n de'kat'lo'n dek'at'lo'n
dek'centi'metr dek'cent'i'metr
dek'dolar dek'do'lar dek'dol'ar
dek'duet'aĝ dek'du'etaĝ
dek'dufl'am dek'du'flam
dek'du'iliard dek'du'ili'ard
dek'du'ilion dek'du'ili'on dek'du'il'ion
dek'du'jar dek'du'j'ar
dek'du'later dek'du'lat'er
dek'du'minut dek'dum'in'ut
dek'du'o'du'on dek'du'od'u'on
dek'dut'ag dek'du'tag
dek'du'ton dek'dut'on
dek'elekt dek'e'lekt
de'ken dek'en
dek'etaĝ dek'et'aĝ de'ket'aĝ
dek'forint dek'for'int
dek'heler dek'hel'er
dek'iam de'kiam
de'kie dek'ie
dek'il de'kil
dek'iliard dek'il'i'ard
dek'ilion dek'i'lion dek'il'ion
dek'illard dek'il'lard
dek'in de'kin
dek'infan dek'in'fan
dek'jar dek'j'ar
dek'jar'iĝ dek'j'ar'iĝ
dek'ja'rul dek'jar'ul
dek'karbon'atom dek'karbonat'om dek'karb'on'atom
dek'kopek dek'ko'pek
dek'korn dek'kor'n
dek'korn'ul dek'kor'nul
dek'kvark'las dek'kvar'klas
dek'kvar'tag dek'kvart'ag
dek'kvin dek'kvi'n
dek'kvin'etaĝ'ul dek'kvin'et'aĝ'ul
dek'kvin'karbon'atom dek'kvin'karbonat'om
dek'kvin'mil dek'kvi'n'mil
deklam'ad dek'lam'ad de'klam'ad
deklam'aĵ de'klam'aĵ dek'lam'aĵ
deklam'ant dek'lam'ant
deklam'art de'klam'art
deklam'at de'klam'at
deklam dek'lam de'klam
deklam'ebl de'klam'ebl
deklam'ind dek'lam'ind
deklam'int dek'lam'int
deklam'ist de'klam'ist
deklam'it dek'lam'it de'klam'it
deklam'ot dek'lam'ot de'klam'ot
deklam'ov'esper deklam'o'vesper de'klam'ov'esper
deklaraci dek'la'raci deklar'ac'i dek'lar'ac'i de'klar'ac'i
deklaraci'ec dek'la'raci'ec
deklar'ad dek'lar'ad de'klar'ad
deklar'aĵ dek'lar'aĵ de'klar'aĵ
deklar'ant de'klar'ant
deklar'at de'klar'at dek'lar'at
deklar dek'lar de'klar
deklar'ebl de'klar'ebl dek'lar'ebl
deklar'em dek'lar'em de'klar'em
deklar'ig de'klar'ig
deklar'iĝ de'klar'iĝ
deklar'int de'klar'int dek'lar'int
deklar'it de'klar'it dek'lar'it
deklar'ot dek'la'rot de'klar'ot dek'lar'ot
dek'las'ad de'klas'ad
de'klasifik'it dek'las'i'fik'it de'klas'i'fik'it
de'klas'iĝ dek'las'iĝ
de'klas'ig'it dek'las'ig'it
de'klas'it dek'las'it
dek'lecion dek'le'cion
deklinaci'ad dek'li'naci'ad
deklinaci'ar dek'li'naci'ar
deklinaci'at dek'li'naci'at
deklinaci dek'li'naci deklin'ac'i de'klin'ac'i dek'lin'ac'i
deklinaci'ebl dek'li'naci'ebl
deklinaci'iĝ dek'li'naci'iĝ deklin'ac'i'iĝ de'klin'ac'i'iĝ dek'lin'ac'i'iĝ
deklin'ant de'klin'ant dek'lin'ant
deklin dek'lin de'klin
deklin'et'ig dek'li'net'ig de'klin'et'ig
dek'lini deklin'i de'klin'i dek'lin'i
deklin'iĝ'ad de'klin'iĝ'ad
deklin'iĝ'ant de'klin'iĝ'ant
deklin'ig de'klin'ig
deklin'iĝ de'klin'iĝ
deklin'iĝ'int de'klin'iĝ'int
deklin'int de'klin'int
deklin'it de'klin'it
dekliv'aĵ dek'liv'aĵ de'kliv'aĵ
dekliv'akv dek'liv'akv de'kliv'akv
dekliv'angul de'kliv'angul dek'li'vang'ul
dekliv'ant dek'li'vant de'kliv'ant
dekliv dek'liv de'kliv
dekliv'ec dek'liv'ec de'kliv'ec
dekliv'ec'indik'il dekliv'eci'n'dik'il
dekliv'et de'kliv'et dek'liv'et
dekliv'iĝ de'kliv'iĝ
dekliv'ig dek'liv'ig de'kliv'ig
dekliv'krut dek'liv'krut de'kliv'krut
dekliv'mov'iĝ dek'liv'mov'iĝ de'kliv'mov'iĝ
dekliv'rand de'kliv'rand dek'liv'rand
dek'mil'ekzempler dek'mil'ekzempl'er
dek'miliard dek'mili'ard
dek'milion dek'mil'ion dek'mi'lion dek'mili'on
dek'milion'on dek'mil'ion'on
dek'mil'op dek'mi'lop
dek'minut dek'min'ut
dek'monat dek'mon'at
dek'naŭ'aj'ar'cent dek'naŭ'a'jar'cent
dek'naŭ dek'n'aŭ
dek'naŭ'on dek'n'aŭ'on
dek'obl'ig dek'ob'lig
dek'ob'lig'it dek'obl'ig'it
dek'od'ant de'kod'ant dek'o'dant
dek'oer de'ko'er
de'koka'jar'cent dek'ok'aj'ar'cent dek'ok'a'jar'cent
de'kok dek'ok
dekokt dek'okt
dek'ol'iĝ de'kol'iĝ
de'koloni'ad dek'ol'oni'ad
de'koloni'at dek'ol'oni'at
dekolt'it de'kol'tit dek'ol'tit
de'komut'it dek'o'mut'it de'kom'ut'it dek'om'ut'it
dek'on'aĵ de'kon'aĵ
dek'on de'kon
de'konduk dek'on'duk
de'konduk'iĝ dek'on'duk'iĝ
de'konekt'ig dek'on'ekt'ig
de'konekt'it dek'on'ekt'it
de'kon'ig dek'on'ig
de'konker de'konk'er dek'onk'er dek'on'ker
de'kontest dek'ont'est de'kont'est dek'on'test
de'kontrah de'kontr'ah
de'konvink dek'on'vink
dekoraci'aĵ de'koraci'aĵ dek'o'raci'aĵ
dekoraci'ant de'koraci'ant dek'oraci'ant
dekoraci de'koraci dek'oraci dek'o'raci dekor'ac'i de'kor'ac'i
dekoraci'ist de'koraci'ist dek'o'raci'ist dekor'ac'i'ist de'kor'ac'i'ist
dekoraci'it de'koraci'it dek'oraci'it dekor'ac'i'it de'kor'ac'i'it
dekoraci'riĉ de'koraci'riĉ dek'oraci'riĉ
dekoraci'ŝanĝ dek'oraci'ŝanĝ de'koraci'ŝanĝ dekor'ac'i'ŝanĝ de'kor'ac'i'ŝanĝ
dekor'aĵ de'kor'aĵ dek'or'aĵ
dekor'aĵ'tabul de'kor'aĵ'tabul dek'or'aĵ'tabul
dekor'ant dek'or'ant
dekor'at dek'or'at
dekor de'kor dek'or
dekor'il de'koril dek'or'il
dekor'ist de'kor'ist dek'or'ist
dekor'it dek'or'it
dekor'valor dek'or'valor
dek'ovr de'kovr
dek'ovr'it de'kovr'it
dek'person dek'per'son
dek'procent dek'pro'cent
dek'rad de'krad
dekrement de'krement dek're'ment de'krem'ent dek'rem'ent
dekret dek'ret de'kret
dekret'ebl dek'ret'ebl de'kret'ebl
dekret'iĝ de'kret'iĝ
dekret'it de'kret'it
dekret'send dek'ret'send de'kret'send
de'kroĉ'it dek'ro'ĉit
dek'ses'on'format dek'se'son'form'at
dek'ses'silab dek'ses'si'lab
dek'skatol dek'skat'ol
dekstr'a'konservativ dekstr'a'konserv'at'iv
dekstr'a'korn dekstr'akor'n
dekstr'aman dekstr'a'man
dekstr'aman'ec dekstr'a'man'ec
dekstr'aman'em'ul dekstr'a'man'em'ul
dekstr'aman'ul dekstr'a'man'ul
dekstr'angul dek'strang'ul
dekstr'api'ed dekstr'a'pied
dekstr'ar'an'dig dekstr'a'rand'ig
dekstr'e'mal'dekstr dekstr'em'al'dekstr
dekstr'eman dekstr'em'an dekstr'e'man
dekstr'en'ĝir dekstr'e'n'ĝir
dekstr'en'iĝ dekstr'e'n'iĝ
dekstr'en'mal'dekstr dekstr'e'n'mal'dekstr
dekstr'en'volv'iĝ dekstr'e'n'volv'iĝ
dekstr'et dek'stret
dekstr'ig dek'strig
dekstrin dekstr'in dek'stri'n
dekstr'um dek'strum
dekstr'um'ec dek'strum'ec
dek'tavol dek'ta'vol
dek'tri'aj'ar'cent dek'tri'a'jar'cent
dek'tri'a'jar'cent'ul dek'tri'aj'ar'cent'ul
dekubit de'kub'it dek'u'bit
dek'ul de'kul
dek'unu'cent de'kun'u'cent
dek'unu de'kun'u
dek'unu'foj de'kun'uf'oj
dek'unu'hom de'kun'u'hom
dek'unu'jar de'kun'uj'ar
dek'unu'mil de'kun'um'il de'kun'u'mil dek'u'n'u'mil
dekur'bet de'kurb'et dek'urb'et
de'kurb'iĝ dek'urb'iĝ
dekur dek'ur de'kur
dekur'int de'kur'int
de'kutim dek'u'tim
de'kutim'ig dek'u'tim'ig
de'kutim'iĝ dek'u'tim'iĝ
de'kutim'iĝ'int dek'u'tim'iĝ'int
de'kvalifik dek'val'i'fik
de'kvalifik'it dek'val'i'fik'it
de'las'it de'la'sit
delavar de'lav'ar de'la'var
delavari delavar'i de'lav'ari de'la'vari
delegaci'an de'legaci'an de'legac'ia'n deleg'ac'ia'n
delegaci de'legaci de'legac'i deleg'ac'i de'leg'ac'i
delegaci'it de'legaci'it de'legac'i'it deleg'ac'i'it
deleg'ad de'leg'ad
de'legat deleg'at de'leg'at
deleg de'leg
deleg'ebl de'leg'ebl
deleg'int de'leg'int
deleg'it'ar'ĉef de'le'gitar'ĉef deleg'it'arĉ'ef
deleg'it'ar de'le'gitar de'leg'it'ar
deleg'it de'leg'it
deleg'it'ec de'leg'it'ec
deleg'it'ej de'legi'te'j de'leg'it'ej
deleg'it'iĝ de'leg'it'iĝ
de'legi'tin deleg'it'in de'leg'it'in
deleg'it'oz de'leg'it'oz
deleg'o'manier deleg'o'mani'er
delekt'ad de'lekt'ad
delekt'aĵ de'lekt'aĵ
delekt de'lekt
delekt'ec de'lekt'ec
delekt'iĝ de'lekt'iĝ
delekt'ind de'lekt'ind
de'leon'ig de'le'on'ig
delfen delf'en
delfini delf'in'i
delic'aĵ de'lic'aĵ
delic de'lic
delic'eg de'lic'eg
delic'em de'lic'em
delic'ig de'lic'ig
delikat'aĉ de'lik'at'aĉ de'li'kat'aĉ de'lik'a'taĉ
delikat'aĵ de'li'kat'aĵ de'lik'at'aĵ
delikat'anim de'lik'at'anim de'li'kat'anim
delikat'a'sent delikat'as'ent de'li'kat'as'ent
delikat'aspekt delikat'a'spekt delikat'as'pekt
delikat'buŝ de'lik'at'buŝ de'li'kat'buŝ
delikat de'li'kat de'lik'at
delikat'ec de'li'kat'ec de'lik'at'ec
delikat'eduk'it delikat'e'duk'it
delikat'eg de'li'kat'eg
delikat'em de'lik'at'em de'li'kat'em
delikat'et de'li'katet de'li'kat'et de'lik'at'et
delikat'form de'li'kat'form
delikat'gust de'li'kat'gust de'lik'at'gust
delikat'haŭt'ul de'li'kat'haŭt'ul
delikat'humor delikat'hum'or de'li'kat'humor
delikat'ig de'li'kat'ig de'lik'at'ig
delikat'iĝ de'li'kat'iĝ de'lik'at'iĝ
delikat'kolor delikat'kol'or de'li'kat'kolor
delikat'led de'lik'at'led de'li'kat'led
delikat'lini de'lik'at'lini de'li'kat'lini
delikat'mov de'li'kat'mov de'lik'atm'ov
delikat'paŝ de'li'kat'paŝ de'lik'at'paŝ
delikat'patin delikat'pati'n de'li'kat'patin
delikat'sent de'li'kat'sent
delikat'ŝtof de'li'kat'ŝtof de'lik'at'ŝtof
delikat'tuŝ de'li'kat'tuŝ de'lik'at'tuŝ
delikat'ul de'li'katul de'lik'at'ul de'li'kat'ul
delikat'ul'in de'li'katul'in de'lik'a'tuli'n
delikat'vizaĝ de'li'kat'vizaĝ de'lik'at'vizaĝ
delikat'vost de'li'kat'vost de'lik'at'vost
delikt'ar de'lik'tar
delikt'em de'lik'tem
delikt'ig de'lik'tig
delikt'int de'lik'tint
delikt'o'tribunal delikt'o'tribun'al delikt'o'trib'u'n'al delikt'ot'rib'u'n'al
delikt'ul de'lik'tul
delikt'ul'in de'lik'tuli'n
delikvesk de'likvesk de'likv'esk
delir'aĵ de'lir'aĵ
delir de'lir
delir'ec de'lir'ec
delir'iĝ de'lir'iĝ
delir'o'simil delir'os'i'mil
delir'sonĝ de'lir'sonĝ
delir'ul de'lir'ul
de'lo'gant de'log'ant
de'logan'tin de'log'ant'in de'log'anti'n
de'log'em de'lo'gem
de'lo'gig de'log'ig
de'log'ist de'lo'gist
de'log'rimed de'lo'gri'med
de'lok'ad de'lo'kad
de'lo'kant de'lok'ant
de'lok'it de'lo'kit
delonik de'lo'n'ik
delos de'los
delta delt'a
delta'form delt'a'form
deltametal delta'metal delt'am'et'al
deltaplan delta'plan delt'a'plan
deltoid delt'oid
deltoid'form delt'oid'form
demagog'a'diktator demagog'ad'ikt'ator demagog'a'diktat'or demagog'a'dikt'ator
demagog'et de'mag'o'get
demagogi demagog'i
de'mal'pli'sup'rism de'mal'pli'supr'ism de'mal'plis'u'prism de'mal'pli'su'prism
demand'ant'ar de'man'dant'ar
demand'ant de'man'dant
demand'ant'in demand'anti'n
de'mandat demand'at
demand'ej de'man'dej
demand'foli demand'fol'i
demand'ig de'man'dig
demand'il de'man'dil
demand'ist de'man'dist
demand'konkurs demand'konk'urs
demand'lavang demand'la'vang
demand'o'hor de'man'do'hor
demand'okr'i demand'o'kri
demand'okul de'man'dok'ul
demand'op'len demand'o'plen de'man'dop'len
demand'o'sesi demand'os'e'si de'man'do'sesi
demand'o'sign de'man'do'sign demand'os'ig'n
demand'os'ig'neg demand'o'sign'eg
demand'o'star'ig demand'ost'ar'ig
demand'prezent demand'prez'ent
demarkaci de'mar'kac'i de'mark'ac'i
demarŝ de'marŝ
de'maten de'mat'en
dement'ant de'ment'ant
dement'at de'ment'at
dement de'ment
dement'it de'ment'it
demetri de'metri de'metr'i
demimond de'mi'mond de'mim'ond
demisi'ant de'misi'ant
demisi de'misi de'mis'i
demisi'ig de'misi'ig de'mis'i'ig
demisi'ig'int de'misi'ig'int
demisi'ig'it de'misi'ig'it
demisi'int de'misi'int
demodeks de'mod'eks
demodeks'oz de'mod'eks'oz
demografi demograf'i
demografi'ist demograf'i'ist
demokrat'ar de'mok'rat'ar
demokrat de'mok'rat
demokrat'ec de'mok'rat'ec
demokrat'em de'mok'rat'em
demokrati demokrat'i de'mok'rati
demokrati'ec de'mok'rati'ec
demokrati'em de'mok'rati'em
demokrati'ig demokrat'i'ig de'mok'rati'ig
demokrati'iĝ demokrat'i'iĝ de'mok'rati'iĝ
demokrati'ig'end demokrat'i'ig'end
demokrati'n demokrat'in de'mok'rat'in de'mok'rati'n
demokrati'rimed de'mok'rati'rimed demokrat'ir'i'med
demokrati'ul de'mok'rati'ul
demokrat'parti demokrat'part'i de'mok'rat'parti
demokrit de'mok'rit
demon'ador'aĉ de'monad'or'aĉ de'mon'ador'aĉ demon'a'dor'aĉ
demon'ador'ant de'mon'ador'ant de'monad'or'ant
demon'aĵ de'mon'aĵ
demon'ar de'mon'ar
demon de'mon
demon'dom de'mond'om de'mon'dom
demon'ec de'mon'ec
demon'estr de'mon'estr
demon'et de'mon'et
demon'hav'ant de'mon'hav'ant
demon'hav de'mon'hav
demon'hav'int de'mon'hav'int
demon'ig'ad de'mon'ig'ad
demon'ig'at de'mon'ig'at
demon'ig de'mon'ig
demon'ig'it de'mon'ig'it
demon'in de'mon'in
demon'in'spirit demon'inspir'it
demon'ism de'monism de'mon'ism
demon'kat de'mon'kat
demon'kred de'mon'kred
demon'ologi de'monolog'i demon'olog'i de'mono'log'i
de'monomani demon'o'mani de'mono'mani demon'oman'i de'monom'an'i
de'monopol'iz demon'op'ol'iz
demon'posed'it de'mon'posed'it demon'po'sed'it
demonstraci demonstr'ac'i de'monstr'ac'i
demonstr'ad de'monstr'ad
demonstr'aĵ de'monstr'aĵ
demonstr'ant de'monstr'ant
demon'strat demonstr'at de'mon'strat de'monstr'at
demonstrativ demonstr'at'iv demon'strat'iv de'monstr'at'iv de'mon'strat'iv
demonstr de'monstr
demonstr'ebl de'monstr'ebl
demonstr'ec de'monstr'ec
demonstr'end de'monstr'end
demonstr'iĝ de'monstr'iĝ
demonstr'int de'monstr'int
demonstr'ist de'monstr'ist
demonstr'it de'monstr'it
demonstr'ot de'monstr'ot
de'mora'lig'ant de'moral'ig'ant de'mor'al'ig'ant
de'mora'lig de'moral'ig de'mor'al'ig
demoraliz de'mor'aliz de'moral'iz de'mora'liz
demoraliz'iĝ de'mora'liz'iĝ de'moral'iz'iĝ de'mor'aliz'iĝ
demoraliz'it de'moral'iz'it de'mor'aliz'it de'mora'liz'it
de'morfin'iz de'morfi'niz de'mor'fin'iz
de'morter'ig'it de'mort'er'ig'it de'mort'e'rig'it de'mor'ter'ig'it
demosten de'most'en
demotik de'mot'ik
de'naci'ig de'n'ac'i'ig de'n'a'ci'ig
denar de'n'ar
de'nask de'n'ask
de'nask'ec de'n'ask'ec
de'nask'ig de'n'ask'ig
de'nask'iĝ de'n'ask'iĝ
de'nask'ism de'n'a'skism
de'nas'kist de'nask'ist de'n'a'skist
de'nas'kul'ar de'nask'ul'ar
de'nas'kul de'nask'ul de'n'ask'ul
de'nas'kuli'n de'nask'ul'in
de'natur de'n'at'ur de'n'a'tur
de'natur'ig'ad de'n'at'u'rig'ad
de'natur'ig de'n'at'u'rig de'n'a'tur'ig
dendrokronologi dendrokronolog'i
dendrolag de'n'drol'ag
deng'o'febr de'n'go'febr
deniz de'niz de'n'iz
de'nombr'ad de'n'ombr'ad
de'nombr de'n'ombr
de'nom de'n'om
denominator de'nom'in'ator de'no'min'ator de'no'min'at'or
de'nord de'n'ord
denotaci de'notaci de'not'a'ci de'not'ac'i
de'nov de'n'ov
dens'a'foli dens'a'fol'i
dens'amas dens'am'as dens'a'mas de'n'sam'as
dens'ar'bar dens'arb'ar
dens'ar de'n'sar
dens'eg de'n'seg
dens'ej de'n'se'j
dens'en'hav de'n'sen'hav
dens'foli dens'fol'i
dens'ig'ant dens'i'gant
dens'nebul dens'ne'bul dens'n'ebul
dens'o'metri dens'o'metr'i
dens'part de'n'spart
dens'popol dens'pop'ol dens'po'pol
densteti dens'tet'i
dens'trafik dens'tra'fik dens'traf'ik
dens'tuf de'n'stuf
dental dent'al de'n'tal
dent'alveol dental've'ol
dent'alveol'son dental've'ol'son
dent'ar de'n'tar
dent'cervik dent'cerv'ik
dent'cetac dent'cet'ac
dent'dolor dent'dol'or
dent'eg'ar de'n'teg'ar
dent'eg de'n'teg
dent'ego'hav'ul dent'eg'o'hav'ul
dent'eg'oz de'n'teg'oz
dent'emajl dent'em'ajl
dent'et de'n'tet
dent'faden dent'fad'en
dent'form'et dent'for'met
dentin dent'in de'n'tin
dent'i'start dent'ist'art
dent'ist'in dent'is'tin
dent'it de'n'tit
dent'karn dent'kar'n
dent'kurac dent'kur'ac
dent'kurac'ist dent'kur'a'cist
dent'muel dent'mu'el
dent'ob'ros dent'o'bros
dent'ob'ros'et dent'o'bros'et
dent'o'dolor dent'o'dol'or dent'od'ol'or
dent'o'fe'in de'n'tofe'in de'n'tof'e'in
dent'o'karn dent'ok'arn dent'o'kar'n
dent'ok'lak dent'o'klak
dent'okr'akad dent'o'krak'ad
dent'ok'ramp dent'o'kramp
dent'o'kron dent'okr'on
dent'o'kurac'ad dent'ok'ur'ac'ad
dent'on'ombr dent'o'nombr
dent'opi'kil dent'o'pik'il de'n'topik'il
dent'o'pint dent'op'int
dent'op'lak dent'o'plak de'n'top'lak
dent'o'plen dent'op'len de'n'top'len
dent'opul'vor dent'o'pulvor dent'o'pulv'or
dent'op'u'rig'ad dent'o'pur'ig'ad dent'op'ur'ig'ad
dent'or'ad dent'o'rad
dent'o'radik dent'or'ad'ik dent'o'rad'ik
dent'ornam dent'orn'am de'n'torn'am
dent'os'on dent'o'son
dent'os'pur dent'o'spur
dent'o'stang dent'os'tang
dent'o'teknik'ist dent'ot'e'knik'ist dent'ot'ek'ni'kist
dent'o'tir'il dent'ot'ir'il
dent'pi'kad dent'pik'ad
dent'rad'aĵ de'n'trad'aĵ
dent'radar dent'rad'ar de'n'trad'ar
dent'rad de'n'trad
dent'rad'et de'n'trad'et
dent'radik dent'rad'ik de'n'trad'ik
dent'rad'o'ar de'n'trad'o'ar
dent'ŝi'rad dent'ŝir'ad
dent'um'it dent'u'mit
denunc'ad de'n'unc'ad
denunc'aĵ de'n'unc'aĵ
denunc de'n'unc
denunc'eg'ad de'n'unc'eg'ad
denunc'formul'ar denunc'form'ul'ar
denunc'ist de'nun'cist
denunc'it de'nun'cit
deodar de'od'ar
deoks de'oks
deoksi de'oksi deoks'i de'o'ksi de'oks'i
deoksi'heks'oz deoks'i'heks'oz de'oksi'heks'oz
deoksi'hept'oz de'oksi'hept'oz deoks'i'hept'oz
deoksi'oz de'oksi'oz de'o'ksi'oz
deoksi'pent'oz deoks'ip'ent'oz de'oksi'pent'oz
deoksi'rib'o'nukle de'oksi'rib'o'nukle deoks'ir'i'bon'u'kle
deoksi'riboz de'oksi'riboz de'o'ksi'riboz
deontolog de'ont'olog de'ont'o'log
deontologi de'ontologi deontolog'i de'ont'ologi de'ont'olog'i
de'orient de'or'i'ent
de'origin de'o'rig'in de'or'ig'in
de'pa'fat de'paf'at
de'paf'it de'pa'fit
departement'an de'part'e'mentan de'part'e'ment'an de'part'em'ent'an
departement de'part'e'ment de'part'em'ent
departement'dom de'part'e'ment'dom de'part'em'ent'dom
departement'estr de'part'e'ment'estr de'part'em'ent'estr
departement'od'om departement'o'dom de'part'em'ent'od'om de'part'e'ment'od'om
de'patr'in de'patri'n
de'pen'dant'aĵ de'pend'ant'aĵ
de'pen'dant de'pend'ant
de'pend'ec de'pen'dec
de'pen'dej de'pend'ej
de'pend'ig de'pen'dig
de'pen'dig'it de'pend'ig'it
de'pend'o'rilat de'pend'or'il'at
de'pens'ad de'pen'sad
depon'ad de'po'n'ad
depon'aĵ de'po'n'aĵ
depon'at de'po'n'at
depon'atest depon'at'est depon'a'test
depon de'po'n
depon'ej de'pone'j de'po'ne'j
depon'it'aĵ de'po'nit'aĵ
depon'it de'po'nit
depon'ot de'po'not
depon'sum de'po'n'sum
depon'uj de'po'nu'j
deport'ad de'port'ad
deport'ant de'port'ant
deport'at de'port'at
deport de'port
deport'ej de'port'ej de'por'te'j
deport'iĝ de'port'iĝ
deport'it de'por'tit de'port'it
de'postulat de'postul'at de'post'ul'at
de'postul de'post'ul
depot de'pot
depozici de'pozici de'poz'i'ci de'poz'ic'i
depozici'int de'pozici'int de'poz'i'ci'int de'poz'ic'i'int
depozici'it de'pozici'it de'poz'ic'i'it de'poz'i'ci'it
depravaci de'prav'ac'i
depravaci'iĝ'int de'prav'ac'i'iĝ'int
de'pren'ad de'pre'n'ad
de'pren'aĵ de'pre'n'aĵ
de'pren de'pre'n
depresi de'pre'si de'pres'i
de'pres'it de'pre'sit
depresor de'pres'or de'pre'sor
deprim'ad de'prim'ad
deprim'ant de'prim'ant de'pri'mant
deprim'at de'primat de'pri'mat de'prim'at
deprim de'prim
deprim'em de'pri'mem de'prim'em
deprim'ig de'prim'ig
deprim'iĝ de'prim'iĝ
deprim'it de'prim'it de'pri'mit
deprim'it'iĝ de'prim'it'iĝ
de'prun'tint de'prunt'int
de'prun'tit de'prunt'it de'pru'n'tit
deput'at de'put'at
deput'at'ec de'put'at'ec
deput de'put
deput'in de'putin de'pu'tin de'put'in
deput'it'ar deput'i'tar de'pu'tit'ar de'put'it'ar
deput'it de'pu'tit de'put'it
deput'it'ec de'put'it'ec de'pu'tit'ec
deput'it'ej de'pu'tit'ej de'put'it'ej
deput'it'ig deput'i'tig de'put'it'ig
deput'it'in deput'i'tin de'put'it'in de'pu'titi'n
de'radik der'a'dik der'ad'ik
der'am'pint de'ramp'int
de'rand der'and
de'regul'ig'it der'eg'ul'ig'it der'eg'u'lig'it
de'rel'iĝ der'el'iĝ
der'el'ig de're'lig de'rel'ig der'e'lig
de'rest der'est
de'rigard'ant der'ig'ard'ant der'i'gard'ant
de'rigard der'ig'ard der'i'gard
deriv'ad der'i'vad der'iv'ad
deriv'aĵ der'iv'aĵ
deriv'ant der'i'vant
deriv'at der'iv'at der'i'vat
deriv der'iv
deriv'ebl der'iv'ebl
deriv'iĝ'ant der'iv'iĝ'ant
deriv'ig der'iv'ig
deriv'iĝ der'iv'iĝ
deriv'il der'iv'il der'i'vil
deriv'it der'iv'it der'i'vit
deriv'line der'iv'line
deriv'manier deriv'mani'er der'iv'manier
deriv'sistem der'iv'sistem
dermapter der'map'ter
dermat derm'at der'mat
dermat'it derm'at'it der'mat'it derm'a'tit
dermat'olog derm'ato'log
dermat'ologi dermat'olog'i
dermat'oz der'mat'oz
dermest derm'est
der'mit derm'it
derm'o'afin derm'o'a'fin
dermopter derm'opt'er derm'op'ter
de'romp'it der'om'pit
de'rulad der'ul'ad de'rul'ad der'u'lad
der'ul de'rul
der'ul'iĝ de'rul'iĝ
der'u'lit der'ul'it de'rul'it
der'us'ig de'rus'ig
derviŝ der'viŝ
de'salt'ad des'alt'ad
de'salt'ant des'alt'ant
de'salt des'alt
de'salt'int des'al'tint des'alt'int
desapont des'a'pont de'sap'ont
desapont'ig de'sap'ont'ig des'a'pont'ig
desapont'iĝ de'sap'ont'iĝ des'a'pont'iĝ
desapont'it de'sap'ont'it des'a'pont'it
descend'ad des'cend'ad
descend'ant des'cend'ant de'scen'dant
descend des'cend
descend'ig de'scen'dig des'cend'ig
descend'int des'cend'int
descend'it des'cend'it
descend'o'rimed descend'or'i'med de'scen'dor'i'med des'cend'or'i'med
des'demon des'de'mon
de'seg des'eg
de'seg'it des'eg'it
desegn'aĉ de'seg'n'aĉ des'eg'n'aĉ
desegn'ad des'eg'n'ad de'seg'n'ad
desegn'aĵ de'seg'n'aĵ des'eg'n'aĵ
desegn'aĵ'et des'eg'n'aĵ'et de'seg'n'aĵ'et
desegn'aĵ'ist de'seg'n'aĵ'ist des'eg'n'aĵ'ist
desegn'art des'eg'n'art de'seg'n'art
desegn'at de'seg'n'at des'eg'n'at
desegn de'seg'n des'eg'n
desegn'ej des'eg'ne'j de'seg'ne'j
desegn'e'kovr'it de'seg'ne'kovr'it
desegn'er des'eg'ner de'seg'ner
desegn'et des'eg'net de'seg'net des'e'gnet
desegn'il des'eg'nil de'seg'nil
desegn'ist'in des'eg'nis'tin de'seg'nis'tin
desegn'ist'o'kartograf desegn'ist'ok'art'o'graf
desegn'it des'eg'nit de'seg'nit
desegn'o'aranĝ de'seg'no'aranĝ desegn'o'a'ranĝ
desegn'o'benk de'seg'no'benk des'eg'no'benk
desegn'o'bret desegn'ob'ret de'seg'no'bret des'eg'no'bret
desegn'o'ĉambr de'seg'noĉ'ambr
desegn'o'detal desegn'od'et'al de'seg'nod'et'al
desegn'o'film des'eg'no'film de'seg'no'film
desegn'o'kajer desegn'ok'aj'er des'eg'nok'aj'er de'seg'nok'aj'er
desegn'ok'ovr'it desegn'o'kovr'it des'eg'nok'ovr'it de'seg'nok'ovr'it
desegn'ok'rajon desegn'o'krajon des'eg'nok'rajon de'seg'nok'rajon desegn'okr'aj'on
desegn'o'libr de'seg'no'libr des'eg'no'libr
desegn'oman desegn'o'man des'e'gnom'an de'seg'nom'an des'eg'nom'an
desegn'o'najl desegn'on'ajl
desegn'op'aper desegn'o'paper de'seg'no'paper des'eg'no'paper
desegn'o'paŭs'aĵ des'eg'no'paŭs'aĵ de'seg'no'paŭs'aĵ
desegn'o'program desegn'op'ro'gram des'eg'no'program de'seg'no'program
desegn'os'tabl desegn'o'stabl de'seg'no'stabl
desegn'ost'il desegn'o'stil de'seg'no'stil des'eg'no'stil
desegn'o'tabul desegn'ot'a'bul de'seg'not'a'bul
desegn'ot des'eg'not de'seg'not
des'el'iĝ'ant de'sel'iĝ'ant
des'el'ig de'sel'ig
des'el'iĝ de'sel'iĝ
des'el'iĝ'int de'sel'iĝ'int
des'end de'send
des'er'tof'arist desert'o'far'ist
desfil des'fil
de'sid des'id
de'sign des'ig'n
de'ŝi'rad de'ŝir'ad
de'ŝir'at de'ŝi'rat
de'ŝi'reg de'ŝir'eg
de'ŝir'it de'ŝi'rit
de'skafald'ig des'kaf'ald'ig
de'skrib des'krib
desmod des'mod
desmodi desmod'i des'mod'i
des'odor de'sod'or des'o'dor
de'solidar'iĝ de'solid'ar'iĝ des'o'lidar'iĝ des'ol'id'ar'iĝ
de'sorĉ'it des'or'ĉit de'sor'ĉit
de'ŝovel de'ŝov'el
des'pane des'pan'e de'span'e
desper'ad des'per'ad
desper'ant des'per'ant
desper des'per
desper'ig des'per'ig
desper'iĝ des'per'iĝ
desper'ul des'per'ul
des'pic de'spic
despot'ad de'spot'ad des'pot'ad
despot des'pot de'spot
despot'ec des'pot'ec de'spot'ec
despot'ej des'pot'ej de'spot'ej
despot'em de'spot'em des'pot'em des'po'tem
despot'ism de'spot'ism des'pot'ism
despot'kapric de'spot'kapric despot'kapr'ic
de'star des'tar
des'teg'it de'steg'it
destin'ad des'tin'ad
destin'ant des'tin'ant
destin'at des'tin'at
destin des'tin
destin'ig des'tin'ig
destin'lok des'tin'lok
destin'ont des'tin'ont
destrojer des'troj'er
de'super de'sup'er des'u'per
de'suprem des'u'prem de'supr'em
de'supr'en'iĝ'ant des'u'pren'iĝ'ant de'supr'e'n'iĝ'ant
de'supr'en'ir de'supr'e'n'ir
des'u'prism de'supr'ism
des'ur'barel'iĝ de'sur'barel'iĝ des'urb'ar'el'iĝ de'sur'bar'el'iĝ
de'sur des'ur
de'sur'lek des'ur'lek
de'sur'peron des'ur'peron de'sur'per'on
des'ur'ter de'sur'ter
de'ŝut'it de'ŝu'tit
detal'ad de'ta'lad de'tal'ad
detal'aĵ de'tal'aĵ
de'talant detal'ant de'ta'lant
de'talar detal'ar de'ta'lar de'tal'ar
detal'atent detal'a'tent de'ta'latent
detal de'tal
detal'ec de'tal'ec
detal'eg de'ta'leg
detal'ej de'tal'ej
detal'em de'tal'em de'ta'lem
de'taler detal'er
detal'et de'ta'let
detal'ig'ant de'ta'lig'ant
detal'ig'at de'ta'lig'at
detal'ig'int de'ta'lig'int
detal'ig'it de'ta'lig'it
detal'ist de'ta'list
detal'komerc'ist detal'kom'er'cist
detal'o'plen detal'op'len
detal'plen de'talp'len
detal'raport detal'rap'ort
detal'riĉ de'tal'riĉ
detal'um de'ta'lum de'tal'um
detal'um'it de'ta'lum'it
detal'ven'dist detal'vend'ist
de'tavol'iĝ de'ta'vol'iĝ
detekt'it de'tek'tit
detektiv'ad detekt'iv'ad detekt'i'vad
detektiv'aĵ detekt'iv'aĵ
detektiv detekt'iv
detektiv'ec detekt'iv'ec
detektiv'film detekt'iv'film
detektiv'in detekt'iv'in detekt'i'vin
detektiv'institut detekt'iv'institut
detektiv'novel detektiv'nov'el detekt'iv'novel
detektiv'rakont detekt'iv'rakont detekt'i'vrak'ont
detektiv'roman detekt'iv'roman detektiv'roma'n
detektiv'um detekt'iv'um
detektor detekt'or de'tek'tor
deterg'ant de'ter'gant
deterg'ent de'ter'gent
determin'ad de'termin'ad de'termi'n'ad de'ter'min'ad
determin'aĵ de'termin'aĵ de'ter'min'aĵ de'termi'n'aĵ
determin'ant de'termin'ant de'ter'min'ant
determin'at de'termin'at de'termi'n'at de'ter'min'at
determin de'termin de'termi'n de'term'in
determin'ebl de'termin'ebl de'ter'min'ebl
determin'ec de'termin'ec
determin'end de'termin'end
determin'iĝ de'termin'iĝ de'term'in'iĝ
determin'il de'termin'il de'termi'nil
determin'int de'termin'int
determin'ism de'termin'ism de'term'in'ism
determin'ist de'termin'ist de'ter'min'ist de'term'in'ist
determin'it de'termin'it de'termi'nit de'ter'min'it
determin'libr de'termin'libr de'termi'n'libr
determin'ot de'termi'not de'termin'ot
detonaci de'ton'ac'i de'ton'a'ci
detonaci'ig de'ton'ac'i'ig
detonaci'iv de'ton'ac'i'iv de'ton'a'ci'iv
de'ton'dig de'tond'ig
de'tranĉ'ant de'tra'n'ĉant
detrit de'trit
detrojt'river de'troj'triv'er
de'tro'nit de'tron'it
detru'ad de'tru'ad
detru'aĵ de'tru'aĵ
detru'ant de'tru'ant
detru'anti'n detru'ant'in de'tru'ant'in
detru'at de'tru'at
detru'buton detru'bu'ton detru'but'on
detru de'tru
detru'ebl de'tru'ebl
detru'eg de'tru'eg
detru'ej de'tru'ej
detru'em de'tru'em
detru'em'ul detru'e'mul
detru'end de'tru'end
detru'ent de'tru'ent
detru'fort de'truf'ort
detru'iĝ'ad de'tru'iĝ'ad
detru'iĝ'ant de'tru'iĝ'ant
detru'ig de'tru'ig
detru'iĝ de'tru'iĝ
detru'iĝ'int de'tru'iĝ'int
detru'il de'tru'il
detru'ind de'tru'ind
detru'int de'tru'int
detru'ist de'tru'ist
detru'it'aĵ de'tru'it'aĵ
detru'it de'tru'it
detru'ont de'tru'ont
detru'ot de'tru'ot
detru'pov de'trup'ov de'tru'pov
detru'vol de'tru'vol
de'turn'ad de'tur'n'ad
de'turn'at de'tur'n'at
de'turn de'tur'n
de'turn'il de'tur'nil
de'tur'nit de'turn'it
de'uter'ostomi de'uter'o'stomi de'ut'eros'tomi de'uter'ost'om'i de'ut'e'rost'om'i
dev'ag de'vag
devalut'ad de'valut'ad dev'a'lut'ad
devalut de'valut de'val'ut dev'a'lut dev'al'ut
devalut'iĝ de'valut'iĝ dev'al'ut'iĝ dev'a'lut'iĝ de'val'ut'iĝ
devanc'ad dev'anc'ad
devanc dev'anc
dev'ant de'vant
dev'ar de'var
de'vat dev'at
de'venad dev'enad de'ven'ad
de'ven'aĵ dev'en'aĵ
dev'enant'aĵ de'ven'ant'aĵ
dev'enant'ar de'ven'ant'ar
dev'enant de'ven'ant
de'ven'atest dev'en'atest de'ven'a'test de'ven'at'est
dev'en de'ven
dev'en'ebl de'ven'ebl
dev'en'ej de'ven'ej
de'ven'end dev'en'end
de'ven'famili dev'en'famili de'ven'fa'mili
dev'en'grup de'ven'grup
de'ven'hejm dev'en'hejm
dev'en'ig'ant de'ven'ig'ant
de'ven'ig dev'en'ig
de'ven'ig'it dev'en'ig'it
de'ven'int dev'en'int
de'ven'jar dev'en'jar de'ven'j'ar
dev'en'kaŭz de'ven'kaŭz
de'ven'land dev'en'land
dev'en'legend de'ven'legend
de'ven'lingv dev'en'lingv
dev'en'lini de'ven'lini de'ven'lin'i
de'ven'lok dev'en'lok
de'ven'punkt dev'en'punkt
dev'en'rajt de'ven'rajt
de'ven'region dev'en'region de'ven'reg'ion de'ven'regi'on
dev'en'rilat de'ven'rilat
de'ven'stat dev'en'stat
de'ven'ŝtat dev'en'ŝtat
dev'e'nul de'ven'ul
de'ven'urb dev'en'urb
dev'en'vort de'ven'vort
de'vest dev'est
de'vestiĝ dev'est'iĝ de'vest'iĝ
dev'est'it de'vest'it
de'vetur dev'et'ur dev'e'tur de'vet'ur
deviaci devi'a'ci devi'ac'i dev'ia'ci de'vi'ac'i
deviaci'ism dev'ia'ci'ism devi'ac'i'ism
devi'ad de'vi'ad
devi'ant de'vi'ant
devi de'vi dev'i
devi'et de'vi'et dev'i'et
devi'gant dev'ig'ant
devi'gem de'vi'gem dev'ig'em
dev'ig'metod dev'ig'met'od
devi'got de'vi'got dev'ig'ot
devi'ig'at dev'i'ig'at
devi'ig dev'i'ig de'vi'ig
devi'int dev'i'int de'vi'int
devi'ul de'vi'ul
deviz dev'iz de'viz
devi'zo'prez deviz'o'prez dev'izo'prez
dev'liber dev'li'ber
dev'o'fidel dev'o'fid'el
de'vojaĝ dev'oj'aĝ de'voj'aĝ
dev'oj de'voj
de'voj'iĝ'ant dev'oj'iĝ'ant
de'voj'ig dev'oj'ig
de'voj'iĝ dev'oj'iĝ
de'voj'iĝ'int dev'oj'iĝ'int
dev'oj'ig'it de'voj'ig'it
de'voj'ir dev'oj'ir
dev'oj'it de'voj'it
de'vok'iĝ dev'ok'iĝ
dev'o'konsci dev'ok'on'sci dev'o'kon'sci
dev'olig de'vol'ig dev'o'lig
dev'olig'it dev'ol'ig'it de'vol'ig'it dev'o'lig'it
dev'ol'vant de'volv'ant
devoni dev'oni dev'o'ni
dev'ont'i'gant dev'ont'ig'ant
dev'ont'ig dev'on'tig
dev'o'plen'um'ad dev'op'len'um'ad
dev'op'len'u'mant dev'op'len'um'ant dev'o'plen'um'ant
dev'o'plen'um dev'op'len'um
de'vor'em dev'o'rem dev'or'em
dev'os'ci dev'o'sci
dev'o'sent dev'os'ent
devot'ad dev'ot'ad de'vot'ad
devot'aĵ de'vot'aĵ dev'ot'aĵ
devot dev'ot de'vot
devot'ec dev'ot'ec de'vot'ec
devot'iĝ dev'ot'iĝ de'vot'iĝ
devot'ul dev'ot'ul dev'o'tul de'vot'ul
dev'plen'um'ant dev'plen'u'mant
de'vual'ig dev'u'al'ig
dezert'eben dezert'e'ben dezert'e'be'n
dezert'fortik'aĵ dezert'fort'ik'aĵ dezert'for'tik'aĵ
dezert'ig'ant dezert'i'gant
dezert'kolor dezert'kol'or
dezert'nokt dezert'n'okt
dezert'o'voj dezert'ov'oj
dezert'raj'dist dezert'rajd'ist
dezert'region dezert'regi'on dezert'reg'ion
dezert'vojaĝ dezert'voj'aĝ
dezir'e'gant dezir'eg'ant
dezir'ekscit dezir'eks'cit
dezir'histori dezir'his'tori dezir'hist'or'i
dezir'ind'ec dezir'in'dec
dezir'indig dezir'in'dig dezir'ind'ig
dezir'koler dezir'kol'er
dezir'mister dezir'mis'ter dezir'mi'ster
dezir'moder'em dezir'mod'er'em
dezir'op'len dezir'o'plen
dezir'pilol dezir'pi'lol dezir'pil'ol
diabet di'a'bet
diabet'olog diabet'o'log di'a'bet'olog
diabet'ologi diabet'olog'i
diabet'ul di'a'betul di'a'be'tul di'a'bet'ul
diabl'in di'a'blin
diabl'ist'in diabl'is'tin
diabl'o'ador'ant diabl'o'a'dor'ant
diabl'od'anc'ist diabl'od'an'cist diabl'o'danc'ist
diabl'o'in'spirit diabl'o'inspir'it
diabl'okult'an diabl'o'kult'an
diabl'okult diabl'o'kult
diabl'on'om diabl'o'nom
diabl'o'patr'in diabl'op'atri'n diabl'o'patri'n
diabl'ov'igl diabl'o'vigl di'a'blov'igl
diabol di'abol di'a'bol
di'ac'etat di'acet'at
di'acid di'a'cid di'ac'id
diadem'at di'ad'em'at di'ad'e'mat
diadem di'ad'em
di'a'direkt di'ad'i'rekt di'ad'ir'ekt di'a'dir'ekt
diafan'aĵ di'a'fan'aĵ
diafan di'a'fan di'a'fa'n
diafan'ec di'a'fan'ec
diafan'et di'a'fa'net di'a'fan'et
diafan'i'gant diafan'ig'ant
diafan'o'skopi diafan'os'kopi diafan'o'skop'i di'a'fan'os'kopi
diafan'senc di'a'fan'senc
diagenez di'a'genez
diagnostik di'agnostik di'a'gnostik di'ag'no'stik di'ag'n'ost'ik
diagnostik'ul di'agnostik'ul di'a'gnostik'ul
diagnoz'ad di'a'gnoz'ad
diagnoz'at di'a'gnoz'at
diagnoz di'a'gnoz
diagnoz'ebl di'a'gnoz'ebl
diagnoz'erar diagnoz'e'rar di'a'gnoz'erar
diagnoz'ig di'a'gnoz'ig
diagnoz'iĝ di'a'gnoz'iĝ
diagnoz'ik di'a'gnoz'ik
diagnoz'il di'a'gnoz'il
diagnoz'ist di'a'gnoz'ist
diagnoz'it di'a'gnoz'it
diagonal di'ag'on'al di'a'go'n'al
diagram di'agr'am di'ag'ram di'a'gram
di'aĵ'firmament di'aĵ'firma'ment di'aĵ'firm'ament
diakil di'a'kil
diakon'ad di'a'kon'ad
diakon di'a'kon di'a'ko'n
diakon'ec di'a'kon'ec
diakon'in di'a'kon'in di'a'koni'n
diakrit'aĵ di'akr'it'aĵ di'a'krit'aĵ
diakrit di'akr'it di'a'krit
diakrit'il di'a'krit'il di'akr'it'il
diakron di'akr'on di'a'kron
diakron'ec di'akr'on'ec di'a'kron'ec
diakron'ism di'a'kron'ism
dialef di'al'ef
dialekt'aĉ di'a'lekt'aĉ di'al'ekt'aĉ
dialekt'aĉet dialekt'aĉ'et di'al'ekt'aĉet di'a'lekt'aĉet
dialekt'aĵ di'a'lekt'aĵ di'al'ekt'aĵ
dialekt'an di'al'ekt'an di'a'lekt'an
dialekt'ar di'a'lekt'ar di'al'ekt'ar
dialekt di'a'lekt di'al'ekt
dialekt'ec di'a'lekt'ec di'al'ekt'ec
dialekt'em di'a'lekt'em di'al'ek'tem
dialekt'iĝ di'al'ekt'iĝ di'a'lekt'iĝ
dialekt'ig'it di'al'ekt'ig'it di'a'lekt'ig'it
dialektik dialekt'ik di'al'ek'tik di'a'lekt'ik
dialektik'ist dialekt'ik'ist dialekt'i'kist di'al'ek'tik'ist
dialekt'olog di'a'lekt'olog di'al'ekto'log
dialekt'ologi dialekt'olog'i di'al'ekto'log'i
dialekt'vort di'al'ekt'vort di'a'lekt'vort
dialipetal di'ali'petal di'al'i'petal di'a'lip'et'al
dializ di'aliz di'al'iz
dializ'il di'aliz'il di'al'iz'il
dialog'ad di'a'log'ad
dialog'ant di'al'o'gant di'a'log'ant
dialog di'a'log
dialog'ec di'a'log'ec
dialog'ej di'alo'gej di'al'o'gej di'a'log'ej
dialog'em di'alo'gem di'al'o'gem di'a'log'em
dialog'em'ul di'a'log'em'ul di'al'o'gem'ul
dialog'ist di'alo'gist di'al'o'gist
dialog'manier dialog'mani'er
dialog'uj di'a'log'uj
di'alud'aĵ di'a'lud'aĵ
diamagnet di'a'magnet di'am'ag'net di'am'a'gnet
diamagnet'ism di'a'magnet'ism di'am'ag'net'ism
diamant'ĉel di'am'ant'ĉel di'a'mant'ĉel
diamant'centr di'am'ant'centr
diamant di'a'mant di'am'ant
diamant'ej di'aman'te'j di'am'ant'ej di'a'mant'ej
diamant'et di'aman'tet di'a'mant'et di'am'ant'et
diamant'form di'am'ant'form
diamant'ig'it di'aman'tig'it di'am'ant'ig'it
diamant'ist di'am'ant'ist
diamant'it di'aman'tit di'am'ant'it
diamant'kamp di'am'ant'kamp
diamant'kolier di'am'ant'kolier
diamant'komerc'ist di'am'ant'komerc'ist
diamant'o'form di'am'ant'o'form
diamant'ole di'am'ant'ole di'a'mant'ole di'aman'tol'e
diamant'ornam di'am'ant'ornam di'aman'torn'am
diamant'ornam'it di'am'ant'ornam'it
diamant'o'ŝton di'am'ant'o'ŝton di'a'mant'o'ŝton
diamant'o'ŝton'er di'am'ant'o'ŝton'er
diamant'pec di'am'ant'pec di'a'mant'pec
diamant'polur'il di'am'ant'polur'il
diamant'pri'labor'ist diamant'pri'la'bor'ist
diamant'rab'ist di'aman'trab'ist di'am'ant'rab'ist
diamant'simil di'am'ant'simil di'aman'ts'i'mil
diamant'ŝu di'am'ant'ŝu di'a'mant'ŝu
di'am'at di'a'mat
diametr di'a'metr
di'amin di'am'in di'ami'n
di'amin'o'benzen di'amin'o'benz'en di'amin'obe'n'zen di'am'in'obe'n'zen
di'amin'o'but'an di'amin'ob'uta'n di'am'in'ob'uta'n
di'amin'ob'ut di'a'mino'but di'ami'no'but di'amin'o'but di'am'in'ob'ut
di'amin'o'penta'n di'amin'op'ent'an di'amin'o'pent'an
di'a'mino'pent di'amin'op'ent di'amin'o'pent di'am'in'op'ent
dian di'an di'a'n
di'anĝel dian'ĝel di'an'ĝel
diant di'ant
dian'timon di'antimon di'anti'mon diant'i'mon
dian'timon'it di'antimon'it diant'i'mon'it
diant'odor di'ant'odor diant'o'dor
diapaŭz di'a'paŭz
diapazon di'a'pa'zon di'a'paz'on
diapozitiv di'a'pozitiv di'a'poz'it'iv
diapsid di'apsid
diare di'are di'ar'e
diartr di'artr
diaskop di'ask'op di'a'skop
diaspor di'a'spor di'as'por
diaspor'ec di'as'por'ec di'a'spor'ec
diaspor'ism di'as'po'rism di'a'spor'ism
diaspor'ist di'a'spor'ist
diaspor'ul di'as'por'ul di'a'spor'ul
diastaz di'a'staz
diastol di'as'tol di'a'stol
diastrofism di'a'strof'ism
diaterm di'a'term
diatermi diaterm'i di'a'termi di'a'ter'mi di'at'er'mi di'a'term'i
diatez di'a'tez
diatome di'atom'e di'at'om'e di'a'tom'e
diatomit di'ato'mit di'atom'it di'a'tom'it
diaton di'a'ton di'at'on di'ato'n
di'a'vol di'av'ol
diaz di'az
diazo diaz'o di'azo di'az'o
diazometan diazo'met'an diazo'meta'n diaz'om'et'an
diazoni diaz'oni diazo'ni di'azo'ni di'a'zon'i
diazoni'ig diazo'ni'ig diaz'oni'ig di'azo'ni'ig
diaz'ot'at di'azot'at
diaz'ot di'azot di'az'ot
di'azot'met diaz'ot'met
di'ben'at di'be'n'at
di'ben'it di'be'nit
di'benzoil di'benzo'il di'ben'zoil di'benz'o'il
di'benzo'pirol di'benz'opi'rol di'ben'zo'pirol
diboĉ'a'dant diboĉ'ad'ant
diboĉ'ant di'bo'ĉant
diboĉ'aspekt diboĉ'as'pekt diboĉ'a'spekt
diboĉ'at di'bo'ĉat
diboĉ'ej di'bo'ĉe'j
diboĉ'em'aspekt diboĉ'em'a'spekt
diboĉ'festen diboĉ'fest'en diboĉ'fe'sten
diboĉ'o'plen diboĉ'op'len
diboĉ'u'lin diboĉ'ul'in di'bo'ĉu'lin
di'bon di'bo'n
di'brom'oksi'hidrarg'o'merbromin'fluorescein di'brom'oksi'hidrarg'omer'brom'in'fluorescein
didaktik'aĵ di'dak'tik'aĵ did'akt'ik'aĵ
didaktik did'akt'ik di'dak'tik
didaktik'em did'akt'ik'em di'dak'tik'em
didaktik'ism did'akt'ik'ism di'dak'tik'ism
didaktik'ist did'akt'ik'ist did'akt'i'kist di'dak'tik'ist
di'damn'it di'dam'nit
didaskali did'ask'ali did'as'kali did'a'skal'i
didelf did'elf di'delf
didelf'ed did'elf'ed di'delf'ed
didelf'o'simil didelf'os'i'mil di'delf'os'i'mil did'el'fos'i'mil
diderot did'erot di'der'ot did'e'rot
di'dev'en di'de'ven did'e'ven
di'dom did'om
di'donac did'on'ac di'don'ac
di'don'at did'on'at
did'o'nit di'don'it
dieg di'eg
dielektrik di'elektr'ik
dielektrik'metr di'elektr'ik'metr
di'encefal dien'cefal
dien di'en di'e'n
diet di'et
diet'ig di'et'ig di'e'tig
di'etik diet'ik di'e'tik
diet'ik'ist diet'i'kist di'etik'ist
diet'il'amid di'et'il'amid
diet'il'barbitur'at diet'il'barb'it'urat diet'il'barbi'tur'at
diet'il'barbitur diet'il'barbi'tur diet'il'barb'it'ur
diet'il'eter diet'i'leter diet'il'et'er di'et'il'eter
diet'il'morfin di'et'il'morfin diet'il'morfi'n
diet'il'sulf'at di'et'il'sulf'at
diet'ist di'et'ist
diet'ologi di'etologi diet'olog'i
diet'puding diet'pu'ding
diet'suplement diet'supl'em'ent diet'supl'e'ment
diet'ul di'et'ul di'e'tul
di'fantom di'fan'tom di'fant'om
di'favor'at di'fav'or'at di'fa'vor'at
di'favor di'fav'or di'fa'vor
difekt'aĵ'et di'fek'ta'ĵet
difekt'anti'n difekt'ant'in
difekt'eg di'fek'teg
difekt'ej di'fek'te'j
difekt'em di'fek'tem
difekt'et di'fek'tet
difekt'ig di'fek'tig
difekt'i'ĝem difekt'iĝ'em
difekt'int di'fek'tint
difekt'it di'fek'tit
difekt'o'don difekt'od'on
difekt'ul di'fek'tul
difekt'ul'in di'fek'tuli'n
difenbaki di'fen'bak'i
di'fenil'et'and'ion di'fenil'et'an'dion di'fen'il'et'and'ion di'fen'il'et'an'di'on
di'fenil'tri'klor di'fen'il'tri'klor
difeomorf di'fe'o'morf di'fe'om'orf
difeomorfi difeomorf'i di'fe'o'morfi di'fe'o'mor'fi di'fe'o'morf'i di'fe'om'orf'i
diferenc'et di'fer'en'cet di'fe'ren'cet
diferencial'a'kalkul diferencial'a'kalk'ul diferenc'ial'a'kalkul diferenci'al'a'kalkul
diferencial diferenci'al diferenc'ial di'fer'en'ci'al
diferencial'ekvaci diferenc'ial'ekvaci
diferenci diferenc'i di'fer'en'ci di'fe'ren'ci
diferenci'gant diferenc'ig'ant
diferenc'it di'fe'ren'cit di'fer'en'cit
diferenc'maŝin diferenc'maŝ'in
difin'ad di'fin'ad
difin'aĵ di'fin'aĵ
difin'ant di'fin'ant
difin'at di'fin'at
difin di'fin di'fi'n
difin'ebl di'fin'ebl
difin'ec di'fin'ec
difin'end di'fin'end
difin'ig di'fin'ig
difin'iĝ di'fin'iĝ
difin'il di'fi'nil di'fin'il
difin'int di'fin'int
difin'int'in di'fin'int'in di'fini'n'tin
difin'it'aĵ di'fin'it'aĵ
difin'it di'fin'it di'fi'nit
difin'it'ec di'fin'it'ec
difin'manier difin'mani'er di'fin'manier
difin'ont di'fin'ont
difin'ot di'fin'ot di'fi'not
di'fosf'at di'fos'fat
difrakt di'frakt di'fr'akt
difuz'ad di'fuz'ad
difuz di'fuz
difuz'iĝ di'fuz'iĝ
difuz'il di'fuz'il
difuz'it di'fuz'it
dig'afer di'gaf'er dig'a'fer
digam di'gam dig'am
di'gant dig'ant
dig'eskarp dig'e'skarp
digest'ad dig'est'ad di'gest'ad
digest'ant di'gest'ant dig'est'ant
digest'at di'gest'at dig'e'stat
diĝest di'ĝest
digest dig'est di'gest
digest'ebl di'gest'ebl dig'est'ebl
digest'ig'aĵ dig'est'ig'aĵ di'gest'ig'aĵ
digest'ig dig'est'ig di'gest'ig
digest'iĝ di'gest'iĝ dig'est'iĝ
digest'ig'il dig'est'ig'il di'gest'ig'il
digest'int dig'est'int di'gest'int
digest'it di'gest'it dig'est'it
digest'organ di'gest'organ dig'est'organ
digest'o'sistem digest'os'ist'em dig'est'os'ist'em di'gest'os'ist'em
digest'rapid'ec dig'estr'api'dec di'gest'rapid'ec
digest'uj di'gest'uj dig'est'uj
dig'et di'get
digital dig'ital dig'it'al
digitalin digital'in dig'ital'in dig'itali'n dig'i'talin dig'it'ali'n
digitari dig'it'ari di'gitar'i
diĝit'ig di'ĝi'tig
diĝit'ig'it di'ĝi'tig'it
digitoksin dig'i'toksin dig'i'toks'in dig'it'oksi'n
digitopunktur dig'it'o'punktur dig'it'op'unkt'ur dig'it'o'punkt'ur
diglosi di'glos'i dig'los'i
dign'ami'en dign'a'mien dig'n'ami'en
dign'aspekt dign'a'spekt dign'as'pekt
dign dig'n
dign'o'nom dign'on'om dig'non'om
dign'o'plen dig'no'plen dign'op'len
dig'nul dign'ul
dig'o'afer di'go'afer dig'o'a'fer
dig'o'angul di'go'angul dig'o'an'gul
dig'o'dekliv dig'od'ek'liv dig'o'dek'liv dig'od'e'kliv
di'go'dors dig'o'dors
dig'o'eskarp dig'o'e'skarp
dig'o'faktur dig'o'fak'tur dig'o'fakt'ur
dig'o'graf di'go'graf
dig'o'labor dig'o'lab'or di'gol'a'bor dig'ol'a'bor
dig'ol'ag dig'o'lag di'gol'ag
dig'o'lini dig'o'lin'i di'gol'in'i dig'ol'in'i
dig'o'lok di'gol'ok dig'ol'ok di'go'lok
di'go'model dig'o'model dig'o'mod'el dig'om'od'el
dig'o'mur di'go'mur dig'om'ur
di'go'ombr dig'o'ombr
dig'o'part dig'op'art
dig'op'ec di'go'pec dig'o'pec
dig'o'profil di'go'profil dig'o'pro'fil dig'op'ro'fil
dig'or'aj'tig'it dig'o'rajt'ig'it
dig'o'send'it dig'os'end'it
dig'o'ŝir'mat dig'o'ŝirm'at
dig'os'krib'ist dig'o'skrib'ist
di'grafi dig'rafi di'graf'i
digram di'gram dig'ram
digresi di'gres'i dig're'si
dig'ŝir'mit dig'ŝirm'it
di'hidrat di'hid'rat di'hidr'at
di'hidrogen di'hidr'o'gen
di'hidroksi'benzen di'hidr'o'ksi'benzen
di'hidroksi di'hidr'oksi di'hidr'o'ksi di'hid'rok'si
di'in di'i'n
di'in'et di'i'net
di'infan di'in'fan
di'in'o'statu di'in'os'tatu di'in'o'stat'u di'in'ost'at'u
di'in'simil di'in'si'mil di'in'sim'il
di'inspir'it di'in'spirit
di'in'statu di'in'stat'u
diĵoni diĵon'i
dik'aĉ di'kaĉ
di'karakter dik'arak'ter di'karak'ter
di'karboksil dik'ar'boks'il dik'arb'o'ksil
dikarion dik'arion dik'ari'on di'kari'on
dik'aspekt dik'a'spekt dik'as'pekt
dik'barb'ul dik'bar'bul
di'ke'gul dik'eg'ul dik'e'gul
di'ket dik'et
di'ket'ec dik'et'ec
dik'et'o'cikl'o'heks di'ket'o'cikl'o'heks
di'keton di'ket'on dik'e'ton dik'et'on
dik'fin'grum dik'fingr'um
dik'it di'kit
dik'karn dik'kar'n
di'klip dik'lip
dik'liter dik'li'ter dik'lit'er
di'klor'benzen di'klor'ben'zen di'klor'benz'en
di'klorid di'klor'id
di'klor'id'o'triklorid di'klor'id'o'tri'klor'id
dik'muskol dik'mu'skol dik'mus'kol dik'musk'ol
dik'muskol'ul'in dik'musk'ol'ul'in dik'mu'skol'ul'in dik'musk'o'lul'in
dik'muzel dik'muz'el
dik'naz dik'n'az
dik'o'kriz dik'okr'iz di'kok'riz di'kokr'iz
di'kost dik'ost
dikotiledon di'kotiledon di'kot'ile'don dik'ot'ile'don
dikotom dik'ot'om di'kot'om dik'o'tom
dikotom'ec di'kot'om'ec dik'o'tom'ec dik'ot'om'ec
dik'paper dik'pap'er dik'pa'per
dik'pied dik'pi'ed
dik'pre'sit dik'pres'it
di'kred'ant dik're'dant
dik're'it di'kre'it
dikro dik'ro
dikro'ec dik'ro'ec
dikro'ism dik'ro'ism
di'kromi'at dikro'mi'at
dik'statur dik'stat'ur
diktafon dik'ta'fon dikt'a'fon
diktamn dikt'am'n dik'tam'n
diktamn'origan diktamn'or'ig'an
diktat dikt'at
diktator'ad dikt'ator'ad diktat'or'ad
diktator'brak dikt'ator'brak diktat'or'brak
diktator diktat'or dikt'ator dik'ta'tor
diktator'ec dikt'ator'ec diktat'or'ec
diktator'em diktat'or'em dikt'ator'em
diktator'ig diktat'or'ig dikt'ator'ig
diktator'iĝ dikt'ator'iĝ diktat'or'iĝ
diktator'in diktat'or'in dikt'a'torin dikt'ator'in
diktator'ism dikt'ator'ism
diktatur diktat'ur dikt'at'ur
diktatur'komun'ism diktat'ur'komun'ism
dik'tavol dikt'av'ol dikt'a'vol
diktiosom'ar dikt'io'som'ar dik'tio'som'ar
diktiosom dik'tio'som dikt'io'som
dik'tit dikt'it
dik'tof'on dikt'o'fon
dikt'o'kased dikt'o'kas'ed dikt'ok'as'ed
dik'tol dikt'ol
dikt'o'maŝin dikt'o'maŝ'in dik'tom'a'ŝi'n dikt'om'a'ŝi'n
dik'ul di'kul
dik'ul'et di'kul'et
di'kuli'n di'kul'in dik'ul'in
di'kuli'net dik'ul'in'et
dik'vent'rul dik'ven'trul dik'ventr'ul
di'kvi'leg dik'vil'eg
dik'vort'ar dik'vor'tar
dilat'ad dil'at'ad di'lat'ad
dilat'aĵ di'lat'aĵ dil'at'aĵ
dilat'ant di'lat'ant dil'at'ant
dilatator dilat'ator dil'at'ator di'lat'ator
dilat dil'at di'lat
dilat'ebl dil'at'ebl di'lat'ebl
dilat'iĝ'ant dil'at'iĝ'ant
dilat'iĝ dil'at'iĝ di'lat'iĝ
dilat'ig dil'a'tig di'lat'ig dil'at'ig
dilat'iĝ'int dil'at'iĝ'int
dil'atil dilat'il dil'at'il di'lat'il
dilat'it di'lat'it dil'at'it dil'a'tit
dilat'uj dil'at'uj di'lat'uj dil'a'tuj
di'laŭd dil'aŭd
dilem di'lem dil'em
dileni di'len'i dil'en'i
diletant dil'et'ant
diletant'ec dil'et'ant'ec
diletant'ism dil'et'ant'ism
diligent'ad dil'i'gent'ad dil'ig'ent'ad
diligent dil'ig'ent dil'i'gent
diligent'ec dil'ig'ent'ec dil'i'gent'ec
diligent'eg di'lige'n'teg dil'ig'ent'eg dil'i'gent'eg
diligent'ul'ar dil'i'gent'ul'ar di'lige'n'tul'ar
diligent'ul di'lige'n'tul dil'i'gent'ul dil'ig'ent'ul
dilu'ad di'lu'ad dil'u'ad
dilu'ant dil'u'ant di'lu'ant
dilu'at di'lu'at dil'u'at
dilu dil'u di'lu
dilu'iĝ dil'u'iĝ di'lu'iĝ
dilu'int di'lu'int dil'u'int
dilu'it dil'u'it di'lu'it
diluv dil'uv di'luv
diluv'ig dil'uv'ig di'luv'ig
diluv'it dilu'vit dil'uv'it di'luv'it
dimanĉ'e'vest di'man'ĉe'vest
dimanĉ'manier dimanĉ'mani'er
dimanĉ'o'kitel dimanĉ'ok'it'el dimanĉ'o'kit'el
dimanĉ'ornam dimanĉ'orn'am
dimanĉ'ov'est dimanĉ'o'vest
dimanĉ'vesper dimanĉ'vesp'er
dimensi di'mens'i
dimensi'o'plen dimensi'op'len di'mens'io'plen
di'metil'arsen'at di'met'il'arsen'at di'met'il'ar'senat
di'metil'barbitur di'met'il'barbitur di'met'il'barbi'tur di'met'il'barb'it'ur
di'metil'but'an'on di'met'il'but'anon di'met'il'but'an'on
di'metil di'met'il
di'metil'et'an'ol di'met'il'et'an'ol
di'metil'formi'amid di'met'il'formi'amid
di'metil'sulf'oksid di'met'il'sulf'oksid
di'metoksi di'met'oksi di'met'o'ksi
di'metoksi'fenol di'metoksi'fen'ol di'met'oksi'fen'ol
diminu di'mi'nu di'min'u
diminuend diminu'end di'min'u'end
diminu'it di'min'u'it
diminutiv di'minut'iv di'min'ut'iv
dimorf di'morf
dimorf'ec di'morf'ec
dimorf'ism di'morf'ism
dinam din'am di'n'am
dinamik dinam'ik din'amik
dinamik'ec din'amik'ec dinam'ik'ec
dinamik'iĝ dinam'ik'iĝ din'amik'iĝ
dinamik'iĝ'int din'amik'iĝ'int
dinamism dinam'ism
dinamit'ad dinam'it'ad din'am'it'ad
dinamit'bomb dinam'it'bomb din'am'it'bomb
dinamit dinam'it din'am'it din'a'mit
dinamit'ul dinam'it'ul din'a'mitul din'ami'tul din'am'it'ul
dinam'iz'ad din'am'iz'ad
dinam'o'lad dinam'ol'ad din'am'ol'ad din'a'mol'ad
dinam'o'maŝin dinam'o'maŝ'in din'amom'a'ŝi'n dinam'om'a'ŝi'n
dinamometr dinam'o'metr
dinar din'ar di'n'ar
di'nask'it din'ask'it din'a'skit
din di'n
di'nitrogen'oksid di'nitr'o'gen'oksid din'it'ro'gen'oksid
din'o'flagel'lat din'o'flag'el'lat
din'om di'nom
dinornit di'nor'nit din'orn'it din'or'nit di'norn'it
dinornit'form di'norn'it'form din'orn'it'form
dinosaŭr din'o'saŭr din'os'aŭr di'no'saŭr
dinosaŭr'vort din'o'saŭr'vort din'os'aŭr'vort
dinoteri di'not'eri din'ot'eri din'o'teri
di'nukleotid di'nukle'otid din'u'kle'otid
di'o'ben'at di'obe'n'at
di'obe'nit di'ob'en'it di'o'ben'it
diocez'est'rar diocez'estr'ar
diod di'od
diod'e'ven di'o'dev'en di'o'de'ven
diod'om di'od'om di'o'dom
diodon diod'on di'o'don di'od'on di'o'do'n
diodon'it diod'o'nit di'o'don'it
diodor di'odor diod'or di'o'dor
di'o'egal'ec di'o'e'gal'ec
diofant di'o'fant
di'ofer di'o'fer
diogen di'o'gen di'o'ge'n
di'o'gener'it di'o'gene'rit
dioik di'o'ik
di'o'in'spirit di'o'inspir'it
dioklecian di'o'kle'cian di'ok'le'cian di'ok'le'ci'an
di'o'kred di'okr'ed
dioksan di'oks'an di'ok'san
di'oksid di'oks'id
di'oksi di'o'ksi di'oks'i
dioksin di'oksi'n di'oks'in di'ok'sin di'o'ksi'n
diol di'ol
diomed di'om'ed di'o'med
diomede diomed'e di'o'mede di'o'med'e di'om'e'de
dion di'on
dione dion'e di'on'e di'o'ne
dioniz dion'iz di'o'niz
dionizi dioniz'i dion'iz'i di'o'niz'i
dion'spit'ant di'o'n'spit'ant
di'op'laĉ di'o'plaĉ
di'o'posed'at di'op'os'e'dat
di'optik di'op'tik di'opt'ik
dioptri dioptr'i di'op'tri
dioptr'ik di'op'trik
dioram di'or'am di'o'ram
di'ordon di'ord'on di'or'don di'or'do'n
di'ordon'it di'or'don'it
diorit di'o'rit di'or'it
di'o'sci di'os'ci
di'o'simil di'os'i'mil di'o'sim'il
dioskore'ac di'os'kore'ac di'os'kor'e'ac
dioskore di'os'kore di'os'kor'e
dioskore'in di'os'korei'n di'os'kore'in di'os'kor'e'in
dioskur di'os'kur
diospir di'o'spir di'os'pir
di'os'tatu di'o'statu di'o'stat'u di'ost'at'u
di'ot'i'mant di'o'tim'ant
di'o'verdikt di'o'verd'ikt di'ov'er'dikt
di'patri'n di'patr'in
di'person di'per'son
dipleks di'pleks
diplodok diplo'dok
diploid diplo'id di'ploid
diplokok diplo'kok
diplom'ant diplo'mant
diplomat'aĵ diplom'at'aĵ diplo'mat'aĵ
diplomat'ar diplom'at'ar diplo'mat'ar
diplomat diplo'mat diplom'at
diplomat'ec diplom'at'ec diplo'mat'ec
diplomat'ej diplom'at'ej diplo'mat'ej
diplomati diplomat'i diplom'at'i diplo'mat'i
diplomati'ej diplomat'ie'j diplom'at'ie'j diplo'mat'ie'j
diplomati'ist'ar diplomat'i'ist'ar diplom'at'i'ist'ar diplo'mat'i'ist'ar
diplomati'ist diplomat'i'ist diplom'at'i'ist diplo'mat'i'ist
diplomatik diplomat'ik diplom'atik diplo'mat'ik
diplomati'n diplomat'in diplom'at'in diplo'mat'in
diplomat'ob'al diplomat'o'bal diplom'ato'bal diplo'mat'ob'al
diplomat'puding diplomat'pu'ding diplom'at'puding diplo'mat'puding
diplo'mit diplom'it
diplom'it'iĝ'ant diplo'mit'iĝ'ant
diplo'mit'iĝ diplom'it'iĝ
diplo'mit'in diplom'it'in
diplom'labor'aĵ diplom'la'bor'aĵ
diplom'labor diplom'lab'or diplom'la'bor
diplom'nivel diplom'ni'vel
diplom'o'labor'aĵ diplo'mola'bor'aĵ diplom'ol'a'bor'aĵ
diplom'ologi diplom'olog'i diplom'o'log'i
diplopi diplo'pi
diplopod diplo'pod
dipod di'pod
dipod'ed di'pod'ed
dipol di'pol
diport di'port
di'posed'at di'po'se'dat
dipterik dipter'ik
dipterokarp'ac di'pterokarp'ac dipter'o'karp'ac dipter'ok'ar'pac
dipterokarp di'pterokarp dipter'o'karp
dipter'olog dipter'o'log
di'pun di'pu'n
dir'a'dant dir'ad'ant
dir'ad'at dir'a'dat
di'rad dir'ad
dir'a'ĵar dir'aĵ'ar
dirak di'rak
dir'aplik'iĝ dir'a'plik'iĝ
dir'at di'rat
dir'eg di'reg
direkci dir'ek'ci di'rek'ci
direkt'ad di'rekt'ad dir'ekt'ad
direkt'al dir'ekt'al di'rekt'al
direkt'ant'ar di'rekt'ant'ar dir'ekt'ant'ar
direkt'ant di'rekt'ant dir'ekt'ant
direkt'ant'in direkt'anti'n di'rekt'anti'n
direkt'at dir'ekt'at di'rekt'at
direkt di'rekt dir'ekt
direkt'ebl di'rekt'ebl dir'ekt'ebl
direkt'ec di'rekt'ec dir'ekt'ec
direkt'ej dir'ekt'ej di'rekt'ej di'rek'te'j
direkt'end dir'ek'tend di'rekt'end
direkteron direkt'er'on di'rekt'er'on di'rek'ter'on dir'ekt'er'on
direkt'ide di'rekt'ide dir'ekt'ide
direkt'iĝ'ad di'rekt'iĝ'ad
direkt'iĝ'ant di'rekt'iĝ'ant
direkt'ig dir'ekt'ig di'rekt'ig
direkt'iĝ dir'ekt'iĝ di'rekt'iĝ
direkt'ig'ej dir'ekt'ig'ej di'rekt'ig'ej
direkt'iĝ'int di'rekt'iĝ'int
direkt'ig'it di'rekt'ig'it
direkt'il'ant direkt'i'lant di'rekt'il'ant
direkt'il di'rekt'il dir'ekt'il
direkt'i'list direkt'il'ist di'rekt'il'ist
direkt'il'rad dir'ekt'il'rad di'rekt'il'rad
direkt'il'ŝnur di'rekt'il'ŝnur
direkt'il'stang di'rekt'il'stang
direkt'int di'rekt'int dir'ek'tint
direkt'ism di'rekt'ism dir'ekt'ism
direkt'ist di'rekt'ist dir'ekt'ist
direkt'ist'ec di'rekt'ist'ec dir'ekt'ist'ec
direkt'ist'in di'rekt'ist'in dir'ekt'ist'in
direkt'it di'rekt'it di'rek'tit dir'ekt'it
direktiv direkt'iv dir'ekt'iv di'rekt'iv
direkt'lini dir'ekt'lini di'rekt'lini
direkt'montr'il di'rekt'montr'il
dir'ekto'konstant'ec direkt'o'konstant'ec
direkt'o'montr dir'ekto'montr
direkt'ont dir'ekt'ont di'rekt'ont
direkt'ont'in di'rekt'ont'in dir'ekto'n'tin
direktor'ad di'rektor'ad dir'ekto'rad direkt'or'ad
direktor'ant direkt'or'ant di'rektor'ant di'rekt'or'ant
direktor'ar dir'ekto'rar direkt'or'ar di'rektor'ar di'rekt'or'ar
direktor'at di'rektor'at dir'ekto'rat direkt'or'at
direktor direkt'or di'rektor di'rekt'or
direktor'ec direkt'or'ec di'rektor'ec
direktor'edz'in di'rektor'edz'in
direktor'ej di'rektor'ej direkt'or'ej dir'ekto're'j
direktor'general di'rektor'general direktor'gener'al
direktori direktor'i direkt'or'i di'rektor'i di'rekt'or'i
direktor'iĝ di'rektor'iĝ direkt'or'iĝ
direktor'ik direkt'or'ik di'rektor'ik
direktori'n direktor'in di'rektor'in direkt'or'in
direktor'um di'rektor'um direkt'or'um dir'ekto'rum
direkt'o'ŝanĝ dir'ekto'ŝanĝ di'rekt'o'ŝanĝ
dir'ekto'sci direkt'o'sci direkt'os'ci dir'ekt'os'ci di'rekt'os'ci
direkt'ot dir'ekt'ot di'rekt'ot
direkt'ŝanĝ di'rekt'ŝanĝ dir'ekt'ŝanĝ
dir'em di'rem
di'ret dir'et
dir'ig di'rig
dirigent dir'i'gent dir'ig'ent
dir'it'aĵ di'rit'aĵ
di'rit dir'it
dirlididi dir'li'did'i
dir'manier dir'mani'er
dir'metod dir'met'od
dir'ot di'rot
dis'aĉet dis'aĉ'et
disaĝi dis'aĝi di'saĝ'i dis'aĝ'i
dis'agord dis'ag'ord di'sag'ord
di'sakar'id dis'akar'id
dis'akor'dig dis'akord'ig dis'a'kord'ig
dis'amas di'sam'as dis'a'mas dis'am'as
dis'ampleks'ant dis'am'pleks'ant
dis'ampleks'iĝ dis'am'pleks'iĝ di'sampl'eks'iĝ
dis'apart'ig'ant dis'a'part'ig'ant
dis'apart'ig dis'a'part'ig
dis'apart'iĝ dis'a'part'iĝ
dis'apart'ig'int dis'a'part'ig'int
dis'apart'ig'it dis'a'part'ig'it
dis'aranĝ dis'a'ranĝ
dis'aranĝ'it dis'a'ranĝ'it
dis'ar'mit dis'arm'it di'sar'mit
dis'artik'ig dis'art'ik'ig di'sar'tik'ig
dis'aspekt dis'as'pekt dis'a'spekt
dis'atom di'sat'om
dis'atribu dis'atri'bu dis'a'trib'u
dis'aŭ'dig'ad'at dis'aŭd'ig'ad'at
dis'aŭ'dig'ad dis'aŭd'ig'ad
dis'aŭd'ig'ant dis'aŭ'dig'ant
dis'aŭ'dig'at dis'aŭd'ig'at
dis'aŭ'dig dis'aŭd'ig
dis'aŭd'ig'ej dis'aŭ'dig'ej
dis'aŭd'ig'it dis'aŭ'dig'it
dis'aŭ'dig'temp dis'aŭd'ig'temp
dis'babil dis'ba'bil
dis'barit dis'bar'it
dis'batat dis'bat'at
dis'ba'tint dis'bat'int
dis'ba'tit dis'bat'it
dis'bo'rit dis'bor'it
dis'branĉ'ej dis'bran'ĉe'j
dis'branĉ'it dis'bran'ĉit
dis'bril'ig dis'bri'lig
dis'brul'ig dis'bru'lig
dis'buton dis'but'on dis'bu'ton
dis'buton'um dis'but'on'um dis'bu'ton'um
dis'centr'ig dis'cent'rig
dis'ĉi'fit dis'ĉif'it
discipl'ar dis'cip'lar
disĉipl'ar dis'ĉip'lar
disĉipl'ig dis'ĉip'lig
disĉipl'ig'it dis'ĉip'lig'it
disciplin'ad discipl'in'ad dis'cip'lin'ad
disĉipl'in dis'ĉip'lin dis'ĉi'pli'n
disciplin discipl'in dis'cip'lin dis'ci'pli'n
disciplin'ig discipl'in'ig
disciplin'it discipl'in'it
disdegn'ant dis'degn'ant
disdegn'at dis'degn'at
disdegn dis'degn
disdegn'em dis'degn'em
dis'depon dis'de'po'n
dis'dialekt'em dis'di'al'ek'tem dis'di'a'lekt'em
dis'dialekt'iĝ dis'di'al'ekt'iĝ dis'di'a'lekt'iĝ
dis'dialekt'iĝ'int dis'di'al'ekt'iĝ'int
dis'direkt dis'dir'ekt dis'di'rekt
dis'diskret dis'disk'ret dis'dis'kret
dis'divid'ad dis'di'vid'ad
dis'divid'ant dis'di'vi'dant dis'di'vid'ant
dis'divid'at dis'di'vid'at
dis'divid dis'di'vid
dis'divid'ebl dis'di'vid'ebl
dis'divid'iĝ'ant dis'di'vid'iĝ'ant
dis'divid'iĝ dis'di'vid'iĝ
dis'divid'ig dis'di'vi'dig dis'di'vid'ig
dis'divid'it dis'di'vid'it
dis'divid'o'princip dis'divid'o'princ'ip dis'divid'op'rin'cip
dis'divid'ot dis'di'vid'ot
dis'donac'ant dis'don'ac'ant
dis'donac dis'don'ac
dis'don'anti'n dis'don'ant'in
dis'don dis'do'n
dis'don'ej dis'do'ne'j
dis'do'nil dis'don'il
dis'don'it dis'do'nit
dis'don'ot dis'do'not
dis'don'uj dis'do'nu'j
disel dis'el di'sel
di'selekt dis'elekt disel'ekt dis'e'lekt
disel'spez dis'el'spez
dis'eman dis'em'an dis'e'man di'sem'an
di'send'it dis'end'it
disenteri dis'en'teri dis'enter'i di'sent'eri di'sen'ter'i
disenteri'ul di'sent'eri'ul dis'en'teri'ul
dis'e'ret'ig dis'er'et'ig
di'seri'gant dis'eri'gant dis'er'ig'ant
dis'e'rig dis'er'ig
dis'er'iĝ di'ser'iĝ
di'seri'ĝem'aĵ dis'er'iĝ'em'aĵ
di'seri'ĝem dis'eri'ĝem dis'er'iĝ'em
dis'er'ig'it dis'e'rig'it
di'seri'got dis'eri'got dis'er'ig'ot
disertaci disert'ac'i disert'a'ci dis'er'ta'ci di'ser'ta'ci
disertaci'em'ul disert'ac'ie'mul dis'er'ta'ci'em'ul
disert'aĵ'et dis'er'ta'ĵet di'ser'ta'ĵet
dis'er'vad di'serv'ad di'ser'vad
di'serv'ant dis'er'vant
dis'er'vist di'serv'ist
dis'etend'aĉ dis'e'tend'aĉ
dis'etend'ad dis'e'tend'ad
dis'etend'ant dis'et'en'dant
dis'etend dis'e'tend
dis'etend'ebl dis'e'tend'ebl
dis'etend'iĝ dis'e'tend'iĝ
dis'etend'int dis'e'tend'int
dis'etend'it dis'e'tend'it
dis'faden dis'fad'en
dis'faden'ig dis'fad'en'ig
dis'faden'iĝ dis'fad'en'iĝ
dis'faden'iĝ'int dis'fad'en'iĝ'int
dis'faden'ig'it dis'fad'en'ig'it
dis'fal'ad dis'fa'lad
dis'fal'ant dis'fa'lant
dis'fal'ĉant dis'falĉ'ant
dis'fal'ig'ant dis'fa'lig'ant
dis'fa'lig'ont dis'fal'ig'ont
dis'fal'produkt dis'fal'pro'dukt
dis'fand'ig dis'fan'dig
dis'fibr'ig dis'fi'brig
dis'fibr'iĝ dis'fi'briĝ
dis'fin dis'fi'n
dis'flag'rit dis'flagr'it
dis'flug'ant dis'flu'gant
dis'flu'gigant dis'flug'ig'ant
dis'flu'gig dis'flug'ig
dis'fluid'iĝ dis'flu'id'iĝ
dis'fluid'ig dis'flu'id'ig dis'flu'i'dig
dis'foli'iĝ dis'fol'i'iĝ
dis'fork'ej dis'for'ke'j
dis'fragment'iĝ dis'frag'ment'iĝ
dis'frakas'ant dis'frak'as'ant
dis'frakas dis'frak'as dis'fr'a'kas
dis'frakas'iĝ dis'frak'as'iĝ
dis'frakas'it dis'frak'as'it
dis'frot dis'fr'ot
dis'frot'it dis'fr'ot'it
dis'funkci dis'funk'ci
dis'gru'pig dis'grup'ig
dis'hak'ant dis'ha'kant
dis'ha'kist dis'hak'ist
dis'ha'kit dis'hak'it
dis'harmoni dis'harmon'i dis'har'mon'i
dis'harmoni'int dis'harmon'i'int
disident'ar dis'ident'ar dis'i'dent'ar
disident dis'ident dis'id'ent dis'i'dent
disident'ec dis'ident'ec dis'i'dent'ec
disident'in dis'ident'in dis'i'dentin dis'i'dent'in
dis'ig'ant dis'i'gant
di'si'ĝem dis'iĝ'em dis'i'ĝem
dis'iĝ'lini dis'iĝ'lin'i
di'si'got dis'ig'ot dis'i'got
di'simbol di'sim'bol
di'simil di'sim'il dis'i'mil
dis'influ di'sin'flu dis'in'flu
di'sinjor di'sin'jor dis'in'jor
di'sinjor'in dis'in'jor'in
dis'instal'ad dis'in'stal'ad
dis'intim'ig dis'in'tim'ig
disip'ad dis'i'pad di'si'pad dis'ip'ad
disip'ant dis'ip'ant
disip'at dis'i'pat dis'ip'at
disip dis'ip
disip'iĝ dis'ip'iĝ
disip'iĝ'int'aspekt dis'i'piĝin'tas'pekt
disip'int dis'i'pint dis'ip'int
disip'it dis'ip'it dis'i'pit di'si'pit
dis'ir'ad dis'i'rad di'sir'ad
di'sir dis'ir
di'sir'ej dis'ir'ej
dis'ir'ig di'sir'ig dis'i'rig
di'sir'ont dis'ir'ont
dis'izol'it dis'izo'lit
dis'jung dis'j'ung
disjunkci'aĵ dis'junk'ci'aĵ
disjunkci dis'junk'ci
disk'ad dis'kad
di'skal'ir disk'al'ir
disk'anon dis'kanon di'skan'on
diskant disk'ant dis'kant
diskant'ul dis'kant'ul di'skan'tul disk'ant'ul
di'skap'ig dis'kap'ig
dis'kar disk'ar
disk'arn dis'karn disk'ar'n
dis'karn'ig disk'arn'ig
disk'ar'nit disk'arn'it dis'karn'it
dis'kaskad disk'ask'ad dis'kask'ad
disk'aŭtomat disk'aŭ'tomat disk'aŭt'om'at
disked disk'ed
disk'ej dis'ke'j
di'skeld'on'ej disk'el'don'ej dis'kel'don'ej
dis'ket di'sket disk'et
disk'et'il di'sket'il
disk'il dis'kil
disk'laĉ dis'klaĉ
disk'laĉ'it dis'klaĉ'it
dis'klar'ig disk'lar'ig
dis'klas'iĝ disk'las'iĝ
disk'lin dis'klin
disk'lud'ist disk'lu'dist
disk'o'aŭtomat disk'o'aŭ'tomat disk'o'aŭt'om'at
disk'o'bild dis'ko'bild
disk'obol dis'kobol disk'o'bol
disk'o'flor dis'ko'flor
dis'ko'form disk'o'form
dis'ko'gurd disk'o'gurd
disk'oid dis'ko'id
disk'o'ĵet'ad dis'ko'ĵet'ad
disk'o'ĵet dis'ko'ĵet
disk'o'kompani disk'o'kompan'i dis'kok'om'pan'i disk'ok'om'pan'i
disk'o'kovr'il disk'ok'ovr'il
disk'ok'urs disk'o'kurs dis'kok'urs
dis'koler'iĝ disk'ol'er'iĝ
disk'o'liken dis'kolik'en di'skoli'ken disk'ol'ik'en di'skol'ik'en
disk'om'bant dis'komb'ant
dis'kombin dis'komb'in dis'kom'bi'n disk'om'bi'n
dis'komb'it disk'om'bit
diskomicet dis'komi'cet disk'o'micet disk'om'ic'et disk'om'i'cet
dis'komisi'ad dis'komi'si'ad disk'o'misi'ad
dis'kompost disk'om'post dis'kom'post
dis'kompren'ig disk'om'pren'ig
dis'komuni'kad dis'komunik'ad dis'komun'ik'ad disk'om'unik'ad
disk'o'muzik dis'kom'uz'ik disk'o'muz'ik disk'om'uz'ik
di'skon'ad disk'on'ad dis'kon'ad
di'skon'at disk'on'at dis'kon'at
disk'on'at'iĝ dis'kon'at'iĝ
dis'kon di'skon disk'on
dis'konekt di'skon'ekt disk'on'ekt dis'kon'ekt
dis'konekt'ig disk'on'ekt'ig dis'kon'ekt'ig
dis'kon'ig'ad disk'on'ig'ad
dis'kon'ig'at disk'on'ig'at
dis'kon'ig disk'on'ig
disk'on'iĝ dis'kon'iĝ
dis'kon'ig'end disk'on'ig'end
disk'on'ig'il dis'kon'ig'il
disk'on'ig'ind dis'kon'ig'ind
disk'on'ig'it dis'kon'ig'it
dis'kon'ig'ot disk'on'ig'ot
dis'konsent dis'kon'sent di'skon'sent disk'on'sent
diskont dis'kont disk'ont
diskont'e'pren dis'kont'e'pren disk'ont'e'pren dis'kon'te'pren
dis'kontinu diskont'in'u dis'kon'tin'u disk'ont'in'u dis'kont'in'u
diskont'ist disk'ont'ist dis'kont'ist
diskord dis'kord disk'ord
disk'o'seg'il disk'os'eg'il dis'kos'eg'il
disk'o'seri dis'kos'eri disk'os'eri
disk'o'spac disk'os'pac dis'kos'pac
disk'o'tek di'skot'ek dis'kot'ek disk'ot'ek
disk'o'telefon di'skot'ele'fon disk'otel'ef'on disk'o'tele'fon
disk'ot'itol di'skot'itol disk'o'titol disk'ot'it'ol
dis'koturn'il di'skot'urn'il disk'o'turn'il disk'ot'urn'il
disk'ov'end'ad disk'o'vend'ad dis'kov'end'ad
disk'o'vend disk'ov'end dis'kov'end
disk'o'vend'ej disk'o'vende'j disk'ov'end'ej
disk'ov'end'ist disk'o'vend'ist disk'ov'en'dist
dis'krad disk'rad
dis'krak disk'rak
diskreci disk're'ci dis'kre'ci
diskredit'ad dis'kredit'ad dis'kred'it'ad
diskredit dis'kredit dis'kred'it
diskredit'ig'ad dis'kredit'ig'ad disk're'di'tig'ad
diskredit'ig dis'kredit'ig disk're'di'tig dis'kred'it'ig
diskredit'ig'it dis'kredit'ig'it disk're'di'tig'it
diskredit'it dis'kredit'it disk're'di'tit dis'kred'it'it
diskret'aĵ disk'ret'aĵ dis'kret'aĵ
diskret disk'ret dis'kret
diskret'ec dis'kret'ec disk'ret'ec
diskret'em dis'kret'em dis'kre'tem disk'ret'em
diskret'iĝ dis'kret'iĝ
disk'rev dis'krev
disk'rev'eg dis'krev'eg
disk'rev'ig dis'krev'ig
disk'rev'int dis'krev'int
dis'krev'ont disk'rev'ont
diskriminaci diskrimin'ac'i dis'kri'minac'i disk'rim'in'ac'i
diskriminaci'it diskrimin'ac'i'it dis'kri'minac'i'it disk'rim'in'ac'i'it
diskrimin'ad disk'rim'in'ad dis'kri'min'ad
diskrimin'ant disk'rim'in'ant dis'kri'min'ant
diskrimin dis'kri'min dis'krim'in disk'rim'in
diskrimin'il dis'krim'in'il disk'rim'in'il
dis'kris'pig dis'krisp'ig
disk'rur dis'krur
di'skun'ig dis'kun'ig
dis'kun'iĝ di'skun'iĝ
disk'ur'ad dis'kur'ad
dis'kur disk'ur
dis'kur'ig'it disk'u'rig'it
diskurs'analiz diskurs'an'aliz dis'kur'sana'liz dis'kurs'an'aliz
diskurs'ant dis'kurs'ant disk'urs'ant
diskurs disk'urs dis'kurs
diskurs'en'hav dis'kur'sen'hav disk'urs'en'hav
diskursiv diskurs'iv dis'kursiv disk'urs'iv dis'kurs'iv
diskursiv'ec dis'kursiv'ec diskurs'iv'ec
diskut'aĉ dis'kut'aĉ di'skut'aĉ
diskut'ad di'skut'ad dis'kut'ad
diskut'ad'tem di'skut'ad'tem dis'kut'ad'tem
diskut'aĵ dis'kut'aĵ di'skut'aĵ
diskut'ant di'skut'ant dis'kut'ant
diskut'ar di'skut'ar dis'kut'ar
diskut'at dis'kut'at di'skut'at
diskut di'skut disk'ut dis'kut
diskut'dokument disk'ut'dokument diskut'dok'u'ment
diskut'ebl'aĵ disk'ut'ebl'aĵ di'skut'ebl'aĵ
diskut'ebl dis'kut'ebl di'skut'ebl disk'ut'ebl
diskut'ebl'ec di'skut'ebl'ec disk'ut'ebl'ec
diskut'ej disk'ut'ej dis'kut'ej di'skut'ej
diskut'em disk'ut'em dis'kut'em di'skut'em
diskut'end di'skut'end disk'ut'end disk'u'tend
diskut'et disk'ut'et dis'kut'et di'skut'et
diskut'forum disk'ut'forum
diskut'grup dis'kut'grup di'skut'grup disk'ut'grup
diskut'gvid'ant disk'ut'gvid'ant
diskut'ig dis'kut'ig di'skut'ig disk'ut'ig
diskut'iĝ di'skut'iĝ disk'ut'iĝ dis'kut'iĝ
diskut'ind'aĵ disk'ut'ind'aĵ
diskut'ind disk'ut'ind di'skut'ind
diskut'inspir dis'kutin'spir disk'ut'inspir
diskut'int di'skut'int disk'u'tint disk'ut'int
diskut'ist di'skut'ist disk'ut'ist dis'kut'ist
diskut'it'aĵ dis'kut'it'aĵ di'skut'it'aĵ disk'ut'it'aĵ
diskut'it dis'kut'it di'skut'it disk'ut'it
diskut'kajer di'skut'kajer dis'kut'kajer disk'ut'kajer
diskut'kapabl dis'kut'kapabl di'skut'kapabl disk'ut'kapabl
diskut'kontribu disk'ut'kontribu diskut'kont'rib'u diskut'kontr'i'bu
diskut'kultur disk'ut'kultur diskut'kult'ur di'skut'kultur
diskut'libr dis'kut'libr disk'ut'libr di'skut'libr
diskut'list di'skut'list dis'kut'list disk'ut'list
diskut'manier disk'ut'manier di'skut'manier diskut'mani'er
diskut'objekt disk'ut'objekt di'skut'objekt
diskut'ocel disk'ut'ocel diskut'o'cel di'skut'ocel
diskut'o'foli di'skut'o'foli dis'kut'o'foli disk'ut'o'foli
diskut'ont disk'ut'ont dis'kut'ont di'skut'ont
diskut'op'ret diskut'o'pret di'skut'op'ret dis'kut'op'ret disk'ut'op'ret
diskut'ot'aĵ di'skut'ot'aĵ disk'ut'ot'aĵ
diskut'ot dis'kut'ot disk'ut'ot di'skut'ot
disk'u'totem diskut'ot'em diskut'o'tem di'skut'ot'em disk'ut'ot'em
diskut'panel di'skut'panel disk'ut'panel
diskut'parol'ad disk'ut'parol'ad diskut'pa'rol'ad
diskut'pretekst diskut'pre'tekst disk'ut'pretekst
diskut'ret di'skut'ret disk'u'tret dis'kutr'et disk'ut'ret
diskut'rezult di'skut'rezult disk'ut'rezult
diskut'rond di'skut'rond disk'ut'rond dis'kutr'ond
diskut'rond'et disk'ut'rond'et
diskut'salon disk'ut'salon di'skut'salon
diskut'semajn di'skut'semajn disk'ut'semajn diskut'se'majn
diskut'sesi di'skut'sesi disk'ut'sesi dis'kut'sesi
diskut'sistem di'skut'sistem disk'ut'sistem dis'kut'sistem
diskut'societ diskut'soci'et di'skut'societ disk'ut'societ
diskut'spektakl disk'ut'spektakl
diskut'tem dis'kut'tem disk'ut'tem di'skut'tem
diskut'vek dis'kut'vek disk'ut'vek di'skut'vek
dis'kvar'on'ig'it di'skvar'on'ig'it disk'var'on'ig'it
disleksi dis'le'ksi dis'lek'si
disleksi'ul dis'le'ksi'ul
dis'lig'ant dis'li'gant
dis'lik'ad dis'li'kad
dis'lo'kad dis'lok'ad
dis'lok'it dis'lo'kit
dism'aĉ'ant dis'maĉ'ant dism'a'ĉant
dis'maĉ dism'aĉ
dism'al'ferm dis'mal'ferm
dis'mal'ferm'iĝ dism'al'ferm'iĝ
dism'al'ferm'it dis'mal'ferm'it
dis'manipul dis'mani'pul dism'an'ip'ul
dis'membr'ig dism'em'brig
dism'em'briĝ dis'membr'iĝ
dism'em'brigit dis'membr'ig'it
dismenore dism'en'ore dism'e'nor'e
dis'mesaĝ dis'mes'aĝ dism'e'saĝ
dism'etat dis'met'at
dism'et dis'met
dism'et'ebl dis'met'ebl
dism'et'ig'ant dis'met'ig'ant
dis'met'iĝ dism'et'iĝ
dis'met'it dism'et'it
dism'i'grad dis'migr'ad dism'ig'rad
dism'iks dis'miks
dism'ol'iĝ'int dis'mol'iĝ'int
dis'mont'rit dis'montr'it dism'ont'rit
dis'mord'ant dism'ord'ant dism'or'dant
dism'ord'at dis'mord'at
dism'ord dis'mord
dism'ord'it dis'mord'it
dis'mov'ad dism'ov'ad
dis'mov'ant dism'ov'ant dism'o'vant
dism'ov dis'mov
dis'muel'ant dism'u'e'lant
dism'unt'ad dis'munt'ad
dism'unt dis'munt
dism'unt'ebl dis'munt'ebl
dism'unt'ig dis'munt'ig
dis'munt'it dism'unt'it
dis'neni'iĝ dis'n'en'i'iĝ
dis'nivel dis'ni'vel
dis'nivel'ig dis'ni'vel'ig
disoci'ad di'soci'ad dis'o'ci'ad
disoci'at di'soci'at dis'o'ci'at
disoci di'soci dis'o'ci
disoci'iĝ di'soci'iĝ dis'o'ci'iĝ
disoci'it di'soci'it dis'o'ci'it
dis'odor dis'o'dor di'sod'or
dis'odor'uj dis'o'dor'uj dis'od'or'uj
disom dis'om di'som
disonanc dis'on'anc di'son'anc
dis'ond'ar di'sond'ar
dis'ond di'sond
dis'opini'ant dis'o'pini'ant
dis'opini dis'opi'ni dis'o'pini dis'o'pin'i
dis'opini'iĝ dis'o'pini'iĝ
dis'ord'ig di'sor'dig dis'or'dig
dis'ord'ig'it dis'or'dig'it
dis'paf'ad dis'pa'fad
dis'paf'int dis'pa'fint
dis'paf'it dis'pa'fit
dis'parcel'ig dis'par'cel'ig dis'parc'el'ig
dis'parol dis'pa'rol dis'par'ol di'spar'ol
di'sparti'gant dis'part'ig'ant
di'spart'ig dis'part'ig
dis'part'iĝ di'spart'iĝ
di'sparti'iĝ dis'parti'iĝ di'spart'i'iĝ dis'part'i'iĝ
dis'pec'e'gig dis'pec'eg'ig di'spec'eg'ig
di'spec'et'ig dis'pec'et'ig
di'spec'et'iĝ dis'pec'et'iĝ
dis'pec'ig'ad di'spec'ig'ad
dis'pec'ig'ant di'spec'ig'ant
dis'pec'iĝ'ant di'spec'iĝ'ant
dis'pec'ig'at di'spec'ig'at
di'spec'ig dis'pec'ig
dis'pec'iĝ di'spec'iĝ
di'speci'ĝem dis'pec'iĝ'em di'spec'iĝ'em
dis'pec'ig'int di'spec'ig'int
dis'pec'iĝ'int di'spec'iĝ'int
di'spec'ig'it dis'pec'ig'it
dis'pec'ig'it'ec di'spec'ig'it'ec
di'speci'got di'spec'ig'ot dis'pec'ig'ot
di'spec'it dis'pec'it
dis'pelad dis'pel'ad
dis'pend'ant dis'pen'dant
dis'pend'ig dis'pen'dig
dis'pend'ig'it dis'pen'dig'it
dispensari dis'pens'ari dis'pen'sari dis'pens'ar'i
dispepsi dis'pep'si
dispepsi'eg dis'pep'si'eg
dispers'ad dis'per'sad
dispers'it dis'per'sit
dis'pied dis'pi'ed
dis'pied'um dis'pi'e'dum
di'splen'um dis'plen'um
dis'polus'ig dis'pol'us'ig
dispon'ad dis'po'n'ad
dispon'aĵ dis'po'n'aĵ
dispon'at dis'po'n'at
dispon dis'po'n
dispon'i'gant dispon'ig'ant
dispon'ig'ot dispon'i'got dis'po'ni'got
dispon'it dis'po'nit
dispon'ot dis'po'not
dispon'permes dispon'per'mes dis'po'n'permes
dis'porci dis'por'ci di'spor'ci
dis'porci'ig di'spor'ci'ig
dis'porci'it di'spor'ci'it
dis'port'ad'ant di'sport'ad'ant
dis'port'ad di'sport'ad
di'sport'ant dis'port'ant
di'sport'ant'in dis'port'ant'in dis'port'anti'n
dis'port'at di'sport'at
dis'port di'sport
di'sport'ig dis'port'ig
di'sport'iĝ dis'port'iĝ
dis'port'ist di'sport'ist
di'spor'tit dis'port'it di'sport'it
dispozici'ant dis'pozici'ant
dispozici'ar dis'pozici'ar
dispozici'at dis'pozici'at
dispozici dis'pozici dis'poz'ic'i dis'poz'i'ci
dispozici'it dis'pozici'it dis'poz'ic'i'it
dis'prem'ebl dis'pre'mebl
dis'pren dis'pre'n
dis'prezent dis'prez'ent
dis'proklam dis'pro'klam
disproporci dis'proporci dis'pro'porci dis'pro'por'ci dis'prop'or'ci
disprozi dis'proz'i
disput'ac di'sput'ac dis'put'ac
disput'aĉ dis'pu'taĉ dis'put'aĉ di'sput'aĉ
disput'ad di'sput'ad dis'put'ad
disput'ad'klub di'sput'ad'klub
disput'aĵ di'sput'aĵ dis'put'aĵ
disput'ant dis'put'ant di'sput'ant
disput'at dis'put'at di'sput'at
disput'bru di'sput'bru dis'put'bru
disput di'sput dis'put
disput'ebl di'sput'ebl dis'put'ebl
disput'eg di'sput'eg dis'put'eg
disput'ej di'sput'ej dis'put'ej
disput'em di'sput'em dis'pu'tem dis'put'em
disput'em'ec di'sput'em'ec dis'pu'tem'ec
disput'em'ul di'sput'em'ul dis'pu'tem'ul
disput'end dis'pu'tend di'sput'end dis'put'end
disput'estr di'sput'estr dis'put'estr
disput'et'ad di'sput'et'ad
disput'et di'sput'et dis'put'et
disput'ig dis'pu'tig di'sput'ig dis'put'ig
disput'ind di'sput'ind
disput'int dis'pu'tint di'sput'int
disput'it dis'put'it di'sput'it
disput'kapabl di'sput'kapabl dis'put'kapabl
disput'objekt dis'put'objekt di'sput'objekt
disput'od'on disput'o'don dis'put'od'on di'sput'od'on
disput'op'len disput'o'plen di'sput'op'len dis'put'op'len
disput'op'unkt disput'o'punkt di'sput'op'unkt dis'put'op'unkt
disput'simil di'sput'simil dis'put'simil
disput'ŝtorm dis'put'ŝtorm di'sput'ŝtorm
disput'ul'in di'sput'ul'in dis'pu'tuli'n dis'put'ul'in
disput'vek di'sput'vek dis'put'vek
dis'rabat dis'rab'at
dis'radi dis'rad'i
dis'rajd'ig dis'raj'dig
dis'rakont dis'rak'ont
dis'reklam dis're'klam dis'rek'lam
dis're'ven dis'rev'en
dis'rigard dis'rig'ard
dis'ripet dis'rip'et
dis'rom'pad dis'romp'ad
dis'rom'pig dis'romp'ig
dis'rom'pint dis'romp'int
dis'romp'it dis'rom'pit
dis'rond'ig dis'ro'n'dig
dis'rul'um dis'ru'lum
dis'sekci dis'sekc'i dis'sek'ci
dis'sekc'ist dis'sek'cist
dis'sem'ant dis'se'mant
dis'se'mat dis'sem'at
dis'se'met'ad dis'sem'et'ad
dis'send'ant dis'sen'dant
dis'send'anten dis'sen'dant'en dis'send'ant'en
dis'send'at dis'sen'dat
dis'send'ej dis'sen'dej
dis'send'il dis'sen'dil
dis'send'ol'ist dis'send'o'list
dis'sigel dis'si'gel
dis'ŝi'rad dis'ŝir'ad
dis'ŝi'reg'int dis'ŝir'eg'int
dis'ŝi'reg'it dis'ŝir'eg'it
dis'ŝir'et dis'ŝi'ret
dis'ŝi'rig dis'ŝir'ig
dis'ŝir'it dis'ŝi'rit
dis'sol'vad dis'solv'ad
dis'solv'ant dis'sol'vant
dis'solvat dis'solv'at
dis'solv'de'ven dis'solv'dev'en
dis'sol'vit dis'solv'it
dis'sonor'ig dis'son'or'ig
dis'stern dis'ster'n
dis'ster'nit dis'stern'it
dis'ŝut'ad'ant dis'ŝut'a'dant
dis'ŝu'tet dis'ŝut'et
dis'ŝu'tit dis'ŝut'it
distanc'ad dist'anc'ad di'stanc'ad
distanc di'stanc dist'anc
distanc'em dist'anc'em di'stanc'em
distanc'estr dist'anc'estr dist'an'cestr di'stanc'estr
distanc'et dist'anc'et di'stanc'et di'stan'cet
distanc'hav dist'anc'hav di'stanc'hav
distanc'ig'ant di'stanc'ig'ant
distanc'iĝ'ant di'stanc'iĝ'ant dist'anc'iĝ'ant
distanc'ig dist'anc'ig di'stanc'ig
distanc'iĝ dist'anc'iĝ di'stanc'iĝ
distanc'ig'il di'stanc'ig'il dist'anc'ig'il
distanc'iĝ'int dist'anc'iĝ'int di'stanc'iĝ'int
distanc'ig'it di'stanc'ig'it dist'anc'ig'it
distanc'il di'stanc'il dist'anc'il
distanc'it di'stan'cit dist'anc'it di'stanc'it
distanc'konserv'em di'stanc'konserv'em distanc'kon'serv'em
distanc'labor di'stanc'labor dist'anc'labor
distanc'lern'ad dist'anc'lern'ad di'stanc'lern'ad
distanc'lu'serv di'stanc'lu'serv dist'anc'lu'serv
distanc'mezur di'stanc'mezur dist'anc'mezur
distanc'mezur'il di'stanc'mezur'il
distanc'o'kraĉ'ad distanc'okr'aĉ'ad di'stanc'okr'aĉ'ad dist'anc'okr'aĉ'ad
dis'tavol'iĝ'ant dist'av'ol'iĝ'ant
dis'tavol'iĝ di'stav'ol'iĝ dist'av'ol'iĝ
disten dist'en dis'ten di'sten
di'stern'iĝ'ant dist'er'n'iĝ'ant
dis'tie dist'ie
distik dist'ik dis'tik di'stik
distil'ad dist'il'ad di'stil'ad
distil'aĵ dist'il'aĵ di'stil'aĵ
distil'aĵ'uj dist'il'aĵ'uj di'stil'aĵ'uj
distil'ant dist'il'ant dist'i'lant di'stil'ant
distil'aparat dist'il'aparat dist'i'lapar'at
distil'at dist'il'at di'stil'at
distil'balon dist'il'balon di'stil'balon di'stilb'alo'n
distil di'stil dist'il
distil'ebl di'stil'ebl
distil'ej dist'il'ej di'stil'ej
distil'iĝ di'stil'iĝ
distil'il di'stil'il
distil'int di'stil'int
distil'ist di'stil'ist dist'i'list
di'stilit'aĵ distil'it'aĵ dis'tilit'aĵ dist'i'lit'aĵ
distil'it di'stilit dis'tilit di'stil'it
distil'kolon di'stil'kolon dist'il'kolon
distil'produkt distil'pro'dukt dist'il'produkt
distil'uj dist'il'uj di'stil'uj
disting'ad dist'ing'ad
disting'aĵ dist'ing'aĵ
disting'ant dist'in'gant dis'tin'gant dist'ing'ant
disting'ar dist'ing'ar
disting'aspekt disting'a'spekt dist'ing'aspekt
disting'at dist'ing'at
disting dist'ing
disting'ebl dist'ing'ebl
disting'ebl'ec dist'ing'ebl'ec
disting'ec dist'ing'ec
disting'em dis'tin'gem dist'ing'em dist'in'gem
disting'end dist'ing'end
disting'iĝ'ant dist'ing'iĝ'ant
disting'iĝ dist'ing'iĝ
disting'ig dist'ing'ig dist'in'gig dis'tin'gig
disting'iĝ'em dist'ing'iĝ'em
disting'iĝ'int dist'ing'iĝ'int
disting'iĝ'ont dist'ing'iĝ'ont
disting'il dist'ing'il
disting'ind'aĵ dist'ing'ind'aĵ
disting'ind dist'ing'ind
disting'in'dec disting'ind'ec dist'ing'ind'ec
disting'ist'in dist'ing'ist'in dist'in'gist'in dis'tin'gist'in dist'in'gis'tin
disting'it dist'ing'it
disting'it'ec dist'ing'it'ec
disting'iv dist'ing'iv
disting'kapabl dist'ing'kapabl
disting'o'ebl'ec dis'tin'go'ebl'ec dist'ing'o'ebl'ec
disting'o'kapabl dis'tin'go'kapabl
disting'op'ov disting'o'pov dis'tin'go'pov dist'ing'op'ov
disting'o'premi dis'tin'go'premi disting'op'rem'i disting'o'prem'i dist'ing'op'rem'i
disting'ot dist'ingot dis'tin'got dist'in'got
dis'tir'ad di'stir'ad dist'ir'ad
dis'tir'at dist'ir'at di'stir'at
dis'tir dist'ir di'stir
dis'tir'ig dist'ir'ig
dis'tir'iĝ di'stir'iĝ dist'ir'iĝ
dist'irit di'stir'it dis'tir'it
distom dis'tom dist'om di'stom
dist'ond dis'tond
distord'ad dist'ord'ad dis'tord'ad
distord'aĵ dist'ord'aĵ dis'tord'aĵ
distord'ant dist'or'dant dist'ord'ant dis'tord'ant
distord'at dist'ord'at dis'tord'at di'stor'dat
distord dis'tord dist'ord
distord'iĝ dis'tord'iĝ dist'ord'iĝ
distord'iĝ'int dis'tord'iĝ'int
distord'int dis'tord'int
distord'it'aĵ dist'ord'it'aĵ dis'tord'it'aĵ
distord'it dist'ord'it dis'tord'it
dis'trad dist'rad distr'ad
dis'tranĉ'ad distr'anĉ'ad dist'ranĉ'ad
dis'tranĉ'ant distr'anĉ'ant dist'ranĉ'ant
dist'ranĉ'at distr'anĉ'at dis'tranĉ'at
dist'ranĉ dis'tranĉ distr'anĉ
dis'tranĉ'ebl distr'anĉ'ebl
distr'anĉ'flug'il dist'ranĉ'flug'il dis'tranĉ'flug'il
dis'tranĉ'ig distr'anĉ'ig dist'ranĉ'ig
distr'anĉ'iĝ dist'ranĉ'iĝ dis'tranĉ'iĝ
dis'tranĉ'il dist'ranĉ'il distr'anĉ'il
dist'ranĉ'int distr'anĉ'int dis'tranĉ'int
distr'anĉ'ist dist'ranĉ'ist dis'tranĉ'ist
dis'tranĉ'it'aĵ distr'anĉ'it'aĵ
distr'anĉ'it dist'ranĉ'it dis'tranĉ'it
dis'trat dist'rat distr'at di'strat
distr'ej dist're'j dis'tre'j
dis'trem dist'rem distr'em
di'stret'ant distr'et'ant dis'tret'ant
distr'et dist'ret dis'tret di'stret
di'stret'it dis'tret'it distr'et'it
distribu'ad dist'rib'u'ad distr'i'bu'ad di'stri'bu'ad
distribu'ag'ad dist'rib'u'ag'ad distr'i'bu'ag'ad
distribu'ant distr'i'bu'ant dist'rib'u'ant di'stri'bu'ant
distribu'at di'stri'bu'at distr'i'bu'at dist'rib'u'at
distribuci distribu'ci distr'i'bu'ci dist'rib'u'ci di'stri'bu'ci
distribu dist'rib'u di'stri'bu dis'trib'u distr'i'bu
distribu'ej dist'rib'u'ej di'stri'bu'ej distr'i'bu'ej
distribu'em di'stri'bu'em dist'rib'u'em distr'i'bu'em
distribu'fram dist'rib'uf'ram distr'i'bufr'am
distribu'iĝ distr'i'bu'iĝ dist'rib'u'iĝ di'stri'bu'iĝ
distribu'il di'stri'bu'il distr'i'bu'il dist'rib'u'il
distribu'int distr'i'bu'int di'stri'bu'int dist'rib'u'int
distribu'ism dist'rib'u'ism distr'i'bu'ism di'stri'bu'ism
distribu'ist di'stri'bu'ist dist'rib'u'ist distr'i'bu'ist
distribu'it di'stri'bu'it distr'i'bu'it dist'rib'u'it
distribu'or'et distribu'o'ret distr'i'bu'or'et dist'rib'u'or'et
distribu'ot dist'rib'u'ot di'stri'bu'ot distr'i'bu'ot
distribu'ret distr'i'buret
distribu'sistem dist'rib'us'ist'em distr'i'bus'ist'em
distribu'tabul dis'tribut'a'bul distr'i'but'a'bul
di'strig distr'ig dist'rig
distr'iĝ'em di'stri'ĝem
distrikt'ar di'strikt'ar di'strik'tar distr'ikt'ar
distrikt di'strikt distr'ikt
distrikt'estr di'strikt'estr distr'ikt'estr
distrikt'et di'strik'tet distr'ikt'et di'strikt'et
distrikt'o'gvid'ant distr'ikt'o'gvid'ant di'strikt'o'gvid'ant
distrikt'o'sistem distrikt'os'ist'em distr'ikt'os'ist'em di'strikt'os'ist'em
distrikt'vizit di'strikt'vizit distr'ikt'vizit
dis'tril distr'il
distr'ist dis'trist
dist'rit dis'trit distr'it
distr'it'ec dist'rit'ec
distr'ocel dist'rocel distr'o'cel
dis'tro'drog distr'o'drog
dis'trofi distr'o'fi di'strof'i dist'ro'fi
distr'o'industri dist'ro'industri distr'o'indus'tri distr'o'in'du'stri
distr'o'park dis'trop'ark dist'ro'park distr'op'ark
distr'o'tem dist'rot'em distr'ot'em dis'trot'em
dis'trov'ebl distr'ov'ebl
dis'tru'ig dist'ru'ig distr'u'ig
distr'u'it dist'ru'it dis'tru'it
dis'trumpet'ad distr'um'pet'ad
dis'trumpet'ant distr'um'pet'ant
dis'trumpet'at distr'um'pet'at
dis'trumpet dist'rum'pet dis'trump'et distr'um'pet di'strum'pet
distr'um'petit dis'trumpet'it di'strum'petit
dist'uf di'stuf dis'tuf
di'sturn dis'turn dist'urn
di'sulf'at dis'ul'fat
di'sulfid di'sulf'id dis'ul'fid di'sul'fid
dis'unu'ig di'sun'u'ig
disuri dis'uri di'sur'i
dis'vag'ad di'svag'ad
dis'vag'ant di'svag'ant
dis'vag di'svag
dis'vag'int di'svag'int
dis'vast'iĝ'biologi dis'vast'iĝ'biolog'i
dis'ven'dant dis'vend'ant di'sven'dant
dis'vend'ist dis'ven'dist di'sven'dist
di'sven'kit dis'venk'it
dis'vetur dis've'tur dis'vet'ur
dis'vetur'ig dis've'tur'ig
dis'vi'dig dis'vid'ig
dis'vi'dig'it dis'vid'ig'it
dis'vol'vad dis'volv'ad
dis'volv'ant dis'vol'vant
dis'vol'vend dis'volv'end
dis'vol'vist dis'volv'ist
dis'volv'it dis'vol'vit
dis'volv'o'entrepren dis'volv'o'entre'pren dis'volv'o'ent're'pren
dis'volv'o'model dis'volv'o'mod'el dis'volv'om'od'el
dis'volv'op'lan dis'volv'o'plan
dis'volv'o'strategi dis'volv'o'strateg'i dis'volv'ost'rat'eg'i dis'volv'o'strat'eg'i dis'volv'ostr'at'eg'i
di'terpen di'ter'pen
di'tetra'klorid di'tetra'klor'id
di'tion'at di'tio'n'at
di'tio'nit di'tion'it
ditografi di'tog'rafi
di'triklorid di'tri'klorid di'tri'klor'id
diurn di'urn di'ur'n
diurn'hor di'urn'hor
diurn'mez di'urn'mez
diurn'o'cikl di'urn'o'cikl
diurn'op'art diurn'o'part di'urn'op'art
divan di'van
divan'et di'van'et
diven'ad di'venad di'ven'ad
diven'aĵ di'ven'aĵ
diven'ant di'ven'ant
diven'art di'ven'art
diven'at di'ven'at
diven'babil diven'ba'bil di'ven'babil
diven'bat di'ven'bat
diven di'ven
diven'ebl di'ven'ebl
diven'em di'ven'em
diven'end di'ven'end
diven'ig'aĵ di'ven'ig'aĵ
diven'ig'ant di'ven'ig'ant
diven'ig di'ven'ig
diven'iĝ di'ven'iĝ
diven'ind di'ven'ind
diven'int di'ven'int
diven'ist di'ven'ist
diven'ist'in diven'is'tin di've'nis'tin
diven'it di'ven'it di've'nit
diven'labor diven'la'bor diven'lab'or
diven'lud di'ven'lud
diven'ot'aĵ di'ven'ot'aĵ di've'not'aĵ
diven'ot di've'not di'ven'ot
diven'pov di'ven'pov
diven'pro'vad diven'prov'ad
diven'prov di'ven'prov
diven'verg di'ven'verg
diverĝ'i'ig di'ver'ĝi'ig
divers'aĉ di'vers'aĉ
divers'aĝ di'vers'aĝ di'ver'saĝ
divers'aĝ'ul di'ver'saĝ'ul di'vers'aĝ'ul
divers'aĵ di'vers'aĵ
divers'a'karakter divers'a'karak'ter
di'versal'ok divers'a'lok
divers'alt di'ver'salt di'vers'alt
divers'anim divers'a'nim di'vers'anim
divers'arm'il di'vers'arm'il di'vers'ar'mil
divers'a'spec divers'as'pec di'vers'as'pec
divers'a'speci divers'a'spec'i divers'as'pec'i di'vers'as'pec'i
divers'aspekt divers'as'pekt divers'a'spekt
divers'aŭtor divers'aŭt'or divers'aŭ'tor di'vers'aŭtor
divers'cel di'vers'cel
divers'dens di'vers'dens
divers'de'ven divers'dev'en di'vers'de'ven
divers'dimensi di'vers'dimensi divers'di'mens'i
divers'direkt divers'di'rekt di'vers'direkt
divers di'vers
divers'ec di'vers'ec
divers'eg di'vers'eg di'ver'seg
divers'eklezi di'vers'eklezi divers'ek'lez'i
divers'element divers'ele'ment di'vers'element
divers'epok divers'e'pok di'vers'epok di'ver'sep'ok
divers'esprim di'vers'esprim
divers'etn di'vers'etn di'vers'et'n
divers'eŭrop divers'eŭr'op di'vers'eŭrop
divers'fak di'vers'fak
divers'farb di'vers'farb
divers'fason divers'fa'son di'vers'fason
divers'faz di'vers'faz
divers'figur di'vers'figur divers'fig'ur
divers'flank di'vers'flank
divers'foj di'vers'foj
divers'foli di'vers'foli divers'fol'i
divers'fon di'vers'fon
divers'font di'vers'font
divers'format divers'form'at di'vers'form'at
divers'form di'vers'form
divers'form'ec di'vers'form'ec
divers'form'ig di'vers'form'ig
divers'frekvenc di'vers'frekvenc
divers'gazet di'vers'gazet divers'gaz'et
divers'generaci divers'gene'raci divers'ge'ne'raci divers'gener'ac'i
divers'genr di'vers'genr
divers'ĝenr di'vers'ĝenr
divers'gent'an di'vers'gent'an
divers'gent di'vers'gent
divers'grad di'vers'grad
divers'grand di'vers'grand
divers'gran'dec divers'grand'ec
divers'gust di'vers'gust
divers'histori divers'his'tori divers'hist'or'i
divers'humor divers'hum'or di'vers'humor divers'hu'mor
divers'ideologi divers'ideolog'i divers'ide'ologi di'versi'de'ologi
divers'ig'ad di'vers'ig'ad
di'versi'gant divers'ig'ant divers'i'gant
divers'ig di'vers'ig
divers'iĝ di'vers'iĝ
divers'ig'it di'vers'ig'it
divers'kamp di'vers'kamp
divers'kapabl'ec di'vers'kapabl'ec
divers'karakter divers'karak'ter
divers'kategori di'vers'kategori divers'kat'eg'or'i
divers'kaŭz di'vers'kaŭz
divers'kial di'vers'kial
divers'klas di'vers'klas
divers'kler di'ver'skler di'vers'kler
divers'klimat di'vers'klimat
divers'kolor divers'kol'or di'vers'kolor di'ver'skol'or
divers'kolor'ec divers'kol'or'ec
divers'konfesi di'vers'konfesi divers'konfes'i di'ver'skon'fe'si
divers'konsist di'vers'konsist
divers'kost di'vers'kost
divers'kred di'vers'kred
divers'kred'ul di'vers'kred'ul
divers'kultur divers'kul'tur di'vers'kultur divers'kult'ur
divers'kurb di'vers'kurb
divers'kvalit di'vers'kvalit di'ver'skval'it
divers'kvant di'vers'kvant
divers'land'an di'vers'land'an
divers'land di'vers'land
divers'larĝ di'vers'larĝ
divers'latitud di'vers'latitud
divers'legom di'vers'legom divers'leg'om
divers'libr di'vers'libr
divers'lingv'an di'vers'lingv'an
divers'lingv di'vers'lingv
divers'lingv'ec di'vers'lingv'ec
divers'lingv'ul di'vers'lingv'ul
divers'lok di'vers'lok
divers'long di'vers'long
divers'long'ec di'vers'long'ec
divers'manier divers'mani'er di'vers'manier
divers'materi divers'mat'eri di'vers'materi
divers'medi di'vers'medi divers'med'i
divers'mezur'ec di'vers'mezur'ec
divers'model divers'mod'el di'vers'model
divers'naci'an divers'n'a'cian
divers'naci di'vers'naci divers'n'ac'i
divers'naci'ec di'vers'naci'ec
divers'naci'ul di'vers'naci'ul
divers'natur di'vers'natur divers'n'a'tur
divers'nivel di'vers'nivel divers'ni'vel
divers'nivel'ec di'vers'nivel'ec
divers'nombr divers'n'ombr di'vers'nombr
divers'nom di'vers'nom
divers'okaz di'vers'okaz divers'o'kaz
divers'opini di'vers'opini divers'o'pini divers'opi'ni
divers'origin di'vers'origin divers'or'ig'in di'ver'sor'ig'in
divers'parti di'ver'sparti di'ver'spart'i
divers'pec di'ver'spec di'vers'pec
divers'period di'vers'period
divers'pez di'ver'spez di'vers'pez
divers'popol di'vers'popol divers'po'pol
divers'potenc di'vers'potenc
divers'poz di'vers'poz
divers'pozici di'vers'pozici divers'poz'ic'i
divers'prez di'vers'prez
divers'proced divers'pro'ced di'vers'proced
divers'procent divers'pro'cent di'vers'procent
divers'profesi di'vers'profesi divers'pro'fe'si
divers'publik divers'pub'lik di'vers'publik
divers'rang di'vers'rang
divers'ras di'vers'ras
divers'region divers'regi'on divers'reg'ion di'vers'region
divers'religi divers're'lig'i
divers'revu divers'rev'u di'vers'revu
divers'rilat di'vers'rilat
divers'rimed di'vers'rimed divers'rim'ed
divers'ritm di'vers'ritm
divers'rol di'vers'rol
divers'senc di'vers'senc
divers'signif di'vers'signif
divers'simptom di'vers'simptom
divers'skal di'vers'skal
divers'skol di'vers'skol
divers'spec di'vers'spec
divers'speci divers'spec'i di'vers'speci
divers'stel di'vers'stel
divers'stil di'vers'stil
divers'struktur di'vers'struktur
divers'talent divers'ta'lent
divers'task di'verst'ask di'vers'task
divers'tem di'vers'tem di'verst'em
divers'temp di'vers'temp
divers'tip di'vers'tip di'ver'stip di'verst'ip
divers'ton di'vers'ton di'verst'on
divers'ul di'ver'sul di'vers'ul
divers'urb di'vers'urb
divers'uz di'vers'uz di'ver'suz
divers'valor di'vers'valor divers'val'or
divers'var di'vers'var
divers'vend'aĵ di'vers'vend'aĵ
divers'vest'it di'vers'vest'it
divers'voĉ di'vers'voĉ
divers'voj di'vers'voj
divertikul di'ver'tik'ul di'vert'i'kul di'vert'ik'ul
divertikul'ektomi divertikul'ekto'mi divertikul'ek'tomi di'vert'ik'u'lekt'om'i
divid'ad di'vid'ad
divid'aĵ di'vid'aĵ
divid'ant di'vid'ant di'vi'dant
divid'at di'vid'at di'vi'dat
divid'bar'il di'vid'bar'il
divid di'vid
divid'ebl di'vid'ebl
divid'ebl'ec di'vid'ebl'ec
divid'ej di'vi'dej di'vid'ej di'vide'j
dividend divid'end di'vid'end
divid'et di'vid'et
divid'iĝ'ant di'vid'iĝ'ant
divid'iĝ di'vid'iĝ
divid'ig di'vid'ig di'vi'dig
divid'iĝ'int di'vid'iĝ'int
divid'il di'vid'il di'vi'dil
divid'int di'vid'int
divid'it di'vid'it
divid'it'ec di'vid'it'ec
divid'lini divid'lin'i di'vid'lini
divid'o'lini divid'ol'in'i di'vi'dolin'i di'vi'doli'ni
divid'o'model divid'o'mod'el divid'om'od'el di'vid'om'od'el di'vi'dom'od'el
divid'o'part divid'op'art di'vi'dop'art
divid'o'plan divid'op'lan di'vi'dop'lan di'vid'op'lan
divid'ot'aĵ di'vid'ot'aĵ di'vi'dot'aĵ
divid'ot di'vid'ot di'vi'dot
divid'stri di'vid'stri
divid'temp di'vid'temp
divid'unu di'vid'unu di'vi'dun'u
divizi di'vizi di'viz'i
divizi'estr di'vizi'estr
divizor di'viz'or
divorc'it di'vor'cit
divorc'procent divorc'pro'cent
dizel'generator dizel'gener'ator dizel'gener'at'or
dizel'motor dizel'mot'or
dizel'ole di'ze'lol'e
dizel'trajn dizel'tra'j'n
dizel'trakci dizel'trak'ci
dizel'uj di'ze'lu'j
docent'ar do'cent'ar
docent do'cent
docent'in do'centi'n do'cent'in
docetism do'cet'ism
dodekaedr do'deka'edr
dodekafon do'deka'fon do'de'kaf'on do'dek'a'fon
dodekafoni dodekafon'i do'deka'foni do'dek'afoni
dodoic do'do'ic
dodoma do'dom'a
dog'am do'gam
dogan'afer dog'ana'fer dogan'a'fer
dogan'agent'ej dog'ana'gent'ej dogan'a'gent'ej
dogan'aĵ dog'an'aĵ
dogan'aŭtoritat dogan'aŭtor'it'at dog'a'naŭt'or'it'at
dogan'bar dog'an'bar
dogan'barier dogan'bari'er
dogan'boat dog'an'boat
dogan'deklar dogan'dek'lar dogan'de'klar dog'and'ek'lar
dogan dog'an dog'a'n
dogan'dokument dogan'dok'u'ment
dogan'dom dog'an'dom dog'and'om
dogan'ej dog'an'ej
dogan'estr dog'an'estr
dogan'favor dog'an'favor dogan'fa'vor dogan'fav'or
dogan'formal'aĵ dogan'form'al'aĵ dogan'for'mal'aĵ
dogan'ig dog'an'ig
dogan'impost dog'anim'post
dogan'ist dog'an'ist
dogan'komisar dogan'komi'sar dog'an'komisar dogan'kom'is'ar
dogan'kontrol dogan'kon'trol dogan'kont'rol dogan'kontr'ol
dogan'liber dog'an'liber dogan'li'ber
dogan'lim dog'an'lim
dogan'mur dog'an'mur
dogan'ofic'ej dog'an'ofic'ej dogan'o'fic'ej
dogan'ofic'ist dogan'o'fi'cist
dogan'pag dog'an'pag
dogan'sistem dog'ans'ist'em
dogan'uni dog'an'uni dog'a'nun'i
dogan'unu'iĝ dog'an'unu'iĝ dog'a'nun'u'iĝ
dogan'zon dog'an'zon
doger dog'er do'ger
dog'mar dogm'ar
dog'mem dogm'em
dogm'om'aĉ dogm'o'maĉ
dog'mul dogm'ul
dojen do'jen do'j'en do'je'n
dojn do'j'n
dok'ej do'ke'j
do'kist dok'ist
dok'labor'ist dok'la'bor'ist do'klab'or'ist dok'lab'or'ist
doktor'aĉ dokt'or'aĉ
doktor'ad dokt'or'ad
doktor'ant dokt'or'ant
doktor dok'tor dokt'or
doktor'ec dokt'or'ec
doktor'et dokt'or'et
doktor'iĝ'ant dokt'or'iĝ'ant
doktor'ig dokt'or'ig
doktor'iĝ dokt'or'iĝ
doktor'iĝ'int dokt'or'iĝ'int
doktor'ig'it dokt'o'rig'it dokt'or'ig'it
doktor'iĝ'ont dokt'or'iĝ'ont
doktor'iĝ'verk dokt'or'iĝ'verk
dok'torin doktor'in dok'tori'n dokt'or'in
doktor'kandidat'in doktor'kandi'dat'in doktor'kandid'at'in
doktrin'aĉ dokt'rin'aĉ dok'tri'n'aĉ
doktrin'ar dokt'rin'ar dok'tri'n'ar
doktrin dokt'rin dok'tri'n
doktrin'er dokt'rin'er dok'tri'ner
doktrin'ig'at dokt'rin'ig'at
doktrin'ig dokt'rin'ig
doktrin'ism dokt'rin'ism
doktrin'ist dokt'rin'ist
dok'tul dokt'ul
dokument'ad dok'u'ment'ad dok'um'ent'ad
dokument'aĵ dok'um'ent'aĵ dok'u'ment'aĵ
dokument'ant dok'u'ment'ant
dokument'ar do'kumen'tar dok'um'ent'ar dok'ume'n'tar dok'u'ment'ar
dokument'at dok'u'ment'at
dokument dok'u'ment dok'um'ent
dokument'ebl dok'u'ment'ebl
dokument'ej do'kumen'te'j dok'u'ment'ej dok'um'ent'ej dok'ume'n'te'j
dokument'film dok'u'ment'film
dokument'form dok'u'ment'form
dokument'iĝ dok'um'ent'iĝ dok'u'ment'iĝ
dokument'ig do'kumen'tig dok'um'ent'ig dok'u'ment'ig dok'ume'n'tig
dokument'ist'in do'kumen'tis'tin dok'ume'n'tis'tin dok'u'ment'ist'in dok'um'ent'ist'in
dokument'it do'kumen'tit dok'ume'n'tit dok'um'ent'it dok'u'ment'it
dokument'kontrol dokument'kont'rol dokument'kontr'ol
dokument'pren'int do'kumen'tpr'en'int dok'u'ment'pren'int
dokument'raport dok'u'ment'raport do'kumen'tra'port dok'ume'n'tra'port
dokument'rul'aĵ do'kumen'trul'aĵ dok'u'ment'rul'aĵ dok'ume'n'trul'aĵ
dokument'uj do'kumen'tuj dok'ume'n'tuj dok'um'ent'uj dok'u'ment'uj
dolar'aŭreol dolar'aŭr'eol
dolar'bilet dolar'bil'et dol'arb'il'et
dolar dol'ar do'lar
dolar'ig dol'ar'ig do'lar'ig
dolar'kredit dolar'kred'it
dolar'kvar do'lar'kvar dol'ark'var
dolar'o'land dolar'ol'and dol'ar'ol'and
dolar'pag dol'ar'pag do'lar'pag
dolar'uj dol'ar'uj do'lar'uj
dolĉ'acid dolĉ'a'cid dolĉ'ac'id
dolĉ'agrabl dolĉ'ag'rabl
dolĉ'a'haŭt dolĉ'ah'aŭt
dolĉ'a'humor dolĉ'a'hum'or dolĉ'ah'u'mor dolĉ'ah'um'or
dolĉ'a'ĵet dolĉ'aĵ'et
dolĉ'aĵ'vend'ej dolĉ'aĵ'vende'j
dolĉ'akv'ej dol'ĉak've'j
dolĉ'a'lum dolĉ'al'um
dolĉamar dolĉ'amar dol'ĉam'ar dolĉ'a'mar
dolĉ'a'miel dol'ĉam'iel dolĉ'am'iel dolĉ'ami'el
dolĉ'anim dolĉ'a'nim
dolĉ'arom dolĉ'a'rom dol'ĉar'om
dolĉ'aspekt dolĉ'a'spekt dolĉ'as'pekt
dolĉ'ato'n dol'ĉat'on dolĉ'a'ton
dolĉ'a'vizaĝ dolĉ'aviz'aĝ
dolĉ'av'ort dolĉ'a'vort
dolĉ'brun dolĉ'bru'n
dolĉ'e'akr dol'ĉe'akr
dolĉ'e'son dol'ĉes'on
dolĉ'i'gant dolĉ'ig'ant
dolĉ'odor dolĉ'o'dor
dolĉ'parol dolĉ'pa'rol dolĉ'par'ol
dol'ĉu'lin dolĉ'u'lin dolĉ'ul'in
dolĉ'vizaĝ dolĉ'viz'aĝ
doli do'li dol'i
doliĥot doli'ĥot dol'i'ĥot do'li'ĥot
dolikocefal doli'ko'cefal dol'ik'o'cefal
dolikot doli'kot dol'ik'ot do'lik'ot
dolin doli'n do'lin dol'in
dolman dol'man
dolomit dol'om'it dol'o'mit do'lom'it
dolor'abism dol'o'rab'ism
dolor'ad dol'or'ad dol'o'rad
dolor'aĵ dol'or'aĵ
dolor'anhel dol'or'anhel dolor'an'hel dol'o'ran'hel
do'lorant dolor'ant dol'or'ant
dolor'at dol'o'rat dol'or'at
dolor'brul dol'or'brul
dolor dol'or
dolor'eg'at dol'o'reg'at
dolor'eg dol'o'reg
dolor'ego'plen dolor'eg'op'len dolor'eg'o'plen dol'ore'go'plen
dolor'em dol'or'em dol'o'rem
dolor'et dol'or'et dol'o'ret
dolor'far dol'orf'ar
dolor'febr dol'or'febr
dolor'ĝem dol'or'ĝem
dolor'grimac dol'or'grimac dolor'gri'mac
dolor'hav dol'or'hav
dolor'ig'ant dol'or'ig'ant
dolor'iĝ'ant dol'or'iĝ'ant
dolor'ig'at dol'or'ig'at
dolor'iĝ dol'or'iĝ
dolor'ig dol'o'rig dol'or'ig
dolor'ig'il dol'or'ig'il
dolor'ig'it dol'o'rig'it dol'or'ig'it
dolor'int dol'or'int
dolor'juk'et dolor'ju'ket dol'or'juk'et
dolor'katen dol'ork'aten dolor'kat'en
dolor'kor dol'ork'or dol'or'kor
dol'ork'riad dolor'kri'ad
dolor'kviet'ig dolor'kvi'et'ig dol'ork'vi'et'ig
dolor'lac dol'orl'ac
dolor'lanc dol'orl'anc
dolor'lit dol'orl'it
dolor'mien dol'or'mien dolor'mi'en
dolor'nebul dol'or'nebul dolor'n'ebul do'lorn'ebul
dolor'ond do'lo'rond dol'or'ond dol'o'rond
dolor'o'plen dolor'op'len dol'or'op'len do'lo'ro'plen
dolor'origin dol'or'origin dolor'or'ig'in dolor'o'rig'in
dolor'oz dol'or'oz dol'o'roz do'lo'roz
dolor'pik dol'or'pik
dolor'pilol dolor'pi'lol dolor'pil'ol dol'or'pilol
dolor'plen dol'or'plen
dolor'prem dol'or'prem
dolor'punkt dol'or'punkt
dolor'romp'it dolor'rom'pit dol'or'romp'it
dolor'sent dol'or'sent
dolor'ŝi'rit dolor'ŝir'it dol'or'ŝir'it
dolor'son dol'or'son
dolor'spasm dol'or'spasm
dolor'spur dol'or'spur
dolor'streĉ'it dol'or'streĉ'it
dolor'ŝvit dol'or'ŝvit
dolor'tord'iĝ dol'ort'ord'iĝ
dolor'tord'it dol'ort'ord'it
dolor'tunik dol'ort'unik
do'maĉ'ar dom'a'ĉar dom'aĉ'ar
do'maĉ dom'aĉ
dom'aĉet do'maĉet do'maĉ'et dom'aĉ'et
dom'administr'ant dom'ad'ministr'ant
domaĝ'ant dom'aĝ'ant
domaĝ'at dom'aĝ'at
domaĝ dom'aĝ
domaĝ'eg dom'aĝ'eg
domaĝ'end dom'aĝ'end
domaĝ'ig dom'aĝ'ig
domaĝ'pag dom'aĝ'pag
dom'a'ĵar dom'aĵ'ar
dom'a'leg dom'al'eg
dom'amik dom'am'ik do'mam'ik
do'man dom'an
dom'angul dom'an'gul do'mang'ul
domani do'mani do'man'i dom'an'i
domani'n dom'an'in do'mani'n
dom'anser dom'ans'er dom'an'ser do'mans'er
dom'aparat do'map'ar'at
dom'arane do'mar'an'e dom'ar'an'e
dom'ar do'mar
do'mar'eg dom'ar'eg
do'mar'et dom'ar'et
dom'aŭkci dom'aŭk'ci
dom'best'ar dom'be'star
dom'boat dom'bo'at
dom'cifer dom'ci'fer
dom'detru dom'de'tru
dom'eduk'it dom'ed'u'kit dom'e'duk'it
dom'ej dom'e'j
dom'eki'pad dom'ekip'ad do'mek'ip'ad
do'mel'pel dom'el'pel
do'mem dom'em
do'mem'ul dom'em'ul
domen'bri'ket domen'brik'et
domen dom'en
domen'ir'ad dom'en'ir'ad dom'e'n'ir'ad
domen'ir'ant dom'en'ir'ant dom'e'n'ir'ant
domen'ir dom'en'ir dom'e'n'ir
domen'ir'ej dom'en'ir'ej dom'e'n'ir'ej
domen'ir'ŝtup'ar dom'en'ir'ŝtup'ar dom'e'n'ir'ŝtup'ar
domen'kub'et dom'en'kub'et
domen'kvadr'et dom'en'kvadr'et
domen'o'ŝton dom'en'o'ŝton
domen'pec dom'en'pec
dom'estr'in dom'e'stri'n
dom'etaĝ dom'et'aĝ
do'met'an do'meta'n dom'et'an
do'met dom'et
dom'et'pord do'met'pord
dom'et'simil do'met'simil
dom'fasad dom'fa'sad
dom'fin dom'fi'n
dom'front dom'fr'ont
dom'fundament dom'fund'ament dom'fund'a'ment
dom'gem'astr dom'ge'mastr
dom'ha'vant dom'hav'ant
dom'help'ist dom'hel'pist
dom'help'ist'in dom'hel'pist'in
domician do'mi'cian dom'i'cian dom'ic'ia'n dom'ic'i'an dom'i'ci'an
domicil dom'ic'il
domicil'ig dom'ic'i'lig
dom'impost do'mim'post
domin'ad dom'in'ad do'min'ad
domin'ant dom'in'ant do'min'ant
domin'ant'ec do'min'ant'ec dom'in'ant'ec
domin'at dom'in'at do'min'at
domin do'min dom'in
domin'ec dom'in'ec do'min'ec
domin'em do'min'em
dominik'an domin'ik'an do'mini'kan domin'i'kan do'min'ik'an dom'in'ik'an
domin'it do'min'it dom'in'it
dom'intendant domin'tend'ant dom'int'en'dant dom'int'end'ant
dom'intendant'in dom'int'end'anti'n
dom'intern'aĵ domin'tern'aĵ dom'int'er'n'aĵ
dom'intern domin'tern dom'inter'n dom'int'er'n
dom'ist'in do'mis'tin dom'is'tin
dom'komerc'ist dom'kom'er'cist
dom'komitat dom'kom'it'at
dom'kompleks dom'kom'pleks
dom'kurac'ist dom'kur'a'cist
dom'labor dom'lab'or dom'la'bor
dom'labor'ist'in dom'la'bor'ist'in
dom'loĝ'ant'ar dom'loĝ'an'tar
dom'lu'i'gant dom'lu'ig'ant
dom'mast'rad dom'mastr'ad
dom'mast'rin dom'mastr'in
dom'material dom'materi'al
dom'merkat dom'mer'kat
dom'mote dom'mot'e
dom'numer dom'num'er dom'nu'mer
dom'objekt dom'ob'j'ekt
dom'ofic'ej dom'o'fic'ej
dom'o'fin dom'o'fi'n
dom'o'grand dom'ogr'and
dom'okup'ad dom'o'kup'ad do'mok'u'pad
dom'okup'ant dom'o'kup'ant
dom'om'astr dom'o'mastr
dom'om'astr'in dom'o'mast'rin dom'o'mastr'in
dom'o'merkat dom'omer'kat
dom'o'model dom'o'mod'el dom'om'od'el
dom'om'ur dom'o'mur
dom'op'om dom'o'pom
dom'o'ruin do'moru'in dom'or'u'in do'mor'u'in
dom'papag dom'pap'ag dom'pa'pag
dom'pas'ej dom'pase'j
dom'paser dom'pa'ser dom'pas'er
dom'peron dom'per'on
dom'popol dom'po'pol dom'pop'ol
dom'posed'ant dom'po'se'dant
dom'posed'ant'in dom'posed'anti'n
dom'posed dom'po'sed
dom'predik'ar dom'pred'ikar
dom'pu'rig dom'pur'ig
dom'pur'i'gist'in dom'pur'ig'ist'in
dom'rigard dom'rig'ard
dom'rom'pil dom'romp'il
dom'ruin dom'ru'in
dom'san'ig'ist dom'san'i'gist
dom'ser'vad dom'serv'ad
dom'serv'ant dom'ser'vant
dom'serv'ant'in dom'serv'anti'n
dom'serv'ist dom'ser'vist
dom'serv'ist'in dom'ser'vist'in
dom'sinjor dom'sin'jor
dom'spirit dom'spir'it
dom'surfac dom'sur'fac dom'surf'ac
dom'tegment dom'teg'ment
dom'telefon dom'tele'fon
do'mul dom'ul
dom'u'lin do'mul'in dom'ul'in
dom'uz do'muz
dom'valor dom'val'or
dom'vende'mul dom'vend'em'ul
dom'vend'ist dom'ven'dist
dom'vetur'il dom've'tur'il
donac'ad don'ac'ad do'n'ac'ad
donac'aĵ don'ac'aĵ do'n'ac'aĵ
donac'akcept don'ac'akcept
donac'akir'it don'ac'akir'it
donac'akt don'ac'akt do'n'ac'akt
donac'a'mant donac'am'ant
donac'ant don'ac'ant
donac'ar don'a'car don'ac'ar
donac'at don'ac'at
donac'best don'ac'best
donac'cel don'ac'cel do'n'ac'cel
donac don'ac do'n'ac
donac'don don'ac'don do'n'ac'don
donac'em don'ac'em
donac'em'ul don'ace'mul
donac'end don'a'cend
donac'et don'acet don'a'cet
donaci do'naci donac'i don'a'ci don'ac'i
donac'iĝ don'ac'iĝ
donac'it don'a'cit don'ac'it
donac'kart don'ac'kart
donac'kontrakt donac'kontr'akt donac'kon'trakt
donac'kupon donac'kup'on don'ac'kupon
donac'list don'ac'list
donac'ob'azar donac'o'bazar donac'o'baz'ar
donac'o'dokument donac'od'ok'u'ment
donac'ofer don'ac'ofer donac'o'fer
donac'ont don'ac'ont do'n'ac'ont
donac'o'plac donac'op'lac don'ac'op'lac
donac'o'promes donac'op'ro'mes donac'o'pro'mes
donac'o'skatol donac'o'skat'ol donac'os'kat'ol
donac'o'ŝrank don'ac'o'ŝrank
donac'ot don'ac'ot do'n'ac'ot
donac'o'vende'j donac'ov'end'ej donac'o'vend'ej donac'ov'en'dej
donac'pak'aĵ don'ac'pak'aĵ
donac'plan don'ac'plan
donac'plen don'ac'plen
donac'plet don'ac'plet
donac'varb don'ac'varb
don'ad do'n'ad
don'aĵ do'n'aĵ
donald don'ald do'n'ald
don'at do'n'at
don'atest don'at'est don'a'test
don do'n
donec don'ec
don'it'aĵ'ar do'nit'aĵ'ar
do'nit'aĵ don'it'aĵ
don'it do'nit
don'it'ec do'nit'ec
donjuan don'juan don'ju'an do'nj'u'an
donjuan'ism don'juan'ism
don'kontrakt don'kontr'akt don'kon'trakt
don'ofer don'o'fer do'no'fer
do'non're'kaŝ don'on're'kaŝ
don'ot do'not
dop'ad do'pad
dop'amin dop'a'min dop'ami'n
dop'il do'pil
do'rad dor'ad
dori'an dor'ia'n dor'i'an
dorid do'rid dor'id
dorik dor'ik
doris dor'is
dorlot'ad dor'lot'ad
dorlot'aĵ dor'lot'aĵ
dorlot'aĵ'et dor'lot'aĵ'et
dorlot'ant dor'lot'ant
dorlot'at dor'lot'at
dorlot'best dor'lot'best
dorlot'best'vend'ej dorlot'best'vende'j
dorlot'bezon dor'lot'bezon
dorlot'bird dor'lot'bird
dorlot dor'lot
dorlot'ec dor'lot'ec
dorlot'eg'it dor'lo'teg'it dor'lot'eg'it
dorlot'em dor'lot'em dor'lo'tem
dorlot'hund dor'lot'hund
dorlot'hund'et dor'lot'hund'et
dorlot'ig'ad dor'lot'ig'ad
dorlot'iĝ'ad dor'lot'iĝ'ad
dorlot'iĝ'ant dor'lot'iĝ'ant
dorlot'iĝ dor'lot'iĝ
dorlot'ig dor'lot'ig dor'lo'tig
dorlot'it dor'lot'it
dorlot'it'ec dor'lot'it'ec
dorlot'veter dor'lot'veter
dor'maĉ dorm'aĉ
dorm'a'dig dorm'ad'ig
dor'mant'ar dorm'ant'ar
dorm'ant dor'mant
dorm'anti'n dor'mant'in dorm'ant'in
dorm'bezon dorm'be'zon
dorm'ĉambr'et dorm'ĉam'bret
dorm'detru dorm'de'tru
dor'mebl dorm'ebl
dorm'ebri dorm'ebr'i dorm'e'bri
dor'mem dorm'em
dor'mem'ec dorm'em'ec
dor'mem'et dorm'em'et
dor'mem'ig dorm'em'ig
dorm'em'iĝ dor'mem'iĝ
dorm'em'okul dor'mem'okul dorm'e'mok'ul
dor'mem'ul dorm'em'ul
dorm'e'mul'in dorm'em'ul'in dor'mem'ul'in
dorm'et'ad dor'met'ad
dor'met'ant dorm'et'ant
dor'met dorm'et
dorm'et'em dor'met'em
dorm'et'iĝ'ant dor'met'iĝ'ant
dorm'et'ig dor'met'ig
dor'met'iĝ dorm'et'iĝ
dorm'graved dorm'grav'ed
dorm'ig'ant dorm'i'gant
dorm'i'gem dor'mi'gem dorm'ig'em
dor'mil dorm'il
dor'mir'ant dorm'ir'ant
dorm'kapt'it dorm'kap'tit
dorm'kupe dorm'kup'e
dorm'lu'lat dorm'lul'at
dorm'manier dorm'mani'er
dorm'mien dorm'mi'en
dorm'obe'zon dorm'obez'on dorm'o'bezon
dorm'o'ĉambr'et dorm'o'ĉam'bret
dorm'od'om dorm'o'dom dor'mod'om
dorm'o'kamarad dorm'ok'amar'ad dor'moka'mar'ad
dorm'o'kamer dor'moka'mer
dorm'o'kamizol dorm'ok'am'izol
dorm'o'kovr'il dor'mok'ovr'il dorm'ok'ovr'il
dorm'okul dorm'o'kul dor'mok'ul
dorm'o'land dorm'ol'and
dor'molok dor'mol'ok dorm'o'lok dorm'ol'ok
dorm'ol'ul'at dorm'o'lul'at dor'mol'ul'at
dorm'o'lul'it dor'mol'ul'it dorm'ol'ul'it dorm'ol'u'lit
dorm'o'mal'ebl'ig dorm'om'al'ebl'ig
dorm'o'mal'ord dorm'om'a'lord
dorm'o'mal'san dorm'om'al'san
dorm'om'us dorm'o'mus
dorm'o'muzik dorm'o'muz'ik dorm'om'uz'ik
dorm'ont dor'mont
dorm'o'period'et dorm'oper'i'od'et
dorm'o'pilol dorm'opi'lol
dorm'o'plen dorm'op'len
dorm'op'ret dorm'o'pret
dorm'o'problem dorm'op'rob'lem
dorm'o'rob dorm'or'ob dor'mor'ob
dorm'o'sag'et dorm'os'a'get dorm'os'ag'et
dorm'osak dorm'o'sak
dorm'o'salon dorm'o'sal'on dorm'os'alo'n
dorm'o'signal dorm'o'sign'al dorm'os'ig'n'al
dorm'ot'end dorm'o'tend
dorm'o'vest dor'mov'est dorm'ov'est
dorm'parol dorm'pa'rol dorm'par'ol
dorm'poci dorm'po'ci
dorm'profit dorm'pro'fit
dorm'promen'ant'in dorm'promen'anti'n
dorm'ripoz dorm'rip'oz
dorm'salon dorm'sal'on
dorm'signal dorm'sign'al
dorm'tabul dorm'ta'bul
dor'mul dorm'ul
dorm'vagon dorm'vag'on
dorm'vetur'ad dorm've'tur'ad
dorm'vetur'il dorm've'tur'il
dorn'aĵ'ar dor'n'aĵ'ar
dorn'aĵ dor'n'aĵ
dorn'a'kamp dor'n'a'kamp
dorn'a'rand dorn'ar'and
dorn'arb dor'n'arb
dorn'arbed dorn'arb'ed dorn'ar'bed
dorn'arb'et dorn'ar'bet
dorn'arbust dorn'ar'bust
dorn dor'n
dor'neg dorn'eg
dorn'ej dor'ne'j
dor'net dorn'et
dorn'fiŝ dor'n'fiŝ
dorn'hav dor'n'hav
dorn'heĝ dor'n'heĝ
dorn'it dor'nit
dorn'kov'rit dorn'kovr'it dor'n'kovr'it
dorn'kresk'aĵ dor'n'kresk'aĵ
dorn'kron dor'n'kron
dorn'kron'it dor'n'kron'it
dorn'ob'aril dorn'o'bar'il
dor'no'form dorn'o'form
dorn'o'hav dor'no'hav
dorn'o'kal dor'nok'al dorn'ok'al
dorn'o'kov'rit dor'nok'ovr'it dorn'o'kovr'it dorn'ok'ovr'it
dorn'o'kron dorn'okr'on dor'nok'ro'n
dorn'ol'anc dor'no'lanc dorn'o'lanc
dor'no'pik dorn'o'pik
dorn'op'len dorn'o'plen dor'no'plen
dorn'o'simil dor'no'simil dorn'os'i'mil
dorn'o'ŝir'mit dor'no'ŝirm'it dorn'o'ŝirm'it
dorn'plen dor'n'plen
dorn'pom dor'n'pom
dorn'pom'uj dor'n'pom'uj
dorn'roz dor'n'roz
dorn'roz'oval dorn'roz'o'val dor'n'roz'oval
dorn'sistem dor'n'sistem
dorn'uj dor'nu'j
dor'nul dorn'ul
dor'num dorn'um
dor'num'it dorn'um'it dorn'u'mit
dor'sal dors'al
dor'salt'er dors'al'ter
dors'antaŭ dor'san'taŭ dors'ant'aŭ
dors'atak dors'a'tak
dors'ĉeval dors'ĉe'val
dors'direkt dors'dir'ekt dors'di'rekt
dors'dolor dors'dol'or
dor'sen'fal dors'en'fal dors'e'n'fal
dor'sen'ir dors'en'ir dors'e'n'ir
dors'en'paŝ dor'sen'paŝ dors'e'n'paŝ
dors'en'pugn dors'en'pug'n dors'e'n'pugn dor'sen'pug'n
dors'frap'ad dors'fr'a'pad
dors'harar dors'har'ar
dors'lini dors'lin'i
dors'naĝ dors'n'aĝ
dors'o'fel dor'sof'el
dor'sof'rap'et dors'o'frap'et
dors'ok'lin dor'sokl'in dors'o'klin
dor'sok'urb dors'o'kurb dors'ok'urb
dors'o'muskol dors'om'us'kol dors'om'u'skol dor'som'us'kol dors'o'musk'ol
dors'op'aĝ dors'o'paĝ
dors'op'art dors'o'part
dors'o'plum dors'op'lum
dors'op'ort'ist dors'o'port'ist
dors'osak dors'o'sak
dors'osak'it dors'os'a'kit dors'o'sak'it
dors'osak'ul dors'os'a'kul dors'o'sak'ul
dors'o'sitel dors'os'i'tel dors'o'sit'el dors'os'it'el
dors'ost'ar dors'o'star
dors'part dor'spart
dors'romp'it dors'rom'pit
dor'sturn dors'turn dors'tur'n
dor'sturn'it dors'turn'it
dor'sul dors'ul
dors'vetur dors'vet'ur dors've'tur
dosier do'si'er
dosier'ej do'si'er'ej
dosier'form do'si'er'form
dosier'kon do'si'er'kon
dosier'nom do'si'er'nom
dosier'o'form do'si'er'o'form
dosier'servil dosier'ser'vil dosier'serv'il
dosier'spec do'si'er'spec
dosier'sufiks dosier'su'fiks
dosier'uj do'si'er'uj
dosier'um do'si'e'rum do'si'er'um
dot'aĵ'u'lin dot'aĵ'ul'in
do'tig'it dot'ig'it
dot'int do'tint
do'tit'aĵ dot'it'aĵ
dot'it do'tit
dot'o'don dot'od'on
dot've'star dot'vest'ar
dover do'ver
doz'ologi doz'olog'i doz'o'log'i do'zo'log'i
dracen'ha'kist dracen'hak'ist
dragoman drag'oman drag'om'an drag'o'man
dragon drag'on
drakm'ont'ar drak'mon'tar drak'mont'ar
drak'mort'ig'ant drakm'ort'ig'ant
drak'nest drak'n'est
drakocefal drak'o'cefal
drak'od'anc drak'o'danc
drak'o'famili drak'o'fa'mili
drak'ol'ik drak'o'lik
drakon drak'on
drak'o'simil drak'os'i'mil
drak'serpent drak'serp'ent drak'ser'pent
drakunkol'artemizi drakunkol'art'em'iz'i
drakunkol drak'u'n'kol
dramaturg dram'a'turg
dramaturgi dramaturg'i dram'a'turg'i
dram'aŭtor dram'aŭt'or dram'aŭ'tor
dram'efik dram'e'fik
dram'ig'ant dram'i'gant
dram'op'len dram'o'plen
dram'os'eri dram'o'seri
dram'poezi dram'poez'i
dram'premi dram'prem'i
dram'verk'ad dram'ver'kad
dram'ver'kant dram'verk'ant
dram'ver'kist dram'verk'ist
drap'am'ant drap'a'mant
drap'fabrik drap'fa'brik
drapir'ad drap'ir'ad
drapir'aĵ'ar drap'ir'aĵ'ar
drapir'aĵ drap'ir'aĵ
drapir'ant drap'ir'ant
drapir drap'ir
drapir'iĝ drap'ir'iĝ
drapir'it drap'irit
drap'kitel drap'kit'el
drap'mantel drap'man'tel drap'mant'el
drap'o'kitel drap'ok'it'el drap'o'kit'el
drap'o'vest'aĵ drap'ov'est'aĵ
drap'vende'j drap'ven'dej drap'vend'ej
draŝ'an'tar draŝ'ant'ar
draŝ'apertur draŝ'apert'ur draŝ'aper'tur draŝ'a'per'tur
draŝ'ej draŝ'e'j
draŝ'maŝin draŝ'maŝ'in
drat'emajl drat'em'ajl
drat'faden drat'fad'en
drat'fik'sit drat'fiks'it
drat'konduk'il drat'kon'duk'il
drat'sekur'ig'it drat'se'kur'ig'it drat'sek'u'rig'it
dravid drav'id
drelik'teks'il drelik'te'ksil
dren'il'ar dren'i'lar
dren'kanal'et dren'kan'al'et
dresden'an dres'de'nan
dresden dres'de'n
dres'is'tin dres'ist'in
dres'vetur dres've'tur dres'vet'ur
drink'a'dant drink'ad'ant
drink'akompan'ant drink'a'kompan'ant
drink'am'ant drink'a'mant
drink'barel drink'bar'el
drink'bufed drink'buf'ed
drink'butik drink'but'ik
drink'eg'ul drink'e'gul
drink'ej'fetor drink'ej'fet'or
drink'em'ul'aĉ drink'e'mul'aĉ
drink'festen drink'fe'sten drink'fest'en
drink'hero drink'her'o
drink'korn drink'kor'n
drink'o'detru'it drink'od'et'ru'it drink'od'e'tru'it
drink'odor drink'o'dor
drink'ok'ant drink'o'kant
drink'o'rond drink'or'ond
drink'ost'at drink'o'stat
drink'porci drink'por'ci
drink'regal drink're'gal
drink'tabul drink'ta'bul
drink'ven'dej drink'vende'j drink'vend'ej
driv'angul driv'an'gul
driv'i'gant driv'ig'ant
driv'lign driv'lig'n
driv'tabul driv'ta'bul
drog'brigad drog'brig'ad
drog'de'pen'dant drog'de'pend'ant
drog'em'ul drog'e'mul
drog'kartel drog'kart'el drog'kar'tel
drog'komerc drog'kom'erc
drog'komerc'ist drog'kom'er'cist
drog'konsum'ant drog'kon'sum'ant
drog'kontrol drog'kont'rol drog'kon'trol drog'kontr'ol
drog'merkat drog'mer'kat
drog'negoc'ist drog'neg'o'cist
drog'o'de'pend'ul drog'od'e'pend'ul
drog'o'komerc drog'ok'om'erc drog'o'kom'erc
drog'o'konsum drog'ok'on'sum drog'o'kon'sum
drog'o'mal'permes drog'om'al'permes drog'om'alp'er'mes
drog'o'skandal drog'os'kand'al drog'o'skand'al
drog'o'trafik'ant drog'ot'rafi'kant
drog'sekci drog'sek'ci drog'sekc'i
drog'stimul'il drog'stim'ul'il
drog'tribunal drog'tribun'al drog'trib'u'n'al
drog'u'mit drog'um'it
drog'ven'dej drog'vende'j drog'vend'ej
drog'vend'ist drog'ven'dist
drol'aspekt drol'as'pekt drol'a'spekt
dromaj drom'aj
dromedar drom'ed'ar
dromice drom'ic'e
dromi drom'i
dron'akcident dron'akci'dent
dron'ig'ant dron'i'gant
dron'int'in dron'in'tin
droŝk'o'staci droŝk'ost'ac'i
drum'aparat'ar drum'a'para'tar
du'a'balot du'a'ba'lot du'a'bal'ot
du'a'bulten du'a'bul'ten
du'a'etaĝ du'a'et'aĝ
du'a'generaci du'a'gene'raci du'a'gener'ac'i du'ag'en'e'raci du'ag'e'ne'raci
du'ag'rad du'agr'ad du'a'grad
du'a'jar du'aj'ar
du'a'jar'ul du'aj'ar'ul du'aj'a'rul
du'a'kanon du'a'kan'on
du'a'kategori du'a'kat'eg'or'i
du'aken du'a'ken du'ake'n
dual du'al
dual'ec du'al'ec
dual'ism du'alism
dual'ist du'a'list
dual'ok du'a'lok du'al'ok
du'alternanc du'altern'anc dual'tern'anc
du'altern'ig'il dual'tern'ig'il
du'aman du'am'an du'a'man
du'a'monat du'am'on'at du'a'mon'at
du'a'mond'milit du'am'ond'milit
du'a'mond'o'milit du'am'ond'o'milit
du'ampol du'am'pol
du'anas'kit du'ana'skit du'a'nask'it
du'a'nivel du'an'iv'el du'an'i'vel
du'a'person du'aper'son du'a'per'son
du'apozici du'a'pozici du'a'poz'i'ci du'a'poz'ic'i
duar'angul du'ar'an'gul du'a'rang'ul
duar du'ar
duar'e'ag du'are'ag du'a're'ag
duar'ig'ard du'a'rigard duar'i'gard du'ar'ig'ard
duar'ond du'a'rond du'ar'ond
du'a'spec du'as'pec
du'a'tag du'at'ag
du'at'ip du'a'tip
du'av'ic du'a'vic
du'av'ic'ul du'a'vic'ul
du'avid du'a'vid du'av'id
du'balot dub'a'lot du'bal'ot
dub'ant du'bant
du'bat dub'at
du'baz dub'az
dub'ebl'u dub'e'blu du'beb'lu
dub'ebon dub'e'bon du'be'bon du'beb'on
du'be'flav dub'ef'lav dub'e'flav
dub'e'freŝ du'be'freŝ
dub'e'griz dub'eg'riz
dubel du'bel dub'el
du'bemol dub'e'mol du'be'mol dub'em'ol
dub'em'ul dub'e'mul
du'bend dub'end
dub'e'oliv dub'eol'iv dub'e'o'liv
du'ber dub'er
du'be'ruĝ dub'e'ruĝ
dub'esenc dub'e'senc
dub'et du'bet
du'be'verd dub'e'verd
dub'e'voĉ du'be'voĉ
dub'honest dub'ho'nest dub'ho'n'est
du'bien du'bi'en dub'ie'n dub'i'en
dub'i'gant dub'ig'ant
dub'ind'aĵ du'bind'aĵ
dub'ind du'bind
dub'indig dub'in'dig du'bind'ig dub'ind'ig
dub'ind'ul du'bind'ul
dub'it'at'iv du'bit'at'iv
dub'kompren'em dub'kom'pren'em
dubl'ad dub'lad
dub'lant dubl'ant
du'blast dub'last
du'blat dub'lat dubl'at
duble dubl'e dub'le
dublin'an du'blin'an dubl'in'an dub'lin'an
dublin dubl'in du'blin dub'lin
dub'list dubl'ist
du'blit dub'lit dubl'it
dub'nivel dub'ni'vel
dub'okaz dub'o'kaz du'bok'az
dub'op'len du'bo'plen du'bop'len dub'o'plen
dub'o'sign du'bo'sign dub'os'ig'n du'bos'ig'n
dub'raket du'brak'et
dub'ranĉ du'branĉ
du'branĉ'iĝ dub'ranĉ'iĝ
du'brust dub'rust
dub'turment dub'tur'ment
du'bul dub'ul
dub'valor dub'val'or
du'ĉam'brig du'ĉambr'ig
du'ĉen du'ĉe'n
du'centi'metr du'cent'i'metr
du'cent'obl'ig'at du'cent'ob'lig'at
du'ĉeval du'ĉe'val
du'ĉeval'vost du'ĉe'valv'ost
du'cifer du'ci'fer
du'cirkvit du'cir'kvit du'cirk'vit
du'deka'jar'cent du'dek'a'jar'cent du'dek'aj'ar'cent
du'dek'dolar du'dek'dol'ar
du'dek'ekzempler du'dek'ekzempl'er
du'de'kiom'jar du'dek'iom'jar
du'dek'jar du'dek'j'ar
du'dek'karbonat'om du'dek'karbon'atom
du'dek'kvin'centi'metr du'dek'kvin'cent'i'metr
du'dek'lecion du'dek'le'cion
du'dekliv du'de'kliv du'dek'liv
du'dek'minut du'dek'min'ut
du'dek'naŭ du'dek'n'aŭ
du'de'kok du'dek'ok
du'de'kon du'dek'on
du'dek'person du'dek'per'son
du'dek'procent du'dek'pro'cent
du'de'kun du'dek'un du'dek'u'n
du'dek'unu du'de'kun'u du'dek'un'u
du'dek'unu'jar du'dek'un'uj'ar
du'dialekt du'di'al'ekt du'di'a'lekt
du'dimensi du'di'mens'i
du'direkt du'di'rekt du'dir'ekt
du'diurn du'di'urn
du'divid du'di'vid
du'dolar du'dol'ar du'do'lar
du'dors'ul du'dor'sul
du'eben du'e'ben du'e'be'n
du'eg'rand du'e'grand
duel'ad du'e'lad du'el'ad
duel'afer duel'a'fer du'e'laf'er
duel'ant du'e'lant
duel'arm'il du'e'larm'il du'e'lar'mil
duel'atest'ant duel'at'est'ant duel'a'test'ant
duel'batal du'el'batal du'el'bat'al
duel du'el
duel'ej du'ele'j du'el'ej
du'elektrod du'elekt'rod duel'ekt'rod du'elektr'od
du'element du'ele'ment duel'e'ment duel'em'ent
duel'et du'e'let du'el'et
duel'int du'el'int
duel'invit duel'in'vit du'eli'n'vit du'e'lin'vit
duel'invit'int duel'in'vi'tint
duel'kamp du'el'kamp
duel'kutim du'el'kutim
duel'ont du'el'ont
duel'paf du'el'paf
duel'pet du'el'pet
duel'postul du'el'postul du'el'post'ul
duel'ul du'el'ul du'e'lul
du'en'a'skit du'en'ask'it du'e'nask'it
duenj'ar du'en'jar
duenj du'e'nj du'en'j
duet'aĝ du'etaĝ
duet du'et
duet'ist du'et'ist
du'faden du'fad'en du'fa'de'n
du'famili du'fam'ili du'fa'mili
du'fenestr du'fen'estr
du'ferdek du'fer'dek
du'flagel du'flag'el dufl'ag'el dufl'a'gel
dufl'or du'flor
du'fragment du'frag'ment du'fr'ag'ment
du'ĝemin du'ĝem'in
du'generaci du'gene'raci du'ge'ne'raci du'gener'ac'i
dugong du'gong
du'hotel du'hot'el du'ho'tel
du'iliard du'ili'ard
du'iliard'obl du'ili'ard'obl
du'iliard'on du'ili'ard'on
du'ili du'il'i
du'ilion du'i'lion du'ili'on du'il'ion
du'ilion'obl du'i'lion'obl du'il'ion'obl du'ili'on'obl
du'ilion'on du'i'lion'on du'ili'on'on du'il'ion'on
du'infan du'in'fan du'in'fa'n
du'ja'raĝ du'jar'aĝ
du'jar'dek du'jard'ek du'j'ard'ek
du'jar du'j'ar
du'jar'mil du'j'arm'il
du'jar'ul du'ja'rul du'j'ar'ul
du'kamer du'kam'er
du'kap'ul duk'a'pul
du'karbon duk'ar'bon duk'arb'on du'karb'on
du'karpel duk'ar'pel du'karp'el du'kar'pel
dukat duk'at du'kat
duk'az du'kaz
duk'ial du'kial
du'kilo'gram duk'il'o'gram duk'il'ogr'am du'kil'ogr'am
duk'in du'kin
duk'in'iĝ du'kin'iĝ
du'kist duk'ist
du'klad duk'lad
duk'lap du'klap
duk'o'land duk'ol'and du'kol'and
du'kolor duk'ol'or du'kol'or
du'kolumn duk'ol'um'n du'kol'um'n duk'o'lum'n
du'kompon'ant duk'om'po'n'ant
du'konkav du'konk'av du'kon'kav duk'onk'av duk'on'kav
duk'onk'ul du'kon'kul duk'on'kul du'konk'ul
du'konsonant duk'on'son'ant
du'kontakt duk'on'takt du'kont'akt duk'ont'akt
duk'ord du'kord
du'korn duk'orn du'kor'n
du'kor'pec du'korp'ec duk'or'pec
du'kort duk'ort
du'kotiledon duk'ot'ile'don du'kot'ile'don
du'kriteri duk'rit'eri du'krit'eri
du'kromat du'krom'at
du'kron duk'ro'n
du'krur duk'rur
duk'ru'rul du'krur'ul duk'rur'ul
duk'tar dukt'ar
duk'tet dukt'et
duktil dukt'il
duk'uj duk'u'j
du'kultur du'kul'tur duk'ul'tur du'kult'ur
du'kurb duk'urb
du'labi du'la'bi du'lab'i
du'later du'la'ter du'lat'er
du'linear du'line'ar du'lin'e'ar
du'lini du'lin'i
du'liter du'lit'er du'li'ter
duma dum'a
dum'an duma'n du'man
du'manier du'mani'er duma'ni'er
du'mark dum'ark
du'mas'tul dum'as'tul du'mast'ul
dum'batal dum'ba'tal dum'bat'al
dum'detru dum'de'tru
dumdum dum'dum
dum'elekt dum'e'lekt dum'el'ekt
dum'et'alism du'metal'ism
dum'etern dum'eter'n dum'e'tern
dum'event dum'e'vent du'mev'ent
du'mezur du'mez'ur
dum'feri dum'fer'i
dum'festen dum'fest'en dum'fe'sten
dum'festival dum'fe'stiv'al dum'fest'iv'al
dum'frost dum'fr'ost
dum'graved dum'grav'ed
dum'il du'mil
dum'il'foj du'mil'foj
dum'iliard du'miliard du'mili'ard
dum'ilion du'milion du'mil'ion du'mili'on dum'i'lion
du'milion'ec dum'ilion'ec dum'i'lion'ec du'mil'ion'ec
dum'ilj'ar du'mil'jar
du'mil'person dum'il'person
du'minut dum'in'ut du'min'ut
dum'ir du'mir
dum'jar dum'j'ar
dum'kampanj dum'kampan'j dum'kam'pa'nj dum'kamp'an'j
dum'kongres dum'kon'gres
dum'kurac'ist dum'kur'a'cist
dum'labor dum'lab'or dum'la'bor
dum'lecion dum'le'cion
dum'maten dum'mat'en
dum'milit dum'mi'lit
dum'minut dum'min'ut
dum'monat dum'mon'at
dum'navig dum'nav'ig dum'n'av'ig
dum'nebul dum'ne'bul dum'n'ebul
dum'nokt dum'n'okt
du'molekul dum'ole'kul du'mole'kul dum'o'lek'ul
du'monat du'mon'at dum'on'at
du'monat'ul du'mon'at'ul dum'on'at'ul
dum'pandemi dum'pand'emi
dum'parol dum'pa'rol dum'par'ol
dum'semajn dum'sem'ajn dum'se'majn dum'se'maj'n
dum'ses'jar dum'ses'j'ar
dum'sezon dum'se'zon
dum'somer dum'som'er
dum'vesper dum'vesp'er
dum'vetur dum've'tur dum'vet'ur
dum'vizit dum'viz'it
dum'vojaĝ dum'voj'aĝ
dun'a'cian du'naci'an dun'ac'ia'n
du'naci dun'ac'i dun'a'ci
dun'ar du'n'ar
dun'a'skit dun'ask'it du'nask'it
dun'as'kitin dun'a'skiti'n du'nask'it'in
du'natur dun'at'ur dun'a'tur
dun du'n
du'neg dun'eg
du'neŭron du'neŭr'on dun'eŭr'on
dung'agent'ej dung'a'gent'ej dun'gage'n'te'j
dung'ant'ar dun'gant'ar
dun'gant dung'ant
dung'ej dun'gej du'n'gej
dung'e'kultur dung'e'kult'ur dung'ek'ul'tur dun'gek'ul'tur
dun'gig dung'ig du'n'gig
dung'in'tin dung'int'in
dun'gist dung'ist
dun'gitar'an dung'it'ar'an
dun'gitar dung'it'ar dung'i'tar
dung'it'in dung'i'tin
dung'it'regiment dung'it'regi'ment
dung'it'ul dung'i'tul
dung'labor dung'la'bor
dung'labor'ist dung'la'bor'ist dung'lab'or'ist
dung'merkat dung'mer'kat
dun'go'anonc dung'o'anonc
dung'o'dokument dung'od'ok'u'ment
dung'ofic'ej dun'go'fic'ej dung'o'fic'ej
dung'o'kontrakt dung'o'kontr'akt dung'ok'on'trakt
dung'ok'ost dung'o'kost dun'go'kost
dung'ok'read dun'go'kre'ad dung'o'kre'ad dung'okr'e'ad
dun'go'kriteri dung'o'kriteri dung'o'krit'eri dung'okr'i'teri dung'okr'it'eri
dung'okr'iz dun'go'kriz dung'o'kriz
dung'o'kvant dung'ok'vant dun'go'kvant
dung'o'labor'ist dung'ol'a'bor'ist
dung'ol'ake dung'o'lake
dung'o'mastr dung'om'astr
dun'go'merkat dung'o'merkat dung'omer'kat
dun'go'mon dung'o'mon dung'om'on
dung'op'ag dun'go'pag dung'o'pag
dung'o'period dun'go'period dung'op'eri'od
dung'op'et dung'o'pet dun'go'pet du'n'go'pet
dung'o'politik dun'go'politik dung'o'poli'tik dung'op'ol'it'ik
dung'oportun dun'go'port'u'n dung'o'port'u'n dung'op'ort'u'n
dun'go'posten dung'o'posten dung'op'ost'en dung'op'o'sten dung'o'post'en
dung'o'prioritat dung'op'rio'rit'at dung'o'prior'it'at
dung'o'proporci dun'go'proporci dung'op'ro'porci dung'o'prop'or'ci
dung'o'rilat dun'goril'at dung'or'il'at
dung'o'serv dun'go'serv
dun'go'sistem dung'o'sistem dung'os'is'tem dung'os'ist'em
dung'o'situaci dun'go'situaci dung'o'situ'ac'i dung'os'it'u'ac'i dung'o'sit'u'ac'i
dung'o'soldat dung'os'old'at dung'os'ol'dat dung'o'sold'at
dung'ot dun'got du'n'got
dung'politik dung'poli'tik
dung'propon dung'prop'on
dung'rim'pad dun'grimp'ad
dung'soldat dung'sold'at dung'sol'dat
du'nivel dun'iv'el dun'i'vel
dunkirk dun'kirk du'n'kirk
du'nombr dun'ombr
dun'om du'nom
du'nomial du'nom'ial dun'om'ial
dun'pint du'n'pint
du'nukle du'nuk'le dun'u'kle
du'numer dun'u'mer du'num'er
du'ob'laĉ'e'est du'obl'aĉ'e'est du'obl'a'ĉe'est
du'obl'a'cifer du'ob'lac'i'fer du'obl'ac'i'fer
du'obl'ad du'ob'lad
du'obl'a'fort du'ob'laf'ort
du'obl'a'gant du'obl'ag'ant du'o'blag'ant
du'obl'anim du'obl'a'nim
du'obl'anim'ul du'ob'lani'mul
du'ob'lapar'ol du'obl'a'parol du'ob'lap'ar'ol
du'ob'lap'en'sag du'obl'a'pens'ag
du'obl'ig'ad du'ob'lig'ad
du'ob'lig'ant du'obl'ig'ant
du'obl'ig'at du'ob'lig'at
du'ob'lig du'obl'ig
du'ob'lig'it du'obl'ig'it
du'obl'ul du'ob'lul
duoden du'od'en du'o'de'n
duoden'it du'od'en'it du'o'de'nit du'od'e'nit
du'oer du'o'er
du'oksid du'ok'sid du'oks'id
du'okul du'o'kul
du'okul'ec du'ok'ul'ec du'o'kul'ec
du'o'lingv'an du'ol'ing'van
du'on'adjektiv du'on'adjekt'iv du'on'ad'j'ekt'iv
du'on'adverb du'on'ad'verb
du'on'akir du'on'a'kir
du'on'alfabet du'on'alfa'bet du'on'alf'a'bet
du'on'alud du'on'a'lud
du'on'amor du'on'am'or du'on'a'mor
du'on'amuz'iĝ du'on'a'muz'iĝ du'on'am'uz'iĝ
du'on'analfabet du'on'an'alfabet du'on'an'alfa'bet du'on'anal'fab'et
du'on'aper'ant du'on'a'per'ant
du'on'aper du'on'a'per du'o'nap'er
du'on'apog'ant du'on'a'po'gant
du'on'aprob du'o'nap'rob du'on'apr'ob
du'on'arab du'on'a'rab
du'on'arid du'on'a'rid du'on'ar'id
du'on'arme du'on'arm'e
du'on'arogant du'on'arog'ant du'on'ar'o'gant
du'on'arŝin du'on'ar'ŝi'n
du'on'atend du'on'a'tend
du'on'atent du'on'a'tent du'on'at'ent
du'on'aŭd'ant du'on'aŭ'dant
du'on'aŭror du'o'naŭ'ror du'on'aŭ'ror du'on'aŭr'or
du'on'aŭtomat du'on'aŭ'tomat du'o'naŭt'om'at
du'on'aŭtomat'ig du'on'aŭ'tomat'ig du'on'aŭt'o'mat'ig
du'on'ba'kit du'on'bak'it
du'on'bankrot du'on'bank'rot
du'on'barbar du'on'barb'ar
du'on'barel du'on'ba'rel du'on'bar'el
du'on'barel'form du'on'bar'el'form
du'on'blin'dec du'on'blind'ec
du'on'bol'ig'it du'on'bo'lig'it
du'on'botel du'on'bot'el
du'on'bru'lig'it du'on'brul'ig'it
du'on'buŝel du'on'bu'ŝel du'on'buŝ'el
du'on'ĉifon du'on'ĉi'fon du'on'ĉif'on
du'on'civil du'on'ci'vil
du'on'civiliz'it du'on'civil'iz'it du'on'ci'vi'liz'it
du'on'civiliz'it'ul du'on'civil'iz'it'ul
du'on'daŭr du'ond'aŭr
du'on'degel'int du'ond'eg'el'int
du'on'dek'du du'ond'ek'du
du'on'dek du'ond'ek
du'on'delir du'on'de'lir
du'on'demand du'ond'em'and
du'ond'em'et'it du'on'de'met'it
du'on'demokrati du'on'demokrat'i du'ond'em'okr'at'i
du'on'detru du'on'de'tru du'ond'et'ru
du'on'detru'it du'ond'et'ru'it du'on'de'tru'it
du'on'diafan du'ond'ia'fan du'on'di'a'fan
duondiametr du'on'diametr
du'ond'i du'on'di
du'ond'i'ig du'on'di'ig
du'ond'i'in du'on'di'in
du'ond'ir du'on'dir
du'on'distanc du'on'di'stanc du'ond'ist'anc du'on'dist'anc
du'on'distrikt du'on'di'strikt du'on'distr'ikt
du'on'diven du'on'di'ven du'ond'iv'en
du'on'divid du'on'di'vid du'ond'iv'id
du'on'dokument du'on'dok'u'ment
du'on'dolar du'on'dol'ar du'on'do'lar du'ond'ol'ar
du'on'dorm'ant du'on'dor'mant
du'on'dorm'et'ad du'on'dor'met'ad
du'ond're'sit du'on'dres'it
du'on du'o'n
du'ond'ut du'on'dut
du'on'ebri du'on'ebr'i du'on'e'bri
du'on'efik du'on'e'fik du'on'ef'ik
du'on'egal du'oneg'al du'on'e'gal
du'on'e'kovr du'o'nek'ovr
du'on'ekzist du'on'ekz'ist
du'on'elitr du'on'e'litr
du'o'ne'mort du'on'e'mort du'on'em'ort
du'on'enter'ig'it du'on'en'ter'ig'it du'on'ent'er'ig'it du'on'ent'e'rig'it
du'on'epigin du'on'e'pig'in du'o'nep'ig'in
du'o'ne'putr du'on'e'putr
du'o'ne'romp'it du'on'e'romp'it du'o'ner'om'pit du'on'er'om'pit
du'on'esting'it du'o'nest'ing'it du'on'est'ing'it
du'on'fabrik'aĵ du'on'fa'brik'aĵ
du'on'falĉ'it du'on'fal'ĉit
du'on'femur du'on'fe'mur
du'on'fenestr du'on'fen'estr
du'on'ferdek du'on'fer'dek
du'on'feri du'on'fer'i
du'on'fer'met'ant du'on'ferm'et'ant
du'on'fer'met du'on'ferm'et
du'on'fervor du'on'fer'vor
du'on'fianĉ'iĝ du'on'fi'anĉ'iĝ
du'on'fili'n du'on'fil'in
du'on'final du'on'fin'al
du'on'fin du'on'fi'n
du'on'flakon du'on'flak'on
du'on'fluid du'on'flu'id
du'on'foli du'on'fol'i
du'on'forges'it du'on'for'ge'sit
du'on'formal du'on'form'al
du'on'format du'on'form'at
du'on'fosili du'on'fos'ili du'on'fos'il'i
du'on'fraktur'it du'on'frak'tur'it
du'on'fram du'on'fr'am
du'on'frat du'on'fr'at
du'on'fraz du'on'fr'az
du'on'frost'it du'on'fr'ost'it
du'on'frunt du'on'fr'unt
du'on'fum'it du'on'fu'mit
du'on'funebr du'on'fu'n'ebr
du'on'galop du'on'gal'op
du'on'german du'on'ger'man
du'on'hektar du'on'hekt'ar
du'on'hemisfer du'on'hemi'sfer
du'on'hispan du'on'his'pan
du'on'hont'em du'on'ho'n'tem
du'on'humur du'on'hu'mur du'on'hum'ur
du'on'idiot du'oni'di'ot du'on'i'di'ot
du'on'i'gant du'on'ig'ant
du'on'infan du'oni'n'fan du'on'in'fan
du'on'inform'it du'on'in'form'it
duoninsul'an du'on'insul'an
duoninsul du'on'insul du'on'in'sul du'oni'n'sul
du'on'intelekt'ul du'on'int'elekt'ul
du'on'invalid du'on'in'valid du'oni'n'valid
du'on'invalid'in du'on'in'valid'in du'on'in'val'id'in
du'on'islam du'on'is'lam du'o'nis'lam
du'on'jar du'o'nj'ar du'on'j'ar
du'on'jar'mil du'on'j'arm'il
du'on'jugland du'on'ju'gland du'on'jug'land
du'onk'ant du'on'kant
du'on'kanton du'on'kant'on
du'on'karb'azid du'on'karbaz'id du'on'kar'baz'id
du'on'kilo'gram du'on'kil'ogr'am
du'on'kiras du'onk'ir'as du'on'kir'as
du'onkl'ar du'on'klar du'onk'lar
du'onkl'as du'on'klas du'onk'las
du'on'kler du'onkl'er
du'onkl'er'ul du'on'kler'ul
du'onkl'in'ant du'on'klin'ant
du'onkl'in'it du'on'klin'it
du'on'koler du'on'kol'er
du'on'koloni du'on'kol'oni du'on'kolon'i
du'on'koloni'it du'on'kolon'i'it
du'on'kolumn du'on'kol'um'n du'on'ko'lum'n
du'on'kompat du'on'kom'pat du'onk'om'pat
du'on'kompren'ant du'on'kom'pren'ant
du'on'kompren du'on'kom'pren du'onk'om'pren
du'on'kompren'ig du'on'kom'pren'ig
du'onk'on'at du'on'kon'at
du'on'konduk'ant du'on'kon'du'kant
du'on'kondukt'aĵ du'on'kon'dukt'aĵ
du'on'kondukt'ant du'on'kon'dukt'ant
du'on'kon'duktil du'on'kondukt'il
du'on'konfid'em du'on'kon'fid'em
du'on'konsci du'onk'on'sci du'on'kon'sci
du'on'konserv du'onk'on'serv du'on'kon'serv
du'on'konsonant du'on'kon'son'ant
du'on'konstern'it du'on'kon'stern'it
du'on'kontinent du'on'kont'in'ent
du'on'kontinu du'onk'ont'in'u du'on'kont'in'u du'on'kon'tin'u
du'on'konvink du'on'kon'vink
du'onk'or du'on'kor
du'on'kovr du'onk'ovr
du'on'kovr'it du'on'kov'rit
du'on'kreten du'on'kret'en
du'on'krim'ul du'on'kri'mul
du'on'kris'tan du'on'krist'an
du'on'kron du'onk'ro'n
du'on'kruc'it du'onk'ru'cit
du'on'kruel du'onk'ru'el
du'on'krur du'onk'rur
du'on'kuir'it du'onk'u'irit
du'onk'urb du'on'kurb
du'on'kur du'onk'ur
du'on'kursiv du'on'kurs'iv
du'onk'uzin du'on'kuz'in
du'on'kvadrat du'on'kvadr'at
du'on'latin'id du'on'lat'in'id
du'on'leon du'on'le'on
du'on'le'vant du'on'lev'ant
du'on'lign du'on'lig'n
du'on'lini du'on'lin'i
du'on'lo'ket du'on'lok'et
du'on'lun du'on'lu'n
du'on'mal'fermat du'on'mal'ferm'at
du'on'malv'arm du'on'mal'varm
du'on'mandat du'on'man'dat
du'on'manik du'on'man'ik
du'on'maraton du'on'mar'ato'n
du'on'maŝin du'on'maŝ'in
du'on'materi du'on'mat'eri
du'on'matur du'on'mat'ur
du'on'metamorfoz du'on'metamorf'oz du'on'met'amorf'oz
du'on'milion du'on'mil'ion du'on'mi'lion
du'on'milit du'on'mil'it
du'on'milit'ist du'on'mil'it'ist
du'on'minac du'on'min'ac
du'on'minut du'on'min'ut
du'on'monat du'on'mon'at
du'on'monat'ec du'on'mon'at'ec
du'on'mor'tig du'on'mort'ig
du'on'mor'tint du'on'mort'int
du'on'naiv du'on'n'a'iv
du'on'nokt du'on'n'okt
du'on'nomad du'on'nom'ad
du'on'nu'dig du'on'nud'ig
du'on'ofend'iĝ du'on'o'fend'iĝ
du'on'oficial du'on'ofic'ial du'on'o'fic'ial
du'on'oktav du'o'nokt'av
du'on'okul'vitr du'on'o'kul'vitr
du'on'okup'ad du'o'nok'u'pad du'on'o'kup'ad
du'o'nombr du'on'ombr
du'on'ombr'o'polarimetr du'on'ombr'op'ol'ari'metr du'o'nombr'op'ol'ari'metr du'on'ombr'o'polar'i'metr
du'on'om'brum du'o'nombr'um du'on'ombr'um
du'on'orel du'o'nor'el du'on'o'rel
du'on'organiz'it du'on'organ'iz'it
du'on'orient du'o'nori'ent du'on'or'i'ent
du'on'osced du'on'os'ced
du'o'nov du'on'ov
du'on'pagan du'on'pag'an
du'on'pak'it du'on'pa'kit
du'on'paraliz'it du'on'para'liz'it du'on'par'al'iz'it
du'on'parazit du'on'pa'raz'it
du'on'parol du'on'pa'rol du'on'par'ol
du'on'patri'n du'on'patr'in
du'on'pav'imit du'on'pavim'it du'on'pavi'mit
du'on'pelt'et du'on'pel'tet
du'on'petol du'on'pet'ol
du'on'pilk'et du'on'pil'ket
du'on'poent du'on'po'ent
du'on'politik du'on'poli'tik du'on'po'lit'ik
du'on'ponard du'on'po'nard du'on'po'n'ard
du'on'porci du'on'por'ci
du'on'pozici du'on'poz'ic'i du'on'poz'i'ci
du'on'predik'ant du'on'pred'ik'ant du'on'pred'i'kant
du'on'privat du'on'pri'vat
du'on'procent du'on'pro'cent
du'on'produkt du'on'pro'dukt
du'on'profesi du'on'pro'fe'si
du'on'profil du'on'pro'fil
du'on'promes du'on'pro'mes
du'on'protekt'em du'on'prot'ek'tem
du'on'publik du'on'pub'lik
du'on'puc'el du'on'pu'cel
du'on'rapid du'on'rap'id
du'on'real du'on're'al
du'on're'memor du'on're'mem'or du'on'rem'e'mor
du'on'remork du'on'rem'ork
du'on'respekt du'on're'spekt
du'on'rigard du'on'rig'ard
du'on'rimed du'on'rim'ed
du'on'rom'pit du'on'romp'it
du'on'ruin du'on'ru'in
du'on'ruman du'on'ru'man du'on'rum'an
du'on'ŝakal du'on'ŝak'al
du'on'ŝaman du'on'ŝam'an
du'on'segment du'on'seg'ment
du'on'sekret du'on'se'kret du'on'sek'ret
du'on'sekur du'on'se'kur du'on'sek'ur
du'on'semajn du'on'sem'ajn du'on'se'majn du'on'se'maj'n
du'on'send'e'pend du'on'sen'de'pend
du'on'serioz du'on'seri'oz
du'on'sid'ant du'on'si'dant
du'on'sid'ig du'on'si'dig
du'on'silab du'on'si'lab
du'on'silent du'on'si'lent
du'on'simi du'on'sim'i
du'on'sitel du'on'si'tel du'on'sit'el
du'on'skatol du'on'skat'ol
du'on'solid du'on'sol'id
du'on'spiral du'on'spir'al
du'on'stabil du'on'stab'il
du'on'ŝu du'o'n'ŝu
du'on'sufok du'on'su'fok
du'on'sufok'it du'on'su'fok'it
du'on'super du'on'su'per du'on'sup'er
du'on'suveren du'on'suv'er'en du'on'suv'e'ren
du'on'tag du'ont'ag
du'ont'akt du'on'takt
du'ont'as du'on'tas
du'on'tegment du'on'teg'ment du'ont'eg'ment
du'on'ter du'ont'er
du'ont'i'mem du'on'tim'em
du'ont'ir du'on'tir
du'ont'ol du'on'tol
du'ont'on du'on'ton
du'ont'ord'it du'on'tord'it
du'ont'ral'as du'on'tra'las
du'on'tra'las'iv du'ont'ral'as'iv
du'ont'ranĉ du'on'tranĉ
du'on'trib du'ont'rib
du'on'tropik du'on'trop'ik du'ont'ro'pik
du'on'tun du'ont'u'n
du'ont'urn du'on'turn du'on'tur'n
du'ont'urn'iĝ du'on'turn'iĝ
du'on'ul du'o'nul
du'on'uln du'on'ul'n du'o'nul'n
du'on'um du'o'num
du'on'valor du'on'val'or
du'on've'kit du'on'vek'it
du'on'venen du'on'ven'en
du'on'vila du'on'vil'a
du'on'vir'et du'on'vi'ret
du'on'viv'ad du'on'vi'vad
du'on'vizaĝ du'on'viz'aĝ
du'on'vizaĝ'et du'on'viz'aĝ'et
du'on'voĉ du'o'n'voĉ
du'on'vokal du'on'vok'al
du'op'ec du'o'pec
du'op'e'kvar'obl du'op'ekv'ar'obl
du'op'ig du'o'pig
du'ovol du'o'vol du'ov'ol
dup'aĝ du'paĝ
du'part dup'art
du'parti dup'art'i du'part'i
du'part'ig dup'art'ig
dup'art'iĝ du'part'iĝ
du'parti'ism du'part'i'ism dup'art'i'ism
du'pec dup'ec
du'person dup'er'son du'per'son
du'person'ec dup'er'son'ec
du'pian dup'ia'n dup'i'an
du'pied dup'i'ed
du'pied'ism dup'ie'dism
dup'int du'pint
dupleks du'pleks
duplikat dup'lik'at du'plik'at dup'li'kat
du'ploid dup'lo'id
du'ploid'ec dup'lo'id'ec dup'lo'i'dec
du'ploid'ul dup'lo'id'ul
du'polar dup'o'lar dup'ol'ar du'pol'ar
du'polus'dens dup'ol'us'dens
du'polus dup'ol'us du'pol'us
du'polus'ec dup'ol'us'ec
du'polus'iĝ dup'ol'us'iĝ
du'pord dup'ord
du'pozici du'poz'ic'i dup'oz'ic'i dup'oz'i'ci
du'procent du'pro'cent dup'ro'cent
dup'ul du'pul
dup'unkt du'punkt
dur'ad du'rad
duralumin dur'alumin dur'a'lum'in
du'rapid du'rap'id
du'rapid'um dur'api'dum
durativ dur'at'iv du'rat'iv
dur'ba'kit dur'bak'it
dur'el du'rel
dur'emil du'rem'il
duri dur'i
dur'ig du'rig
du'rilat duri'lat dur'il'at
du'ring dur'ing
dur'ko'rul dur'kor'ul
dur'la'kit dur'lak'it
dur'stamf'it dur'stam'fit
du'samar du'sam'ar
duŝ'ej duŝ'e'j
du'sekci du'sek'ci du'sekc'i
du'semajn du'se'majn du'sem'ajn du'se'maj'n
du'sesi du'ses'i du'se'si
du'silab du'si'lab
du'silab'ec du'si'lab'ec
duŝ'il du'ŝil
du'ŝiling duŝ'il'ing
du'ŝiling'valor duŝ'il'ing'valor
duŝ'il'roz du'ŝil'roz
duŝ'kavern duŝ'kav'er'n
du'speci du'spec'i
duŝ'program duŝ'pro'gram
du'stabil du'stab'il
du'stamen du'stam'en
duŝ'ta'tan du'ŝtat'an
du'stipul du'stip'ul
dut'ag du'tag
dut'akt du'takt
du'tavol dut'av'ol dut'a'vol
du'tegument du'tegu'ment dut'eg'um'ent dut'eg'u'ment
du'ten'il dut'en'il dut'e'nil
du'termin du'termi'n du'term'in
dut'ip du'tip
du'tonal du'ton'al dut'on'al
dut'rak du'trak
du'tranĉ dut'ranĉ
dut'rib du'trib
dut'rio'n du'tri'on
dut'ur du'tur
du'uj du'u'j
duumvir du'um'vir
du'valent du'val'ent
du'valor du'val'or
du'valv'perl'ul du'valv'per'lul
du'vir'in du'vi'rin
du'vizaĝ du'viz'aĝ
du'vizaĝ'ul du'viz'aĝ'ul
du'volum du'vol'um
du'volut du'vol'ut
dzeta dzet'a
eben'aĵ'ar e'ben'aĵ'ar
eben'aĵ e'ben'aĵ
eben'aĵ'eg e'ben'aĵ'eg
eben'aĵ'et e'ben'aĵ'et
eben'an e'ben'an e'be'nan
eben'a'voj eben'av'oj e'be'nav'oj e'ben'av'oj
eben'bat e'ben'bat
eben e'ben e'be'n
eben'ec e'ben'ec
eben'ej e'ben'ej e'be'ne'j
eben'ej'et eben'e'jet e'ben'ej'et
eben'grund e'ben'grund
eben'hard e'ben'hard
eben'ig'ad e'ben'ig'ad
eben'ig'ant e'ben'ig'ant
eben'ig e'ben'ig
eben'iĝ e'ben'iĝ
eben'ig'it e'ben'ig'it
eben'kur e'ben'kur e'benk'ur
eben'rand e'ben'rand
eben'region e'ben'region eben'reg'ion eben'regi'on
eben'ter e'bent'er e'ben'ter
eben'tord e'bent'ord e'ben'tord
eben'tord'iĝ e'bent'ord'iĝ
eben'vast e'ben'vast e'be'n'vast
eber'id e'ber'id e'be'rid
e'blat ebl'at
ebl'i'gant ebl'ig'ant
e'blu'lin ebl'ul'in
ebol e'bol
ebon'ac e'bon'ac e'bo'n'ac
ebon'arb e'bon'arb e'bo'n'arb
ebon'arbust ebon'ar'bust
ebon e'bon e'bo'n
ebon'e'nigr e'bo'ne'nigr
ebonit e'bonit ebon'it e'bo'nit e'bon'it
ebon'kolor e'bon'kolor ebon'kol'or
ebon'nigr e'bon'nigr e'bo'n'nigr
ebri'aĉ e'bri'aĉ
ebri'ad e'bri'ad
ebri'aĵ e'bri'aĵ
ebr'ia'voĉ ebri'a'voĉ
ebri e'bri ebr'i
ebri'ec e'bri'ec
ebri'eg e'bri'eg
ebri'eg'iĝ e'bri'eg'iĝ
ebri'e'gig ebr'ie'gig ebri'eg'ig e'bri'eg'ig
ebri'eg'ul ebr'ie'gul e'bri'eg'ul
ebri'em e'bri'em
ebr'ie'mul ebri'em'ul e'bri'em'ul
ebri'et ebr'i'et e'bri'et
ebri'et'ec ebr'i'et'ec e'bri'et'ec
ebri'et'iĝ e'bri'et'iĝ ebr'i'et'iĝ
ebri'ig'ad ebr'i'ig'ad e'bri'ig'ad
ebri'iĝ'ad ebr'i'iĝ'ad e'bri'iĝ'ad
ebri'ig'aĵ ebr'i'ig'aĵ e'bri'ig'aĵ
ebri'i'gant ebri'ig'ant
ebri'iĝ'ant e'bri'iĝ'ant
ebri'ig e'bri'ig ebr'i'ig
ebri'iĝ e'bri'iĝ ebr'i'iĝ
ebri'ig'int e'bri'ig'int ebr'i'ig'int
ebri'iĝ'int ebr'i'iĝ'int e'bri'iĝ'int
ebri'ig'it ebr'i'ig'it e'bri'ig'it
ebri'ir e'bri'ir ebr'i'ir
ebri'ont e'bri'ont
ebri'rajd e'bri'rajd
ebri'sent e'bri'sent ebr'is'ent
ebri'ul e'bri'ul
ebr'iu'lin ebri'ul'in e'bri'ul'in
ebri'virg'ec e'bri'virg'ec
ebul e'bul
ebulioskop ebul'io'skop e'bul'io'skop
ebur'aĵ e'bur'aĵ
ebur'an e'bu'ran e'bur'an
ebur'bord'an ebur'bor'dan
ebur'bord e'bur'bord
ebur e'bur
ebur'ec e'bur'ec
ebur'inkrust'it ebur'ink'rust'it ebur'in'krust'it
ebur'klarion ebur'klar'ion e'burk'lar'ion
ebur'kolor e'bur'kolor ebur'kol'or e'burk'ol'or
ebur'ne e'bur'ne
ebur'nigr e'bur'nigr
ebur'tur e'bur'tur
ec'ar e'car
ecidi eci'di ec'id'i e'cid'i e'ci'di
eci e'ci ec'i
eci'form ec'i'form e'ci'form
eci'primordi eci'pri'mord'i eci'pri'mor'di eci'prim'ord'i e'cipr'i'mord'i
eci'spor e'ci'spor e'cis'por
ec'morfem ec'morf'em
eda ed'a e'da
edam e'dam ed'am
edem ed'em
edem'ig ed'em'ig
eden ed'en e'de'n
edentat ed'ent'at e'dent'at
edif'ad e'di'fad ed'i'fad
edif'ant ed'i'fant
edif'at e'di'fat ed'i'fat
edif'i'gant edif'ig'ant ed'i'fig'ant
edif'it e'di'fit ed'i'fit
edikt e'dikt ed'ikt
edikt'it e'dik'tit e'dikt'it ed'ikt'it
edil e'dil ed'il
edinburg e'din'burg ed'in'burg e'di'n'burg
edip ed'ip
edip'kompleks edip'kom'pleks
edip'o'reĝ ed'i'por'eĝ
edison ed'i'son e'dis'on ed'is'on e'di'son
editor ed'i'tor ed'it'or e'di'tor
editor'it ed'i'tor'it ed'it'o'rit ed'it'or'it
edom ed'om e'dom
edom'id ed'om'id e'dom'id
eduard e'du'ard ed'u'ard
eduk'ad ed'u'kad e'duk'ad
eduk'ad'eksport'ant eduk'ad'eks'port'ant eduk'ad'ek'sport'ant
eduk'ad'firma e'duk'ad'firma eduk'ad'firm'a
eduk'ad'komerc e'duk'ad'komerc
eduk'administr eduk'ad'ministr
eduk'administr'in eduk'ad'ministr'in
eduk'ad'o'sistem eduk'ad'os'ist'em e'duk'ad'os'ist'em
eduk'ad'sistem e'duk'ad'sistem
eduk'ant ed'u'kant e'duk'ant
eduk'ant'in eduk'anti'n ed'u'kantin ed'u'kanti'n
eduk'art e'duk'art ed'u'kart
eduk'at e'dukat ed'u'kat e'duk'at
eduk'at'in e'dukat'in e'duk'at'in ed'u'kat'in
eduk'cel e'duk'cel
eduk'centr e'duk'centr
eduk'ebl e'duk'ebl
eduk'ec e'duk'ec
eduk e'duk
eduk'egal'ec eduk'e'gal'ec
eduk'ej e'duk'ej e'du'ke'j ed'u'ke'j
eduk'ej'estr'in eduk'ej'e'stri'n
eduk'em e'duk'em
eduk'end e'duk'end
eduk'establ eduk'e'stabl
eduk'fabel eduk'fa'bel e'duk'fabel
eduk'form'it e'duk'form'it
eduk'frat e'duk'frat
eduk'fuŝ e'duk'fuŝ
eduk'iĝ'ad e'duk'iĝ'ad
eduk'iĝ'ebl e'duk'iĝ'ebl
eduk'ig e'duk'ig
eduk'iĝ e'duk'iĝ
eduk'iĝ'int e'duk'iĝ'int
eduk'il'ar e'duk'il'ar ed'u'kil'ar
eduk'il ed'u'kil e'duk'il e'du'kil
eduk'ind e'duk'ind
eduk'instanc eduk'in'stanc e'duk'in'stanc
eduk'instituci e'duk'instituci
eduk'institut e'duk'institut
eduk'int e'duk'int
eduk'int'in e'duk'int'in e'duk'in'tin
eduk'ist ed'u'kist e'duk'ist
eduk'ist'in e'duk'ist'in ed'u'kist'in
eduk'it'ec e'duk'it'ec ed'u'kit'ec
eduk'it ed'u'kit e'du'kit e'duk'it
eduk'it'in ed'u'kitin ed'u'kiti'n e'duk'it'in
eduk'koncept e'duk'koncept
eduk'kutim e'duk'kutim
eduk'manier eduk'mani'er e'duk'manier
eduk'material eduk'materi'al
eduk'medi e'duk'medi eduk'med'i
eduk'metod e'duk'metod eduk'met'od
eduk'ministeri eduk'mini'ster'i eduk'min'ist'eri
eduk'nivel e'duk'nivel eduk'ni'vel
eduk'objekt e'duk'objekt eduk'ob'j'ekt
eduk'ocel e'duk'ocel eduk'o'cel e'du'ko'cel
eduk'o'centr e'duk'o'centr
eduk'ofic'ist eduk'o'fi'cist
eduk'ont e'duk'ont ed'u'kont
eduk'organ e'duk'organ
eduk'o'sistem eduk'os'ist'em ed'u'kos'ist'em e'duk'os'ist'em
eduk'plan e'duk'plan
eduk'politik eduk'poli'tik e'duk'politik
eduk'princip e'duk'princip eduk'princ'ip eduk'pri'n'cip
eduk'procez e'duk'procez
eduk'program e'duk'program eduk'pro'gram
eduk'projekt e'duk'projekt eduk'pro'j'ekt
eduk'rimed e'duk'rimed ed'u'krim'ed
eduk'scienc e'duk'scienc
eduk'seminari eduk'semi'n'ari eduk'sem'in'ar'i eduk'se'min'ar'i
eduk'sistem e'duk'sistem
eduk'terapi eduk'ter'api eduk'tera'pi e'dukt'era'pi
eduk'vojaĝ eduk'voj'aĝ e'duk'vojaĝ
edz'ben edz'be'n
edz'et e'dzet
edz'iĝ'akompan'ant'ar edz'iĝ'a'kompan'ant'ar
edz'ig'ant edz'i'gant
edz'iĝ'atest'ant edz'iĝ'at'est'ant edz'iĝ'a'test'ant
edz'iĝ'banked edz'iĝ'bank'ed
edz'iĝ'ben edz'iĝ'be'n
edz'iĝ'em edz'i'ĝem
edz'iĝ'em'ul edz'i'ĝem'ul
edz'iĝ'formul edz'iĝ'form'ul edz'iĝ'for'mul
edz'iĝ'kandidat edz'iĝ'kandid'at edz'iĝ'kandi'dat
edz'iĝ'kompani'an edz'iĝ'kompan'ia'n
edz'iĝ'kompani edz'iĝ'kompan'i edz'iĝ'kom'pan'i
edz'iĝ'kontrakt edz'iĝ'kontr'akt edz'iĝ'kon'trakt
edz'iĝ'kostum edz'iĝ'kost'um
edz'iĝ'liturgi edz'iĝ'li'turg'i
edz'iĝ'o'donac edz'iĝ'o'don'ac edz'iĝ'od'on'ac
edz'iĝ'on'okt edz'iĝ'o'nokt
edz'iĝ'o'pet edz'iĝ'op'et
edz'iĝ'op'ov edz'iĝ'o'pov
edz'iĝ'o'propon edz'iĝ'o'prop'on edz'iĝ'op'ro'po'n
edz'iĝ'o'tag edz'iĝ'ot'ag
ed'zigot edz'ig'ot edz'i'got
edz'iĝ'o'vojaĝ edz'iĝ'ov'oj'aĝ edz'iĝ'o'voj'aĝ
edz'iĝ'permes edz'iĝ'per'mes
edz'iĝ'proklam edz'iĝ'pro'klam
edz'iĝ'promes edz'iĝ'pro'mes
edz'iĝ'propon edz'iĝ'prop'on
edz'iĝ'solen'aĵ edz'iĝ'sole'n'aĵ edz'iĝ'sol'en'aĵ
edz'iĝ'vojaĝ edz'iĝ'voj'aĝ
edz'in'am'ant edz'in'a'mant
edz'in'balkon edz'in'bal'kon
edz'in'eg'ebl edz'i'neg'ebl
edz'i'neg edz'in'eg
edz'i'net edz'in'et
edz'infan edz'in'fan
ed'zini'ĝem edz'in'iĝ'em
edz'in'iĝ'op'ov edz'in'iĝ'o'pov
edz'in'iĝ'op'ret edz'in'iĝ'o'pret
ed'zini'got edz'in'ig'ot edz'in'i'got
edz'in'iĝ'o'vest edz'in'iĝ'ov'est
edz'in'o'anĝel edz'in'o'an'ĝel
edz'matur edz'mat'ur
edz'o'dis'ig edz'od'is'ig ed'zo'dis'ig
ed'zo'fest edz'o'fest
ed'zo'figur edz'o'figur edz'o'fig'ur
edz'o'hav ed'zo'hav
edz'olig edz'o'lig ed'zo'lig
edz'olig'iĝ edz'o'lig'iĝ
edz'olig'it edz'ol'ig'it edz'o'lig'it
edz'ol'it edz'o'lit ed'zo'lit
edz'o'par edz'op'ar ed'zo'par
edz'o'ring edz'or'ing
efeb e'feb
efedr'ac ef'edr'ac e'fedr'ac
efedr e'fedr ef'edr
efedr'in e'fedr'in ef'ed'rin ef'edr'in
efekt'ad ef'ekt'ad
efekt'am ef'ek'tam ef'ekt'am e'fek'tam
efekt ef'ekt
efekt'ig ef'ek'tig ef'ekt'ig e'fek'tig
efekt'il ef'ekt'il
efektiv'aĵ efekt'iv'aĵ ef'ekt'iv'aĵ
efektiv'ec efekt'iv'ec ef'ekt'iv'ec
efektiv efekt'iv ef'ekt'iv
efektiv'ig'ad efekt'iv'ig'ad ef'ekt'iv'ig'ad
efektiv'iĝ'ant efekt'iv'iĝ'ant
efektiv'i'gant efektiv'ig'ant efekt'iv'ig'ant
efektiv'ig'at efekt'iv'ig'at
efektiv'ig'ebl'ec efekt'iv'ig'ebl'ec
efektiv'ig'ebl efekt'iv'ig'ebl ef'ekt'iv'ig'ebl
efektiv'ig efekt'iv'ig ef'ekt'iv'ig
efektiv'iĝ efekt'iv'iĝ ef'ekt'iv'iĝ
efektiv'ig'end efekt'iv'ig'end ef'ekt'iv'ig'end
efektiv'ig'il efekt'i'vigil efekt'iv'ig'il
efektiv'ig'ind efekt'iv'ig'ind ef'ekt'iv'ig'ind
efektiv'ig'int efekt'iv'ig'int ef'ekt'iv'ig'int
efektiv'iĝ'int efekt'iv'iĝ'int ef'ekt'iv'iĝ'int
efektiv'ig'it efekt'iv'ig'it ef'ekt'iv'ig'it
efektiv'ig'ont efekt'iv'ig'ont ef'ekt'iv'ig'ont
efektiv'iĝ'ont efekt'iv'iĝ'ont ef'ekt'iv'iĝ'ont
efektiv'ig'ot efekt'iv'ig'ot ef'ekt'iv'ig'ot
efektiv'ik'ant efektiv'i'kant efekt'iv'ik'ant ef'ekt'iv'ik'ant
efekt'plen ef'ekt'plen
efelid ef'el'id e'fel'id
efelid'on'hav ef'eli'don'hav e'fel'id'on'hav
efemer'aĵ ef'e'mer'aĵ
efemer'ec ef'em'er'ec ef'e'mer'ec
efemer ef'e'mer ef'em'er e'fe'mer
efemerid efemer'id ef'e'mer'id ef'em'e'rid
efemeropter efemer'opt'er efemer'op'ter ef'e'merop'ter ef'e'mer'opt'er
efemeropter'op efemer'o'pterop efemer'opt'er'op ef'e'merop'ter'op ef'e'mer'opt'er'op
efez'an e'fez'an
efez e'fez
efik'aĉ ef'i'kaĉ ef'ik'aĉ e'fik'aĉ
efik'ad e'fik'ad ef'i'kad
efik'aĵ ef'ik'aĵ e'fik'aĵ
efik'anc e'fik'anc
efik'ant ef'i'kant e'fik'ant
efik'at e'fik'at ef'i'kat
efik'ec e'fik'ec ef'ik'ec
efik ef'ik e'fik
efik'eg e'fik'eg ef'ik'eg
efik'ej e'fik'ej ef'ik'ej e'fi'ke'j
efik'em e'fik'em ef'ik'em
efik'et ef'ik'et ef'i'ket e'fik'et
efik'ig e'fik'ig ef'ik'ig
efik'iĝ e'fik'iĝ ef'ik'iĝ
efik'il ef'i'kil e'fik'il
efik'int ef'ik'int e'fik'int
efik'it ef'i'kit e'fik'it e'fi'kit ef'ik'it
efik'labor e'fik'labor efik'la'bor ef'i'klab'or
efik'ont e'fik'ont ef'i'kont
efik'op'len efik'o'plen ef'i'kopl'en e'fik'op'len
efik'plen e'fik'plen ef'ik'plen
efik'produkt efik'pro'dukt
efik'zon e'fik'zon ef'ik'zon
efloresk'ad e'flor'esk'ad
efloresk'aĵ e'flor'esk'aĵ
efloresk e'flor'esk
efluv ef'luv
efod ef'od
efraim'id e'fr'a'imid
efrat ef'rat e'frat
efrit ef'rit e'frit e'fr'it
efron ef'ro'n e'fr'on
eg'a'grad eg'agr'ad e'gag'rad eg'ag'rad
egal'aĝ'ul eg'al'aĝ'ul e'gal'aĝ'ul
egal'aĵ eg'al'aĵ e'gal'aĵ
egal'angul e'gal'angul e'galang'ul eg'a'lang'ul
egal'anim e'gal'anim
egal'ant e'galant eg'a'lant e'gal'ant
egal'bon e'galb'on e'gal'bon eg'alb'on
egal'branĉ e'galb'ranĉ
egal'bril'kolor eg'al'bril'kolor
egal'dimensi e'gal'dimensi egal'di'mens'i eg'ald'i'mens'i
egal'distanc egal'di'stanc egal'dist'anc
egal'ebon eg'ale'bon e'gale'bon egal'e'bon
egal'ec e'gal'ec
egal'ec'em e'gal'ec'em
egal'ec'ig e'gal'ec'ig
egal'ec'ism e'gal'ec'ism
egal'ec'o'sign egal'ec'os'ig'n e'gal'ec'os'ig'n
eg'ale'facil egal'e'facil e'gale'facil egal'ef'ac'il
egal'efik egal'e'fik e'gale'fik eg'ale'fik
egal e'gal eg'al
egal'em e'gal'em eg'a'lem
egal'facil eg'alf'ac'il
egal'fiks eg'al'fiks eg'alf'iks
egal'flam eg'alf'lam e'gal'flam
egal'flank eg'al'flank
egal'form e'gal'form
egal'fort eg'al'fort eg'alf'ort
egal'ĝoj e'gal'ĝoj eg'al'ĝoj
egal'grad e'galg'rad e'gal'grad eg'alg'rad
egal'grand e'galg'rand
egal'iĝ'ad eg'al'iĝ'ad e'gal'iĝ'ad
egal'ig'ant eg'al'ig'ant eg'a'lig'ant
egal'ig'at eg'a'lig'at eg'al'ig'at
egal'ig'ec eg'al'ig'ec
egal'ig e'gal'ig eg'al'ig
egal'iĝ eg'al'iĝ e'gal'iĝ
egal'ig'em e'gali'gem eg'al'ig'em
egal'ig'il eg'a'lig'il eg'al'ig'il
egal'ig'int eg'al'ig'int eg'a'lig'int
egal'ig'it eg'al'ig'it e'gal'ig'it eg'a'lig'it
egal'intens e'galin'tens egal'in'tens e'gali'n'tens
eg'alism egal'ism
eg'alit egal'it e'gal'it
egal'klar eg'alk'lar e'gal'klar
egal'kolor e'gal'kolor eg'alk'ol'or
egal'kuraĝ e'gal'kuraĝ eg'alk'ur'aĝ eg'al'kur'aĝ
egal'kvant eg'alk'vant
egal'larĝ e'gal'larĝ
egal'later e'gal'later egal'lat'er e'gall'at'er
egal'later'ul egal'la'ter'ul e'gall'at'er'ul
egal'lok eg'al'lok e'gal'lok e'gall'ok
egal'long eg'al'long e'gal'long
egal'manier egal'mani'er e'gal'manier
egal'merit eg'alme'rit
egal'mezur eg'al'mezur
egal'mult e'gal'mult
egal'nivel e'gal'nivel egal'ni'vel eg'aln'iv'el
egal'nombr egal'n'ombr eg'aln'ombr
egal'part eg'alp'art
egal'parti egal'part'i
egal'paŝ eg'al'paŝ e'gal'paŝ
egal'paŭz e'gal'paŭz
egal'pens'ant eg'al'pens'ant
egal'pes eg'al'pes e'gal'pes
egal'pez'ec e'gal'pez'ec
egal'pez eg'al'pez e'gal'pez
egal'pez'ig e'gal'pez'ig
egal'potenc e'gal'potenc
egal'potencial egal'potenc'ial
egal'proporci egal'pro'porci egal'prop'or'ci eg'alp'ro'porci
egal'rajt'ec e'gal'rajt'ec
egal'rajt e'gal'rajt
egal'rajt'ig e'gal'rajt'ig
egal'rajt'ism e'gal'rajt'ism
egal'raj'tuli'n egal'rajt'ul'in
egal'rang'ec e'gal'rang'ec
egal'rang e'gal'rang eg'al'rang
egal'rapid eg'al'rapid e'gal'rapid
egal'rilat e'gal'rilat
egal'ritm e'gal'ritm eg'al'ritm
egal'ŝanc e'gal'ŝanc eg'al'ŝanc
egal'senc eg'al'senc e'gal'senc
egal'sign eg'al'sign e'gal'sign
egal'stat e'gal'stat eg'al'stat
egal'sukces e'gal'sukces eg'al'sukces
egal'sum e'gal'sum eg'al'sum
egal'talent egal'ta'lent
egal'ton e'gal'ton eg'al'ton eg'alt'on
egal'ul eg'al'ul eg'a'lul e'gal'ul
egal'ul'in eg'a'lul'in e'gal'ul'in
egal'valor'ant eg'al'val'or'ant
egal'valor'ec eg'al'val'or'ec
egal'valor e'gal'valor eg'al'val'or
egal'valor'ig eg'al'val'or'ig
egal'volont egal'vol'ont e'gal'volont
ege eg'e e'ge
ege'mal'jun e'gem'al'jun eg'e'mal'jun
ege'o'de'ven ege'o'dev'en e'geo'de'ven ege'od'e'ven e'geod'e'ven
egeri eg'eri e'ger'i
egid eg'id
egilop eg'i'lop eg'il'op
eg'industri'ist eg'indus'tri'ist eg'ind'u'stri'ist eg'in'du'stri'ist
egipt'an e'gip'tan eg'ip'tan
e'gip'tanin egipt'an'in eg'ip'tanin
egipti egipt'i
egipt'in egipti'n e'gip'tin eg'ip'tin
egipt'o'de'ven egipt'o'dev'en egipt'od'e'ven
egipt'o'fon eg'ip'tof'on e'gip'tof'on
egipt'olog egipt'o'log
egipt'ologi egipt'olog'i
e'gip'tujan eg'ip'tujan egipt'uj'an eg'ip'tuj'an
egipt'uj e'gip'tuj eg'ip'tuj
egist eg'ist e'gist
eg'kapacit eg'kap'a'cit eg'kap'ac'it
eglanteri eg'lan'teri e'glan'teri eg'lant'eri
eglefin eg'le'fin eg'le'fi'n
ego'cent'rism ego'centr'ism
ego eg'o e'go
ego'ism'aĵ eg'o'ism'aĵ
ego'ism eg'o'ism e'go'ism
ego'ist eg'o'ist e'go'ist
ego'ist'ig ego'is'tig eg'o'ist'ig
ego'is'tin ego'ist'in eg'o'ist'in
ego'is'tul ego'ist'ul eg'o'ist'ul
eĝ'ol'agr eĝ'o'lagr
ego'mani ego'man'i eg'oman'i
egopodi ego'podi ego'po'di ego'pod'i eg'op'od'i
egret'arde egret'ard'e eg're'tard'e eg'ret'ar'de
egret'aspekt egret'a'spekt eg'ret'aspekt
egret eg'ret
egret'o'hav eg'ret'o'hav
eĝ'ruband eĝ'ru'band eĝ'rub'and
eg'statur eg'stat'ur
e'gul eg'ul
e'ĥat eĥ'at
ehe e'he
eĥidn eĥ'id'n
eĥ'il e'ĥil
eĥin e'ĥin eĥ'in e'ĥi'n
eĥinokok eĥin'o'kok eĥin'ok'ok eĥ'i'nok'ok e'ĥin'ok'ok eĥ'in'ok'ok
eĥnoderm eĥ'no'derm
eĥ'ob'aril eĥ'o'bar'il
eĥ'o'grafi eĥ'o'graf'i eĥ'ogr'a'fi
eĥ'o'kardi'o'grafi eĥ'o'kard'io'grafi eĥ'ok'ard'io'grafi eĥ'o'kardi'ogr'a'fi eĥ'ok'ard'io'graf'i eĥ'o'kardi'o'graf'i
eĥolali eĥ'ol'ali eĥ'ol'al'i eĥ'o'la'li
eĥ'o'lokaliz eĥ'o'lokal'iz eĥ'ol'ok'aliz
eĥ'o'lokaliz'il eĥ'o'lokal'iz'il eĥ'ol'ok'aliz'il
eĥ'o'plen eĥ'op'len eĥ'op'le'n
eĥ'o'sond'il eĥ'os'ond'il eĥ'o'son'dil
eĥ'os'on eĥ'o'son
ejakul e'jak'ul ej'a'kul e'ja'kul
ej e'j
ejektiv ej'ekt'iv
ej'et e'jet
ejfel ej'fel
ejfel'tur ej'felt'ur ej'fel'tur
ejfel'tur'form ej'felt'ur'form
ejgen ej'gen ej'ge'n
ejnŝtejni ejnŝtejn'i
ek'abomen e'kab'omen
ek'abon e'kab'on ek'a'bon ek'a'bo'n
ek'aĉet e'kaĉ'et ek'aĉ'et
ek'adiaŭ e'kadi'aŭ ek'ad'i'aŭ
ek'admir ek'ad'mir e'kadm'ir e'kad'mir
ek'admon e'kad'mon ek'ad'mon e'kadm'on
ek'ador ek'a'dor ek'ad'or e'kad'or
ek'aĝ'ant e'kaĝ'ant
ek'agit ek'ag'it
ek'agit'iĝ ek'ag'it'iĝ
ek'agoni ek'ag'oni
ek'akcel e'kak'cel
ek'akir ek'a'kir e'kak'ir
ek'akompan ek'a'kompan e'kak'om'pan ek'a'kom'pan
ek'akord ek'a'kord e'kak'ord
ek'aktiv e'kakt'iv ek'akt'iv
ek'aktiv'iĝ ek'akt'iv'iĝ e'kakt'iv'iĝ
ek'akuz ek'a'kuz e'kak'uz
ek'alarm e'kal'arm ek'al'arm ek'a'larm
ek'alarm'it ek'al'arm'it
ek'al'don'iĝ ek'ald'on'iĝ
e'kali'aspekt ek'ali'aspekt ek'ali'a'spekt
ek'al'pren e'kal'pren ek'alp'ren ek'al'pre'n
ek'al'tabl'iĝ e'kal'tabl'iĝ
ek'alt'eg'iĝ e'kalt'eg'iĝ
e'kalt'iĝ ek'alt'iĝ
e'kal'tir ek'alt'ir e'kalt'ir ek'al'tir
e'kalv'en e'kal'ven ek'al'ven
e'kalv'en'int ek'al'ven'int
e'kam'ad ek'am'ad
ek'amar'iĝ ek'am'ar'iĝ
ek'amas e'kam'as ek'a'mas ek'am'as
ek'amas'iĝ e'kam'as'iĝ ek'am'as'iĝ
ek'a'mat ek'am'at e'kam'at
ek'am e'kam
e'kam'iĝ ek'am'iĝ
ek'amik ek'am'ik e'kam'ik
ek'amik'iĝ ek'am'ik'iĝ
ek'amor e'kam'or ek'a'mor ek'am'or
ek'amput'ant ek'am'put'ant
ek'amuz ek'a'muz ek'am'uz e'kam'uz
ek'analiz ek'anal'iz ek'an'aliz e'kanal'iz
ek'anim ek'a'nim
ek'anim'iĝ ek'a'nim'iĝ
ek'ankr'iĝ e'kankr'iĝ
ek'anon'cit ek'anonc'it e'kanon'cit
ek'anstataŭ ek'ans'ta'taŭ ek'an'stat'aŭ e'kan'stat'aŭ
ek'antaŭ'en'ir ek'ant'aŭ'en'ir ek'antaŭ'e'n'ir
ek'antaŭ'vid'and ek'ant'aŭ'vid'and ek'ant'aŭ'vi'dand
e'kant ek'ant
ek'aparten ek'apart'en ek'a'part'en e'kap'art'en
ek'aper'ad e'kaper'ad ek'a'per'ad
e'kaper'ant ek'aper'ant ek'a'per'ant
e'kaper ek'aper e'kap'er ek'a'per
ek'aper'et e'kaper'et
e'kaper'ig ek'aper'ig
e'kaper'int ek'aper'int ek'a'per'int
ek'aper'ont e'kaper'ont
ek'aplaŭd'eg ek'a'plaŭd'eg
ek'aplaŭd ek'a'plaŭd e'kap'laŭd
ek'aplik'ad ek'a'plik'ad
ek'aplik e'kap'lik ek'a'plik
ek'aprez ek'a'prez
ek'aprob e'kapr'ob e'kap'rob ek'apr'ob
ek'aranĝ ek'a'ranĝ
ek'ard e'kard
ek'ard'ig e'kard'ig
ek'argument ek'arg'u'ment ek'arg'um'ent
e'karm ek'arm
ek'arom e'kar'om ek'ar'om ek'a'rom
ekart ek'art e'kart
ek'ascend ek'as'cend
ek'aspekt ek'a'spekt ek'as'pekt
ek'aspir ek'a'spir e'kas'pir
ek'at'akant ek'atak'ant ek'at'a'kant
ek'atak ek'a'tak
ek'atend ek'a'tend
ek'atent ek'a'tent ek'at'ent
ek'atent'ig e'katen'tig ek'a'tent'ig
ek'atent'it e'katen'tit ek'a'tent'it
ek'aŭ'dant ek'aŭd'ant
ekaŭdat ek'aŭ'dat ek'aŭd'at
ek'aŭ'dig ek'aŭd'ig
ek'aŭror ek'aŭ'ror ek'aŭr'or e'kaŭr'or
ek'avert'ont ek'a'vert'ont
ek'avid e'kav'id ek'a'vid
ek'babil'ad ek'ba'bil'ad
ek'babil ek'ba'bil
ek'ba'bilet ek'babil'et
ek'bala ek'ba'la ek'bal'a
ek'balanc ek'ba'lanc
ek'balanc'et ek'ba'lanc'et ek'bala'n'cet
ek'balanc'iĝ ek'ba'lanc'iĝ
ek'balbut ek'bal'but
ekbali ek'bali ek'ba'li ek'bal'i
ek'barakt ek'bar'akt
ek'batal ek'bat'al ek'ba'tal
ek'bat'eg ek'ba'teg
ek'bat'ej ek'ba'te'j
ek'bat'ig ek'ba'tig
ek'ba'tint ek'bat'int
ek'bat'it ek'ba'tit
ek'bedaŭr ek'bed'aŭr ek'be'daŭr
ek'ben ek'be'n
ek'bezon ek'be'zon
ek'bicikl ek'bi'cikl
ek'bicikl'int ek'bi'cikl'int
ek'bivak ek'bi'vak
ek'blin'dig ek'blind'ig
ek'bobel'ad ek'bo'bel'ad ek'bob'el'ad
ek'boj ek'bo'j
ek'boj'et ek'bo'jet
ek'bojkot ek'boj'kot
ek'bol'ant ek'bo'lant
ek'bo'leg ek'bol'eg
ek'bombard ek'bomb'ard
ek'bon'kondut'iĝ ek'bon'kon'dut'iĝ
ek'bon'odor ek'bon'o'dor ek'bo'nod'or
ek'bril'aĉ ek'bri'laĉ
ek'bril'ad ek'bri'lad
ek'bri'lant ek'bril'ant
ek'bril'eg ek'bri'leg
ek'bri'let ek'bril'et
ek'bril'ig'ad ek'bri'lig'ad
ek'bri'lig ek'bril'ig
ek'bru'lad ek'brul'ad
ek'brul'ant ek'bru'lant
ek'brul'eg ek'bru'leg
ek'bru'lem ek'brul'em
ek'bru'let ek'brul'et
ek'bru'let'int ek'brul'et'int
ek'brul'ig'aĵ ek'bru'lig'aĵ
ek'brul'ig'anti'n ek'brul'ig'ant'in
ek'brul'ig'ebl ek'bru'lig'ebl
ek'brul'ig ek'bru'lig
ek'bru'lig'il ek'brul'ig'il
ek'brul'ig'int ek'bru'lig'int
ek'bru'lig'ont ek'brul'ig'ont
ek'burĝon ek'burĝ'on
ek'ĉi'fit ek'ĉif'it
ek'ĉikan ek'ĉik'an ek'ĉi'kan
ek'cirkul ek'cirk'ul ek'cir'kul
ek'cirku'lig ek'cirkul'ig ek'cirk'ul'ig
ek'cit'int ek'ci'tint
ek'cit'it ek'ci'tit
ek'daŭ'rig ek'daŭr'ig
ek'debat ek'de'bat
ek'decid ek'dec'id ek'de'cid
ek'deĉifr ek'de'ĉifr
ek'defend ek'de'fend
ek'degel ek'de'gel
ek'degener ek'de'gener
ek'deklam ek'de'klam ek'dek'lam
ek'delir ek'de'lir
ek'de'pren ek'de'pre'n
ek'desegn ek'des'eg'n ek'de'seg'n
ek'detru ek'de'tru
ek'de'ven ek'dev'en
ek'dialog ek'di'a'log
ek'diktator ek'dikt'ator ek'diktat'or
ek'diluv ek'di'luv ek'dil'uv
ek'direkt ek'di'rekt ek'dir'ekt
ek'direkt'iĝ ek'di'rekt'iĝ ek'dir'ekt'iĝ
ek'disk'ur ek'dis'kur
ek'diskut ek'disk'ut ek'di'skut ek'dis'kut
ek'diskut'ig ek'dis'kut'ig ek'disk'ut'ig
ekdison ek'di'son ek'dis'on
ek'dispon ek'dis'po'n
ek'disput ek'di'sput ek'dis'put
ek'diven ek'di'ven
ek'divid ek'di'vid
ek'dokument ek'dok'um'ent ek'dok'u'ment
ek'dolor ek'dol'or
ek'dolor'iĝ ek'dol'or'iĝ
ek'do'lori'get ek'dolor'ig'et ek'dol'or'ig'et
ek'don ek'do'n
ek'dorm'aĉ ek'dor'maĉ
ek'dor'mant ek'dorm'ant
ek'dor'met'ant ek'dorm'et'ant
ek'dor'met ek'dorm'et
ek'dor'met'iĝ ek'dorm'et'iĝ
ek'dorm'ont ek'dor'mont
ek'duk'ad ek'du'kad
ek'ebri'iĝ ek'ebr'i'iĝ ek'e'bri'iĝ
ek'efik ek'ef'ik ek'e'fik
ek'ekskurs e'keks'kurs ek'eks'kurs
ek'ekspluat e'keks'plu'at ek'eks'plu'at
ek'ekzamen ek'ekz'amen ek'ekz'am'en ek'ekz'ame'n
ek'ekzist ek'ekz'ist
ek'ekzist'iĝ ek'ekz'ist'iĝ
ek'el'don e'kel'don ek'el'do'n
ek'elekt ek'e'lekt ek'el'ekt
ek'elekt'rig'it ek'elektr'ig'it
ek'element ek'ele'ment e'kel'em'ent
e'kel'iĝ ek'el'iĝ
e'kel'ir ek'el'ir ek'e'lir
e'kel'kur e'kelk'ur ek'el'kur
ek'el'lac'iĝ e'kel'lac'iĝ
ek'el'lum e'kel'lum
e'kel'met ek'el'met
ek'el'parol e'kel'parol ek'el'pa'rol ek'el'par'ol
ek'el'pens e'kel'pens
e'kel'send ek'el'send
e'kel'ŝpruc ek'el'ŝpruc
ek'el'star e'kel'star
ek'el'ven e'kel'ven
ek'embaras'iĝ ek'em'bar'as'iĝ
ek'emerĝ ek'e'merĝ
ek'emoci'iĝ ek'e'moci'iĝ ek'em'o'ci'iĝ
e'ken'ir ek'en'ir
ek'enket ek'en'ket e'ken'ket
e'ken'kur ek'en'kur
ek'en'spez e'ken'spez
ek'entrepren ek'entre'pren e'kent're'pren ek'ent're'pren
ek'entrepren'ist ek'entre'pren'ist ek'ent're'pren'ist
ek'enu ek'en'u e'ken'u e'ke'nu
ek'enu'ig e'ken'u'ig
ek'en'ven e'ken'ven
ek'envi e'ken'vi ek'en'vi
ek'erar ek'er'ar ek'e'rar e'ker'ar
ek'est'ad e'kest'ad
ek'est'aĵ e'kest'aĵ
e'kest'ant ek'est'ant
e'kest ek'est
e'kest'ig ek'est'ig
ek'est'iĝ e'kest'iĝ
ek'esting'iĝ e'kest'ing'iĝ ek'est'ing'iĝ
ek'est'int e'kest'int
ek'est'o'mekanism ek'est'om'ek'an'ism ek'e'stom'ek'an'ism e'kest'om'ek'an'ism
ek'etend ek'e'tend
ek'evident'ebl ek'e'vi'dent'ebl
ek'evident'iĝ ek'e'vi'dent'iĝ
ek'evolu e'ke'vol'u ek'e'vol'u
ek'fabrik'ad ek'fa'bri'kad ek'fa'brik'ad
ek'fajf'et ek'faj'fet
ek'fajf'int ek'faj'fint
ek'faj'font ek'fajf'ont
ek'fajr'ig'int ek'faj'rig'int
ek'fajr'ig'it ek'faj'rig'it
ek'famili ek'fa'mili ek'fam'ili
ek'fanfar ek'fan'far
ek'fanfaron ek'fanfar'on ek'fan'far'on
ek'fantazi ek'fant'azi
ek'far'ot ek'fa'rot
ek'favor ek'fa'vor ek'fav'or
ek'feri ek'fer'i
ek'fermat ek'fer'mat ek'ferm'at
ek'fervor ek'fer'vor
ek'fetor ek'fet'or ek'fe'tor
ek'fiks'rigard ek'fiks'rig'ard
ek'firma ek'firm'a
ek'flag'rad ek'flagr'ad
ek'flag'reg ek'flagr'eg
ek'flag'rig ek'flagr'ig
ek'fle'ksant ek'fleks'ant
ek'flug'ant ek'flu'gant
ek'flug'et ek'flu'get
ek'flu'gig ek'flug'ig
ek'foli ek'fol'i
ek'foli'iĝ ek'fol'i'iĝ
ek'fork'ur ek'for'kur
ek'for'rigard ek'for'rig'ard
ek'for'tig ek'fort'ig
ek'fort'ir ek'for'tir
ek'fort'rot ek'for'trot
ek'for'vojaĝ ek'for'voj'aĝ
ek'frand ek'fr'and
ek'frap'ad ek'fr'a'pad
ek'frap'eg ek'fr'a'peg
ek'frap'et ek'fr'a'pet
ek'frap'int ek'fr'a'pint
ek'frekvent ek'fr'ek'vent
ek'frid'iĝ ek'fr'id'iĝ
ek'front ek'fr'ont
ek'frost ek'fr'ost
ek'frost'iĝ ek'fr'ost'iĝ
ek'frot ek'fr'ot
ek'fulm'ant ek'ful'mant
ek'fu'mant ek'fum'ant
ek'funebr ek'fu'n'ebr
ek'funkci'ad ek'funk'ci'ad
ek'funkci ek'funk'ci
ek'funkci'ig ek'funk'ci'ig
ek'funkci'iĝ ek'funk'ci'iĝ
ek'funkci'int ek'funk'ci'int
ek'furioz ek'furi'oz
ek'furioz'em ek'furi'oz'em
ek'furioz'iĝ ek'furi'oz'iĝ
ek'furioz'int ek'furi'oz'int
ek'furor'ad ek'fu'ror'ad ek'fur'or'ad
ek'furor ek'fur'or ek'fu'ror
ek'gajn ek'gaj'n
ek'galimati ek'gali'mat'i ek'gal'i'mat'i
ek'galop ek'gal'op
ek'gas'tig ek'gast'ig
ek'ĝem'deklam ek'ĝem'dek'lam ek'ĝem'de'klam
ek'genu ek'gen'u
ek'genu'ont ek'gen'u'ont
ek'glaci'iĝ'int ek'glac'i'iĝ'int
ek'gratul ek'grat'ul
ek'grimac ek'gri'mac
ek'ha'vad ek'hav'ad
ek'ha'vant ek'hav'ant
ek'ha'vit ek'hav'it
ek'hejm'en'ir ek'hejm'e'n'ir
ek'hen ek'he'n
ek'hidroliz ek'hidr'o'liz ek'hidr'ol'iz ek'hid'rol'iz
ek'hipotez ek'hipo'tez
ek'honest'ec ek'ho'nest'ec ek'ho'n'est'ec
ek'honor ek'ho'nor
ek'hont'int ek'ho'n'tint
ek'horor ek'ho'ror ek'hor'or
ek'hura ek'hur'a
ek'hur'let ek'hurl'et
ek'ident'ig eki'dent'ig
ek'ident'iĝ eki'dent'iĝ
ekidn ek'id'n
eki ek'i
eki'gant ek'ig'ant
ek'imag eki'mag e'kim'ag
ek'imit eki'mit e'kim'it
ekimoz eki'moz e'kim'oz ek'i'moz
ek'impet e'kim'pet
ek'impost'ad e'kim'post'ad
ek'impres e'kim'pres
ek'impuls e'kim'puls
ekin'dign ek'indign ek'indig'n ekin'dig'n
ekin ek'in e'kin eki'n
ekin'flu ek'influ eki'n'flu e'kin'flu
ek'inform ekin'form eki'n'form
ekin'fuz ek'infuz eki'n'fuz e'kin'fuz
ek'iniciat ek'inici'at
ekin'klin ek'inklin eki'n'klin ek'ink'lin
ekinoderm ekin'o'derm
ekin'oid eki'no'id e'kin'oid
ekin'o'kakt eki'nok'akt ekin'ok'akt
ekinokok ekin'ok'ok ekin'o'kok eki'nok'ok e'kin'ok'ok
ekin'oz'o eki'no'zo ekin'o'zo e'kin'oz'o ek'in'oz'o
ek'instal'iĝ ekin'stal'iĝ
ek'interes'it ek'inter'e'sit ek'int'er'e'sit
ek'inter'rilat ekin'ter'rilat ek'int'er'rilat
ekin'ter'romp ek'inter'romp ek'int'er'romp
ekin'ter'ŝanĝ ek'inter'ŝanĝ ek'int'er'ŝanĝ
ekin'ter'trakt ek'inter'trakt ek'int'er'trakt
ekin'vad ek'invad eki'n'vad e'kin'vad
eki'pad ekip'ad
ekip'a'ĵar eki'pa'ĵar ekip'aĵ'ar
ekip'aĵ ek'ip'aĵ
ekip'at eki'pat
ekip'ebl ek'ip'ebl
ekip'ej ek'ip'ej
ekip ek'ip
ekip'iĝ ek'ip'iĝ
eki'pint ekip'int
eki'pist ekip'ist
ekip'it'ec eki'pit'ec
eki'pit ekip'it ek'ip'it
ek'ir'aĉ e'kir'aĉ
ek'ir'ant e'kir'ant
e'kir'baz ek'ir'baz
e'kir'ebl ek'ir'ebl
ek'ir e'kir
ek'ir'i'gant ek'ir'ig'ant
eki'rig ek'ir'ig e'kir'ig
eki'rig'il ek'ir'ig'il
eki'rig'int ek'ir'ig'int
eki'rig'it ek'ir'ig'it
e'kir'ont ek'ir'ont
e'kir'pord ek'ir'pord
ek'ir'punkt e'kir'punkt
ek'jubil ek'ju'bil
ek'kalkul ek'kal'kul ek'kalk'ul
ek'kamp'ad ek'kam'pad
ek'kampanj ek'kampan'j ek'kamp'an'j ek'kam'pa'nj
ek'kant'aĉ ek'kan'taĉ
ek'kant'et ek'kan'tet
ek'kap'teg ek'kapt'eg
ek'kapt'int ek'kap'tint
ek'kapt'it ek'kap'tit
ek'kap'tul ek'kapt'ul
ek'karier ek'kari'er
ek'karusel ek'kar'u'sel ek'kar'us'el
ek'katen ek'kat'en
ek'kikerik ek'kiker'ik ek'kik'erik
ek'kir'lit ek'kirl'it
ek'klarion ek'klar'ion
ek'koher ek'ko'her
ek'kokerik ek'kok'erik ek'ko'ker'ik
ek'kolekt ek'ko'lekt ek'kol'ekt
ek'kolekt'iĝ ek'ko'lekt'iĝ
ek'koler'eg ek'kole'reg
ek'koler ek'kol'er
ek'kole'rem ek'koler'em ek'kol'er'em
ek'koler'et ek'kole'ret ek'kol'er'et
ek'koler'iĝ ek'kol'er'iĝ
ek'koler'ig ek'kole'rig ek'kol'er'ig
ek'koler'ig'it ek'kol'er'ig'it
ek'kolor ek'kol'or
ek'kolor'ig ek'kol'or'ig
ek'kolor'iĝ ek'kol'or'iĝ
ek'komand ek'kom'and
ek'komerc ek'kom'erc
ek'komfort ek'kom'fort
ek'kompani ek'kompan'i ek'kom'pan'i
ek'kompat ek'kom'pat
ek'kompon ek'kom'po'n
ek'kompren'ad ek'kom'pren'ad
ek'kompren'ant ek'kom'pren'ant
ek'kompren'at ek'kom'pren'at
ek'kompren ek'kom'pren ek'kom'pre'n
ek'kompren'et ek'kom'pren'et
ek'kompren'ig ek'kom'pren'ig
ek'kompren'int ek'kom'pren'int
ek'komunik'iĝ ek'komun'ik'iĝ ek'kom'unik'iĝ
ek'koncentr'iĝ ek'kon'centr'iĝ
ek'konduk ek'kon'duk
ek'kondut ek'kon'dut
ek'kon ek'ko'n
ek'konekt ek'kon'ekt
ek'konfid ek'kon'fid
ek'ko'nil ek'kon'il
ek'ko'nit ek'kon'it
ek'konjekt ek'kon'j'ekt
ek'konker ek'konk'er ek'kon'ker
ek'konkurs ek'kon'kurs ek'konk'urs
ek'kon'objekt ek'kon'ob'j'ekt
ek'kon'o'teori ek'ko'not'e'or'i ek'kon'ot'e'or'i
ek'konsci'ad ek'kon'sci'ad
ek'konsci'ant ek'kon'sci'ant
ek'konsci ek'kon'sci
ek'konsci'iĝ'ant ek'kon'sci'iĝ'ant
ek'konsci'ig ek'kon'sci'ig
ek'konsci'iĝ ek'kon'sci'iĝ
ek'konsci'iĝ'int ek'kon'sci'iĝ'int
ek'konsci'int ek'kon'sci'int
ek'konsent ek'kon'sent
ek'konsider'at ek'kon'sider'at
ek'konsider ek'kon'sider ek'kon'si'der
ek'konsider'int ek'kon'sider'int
ek'kon'siderit ek'konsider'it
ek'konsil'ad'end ek'kon'si'lad'end
ek'konstat ek'kon'stat
ek'konstern ek'kon'stern ek'kon'ster'n
ek'konsum ek'kon'sum
ek'kontakt ek'kont'akt ek'kon'takt
ek'kontakt'iĝ ek'kon'takt'iĝ ek'kont'akt'iĝ
ek'kontent ek'kon'tent ek'kont'ent
ek'kon'teori ek'kont'e'or'i
ek'kontest ek'kon'test ek'kont'est
ek'kontrol ek'kon'trol ek'kont'rol ek'kontr'ol
ek'kontur'iĝ ek'kon'tur'iĝ
ek'konversaci ek'konvers'ac'i ek'kon'vers'ac'i
ek'konvink ek'kon'vink
ek'konvink'iĝ ek'kon'vink'iĝ
ek'korekt ek'ko'rekt ek'kor'ekt
ek'korespond'ad ek'ko'respond'ad
ek'korespond ek'ko'respond
ek'kresk'aĵ'et ek'kre'ska'ĵet
ek'kri'eg'ant ek'kri'e'gant
ek'kritik ek'krit'ik ek'kri'tik
ek'kukol ek'kuk'ol
ek'kultiv'at ek'kult'iv'at
ek'kultiv ek'kult'iv
ek'kultiv'it ek'kult'iv'it
ek'kultur ek'kult'ur ek'kul'tur
ek'kun'labor ek'kun'la'bor ek'kun'lab'or
ek'kuraĝ ek'kur'aĝ
ek'kuraĝ'iĝ ek'kur'aĝ'iĝ
ek'kvartir ek'kvart'ir ek'kvar'tir
ek'kverel ek'kver'el
ek'kviet ek'kvi'et
ek'kviet'ig ek'kvi'et'ig
ek'kviet'iĝ ek'kvi'et'iĝ
ek'kvit'ig ek'kvi'tig
ek'kvivit ek'kvi'vit
ek'labor'ad ek'la'bor'ad e'klab'or'ad
ek'labor'ant ek'la'bor'ant
ek'labor ek'la'bor e'klab'or ek'lab'or
ek'labor'ig e'klab'or'ig ek'la'bor'ig
ek'labor'int ek'la'bor'int e'klab'or'int
ek'lam e'klam
ek'lament ek'lam'ent
eklampsi ek'lamp'si e'klam'psi ek'lam'psi
ek'langvor ek'lang'vor
e'klar'mant ek'larm'ant
ek'lar'mont e'klar'mont ek'larm'ont
ek'las e'klas
ek'las'int e'klas'int
e'klaŭd ek'laŭd
ek'laŭt'ig ek'laŭ'tig
e'klav ek'lav
ek'leg'ant e'kle'gant ek'le'gant
e'kle'kad ek'le'kad ek'lek'ad
eklektik'ec ek'lekt'ik'ec ek'lek'tik'ec
eklektik ek'lek'tik ek'lekt'ik
eklektik'ism ek'lekt'ik'ism ek'lek'tik'ism
eklektik'ist ek'lek'tik'ist ek'lekt'ik'ist
eklektik'ul ek'lek'tik'ul ek'lekt'ik'ul
ek'lepor ek'le'por e'kle'por
ek'lern'ad e'kler'n'ad
ek'lern e'kler'n
e'kler'net ek'lern'et
e'kler'nit ek'lern'it
ek'lev'ant ek'le'vant e'kle'vant
ek'lev'et e'kle'vet
e'kle'vit ek'lev'it
eklezi'an ek'lez'ia'n
eklezi ek'lez'i
eklezi'o'ĉef ek'lez'io'ĉef
eklezi'ologi eklezi'olog'i ek'lez'io'log'i
eklezi'ul'ar eklezi'u'lar
e'klik ek'lik
eklips'at e'klip'sat ek'lip'sat
eklips'it ek'lip'sit e'klip'sit
ekliptik e'klip'tik ek'lip'tik
ek'literatur ek'li'tera'tur ek'li'terat'ur ek'liter'at'ur ek'lit'erat'ur
ek'liver e'kliv'er ek'liv'er ek'li'ver
eklog ek'log
ek'lud'ant ek'lu'dant
ek'lud'ig ek'lu'dig
ek'lum'ant ek'lu'mant
ek'lum'et ek'lu'met
ek'mal'aper ek'mal'a'per
ek'mal'kontent ek'mal'kont'ent ek'mal'kon'tent
ek'mal'kviet'iĝ ek'mal'kvi'et'iĝ
ek'mal'supr'en'iĝ ek'mal'supr'e'n'iĝ
ek'malt'an'kvi'lig ek'mal'tank'vil'ig
ek'mal'varm ek'malv'arm
ek'mal'varm'iĝ ek'malv'arm'iĝ
ek'malv'arm'um ek'mal'varm'um
ek'mal'vigl'iĝ ek'malv'igl'iĝ
ek'martel ek'mar'tel ek'mart'el
ek'masaĝ ek'mas'aĝ
ek'maten ek'mat'en
ek'maten'manĝ ek'mat'en'manĝ
ek'medit'ad ek'med'it'ad
ek'medit ek'med'it
ek'medit'int ek'medi'tint
ek'membr'iĝ ek'mem'briĝ
ek'memor'ad ek'mem'or'ad
ek'memor ek'mem'or
ek'memor'et ek'mem'or'et
ek'memor'int ek'mem'or'int
ek'mezur ek'mez'ur
ek'miaŭ ek'mi'aŭ
ek'mien ek'mi'en
ek'mi'grad ek'migr'ad
ek'mil'dig'int ek'mild'ig'int
ek'milit ek'mi'lit ek'mil'it
ek'mili'tir ek'milit'ir
ek'minac ek'min'ac
ek'mitral ek'mit'ral ek'mitr'al
ek'mont'rad ek'montr'ad ek'mon'trad
ek'mort'ig'ot ek'mort'i'got
ek'mor'tit ek'mort'it
ek'murmur'eg ek'mur'mur'eg
ek'murmur ek'mur'mur
ek'murmur'et ek'mur'mur'et
ek'muzik ek'muz'ik
ek'naĝ ek'n'aĝ
ek'naĝ'ig ek'n'aĝ'ig
ek'nas'kant ek'nask'ant
ek'nask ek'n'ask
ek'nask'iĝ ek'n'ask'iĝ
ek'navig ek'nav'ig ek'n'av'ig
ek'neĝ ek'n'eĝ
ek'nervoz'iĝ ek'nerv'oz'iĝ
ek'nest ek'n'est
ek'no'dek'nod ek'nod'ek'nod ek'n'odek'nod
ek'nokt'iĝ ek'n'okt'iĝ
ek'nombr'ad'ant ek'n'ombr'ad'ant
ek'nombr ek'n'ombr
ek'nom ek'n'om
ek'nostalgi ek'n'ost'algi
e'knot ek'not ek'n'ot
ek'nul'ig ek'nu'lig
eko'agrikultur eko'agr'i'kultur eko'agr'ik'ul'tur eko'agr'i'kult'ur
eko'be ek'obe e'kobe
eko'cid ek'o'cid
ek'odor eko'dor e'kod'or
ek'odor'et eko'dor'et
eko e'ko ek'o
ek'ofend eko'fend
e'kofer ek'ofer eko'fer
eko'fic ek'ofic
ek'ofic'int eko'fic'int
eko'impost ek'o'impost
eko'kaz ek'okaz
eko'kul'eg ek'okul'eg e'kok'ul'eg
eko'kultiv'ej ek'okult'iv'ej eko'kult'iv'ej
eko'kultiv eko'kult'iv ek'okult'iv
eko'kultur eko'kult'ur ek'okult'ur ek'okul'tur
eko'kul'um ek'okul'um e'kok'ul'um
ek'okup'ant eko'kup'ant
eko'kup'at ek'okup'at
ek'okup eko'kup
ek'okup'iĝ eko'kup'iĝ
eko'kup'int ek'okup'int
ek'okup'it eko'kup'it e'kok'u'pit
eko'kvartal eko'kvart'al eko'kvar'tal
ekolog eko'log ek'olog
ekologi'ec ek'ologi'ec
ekologi ekolog'i ek'ologi eko'log'i ek'olog'i
ekologi'em ek'ologi'em
ekologi'em'ul ekolog'ie'mul ek'ologi'em'ul
ekologi'ism'an ek'ologi'ism'an ekolog'i'ism'an
ekologi'ism ek'ologi'ism ekolog'i'ism eko'log'i'ism ek'olog'i'ism
ekologi'ist ekolog'i'ist ek'ologi'ist ek'olog'i'ist eko'log'i'ist
ekologi'ist'in ekolog'i'ist'in ek'ologi'ist'in ek'olog'i'ist'in
ekologi'medi ek'ologi'medi ekolog'i'medi ek'olog'i'medi
ekologi'n ekolog'in ek'olog'in eko'log'in ek'ologi'n
ekologi'ŝirm ek'ologi'ŝirm ekolog'i'ŝirm ek'olog'i'ŝirm
ekolog'ism ek'olog'ism eko'log'ism
ekologi'ul ek'ologi'ul
e'komerc e'kom'erc
ekonom eko'nom ek'on'om e'kon'om e'ko'nom
ekonometrik eko'no'metrik eko'no'metr'ik
ekonomi'a'cel ekonom'ia'cel eko'no'mi'a'cel
ekonomi'aĵ eko'no'mi'aĵ
ekonom'iam ekonomi'am eko'nom'iam e'kon'om'iam
ekonomi'domin ekonomi'dom'in ekonom'id'om'in
ekonomi ekonom'i eko'nom'i ek'on'om'i e'kon'om'i
ekonomi'geografi ekonomi'geograf'i ekonomi'geo'grafi ekonom'ig'e'ogr'a'fi
ekonomi'ig ekonom'i'ig eko'nom'i'ig e'kon'om'i'ig
ekonomi'ism ekonom'i'ism eko'nom'i'ism e'kon'om'i'ism
ekonomi'ist ekonom'i'ist eko'nom'i'ist e'kon'om'i'ist
ekonomi'ist'in ekonom'i'ist'in eko'nom'i'ist'in
ekonomik ekonom'ik eko'nom'ik e'kon'om'ik
ekonomik'histori ekonom'ik'histori ekonomik'hist'or'i
ekonomik'ism ekonom'ik'ism eko'nom'ik'ism
ekonomik'ist ekonomi'kist ekonom'ik'ist eko'nom'ik'ist
ekonomi'kist'in ekonomik'ist'in ekonom'ik'ist'in
ekonom'in ekonomi'n eko'nom'in e'kon'om'in
ekonomi'politik ekonomi'poli'tik ekonom'ip'ol'it'ik
ekonomi'sektor ekonomi'sekt'or
ekonom'ism eko'nom'ism e'kon'om'ism
ekonom'ist eko'nom'ist e'kon'om'ist
eko'pini'ant ek'opini'ant e'kopi'ni'ant
eko'pini ek'opini e'kopi'ni ek'opi'ni
ek'opon eko'po'n e'ko'po'n
eko'produkt eko'pro'dukt
ek'orbit e'korb'it e'kor'bit
e'kor'dig e'kord'ig ek'ord'ig
ek'ordon e'kordon e'kord'on
ek'organiz ek'organ'iz
ek'organiz'iĝ ek'organ'iz'iĝ
ek'ornam ek'orn'am e'korn'am e'kor'n'am
eko'rond e'kor'ond
ek'osced e'kos'ced
ek'oscil eko'scil
eko'sistem e'kos'ist'em
eko'social'ism eko'soci'alism
eko'social'ist eko'soci'a'list
eko'teknologi eko'tek'n'ologi eko'tek'n'olog'i e'kot'ek'no'log'i
eko'teror'ism eko'ter'o'rism
eko'turism eko'tur'ism
eko'vilaĝ e'kov'il'aĝ
ek'pa'fad ek'paf'ad
ek'pa'fig ek'paf'ig
ek'pal'pad ek'palp'ad
ek'palpebr'um ek'palp'ebr'um
ek'panik ek'pan'ik
ek'pa'pum ek'pap'um
ek'paraliz ek'par'aliz ek'par'al'iz
ek'parol'ad ek'pa'rol'ad ek'par'o'lad
ek'parol'ant ek'pa'rol'ant ek'par'o'lant
ek'parol ek'par'ol ek'pa'rol
ek'parol'et ek'pa'rol'et ek'par'o'let
ek'parol'ig ek'pa'rol'ig
ek'parol'int ek'pa'rol'int
ek'parol'ont ek'pa'rol'ont
ek'part'o'pren ek'part'op'ren ek'par'top'ren
ek'paŝ'e'gant ek'paŝ'eg'ant
ek'pasi'iĝ'ant ek'pas'i'iĝ'ant
ek'pasi'iĝ ek'pas'i'iĝ
ek'pelad'int ek'pel'ad'int
ek'pend'ig ek'pen'dig
ek'pendol ek'pen'dol ek'pend'ol
ek'pens'ad ek'pen'sad
ek'pen'sem ek'pens'em
ek'pen'sit ek'pens'it
ek'permes ek'per'mes
ek'persekut'at ek'perse'kut'at
ek'persekut ek'perse'kut ek'per'sek'ut
ek'petol ek'pet'ol
ek'pied ek'pi'ed
ek'pi'kad ek'pik'ad
ek'pi'ket ek'pik'et
ek'poet ek'po'et
ek'politik'um ek'poli'tik'um ek'po'lit'ik'um
ek'popol'ant ek'pop'o'lant
ek'popular'ig ek'pop'ul'ar'ig
ek'posed'ad ek'po'sed'ad
ek'posed'ant ek'po'se'dant
ek'posed ek'po'sed
ek'posed'iĝ ek'po'sed'iĝ
ek'posed'ig ek'po'sed'ig ek'po'se'dig
ek'posed'it ek'po'sed'it
ek'posten ek'post'en ek'po'sten
ek'posten'iĝ ek'post'en'iĝ
ek'postul ek'post'ul
ek'pozici ek'poz'ic'i ek'poz'i'ci
ek'predik ek'pred'ik ek'pre'dik
ek'prefer ek'pre'fer
ek'preĝ'et ek'pre'ĝet
ek'premis ek'prem'is
ek'pren ek'pre'n
ek'prepar ek'pre'par
ek'prepar'iĝ'ad ek'pre'par'iĝ'ad
ek'pretend ek'pret'end
ek'prezent ek'prez'ent
ek'prezid ek'prez'id
ek'pri'labor ek'pri'lab'or ek'pri'la'bor
ek'pri'parol ek'pri'par'ol
ek'procesi ek'proces'i
ek'produkt'at ek'pro'dukt'at
ek'produkt ek'pro'dukt
ek'profet ek'pro'fet
ek'profit ek'pro'fit
ek'profund ek'pro'fund
ek'profund'iĝ ek'pro'fund'iĝ
ek'program ek'pro'gram
ek'progres'ant ek'pro'gres'ant
ek'progres ek'pro'gres
ek'projekci ek'pro'jekci
ek'promen'ad'paŝ'ig ek'pro'menad'paŝ'ig
ek'propagand ek'propag'and
ek'propon ek'prop'on ek'pro'po'n
ek'protekt ek'prot'ekt
ek'protest ek'pro'test ek'prot'est
ek'pro'vad ek'prov'ad
ek'provok ek'prov'ok ek'pro'vok
ek'pugn ek'pug'n
ek'puls'ad ek'pul'sad
ek'pul'seg ek'puls'eg
ek'pu'rig ek'pur'ig
ek'purpur'iĝ ek'pur'pur'iĝ
ek'putr'ig ek'put'rig
ek'put'rig'it ek'putr'ig'it
ek'radi e'krad'i ek'rad'i
ek'radi'ig e'krad'i'ig
ek'radik e'krad'ik
ek'rajd'ig ek'raj'dig
e'krajt ek'rajt
ek'rajt'ont e'krajt'ont
ek'raket e'krak'et
ek'rakont e'krak'ont
e'kramp ek'ramp
ekran'al'klak e'kran'al'klak
ekran'bar'il e'kran'bar'il
ekran'bild e'kran'bild ek'ran'bild
ekran'eg ek'ran'eg e'kran'eg
ekran e'kran ek'ran
ekran'et ek'ran'et e'kran'et
ekran'grand e'kran'grand
ekran'kabl e'kran'kabl
ekran'kart e'krank'art e'kran'kart
ekran'kask e'krank'ask e'kran'kask
ekran'klav'ar e'krank'lav'ar
ekran'konekt'il e'krank'on'ekt'il
ekran'konserv'il ekran'kon'servil e'krank'on'servil
ekran'kontrol ekran'kontr'ol ekran'kont'rol e'krank'ont'rol
ekran'kopi e'kran'kopi e'krank'opi
ekran'kurten e'kran'kurten ekran'kurt'en e'krank'ur'ten
ekran'os'pac ekran'o'spac ek'ran'os'pac e'kran'os'pac
ekran'pord e'kran'pord
ekran'ŝir'mil ekran'ŝirm'il e'kran'ŝirm'il
ekran'um ek'ran'um e'kran'um
ek'rapid ek'rap'id
ek'rapid'ig ek'rap'i'dig
ek're'ag e'kre'ag
ek'rea'lig'ebl ek'real'ig'ebl ek're'al'ig'ebl
ek'real'ig e'kre'al'ig ek're'al'ig
ek'real'iĝ ek're'al'iĝ e'kre'al'iĝ
ek'rea'per ek're'aper e'kre'aper
ek'recit e'kre'cit ek're'cit
ek'redakt e'kred'akt
ek're'dir e'kred'ir e'kre'dir
ek're'en'ir e'kre'en'ir
ek're'gant ek'reg'ant
ek'reg'ist'ar ek're'gist'ar
ek'regres ek're'gres e'kre'gres
ek'regul'ig ek're'gul'ig ek'reg'ul'ig
ek're'ir e'kre'ir
ek're'kon e'kre'kon e'krek'on
ek'rekt'ig'ant ek'rekt'i'gant
e'krek'tig ek'rekt'ig
e'krem'al'aper ek'rem'al'aper ek're'mal'aper
e'krem ek'rem
e'kre'memor ek're'memor ek'rem'em'or e'krem'em'or
ek'renkont ek'ren'kont e'kren'kont e'kre'n'kont
ek're'san'iĝ e'kre'san'iĝ e'kres'an'iĝ
ek'respekt ek're'spekt e'kresp'ekt e'kres'pekt
ek'respond'ec e'kresp'ond'ec
ek'respond'ont e'kresp'ond'ont e'kres'pond'ont
e'krest ek'rest
e'kreten e'kret'en e'kre'ten ek're'ten
ek're'tir e'kre'tir e'kret'ir
e'kret'ir'iĝ ek'ret'ir'iĝ ek're'tir'iĝ
ek're'vek'iĝ ek'rev'ek'iĝ
ek'rev e'krev
e'kre'ven ek'rev'en e'krev'en ek're'ven
ek're'vetur ek'rev'et'ur e'krev'et'ur
e'krev'int ek'rev'int
ek're'viv'iĝ e'krev'iv'iĝ ek'rev'iv'iĝ
ek'rezist'ad e'krez'ist'ad
ek'rezist e'krez'ist
ek'rezon ek're'zon e'krez'on e'kre'zon
ek'ribel e'krib'el ek'rib'el e'kri'bel
ek'ribel'int ek'rib'el'int
e'kriĉ'iĝ ek'riĉ'iĝ
e'kriĉ'iĝ'int ek'riĉ'iĝ'int
ek'rid'eg'ant ek'rid'e'gant
ek'rifuĝ e'kri'fuĝ
ek'rifuz e'kri'fuz e'krif'uz ek'rif'uz
ek'rigard'ad ek'rig'ard'ad
ek'rigard'ant ek'rig'ard'ant
ek'rigard'eg ek'rig'ard'eg
ek'rigard e'kri'gard ek'rig'ard
ek'rigard'et ek'rig'ard'et
ek'rigard'int ek'rig'ard'int
ek'rigid'iĝ ek'rig'id'iĝ
ek'rikan e'krik'an e'kri'kan
ek'rilat e'kri'lat e'kril'at
ek'rilat'iĝ'ant e'kril'at'iĝ'ant
ek'rimark'ant ek'rim'ark'ant e'krim'ar'kant
ek'rimark e'krim'ark
ek'rimark'it e'krim'ar'kit
ek'ripar e'kri'par ek'rip'ar e'krip'ar
ek'ripoz e'krip'oz ek'rip'oz e'kri'poz
ek'ripoz'et e'kri'poz'et e'krip'oz'et
ek'rivel e'kri'vel
ek'rond'ir e'kron'dir ek'ro'n'dir
e'kron'kant ek'ronk'ant ek'ro'n'kant
ek'ru'ĝet ek'ruĝ'et
ek'rul'ig ek'ru'lig
ek'rumor ek'rum'or ek'ru'mor
ek'rust'ant e'krust'ant
e'krust ek'rust
ek'rust'iĝ'int e'krust'iĝ'int
eksa eks'a
eks'ag ek'sag
eks'agent eksa'gent ek'sag'ent
eksa'ĵul eks'aĵ'ul
ek'sakr eks'akr
eks'aktiv'ist eks'akt'iv'ist
eks'aktiv'ul eks'akt'iv'ul
eks'aktor ek'sak'tor eks'akt'or
eks'alianc eks'ali'anc eksa'li'anc
eksa'liv'um ek'saliv'um
ek'salt'ad eks'alt'ad
eks'alt'ant ek'salt'ant
eks'alt'eg ek'salt'eg
ek'salt eks'alt
ek'salt'et'ant eks'alt'et'ant
ek'salt'et eks'alt'et
eks'alt'ig ek'salt'ig
eks'alt'ont ek'salt'ont
eksa'lut ek'salut eks'al'ut ek'sal'ut
ek'ŝaman'iĝ ek'ŝam'an'iĝ
eksa'mat eks'am'at
eksa'mat'in eks'am'at'in
eks'ambasador eks'ambasad'or ek'samb'as'ador
eks'amik ek'sam'ik
eksa'mi'kin eks'amik'in eks'ami'kin
ek'ŝancel ek'ŝanc'el
ek'ŝancel'ig ek'ŝanc'el'ig
ek'ŝancel'iĝ ek'ŝanc'el'iĝ
ek'ŝanc'elit ek'ŝancel'it
ek'sark eks'ark
eks'arme'an eks'arm'e'an
eks'arme eks'arm'e
eksa'tig ek'sat'ig eks'at'ig
eks'av ek'sav
eks'bank'ist eks'ban'kist
eks'baron eks'bar'on eks'ba'ro'n
eks'ba'talant eks'batal'ant eks'bat'a'lant
eks'bien eks'bi'en
eks'bohem eks'bo'hem
eks'bo'vin eks'bov'in
eks'butik'ist eks'but'i'kist eks'but'ik'ist
eks'ĉef'ig eks'ĉe'fig
eks'ĉef'redaktor eks'ĉef'redakt'or
eks'ĉeĥ'o'slovaki eks'ĉeĥ'o'slovak'i
ekscentr'aĵ eks'centr'aĵ
ekscentr'ec eks'centr'ec
ekscentr eks'centr
ekscentrik ekscentr'ik eks'centr'ik ek'scen'trik
ekscentr'ul eks'cent'rul eks'centr'ul ek'scen'trul
ekscepci eks'cep'ci
eks'ĉeval'in eks'ĉe'valin
eks'ci'ad ek'sci'ad
ek'sci'at eks'ci'at
ek'sci'ebl eks'ci'ebl
eks'ci ek'sci
ek'sci'ig eks'ci'ig
eks'ci'iĝ ek'sci'iĝ
eks'ci'int ek'sci'int
eks'ci'it ek'sci'it
ek'sci'pov eks'cip'ov
ekscit'ad eks'cit'ad
ekscit'aĵ eks'cit'aĵ
ekscit'ant eks'cit'ant
ekscit'at eks'citat eks'cit'at
ekscit'ebl'ec eks'cit'ebl'ec
ekscit'ebl eks'cit'ebl
ekscit'ec eks'cit'ec
ekscit'eg eks'cit'eg ek'sci'teg
ekscit'eg'it eks'cit'eg'it ek'sci'teg'it
ekscit eks'cit
ekscit'em ek'sci'tem eks'cit'em
ekscit'iĝ'ad eks'cit'iĝ'ad
ekscit'iĝ eks'cit'iĝ
ekscit'ig eks'cit'ig ek'sci'tig
ekscit'iĝ'em eks'cit'iĝ'em
ekscit'iĝ'int eks'cit'iĝ'int
ekscit'il eks'cit'il
ekscit'int eks'cit'int ek'sci'tint
ekscit'it'ec ek'sci'tit'ec eks'cit'it'ec
ekscit'it ek'sci'tit eks'cit'it
ekscit'it'iĝ eks'cit'it'iĝ
ekscit'maŝin eks'cit'maŝin
ekscit'nud'iĝ eks'cit'nud'iĝ
eksciton ekscit'on eks'cit'on ek'sci'ton
ekscit'op'len ekscit'o'plen eks'cit'op'len ek'sci'top'len
ekscit'plen eks'cit'plen
ekscit'provok ekscit'prov'ok eks'cit'provok ek'sci'tpr'ov'ok
ekscit'vibr eks'cit'vibr
eks'civit'an'iĝ ek'sci'vit'an'iĝ
ek'sci'vol eks'ci'vol
eks'dan eks'da'n
eks'defend'ant eks'de'fend'ant eks'de'fen'dant
eks'dekan eks'deka'n eks'dek'an eks'de'kan
eks'deput'it eks'de'put'it eks'de'pu'tit
eks'diktator eks'diktat'or eks'dikt'ator
eks'diplomat eks'diplom'at eks'diplo'mat
eks'direktor eks'di'rektor eks'direkt'or eks'di'rekt'or
eks'direktor'in eks'direktori'n eks'di'rektor'in
eks'disident eks'dis'ident eks'dis'i'dent
ek'seg eks'eg
ek'sek'iĝ eks'ek'iĝ
eks'ekonomi'ist eks'ekonom'i'ist eks'eko'nom'i'ist
eks'eks'um ek'sek'sum ek'seks'um
eks'ekv ek'sekv
eks'element eks'ele'ment
eks'el'ig eks'e'lig ek'sel'ig
ek'sem eks'em
ek'send eks'end
ek'send'e'pend'iĝ eks'en'de'pend'iĝ ek'sen'de'pend'iĝ
eks'en'mov'iĝ ek'sen'mov'iĝ
eks'ent'ant ek'sent'ant
eks'ent'ebl ek'sent'ebl
ek'sent eks'ent
ek'sent'iĝ eks'ent'iĝ
ek'sent'int eks'en'tint eks'ent'int
ek'serĉ'ant eks'er'ĉant
ek'seren ek'ser'en eks'er'en eks'e'ren
ek'serioz'iĝ eks'eri'oz'iĝ ek'seri'oz'iĝ
eks'estr'ar ek'sest'rar
eks'fabrik'ant eks'fa'brik'ant
eks'fabrik eks'fa'brik
eks'favor'it eks'fa'vor'it eks'fav'or'it
eks'fianĉ eks'fi'anĉ
eks'fianĉ'iĝ eks'fi'anĉ'iĝ
eks'fianĉ'in eks'fi'anĉ'in
eks'fili'iĝ eks'fil'i'iĝ
eks'fortik'aĵ eks'for'tik'aĵ eks'fort'ik'aĵ
eks'fraŭl'in eks'fr'aŭl'in
eks'frid'uj eks'fr'idu'j eks'fri'du'j
eks'fum'ant eks'fu'mant
eks'funkci'ul eks'funk'ci'ul
eks'futbal'ist eks'fut'balist
eks'gej eks'ge'j
eks'ĝendarm eks'ĝen'darm
eks'general eks'gener'al eks'gene'ral eks'ge'ner'al
eks'gladiator eks'glad'ia'tor eks'glad'i'ator
eks'i'dant ek'sid'ant
ek'sid eks'id
ek'sid'iĝ eks'id'iĝ
e'ksi'dig eks'i'dig eks'id'ig ek'sid'ig
ek'sid'ist eks'i'dist eks'id'ist
ek'sieĝ eks'i'eĝ e'ksi'eĝ
eks'ig'ant eks'i'gant
ek'sigel'ant eks'ig'e'lant
ek'sign eks'ig'n
ek'signif eks'ig'nif
e'ksi'got eks'i'got ek'si'got eks'ig'ot
ek'silab eks'i'lab e'ksi'lab
ek'silent eks'i'lent e'ksil'ent
e'ksilen'tig'it ek'silent'ig'it
ek'silen'tint e'ksilen'tint ek'silent'int
ek'simil e'ksi'mil eks'i'mil
ek'simpati ek'simpat'i
eks'inform'ofic'ist eks'inform'o'fi'cist
eks'inĝenier eks'inĝeni'er eks'in'ĝeni'er
ek'sink eks'ink
eks'inspektor eks'inspekt'or eks'in'spekt'or ek'si'n'spekt'or
eks'inter'naci'aĵ eks'in'ter'naci'aĵ
ek'ŝip'ir ek'ŝi'pir
eks'jugoslav eks'jug'osl'av eks'jug'os'lav eks'jug'o'slav
eks'jugoslavi eks'jugoslav'i eks'jug'osl'avi eks'jug'o'slav'i
eks'jun eks'ju'n
eks'ju'nul eks'jun'ul
eks'ĵurnal'ist eks'ĵur'n'a'list
eks'kadet eks'kad'et
ek'skadr'ul eks'kad'rul eks'kadr'ul
ek'skandal'iĝ ek'skand'al'iĝ eks'kand'al'iĝ
eks'kandidat eks'kandid'at ek'skandi'dat eks'kandi'dat
eks'kap ek'skap
eks'kapel'estr eks'kap'e'lestr
eks'kapitan ek'skap'it'an eks'kap'it'an
eks'kaporal eks'kapor'al ek'skap'or'al eks'kap'or'al
eks'kap'tit ek'skap'tit eks'kapt'it
eks'katekist ek'skat'e'kist
eks'kat ek'skat
eksklamaci eks'klam'ac'i
eksklud'ozon eksklud'o'zon
ekskluziv'aĵ eks'kluz'iv'aĵ
ekskluziv'ant eks'kluzi'vant
ekskluziv'at eks'kluzi'vat eks'kluz'iv'at
ekskluziv'ec eks'kluz'iv'ec
ekskluziv eks'kluz'iv
ekskluziv'em eks'kluz'iv'em
ekskluziv'ig'ant eks'kluzi'vi'gant eks'kluz'iv'ig'ant
ekskluziv'ig eks'kluz'iv'ig
ekskluziv'ism eks'kluz'iv'ism
ekskluziv'it eks'kluzi'vit eks'kluz'iv'it
eks'kok'in eks'ko'kin
eks'koleg ek'skol'eg
eks'koleg'in eks'kolegi'n
eks'kolonel eks'kolon'el ek'skol'on'el eks'kol'on'el
eks'koloni eks'kol'oni eks'kolon'i ek'skol'oni
eks'koloni'ig eks'kolon'i'ig ek'skol'oni'ig
eks'koloni'iĝ ek'skol'oni'iĝ eks'kolon'i'iĝ
eks'koloni'int ek'skol'oni'int eks'kolon'i'int
eks'koloni'ist eks'kolon'i'ist ek'skol'oni'ist
eks'koloni'it eks'kolon'i'it ek'skol'oni'it
eks'kom'andant eks'komand'ant eks'koma'n'dant
eks'komiz eks'kom'iz
eks'kompani'an eks'kompan'ia'n
eks'kompani eks'kompan'i eks'kom'pan'i
eks'komsomol eks'kom'som'ol
ekskomunik'ad eks'komunik'ad eks'komuni'kad eks'komun'ik'ad
ekskomunik'at eks'komunik'at eks'komuni'kat eks'komun'ik'at
ekskomunik eks'komunik eks'komun'ik eks'kom'unik
ekskomunik'iĝ eks'komunik'iĝ eks'komun'ik'iĝ
ekskomunik'int eks'komunik'int eks'komun'ik'int
ekskomunik'it eks'komunik'it eks'komuni'kit eks'komun'ik'it
eks'kondamn'it eks'kon'damn'it
eks'konsil'ant eks'kon'si'lant
eks'konsil'ist ek'skon'si'list eks'kon'si'list
eks'konsul eks'kon'sul ek'skon'sul
eks'kontraŭ'milit eks'kontr'aŭ'milit
eks'kor'amik eks'kor'am'ik
eks'kor'amik'in eks'kor'am'ik'in
ekskori'aĵ eks'kori'aĵ ek'skori'aĵ
ekskori ek'skori eks'kori eks'kor'i
ekskori'it eks'kori'it ek'skori'it eks'kor'i'it
ekskreci'aĵ eks'kre'ci'aĵ
ekskreci'at eks'kre'ci'at
ekskreci eks'kre'ci
ekskreci'it eks'kre'ci'it
ekskrement'ad eks'krement'ad eks'krem'ent'ad eks'kre'ment'ad
ekskrement'at eks'krement'at eks'kre'ment'at eks'krem'ent'at
ekskrement'ej eks'krement'ej eks'kre'ment'ej eks'krem'ent'ej
ekskrement eks'krement eks'kre'ment eks'krem'ent
ekskrement'iĝ eks'krement'iĝ eks'krem'ent'iĝ eks'kre'ment'iĝ
ek'skrib eks'krib
ek'skrib'iĝ eks'krib'iĝ
ek'skrib'it eks'krib'it eks'kri'bit
ek'skrib'ont eks'krib'ont eks'kri'bont
eks'kun'iĝ ek'skun'iĝ
eks'kun'kandidat ek'sku'n'kandidat ek'sku'n'kandid'at ek'sku'n'kandi'dat
eks'kun'ord'ig'ant ek'sku'nor'dig'ant ek'sku'n'ord'ig'ant
ek'skun'ul ek'sku'nul eks'kun'ul
ekskurs'ad eks'kurs'ad
ekskurs'an eks'kurs'an
ekskurs'ant eks'kurs'ant
ekskurs'ar eks'kurs'ar
ekskurs'aŭt eks'kurs'aŭt
ekskurs'boat eks'kurs'boat
ekskurs'cel eks'kurs'cel
ekskurs'distanc ekskurs'di'stanc ekskurs'dist'anc
ekskurs eks'kurs
ekskurs'em eks'kurs'em eks'kur'sem
ekskurs'em'ul eks'kurs'em'ul
ekskurs'et eks'kurs'et
ekskurs'gvid'ant eks'kurs'gvid'ant
ekskurs'ig eks'kurs'ig
ekskurs'ind eks'kurs'ind
ekskurs'ist eks'kurs'ist
ekskurs'lok eks'kurs'lok
ekskurs'ocel ekskurs'o'cel eks'kurs'ocel
ekskurs'o'fin eks'kurs'o'fin
ekskurs'o'kofr ekskurs'ok'o'fr eks'kurs'ok'o'fr
ekskurs'o'tag ekskurs'ot'ag eks'kurs'ot'ag
ekskurs'program ekskurs'pro'gram eks'kurs'program
ekskurs'tabel eks'kurs'tabel
eks'kutim ek'sku'tim
eks'kutim'iĝ ek'sku'tim'iĝ
ekskuz'ant eks'kuz'ant
ekskuz eks'kuz
ekskuz'it eks'kuz'it
eks'kvalifik ek'skval'i'fik
eks'labor'ant eks'la'bor'ant ek'slab'or'ant
eks'labor'ist eks'lab'or'ist eks'la'bor'ist
eks'labor'ist'iĝ eks'lab'or'ist'iĝ eks'la'bor'ist'iĝ
eks'labor'ist'in eks'la'bor'ist'in
eks'lake eks'lak'e
eks'legi'an eks'leg'ia'n
eks'legi eks'leg'i
ekslibris eks'libr'is
eks'lini'o'fin eks'lin'io'fin
eks'lud'ant eks'lu'dant
eks'magi'ist eks'mag'i'ist
eks'magnat eks'mag'n'at
eks'major eks'maj'or
eks'mal'amik eks'mal'am'ik
eks'manaĝer eks'man'aĝ'er
eks'mem'brig eks'membr'ig
eks'mem'briĝ eks'membr'iĝ
eks'metropolit eks'metropol'it eks'metr'op'ol'it
eks'milit'ist eks'mil'it'ist
eks'ministr'in eks'min'ist'rin
eks'modern eks'moder'n eks'mod'er'n
eks'modul'in eks'mod'ul'in
eks'monark eks'mon'ark
eks'mond'ĉampion eks'mond'ĉam'pion
eks'muel'ej eks'mu'ele'j
eks'muzulman eks'muz'ulm'an eks'muz'ul'man
eks'najbar eks'naj'bar eks'n'aj'bar
eks'nazi'ig eks'naz'i'ig eks'n'azi'ig eks'n'az'i'ig
eks'nederland'an eks'ne'der'lan'dan eks'ne'der'land'an
eks'nobel ek'snob'el eks'no'bel
eks'nom eks'n'om
ek'snuf eks'n'uf
eks'ofic'ig eks'o'fic'ig
eks'oficir eks'ofic'ir ek'sofi'cir eks'o'fi'cir
ek'sofi'cist eks'ofic'ist eks'o'fi'cist
ek'soldat'iĝ ek'sold'at'iĝ eks'ol'dat'iĝ
ek'solen ek'sole'n eks'ole'n eks'o'len
ek'sol'vad ek'solv'ad eks'ol'vad
ek'son'ad eks'on'ad
ek'son'ar eks'on'ar
eks'oneg ek'son'eg
ek'son eks'on
ek'sonet eks'on'et eks'o'net ek'son'et
eks'on'ig ek'son'ig
ek'son'iĝ eks'on'iĝ
ek'sonor'ad ek'son'or'ad
ek'sonor ek'son'or eks'on'or eks'o'nor
ek'sonor'et ek'son'or'et
ek'sonor'ig ek'son'or'ig
ek'sopir eks'o'pir
ek'sopir'int eks'op'ir'int
ek'sovaĝ'iĝ eks'ov'aĝ'iĝ
ek'soveti'ig ek'sovet'i'ig eks'ov'et'i'ig eks'o'vet'i'ig
eks'pacient eks'pac'i'ent
eks'pagan eks'pag'an
ekspansi'ad ek'span'si'ad
ekspansi'ant ek'span'si'ant
ekspansi ek'span'si eks'pans'i eks'pan'si
ekspansi'em ek'span'si'em
ekspansi'iĝ'ant ek'span'si'iĝ'ant eks'pans'i'iĝ'ant
ekspansi'ig ek'span'si'ig eks'pans'i'ig
ekspansi'iĝ eks'pans'i'iĝ ek'span'si'iĝ
ekspansi'il ek'span'si'il eks'pans'i'il
ekspansi'int ek'span'si'int eks'pans'i'int
ekspansi'ism eks'pans'i'ism ek'span'si'ism
ekspansi'ist ek'span'si'ist eks'pans'i'ist
eks'parlament'an eks'par'la'mentan eks'par'lament'an
eks'part ek'spart
ek'sparti'an eks'parti'an ek'spart'ia'n eks'part'ia'n
ek'sparti'estr eks'parti'estr
eks'partizan ek'spart'iz'an eks'part'iz'an
eks'partner eks'part'ner ek'spart'ner
eks'pasi'gist eks'pas'ig'ist
ek'spasm'ant eks'pas'mant
eks'past'rig eks'pastr'ig eks'pa'strig
eks'patent ek'spat'ent
eks'pedant eksped'ant
eksped'entrepren eksped'entre'pren eksped'ent're'pren
eksped'firma eksped'firm'a
ekspedici'an eksped'i'cian eksped'ic'ia'n
ekspedici eksped'i'ci eksped'ic'i
eksped'ig'ant eksped'i'gant
eksped'ofic'ist eksped'o'fi'cist
eksped'ol'ist eksped'o'list
ekspekt eks'pekt ek'spekt
ekspekt'int ek'spekt'int
ekspektor'ad ekspekt'or'ad ek'spekt'or'ad
ekspektor'at ekspekt'or'at ek'spekt'or'at
ekspektor ekspekt'or eks'pekt'or ek'spekt'or
ekspektor'ig ekspekt'or'ig ek'spekt'or'ig
eksperiment'ad eks'per'i'ment'ad
eksperiment'aĵ eks'per'i'ment'aĵ
eksperiment'ant eks'per'i'ment'ant
eksperiment'at eks'per'i'ment'at
eksperiment'cel eks'per'i'ment'cel
eksperiment'ej eks'per'i'ment'ej
eksperiment eks'per'i'ment
eksperiment'em eks'per'i'ment'em
eksperiment'et eks'per'i'ment'et
eksperiment'ig eks'per'i'ment'ig
eksperiment'int eks'per'i'ment'int
eksperiment'ism eks'per'i'ment'ism
eksperiment'ist eks'per'i'ment'ist
eksperiment'it eks'per'i'ment'it
eksperiment'o'staci eksperiment'ost'ac'i eks'per'i'ment'ost'ac'i
eksperiment'ot eks'per'i'ment'ot
eksperiment'ul eks'per'i'ment'ul
eks'person'ec'iĝ eks'per'son'ec'iĝ
eks'person eks'per'son
ekspert ek'spert
ekspert'iĝ ek'spert'iĝ
ekspert'in ek'spert'in eks'per'tin
ekspert'int eks'per'tint ek'spert'int
ekspertiz'ad ekspert'iz'ad ek'spert'iz'ad
ekspertiz'ant ekspert'iz'ant ek'spert'iz'ant
ekspertiz ekspert'iz ek'spert'iz
ekspertiz'it ekspert'iz'it ek'spert'iz'it
eks'pianol'er'nan'tin eks'pian'o'lern'ant'in
eks'pion ek'spion eks'pio'n
ek'spir'ad eks'pir'ad
ek'spirant ek'spir'ant
ek'spir'blov eks'pir'blov
eks'pir ek'spir
eksplic'it'a'dir eksplic'it'ad'ir eks'pli'cit'ad'ir
eksplic'it'ec eks'pli'cit'ec
eksplic'it eks'pli'cit
eksplic'it'ig eks'pli'cit'ig
eksplik'ad eks'pli'kad eks'plik'ad
eksplik'ant eks'pli'kant eks'plik'ant
eksplik'at eks'pli'kat eks'plik'at
eksplik'ebl eks'plik'ebl
eksplik eks'plik
eksplik'iĝ eks'plik'iĝ
eksplik'it eks'plik'it eks'pli'kit
eksplod'forn eksplod'for'n
eksplod'ig'ant eksplod'i'gant
eksplod'ig'ist eksplod'i'gist
eksplod'ig'ot eksplod'i'got
eksplod'maŝin eksplod'maŝ'in
eksplod'material eksplod'materi'al
eksplod'motor eksplod'mot'or
eksplod'o'motor eksplod'om'ot'or
eksplod'o'sistem eksplod'os'ist'em
ekspluat'ad eks'plu'at'ad
ekspluat'aĵ eks'plu'at'aĵ
ekspluat'ant eks'plu'at'ant
ekspluat'at eks'plu'at'at
ekspluat'ebl eks'plu'at'ebl
ekspluat'eg eks'plu'at'eg
ekspluat'ej eks'plu'at'ej
ekspluat eks'plu'at
ekspluat'em eks'plu'at'em eks'plu'a'tem
ekspluat'grad eks'plu'at'grad
ekspluat'ig eks'plu'at'ig
ekspluat'iĝ eks'plu'at'iĝ
ekspluat'il eks'plu'atil
ekspluat'ind eks'plu'at'ind
ekspluat'int eks'plu'a'tint eks'plu'at'int
ekspluat'ist eks'plu'at'ist
ekspluat'it eks'plu'at'it eks'plu'a'tit
ekspluat'kost eks'plu'at'kost
ekspluat'manier ekspluat'mani'er
eks'poet eks'po'et
eks'poli'cist eks'polic'ist
eks'politik'ist eks'po'liti'kist eks'poli'tik'ist
ekspon'ad eks'po'n'ad
ekspon'aĵ eks'po'n'aĵ
ekspon'at eks'po'n'at
ekspon'bud eks'po'n'bud
ekspon'daŭr eks'pond'aŭr
ekspon'deklam ek'sponde'klam ekspon'de'klam
ekspon'ej eks'pone'j
ekspon eks'po'n
eksponencial ekspon'en'ci'al eks'pone'n'ci'al
eksponent ekspon'ent
ekspon'et eks'po'net
ekspon'fenestr ekspon'fen'estr
ekspon'iĝ'em eks'po'ni'ĝem
ekspon'ist'in eks'po'nis'tin
ekspon'it eks'po'nit
ekspon'labor ekspon'la'bor ekspon'lab'or eks'po'n'labor
ekspon'lud eks'po'n'lud
ekspon'o'ĉambr eks'po'noĉ'ambr
ekspon'vend'ad eks'po'n'vend'ad
ekspon'vend eks'po'n'vend
eks'popol eks'po'pol eks'pop'ol
eksport'ad eks'port'ad ek'sport'ad
eksport'agent'ej eksport'a'gent'ej ek'sport'agent'ej
eksport'aĵ ek'sport'aĵ eks'port'aĵ
eksport'ant eks'port'ant ek'sport'ant
eksport'at ek'sport'at eks'port'at
eksport'ĉapel ek'sport'ĉapel eks'port'ĉapel
eksport'ebl eks'port'ebl ek'sport'ebl
eksport'ej eks'port'ej ek'sport'ej ek'spor'te'j
eksport eks'port ek'sport
eksport'end ek'sport'end eks'port'end
eksport'entrepren ek'sport'entrepren eksport'entre'pren eksport'ent're'pren
eksport'er eks'porter ek'spor'ter ek'sport'er eks'port'er
eksport'iĝ ek'sport'iĝ eks'port'iĝ
eksport'import eks'port'import ek'sport'import ek'spor'tim'port
eksport'industri eksport'indus'tri ek'sport'industri eksport'in'du'stri
eksport'ist eks'port'ist ek'sport'ist
eksport'it eks'port'it ek'sport'it ek'spor'tit
eks'portland eksport'land eks'port'land ek'sport'land
eksport'merkat eks'port'merkat ek'sport'merkat
eksport'model eks'port'model ek'sport'model
eksport'ot ek'spor'tot ek'sport'ot eks'port'ot
eksport'partner eksport'part'ner ek'sport'partner eks'port'partner
eksport'plus ek'sport'plus eks'port'plus
eksport'produkt eksport'pro'dukt ek'sport'produkt eks'port'produkt
eksport'sektor ek'sport'sektor eks'port'sektor
eksport'var ek'sport'var eks'port'var
eks'posed'ant eks'po'se'dant
eks'posed eks'po'sed
ekspozici'ad eks'pozici'ad
ekspozici'aĵ eks'pozici'aĵ
ekspozici'ant eks'pozici'ant
ekspozici'at eks'pozici'at
ekspozici'ej eks'pozici'ej eks'poz'i'ci'ej eks'poz'ic'ie'j
ekspozici eks'pozici eks'poz'i'ci eks'poz'ic'i
ekspozici'et eks'pozici'et eks'poz'ic'i'et
ekspozici'iĝ eks'pozici'iĝ eks'poz'ic'i'iĝ
ekspozici'ind eks'pozici'ind eks'poz'ic'i'ind
ekspozici'it eks'pozici'it eks'poz'ic'i'it
ekspozici'material ekspozici'materi'al eks'pozici'material
ekspozici'ot eks'pozici'ot eks'poz'i'ci'ot
eks'pre'mant eks'prem'ant
ekspres'di'sport'ist ekspres'dis'port'ist
ekspres eks'pres
ekspresionism eks'pre'sionism eks'pre'sion'ism
ekspresionist eks'pre'sion'ist
ekspres'ist eks'pres'ist
ekspres'kaf eks'pres'kaf
ekspres'kurs eks'pres'kurs
ekspres'ofic'ej eks'pres'ofic'ej
ekspres'trajn eks'pres'trajn eks'prest'raj'n
eks'prezid'ant eks'prez'i'dant
eks'prezident eks'prezid'ent eks'prez'ident
eks'prezident'iĝ eks'prez'ident'iĝ
eks'prezident'ig eks'prezid'ent'ig eks'prez'ident'ig
eks'prezidi'an eks'prezid'ia'n
eks'prezidi eks'prezid'i eks'prez'id'i
eks'princ'in eks'pri'n'ci'n
eks'pri'zonul eks'prizon'ul
eks'profesor eks'pro'fe'sor
eks'prokuror eks'prokur'or eks'pro'kur'or
ek'spron eks'pron eks'pro'n
eks'propriet'ad eks'propr'i'et'ad
eks'propriet'ig'at eks'propr'i'et'ig'at
eks'propriet'ig eks'propr'i'et'ig
eks'propriet'ig'it eks'propr'i'et'ig'it
eks'propr'ig eks'prop'rig
eks'protekt'ant ek'sprot'ekt'ant eks'prot'ekt'ant
eks'protekt'it ek'sprot'ekt'it eks'prot'ekt'it
ek'spur eks'pur
eks'put ek'sput
eks'putin ek'sput'in eks'put'in
eks'radi'oficir eks'radi'ofic'ir eks'radi'o'fi'cir
eks'redaktor eks'redakt'or eks're'dak'tor
eks'redaktor'iĝ eks'redakt'or'iĝ
eks'redaktor'in eks'redakt'or'in
eks'reg'ant eks're'gant
eks're'ĝin eks'reĝ'in
eks'rekrut eks're'krut
eks'rektor eks'rekt'or
eks'revoluci'an eks'rev'o'lucian
eks'revoluci eks'rev'o'luci eks're'vol'u'ci
eks'sekretari eks'sekret'ari eks'se'kret'ari eks'sek'ret'ar'i
eks'serĝent eks'serĝ'ent
eks'ser'vant eks'serv'ant
eks'ser'vist eks'serv'ist
eks'servut'ul'ar eks'serv'ut'ul'ar
eks'sindik eks'sind'ik eks'sin'dik
eks'sinjor'in eks'sin'jor'in eks'sin'j'o'rin
eks'soci'alism eks'social'ism
eks'soci'alism'ig eks'social'ism'ig
eks'social'ist eks'soci'a'list
eks'soldat eks'sol'dat eks'sold'at
eks'sortiment eks'sort'i'ment
eks'soveti'an eks'sovet'ia'n
eks'soveti eks'sovet'i
eks'stalon eks'stal'on
eks'student eks'stud'ent
eks'subjekt eks'sub'j'ekt
eks'sub'reg'ist eks'sub're'gist
ek'stagn'ad eks'tag'n'ad
ek'stagn eks'tag'n
eks'tar'ad ek'star'ad
eks'tar ek'star
ek'star'ont eks'tar'ont
ek'start'ig ek'star'tig
ekstaz ek'staz
ekstaz'iĝ'ant ek'staz'iĝ'ant
ekstaz'ig ek'staz'ig
ekstaz'iĝ ek'staz'iĝ
ekstaz'iĝ'int ek'staz'iĝ'int
ekstaz'ost'at ekstaz'o'stat ek'staz'ost'at
ekstaz'ul ek'staz'ul
ekstemporal eks'temporal eks'temp'or'al
ekstens'ant eks'tens'ant
ekstens eks'tens
ekstensor eks'tensor ekstens'or eks'tens'or ek'sten'sor
ekster'ad ek'ster'ad
ekster'afer eks'tera'fer ek'ster'afer
ekster'a'flank eks'tera'flank ek'ster'a'flank
ekster'afrik ek'ster'afrik
ekster'aĵ ek'ster'aĵ eks'ter'aĵ
ekster'amerik ek'ster'amerik ekster'am'erik eks'tera'mer'ik
ekster'a'mond eks'tera'mond ekster'am'ond ek'ster'am'ond
ekster'a'politik ekster'a'poli'tik ek'ster'a'politik
ekster'asoci ekster'a'soci ek'ster'asoci eks'teras'o'ci
ekster'atend eks'terat'end
ekster'avid ek'ster'avid eks'tera'vid
ekster'azi'an ek'ster'azi'an eks'te'razi'an
ekster'azi ek'ster'azi eks'te'razi
ekster'balkan ek'ster'balkan
ekster'balkani ekster'balkan'i
ekster'boat ek'ster'boat
ekster'bord ek'ster'bord eks'ter'bord
ekster'bors eks'ter'bors ek'ster'bors
ekster'brit eks'ter'brit ek'ster'brit
ekster'buĝet eks'ter'buĝet ek'ster'buĝet
ekster'ĉambr ek'ster'ĉambr eks'ter'ĉambr
ekster'ĉe'est ek'ster'ĉe'est eks'ter'ĉe'est
ekster'centr ek'ster'centr eks'ter'centr
ekster'centr'ul eks'ter'centr'ul
ekster'cerb'um'iĝ ek'ster'cerb'um'iĝ
ekster'ĉin eks'ter'ĉin ek'ster'ĉin
ekster'ĉiu'tag eks'ter'ĉiu'tag ek'ster'ĉiu'tag
ekster'danĝer eks'ter'danĝer ek'ster'danĝer
ekster'dev'en ekster'de'ven eks'ter'de'ven ek'ster'de'ven
ekster'dig ek'ster'dig eks'ter'dig
ekster'dom'aĵ eks'ter'dom'aĵ ek'ster'dom'aĵ
ekster'dom eks'ter'dom ek'ster'dom
ekster'dom'ig ek'ster'dom'ig eks'ter'dom'ig
ekster'dub ek'ster'dub eks'ter'dub
ekster'dub'ig ek'ster'dub'ig
ekster'ec ek'ster'ec eks'ter'ec
ekster'edz ek'ster'edz
ekster'ej ek'ster'ej ek'stere'j eks'ter'ej
ekster'eklezi ek'ster'eklezi eks'ter'eklezi
ekster'ekonomi ekster'ekonom'i ek'stere'kon'om'i eks'te're'kon'om'i
ekster'ekran ek'ster'ekran ek'stere'kran ekster'e'kran
ekster ek'ster eks'ter
ekster'ekster'ordinar ekster'ekster'or'dinar ekster'ekster'ord'in'ar
ekster'ekzist eks'ter'ekzist ek'ster'ekzist
ekster'element ekster'ele'ment ek'ster'element ek'stere'lem'ent
ekster'emoci ekster'e'moci ek'ster'emoci ek'stere'moci
ekster'en'fal eks'teren'fal ekster'e'n'fal ek'stere'n'fal
ekster'en'ig'at eks'teren'ig'at ekster'e'n'ig'at
eks'teren'ig'it ekster'en'ig'it
eks'teren'ir ekster'en'ir eks'te'ren'ir
ekster'en'pas'int eks'teren'pas'int ek'stere'n'pas'int ekster'e'n'pas'int
ekster'en'turn'int eks'teren'turn'int ek'stere'n'turn'int ekster'e'n'turn'int
ekster'esperant ekster'esper'ant
ekster'esperanti ekster'esperant'i
ekster'etat ek'ster'etat
ekster'eŭrop ek'ster'eŭrop eks'ter'eŭrop
ekster'famili ek'ster'famili ekster'fa'mili
ekster'flor eks'ter'flor ek'ster'flor
ekster'font'ant ek'ster'font'ant
ekster'frakci ekster'fr'akci ek'ster'frakci ekster'frak'ci
ekster'galaksi ek'ster'galaksi eks'tergal'aks'i
ekster'ge'edz ek'ster'ge'edz eks'ter'ge'edz
ekster'grup ek'ster'grup eks'ter'grup
ekster'haŭt ek'ster'haŭt eks'ter'haŭt
ekster'haven ek'ster'haven eks'ter'haven
ekster'hejm'ad eks'ter'hejm'ad ek'ster'hejm'ad
ekster'hejm eks'ter'hejm ek'ster'hejm
ekster'hierarki ek'ster'hierarki
ekster'hind'eŭrop ek'ster'hind'eŭrop
ekster'hispan ek'ster'hispan eks'ter'hispan
ekster'hom eks'ter'hom ek'ster'hom
ekster'human ekster'hum'an eks'ter'human ek'ster'human
ekster'ig'ant eks'ter'ig'ant
ekster'iĝ'ant eks'ter'iĝ'ant
ekster'ig eks'ter'ig ek'ster'ig
ekster'iĝ ek'ster'iĝ eks'ter'iĝ
ekster'iĝ'em ek'ster'iĝ'em eks'ter'iĝ'em
ekster'ig'int eks'ter'ig'int
ekster'ig'it eks'te'rig'it eks'ter'ig'it
ekster'individu ek'ster'individu ekster'in'divid'u
ekster'instituci ek'ster'instituci
ekster'ir'ant ek'ster'ir'ant
ekster'japan ek'ster'japan ekster'ja'pan eks'ter'japan
ekster'juĝ ek'ster'juĝ eks'ter'juĝ
ekster'jur ek'ster'jur eks'ter'jur
ekster'justic ek'ster'justic eks'ter'justic ekster'just'ic
ekster'kadr ek'ster'kadr
ekster'kadr'ul ek'sterk'ad'rul
ekster'kalkul ekster'kalk'ul ek'ster'kalkul ek'sterk'alk'ul
ekster'kamp eks'ter'kamp ek'ster'kamp
ekster'kanal ek'ster'kanal ek'sterk'anal
ekster'kanon ek'sterk'anon ek'ster'kanon
ekster'kast eks'ter'kast ek'ster'kast
ekster'klas'ĉambr ek'sterk'las'ĉambr
ekster'klas ek'sterk'las eks'ter'klas ek'ster'klas
ekster'klub ek'ster'klub ek'sterk'lub eks'ter'klub
ekster'kod eks'ter'kod ek'sterk'od ek'ster'kod
ekster'kompren ek'ster'kompren ekster'kom'pren ek'sterk'om'pren
ekster'komunik'il ekster'komuni'kil ekster'komun'ik'il
ekster'komun'um ek'ster'komun'um
ekster'kongres ekster'kon'gres ek'sterk'on'gres
ekster'konkurs ekster'konk'urs ek'sterk'onk'urs
ekster'konsci eks'ter'konsci ek'ster'konsci ek'sterk'on'sci
ekster'konstituci ekster'konstitu'ci ek'ster'konstituci
ekster'kontinent ek'ster'kontinent
ekster'kontrol ekster'kontr'ol ekster'kont'rol ek'sterk'ont'rol
ekster'korp ek'ster'korp eks'ter'korp
ekster'korus eks'ter'korus ek'ster'korus ek'sterk'or'us
ekster'koteri ek'ster'koteri ek'sterk'ot'eri ekster'kot'er'i
ekster'krist ek'ster'krist
ekster'kun'sid ek'ster'kun'sid eks'ter'kun'sid ek'sterk'u'n'sid
ekster'kurs eks'ter'kurs ek'sterk'urs ek'ster'kurs
ekster'kutim ek'ster'kutim eks'ter'kutim
ekster'labor ekster'la'bor eks'ter'labor ek'ster'labor
ekster'land'a'fak eks'ter'land'a'fak ek'ster'land'a'fak
ekster'land'aĵ eks'ter'land'aĵ
ekster'land'am ek'ster'land'am eks'ter'land'am
ekster'land'an'ec eks'ter'land'an'ec
ekster'land'an eks'ter'land'an
ekster'land'an'in eks'ter'land'an'in
ekster'land'de'ven eks'ter'land'de'ven
ekster'land'ec eks'ter'land'ec
ekster'land eks'ter'land ek'ster'land
ekster'land'iĝ eks'ter'land'iĝ
ekster'land'ig ek'ster'land'ig eks'ter'land'ig
ekster'land'ig'it ekster'lan'dig'it eks'ter'land'ig'it
ekster'land'lim eks'ter'land'lim
ekster'land'lingv eks'ter'land'lingv
ekster'land'politik eks'ter'land'politik
ekster'land'ul eks'ter'land'ul ek'ster'land'ul
ekster'las'ant ek'ster'las'ant
ekster'las eks'ter'las ek'ster'las
ekster'las'it ek'ster'las'it eks'ter'las'it
ekster'lecion ek'ster'lecion ekster'le'cion
ekster'leĝ'ec ek'ster'leĝ'ec eks'ter'leĝ'ec
ekster'leĝ'ej eks'ter'leĝ'ej ek'ster'leĝ'ej
ekster'leĝ eks'ter'leĝ ek'ster'leĝ
ekster'leĝ'ig eks'ter'leĝ'ig ek'ster'leĝ'ig
ekster'leĝ'ul eks'ter'leĝ'ul ek'ster'leĝ'ul
ekster'lern'ej eks'ter'lern'ej ek'ster'lern'ej
ekster'lig eks'ter'lig ek'ster'lig
ekster'lim eks'ter'lim ek'ster'lim
ekster'lim'iĝ ek'ster'lim'iĝ eks'ter'lim'iĝ
ekster'lingv eks'ter'lingv ek'ster'lingv
ekster'lini eks'ter'lini ek'ster'lini ekster'lin'i
ekster'list'an ekster'li'stan
ekster'list ek'ster'list eks'ter'list
ekster'lit eks'ter'lit ek'ster'lit
ekster'logik eks'ter'logik ekster'log'ik ek'ster'logik
ekster'lok eks'ter'lok ek'ster'lok
ekster'lok'iĝ eks'ter'lok'iĝ
ekster'lud ek'ster'lud
eksterm'ad eks'term'ad
eksterm'ant ekster'mant ek'ster'mant eks'term'ant
ekster'map ek'ster'map
eksterm'ar ekster'mar eks'term'ar ek'ster'mar
ekster'mat eksterm'at eks'term'at ek'ster'mat
ekster'materi eksterm'at'eri ek'ster'materi
eksterm'aviad'il ekster'mav'ia'dil eksterm'avi'ad'il
ekster'mebl eksterm'ebl ek'ster'mebl eks'term'ebl
eksterm'ej eks'term'ej
eksterm eks'term
eksterm'end ekster'mend
ekster'menstru ekster'mens'tru
ekster'merkat ek'ster'merkat eksterm'er'kat eks'term'er'kat
ekster'met eksterm'et eks'term'et ek'ster'met
ekster'mezur ek'ster'mezur eks'ter'mezur
eksterm'ig eks'term'ig
eksterm'iĝ eks'term'iĝ
eksterm'il ekster'mil eks'term'il ek'ster'mil
ekster'milit eksterm'il'it eks'termi'lit
eksterm'ism eks'term'ism
eksterm'ist eks'term'ist
ekster'mit eks'termit eksterm'it
ekster'mod eksterm'od eks'term'od ek'ster'mod
ekster'model eksterm'od'el ekster'mod'el
eks'termo'ĥemi'aĵ eksterm'o'ĥemi'aĵ
eksterm'ond ekster'mond ek'ster'mond
ekster'mond'ul eksterm'ond'ul
ekster'moral eksterm'or'al eks'termo'ral
eksterm'ordon ekster'mord'on
eksterm'ot ekster'mot eks'term'ot ek'ster'mot
eks'termo'vad ekster'mov'ad eksterm'ov'ad eks'ter'mov'ad
ekster'mov'ad'ul'in eksterm'ov'ad'ul'in eks'ter'mov'ad'ul'in
eksterm'ur ekster'mur ek'ster'mur eks'term'ur
ekster'naci eks'ter'naci ek'stern'ac'i
ekster'natur ek'stern'at'ur
ekster'n ek'stern eks'tern ek'ster'n
ekster'normal'aĵ ekster'norm'al'aĵ ek'stern'or'mal'aĵ
ekster'normal ekster'norm'al ek'stern'or'mal
ekster'norm ek'ster'norm
ekster'ofic'ej eks'ter'ofic'ej ek'ster'ofic'ej
ekster'ord ek'ster'ord
ekster'ordinar'aĵ ekster'ord'in'ar'aĵ
ekster'ordinar'ec ekster'ord'in'ar'ec
ekster'ordinar'eg ekster'or'dinar'eg ekster'ord'in'ar'eg
ekster'ordinar ekster'or'dinar ekster'ordin'ar ekster'ord'in'ar
ekster'ordinar'iĝ ekster'ord'in'ar'iĝ
ekster'ordinar'rapid ekster'or'dinar'rapid ekster'ord'in'ar'rapid
ekster'ordinar'ul ekster'ord'in'ar'ul
eks'teror'ist ekster'or'ist
ekster'palestin ek'ster'palestin
ekster'parlament ekster'par'lament
ekster'parol eks'ter'parol ek'ster'parol
ekster'parti ekster'part'i ek'ster'parti eks'ter'part'i
ekster'patri'ul ekster'pa'tri'ul
ekster'planed'an eks'ter'planed'an ekster'plan'eda'n
ekster'planed ekster'plan'ed eks'ter'planed
ekster'plan ek'ster'plan eks'ter'plan
ekster'pol'ad eks'ter'pol'ad ek'ster'pol'ad
ekster'pol eks'ter'pol ek'ster'pol
ekster'polic ekster'pol'ic ek'ster'polic
ekster'politik ekster'poli'tik ekster'pol'it'ik
ekster'polus ekster'pol'us eks'ter'polus
ekster'pord eks'ter'pord ek'ster'pord
ekster'potenc ek'ster'potenc
ekster'preĝ'ej ek'ster'preĝ'ej
ekster'prizon ek'ster'prizon eks'ter'prizon
ekster'proces ek'ster'proces eks'ter'proces
ekster'profesi ek'ster'profesi eks'ter'profesi
ekster'program ekster'pro'gram eks'ter'program ek'ster'program
ekster'proporci ek'ster'proporci ekster'pro'porci ekster'prop'or'ci
ekster'raci eks'ter'raci ek'ster'raci
ekster'raj'dant ekster'rajd'ant ek'ster'rajd'ant
ekster'rand eks'ter'rand ek'ster'rand
ekster'rang eks'ter'rang ek'ster'rang
ekster'reg eks'ter'reg ek'ster'reg
ekster'region ekster'reg'ion eks'ter'region ekster'regi'on
ekster'regul ek'ster'regul ekster'reg'ul
ekster'religi ekster're'lig'i
ekster'ret eks'ter'ret ek'ster'ret
ekster'rond'an ek'ster'rond'an
ekster'rond ek'ster'rond eks'ter'rond
ekster'rusi'an ek'ster'rusi'an
ekster'rusi ek'ster'rusi eks'ter'rusi ekster'rus'i
ekster'rus'land ek'ster'rus'land
ekster'salon eks'ter'salon ek'ster'salon
ekster'salt ek'ster'salt eks'ter'salt
ekster'sankt'ej ek'ster'sankt'ej eks'ter'sankt'ej
ekster'scen'ej ek'ster'scen'ej eks'ter'scen'ej
ekster'scienc ek'ster'scienc eks'ter'scienc
ekster'senegal ek'ster'senegal ekster'sen'egal
ekster'sens'aĵ ek'ster'sens'aĵ
ekster'sens ek'ster'sens eks'ter'sens
ekster'sent eks'ter'sent ek'ster'sent
ekster'seri ek'ster'seri eks'ter'seri
ekster'sezon eks'ter'sezon ek'ster'sezon
ekster'sintaks ek'ster'sintaks ekster'sin'taks eks'ter'sin'taks
ekster'ŝip eks'ter'ŝip ek'ster'ŝip
ekster'sistem eks'ter'sistem ek'ster'sistem
ekster'skem eks'ter'skem ek'ster'skem
ekster'skrib ek'ster'skrib eks'ter'skrib
ekster'soci eks'ter'soci ek'ster'soci
ekster'sorĉ eks'ter'sorĉ ek'ster'sorĉ
ekster'ŝose eks'ter'ŝose ek'ster'ŝose
ekster'soveti ekster'sovet'i ek'ster'sovet'i eks'ter'sovet'i
ekster'star'ant ek'ster'star'ant
ekster'ŝtat ek'ster'ŝtat eks'ter'ŝtat
ekster'strat ek'ster'strat eks'ter'strat
ekster'stud eks'ter'stud ek'ster'stud
ekster'sun'sistem ek'ster'sun'sistem eks'ter'sun'sistem
ekster'suspekt ekster'su'spekt
ekster'ŝut'it ek'ster'ŝut'it eks'ter'ŝut'it
ekster'tabl ek'ster'tabl eks'ter'tabl
ekster'tekst ek'ster'tekst eks'ter'tekst
ekster'tem'aĵ eks'ter'tem'aĵ ek'ster'tem'aĵ
ekster'tem eks'ter'tem ek'ster'tem
ekster'tem'iĝ ek'ster'tem'iĝ
ekster'temp ek'ster'temp eks'ter'temp
ekster'temp'ig ekster'tem'pig
ekster'tem'pig'it ekster'temp'ig'it
ekster'tera'n ekster'ter'an ek'ster'ter'an
ekster'ter'ec ek'ster'ter'ec
ekster'ter ek'ster'ter eks'ter'ter
ekster'teritori ek'ster'teritori ekster'teri'tori ekster'ter'it'or'i
ekster'ter'ulan ekster'ter'ul'an ek'ster'ter'ul'an
ekster'ter'ul ek'ster'ter'ul eks'ter'ter'ul
ekster'tor ek'stertor ek'ster'tor eks'ter'tor
ekster'trakt'ad ek'ster'trakt'ad
ekster'tribunal ek'ster'tribunal ekster'tribun'al ekster'trib'u'n'al
ekster'tropik ek'ster'tropik ekster'trop'ik
ekster'tunel ek'ster'tunel eks'ter'tunel
ekster'ul eks'te'rul eks'ter'ul ek'ster'ul
ekster'unu'person eks'ter'unu'person ek'ster'unu'person
ekster'urb'an eks'terur'ban ek'ster'urb'an
ekster'urb ek'ster'urb
ekster'uter eks'ter'uter ek'ster'uter
ekster'uz eks'te'ruz eks'ter'uz ek'ster'uz
ekster'val ek'ster'val eks'ter'val
ekster'vaskul ekster'vask'ul ek'ster'vaskul
ekster'vende'j ekster'vend'ej ek'ster'vend'ej
ekster'vic eks'ter'vic ek'ster'vic
ekster'vic'iĝ ek'ster'vic'iĝ
ekster'vid ek'ster'vid eks'ter'vid
ekster'vilaĝ eks'ter'vilaĝ ek'ster'vilaĝ
ekster'voj ek'ster'voj eks'ter'voj
ekster'vort'ar ek'ster'vort'ar eks'ter'vort'ar
ekster'zon'ec ek'ster'zon'ec eks'ter'zon'ec
ek'stimul eks'tim'ul ek'stim'ul
ek'stimul'iĝ ek'stim'ul'iĝ eks'tim'ul'iĝ
ek'stir eks'tir
eks'tot'alism eks'total'ism
ek'strab eks'trab
ekstra'cervelas ekstr'a'cervelas ekstr'acer'vel'as
ekstradici eks'tradici ekstr'adici ekstra'di'ci
ekstradici'ig ekstr'adici'ig eks'tradici'ig ekstra'di'ci'ig
ekstradici'it ekstr'adici'it eks'tradici'it ekstra'di'ci'it
ekstrados ekstr'ad'os eks'trad'os
ekstra ekstr'a eks'tra
ekstrakt'ad eks'trakt'ad ekstr'akt'ad
ekstrakt'aĵ ekstr'akt'aĵ eks'trakt'aĵ
ekstrakt'ant ekstr'akt'ant eks'trakt'ant
eks'traktat ekstrakt'at eks'trakt'at ekstr'akt'at
ekstrakt'ebl eks'trakt'ebl
ekstrakt'ej eks'trakt'ej ekstr'akte'j
ekstrakt ekstr'akt eks'trakt
ekstrakt'int eks'trakt'int
ekstrakt'it eks'trakt'it ekstr'akt'it
ekstrakt'ot eks'trakt'ot ekstr'akt'ot
ekstra'kvalit ekstr'a'kvalit ekstr'akv'alit eks'trak'val'it
ekstra'lingv'ist'ik ekstr'a'lingv'ist'ik
ekstra'long eks'tra'long
ek'strangol ekstr'an'gol ekstra'n'gol ek'strang'ol
ekstra'ordinar ekstr'a'ordinar ekstra'ordin'ar ekstra'or'dinar
ekstrapol'ebl ekstra'pol'ebl ekstr'a'pol'ebl
ekstrapol ekstra'pol eks'trap'ol ekstr'a'pol
ekstrapol'it eks'trap'ol'it
ekstravaganc'aĵ ekstra'vag'anc'aĵ eks'tra'vag'anc'aĵ
ekstravaganc ekstra'vag'anc eks'tra'vag'anc
ekstravaganc'ul ekstra'vag'anc'ul eks'tra'vag'anc'ul
ekstravertit'ec ekstra'vert'it'ec ekstr'avert'it'ec
ekstravertit ekstr'avert'it ekstra'vert'it
ekstr'eĉ ek'streĉ
ek'streĉ'iĝ ekstr'eĉ'iĝ
ekstr'eĉ'it ek'streĉ'it eks'tre'ĉit
eks'trema'dur ekstrem'a'dur ekstrem'ad'ur eks'trem'ad'ur ekstr'em'ad'ur
ekstrem'aĵ ekstr'em'aĵ eks'trem'aĵ
ekstrem'dekstr eks'trem'dekstr ekstr'em'dekstr
ekstrem'dekstr'em ekstr'em'dekstr'em
ekstrem'des'trul ekstr'em'des'trul eks'trem'des'trul
ekstrem'ec eks'trem'ec ekstr'em'ec
ekstrem'ej eks'trem'ej ekstr'em'ej
ekstrem eks'trem ekstr'em
ekstrem'fanatik ekstrem'fan'atik eks'trem'fanatik ekstr'em'fanatik
ekstrem'frekvenc ekstr'em'frekvenc
ekstrem'ig eks'trem'ig ekstr'em'ig
ekstrem'iĝ ekstr'em'iĝ eks'trem'iĝ
ekstrem'ism eks'trem'ism
ekstrem'ism'em eks'trem'ism'em
ekstrem'ist eks'trem'ist
ekstr'emi'tet ekstrem'it'et eks'trem'it'et
ekstrem'konservativ ekstrem'konserv'at'iv ekstrem'kon'serv'at'iv
ekstrem'konservativ'ul ekstrem'konserv'at'iv'ul
ekstrem'liber'alism ekstrem'liberal'ism ekstr'em'liberal'ism
ekstrem'liberal'ul ekstrem'liber'al'ul ekstr'em'liberal'ul
ekstrem'mal'dekstr ekstr'em'mal'dekstr
ekstrem'naci'em ekstr'em'naci'em eks'trem'naci'em
ekstrem'naci'ism ekstr'em'naci'ism eks'trem'naci'ism
ekstrem'naci'ist eks'trem'naci'ist ekstr'em'naci'ist
ekstrem'nord eks'trem'nord ekstr'em'nord
ekstrem'okaz ekstr'em'okaz eks'trem'okaz
ekstrem'okcident ekstr'em'okcident ekstrem'ok'ci'dent
ekstrem'orient eks'trem'orient ekstr'em'orient
ekstrem'ortodoks ekstr'em'ortodoks ekstr'e'mort'od'oks
ekstrem'potenc eks'trem'potenc ekstr'em'potenc
ekstrem'religi ekstr'em'religi ekstrem're'lig'i
ekstrem'sport ekstr'em'sport
ekstrem'subit eks'trem'subit ekstr'em'subit
ekstrem'supr ekstr'em'supr eks'trem'supr
ekstrem'ul eks'trem'ul ekstr'em'ul
ekstrem'um eks'trem'um
ek'strid ekstr'id
eks'tri ek'stri ekstr'i
ekstr'ik ek'strik
ekstr'ordinar'dimensi ekstr'or'dinar'dimensi
ekstr'ul eks'trul
ek'sub'en'ir eks'u'ben'ir ek'sub'e'n'ir
eksud'aĵ ek'sud'aĵ
eksud ek'sud
eksud'ig ek'sud'ig eks'u'dig
ek'sufer eks'uf'er eks'u'fer
ek'sufok eks'uf'ok eks'u'fok
ek'sufok'iĝ eks'u'fok'iĝ eks'uf'ok'iĝ
ek'sul eks'ul
eks'u'lin eks'ul'in ek'sul'in
eks'unu'kor'nul eks'unu'korn'ul
ek'super eks'u'per ek'sup'er
ek'supoz eks'u'poz ek'sup'oz
eks'u'pren'lev'iĝ ek'supr'e'n'lev'iĝ
eks'ur'genu ek'sur'genu eks'ur'gen'u
ek'sur'paŝ eks'ur'paŝ
ek'surpriz'et'it eks'ur'pri'ze'tit
ek'sur'voj'iĝ eks'ur'voj'iĝ
eks'ur'voj'ig'it ek'sur'voj'ig'it
ek'suspekt eks'us'pekt eks'u'spekt
ek'suspekt'em eks'u'spekt'em
ek'suspekt'int eks'u'spekt'int
ek'suspir eks'u'spir eks'us'pir
ek'susur eks'u'sur eks'us'ur
eks'uz'iĝ ek'suz'iĝ
eks'valid eks'val'id
eks'valid'ig eks'val'i'dig
eks'valid'iĝ eks'val'id'iĝ
eks'varm ek'svarm
eks'varm'ig ek'svarm'ig
eks'vend'ist ek'sven'dist
eks'vend'ist'in ek'sven'dist'in
eks'ven ek'sven
eks'vin'gant ek'sving'ant
eks'vin'get ek'sving'et
eks'volapuk'ist eks'vol'a'pu'kist
eksvot eks'vot
ekt'ag'iĝ ek'tag'iĝ
ek'taks ekt'aks
ek'tambur ekt'am'bur ek'tam'bur
ektazi ekt'azi ekt'az'i
ekt'ed ek'ted
ek'telefon'ant ek'tele'fon'ant ekt'ele'fon'ant
ek'tem ekt'em
ekt'enant ek'ten'ant
ekt'end'um ek'tend'um ek'ten'dum
ekt'en ek'ten
ekt'er'iĝ ek'ter'iĝ
ekt'er'neg ek'tern'eg
ek'tern ekt'er'n ek'ter'n
ek'terur ek'ter'ur ekt'er'ur ekt'e'rur
ek'terur'iĝ ekt'e'rur'iĝ
ek'terur'it ekt'er'u'rit
ek'tik ekt'ik
ek'tikl'it ek'tik'lit ekt'ik'lit
ekt'i'mant ek'tim'ant
ekt'i'met ek'tim'et
ekt'imit ekt'i'mit ek'tim'it
ek'tint'eg ekt'int'eg
ekt'int ek'tint
ekt'int'et ek'tint'et
ek'tint'ig ekt'int'ig
ekt'int'int ek'tint'int
ekt'ir'ad ek'tir'ad ekt'i'rad
ek'tir'at ekt'ir'at
ekt'ir'eg ek'tir'eg
ekt'ir ek'tir
ek'tir'iĝ ekt'ir'iĝ
ek'tir'int ekt'ir'int
ekt'irit ek'tir'it ekt'i'rit
ektoderm ekto'derm
ekto ekt'o
ek'toler ek'tol'er
ektomi ekto'mi ek'tomi ekt'om'i ek'tom'i
ek'tondr'ad ek'tond'rad
ekto'parazit ekto'pa'raz'it
ektopi ekto'pi ekt'opi ek'top'i
ektoplasm ekto'plasm
ekt'ord ek'tord
ek'tord'iĝ ekt'ord'iĝ
ek'torent ekto'rent
ek'tortur ekt'ort'ur ek'tort'ur
ekto'skelet ekt'os'kel'et
ek'traktat ek'trakt'at
ek'trakt'it ek'trak'tit
ekt'ral'eg ek'tra'leg
ekt'ramp ek'tramp
ekt'ranĉ'ad ek'tranĉ'ad
ek'tranc ekt'ranc
ek'tranĉ ekt'ranĉ
ekt'ran'sir ek'trans'ir
ek'transit ek'trans'it ekt'ran'sit
ekt'rav'iv ek'tra'viv
ekt'rem'ad ek'trem'ad
ek'trem'ant ekt'rem'ant
ek'trem ekt'rem
ek'trem'et'ant ekt're'met'ant
ekt're'met ek'trem'et
ekt're'met'ig ek'trem'et'ig
ekt'rem'ig'ad ek'trem'ig'ad
ek'trem'ig ekt'rem'ig
ek'trem'int ekt'rem'int
ekt'ren ek'tren ek'tre'n
ekt'ret ek'tret
ek'tro'magnet ekt'ro'magnet ekt'roma'gnet ekt'ro'mag'net
ektropi ekt'ro'pi ek'trop'i ek'tro'pi
ek'trot ekt'rot
ekt'rot'et ek'trot'et
ek'trov'ant ekt'ro'vant
ekt'ro'vit ek'trov'it
ek'trud'at ekt'ru'dat
ek'trumpet ekt'rum'pet ek'trump'et ek'trum'pet
ek'tumult ekt'u'mult
ek'turment'eg ekt'ur'ment'eg
ek'turment ekt'ur'ment ek'tur'ment
ekt'urn ek'turn ek'tur'n
ek'turn'iĝ ekt'urn'iĝ
ek'turnir ek'turn'ir ekt'urn'ir
ek'tus'ant ekt'us'ant
ek'tus ekt'us
ekt'us'et ek'tus'et
ek'ulul ek'u'lul e'kul'ul
ekumen'ej e'kumen'ej ek'ume'ne'j
ekumen e'kumen ek'um'en ek'ume'n
ekumen'em e'kumen'em
ekumen'ism e'kumen'ism
ekumen'ist e'kumen'ist
e'kuz'ad ek'uz'ad
ek'uz'ant e'kuz'ant
ek'uz'at e'kuz'at
ek'uz e'kuz
e'kuz'iĝ ek'uz'iĝ
ek'uz'it e'kuz'it
ekv'aĉ ek'vaĉ
ekvaci'ar ekv'a'ci'ar
ekvaci ekv'a'ci ekv'ac'i
ekvaci'er ekv'a'ci'er
ekvaci'ig ekv'a'ci'ig ekv'ac'i'ig
ekvaci'sistem ekv'acis'ist'em ekv'a'cis'ist'em
ek'vad ekv'ad
ekvador'an ekv'ador'an ek'vad'o'ran ekv'a'dor'an ek'vad'or'an
ekv'ag ek'vag
ek'vak e'kvak
ekv'ali'dec ek'valid'ec ekv'al'id'ec
ek'valid ek'val'id ekv'al'id
ek'valid'ig ekv'ali'dig
ek'valid'iĝ ekv'al'id'iĝ
ekvaliz ekv'aliz ek'valiz
ek'valor ek'val'or ekv'al'or
ek'vapor ekv'a'por
ekv'a'poriĝ ek'vapor'iĝ
ek'varb ekv'arb
ek'varm'iĝ'ant ekv'arm'iĝ'ant
ek'varm'ig ekv'arm'ig
ek'varm'iĝ ekv'arm'iĝ
ek'vast'iĝ'int e'kvast'iĝ'int
ekvator'afrik ekv'ator'afrik
ekvator ekv'ator ek'vat'or ekv'a'tor
ekvator'gvine'an ekv'ator'gvine'an
ekvatorial ekvator'ial ekv'ator'ial ekv'a'tori'al
ekv'e'ad ek've'ad
ekv'e'eg ek've'eg
ekv'e ek've
ek'vek ekv'ek
ekv'ek'iĝ'ant ek'vek'iĝ'ant
ekv'ek'iĝ ek'vek'iĝ
ekv'el ek'vel
ekv'el'ont ek'vel'ont
ekv'end ek'vend
ekv'en ek'ven ek've'n
ek'ven'ig ekv'en'ig
ek'ven'teg ek'vent'eg ek've'n'teg
ekv'ent ek'vent
ek'verk e'kverk
e'kverk'int ek'verk'int
e'kver'kit ek'verk'it e'kverk'it
ek'vertikal e'kver'tik'al ek'vert'ik'al
ekv'esper ek'vesper ek'vesp'er
ek'vesper'iĝ ekv'esper'iĝ
e'kvest ek'vest ekv'est
ek'vestiĝ ek'vest'iĝ e'kvest'iĝ ekv'est'iĝ
ek'vetur'ad ek've'tur'ad
ek'vetur'ant ek've'tur'ant
ek'vetur ek've'tur ek'vet'ur ekv'et'ur
ek'vetur'ig ek've'tur'ig
ek'vetur'int ek've'tur'int
ek'vetur'ont ekv'et'ur'ont ek've'tur'ont
ek'vetur'rampl ek've'tur'rampl
ek'vetur'signal'il ek'vetur'sign'alil
ek'vibr'aĉ ekv'i'braĉ e'kvi'braĉ
ekv'i'bret ek'vibr'et
ekv'i'dant ek'vid'ant
ek'vid'at ekv'i'dat
ek'vid ekv'id
ekv'id'et ek'vid'et
ek'vid'iĝ ekv'id'iĝ
e'kvi'dig ekv'i'dig ek'vid'ig ekv'id'ig
ek'vid'it ekv'id'it
ek'vid'ont ekv'id'ont
ekv'igl ek'vigl
ekv'igl'ig ek'vigl'ig
ek'vigl'iĝ ekv'igl'iĝ
ek'vigl'ig'it ekv'ig'lig'it
ekvilibr'ad e'kvi'libr'ad ekv'i'libr'ad
ekvilibr'aĵ ekv'i'libr'aĵ e'kvi'libr'aĵ
ekvilibr'at ekv'i'libr'at
ekvilibr ekv'i'libr e'kvi'libr
ekvilibr'ig'ant ekvilibr'i'gant ekv'ili'brig'ant
ekvilibr'iĝ'ant ekv'ili'briĝ'ant ekv'i'libr'iĝ'ant
ekvilibr'ig'at ekv'ili'brig'at ekv'i'libr'ig'at
ekvilibr'ig ekv'ili'brig ekv'i'libr'ig
ekvilibr'iĝ ekv'ili'briĝ ekv'i'libr'iĝ
ekvilibr'ig'int ekv'ili'brig'int ekv'i'libr'ig'int
ekv'ili'brigit ekvilibr'ig'it ekv'ili'brig'it
ekvilibr'iĝ'it ekv'ili'briĝ'it ekv'i'libr'iĝ'it
ekvilibr'il ekv'ili'bril ekv'i'libr'il
ekvilibr'ism ekv'i'libr'ism
ekvilibr'ist ekv'i'libr'ist
ekvilibr'it ekv'ili'brit ekv'i'libr'it
ekvilibr'op'unkt ekvilibr'o'punkt ekv'i'libr'op'unkt
ekvilibr'o'sent ekvilibr'os'ent ekv'ili'bros'ent ekv'i'libr'os'ent
ekvilibr'um ekv'ili'brum ekv'i'libr'um
ekvinoks e'kvin'oks ekv'in'oks
ekv'intr ek'vintr
ek'vip ekv'ip
ekvipolent ekv'i'polent ek'vip'o'lent
ekvipotencial ekv'i'potencial ekv'i'potenc'ial ek'vip'ot'en'ci'al ekv'ip'ot'en'ci'al
ekvivalent'aĵ ekv'i'valent'aĵ ek'viv'a'lent'aĵ
ekvivalent'ec ekv'i'valent'ec ek'viv'a'lent'ec
ekvivalent ekv'i'valent ek'viv'a'lent
ekvivalent'ig ekv'i'valent'ig ek'viv'alen'tig ek'viv'a'lent'ig
ekvivalent'klas ekv'i'valent'klas
ekvivalent'rilat ekv'i'valent'rilat ek'viv'alen'tril'at
ekvivalent'ul ek'viv'alen'tul ekv'i'valent'ul ek'viv'a'lent'ul
ek'viv ekv'iv
ekv'iv'ig ek'viv'ig
ekv'iv'iĝ ek'viv'iĝ
ekvizet ek'viz'et e'kviz'et ekv'iz'et
ekvizet'opsid ekv'iz'et'opsid e'kviz'et'opsid e'kvi'ze'top'sid
ek'vizit ekv'iz'it e'kviz'it
ek'vojaĝ'ad ek'voj'aĝ'ad ekv'oj'aĝ'ad
ek'vojaĝ'ant ek'voj'aĝ'ant
ek'vojaĝ ek'voj'aĝ ekv'oj'aĝ
ek'vojaĝ'ont ekv'oj'aĝ'ont ek'voj'aĝ'ont
ek'voj ekv'oj
ek'voj'ir ekv'oj'ir
ek'voj'rajd ekv'oj'rajd
ek'vok ekv'ok
ekv'ol ek'vol
ek'volont'ul ekv'ol'ont'ul ek'vol'ont'ul
ek'vom ekv'om
ekv'or ek'vor
ek'vort ekv'ort
ekv'ort'ig ek'vort'ig ek'vor'tig
ek'vost'um ekv'ost'um
ekv'ot ek'vot e'kvot
ek'vual ekv'u'al
ekzakt'ec ekz'akt'ec
ekzakt ekz'akt
ekzakt'em ekz'akt'em
ekzalt'ad ekz'alt'ad
ekzalt'ant ekz'alt'ant
ekzalt'at ekz'alt'at
ekzalt'ec ekz'alt'ec
ekzalt ekz'alt
ekzalt'iĝ ekz'alt'iĝ
ekzalt'ig ekz'al'tig ekz'alt'ig
ekzalt'it'ec ekz'alt'it'ec
ekzalt'it ekz'alt'it ekz'al'tit
ekzalt'ul ekz'al'tul ekz'alt'ul
ekzamen'ad ekz'a'menad ekz'amen'ad ekz'am'enad ekz'ame'n'ad
ekzamen'ant'ar ekz'ame'nan'tar ekz'am'enant'ar ekz'amen'ant'ar
ekzamen'ant ekz'amen'ant ekz'am'enant
ekzamen'at ekz'amen'at ekz'ame'n'at
ekzamen'centr ekz'amen'centr ekz'ame'n'centr
ekzamen'ebl ekz'amen'ebl
ekzamen'ej ekz'amen'ej ekz'ame'ne'j ekz'am'en'ej
ekzamen ekz'amen ekz'ame'n ekz'am'en
ekzamen'end ekz'amen'end
ekzamen'et ekz'amen'et ekz'ame'net
ekzamen'event ekz'amen'event ekz'am'en'event
ekzamen'form ekz'amen'form ekz'ame'n'form
ekzamen'iĝ'ant ekz'amen'iĝ'ant ekz'am'en'iĝ'ant
ekzamen'iĝ'ebl ekz'amen'iĝ'ebl ekz'am'en'iĝ'ebl
ekzamen'ig ekz'amen'ig ekz'am'en'ig
ekzamen'iĝ ekz'amen'iĝ ekz'am'en'iĝ
ekzamen'iĝ'int ekz'amen'iĝ'int ekz'am'en'iĝ'int
ekzamen'ind ekz'amen'ind
ekzamen'int ekz'amen'int
ekzamen'ist ekz'amen'ist
ekzamen'it ekz'amen'it ekz'ame'nit ekz'am'en'it
ekzamen'jar ekz'amen'jar ekz'ame'nj'ar
ekzamen'kalendar ekzamen'kalend'ar ekz'amen'kalendar
ekzamen'komisi'it ekz'amen'komisi'it ekzamen'ko'misi'it
ekzamen'komision ekzamen'komi'sion ekz'amen'komision ekzamen'komisi'on
ekzamen'komitat ekz'amen'komitat ekz'ame'n'komitat
ekzamen'kotiz ekz'amen'kotiz ekz'ame'n'kotiz ekz'am'en'kot'iz
ekzamen'lok ekz'amen'lok ekz'ame'n'lok ekz'am'en'lok
ekzamen'material ekz'amen'material ekzamen'materi'al
ekzamen'nivel ekz'amen'nivel ekz'ame'n'nivel
ekzamen'o'ĉambr ekz'amen'o'ĉambr ekz'ame'noĉ'ambr
ekzamen'ont ekz'amen'ont
ekzamen'ot'aĵ ekz'ame'not'aĵ ekz'amen'ot'aĵ
ekzamen'ot ekz'ame'not ekz'amen'ot
ekzamen'paĝ ekz'amen'paĝ ekz'ame'n'paĝ
ekzamen'part ekz'amen'part ekz'am'en'part ekz'ame'n'part
ekzamen'prepar ekz'amen'prepar ekz'ame'n'prepar
ekzamen'prez ekz'amen'prez ekz'ame'n'prez
ekzamen'regul ekz'amen'regul ekz'ame'n'regul
ekzamen'rezult ekz'amen'rezult ekz'ame'n'rezult
ekzamen'seri ekz'amen'seri ekz'a'mens'eri ekz'a'mens'er'i
ekzamen'sesi ekz'amen'sesi ekz'ame'n'sesi ekz'a'mens'e'si
ekzamen'sistem ekz'amen'sistem ekz'am'en'sistem ekz'a'mens'ist'em
ekzamen'ŝtup ekz'amen'ŝtup ekz'ame'n'ŝtup
ekzamen'surfac ekz'amen'surfac ekzamen'surf'ac ekz'a'mens'ur'fac
ekzamen'tag ekz'amen'tag ekz'ament'ag ekz'am'en'tag ekz'a'ment'ag
ekzamen'team ekz'amen'team ekz'ament'e'am ekz'a'ment'e'am
ekzamen'urb ekz'amen'urb ekz'am'en'urb
ekzantem ekz'antem ekz'ant'em ekz'an'tem
ekzark ekz'ark
ekzekuci'at ekz'ek'u'ci'at
ekzekuci ekz'ek'u'ci
ekzekuci'ig ekz'ek'u'ci'ig
ekzekuci'ist ekz'ek'u'ci'ist
ekzekut'ad ekz'e'kut'ad
ekzekut'ant ekz'e'kut'ant
ekzekut'at ekz'e'kut'at
ekzekut'ebl ekz'ek'ut'ebl ekz'e'kut'ebl
ekzekut'ej ekz'ek'ut'ej ekz'e'kut'ej ek'ze'kut'ej
ekzekut ekz'e'kut ekz'ek'ut ek'ze'kut
ekzekut'end ekz'ek'u'tend ekz'ek'ut'end
ekzekut'iĝ ek'ze'kut'iĝ ekz'ek'ut'iĝ ekz'e'kut'iĝ
ekzekut'ig ekz'ek'ut'ig ekz'e'kut'ig ekz'ek'u'tig ek'ze'kut'ig
ekzekut'il'ar ekz'ek'util'ar
ekzekut'il ekz'ek'util ek'ze'kut'il ekz'e'kut'il
ekzekut'int ekz'ek'u'tint ekz'ek'ut'int
ekzekut'ist'ar ekzekut'i'star ekz'ek'ut'ist'ar
ekzekut'ist ekz'e'kut'ist ekz'ek'ut'ist
ekzekut'it ek'ze'kut'it ekz'e'kut'it ekz'ek'u'tit ekz'ek'ut'it
ekzekutiv ekzekut'iv ekz'e'kut'iv ek'ze'kut'iv ekz'ek'ut'iv
ekzekut'ont ekz'e'kut'ont ekz'ek'ut'ont
ekzekut'ot ekz'ek'u'tot ek'ze'kut'ot ekz'ek'ut'ot ekz'e'kut'ot
ekzekut'permes'il ekz'ek'ut'permes'il
ekzekut'seĝ ekz'e'kut'seĝ ekz'ek'ut'seĝ ek'ze'kut'seĝ
ekzekvatur ekzekv'at'ur ekzekv'a'tur ekz'ekv'at'ur ekz'ek'vat'ur
ekzekv ekz'ekv
ekzekv'ist ekz'ek'vist ekz'ekv'ist
ekzem ekz'em
ekzem'person ekz'em'person ekzem'per'son
ekzempl'ad ekzem'plad ekz'em'plad
ekzempl'ant ekzem'plant
ekzempler ekzempl'er
ekzempl'et ekzem'plet ekz'em'plet
ekzempl'ocel ekzempl'o'cel
ekzempl'od'on ekzempl'o'don
ekzerc'ad ekz'erc'ad
ekzerc'ad'hor ekz'erc'ad'hor
ekzerc'ant ekz'erc'ant
ekzerc'ar ekz'er'car ekz'erc'ar
ekzerc'at ekz'erc'at
ekzerc'ej ekz'erc'ej
ekzerc ekz'erc
ekzerc'iĝ'ad ekz'erc'iĝ'ad
ekzerc'ig'ant ekzerc'i'gant
ekzerc'ig ekz'erc'ig
ekzerc'iĝ ekz'erc'iĝ
ekzerc'il ekz'erc'il
ekzerc'int ekz'erc'int
ekzerc'it'ec ekz'erc'it'ec ekz'er'cit'ec
ekzerc'it ekz'erc'it ekz'er'cit
ekzerc'material ekzerc'materi'al
ekzerc'mov ekz'erc'mov
ekzerc'ocel ekzerc'o'cel ekz'erc'ocel
ekzerc'o'kajer ekzerc'ok'aj'er ekzerc'o'kaj'er ekz'erc'ok'aj'er
ekzerc'op'ec ekzerc'o'pec ekz'erc'op'ec
ekzerc'o'tip ekzerc'ot'ip ekz'erc'ot'ip
ekzerc'temp ekz'erc'temp
ekzerg ekz'erg
ekzil'ad ekz'il'ad ekz'i'lad
ekzil'ant ekz'il'ant ekz'i'lant
ekzil'at ekz'i'lat ekz'il'at
ekzil'ej ekz'ile'j ekz'il'ej
ekzil ekz'il
ekzil'ig'ad ekz'i'lig'ad
ekzil'iĝ ekz'il'iĝ
ekzil'it ekz'i'lit
ekzil'jar ekz'ilj'ar ekzil'j'ar
ekzil'lok ekz'il'lok
ekzil'ot ekz'il'ot ekz'i'lot
ekzil'pun ekz'il'pun
ekzil'reg'ist'ar ekzil're'gist'ar
ekzil'ul ekz'i'lul ekz'il'ul
ekzil'vojaĝ ekzil'voj'aĝ ekz'il'vojaĝ
ekzist'ad ekz'ist'ad
ekzist'ad'kondiĉ ekz'ist'ad'kondiĉ
ekzist'aĵ'ar ekz'ist'aĵ'ar
ekzist'aĵ ekz'ist'aĵ
ekzist'aĵ'et ekz'ist'aĵ'et
ekzist'ant'ar ekz'i'stan'tar ekz'ist'ant'ar
ekzist'ant ekz'ist'ant
ekzist'ebl ekz'ist'ebl
ekzist'ec ekz'ist'ec
ekzist'ej ekz'ist'ej
ekzist ekz'ist
ekzistencialism ekzist'en'ci'alism ekz'i'sten'ci'alism
ekzistencialist ekzist'en'ci'a'list
ekzist'iĝ ekz'ist'iĝ
ekzist'ig ekz'ist'ig ekz'is'tig
ekzist'ig'it ekz'ist'ig'it
ekzist'int ekz'ist'int ekz'is'tint
ekzist'ism ekz'ist'ism
ekzist'kial ekz'ist'kial
ekzist'kondiĉ ekz'ist'kondiĉ
ekzist'manier ekzist'mani'er
ekzist'ob'az ekzist'o'baz ekz'ist'ob'az
ekzist'ogr'av ekzist'o'grav ekz'ist'ogr'av
ekzist'ok'ial ekzist'o'kial ekz'i'stok'ial ekz'is'toki'al
ekzist'o'kriz ekzist'okr'iz ekz'i'stok'riz ekz'ist'okr'iz
ekzist'o'manier ekzist'o'mani'er
ekzist'o'minac ekzist'om'in'ac ekz'i'stomi'n'ac ekz'i'stom'in'ac ekz'is'tomi'n'ac
ekzist'o'motiv ekzist'om'ot'iv ekz'i'stom'ot'iv ekz'ist'om'ot'iv
ekzist'o'nivel ekzist'oni'vel ekz'is'toni'vel ekz'ist'oni'vel
ekzist'ont ekz'ist'ont
ekzist'op'rav ekzist'o'prav ekz'i'stop'rav ekz'ist'op'rav
ekzist'o'rimed ekzist'or'i'med ekz'is'tori'med ekz'ist'or'i'med ekz'i'stor'i'med
ekzist'os'ent ekzist'o'sent ekz'ist'os'ent
ekzist'rajt ekz'is'trajt ekz'ist'rajt
ekzist'rimed ekz'istri'med ekz'i'stri'med
ekzist'unt ekz'ist'unt
ekzocet ekzo'cet ek'zo'cet ekz'o'cet
ekzo'citoz ekzo'cit'oz ekz'o'citoz
ekzo ek'zo ekz'o
ekzoftalmi ekz'oftalm'i ekzo'ftal'mi
ekzogami ekzo'gami ekzo'gam'i ekz'o'gami
ekzogen ekzo'gen ek'zo'gen ekz'o'gen
ekzo'gene'mul ekzogen'em'ul ekz'o'gene'mul
ekzokrin ekzo'krin ekz'okr'in ekzo'kri'n
ekzon ek'zon ekzo'n ekz'on
ekzo'nukle'az ekzon'u'kle'az
ekzo'osmoz ekzo'os'moz ekz'o'osmoz ek'zo'osmoz
ekzo'planed ekzo'plan'ed ekz'op'lan'ed
ekzorc'formul ekzorc'form'ul
ekzorc'ist ekz'or'cist
ekzorc'it ekz'or'cit
ekzo'skelet ekz'os'kel'et
ekzot'aĵ ekz'ot'aĵ
ekzot'ec ekz'ot'ec
ekzot ekz'ot
ekzoter ekzot'er ekzo'ter ek'zo'ter ekz'ot'er
ekzoterm ekzo'term
ekzoterm'ik ekzo'termik
ekzot'ig ekzo'tig ekz'ot'ig ek'zo'tig
ekzotik'aĵ ekzo'tik'aĵ ekzot'ik'aĵ ekz'ot'ik'aĵ
ekzotik'ec ekzot'ik'ec ekzo'tik'ec ekz'ot'ik'ec
ekzotik ekzo'tik ekzot'ik ekz'ot'ik ek'zo'tik
ekzot'ism ekz'ot'ism
ek'zum ekz'um
ekz'um'ig ek'zum'ig
el'aĉet'ad e'laĉ'et'ad
el'aĉet'aĵ el'aĉ'et'aĵ e'laĉ'et'aĵ
el'aĉet'ant e'laĉ'et'ant
el'aĉ'etat el'aĉet'at e'laĉ'et'at
el'aĉet'ebl e'laĉ'et'ebl
el'aĉet'ebl'ul e'laĉ'et'ebl'ul
el'aĉet el'aĉ'et e'laĉ'et
el'aĉet'iĝ e'laĉ'et'iĝ el'aĉ'et'iĝ
el'aĉet'int e'laĉ'et'int
el'aĉet'it e'laĉ'et'it
el'aĉet'mon e'laĉ'et'mon
el'aĉet'ot e'laĉ'et'ot
el'aĉet'pag e'laĉ'et'pag
el'aĉet'sum e'laĉ'et'sum
el'aer el'a'er e'la'er
el'aer'iĝ el'a'er'iĝ
el'aer'ig el'a'e'rig el'a'er'ig
elafr el'a'fr e'la'fr
elaidat el'a'i'dat el'a'id'at
el'akir e'lak'ir el'a'kir
el'akompan el'a'kompan e'lak'om'pan el'a'kom'pan
el'al'don'ebl el'ald'on'ebl
el'almoz el'alm'oz el'al'moz
el'aman elam'an el'a'man e'lama'n e'lam'an
el'amas'ig'it elam'as'ig'it
elam e'lam el'am
elam'id el'amid e'lam'id
elan e'lan el'an e'la'n
el'angil e'lang'il
e'lang'lig el'angl'ig
el'anhel elan'hel el'an'hel e'lan'hel
elani elan'i e'lani e'lan'i el'an'i
elap'art'ig el'apart'ig e'lapar'tig el'a'part'ig
elap'ed e'lap'ed
elap e'lap
el'aper'ad el'a'per'ad
elap'er el'aper el'a'per e'lap'er
elap'e'rig'ad el'aper'ig'ad
el'aper'ig elap'er'ig
elap'laŭd el'aplaŭd el'a'plaŭd
el'ard'iĝ'int e'lard'iĝ'int
el'artik'ig e'lar'tik'ig el'ar'tik'ig el'art'ik'ig
el'artik'iĝ el'ar'tik'iĝ e'lar'tik'iĝ el'art'ik'iĝ
el'artik'ig'int el'art'ik'ig'int
elast'ec e'last'ec
elast'ec'lim e'last'ec'lim
elast e'last
elast'ic e'last'ic
elast'i'gant elast'ig'ant e'last'ig'ant
elast'iĝ e'last'iĝ
elast'ig el'as'tig e'last'ig e'las'tig
elast'in e'las'tin el'as'tin e'last'in
elastomer elast'omer e'last'omer e'las'tom'er el'a'stom'er
el'atak el'a'tak
el'atend el'a'tend el'at'end
elater'ed el'a'tered e'later'ed el'a'ter'ed e'lat'er'ed
elater e'later el'a'ter el'at'er e'lat'er
elateri elater'i el'a'teri el'at'eri e'lat'eri e'later'i
elateri'in elater'i'in el'at'eri'in el'a'teri'in e'later'i'in
elatin'ac e'latin'ac e'lat'in'ac el'a'tin'ac
elatin e'latin e'lat'in el'a'tin el'at'in
el'aŭd'at e'laŭd'at
e'laŭd el'aŭd
e'laŭd'int el'aŭd'int
el'aŭskult e'laŭs'kult
el'aŭskult'int e'laŭs'kult'int
el'aŭskult'it e'laŭs'kult'it
e'laŭt'iĝ el'aŭt'iĝ
e'laŭt'iĝ'int el'aŭt'iĝ'int
el'aŭtobus'iĝ el'aŭt'obus'iĝ e'laŭt'obus'iĝ el'aŭt'o'bus'iĝ
el'aŭtomobil'iĝ'ant el'aŭt'o'mobil'iĝ'ant
el'aŭtomobil'iĝ el'aŭt'o'mobil'iĝ
el'aviad'il'ig'it el'aviad'i'lig'it el'avi'ad'il'ig'it
el'avi'iĝ'int e'lav'i'iĝ'int
el'babil'aĉ elb'abi'laĉ
el'babil elb'a'bil el'ba'bil
elb'a'kit el'bak'it
el'bala el'ba'la elb'al'a el'bal'a
el'bala'it elb'al'a'it el'bal'a'it
el'balanc elb'a'lanc
el'balbut el'bal'but elb'al'but elb'alb'ut
elb'ar el'bar
el'barel'ig elb'are'lig elb'a're'lig el'bar'el'ig
el'barit el'bar'it
elb'ark'ig el'bark'ig
el'bark'iĝ elb'ark'iĝ
el'bat'ad elb'at'ad
el'batal elb'at'al el'bat'al
elb'at'ebl el'bat'ebl
elb'at'eg el'bat'eg
elb'at el'bat
elb'a'tint elb'at'int el'bat'int
elb'a'tit el'bat'it elb'at'it
elb'az el'baz
el'bek elb'ek
elb'ek'ig el'bek'ig
elb'e'kit el'bek'it
el'best'ig elb'est'ig
el'blov'ant elb'lo'vant
el'blov'at elb'lo'vat
elb'lo'vit el'blov'it
el'boat'iĝ elb'o'at'iĝ el'bo'at'iĝ
el'boben'ant elb'ob'enant elb'o'ben'ant
el'boben elb'obe'n elb'o'ben el'bob'en
el'boben'ig elb'ob'en'ig elb'o'ben'ig
elb'ord'iĝ'ant el'bord'iĝ'ant
el'bord'iĝ elb'ord'iĝ
el'bor elb'or
el'bor'it elb'or'it
elb'otel el'botel elb'o'tel el'bot'el
el'branĉ elb'ranĉ
el'bril'ad el'bri'lad
el'bri'let el'bril'et
el'bros elb'ros
el'brul'at elb'rul'at el'bru'lat
elb'rul el'brul
el'brul'iĝ elb'rul'iĝ
el'bru'lig el'brul'ig elb'rul'ig
el'brul'iĝ'int elb'rul'iĝ'int
el'brul'ig'it elb'rul'ig'it
el'brul'int elb'rul'int
elb'rul'it'ec el'brul'it'ec
elbrus elb'rus
el'burĝon el'burĝ'on elb'urĝ'on
el'burĝon'iĝ elb'urĝ'on'iĝ el'burĝ'on'iĝ
el'buŝ'i'gant el'buŝ'ig'ant
elb'us'iĝ el'bus'iĝ
el'bus'iĝ'int elb'us'iĝ'int
el'bus'iĝ'ont elb'us'iĝ'ont
el'buton'um elb'u'ton'um elb'ut'on'um el'but'on'um
el'ĉam'brig el'ĉambr'ig
el'cent'o'sign el'cent'os'ig'n
el'ĉif'rad el'ĉifr'ad
el'ĉif'rig el'ĉifr'ig el'ĉi'frig
el'ĉin el'ĉi'n
el'citoz el'cit'oz
el'de'mandat el'demand'at
el'depresi'ig'il el'de'pres'i'ig'il
el'detru el'de'tru
el'detru'iĝ el'de'tru'iĝ
el'detru'it el'de'tru'it
el'de'ven'aĵ el'dev'en'aĵ
el'difin el'di'fin el'di'fi'n
el'di'rad el'dir'ad
el'dir'it el'di'rit
el'dir'manier el'dir'mani'er
el'di'rot el'dir'ot
el'diskut el'di'skut el'disk'ut el'dis'kut
el'diskut'int el'disk'ut'int
el'distanc el'dist'anc el'di'stanc
el'dogan'ig el'dog'an'ig
el'don'ad el'do'n'ad
el'don'aĵ el'do'n'aĵ
el'don'ant'in el'don'anti'n
el'don'direktor el'don'direkt'or el'don'di'rektor
el'don'ej el'do'ne'j
el'don'ej'industri el'don'ej'indus'tri el'don'ej'in'du'stri
el'don el'do'n
el'don'entrepren el'don'entre'pren el'don'ent're'pren
el'don'et el'do'net
el'don'fak el'do'n'fak
el'don'fin el'do'n'fin
el'don'firm el'do'n'firm
el'don'form el'do'n'form
el'don'grup el'do'n'grup
el'don'histori el'don'his'tori el'don'hist'or'i
el'don'ig'ant el'don'i'gant
el'don'indik el'don'ind'ik el'don'in'dik
el'don'industri el'don'ind'us'tri el'don'in'du'stri
el'don'i'star el'don'ist'ar
el'don'ist'in el'do'nis'tin
el'do'nit el'don'it
el'don'jar el'don'j'ar
el'don'kooperativ el'don'kooper'at'iv el'don'ko'oper'at'iv el'don'ko'o'per'at'iv
el'don'labor el'don'lab'or el'don'la'bor
el'don'lini el'do'n'lini el'don'lin'i
el'don'lok el'do'n'lok
el'don'manier el'don'mani'er
el'don'metod el'don'met'od el'do'n'metod
el'don'monat el'don'mon'at
el'don'nombr el'don'n'ombr
el'don'ot el'do'not
el'don'permes el'don'per'mes
el'don'politik el'don'poli'tik
el'don'prez el'do'n'prez
el'don'program el'don'pro'gram
el'don'projekt el'don'pro'j'ekt
el'don'ritm el'do'n'ritm
el'don'sign el'do'n'sign
el'don'societ el'don'soci'et
eldorad el'do'rad el'dor'ad
el'dorlot el'dor'lot
el'dorlot'it el'dor'lot'it
eleagn'ac ele'ag'n'ac el'e'ag'n'ac
eleagn ele'ag'n el'e'ag'n e'le'ag'n
ele'at e'le'at el'e'at
ele'bri'iĝ el'ebri'iĝ el'ebr'i'iĝ
eledon ele'don e'led'on ele'do'n el'ed'on
ele e'le el'e
elefant'ar ele'fant'ar ele'fan'tar
elefant'ec ele'fant'ec
elefant'ed ele'fan'ted ele'fant'ed
elefant ele'fant
elefant'estr ele'fant'estr
elefant'et ele'fan'tet ele'fant'et
elefant'greg ele'fant'greg
elefant'id ele'fant'id
elefantin elefant'in ele'fant'in
elefant'kap ele'fant'kap
elefant'o'krur elefant'okr'ur ele'fant'okr'ur
elefant'ost ele'fant'ost ele'fan'tost
elegant'afekt ele'gant'afekt e'leg'ant'afekt
elegant'aĵ ele'gant'aĵ e'leg'ant'aĵ
elegant'aspekt elegant'a'spekt e'leg'ant'aspekt
elegant'ec ele'gant'ec e'leg'ant'ec
elegant'eg ele'gant'eg e'leg'ant'eg
elegant ele'gant e'leg'ant
elegant'et ele'gant'et e'leg'ant'et
elegant'ig ele'gant'ig e'leg'ant'ig
elegant'ig'int e'leg'ant'ig'int
elegant'ig'it ele'gant'ig'it e'leg'ant'ig'it
elegant'in e'leg'ant'in
elegant'parol ele'gant'parol e'leg'ant'parol
elegant'ul ele'gant'ul e'leg'ant'ul
elegant'ul'in ele'gant'ul'in e'leg'ant'ul'in
elegi e'legi e'leg'i el'eg'i
el'ek'kri e'lek'kri
el'ekscit'it el'ek'sci'tit
el'eksperiment'it el'eks'per'i'ment'it
el'ekster el'eks'ter e'lek'ster
elekt'ad el'ekt'ad e'lekt'ad
elekt'ad'kampanj elekt'ad'kampan'j elekt'ad'kamp'an'j
elekt'a'domani'fest elekt'ad'o'manifest elekt'ad'oman'i'fest elekt'a'dom'an'i'fest
elekt'aĵ e'lekt'aĵ el'ekt'aĵ
elekt'ant'ar e'lekt'ant'ar el'ekt'ant'ar
elekt'ant el'ekt'ant e'lekt'ant
elekt'at e'lekt'at el'ekt'at
elekt'distrikt elekt'di'strikt elekt'distr'ikt
elekt'ebl'ec e'lekt'ebl'ec
elekt'ebl e'lekt'ebl el'ekt'ebl
elekt'ej el'ekt'ej e'lekt'ej e'lek'te'j
elekt e'lekt el'ekt
elekt'em'ec el'ek'tem'ec
elekt'em e'lekt'em el'ek'tem el'ekt'em
elekt'em'iĝ el'ek'tem'iĝ
elekt'em'ul el'ek'tem'ul
elekt'end e'lekt'end
elekt'iĝ e'lekt'iĝ el'ekt'iĝ
elekt'ig e'lekt'ig e'lek'tig el'ekt'ig
elekt'iĝ'int e'lekt'iĝ'int el'ekt'iĝ'int
elekt'il e'lekt'il el'ekt'il
elekt'ind e'lekt'ind el'ekt'ind
elekt'ind'ul e'lekt'ind'ul
e'lektin'tar elekt'int'ar el'ek'tint'ar e'lekt'int'ar
elekt'int el'ek'tint e'lekt'int
elekt'ism e'lekt'ism el'ekt'ism
elekt'ist e'lekt'ist el'ekt'ist
elekt'ist'in el'ekt'ist'in e'lekt'ist'in
elekt'it'ar el'ekt'it'ar e'lekt'it'ar
elekt'it'ec el'ekt'it'ec e'lekt'it'ec
elekt'it e'lek'tit el'ekt'it e'lekt'it
elekt'it'in el'ekt'it'in e'lekt'it'in
elekt'it'ul el'ekt'it'ul e'lekt'it'ul
elekt'kampanj e'lekt'kampanj elekt'kampan'j elekt'kamp'an'j
elekt'kondiĉ el'ekt'kondiĉ e'lekt'kondiĉ
elekt'manier elekt'mani'er el'ekt'manier e'lekt'manier
el'ekto'agent elekt'o'agent elekt'o'a'gent e'lekt'o'agent
elekt'o'apog el'ekto'apog e'lekt'o'apog el'ekt'o'apog
elekt'o'aranĝ el'ekto'aranĝ e'lekt'o'aranĝ
elekt'ob'az elekt'o'baz el'ekto'baz e'lekt'ob'az
elekt'observ'ant elekt'ob'serv'ant
el'ekto'bud elekt'o'bud
elekt'ocel e'lekt'ocel elekt'o'cel el'ekto'cel
el'ekto'cikl elekt'o'cikl el'ekt'o'cikl e'lekt'o'cikl
elekt'od'at el'ekto'dat elekt'o'dat e'lekt'od'at
elekt'o'distriktan elekt'o'distrikt'an elekt'od'i'strikt'an elekt'o'distr'ikt'an
elekt'o'distrikt elekt'od'i'strikt elekt'o'distr'ikt
elekt'o'ebl'ec el'ekto'ebl'ec e'lekt'o'ebl'ec
el'ekto'faz elekt'o'faz el'ekt'o'faz e'lekt'o'faz
elekt'o'fiask el'ekto'fiask elekt'o'fi'ask e'lekt'o'fiask
elekt'o'fort el'ekto'fort e'lekt'o'fort el'ekt'o'fort
elekt'o'fraŭd el'ekto'fraŭd elekt'o'fr'aŭd e'lekt'o'fraŭd
el'ekto'hazard elekt'o'hazard e'lekt'o'hazard
elekt'o'inter'konsent elekt'o'inter'kon'sent elekt'o'in'ter'konsent
elekt'oj'ar el'ekto'jar elekt'o'jar e'lekt'oj'ar el'ekt'oj'ar
elekt'o'kampanj'ad elekt'o'kampan'jad elekt'ok'am'pa'nj'ad
el'ekto'kampanj elekt'o'kampanj elekt'o'kampan'j elekt'o'kamp'an'j elekt'ok'am'pa'nj
el'ekto'komision elekt'o'komision elekt'o'komisi'on elekt'o'komi'sion elekt'ok'om'is'ion
el'ekto'komitat elekt'o'komitat elekt'ok'om'it'at e'lekt'ok'om'it'at
el'ekto'kongres elekt'o'kongres elekt'ok'on'gres
elekt'o'koridor el'ekto'koridor elekt'o'kori'dor elekt'ok'or'id'or e'lekt'ok'or'id'or
elekt'o'kvot elekt'ok'vot el'ekto'kvot el'ekt'ok'vot e'lekt'ok'vot
elekt'ol'and elekt'o'land el'ekto'land e'lekt'ol'and
el'ekto'leĝ elekt'o'leĝ
el'ekto'liber'ec elekt'ol'iber'ec elekt'o'liber'ec elekt'ol'i'ber'ec
elekt'o'list el'ekto'list elekt'ol'ist el'ekt'ol'ist e'lekt'ol'ist
el'ekto'manier elekt'o'manier
elekt'o'map el'ekto'map
el'ekto'maŝin elekt'o'maŝin elekt'om'a'ŝi'n e'lekt'om'a'ŝi'n el'ekt'om'a'ŝi'n
el'ekto'medi elekt'o'medi elekt'om'ed'i el'ekt'om'ed'i e'lekt'om'ed'i
el'ekto'mekanism elekt'o'mekanism elekt'om'ek'an'ism e'lekt'om'ek'an'ism
elekt'ont'ar e'lekt'ont'ar el'ekt'ont'ar el'ekto'n'tar
elekt'ont el'ekt'ont e'lekt'ont
elekt'ont'in el'ekt'ont'in el'ekto'n'tin e'lekt'ont'in
elekt'ont'ol'ist elekt'ont'o'list el'ekto'n'tol'ist e'lekt'ont'ol'ist
elekt'o'ofic'ist el'ekto'ofic'ist e'lekt'o'ofic'ist elekt'o'o'fi'cist
el'ekto'period elekt'o'period
el'ekto'popol elekt'o'popol elekt'op'op'ol e'lekt'op'op'ol
elekt'o'posten el'ekto'posten elekt'o'post'en elekt'op'ost'en e'lekt'op'ost'en
elekt'op'ov el'ekto'pov elekt'o'pov el'ekt'op'ov e'lekt'op'ov
el'ekto'predik elekt'o'predik elekt'op're'dik elekt'o'pred'ik e'lekt'op're'dik
elekt'o'prez el'ekto'prez
elekt'o'procez el'ekto'procez
elekt'o'program el'ekto'program elekt'op'ro'gram e'lekt'op'ro'gram
elekt'o'progres el'ekto'progres elekt'op'ro'gres e'lekt'op'ro'gres
elekt'o'rajt el'ekto'rajt
el'ekto'rajt'ul e'lektor'aj'tul elekt'o'rajt'ul elekt'or'aj'tul
elekt'o'region el'ekto'region e'lektor'eg'ion
elekt'ore'gul'ar elekt'o'regul'ar elekt'or'eg'ul'ar e'lektor'eg'ul'ar
elekt'ore'klam'ad elekt'o'reklam'ad elekt'or'ek'lam'ad e'lektor'ek'lam'ad
el'ekto'renkont'iĝ elekt'o'renkont'iĝ elekt'ore'n'kont'iĝ e'lektor'en'kont'iĝ
elekt'o'rezult el'ekto'rezult
elekt'organ e'lekt'organ
elekt'o'ritm el'ekto'ritm
el'ekto'sistem elekt'o'sistem elekt'os'ist'em e'lekt'os'ist'em el'ekt'os'ist'em
el'ekto'stab elekt'o'stab
el'ekto'struktur elekt'o'struktur
elekt'o'sukces el'ekto'sukces
elekt'ot'ag el'ekto'tag elekt'o'tag e'lekt'ot'ag el'ekt'ot'ag
elekt'ot e'lekt'ot el'ekt'ot
elekt'o'venk el'ekto'venk
elekt'ozon el'ekto'zon elekt'o'zon el'ekt'ozon e'lekt'ozon
elektr'ej elekt're'j e'lekt're'j el'ekt're'j
elektret elekt'ret elektr'et e'lekt'ret el'ek'tret
elektr'ig'ad elekt'rig'ad
elekt'rig'ej elektr'ig'ej e'lekt'rig'ej el'ekt'rig'ej
elekt'rig elektr'ig el'ekt'rig e'lekt'rig
elekt'rig'il elektr'ig'il e'lekt'rig'il
elektr'ig'it elekt'rig'it
elektr'ism elekt'rism e'lekt'rism
elektr'ist'ej el'ek'trist'ej
elektr'ist el'ek'trist
elektr'it elekt'rit el'ekt'rit e'lekt'rit
elekt'riz'ad elektr'iz'ad el'ekt'riz'ad e'lekt'riz'ad
elektr'iz elekt'riz el'ekt'riz e'lekt'riz
elektr'iz'iĝ elekt'riz'iĝ el'ekt'riz'iĝ e'lekt'riz'iĝ
elektr'iz'it elekt'riz'it el'ekt'riz'it e'lekt'riz'it
elektr'izo'kvot elektr'iz'ok'vot elekt'riz'ok'vot elektr'iz'o'kvot e'lekt'riz'ok'vot
elektro'aĉet'ad elektr'o'aĉet'ad elekt'ro'aĉet'ad
elektro'akustik elekt'ro'akustik elektr'o'akustik e'lekt'ro'akustik
elektro'ampol elektr'o'ampol elekt'ro'ampol e'lekt'ro'ampol
elektro'aparat elekt'ro'aparat elektr'o'aparat e'lekt'ro'aparat
elektro'aŭt elekt'ro'aŭt elektr'o'aŭt e'lekt'ro'aŭt
elektro'baston elektro'bast'on elektr'o'baston elekt'rob'as'ton elektr'ob'as'ton
elektro'bezon elektr'o'bezon elektr'obez'on elekt'rob'e'zon e'lekt'rob'e'zon
elektro'ĉar elektr'o'ĉar elekt'ro'ĉar el'ekt'ro'ĉar e'lekt'ro'ĉar
elektro'central elekt'ro'central elektr'o'central elektro'centr'al
elektrod elektr'od elekt'rod el'ekt'rod e'lekt'rod
elektro'depon'ad elektrod'e'po'n'ad elektr'od'e'po'n'ad
elektro'dinamik elektrod'in'amik elektr'odin'amik
elektrod'is'send'il elektro'dis'send'il elektr'od'is'send'il
elektro'distribu'ant elektrod'istri'bu'ant
elektro'distribu elektrod'istri'bu elektr'od'istri'bu elektro'distr'i'bu
elektro'distrikt elektrod'i'strikt
elektrod'port elektr'od'port elekt'rod'port e'lekt'rod'port
elektrod'rat elektro'drat elekt'rod'rat elektr'odr'at
elektro'ekonomi elektro'ekonom'i elekt'ro'ekonomi elektr'o'ekonomi
elektro'ekzekut elekt'ro'ekzekut elektr'o'ekzekut e'lekt'ro'ekzekut
elektro'elektr elekt'ro'elektr elektr'o'elektr el'ekt'ro'elektr e'lekt'ro'elektr
elektro elekt'ro elektr'o el'ekt'ro e'lekt'ro
elektro'encefal'o'grafi elektr'o'encefal'o'grafi elektro'encefal'ogr'a'fi elektro'en'cefal'ogr'a'fi
elektro'encefal'o'gram elektro'encefal'ogr'am elektro'en'cefal'ogr'am elektr'o'encefal'o'gram
elektro'energetik elekt'ro'energetik elektr'o'energetik elektro'en'erg'etik
elektro'energi elektr'o'energi elekt'ro'energi e'lekt'ro'energi
elektro'entrepren elekt'ro'entrepren elektr'o'entrepren elektro'ent're'pren
elektro'fabrik elekt'ro'fabrik elektr'o'fabrik elektro'fa'brik
elektro'faden elektr'o'faden elekt'ro'faden
elektro'faktur elekt'ro'faktur elektr'o'faktur
elektro'fak'ul elekt'ro'fak'ul elektr'o'fak'ul e'lekt'ro'fak'ul
elektrofon elektro'fon elekt'ro'fon elektr'o'fon el'ekt'ro'fon e'lekt'ro'fon
elektro'font elekt'ro'font elektr'o'font
elektrofor elektro'for elekt'ro'for elektr'o'for el'ekt'ro'for e'lekt'ro'for
elektro'fost elekt'ro'fost elektr'o'fost e'lekt'ro'fost
elektro'gener'ad elektr'o'gener'ad elekt'ro'gener'ad
elektro'gener'il elektr'o'gener'il elekt'ro'gener'il
elektro'gitar elekt'ro'gitar elektr'o'gitar
elektro'gitar'ist elektr'o'gitar'ist
elektro'industri elektr'o'industri elekt'ro'industri elektro'in'du'stri
elektro'inĝenier elektr'o'inĝenier elekt'ro'inĝenier elektro'inĝeni'er
elektro'instal'aĵ elektr'o'instal'aĵ elekt'ro'instal'aĵ
elektro'inter'romp elektro'in'ter'romp elektr'o'inter'romp elekt'ro'inter'romp
elektro'kalkul'il elektr'ok'alk'ul'il
elektro'kapilar'ec elektr'okapi'lar'ec elekt'rok'api'lar'ec
elektro'kardi'o'graf elektr'ok'ard'io'graf
elektro'kardi'o'grafi elektr'ok'ard'io'grafi elektro'kardi'o'graf'i
elektro'kardi'o'gram elektr'ok'ard'io'gram elekt'rok'ar'di'ogr'am
elektro'kemi elektr'ok'emi elekt'rok'em'i
elektro'kompani elektro'kompan'i elektr'ok'om'pan'i elekt'rok'om'pan'i
elektro'konduk'il elektr'ok'on'duk'il elekt'rok'ond'u'kil
elektro'konekt elekt'rok'on'ekt elektr'ok'on'ekt
elektro'konsum'ad elektr'ok'on'sum'ad
elektro'konsum elekt'rok'on'sum elektr'ok'on'sum
elektro'kontakt elektro'kont'akt elektr'ok'on'takt elekt'rok'ont'akt
elektro'kontakt'ing elektr'ok'on'takt'ing
elektro'kurent elekt'roku'rent e'lekt'roku'rent
elektrokut elektro'kut elektr'ok'ut
elektrokut'iĝ elektro'kut'iĝ elektr'ok'ut'iĝ
elektro'kvant elektr'ok'vant elekt'rok'vant e'lekt'rok'vant
elektro'lig'il elektr'olig'il elekt'rol'ig'il
elektrolit elektro'lit elektr'ol'it elekt'rol'it e'lekt'rol'it
elektro'liver'ad elektr'oliver'ad
elektro'liver elektr'oliver elekt'rol'iv'er
elektroliz elektro'liz elekt'rol'iz elektr'ol'iz e'lekt'rol'iz
elektro'lokomotiv elektro'lok'o'motiv elekt'rol'ok'om'ot'iv elektr'ol'ok'om'ot'iv
elektro'lum elekt'rol'um elektr'ol'um e'lekt'rol'um
elektro'lum'ig'at elektr'ol'um'ig'at
elektro'magnet elekt'roma'gnet el'ek'tro'magnet elektr'om'ag'net
elektro'magnet'ism el'ek'tro'magnet'ism elektr'om'ag'net'ism
elektro'maŝin elekt'roma'ŝi'n elektr'om'a'ŝi'n e'lekt'roma'ŝi'n
elektro'medicin elektro'med'ic'in elektr'om'ed'ic'in elekt'rom'ed'ic'in
elektro'meĥanik elektr'om'eĥ'an'ik elekt'rom'eĥ'an'ik e'lekt'rom'eĥ'an'ik
elektro'mekanik elekt'rom'ek'an'ik elektr'om'ek'an'ik e'lekt'rom'ek'an'ik
elektro'merkat elektr'o'merkat elektr'omer'kat elekt'rom'er'kat e'lekt'rom'er'kat
elektrometr elektro'metr
elektro'mort'ig elekt'rom'ort'ig elektr'om'ort'ig e'lekt'rom'ort'ig
elektro'motor elekt'rom'ot'or elektr'om'ot'or e'lekt'rom'ot'or
elektro'mov elekt'rom'ov elektr'om'ov el'ekt'rom'ov e'lekt'rom'ov
elektro'munt'ad elektr'o'munt'ad elekt'rom'unt'ad elektr'om'unt'ad e'lekt'rom'unt'ad
elektro'muzik elektr'om'uz'ik elekt'rom'uz'ik e'lekt'rom'uz'ik
elektron'akcept'ant elektro'n'akcept'ant elektr'on'akcept'ant
elektron'ar elektro'n'ar elektr'on'ar elekt'ro'n'ar e'lekt'ro'n'ar
elektron'don elektro'n'don elekt'rond'on elektr'ond'on e'lekt'rond'on
elektro'negativ elekt'ro'negativ elektron'eg'at'iv elektr'oneg'at'iv
elektron elektr'on elektro'n elekt'ro'n e'lekt'ro'n
elektro'nerv elektr'o'nerv elekt'ro'nerv e'lekt'ro'nerv
elektron'fask elektr'on'fask elektro'n'fask elekt'ro'n'fask
elektron'flu elektr'on'flu elektro'n'flu elekt'ro'n'flu e'lekt'ro'n'flu
elektron'kanon elektro'n'kanon elekt'ronk'anon elektr'onk'anon
elektron'mikroskop elektro'n'mikroskop elektr'on'mikroskop elekt'ro'n'mikroskop
elektron'negativ elektr'on'negativ elektro'n'negativ elekt'ro'n'negativ
elektron'neŭtrin elektr'on'neŭtrin elektro'n'neŭtrin elekt'ro'n'neŭtrin
elektron'nivel elektro'n'nivel elektr'on'nivel elekt'ro'n'nivel
elektron'nub elektro'n'nub elektr'on'nub elekt'ro'n'nub e'lekt'ro'n'nub
elektro'non elektron'on elekt'ro'non elektr'on'on e'lekt'ro'non
elektron'orbit elektro'nor'bit elektr'on'orbit elekt'ro'nor'bit
elektron'port'ant elektro'n'port'ant elektr'on'port'ant
elektron'tub elektro'n'tub elekt'ro'n'tub e'lekt'ro'n'tub
elektron'vid elektr'on'vid elektro'n'vid elekt'ro'n'vid e'lekt'ro'n'vid
elektron'volt elektro'n'volt elektr'on'volt elekt'ro'n'volt e'lekt'ro'n'volt
elektro'pane elekt'ro'pane elektr'o'pane elektr'op'an'e e'lekt'ro'pane
elektro'plen elekt'ro'plen elektr'op'len e'lekt'ro'plen
elektro'pont elekt'ro'pont e'lekt'ro'pont
elektro'pop elektr'op'op elekt'ro'pop elektr'o'pop e'lekt'ro'pop
elektro'potenc elekt'ro'potenc e'lekt'ro'potenc
elektro'pov elekt'ro'pov elektr'op'ov e'lekt'ro'pov
elektro'prez elekt'ro'prez e'lekt'ro'prez
elektro'produkt elekt'ro'produkt
elektro'projekt elekt'ro'projekt elektr'op'roj'ekt
elektro'proviz'ant elektr'op'ro'viz'ant
elektro'proviz elekt'ro'proviz elektr'op'ro'viz e'lekt'ro'proviz
elektro'punktur elekt'ro'punktur elektro'punkt'ur elektr'op'unkt'ur
elektro'ret'distribu elektr'o'ret'distribu elektr'or'et'distribu elektro'ret'distr'i'bu
elektro'ret elekt'ror'et elektr'or'et e'lekt'ror'et
elektro'sabot elektr'os'a'bot elekt'ros'a'bot e'lekt'ros'a'bot
elektro'ŝarg elektr'o'ŝarg elekt'ro'ŝarg e'lekt'ro'ŝarg
elektro'ŝarg'il elektr'o'ŝarg'il
elektro'ŝarg'ist elektr'o'ŝarg'ist elekt'ro'ŝarg'ist
elektro'semafor elektr'os'em'a'for
elektro'serv elektr'o'serv
elektro'ŝip elektr'o'ŝip elekt'ro'ŝip el'ekt'ro'ŝip e'lekt'ro'ŝip
elektro'sistem elekt'ros'ist'em elektr'os'ist'em e'lekt'ros'ist'em
elektroskop elektro'skop
elektro'societ elektr'os'o'ci'et elekt'ros'o'ci'et e'lekt'ros'o'ci'et
elektro'ŝok elektr'o'ŝok elekt'ro'ŝok el'ekt'ro'ŝok e'lekt'ro'ŝok
elektro'ŝpar'ad elektr'o'ŝpar'ad elekt'ro'ŝpar'ad
elektro'staci elekt'rost'ac'i elektr'ost'ac'i e'lekt'rost'ac'i
elektro'ŝtal elekt'ro'ŝtal elektr'o'ŝtal e'lekt'ro'ŝtal
elektro'stat elekt'rost'at elektr'ost'at e'lekt'rost'at
elektro'statik elektro'stat'ik elektr'ost'atik elekt'rost'at'ik
elektro'teknik'ist elektr'ot'ek'ni'kist el'ek'trot'ek'ni'kist
elektro'terapi elektr'ot'era'pi elekt'rot'era'pi el'ek'trot'era'pi
elektrotip elektro'tip elekt'rot'ip elektr'ot'ip el'ek'trot'ip e'lekt'rot'ip
elektrotipi elektrotip'i elektro'tip'i elektr'ot'ip'i elekt'rot'ip'i el'ek'trot'ip'i
elektro'trakci elekt'rot'rak'ci elektr'ot'rak'ci el'ek'trot'rak'ci
elektro'transport elektr'ot'ran'sport elekt'rot'ran'sport el'ek'trot'ran'sport
elektro'uz elektr'o'uz elekt'ro'uz e'lekt'ro'uz
elektro'vagon'ar elekt'ro'vagon'ar elektr'ov'ag'on'ar el'ek'trov'ag'on'ar
elektrovalent elektro'valent elektr'oval'ent elekt'ro'valent
elektro'vend'ist elektr'ov'end'ist el'ek'trov'end'ist
elektro'vent'um'il elektr'ov'ent'u'mil el'ek'trov'ent'u'mil
elektro'vetur'il elekt'ro'vetur'il
elektr'uj elekt'ru'j el'ekt'ru'j e'lekt'ru'j
elektrum elektr'um elekt'rum e'lekt'rum el'ekt'rum
elektrum'iĝ elekt'rum'iĝ elektr'um'iĝ e'lekt'rum'iĝ
elekt'sistem e'lekt'sistem el'ekt'sistem
elektuari elekt'u'ari el'ekt'u'ari e'lekt'u'ari
elekt'ul e'lekt'ul el'ekt'ul e'lek'tul
elekt'ul'kun'ven e'lekt'ul'kun'ven el'ekt'ul'kun'ven
elekt'unt el'ekt'unt e'lekt'unt
el'ekvilibr'ig ele'kvi'li'brig ele'kvi'libr'ig
el'ekzamen el'ekz'amen
ele'lekt'ec el'elekt'ec
ele'lekt el'elekt
el'elekt'it ele'lekt'it
element'aĵ ele'ment'aĵ e'lem'ent'aĵ
element ele'ment el'em'ent e'lem'ent
element'lern'ej ele'ment'lern'ej
element'ul ele'ment'ul e'lem'ent'ul
el'en ele'n e'len e'le'n
el'enklav'ig el'en'klav'ig
eleokarit ele'ok'a'rit ele'o'kar'it
eleonor el'eon'or e'leon'or ele'o'nor ele'on'or
el'esperant el'esper'ant
el'est'rar'iĝ e'lestr'ar'iĝ el'estr'ar'iĝ
eletari e'let'ari ele'tar'i
el'etend ele'tend
el'eŭrop el'eŭr'op
elevator e'lev'ator ele'vat'or e'lev'at'or
elf'aden'ig'it el'faden'ig'it elf'ad'en'ig'it
el'fajl elf'ajl
el'fal'ad elf'al'ad elf'a'lad
el'fal'ant elf'al'ant elf'a'lant
el'fald'ebl elf'ald'ebl
elf'al el'fal
elf'al'ig el'fal'ig
elf'alit el'fal'it
el'fand'ad elf'and'ad
elf'and el'fand
elf'and'it el'fand'it
el'fantazi el'fant'azi elf'ant'azi
el'fantazi'it elf'ant'azi'it el'fant'azi'it
el'farad el'far'ad
el'far elf'ar
el'far'ig elf'ar'ig
elf'ar'iĝ el'far'iĝ
el'faŭk elf'aŭk
elf'aŭk'ig el'faŭk'ig
elf'az'ig el'faz'ig
el'faz'iĝ elf'az'iĝ
el'fek'ebl elf'ek'ebl
elf'ek el'fek
elf'end el'fend
elf'end'iĝ el'fend'iĝ
el'fenestr elf'en'estr
el'fenestr'ig'at elf'en'estr'ig'at elf'en'est'rig'at
el'fenestr'ig elf'en'est'rig elf'en'estr'ig elf'en'e'strig
el'fenestr'ig'it elf'en'estr'ig'it elf'en'est'rig'it
elf'ermit el'ferm'it
elf'est'int el'fest'int
elf'et el'fet
el'fetor elf'et'or elf'e'tor el'fet'or
el'filtr'at elf'il'trat
el'fin'ant elf'in'ant
elf'in el'fin el'fi'n
elf'in'iĝ el'fin'iĝ
el'fin'it elf'in'it
elf'lar el'flar
el'flat elf'lat
elf'lek'sit el'fleks'it
el'flos'ig elf'los'ig
el'flu'ad elf'lu'ad
el'flu'aĵ elf'lu'aĵ
elf'lu'ant el'flu'ant
el'flu'direkt el'flu'di'rekt
el'flu'eg elf'lu'eg
elf'lu'ej el'flu'ej
elf'lu el'flu
el'flu'et elf'lu'et
el'flu'gant el'flug'ant
el'flu'gej el'flug'ej elf'lu'gej
elf'lu'gig el'flu'gig el'flug'ig
el'flu'ig'ant elf'lu'ig'ant
el'flu'ig elf'lu'ig
elf'lu'iĝ el'flu'iĝ
elf'lu'ig'it el'flu'ig'it
el'flu'il elf'lu'il
elf'lu'int el'flu'int
el'flu'kanal elf'lukan'al
elf'lustr el'flustr
el'flu'ul elf'lu'ul
el'foli'ad elf'ol'i'ad
el'font elf'ont
elf'ont'iĝ el'font'iĝ
elf'ont'ig el'font'ig el'fon'tig
el'font'int elf'ont'int elf'on'tint
el'for'eg elf'o'reg
el'for elf'or
el'for'mant el'form'ant
el'for'mit el'form'it
el'formul el'for'mul elf'or'mul el'form'ul
elf'or'rapid el'for'rapid
elf'o'sad el'fos'ad elf'os'ad
elf'os'ad'lok el'fos'ad'lok
el'fos'aĵ elf'os'aĵ
elf'os'ant el'fos'ant
el'fos'at elf'os'at
el'fos'ebl elf'os'ebl
elf'os'ej el'fos'ej
el'fos elf'os
el'fos'ig elf'os'ig
elf'os'iĝ el'fos'iĝ
elf'os'int el'fos'int
el'fos'it'aĵ elf'os'it'aĵ
elf'os'it el'fos'it elf'o'sit
elf'os'ot el'fos'ot
el'fotel'iĝ elf'otel'iĝ elf'ot'el'iĝ
elf'popol elf'pop'ol elf'po'pol
elf'ranc el'franc
el'franc'ig elf'ranc'ig
el'frap elf'rap
elf'reĝ el'fr'eĝ
elf'rost'ig el'frost'ig
el'frost'iĝ elf'rost'iĝ
el'frost'it elf'rost'it
el'frot elf'rot el'fr'ot
elf'rot'iĝ el'frot'iĝ
elf'rot'int elf'ro'tint el'frot'int
elf'rot'it el'frot'it
elf'ulm el'fulm
elf'um el'fum
elf'um'it el'fum'it elf'u'mit
el'furioz elf'uri'oz el'furi'oz
el'gajn el'gaj'n
el'galeri el'galer'i
el'galop el'gal'op
el'genu'iĝ el'gen'u'iĝ
el'german el'ger'man
el'glit'ig el'gli'tig
el'gravur el'grav'ur
el'hak'ad el'ha'kad
el'hak'at el'ha'kat
el'hak'it el'ha'kit
el'hak'ot el'ha'kot
el'hal'ad el'ha'lad
el'haven'iĝ el'hav'en'iĝ el'ha'ven'iĝ
el'helen'ig'it el'hel'en'ig'it
el'hispan el'his'pan
el'horizont'iĝ el'hor'iz'ont'iĝ
el'hospital'ig el'hos'pit'al'ig
el'hospital'iĝ el'ho'spit'al'iĝ el'hos'pit'al'iĝ
el'hungar'ig el'hun'garig
eli e'li el'i
e'lig'aĉ el'ig'aĉ
el'ig'ad e'lig'ad
e'lig'aĵ el'ig'aĵ
e'lig'aĵ'rajt el'ig'aĵ'rajt
eli'gant el'ig'ant e'lig'ant
e'lig'at el'ig'at
el'ig'ebl e'lig'ebl
e'lig el'ig
e'lig'i el'ig'i
e'lig'il el'ig'il
el'ig'int e'lig'int
e'lig'it el'ig'it
e'lig'ont el'ig'ont
eli'got el'ig'ot e'lig'ot
e'lig'rajt el'ig'rajt
el'ig'redukt el'ig're'dukt
eliksir e'lik'sir el'iks'ir
elim e'lim
elimin'ad e'limin'ad eli'min'ad el'imin'ad elim'in'ad
elimin'ant el'imin'ant eli'min'ant elim'in'ant e'limin'ant
elimin'at eli'min'at e'limin'at elim'in'at el'imin'at
elimin'ebl e'limin'ebl el'imin'ebl eli'min'ebl
elimin eli'min e'limin elim'in el'imin
elimin'end e'limin'end el'imin'end
elimin'iĝ el'imin'iĝ elim'in'iĝ e'limin'iĝ
elimin'int el'imin'int e'limin'int elim'in'int
elimin'it e'limin'it eli'min'it elim'in'it el'imin'it
elimin'ot e'limin'ot elim'in'ot el'imin'ot
el'impet elim'pet e'lim'pet
el'infer'iĝ'int eli'n'fer'iĝ'int
eli'n'gigant el'ing'ig'ant
eli'n'gig el'ing'ig
eli'n'gig'int el'ing'ig'int
el'inter el'int'er e'lin'ter eli'n'ter
el'intern eli'n'tern el'inter'n el'int'er'n
elips'it e'lip'sit
elips'ologi elips'olog'i
eli'rad el'ir'ad e'lir'ad
el'ir'aĵ e'lir'aĵ
e'lir'ant el'ir'ant
el'ir'atak'ad el'ir'at'akad el'ir'a'tak'ad
el'ir'atak e'lir'atak
e'lir'baz el'ir'baz
el'ir'dat e'lir'dat
e'lir'ebl el'ir'ebl
eli'reg e'lir'eg el'ir'eg
e'lir'ej el'ir'ej eli're'j
e'lir el'ir
el'ir'faden el'ir'fad'en
e'lir'hor el'ir'hor
el'ir'i'gant el'ir'ig'ant
el'ir'iĝ e'lir'iĝ
eli'rig e'lir'ig el'ir'ig
e'lir'jar el'ir'jar el'ir'j'ar
el'ir'klem el'irk'lem
el'irland'ig el'ir'land'ig e'lirl'and'ig
e'lir'lok e'lirl'ok el'ir'lok
el'ir'maŝin e'lir'maŝin el'ir'maŝ'in
el'ir'material el'ir'materi'al
eli'rol'and el'ir'ol'and el'ir'o'land
el'ir'ont e'lir'ont
eli'ro'plan e'lir'op'lan el'ir'op'lan el'ir'o'plan
el'ir'permes e'lir'permes el'ir'per'mes
el'ir'pord e'lir'pord
el'ir'projekt el'ir'pro'j'ekt
e'lir'punkt el'ir'punkt
e'lir'rimed el'ir'rimed
el'ir'ŝakt e'lir'ŝakt
el'ir'viz e'lir'viz
e'lir'voj el'ir'voj
e'list el'ist
el'ital'ig elit'al'ig
elit'al'ig'it el'ital'ig'it elit'a'lig'it
eli'tan elit'an e'lit'an
eli'tar elit'ar e'lit'ar
elit'de'ven elit'dev'en e'lit'de'ven
elit'ec el'it'ec e'lit'ec
elit e'lit el'it
eli'tem elit'em e'lit'em el'it'em
elit'gimnastik'ist elit'gimnast'i'kist elit'gimnast'ik'ist
elit'ig eli'tig e'lit'ig
elit'ism e'lit'ism
elit'manier elit'mani'er e'lit'manier
elit'reg'ad elitr'eg'ad e'litr'eg'ad
elitr e'litr
elitrigi elitr'ig'i elit'rig'i e'litr'ig'i
elit'ul'ar elit'u'lar eli'tul'ar
elit'ul eli'tul el'it'ul e'lit'ul
eli'tuli'n elit'ul'in
elit'vest'aĵ e'lit'vest'aĵ
elize eli'ze e'liz'e e'li'ze el'iz'e
elizi e'liz'i el'iz'i
elizi'ig el'iz'i'ig e'liz'i'ig
elizi'it el'iz'i'it e'liz'i'it
elizi'mani elizi'man'i eli'zim'an'i e'liz'i'mani
el'japan'ig el'ja'pan'ig
el'ĵet'ind'ec el'ĵet'in'dec
el'ĵet'i'tul el'ĵet'it'ul
el'jun'aĝ el'ju'naĝ
el'jung'ad el'j'ung'ad
el'jung el'j'ung
el'justic'ig el'just'ic'ig
el'kaban'iĝ el'kab'an'iĝ
el'kalkul'ad el'kalk'ul'ad
el'kalkul'ebl el'kalk'ul'ebl
el'kalkul el'kalk'ul el'kal'kul
el'kalkul'iĝ el'kalk'ul'iĝ
el'kalkul'it el'kalk'ul'it
el'kalson el'kal'son
el'kam'par el'kamp'ar
el'kanal'iĝ el'kan'al'iĝ
el'kant'et el'kan'tet
el'kased el'kas'ed
el'katedr el'kat'edr
el'katen'iĝ el'kat'en'iĝ
el'kaŭteriz'it el'kaŭter'iz'it
el'kav'ator el'kava'tor
el'ko'dig'ad el'kod'ig'ad
el'ko'dig el'kod'ig
el'ko'dig'it el'kod'ig'it
el'kokon'iĝ el'ko'kon'iĝ el'kok'on'iĝ
el'kol'ig el'ko'lig
el'komand el'kom'and
el'kombin'int el'komb'in'int
el'kom'bit'aĵ el'komb'it'aĵ
el'kompren el'kom'pren el'kom'pre'n
el'koncentr'ej el'kon'centr'ej
el'konduk'ad el'kon'duk'ad
el'konduk'ant el'kon'du'kant el'kon'duk'ant
el'konduk'at el'kon'dukat
el'konduk el'kon'duk
el'konduk'ig el'kon'duk'ig
el'konduk'it el'kon'duk'it
el'kon el'ko'n
el'konfid el'kon'fid
el'konjekt el'kon'j'ekt
el'konker el'kon'ker el'konk'er
el'konkurs'ig'it el'kon'kurs'ig'it
el'konsum'it el'kon'su'mit el'kon'sum'it
el'kon'tig el'kont'ig
el'kontrast el'kont'rast
el'konvert'il el'kon'vert'il
el'konvink el'kon'vink
el'kopi'aĵ el'ko'pi'aĵ
el'kord'ir el'kor'dir
el'korp'ig el'kor'pig
el'kor'pig'it el'korp'ig'it
el'kosm'an el'kos'man
el'koŝmar el'koŝ'mar
el'ko'vad el'kov'ad
el'ko'vit el'kov'it
el'kov'ot el'ko'vot
el'kresk'ad el'kres'kad
el'kre'skit el'kresk'it el'kres'kit
el'kres'tig el'krest'ig
el'kribr'ad el'krib'rad
el'kri'brit el'kribr'it
el'kri'eg'ant el'kri'e'gant
el'kript'ig el'krip'tig
el'kristal'iĝ el'krist'al'iĝ el'kri'stal'iĝ
el'kuler el'kul'er
el'kuler'it el'kul'e'rit
el'kurac'ej'iĝ el'kur'ace'j'iĝ
el'kurac el'kur'ac
el'labor'ad el'lab'or'ad el'la'bor'ad
el'labor'aĵ el'la'bor'aĵ el'lab'or'aĵ
el'labor'ant el'la'bor'ant
el'labor'at el'lab'or'at el'la'bor'at
el'labor'ebl el'la'bor'ebl
el'labor'eg el'la'bor'eg
el'labor el'la'bor el'lab'or
el'labor'em el'lab'or'em
el'labor'end el'la'bor'end
el'labor'iĝ'ad el'la'bor'iĝ'ad
el'labor'ig'ant el'lab'or'ig'ant
el'labor'ig el'lab'or'ig el'la'bor'ig
el'labor'iĝ el'lab'or'iĝ el'la'bor'iĝ
el'labor'int el'la'bor'int
el'labor'it'aĵ el'lab'or'it'aĵ
el'labor'it'ec el'la'bor'it'ec
el'labor'it el'la'bor'it el'lab'or'it
el'labor'ot el'la'bor'ot el'lab'or'ot
el'la'dig'il el'lad'ig'il
el'land'ig el'lan'dig
el'lan'dig'it el'land'ig'it
el'lasa'dant el'las'ad'ant el'las'a'dant
el'las'ad el'la'sad
el'la'sit el'las'it
el'latin el'lat'in el'la'tin
el'latin'ig el'lat'in'ig
el'laŭ'tig el'laŭt'ig
el'lav'ad el'la'vad
el'la'vat el'lav'at
el'la'vit el'lav'it
el'leĝ'ar'ig el'leĝ'a'rig
el'lev'ant el'le'vant
el'liter'um el'lit'e'rum el'lit'er'um
el'lit'ig el'li'tig
el'litov el'lit'ov
el'liver el'liv'er el'li'ver
el'manipul el'mani'pul el'man'ip'ul el'man'i'pul
el'manovr el'man'ovr
el'mantel'ig'ant el'man'teli'gant el'man'tel'ig'ant el'man'te'lig'ant
el'marĉand el'marĉ'and
el'martel el'mar'tel el'mart'el
el'medit el'med'it
el'memor el'mem'or
el'mer'gant el'merg'ant
el'merit el'mer'it
el'mete'j el'met'ej
el'metil el'met'il
el'mezur el'mez'ur
el'migr'ad el'mi'grad
el'mi'gran'tar el'migr'ant'ar
el'migr'anti'n el'migr'ant'in
el'migr'int'ar el'mi'gri'n'tar
el'migr'ok'vant el'migr'o'kvant
el'migr'om'al'permes el'migr'o'mal'permes
el'milit'iĝ el'mil'it'iĝ
el'min el'mi'n
el'min'it el'mi'nit
el'mond'ig el'mon'dig
el'montr'ad el'mont'rad
el'montr'at el'mont'rat
el'montr'ej el'mont're'j
el'mont'rem el'montr'em el'mon'trem
el'mont'rit'ec el'montr'it'ec
el'mont'rit el'montr'it
el'mont'rot el'montr'ot
el'mort'aĉ el'mor'taĉ
el'mort'ig el'mor'tig
el'mor'tint el'mort'int
el'motor el'mot'or
el'muld'ig el'mul'dig
el'mur'ig el'mu'rig
el'murmur el'mur'mur
el'murmur'et el'mur'mur'et
el'naĝ el'n'aĝ
el'naĝ'ont el'n'aĝ'ont
el'nask el'n'ask
el'nask'iĝ el'n'ask'iĝ
el'natur'iĝ el'n'a'tur'iĝ
el'navig el'nav'ig el'n'av'ig
el'naz el'n'az
el'nest'ig el'n'est'ig
el'neŭron el'neŭr'on el'n'eŭr'on el'n'eŭ'ro'n
el'nod'ig el'no'dig
el'nokt'ig el'nok'tig el'n'okt'ig
el'nomad el'nom'ad
el'nombr'ad el'n'ombr'ad
el'nombr el'n'ombr
el'nom el'n'om
el'nord el'n'ord
el'nu'trit el'nutr'it
el'observ e'lob'serv el'ob'serv
elode e'lo'de e'lod'e el'o'de el'od'e
el'odor e'lod'or el'o'dor
el'ofic'ig e'lof'ic'ig el'o'fic'ig
el'ofic'iĝ el'o'fic'iĝ e'lof'ic'iĝ
elokuci e'lokuci el'ok'u'ci e'lok'u'ci
el'okul'um'ant el'ok'u'lum'ant e'lok'ul'um'ant
el'okup'ad el'o'kup'ad e'lok'u'pad
el'okup'ant el'o'kup'ant
el'okup e'lo'kup el'o'kup
elokvent'ad e'lok'vent'ad el'ok'vent'ad
elokvent'aĵ el'ok'vent'aĵ e'lok'vent'aĵ
elokvent'ec el'ok'vent'ec e'lok'vent'ec
elokvent'eg el'ok'vent'eg
elokvent el'ok'vent e'lok'vent
elokvent'ul e'lok'vent'ul el'ok'vent'ul
el'om'brig el'ombr'ig e'lom'brig
el'orbit'iĝ'ant el'or'bit'iĝ'ant
el'orbit'iĝ el'or'bit'iĝ
el'orbit'ig el'or'bi'tig el'or'bit'ig
el'orbit'ig'int el'or'bit'ig'int
el'orbit'ig'it el'or'bit'ig'it
el'orient e'lori'ent el'or'i'ent
el'origin el'or'ig'in el'o'rig'in
el'osmoz el'os'moz e'los'moz
el'paf'ad el'pa'fad
el'paf'ant el'pa'fant
el'pa'fat el'paf'at
el'paf'i'ĝem el'paf'iĝ'em
el'paf'int el'pa'fint
el'paf'it el'pa'fit
el'pag'ant el'pa'gant
el'pag'aŭtomat el'pag'aŭ'tomat
el'pag'ig el'pa'gig
el'pak'ad el'pa'kad
el'pak'ant el'pa'kant
el'pa'kat el'pak'at
el'pa'kit el'pak'it
el'palpebr'um el'palp'e'brum el'palp'ebr'um
el'parker el'park'er el'par'ker
el'parlament'ig el'par'lamen'tig el'par'lament'ig
el'parol'aĉ el'par'o'laĉ el'pa'rol'aĉ
el'parol'ad el'par'o'lad el'pa'rol'ad
el'parol'aĵ el'pa'rol'aĵ el'par'ol'aĵ
el'parol'ant el'par'o'lant el'pa'rol'ant
el'parol'at el'par'olat
el'parol'ec el'pa'rol'ec
el'parol el'pa'rol el'par'ol
el'parol'iĝ el'pa'rol'iĝ el'par'ol'iĝ
el'parol'int el'pa'rol'int
el'parol'it el'par'o'lit el'par'ol'it
el'parol'manier el'parol'mani'er
el'parol'ont el'pa'rol'ont
el'parol'ot el'par'o'lot el'par'ol'ot
el'paŝt'ej el'paŝ'te'j
el'patr'uj'ig el'pat'ru'j'ig el'pa'tru'j'ig
el'patr'uj'iĝ el'pa'tru'j'iĝ el'pat'ru'j'iĝ
el'patr'uj'ig'it el'pat'ru'j'ig'it
el'pelad el'pel'ad
el'pelot el'pel'ot
el'pend'ant el'pen'dant
el'pend'ig'ant el'pen'dig'ant
el'pend'ig el'pen'dig
el'pendol el'pen'dol el'pend'ol
el'penik el'pen'ik
el'pens'ad el'pen'sad
el'pens'at el'pen'sat
el'pens'em el'pen'sem
el'pens'end el'pen'send
el'pen'sit'aĵ el'pens'it'aĵ
el'pen'sit'ec el'pens'it'ec
el'pen'sit el'pens'it
el'pens'op'ov el'pens'o'pov
el'pens'ul el'pen'sul
el'pen'trit el'pent'rit el'pentr'it
el'perfid el'per'fid
el'perfid'it el'per'fid'it
el'peronospor'al el'peron'o'spor'al el'peron'os'por'al
el'pik'it el'pi'kit
el'pin'ĉant el'pinĉ'ant
el'pist'it el'pis'tit
el'poent el'po'ent
el'po'lig'it el'pol'ig'it
el'pord'ig el'por'dig
el'por'tem el'port'em
el'port'ig el'por'tig
el'port'int el'por'tint
el'port'it el'por'tit
el'portugal'ig'it el'port'u'gal'ig'it
el'poŝ'ig'ant el'poŝ'i'gant
el'posten'iĝ'ant el'post'en'iĝ'ant
el'posten'ig el'post'en'ig
el'posten'iĝ el'post'en'iĝ
el'posten'ig'it el'post'en'ig'it
el'postul el'post'ul
el'povr'ig el'pov'rig
el'pren'ad el'pre'n'ad
el'pren'aĵ el'pre'n'aĵ
el'pren el'pre'n
el'prepar el'pre'par
el'pres'it el'pre'sit
el'prizon'ig el'pri'zon'ig
el'prizon'iĝ el'pri'zon'iĝ
el'prizon'iĝ'int el'pri'zon'iĝ'int
el'produkt'ant el'pro'dukt'ant
el'produkt el'pro'dukt
el'profit'ant el'pro'fit'ant
el'profit el'pro'fit
el'profund el'pro'fund
el'profund'iĝ'ad el'pro'fund'iĝ'ad
el'profund'ig el'pro'fund'ig el'pro'fu'n'dig
el'program'ig el'pro'gram'ig
el'prop'rig el'propr'ig
el'prov'ad el'pro'vad
el'pro'vat el'prov'at
el'pro'vil el'prov'il
el'pro'vit el'prov'it
el'proviz el'prov'iz
el'prunt'it el'prun'tit el'pru'n'tit
el'pruv'ad el'pru'vad
el'pru'vit el'pruv'it
el'pump'ad el'pum'pad
el'pum'pat el'pump'at
el'pum'pit el'pump'it
el'pu'rig'ad el'pur'ig'ad
el'pur'ig'ant el'pur'i'gant
el'pur'i'gej el'pur'ig'ej
el'pu'rig el'pur'ig
el'pur'ig'it el'pu'rig'it
el'puŝ'at el'pu'ŝat
el'put'ig'at el'pu'tig'at
el'rabot'iĝ el'rab'ot'iĝ
el'radi el'rad'i
el'radi'iĝ el'rad'i'iĝ
el'radi'kant el'radik'ant
el'radik el'rad'ik
el'radi'kit el'radik'it
el'rajd'ant el'raj'dant
el'ramp'ad el'ram'pad
el'ramp'int el'ram'pint
el'rapid'ant el'rap'i'dant
el'rapid el'rap'id
el'real'iĝ el're'al'iĝ
el'reg'ist'ar'iĝ el'reg'i'star'iĝ
el'rekt'ig'ant el'rekt'i'gant
el'rek'tig el'rekt'ig
el'relief'iĝ el'rel'i'ef'iĝ
el're'lig el'rel'ig
el're'lig'it el'rel'ig'it
el'renvers'ig'it el'ren'vers'ig'it
el'renvers'it el'ren'vers'it
el'rev'it el're'vit
el'rezon el're'zon
el'rigard'ad el'rig'ard'ad
el'rigard'ant el'rig'ard'ant
el'rigard'ej el'rig'ard'ej
el'rigard el'rig'ard
el'rigard'et el'rig'ard'et
el'rigard'il el'rig'ard'il
el'rigard'int el'rig'ard'int
el'rigid'iĝ el'rig'id'iĝ
el'rigid'ig el'rig'id'ig el'rig'i'dig
el'ripoz el'rip'oz
el'rod'ig el'ro'dig
el'romp'int el'rom'pint
el'rom'pit el'romp'it
el'ro'strig el'rost'rig el'rostr'ig
el'rukt'eg el'ruk'teg
el'ru'lig el'rul'ig
el'ru'lig'il el'rul'ig'il
el'rul'ig'it el'ru'lig'it
el'ruman el'ru'man el'rum'an
el'ruman'ig'it el'rum'an'ig'it
el'salon'ig el'sal'on'ig
el'salon'iĝ el'sal'on'iĝ
el'salt'int el'sal'tint
el'ŝalt'int el'ŝal'tint
el'ŝalt'it el'ŝal'tit
el'salut el'sal'ut
el'ŝancel'iĝ'ad el'ŝanc'el'iĝ'ad
el'ŝancel'iĝ el'ŝanc'el'iĝ
el'sang'a'dant el'sang'ad'ant
el'san'gig el'sang'ig
el'sark'ant el'sar'kant
el'sark'ej el'sar'ke'j
el'sekreci el'se'kre'ci el'sek're'ci
el'selekt el'se'lekt el'sel'ekt
el'sel'ig el'se'lig
el'send'a'flu el'sen'da'flu
el'send'ant el'sen'dant
el'send'at el'sen'dat
el'sen'dej el'send'ej
el'send'il el'sen'dil
el'send'ist el'sen'dist
el'sen'di'tin el'send'it'in
el'send'o'emisi'ad el'send'o'e'misi'ad
el'send'ol'and el'send'o'land
el'send'o'rajt'ig el'send'or'aj'tig
el'send'o'staci el'send'ost'ac'i
el'send'ot el'sen'dot
el'send'program el'send'pro'gram
el'send'servil el'send'serv'il
el'ser'ĉat el'serĉ'at
el'serĉ'it el'ser'ĉit
el'servut'ig el'serv'ut'ig el'serv'u'tig
el'silab'um el'si'la'bum el'si'lab'um
elsinor el'si'nor el'sin'or
el'sinu el'si'nu el'sin'u
el'ŝi'pad el'ŝip'ad
el'ŝip'ig'ej el'ŝip'i'gej
el'ŝip'ig el'ŝi'pig
el'ŝip'ig'it el'ŝi'pig'it
el'ŝir'ad el'ŝi'rad
el'ŝi'rat el'ŝir'at
el'ŝir'eg el'ŝi'reg
el'ŝir'it el'ŝi'rit
el'skandinav el'skandi'nav el'skand'in'av
el'skatol el'skat'ol
el'sonor'ad el'son'or'ad
el'sonor'ant el'son'or'ant
el'sonor el'son'or
el'sor'bit el'sorb'it
el'sor'ĉit el'sorĉ'it
el'ŝovel el'ŝov'el
el'spez'kriteri el'spez'kri'teri el'spez'krit'eri
el'spez'nivel el'spez'ni'vel
el'spez'ogr'and el'spez'o'grand
el'spez'op'art el'spez'o'part
el'spez'prioritat'aĵ el'spez'prior'it'at'aĵ el'spez'pri'or'it'at'aĵ
el'spez'redukt el'spez're'dukt
el'spirant el'spir'ant
el'spirit el'spir'it
el'ŝpruc'eg'ant el'ŝpruc'e'gant
el'stam'fit el'stamf'it
el'star'aĵ'o'voj el'star'aĵ'ov'oj
el'star'u'lar el'star'ul'ar
el'stern'it el'ster'nit
el'stupor'ig el'stup'or'ig
el'suĉ'ant el'su'ĉant
el'su'ĉat el'suĉ'at
el'su'ĉit el'suĉ'it
el'sufer el'su'fer
el'sufer'ig el'su'fer'ig
el'sun el'su'n
el'ŝu'tint el'ŝut'int
el'ŝut'it el'ŝu'tit
el'ŝveb'i'gant el'ŝveb'ig'ant
el'tajp'il el'taj'pil
el'taksi'iĝ el'ta'ksi'iĝ el'taks'i'iĝ el'tak'si'iĝ
el'tambur el'tam'bur
el'ten el'te'n
el'ten'it el'te'nit
el'te'rig'ad el'ter'ig'ad
el'te'rig'it el'ter'ig'it
el'tern el'ter'n
el'timon'ig'it el'tim'on'ig'it
el'tir'ej el'tire'j
el'toler el'tol'er
el'tondr'ig el'tond'rig
el'tord'ant el'tor'dant
el'torent el'tor'ent
el'torn el'tor'n
el'tortur el'tort'ur el'tor'tur
el'tranĉ'ant el'tra'n'ĉant
el'tren'eg el'tre'neg
el'tren el'tre'n
el'trink'et el'tri'n'ket
el'tri'vit el'triv'it
el'tro'vad el'trov'ad
el'trov'ant el'tro'vant
el'trov'art el'tro'vart
el'tro'vat el'trov'at
el'tro'vend el'trov'end
el'tro'vit el'trov'it
el'trov'ot el'tro'vot
el'trumpet el'trum'pet el'trump'et
el'turment'ad el'tur'ment'ad
el'turment'at el'tur'ment'at
el'turment el'tur'ment
el'turment'iĝ el'tur'ment'iĝ
el'turment'int el'tur'ment'int
el'turment'it el'tur'ment'it
el'turn el'tur'n
el'tur'ni'ĝem el'turn'iĝ'em
el'turn'it el'tur'nit
elu'ad el'u'ad e'lu'ad
elu el'u e'lu
elu'it'aĵ e'lu'it'aĵ el'u'it'aĵ
el'uj'ig elu'j'ig e'lu'j'ig
elu'j'iĝ el'uj'iĝ e'lu'j'iĝ
el'unik e'lun'ik
el'uson'ig'it elu'son'ig'it
eluvi'ad elu'vi'ad
eluvi elu'vi e'lu'vi el'uv'i e'luv'i
eluvi'iĝ elu'vi'iĝ el'uv'i'iĝ e'luv'i'iĝ
eluvi'it elu'vi'it e'luv'i'it el'uv'i'it
e'luz'ad el'uz'ad
e'luz'ant el'uz'ant
el'uz'at e'luz'at
el'uz'ebl e'luz'ebl
el'uz e'luz
el'uz'ig e'luz'ig
el'uz'iĝ e'luz'iĝ
el'uz'it e'luz'it
el'uz'it'iĝ e'luz'it'iĝ
el'vagon'ig el'vag'on'ig
el'vagon'iĝ el'vag'on'iĝ
el'vagon'iĝ'int el'vag'on'iĝ'int
el'vagon'ig'it el'vag'on'ig'it
el'valiz'ig el'val'iz'ig
el've'kit el'vek'it
el've'lad el'vel'ad
el'venad el'ven'ad
el'ven el've'n
el'verŝ'at el'ver'ŝat
el'verŝ'ig'ant el'verŝ'i'gant
el'verŝ'kontrol el'verŝ'kon'trol el'verŝ'kontr'ol el'verŝ'kont'rol
el'vetur'ant el've'tur'ant
el'vetur'ej el've'tur'ej el'vet'ure'j
el'vetur el'vet'ur el've'tur
el'vetur'iĝ el've'tur'iĝ
el'vetur'ig el've'tur'ig el'vet'u'rig
el'vetur'i'lig'it el'vetur'il'ig'it
el'vetur'it el'vet'u'rit el've'tur'it
el'vetur'permes el've'turp'er'mes
el'vide'j el'vi'dej el'vid'ej
el'vi'dig el'vid'ig
el'vi'pad el'vip'ad
el'viv'ad el'vi'vad
el'vojaĝ el'voj'aĝ
el'vok'ip'ov el'vok'i'pov
el'volv'ad el'vol'vad
el'vol'vant el'volv'ant
el'vol'vat el'volv'at
el'volv'it el'vol'vit
el'vomit el'vom'it
el'vort'ig el'vor'tig
elzevir el'ze'vir
emajl'ad em'aj'lad e'maj'lad em'ajl'ad
emajl'blu em'ajl'blu
emajl em'ajl
emajl'ist em'aj'list em'ajl'ist
emajl'it em'aj'lit em'ajl'it e'maj'lit
emajl'produkt emajl'pro'dukt em'ajl'produkt
eman'ad e'man'ad em'an'ad
eman'aĵ e'man'aĵ em'an'aĵ
eman'ant e'man'ant
emancip'ad eman'cip'ad e'man'cip'ad em'anc'ip'ad
emancip'ant eman'cip'ant em'anc'ip'ant
emancip'at eman'cip'at em'anc'ip'at
emancip eman'cip e'man'cip em'anc'ip em'an'cip
emancip'ig eman'cip'ig em'anc'ip'ig e'man'cip'ig
emancip'iĝ eman'cip'iĝ em'anc'ip'iĝ e'man'cip'iĝ
emancip'it'ec eman'cip'it'ec em'anc'ip'it'ec
emancip'it eman'cip'it e'man'cip'it em'anc'ip'it
emancip'it'in eman'ci'piti'n eman'cip'it'in em'anc'ip'it'in
eman e'man em'an em'a'n
eman'iĝ'ant em'an'iĝ'ant
eman'ig e'man'ig em'an'ig
eman'ig'il em'an'ig'il
eman'int e'man'int
e'mant em'ant
embaras'aĵ em'bar'as'aĵ em'ba'ras'aĵ
embaras'ant em'bar'as'ant
embaras'at em'bar'as'at
embaras'ebl em'bar'as'ebl
embaras'eg em'bar'as'eg
embaras em'ba'ras em'bar'as
embaras'ig em'bar'as'ig em'ba'ras'ig
embaras'iĝ em'ba'ras'iĝ em'bar'as'iĝ
embaras'iĝ'em em'bar'as'iĝ'em
embaras'int em'bar'as'int
embaras'it'aspekt embaras'it'a'spekt
embaras'it em'ba'ras'it em'bar'as'it
emberiz'ed em'be'riz'ed em'ber'iz'ed
emberiz em'be'riz em'ber'iz
embol em'bol
emboli embol'i em'bol'i em'bo'li
embol'oz em'bol'oz em'bo'loz
embol'oz'ig em'bo'loz'ig em'bol'oz'ig
embrazur em'braz'ur
embri'ec em'bri'ec
embri em'bri
embri'et em'bri'et
embri'ig em'bri'ig
embri'iĝ em'bri'iĝ
embri'ig'it em'bri'ig'it
embri'o'fit em'bri'o'fit
embri'o'genez em'bri'o'genez
embriogeni embri'o'geni em'bri'o'geni embri'o'gen'i
embri'olog embri'o'log em'bri'olog
embri'ologi embri'olog'i em'bri'ologi
embri'ologi'ist embri'olog'i'ist
embri'o'plant embri'op'lant
embri'o'stat embri'ost'at em'bri'ost'at
embrokaci em'brok'ac'i em'brok'a'ci
embusk'ad em'bus'kad
embusk'ant em'bus'kant
embusk'at em'bu'skat em'bus'kat
embusk'ej em'bus'ke'j
embusk'it em'bus'kit em'bu'skit
embusk'o'murd'ist embusk'om'ur'dist em'bus'kom'ur'dist
embusk'ul em'bus'kul
emerĝ'ad e'merĝ'ad
emerĝ'ant e'merĝ'ant
emerĝ e'merĝ
emerĝ'int e'merĝ'int
emerik em'erik e'mer'ik em'er'ik
emerit'aĝ e'merit'aĝ e'mer'it'aĝ em'e'rit'aĝ
emerit'avantaĝ e'merit'avantaĝ emerit'a'vant'aĝ
emerit'ec e'merit'ec em'er'it'ec e'mer'it'ec
emerit e'merit em'e'rit e'mer'it
emerit'iĝ e'merit'iĝ e'mer'it'iĝ
emerit'ig e'merit'ig em'eri'tig e'mer'it'ig
emerit'iĝ'int e'merit'iĝ'int
emerit'ig'it e'merit'ig'it
emerit'iĝ'o'sistem emerit'iĝ'os'ist'em e'merit'iĝ'os'ist'em
emerit'in em'eri'tin e'merit'in e'mer'it'in em'e'rit'in
emerit'it em'eri'tit e'merit'it e'mer'it'it
emerit'pensi e'merit'pensi emerit'pens'i
emerit'rajt e'merit'rajt em'eri'trajt
emerit'sistem e'merit'sistem em'eri'ts'ist'em
emerit'ul em'eri'tul e'merit'ul e'mer'it'ul
emeritur emerit'ur em'eri'tur e'merit'ur e'mer'it'ur em'e'rit'ur
emersi e'mer'si em'er'si
e'met em'et
emetik em'etik em'e'tik e'met'ik em'et'ik
emetik'ul em'etik'ul e'meti'kul em'et'ik'ul em'et'i'kul
emetin em'e'tin e'met'in em'et'in e'meti'n
emetrop e'metr'op em'e'trop
emfaz'ad em'faz'ad
emfaz'ant em'faz'ant
emfaz'at em'faz'at
emfaz em'faz
emfaz'end em'fa'zend
emfaz'ig em'faz'ig
emfaz'iĝ em'faz'iĝ
emfaz'ind em'faz'ind
emfaz'int em'faz'int
emfaz'it em'faz'it
emfaz'manier em'faz'manier emfaz'mani'er
emfaz'metod em'faz'metod emfaz'met'od
emfizem'ul em'fi'ze'mul
emid em'id
emi em'i e'mi
emigraci emi'graci em'ig'raci emigr'ac'i emi'grac'i e'migr'ac'i
emigr'ad emi'grad e'migr'ad em'ig'rad
emi'gran'tar emigr'ant'ar e'migr'ant'ar em'ig'ran'tar
emigr e'migr
emigr'int'ar em'ig'rin'tar e'migr'int'ar
emigr'int e'migr'int
emil em'il e'mil
emilian emi'lian emili'an e'mili'an emil'ia'n
emili emi'li em'ili e'mili emil'i e'mil'i
eminent'aĵ emi'n'ent'aĵ e'min'ent'aĵ
eminent'ec e'min'ent'ec emi'n'ent'ec
eminent'eg em'ine'n'teg emi'ne'n'teg emi'n'ent'eg
eminent e'min'ent emi'n'ent
eminent'iĝ emi'n'ent'iĝ e'min'ent'iĝ
eminent'ig emi'n'ent'ig e'min'ent'ig emi'ne'n'tig em'ine'n'tig
eminent'iĝ'int emi'n'ent'iĝ'int
eminent'ul'ar emi'ne'n'tul'ar emi'n'ent'ul'ar
eminent'ul em'ine'n'tul emi'ne'n'tul emi'n'ent'ul e'min'ent'ul
eminent'ul'iĝ emi'n'ent'ul'iĝ
eminent'ul'in emi'ne'n'tuli'n
eminent'virt emi'n'ent'virt
eminj emi'nj e'min'j e'mi'nj em'in'j
emir em'ir e'mir
emir'land'an e'mirland'an em'irland'an
em'irland emir'land e'mirland
em'irland'et emir'land'et e'mirland'et
emirlandoj e'mirland'oj emir'land'oj em'irland'oj
emir'uj e'mir'uj em'ir'uj emi'ru'j
emisi'ad emi'si'ad e'misi'ad
emisi'aĵ e'misi'aĵ emi'si'aĵ
emisi'ant emi'si'ant e'misi'ant
emisi'at e'misi'at emi'si'at
emisi emi'si e'misi e'mis'i em'is'i
emisi'il e'misi'il emi'si'il e'mis'i'il em'is'i'il
emisi'int e'misi'int emi'si'int e'mis'i'int
emisi'it emi'si'it e'misi'it e'mis'i'it
emisi'lini emi'si'lini e'misi'lini e'misil'in'i
emisi'ont e'misi'ont
emisi'ot emi'si'ot e'misi'ot
emisi'rimed e'misi'rimed emi'sir'i'med e'mis'ir'i'med
emitor emi'tor e'mit'or em'it'or
emoci'ad e'moci'ad em'o'ci'ad
emoci'aĵ e'moci'aĵ em'o'ci'aĵ
emoci'ant e'moci'ant
emoci'at e'moci'at em'o'ci'at
emoci'ec e'moci'ec em'o'ci'ec
emoci'eg'em emoci'e'gem
emoci'eg e'moci'eg em'o'ci'eg
emoci'eg'it e'moci'eg'it em'o'ci'eg'it
emoci'eksplod e'moci'eksplod
emoci'em e'moci'em em'o'ci'em
emoci e'moci em'o'ci
emoci'et e'moci'et em'o'ci'et
emoci'iĝ'ant e'moci'iĝ'ant
emoci'ig'ebl e'moci'ig'ebl em'o'ci'ig'ebl
emoci'i'ĝem emoci'iĝ'em e'moci'iĝ'em em'o'ci'iĝ'em
emoci'ig e'moci'ig em'o'ci'ig
emoci'iĝ e'moci'iĝ em'o'ci'iĝ
emoci'iĝ'int e'moci'iĝ'int
emoci'ig'it e'moci'ig'it em'o'ci'ig'it
emoci'int e'moci'int em'o'ci'int
emoci'it e'moci'it em'o'ci'it
emoci'kapabl e'moci'kapabl em'o'ci'kapabl
emoci'konduk emoci'kon'duk e'moci'konduk
emoci'op'len emoci'o'plen e'moci'op'len em'o'ci'op'len
emoci'plen e'moci'plen em'o'cip'len
emoci'ŝarĝ e'moci'ŝarĝ em'o'ci'ŝarĝ
emoci'streĉ'it e'moci'streĉ'it em'o'cist're'ĉit
emoci'vek e'moci'vek em'o'ci'vek
empen em'pen
empeneron empen'er'on em'pen'er'on em'pene'ro'n
empiem em'pi'em
empire empir'e em'pire em'pir'e
empir em'pir
empiri empir'i em'pir'i
empiri'ism empir'i'ism em'pir'i'ism
empiri'ist empir'i'ist em'pir'i'ist
empiri'o'kritik'ism empir'io'kritik'ism empiri'o'krit'ik'ism empiri'okr'it'ik'ism
empirism empir'ism em'pi'rism
empirist empir'ist em'pir'ist
empori em'por'i
emu em'u e'mu
e'mul em'ul
emulsi'ad e'mul'si'ad em'ul'si'ad
emulsi'ant em'ul'si'ant e'mul'si'ant
emulsi'az em'ul'si'az e'mul'si'az
emulsi'ebl em'ul'si'ebl e'mul'si'ebl
emulsi e'mul'si em'ul'si
emulsi'glukoz'id emulsi'gluk'oz'id em'ul'sigl'u'koz'id
emulsi'ig'aĵ em'ul'si'ig'aĵ e'mul'si'ig'aĵ
emulsi'il em'ul'si'il e'mul'si'il
emulsi'in e'mul'si'in em'ul'si'in
emulsi'it e'mul'si'it em'ul'si'it
emulsi'oid e'mul'si'oid em'ul'si'oid
en'abdomen e'nab'domen
en'abism'iĝ e'nab'ism'iĝ
enad en'ad e'n'ad
en'aer en'a'er
en'aer'iĝ en'a'er'iĝ
en'aer'ig en'a'e'rig en'a'er'ig
en'aer'ig'it en'a'e'rig'it en'a'er'ig'it
en'aĵ e'n'aĵ
en'akcept e'n'akcept
en'akv e'n'akv
en'akv'os'ol'vit en'akv'o'sol'vit en'akv'o'solv'it
enalag en'a'lag en'al'ag
en'albani'ig en'alban'i'ig en'alb'an'i'ig en'al'ban'i'ig
en'a'lig en'al'ig
en'am e'n'am
en'ami'ĝem en'am'i'ĝem en'am'iĝ'em
en'a'mit en'am'it
en'angul en'an'gul e'nan'gul
en'angul'iĝ e'nan'gul'iĝ en'an'gul'iĝ
en'angul'ig'it en'an'gul'ig'it
en'anim en'a'nim
en'anim'ig en'a'nim'ig
enantem enant'em en'antem en'ant'em en'an'tem e'nan'tem
enant en'ant
enantiomorf'ec enant'iom'orf'ec en'anti'om'orf'ec
enantiomorf enant'io'morf enant'iom'orf en'ant'iom'orf en'anti'om'orf en'an'tiom'orf
enantiomorf'ism enant'iom'orf'ism enant'io'morf'ism en'anti'om'orf'ism
enantiotrop'ec enant'io'trop'ec en'ant'io'trop'ec en'anti'ot'ro'pec
enantiotrop enant'io'trop en'ant'io'trop e'nan'tio'trop
enantiotrop'ism enant'io'tropism enant'io'trop'ism
enantioz en'anti'oz
en'apetit'iĝ en'a'petit'iĝ e'nap'et'it'iĝ en'a'pet'it'iĝ
en'aranĝ'it en'a'ranĝ'it
en'ar'bar en'arb'ar
en'arka'ĵig'it en'ark'aĵ'ig'it
en'arkiv'ig en'ark'iv'ig
en'arme'iĝ en'arm'e'iĝ
en'artik'ig en'ar'tik'ig en'art'ik'ig
en'ating en'at'ing
en'atmosfer en'atm'os'fer en'atm'o'sfer
en'atmosfer'iĝ en'atm'o'sfer'iĝ
en'aŭt e'naŭt
e'naŭt'iĝ en'aŭt'iĝ
e'naŭ'tig en'aŭt'ig en'aŭ'tig e'naŭt'ig
en'aŭtobus'iĝ en'aŭt'obus'iĝ e'naŭt'obus'iĝ
en'aŭtomobil'ig en'aŭt'o'mobil'ig en'aŭt'om'obi'lig e'naŭt'om'obi'lig
en'aviad'il en'avi'ad'il en'avi'a'dil
en'aviad'il'ig en'avi'ad'il'ig
en'aviad'il'iĝ en'avi'ad'il'iĝ
en'bak'it en'ba'kit
en'balzam en'balz'am
en'balzam'ig'ad en'balz'am'ig'ad
en'balzam'ig en'balz'am'ig
en'balzam'ig'ist en'balz'am'ig'ist
en'balzam'ig'it en'balz'am'ig'it
en'barel'ig en'bar'el'ig en'ba're'lig
en'barit en'ba'rit en'bar'it
en'batal en'bat'al en'ba'tal
en'batal'iĝ en'bat'al'iĝ
en'batal'ig'it en'bat'al'ig'it
en'ba'teg en'bat'eg
en'ba'tint en'bat'int
en'bat'it en'ba'tit
en'be'dig'ant en'bed'i'gant en'bed'ig'ant
en'bed'ig en'be'dig
en'bed'ig'it en'be'dig'it
en'bek'i'gant en'bek'ig'ant
en'bil'dig en'bild'ig
en'blov e'n'blov
en'blov'ig'ant en'blov'i'gant
en'boat en'bo'at
en'boat'iĝ en'bo'at'iĝ
en'boat'ig en'boa'tig en'bo'at'ig
en'boat'ig'it en'bo'at'ig'it
en'bodi'iĝ en'bo'di'iĝ
en'bo'nord'ig en'bon'ord'ig
en'bo'rit en'bor'it
en'botel en'bot'el en'bo'tel
en'botel'ig en'bot'el'ig
en'botel'iĝ en'bot'el'iĝ
en'botel'ig'it en'bot'el'ig'it
en'bo'tig en'bot'ig
en'brigad'ig en'brig'ad'ig
en'bru'lig'it en'brul'ig'it
en'buked'ig en'buk'ed'ig en'buk'e'dig en'bu'ke'dig
en'burĝon en'burĝ'on
en'burĝon'ig'it en'burĝ'on'ig'it
en'buŝ e'n'buŝ
en'buŝ'i'gant en'buŝ'ig'ant
en'buŝ'pren en'buŝ'pre'n
en'butik'iĝ en'bu'tik'iĝ en'but'ik'iĝ
en'ĉam'brig en'ĉambr'ig
en'ĉambr'iĝ en'ĉam'briĝ
en'ĉam'brul en'ĉambr'ul
en'ĉar'mis'tin en'ĉarm'ist'in
encefal'algi en'cefal'algi encefal'alg'i
encefal en'cefal
encefal'in en'cefal'in
encefal'it en'cefal'it
encefal'o'grafi encefal'ogr'a'fi encefal'o'graf'i en'cefal'ogr'a'fi
encefal'ogr'am encefal'o'gram en'cefal'ogr'am
encefal'o'pati encefal'op'at'i en'cefal'op'at'i
encelad en'cel'ad
en'ĉe'lig en'ĉel'ig
en'ĉen'u'mat en'ĉen'um'at
en'ĉen'um en'ĉe'num
en'ĉen'u'mit en'ĉen'um'it en'ĉe'num'it
en'cerb e'n'cerb
en'ĉiel en'ĉi'el
en'ĉifr'it en'ĉi'frit
enciklik en'cikl'ik en'ci'klik
enciklopedi'an en'ciklop'e'dian en'ciklop'ed'ia'n en'cikl'op'ed'ia'n
enciklopedi'ec en'ciklop'e'di'ec
enciklopedi en'ciklop'ed'i en'ciklop'e'di en'cikl'op'ed'i
enciklopedi'et en'ciklop'e'diet en'ciklop'ed'i'et en'cikl'op'ed'i'et
enciklopedi'ist en'ciklop'ed'i'ist en'ciklop'e'di'ist en'cikl'op'ed'i'ist
en'ĉini'iĝ'int en'ĉin'i'iĝ'int
en'cirkl'ad en'cirk'lad en'cir'klad
en'cirkl'ig'ad en'cirk'lig'ad
en'cirkl'ig en'cirk'lig
en'cirk'lig'it en'cirkl'ig'it
en'cirkvit'ig en'cir'kvit'ig en'cirk'vit'ig
en'cirkvit'iĝ'int en'cir'kvit'iĝ'int en'cirk'vit'iĝ'int
en'citoz en'cit'oz
en'civit en'ci'vit
end'anc en'danc
en'dediĉ'it en'de'di'ĉit end'ed'i'ĉit
endemi'ec end'emi'ec en'de'mi'ec
endemi end'emi en'de'mi end'em'i
endemi'iĝ end'emi'iĝ end'em'i'iĝ en'de'mi'iĝ
endemi'ism end'emi'ism en'de'mi'ism
endemi'ul end'emi'ul en'de'mi'ul
en'dent'aĵ end'ent'aĵ
end'ent'iĝ'ant en'dent'iĝ'ant
end'ent'iĝ en'dent'iĝ
en'dent'ig end'ent'ig end'en'tig en'de'n'tig
en'desegn en'des'eg'n en'de'seg'n
end'ig'ad en'dig'ad
en'dig end'ig
en'di'gig end'ig'ig en'dig'ig end'i'gig
en'dig'int end'ig'int
endimion end'i'mi'on en'di'mi'on
en'dir end'ir
endivi end'iv'i en'di'vi
endo'citoz end'o'citoz endo'cit'oz
endoderm endo'derm
endo end'o en'do e'n'do
endogami endo'gami en'dog'ami en'dog'am'i
en'dogan'ig en'dog'an'ig
endogen endo'gen end'o'gen en'dog'en en'do'gen
endogen'iĝ en'dog'en'iĝ
endogen'ism en'dog'en'ism
endo'kardi endo'kard'i en'dok'ard'i
endokarp endo'karp
en'dok end'ok
end'ok'ig en'dok'ig
endokrin endo'krin end'okr'in en'dok'rin
endokrin'olog endo'krin'olog en'dok'rin'olog
endokrin'ologi endokrin'olog'i en'dok'rin'ologi
en'doktrin'ig en'dokt'rin'ig
en'doktrin'iĝ en'dokt'rin'iĝ
end'om'ad en'dom'ad
end'om'aĵ en'dom'aĵ
end'oman endo'man en'dom'an
end'om en'dom
en'dom'ig end'om'ig
en'dom'iĝ end'om'iĝ
endomorfi endo'morfi endo'morf'i en'dom'orf'i
en'don endo'n end'on en'do'n
endo'nukle'az en'don'u'kle'az
endo'osmoz en'do'osmoz end'o'osmoz endo'os'moz
endoplasm endo'plasm
endorfin end'orf'in en'dor'fin
endos end'os
endos'ie'rig en'dosier'ig endo'si'er'ig end'os'ie'rig endos'i'er'ig
endo'skelet endos'kel'et end'os'kel'et
endoskop endo'skop en'do'skop
endoskopi endoskop'i endos'kopi endo'skopi
endosperm endo'sperm
endoteli endo'teli en'dot'eli end'otel'i
endoterm endo'term
endo'termik endoterm'ik endo'term'ik
endo'toksin endo'toks'in en'dot'oksi'n
ene'ad e'ne'ad en'e'ad
eneid e'ne'id en'e'id
en'elize'ig en'eli'ze'ig en'e'liz'e'ig en'el'iz'e'ig
en'embaras'eg'iĝ en'em'bar'a'seg'iĝ
en e'n
energetik en'erg'etik en'erg'e'tik en'er'get'ik e'ner'get'ik
energetik'ist en'erg'etik'ist en'erg'et'i'kist
energi'aŭtarci energi'aŭt'ar'ci
energi'bar en'er'gib'ar en'erg'i'bar e'ner'gib'ar
energi'bezon en'erg'i'bezon e'ner'gib'e'zon en'er'gib'e'zon
energi'buĝet en'erg'i'buĝet en'er'gib'u'ĝet e'ner'gib'u'ĝet
energi'central energi'cent'ral energi'centr'al
energi'don energi'do'n en'erg'id'on
energi'efik'ec en'erg'ie'fik'ec
energi'efik energi'e'fik en'erg'ie'fik
energi'e'mul energi'em'ul en'erg'ie'mul
energi en'erg'i
energi'en'hav en'erg'ie'n'hav
energi'entrepren energi'entre'pren energi'ent're'pren
energi'faktur energi'fakt'ur en'erg'i'faktur
energi'fak'ul energi'fa'kul en'erg'i'fak'ul
energi'firma energi'firm'a en'erg'i'firma
energi'flu en'erg'i'flu
energi'font en'erg'i'font
energi'form en'erg'i'form
energi'ig en'erg'i'ig
energi'import en'erg'i'import
energi'intens energi'in'tens en'erg'i'intens
energi'interval energi'inter'val en'erg'i'interval
energi'ism en'erg'i'ism
energi'kategori energi'kat'eg'or'i
energi'kokon energi'kok'on en'erg'ik'ok'on
energi'kolekt energi'ko'lekt
energi'komisi'onan energi'komision'an
energi'komision energi'komisi'on energi'komi'sion energi'ko'misi'on
energi'kompakt'ec energi'kom'pakt'ec
energi'kompani energi'kompan'i energi'kom'pan'i en'erg'ik'om'pan'i
energi'konsci energi'kon'sci en'erg'ikon'sci
energi'konsum'ad en'erg'ikon'sum'ad
energi'konsum en'erg'ikon'sum
energi'kontrol energi'kont'rol energi'kontr'ol en'erg'ikon'trol
energi'kost en'erg'ik'ost
energi'kriz en'erg'ik'riz
energi'kvant en'erg'ik'vant
energi'kvantum energi'kvant'um
energi'line en'erg'ili'ne
energi'mal'ŝpar en'erg'i'mal'ŝpar
energi'mark en'erg'i'mark
energi'merkat energi'mer'kat en'erg'i'merkat
energi'miks'aĵ en'erg'i'miks'aĵ
energi'nivel energi'ni'vel en'erg'in'iv'el
energi'o'en'hav en'erg'io'en'hav
energi'o'faktur energi'o'fakt'ur en'erg'io'faktur
energi'o'font en'erg'io'font
energi'o'hav'aĵ en'erg'io'hav'aĵ
energi'o'konsum'ad energi'ok'on'sum'ad
energi'o'konsum'ant energi'ok'on'sum'ant
energi'o'konsum energi'ok'on'sum en'erg'io'konsum
energi'okr'iz energi'o'kriz en'erg'io'kriz
energi'o'kvant energi'ok'vant en'erg'io'kvant
energi'o'mal'ŝpar energi'om'al'ŝpar en'erg'iom'al'ŝpar
energi'o'merkat energi'omer'kat en'erg'iom'er'kat
energi'o'perd en'erg'io'perd
energi'op'len energi'o'plen en'erg'io'plen
energi'o'politik en'erg'io'politik energi'o'poli'tik energi'op'ol'it'ik
energi'op'ort'ant energi'o'port'ant
energi'o'princip energi'op'rin'cip en'erg'io'princip energi'o'princ'ip
energi'organiz'aĵ energi'organ'iz'aĵ
energi'o'ŝanĝ en'erg'io'ŝanĝ
energi'o'ŝpar en'erg'io'ŝpar
energi'o'spec energi'os'pec en'erg'io'spec
energi'o'suĉ en'erg'io'suĉ
energi'plen en'erg'ip'len en'er'gip'len
energi'politik energi'poli'tik en'erg'ip'ol'it'ik
energi'postul energi'post'ul en'erg'ip'ost'ul
energi'pov e'ner'gip'ov en'er'gip'ov en'erg'ip'ov
energi'produkt'ad energi'pro'dukt'ad
energi'produkt'ant energi'pro'dukt'ant
energi'produkt'ej energi'pro'dukt'ej
energi'produkt energi'pro'dukt
energi'program energi'pro'gram en'erg'ip'ro'gram en'er'gip'ro'gram
energi'projekt energi'pro'j'ekt en'erg'ip'roj'ekt
energi'proviz'ad energi'prov'iz'ad
energi'proviz energi'prov'iz en'erg'ip'ro'viz en'er'gip'ro'viz
energi'pump'il en'er'gip'um'pil en'erg'ip'um'pil
energi'sektor energi'sekt'or
energi'sistem en'er'gis'ist'em en'erg'is'ist'em
energi'ŝpar en'erg'i'ŝpar
energi'stat en'er'gist'at en'erg'ist'at
energi'stok'il en'er'gist'ok'il
energi'tip en'erg'it'ip
energi'trans'ir en'erg'it'ran'sir
energi'transmutaci energi'trans'mutaci energi'tra'n'smut'ac'i
energi'u'lin energi'ul'in en'erg'iu'lin
energi'ven en'erg'iv'en
energi'vor en'erg'iv'or
en'eŝafod'ig en'e'ŝaf'o'dig en'e'ŝaf'od'ig
en'esperant en'esper'ant
en'est'ad e'nest'ad
en'est'ant e'nest'ant
en'est'ec e'nest'ec
e'nest en'est
en'event en'e'vent e'nev'ent
en'faj'rig en'fajr'ig
en'fak'tig en'fakt'ig
en'fakultat en'fakult'at en'fa'kult'at
en'fa'lad en'fal'ad
en'fa'lant en'fal'ant
en'fal'uj en'fa'lu'j
en'famili en'fam'ili en'fa'mili
en'fand'ig en'fan'dig
en'febr'iĝ en'fe'briĝ
en'fenestr en'fen'estr
en'fenestr'ul en'fen'estr'ul
en'fer'mant en'ferm'ant
en'fermat en'fer'mat en'ferm'at
en'fer'mebl en'ferm'ebl
en'fermi'ĝem en'ferm'iĝ'em
en'ferm'o'daŭr en'ferm'od'aŭr
en'fiakr'iĝ en'fi'akr'iĝ
en'fiks'it en'fik'sit
enfil en'fil
enfil'trad en'fil'trad en'filtr'ad
en'fin en'fi'n
en'flu e'n'flu
en'flug'ant en'flu'gant
en'flug'et en'flu'get
en'flug'ot'ru en'flug'o'tru en'flu'got'ru
en'fojn en'foj'n
en'fokus'ad en'fok'us'ad
en'fokus en'fok'us
en'fokus'ig en'fok'us'ig
en'fokus'iĝ en'fok'us'iĝ
en'fol'dig en'fold'ig
en'fon e'n'fon
en'fonograf en'fon'o'graf
en'forn en'for'n
en'fortik'ig en'for'tik'ig en'fort'ik'ig
en'fortik'iĝ en'for'tik'iĝ en'fort'ik'iĝ
en'fortik'ig'it en'fort'ik'ig'it
en'fos e'n'fos
en'fost'ig'it en'fos'tig'it
en'fotel en'fot'el
en'fotel'iĝ en'fot'el'iĝ
en'fotel'ig'it en'fot'el'ig'it en'fot'e'lig'it
en'fotograf en'foto'graf
en'fram'ig en'fr'am'ig
en'franc'uj en'fr'anc'uj
en'fraz en'fr'az
en'frost'iĝ en'fr'ost'iĝ
en'frot en'fr'ot
en'frot'it en'fr'ot'it
en'fund e'n'fund
en'funel en'fu'n'el
en'funel'iĝ en'fu'n'el'iĝ
en'funkci'iĝ en'funk'ci'iĝ
engadin'dialekt engadin'di'a'lekt engadin'di'al'ekt
engaĝ'ad en'gaĝ'ad
engaĝ'ant en'gaĝ'ant
engaĝ'at en'gaĝ'at
engaĝ'em en'gaĝ'em
engaĝ en'gaĝ e'n'gaĝ
engaĝ'ig'ad en'gaĝ'ig'ad
engaĝ'iĝ'ant en'gaĝ'iĝ'ant
engaĝ'i'ĝem'ad engaĝ'iĝ'em'ad en'gaĝ'iĝ'em'ad
engaĝ'iĝ'em en'gaĝ'iĝ'em
engaĝ'ig en'gaĝ'ig
engaĝ'iĝ en'gaĝ'iĝ
engaĝ'iĝ'int en'gaĝ'iĝ'int
engaĝ'ism en'gaĝ'ism
engaĝ'it'ec en'gaĝ'it'ec
engaĝ'it en'gaĝ'it
en'galop en'gal'op
en'gap e'n'gap
en'gas e'n'gas
en'ĝem e'n'ĝem
en'ge'tig en'get'ig
en'get'tig'it en'gett'ig'it
en'glaci'ig engl'ac'i'ig en'glac'i'ig
en'glaci'iĝ en'glac'i'iĝ engl'ac'i'iĝ
en'glaci'iĝ'int engl'ac'i'iĝ'int
en'glaci'ig'it engl'ac'i'ig'it
engl'is en'glis
en'glit engl'it
en'glit'ig engl'it'ig
engl'it'iĝ en'glit'iĝ
engl'it'int en'glit'int
engl'u en'glu e'n'glu
en'glu'iĝ engl'u'iĝ
en'glu'it engl'u'it
engl'uj en'glu'j
en'glut'ebl engl'ut'ebl
en'glu'teg engl'ut'eg en'glut'eg
en'glu'tem'ec en'glut'em'ec
engl'ut'em en'glut'em en'glu'tem
en'glute'mul en'glut'em'ul en'glu'tem'ul
en'glut engl'ut
engl'ut'et en'glut'et en'glu'tet
en'glut'ig'ant en'glu'tig'ant
en'glut'iĝ engl'ut'iĝ
en'glut'ig engl'ut'ig en'glu'tig
en'glut'int engl'ut'int en'glu'tint
en'glu'tit engl'ut'it en'glut'it
en'glut'ont engl'ut'ont
en'glu'tot engl'ut'ot en'glut'ot
en'gorĝ e'n'gorĝ
engraŭl en'graŭl
en'gravit en'grav'it
en'gravur en'grav'ur
en'grimac en'gri'mac
en'grup'ig en'gru'pig
en'gut e'n'gut
en'haladz'iĝ en'hal'adz'iĝ
en'harar en'ha'rar en'har'ar
enharmon en'harmon en'har'mon
en'hav'ad en'ha'vad
en'ha'vant'aĵ en'hav'ant'aĵ
en'ha'vant en'hav'ant
en'ha'vat en'hav'at
en'haven en'hav'en en'ha'ven
en'haven'halt en'hav'en'halt
en'haven'iĝ'ant en'hav'en'iĝ'ant
en'haven'ig en'ha'ven'ig en'hav'en'ig
en'haven'iĝ en'ha'ven'iĝ en'hav'en'iĝ
en'hav'er en'ha'ver
en'hav'faden en'hav'fad'en
en'hav'gener en'hav'gen'er
en'ha'vit en'hav'it
en'hav'kontrol'ad en'hav'kon'tro'lad en'hav'kontr'ol'ad
en'hav'nivel en'hav'ni'vel
en'hav'o'faden en'hav'o'fad'en
en'hav'o'kre'ant en'hav'okr'e'ant
en'hav'okr'e'int en'hav'o'kre'int
en'hav'op'ec en'hav'o'pec
en'hav'ot'abel en'hav'o'tabel en'hav'ot'a'bel
en'hav'produkt'ant en'hav'pro'dukt'ant
en'hav'resum en'havr'e'sum
en'hav'tabel en'hav'ta'bel
en'heĝ e'n'heĝ
en'hel'ant en'he'lant
en'hispan en'his'pan
en'histori'ig'it en'his'tori'ig'it en'hist'or'i'ig'it
en'hospital en'ho'spit'al en'hos'pit'al
en'hospital'ig'ad en'hos'pit'al'ig'ad
en'hospital'ig en'hos'pit'al'ig
en'hospital'iĝ en'hos'pit'al'iĝ
en'hospital'ig'it en'hos'pit'al'ig'it
en'hotel'iĝ en'hot'el'iĝ
en'i'gant en'ig'ant
en'ig'manier en'ig'mani'er
enigm'et en'ig'met
enigm'et'od en'ig'metod en'ig'met'od
enigm'o'gazet enigm'o'gaz'et
enigm'o'konkurs enigm'ok'on'kurs enigm'o'konk'urs en'ig'mok'onk'urs
enigm'o'maŝin enigm'o'maŝ'in enigm'om'a'ŝi'n
enigm'o'plen enigm'op'len
enigm'os'ol'vad enigm'o'solv'ad enigm'o'sol'vad
en'i'got'aĵ en'ig'ot'aĵ
en'i'got en'ig'ot
en'infer'ig'int en'in'fer'ig'int
en'in'gigant en'ing'ig'ant en'ing'i'gant
en'in'gig en'ing'ig
en'ing'ig'int en'in'gig'int
en'ing'ig'it en'in'gig'it
en'ingot en'ing'ot en'in'got
en'invit en'in'vit
en'ir'ad en'i'rad
en'ir'ale en'i'ral'e en'ir'al'e
en'ir'anti'n en'ir'ant'in
en'i'rat en'ir'at
en'ir'bilet en'ir'bil'et
en'i'reg en'ir'eg
en'ir'ekzamen en'ir'ekz'amen en'ir'ekz'ame'n
en'ir'haven en'ir'hav'en en'ir'ha'ven
en'ir'ig'ant en'ir'i'gant
en'i'rig en'ir'ig
en'ir'ig'it en'i'rig'it
en'ir'kart en'irk'art
en'ir'konkurs en'ir'kon'kurs en'ir'konk'urs
en'ir'kost en'irk'ost
en'ir'manier en'ir'mani'er
en'ir'permes en'ir'per'mes
en'ir'rimed en'ir'rim'ed
en'ir'turism en'ir'tur'ism
en'it e'nit
en'jekci en'j'ek'ci
en'ĵet e'n'ĵet
en'jung'ad en'j'ung'ad
en'jung en'j'ung
en'jung'iĝ en'j'ung'iĝ
en'ju'pit'aĵ en'jup'it'aĵ
en'jur'ig en'ju'rig
en'ĵurnal'ig en'ĵur'n'a'lig en'ĵur'n'al'ig
en'kaban en'kab'an
en'kad'rig en'kadr'ig
en'kadr'ig'it en'kad'rig'it
en'kadr'it en'kad'rit
en'kaĝ e'n'kaĝ
en'kaldron'ig en'kal'dron'ig
en'kaldron'ig'it en'kal'dron'ig'it
en'kalkul'ad en'kalk'ul'ad
en'kalkul'at en'kalk'ul'at
en'kalkul en'kalk'ul en'kal'kul
en'kalkul'ig en'kalk'ul'ig
en'kalkul'iĝ en'kalk'ul'iĝ
en'kalkul'it en'kalk'ul'it
en'kal'kulot en'kalkul'ot en'kalk'ul'ot
en'kamen en'kame'n en'kam'en
en'kanal'ig'at en'kan'al'ig'at en'kan'a'lig'at
en'kanal'ig en'kan'al'ig
en'kanal'ig'it en'kan'al'ig'it en'kan'a'lig'it
en'kanon'ig en'kan'on'ig
en'kap e'n'kap
en'kap'ig'ant en'kap'i'gant
en'kapital'ism'iĝ en'kap'it'alism'iĝ en'kap'ital'ism'iĝ
en'kapsul en'kap'sul
en'kapsul'ig en'kap'su'lig en'kap'sul'ig
en'kapt'i'lig'it en'kapt'il'ig'it
en'kap'tilit en'kapt'il'it
en'kap'tit en'kapt'it
en'karcer'ig'ant en'kar'ceri'gant
en'karcer'ig'ot en'kar'ceri'got
en'karn en'kar'n
en'kased en'kas'ed
en'kased'ig en'kas'e'dig en'kas'ed'ig
en'kas e'n'kas
en'kaŝ e'n'kaŝ
en'kas'ig'ant en'kas'i'gant
en'kasi'gist en'kas'i'gist en'kas'ig'ist
en'katalog en'kat'a'log
en'kategori'ig en'kat'eg'or'i'ig
en'katen en'kat'en
en'katen'ig'ant en'kat'en'ig'ant
en'katen'ig'it en'kat'en'ig'it
enkaŭstik en'kaŭstik
en'kava'ĵig'it en'kav'aĵ'ig'it
en'kav e'n'kav
en'kavern en'kav'er'n
en'kazern en'kaz'er'n
en'kel'ig en'ke'lig
en'kest e'n'kest
en'kest'ig'ist en'kest'i'gist
enket'ad en'ket'ad
enket'aĵ en'ket'aĵ
enket'ant en'ket'ant
enket'at en'ket'at
enket'ej en'ket'ej
enket'em en'ke'tem en'ket'em
enket en'ket e'n'ket
enket'estr en'ket'estr
enket'et en'ke'tet en'ket'et
enket'film en'ket'film
enket'formul enket'for'mul enket'form'ul en'ket'formul
enket'iĝ en'ket'iĝ
enket'il en'ket'il
enket'institut en'ket'institut
enket'int'ar en'ke'tint'ar
enket'int en'ket'int en'ke'tint
enket'ist'ej en'ket'ist'ej en'ke'tis'te'j
enket'ist en'ket'ist
enket'is'tin enket'ist'in en'ket'ist'in
enket'it en'ke'tit en'ket'it
enket'juĝ'ist en'ket'juĝ'ist
enket'kart en'ket'kart
enket'komision enket'komi'sion enket'komisi'on enket'ko'misi'on
enket'objekt en'ket'objekt enket'ob'j'ekt
enket'o'institut en'ket'o'institut
enket'on'tar en'keton'tar enket'ont'ar en'ket'ont'ar
enket'ot en'ket'ot en'ke'tot
enket'problem en'ket'problem
enklav'an en'klav'an
enklav en'klav
enklav'iĝ'int en'klav'iĝ'int
enklav'it en'klav'it
en'kod'ig en'ko'dig
en'ko'dig'it en'kod'ig'it
en'kokon'it en'ko'kon'it
en'kolekt'ad en'ko'lekt'ad
en'kolekt en'kol'ekt en'ko'lekt
en'komerc'ig en'kom'erc'ig
en'komitat'ig en'komi'ta'tig en'kom'it'at'ig en'ko'mit'at'ig
en'komput'it en'kom'pu'tit en'kom'put'it
en'komun en'ko'mu'n en'kom'u'n
en'komun'um en'kom'u'num
en'konduk'ad en'kon'du'kad en'kon'duk'ad
en'konduk'aĵ en'kon'duk'aĵ
en'konduk'ant en'kon'du'kant
en'konduk'artikol en'konduk'artik'ol en'kon'du'kart'ik'ol
en'konduk'at en'kon'dukat
en'konduk'ebl en'kon'duk'ebl
en'konduk en'kon'duk
en'konduk'et en'kon'du'ket en'kon'duk'et
en'konduk'faz en'kon'duk'faz
en'konduk'ig en'kon'duk'ig
en'konduk'iĝ en'kon'duk'iĝ
en'konduk'il en'kon'duk'il
en'konduk'int en'kon'duk'int
en'konduk'it en'kon'duk'it en'kon'du'kit
en'konduk'ot en'kon'duk'ot
en'konduk'serv en'kon'duk'serv
en'kon'konduk en'konk'on'duk
en'konsider'at en'kon'sider'at en'kon'sid'erat
en'konsider en'kon'sider en'kon'si'der
en'kontener'ig'it en'kon'tener'ig'it en'kont'en'er'ig'it en'kont'en'e'rig'it
en'kont'ig'it en'kon'tig'it
en'kontinent en'kont'in'ent
en'koridor en'kori'dor en'kor'id'or en'kor'i'dor
en'kor'ig en'ko'rig
en'korp'ig'ant en'kor'pig'ant
en'korp'ig en'kor'pig
en'korp'ig'int en'kor'pig'int
en'korp'ig'it en'kor'pig'it
en'korpus'ig'it en'kor'pus'ig'it en'korp'us'ig'it
en'korset en'kors'et
en'kot'ig en'ko'tig
en'kovert en'ko'vert
en'ko'vertig en'kovert'ig en'kov'er'tig en'ko'vert'ig
en'kov'rit en'kovr'it
en'kraĉ e'n'kraĉ
en'krani en'kran'i
en'krani'iĝ en'kran'i'iĝ
en'kri e'n'kri
en'kroĉ e'n'kroĉ
en'kromosom en'krom'o'som en'krom'os'om
en'kudr e'n'kudr
en'kulis en'kul'is
en'kultur'iĝ en'kul'tur'iĝ
en'kur e'n'kur
en'kuŝ e'n'kuŝ
en'kvartal en'kvart'al en'kvar'tal
en'kvartir en'kvar'tir en'kvart'ir
en'laboratori en'labor'ator'i en'la'bor'at'or'i
en'labor'ig en'la'bor'ig
en'labor'iĝ en'la'bor'iĝ
en'lad'ig'at en'la'dig'at
en'la'di'gej en'lad'ig'ej en'la'dig'ej
en'la'dig en'lad'ig
en'lad'ig'it en'la'dig'it
en'la e'n'la
en'land'an en'la'n'dan
en'land'ig en'la'n'dig
en'las'ad en'la'sad
en'las'at en'la'sat
en'las'ej en'la'se'j
en'la'sind en'las'ind
en'las'it en'la'sit
en'la'tig'it en'lat'ig'it
en'leter en'le'ter en'let'er
en'leter'ig en'le'ter'ig en'let'er'ig
en'lev'it en'le'vit
en'libr e'n'libr
en'li'brig en'libr'ig
en'li'brigit en'libr'ig'it en'li'brig'it
en'lift e'n'lift
en'lim e'n'lim
en'lini en'lin'i
en'list'ig en'lis'tig
en'lit e'n'lit
en'liti'gant en'lit'i'gant en'lit'ig'ant
en'lit'ig en'li'tig
en'loĝ'ant'ar en'loĝ'an'tar
en'log e'n'log
en'loĝ e'n'loĝ
en'lo'kit en'lok'it
en'lu'dej en'lud'ej en'lu'de'j
en'lud e'n'lud
en'lu'lat en'lul'at
en'lul'ig en'lu'lig
en'lu'lit en'lul'it
en'lum e'n'lum
en'lut'it en'lu'tit
en'magazen'ig en'mag'azen'ig en'mag'az'en'ig
en'magazin en'mag'azi'n
en'man'ig'ant en'man'i'gant
en'mani'got en'man'i'got en'man'ig'ot
en'mantel en'man'tel en'mant'el
en'marĝen en'mar'ĝen
en'marĝen'ig en'mar'ĝen'ig
en'martel en'mar'tel en'mart'el
en'maŝ e'n'maŝ
en'mason en'mas'on
en'medit'iĝ en'med'it'iĝ
en'medit'ig en'medi'tig en'med'it'ig
en'mem e'n'mem
en'memor en'mem'or
en'memor'ig'ad en'mem'or'ig'ad
en'memor'ig'ant en'mem'or'ig'ant
en'memor'ig en'mem'or'ig
en'memor'ig'it en'mem'or'ig'it
en'mens e'n'mens
en'mer'dig'aĵ en'merd'ig'aĵ
en'merkat'ig en'mer'kat'ig
en'merkat'iĝ en'mer'kat'iĝ
en'mesaĝ en'mes'aĝ
en'met e'n'met
en'mez e'n'mez
en'mezur en'mez'ur
en'migr'ad en'mi'grad
en'migr'administr'ad en'migr'ad'ministr'ad
en'migr'ad'ol'and en'mi'grad'ol'and en'migr'ad'o'land
en'migr'o'kontrol en'migr'ok'on'trol en'migr'o'kontr'ol en'migr'o'kont'rol
en'migr'oper'mes en'migr'o'permes en'mi'grop'er'mes
en'migr'o'politik en'migr'op'ol'it'ik en'mi'grop'ol'it'ik
en'mi'ksant en'miks'ant
en'modul'ig en'mod'u'lig en'mod'ul'ig
en'molekul en'mole'kul en'mol'ek'ul
en'mond'ig en'mon'dig
en'mond'um'ig en'mon'dum'ig
en'mon'tar en'mont'ar
en'mor'terat en'morter'at en'mort'erat
en'morter en'mor'ter en'mort'er
en'mov'a'dig en'mov'ad'ig
en'mov'adiĝ en'mov'ad'iĝ
en'munt e'n'munt
en'munt'it en'mu'n'tit
en'mur'ig en'mu'rig
en'mu'rig'it en'mur'ig'it
en'murmur en'mur'mur
en'muzik'ig en'muz'ik'ig
en'naĝ'ad en'n'aĝ'ad
en'naĝ en'n'aĝ e'n'naĝ
en'najl en'n'ajl
en'najl'ig en'naj'lig en'n'ajl'ig
en'nask'iĝ en'n'ask'iĝ
en'nask'it en'n'ask'it en'n'a'skit
en'naved'i'got en'naved'ig'ot en'nav'e'dig'ot en'nav'ed'ig'ot en'n'a'ved'ig'ot
en'naz'ig en'n'az'ig
en'nebul'iĝ en'ne'bul'iĝ en'n'ebul'iĝ
en'nebul'iĝ'int en'ne'bul'iĝ'int
en'neĝ'ig en'n'eĝ'ig
en'neĝ'iĝ en'n'eĝ'iĝ
en'neĝ'it en'n'eĝ'it
en'nest'ig en'n'est'ig
en'nest'iĝ en'n'est'iĝ
en'nest'iĝ'int en'n'est'iĝ'int
en'niĉ e'n'niĉ
en'ni'ĉit en'niĉ'it
en'nilon'ig'it en'nil'on'ig'it
en'nov'aĵ en'n'ov'aĵ
en'nub e'n'nub
en'ofic en'o'fic
en'ofic'ig en'o'fic'ig
en'ofic'iĝ en'o'fic'iĝ
en'okaz e'nok'az en'ok'az en'o'kaz
en'okul en'o'kul e'nok'ul
en'okul'um en'ok'u'lum en'o'kul'um
enolog en'olog en'o'log
en'ombr e'nombr
en'ombr'ig e'nombr'ig en'om'brig
e'nombr'iĝ'int en'ombr'iĝ'int
en'on e'non e'no'n
en'orbit'ig e'nor'bit'ig en'or'bit'ig
en'orbit'iĝ e'nor'bit'iĝ en'or'bit'iĝ
en'ord e'nord
en'ord'iĝ e'nord'iĝ
e'nord'ig en'ord'ig en'or'dig
en'ord'ig'it en'or'dig'it
en'ord'it e'nord'it
en'orel en'or'el en'o'rel e'nor'el
en'orel'ig en'o're'lig en'or'el'ig
enorm'aĵ e'norm'aĵ
enorm'ec e'norm'ec
enorm e'norm
en'osmoz en'os'moz
enoter'ac en'o'ter'ac
enoter en'o'ter e'not'er e'no'ter en'ot'er
en'paf e'n'paf
en'paĝi'gant en'paĝ'ig'ant
en'paĝi'gist en'paĝ'ig'ist
en'pajl'ig en'pa'j'lig
en'pak'ad en'pa'kad
en'pak'ant en'pa'kant
en'pak'et'ig en'pa'ket'ig
en'pak'it en'pa'kit
en'pak'metod en'pak'met'od
en'pak'ont en'pa'kont
en'palis en'pa'lis
en'panteon'ig en'pan'te'on'ig
en'panteon'ig'it en'pan'te'on'ig'it
en'paper en'pa'per en'pap'er
en'paper'ig en'pap'er'ig
en'parlament en'par'lament
en'parol en'par'ol en'pa'rol
en'paŝ e'n'paŝ
en'paŝ'permes en'paŝ'per'mes
en'patr'uj'iĝ en'pa'tru'j'iĝ en'pat'ru'j'iĝ
en'pekl'it en'pek'lit
en'pel e'n'pel
en'pend'ig en'pen'dig
en'penetr'ad en'pen'et'rad
en'penetr'at en'pene'trat en'pen'et'rat
en'penetr'ig en'pen'et'rig
en'penetr'ig'it en'pen'et'rig'it
en'pene'trit en'penetr'it en'pen'et'rit
en'pens e'n'pens
en'pensi'ĝem en'pens'iĝ'em
en'pens'it en'pen'sit
en'permes en'per'mes
en'permes'it en'per'mes'it
en'person'ig'ad en'per'son'ig'ad
en'person'ig'ant en'per'son'ig'ant
en'person'ig en'per'son'ig
en'person'iĝ en'per'son'iĝ
en'perturb en'per'turb
en'pik'ad en'pi'kad
en'pi'kant en'pik'ant
en'pik'it en'pi'kit
en'pinĉ'it en'pin'ĉit
en'pis e'n'pis
en'popol en'po'pol en'pop'ol
en'port'ig en'por'tig
en'port'it en'por'tit
en'poŝ e'n'poŝ
en'poŝ'ig'ant en'poŝ'i'gant
en'posten en'po'sten en'post'en
en'posten'ig'ant en'post'en'ig'ant
en'posten'ig en'post'en'ig
en'posten'iĝ en'post'en'iĝ
en'posten'iĝ'int en'post'en'iĝ'int
en'posten'ig'it en'post'en'ig'it
en'posten'it en'post'en'it
en'poŝ'tig en'poŝt'ig
en'poŝt'ig'it en'poŝ'tig'it
en'pot e'n'pot
en'pot'ig en'po'tig
en'pozici'ig'it en'poz'ic'i'ig'it
en'prefiks en'pre'fiks
en'pren'ad en'pre'n'ad
en'pren en'pre'n
en'pres'ej'ig en'pre'se'j'ig
en'pres e'n'pres
en'pre'sit en'pres'it
en'princip en'princ'ip en'pri'n'cip
en'prizon en'pri'zon
en'prizon'ig'ant en'prizon'i'gant
en'prizon'iĝ en'pri'zon'iĝ
en'proces e'n'proces
en'profesi'iĝ en'pro'fe'si'iĝ
en'profund'ig'ad en'pro'fund'ig'ad
en'profund'iĝ'ad en'pro'fund'iĝ'ad
en'profund'ig'ant en'pro'fu'n'dig'ant
en'profund'iĝ en'pro'fund'iĝ
en'profund'ig en'pro'fund'ig en'pro'fu'n'dig
en'profund'ig'il en'pro'fund'ig'il
en'profund'ig'it en'pro'fu'n'dig'it
en'program'ig en'pro'gram'ig
en'program'ig'it en'pro'gram'ig'it
en'program'it en'pro'gram'it
en'publik en'pub'lik
en'puŝ'at en'pu'ŝat
en'puŝ'e'got en'puŝ'eg'ot
en'puŝ e'n'puŝ
en'put e'n'put
en'radi en'rad'i
en'radik en'rad'ik
en'radik'it en'radi'kit
en'raj'dant en'rajd'ant
en'raj'tig'it en'rajt'ig'it
en'ram'pint en'ramp'int
en'rapid'ant en'rap'i'dant
en'rapid en'rap'id
en'regi'star'ig en'reg'ist'ar'ig
en'registr'ad en'reg'ist'rad
en'registr'ig en'reg'ist'rig
en'registr'it en'reg'ist'rit
en'renkont'iĝ en'ren'kont'iĝ
en'rest e'n'rest
en'resum en're'sum
en'ret e'n'ret
en'ret'um'il en'ret'u'mil
en'rev e'n'rev
en'revu en'rev'u
en'rid e'n'rid
en'rigard'ad en'rig'ard'ad
en'rigard'ant en'rig'ard'ant
en'rigard'ej en'rig'ard'ej
en'rigard en'rig'ard
en'rigard'et'ant en'rig'ard'et'ant
en'rigard'et en'rig'ard'et
en'rigard'int en'rig'ard'int
en'risk e'n'risk
en'ritm'ig'ant en'ritm'i'gant
en'roman en'roma'n en'rom'an en'ro'man
en'roman'ig en'rom'an'ig
en'romp'int en'rom'pint
en'romp'ist en'rom'pist
en'romp'it en'rom'pit
en'romp'ul en'rom'pul
en'rub'uj'ig en'ru'bu'j'ig
en'rub'uj'iĝ en'ru'bu'j'iĝ
en'sak e'n'sak
en'sake'tig en'sak'et'ig
en'salon en'sal'on
en'sal'tint en'salt'int
en'ŝalt'it en'ŝal'tit
en'salut en'sal'ut
en'salut'int en'sal'u'tint
en'sap'um'it en'sap'u'mit
en'ŝarĝ e'n'ŝarĝ
en'scen'i'gist en'scen'ig'ist
en'sekret'ig en'se'kret'ig en'sek'ret'ig
en'ŝel e'n'ŝel
en'sem e'n'sem
en'sem'it en'se'mit
en'sid'ant en'si'dant
en'sid'ig en'si'dig
en'ŝi e'n'ŝi
ensifer en'si'fer
en'sil'ig en'si'lig
en'sin en'si'n
en'sin'ig en'si'n'ig
en'sintez en'sin'tez
en'ŝi'pig en'ŝip'ig
en'ŝi'pig'it en'ŝip'ig'it
en'ŝir'it en'ŝi'rit
en'situaci en'situ'ac'i en'situ'a'ci en'sit'u'ac'i
en'skatol en'skat'ol
en'skatol'ig'ad en'skat'o'lig'ad
en'skat'olig en'skatol'ig
en'skatol'ig'it en'skat'o'lig'it
en'sku e'n'sku
en'ŝlim e'n'ŝlim
en'snuf e'n'snuf
en'son e'n'son
en'sorb'ant en'sor'bant
en'sorb'it en'sor'bit
en'sor'ĉant en'sorĉ'ant
en'sorĉ e'n'sorĉ
en'sor'ĉil en'sorĉ'il
en'sor'ĉit en'sorĉ'it
en'ŝovel en'ŝov'el
en'ŝovel'int en'ŝov'el'int
en'ŝov e'n'ŝov
en'spez e'n'spez
en'spez'nivel en'spez'ni'vel
en'spez'o'divid'ad en'spez'od'i'vid'ad
en'spez'o'kresk en'spez'okr'esk
en'spez'ol'ist en'spez'o'list
en'spez'o'nivel en'spez'oni'vel
en'spirant en'spir'ant
en'spir'ator en'spir'at'or
en'spirit en'spir'it
en'ŝpruc e'n'ŝpruc
en'stok e'n'stok
en'ŝtorm e'n'ŝtorm
en'studi en'stud'i
en'stumbl e'n'stumbl
en'sturm e'n'sturm
en'su'ĉant en'suĉ'ant
en'suĉ'at en'su'ĉat
en'suĉ e'n'suĉ
en'suĉ'ig'ant en'suĉ'i'gant
en'sup e'n'sup
en'ŝut e'n'ŝut
en'ŝut'it en'ŝu'tit
en'ŝveb e'n'ŝveb
en'tabel'ig ent'abel'ig ent'a'bel'ig
en'tabel'ig'it ent'a'bel'ig'it
entablement en'tabl'em'ent
en'tag ent'ag
ent'agord'ig en'tag'ord'ig
en'tajl ent'ajl
ent'aj'pad en'tajp'ad
ent'aj'pint en'tajp'int
ent'aj'pit en'tajp'it
entalpi en'tal'pi ent'alp'i en'talp'i
ent'as'ig'it en'tas'ig'it
en'teks'ad ent'eks'ad
ent'e'ksant en'teks'ant
en'teks ent'eks
en'teks'iĝ ent'eks'iĝ
en'teks'it'aĵ ent'eks'it'aĵ
ent'eks'it en'teks'it
enteleki entel'eki
entel ent'el en'tel
en'teler entel'er
ent'em en'tem
ent'em'ig en'tem'ig
en'ten'aĵ ent'en'aĵ
ent'enant'aĵ en'ten'ant'aĵ
ent'enant en'ten'ant
en'ten'at'aĵ ent'en'at'aĵ
ent'en'at en'ten'at
en'tend'are'j'ig en'tend'ar'ej'ig en'ten'da're'j'ig
en'tend'ar'ej'ig'it en'ten'da're'j'ig'it
en'tenebr en'ten'ebr ent'en'ebr
ent'en'ec en'ten'ec
ent'en en'ten en'te'n
en'ten'iĝ ent'en'iĝ
en'ten'il ent'en'il ent'e'nil
ent'en'it en'ten'it
ent'en'ot ent'e'not en'ten'ot
entent en'tent ent'ent
enter'algi enter'alg'i
enter ent'er en'ter
enter'ig'ad ent'e'rig'ad ent'er'ig'ad en'ter'ig'ad
enter'ig'ant ent'er'ig'ant en'ter'ig'ant
enter'ig'at en'ter'ig'at ent'er'ig'at
enter'ig'ej en'teri'gej ent'er'ig'ej en'ter'ig'ej
enter'ig en'ter'ig ent'er'ig
enter'iĝ ent'er'iĝ en'ter'iĝ
enter'ig'int en'ter'ig'int ent'er'ig'int
enter'iĝ'int ent'er'iĝ'int en'ter'iĝ'int
enter'ig'ir en'teri'gir ent'er'ig'ir en'ter'ig'ir
enter'ig'ist enter'i'gist en'ter'ig'ist ent'er'ig'ist
enter'ig'it en'ter'ig'it ent'er'ig'it ent'e'rig'it
enter'ig'ont ent'er'ig'ont en'ter'ig'ont
enter'ig'ot en'teri'got ent'er'ig'ot en'ter'ig'ot
enter'it ent'e'rit
enter'o'bakteri enter'ob'akt'eri
enter'o'hemoragi ent'er'o'hemoragi
enterokinaz enter'o'kinaz enter'o'kin'az enter'ok'in'az ent'er'ok'in'az
enter'ok'oj'lit enter'o'kojl'it ent'er'ok'oj'lit
enter'o'kok ent'e'rokok enter'ok'ok ent'er'ok'ok ent'e'rok'ok
enter'olog ent'er'olog enter'o'log
enter'o'vakcin enter'ov'akci'n en'ter'ov'akci'n ent'er'ov'akci'n
enter'o'virus enter'ovi'rus ent'er'ovi'rus
enter'pot ent'erp'ot en'ter'pot
entimem en'tim'em ent'i'mem
en'timon'ig ent'i'mon'ig
en'timon'ig'it ent'i'mon'ig'it
en'tir'ant ent'ir'ant
ent'ir'at en'tir'at
en'tir'ebl ent'ir'ebl
ent'i'reg'ant en'tir'eg'ant
ent'ir en'tir
en'tir'iĝ ent'ir'iĝ
ent'ir'int en'tir'int
ent'irit en'tir'it ent'i'rit
entjer'ec ent'j'er'ec
entjer ent'j'er
entn'o'graf ent'no'graf
en'tol ent'ol
entolom'ac ent'o'lom'ac ent'ol'om'ac en'tol'om'ac en'tol'o'mac
entolom ent'ol'om ent'o'lom en'tol'om
en'tomb'ig'ant en'tomb'i'gant
en'tomb'ig'ej ent'om'bi'gej
en'tomb'i'gist en'tomb'ig'ist
en'tomb'ig'ofer en'tomb'i'gofer
entomolog en'tom'olog ent'om'olog ent'om'o'log
entomologi entomolog'i ent'om'ologi ent'om'olog'i ent'om'o'log'i
entomolog'ist ent'om'olog'ist ent'om'ol'o'gist
ent'om'ostr'ac en'tom'ostr'ac
entomostrak ent'om'ostrak ent'o'most'rak ent'om'os'trak
ent'ond en'tond
en'tord ent'ord
ent'ord'ig'it en'tord'ig'it ent'or'dig'it
ent'ord'it en'tord'it
en'torent ent'o'rent
en'tradici'iĝ ent'radi'ci'iĝ
en'trafik'ig'it en'traf'ik'ig'it
ent'ram'iĝ en'tram'iĝ
en'tranĉ'ad ent'ranĉ'ad
en'tranc'aĵ ent'ranc'aĵ
ent'ranĉ'aĵ en'tranĉ'aĵ
ent'ranĉ'ant ent'ran'ĉant en'tranĉ'ant
en'tranĉ ent'ranĉ
ent'ranĉ'et en'tranĉ'et
en'tranc'iĝ ent'ranc'iĝ
en'tranĉ'iĝ ent'ranĉ'iĝ
en'tranc'iĝ'int ent'ranc'iĝ'int
ent'ranĉ'it en'tranĉ'it
entre ent're en'tre e'n'tre
ent'ren entre'n en'tren en'tre'n
entrepren'ad entre'pren'ad ent're'pren'ad
entrepren'aĵ entre'pren'aĵ ent're'pren'aĵ
entrepren'ant entre'pren'ant ent're'pren'ant
entrepren'ar entre'pren'ar ent're'pren'ar
entrepren'at entre'pren'at ent're'pren'at
entrepren'ĉef entre'pren'ĉef ent're'pren'ĉef
entrepren'ĉen entre'pren'ĉen ent're'pren'ĉen
entrepren'ebl entre'pren'ebl ent're'pren'ebl
entrepren'ec entre'pren'ec ent're'pren'ec
entrepren'eg entre'pren'eg ent're'pren'eg
entrepren'ej entre'pren'ej ent're'pren'ej
entrepren'em entre'pren'em ent're'pren'em
entrepren'em'ul entre'pren'em'ul ent're'pren'em'ul
entrepren'em'ul'in entre'pren'em'ul'in ent're'pren'em'ul'in
entrepren'end entre'pren'end ent're'pren'end
entrepren entre'pren entre'pre'n ent're'pren
entrepren'estrad entrepren'estr'ad ent're'pren'estrad
entrepren'estr entre'pren'estr ent're'pren'estr
entrepren'estr'in ent're'pren'estr'in
entrepren'et entre'pren'et ent're'pren'et
entrepren'iniciat entrepren'inici'at entre'pren'iniciat ent're'pren'iniciat
entrepren'int entre'pren'int ent're'pren'int
entrepren'ism entre'pren'ism ent're'pren'ism
entrepren'ist'ar entre'pren'ist'ar ent're'pren'ist'ar
entrepren'ist entre'pren'ist ent're'pren'ist
entrepren'ist'in entre'pren'ist'in ent're'pren'ist'in
entrepren'it entre'pren'it ent're'pren'it
entrepren'konsili entrepren'konsil'i entre'pren'konsili ent're'pren'konsili
entrepren'ont entre'pren'ont ent're'pren'ont
entrepren'ot entre'pren'ot ent're'pren'ot
entrepren'posed'ant entre'pren'posed'ant ent're'pren'posed'ant
entrepren'reklam'ant entrepren'rek'lam'ant ent're'pren'reklam'ant
entrepren'rezult entre'pren'rezult ent're'pren'rezult
entrepren'ŝtat entre'pren'ŝtat ent're'pren'ŝtat
entrepren'ul entre'pren'ul ent're'pren'ul
en'tret ent'ret
entropi en'trop'i ent'ro'pi en'tro'pi
en'trud'ant ent'ru'dant
en'tumul'tig en'tumult'ig ent'u'mult'ig
en'turn ent'urn en'tur'n
en'turn'iĝ ent'urn'iĝ
en'tut'el'and en'tut'e'land
en'tut ent'ut e'n'tut
en'tut'ig ent'ut'ig ent'u'tig
entuziasm'em ent'uz'i'as'mem
entuziasm'et ent'uz'i'as'met
entuziasm'it ent'uz'i'as'mit
entuziasm'o'plen entuziasm'op'len
entuziasm'ul ent'uz'i'as'mul
entuziasm'ul'id ent'uz'i'as'mul'id
enu'aĉ en'u'aĉ e'nu'aĉ
enu'ad en'u'ad e'nu'ad
enu'ant e'nu'ant en'u'ant
enu'ec e'nu'ec en'u'ec
enu'eg en'u'eg
enu'em en'u'em e'nu'em
enu e'nu en'u e'n'u
enu'et e'nu'et en'u'et
enu'ig'aĵ en'u'ig'aĵ
enu'i'gant enu'ig'ant
enu'ig e'nu'ig en'u'ig
enu'iĝ e'nu'iĝ en'u'iĝ
enu'ig'it en'u'ig'it
enu'int e'nu'int en'u'int
enu'it e'nu'it en'u'it
enu'j'ec en'uj'ec
enu'j'ig en'uj'ig e'nu'j'ig
enukle'ad e'nukle'ad enu'kle'ad e'nuk'le'ad
enukle e'nukle enu'kle en'u'kle e'nuk'le
enumeraci e'nume'raci enu'mer'ac'i e'numer'ac'i
en'uniform enu'ni'form
en'universitat en'univers'it'at enu'ni'ver'sit'at enu'ni'vers'it'at
enu'nu'ig en'unu'ig e'nun'u'ig
enu'plen en'u'plen
enu'rin en'urin e'nur'in en'uri'n
en'uter enu'ter
en'uter'ig enu'ter'ig
en'vagon en'vag'on
en'vagon'iĝ'ant en'vag'on'iĝ'ant
en'vagon'ig en'vag'on'ig
en'vagon'iĝ en'vag'on'iĝ
en'vaks'it en'vak'sit
en'vang'en'ig en'van'gen'ig en'vang'e'n'ig
en'vejn en've'j'n
envelop en'vel'op en've'lop
en'velur en'vel'ur
en'venad en'ven'ad
en'venen'ad en'ven'enad
en'ven e'n'ven en've'n
en'vent'rig en'ventr'ig
envergur en'verg'ur
en'verŝ'at en'ver'ŝat
en'vestiĝ en'vest'iĝ
en'vetur'ant en've'tur'ant
en'vetur'eg en've'tur'eg
en'vetur'ej en've'tur'ej en'vet'ure'j
en'vetur en've'tur en'vet'ur
en'vetur'iĝ en've'tur'iĝ
en'vetur'ig en'vet'u'rig en've'tur'ig
envetur'voj en'vetur'voj en'vet'ur'voj en've'tur'voj
envi'ad en'vi'ad
envi'ant en'vi'ant
envi'at en'vi'at
en'vici'got envi'ci'got en'vic'ig'ot
envi'ebl en'vi'ebl
envi'eg en'vi'eg
envi'em en'vi'em
envi'em'ul envi'e'mul
envi en'vi e'n'vi
envi'ig en'vi'ig
envi'iĝ en'vi'iĝ e'n'vi'iĝ
envi'ind en'vi'ind
envi'int en'vi'int
envi'plen en'vip'len
envi'rin en'vir'in
envi'ul en'vi'ul
envi'ul'in envi'u'lin en'vi'ul'in
envi'vant en'viv'ant
en'vizaĝ en'viz'aĝ
en'voĉ e'n'voĉ
en'vojaĝ'ant en'voj'aĝ'ant
en'vojaĝ en'voj'aĝ
en'voj e'n'voj
en'vok e'n'vok
en'vol e'n'vol
en'volum en'vol'um
en'volv'ad en'vol'vad
en'vol'vant en'volv'ant
en'vol'vat en'volv'at
en'volv'il en'vol'vil
en'volv'it en'vol'vit
en'vort'ar en'vor'tar
en'vor'tig en'vort'ig
en'vund e'n'vund
enzim'ar en'zim'ar
enzim'ec en'zim'ec e'n'zim'ec
enzim en'zim e'n'zim
enzim'ologi enzim'olog'i enzim'o'log'i
en'zum e'n'zum
eol'central eol'centr'al eol'cent'ral
eol e'ol
eoli'an e'o'lian eol'ia'n
eoli eol'i e'ol'i e'o'li
eon e'on e'o'n
eonotem eon'ot'em eon'o'tem e'o'not'em e'o'no'tem
eost e'ost
eozin'afin eozin'a'fin eozin'a'fi'n e'oz'in'afin
eozin e'oz'in e'oz'i'n
epakrid e'pak'rid
epakt e'pakt
epaminond e'pa'min'ond
epanortoz e'pan'ort'oz
eparĥi e'par'ĥi
eparki e'park'i
ependim'it e'pend'imit e'pend'i'mit
epentez e'pen'tez
eperlan e'perl'an e'per'lan
epicentr e'pi'centr
epicikloid e'pi'cikl'oid e'pic'ik'lo'id
epidaŭr e'pi'daŭr
epidemi'aĵ e'pi'de'mi'aĵ
epidemi e'pi'de'mi
epidemi'iĝ e'pi'de'mi'iĝ
epidemi'ologi epidemi'olog'i
epiderm e'pi'derm
epidiaskop e'pi'diaskop e'pi'di'a'skop e'pi'di'ask'op
epididim e'pi'didim
epidot e'pi'dot
epifani e'pi'fa'ni e'pi'fan'i
epifenomen e'pi'fenomen e'pi'fen'omen e'pi'fe'nom'en
epifit e'pi'fit
epifonem e'pi'fonem e'pi'fon'em
epifor e'pi'for
epigastr e'pi'gastr e'pig'astr
epigenez e'pi'genez
epigin e'pig'in
epiglot e'pi'glot e'pig'lot
epigon e'pig'on e'pi'go'n
epigraf e'pi'graf
epigrafi epigraf'i e'pig'rafi e'pi'grafi e'pi'graf'i e'pigr'a'fi
epigraf'ik e'pi'grafik e'pi'graf'ik
epigrafi'kist epigraf'ik'ist e'pi'grafik'ist
epigraf'ist e'pi'graf'ist
epigram'ec e'pi'gram'ec e'pigr'am'ec
epigram e'pig'ram e'pi'gram e'pigr'am
epigram'ist e'pi'gram'ist e'pigr'am'ist
epikant epik'ant e'pi'kant e'pik'ant
epikarp e'pi'karp
epik'ec e'pik'ec
epik e'pik
epik'ist e'pik'ist e'pi'kist
epikondil epik'ond'il e'pi'kondil epik'on'dil e'piko'n'dil
epiktet epik'tet e'pik'tet
epikur'an epik'uran epik'u'ran e'pik'uran e'pi'kur'an
epikur'ism'an epik'u'rism'an epik'ur'ism'an
epikur'ism epik'ur'ism epik'u'rism e'pi'kur'ism
epikur'ist epik'ur'ist e'pi'kur'ist
epilepsi'aĵ e'pile'psi'aĵ e'pil'e'psi'aĵ
epilepsi e'pile'psi e'pil'e'psi
epilepsi'form e'pile'psi'form
epilepsi'gen e'pile'psi'gen e'pil'e'psi'gen
epilepsi'o'form e'pile'psi'o'form
epilepsi'oid e'pile'psi'oid e'pil'e'psi'oid
epilepsi'ul e'pile'psi'ul e'pil'e'psi'ul
epilobi e'pi'lobi e'pil'obi e'pi'lob'i
epilog e'pi'log
epilog'ist e'pi'log'ist e'pil'o'gist
epimorfi e'pi'morfi e'pi'mor'fi e'pi'morf'i
epinefrin e'pin'ef'rin e'pi'nefr'in e'pin'e'frin e'pin'e'fri'n
epiornit e'pi'orn'it
epiornit'o'form e'pi'orn'it'o'form
epipaktid e'pip'akt'id e'pi'pakt'id
epipaleolitik e'pi'paleolitik e'pip'al'eoli'tik e'pip'ale'ol'it'ik
epiplo e'pip'lo
epir e'pir
episkop'an e'pis'ko'pan e'pi'skop'an
episkop'ar e'pi'skop'ar e'pis'ko'par
episkop'ec e'pi'skop'ec e'pis'ko'pec
episkop'ej e'pi'skop'ej
episkop e'pi'skop
episkop'ig e'pi'skop'ig
episkop'land e'pis'ko'pland e'pis'kopl'and
episkop'uj e'pi'skop'uj e'pis'ko'pu'j
episom e'pi'som e'pis'om
epispastik e'pis'past'ik e'pis'pa'stik e'pis'pas'tik
epistaks e'pis'taks e'pist'aks
epistat e'pi'stat e'pist'at
epistemologi e'pist'em'ologi e'pist'em'olog'i e'pist'em'o'log'i
epistol e'pistol e'pis'tol e'pi'stol e'pist'ol
epistrof e'pi'strof
epitaksi e'pi'taksi e'pitak'si e'pit'aks'i e'pi'taks'i
epitalam e'pi'talam e'pi'tal'am e'pit'a'lam e'pit'al'am
epiteli e'pit'eli e'pi'teli e'pi'tel'i e'pit'el'i
epiteli'om e'pit'eli'om e'pi'teli'om e'pit'el'iom
epitet e'pit'et e'pi'tet
epitet'it e'pi'tet'it e'pit'e'tit e'pit'et'it
epitom'aĵ e'pi'tom'aĵ e'pit'om'aĵ
epitom e'pit'om e'pi'tom
epizod'ar e'piz'od'ar
epizod'em e'piz'od'em
epizod e'piz'od
epizod'et e'piz'od'et
epizod'iĝ e'piz'od'iĝ
epizooti e'piz'o'ot'i
epod e'pod
epok'aĵ e'pok'aĵ
epok'diagnoz e'pok'diagnoz epok'di'a'gnoz
epok e'pok
epok'et e'po'ket e'pok'et
epok'far e'pok'far
epok'fin e'pok'fin epok'fi'n
epok'long e'pok'long
epok'mis'aĵ e'pok'mis'aĵ
epok'o'far e'pok'o'far
epoksi epok'si e'po'ksi e'poks'i
epoksi'hav epok'si'hav e'poks'i'hav
epolet e'pol'et e'po'let
epope'ant e'pop'e'ant
epope e'pop'e
epope'ist e'pop'e'ist
epope'stil e'po'pest'il e'pop'est'il
epos'tip e'po'stip e'post'ip
epsilon e'psil'on e'psi'lo'n
epulis e'pul'is e'pu'lis
era er'a
erantid er'ant'id
era'on'om era'o'nom er'a'on'om
erar'ad era'rad e'rar'ad
erar'direkt erar'di'rekt er'ard'ir'ekt
erar'doktrin erar'dokt'rin er'ard'okt'rin erar'dok'tri'n
erar'ebl e'rar'ebl
erar'ec er'ar'ec e'rar'ec
erar'ec'ig e'rar'ec'ig er'ar'ec'ig
erar'eg er'ar'eg e'rar'eg
era'rem erar'em e'rar'em
erar e'rar er'ar
erar'et era'ret er'ar'et e'rar'et
erar'gvid er'arg'vid e'rar'gvid
erar'ide er'arid'e er'ari'de era'rid'e
erar'ig'ad era'rig'ad er'ar'ig'ad e'rar'ig'ad
erar'ig'ant er'ar'ig'ant e'rar'ig'ant
erar'iĝ'ant er'ar'iĝ'ant e'rar'iĝ'ant
erar'iĝ e'rar'iĝ er'ar'iĝ
erar'ig era'rig er'ar'ig e'rar'ig
erar'ig'il er'ar'ig'il e'rar'ig'il
erar'ig'int e'rar'ig'int er'ar'ig'int
erar'iĝ'int e'rar'iĝ'int er'ar'iĝ'int
erar'ig'it era'rig'it er'ar'ig'it e'rar'ig'it
erar'impuls era'rim'puls
er'ari'pov era'rip'ov erar'ip'ov erar'i'pov e'rar'ip'ov
erar'ir er'ar'ir e'rar'ir
erar'iv e'rar'iv er'ar'iv
erar'kompren erar'kom'pren er'ark'om'pren
erar'lum e'rar'lum er'ar'lum
erar'marĝen er'arm'ar'ĝen
erar'mesaĝ er'arme'saĝ er'arm'e'saĝ
era'roz erar'oz e'rar'oz er'ar'oz
erar'paŝ e'rar'paŝ er'ar'paŝ
erar'plen e'rar'plen
erar'pov e'rar'pov er'ar'pov
erar'prem e'rar'prem
erar'ŝanĝ e'rar'ŝanĝ
erar'serĉ'il e'rar'serĉ'il
erar'spec e'rar'spec
erar'tabel erar'ta'bel er'art'abel
erar'trov er'artr'ov
erar'ul'in era'rul'in erar'u'lin e'rar'ul'in
erar'vag e'rar'vag
erar'vetur erar've'tur e'rar'vetur
erar'voj er'ar'voj e'rar'voj
erar'voj'iĝ e'rar'voj'iĝ
erasmus'agent'ej erasm'us'agent'ej erasm'us'a'gent'ej erasm'us'ag'ent'ej
eratem erat'em era'tem er'at'em e'rat'em
erat e'rat er'at
eratik erat'ik er'atik era'tik e'rat'ik
eratosten era'tost'en erat'o'sten er'ato'sten erat'ost'en
eratum erat'um er'at'um e'rat'um
erbi er'bi
erc'ej erc'e'j
erc'mont'ar erc'mon'tar
erc'o'fan'dist erc'o'fand'ist
erc'o'kask erc'ok'ask
erc'o'min'ej erc'om'ine'j erc'om'in'ej
erc'op'len erc'o'plen
erc'tavol erc'ta'vol
ereb e'reb
erekt'aĵ e'rekt'aĵ er'ekt'aĵ
erekt e'rekt er'ekt
erekt'iĝ'em e'rekt'iĝ'em er'ekt'iĝ'em
erekt'iĝ e'rekt'iĝ er'ekt'iĝ
erekt'iĝ'int e'rekt'iĝ'int
erekt'o'pov erekt'op'ov er'ekto'pov er'ekt'op'ov e'rekt'op'ov
erepsin e'rep'sin e'reps'in er'e'psi'n
er'et e'ret
ereti e'reti er'et'i e'ret'i
eretism e'ret'ism er'et'ism
erevan e'rev'an er'e'van
ergativ'em erg'at'iv'em
ergativ erg'at'iv
ergograf erg'o'graf er'go'graf
ergonomi er'go'nom'i erg'on'om'i erg'o'nom'i
ergosterol erg'o'sterol erg'ost'er'ol erg'o'ster'ol
ergot'amin er'gotam'in ergot'ami'n
erg'o'terapi'ist ergot'era'pi'ist ergot'er'api'ist erg'o'tera'pi'ist
ergot'era'pi'ist'in erg'o'terapi'ist'in
ergot erg'ot er'got
ergot'fung er'got'fung erg'ot'fung
ergot'hav er'got'hav erg'ot'hav
ergot'infekt'it erg'ot'infekt'it
ergot'ism er'got'ism erg'ot'ism
ergot'ost erg'o'tost er'got'ost erg'ot'ost
ergot'o'sterol ergot'o'ster'ol ergot'ost'er'ol
ergot'oz er'got'oz erg'ot'oz
ergot'sekal erg'ot'sekal er'got'sekal
eridan eri'dan e'rid'an er'ida'n er'id'an
eri er'i
e'rig er'ig
erigeron eri'ger'on e'rig'er'on er'ig'er'on
e'rig'it er'ig'it
eri'id er'i'id
eri'kac erik'ac er'ik'ac
erik'ar er'ikar eri'kar
erik'bul er'ik'bul
erik'ej'bird eri'ke'j'bird
erik'ej er'ik'ej eri'ke'j
erik'ej'riĉ eri'ke'j'riĉ
erik'ej'vejn eri'ke'j'vejn
erik er'ik
erinac erin'ac e'rin'ac eri'n'ac er'in'ac
erinac'o'simil erinac'os'i'mil erin'ac'os'i'mil eri'n'ac'os'i'mil
erin'apr'ej eri'nap're'j
erin'apr'id eri'nap'rid
erin'aprob'ot erin'apr'o'bot erin'apr'ob'ot
erin'apr'opi'ed erin'apr'o'pied
erin eri'n e'rin er'in
eringi er'ing'i e'ring'i
erini erin'i eri'ni e'rin'i er'in'i
erinj eri'nj erin'j e'rin'j er'in'j
eriobotri eri'o'bo'tri eri'ob'o'tri
eriofor er'io'for eri'o'for e'rio'for
eritem eri'tem e'rit'em er'it'em
eritre'an eri'tre'an e'rit'rea'n
eritre eri'tre er'it're e'rit're
eritren eri'tren eritre'n e'rit'ren
eritroblast eri'tro'blast
eritrocit eri'tro'cit e'rit'ro'cit
eritroksil'ac eri'tro'ksi'lac eri'tro'ksil'ac
eritroksil eri'tro'ksil
eritroni eri'tron'i eri'tro'ni e'rit'ro'ni
eritropoez eri'tro'poez e'rit'ro'poez
eritropoez'in eri'tro'poezi'n eri'tro'poez'in
eritroz e'rit'roz er'it'roz
erivan er'ivan eri'van
erizif'ac e'riz'i'fac
erizif'al e'riz'i'fal
erizim eri'zim
erizipel eri'zip'el e'riz'ip'el
erlang er'lang
ermit'ad er'mit'ad
ermit'ec er'mit'ec
ermit'ej er'mit'ej
ermit'em er'mit'em er'mi'tem
ermit er'mit
ermit'in er'mit'in er'mi'tin
ermit'kolomb er'mit'kolomb
ermit'lud er'mit'lud
ernest er'nest er'n'est
ernest'in er'nest'in er'n'est'in
erod'at e'rod'at er'o'dat
erod er'od e'rod
erodi erod'i e'rodi e'rod'i er'o'di er'od'i
erod'iĝ e'rod'iĝ
erod'it e'rod'it
erofil er'o'fil
er'o'plen er'op'len er'op'le'n
eros e'ros er'os
erot'ec e'rot'ec er'ot'ec
erot er'ot e'rot
erotik'aĵ erot'ik'aĵ er'o'tik'aĵ e'rot'ik'aĵ
erotik'ec erot'ik'ec e'rot'ik'ec er'o'tik'ec
erotik'em'ul erotik'e'mul erot'ik'em'ul
erotik erot'ik er'ot'ik er'o'tik e'rot'ik
erotik'ig erot'ik'ig er'o'tik'ig er'ot'ik'ig e'rot'ik'ig
erot'ism e'rot'ism er'ot'ism
erot'iz er'ot'iz e'rot'iz
erot'o'gen er'o'tog'en e'rot'o'gen
erot'ologi erot'olog'i er'ot'ologi erot'o'log'i
er'otoman'i erot'oman'i erot'o'mani er'o'toman'i
erozi'dev'en erozi'de'ven er'oz'ide'ven er'oz'id'e'ven
erozi e'roz'i er'oz'i
erozi'iĝ er'oz'i'iĝ e'roz'i'iĝ
erozi'it er'oz'i'it e'roz'i'it
erozi'o'kontrol erozi'o'kont'rol erozi'ok'on'trol erozi'o'kontr'ol
er'pad erp'ad
er'pil erp'il
erp'maŝin erp'maŝ'in
erudici erud'i'ci erud'ic'i er'u'di'ci
erudici'hav erud'i'ci'hav erud'ic'i'hav
erudici'ul erud'i'ci'ul er'u'di'ci'ul
eruk'at e'ruk'at er'u'kat
eruk e'ruk
eŝafod e'ŝaf'od
esamen e'sam'en e'same'n
escept'okaz escept'o'kaz
escept'ost'at escept'o'stat
ese'ar e'se'ar
ese'ec e'se'ec
ese'eg e'se'eg
ese e'se
ese'et e'se'et
ese'ist e'se'ist
ese'ist'in ese'is'tin
esenc'aĵ e'senc'aĵ
esenc'eg e'senc'eg
esenc e'senc
esenc'ig e'senc'ig
esenc'ism e'senc'ism
esenc'nivel e'senc'nivel
esenc'o'don esenc'od'on e'senc'o'don e'senc'od'on
esenc'ole e'senc'ole esen'col'e ese'n'col'e
esenc'op'len esenc'o'plen e'senc'o'plen e'senc'op'len
esenc'pur e'senc'pur
esenc'rezin e'senc'rezin
esen ese'n e'sen e'se'n
eskadr e'skadr
eskadr'ok'oman'dant eskadr'ok'om'andant eskadr'o'komand'ant e'skadr'ok'oman'dant
eskadron eskadr'on e'skadr'on esk'a'dron esk'ad'ro'n
eskal'ad esk'al'ad e'skal'ad
eskal'ator e'skal'ator
eskal e'skal esk'al
eskal'et e'skal'et esk'al'et
eskal'form e'skal'form
eskal'fost e'skal'fost esk'alf'ost
eskal'imun e'skal'imun esk'ali'mu'n
eskalon eskal'on e'skal'on esk'alo'n
eskalop eskal'op e'skal'op
eskal'rung esk'al'rung e'skal'rung
eskal'simil esk'al'simil e'skal'simil
eskap'ad e'skap'ad esk'a'pad
eskap'ant e'skap'ant
eskap'ebl'ec e'skap'ebl'ec
eskap'ebl e'skap'ebl
eskap'ej e'skap'ej
eskap'em e'skap'em
eskap e'skap
eskap'et esk'a'pet e'skap'et
eskap'ig e'skap'ig
eskap'iĝ e'skap'iĝ
eskap'il e'skap'il
eskap'int e'skap'int esk'a'pint
eskap'ism e'skap'ism
eskap'ist esk'a'pist e'skap'ist
eskap'it e'skap'it
eskap'manier e'skap'manier eskap'mani'er
eskap'ont e'skap'ont esk'a'pont
eskap'o'plan eskap'op'lan e'skap'op'lan esk'a'popl'an
eskap'o'voj eskap'ov'oj e'skap'ov'oj esk'a'pov'oj
eskap'sign e'skap'sign
eskap'ul e'skap'ul
eskap'voj e'skap'voj
eskar esk'ar
eskarp e'skarp
eskatologi e'skat'ologi esk'at'ologi esk'at'olog'i
eskim'in esk'imin
eskort'ad esk'ort'ad
eskort'an esk'ort'an
eskort'ant esk'ort'ant
eskort'at esk'ort'at
eskort esk'ort
eskort'ig esk'ort'ig
eskort'iĝ esk'ort'iĝ
eskort'int esk'or'tint esk'ort'int
eskort'ist esk'ort'ist
eskort'it esk'ort'it
eskort'ont esk'ort'ont
eskulap'id esk'u'lap'id
eskul esk'ul
eskul'et esk'ul'et
eskul'in esk'ul'in
eskvilin esk'vil'in esk'vi'lin
eskvir esk'vir
eskvizit esk'vizit
espanjolet e'span'jol'et e'span'j'o'let
espart'ad e'spart'ad
espart'aĵ e'spart'aĵ
espart e'spart
esper'ad'ant esper'a'dant
esperant'aĵ esper'ant'aĵ
esperant'a'kultur esperant'a'kult'ur esper'ant'a'kultur
esperant'alfabet esper'ant'alfabet esperant'alfa'bet
esperant'an esper'ant'an
esperant'asoci esper'ant'asoci esperant'a'soci
esperant'centr esper'ant'centr esperant''centr
esperant'de'ven esper'ant'de'ven
esperant'ec esper'ant'ec
esperant'ej esper'ant'ej
esper'antem esperant'em esper'ant'em
esperant esper'ant
esperanti'an esperant'ia'n esper'anti'an
esperanti esperant'i esper'anti esper'ant'i
esperanti'gant esper'anti'gant esperant'ig'ant
esperant'in esperanti'n
esperanti'star esperant'ist'ar
esperant'ist'ob'atalant esperant'ist'o'batal'ant
esperant'lingv'an esper'ant'lingv'an
esperant'lingv'ec esper'ant'lingv'ec
esperant'lingv esper'ant'lingv
esperant'o'afrik esper'ant'o'afrik
esperant'o'aktiv'ad esper'ant'o'aktiv'ad
esperant'o'al'vok esper'ant'o'al'vok
esperant'o'aranĝ esper'ant'o'aranĝ
esperant'o'art'ist esper'ant'o'art'ist
esperant'o'asoci esperant'o'a'soci esper'ant'o'asoci
esperant'o'azi esperant'oaz'i esper'ant'oaz'i
esperant'ob'al esperant'o'bal esper'ant'ob'al
esperant'ob'and esperant'o'band esper'ant'ob'and
esperant'o'bibliotek esperant'o'bibli'ot'ek
esperant'o'centr esper'ant'o'centr
esperant'o'ĉin esper'ant'o'ĉin
esperant'o'danc esperant'od'anc esper'ant'od'anc
esperant'o'dom esperant'od'om esper'ant'od'om
esperant'o'ekskurs esper'ant'o'ekskurs
esperant'o'el'don'ej esper'ant'o'el'don'ej
esperant'o'en'man'ig esper'ant'o'en'man'ig
esperant'o'etos esper'ant'o'etos
esperant'o'event esper'ant'o'event esperant'o'e'vent
esperant'o'fak esper'ant'o'fak
esperant'o'federaci esper'ant'o'federaci esperant'o'feder'ac'i
esperant'o'flag esper'ant'o'flag
esperant'o'flag'et esper'ant'o'flag'et
esperant'o'fon esper'ant'o'fon
esperant'o'for'pas esper'ant'o'for'pas
esperant'o'gard esper'ant'o'gard
esperant'o'gazet'ar esper'ant'o'gazet'ar
esperant'o'gazet esper'ant'o'gazet
esperant'o'gramatik esperant'ogr'am'at'ik esper'ant'ogr'am'at'ik
esperant'o'hibrid esperant'ohi'brid esper'ant'ohi'brid
esperant'o'ĥor esper'ant'o'ĥor
esperant'o'instituci esper'ant'o'instituci
esperant'o'institut esper'ant'o'institut
esperant'o'instru'ad esper'ant'o'instru'ad
esperant'o'instru'ist esper'ant'o'instru'ist
esperant'o'inter'naci esperant'o'intern'ac'i esperant'o'in'ter'naci
esperant'o'intervju esper'ant'o'intervju
esperant'oj'unu'lar esperant'o'jun'ul'ar esper'ant'oj'unu'lar
esperant'oj'ur esperant'o'jur esper'ant'oj'ur
esperant'ok'lub'ej esperant'o'klub'ej esper'ant'ok'lub'ej
esperant'ok'lub esperant'o'klub esper'ant'ok'lub
esperant'o'kolegi esperant'o'koleg'i
esperant'o'kongres esperant'ok'on'gres esper'ant'ok'on'gres
esperant'ok'on'silan'tar esperant'o'konsil'ant'ar esperant'o'konsil'an'tar
esperant'o'kovr'il esperant'ok'ovr'il esper'ant'ok'ovr'il
esperant'okult'ur'centr esperant'o'kultur'centr
esperant'o'kultur esperant'okult'ur esper'ant'okult'ur
esperant'o'kun'ven esperant'ok'u'n'ven esper'ant'ok'u'n'ven
esperant'ok'urs esperant'o'kurs esper'ant'ok'urs
esperant'o'kviz esperant'ok'viz esper'ant'ok'viz
esperant'o'land esperant'ol'and esper'ant'ol'and
esperant'ole'cion esperant'o'lecion esper'ant'ole'cion
esperant'o'lern'ad esper'an'toler'n'ad
esperant'o'lern'ej esper'an'toler'ne'j
esperant'olig esper'ant'olig
esperant'o'liter esperant'ol'it'er esper'ant'ol'it'er
esperant'olog esper'ant'olog
esperant'ologi'a'konferenc esper'antologi'a'konferenc esperant'olog'ia'konferenc
esper'antologi esperant'ologi esperant'olog'i
esper'antologi'n esperant'ologi'n esperant'olog'in
esperant'om'al'ferm esperant'o'mal'ferm esper'ant'om'al'ferm
esperant'o'memor esperant'om'em'or esper'ant'om'em'or
esperant'om'ig'rad esperant'om'i'grad esperant'o'migr'ad esper'ant'om'ig'rad
esperant'om'ond esperant'o'mond esper'ant'om'ond
esperant'o'mond'et esperant'om'ond'et
esperant'o'mon esperant'om'on esper'ant'om'on
esperant'o'mongol esperant'o'mon'gol esperant'om'on'gol esper'ant'om'on'gol
esperant'o'mov'ad esperant'om'ov'ad esper'ant'om'ov'ad
esperant'o'muze esperant'om'uz'e esper'ant'om'uz'e
esperant'o'nom esper'anton'om esperant'on'om esper'ant'on'om
esperant'o'oficial esper'ant'o'oficial esperant'o'ofic'ial
esperant'o'organiz esper'ant'o'organiz esperant'o'organ'iz
esperant'o'parol'ad esperant'op'ar'ol'ad esper'ant'op'ar'ol'ad
esperant'o'parol'ant'ar esperant'op'ar'ol'ant'ar esperant'op'a'rol'ant'ar
esperant'o'parol'ant esperant'op'ar'ol'ant esperant'op'a'rol'ant esper'ant'op'ar'ol'ant
esperant'o'plac esperant'op'lac esper'ant'op'lac
esperant'o'plan esperant'op'lan esper'ant'op'lan
esperant'o'poet esperant'op'o'et esper'ant'op'o'et
esperant'o'post'tag'mez esperant'op'ost'tag'mez
esperant'o'praktik'ĉambr esperant'op'rak'tik'ĉambr esper'ant'op'rak'tik'ĉambr
esperant'o'premi esperant'op'rem'i esperant'o'prem'i esper'ant'op'rem'i
esperant'o'prepar'kurs esperant'op'rep'ark'urs esper'ant'op'rep'ark'urs
esperant'o'projekt esperant'op'roj'ekt esper'ant'op'roj'ekt
esperant'o'propagand esperant'o'propag'and
esperant'ore'klam esperant'o'reklam esperant'or'ek'lam esper'ant'ore'klam
esperant'o'renkont'iĝ'ej esperant'ore'n'kont'iĝ'ej
esperant'o'renkont'iĝ esperant'ore'n'kont'iĝ esper'ant'ore'n'kont'iĝ
esperant'o'ret esperant'or'et esper'ant'or'et
esperant'or'ond esperant'o'rond esper'ant'or'ond
esperant'or'ond'et esperant'o'rond'et esper'ant'or'ond'et
esperant'o'sci esperant'os'ci esper'ant'os'ci
esperant'o'sekci esperant'os'ek'ci esperant'o'sekc'i esper'ant'os'ek'ci
esperant'o'semajn esperant'os'em'ajn esperant'os'e'majn esper'ant'os'em'ajn
esperant'os'end esperant'o'send esper'ant'os'end
esperant'o'societ esperant'o'soci'et esperant'os'o'ci'et esper'ant'os'o'ci'et
esperant'o'spac esperant'os'pac esper'ant'os'pac
esperant'o'stagn'ad esperant'ost'ag'n'ad esper'ant'ost'ag'n'ad
esperant'ost'and esperant'o'stand esper'ant'ost'and
esperant'o'strat esperant'ostr'at esper'ant'ostr'at
esperant'o'tag esperant'ot'ag esper'ant'ot'ag
esperant'o'team esperant'ot'e'am esper'ant'ot'e'am
esperant'o'teren esperant'ot'er'en esper'ant'ot'er'en
esperant'ot'ur esperant'o'tur esper'ant'ot'ur
esperant'o'universal esperant'o'uni'versal esperant'o'univers'al
esperant'o'universitat esperant'o'univers'it'at esperant'o'uni'vers'it'at
esperant'o'unu'iĝ esper'ant'o'unu'iĝ
esperant'o'urb esper'ant'o'urb
esperant'o'urĝ esper'ant'o'urĝ
esperant'o'uz'ant esper'ant'o'uz'ant
esperant'o'versi esperant'ov'er'si esperant'o'vers'i esper'ant'ov'er'si
esperant'o'virtual esperant'o'virt'u'al
esperant'o'vort'ar esper'ant'o'vort'ar
esperant'o'vort esper'ant'o'vort
esperant'rilat esper'antr'il'at
esperant'stil esper'ant'stil
esperant'tem esper'ant'tem
esperant'uj'an esper'ant'uj'an
esperant'uj esper'ant'uj
esperant'uj'ologi esper'ant'uj'ologi
esperant'um'ad esper'ant'um'ad
esperant'um'ant esper'ant'um'ant
esperant'um esper'ant'um
esper'don esper'do'n
esper'fajr'et esper'faj'ret
esper'i'gant esper'ig'ant
esper'mesaĝ esper'mes'aĝ e'sperm'e'saĝ
esper'o'don esper'od'on
esper'o'plen'ec esper'op'len'ec
esper'o'plen esper'op'len
esper'o'port'ant esper'op'ort'ant
esper'o'port esper'op'ort
esper'os'ent esper'o'sent
esper'ot'romp esper'o'tromp
esper'perfid esper'per'fid
esper'promes esper'pro'mes
esper'tromp e'spert'romp
esper'tromp'it e'spert'romp'it
esper'tul e'spert'ul
esplor'ana'list esplor'anal'ist
esplor'ant'in esplor'anti'n
esplor'artikol esplor'artik'ol esplor'art'ik'ol
esplor'aviad'il esplor'avi'ad'il
esplor'bilet esplor'bil'et
esplor'de'mandat esplor'demand'at
esplor'direktor esplor'direkt'or
esplor'direktor'in esplor'direktori'n esplor'direkt'or'in
esplor'dokument esplor'dok'u'ment
esplor'ekskurs esplor'eks'kurs
esplor'ekspedici esplor'eksped'ic'i
esplor'ekzamen esplor'ekz'amen esplor'ekz'ame'n
esplor'enket esplor'en'ket
esplor'firma esplor'firm'a
esplor'fondus esplor'fond'us
esplor'inĝenier esplor'inĝeni'er
esplor'ĵurnal'ism esplor'ĵur'n'alism
esplor'ĵurnal'ist esplor'ĵur'n'a'list
esplor'komision esplor'komi'sion esplor'komisi'on esplor'ko'misi'on
esplor'kompani esplor'kompan'i esplor'kom'pan'i
esplor'kontrol esplor'kontr'ol esplor'kont'rol
esplor'kun'labor'ant esplor'kun'la'bor'ant
esplor'labor'ad esplor'la'bor'ad
esplor'laboratori esplor'lab'oratori esplor'lab'orator'i esplor'labor'ator'i
esplor'labor esplor'lab'or esplor'la'bor
esplor'lini esplor'lin'i
esplor'maŝin esplor'maŝ'in
esplor'material esplor'materi'al
esplor'medi esplor'med'i
esplor'metod esplor'met'od
esplor'metod'ologi esplor'metod'olog'i
esplor'misi esplor'mis'i
esplor'objekt esplor'ob'j'ekt
esplor'ocel esplor'o'cel
esplor'ordon esplor'ord'on esplor'or'don
esplor'organiz'aĵ esplor'organ'iz'aĵ
esplor'patrol esplor'patr'ol esplor'pa'trol
esplor'poli'cist esplor'polic'ist
esplor'premi esplor'prem'i
esplor'proced esplor'pro'ced
esplor'program esplor'pro'gram
esplor'projekt esplor'pro'j'ekt
esplor'raport esplor'rap'ort
esplor'rigard'ant esplor'rig'ard'ant
esplor'rigard esplor'rig'ard
esplor'rigard'et esplor'rig'ard'et
esplor'rigard'int esplor'rig'ard'int
esplor'rimed esplor'rim'ed
esplor'sekci esplor'sek'ci esplor'sekc'i
esplor'stipendi esplor'stip'end'i
esplor'subvenci esplor'sub'ven'ci
esplor'taĉment esplor'taĉ'ment
esplor'team esplor'te'am
esplor'teren esplor'te'ren
esplor'tunel esplor'tun'el
esplor'vetur esplor've'tur esplor'vet'ur
esplor'vizit esplor'viz'it
esplor'vojaĝ'ant esplor'voj'aĝ'ant
esplor'vojaĝ esplor'voj'aĝ
espres'ot'as espres'o'tas
esprim'ekonomi esprim'ekonom'i esprim'eko'nom'i
esprim'instrument esprim'instru'ment esprim'in'strum'ent
esprim'liber'ec esprim'li'ber'ec
esprim'liber esprim'li'ber
esprim'manier esprim'mani'er
esprim'metod esprim'met'od
esprim'muskol esprim'musk'ol esprim'mu'skol
esprim'o'manier esprim'o'mani'er
esprim'op'len'ec esprim'o'plen'ec
esprim'op'len esprim'o'plen
esprim'proced esprim'pro'ced
establ'ad e'stabl'ad e'stab'lad
establ'aĵ e'stabl'aĵ
establ'an e'stab'lan e'stabl'an
establ'ant e'stab'lant e'stabl'ant
establ'ebl e'stabl'ebl
establ'ej e'stabl'ej e'stab'le'j
establ e'stabl
establ'iĝ'ad e'stabl'iĝ'ad
establ'iĝ'ant e'stabl'iĝ'ant
establ'iĝ e'stabl'iĝ
establ'iĝ'int e'stabl'iĝ'int
establ'ig'it e'stabl'ig'it
establ'int e'stabl'int
establ'it'ar e'stabl'it'ar est'a'blit'ar e'stab'lit'ar
establ'it est'a'blit e'stabl'it e'stab'lit
est'ad'ant est'a'dant
est'aĵ'ar est'a'ĵar
est'aĵ'et est'a'ĵet
e'stan'ta'temp est'ant'a'temp
est'ej est'e'j
ester'az e'ster'az
ester est'er e'ster
ester'ig est'er'ig e'ster'ig
ester'ig'it est'e'rig'it est'er'ig'it
ester'land e'ster'land
estetik'aĵ est'etik'aĵ est'et'ik'aĵ
estetik'em'ec est'etik'em'ec est'et'ik'em'ec
estetik'em est'etik'em est'et'ik'em
estetik est'etik est'e'tik est'et'ik
estetik'ist est'etik'ist est'et'ik'ist est'et'i'kist
estetik'ul est'etik'ul est'et'i'kul est'et'ik'ul
estetik'ul'in est'etik'ul'in est'et'ik'ul'in est'et'i'kuli'n
estiel est'iel est'i'el
est'i'gant est'ig'ant
est'iĝ'manier est'iĝ'mani'er
est'i'got est'ig'ot
est'iĝ'planed est'iĝ'plan'ed
estim'ad e'stim'ad
estim'ant e'stim'ant est'i'mant
estim'at e'stim'at
estim'at'ig e'stim'at'ig est'i'mat'ig
estim'at'ul e'stim'at'ul
estim'don e'stim'don
estim'egal'ec estim'e'gal'ec est'i'megal'ec
estim'eg'ant estim'e'gant
estim'eg e'stim'eg
estim'eg'ind e'stim'eg'ind
estim'end est'i'mend e'stim'end
estim e'stim
estim'ig e'stim'ig
estim'iĝ'int e'stim'iĝ'int
estim'ind e'stim'ind
estim'int e'stim'int
est'imit estim'it e'stim'it
estim'op'len estim'o'plen e'stim'op'len
estim'plen e'stim'plen
estim'skal e'stim'skal
esting'ad est'ing'ad
esting'ant est'ing'ant est'in'gant
esting'at est'ing'at
esting'ator est'ing'ator esting'at'or
esting'ebl est'ing'ebl
esting est'ing
esting'iĝ'ad est'ing'iĝ'ad
esting'iĝ'ant est'ing'iĝ'ant
esting'iĝ est'ing'iĝ
esting'ig est'ing'ig est'in'gig
esting'ig'int est'ing'ig'int
esting'iĝ'int est'ing'iĝ'int
esting'iĝ'ont est'ing'iĝ'ont
esting'il est'ing'il
esting'int est'ing'int
esting'i'star esting'ist'ar est'ing'ist'ar est'in'gist'ar
esting'ist est'in'gist est'ing'ist
esting'it est'ing'it
estivaci e'stiv'ac'i est'iv'ac'i est'iv'a'ci
est'manier est'mani'er
est'motiv est'mot'iv
est'o'kondiĉ'it est'ok'on'di'ĉit e'stok'ond'i'ĉit
est'o'manier est'o'mani'er
eston'aĵ est'on'aĵ
eston est'on
estoni'an eston'ia'n est'oni'an
estoni eston'i est'oni
estoni'n eston'in est'oni'n
eston'lingv est'on'lingv
eston'lingv'ig est'on'lingv'ig
eston'ta'temp est'ont'a'temp
eston'tog'rav est'ont'o'grav est'ont'ogr'av
est'ont'patr'in est'ont'patri'n
eston'tul est'ont'ul
eston'tuli'n est'ont'ul'in
eston'uj est'on'uj est'o'nu'j
estrad est'rad estr'ad
estrad'et est'rad'et estr'ad'et
estradiol estr'a'diol est'radi'ol
estragon estr'ag'on
estr'ant'ul est'ran'tul
estr'ar'an'ec estr'a'ran'ec
est'rar'an estr'ara'n estr'ar'an
estr'are'j estr'ar'ej est'rar'ej
estr'ar'elekt estr'are'lekt estr'ar'e'lekt
est'rar estr'ar
est'rar'kun'sid estr'ar'kun'sid estr'ark'u'n'sid
estr'ar'kun'ven est'rar'kun'ven estr'ark'u'n'ven
estr'ar'pov est'rar'pov
estr'ar'tabl est'rar'tabl
e'strat estr'at est'rat
estr'at'on e'strat'on estr'ato'n estr'a'ton
estr'ej est're'j
est'rig e'strig estr'ig
estr'in'ec est'rin'ec
estr'in est'rin e'stri'n
est'rit estr'it
estr'o'kamarad est'rok'amar'ad estr'ok'amar'ad
estr'otav'ol estr'o'tavol est'rota'vol
estr'ul est'rul
estuar est'u'ar
est'u'laĉ est'ul'aĉ
est'ul'ar est'u'lar
est'u'let est'ul'et
est'ul'in est'u'lin
e'taĉ et'aĉ
eta'doz et'ad'oz et'a'doz
eta e'ta et'a
etaĝ'al'don etaĝ'ald'on
etaĝ'a'ret etaĝ'ar'et
etaĝer etaĝ'er et'aĝ'er
etaĝer'et etaĝ'er'et etaĝ'e'ret
etaĝ et'aĝ
etaĝ'ig et'aĝ'ig
et'agrikultur eta'gri'kultur eta'gri'kult'ur et'agr'ik'ul'tur
etalon e'talon e'tal'on et'al'on eta'lo'n et'alo'n
et'anal et'an'al eta'n'al
et'an'at e'tan'at eta'n'at
et'and'ial et'an'di'al eta'n'di'al
et'an'di'karbonat et'an'di'karbon'at et'an'di'karb'on'at et'an'dik'arb'on'at
et'an'diol eta'n'diol e'tan'diol et'an'di'ol
eta'n et'an e'tan
eta'nim'ec et'anim'ec
et'anim eta'nim
et'an'nitril et'an'ni'tril et'an'nitr'il
eta'no'lat et'an'olat et'an'ol'at
et'an'ol e'tan'ol
eta'n'tiol et'anti'ol et'an'tiol
eta'pul etap'ul et'a'pul
eta'ŝanc et'a'ŝanc
etat et'at
et'bakteri et'bak'teri
et'bien et'bi'en
et'bien'ul et'bi'e'nul
et'butik et'bu'tik et'but'ik
et'cipres et'ci'pres
et'dimensi et'di'mens'i
et'ekran et'e'kran e'tek'ran et'ek'ran
et'ekspluat e'teks'plu'at et'eks'plu'at
e'tem'ul et'e'mul et'em'ul
etend'ad e'tend'ad et'end'ad
etend'aĵ e'tend'aĵ et'end'aĵ
etend'ant e'tend'ant et'en'dant
etend'at et'en'dat e'tend'at
etend'ebl e'tend'ebl et'end'ebl
etend'ec et'en'dec e'tend'ec
etend et'end e'tend
etend'iĝ'ad'ant etend'iĝ'a'dant
etend'iĝ'ad e'tend'iĝ'ad
etend'ig'ant et'en'dig'ant
etend'iĝ'ant e'tend'iĝ'ant
etend'iĝ'em e'tend'iĝ'em et'en'di'ĝem et'end'iĝ'em
etend'ig e'tend'ig et'en'dig
etend'iĝ et'end'iĝ e'tend'iĝ
etend'ig'int et'en'dig'int
etend'iĝ'int e'tend'iĝ'int
etend'ig'it et'en'dig'it
etend'int et'end'int e'tend'int
etend'it'brak e'tend'it'brak
etend'it e'tend'it et'end'it
etend'it'man et'end'it'man e'tend'it'man
etend'ont e'tend'ont
e'ten et'en e'te'n
eter'ec et'er'ec e'ter'ec
eter et'er e'ter
eter'ism et'e'rism
eter'iz et'e'riz
etern'aĵ eter'n'aĵ e'tern'aĵ e'ter'n'aĵ
etern'am'ond etern'a'mond e'tern'am'ond eter'n'am'ond
etern'ec e'tern'ec
etern'e'daŭr eter'ne'daŭr
etern eter'n e'tern et'er'n e'ter'n
eter'ne'viv'ant etern'e'viv'ant
etern'ig'ant e'tern'ig'ant
etern'ig'at e'tern'ig'at
etern'ig e'tern'ig
etern'iĝ e'tern'iĝ
etern'ig'int e'tern'ig'int
etern'ig'it e'tern'ig'it
etern'lum e'tern'lum eter'n'lum e'ter'n'lum
etern'o'flor eter'no'flor e'ter'no'flor e'tern'o'flor
eter'nul etern'ul e'tern'ul e'ter'nul
etern'valid e'tern'valid eter'n'valid
etern'viv'ig eter'n'viv'ig e'tern'viv'ig e'ter'n'viv'ig
eter'ole e'ter'ole et'e'rol'e
eter'oman'i eter'o'mani et'e'roma'ni et'e'roman'i
et'et e'tet
et'et'et e'te'tet e'tet'et
et'firma et'firm'a
et'format et'form'at et'for'mat
et'frakci et'frak'ci et'fr'akci
et'grajn et'graj'n
et'grup'ec et'gru'pec
et'i'gant e'tig'ant et'ig'ant
e'tig et'ig
et'ig'it e'tig'it
etiked'ebl etik'ed'ebl e'tik'ed'ebl
etiked etik'ed e'tik'ed et'ik'ed
etiked'it etik'ed'it e'tik'ed'it
etiked'reakci'ant etiked're'akci'ant
etiked'sistem etik'ed'sistem
etiked'um etik'ed'um etik'e'dum e'tik'ed'um
etik'em et'ik'em e'tik'em
etiket etik'et et'ik'et et'i'ket e'tik'et
etik e'tik et'ik
etiket'it etik'et'it etik'e'tit e'tik'et'it et'i'ket'it
etiket'regul etik'et'regul etiket're'gul
etik'ist et'i'kist e'tik'ist
etik'iv et'i'kiv et'ik'iv e'tik'iv
et'ile'n et'il'en et'i'len
et'il'eter et'i'leter et'il'et'er
et'il'he'ksil et'il'heks'il
etim'ar et'i'mar e'tim'ar
etim e'tim
etim'olog etim'o'log
etim'ologi etim'olog'i
et'industri et'indus'tri et'in'du'stri
et'industri'ist et'indus'tri'ist et'in'du'stri'ist
et'in e'tin
et'infan e'tin'fan et'in'fan
etiol'ad et'io'lad e'tiol'ad e'tio'lad
etiol e'tiol
etiol'ig et'i'olig e'tiol'ig et'io'lig
etiol'it e'tiol'it e'tio'lit et'io'lit
etiolog e'tio'log et'io'log et'i'olog
etiologi etiolog'i et'i'ologi et'i'olog'i
etiop et'i'op
etiopi'an etiop'ia'n etiop'i'an et'io'pian e'tio'pian et'i'opi'an
etiop'in et'io'pin e'tio'pin et'i'opi'n
etiop'uj et'i'op'uj et'io'pu'j e'tio'pu'j
et'juvel e'tju'vel et'ju'vel
et'kam'par'an et'kamp'ar'an
et'kam'par et'kamp'ar
et'kamp'ul et'kam'pul
et'komerc et'kom'erc
et'komerc'ist et'kom'er'cist
et'kompren et'kom'pren et'kom'pre'n
et'kredit et'kred'it
et'kristal et'kri'stal et'kris'tal et'krist'al
et'legom'ist et'leg'om'ist
etlinger et'lin'ger
et'liter et'lit'er et'li'ter
et'marĝen et'mar'ĝen
et'mastr'ar et'mast'rar
et'meti'ist et'met'i'ist
et'model et'mod'el
et'muskol et'mu'skol et'musk'ol et'mus'kol
etn'an et'nan
etn'ar et'n'ar
etn et'n
et'niks'et etn'iks'et
et'nivel etn'i'vel etn'iv'el
etn'o'alban etn'o'alb'an etn'o'al'ban
et'nobel'ar etn'o'bel'ar
et'nobel etn'o'bel
etn'obi'olog etn'o'biolog etn'obi'o'log etn'o'bio'log
etn'o'biologi etn'obi'ologi etn'o'biolog'i etn'obi'olog'i
etn'o'centr'ism etn'o'cent'rism
etn'o'divers'ec etn'od'i'vers'ec
etn'o'federal'ism etn'o'feder'alism
etnograf etn'o'graf et'no'graf
etnografi'aĵ etn'o'grafi'aĵ etn'ogr'a'fi'aĵ
etnografi etnograf'i etn'o'grafi etn'o'graf'i etn'ogr'a'fi
etn'o'grup et'no'grup
etn'ok'on'ig etn'o'kon'ig
etn'okult'ur etn'o'kultur etn'okul'tur etn'o'kult'ur
etn'o'lingv et'no'lingv
etn'o'lingv'ist'ik etn'o'lingv'i'stik
etn'olog et'no'log etn'o'log
etn'ologi etn'olog'i etn'o'log'i
etn'o'makedon et'nom'ake'don etn'om'ake'don
etn'ombr et'nombr
etn'o'miks etn'om'iks et'nom'iks
etn'o'milit etn'om'i'lit
etn'o'naci'ism et'nona'ci'ism etn'on'ac'i'ism
et'nona'ci'ist etn'o'naci'ist etn'on'ac'i'ist
etn'on'om et'no'nom et'non'om etn'o'nom
etn'o'protekt etn'op'rot'ekt etn'o'prot'ekt
etn'o'psikiatri etn'o'psikiatr'i etn'op'sik'i'atri etn'o'psik'ia'tri
etn'op'u'rig'ad etn'op'ur'ig'ad etn'o'pur'ig'ad
etn'op'u'rig etn'o'pur'ig
etn'op'u'rism etn'o'pur'ism etn'op'ur'ism
etn'o'religi etn'orel'ig'i etn'or'el'ig'i etn'o're'lig'i
et'novel etn'o'vel etn'ov'el et'nov'el
et'nul etn'ul
etoksi'benzen etoksi'benz'en et'oksi'benzen e'toks'i'benzen
etoksi'et'an'ol et'oksi'et'an'ol e'toks'i'et'an'ol
etoksi et'oksi e'toks'i et'o'ksi et'oks'i
etologi et'ologi et'olog'i et'o'log'i
etos et'os
etos'gaj'ig et'os'gaj'ig
etos'ig et'os'ig
etos'muzik etos'muz'ik et'os'muzik
etos'okr'e etos'o'kre et'os'okr'e et'o'sok're
etos'plen et'o'splen
et'parti et'part'i
et'popol'an et'po'pol'an et'pop'o'lan
et'popol et'po'pol et'pop'ol
et'posed'ant et'po'se'dant
et'procent et'pro'cent e'tpr'o'cent
et'produkt'ist et'pro'dukt'ist
et'prunt e'tpr'unt
et'rad e'trad
etrioskop et'rio'skop
e'trol et'rol
etruri et'rur'i
etrusk et'rusk
etruski etrusk'i et'rusk'i
etrusk'uj et'rusk'uj et'ru'sku'j
et'sinjor et'sin'jor
et'talent et'ta'lent et'tal'ent
et'u'lar e'tul'ar et'ul'ar
et'ul'et et'u'let e'tul'et
et'ul e'tul
et'ul'in e'tuli'n et'u'lin e'tul'in
etuv et'uv
etuz et'uz
et'valor et'val'or
et'vend'ist et'ven'dist
et'ven'dist'in et'vend'ist'in
et'vort'ar et'vor'tar
et'vort'ar'seri et'vor'tars'eri
eŭ'bakteri eŭ'bak'teri
eŭbe eŭ'be
eŭdajmonism eŭ'dajmon'ism eŭ'da'j'monism eŭ'da'j'mon'ism
eŭ'de'monism eŭ'demon'ism eŭ'de'mon'ism
eŭdiometr eŭ'di'o'metr
eŭdiometri eŭdiometr'i eŭ'di'o'metri eŭ'di'o'metr'i
eŭfoni eŭ'foni eŭ'fon'i
eŭforbi'ac eŭ'for'bi'ac
eŭforbi eŭ'for'bi
eŭfori eŭ'for'i
eŭfori'ig eŭ'for'i'ig
eŭfrat eŭ'frat eŭ'fr'at
eŭfrazi eŭ'fr'azi eŭ'fraz'i eŭ'fr'az'i
eŭfrozin eŭ'fr'oz'in
eŭ'genetik eŭgen'etik eŭ'gene'tik eŭ'gen'etik
eŭgen eŭ'gen eŭ'ge'n
eŭgeni eŭgen'i eŭ'geni eŭ'gen'i
eŭgenik eŭgen'ik eŭ'gen'ik
eŭgenik'ism eŭgen'ik'ism eŭ'gen'ik'ism
eŭgeni'kist eŭgenik'ist eŭgen'ik'ist eŭ'geni'kist
eŭkariot eŭ'kari'ot
eŭkaristi eŭ'kar'ist'i
eŭmenid eŭme'n'id
eŭmetrop'ec eŭ'metro'pec eŭme'trop'ec eŭ'metr'op'ec
eŭmetrop eŭme'trop eŭ'metr'op
eŭ'micet eŭ'mi'cet
eŭnuk'ec eŭ'nuk'ec
eŭnuk eŭ'nuk
eŭnuk'ig eŭ'nuk'ig
eŭnuk'ig'it eŭ'nuk'ig'it
eŭpatori eŭ'pa'tori eŭ'pat'or'i
eŭpepsi eŭ'pep'si
eŭ'ran eŭr'an
eŭrazi eŭr'azi eŭ'razi eŭ'raz'i eŭr'az'i
eŭridic eŭr'id'ic eŭ'rid'ic
eŭripid eŭr'ip'id eŭ'rip'id
eŭripterigi eŭr'i'pterig'i eŭr'ip'ter'ig'i
eŭritm eŭ'ritm
eŭr'o'are eŭ'ro'are eŭr'o'ar'e eŭr'o'a're
eŭr'o'atlantik eŭr'o'atlant'ik eŭr'o'at'lant'ik
eŭr'o'azi eŭr'oaz'i eŭ'ro'azi eŭr'o'az'i
eŭr'o'barometr eŭr'ob'ar'o'metr
eŭr'o'bilet eŭr'obi'let eŭr'o'bil'et eŭr'ob'il'et
eŭ'ro'ĉek eŭr'o'ĉek
eŭ'ro'cent eŭr'o'cent
eŭr'o'cent'rism eŭr'o'centr'ism
eŭ'rode'put'it eŭr'o'deput'it eŭr'od'e'put'it
eŭr'o'fals'ad eŭr'o'fal'sad
eŭr'o'fondus eŭr'o'fond'us
eŭ'ro'grup eŭr'o'grup
eŭr'o'kalkul'it eŭr'o'kalk'ul'it eŭr'ok'alk'ul'it
eŭr'okcident eŭr'ok'cid'ent eŭr'ok'ci'dent
eŭr'o'komisi'onan eŭr'o'komision'an eŭr'o'komi'sion'an
eŭr'o'komision eŭr'o'komi'sion eŭr'o'komisi'on eŭr'ok'om'i'sion eŭr'ok'o'misi'on
eŭr'ok'ont eŭr'o'kont
eŭr'ok'rati eŭr'o'krati eŭr'okr'at'i eŭr'ok'rat'i
eŭr'o'kritik eŭr'o'krit'ik eŭr'okr'it'ik eŭr'o'kri'tik
eŭr'okr'iz eŭr'o'kriz
eŭr'o'lanĉ eŭ'rol'anĉ eŭr'ol'anĉ
eŭr'ol'and eŭr'o'land eŭ'rol'and
eŭ'rom'on'er eŭr'o'mon'er eŭr'om'on'er eŭr'om'o'ner
eŭrop'ad eŭr'o'pad eŭr'op'ad
eŭrop'aĵ eŭr'op'aĵ
eŭrop'amerik eŭrop'am'erik
eŭrop'am eŭr'op'am
eŭrop'amik eŭrop'am'ik eŭr'op'amik
eŭrop'an'ar eŭr'op'an'ar
eŭrop'an'ec eŭr'op'an'ec
eŭrop'an eŭ'ro'pan eŭr'op'an eŭr'o'pan
eŭrop'an'ig eŭr'o'pan'ig eŭr'op'an'ig
eŭrop'an'iĝ eŭr'op'an'iĝ eŭr'o'pan'iĝ
eŭrop'an'in eŭr'o'pan'in eŭr'op'an'in
eŭrop'ar'lament'an eŭrop'ar'la'mentan eŭr'o'parlament'an
eŭr'o'parlament eŭrop'ar'lament
eŭrop'azi eŭr'op'azi eŭrop'az'i eŭr'o'paz'i
eŭrop'centr eŭr'op'centr
eŭrop'cent'rit eŭrop'centr'it
eŭrop'deput'it eŭrop'de'put'it eŭr'op'deput'it
eŭrop'dev'en eŭrop'de'ven eŭr'op'de'ven
eŭrop'dimensi eŭr'op'dimensi eŭrop'di'mens'i
eŭrop'ec eŭr'o'pec eŭ'ro'pec eŭr'op'ec
eŭrop'em eŭr'op'em
eŭrop'em'ul eŭr'op'em'ul
eŭrop eŭr'op
eŭrop'favor eŭrop'fav'or eŭrop'fa'vor eŭr'op'favor
eŭropi eŭr'opi eŭrop'i eŭ'ro'pi
eŭropi'gant eŭrop'ig'ant
eŭrop'ig eŭr'o'pig
eŭrop'iĝ eŭr'op'iĝ
eŭrop'ist eŭr'o'pist
eŭrop'komun'ist eŭr'op'komun'ist
eŭrop'kultur eŭr'op'kultur eŭrop'kult'ur eŭrop'kul'tur
eŭrop'lingv'an eŭr'op'lingv'an
eŭrop'lingv eŭr'op'lingv
eŭrop'nivel eŭrop'ni'vel eŭr'op'nivel
eŭrop'norm eŭr'op'norm
eŭrop'o'centr'ism eŭr'o'po'cent'rism
eŭrop'o'centr'it eŭrop'o'cent'rit eŭr'o'po'cent'rit
eŭrop'o'favor eŭrop'o'fa'vor eŭr'op'o'favor eŭrop'o'fav'or
eŭrop'o'fobi'an eŭr'op'o'fobi'an
eŭrop'o'fobi eŭr'op'o'fobi
eŭrop'o'inform'ad eŭrop'o'in'form'ad
eŭr'o'posed eŭrop'os'ed eŭrop'o'sed eŭr'op'os'ed
eŭrop'o'skeptik'ism eŭrop'os'kep'tik'ism eŭr'op'os'kep'tik'ism
eŭrop'ot'ag eŭrop'o'tag eŭr'op'ot'ag eŭr'o'pot'ag eŭr'o'po'tag
eŭrop'parlament'an eŭrop'par'la'mentan eŭrop'par'lament'an
eŭrop'parlament eŭrop'par'lament
eŭrop'raket eŭr'op'raket
eŭr'o'prez eŭ'ro'prez
eŭrop'skal eŭr'op'skal
eŭrop'skeptik eŭr'op'skeptik
eŭrop'skeptik'ul eŭr'op'skeptik'ul
eŭrop'stil eŭr'op'stil
eŭrop'tip eŭr'opt'ip
eŭrop'uni'an eŭr'op'uni'an eŭr'o'pun'ia'n
eŭrop'uni eŭr'op'uni eŭ'ro'pun'i eŭr'o'pun'i
eŭr'o'region eŭr'o'regi'on
eŭr'o'sistem eŭ'ros'ist'em eŭr'os'is'tem eŭr'os'ist'em
eŭr'o'skeptik eŭr'os'kep'tik eŭ'ros'kep'tik
eŭr'o'skeptik'ism eŭr'os'kep'tik'ism
eŭr'o'skeptik'ul eŭr'os'kep'tik'ul
eŭr'o'skler'oz eŭr'os'kler'oz eŭr'os'kle'roz
eŭrot eŭ'rot eŭr'ot
eŭr'o'tunel eŭr'o'tun'el
eŭr'oval'ut eŭr'o'valut eŭr'o'val'ut eŭr'ov'a'lut
eŭ'ro'vizi eŭr'o'vizi eŭr'o'viz'i
eŭ'ro'vojaĝ eŭr'o'vojaĝ eŭr'o'voj'aĝ eŭr'ov'oj'aĝ
eŭr'ozon eŭr'o'zon eŭ'roz'on
eŭski eŭ'ski eŭsk'i
eŭsk'ism eŭ'skism
eŭstaki eŭ'staki eŭ'stak'i
eŭtanazi eŭ'ta'nazi eŭ'tan'azi eŭ'ta'naz'i
eŭtanazi'ism eŭ'ta'nazi'ism eŭ'tan'azi'ism
eŭ'termi eŭ'ter'mi eŭ'term'i
evaku'ad e'vaku'ad e'vak'u'ad
evaku'ant e'vaku'ant e'vak'u'ant
evaku'end e'vaku'end e'vak'u'end
evaku e'vaku e'vak'u
evaku'iĝ e'vaku'iĝ e'vak'u'iĝ
evaku'it e'vaku'it e'vak'u'it
evangeli'aĵ e'vang'eli'aĵ
evangeli'an e'vang'eli'an e'vang'e'lian
evangeli'ec e'vang'eli'ec
evangeli e'vang'eli e'van'gel'i
evangeli'ig e'vang'eli'ig e'van'gel'i'ig
evangeli'ism'an e'vang'eli'ism'an
evangeli'ism e'vang'eli'ism e'van'gel'i'ism
evangeli'ist e'vang'eli'ist e'van'gel'i'ist
evangeli'libr e'vang'eli'libr
evangeli'misi e'vang'elim'is'i
evangeli'ul e'vang'eli'ul
evangeliz e'van'gel'iz
evaporit e'vapor'it
evelin e've'lin e'vel'in
evemer e've'mer
evemer'ism e've'mer'ism
event'aĉ e'ven'taĉ e'vent'aĉ
event'ar e'ven'tar e'vent'ar
event'eg e'vent'eg
event'ej e'vent'ej e'ven'te'j
event'et e'vent'et e'ven'tet
event e'vent
event'o'ĉen e'vent'o'ĉen
event'o'dis'volv'iĝ event'od'is'volv'iĝ e'vent'od'is'volv'iĝ
event'o'faden e'vent'o'faden
event'o'flu e'vent'o'flu
event'o'kalendar event'o'kalend'ar
event'ok'read event'o'kre'ad event'okr'e'ad e'vent'okr'e'ad
event'o'plen event'op'len e'vent'op'len e'vent'o'plen
event'riĉ e'vent'riĉ
eventual'aĵ event'u'al'aĵ e'vent'u'al'aĵ
eventual event'u'al e'vent'u'al
everest e've'rest e'ver'est
evident'aĵ e'vi'dent'aĵ
evident'ec e'vi'dent'ec
evident'eg e'vide'n'teg e'vi'dent'eg
evident e'vid'ent e'vi'dent
evident'iĝ'ant e'vi'dent'iĝ'ant
evident'iĝ e'vi'dent'iĝ
evident'ig e'vide'n'tig e'vi'dent'ig
evident'iĝ'int e'vi'dent'iĝ'int
evident'manier evident'mani'er e'vi'dent'manier
evipan e'vi'pan e'vip'an
evit'ad e'vit'ad
evit'aĵ e'vit'aĵ
evit'ant e'vit'ant
evit'at e'vit'at
evit'ebl e'vit'ebl
evit'eg e'vi'teg e'vit'eg
evit'em'ec e'vi'tem'ec
evit'em e'vit'em e'vi'tem
evit'end e'vi'tend
evit e'vit
evit'i'gant evit'ig'ant
evit'iĝ e'vit'iĝ
evit'ig e'vit'ig e'vi'tig
evit'ig'int e'vi'tig'int
evit'ig'it e'vit'ig'it e'vi'tig'it
evit'ind'ec evit'in'dec
evit'ind e'vit'ind
evit'int e'vi'tint e'vit'int
evit'it e'vit'it e'vi'tit
evit'ot e'vi'tot e'vit'ot
evit'ul e'vi'tul e'vit'ul
evit'vort e'vit'vort
evolu'ad e'vol'u'ad
evolu'a'dig evolu'ad'ig e'vol'u'ad'ig
evolu'aĵ e'vol'u'aĵ
evolu'ant e'vol'u'ant
evolu'blok e'vol'u'blok
evoluci'ad evolu'ci'ad e'vol'u'ci'ad
evoluci evolu'ci e'vol'u'ci
evoluci'int evolu'ci'int e'vol'u'ci'int
evoluci'ism evolu'ci'ism e'vol'u'ci'ism
evolu'cikl e'vol'u'cikl
evolu'direkt evolu'dir'ekt evolu'di'rekt
evolu'ebl e'vol'u'ebl
evolu'em e'vol'u'em
evolu'epok evolu'e'pok e'vol'u'epok
evolu'etap e'vol'u'etap
evolu e'vol'u
evolu'faden evolu'fad'en
evolu'faktor evolu'fakt'or
evolu'faz e'vol'uf'az
evolu'grad e'vol'ugr'ad
evolu'help e'vol'u'help
evolu'ig'ant evolu'i'gant
evolu'ig'end'ec evolu'ig'en'dec
evolu'ig e'vol'u'ig
evolu'iĝ e'vol'u'iĝ
evolu'i'gist evolu'ig'ist
evolu'i'got evolu'ig'ot
evolu'instru e'vol'u'instru
evolu'int'ec e'vol'u'int'ec
evolu'int e'vol'u'int
evolu'i'pov evolu'ip'ov e'vol'u'ip'ov
evolu'ism e'vol'u'ism
evolu'ist e'vol'u'ist
evolu'it e'vol'u'it
evolu'iv e'vol'u'iv
evolu'kapabl e'vol'u'kapabl
evolu'komision evolu'komisi'on evolu'komi'sion evolu'ko'misi'on
evolu'land e'vol'ul'and
evolu'lini e'vol'ul'in'i
evolu'manier evolu'mani'er
evolu'model evolu'mod'el e'volum'od'el
evolu'natur evolu'n'a'tur
evolu'nivel evolu'ni'vel e'vol'uni'vel
evolu'o'grad evolu'ogr'ad e'vol'u'ogr'ad
evolu'ol'and evolu'o'land e'vol'u'ol'and
evolu'ol'eĝ evolu'o'leĝ
evolu'ont'aĵ e'vol'u'ont'aĵ
evolu'ont e'vol'u'ont
evolu'o'stadi evolu'ost'ad'i e'vol'u'ost'ad'i
evolu'ost'at evolu'o'stat e'vol'u'ost'at
evolu'o'vic evolu'ov'ic
evolu'paŝ e'vol'u'paŝ
evolu'politik evolu'poli'tik
evolu'pov e'vol'u'pov
evolu'procez e'vol'u'procez
evolu'program evolu'pro'gram
evolu'projekt evolu'pro'j'ekt
evolu'ŝanc e'vol'u'ŝanc
evolu'ŝanĝ e'vol'u'ŝanĝ
evolu'stadi e'vol'us'ta'di
evolu'ŝtup e'vol'u'ŝtup
evolu'teori evolut'e'or'i e'volut'e'or'i
evolut e'volut e'vol'ut
evolut'urn'iĝ evolu'turn'iĝ e'volut'urn'iĝ
evolu'voj e'vol'uv'oj
evolu'zon e'vol'uz'on
evolvent e'vol'vent e'volv'ent
ezekiel e'ze'kiel
ezofag e'zo'fag
ezofag'it e'zo'fag'it
ezofag'o'skop e'zo'fa'go'skop
ezofag'os'kopi ezofag'o'skopi ezofag'o'skop'i
ezok'et e'zo'ket
ezok'o'salt ezok'os'alt e'zo'kos'alt
fa'bac fab'ac
fabel'ad fab'el'ad fa'bel'ad
fabel'aĵ fa'bel'aĵ
fabel'aper'aĵ fabel'a'per'aĵ fab'el'aper'aĵ
fabel'ar'bar fabel'arb'ar fab'el'arb'ar
fabel'ar fa'bel'ar
fabel'detal fab'el'de'tal
fabel'dir'ant fab'el'dir'ant
fabel'ec fa'bel'ec
fabel'em fa'bel'em
fabel'est'aĵ fa'bel'est'aĵ fab'el'est'aĵ
fabel'et fa'bel'et
fabel fab'el fa'bel
fabel'figur fa'bel'figur
fabel'form fa'bel'form fab'el'form
fabel'iĝ fa'bel'iĝ fab'el'iĝ
fabel'ist fab'el'ist
fabel'ist'in fa'belis'tin fab'el'ist'in
fabel'kaban fa'bel'kaban
fabel'kant'ist fab'el'kant'ist fa'bel'kant'ist
fabel'karakter fabel'karak'ter
fabel'konkurs fab'el'kon'kurs
fabel'libr fab'el'libr fa'bel'libr
fabel'mar fa'bel'mar fab'el'mar
fabel'mond fa'bel'mond
fabel'ocean fab'el'ocean fa'bel'ocean
fabel'o'kant'ist fab'e'lok'ant'ist
fabel'o'land fabel'ol'and fa'bel'ol'and
fabel'oz fa'bel'oz fab'el'oz fab'e'loz
fabel'poet fab'el'poet fa'bel'poet
fabel'princ fab'el'princ fa'bel'princ
fabel'rakont'anti'n fabel'rakont'ant'in fa'bel'rakont'anti'n
fabel'rakont fa'bel'rakont
fabel'rakont'ist fa'bel'rakont'ist
fabel're'kre fa'bel're'kre fab'el're'kre
fabel'risk fa'bel'risk fab'el'risk
fabel'ul'in fa'bel'ul'in fab'e'lul'in
fabel'ver'kist fabel'verk'ist fab'el'verk'ist
fabian fabi'an fa'bi'an fab'ia'n
fabi fab'i fa'bi
fabl'ar fab'lar
fab'let fabl'et
fabl'ist fab'list
fab'o'form fa'bo'form
fab'oide fab'oid'e fab'o'ide
fab'o'palis fab'op'alis fab'opal'is
fab'o'plant fab'op'lant fa'bop'lant
fa'bo'sem fa'bos'em fab'o'sem fab'os'em
fabrici fa'bri'ci
fabrik'ad fa'brik'ad fa'bri'kad
fabrik'aĵ fa'brik'aĵ
fabrik'ant fa'brik'ant
fabrik'ant'in fabrik'anti'n
fabrik'at'aĵ fa'brik'at'aĵ
fabrik'at fa'brik'at fa'bri'kat
fabrik'direktor fabrik'di'rektor fa'brik'direktor fabrik'direkt'or
fabrik'ebl fa'brik'ebl
fabrik'eg fa'brik'eg
fabrik'ej fa'brik'ej fa'bri'ke'j
fabrik'estr fa'brik'estr
fabrik'et fa'brik'et fa'bri'ket
fabrik fa'brik
fabrik'ferm fa'brik'ferm
fabrik'haladz fa'brik'haladz fabrik'hal'adz
fabrik'hal fa'brik'hal
fabrik'ig fa'brik'ig
fabrik'iĝ fa'brik'iĝ
fabrik'il fa'brik'il fa'bri'kil
fabrik'industri fa'brik'industri fabrik'indus'tri fabrik'in'du'stri
fabrik'int fa'brik'int
fabrik'ist fa'bri'kist fa'brik'ist
fabrik'ist'in fa'bri'kist'in fa'brik'ist'in
fabrik'it'aĵ fa'bri'kit'aĵ fa'brik'it'aĵ
fabrik'it fa'bri'kit fa'brik'it
fabrik'komitat fa'brik'komitat
fabrik'kontor fa'brik'kontor fabrik'kont'or
fabrik'labor fa'brik'labor fabrik'la'bor
fabrik'labor'ist fabrik'la'bor'ist
fabrik'labor'ist'in fabrik'la'bor'ist'in
fabrik'mark fa'brik'mark
fabrik'o'rimed fabrik'or'i'med fa'brik'or'i'med
fabrik'posed'ant fa'brik'posed'ant fabrik'po'se'dant
fabrik'potencial fabrik'potenc'ial fa'brik'potencial
fabrik'prez fa'brik'prez
fabrik'proced fabrik'pro'ced fa'brik'proced
fabrik'produkt fa'brik'produkt fabrik'pro'dukt
fabrik'sektor fabrik'sekt'or fa'brik'sektor
fabrik'sistem fa'brik'sistem
fabrik'teknik fabrik'te'knik fa'brik'teknik fa'brik'te'knik
fabrik'tub fa'brik'tub
fabrik'ul fa'bri'kul fa'brik'ul
fabrik'urb fa'brik'urb fa'bri'kurb
fabrik'var fa'brik'var fa'bri'kvar
fab'ul fa'bul
fac'et'ad fa'cet'ad
fa'cet fac'et
fa'cet'it fac'et'it
faci fa'ci fac'i
facil'aĵ fac'il'aĵ
facil'am faci'lam fac'il'am
facil'anim fac'il'anim
faci'lani'mul facil'anim'ul
facil'artik faci'lar'tik facil'art'ik fac'il'ar'tik
faci'leg facil'eg
facil fac'il
facil'flirt fac'il'flirt
facil'flu fac'il'flu
facil'gest fac'il'gest
facil'ig'ad faci'lig'ad
facil'ig'aĵ faci'lig'aĵ
facil'ig'ant faci'lig'ant
facil'ig'at faci'lig'at
faci'lig facil'ig
faci'lig'il facil'ig'il
facil'ig'int faci'lig'int
faci'lig'it facil'ig'it
faci'lig'ont facil'ig'ont
facil'inspir faci'lin'spir fa'cili'n'spir
facil'kompren'ebl facil'kom'pren'ebl
facil'kor fac'il'kor
facil'krur fac'il'krur
facil'leg fac'il'leg
facil'lingv fac'il'lingv
facil'man fac'il'man
facil'manier facil'mani'er
facil'mens fac'il'mens
facil'metod facil'met'od fac'il'metod
facil'mov'ec fac'il'mov'ec
facil'mov'em fac'il'mov'em
facil'mov fac'il'mov
facil'nivel facil'ni'vel fac'il'nivel
facil'parol fac'il'parol facil'par'ol
facil'paŝ fac'il'paŝ
facil'pied fac'il'pied
facil'pov fac'il'pov
facil'promen'il fac'il'promen'il
facil'romp'ec fac'il'romp'ec
facil'romp fac'il'romp
facil'stil fac'il'stil
facil'ton fac'il'ton
facil'tuŝ fac'il'tuŝ
facil'uz faci'luz fac'il'uz
faci'ost fa'ci'ost
fac'io'tut faci'o'tut faci'ot'ut fa'ci'ot'ut
fa'dant fad'ant
fa'dec fad'ec
faden'aĵ fad'en'aĵ
faden'ar fa'denar fad'en'ar
faden'boben faden'bob'en faden'bo'ben
faden'bul fad'en'bul
faden'ĉen fad'en'ĉen
faden'drap fad'end'rap
faden'ec fad'en'ec
faden'eg fad'en'eg fad'e'neg
faden'et fad'e'net fad'en'et
faden'fabrik faden'fa'brik
faden fad'en fa'de'n
faden'fask fad'en'fask
faden'fin fad'en'fin
faden'flik'ad fad'en'flik'ad
faden'flik fad'en'flik
faden'form fad'en'form
faden'glob fa'deng'lob fad'engl'ob
faden'har fad'en'har
faden'ig fad'en'ig
faden'iĝ fad'en'iĝ
faden'ig'il fad'en'ig'il
faden'ig'it fad'en'ig'it
faden'ist fad'en'ist
faden'kolport'ist faden'kol'port'ist
faden'kruc fad'en'kruc
faden'lig'it fad'en'lig'it
faden'nombr'il faden'n'ombr'il
faden'o'ĉen fad'en'o'ĉen fad'e'noĉ'en
faden'par fad'en'par
faden'plekt'aĵ fad'en'plekt'aĵ
faden'plum fad'en'plum
faden'pup fad'en'pup
faden'rul fad'en'rul
faden'simil fa'dens'i'mil
faden'sistem fad'en'sistem fa'dens'ist'em
faden'tambur fa'dent'am'bur
faden'ten'ant fad'en'ten'ant
faden'volv'aĵ fad'en'volv'aĵ
faden'volv'il fad'en'volv'il fad'en'vol'vil
fad'kompens'il fad'kom'pens'il
fadu fad'u fa'du
faeton fa'e'ton fa'et'on
fag'ale fa'gale fa'gal'e
fa'garb'ar fag'arb'ar fag'ar'bar
fa'garb fag'arb
fag'ej fa'gej
fag'foli fag'fol'i
fagocit'ad fag'o'cit'ad
fagocit fa'go'cit fag'o'cit
fa'go'gnom fag'o'gnom
fa'go'nuks fag'o'nuks
fagopir fa'go'pir fag'o'pir
fagot fa'got fag'ot
fajf'ad faj'fad
faj fa'j
fajf'anas faj'fan'as
fajf'ant faj'fant
faj'fat fajf'at
faj'febl fajf'ebl
fajf'eg'ant fajf'e'gant faj'fe'gant
fajf'et'ad faj'fet'ad
fajf'et faj'fet
faj'fet'ig fajf'et'ig
fajf'ig faj'fig fa'j'fig
faj'fil'et fajf'il'et
fajf'il faj'fil fa'j'fil
faj'fil'o'form fajf'il'o'form
fajf'instrument fajf'instru'ment fajf'in'strum'ent
faj'fint fajf'int
fajf'o'sign fajf'os'ig'n faj'fos'ig'n
fajf'o'simil fajf'os'i'mil faj'fos'i'mil
fajf'os'on faj'fos'on fajf'o'son
fajf'signal fajf'sign'al
fajf'spirant fajf'spir'ant
fajl'ad faj'lad
faj'lant fajl'ant
faj'lat fajl'at
fajl'il'et faj'lil'et
faj'lil fajl'il
fajl'ist faj'list
faj'lit fajl'it
faj'lo'ŝton fajl'o'ŝton
fajn'agord faj'n'agord
fajn'agr'ajn fajn'a'grajn fajn'a'graj'n
fajn'aĵ faj'n'aĵ
fajn'a'trajt fajn'at'rajt
fajn'bir faj'n'bir
fajn'eg faj'neg
fajn'er faj'ner
faj'net fajn'et
fajn faj'n fa'j'n
fajn'form faj'n'form
fajn'grajn fajn'graj'n faj'n'grajn
fajn'kolor fajn'kol'or faj'n'kolor
fajn'kontur fajn'kont'ur faj'n'kontur
fajn'kristal fajn'krist'al fajn'kri'stal fajn'kris'tal
fajn'kurb faj'n'kurb
fajn'nub faj'n'nub
fajn'porcelan fajn'por'cel'an
fajn'sabl faj'n'sabl
fajr'ador'ad fajr'a'dor'ad fajr'ad'or'ad
fajr'akcident fajr'akci'dent
fajr'akor faj'rak'or fajr'a'kor
fajr'alarm'il fajr'al'arm'il fajr'a'larm'il
fajr'amas faj'ram'as fajr'a'mas
fajr'anim fajr'a'nim
fajr'arane fajr'ara'ne fajr'ar'an'e faj'rar'an'e
fajr'argil fajr'arg'il
fajr'asekur'ist fajr'a'sekur'ist fajr'as'e'kur'ist
fajr'aspekt fajr'as'pekt fajr'a'spekt
fajr'brigad fajr'brig'ad
fajr'e'flav faj'ref'lav fajr'ef'lav
faj'reg'em fajr'eg'em
faj'reg fajr'eg
fajr'ej faj're'j fa'j're'j
fajr'ej'inaŭgur fajr'ej'in'aŭgur faj're'jin'aŭgur
fajr'ej'o'ŝton faj're'j'o'ŝton
fajr'ej'tapiŝ faj're'j'tapiŝ
faj'rel'ĵet fajr'el'ĵet
fajr'el'ten faj'rel'ten
faj'ren'ir fajr'en'ir
faj're'rad fajr'er'ad fajr'e'rad
faj're'ret fajr'er'et fajr'e'ret
fajr'er'o'ĵet faj're'ro'ĵet
fajr'e'roz faj're'roz fajr'er'oz
fajr'er'pluv fajr'erp'luv
fajr'e'ruĝ faj're'ruĝ
fajr'esting'ad faj'rest'ing'ad
fajr'esting fajr'est'ing faj'rest'ing
fajr'esting'il faj'rest'ing'il
fajr'esting'ist fajr'est'in'gist
faj'ret fajr'et
fajr'ig'aranĝ fajr'ig'a'ranĝ
faj'rig'at fajr'ig'at
fajr'ig faj'rig fa'j'rig
faj'rig'il fajr'ig'il
faj'rig'ist fajr'ig'ist fajr'i'gist
fajr'ig'it faj'rig'it
fajr'imit'aĵ faj'rim'it'aĵ
fajr'imun faj'rim'u'n
fajr'incit'il fajr'in'cit'il
fajr'o'akcident fajr'o'akci'dent
faj'ro'alarm fajr'o'alarm fajr'o'al'arm fajr'o'a'larm
faj'ro'argil fajr'o'argil fajr'o'arg'il
fajr'o'baston'et fajr'ob'as'ton'et fajr'o'bast'on'et
fajr'o'batal'ad faj'rob'at'al'ad fajr'o'bat'al'ad fajr'ob'at'al'ad
fajr'ob'at'alil fajr'o'batal'il
faj'rob'lo'vil fajr'o'blov'il
fajr'ob'otel faj'robot'el fajr'o'botel fajr'o'bot'el
fajr'ob'rak fajr'o'brak
fajr'o'brigad'an fajr'ob'rig'ad'an fajr'o'brig'ad'an
fajr'o'brigad'ej fajr'o'brig'ad'ej fajr'ob'rig'ad'ej
fajr'o'brigad'estr fajr'o'brig'ad'estr fajr'ob'rig'ad'estr
fajr'o'brigad fajr'o'brig'ad fajr'ob'rig'ad
fajr'o'brigad'ist fajr'ob'rig'ad'ist
fajr'o'bril faj'robr'il
faj'robr'u fajr'o'bru fajr'ob'ru faj'rob'ru
fajr'o'brul'ig'ad fajr'o'bru'lig'ad fajr'ob'rul'ig'ad
fajr'ob'rul'ig'it fajr'o'bru'lig'it fajr'o'brul'ig'it
faj'ro'ĉar fajr'o'ĉar
fajr'o'centr faj'ro'centr
fajr'ocim fajr'o'cim faj'ro'cim
fajr'o'damaĝ fajr'od'am'aĝ fajr'o'dam'aĝ faj'rod'am'aĝ
fajr'o'demon faj'rode'mon fajr'od'em'on
fajr'o'diamant fajr'od'iam'ant fajr'od'i'am'ant fajr'o'di'am'ant
fajr'o'diluv faj'rodi'luv fajr'od'il'uv fajr'o'dil'uv
fajr'o'esting'ad fajr'o'est'ing'ad
faj'ro'esting fajr'o'esting fajr'o'est'ing
fajr'o'esting'il fajr'o'est'ing'il
fajr'o'esting'ist fajr'o'est'in'gist
faj'ro'faden fajr'o'faden fajr'o'fad'en
fajr'o'fal'ĉil faj'ro'falĉ'il fajr'o'falĉ'il
fajr'o'farad faj'ro'farad fajr'o'far'ad
faj'ro'far fajr'o'far
faj'ro'far'il fajr'o'far'il
faj'ro'fask fajr'o'fask
fajr'ofer faj'ro'fer fajr'o'fer
faj'ro'fest fajr'o'fest
fajr'o'festival fajr'o'fe'stiv'al fajr'o'fest'iv'al
fajr'o'flam faj'ro'flam
fajr'o'flav faj'ro'flav
faj'ro'forn fajr'o'forn fajr'o'for'n
faj'ro'fung fajr'o'fung
fajr'o'glob faj'ro'glob
fajr'o'glut'ist faj'ro'glut'ist
faj'ro'har fajr'o'har
faj'ro'hel fajr'o'hel
fajr'o'herb faj'ro'herb
faj'ro'hok fajr'o'hok
faj'ro'hund fajr'o'hund
faj'ro'impost fajr'o'impost
faj'ro'ĵet fajr'o'ĵet
fajr'o'ĵet'il faj'ro'ĵet'il
fajr'o'kanal fajr'ok'anal
fajr'o'kolor fajr'ok'ol'or faj'rok'ol'or fajr'o'kol'or
fajr'okr'aĉ'ant fajr'o'kraĉ'ant fajr'okr'a'ĉant
fajr'o'kraĉ fajr'okr'aĉ
fajr'o'krad fajr'okr'ad fajr'ok'rad faj'rok'rad
fajr'okr'on fajr'o'kron faj'rok'ro'n
fajr'o'kurten fajr'o'kurt'en fajr'ok'ur'ten
fajr'o'kutim faj'roku'tim
fajr'o'labor'ist fajr'ol'a'bor'ist
fajroland faj'rol'and fajr'o'land fajr'ol'and
fajr'ole'kit fajr'o'lek'it
fajr'o'lign fajr'olig'n faj'rol'ig'n
fajr'ol'ili fajr'o'lili faj'rol'ili fajr'o'lil'i
fajr'o'lini fajr'ol'in'i faj'rol'in'i fajr'o'lin'i
fajr'o'lok fajr'ol'ok faj'rol'ok
fajr'o'lum fajr'ol'um faj'rol'um
faj'roman'i fajr'o'mani faj'roma'ni fajr'oman'i
fajr'omar fajr'o'mar
fajr'o'medit'ad faj'rom'ed'it'ad fajr'om'ed'it'ad
faj'rom'et fajr'om'et fajr'o'met
fajr'o'minac'at fajr'om'in'ac'at
fajr'o'minac fajr'o'min'ac fajr'om'in'ac faj'rom'in'ac
fajr'on'sput faj'ro'n'sput
fajr'o'okul faj'ro'okul fajr'o'o'kul
fajr'o'paf'il fajr'op'a'fil faj'ro'paf'il
faj'ro'pelv fajr'o'pelv
faj'ro'plat fajr'op'lat fajr'o'plat
fajr'op'len faj'ro'plen fajr'o'plen
fajr'op'luv fajr'o'pluv faj'ro'pluv
faj'ro'pord fajr'o'pord fajr'op'ord
fajr'o'pot fajr'op'ot faj'ro'pot fa'j'ro'pot
fajr'o'pren'il faj'ro'pren'il
fajr'o'protekt fajr'o'prot'ekt fajr'op'rot'ekt
fajr'o'prov faj'ro'prov
fajr'o'pruv faj'ro'pruv
fajr'o'punkt fajr'op'unkt faj'ro'punkt
fajr'o'rad faj'ror'ad fajr'or'ad
fajr'o'radi fajr'o'rad'i fajr'or'ad'i faj'ror'ad'i
fajr'o'rand faj'ror'and fajr'or'and
fajr'os'ag fajr'o'sag faj'ros'ag
faj'rose'n'danĝer fajr'o'sen'danĝer fajr'os'en'danĝer
fajr'o'serpent fajr'os'erp'ent fajr'os'er'pent faj'ros'er'pent
fajr'o'sezon faj'rose'zon fajr'os'e'zon faj'ros'e'zon
faj'ro'ŝip fajr'o'ŝip fa'j'ro'ŝip
fajr'o'ŝir'mil fajr'o'ŝirm'il faj'ro'ŝirm'il
fajr'o'skatol fajr'os'kat'ol fajr'o'skat'ol
fajr'o'soldat'ar fajr'os'old'at'ar fajr'o'sold'at'ar
fajr'o'soldat fajr'os'old'at fajr'os'ol'dat fajr'o'sold'at
faj'ro'ŝovel'il fajr'o'ŝovel'il
faj'ro'ŝov'il fajr'o'ŝov'il
fajr'o'spirant fajr'o'spir'ant
faj'ro'ŝpruc fajr'o'ŝpruc
fajr'os'put'anti'n fajr'o'sput'ant'in fajr'o'sput'anti'n
faj'ros'put fajr'o'sput fajr'os'put
fajr'os'tabl fajr'o'stabl
faj'ro'ŝtal fajr'o'ŝtal
faj'rost'an'get fajr'o'stang'et fajr'ost'an'get
fajr'os'tang fajr'o'stang
faj'ro'ŝton'ad fajr'o'ŝton'ad
fajr'o'ŝton faj'ro'ŝton
fajr'o'strek faj'rost'rek fajr'ostr'ek faj'rostr'ek
fajr'ot'ord'it fajr'o'tord'it
fajr'o'tragedi fajr'o'trag'ed'i
fajr'o'tribut fajr'ot'rib'ut faj'rot'rib'ut fajr'o'trib'ut
faj'ro'viv fajr'o'viv
fajr'ovol'vit fajr'o'volv'it faj'ro'volv'it
faj'ro'vulp fajr'o'vulp
faj'ro'vund'it fajr'o'vund'it
fajr'uj faj'ru'j fa'j'ru'j
fajr'uj'varm faj'ru'j'varm
fa'kan'ar fak'an'ar
fa'kan fak'an
fak'ar fa'kar
fak'artikol fak'artik'ol fa'kart'ik'ol fak'ar'tik'ol
fak'asoci fak'a'soci fa'kas'o'ci fak'as'o'ci
fak'debat fak'de'bat
fak'deleg'it fak'de'leg'it
fak'direkt fak'dir'ekt fak'di'rekt
fak'diskut fak'disk'ut fak'di'skut fak'dis'kut
fak'ej fa'ke'j
fak'ekskurs fak'eks'kurs fa'keks'kurs
fak'ekspozici fak'eks'pozici fa'keks'pozici
fa'ket'ar fak'et'ar
fak'et fa'ket
fak'fason'ej fak'fa'son'ej
fak'gazet fak'gaz'et
fakir fa'kir fak'ir
fak'ist fa'kist
fa'kis'tin fa'kist'in fak'ist'in
fak'ĵargon fak'ĵar'go'n
fak'ĵurnal fak'ĵur'n'al
fak'kolekt'aĵ fak'kol'ekt'aĵ fak'ko'lekt'aĵ
fak'kombin'ant fak'komb'in'ant
fak'komisar fak'komi'sar fak'kom'is'ar fak'ko'mis'ar
fak'komision fak'komisi'on fak'komi'sion fak'ko'misi'on
fak'kompani fak'kompan'i fak'kom'pan'i
fak'kon fak'ko'n
fak'kongres fak'kon'gres
fak'konven fak'kon'ven
fak'kurac'ist fak'kur'a'cist
fak'labor'ant fak'la'bor'ant
fak'labor fak'lab'or fa'klab'or fak'la'bor
fak'labor'ist fak'lab'or'ist fak'la'bor'ist
fak'lern'ej fa'kler'ne'j
fak'literatur fak'liter'at'ur fak'li'tera'tur fak'li'terat'ur fak'lit'erat'ur
fak'medi fak'med'i
fak'noci fak'noc'i fak'no'ci
fak'objekt fak'ob'j'ekt
fakoĉer fa'koĉer fa'koĉ'er
fak'ombrel fa'komb'rel fak'ombr'el
fak'opini fak'o'pini fak'opi'ni fa'kopi'ni
fak'organiz'aĵ fak'organ'iz'aĵ
fak'organiz fak'organ'iz
fak'o'salt'ant fak'os'alt'ant
fak'ot'em fak'o'tem fa'kot'em
fak'program fak'pro'gram
fa'krab'ist'in fak'rab'ist'in
fak'raport fak'rap'ort
fak'revizi'ant fak're'vizi'ant
fak'revu'ar fa'krev'u'ar
fak'revu fa'krev'u
fak'rilat fa'kril'at
fak'sad faks'ad
fak'sat faks'at
fak'sci faks'ci
fak'sekci fak'sekc'i faks'ek'ci
faks'il fa'ksil
faksimil'aĵ fak'simil'aĵ faks'i'mil'aĵ
faksimil fak'simil faks'i'mil
faksimil'ig fak'simil'ig
faks'it fak'sit
fak'tar fakt'ar
fakt'em fak'tem
fakt'erar fak'ter'ar fakt'er'ar
fak'teren fakt'er'en
fakt'er fak'ter
fak'termin'ar fakt'er'min'ar
fak'termin fak'termi'n fakt'er'min
fak'termin'ologi fak'termin'olog'i fakt'er'mino'log'i
fakt'et fak'tet
faktis fak'tis fakt'is
faktitiv fak'tit'iv fakt'it'iv
fakt'ob'az fakt'o'baz
fakt'o'deklar fakt'od'e'klar fakt'od'ek'lar fakt'o'dek'lar
fakt'o'kolekt'ad fakt'ok'o'lekt'ad
fakt'o'kontrol'ad fakt'ok'on'tro'lad fakt'o'kontr'ol'ad
fakt'o'kontrol'ant fakt'o'kontr'ol'ant
fakt'o'kontrol fakt'ok'on'trol fakt'o'kontr'ol fakt'o'kont'rol
fakt'o'kontrol'ist fakt'o'kontr'ol'ist
fak'top'len fakt'o'plen fakt'op'len
faktor'ec fakt'or'ec
faktor fakt'or fak'tor
faktorial faktori'al faktor'ial fak'tori'al fakt'or'ial
faktori fak'tori faktor'i fakt'or'i
faktot fak'tot fakt'ot
fakt'ul'in fak'tuli'n
faktur'ant fak'tur'ant
faktur'et fak'tur'et
faktur fak'tur fakt'ur
faktur'it fak'tur'it fakt'u'rit
fakt'urli'bret faktur'libr'et faktur'li'bret
faktur'prez fakt'ur'prez
fa'kul'ar fak'ul'ar
fa'kul'ec fak'ul'ec
fa'kul fak'ul
fak'ul'in fa'kul'in fa'kuli'n
fa'kul'konsil fak'ul'konsil
fakultat'an fakult'at'an fa'kult'at'an fak'ul'ta'tan
fakultat'estr fa'kult'at'estr
fakultat fakult'at fa'kult'at
fakultativ fakultat'iv fakult'at'iv fa'kult'at'iv
fakult'ej fa'kult'ej fak'ul'te'j
fakult fa'kult
fak'verk'ar fa'kverk'ar
fa'kverk fak'verk
fa'kverk'ist fak'verk'ist fak'ver'kist
fak'vort'arist fak'vort'ar'ist
fal'aĉ fa'laĉ
fal'a'dant fal'ad'ant
fa'lad fal'ad
fal'aĵ'komerc'ist fal'aĵ'kom'er'cist
fal'aĵ'vend'ist fal'aĵ'ven'dist
fal'akcident fal'akci'dent
falang'ej fal'an'gej fa'lang'ej fa'lan'gej
falanger'ed falang'er'ed fal'an'ger'ed fa'lang'er'ed
falanger falang'er fa'lang'er fal'an'ger fa'lan'ger
falang'et fa'lang'et fal'an'get
falang fa'lang
falangi fal'angi falang'i fa'lang'i
falang'ism fa'lang'ism
falang'ist fal'an'gist fa'lang'ist
falangi'ul fal'angi'ul
falanster fal'an'ster fal'ans'ter fa'lan'ster
fal'ant fa'lant
falar fal'ar fa'lar
falarid fal'arid falar'id fa'lar'id
falarop falar'op fa'lar'op fal'ar'op
falaropod falarop'od falar'op'od falar'o'pod fal'ar'op'od fa'lar'op'od
fal'at'akad fal'atak'ad fal'a'tak'ad
fa'lat fal'at
falbal fal'bal
falĉ'ant fal'ĉant
falĉ'ator fal'ĉat'or falĉ'a'tor
falĉ'ej fal'ĉe'j
falĉ'il'baston falĉ'il'bas'ton falĉ'il'bast'on
fal'ĉil'et falĉ'il'et
falĉ'il fal'ĉil
fal'ĉil'form falĉ'il'form
fal'ĉil'ten'il falĉ'il'ten'il
falĉ'it fal'ĉit
falĉ'maŝin falĉ'maŝ'in
falĉ'o'maŝin falĉ'o'maŝ'in falĉ'om'a'ŝi'n
fal'dant fald'ant
fald'at fal'dat
fald'foli fald'fol'i
fald'ig fal'dig
fal'direkt fald'ir'ekt
fal'do'hav fald'o'hav
fal'dop'len fald'o'plen fald'op'len
fal'dop'unkt fald'o'punkt fald'op'unkt
fald'oz fal'doz
fal'dum fald'um
fa'leg'ad fal'eg'ad
fal'eg'ant fal'e'gant fa'leg'ant
fal'eg fa'leg
fal'eg'int fa'leg'int
fal'ej fa'le'j
fa'lem fal'em
falen fal'en fa'len
falen'ir fal'en'ir
falern fa'lern fal'er'n
fal'et fa'let
fal'e'tint fal'et'int
fal'falus'ul fal'fal'us'ul
fal'foli fal'fol'i
fal'ig'ad fa'lig'ad
fa'lig'aĵ fal'ig'aĵ
fa'lig'ant fal'ig'ant
fa'lig'at fal'ig'at
fa'lig'end fal'ig'end
fal'ig'et fa'lig'et
fa'lig fal'ig
fal'ig'il fa'lig'il
fal'ig'int fa'lig'int
fa'lig'it fal'ig'it
fal'ig'ot fal'i'got
fal'il fa'lil
fal'it'aĵ fa'lit'aĵ
fa'lit fal'it
falk'et fal'ket
fal'kin falk'in
fal'kist falk'ist
fal'kist'gant falk'ist'gant
fal'klap falk'lap
fal'klin falk'lin
fal'ko'bird falk'o'bird
falk'o'bred fal'kobr'ed
falk'o'ĉas fal'koĉ'as
falk'o'form fal'ko'form
falk'o'spec fal'kos'pec falk'os'pec
falk'ser'vist falk'serv'ist
faloid fal'oid
fal'om'al'help fal'o'mal'help
fal'ombrel fal'ombr'el
fal'ruin'iĝ'ant fal'ru'in'iĝ'ant
fal'ruin'iĝ fal'ru'in'iĝ
fal'sad fals'ad
fals'akord fals'a'kord fal'sak'ord
fals'alibi fals'ali'bi fal'sal'i'bi
fals'am fal'sam
fals'amik fal'sam'ik fals'am'ik
fal'ŝancel'iĝ'ant fal'ŝanc'el'iĝ'ant
fal'ŝancel'iĝ fal'ŝanc'el'iĝ
fals'anim'ul fals'an'i'mul fal'san'i'mul
fal'san'om fals'an'om fals'a'nom
fals'aplomb fals'a'plomb
fals'aranĝ fals'a'ranĝ
fals'aspekt fals'a'spekt fals'as'pekt
fals'atest fals'a'test fals'at'est
fals'at fal'sat
fals'direkt fals'dir'ekt fals'di'rekt
fals'doktrin fals'dokt'rin fals'dok'tri'n
fals'e'far'it fal'se'far'it
fal'seg fals'eg
fals'ej fal'se'j
fals'e'ĵur'ant fal'se'ĵur'ant
fals'elekt'ad fal'selekt'ad
fal'sem fals'em
fal'sem'ul fals'em'ul
fals'end fal'send
fals'engl'ut fals'en'glut
fals'e'nom'at fals'en'om'at fal'sen'om'at fals'en'o'mat
falset fals'et
fals'id fal'sid
fal'sid'iĝ fals'id'iĝ
fals'id'ig fals'i'dig fal'sid'ig
fals'i'gist fal'si'gist fals'ig'ist
fal'sign fals'ig'n
fals'impon fal'sim'po'n
fal'sindik'il fals'indik'il
fals'inform'ad fals'in'form'ad
fals'inform fals'in'form fal'sin'form
fal'ŝirm'il fal'ŝir'mil
fal'sit fals'it
fal'skap fals'kap
fals'keloni fals'kel'oni
fal'slang fals'lang
fals'lang'ul fal'slang'ul
fals'lum fal'slum
fals'memor fals'mem'or
fals'modest fals'mod'est
fals'nom'it fals'no'mit
fals'no'mul fals'nom'ul
fals'nov'aĵ fals'n'ov'aĵ
fals'objekt fals'ob'j'ekt
fals'o'far fal'sof'ar
fals'oranĝ fals'o'ranĝ
fal'stel fals'tel
fals'tern'iĝ fal'stern'iĝ
fals'ul fal'sul
fal'tar falt'ar
fal'tet falt'et
falt'ig fal'tig
falt'it fal'tit
falt'o'plen fal'top'len falt'op'len
falt'or'et falt'o'ret
falt'ru fal'tru
falt'vizaĝ falt'viz'aĝ
falun'ej fa'lun'ej fal'u'ne'j
falun fa'lun fal'u'n
falus'ac fal'us'ac
falus'amanit fal'us'amanit falus'aman'it
falus fal'us
fam'aĉ fa'maĉ
fam'e'kon'at fam'eko'n'at
fam'em'ul fa'mem'ul
fa'met fam'et
fam'event fam'e'vent
fam'ig'ant fam'i'gant
famili'a'ĉambr famili'aĉ'ambr fam'i'li'a'ĉambr
famili'aĉ fa'mili'aĉ fam'ili'aĉ
famili'aĵ fa'mili'aĵ fam'ili'aĵ
famili'akt fa'mili'akt
famili'am fa'mili'am fam'ili'am
famili'an'ar fam'i'lian'ar
famili'an'ec fam'i'lian'ec
famili'an fa'mili'an fam'i'lian
famili'an'in fam'i'lian'in
familiar'aĵ fa'miliar'aĵ
familiar'ec famili'ar'ec fa'miliar'ec
familiar famili'ar fa'miliar fa'mili'ar
familiar'iĝ'ant famili'ar'iĝ'ant fa'miliar'iĝ'ant
familiar'ig'at fa'miliar'ig'at famili'ar'ig'at
familiar'ig fa'miliar'ig famili'ar'ig
familiar'iĝ fa'miliar'iĝ famili'ar'iĝ
familiar'iĝ'int fa'miliar'iĝ'int famili'ar'iĝ'int
familiar'ul fa'miliar'ul famili'ar'ul fa'mili'ar'ul
famili'ĉef fam'ili'ĉef fa'mili'ĉef
famili'dom fa'mili'dom
famili'ec fam'ili'ec fa'mili'ec
famili'eg fa'mili'eg
famili'estr fa'mili'estr
famili'et fam'ili'et fa'mili'et
famili'etos fa'mili'etos famili'et'os
famili fa'mili fam'ili
famili'fier'ec famili'fi'er'ec
famili'id fam'ili'id fa'mili'id
famili'iĝ fa'mili'iĝ fam'ili'iĝ
famili'konsili famili'konsil'i fam'il'ikon'si'li
famili'nom fa'mili'nom fam'ili'nom
famili'o'arb fa'mili'o'arb
famili'ob'ranĉ famili'o'branĉ fa'mili'ob'ranĉ
famili'o'ĉef fa'mili'o'ĉef fam'ili'o'ĉef
famili'oestr fa'mili'oestr famili'o'estr
famili'o'fond fa'mili'o'fond
famili'olig'il fa'mili'olig'il famili'ol'ig'il famili'o'lig'il
famili'o'mien famili'om'ie'n fa'mili'om'ie'n
famili'o'politik famili'op'ol'it'ik fa'mili'op'ol'it'ik
famili'patr fa'mili'patr
famili'rilat fa'mili'rilat fam'il'ir'il'at
famili'saga fa'mili'saga
famili'stat fa'mili'stat fam'i'list'at
famili'ŝuld fa'mili'ŝuld
famili'tip fa'mili'tip fa'milit'ip
fam'sem'ant fam'se'mant
fam'serĉ'ant fam'ser'ĉant
fam'ul fa'mul
fam'ul'in fa'mul'in
fanariot fan'ari'ot
fanatik'aĵ fan'atik'aĵ fan'a'tik'aĵ
fanatik'ec fan'atik'ec
fanatik'em fan'atik'em fan'a'tik'em
fanatik fan'atik fan'a'tik
fanatik'ig fan'atik'ig fan'a'tik'ig
fanatik'ig'it fan'atik'ig'it
fanatik'ism fan'atik'ism
fanatik'ul fan'atik'ul fan'at'i'kul
fanatik'ul'in fan'atik'ul'in fan'at'i'kuli'n
fan'dant fand'ant
fan'dat fand'at
fand'e'far'it fan'de'far'it
fand'ej fan'dej
fand'ferm'it fand'fer'mit
fand'forn fand'for'n
fand'i'ĝem fand'iĝ'em fan'di'ĝem
fan'dig fand'ig
fand'iĝ'temperatur fand'iĝ'temp'erat'ur fand'iĝ'temper'at'ur fand'iĝ'tem'per'at'ur
fand'il fan'dil
fand'imun fan'di'mu'n
fan'dist fand'ist
fand'odr'at fan'do'drat fand'o'drat
fand'o'forn fan'do'forn fand'o'for'n
fand'o'kaldron fand'ok'al'dron fand'ok'ald'ro'n
fand'o'konk fan'dok'onk
fand'o'proced fand'op'ro'ced fan'dop'ro'ced
fan'dop'unkt fand'o'punkt fand'op'unkt
fan'dot fand'ot
fand'ov'arm fand'o'varm
fand'ov'az fan'do'vaz fand'o'vaz
fand'temperatur fand'temp'erat'ur fand'temper'at'ur fand'tem'per'at'ur
fand'uj fan'du'j
fand'um'iĝ fan'dum'iĝ
faner fa'ner fan'er
fanerogam faner'o'gam fa'ner'o'gam fan'er'o'gam
fanerozoik faner'oz'o'ik fan'e'roz'o'ik fa'ner'oz'o'ik fan'er'oz'o'ik
fa'net fan'et
fan fa'n
fanfar'ad fan'farad fan'far'ad
fanfar fan'far fa'n'far
fanfar'muzik fan'farm'uz'ik
fanfaron'ad fanfar'on'ad fan'far'on'ad
fanfaron'aĵ fanfar'on'aĵ fan'far'on'aĵ
fanfaron'ec fanfar'on'ec fan'far'on'ec
fanfar'oneg fanfaron'eg fan'far'oneg
fanfaron'em fanfar'on'em fan'far'on'em
fanfaron'et fanfar'on'et fanfar'o'net fan'far'on'et
fanfaron fanfar'on fan'far'on
fanfaron'it fanfar'o'nit
fanfaron'ton fanfar'ont'on fan'far'ont'on
fanfaron'ul fanfar'o'nul fanfar'on'ul fan'far'on'ul
fanfar'ul fan'fa'rul fan'far'ul
fan'in fa'ni'n
fanon fan'on fa'non
fan'paĝ fa'n'paĝ
fantasi fant'as'i fan'tas'i
fantasmagori fantasm'agor'i fant'as'mag'or'i fan'tas'mag'or'i
fantasm'at fan'tas'mat fant'as'mat
fantasm'it fant'as'mit fan'tas'mit
fantast'ik'aĵ fant'a'stik'aĵ fant'as'tik'aĵ
fantast'ik fant'a'stik fan'tas'tik fant'as'tik
fantazi'aĉ fant'azi'aĉ
fantazi'ad fant'azi'ad
fantazi'aĵ fant'azi'aĵ
fantazi'ant fant'azi'ant
fantazi'aspekt fantazi'a'spekt fant'azi'aspekt
fantazi'at fant'azi'at
fantazi'ec fant'azi'ec
fantazi'eg fant'azi'eg
fantazi'em fant'azi'em
fantazi'em'ul fant'azi'em'ul
fantazi'et fant'azi'et
fantazi fant'azi
fantazi'instig fant'azi'instig
fantazi'ist fant'azi'ist
fantazi'it fant'azi'it
fantazi'mank fant'azi'mank
fantazi'okul fant'azi'okul
fantazi'plen fant'azi'plen
fantazi'pov fant'azi'pov fan'ta'zip'ov
fantazi'produkt fantazi'pro'dukt fant'azi'produkt
fantazi'ul fant'azi'ul
fantazi'vibr fant'azi'vibr
fantom'ad fan'tom'ad fant'om'ad
fantom'ag'ad fant'om'ag'ad
fantom'aĵ fan'tom'aĵ fant'om'aĵ
fantom'a'kongres fantom'a'kon'gres fant'om'a'kongres
fantom'aper'ad fantom'a'per'ad
fantom'aper fan'tom'aper fant'om'aper
fant'omar fantom'ar fan'tom'ar
fantom'aspekt fantom'a'spekt fan'tomas'pekt
fantom'aspekt'ig fantom'a'spekt'ig
fantom'ĉeval fant'om'ĉeval
fantom'danc fant'om'danc
fantom'ebl fant'o'mebl fant'om'ebl
fantom'ec fant'om'ec fan'tom'ec
fantom'eg fant'omeg
fantom'esk fan'tom'esk fant'om'esk
fantom'esk'voĉ fant'om'esk'voĉ
fantom'et fant'o'met fan'tom'et fant'om'et
fantom'fabel fant'om'fabel
fantom fan'tom fant'om
fantom'histori fant'om'histori fantom'hist'or'i
fantom'id fant'om'id
fantom'iĝ'int fant'om'iĝ'int
fantom'in fant'om'in fan'tomi'n
fantom'ir'ad fan'tomi'rad fant'om'ir'ad fant'o'mir'ad
fantom'kapt'ist fant'om'kapt'ist
fantom'lantern fant'om'lantern fantom'lant'er'n
fantom'o'simil fantom'os'i'mil fant'om'os'i'mil
fantom'pal fant'om'pal fan'tom'pal
fantom'plen fan'tom'plen fant'om'plen
fantom'prem fant'om'prem fan'tom'prem
fantom'rakont fant'om'rakont
fantom'simil fant'om'simil
fantom'simpozi fant'om'simpozi
fantom'ŝip fan'tom'ŝip fant'om'ŝip
fantom'soldat fant'om'soldat fantom'sold'at
fantom'spit'ant fant'om'spit'ant
fantom'ŝtat fant'om'ŝtat
fantom'tim fant'om'tim fan'tom'tim
fantom'urb fan'tom'urb fant'o'murb fant'om'urb
fantom'vizit'at fant'om'vizit'at
fantom'vizit fant'om'vizit
far'a'ĉant far'aĉ'ant
farad fa'rad far'ad
farad'iz far'ad'iz
farandol fa'rand'ol far'an'dol far'and'ol
faraon far'a'on
faraon'in far'a'oni'n
fa'rat far'at
farb'ant far'bant
farb'at far'bat
farb'ej far'bej
farb'end far'bend
farb'industri farb'indus'tri farb'in'du'stri far'bind'us'tri
far'bit farb'it
far'bob'ros farb'ob'ros farb'o'bros
farb'o'dilu'il far'bodi'lu'il farb'o'dil'u'il farb'od'il'u'il
far'bo'flik farb'o'flik
farb'o'hav far'bo'hav
farb'o'herb far'bo'herb
far'bok'rajon farb'ok'rajon farb'o'krajon farb'okr'aj'on
farb'okr'et farb'o'kret far'bok'ret
far'bok'u'ket farb'o'kuk'et farb'ok'u'ket
farb'opi'stol farb'o'pistol farb'o'pist'ol
farb'o'plen far'bop'len farb'op'len
far'bop'ot farb'op'ot farb'o'pot
farb'o'produkt'ad farb'op'ro'dukt'ad
far'bosk'atol farb'o'skatol farb'o'skat'ol farb'os'kat'ol
farb'os'ol'vil farb'o'solv'il far'bos'ol'vil
farb'os'pur far'bos'pur farb'o'spur
farb'otav'ol farb'o'tavol far'bot'av'ol
farb'o'ton farb'ot'on far'bot'on
far'bot'u'bet farb'ot'u'bet farb'o'tub'et
farb'ov'end'ej farb'o'vende'j farb'o'vend'ej
farb'ruband farb'rub'and farb'ru'band
farb'sitel farb'sit'el
farb'tavol farb'ta'vol
farb'uj far'bu'j
farb'ul far'bul
farb'u'mit farb'um'it far'bum'it
far'ĉit'aĵ farĉ'it'aĵ
far'ĉit farĉ'it
farĉ'o'trejn'ad farĉ'ot'rejn'ad
fa'reg far'eg
far'ej fa're'j
far'ej'kurac'ist far'ej'kur'a'cist
far'em'ec fa'rem'ec
far'em fa'rem
farenhejt far'en'hejt
far'et fa'ret
far'ig'ant far'i'gant
far'i'ĝem far'iĝ'em
far'iĝ'et far'i'ĝet
fa'rig far'ig
faring'aĉ far'ing'aĉ fa'ring'aĉ
faring far'ing fa'ring
faring'it far'ing'it fa'ring'it
faring'o'katar faring'ok'at'ar fa'ring'ok'at'ar far'ing'ok'at'ar
faring'o'muskol faring'o'musk'ol faring'om'us'kol fa'ring'om'us'kol
faring'o'skopi faring'os'kopi faring'o'skop'i
farise'ec far'is'e'ec
farise far'is'e
farise'ism far'i'seism far'is'e'ism
fa'rit'aĵ far'it'aĵ
fa'rit'ec far'it'ec
far'it fa'rit
farmaci farm'ac'i far'mac'i
farmaci'help'ant'in farmaci'help'anti'n
farmaci'ist far'mac'i'ist farm'ac'i'ist
farmaci'ist'in far'mac'i'ist'in farm'ac'i'ist'in
farmakologi farmakolog'i
far'manier far'mani'er
far'mant farm'ant
farm'best'ar farm'be'star
farm'estr'in farm'e'stri'n
farm'et far'met
far'metod farm'et'od
farm'ig'ant farm'i'gant
farm'ist'fantazi farm'ist'fant'azi
farm'ist'in far'mis'tin
farm'kam'par'an farm'kamp'ar'an
farm'labor'ant farm'la'bor'ant
farm'labor'ist farm'la'bor'ist farm'lab'or'ist
farm'mast'rin farm'mastr'in
farm'o'bien farm'obi'en
farm'od'om'et farm'o'dom'et
far'mod'om farm'o'dom farm'od'om
farm'ok'nab'in farm'o'knab'in farm'ok'n'abi'n
farm'o'kort far'mok'ort farm'ok'ort
farm'o'lu farm'ol'u far'mol'u
farm'om'astr farm'o'mastr
farm'om'astr'in farm'omas'tri'n farm'o'mastr'in
farm'op'ag farm'o'pag
farm'or'and farm'o'rand
farm'o'rilat farm'or'il'at
farm'serv'ist farm'ser'vist
farm'ul far'mul
farnezol farnez'ol
farnient far'ni'ent
far'obe'lan far'ob'elan far'o'bela'n far'o'bel'an
fa'rob'el far'o'bel
far'o'plen far'op'len
faros fa'ros far'os
fa'rot'aĵ far'ot'aĵ
far'ot fa'rot
fars'a'ĵet fars'aĵ'et
farsal far'sal fars'al
farsal'poem fars'alp'o'em far'salp'o'em
far'sci fars'ci
far'spac fars'pac
far'sul fars'ul
far'tig fart'ig
fa'rul far'ul
farun'aĵ fa'run'aĵ far'u'n'aĵ
farun'blank fa'run'blank far'u'n'blank
farun'bul fa'run'bul far'u'n'bul
farun'ec'aĵ fa'run'ec'aĵ
farun'ec fa'run'ec
farun'ej fa'run'ej far'u'ne'j
farun'er far'u'ner fa'run'er
farun'fabrik farun'fa'brik
farun fa'run far'u'n
farun'glu'aĵ fa'rung'lu'aĵ
farun'glu far'ungl'u fa'rung'lu
farun'ig fa'run'ig
farun'iĝ fa'run'iĝ
far'unit farun'it fa'run'it far'u'nit
farun'kavern far'u'n'kavern
farun'kirl'aĵ far'u'n'kirl'aĵ
farun'komerc'ist farun'kom'er'cist
farun'kovr'it far'u'n'kovr'it
farun'nub fa'run'nub far'u'n'nub
farun'ofer farun'o'fer fa'run'ofer far'u'no'fer
farun'past fa'run'past far'u'n'past
farun'pes'il fa'run'pes'il far'u'n'pes'il
farun'raŭp fa'run'raŭp far'u'n'raŭp
farun'riĉ fa'run'riĉ far'u'n'riĉ
farun'sak fa'run'sak far'u'n'sak
farun'simil farun'si'mil far'u'n'simil
farun'uj fa'run'uj far'unu'j
farun'um far'u'num fa'run'um
far'unu'mit farun'um'it farun'u'mit far'u'num'it
farun'verm'et far'u'n'verm'et
farun'verm fa'run'verm far'u'n'verm
fasad'angul fa'sad'angul fasad'an'gul
fasad'bon fa'sad'bon
fasad fa'sad
fasad'flank fa'sad'flank
fasad'mur fa'sad'mur
fasci fa'sci
fascin'ad fasci'n'ad fa'sci'n'ad
fascin'at fasci'n'at fa'sci'n'at
fascin'eg fasci'neg
fascin fasci'n fa'sci'n
fascin'it fasci'nit fa'sci'nit
fasciol fasci'ol fa'sci'ol
fasciol'oz fasci'ol'oz fasci'o'loz fa'sci'ol'oz
faŝism'o'infekt'it faŝism'o'in'fek'tit
faŝist'ar fa'ŝi'star
fa'sket fask'et
fason'ad fa'son'ad
fason'aĵ fa'son'aĵ
fa'sonat fason'at fa'son'at
fason'ej fa'son'ej
fason fa'son
fason'hav fa'son'hav
fason'ig fa'son'ig
fason'ist fa'son'ist
fason'it fa'son'it
fast'o'fin fa'stof'in
fa'stopl'en fa'stop'len fast'o'plen fast'op'len
fast'o'predik fast'o'pred'ik fast'op're'dik fa'stop're'dik
fast'o'sistem fast'os'ist'em fast'os'is'tem
fast'o'tag fast'ot'ag
fa'taĉ fat'aĉ
fatal'aĵ fa'tal'aĵ fat'al'aĵ
fatal'ec fa'tal'ec fat'al'ec
fatal fat'al fa'tal
fatal'frap'it fat'al'frap'it fat'alf'rap'it
fatal'hor fa'tal'hor fat'al'hor
fat'alism fatal'ism
fatal'ist fat'a'list
fatal'sci'ig fat'al'sci'ig fa'tal'sci'ig
fatal'traf'ot fatal'tra'fot fat'al'traf'ot
fatal'ul fat'a'lul fa'tal'ul fat'al'ul
fatamorgan fat'a'morgan fat'am'organ
fat'diven'ul fat'di've'nul fat'di'ven'ul
fat'eben fa'teb'en fat'e'ben
fatras'aĵ fat'ras'aĵ
fatras'butik fat'ras'butik fatras'but'ik
fatras'ej fat'ras'ej fa'tra'se'j
fatras fat'ras
fatras'ig'it fat'ras'ig'it
fatras'ul fat'ras'ul fa'tra'sul
fatras'vend'ej fatras'vende'j
faŭlt'eben faŭlt'e'ben faŭl'teb'en
faŭlt'spegul faŭl'ts'peg'ul
faŭn'o'speci faŭn'o'spec'i faŭn'os'pec'i
faŭn'vizaĝ faŭn'viz'aĝ
favor'ad fa'vor'ad fav'o'rad fav'or'ad
favor'ad'ism fa'vor'ad'ism
favor'a'final favor'afin'al fav'o'rafin'al fav'o'rafi'n'al
favor'aĵ fa'vor'aĵ fav'or'aĵ
favor'ant fav'or'ant fa'vor'ant
favor'ant'in favor'anti'n fa'vor'ant'in
favor'at'aĵ fav'or'at'aĵ fa'vor'at'aĵ
favor'at fav'or'at fa'vor'at
favor'at'in fav'or'at'in fa'vor'at'in fav'o'rat'in
favor'at'ul fa'vor'at'ul fav'or'at'ul
fav'ordon'ant favor'don'ant
favor'don fav'ordon fav'ord'on
favor'don'it fav'ordon'it
favor'ec fa'vor'ec fav'or'ec
favor'eg fav'o'reg
favor'em fa'vor'em fav'or'em
favor'et fav'or'et fav'o'ret
favor'far fa'vor'far fav'orf'ar
favor fav'or fa'vor
favor'help fav'or'help fa'vor'help
favor'ig'ad fav'o'rig'ad fav'or'ig'ad
favor'ig'ant fav'or'ig'ant
favor'ig'ebl fav'or'ig'ebl
favor'iĝ fa'vor'iĝ fav'or'iĝ
favor'ig fav'o'rig fav'or'ig fa'vor'ig
favor'ig'it fav'o'rig'it fav'or'ig'it
favor'int fa'vor'int fav'or'int
favor'ism fav'o'rism
favor'it'best fav'or'it'best fa'vor'it'best
favor'it'ec fa'vor'it'ec fav'or'it'ec
favor'it fav'o'rit fa'vor'it fav'or'it
favor'it'in fav'or'it'in fa'vor'it'in
favor'it'manĝ'aĵ fa'vor'it'manĝ'aĵ
favor'it'ul'in favor'i'tuli'n fav'or'it'ul'in fa'vor'it'ul'in
favor'jar favor'j'ar fav'or'jar fa'vor'jar
favor'kor'aĵ fav'or'kor'aĵ
favor'kor'ec fav'or'kor'ec
favor'kor fa'vork'or fav'or'kor
favor'kor'ul fav'or'kor'ul
favor'kovr fa'vork'ovr fav'ork'ovr
favor'op'et'ant favor'o'pet'ant
favor'plen fav'or'plen
favor'prez fa'vor'prez fav'or'prez
favor'sent fav'or'sent
favor'sign fa'vor'sign fav'or'sign
favor'ul fa'vor'ul fav'o'rul fav'or'ul
favor'voĉ fa'vor'voĉ fav'or'voĉ
fazan'aĵ faz'an'aĵ
fazan'ed faz'an'ed
fazan'ej faz'an'ej
fazan faz'an
fazan'in faz'an'in
faz'diagram faz'di'ag'ram faz'di'agr'am faz'di'a'gram
fazeol'er faz'eol'er
fazeol'et faz'eol'et faz'e'o'let
fazeol faz'eol fa'ze'ol
fazeol'guŝ faz'eol'guŝ
fazeol'kamp faz'eol'kamp
fazeol'sem faz'eol'sem
fazeol'stang faz'eol'stang
fazeolus fazeol'us faz'eol'us fa'ze'ol'us
faz'mutaci faz'mut'ac'i
faz'o'kompens'il faz'ok'om'pens'il
faz'o'regul faz'ore'gul faz'or'eg'ul
faz'rapid faz'rap'id
fe'amik fe'am'ik
fe'ami'kin fe'amik'in
fe'arkiv fe'ar'kiv fe'ark'iv
fe'aspekt fe'a'spekt fe'as'pekt
fe'aventur fe'aven'tur fe'av'ent'ur fe'a'vent'ur
feb'est fe'best
febl'amen'sul feb'lamen'sul febl'a'mens'ul
febl'eg feb'leg
febl'ig feb'lig
febl'ig'it feb'lig'it
feb'lul febl'ul
feb'reg febr'eg
feb'rem'ec febr'em'ec
febr'e'sonĝ feb're'sonĝ
febr'et fe'bret feb'ret
fe'brig febr'ig
fe'briĝ febr'iĝ
feb'ro'ard febr'o'ard
febr'o'brul febr'ob'rul feb'robr'ul
feb'rod'on febr'o'don febr'od'on fe'brod'on
febr'o'fantazi febr'o'fant'azi
febr'o'form feb'ro'form
febr'o'frenez'ul feb'ro'frenez'ul
febr'o'haladz feb'ro'haladz febr'o'hal'adz
febr'o'kurb fe'brok'urb febr'ok'urb
febr'om'al'san'ul fe'brom'al'san'ul febr'o'mal'san'ul
febr'o'salon febr'os'alo'n fe'bros'alo'n
febr'o'trem febr'ot'rem feb'rot'rem
febr'o'varm fe'brov'arm febr'ov'arm
febr'o'voĉ feb'ro'voĉ
februar febr'u'ar fe'bru'ar feb'ru'ar
februar'numer fe'bru'ar'numer
februar'o'mart febr'u'arom'art
febr'ul feb'rul fe'brul
federaci'an feder'a'cian fe'de'raci'an feder'ac'ia'n fe'der'ac'ia'n
federaci'ar fe'de'raci'ar
federaci'er fe'de'raci'er
federaci fe'de'raci feder'ac'i fe'der'ac'i
federaci'ig feder'ac'i'ig fe'de'raci'ig fe'der'ac'i'ig
federaci'iĝ fe'de'raci'iĝ feder'ac'i'iĝ fe'der'ac'i'iĝ
federaci'iĝ'int fe'de'raci'iĝ'int feder'ac'i'iĝ'int
federaci'ig'it fe'de'raci'ig'it feder'ac'i'ig'it
federaci'iĝ'ont feder'ac'i'iĝ'ont fe'de'raci'iĝ'ont
federaci'ism feder'ac'i'ism fe'de'raci'ism fe'der'ac'i'ism
federaci'ist fe'de'raci'ist feder'ac'i'ist fe'der'ac'i'ist
federaci'it feder'ac'i'it fe'de'raci'it fe'der'ac'i'it
federaci'land fe'de'raci'land feder'ac'il'and
federaci'nivel feder'acin'iv'el fe'de'racin'iv'el
federaci'part fe'de'raci'part feder'ac'ip'art
federaci'ul fe'de'raci'ul
federal feder'al fe'de'ral fe'der'al
federal'ig feder'al'ig
feder'alism federal'ism
federal'ist feder'a'list
feder'ant fe'der'ant
feder fe'der
feder'ic fe'der'ic
feder'iĝ fe'der'iĝ
feder'ig fe'de'rig fe'der'ig
feder'iĝ'int fe'der'iĝ'int
feder'ism fe'der'ism fe'de'rism
feder'ist fe'der'ist
feder'it fe'de'rit fe'der'it
feder'ul fe'de'rul fe'der'ul
fe'fabel fe'fab'el fe'fa'bel
fe'in'amik fe'in'am'ik
fe'in'danc fe'ind'anc
fe'in'ej fe'ine'j
fe'i'net fe'in'et
fe'in fe'i'n
fe'in'kastel fe'inka'stel fe'in'kast'el
fe'in'o'simil fe'in'os'i'mil fe'in'o'sim'il
fe'in'rakont fe'in'rak'ont
fe'in'simil fe'in'sim'il fe'in'si'mil
fe'kaĉ fek'aĉ
fe'kad fek'ad
fek'aĵ'amas fek'aĵ'a'mas fek'a'ĵam'as
fek'aĵ'pur'ig fek'aĵ'pu'rig
fe'kant fek'ant
fe'kapriol'ad fek'apr'io'lad fe'kapr'io'lad
fe'kapt'it fe'kap'tit
fek'egal fek'e'gal fek'eg'al
fek'ej fe'ke'j
fek'et fe'ket
fek'le'kul fe'kle'kul fek'lek'ul
fek'material fek'materi'al fek'mat'eri'al
fek'oman'ĝem fek'o'manĝ'em fe'koma'n'ĝem
fek'o'vor fe'kov'or fek'ov'or
fek'rab'ist fe'krab'ist
fekul fe'kul fek'ul
fekund'ec fe'kun'dec fek'u'n'dec
fekund'ig'at fek'u'n'dig'at
fekund'ig'ebl fek'u'n'dig'ebl
fekund'ig fe'kun'dig fek'u'n'dig
fekund'ig'it fek'u'n'dig'it
fekund'il fe'kun'dil fek'u'n'dil
fekund'o'kvot fekund'ok'vot fe'kun'dok'vot fek'u'n'dok'vot
fel'aĉet'ant fe'laĉ'et'ant
felah fel'ah
fe'land fel'and
fel'and'ig fel'an'dig fe'land'ig
fel'ĉifon fel'ĉif'on fel'ĉi'fon
feliĉ'ant fel'i'ĉant
feliĉ'aspekt feliĉ'a'spekt feliĉ'as'pekt
feliĉ'don'ant'in feliĉ'don'anti'n
feliĉ'ec'o'sent feliĉ'ec'os'ent
feliĉ'eg'ig feliĉ'e'gig fel'i'ĉe'gig
feliĉ'eg'ul fel'i'ĉe'gul
feliĉ'i'gant feliĉ'ig'ant fe'liĉi'gant
feliĉ'koincid feliĉ'ko'incid feliĉ'ko'in'cid
feliĉ'kondamn feliĉ'kon'damn feliĉ'kon'dam'n
feliĉ'o'don feliĉ'od'on feliĉ'o'do'n
feliĉ'o'plen feliĉ'op'len
feliĉ'op'ort feliĉ'o'port
feliĉ'os'ent feliĉ'o'sent
feliĉ'o'skal feliĉ'os'kal
feliĉ'o'stat feliĉ'ost'at
feliĉ'o'tag feliĉ'ot'ag fel'i'ĉot'ag
feliĉ'pilol feliĉ'pi'lol
feliĉ'potencial feliĉ'potenc'ial
feliĉ'promes feliĉ'pro'mes
feliĉ'ul'in fel'i'ĉu'lin
feliĉ'vizaĝ feliĉ'viz'aĝ
felieton'aĵ fel'ie'ton'aĵ fel'i'et'on'aĵ
felieton'ec fel'i'et'on'ec
felieton fel'ie'ton fel'i'et'on
fe'lig'it fel'ig'it
feliks fel'iks
felis'ed fel'is'ed fe'lis'ed fel'i'sed
felis fe'lis fel'is
fe'list fel'ist
fel'komerc'ad fel'kom'erc'ad
fel'komerc'ist fel'kom'er'cist
fel'kurten fel'kurt'en fel'kur'ten
fel'op'ec fel'o'pec fe'lop'ec
fel'osak fel'o'sak
fel'o'ŝir fe'lo'ŝir
felp'alt fel'palt
fel'pantalon felp'an'talon fel'pan'tal'on felp'ant'alo'n
felp'ec fel'pec
fel'plen felp'len
felt'an'ad fel'tan'ad
fel'tan'ej felt'an'ej
felt'ĉapel felt'ĉap'el
felt'end fel'tend
felt'idol felt'i'dol
felt'mantel felt'mant'el
felt'o'bot felt'ob'ot
fel'tog'arn felt'o'garn
felt'o'kard felt'ok'ard
felt'o'mantel fel'toman'tel felt'oman'tel felt'o'mant'el
fel'top'ec felt'o'pec felt'op'ec
felt'op'lat felt'o'plat fel'top'lat
felt'o'tend felt'ot'end fel'tot'end
fel'tranĉ'il felt'ranĉ'il
fel'tuf felt'uf
feluk fe'luk
fe'magi fe'mag'i
femal fe'mal
femal'ig fe'mal'ig
femin'ec fe'min'ec
femin fe'min
femin'ist'aĉ fe'min'ist'aĉ
femin'ist fe'min'ist
femin'ist'in fe'min'ist'in
femto'farad femt'o'farad femto'far'ad
femto femt'o
femur'aĵ fe'mur'aĵ
femur'al fe'mur'al
femur'et fe'mur'et fe'mu'ret
femur fe'mur
femur'flank fe'mur'flank
femur'ing fe'mu'ring
femur'op'ec femur'o'pec fe'mur'op'ec
femur'ost fe'mu'rost fe'mur'ost
femur'part fe'mur'part
femur'pec fe'mur'pec
fenacetin fen'ace'tin fen'acet'in fen'ac'et'in fen'a'cet'in
fenantren fen'an'tren fen'ant'ren fen'antr'en
fenciklidin fen'cikl'i'din fen'cikl'id'in
fend'aken fen'dak'en fend'ake'n
fen'dant fend'ant
fend'apertur fend'aper'tur fend'apert'ur
fen'dat fend'at
fend'ej fen'dej fen'de'j
fend'et'it fend'e'tit fen'de'tit
fen'de'top'len fend'et'o'plen fend'et'op'len
fend'iĝ'ad'ant fend'iĝ'a'dant
fen'di'ĝet fend'i'ĝet fend'iĝ'et
fen'dig fend'ig
fen'dil fend'il
fen'dist fend'ist
fend'lini fend'lin'i
fen'do'form fend'o'form
fend'o'hav fen'do'hav
fen'do'huf fend'o'huf
fend'okul fen'dok'ul
fen'dolin'i fen'doli'ni fend'o'lini fend'ol'in'i
fend'ologi fend'olog'i
fend'o'produkt fend'op'ro'dukt
fend'o'radi fen'dor'ad'i fend'or'ad'i
fen'dor'and fend'or'and fend'o'rand
fend'or'et fen'dor'et fend'o'ret
fend'o'simil fend'os'i'mil
fend'ot fen'dot
fend'ot'ru fend'o'tru fen'dot'ru
fenestr'ar fe'nest'rar fen'estr'ar
fenestr'eg fe'nest'reg fen'estr'eg
fenestr'et fe'nest'ret fen'e'stret fen'estr'et
fenestr fen'estr
fenestr'it fen'estr'it fe'nest'rit
fenestr'o'angul fen'estr'o'angul
fenestr'o'apertur fenestr'o'apert'ur
fenestr'ob'ar fenestr'o'bar fen'estr'ob'ar fen'e'strob'ar
fenestr'o'bret fenestr'ob'ret fen'e'strob'ret
fenestr'o'du'on fenestr'od'u'on fen'estr'od'u'on
fenestr'o fen'estr'o fe'nest'ro fen'est'ro
fenestr'ofer'mil fenestr'o'ferm'il
fenestr'o'fost fen'estr'o'fost fen'e'strof'ost
fenestr'o'fram fen'e'strof'ram fen'estr'o'fram
fenestr'o'glac fen'estr'o'glac
fenestr'o'hav fen'estr'o'hav fe'nest'ro'hav
fenestr'ok'lap fenestr'o'klap fen'estr'ok'lap
fenestr'o'kovr'il fenestr'ok'ovr'il fen'estr'ok'ovr'il
fenestr'o'krad fenestr'okr'ad fen'estr'okr'ad
fenestr'o'kurten fenestr'ok'ur'ten fen'estr'ok'ur'ten
fenestr'o'kvadrat fenestr'ok'vad'rat fenestr'o'kvadr'at
fenestr'o'lad fenestr'ol'ad fen'est'rol'ad
fenestr'olat'aĵ fenestr'o'lat'aĵ
fenestr'o'niĉ fe'nest'ro'niĉ
fenestr'o'okul fe'nest'ro'okul fen'estr'o'okul
fenestr'o'palis fenestr'opal'is
fenestr'o'pord fenestr'op'ord fen'estr'op'ord fe'nest'ro'pord
fenestr'or'and fenestr'o'rand fe'nest'ror'and fen'estr'or'and
fenestr'o'simil fenestr'os'i'mil fen'estr'os'i'mil
fenestr'o'sistem fenestr'os'ist'em fen'estr'os'ist'em
fenestr'o'ŝutr fe'nest'ro'ŝutr fen'estr'o'ŝutr
fenestr'o'tabul fenestr'ot'a'bul fen'estr'ot'a'bul
fenestr'ot'ru fenestr'o'tru fen'estr'ot'ru fe'nest'rot'ru
fenestr'o'vic fe'nest'ro'vic
fenestr'o'vir fe'nest'ro'vir
fenestr'um'ad fen'e'strum'ad fen'estr'um'ad
fenestr'um fen'estr'um fen'e'strum fe'nest'rum
fenetol fe'net'ol fen'et'ol fen'e'tol
fen fe'n
fenic fen'ic fe'nic
fenici'an fenic'ia'n fen'i'cian fen'ic'ia'n fe'nic'ia'n
fenici'an'in fenic'ia'ni'n fen'i'cian'in
fenici fenic'i fen'i'ci fen'ic'i fe'nic'i
fenic'uj fen'ic'uj fe'nic'uj
fenik'ac fen'ik'ac fen'i'kac
fenik fen'ik
fenikopter fenik'opt'er fenik'op'ter fen'i'kopt'er fen'ik'opt'er
feniks fen'iks fe'niks
fenikur fenik'ur fen'ik'ur fen'i'kur fe'ni'kur
fenil'alanin fen'il'alanin fenil'al'an'in fenil'a'lani'n
fenil'barbitur fen'il'barbitur fenil'barbi'tur fenil'barb'it'ur
fenil'benzen fen'il'benzen fenil'benz'en fenil'ben'zen
fenil'end'iam'in fen'il'en'di'amin fen'il'en'di'am'in
fenil'en fe'nil'en fen'i'len fen'ile'n fen'il'en
fenil fen'il fe'nil
fenil'hidrazin fen'il'hidrazin fenil'hid'razi'n fenil'hidr'azi'n
fenil'izo'tio'cian'at fen'il'izo'tio'cian'at
fenkol fen'kol fe'n'kol
fenkol'miel fen'kol'miel
fen'olat fen'ol'at
fen'ol'ftalein fen'ol'ftal'e'in
fenomen'aĵ fen'omen'aĵ fe'nom'en'aĵ fen'om'en'aĵ
fenomen'ar fen'omen'ar fe'nom'en'ar
fenomen fen'omen fe'nom'en
fenomen'form fen'omen'form
fenomen'iĝ fen'omen'iĝ fe'nom'en'iĝ fen'om'en'iĝ
fenomen'ism fen'omen'ism
fenomen'ologi fenomen'olog'i fen'om'enolog'i
fenomen'o'tip fenomen'ot'ip fen'omen'ot'ip fe'nom'en'ot'ip fen'om'e'not'ip
fenotiazin fen'ot'i'az'in fen'ot'i'azi'n
fenotip fen'o'tip fen'ot'ip fe'not'ip
fenugrek fen'u'grek fen'ugr'ek
feofit fe'o'fit
feofitin feofit'in fe'o'fit'in fe'o'fi'tin
fe'ol'and fe'o'land
fe'popol fe'po'pol fe'pop'ol
fe'princ'in fe'pri'n'ci'n
fer'ad fe'rad
fer'aĵ'butik fer'aĵ'but'ik
fer'aĵ'farad fer'aĵ'far'ad
fer'aĵ'komerc'ist fer'aĵ'kom'er'cist
fer'aĵ'ven'dist fer'aĵ'vend'ist
fe'rakont fer'a'kont
fer'a'magnezi fer'a'magnez'i
ferar fer'ar fe'rar
ferar'mit fer'arm'it
fer'aspekt fer'as'pekt fe'rasp'ekt fer'a'spekt
fer'at fe'rat
fer'bakteri fer'bak'teri
fer'barit fer'bar'it
fer'baston fer'bast'on fer'bas'ton
fer'beton fer'bet'on fer'be'ton
fer'butik'ist'in fer'but'i'kist'in
fer'ĉapel fer'ĉap'el
fer'ĉarpent'aĵ fer'ĉar'pent'aĵ
fer'ĉifon'aĵ fer'ĉi'fon'aĵ
ferdek'apertur ferdek'apert'ur fer'de'kap'er'tur
ferdek'cindr fer'dek'cindr
ferdek'dom fer'dek'dom
ferdek fer'dek
ferdek'labor'ist ferdek'la'bor'ist
ferdek'luk fer'dek'luk fer'de'kluk
ferdek'mez fer'dek'mez
ferdek'pord fer'dek'pord
ferdek'seĝ fer'dek'seĝ
ferdek'ul fer'de'kul fer'dek'ul
ferdek'voj fer'dek'voj
ferdinand fer'din'and
fer'disciplin fer'discipl'in fer'dis'cip'lin
fe'reg'ant'in fer'eg'anti'n fe'reg'an'tin
fe'reĝ'in fer'e'ĝin fer'eĝ'in
fer'epok fer'e'pok fe'rep'ok
fer'fabrik fer'fa'brik
fer'fabrik'ist fer'fa'brik'ist
fer'faden fer'fad'en
fer'fal'aĵ'komerc'ej fer'fal'aĵ'kom'erc'ej
fer'fan'dej fer'fand'ej
fer'fand'ist fer'fan'dist
fer'figur fer'fig'ur
fer'forn fer'for'n
fer'fram fer'fr'am
fer'gigant fer'gig'ant
fe'riad'an feri'ad'an feri'a'dan
feri'ad fe'riad
feri'bunt fe'rib'unt fer'i'bunt
ferician feri'cian feri'ci'an fer'ic'ia'n
feri'cianid ferician'id feri'cian'id
feri'dom fer'id'om fe'rid'om
feri'ej fer'ie'j
feri'et fer'i'et
feri fer'i
fer'ig fe'rig
feri'humor fer'i'humor feri'hum'or
feri'ig fer'i'ig
feri'int fer'i'int
feri'koloni feri'kolon'i fer'ik'ol'oni
feri'lok fer'il'ok
fer'industri fer'indus'tri feri'n'du'stri
feri'ocel feri'o'cel fer'io'cel
feri'od'om'et feri'o'dom'et
feri'od'om fe'rio'dom feri'o'dom fer'io'dom
feri'ok'urs feri'o'kurs fer'io'kurs
fer'io'period feri'o'period
fer'io'tag feri'ot'ag fe'rio'tag feri'o'tag
feri'o'vojaĝ fe'rio'vojaĝ fer'io'vojaĝ feri'ov'oj'aĝ
feri'period fer'ip'eri'od
feri'semajn feri'se'majn feri'sem'ajn
feri'tag ferit'ag fe'rit'ag fer'it'ag
feri'tend'ar ferit'end'ar
ferit'en'dum feri'tend'um ferit'end'um
ferit fer'it fe'rit
feri'ver'et fe'river'et
fer'iz'it fe'riz'it
fer'kan'alit fer'kanal'it
fer'kanel'it fer'kan'elit
fer'kanon fer'kan'on
fer'kejl'eg fer'ke'j'leg
fer'kern fer'ker'n
fer'kiras fer'kir'as
fer'kiras'it fer'kir'as'it
fer'kofr fer'ko'fr
fer'kolekt'ant'ar fer'ko'lekt'ant'ar
fer'kolon fer'kol'on
fer'kolor fer'kol'or
fer'kombinaĵ fer'kombin'aĵ fer'komb'in'aĵ
fer'kovr'it fer'kov'rit
fer'kristal fer'krist'al fer'kris'tal fer'kri'stal
fer'kuler fer'kul'er
fer'kupol fer'kup'ol
fer'kurten fer'kurt'en fer'kur'ten
fer'labor'aĵ ferl'a'bor'aĵ
fer'labor'ist ferl'a'bor'ist
fer'lad'bend ferl'ad'bend
fer'lad ferl'ad
ferl'amen fer'lamen ferl'ame'n
fer'lanc ferl'anc
fer'latis ferl'at'is ferl'a'tis fer'lat'is
ferl'ig'it fer'lig'it
fer'lign ferl'ig'n fer'lig'n
fer'lil ferl'il
ferl'it'et fer'lit'et
ferl'it fer'lit
ferm'a'dant ferm'ad'ant
fer'magazen ferm'aga'zen ferm'ag'azen
fer'mal'mol ferm'alm'ol
fer'man ferm'an
fer'mani fer'man'i ferm'an'i
fer'mant ferm'ant
fer'man'um ferm'an'um
ferm'aparat fer'map'ar'at
fer'mas ferm'as
fermat ferm'at fer'mat
ferm'ebl fer'mebl
ferment'ad ferm'ent'ad fer'ment'ad
ferment'ad'proced ferm'ent'ad'proced
ferment'aĵ fer'ment'aĵ ferm'ent'aĵ
ferment'ant fer'ment'ant ferm'ent'ant
ferment ferm'ent fer'ment
ferment'ig ferm'ent'ig fer'ment'ig
ferment'iĝ ferm'ent'iĝ fer'ment'iĝ
ferment'ig'it ferm'ent'ig'it
ferment'il fer'ment'il ferm'ent'il
ferment'int'aĵ ferm'en'tint'aĵ
ferment'int fer'ment'int ferm'ent'int ferm'en'tint
ferment'it fer'ment'it ferm'ent'it
ferment'ont ferm'ent'ont fer'ment'ont
ferm'et'ant fer'met'ant
ferm'et fer'met
ferm'et'iĝ fer'met'iĝ
ferm'et'it fer'met'it
ferm'frost'iĝ ferm'fr'ost'iĝ
fermi fer'mi ferm'i
fermi'gant ferm'ig'ant
fermi'ĝem ferm'iĝ'em fer'mi'ĝem
ferm'il fer'mil
ferm'in'aĵ fermi'n'aĵ fer'min'aĵ
fer'min'ej fermi'ne'j ferm'ine'j ferm'in'ej
fer'min fermi'n ferm'in
fermion ferm'ion fermi'on fer'mi'on
fermi'surfac fermi'surf'ac fer'misur'fac ferm'is'ur'fac
ferm'it fer'mit
ferm'ob'ru ferm'o'bru
ferm'o'kramp ferm'ok'ramp fer'mok'ramp
ferm'okul fer'mok'ul ferm'o'kul
fer'mont ferm'ont
ferm'o'plan ferm'op'lan
ferm'op'lat ferm'o'plat
ferm'o'tabul ferm'ot'a'bul
fer'mot'ag ferm'o'tag ferm'ot'ag
ferm'ot fer'mot
ferm'rimed ferm'rim'ed
fer'munt'aĵ ferm'unt'aĵ
fer'mur ferm'ur
fer'muskol ferm'u'skol ferm'us'kol fer'musk'ol
fer'najl fer'n'ajl
fernand fer'n'and
fer'naz fer'n'az
feroa fer'o'a fe'ro'a
feroc'aspekt feroc'a'spekt feroc'as'pekt
ferocian fer'o'cian feroc'ia'n feroc'i'an fer'o'ci'an
ferocian'id fer'o'cianid fer'o'cian'id
fer'o'dinamik fer'odin'amik fer'od'in'amik fer'o'dinam'ik
fer'o'fabrik fer'o'fa'brik
fer'ogr'iz fer'o'griz
fer'o'griz'kolor fer'ogr'iz'kolor
fe'ro'hav fer'o'hav
feroi fer'o'i fe'ro'i
fer'ok'rad fer'o'krad fe'rok'rad fer'okr'ad
fer'oksid fer'oks'id
ferol'ad fer'ol'ad fer'o'lad fe'rol'ad
ferolag ferol'ag fer'o'lag fe'rol'ag fer'ol'ag
ferol fe'rol fer'ol
fe'roma'gnet fer'o'magnet fer'om'ag'net fer'om'a'gnet fer'o'mag'net
fer'o'mal'mol fer'om'alm'ol
feromon fer'o'mon fer'om'on fe'rom'on
fer'o'nikel fer'oni'kel
fer'op'ec fe'ro'pec fer'o'pec
fer'o'plafon fer'op'la'fon fer'op'laf'on
fer'or'ing fer'o'ring
fer'ornam'aĵ fer'orn'am'aĵ
fer'o'stang fer'os'tang
ferotipi fe'rot'ip'i fer'ot'ip'i fer'o'tip'i
fer'ot'rab fer'o'trab fe'rot'rab
fe'roz fer'oz
fer'pied fer'pi'ed
fer'pied'ing fer'pi'e'ding
fer'produkt fer'pro'dukt
fer'pugn fer'pug'n
fer'rub'ej fer'ru'bej
fer'stam'pil fer'stamp'il
fer'stan'get fer'stang'et
fer'tabul fer'ta'bul
fer'teler fer'tel'er
fer'uj fe'ru'j
fe'rul fer'ul
fe'rum fer'um
fer'u'mit fer'um'it fe'rum'it
ferut fer'ut
fer'uzin fe'ruz'in
fer'vend'ej fer'ven'dej fer'vende'j
fer'voj'administraci fer'voj'administr'ac'i fer'voj'ad'ministr'ac'i fer'voj'ad'min'ist'raci
fer'voj'bilet fer'voj'bil'et
fer'voj'en'konduk fer'voj'en'kon'duk
fer'voj'firma fer'voj'firm'a
fer'voj'ist'ik fer'voj'i'stik
fer'voj'kompani fer'voj'kompan'i
fer'voj'lini fer'voj'lin'i
fer'voj'muze fer'voj'muz'e
fer'voj'ofic'ist fer'voj'o'fi'cist
fer'voj'o'lini fer'voj'ol'in'i fer'voj'o'lin'i
fer'voj'o'staci fer'voj'ost'ac'i
fer'voj'projekt fer'voj'pro'j'ekt
fer'voj'teknik fer'voj'te'knik
fer'voj'trafik fer'voj'traf'ik
fer'voj'transport fer'voj'trans'port fer'voj'tra'n'sport
fer'voj'vagon fer'voj'vag'on
fer'voj'vetur'il fer'voj've'tur'il
fer'voj'vojaĝ fer'voj'voj'aĝ
fervor'ad fer'vor'ad
fervor'anim fervor'a'nim fer'vor'anim
fervor'ant fer'vor'ant
fervor'ec fer'vor'ec
fervor'eg fer'vor'eg
fervor'etos fer'vor'etos
fervor fer'vor
fervor'ig fer'vor'ig
fervor'iĝ fer'vor'iĝ
fervor'iĝ'int fer'vor'iĝ'int
fervor'kor fer'vork'or
fervor'pet fer'vor'pet
fervor'ton fer'vort'on
fervor'ul fer'vor'ul
fest'alpar'ol'ad fest'al'parol'ad
fe'stan'ar fest'an'ar
fe'stan'tar fest'ant'ar
fest'aranĝ fest'a'ranĝ
fest'ar fe'star
fest'artikol fest'artik'ol fest'ar'tik'ol fe'start'ik'ol
fest'aspekt fest'a'spekt fest'as'pekt
fe'stat fest'at
fest'bier fest'bi'er
fest'bufed fest'buf'ed
fest'celebr'il fest'cel'e'bril
fest'donac fest'don'ac
fe'steg fest'eg
festen'ad fest'enad fe'sten'ad
festen'an fe'sten'an fest'en'an fest'e'nan
festen'an'in fest'en'an'in fe'sten'an'in
fest'enant festen'ant
festen'ar fest'en'ar fe'sten'ar
festen'eg fest'en'eg fe'sten'eg
festen'ej fest'en'ej fe'sten'ej
festen'em fest'en'em fe'sten'em
festen'et fe'sten'et fest'e'net fest'en'et
festen fest'en fe'sten
festen'hal fe'sten'hal fest'en'hal
festen'hor fest'en'hor fe'sten'hor
festen'ig fest'en'ig fe'sten'ig
festen'int fe'sten'int fest'en'int
festen'kalik fest'en'kalik fe'sten'kalik
festen'komitat fest'en'komitat fe'sten'komitat
festen'kun'ven fe'sten'kun'ven fest'en'kun'ven
festen'salon'eg fest'en'salon'eg
festen'tabl fe'sten'tabl
festen'tag fe'sten'tag fest'en'tag
fest'event fest'e'vent
fest'humor fest'hu'mor fest'hum'or
fest'i'gant fest'ig'ant
fest'ind'ec fest'in'dec
festival'an'ar fest'iv'a'lan'ar fest'i'val'an'ar
festival'an fest'i'val'an fe'stiv'al'an fest'iv'al'an
festival'danc fest'iv'al'danc
festival'ej fe'stiv'ale'j fest'iv'ale'j
festival'et fest'i'valet fest'iv'al'et fe'stiv'al'et
festival fest'i'val fe'stiv'al fest'iv'al
festival'gvid'ant fest'iv'al'gvid'ant
festival'organiz'ant festival'organ'iz'ant
fest'jar fest'j'ar
fest'kandel fest'kand'el
fest'kostum fest'kost'um
fest'manier fest'mani'er
fest'numer fest'nu'mer
fest'o'aranĝ'ist fest'o'a'ranĝ'ist
fest'ocel fest'o'cel
fest'ofer fe'stof'er
fest'oj'ar fest'o'jar
fest'o'kastel fe'stokast'el fest'ok'a'stel fest'o'kast'el fest'ok'as'tel
fest'okaz fe'stok'az
fest'om'al'plen fe'stom'alp'len fest'o'mal'plen fest'om'alp'len
feston'ej fest'on'ej
feston fest'on
fest'o'parol'ad fest'op'ar'ol'ad fest'op'a'rol'ad fe'stop'ar'ol'ad
fest'o'period fe'stop'eri'od fest'op'eri'od
fe'stop'len fest'o'plen fest'op'len fe'stopl'en
fest'o'raport fest'or'a'port fe'stor'a'port
fest'ornam fe'stor'n'am
fest'ornam'it fest'orn'am'it
fest'o'salon fest'os'alo'n fest'o'sal'on
fest'o'semajn fest'os'e'majn fest'os'em'ajn
fest'os'ent fest'o'sent
fest'o'sonor'il fest'os'on'or'il
fest'o'stang fest'os'tang
fest'ot'ag fest'o'tag
fest'o'tend fest'ot'end
fest'ov'esper fe'stov'esper fest'o'vesper fest'o'vesp'er
fest'ov'est'aĵ fe'stov'est'aĵ fest'o'vest'aĵ
fest'o'viand fest'ovi'and
fest'parol'ad fest'pa'rol'ad
fest'parol'ant fest'pa'rol'ant
fest'parol fest'pa'rol fest'par'ol
fest'procesi fest'proces'i
fest'salon fest'sal'on
fest'salut fest'sal'ut
fest'seren fest'se'ren fest'ser'en
fest'sezon fest'se'zon
festuk fe'stuk
fest'uvertur fest'u'vert'ur
fest'vesper fest'vesp'er
fet'end fe'tend
fetiĉ'uj fet'i'ĉu'j
fetor'ant fet'or'ant
fetor'bul fe'tor'bul fet'or'bul
fetor'ec fet'or'ec
fetor fe'tor fet'or
fetor'ul fet'or'ul fe'tor'ul fet'o'rul
feŭd'bien feŭd'bi'en
feŭd'sinjor feŭd'sin'jor
fe'vetur'il fe've'tur'il
fe'vilaĝ fe'vil'aĝ
fi'advokat fi'ad'vok'at
fi'afer fi'a'fer
fi'ag'ant fi'a'gant
fi'akir fi'a'kir
fiakr fi'akr
fiakr'ist fi'a'krist fi'akr'ist
fiakr'o'ĉeval fi'akr'o'ĉeval fi'a'kroĉ'e'val
fi'aktiv'ad fi'akt'i'vad fi'akt'iv'ad
fi'aktor fi'akt'or
fi'akuz fi'a'kuz
fi'ambici'ul fi'am'bi'ci'ul
fi'amik fi'am'ik
fi'amuz fi'a'muz fi'am'uz
fianĉ'aĝ fi'anĉ'aĝ
fianĉ'amik fi'anĉ'amik fi'an'ĉam'ik
fianĉ'amik'in fianĉ'ami'kin
fianĉ'donac fi'anĉ'donac fianĉ'don'ac
fianĉ'ec fi'anĉ'ec
fianĉ'fest fi'anĉ'fest
fianĉ'fest'ot'ag fianĉ'fest'o'tag
fianĉ fi'anĉ
fianĉ'iĝ'fest fi'anĉ'iĝ'fest
fianĉ'ig fi'anĉ'ig
fianĉ'iĝ fi'anĉ'iĝ
fianĉ'iĝ'int fi'anĉ'iĝ'int
fianĉ'ig'it fi'anĉ'ig'it
fianĉ'in'buked fianĉ'in'buk'ed fi'anĉ'in'buked
fianĉ'in'ec fi'anĉ'in'ec fi'an'ĉin'ec
fianĉ'in'et fi'anĉ'in'et
fianĉ'in fi'anĉ'in fi'an'ĉin
fianĉ'in'iĝ fi'anĉ'in'iĝ
fianĉ'in'ig fi'anĉ'in'ig fi'an'ĉin'ig
fianĉ'in'ig'it fi'an'ĉin'ig'it
fianĉ'kavalir fianĉ'kava'lir fianĉ'kav'al'ir
fianĉ'op'ar fianĉ'o'par fi'anĉ'op'ar
fianĉ'pret fi'anĉ'pret
fianĉ'ring fi'anĉ'ring
fianĉ'temp fi'anĉ'temp
fi'anim fi'a'nim
fi'apetit fi'a'petit fi'a'pet'it
fi'aranĝ fi'a'ranĝ
fi'argument'ar fi'arg'ume'n'tar fi'arg'um'ent'ar fi'arg'u'ment'ar
fi'art'ef'ari'taĉ'aĵ fi'art'e'far'it'aĉ'aĵ
fiask'ad fi'ask'ad fi'as'kad
fiask'ant fi'as'kant fi'ask'ant
fiask'eg fi'ask'eg
fiask fi'ask
fiask'ig fi'ask'ig
fiask'iĝ fi'ask'iĝ
fiask'ig'it fi'ask'ig'it
fiask'int fi'ask'int
fiask'o'fars fi'ask'o'fars
fiask'ont fi'ask'ont fi'as'kont
fiask'ul fi'ask'ul fi'as'kul
fi'aspekt fi'a'spekt fi'as'pekt
fi'aventur'et fi'aven'tur'et
fi'banal'aĵ fi'ban'al'aĵ
fiber fi'ber
fi'bezon fi'be'zon
fibol fi'bol
fibr'amas fi'bram'as fibr'a'mas
fibr'et fi'bret
fibr'ig fi'brig
fi'briĝ fibr'iĝ
fibrilaci fibr'il'ac'i fi'bril'ac'i fi'bri'lac'i fibr'i'lac'i
fi'bril fibr'il
fibr'in fi'bri'n
fi'bri'no'gen fibr'in'o'gen
fi'bri'no'liz fibr'in'ol'iz fibr'in'o'liz
fibroin fibr'o'in
fibr'o'kartilag fibr'ok'art'il'ag fi'brok'art'il'ag fibr'o'kart'il'ag
fibr'okult'iv'aĵ fibr'o'kultiv'aĵ
fibr'o'lin fibr'ol'in
fibr'om fi'brom
fibr'o'plazi fibr'op'laz'i
fibr'o'produkt'ej fibr'op'ro'dukt'ej
fibr'o'sarkom fi'bros'ark'om fibr'o'sark'om fibr'os'ark'om
fi'bru'ad fibr'u'ad
fi'bru fibr'u
fi'bru'mit fi'brum'it fibr'um'it
fi'brun fi'bru'n fibr'u'n
fi'brut'aĉ fi'bru'taĉ
fibul fi'bul
fic'el fi'cel
fi'ĉeriz'arb fi'ĉe'riz'arb
fi'dam'on fid'am'on fid'a'mon
fi'dant fid'ant
fid'at'aĵ fi'dat'aĵ
fi'dat fid'at
fid'a'vort fid'av'ort
fideikomis fid'e'ik'om'is fid'e'i'kom'is
fideikomis'ul fid'e'i'komi'sul fid'e'ik'o'mis'ul fid'e'ik'om'is'ul
fidel'aĵ fid'el'aĵ
fi'deleg fidel'eg
fidel'em fid'e'lem
fidel fid'el
fidel'ig fid'el'ig fi'de'lig
fidel'int fid'el'int
fid'elit fidel'it fi'de'lit
fidel'ĵur fid'el'ĵur
fidel'kor fid'el'kor
fidel'romp fid'el'romp
fid'elu'lar fidel'ul'ar
fidel'ul fid'e'lul
fi'demon fid'em'on
fi'detektiv fi'detekt'iv fid'et'ekt'iv
fi'detru'ad fid'e'tru'ad fid'et'ru'ad
fidi fid'i fi'di
fi'dig fid'ig
fidi'n'dec fid'ind'ec
fid'ind'oficir fid'ind'ofic'ir fidi'n'do'fic'ir
fi'dir fid'ir
fid'o'dign fi'do'dign fid'od'ig'n fid'o'dig'n
fid'o'plen fi'do'plen fi'dop'len fid'op'len
fid'o'simil fid'os'i'mil fid'o'sim'il
fid'o'vek'ant fid'ov'ek'ant fid'ov'e'kant
fi'drog'ul fidr'o'gul fid'ro'gul
fi'efik fi'e'fik fi'ef'ik
fi'egist'in fi'e'gist'in fi'e'gis'tin fi'eg'ist'in
fi'ekspluat fi'eks'plu'at
fi'eksport fi'ek'sport fi'eks'port
fi'ekster'ul fi'ek'ster'ul fi'eks'ter'ul
fier'aĉ fi'er'aĉ
fier'ad fi'e'rad
fier'aĵ fi'er'aĵ
fier'aspekt fier'as'pekt fier'a'spekt
fier'defi fi'er'defi fier'de'fi
fier'dir fi'er'dir
fier'ebl fi'er'ebl
fier'ec fi'er'ec
fier'eg'ec fi'e'reg'ec
fier'eg fi'er'eg fi'e'reg
fier'em fi'er'em fi'e'rem
fier'et fi'e'ret fi'er'et
fier fi'er
fier'iĝ'ant fi'er'iĝ'ant
fier'i'gant fier'ig'ant fi'er'ig'ant
fier'iĝ fi'er'iĝ
fier'ig fi'er'ig fi'e'rig
fier'iĝ'int fi'er'iĝ'int
fier'krev fi'er'krev
fier'list fi'er'list
fier'manier fier'mani'er
fier'mani fier'man'i fi'er'mani
fier'mien fi'er'mien fier'mi'en
fier'puf fi'erp'uf fi'er'puf
fier'ton fi'er'ton
fier'ul fi'er'ul fi'e'rul
fier'voĉ fi'er'voĉ
fi'fa'mul fi'fam'ul
fi'fantazi'aĵ fi'fant'azi'aĵ
fifr fi'fr
fig'aj fi'gaj
fi'gaj'nit fig'ajn'it fi'gajn'it
figar'bet fi'garb'et fig'arb'et
fig'arb fi'garb
figar fig'ar
fi'general fi'gene'ral fi'gener'al fig'e'ner'al
fig'est fi'gest
fig'foli fig'fol'i
fiĝi fi'ĝi
fi'gigant fig'ig'ant fig'i'gant
fig'o'arb fi'go'arb
fi'go'kakt fig'o'kakt fig'ok'akt
fi'grimac'ant fig'rim'ac'ant fi'gri'mac'ant
fi'griz fig'riz
fig'sirop fig'sir'op
figur'aĉ fig'ur'aĉ
figur'ad'ant figur'a'dant
figur'ad fig'ur'ad fig'u'rad
figur'aĵ fig'ur'aĵ
figur'ant'ar fig'uran'tar
figur'at fig'urat fig'u'rat
figur'desegn figur'des'eg'n figur'de'seg'n
figur'dispozici figur'dis'pozici fi'gurd'is'pozici
figur'et fig'u'ret
figur fig'ur
figur'form fig'ur'form
figur'ig fig'u'rig
figur'ig'it fig'u'rig'it
figur'it fig'u'rit
figur'ŝanĝ fig'ur'ŝanĝ
fi'her'bar fi'herb'ar
fi'humor fi'hum'or fi'hu'mor
fi'hund'id fi'hun'did
fi'iluzi fi'il'uz'i fi'i'luz'i
fi'influ fi'in'flu
fi'inform'ad fi'in'form'ad
fi'inform fi'in'form
fi'inklin fi'in'klin fi'ink'lin
fi'insekt'ar fi'in'sekt'ar
fi'insekt fi'in'sekt
fi'insekt'iĝ'int fi'in'sekt'iĝ'int
fi'invad'ant fi'in'vad'ant
fi'kad fik'ad
fi'kamer fi'kam'er
fi'kampanj fi'kampan'j fik'am'pa'nj fi'kamp'an'j
fi'kanajl fik'an'ajl fik'a'najl
fi'kant fik'ant
fik'a'pet fi'kap'et
fi'kapital fik'api'tal fi'kap'it'al
fi'karakter fi'karak'ter fik'arak'ter
fi'karakteriz fi'karakter'iz fik'ar'akte'riz
fikari fi'kari fik'ari
fi'kat'id fik'at'id
fi'kat'in fik'a'tin fik'at'in
fikci'aĵ fik'ci'aĵ
fikci'ar fik'ci'ar
fikci'ec fik'ci'ec
fikci fik'ci
fikci'gazet fikci'gaz'et fik'ci'gazet
fikci'ig fik'ci'ig
fikci'ig'it fik'ci'ig'it
fikci'ist fik'ci'ist
fikci'obe'zon fikci'obez'on fikci'o'bezon fik'ci'obez'on
fikci'uj fik'ci'uj
fikci'ul fik'ci'ul
fikci'um fik'ci'um
fik'il fi'kil
fi'kok fik'ok
fi'komerc'ad fik'om'erc'ad
fi'komerc fi'kom'erc fik'om'erc
fi'komerc'ist fik'omer'cist
fikomicet fi'komi'cet fik'o'micet fi'kom'ic'et fik'om'ic'et fik'om'i'cet
fi'kompan fik'om'pan fi'kom'pan
fi'komplot fi'kom'plot fik'om'plot
fi'kon'at fik'on'at
fi'kondut fik'ond'ut fik'on'dut fi'kon'dut
fi'kontaĝ fi'kont'aĝ fik'ont'aĝ
fik'prezent fik'prez'ent
fi'kredit fi'kred'it
fi'kreten fi'kret'en fik're'ten
fi'kri'mul fi'krim'ul fik'rim'ul
fi'kruel'minac fik'ru'el'minac fik'ru'el'min'ac
fiks'ad fik'sad
fiks'a'hor fiks'ah'or
fiks'angul fik'sang'ul
fiks'ant fi'ksant
fiks'aranĝ fiks'a'ranĝ
fiks'ask'em fiks'a'skem
fiks'atent fiks'at'ent
fik'sat fiks'at
fik'sel'spez'ot fiks'el'spez'ot
fiks'formul'ec fiks'form'ul'ec
fiks'ide fik'sid'e
fiks'ide'ul fik'sid'e'ul
fi'ksil fiks'il
fiks'interez'o'don fiks'interez'od'on fiks'in'terez'od'on fiks'inter'e'zo'don fiks'int'er'e'zo'don
fiks'it'ec fik'sit'ec
fiks'it fik'sit
fiks'najl fiks'n'ajl
fiks'no'dig fiks'nod'ig
fiks'o'ten fiks'ot'en
fiks'pozici fiks'poz'ic'i
fiks'rigard'ad fiks'rig'ard'ad
fiks'rigard'ant fiks'rig'ard'ant
fiks'rigard fiks'rig'ard
fiks'rigard'int fiks'rig'ard'int
fiks'telefon fiks'tele'fon fik'stele'fon fik'stel'ef'on
fik'sten'ant fiks'ten'ant
fiks'ten fik'sten
fik'sten'it fiks'ten'it
fik'u'lin fi'kul'in fik'ul'in fi'kuli'n
fi'kulp'ig fik'ul'pig fi'kul'pig
fi'kultur fik'ul'tur fi'kult'ur fi'kul'tur
fi'kuraĝ fik'ur'aĝ fik'u'raĝ fi'kur'aĝ
fikus fi'kus fik'us
fi'kutim fik'u'tim
fi'kvalifik'at fik'val'i'fik'at
fi'kvar'op fik'var'op
fi'labor fil'a'bor fi'lab'or
filadelf fil'a'delf fi'lad'elf fil'ad'elf
filadelfi filadelf'i fil'a'delf'i fi'lad'elf'i fil'ad'elf'i
fil'adopt fil'ad'opt fi'lad'opt
filakteri fil'akt'eri fi'lakt'eri
fi'lama fil'am'a fi'lam'a
filament fi'lament fil'ament fil'a'ment
filant fil'ant fi'lant
filantrop'aĵ fil'antrop'aĵ fil'antr'op'aĵ
filantrop'ec filant'ro'pec fil'antrop'ec fil'antr'op'ec fi'lant'ro'pec
filantrop'ej fil'antrop'ej fil'antr'op'ej
filantrop fil'antrop fil'antr'op fil'an'trop
filantropi'aĵ filant'ro'pi'aĵ
filantropi'em fil'antr'opi'em filant'ro'pi'em
filantropi filantrop'i fil'antrop'i filant'ro'pi fil'antr'opi fi'lant'ro'pi
filantropi'n filantrop'in filant'ro'pin fil'antrop'in fil'antr'opi'n
filari fil'ari fi'lar'i
filari'oide fil'ari'oide
filari'oz fil'ari'oz
filari'ul fil'ari'ul
filatel'aĵ fil'atel'aĵ fil'a'tel'aĵ fi'lat'el'aĵ
filatel fil'atel fil'at'el fi'lat'el fil'a'tel
filatel'ist'ar fil'atel'ist'ar fil'at'el'ist'ar fil'at'e'list'ar
filatel'ist fil'atel'ist fil'at'e'list fil'at'el'ist
filatel'uj fil'atel'uj fil'at'elu'j fi'lat'elu'j
filatel'um fil'atel'um
fil'eduk'ist file'du'kist file'duk'ist
file'et fil'e'et fi'le'et
file fil'e fi'le
file'stek fil'est'ek
fi'let fil'et
filharmoni'ej fil'harmoni'ej fil'harmon'ie'j
filharmoni fil'harmoni fil'harmon'i fil'har'mon'i
fil'ic'opsid fi'lic'opsid
fili'et fil'i'et
fili fil'i fi'li
fi'lig fil'ig
fi'lig'it fil'ig'it
filigran'ad fili'granad fili'gran'ad fil'ig'ran'ad
filigran'aĵ fili'gran'aĵ fil'ig'ran'aĵ
filigran fili'gran fil'ig'ran
filigran'it fili'granit fili'gran'it fil'ig'ran'it
fili'ig fi'li'ig fil'i'ig
fili'iĝ fi'li'iĝ fil'i'iĝ
fili'iĝ'int fil'i'iĝ'int
fili'ig'it fil'i'ig'it
filik'aĵ fi'lik'aĵ fil'ik'aĵ
filik fi'lik fil'ik
filik'foli fil'ik'foli filik'fol'i
filik'o'plant filik'op'lant fili'kopl'ant
filik'opsid fi'lik'opsid fili'kops'id
fil'in'aĉ fili'n'aĉ
fil'in'am fi'lin'am fili'n'am
fili'n'branĉ fil'in'branĉ
fili'net fil'in'et
fili'n fi'lin fil'in
fili'n'hav fil'in'hav
fil'in'infan fil'in'in'fan fili'ni'n'fan fi'lini'n'fan
fili'nj fil'in'j fi'lin'j
fi'lin'urb fil'in'urb
filipendul fili'pend'ul filip'end'ul
filip fil'ip fi'lip
fili'pian filipi'an filip'ia'n fil'ip'ia'n
filipi filip'i fili'pi fil'ip'i fi'lip'i
filipik fili'pik filip'ik fil'ip'ik
fili'pinan filipin'an filipi'nan fili'pina'n filip'in'an
fi'list fil'ist
filistr'ar fil'ist'rar fi'list'rar
filistr'in fil'istri'n fili'stri'n fi'list'rin fil'ist'rin
filiŝtuj filiŝt'uj
filit fil'it fi'lit
film'aĉ fil'maĉ
film'afiŝ film'a'fiŝ
film'akademi film'akad'emi film'akad'em'i fil'maka'de'mi
film'aktor film'akt'or
film'a'mant film'am'ant
film'analiz'ist film'an'aliz'ist
film'ant fil'mant
film'aparat fil'map'ar'at
film'ar fil'mar
film'arkiv film'ar'kiv
fil'mart film'art
film'at fil'mat
film'distribu'ant film'distr'i'bu'ant film'dist'rib'u'ant
film'dokument'ist film'dok'u'ment'ist
film'entrepren film'entre'pren fil'ment're'pren film'ent're'pren
film'er fil'mer
film'et fil'met
film'et'o'raport film'e'tora'port film'et'or'a'port
film'fabel film'fab'el film'fa'bel
film'fabrik film'fa'brik
film'fa'kul film'fak'ul
film'farad film'far'ad
film'festival film'fest'iv'al film'fe'stiv'al
film'firma film'firm'a
film'gazet film'gaz'et
film'hero film'her'o
film'il fil'mil
film'industri'an film'indus'tri'an film'in'du'stri'an film'ind'us'tri'an
film'industri film'indus'tri film'in'du'stri film'ind'us'tri
fil'mis'tin film'ist'in
film'it fil'mit
film'kamera film'kamer'a
film'komision film'komi'sion film'komisi'on film'ko'misi'on
film'kompani film'kompan'i film'kom'pan'i
film'konkurs film'kon'kurs film'konk'urs
film'kontribu film'kontr'i'bu film'kont'rib'u film'kon'trib'u
film'kontrol'ad film'kont'rol'ad film'kon'tro'lad film'kontr'ol'ad
film'kritik'ist film'krit'i'kist film'krit'ik'ist
film'labor film'lab'or film'la'bor
film'lu'dej film'lud'ej
film'material film'materi'al
film'mon'trad film'montr'ad film'mont'rad
film'muzik film'muz'ik
film'ob'az film'o'baz
film'ob'end film'o'bend
film'o'dub'lad film'o'dubl'ad
film'o'fabrik film'o'fa'brik
film'o'festival film'o'fest'iv'al film'o'fe'stiv'al
film'ofic'ej film'o'fic'ej
film'o'gazet film'o'gaz'et
film'o'kamera fil'moka'mer'a film'o'kamer'a
film'o'konsum film'ok'on'sum fil'mok'on'sum
fil'molok film'ol'ok fil'mol'ok film'o'lok
film'omer'kat film'o'merkat
film'o'mond film'om'ond
film'om'ont'rad film'o'mont'rad film'om'on'trad film'o'montr'ad
film'o'muzik film'o'muz'ik film'om'uz'ik
film'o'part film'op'art
film'o'prezent'ad film'o'prez'ent'ad
film'o'prezent film'o'prez'ent
film'o'produkt film'op'ro'dukt
film'o'projekci'ad film'op'ro'jekci'ad film'op'roj'ek'ci'ad
film'o'projekci'ist film'op'ro'jekci'ist film'op'roj'ek'ci'ist
fil'mor'tig film'ort'ig fil'mort'ig
film'os'eri film'o'seri
film'os'pekt'ad film'o'spekt'ad
film'o'stel fil'most'el film'ost'el
film'ostr'i film'o'stri
film'o'tek film'ot'ek
film'ot fil'mot
film'premi film'prem'i
film'prezent film'prez'ent
film'produkt'ad film'pro'dukt'ad
film'produkt'ant film'pro'dukt'ant
film'produkt film'pro'dukt
film'produkt'ist film'pro'dukt'ist
film'projekt film'pro'j'ekt
film'reĝisor film'reĝ'is'or film'reĝ'i'sor
film'registr'ad film'reg'ist'rad
film'salut film'sal'ut
film'scen'ari film'scen'ar'i
film'studi film'stud'i
film'team film'te'am
film'teknologi film'tek'n'ologi film'tek'n'olog'i
film'titol film'tit'ol
film'uj fil'mu'j
fil'mul'in film'ul'in film'u'lin
film'variant film'vari'ant
film'verk'ist film'ver'kist
film'versi film'vers'i film'ver'si
fil'o'branĉ fil'ob'ranĉ
filodi fil'o'di fil'od'i fi'lod'i
fil'o'genetik fil'o'gen'etik fil'o'gene'tik
filogenez fil'o'genez
filokser fi'lok'ser fil'oks'er fil'ok'ser
filoktet fil'ok'tet fi'lok'tet fil'okt'et
filolog fil'olog fil'o'log
filologi'estetik fil'ologi'estetik filologi'est'et'ik filolog'ies'tet'ik
filologi fil'ologi filolog'i fil'olog'i fil'o'log'i
filologi'n filolog'in fil'olog'in fil'ologi'n
filomel fi'lom'el fil'om'el fil'o'mel
filon fil'on fi'lo'n
filopod fil'op'od fi'lop'od fil'o'pod
fil'o'post'e'ul fi'lop'ost'e'ul fil'op'ost'e'ul
fil'oraci fil'o'raci fil'or'a'ci fil'or'ac'i
filosemit fil'o'sem'it
filosemit'ism fil'o'sem'it'ism
filoskop fil'o'skop
filostom'ed fil'o'stom'ed fil'ost'om'ed fi'los'tom'ed
filostom fil'ost'om fil'o'stom fi'los'tom
fil'o'supoz fil'os'u'poz fi'los'u'poz fil'o'sup'oz
fil'o'vort fil'ov'ort
filozof'ad fil'oz'o'fad fi'loz'o'fad
filozof'ant fil'oz'o'fant
filozof'ar fi'loz'o'far fil'oz'o'far
filozofi'ad fi'loz'o'fi'ad fil'oz'o'fi'ad
filozofi'aĵ fi'loz'o'fi'aĵ fil'oz'o'fi'aĵ
filozofi'ant fi'loz'o'fi'ant fil'oz'o'fi'ant
filozofi'ec fi'loz'o'fi'ec fil'oz'o'fi'ec
filozofi'em fi'loz'o'fi'em fil'oz'o'fi'em
filozofi filozof'i fi'loz'o'fi fil'oz'o'fi
filozofi'in filozof'i'in fil'oz'o'fi'in fi'loz'o'fi'in
filozofi'ist filozof'i'ist fil'oz'o'fi'ist
filozof'in filozofi'n fi'loz'o'fin fil'oz'o'fin
filozofi'scienc fi'loz'o'fi'scienc fil'oz'o'fi'scienc
filozofi'student filozofi'stud'ent filozof'ist'u'dent
filozofi'ul fil'oz'o'fi'ul fi'loz'o'fi'ul
filozofi'um'ad fil'oz'o'fi'um'ad
filozofi'um fi'loz'o'fi'um fil'oz'o'fi'um
filozof'o'special'ist filozof'os'pec'ial'ist
fil'trad filtr'ad
fil'trat filtr'at
filtr'il fil'tril
filtr'il'sistem fil'tril'sistem
filtr'it fil'trit
fil'trop'aper filtr'o'paper filtr'op'aper
fil'tro'sistem filtr'o'sistem filtr'os'ist'em
filtrum filtr'um fil'trum
filum fi'lum fil'um
filum'nom fi'lum'nom fil'um'nom
filum'tip fil'um'tip fi'lum'tip
fi'magi'ist fi'mag'i'ist
fi'mal'amik fi'mal'am'ik
fi'manier fi'mani'er
fi'manipul'ad fi'mani'pul'ad fi'mani'pu'lad fi'man'ip'ul'ad
fi'manovr fi'man'ovr
fi'medi fi'med'i
fi'metod fi'met'od
fi'mi'enant fi'mien'ant
fi'mien fi'mi'en
fi'milit'aĵ fi'mi'lit'aĵ
fi'monark fi'mon'ark
fi'moral fi'mor'al
fimoz fi'moz
fin'ad fi'n'ad
fin'adopt'it fin'a'dop'tit fin'ad'opt'it
fin'ag fi'n'ag
fin'agord fin'ag'ord
fin'aĵ fi'n'aĵ
fin'akir fi'n'akir fin'a'kir
fin'akord fin'a'kord
final'an fin'al'an fin'a'lan
final'ec fin'al'ec
final fin'al fi'n'al
final'ist fin'a'list
final'ven fin'al'ven
final'vok fin'al'vok
fin'analiz fin'ana'liz fin'anal'iz fin'an'aliz
financ'ad fin'anc'ad
financ'akord fin'anc'akord financ'a'kord
financ'ant fin'anc'ant
financ'at fin'anc'at
financ'ebl'ec fin'anc'ebl'ec
financ'ebl fin'anc'ebl
financ'entrepren financ'entre'pren financ'ent're'pren fin'an'centr'e'pren
financ'estr fin'an'cestr fin'anc'estr
financ'fak'ul fin'anc'fak'ul
financ fin'anc
financ'font fin'anc'font
financ'form fin'anc'form
financ'gazet financ'gaz'et fin'anc'gazet
financ'geni financ'gen'i fin'anc'geni
financ'geni'ul fin'anc'geni'ul
financ'grup fin'anc'grup
financ'horn financ'hor'n fin'anc'horn
financ'ig fin'anc'ig
financ'iĝ fin'anc'iĝ
financ'ig'it fin'anc'ig'it
financ'ind fin'anc'ind
financ'industri financ'indus'tri financ'ind'us'tri financ'in'du'stri
financ'int fin'anc'int
financ'ism fin'anc'ism
financ'ism'ig fin'anc'ism'ig
financ'i'star financ'ist'ar fin'an'cist'ar fin'anc'ist'ar
financ'ist'et fin'anc'ist'et fin'an'cis'tet fin'an'cist'et
financ'ist fin'anc'ist fin'an'cist
financ'it fin'an'cit fin'anc'it fi'nan'cit
financ'iv fin'anc'iv
financ'kapital financ'kap'ital financ'kap'it'al
financ'kapital'ism financ'kap'ital'ism
financ'konsil'ist financ'kon'si'list
financ'kontrol'ej financ'kontr'ole'j
financ'kontrol financ'kon'trol financ'kontr'ol financ'kont'rol
financ'kontrol'ist financ'kontr'ol'ist
financ'kriz fin'anc'kriz
financ'lim fin'anc'lim
financ'lok fin'anc'lok
financ'manier financ'mani'er fin'anc'manier
financ'merkat fin'anc'merkat
financ'ministeri financ'min'ist'eri financ'mini'ster'i
financ'ministr'ej financ'min'ist're'j
financ'ministr'in financ'min'ist'rin
financ'mond fin'anc'mond
financ'o'ag'ad fin'anc'o'ag'ad
financ'o'fak fin'anc'o'fak
financ'ofic'ej fin'anc'ofic'ej financ'o'fic'ej
financ'ofic'ist financ'o'fi'cist fin'anc'ofic'ist
financ'o'font fin'anc'o'font
financ'o'kriz financ'okr'iz fin'anc'okr'iz
financ'ont fin'anc'ont
financ'o'rimed financ'or'i'med fin'anc'or'i'med
financ'o'sistem financ'os'ist'em fin'anc'os'ist'em
financ'ot fin'anc'ot
financ'pet fin'anc'pet
financ'politik fin'anc'politik financ'poli'tik
financ'pov fin'anc'pov
financ'problem fin'anc'problem
financ'produkt fin'anc'produkt financ'pro'dukt
financ'psikologi financ'psik'ologi financ'psikolog'i financ'psik'o'log'i
financ'raport fin'anc'raport
financ'rimed fin'anc'rimed
financ'sektor financ'sekt'or fin'anc'sektor
financ'serv fin'anc'serv
financ'sistem fin'anc'sistem
financ'talent financ'ta'lent
financ'ul fin'anc'ul
fin'aprob fin'apr'ob fi'nap'rob
fin'aranĝ fin'a'ranĝ
fin'ask'it fin'a'skit fi'nask'it
fin'at'ag fin'a'tag fi'n'at'ag
fin'aten'dant fin'atend'ant
fin'atend fin'at'end fin'a'tend
fin'atest'il fin'at'est'il fin'at'e'stil fin'a'test'il
fin'ating fin'at'ing
fin'babil fin'ba'bil
fin'bak fi'n'bak
fin'bak'it fin'ba'kit
fin'balbut fin'bal'but
fin'batal fin'bat'al
fin'ben'kist fin'benk'ist
fin'boj fin'bo'j fi'n'boj
fin'brod fi'n'brod
fin'brul fi'n'brul
fin'brul'ig'it fin'bru'lig'it
fin'butik'um fin'but'ik'um
fin'cel fi'n'cel
fin'dan'cit fin'danc'it
fin'decid fin'de'cid fin'dec'id
fin'depon fi'n'depon fin'de'po'n
fin'detru fin'de'tru
fin'dir fi'n'dir
fin'diskut'it fin'disk'ut'it fin'dis'kut'it fin'di'skut'it
fin'efektiv'iĝ fin'efekt'iv'iĝ fin'ef'ekt'iv'iĝ
fin'efik fin'e'fik fin'ef'ik
fin'eg fi'neg
fi'negoc'ist fin'eg'o'cist
fin'ej fi'ne'j
fin'ekzamen fin'ekz'amen fin'ekz'ame'n
fin'ekzamen'iĝ fin'ekz'amen'iĝ fin'ekz'am'en'iĝ
fin'ekzerc fin'ekz'erc
fin'elekt'it fin'e'lekt'it fin'el'ekt'it
fin'elekt'ont fin'e'lekt'ont fin'el'ekt'ont
fin'erozi fin'e'roz'i fi'ner'oz'i
fines'plor fin'esplor
fin'esprim fines'prim
fi'nest'iĝ fin'est'iĝ
fines'tint fi'nest'int fin'est'int
fin'et fi'net
fi'neŭtral fi'neŭtr'al
fin'evolu fi'nev'ol'u fi'ne'vol'u
fin'evolu'ig fi'ne'vol'u'ig
fin'faktur fin'fakt'ur fin'fak'tur
fin'far fi'n'far
fin'film fi'n'film
fin fi'n
fin'fin fi'n'fin
fin'fin'grum'ant fin'fingr'um'ant
fin'flor fi'n'flor
fin'flu fi'n'flu
fin'form fi'n'form
fin'fum fi'n'fum
fin'funkci fi'n'funkci fin'funk'ci
fin'furioz fin'furi'oz
fin'furioz'int fin'furi'oz'int
fin'galop fin'gal'op
fingr'ad fin'grad
fin'graf fi'n'graf
fingr'artik fingr'art'ik
fingr'eg fin'greg
fingr'e'indik fingr'e'in'dik fingr'e'ind'ik
fingr'o'aranĝ fingr'o'a'ranĝ
fingr'o'artik fingr'o'art'ik
fingr'od'ik fingr'o'dik
fingr'o'dolor fingr'od'ol'or fingr'o'dol'or
fingr'o'faj'fad fingr'o'fajf'ad
fingr'o'gest fin'grog'est
fingr'o'glit fin'grog'lit
fingr'ok'lak fingr'o'klak
fingr'ol'av fingr'o'lav
fingr'o'lini fingr'o'lin'i fingr'ol'in'i
fingr'o'makul fingr'om'a'kul
fingr'o'mark fingr'om'ark
fingr'o'minac fingr'om'in'ac fingr'o'min'ac
fingr'o'montr'ad fingr'om'ont'rad fingr'o'mont'rad
fingr'om'ont'rat fingr'o'mont'rat fingr'o'montr'at
fingr'om'ov fingr'o'mov
fin'grop'alp'aĵ fingr'op'alp'aĵ fingr'o'palp'aĵ
fingr'op'art'et fin'grop'art'et fingr'o'part'et
fingr'o'part fingr'op'art fin'grop'art
fin'grop'int fingr'o'pint
fingr'o'plat fin'grop'lat fingr'op'lat
fingr'opozici fingr'o'pozici fin'grop'oz'ic'i
fingr'op'rem'ad fingr'o'prem'ad fin'grop'rem'ad
fingr'op'rem'aĵ fingr'o'prem'aĵ fin'grop'rem'aĵ
fin'grop'rem fingr'o'prem fingr'op'rem
fingr'opres'aĵ fingr'o'pres'aĵ
fingr'or'ing fingr'o'ring
fingr'o'sign fin'gros'ig'n fingr'os'ig'n
fingr'o'simil fingr'os'i'mil fin'gros'i'mil
fingr'o'skrib fingr'os'krib fin'gros'krib
fingr'os'pur fingr'o'spur fin'gros'pur
fin'gros'tet fingr'ost'et
fin'gros'ul'ket fingr'os'ul'ket fingr'o'sulk'et
fingr'o'tabul fingr'ot'a'bul fin'grot'a'bul
fingr'o'tambur fin'grot'am'bur fingr'ot'am'bur
fingr'ot'urb fingr'o'turb fin'grot'urb
fingr'o'vok fingr'ov'ok
fingr'uj fin'gru'j fi'n'gru'j
fingr'uj'o'form fin'gru'j'o'form
fin'grum'ad fingr'um'ad
fingr'um'ant fin'grum'ant
fin'grum fingr'um
fin'gum fi'n'gum
fin'gust'um fi'n'gust'um
fin'haven fin'hav'en
fin'hav fi'n'hav
fin'hor fi'n'hor
fin'hurl fi'n'hurl
finial fini'al fin'ial
fini fi'ni fin'i
fin'invad fini'n'vad
finister fini'ster fin'ist'er
fi'nit'ec fin'it'ec
fin'it fi'nit
finitiv fin'it'iv fi'nit'iv
fi'niz fin'iz
fin'iz'it fi'niz'it
fin'jar fi'nj'ar fin'j'ar
fin'juni fin'jun'i fi'nj'uni fin'j'uni
fin'kalkul'ad fin'kalk'ul'ad
fin'kalkul fin'kalk'ul
fin'katalog'ad fin'kat'a'log'ad
fin'kolekt fin'ko'lekt fin'kol'ekt
fin'kolor'ig fin'kol'or'ig
fin'kom'bit fin'komb'it
fin'kompil fin'kom'pil
fin'komplet'iĝ fin'kom'plet'iĝ
fin'konduk'ant fin'kon'du'kant
fin'konduk fin'kon'duk
fin'konklud fin'konk'lud
fin'konsonant fin'kon'son'ant
fin'konsum'ant fin'kon'sum'ant
fin'konsum fin'kon'sum
fin'kontrol'it fin'kont'rol'it fin'kontr'ol'it
fin'konvink fin'kon'vink
fin'kri fi'n'kri
fin'kron fi'n'kron
fin'kuir fi'n'kuir
fin'kur fi'n'kur
fin'labor'aĵ fin'lab'or'aĵ fin'la'bor'aĵ
fin'labor fin'la'bor fin'lab'or
fin'labor'int fin'la'bor'int
fin'labor'it fin'lab'or'it fin'la'bor'it
finland'an fin'lan'dan fin'land'an
finland fin'land
fin'last fi'n'last
fin'lav fi'n'lav
fin'le'gant fin'leg'ant
fin'leg fi'n'leg
fin'lek fi'n'lek
fin'lern fi'n'lern
fin'lig fi'n'lig
fin'lim fi'n'lim
fin'lok fi'n'lok
fin'lud fi'n'lud
fin'maĉ fi'n'maĉ
fin'manĝ fi'n'manĝ
fin'manier fin'mani'er
finmark fin'mark
fin'medit fin'med'it
fin'melk fi'n'melk
fin'mort fi'n'mort
fin'mor'tig fin'mort'ig
fin'munt'it fin'mu'n'tit
finn'dev'en finn'de'ven fin'n'de'ven
finn fin'n fi'n'n
finn'in fin'ni'n fi'n'ni'n
finn'lan'dan finn'land'an
finn'land'an'in finn'lan'dan'in
finn'lan'dig finn'land'ig fin'n'land'ig
finn'lingv'an fin'n'lingv'an
finn'lingv fin'n'lingv
finn'mark fin'n'mark
finn'ombr'ad fin'nombr'ad
fin'not finn'ot fi'n'not
fin'no'ugr finn'o'ugr fi'n'no'ugr
finn'sekv fin'n'sekv
finnuj finn'uj fin'nu'j fi'n'nu'j
fi'no'far fin'o'far
fi'nom fin'om
fin'o'mit fi'nom'it fin'om'it
fin'opini fin'o'pini fin'opi'ni fin'o'pin'i
fin'or'dig fi'nord'ig fin'ord'ig
fin'ot'akt fi'not'akt fin'o'takt
fin'ot fi'not
fin'paf fi'n'paf
fin'pag fi'n'pag
fin'paĝ fi'n'paĝ
fin'pak'it fin'pa'kit fi'n'pak'it
fin'palp'ad fin'pal'pad
fin'parol'ad fin'pa'rol'ad
fin'parol fin'par'ol fin'pa'rol
fin'parol'int fin'pa'rol'int
fin'pec fi'n'pec
fin'pekl fi'n'pekl
fin'pens fi'n'pens
fin'pen'trit fin'pentr'it fin'pent'rit
fin'pere fi'n'pere fin'per'e
fin'pis fi'n'pis
fin'plonĝ fi'n'plonĝ
fin'plor fi'n'plor
fin'plug'it fi'n'plug'it
fin'polu'rad fin'polur'ad
fin'polur fin'pol'ur fi'n'polur
fin'polu'rit fin'polur'it
fin'port fi'n'port
fin'prepar fin'pre'par
fin'pre'sit fin'pres'it
fin'prezent fin'prez'ent
fin'pri'labor fin'pri'lab'or fin'pri'la'bor
fin'pri'pen'sit fin'pri'pens'it
fin'produkt fin'pro'dukt
fin'produkt'it fin'pro'dukt'it
fin'prov fi'n'prov
fin'pruv fi'n'pruv
fin'pudr fi'n'pudr
fin'punkt fi'n'punkt
fin'puŝ fi'n'puŝ
fin'rakont fin'rak'ont
fin'raport fin'rap'ort
fin'real'ig fin're'al'ig
fin'redakt'it fin're'dak'tit
fin'regul'ig fin're'gul'ig
fin're'kon fin'rek'on
fin'rezultat fin'rezult'at
fin'rezult fi'n'rezult
fin'rid fi'n'rid
fin'rigard fin'rig'ard
fin'rimed fin'rim'ed
fin'ripet fin'rip'et
fin'romp fi'n'romp
fin'rul fi'n'rul
fin'ŝarĝ fi'n'ŝarĝ
fin'scen fi'n'scen
fin'sekci fin'sekc'i fin'sek'ci
fin'sezon fin'se'zon fi'n'sezon
fin'sid fi'n'sid
fin'ŝmink fi'n'ŝmink
fin'soldat fin'sold'at fin'sol'dat
fin'solv fi'n'solv
fin'sol'vit fin'solv'it
fin'son fi'n'son
fin'sonĝ fi'n'sonĝ
fin'sonor'ad fin'son'or'ad
fin'sonor fin'son'or
fin'sort fi'n'sort
fin'spert fi'n'spert
fin'spurt fi'n'spurt
fin'staci fi'n'staci
fin'stadi fi'n'stadi
fin'stat fi'n'stat
fin'ŝton fi'n'ŝton
fin'stud fi'n'stud
fin'sub'iĝ fi'n'sub'iĝ
fin'sufer fin'su'fer
fin'sum fi'n'sum
fin'tag fint'ag
fin'taks fint'aks
fint'eks fin'teks
fint'em fin'tem
fin'trakt'it fint'rak'tit
fint'rak'tot fin'trakt'ot
fint'ranĉ'it fin'tranĉ'it
fin'trink'it fint'rin'kit
fin'tromp'it fint'romp'it
fin'turment'it fint'ur'ment'it
fi'nul fin'ul
fin'ven fi'n'ven
fin'venk'ist'ec fin'ven'kist'ec
fin'venk'ist fin'ven'kist
fin'venk'it fin'ven'kit
fin'verk'ad fin'ver'kad
fin'verk fi'n'verk
fin'ver'kit fin'verk'it
fin'vest fi'n'vest
fin'vet fi'n'vet
fin'vetur fin'vet'ur fin've'tur
fin'viŝ fi'n'viŝ
fin'viv fi'n'viv
fin'vizit fi'n'vizit fin'viz'it
fin'vort fi'n'vort
fin'zorg fi'n'zorg
fi'odor'aĉ fi'o'dor'aĉ
fi'odor fi'o'dor
fi'okaz fi'o'kaz fi'ok'az
fi'okul fi'o'kul
fi'okul'um fi'o'kul'um fi'ok'u'lum
fiol fi'ol
fi'opini fi'opi'ni fi'o'pini fi'o'pin'i
fi'o'plen fi'op'len
fi'o'vaĉ fi'ov'aĉ
fi'panj fi'pa'nj fi'pan'j
fi'pap'an fi'pa'pan
fi'parol'ad fi'par'o'lad fi'pa'rol'ad
fi'parol fi'par'ol fi'pa'rol
fi'pasi fi'pas'i
fi'pasi'gist fi'pas'ig'ist
fi'perfid'ul fi'per'fid'ul
fi'petol'ad fi'pet'ol'ad fi'pet'o'lad
fi'petol fi'pet'ol
fi'pied fi'pi'ed
fi'politik'ist fi'poli'tik'ist fi'po'liti'kist
fi'polur fi'pol'ur
fi'popol fi'pop'ol fi'po'pol
fi'profit'aĉ'ul fi'pro'fit'aĉ'ul fi'pro'fi'taĉ'ul
fi'profit'ul fi'pro'fi'tul fi'pro'fit'ul
fi'propon fi'prop'on fi'pro'po'n
fi'pur'ig'ad fi'pu'rig'ad
fi're'ĝin fi'reĝ'in
fi'reklam fi're'klam fi'rek'lam
fi'reputaci fi'rep'uta'ci fi'rep'ut'ac'i fi're'put'ac'i
fi'rifuz fi'rif'uz
fi'rigard fi'rig'ard
fi'rimed fi'rim'ed
firma'eg firm'a'eg
firma'estr firm'a'estr
firma firm'a
firma'karn firm'akar'n
firm'aman firma'man firm'a'man
firmament firm'ament firma'ment
firma'mien firm'ami'en
firm'an firma'n
firma'nim'ec firm'anim'ec
firma'nim firm'anim
firma'paŝ firm'a'paŝ
firma'stang firm'a'stang
firm'decid firm'dec'id firm'de'cid
firm'direktor firm'direkt'or firm'di'rektor
firm'e'trajt firm'et'rajt
firm'ha'rul firm'har'ul
firmian firm'i'an firm'ia'n
firm'i'gant firm'ig'ant
firm'karakter firm'karak'ter
firm'kondut firm'kon'dut
firm'lini firm'lin'i
firm'najl firm'n'ajl
firm'om'astr firm'o'mastr
firm'o'nom firm'on'om
firm'opini firm'opi'ni firm'o'pini firm'o'pin'i
firm'op'len firm'o'plen
firm'pied firm'pi'ed
firm'pinĉ'it firm'pin'ĉit
firm'pren firm'pre'n
firm'statur firm'stat'ur
fi'roman fi'roma'n fi'ro'man fi'rom'an
first'lini first'lin'i
first'o'lini first'o'lin'i first'ol'in'i
first'o'patn first'op'at'n first'o'pat'n
first'ot'rab first'o'trab
fiŝ'amik fiŝ'am'ik fi'ŝam'ik
fiŝ'arom fiŝ'ar'om fiŝ'a'rom
fiŝ'bak'ad fiŝ'ba'kad
fiŝ'barel fiŝ'ba'rel fiŝ'bar'el
fiŝ'basen fiŝ'ba'sen fiŝ'bas'en
fiŝ'bazar fiŝ'baz'ar
fiŝ'bien fiŝ'bi'en
fiŝ'boat fiŝ'bo'at
fiŝ'burger fiŝ'bur'ger fiŝ'burg'er
fiŝ'ej fiŝ'e'j
fiŝ'ej'protekt fiŝ'ej'prot'ekt
fi'sekretari fi'sekret'ari fi'se'kret'ari fi'sek'ret'ar'i
fi'send'ant fi'sen'dant
fi'ŝerc fiŝ'erc
fi'ŝer fiŝ'er
fiŝ'fabrik fiŝ'fa'brik
fiŝ'faden fiŝ'fad'en
fiŝ'hamburger fiŝ'hamburg'er
fiŝ'haven'et fiŝ'ha'ven'et
fiŝ'haven fiŝ'ha'ven fiŝ'hav'en
fiŝ'hepat fiŝ'he'pat
fiŝ'ho'kad fiŝ'hok'ad
fiŝ'hok'ant fiŝ'ho'kant
fiŝ'hok'ist fiŝ'ho'kist
fisi'aĵ fi'si'aĵ
fiŝ'icid fiŝ'i'cid
fisi'ebl fi'si'ebl
fisi fi'si
fisi'ig'at fi'si'ig'at
fisi'iĝ fi'si'iĝ
fiŝ'il fi'ŝil
fiŝ'industri fiŝ'indus'tri fiŝ'in'du'stri
fiŝ'in fi'ŝi'n
fiŝ'inter'konsent fiŝ'inter'kon'sent fiŝ'in'ter'konsent
fiŝ'intern'aĵ fiŝ'in'tern'aĵ fiŝ'inter'n'aĵ
fisi'o'de'ven fisi'o'dev'en fisi'od'e'ven
fiŝ'ist'ar fiŝ'i'star fiŝ'is'tar
fiŝ'is'tin fiŝ'ist'in
fiŝ'ist'on'klin fiŝ'is'tonk'lin fiŝ'ist'onkl'in
fiŝ'kapt'ej fiŝ'kap'te'j
fiŝ'kapt'em'ul fiŝ'kap'tem'ul
fiŝ'kapt'fervor fiŝ'kapt'fer'vor
fiŝ'kap'tint fiŝ'kapt'int
fiŝ'kapt'ist'ar fiŝ'kap'tis'tar
fiŝ'kap'tit fiŝ'kapt'it
fiŝ'kapt'o'kan fiŝ'kapt'ok'an
fisk'jar fisk'j'ar
fiŝ'komerc'ist fiŝ'kom'er'cist
fiŝ'konserv'aĵ fiŝ'kon'serv'aĵ
fiŝ'kultur'ad fiŝ'kul'tur'ad fiŝ'kult'ur'ad
fiŝ'labor'ist'in fiŝ'la'bor'ist'in fiŝ'lab'or'ist'in
fiŝ'la'get fiŝ'lag'et
fiŝ'manĝ'il'ar fiŝ'man'ĝi'lar
fiŝ'merkat fiŝ'mer'kat
fiŝ'meti'ist fiŝ'met'i'ist
fiŝ'milit fiŝ'mi'lit
fiŝ'muel'aĵ fiŝ'mu'el'aĵ
fiŝ'odor fiŝ'o'dor
fiŝ'okul fiŝ'o'kul fi'ŝok'ul
fiŝ'ok'vant fiŝ'o'kvant
fiŝ'ole fiŝ'o'le fiŝ'ol'e
fi'sor'ĉu'lin fi'sorĉ'ul'in fi'sorĉ'u'lin
fi'sor'tig fi'sort'ig
fiŝ'os'aŭr fiŝ'o'saŭr fi'ŝos'aŭr
fiŝ'o'simil fiŝ'os'i'mil fiŝ'o'sim'il
fiŝ'os'pec fiŝ'o'spec fi'ŝos'pec
fiŝ'o'speci fiŝ'os'pec'i fiŝ'o'spec'i
fiŝ'ost'ar fiŝ'o'star
fiŝ'ost'et fiŝ'os'tet
fiŝ'ov'ar fiŝ'o'var fi'ŝov'ar
fi'ŝov fiŝ'ov
fiŝ'ov'or fiŝ'o'vor fi'ŝov'or
fi'spirit fi'spir'it
fiŝ'populaci fiŝ'pop'u'lac'i fiŝ'pop'ul'ac'i
fiŝ'produkt'ad fiŝ'pro'dukt'ad
fiŝ'restoraci fiŝ'rest'oraci fiŝ'rest'o'raci fiŝ're'stor'ac'i
fiŝ'sekci fiŝ'sekc'i fiŝ'sek'ci
fiŝ'servic fiŝ'serv'ic fiŝ'ser'vic
fiŝ'sezon fiŝ'se'zon
fiŝ'simil fiŝ'sim'il fiŝ'si'mil
fiŝ'sinjor'in fiŝ'sin'jor'in fiŝ'sin'j'o'rin
fiŝ'ŝip fi'ŝŝ'ip
fiŝ'ŝnur fi'ŝŝ'nur
fiŝ'speci fiŝ'spec'i
fi'ŝtal fiŝ'tal
fiŝ'teler fi'ŝtel'er
fiŝ'teritori fiŝ'teri'tori
fistulin'ac fistul'in'ac
fistulin fistul'in
fi'sugest fi'su'gest
fi'sugesti fi'sugest'i fi'su'gest'i
fiŝ'uj fi'ŝu'j
fiŝ'vend'ej fiŝ'ven'dej fiŝ'vende'j
fiŝ'ven'dist fiŝ'vend'ist
fiŝ'vend'ist'in fiŝ'ven'dist'in
fiŝ'vend'ist'vest'aĵ fiŝ'ven'dist'vest'aĵ
fiŝ'viand fiŝ'vi'and
fit'ask fi'task
fi'tin fit'in
fiting fit'ing
fi'tiran'ad fit'i'ran'ad
fitis fi'tis fit'is
fit'o'fiziologi fit'o'fiziolog'i fit'o'fizio'log'i
fitoftor fi'tof'tor fit'oft'or
fit'o'gajl fi'tog'ajl
fit'o'geografi fit'o'geograf'i fit'o'geo'grafi fit'o'geo'graf'i
fitokrom fit'okrom fit'o'krom fit'okr'om fit'ok'rom
fitolak'ac fit'ol'a'kac
fitolak fit'o'lak
fit'ol fi'tol
fit'o'patologi fit'op'at'ologi fit'o'patolog'i fit'op'at'olog'i
fit'o'plankton fit'o'plank'ton
fit'o'soci'ologi fit'os'o'ci'ologi fit'o'soci'olog'i fit'os'o'ci'olog'i
fit'o'sterol fit'ost'er'ol fi'tost'er'ol fit'o'ster'ol
fit'o'teknik fit'ot'e'knik
fit'o'terapi fit'o'tera'pi fit'ot'era'pi fit'ot'er'api
fit'romp'afer fi'tromp'afer fi'tromp'a'fer
fi'tromp fit'romp
fi'turist fit'ur'ist fi'tur'ist
fi'ul'aĉ fi'u'laĉ
fi'ul'ar fi'u'lar
fi'u'let fi'ul'et
fi'ul'in'ar fi'u'lin'ar
fi'u'lin fi'ul'in
fi'venen fi'ven'en
fi'verk'ist fi'ver'kist
fi'veter fi'vet'er fi've'ter
fi'vir'in fi'vi'rin
fi'vizaĝ fi'viz'aĝ
fizik'a'fiziologi fizik'a'fiziolog'i fizik'a'fizio'log'i
fizik'ake'mi fizik'a'kemi
fizik'instrument fizik'instru'ment fizik'in'strum'ent
fizik'o'kemi fizik'ok'emi fizik'ok'em'i
fizik'o'terapi fizik'ot'er'api fizik'o'tera'pi fizik'ot'era'pi
fizik'profesor fizik'pro'fe'sor
fizik'student fizik'stud'ent
fiziognomik fizio'gnom'ik
fiziolog fizio'log
fiziologi fiziolog'i fizio'log'i
fiziologi'ist fiziolog'i'ist fizio'log'i'ist
fizionomi fizio'nom'i
fizionomi'ist fizio'nom'i'ist
fizioterapi fizio'terapi fizio'tera'pi fizio'ter'api
fizioterapi'ist fizio'terapi'ist fizio'tera'pi'ist
fizioterapi'ist'in fizio'terapi'ist'in
flag'aviad'il flag'avi'ad'il
flagel'ad flag'e'lad flag'el'ad
flagelant'ec flagel'ant'ec flag'e'lant'ec
flagelant flagel'ant flag'e'lant
flagel flag'el
flagel'lat flag'el'lat
flag'girland flag'gir'land
flag'o'kok flag'ok'ok
flag'o'port'ant flag'op'ort'ant
flag'ornam'it flag'orn'am'it
flag'os'tang flag'o'stang
flag'patri'n flag'patr'in
flagr'ad flag'rad
flagr'am'ov flagr'a'mov flag'ram'ov
flagr'et flag'ret
flagr'ig'ant flag'rig'ant
flagr'ig flag'rig
flag'rig'it flagr'ig'it
flag'robr'il flagr'o'bril
flagr'o'fotometr flag'ro'fotometr flagr'o'foto'metr
flag'ruband flagr'u'band
flag'signal flag'sign'al
flakon'et flak'on'et
flakon flak'on
flakon'form flak'on'form
flamand flam'and
flameng'o'flor flam'en'go'flor
flameri flam'eri flam'er'i
flam'gotik flam'go'tik flam'got'ik
flamin flam'in
flamini flamin'i flam'in'i
flamin'spir flam'inspir
flam'kolor flam'kol'or
flam'kovr'it flam'kov'rit
flam'land'an'in flam'lan'dan'in
flam'lan'get flam'lang'et
flam'lek'it flam'le'kit
flam'okul flam'o'kul
flam'o'lum flam'ol'um
flam'omar flam'o'mar
flam'ot'ur flam'o'tur
flam'pi'kant flam'pik'ant
flam'simil flam'si'mil
flam'turban flam'tur'ban flam'turb'an
flandr'am'ul flan'dram'ul
flandr'a'parol'ant flan'drap'ar'ol'ant flandr'a'pa'rol'ant
flandri flandr'i
flanel'aĵ flan'el'aĵ
flanel'ĉemiz'et flan'el'ĉemiz'et
flanel flan'el
flanel'rul'aĵ flan'el'rul'aĵ
flank'afer flank'a'fer flan'kaf'er
flank'ale flan'kal'e
flank'al'flank flan'kal'flank
flank'altar flan'kalt'ar flank'alt'ar
flank'antaŭ flank'ant'aŭ flan'kant'aŭ
flank'ar flan'kar
flan'karm'il flank'ar'mil flank'arm'il
flank'aspekt flan'kas'pekt flank'a'spekt
flan'kat flank'at
flank'damaĝ flank'dam'aĝ
flank'direkt flank'di'rekt
flank'e'dir'ant flank'ed'ir'ant flan'ke'dir'ant
flank'efik flank'e'fik flan'ke'fik
flank'e'las'ant flank'el'as'ant flan'kel'as'ant
flan'kel'as'at flank'e'las'at flank'el'as'at
flank'e'las flan'kel'as flank'el'as
flan'kel'as'it flank'e'las'it flank'el'as'it
flank'element flank'ele'ment flan'kel'em'ent
flank'el'ir'ej flan'kel'ir'ej
flank'em'et'it flank'e'met'it flan'ke'met'it
flank'en'al'vok flan'ken'al'vok flank'e'n'al'vok
flank'en'apart'ig flank'en'a'part'ig flank'e'n'apart'ig
flan'ken'bat flank'en'bat flank'e'n'bat
flank'en'blov'et flank'e'n'blov'et
flank'en'blov flan'ken'blov flank'e'n'blov
flan'ken'direkt flank'en'direkt flank'e'n'direkt flank'en'dir'ekt
flank'en'ekskurs flan'ken'ekskurs flank'en'eks'kurs flank'e'n'ekskurs
flan'ken'fal flank'en'fal flank'e'n'fal
flank'en'fleks'iĝ flank'e'n'fleks'iĝ
flank'en'for'ig flan'ken'for'ig flank'e'n'for'ig
flank'en'glit'ad flank'engl'it'ad flank'e'n'glit'ad
flank'engl'it'ant flank'en'glit'ant flank'e'n'glit'ant
flank'en'glit flan'ken'glit flank'engl'it flank'e'n'glit
flank'en'ig'ant flank'e'n'ig'ant
flank'en'iĝ'ant flank'e'n'iĝ'ant
flank'en'ig flan'ken'ig flank'e'n'ig
flan'ken'iĝ flank'en'iĝ flank'e'n'iĝ
flank'en'iĝ'int flank'e'n'iĝ'int
flan'ken'ig'it flank'en'ig'it flank'e'n'ig'it
flank'en'ir'ant flank'e'n'ir'ant
flan'ken'ir'ej flank'en'ir'ej flank'e'n'ir'ej
flank'en'ir flan'ken'ir flank'e'n'ir
flank'en'ĵet'ant flank'e'n'ĵet'ant
flank'en'ĵet flan'ken'ĵet flank'e'n'ĵet
flank'en'ĵet'iĝ flank'e'n'ĵet'iĝ
flank'en'ĵet'it flank'e'n'ĵet'it
flank'en'klin'iĝ'ant flank'e'n'klin'iĝ'ant
flank'en'klin'iĝ flan'ken'klin'iĝ flank'e'n'klin'iĝ
flank'en'klin'int flan'ken'klin'int flank'e'n'klin'int
flan'ken'klin'it flank'en'klin'it flank'e'n'klin'it
flank'en'konduk flan'ken'konduk flank'en'kon'duk flank'e'n'konduk
flan'ken'kur flank'en'kur flank'e'n'kur
flank'en'las'ant flank'e'n'las'ant
flank'en'las flan'ken'las flank'e'n'las
flank'en'las'iĝ flank'e'n'las'iĝ
flank'en'las'int flank'e'n'las'int
flank'en'las'it flank'e'n'las'it
flank'en'met'ad flank'e'n'met'ad
flank'en'met'ant flank'e'n'met'ant
flank'en'met'at flank'e'n'met'at
flank'en'met'ebl flank'e'n'met'ebl
flank'en'met flan'ken'met flank'e'n'met
flank'en'met'iĝ flank'e'n'met'iĝ
flank'en'met'int flank'e'n'met'int
flank'en'met'it flank'e'n'met'it
flan'ken'mov'ad flank'en'mov'ad flank'e'n'mov'ad
flan'ken'mov flank'en'mov flank'e'n'mov
flank'en'mov'iĝ flan'ken'mov'iĝ flank'e'n'mov'iĝ
flank'en'paŝ'ad'ant flank'e'n'paŝ'ad'ant
flan'ken'paŝ flank'en'paŝ flank'e'n'paŝ
flank'en'pel flan'ken'pel flank'e'n'pel
flank'en'plonĝ flan'ken'plonĝ flank'e'n'plonĝ
flank'en'port flan'ken'port flank'e'n'port
flan'ken'pren flank'en'pren flank'e'n'pren
flan'ken'pugn flank'en'pugn flank'e'n'pugn
flank'en'puŝ'ant flan'ken'puŝ'ant flank'e'n'puŝ'ant
flank'en'puŝ'at flank'e'n'puŝ'at
flan'ken'puŝ'et flank'en'puŝ'et flank'e'n'puŝ'et
flank'en'puŝ flan'ken'puŝ flank'e'n'puŝ
flank'en'puŝ'int flank'e'n'puŝ'int
flank'en'puŝ'it flank'e'n'puŝ'it
flank'en'ramp flan'ken'ramp flank'e'n'ramp
flank'en'rigard'ad flank'e'n'rigard'ad
flank'en'rigard'et flank'e'n'rigard'et
flan'ken'rigard flank'en'rigard flank'e'n'rigard
flan'ken'rul'iĝ flank'en'rul'iĝ flank'e'n'rul'iĝ
flank'en'salt'ad flank'e'n'salt'ad
flan'ken'salt flank'en'salt flank'e'n'salt
flank'en'sid'iĝ flan'ken'sid'iĝ flank'e'n'sid'iĝ
flank'en'sku flan'ken'sku flank'e'n'sku
flank'en'ŝov'ant flank'e'n'ŝov'ant
flank'en'ŝov flan'ken'ŝov flank'e'n'ŝov
flank'en'ŝov'iĝ flank'e'n'ŝov'iĝ
flank'en'ŝov'iĝ'int flank'e'n'ŝov'iĝ'int
flank'en'ŝov'it flank'e'n'ŝov'it
flan'ken'star flank'en'star flank'e'n'star
flank'en'tir flan'kent'ir flank'e'n'tir
flank'en'tir'iĝ flank'e'n'tir'iĝ
flank'en'tir'it flank'e'n'tir'it
flank'en'turn'et flank'e'n'turn'et
flank'en'turn flan'kent'urn flank'e'n'turn
flank'en'turn'iĝ flank'e'n'turn'iĝ
flan'kent'urn'it flank'en'turn'it flank'e'n'turn'it
flan'ken'vetur flank'en'vetur flank'e'n'vetur
flank'en'voj'iĝ flan'ken'voj'iĝ flank'e'n'voj'iĝ
flan'ken'vok flank'en'vok flank'e'n'vok
flank'e'parol'ant flan'kep'ar'ol'ant flank'e'pa'rol'ant
flan'kest'ar flank'est'ar flank'e'star
flank'fenestr flank'fen'estr
flank'i'ĝem flank'iĝ'em
flank'ir'ad flan'kir'ad
flan'kir flank'ir
flan'kit flank'it
flank'kurten flank'kurt'en flank'kur'ten
flank'labor flank'la'bor flan'klab'or
flank'las flan'klas
flan'klas'it flank'las'it
flank'lini flan'klin'i
flank'nombr flank'n'ombr
flank'o'branĉ'et flank'ob'ranĉ'et
flank'ob'ranĉ flank'o'branĉ flan'kobr'anĉ
flank'od'om flank'o'dom flan'kod'om
flank'o'koment flan'kok'oment flank'ok'oment flank'ok'o'ment
flank'okup flank'o'kup
flank'op'art flan'ko'part flank'o'part
flank'o'protekt'il flank'op'rot'ekt'il flan'kopr'ot'ekt'il
flank'osak flank'o'sak
flank'ostr'at flan'kost'rat flank'o'strat
flank'ovr'il flan'kovr'il
flank'raj'dant flank'rajd'ant
flank'region flank'regi'on
flank'rigard flan'kri'gard
flank'river flan'kri'ver
flank'ro'lad flank'rol'ad
flank'tabul flank'ta'bul
flank'ul flan'kul
flank'um'ant flank'u'mant
flank'um'it flank'u'mit
flar'botel flar'bot'el
flar'elekt flar'e'lekt
flar'robot flar'rob'ot flar'ro'bot
flar'sensac flar'sens'ac
flar'tabak flar'ta'bak
flar'tabak'uj flar'ta'bak'uj
flat'akir flat'a'kir
flat'intrig'ant flat'in'tri'gant flat'int'rig'ant
flat'ul'ar flat'u'lar
flav'aĵ'opul'vor flav'aĵ'o'pulvor
flav'a'karn flav'akar'n flav'a'kar'n
flav'a'vizaĝ flav'aviz'aĝ
flav'bek'ul flav'be'kul
flav'brun flav'bru'n
flav'ebl'ond flav'e'blond
flav'e'brun flav'e'bru'n flav'ebr'u'n
flav'ef'lam flav'e'flam
flavi flav'i
flav'in flavi'n
flav'kolor flav'kol'or
flav'kvadrat flav'kvadr'at
flav'mien flav'mi'en
flav'nuanc flav'nu'anc
flav'nukleotid flav'nukle'otid flav'nu'kle'otid
flavon flav'on
flav'o'protein flav'o'prote'in flav'op'rot'e'in flav'o'prot'e'in flav'op'ro'te'in
flav'oranĝ flav'o'ranĝ
flav'orel'ul flav'o'rel'ul
flav'paper flav'pap'er
flav'papili flav'papil'i flav'pap'ili
flav'roman flav'roma'n
flav'vizaĝ flav'viz'aĝ
flebit fle'bit
flebotom fle'bo'tom fle'bot'om
flebotomi flebotom'i fle'bo'tomi fle'bot'om'i
fleg'ant fle'gant
fleg'ant'in fleg'anti'n
fleg'ej fle'gej
fleg'em fle'gem
fleg'et fle'get
flegeton fle'get'on fleg'et'on
fleg'ig fle'gig
fle'gist fleg'ist
flegmazi flegm'azi
flegmon flegm'on fleg'mon
fleg'mul flegm'ul
fleg'o'grad fleg'ogr'ad fle'go'grad
fleg'ok'ost fle'go'kost fleg'o'kost
fleg'on fle'go'n
fleg'o'patr fle'go'patr
fleg'o'proviz'ant fleg'op'ro'viz'ant fleg'o'prov'iz'ant
fleg'o'serv fle'go'serv
fle'ksant fleks'ant
fleksi fleks'i fle'ksi
fleksi'ĝem'ec fleks'iĝ'em'ec
fleksi'ĝem fleks'iĝ'em
fleksi'it fleks'i'it fle'ksi'it
fleks'ol'ok fleks'o'lok
fleksor fleks'or
fleks'o'sag fleks'os'ag
flik'ĉifon flik'ĉif'on flik'ĉi'fon
flik'labor flik'lab'or flik'la'bor
flik'tajlor flik'tajl'or
flikten flik'ten
flirt'i'gant flirt'ig'ant
flirt'lu'met flirt'lum'et
flirt'ul'in flirt'u'lin
flogiston flog'ist'on
flok'o'plen flok'op'len
flok'simil floks'i'mil
flor'aĵ'ornam'it flor'aĵ'orn'am'it
flor'am'ant flor'a'mant
flor'amas flor'a'mas
flor'anim flor'a'nim
flor'aranĝ'ad flor'a'ranĝ'ad
flor'aranĝ flor'a'ranĝ
flor'baston flor'bas'ton flor'bast'on
flor'brasik flor'bras'ik
flor'buĉ'ant flor'bu'ĉant
flor'buked flor'buk'ed
flor'burĝon flor'burĝ'on
flor'butik flor'but'ik flor'bu'tik
flor'buton flor'but'on flor'bu'ton
flor'ĉeval flor'ĉe'val
flor'cidoni flor'cidon'i flor'cid'oni flor'ci'don'i
flor'desegn'aĵ flor'de'seg'n'aĵ
flor'desegn flor'de'seg'n flor'des'eg'n
flor'desegn'it flor'de'seg'nit
floreal flor'e'al
florenci florenc'i floren'ci flor'en'ci
floren flor'en
flor'epok flor'e'pok
flor'farun flor'fa'run flor'far'u'n
flor'festival flor'fest'iv'al
flor'figur flor'fig'ur
flor'foli flor'fol'i
flor'fontan flor'font'an flor'fon'tan
flor'fraŭl'in flor'fr'aŭl'in
flor'girland flor'gir'land
flor'herb'ej flor'her'bej
florian flor'ia'n flor'i'an
florid'an flor'id'an flor'i'dan
florideofic florid'e'ofic flor'ide'o'fic
florid flor'id
flor'infan flor'in'fan
flor'kalendar flor'kalend'ar
flor'kandel flor'kand'el
flor'kolekt'anti'n flor'kolekt'ant'in
flor'kolekt flor'ko'lekt
flor'kolor flor'kol'or
flor'kov'rit flor'kovr'it
flor'kultiv'ej flor'kult'iv'ej
flor'kultiv flor'kult'iv
flor'kultur'ej flor'kult'ure'j
flor'kultur flor'kul'tur flor'kult'ur
flor'kvast'et flor'kvas'tet
flor'legom flor'leg'om
flor'miel flor'mi'el
flor'motiv flor'mot'iv
flor'odor flor'o'dor
flor'odor'plen flor'od'or'plen
flor'o'foli flor'o'fol'i
flor'o'kor flor'ok'or
flor'o'kron flor'okr'on
flor'ornam'aĵ flor'orn'am'aĵ
flor'ornam flor'orn'am
flor'ornam'it flor'orn'am'it
flor'o'vend flor'ov'end
flor'pistil flor'pist'il flor'pi'stil
flor'pot'et flor'po'tet
flor'sezon flor'se'zon
flor'simil flor'si'mil
flor'sol'ej flor'sole'j
flor'speci flor'spec'i
flor'trunk'et flor'tru'n'ket
florum flor'um
florum'it flor'um'it flor'u'mit
flor'vend'ej flor'vende'j flor'ven'dej
flor'ven'dist flor'vend'ist
flor'ven'dist'in flor'vend'ist'in
flos'glaci flos'glac'i
flos'i'gant flos'ig'ant
flos'karavan flos'kara'van flos'kar'avan
flos'lign'aĵ flos'lig'n'aĵ
flos'lign flos'lig'n
flos'lini flos'lin'i
flu'ad'ant flu'a'dant
flu'direkt flu'di'rekt flu'dir'ekt
flu'eg'ant flu'e'gant
flu'ej flu'e'j
flu'e'tint flu'et'int
flu'faden flu'fad'en
flug'a'dant flug'ad'ant
flug'al flu'gal
flu'gant'ar flug'ant'ar
flug'ant flu'gant
flug'ant'in flu'gant'in flug'anti'n
flug'arme'an flug'arm'e'an
flug'arme flug'arm'e
flug'atak flug'a'tak
flug'aŭtonom'ec flug'aŭt'on'om'ec
flug'benzin flug'benz'in
flug'bilet flug'bil'et
flug'demonstraci flug'demonstr'ac'i flug'de'monstr'ac'i
flug'descend flug'des'cend
flug'direkt flug'dir'ekt flug'di'rekt
flug'di'sport flug'dis'port
flug'distanc flug'dist'anc flug'di'stanc
flug'dokument flug'dok'u'ment
flu'gej flug'ej flu'ge'j
flug'ekzamen'ist flug'ekz'amen'ist
flug'em flu'gem
flug'et flu'get
flug'ferdek flug'fer'dek
flug'foli flug'fol'i
flug'foli'oficial flug'foli'ofic'ial
flug'haven'et flug'ha'ven'et
flug'haven flug'hav'en
flug'ig flu'gig
flug'ig'it flu'gig'it
flug'il'artik flug'il'art'ik flug'il'ar'tik
flug'i'lig flug'il'ig
flug'il'model flug'il'mod'el
flug'il'romp'int flug'il'rom'pint
flug'i'lul flug'il'ul
flug'i'lum flug'il'um
flug'industri flug'indus'tri flug'in'du'stri flug'ind'u'stri
flug'insekt flug'in'sekt
flug'ip'ov flu'gip'ov flug'i'pov
flu'gir flug'ir
flu'gist'ar flug'i'star flug'ist'ar
flug'ist flu'gist
flug'karavan flug'kar'avan flug'kara'van
flug'kompani flug'kompan'i flug'kom'pan'i
flug'konkur flug'kon'kur flug'konk'ur
flug'konkurs flug'konk'urs
flug'lini flu'gli'ni flug'lin'i
flug'lud'il flug'lu'dil flu'glu'dil
flug'manier flug'mani'er
flug'maŝin flug'maŝ'in
flug'membran flug'mem'bran flug'membr'an
flug'minut flug'min'ut
flug'ofic'ej flug'o'fic'ej flu'go'fic'ej
flug'oficir flug'ofic'ir flug'o'fi'cir flug'o'fic'ir
flu'go'kamp flug'o'kamp
flug'o'klub flug'ok'lub flu'go'klub
flug'ot flu'got
flug'pasaĝer flug'pas'aĝ'er
flug'pen'dant flug'pend'ant
flug'pend'ig flug'pen'dig
flug'permes flug'per'mes
flug'program flug'pro'gram
flug'radius flug'radi'us
flug'rapid'ant flug'rap'i'dant
flug'rapid'ec flug'rap'id'ec
flu'greg'ist flug're'gist flug'reg'ist
flug'renvers'ad flug'ren'vers'ad
flug'rigard flug'rig'ard
flug'robot flug'ro'bot
flu'grond flug'rond
flug'ŝancel'iĝ flug'ŝanc'el'iĝ
flug'sciur flug'sci'ur
flug'sekur flug'sek'ur flug'se'kur
flug'simul flug'sim'ul flug'si'mul
flug'soldat flug'sold'at flug'sol'dat
flug'taksi flug'taks'i
flug'trafik flug'traf'ik flug'tra'fik
flug'transport flug'trans'port flug'tra'n'sport
flu'gul'in flug'ul'in flug'u'lin
flug'vetur flug'vet'ur flug've'tur
flug'vojaĝ'ad flug'voj'aĝ'ad
flug'vojaĝ flug'voj'aĝ
fluid'ec flu'id'ec flu'i'dec
fluid flu'id
fluid'iĝ'ant flu'id'iĝ'ant
fluid'iĝ flu'id'iĝ
fluid'ig flu'i'dig flu'id'ig
fluid'iĝ'int flu'id'iĝ'int
fluid'ig'it flu'i'dig'it
fluid'mas flu'id'mas
fluid'um flu'i'dum
flu'ig'ant flu'i'gant
flu'intens flu'in'tens
fluks'lini fluks'lin'i
flu'lini flu'lin'i
fluor'apatit flu'or'apatit
fluoresk'ant fluor'esk'ant
fluoresk'ec fluor'esk'ec
fluoresk fluor'esk
fluoresk'i'gant fluoresk'ig'ant fluor'esk'ig'ant
fluor flu'or
fluor'id flu'or'id flu'o'rid
fluorit fluor'it flu'o'rit flu'or'it
fluor'karbon fluor'karb'on fluor'kar'bon
fluor'kompakt fluor'kom'pakt flu'ork'om'pakt
fluor'spat flu'or'spat
flu'o'simil flu'o'sim'il flu'os'i'mil
flu'parol'ant flu'pa'rol'ant
flu'parol flu'par'ol
flus'om'ark flus'o'mark flu'som'ark
flus'trad'ant flustr'a'dant flustr'ad'ant
flus'trad flustr'ad
flustr'a'dir'aĵ flus'tra'dir'aĵ flustr'ad'ir'aĵ
flustr'at flus'trat flu'strat
flus'tra'voĉ flustr'a'voĉ
flustr'em flus'trem
flus'tret flustr'et flu'stret
flu'strig'ant flustr'ig'ant
flustr'ig flu'strig
flu'strig'it flustr'ig'it
flustr'ist flus'trist
flustr'it flus'trit
flustr'o'galeri flustr'o'galer'i
flustr'o'voj flus'trov'oj flustr'ov'oj
flu'tal'vok flut'al'vok
fluter flut'er flu'ter
flu'tet flut'et
flu'tis'tin flut'ist'in
flut'kvartet flut'kvar'tet flut'kvart'et
flut'lud'ant flut'lu'dant
flut'lu'dist flut'lud'ist
flut'muzik flut'muz'ik
flut'o'son flut'os'on
flut'ot'on flut'o'ton flu'tot'on
flut'son flu'ts'on
flu'uj flu'u'j
foir'afer foir'a'fer
foir'aktor'aĉ foir'akt'or'aĉ
foir'aranĝ foir'a'ranĝ
foir'donac foir'don'ac foir'do'n'ac
foir'ej'kvartal foir'ej'kvart'al
foir'faktur foir'fakt'ur foir'fak'tur
foir'ofic'ej foir'o'fic'ej
foir'o'plac foir'op'lac
foir'palac foir'pal'ac foir'pa'lac
foir'sezon foir'se'zon
foir'transport foir'trans'port foir'tra'n'sport
foir'u'mit foir'um'it
foir'ven'dist foir'vend'ist
foir'vojaĝ foir'voj'aĝ
foj'ef'oj foj'e'foj
fojer foj'er
fojn'ad foj'n'ad
fojn'amas'eg fojn'a'mas'eg
fojn'amas'et fojn'a'mas'et
fojn'amas fojn'a'mas foj'n'amas fojn'am'as
fojn'ej foj'ne'j
fojn'ej'pord foj'ne'j'pord
fojn'en'port foj'ne'n'port
fojn'er foj'ner
fojn'farad fojn'far'ad foj'n'farad
fojn foj'n
fojn'her'bar fojn'herb'ar
fojn'herb foj'n'herb
fojn'i'star foj'nis'tar fojn'ist'ar
fojn'kamp foj'n'kamp
fojn'kap foj'n'kap
fojn'katar fojn'kat'ar foj'n'kat'ar
fojn'o'amas foj'no'amas fojn'o'am'as fojn'o'a'mas
fojn'o'depon'ej foj'nod'e'pone'j fojn'od'e'pone'j
foj'nod'om'et fojn'o'dom'et fojn'od'om'et fojn'od'o'met
fojn'odor fojn'o'dor foj'nod'or
fojn'o'falĉ'ad foj'no'falĉ'ad
foj'no'fask fojn'o'fask
foj'no'febr fojn'o'febr
fojn'o'fork foj'no'fork
fojn'o'katar fojn'ok'at'ar fojn'ok'a'tar fojn'o'kat'ar foj'nok'at'ar
fojn'ok'est fojn'o'kest foj'nok'est
fojn'o'kolor fojn'o'kol'or fojn'ok'ol'or foj'nok'ol'or
fojn'o'lit foj'no'lit fojn'ol'it
fojn'os'tak fojn'o'stak foj'no'stak
foj'nostok fojn'ost'ok fojn'o'stok
fojn'ot'en'ej fojn'o'ten'ej foj'not'en'ej
fojn'pend'ig fojn'pen'dig
fojn'rikolt'ad foj'n'rikolt'ad
fojn'rikolt foj'n'rikolt
fojn'ŝarĝ'aĵ foj'n'ŝarĝ'aĵ
fojn'ŝarĝ foj'n'ŝarĝ
fojn'stak foj'n'stak
fojn'ŝtip foj'n'ŝtip
fojn'uj foj'nu'j
fojn'vetur'ig'il fojn've'tur'ig'il
fojn'vetur'il foj'n'vetur'il fojn've'tur'il
fok'intest fok'int'est fok'in'test
fok'o'simil fok'os'i'mil
foksen fok'sen
fokus'ad fok'u'sad fok'us'ad
fokus'ant fok'us'ant
fokus'at fok'us'at fok'u'sat
fokus'dis'ec fok'us'dis'ec
fokus'distanc fokus'dist'anc fokus'di'stanc
fokus'ej fok'us'ej
fokus fok'us
fokus'grup fok'us'grup
fokus'ig'at fok'us'ig'at
fokus'ig fok'us'ig
fokus'iĝ fok'us'iĝ
fokus'ig'it fok'us'ig'it
fokus'it fok'u'sit fok'us'it
fokus'punkt fok'us'punkt
fokus'terapi fokus'tera'pi fokus'ter'api fok'u'ster'api
folad'ed fol'ad'ed
folad fol'ad
fol'do'ĉiz'il fold'o'ĉiz'il
fold'o'listel fol'doli'stel fold'ol'i'stel fold'o'list'el fold'ol'ist'el
fold'o'valv fol'do'valv
foli'amas fol'iam'as foli'a'mas
foli'angul foli'an'gul fol'ia'n'gul
foliant foli'ant
foli'ar'amas foli'ara'mas fol'ia'ram'as
foli'aranĝ foli'a'ranĝ
foli'arb'ar foli'ar'bar
foli'ar'branĉ'et foli'arb'ranĉ'et
foli'barier foli'bari'er
foli'baz fol'i'baz
foli'bet fol'i'bet
foli'brasik foli'bras'ik fol'i'brasik
foli'burĝon fol'i'burĝon foli'burĝ'on
foli'celeri foli'cel'eri
foli'ĉir fol'i'ĉir
foli'et'ar fol'i'et'ar
foli'et fol'i'et
foli'fal fol'i'fal
foli'fask fol'i'fask
foli'fasm fol'i'fasm
foli'flank fol'i'flank
foli fol'i
foli'form fol'i'form
foli'frenez fol'i'frenez
foli'hav fol'i'hav
foli'hum fol'i'hum
foli'ig fol'i'ig
foli'iĝ fol'i'iĝ
foli'ig'it fol'i'ig'it
foli'ing fol'i'ing
folikl'in foli'klin fol'ik'lin
folikl'it fol'ik'lit
folikl'o'stimul'in folikl'ost'i'mul'in fol'ik'los'tim'ul'in
folikulin foli'kuli'n fol'ik'ul'in
foli'makul fol'i'makul
foli'ob'o'rul fol'io'bor'ul foli'o'bor'ul foli'ob'or'ul
fol'io'dens foli'o'dens
foli'o'fal fol'io'fal
foli'o'kresk'aĵ foli'okr'esk'aĵ
foliol foli'ol
foli'o'plafon fol'io'plafon foli'op'laf'on foli'op'la'fon
fol'io'plen foli'o'plen foli'op'len
foli'o'riĉ fol'io'riĉ
foli'ornam'aĵ foli'orn'am'aĵ
foli'o'simil fol'io'simil foli'os'i'mil
foliot'end foli'ot'end foli'o'tend
foliot foli'ot
foliot'uf foli'ot'uf fol'io'tuf foli'o'tuf
foli'pint fol'ip'int
foli'plat fol'ip'lat
foli'plen fol'ip'len
foli'pulvor foli'pulv'or fol'ip'ulv'or
foli'punt fol'ip'unt
foli'rip fol'ir'ip
foli'roz'et fol'ir'oz'et
foli'ru'loz foli'rul'oz fol'ir'ul'oz
foli'ŝarĝ'it fol'i'ŝarĝ'it
foli'ŝim fol'i'ŝim
foli'simil foli'sim'il fol'is'i'mil
foli'ŝos fol'i'ŝos
foli'ŝut'it foli'ŝu'tit fol'i'ŝut'it
foli'tend fol'it'end
foli'tig fol'it'ig
foli'tuf fol'it'uf
foli'turn'et fol'it'urn'et
foli'um'ant foli'u'mant
fol'iu'mebl foli'um'ebl foli'u'mebl
fol'iu'mem foli'um'em foli'u'mem
fol'iu'mil foli'um'il foli'u'mil
foli'volum fol'iv'ol'um
folklor'aĵ fol'klor'aĵ
folklor'danc'ist folklor'dan'cist fol'klor'danc'ist
folklor'ec fol'klor'ec
folklor'ensembl fol'klor'ensembl
folklor fol'klor
folklor'ig'ebl fol'klor'ig'ebl
folklor'ism fol'klor'ism
folklor'ist fol'klor'ist
folklor'ist'in fol'klor'ist'in
folklor'prezent'ad folklor'prez'ent'ad fol'klor'prezent'ad
folklor'rilat fol'klor'rilat
folklor'stok fol'klor'stok
fon'dant fond'ant
fon'dat fond'at
fon'dej fond'ej fon'de'j
fon'dekoraci fond'ek'oraci fond'e'koraci fon'dekor'ac'i fond'e'kor'ac'i
fond'ig fon'dig
fond'int'in fon'din'tin
fond'od'at fon'do'dat fond'o'dat
fond'o'dokument fond'od'ok'u'ment
fond'o'jar fond'oj'ar fon'do'jar
fond'o'kongres fond'ok'on'gres
fond'o'land fon'dol'and fond'ol'and
fond'om'it fond'o'mit fon'dom'it
fond'o'period fon'dop'eri'od fond'op'eri'od
fond'o'princip fon'dop'rin'cip fond'op'rin'cip fond'o'princ'ip
fon'do'ŝtat fond'o'ŝtat
fond'o'ŝton fon'do'ŝton
fond'ot'ag fon'dot'ag fond'o'tag
fond'ot fon'dot
fondu fond'u fon'du
fon'dum fond'um
fondu'pot fond'u'pot fon'dup'ot
fondus fond'us
fonem'ec fon'em'ec
fonem fon'em
fonem'grup fon'em'grup
fonem'ik fon'em'ik
fonetik'aĵ fon'etik'aĵ fon'e'tik'aĵ
fonetik'ec fon'etik'ec fon'e'tik'ec
fonetik fon'etik fon'e'tik fon'et'ik
fonetik'ist fon'etik'ist fon'et'i'kist
fonetism fon'et'ism
fonetist fon'et'ist
foni'de'o fon'ide'o
foni fon'i
fon'muzik fon'muz'ik
fon'o'ekzist fon'o'ekz'ist
fonofor fon'o'for
fonograf fon'o'graf
fonograf'il fon'o'graf'il fon'ogr'a'fil
fonograf'tabl fon'o'graf'tabl
fon'o'gram fon'ogr'am
fonolit'ec fon'o'lit'ec fon'ol'it'ec
fonolit fon'ol'it fon'o'lit
fon'olog fon'o'log
fonologi fon'ologi fon'olog'i fon'o'log'i
fonometr fon'o'metr
fonometri fonometr'i fon'o'metri fon'o'metr'i
fonon fon'on
font'ain font'a'in fon'ta'in
fontanbel fontan'bel fon'tan'bel font'an'bel
fontanel fontan'el font'an'el fon'tan'el
fontan'et font'anet fon'tan'et font'a'net
fontan font'an fon'tan
fontan'il font'anil fon'tan'il
fontan'lud fon'tan'lud font'an'lud
fon'tar font'ar
fon'teg font'eg
font'ej fon'te'j
font'et fon'tet
fon'tig font'ig
font'indik font'in'dik font'ind'ik fon'tin'dik
fon'tint font'int
font'material font'materi'al
font'o'dokument font'od'ok'u'ment
fon'tof'raz font'o'fraz
font'o'indik font'o'in'dik font'o'ind'ik
font'o'kod font'ok'od
fon'tol'and font'ol'and font'o'land
fon'tol font'ol
font'o'material fon'tomat'eri'al font'o'materi'al font'om'at'eri'al font'om'a'teri'al
font'o'plum fon'top'lum font'op'lum
font'program font'pro'gram fon'tpr'ogr'am
font'radi fon'trad'i
font'rajt fon'trajt
font'ul fon'tul
for'aĉet for'aĉ'et
for'akompan for'a'kompan for'a'kom'pan
for'alarm for'al'arm for'a'larm
foraminifer for'amin'i'fer for'a'mini'fer for'ami'nif'er
for'angul for'an'gul
for'apart'iĝ for'a'part'iĝ
for'aper'ant for'a'per'ant
for'aper for'a'per
for'aŭkci'iĝ for'aŭk'ci'iĝ
for'avert for'a'vert
for'babil for'ba'bil
for'bala'ad for'bal'a'ad
for'bala'aĵ for'bal'a'aĵ
for'bala'ant for'bal'a'ant
for'bala'at for'bal'a'at
for'bala'ebl for'bal'a'ebl
for'bala for'ba'la for'bal'a
for'bala'ig for'bal'a'ig
for'bala'iĝ for'bal'a'iĝ
for'bala'it for'bal'a'it
for'bala'ot for'bal'aot
for'barit for'bar'it
for'baston for'bas'ton for'bast'on
for'batal for'bat'al
for'ben for'be'n
for'bicikl for'bi'cikl
for'bicikl'int for'bi'cikl'int
for'boj for'bo'j
for'bo'lig'at for'bol'ig'at
for'brul'ant for'bru'lant
for'bru'lig for'brul'ig
for'bru'lig'int for'brul'ig'int
for'brul'ig'ont for'bru'lig'ont
for'brul'it for'bru'lit
for'burĝon for'burĝ'on
for'ced'ant forc'e'dant
for'ced forc'ed
forc'ej'efik forc'ej'e'fik
forc'ej forc'e'j
forc'ej'gas'emisi forc'ej'gas'e'misi
for'ĉifon'iĝ for'ĉi'fon'iĝ for'ĉif'on'iĝ
for'decid for'de'cid
for'decid'it for'de'cid'it
for'defend for'de'fend
for'degel for'de'gel
for'dekliv for'dek'liv for'de'kliv
for'detru'ant for'de'tru'ant
for'detru for'de'tru
for'direkt for'di'rekt for'dir'ekt
for'disip for'dis'ip
for'distanc for'dist'anc for'di'stanc
for'distanc'ig for'di'stanc'ig for'dist'anc'ig
for'distanc'iĝ for'di'stanc'iĝ for'dist'anc'iĝ
for'donac for'don'ac
for'donac'it for'don'ac'it
for'don for'do'n
for'ek'rab'int for'e'krab'int
for'elekt for'el'ekt for'e'lekt
for'el'konduk for'el'kon'duk
for'erar'ig for'e'rar'ig for'er'ar'ig
for'erar'iĝ for'e'rar'iĝ for'er'ar'iĝ
for'eskap for'e'skap
for'eskort for'esk'ort
for'etend'at for'et'en'dat
for'fa'lant for'fal'ant
for'fal'ĉit for'falĉ'it
for'fa'lig'end for'fal'ig'end
forfikul for'fik'ul for'fi'kul
for'fil'trad for'filtr'ad
for'fin for'fi'n
for'flu'gant for'flug'ant
for'flug'em for'flu'gem
for'flug'et for'flu'get
for'flu'gig for'flug'ig
for'fortik for'for'tik for'fort'ik
for'fraj for'fr'aj
for'frakas for'frak'as for'fr'a'kas
for'frivol for'fri'vol
for'frost'iĝ for'fr'ost'iĝ
for'frot for'fr'ot
for'frot'it for'fr'ot'it
for'funebr for'fu'n'ebr
for'gajn for'gaj'n
for'galop for'gal'op
forĝ'ej forĝ'e'j
for'ĝem forĝ'em
forges'ad for'ge'sad
forges'at for'ge'sat
forges'ej for'ge'se'j
forges'em for'ge'sem
forges'end for'ge'send
forges'ig'ant forges'i'gant
forges'ind for'ge'sind
forges'it'aĵ for'ge'sit'aĵ
forges'it'aspekt forges'it'a'spekt
forges'it'ec for'ge'sit'ec
forges'it for'ge'sit
forges'on'okt forges'o'nokt for'ge'son'okt
forges'put for'ge'sput
forges'tit for'gest'it
forges'uj for'ge'su'j
forĝ'ir for'ĝir
forĝ'ist'ej for'ĝis'te'j
forĝ'ist'material forĝ'ist'materi'al forĝ'istm'at'eri'al
forĝ'labor forĝ'la'bor forĝ'lab'or
for'glaci'ig for'glac'i'ig
for'glaci'iĝ for'glac'i'iĝ
for'glit'em for'gli'tem
for'glu'tig for'glut'ig
for'glut'int for'glu'tint
forĝ'um'it forĝ'u'mit for'ĝu'mit
for'hak'ant for'ha'kant
for'ha'kit for'hak'it
for'i'gant for'ig'ant
for'i'gem for'ig'em
for'i'gig for'ig'ig
for'i'got for'ig'ot
forint for'int
for'i'rad for'ir'ad
for'ir'ej for'ir'e'j
for'ir'ig'ad for'i'rig'ad
for'i'rig for'ir'ig
for'irland for'ir'land
for'i'rot for'ir'ot
for'ir'permes for'ir'per'mes
for'ir'salut for'ir'sal'ut
for'jet'aĵ for'j'et'aĵ
for'jet for'j'et
for'kalkul for'kalk'ul fork'alk'ul
for'kamel fork'amel
fork'ant for'kant
for'kaper fork'aper
for'karambol fork'ar'am'bol
fork'ares for'kares
fork'ar for'kar
fork'a'ŝir for'kaŝ'ir
for'kaŭr fork'aŭr
fork'baston fork'bast'on fork'bas'ton
fork'et for'ket
fork'is for'kis
fork'it for'kit
fork'lak for'klak
fork'lar'ig for'klar'ig
fork'lin for'klin
fork'manier fork'mani'er
fork'o'form for'ko'form
for'kolekt fork'o'lekt
for'komand fork'om'and
for'komerc fork'om'erc
for'kondamn fork'on'damn fork'on'dam'n fork'ond'am'n
for'konduk'ad fork'on'duk'ad fork'ond'u'kad
for'konduk'ant fork'ond'u'kant
fork'on'dukat for'konduk'at fork'ond'u'kat
for'konduk fork'on'duk for'kon'duk
for'konduk'ig fork'on'duk'ig
for'konduk'iĝ fork'on'duk'iĝ
for'konduk'it fork'on'duk'it fork'ond'u'kit
for'konduk'tit for'kondukt'it fork'on'dukt'it
for'konker for'konk'er fork'on'ker fork'onk'er
for'konsum'ad fork'on'sum'ad
for'konsum'ant fork'on'sum'ant
for'konsum'at fork'on'sum'at
for'konsum fork'on'sum for'kon'sum
for'konsum'iĝ'ant fork'on'sum'iĝ'ant
for'konsum'iĝ fork'on'sum'iĝ
for'konsum'it fork'on'sum'it
for'konvink fork'on'vink
for'korod for'kor'od fork'or'od
fork'o'simil fork'os'i'mil for'kos'i'mil
fork'o'timon for'kot'i'mon fork'ot'i'mon
for'kovr fork'ovr
for'kovr'it fork'ovr'it
for'krabl fork'rabl
fork'rev'int for'krev'int
fork'si'dant fork'sid'ant
fork'simil for'ksi'mil
for'kubut'ant fork'u'but'ant
for'kurac'it fork'ur'ac'it for'kur'ac'it
fork'ur'ad for'kur'ad
for'kurb'iĝ fork'urb'iĝ
fork'u'reg'ad for'kur'eg'ad
for'kur'ej fork'ure'j
for'kuret for'kur'et
fork'ur for'kur
fork'urin'tin for'kur'int'in for'kuri'n'tin
fork'urin'tul for'kur'int'ul
for'kur'ont fork'ur'ont
for'kur'plan fork'ur'plan
for'kuz'ad fork'uz'ad
for'kviet'iĝ fork'vi'et'iĝ
for'labor for'la'bor for'lab'or
for'la'sem for'las'em
for'las'end for'la'send
for'la'sind for'las'ind
for'lav'ant for'la'vant
for'lek'it for'le'kit
for'lepor for'le'por
for'liber for'li'ber
for'liberi'gant for'liber'ig'ant
for'log'ant for'lo'gant
for'log'ig for'lo'gig
for'lo'gist for'log'ist
for'lok'ant for'lo'kant
for'maĉ'ad form'aĉ'ad
form'aĉ for'maĉ
formaci form'ac'i form'a'ci for'mac'i
formaci'iĝ form'ac'i'iĝ for'mac'i'iĝ
form'aĉ'it for'maĉ'it
form'ad'princip form'ad'princ'ip form'ad'pri'n'cip
for'magi for'mag'i form'ag'i
form'agr'iĝ for'magr'iĝ
for'majest form'aj'est
formal'aĵ for'mal'aĵ form'al'aĵ
formal'an'ec form'a'lan'ec for'mal'an'ec form'al'an'ec
formal'aper for'mal'aper form'al'aper
formal'aper'ig for'mal'aper'ig
formal'aper'int for'mal'aper'int
formaldehid form'aldehid formal'de'hid form'ald'e'hid for'mal'de'hid
formal'dilat'iĝ for'mal'dilat'iĝ
formal'dung form'ald'ung for'mal'dung
formal'ec for'mal'ec
formal'em for'mal'em
formal form'al for'mal
formal'ig'ant form'a'lig'ant form'al'ig'ant
formal'ig for'mal'ig form'al'ig
formal'iĝ form'al'iĝ for'mal'iĝ
formal'ig'it form'al'ig'it form'a'lig'it for'mal'ig'it
formalin formal'in for'mali'n form'ali'n for'mal'in
form'alism'am formal'ism'am form'alis'mam
formal'ism form'alism
formal'ist form'a'list
form'aliz formal'iz
formal'ŝpar'ant for'mal'ŝpar'ant
formal'ul form'a'lul form'al'ul for'mal'ul
form'an'ĝet for'manĝ'et
for'mant form'ant
for'marĝen'ig'ant form'ar'ĝen'ig'ant
for'marĝen'ig form'ar'ĝen'ig
format form'at for'mat
format'ig form'at'ig for'mat'ig
format'invent'ist form'at'invent'ist format'in'vent'ist
for'mebl form'ebl
form'enter form'ent'er for'ment'er
form'esplor for'mes'plor
for'met'aĵ form'et'aĵ
for'met'ebl form'et'ebl
for'mete'j for'met'ej form'et'ej
form'etend for'met'end
for'met form'et
for'met'it form'et'it
form'faktor form'fakt'or
form'fidel form'fid'el
formi'at for'mi'at
formi for'mi form'i
formi'gant form'ig'ant
formi'grad form'ig'rad for'migr'ad
formi'il for'mi'il form'i'il
formi'kaĉ formik'aĉ form'ik'aĉ for'mi'kaĉ
formi'kad for'mikad formik'ad form'ik'ad
formik'aĵ form'ik'aĵ
formik'ar formi'kar form'ikar
formik'beb form'ik'beb
formik'ej formi'ke'j form'ik'ej for'mi'ke'j
formik'et formi'ket form'ik'et for'mi'ket
formik form'ik
formik'infan formik'in'fan form'ik'infan formi'kin'fan
formik'komitat form'ik'komitat
formik'land form'ik'land
formi'kleon formik'leon form'ik'leon
formik'liter form'ik'liter
formik'o'voj formik'ov'oj formi'kov'oj form'ik'ov'oj for'mi'kov'oj
formik'princ'in form'ik'princ'in
formik'reĝ'in formi'kre'ĝin form'ik'reĝ'in for'mikr'eĝ'in
formik'soldat form'iks'old'at for'miks'old'at
formik'spec form'iks'pec for'miks'pec
formik'speci formik'spec'i form'iks'pec'i
formik'stak for'miks'tak form'iks'tak
formik'ŝtat form'ik'ŝtat
formi'kurs formik'urs for'mi'kurs form'ik'urs
form'il for'mil
forming form'ing
for'mit'aĵ form'it'aĵ
form'it for'mit
form'koincid form'ko'incid form'ko'in'cid
form'ok for'mok
formol form'ol for'mol
for'molini form'o'lini for'moli'ni formol'in'i form'ol'in'i
for'mond'iĝ form'ond'iĝ
for'mord'ant form'ord'ant form'or'dant
for'mord'et form'ord'et
for'mord form'ord
for'mord'it form'ord'it
form'ore'kon form'o're'kon for'mor'eko'n form'or'eko'n
for'mort'ad'ant for'mort'a'dant
form'ort'ad for'mort'ad
for'mort'ant form'ort'ant
for'mort form'ort
for'mort'ig form'ort'ig
form'ort'iĝ for'mort'iĝ
for'mort'int form'ort'int form'or'tint
form'ort'ont for'mort'ont
for'mot form'ot
form'ov'ad for'mov'ad
for'mov'ebl form'ov'ebl
form'ov for'mov
form'ovi'ĝet for'mov'iĝ'et
formoz for'moz form'oz
form'regul form're'gul
for'muel form'u'el
form'uj for'mu'j
formul'ad form'ul'ad form'u'lad
formul'aĵ for'mul'aĵ form'ul'aĵ
formul'ant form'u'lant
formul'ar form'ul'ar
for'mulat formul'at form'ul'at
formul'ebl for'mul'ebl form'ul'ebl
formul'ec form'ul'ec for'mul'ec
formul form'ul for'mul
formul'iĝ for'mul'iĝ form'ul'iĝ
formul'ig form'ul'ig for'mul'ig form'u'lig
formul'ist form'u'list for'mul'ist
formul'it form'ul'it form'u'lit for'mul'it
formul'nuanc formul'nu'anc for'mul'nuanc form'uln'u'anc
formul'paper form'ul'paper for'mul'paper
forn'aĝ'ant for'naĝ'ant
forn'aĝ for'naĝ
forn'angul for'nan'gul forn'an'gul
forn'ar for'n'ar
for'navig for'nav'ig
for'navig'int forn'av'ig'int
for'ne forn'e
for'neg forn'eg
forn'ej for'ne'j
fornel forn'el
for'neni'ig for'ne'ni'ig forn'en'i'ig
for'nest forn'est
forn'et for'net
forn for'n
forn'hejt'ist for'n'hejt'ist
forniks forn'iks for'niks
for'no'angul forn'o'angul forn'o'an'gul
for'no'ard forn'o'ard
forn'ob'and for'no'band forn'o'band
for'no'benk forn'o'benk
forn'o'bret forn'ob'ret for'no'bret
forn'o'dolor forn'od'ol'or forn'o'dol'or for'nod'ol'or
forn'o'gant for'no'gant
for'no'hejt'ist forn'o'hejt'ist
forn'o'kest for'nok'est forn'ok'est
forn'o'larĝ for'no'larĝ
forn'om for'nom
forn'o'plat forn'op'lat for'no'plat
forn'o'rand forn'or'and for'nor'and
for'no'sid forn'os'id forn'o'sid
forn'os'id'ist forn'o'sid'ist forn'os'i'dist
forn'o'sid'ul forn'os'id'ul for'no'sid'ul
for'no'supr forn'o'supr
forn'o'tru for'not'ru forn'ot'ru
forn'ov'arm forn'o'varm
forn'pord for'n'pord
forn'rost'aĵ for'n'rost'aĵ
forn'tub for'n'tub
for'ofend for'o'fend
for'ofer'at for'o'fer'at
for'ofer for'o'fer
for'ofer'it for'o'ferit
for'okcident for'ok'ci'dent for'ok'cid'ent
for'ord'ig for'or'dig
for'ordon for'or'don for'ord'on
for'orient for'or'i'ent
for'paf'ig for'pa'fig
for'pa'fit for'paf'it
for'pak'it for'pa'kit
for'panik for'pan'ik
for'pardon for'par'don
for'parol for'pa'rol for'par'ol
for'pa'sad for'pas'ad
for'pas'dokument for'pas'dok'u'ment
for'pas'int'in for'pasi'n'tin
for'pelad for'pel'ad
for'pere for'per'e
for'permes for'per'mes
for'pied for'pi'ed
for'pi'kant for'pik'ant
for'polur for'pol'ur
for'port'int for'por'tint
for'postul for'post'ul
for'pren for'pre'n
for'pre'not for'pren'ot
for'pugn for'pug'n
for'pur'ig'ad for'pu'rig'ad
for'pu'rig for'pur'ig
for'pu'ŝil for'puŝ'il
for'puŝ'ind for'pu'ŝind
for'rabat for'rab'at
for'rabot for'rab'ot
for'rajd'ant for'raj'dant
for'raj'dig for'rajd'ig
for'ramp'ad for'ram'pad
for'ramp'et for'ram'pet
for'ramp'ont for'ram'pont
for'rapid'ant for'rap'i'dant
for'rapid for'rap'id
for'rapid'ig for'rap'i'dig
for'regal for're'gal
for'rezon'at for're'zon'at
for'rifuz'ant for'rif'uz'ant
for'rifuz'at for'rif'uz'at
for'rifuz for'rif'uz
for'rifuz'it for'rif'uz'it
for'rigard'ant for'rig'ard'ant
for'rigard for'rig'ard
for'rom'pit for'romp'it
for'rulad for'rul'ad for'ru'lad
for'ru'lat for'rul'at
for'ru'lig for'rul'ig
for'sal'tint for'salt'int
for'salut for'sal'ut
for'ŝancel for'ŝanc'el
for'ŝancel'iĝ for'ŝanc'el'iĝ
for'sark'ant for'sar'kant
for'seg'ant for'se'gant
for'sekret'ig for'sek'ret'ig for'se'kret'ig
for'sen'dant for'send'ant
for'send'at for'sen'dat
for'sen'di'tin for'send'it'in
for'sen'dot for'send'ot
for'ser'ĉit for'serĉ'it
for'serpent'um for'ser'pent'um for'serp'ent'um
for'serpent'um'int for'ser'pent'um'int for'serp'ent'um'int
for'sifon'at for'si'fon'at
for'silent for'si'lent
for'silen'tit for'silent'it for'si'lent'it for'sile'n'tit
for'ŝir'ad for'ŝi'rad
for'ŝi'rit for'ŝir'it
for'ŝir'mebl for'ŝirm'ebl
forsiti for'sit'i
for'sor'ĉit for'sorĉ'it
for'ŝovel'ad for'ŝov'el'ad
for'ŝovel for'ŝov'el
for'ŝovel'it for'ŝov'elit
for'spirant for'spir'ant
forst'administraci forst'administr'ac'i forst'ad'ministr'ac'i forst'ad'min'ist'raci
forst'ar for'star
for'star'ig forst'ar'ig
for'start'ad forst'art'ad
forst'entrepren forst'entre'pren forst'ent're'pren
forst'industri forst'indus'tri forst'ind'u'stri forst'in'du'stri
for'stir forst'ir
for'stiv forst'iv
forst'kultur forst'kul'tur forst'kult'ur
forst'o'kultiv forst'okult'iv forst'o'kult'iv
forst'okul'tur forst'okult'ur forst'o'kultur forst'o'kult'ur
forst'parazit forst'pa'raz'it
forst're'kant for'strek'ant
forst'rek'at for'strek'at
for'strek forst'rek
for'strek'iĝ forst'rek'iĝ
for'strek'it forst'rek'it
for'strek'ot forst'rek'ot
for'suĉ'it for'su'ĉit
for'ŝut'it for'ŝu'tit
for'tag fort'ag
fort'agoni fort'ag'oni for'tag'oni
fort'alez fort'a'lez
fort'aman for'tam'an fort'a'man
fort'anim fort'a'nim
for'ta'puls fort'a'puls
for'tar fort'ar
for'tas'on fort'as'on fort'a'son
fort'aspekt fort'a'spekt fort'as'pekt
for'ta'tig fort'at'ig fort'a'tig
fort'a'trafik fort'a'traf'ik
for'ta'tret fort'a'tret fort'at'ret
fort'a'voĉ for'ta'voĉ
for'tavol fort'av'ol
fort'efik for'te'fik fort'e'fik
fort'eg for'teg
fort'ekspansi fort'ek'span'si fort'eks'pans'i for'teks'pans'i
fort'ekvilibr fort'ekv'i'libr
fort'e'labor'ant fort'el'a'bor'ant
fort'emfaz fort'em'faz
fort'em for'tem
fort'enad for'ten'ad
fort'enant for'ten'ant
fort'en'at for'ten'at
for'ten'ebl fort'en'ebl
for'ten fort'en
for'teni'ĝem fort'en'iĝ'em for'ten'iĝ'em
fort'en'it for'ten'it
for'tent fort'ent
forte'pedal fort'e'pedal for'te'pedal
fortepian fort'e'pian for'te'pian fort'e'pi'an
fortepian'ist fort'e'pian'ist for'te'pian'ist
fortepian'lud fort'e'pian'lud for'te'pian'lud
fort'e'son for'te'son
fort'ferment'int fort'ferm'ent'int
fort'ig'ad for'tig'ad
for'tig'aĵ fort'ig'aĵ
fort'ig'ant fort'i'gant
for'tig'at fort'ig'at
fort'ig for'tig
fort'ig'il for'tig'il
for'tig'int fort'ig'int
fort'ig'it for'tig'it
for'tig'it'voĉ fort'ig'it'voĉ
fortik'aĵ'an for'tik'aĵ'an fort'ik'aĵ'an
fortik'aĵ'apud fort'ik'aĵ'apud for'tik'aĵ'apud
fortik'aĵ'departement fort'ik'aĵ'departement
fortik'aĵ'et fort'ik'aĵ'et for'tik'aĵ'et
fortik'aĵ'fort'ec for'tik'aĵ'fort'ec fort'ik'aĵ'fort'ec
fortik'aĵ fort'ik'aĵ for'tik'aĵ
fortik'aĵ'kapitan fort'ik'aĵ'kapitan fortik'aĵ'kap'it'an
fortik'aĵ'kav for'tik'aĵ'kav fort'ik'aĵ'kav
fortik'aĵ'komand'ant fortik'aĵ'kom'andant
fortik'aĵ'milit'ist fortik'aĵ'mil'it'ist
fortik'aĵ'mur fort'ik'aĵ'mur for'tik'aĵ'mur
fortik'aĵ'palac for'tik'aĵ'palac fort'ik'aĵ'palac
fortik'aĵ'popol fort'ik'aĵ'popol
fortik'aĵ'pord for'tik'aĵ'pord fort'ik'aĵ'pord
fortik'aĵ'profund fortik'aĵ'pro'fund fort'ik'aĵ'profund
fortik'aĵ'ring fort'ik'aĵ'ring for'tik'aĵ'ring
fortik'aĵ'vizit fort'ik'aĵ'vizit
fortik'anim for'tik'anim fort'ik'anim
fortik'aspekt fort'ik'aspekt fortik'a'spekt
fortik'ec fort'ik'ec for'tik'ec
fortik'eg fort'ik'eg for'tik'eg
fortik'ej fort'ik'ej for'tik'ej
fortik fort'ik for'tik
fortik'fram fort'ik'fram for'tik'fram
fortik'ig'ad for'tik'ig'ad fort'ik'ig'ad
fortik'iĝ'ad for'tik'iĝ'ad fort'ik'iĝ'ad
fortik'i'gant fortik'ig'ant fort'ik'ig'ant
fortik'ig for'tik'ig fort'ik'ig
fortik'iĝ fort'ik'iĝ for'tik'iĝ
fortik'ig'il fort'ik'ig'il for'tik'ig'il
fortik'ig'int for'tik'ig'int fort'ik'ig'int
fortik'iĝ'int for'tik'iĝ'int fort'ik'iĝ'int
fortik'ig'it fort'ik'ig'it for'tik'ig'it
fortik'it fort'i'kit fort'ik'it for'tik'it
fortik'korp for'tik'korp fort'ik'korp
fortik'led fort'ik'led for'tikl'ed
fortik'membr for'tik'membr fort'ik'membr
fortik'statur fortik'stat'ur
fortik'tol fort'ikt'ol for'tik'tol
fortik'ul fort'ik'ul fort'i'kul for'tik'ul
for'tim'ig'ant fort'i'mi'gant
for'tint'ad fort'int'ad
for'tir'ad fort'ir'ad
for'tir'ant fort'ir'ant
fort'ir'at for'tir'at
fort'ir'ebl for'tir'ebl
fort'ir'eg for'tir'eg
fort'ir for'tir
for'tir'ig fort'ir'ig
fort'ir'iĝ for'tir'iĝ
for'tir'int fort'ir'int
fort'irit'ec for'tir'it'ec
fort'irit for'tir'it
for'tir'ont fort'ir'ont
fort'karakter fort'karak'ter
fort'kolor fort'kol'or
fort'korp'ul fort'kor'pul
fort'kuraĝ fort'kur'aĝ
fort'lini fort'lin'i
fort'muskol fort'musk'ol fort'mu'skol
fort'obl'ov fort'o'blov
fort'o'don fort'od'on fort'o'do'n
fort'odor fort'o'dor
fort'o'font for'tof'ont
fort'o'kompar fort'ok'om'par fort'o'kom'par
fort'ok'rati fort'o'krati fort'okr'at'i
fort'o'lini fort'o'lin'i fort'ol'in'i for'tol'in'i
fort'o'magi fort'o'mag'i fort'om'ag'i for'tom'ag'i
fort'o'mezur fort'o'mez'ur
fort'o'mikroskop fort'o'mikro'skop
for'tond'ant fort'ond'ant fort'on'dant
for'tond'at fort'ond'at
fort'ond for'tond
for'tond'ig fort'ond'ig
fort'ond'iĝ for'tond'iĝ
for'tond'it fort'ond'it
for'top'len fort'op'len fort'o'plen
for'top'ov fort'o'pov fort'op'ov
fort'op'ren for'top'ren fort'o'pren
fort'op'ren for'top'ren fort'o'pren fort'o'pre'n
fort'ord for'tord
fort'o'rilat for'tori'lat fort'or'il'at
fort'o'sent fort'os'ent
fort'ost'at for'tost'at fort'o'stat
for'tost fort'ost
fort'o'streĉ'ad fort'ostr'eĉ'ad
fort'o'streĉ'aĵ fort'ostr'eĉ'aĵ
fort'ost're'ĉant fort'o'streĉ'ant fort'ostr'eĉ'ant
fort'o'streĉ fort'ostr'eĉ
fort'o'super fort'os'u'per
fort'o'test fort'ot'est for'tot'est
fort'ozon fort'o'zon
fort'prov for'tpr'ov
for'tranĉ'ad fort'ranĉ'ad
for'tranĉ'aĵ fort'ranĉ'aĵ
fortran'ĉant fort'ranĉ'ant for'tranĉ'ant
fortran'ĉat fort'ranĉ'at for'tranĉ'at
fort'ranĉ for'tranĉ
fort'ranĉ'ig for'tranĉ'ig
for'tranĉ'iĝ fort'ranĉ'iĝ
fort'ranĉ'int for'tranĉ'int
fortran'ĉit for'tranĉ'it fort'ranĉ'it
fortran'ĉot for'tranĉ'ot fort'ranĉ'ot
fortran fort'ran for'tra'n
for'transport'at fortran'sport'at
for'transport fortran'sport for'trans'port fort'ran'sport
for'transport'it fortran'sport'it
fort'remiĝ for'trem'iĝ
fort'ren'ad for'tren'ad
fort'ren'ant for'tren'ant
fort'renat for'tren'at
fort'ren for'tren
fort'renit for'tren'it
fortres'ej fort're'se'j for'tre'se'j
fort'ret for'tret
fort'rilat for'tril'at
for'trink'it fort'rin'kit
for'trot fort'rot
for'trot'it fort'rot'it
fort'statur fort'stat'ur
fort'u'lar for'tul'ar fort'ul'ar
fort'ul for'tul
fort'ul'in for'tuli'n
fortunat fortun'at for'tun'at fort'u'n'at
fortunel fortun'el for'tunel
fortun for'tun fort'u'n
fortun'ig for'tun'ig
fortun'o'las'it fortun'ol'as'it for'tun'ol'as'it fort'u'no'las'it
fortun'plag'it fort'u'n'plag'it
fort'ur'bant for'turb'ant
fort'urb for'turb
for'turn'ad fort'urn'ad
fort'urn'ant for'turn'ant
for'turn'ebl fort'urn'ebl
fort'urn for'turn for'tur'n
fort'urn'ig for'turn'ig
for'turn'iĝ fort'urn'iĝ
for'turn'int fort'urn'int
for'turn'it fort'urn'it
fort'us for'tus
foru for'u
forum'ad for'um'ad
forum'an foru'man for'um'an
forum'ant for'um'ant
forum'ej for'ume'j
foru'met forum'et
forum for'um
foru'mil forum'il for'u'mil
forum'ist for'um'ist
for'vel'ant for've'lant
for'velk'ad for'vel'kad
for'vel'kit for'velk'it
for'vend'ant for'ven'dant
for'venk'ant for'ven'kant
for'verŝ'uj for'ver'ŝu'j
for'vetur'ad for've'tur'ad for'vet'ur'ad
for'vetur'ant for've'tur'ant
for'vetur for'vet'ur for've'tur
for'vetur'hor for'vet'ur'hor
for'vet'uri'gant for'vetur'ig'ant
for'vetur'ig for've'tur'ig
for'vetur'ont for'vet'ur'ont
for'vetur'tag for'vet'ur'tag for've'turt'ag
for'vid'ant for'vi'dant
for'vi'pit for'vip'it
for'vi'ŝot for'viŝ'ot
for'voĉ'don for'voĉ'do'n
for'vojaĝ'ad for'voj'aĝ'ad
for'vojaĝ'ant for'voj'aĝ'ant
for'vojaĝ for'voj'aĝ
for'vojaĝ'ont for'voj'aĝ'ont
fos'aĵ'eskarp fos'aĵ'e'skarp
fos'a'ĵet fos'aĵ'et
fos'aĵ'labor fos'aĵ'lab'or fos'aĵ'la'bor
fos'ej fos'e'j
fosf'at'acid fosf'at'a'cid
fos'fat'amid fosf'at'amid
fosf'at'emi fos'fat'emi
fosf'at'ester fosf'atest'er fosf'at'e'ster
fosf'at fos'fat
fosf'at'id fos'fat'id
fosfat'id'il'kolin fosf'at'id'il'kolin fosf'at'i'dil'kolin
fos'fat'uri fosf'at'uri
fosfen fos'fen fosf'en fos'fe'n
fos'fid fosf'id
fosfin fosf'in fos'fin fos'fi'n
fosf'it fos'fit
fosfo fosf'o
fosfo'kreatin fos'fok'rea'tin fosfo'kre'at'in fosf'okr'e'at'in
fosfo'lip'az fos'foli'paz fosf'ol'ip'az
fosfo'lipid fosf'ol'ip'id fos'fol'ip'id
fosfo'ni fosf'oni fos'foni fos'fon'i
fosfo'protein fosfo'prote'in fosfo'prot'e'in fosf'op'rot'e'in
fosfo'rad fosfor'ad fos'for'ad fosf'or'ad
fosfor'ant fos'for'ant fosf'or'ant
fosfor'best fosf'or'best
fosfor'bomb fosf'or'bomb fos'for'bomb
fosforesk fosfor'esk fos'for'esk
fosfor fos'for fosf'or
fosfor'il'ad fosf'or'il'ad fos'for'il'ad
fosfor'il fos'for'il fosf'or'il
fosforit fosfor'it fosfo'rit fosf'or'it fos'for'it
fosgen fos'gen fos'ge'n
fosili'aĵ fos'ili'aĵ
fosili'brul'aĵ fos'i'libr'ul'aĵ fos'il'i'brul'aĵ
fosili'em fos'ili'em
fosili fos'ili fos'il'i
fosili'fuel fos'ili'fuel fos'il'i'fuel
fosili'hav fos'ili'hav fos'il'i'hav
fosili'iĝ fos'ili'iĝ fos'il'i'iĝ
fosili'iĝ'int fos'ili'iĝ'int fos'il'i'iĝ'int
fosili'iĝ'ont fos'ili'iĝ'ont fos'il'i'iĝ'ont
fosili'karbur'aĵ fos'il'ikar'bur'aĵ
fos'labor fos'la'bor fos'lab'or
fos'labor'ig'ad fos'lab'or'ig'ad fos'la'bor'ig'ad
fos'maŝin fos'maŝ'in
fos'maŝin'ist fos'maŝ'in'ist
fos'tar fost'ar
fost'eg fos'teg
fost'enter'ig fost'ent'er'ig fost'en'ter'ig
fost'et fos'tet
fost'od'om'et fost'o'dom'et
fost'od'om fost'o'dom
fost'opi'ed fost'o'pied
fos'top'ont fost'o'pont
fos'tot'ru fost'ot'ru fost'o'tru
fot'ej fot'e'j
fotel'brak fot'elb'rak
fotel fot'el
fot'ist'in fot'is'tin
fot'maŝin fot'maŝ'in
fot'model'in fot'mod'eli'n fot'mod'e'lin
foto'afiŝ foto'a'fiŝ fot'o'afiŝ
foto'aktiv fot'o'aktiv foto'akt'iv
foto'album foto'alb'um fot'o'album foto'al'bum
foto'amator foto'am'ator fot'o'amator foto'am'at'or
foto'aparat'ar fot'o'aparat'ar foto'a'para'tar
foto'aparat fot'o'aparat
foto'arkiv foto'ark'iv fot'o'arkiv
foto'art fot'o'art
foto'art'ist fot'o'art'ist
foto'bank fot'o'bank
foto'bild fot'o'bild
foto'ĉel fot'o'ĉel
foto'cikl fot'o'cikl
foto'dinamik foto'din'amik foto'dinam'ik fot'o'dinamik
foto'dokument foto'dok'u'ment
foto'ekspon'ej foto'eks'pone'j
foto'ekspozici fot'o'ekspozici foto'eks'pozici
foto'elektr fot'o'elektr
foto'emulsi fot'o'emulsi foto'em'ul'si
foto'esplor fot'o'esplor
foto'fabrik fot'o'fabrik foto'fa'brik
foto'fosfor'il'ad foto'fosf'or'il'ad fot'o'fosfor'il'ad
foto fot'o
foto'fulm fot'o'fulm
foto'galeri foto'galer'i fot'o'galeri
foto'gliptik fot'o'gliptik
fotograf'ad foto'graf'ad fot'ogr'a'fad
fotograf'aĵ foto'graf'aĵ
fotograf'aĵ'op'len fotograf'aĵ'o'plen foto'graf'aĵ'op'len
fotograf'ant foto'graf'ant
fotograf'aparat foto'graf'aparat
fotograf'art foto'graf'art
fotograf'at foto'graf'at
fotograf'ec foto'graf'ec
fotograf'ej foto'graf'ej fot'ogr'a'fe'j
fotograf foto'graf
fotografi'aĵ foto'grafi'aĵ
fotografi'art foto'grafi'art
fotografi fotograf'i foto'grafi foto'graf'i
fotografi'ist foto'grafi'ist fotograf'i'ist
fotograf'il foto'graf'il
fotograf'ist foto'graf'ist
fotograf'ist'in foto'graf'ist'in
fotograf'it foto'grafit
fotograf'ot foto'graf'ot fot'ogr'a'fot
foto'gram'o'metri fot'o'gram'o'metri foto'gram'o'metr'i
foto'gravur'aĵ foto'grav'ur'aĵ
foto'gravur foto'grav'ur fot'ogr'av'ur
foto'jon'ig fot'o'jon'ig fot'oj'on'ig foto'j'on'ig
foto'ĵurnal'ism fot'o'ĵurnal'ism foto'ĵur'n'alism
foto'ĵurnal'ist fot'o'ĵurnal'ist foto'ĵur'n'a'list
foto'ĵurnal'ist'in fot'o'ĵurnal'ist'in foto'ĵur'n'alis'tin
foto'kapt'ad fot'o'kapt'ad
foto'kart fot'ok'art fot'o'kart
foto'kemi fot'o'kemi fot'ok'emi
foto'kemi'ist fot'o'kemi'ist
foto'kliŝ fot'o'kliŝ
foto'kolekt foto'ko'lekt
foto'kompost'ad foto'kom'post'ad fot'o'kompost'ad
foto'kompost foto'kom'post fot'o'kompost fot'ok'om'post
foto'kompost'il foto'kom'post'il fot'o'kompost'il
foto'kompost'ist foto'kom'post'ist fot'o'kompost'ist
foto'kondukt'iv foto'kon'dukt'iv fot'o'kondukt'iv
foto'konkurs foto'kon'kurs fot'o'konkurs foto'konk'urs
foto'kopi'ad fot'o'kopi'ad
foto'kopi'ant fot'o'kopi'ant
foto'kopi'at fot'o'kopi'at
foto'kopi fot'o'kopi fot'ok'op'i
foto'kopi'ig fot'o'kopi'ig fot'ok'op'i'ig
foto'kopi'il fot'o'kopi'il fot'ok'op'i'il
foto'kopi'it fot'o'kopi'it fot'ok'op'i'it
foto'kopi'maŝin fot'o'kopi'maŝin
fotokromi foto'kromi foto'krom'i fot'okrom'i
foto'laboratori fot'o'laboratori foto'lab'oratori foto'lab'orator'i fot'o'labor'ator'i foto'la'bor'at'or'i
foto'labor foto'la'bor fot'o'labor foto'lab'or fot'ol'a'bor
foto'libr fot'o'libr
foto'litografi fot'o'litografi foto'litograf'i foto'lit'o'grafi foto'lit'o'graf'i
foto'liz fot'ol'iz fot'o'liz
foto'magazen fot'o'magazen foto'mag'azen fot'om'aga'zen
foto'maŝin foto'maŝ'in fot'o'maŝin fot'om'a'ŝi'n
foto'material foto'materi'al
fotometr foto'metr
fotometri fotometr'i foto'metri foto'metr'i
foto'munt'ad fot'om'unt'ad fot'o'munt'ad
foto'munt'aĵ fot'om'unt'aĵ fot'o'munt'aĵ
foton foto'n fot'on
foton'mikroskop foton'mikro'skop foto'n'mikroskop
foto'paĝ fot'op'aĝ fot'o'paĝ
foto'paper foto'pap'er fot'o'paper fot'op'aper
foto'pil fot'o'pil
foto'plaĉ fot'o'plaĉ fot'op'laĉ
foto'plak fot'op'lak fot'o'plak
foto'portret foto'por'tret fot'o'portret foto'port'ret
fot'opres'ej foto'pres'ej fot'o'pres'ej
foto'prezent foto'prez'ent fot'o'prezent
foto'princip fot'o'princip foto'princ'ip foto'pri'n'cip fot'op'rin'cip
foto'protez fot'o'protez
foto'raport'aĵ foto'rap'ort'aĵ fot'o'raport'aĵ
foto'raport fot'o'raport fot'or'a'port
foto'raport'ist fot'o'raport'ist
foto'real'ism foto're'alism fot'o'real'ism
fot'ore'pres foto're'pres fot'o're'pres
foto're'pres'it fot'o're'pres'it
foto're'produkt foto'rep'ro'dukt fot'o're'produkt
fot'ore'produkt'it foto're'produkt'it fot'o're'produkt'it
foto'rivel'ant fot'o'rivel'ant
foto'seri fot'os'eri
foto'serv fot'o'serv
foto'sesi foto'ses'i fot'o'sesi fot'os'e'si
fotosfer foto'sfer fot'os'fer
fotosintez'ant foto'sintez'ant
fotosintez foto'sintez foto'sin'tez
foto'sistem fot'o'sistem fot'os'ist'em
fotostat foto'stat fot'ost'at
foto'studi foto'stud'i fot'ost'u'di
foto'sub'skrib fot'o'sub'skrib
foto'tabul fot'o'tabul fot'ot'a'bul
fot'ot'aĵ fot'o't'aĵ
foto'task fot'o'task fot'ot'ask
foto'tek fot'o'tek fot'ot'ek
foto'telegrafi fot'o'telegrafi foto'telegraf'i fot'ot'ele'grafi
fototerapi foto'terapi foto'tera'pi fot'ot'er'api fot'ot'era'pi
foto'term fot'o'term
fototip foto'tip fot'ot'ip
fototipi fototip'i foto'tip'i fot'ot'ip'i
fototropism foto'tropism foto'trop'ism
foto'verk fot'o'verk
foto'volta fot'o'volta foto'volt'a fot'ovol'ta
fra'cj fr'ac'j fr'a'cj
frag'arb fr'a'garb
fragari frag'ari fr'agar'i fr'a'gari
frag'bed fr'ag'bed
frag'ej fr'ag'ej fr'a'gej
frag'foli frag'fol'i fr'ag'foli
frag fr'ag
fragil'ec fr'ag'il'ec
fragil frag'il fr'ag'il
fragil'ig frag'i'lig fr'ag'il'ig
frag'kenopodi frag'ken'o'podi frag'ken'op'od'i frag'ken'o'pod'i
frag'mark fr'ag'mark
fragment'ad frag'ment'ad
fragment'aĵ frag'ment'aĵ fr'ag'ment'aĵ
fragment'ec frag'ment'ec fr'ag'ment'ec
fragment'et frag'ment'et
fragment frag'ment fr'ag'ment
fragment'ig frag'ment'ig
fragment'iĝ frag'ment'iĝ fr'ag'ment'iĝ
fragment'ig'it frag'ment'ig'it
fragment'it frag'ment'it
fragmit'aĵ frag'mit'aĵ fr'ag'mit'aĵ
fragmit'ej frag'mit'ej fr'ag'mit'ej
fragmit frag'mit fr'ag'mit
frag'odor frag'o'dor fr'ag'odor
frag'o'kamp fr'ag'o'kamp
frag'o'kolor frag'o'kol'or frag'ok'ol'or fr'ag'ok'ol'or
frag'o'konfit'aĵ frag'ok'on'fit'aĵ
frag'o'tort frag'ot'ort fr'a'got'ort
frag'spinac frag'spin'ac
frag'tort fr'ag'tort
frag'uj fr'ag'uj
fraj'aĵ fr'aj'aĵ
fraj'ant fr'aj'ant
fraj fr'aj fr'a'j
fraj'lig fr'ajl'ig fr'aj'lig
frajt'ole'ter frajt'o'leter frajt'ol'eter fraj'tol'et'er
fraj'top'ag frajt'op'ag frajt'o'pag
fraj'uj fr'aj'uj fr'a'ju'j
frakas'ad frak'as'ad frak'a'sad fr'a'kas'ad
frakas'ant frak'as'ant fr'a'kas'ant
frakas'at frak'as'at fr'a'kas'at
frakas'bat'ad frak'as'bat'ad fr'a'kas'bat'ad
frakas'bru frak'as'bru fr'a'kas'bru
frakas'ebl frak'as'ebl fr'a'kas'ebl
frakas'el'ir frak'as'el'ir fr'a'kas'el'ir
frakas frak'as fr'a'kas
frakas'iĝ'ant frak'as'iĝ'ant
frakas'iĝ'em fr'a'kasi'ĝem frak'as'iĝ'em fr'a'kas'iĝ'em
frakas'ig frak'as'ig fr'a'kas'ig
frakas'iĝ frak'as'iĝ fr'a'kas'iĝ
frakas'iĝ'int frak'as'iĝ'int
frakas'il frak'as'il fr'a'kas'il
frakas'int frak'as'int fr'a'kas'int
frakas'it'aĵ frak'as'it'aĵ fr'a'kas'it'aĵ
frakas'it frak'as'it fr'a'kas'it
frakas'ont frak'as'ont fr'a'kas'ont
frakas'son frak'as'son fr'a'kas'son
frakas'ul frak'a'sul frak'as'ul fr'a'kas'ul
frakci'ad fr'akci'ad frak'ci'ad
frak'cian frakci'an fr'akci'an
frakci'ant fr'akci'ant
frakci'em frak'ci'em fr'akci'em
frakci'estr fr'akci'estr frak'ci'estr
frakci'estr'in fr'akci'estr'in
frakci frak'ci fr'akci
frakci'ig fr'akci'ig frak'ci'ig
frakci'iĝ fr'akci'iĝ frak'ci'iĝ
frakci'iĝ'int fr'akci'iĝ'int frak'ci'iĝ'int
frakci'ism fr'akci'ism frak'ci'ism
frakci'ist fr'akci'ist frak'ci'ist
frakci'it fr'akci'it frak'ci'it
frakci'strek frak'cist'rek fr'akci'strek
frak'et fr'a'ket
frak'it fr'a'kit
frak'pantalon frak'pan'talon frak'pan'tal'on
fraksen'arb'ar frak'sen'arb'ar
fraksen'arb frak'sen'arb fr'aks'en'arb
fraksen frak'sen fr'aks'en
fraksinel frak'sin'el
frakt fr'akt
frakt'iĝ fr'akt'iĝ
frakt'o'kumulus frakt'o'kumul'us frakt'ok'um'ul'us fr'akt'ok'um'ul'us
frakt'o'nimbus frakt'o'nimb'us
frakt'o'stratus frakt'ostr'at'us frakt'o'strat'us frak'tost'rat'us
fraktur'ad frakt'ur'ad frak'tur'ad fr'akt'ur'ad
fraktur frakt'ur frak'tur fr'akt'ur
fraktur'it frak'tur'it
fraktur'lok frakt'ur'lok frak'tur'lok fr'akt'ur'lok
frak'vest fr'akv'est fr'a'kvest
framason'ar fr'amas'on'ar fram'as'on'ar fram'a'son'ar fr'a'mason'ar
framason'ec fr'a'mason'ec fram'as'on'ec fram'a'son'ec fr'amas'on'ec
framason fr'a'mason fr'amas'on fram'as'on fr'a'mas'on
framason'ism fr'a'mason'ism
framason'ist fr'a'mason'ist
framb'kolor framb'kol'or
framb'o'kolor framb'o'kol'or framb'ok'ol'or fram'bok'ol'or
framb'o'konfit'aĵ framb'ok'on'fit'aĵ fram'bok'on'fit'aĵ
framb'o'limonad fram'bol'i'monad framb'ol'i'monad framb'o'limon'ad
framb'o'pure framb'op'ure fram'bop'ure framb'o'pur'e
framb'o'simil fr'ambos'i'mil framb'os'i'mil fram'bos'i'mil
framb'uj fram'bu'j fr'am'bu'j
frame fr'ame fram'e fr'am'e
fram fr'am
fram'tub fr'am'tub
franc'aĉ fr'anc'aĉ
franc'a'detektiv franc'a'detekt'iv franc'ad'et'ekt'iv fr'anc'ad'et'ekt'iv
franc'a'esperant franc'a'esper'ant
franc'afrik fr'anc'afrik
franc'a'ital fr'anc'a'ital
franc'aĵ fr'anc'aĵ
franc'akĉent fr'anc'akĉent
franc'am fr'anc'am
franc'amik franc'am'ik
franc'a'mod franc'am'od fr'anc'am'od
franc'a'nom franc'an'om fr'anc'an'om
franc'ar fr'anc'ar fr'an'car
franc'brit fr'anc'brit
franc'de'ven franc'dev'en fr'anc'de'ven
franc'ebl'e fr'anc'ebl'e fr'an'ceb'le
franc'ec fr'anc'ec
franc'esk fr'anc'esk
franĉ'esk fr'anĉ'esk
franc'etn fr'anc'etn fr'an'cet'n
franc'flat'ant fr'anc'flat'ant
franc fr'anc
franĉ fr'anĉ
franci'an franc'ia'n fr'an'cian fr'anc'ia'n
franci franc'i fr'anc'i fr'an'ci
franc'ig fr'anc'ig
franc'ig'ind fr'anc'ig'ind
franci'gist franc'ig'ist
franc'in franci'n fr'anc'in
francisk'an franci'skan franc'is'kan
franci'skan'ism francisk'an'ism
franc'ism fr'anc'ism
franc'ist fr'an'cist fr'anc'ist
franci'stik franc'ist'ik fr'an'cist'ik
francium franci'um
franĉiz franĉ'iz fr'anĉ'iz
franĉiz'ig'iĝ'int franĉ'iz'ig'iĝ'int fr'an'ĉiz'ig'iĝ'int
franĉiz'iĝ'int franĉ'iz'iĝ'int fr'an'ĉiz'iĝ'int
franĉiz'it franĉ'iz'it fr'anĉ'iz'it fr'an'ĉiz'it
franc'kanad franc'kan'ad fr'anc'kan'ad
franĉkonte'an franĉ'kon'te'an franĉ'kont'e'an fr'anĉ'kont'e'an
franc'kultur fr'anc'kultur franc'kult'ur
franc'land fr'anc'land
franc'lingv fr'anc'lingv
franc'lingvi franc'lingv'i fr'anc'lingv'i
franc'manier fr'anc'manier franc'mani'er
franc'marok franc'mar'ok fr'anc'mar'ok
franc'nom fr'anc'nom
franc'parol'ant franc'pa'rol'ant
franc'parol fr'anc'parol franc'par'ol
franc'revoluci franc're'vol'u'ci
franc'stil fr'anc'stil
franc'uj fr'anc'uj
frand'ad fr'and'ad
frand'aĵ fr'and'aĵ
frand'aĵ'ist fr'and'aĵ'ist
frand'ant fr'andant fr'and'ant fr'an'dant
frand'at fr'an'dat fr'and'at
frand'avid fr'and'avid
frand'bel fr'and'bel
frand'ebl fr'and'ebl
frand'ec fr'and'ec fr'an'dec
frand'ej fr'an'dej fr'and'ej
frand'el'spez fr'and'el'spez
frand'em fr'and'em
frand'em'ul fr'and'em'ul
frand'em'ul'in frand'e'mul'in
frand'end fr'and'end
frand fr'and
frand'ind'aĵ fr'and'ind'aĵ
frand'ind fr'and'ind
frand'ul fr'and'ul
frand'u'lig frand'ul'ig fr'and'ul'ig
frand'vesper frand'vesp'er
franĝipan franĝ'ip'an franĝ'i'pan fr'an'ĝi'pan
frangol fr'an'gol
franĝ'o'simil franĝ'os'i'mil
fra'nj fr'a'nj fr'an'j
frank'dev'en frank'de'ven
frank'et fr'an'ket
frankfurt'an frank'fur'tan
frank'ist fr'an'kist
frank'o'fon fr'an'ko'fon
frankolin fr'an'kolin frank'o'lin frank'ol'in fr'an'kol'in
frankoni frank'oni fr'an'koni fr'an'kon'i
frank'o'regn fr'an'kor'eg'n
frank'ozon frank'o'zon fr'an'koz'on
frap'ad'ant frap'a'dant
frap'ad fr'a'pad
frap'ar fr'a'par
frap'at fr'a'pat
frap'ec fr'a'pec
frap'eg'ad fr'a'peg'ad
frap'eg'ant frap'e'gant fr'a'peg'ant
frap'eg fr'a'peg
frap'eg'it fr'a'peg'it
frap'erar fr'aper'ar fr'a'per'ar
frap'et'ad fr'a'pet'ad
frap'et'ant fr'a'pet'ant
frap'et fr'a'pet
frap'e'tint frap'et'int fr'a'pet'int
frap'et'son fr'a'pet'son
frap'harmonik frap'harmon'ik frap'har'monik
frap'i'ĝet fr'api'ĝet frap'iĝ'et
frap'ig fr'a'pig
frap'il fr'a'pil
frap'ind fr'a'pind
frap'instrument frap'instru'ment frap'in'strum'ent
frap'int fr'a'pint
frap'ist fr'a'pist
frap'it fr'a'pit
frap'konsci frap'kon'sci
frap'lini fr'a'plini frap'lin'i fr'a'pli'ni
frap'lum fr'a'plum
frap'nov'aĵ frap'n'ov'aĵ
frap'ob'ru frap'o'bru fr'a'pob'ru
frap'ond fr'a'pond
frap'ont fr'a'pont
frap'ot fr'a'pot
frap'pur'ig frap'pu'rig
frap'relief'ig fr'apr'eli'ef'ig
frap'renkont frap'ren'kont fr'apr'en'kont fr'a'pren'kont
frap'renvers frap'ren'vers fr'a'pren'vers
frap'titol frap'tit'ol
frap'tranĉ'ant frap'tra'n'ĉant
frat'aĉ fr'at'aĉ fr'a'taĉ
frat'a'mem frat'am'em
frat'am fr'a'tam fr'at'am
frat'amik'ec frat'am'ik'ec
frat'amik frat'am'ik
frat'ar fr'at'ar fr'a'tar
frat'a'rism frat'ar'ism
frat'batal frat'bat'al
frat'buĉ fr'at'buĉ
frat'ec fr'at'ec
frat'ec'o'sign frat'ec'os'ig'n fr'at'ec'os'ig'n
frat'eg fr'a'teg
frat'em'ec fr'a'tem'ec
frat'em fr'a'tem fr'at'em
frat'erc'ul fr'at'erc'ul
fraterkul frat'er'kul fr'a'ter'kul fr'at'er'kul
frat'et fr'a'tet fr'at'et
frat fr'at
frat'hom fr'at'hom
frat'ig'ad fr'at'ig'ad
frat'ig'ant frat'i'gant fr'at'ig'ant
frat'i'ĝem frat'iĝ'em
frat'iĝ fr'at'iĝ
frat'ig fr'a'tig fr'at'ig
frat'ig'it fr'at'ig'it
frat'in'et fr'a'tin'et
frat'in fr'a'tin
fr'atman frat'man fr'atm'an
frat'monark frat'mon'ark fr'atm'on'ark
frat'mort'ig frat'mor'tig fr'atm'ort'ig
fr'ato'amik frat'o'amik
fr'ato'batal frat'o'batal frat'o'bat'al frat'ob'at'al
fr'ato'buĉ frat'o'buĉ
frat'o'kamarad fr'ato'kamarad frat'ok'amar'ad
frat'o'kvest'ist frat'ok'vest'ist
frat'ol'and fr'atol'and frat'o'land fr'ato'land
frat'om'ort'ig'ad frat'o'mort'ig'ad fr'atom'ort'ig'ad
fr'atom'ort'ig frat'om'ort'ig fr'ato'mort'ig frat'o'mort'ig
fr'ato'murd frat'o'murd
fr'ato'simil frat'o'simil frat'os'i'mil
fr'ato'sinjor frat'o'sinjor frat'os'in'jor
frat'o'soci fr'ato'soci frat'os'o'ci fr'at'os'o'ci
frat'o'trib frat'ot'rib fr'ato'trib
frat'popol frat'po'pol frat'pop'ol
fratri fr'atri fr'a'tri
frat'sinjor frat'sin'jor
frat'u'lar frat'ul'ar
frat'ul fr'at'ul fr'a'tul
frat'ul'in'ar fr'a'tuli'n'ar
frat'u'lin frat'ul'in fr'a'tuli'n
frat'ul'liter frat'ul'lit'er fr'a'tull'it'er
fraŭd'ad fr'aŭd'ad
fraŭd'ant fr'aŭ'dant fr'aŭd'ant
fraŭd'at fr'aŭ'dat fr'aŭd'at
fraŭd'ec fr'aŭd'ec fr'aŭ'dec
fraŭd'em'ul fr'aŭd'em'ul
fraŭd fr'aŭd
fraŭd'iĝ fr'aŭd'iĝ
fraŭd'int fr'aŭd'int
fraŭd'ist fr'aŭ'dist fr'aŭd'ist
fraŭd'it fr'aŭd'it
fraŭd'mon fr'aŭd'mon
fraŭd'ul fr'aŭd'ul
fraŭd'uz fr'aŭ'duz fr'aŭd'uz
fraŭl'abund fr'aŭl'abund
fraŭl'aĝ fr'aŭl'aĝ
fraŭl'ec fr'aŭl'ec
fraŭl'ej fr'aŭl'ej fr'aŭ'le'j
fraŭl'et fr'aŭ'let fr'aŭl'et
fraŭl fr'aŭl
fraŭl'in'aĉ fr'aŭl'in'aĉ
fraŭl'in'aĝ fr'aŭl'in'aĝ fr'aŭ'lin'aĝ
fraŭl'in'aĵ fr'aŭ'lin'aĵ
fraŭl'in'ar fr'aŭl'in'ar
fraŭl'in fr'aŭl'in fr'aŭ'lin
fraŭl'in'onkl'in'ec fraŭl'in'on'klin'ec
fraŭl'in'rab fr'aŭl'in'rab fr'aŭ'lin'rab
fraŭl'in'riĉ fr'aŭl'in'riĉ fr'aŭ'lin'riĉ
fraŭl'in'vang fr'aŭl'in'vang
fraŭl'kun'ul fr'aŭl'kun'ul
fraŭl'kvartir fraŭl'kvar'tir fraŭl'kvart'ir
fraŭl'o'anim fraŭl'o'a'nim fr'aŭl'o'anim
fraŭl'o'festen fraŭl'o'fe'sten fraŭl'o'fest'en
fraŭl'ul fr'aŭl'ul fr'aŭ'lul
fraŭl'ul'in fr'aŭ'lul'in
fraz'aĉ'ar fr'aza'ĉar
fraz'aĉ fr'az'aĉ
fraz'aĵ fr'az'aĵ
fr'azar fraz'ar
fraz'bajonet fraz'ba'jon'et fraz'ba'j'o'net
fraz'elekt fr'azel'ekt fraz'e'lekt
fraz'element fraz'ele'ment fr'azel'em'ent
fraz'em fr'az'em
fr'azen'konduk fraz'en'konduk
frazeologi'aĵ fraz'e'ologi'aĵ
frazeologi'fak fraz'e'ologi'fak fraz'e'olog'i'fak
frazeologi fraz'e'ologi fraz'e'olog'i fraz'e'o'log'i
frazeologi'ism fraz'e'ologi'ism fraz'e'olog'i'ism
frazeologi'ist fraz'e'ologi'ist fraz'e'olog'i'ist
fraz'er fr'az'er
fraz'et fr'az'et
fraz'figur fr'az'figur fraz'fig'ur
fraz'fin fr'az'fin fraz'fi'n
fraz'fragment fraz'frag'ment
fraz fr'az
fraz'li'bret fraz'libr'et
fraz'libr fr'az'libr
fraz'melodi fraz'melo'di fraz'mel'od'i
fraz'membr fr'az'membr
fraz'muzik fraz'muz'ik fr'az'muzik
fraz'o'ĉen fr'azo'ĉen fr'az'o'ĉen
fr'azo'farad fraz'o'farad fraz'o'far'ad
fraz'o'part fraz'op'art fr'azo'part
fraz'o'spec fr'azo'spec fraz'os'pec
fraz'o'struktur fraz'ost'rukt'ur fraz'os'truk'tur
fraz'o'stump fr'azo'stump
fr'azot'ip fr'azo'tip fraz'ot'ip fraz'o'tip
fraz'proviz fraz'prov'iz
fraz'rol fr'az'rol
fraz'sintaks fraz'sin'taks
fraz'tip fr'az'tip
fraz'ton fr'az'ton
fraz'um'ad fr'a'zum'ad
fraz'um fr'a'zum fr'az'um
frederik fr'ed'erik fr'e'der'ik
fregat fr'eg'at
fregat'kapitan fregat'kap'it'an
frekvenc'ar fr'ekv'en'car fr'ek'ven'car fr'ek've'n'car
frekvenc'ob'aril frekvenc'o'bar'il
frekvenc'o'disting'il frekvenc'od'ist'ing'il frekvenc'o'dist'ing'il
frekvenc'o'modul'ad frekvenc'om'od'ul'ad
frekvenc'ostr'i frekvenc'o'stri
frekvenc'ozon frekvenc'o'zon
frekvenc'proporci frekvenc'pro'porci
frekvent'ad fr'ek'vent'ad
frekvent'aĵ fr'ek'vent'aĵ
frekvent'ant fr'ek'vent'ant
frekvent'at fr'ek'vent'at
frekvent'ebl fr'ek'vent'ebl
frekvent'ebl'ul fr'ek'vent'ebl'ul fr'ek'ven'teb'lul
frekvent'ej fr'ek'vent'ej fr'ek'ven'te'j fr'ek've'n'te'j
frekvent fr'ek'vent fr'ekv'ent
frekvent'ig fr'ek'ven'tig fr'ek'vent'ig fr'ek've'n'tig
frekvent'ind fr'ek'vent'ind
frekvent'int fr'ek'ven'tint fr'ek'vent'int fr'ek've'n'tint
frekvent'it fr'ek'ven'tit fr'ek'vent'it fr'ek've'n'tit
frekvent'ul fr'ek'ven'tul fr'ek'vent'ul fr'ek've'n'tul
fremd'agent fremd'a'gent fremd'ag'ent
fremd'aland'an fremd'a'land'an
fremd'aland fremd'a'land fremd'al'and
fremd'as'on fremd'a'son fr'em'da'son
fremd'aspekt fremd'a'spekt fremd'as'pekt
fremd'a'ton fremd'ato'n fr'em'dat'on
fremd'de'ven fremd'dev'en
fremd'ec fr'em'dec
fremd'ej fr'em'dej fr'em'de'j
fremd'e'loĝ'ad fr'em'de'loĝ'ad
fremd'ig fr'em'dig
fremd'ig'it fr'em'dig'it
fremd'labor fremd'lab'or fremd'la'bor
fremd'labor'ist fremd'la'bor'ist
fremd'legi fremd'leg'i
fremd'lign fremd'lig'n
fremd'origin fremd'or'ig'in fr'em'dor'ig'in
fremd'ortografi fremd'ort'o'grafi fremd'ort'o'graf'i
fremd'profesor fremd'pro'fe'sor
fremd'region'an fremd'regi'onan
fremd'uj fr'em'du'j
fremd'u'laĉ fremd'ul'aĉ
fremd'u'lar fremd'ul'ar
fremd'ul'et fremd'u'let
fremd'ul'in fremd'u'lin
fremd'ul'kontakt fremd'ul'kont'akt fremd'ul'kon'takt
fremd'ul'kvartal fremd'ul'kvart'al fremd'ul'kvar'tal
fremd'ulm'al'am fremd'ul'mal'am
fremd'ul'trafik fremd'ultra'fik
fremd'ulv'ir'in fremd'ul'vir'in
fremd'univers fremd'uni'vers
fremd'valut fremd'val'ut
frenez'analog frenez'ana'log
frenez'doktor frenez'dok'tor frenez'dokt'or
frenez'ej fr'en'e'ze'j
frenez'e'tig frenez'et'ig
frenez'e'tint frenez'et'int
frenez'e'tul frenez'et'ul
frenez'i'gant frenez'ig'ant
frenez'iĝ'et frenez'i'ĝet
frenez'o'humor frenez'o'hum'or frenez'o'hu'mor
frenez'o'spec frenez'os'pec
frenez'rapid frenez'rap'id
frenez'u'let frenez'ul'et
frenez'ul'in frenez'u'lin
frenez'u'mant frenez'um'ant fr'en'e'zum'ant
frenez'um fr'en'e'zum
frenolog fr'enolog fr'en'olog fr'en'o'log
frenologi frenolog'i fr'enolog'i fr'en'ologi fr'en'olog'i
frenul fr'e'nul fr'en'ul
freon fr'eon fr'e'on
freon'gas fr'eon'gas
freŝ'aer freŝ'a'er
freŝ'aer'proviz freŝ'aer'prov'iz
freŝ'anim freŝ'a'nim
freŝ'aspekt freŝ'as'pekt freŝ'a'spekt
freŝ'ba'kit freŝ'bak'it
freŝe freŝ'e
freŝ'humor freŝ'hu'mor freŝ'hum'or
freŝ'ide freŝ'i'de fr'e'ŝi'de
freŝ'ig'ant freŝ'i'gant
fresk fr'esk
fresk'ig'it fr'esk'ig'it
fresk'ist fr'e'skist fr'esk'ist
freŝ'kolor freŝ'kol'or
freŝ'kultiv'at freŝ'kult'iv'at
freŝ'kuraĝ freŝ'kur'aĝ
freŝ'lav'it freŝ'la'vit
freŝ'nask'it freŝ'n'a'skit
freŝ'parti'an freŝ'part'ia'n
freŝ'parti freŝ'part'i
freŝ'pre'sit freŝ'pres'it
freŝ'ton fr'e'ŝton
freŝ'viand freŝ'vi'and
freŝ'vizaĝ freŝ'viz'aĝ
fret fr'et
fret'ig'it fr'et'ig'it
freŭd'ism fr'eŭ'dism
frez'en'iĝ fr'e'zen'iĝ
frezi frez'i
frez'maŝin frez'maŝ'in
frid'anestez frid'an'estez fr'id'an'estez
frid'a'sang fr'ida'sang fri'da'sang
frid'ec fri'dec fr'id'ec
frid'et fr'id'et
frid fr'id
frid'iĝ'ant fr'id'iĝ'ant
frid'ig fri'dig
frid'iĝ fr'id'iĝ
frid'ig'it fri'dig'it
frid'instal'aĵ fr'id'in'stal'aĵ
frid'kor fr'id'kor
frid'martel frid'mart'el
fri'do'ĉambr frid'o'ĉambr
frid'ofend frid'o'fend
frid'o'kviet fri'dok'vi'et frid'ok'vi'et
fri'dolin'o fri'doli'no fr'idol'in'o frid'ol'in'o
fri'do'ŝrank frid'o'ŝrank
frid'o'terapi frid'o'tera'pi frid'ot'era'pi fr'id'ot'era'pi
fri'dot'rem frid'o'trem frid'ot'rem fr'id'ot'rem
frid'teknik frid'te'knik
fri'du'jet fr'idu'jet frid'uj'et
frid'uj fr'idu'j fri'du'j
frid'unu fri'dun'u fr'idu'nu
frid'vagon frid'vag'on
fri fr'i
frigan'ed frig'an'ed
frigan frig'an fr'ig'an
frig fr'ig
frigi'an'in frig'ia'ni'n
frigi'dec frigid'ec frig'id'ec
frigid frig'id
frigi frig'i fr'ig'i
frig'o'lit frig'ol'it fri'gol'it
frigori frig'or'i
frikand fri'kand
frikas'aĵ fri'kas'aĵ
frikas fri'kas fr'ik'as
frikativ fri'kat'iv fr'ik'at'iv
frimer fri'mer fr'i'mer
frin fr'in fri'n
fring'ed fr'ing'ed
fringel fring'el frin'gel fri'n'gel
fringel'id frin'gel'id
fring'et frin'get fri'n'get
fring fr'ing
fripon'aĉ fr'ip'on'aĉ fri'po'n'aĉ
fripon'ad fri'po'n'ad
fripon'ag fr'ip'on'ag fri'po'n'ag
fripon'aĵ fr'ip'on'aĵ fri'po'n'aĵ
fripon'ar fri'po'n'ar fr'ip'on'ar
fripon'ej fri'pone'j
fripon'et fri'po'net
fripon fr'ip'on fri'po'n
fripon'in'et fri'po'ni'net
fripon'in fri'po'ni'n fr'ip'oni'n
fripon'manipul fripon'mani'pul fri'po'n'manipul fripon'man'ip'ul
fripon'mien fripon'mi'en fri'po'n'mien
fripon'ŝtat fri'po'n'ŝtat
fripon'ul fri'po'nul fr'ip'on'ul
fris fr'is
frisi fris'i fri'si fr'is'i
frisk'ej fris'ke'j
fris'on fri'son fr'is'on
fris'uj fri'su'j fr'is'uj
frit'aĵ fr'it'aĵ
fritaŭn frit'aŭ'n fri'taŭ'n
frit'brun frit'bru'n
frit'ej fri'te'j fr'it'ej
frit'farun'aĵ frit'far'u'n'aĵ
frit fr'it
frit'iĝ fr'it'iĝ
fri'tig frit'ig fr'it'ig
fritilari frit'il'ari frit'il'ar'i
frit'il fr'it'il
frit'it fri'tit fr'it'it
frit'kuk fr'it'kuk
frit'odor frit'o'dor
frit'ole fri'tol'e fr'itol'e
frit'sibl fr'it'sibl
fri'tuj frit'uj fr'it'uj
fri'ulan friul'an fri'ul'an fri'u'lan
friul'lingv fri'ul'lingv
frivol'aĵ fri'vol'aĵ fr'iv'ol'aĵ
frivol'ec fri'vol'ec
frivol'em fri'vol'em
frivol'et fri'vol'et
frivol fri'vol fr'iv'ol
frivol'ig fri'vol'ig
friz'ej fri'ze'j
friz fr'iz
friz'iĝ fr'iz'iĝ
friz'il fr'iz'il
friz'ist'ej fr'izis'te'j
fr'izis'tin friz'ist'in
friz'it fr'iz'it
friz'oman'tel friz'o'mantel friz'o'mant'el
fri'zo'salon friz'o'salon fr'izo'salon friz'os'alo'n
friz'paper'et friz'pap'er'et
frog'al fr'o'gal
frok fr'ok
fr'okul frok'ul fr'o'kul
fromaĝ'bul fr'omaĝ'bul
fromaĝ'burger fr'omaĝ'burger fromaĝ'burg'er
fromaĝ'ec fr'omaĝ'ec fr'om'aĝ'ec
fromaĝ'ej fr'omaĝ'ej fr'om'aĝ'ej
fromaĝ'et fr'omaĝ'et fr'om'a'ĝet
fromaĝ'fabrik fromaĝ'fa'brik fr'omaĝ'fabrik
fromaĝ fr'omaĝ fr'om'aĝ
fromaĝ'insul fr'omaĝ'insul fr'om'aĝi'n'sul
fromaĝ'ist fr'omaĝ'ist
fromaĝ'it fr'omaĝ'it
fromaĝ'kloŝ fr'omaĝ'kloŝ
fromaĝ'kub'et fr'omaĝ'kub'et
fromaĝ'kuk fr'omaĝ'kuk
fromaĝ'manĝ'ul fr'omaĝ'manĝ'ul
fromaĝ'odor fr'omaĝ'odor fromaĝ'o'dor
fromaĝ'ok'rust fromaĝ'o'krust
fromaĝ'op'ec fromaĝ'o'pec fr'omaĝ'op'ec
fromaĝ'o'simil fromaĝ'os'i'mil fr'omaĝ'os'i'mil
fromaĝ'ostr'at fromaĝ'o'strat fr'omaĝ'ostr'at
fromaĝ'o'tek fromaĝ'ot'ek fr'omaĝ'ot'ek
fromaĝ'pan fr'omaĝ'pan
fromaĝ'plad fr'omaĝ'plad
fromaĝ'saŭc fr'omaĝ'saŭc
fromaĝ'simil fr'omaĝ'simil
fromaĝ'tegment fromaĝ'teg'ment fr'omaĝ'tegment
frond'ar fr'ond'ar
frond fr'ond
frond'ornam'aĵ frond'orn'am'aĵ fr'on'dorn'am'aĵ
frontal'front'ad front'al'front'ad
frontal front'al fr'on'tal fr'ont'al
front'ant fr'ont'ant
front'artikol front'artik'ol front'art'ik'ol front'art'i'kol
front'artikol'ist front'artik'ol'ist
front'at fr'ont'at
front'batal'ant front'ba'talant
front'bufr fr'ont'bufr front'bu'fr
front'ebl fr'ont'ebl
front'eg fr'ont'eg fr'on'teg
front'fenestr front'fen'estr
front'figur front'fig'ur fr'ont'figur
front'flank fr'ont'flank
front fr'ont
front'gazet front'gaz'et fr'ont'gazet
front'harar front'har'ar fr'ont'harar
front'ig fr'ont'ig fr'on'tig
frontispic front'is'pic front'i'spic fr'ont'is'pic fr'on'tis'pic
front'it fr'ont'it fr'on'tit
front'kovr'il fr'ont'kovr'il
front'lign front'lig'n fr'ont'lign
front'lini fr'ont'lini front'lin'i
front'mast fr'ont'mast
front'mur fr'ont'mur
fronton front'on fr'ont'on fr'on'ton
fronton'skulpt'aĵ front'on'skulpt'aĵ
front'op'aĝ front'o'paĝ fr'ont'op'aĝ fr'on'top'aĝ
front'ot'urn front'o'turn fr'on'tot'urn front'o'tur'n fr'ont'ot'urn
front'paĝ fr'ont'paĝ
front'pied front'pi'ed fr'ont'pied
front'pord fr'ont'pord
front'poz fr'ont'poz
front'rad fr'ont'rad fr'on'trad
front'region front'regi'on fr'ont'region front'reg'ion
front'ŝanĝ fr'ont'ŝanĝ
front'unu'ec fr'ont'unu'ec fr'on'tun'u'ec
front'vic fr'ont'vic
frost'absces fr'ost'absces
frost'ad fr'ost'ad
frost'akor frost'a'kor fr'o'stak'or
frost'ant fr'ost'ant
frost'detru fr'ost'detru
frost'ec fr'ost'ec
frost'eg fr'o'steg fr'ost'eg
frost'ek'trem'ant frost'ekt'rem'ant
frost'ek'trem fr'o'stek'trem
frost'e'lig'it frost'el'ig'it fr'o'stel'ig'it
frost'em fr'ost'em fr'os'tem
frost'et'ant fr'ost'et'ant
frost'et fr'ost'et
frost fr'ost
frost'iĝ'ad fr'ost'iĝ'ad
frost'ig'ant frost'i'gant
frost'iĝ'ant fr'ost'iĝ'ant
frost'iĝ'et fr'ost'iĝ'et
frost'ig fr'ost'ig
frost'iĝ fr'ost'iĝ
frost'iĝ'int fr'ost'iĝ'int
frost'iĝ'it fr'ost'iĝ'it
frost'inflam frost'in'flam fr'ost'in'flam
frost'int fr'os'tint
frost'it fr'ost'it
frost'malv'arm frost'mal'varm
frost'nokt frost'n'okt
frost'obl'u frost'o'blu fr'ost'obl'u
frost'o'ĉap fr'ost'o'ĉap
frost'o'flor fr'ost'o'flor
frost'o'frap fr'ost'o'frap fr'o'stof'rap
frost'o'mal'varm frost'o'malv'arm frost'om'al'varm fr'ost'om'al'varm
frost'o'mort frost'om'ort fr'o'stom'ort fr'ost'om'ort
frost'om'ort'int frost'o'mort'int fr'ost'om'ort'int
frost'op'len frost'o'plen fr'o'stopl'en fr'ost'o'plen
frost'o'punkt frost'op'unkt fr'o'stop'unkt
frost'o'rigid frost'or'ig'id fr'o'stor'ig'id
frost'o'sent'ant frost'os'ent'ant
frost'o'sent'em frost'os'en'tem
frost'o'sent frost'os'ent fr'ost'os'ent
frost'o'sent'ig frost'os'ent'ig
frost'o'ŝrank fr'ost'o'ŝrank
frost'o'sufer frost'os'uf'er frost'os'u'fer fr'ost'os'uf'er
frost'o'ŝvel fr'ost'o'ŝvel
frost'o'trem'ad frost'ot'rem'ad
frost'ot'rem'ant frost'o'trem'ant
frost'ot'rem'eg frost'o'trem'eg
frost'ot're'met'ant frost'o'trem'et'ant
frost'o'trem'et frost'ot're'met
frost'ot'rem frost'o'trem fr'ost'ot'rem
frost'o'trem'ig frost'ot'rem'ig
frost'oval fr'o'stov'al
frost'period fr'ost'period
frost'punkt fr'ost'punkt
frost'rigid fr'o'strig'id
frost'rigid'iĝ'int fr'o'strig'id'iĝ'int
frost'trem fr'ost'trem
frost'uj fr'os'tuj fr'ost'uj
frost'verd fr'ost'verd
frost'voĉ fr'ost'voĉ
frost'vund fr'ost'vund
frot'aĉ fr'o'taĉ
frot'aĉ'it fr'o'taĉ'it
frot'aĵ fr'ot'aĵ
frot'bril'ig frot'bri'lig
frot'bros fr'ot'bros
frot'bru fr'ot'bru
frot'brul'ig frot'bru'lig
frot'eg fr'o'teg
frot'eg'it fr'o'teg'it
frot'et fr'o'tet fr'ot'et
frot fr'ot
frot'gum fr'ot'gum
frot'harmonik frot'harmon'ik frot'har'monik
frot'iĝ fr'ot'iĝ
frot'ig fr'ot'ig fr'o'tig
frot'il fr'ot'il
frot'int fr'o'tint
frot'ist fr'ot'ist
frot'is'tin frot'ist'in
frot'it fr'o'tit fr'ot'it
frot'koeficient frot'ko'ef'ic'i'ent
frot'lav fr'ot'lav
frot'luminesk frot'lum'in'esk
frot'pec fr'ot'pec
frot'polur frot'pol'ur
frot'pu'rig'ad frot'pur'ig'ad
frot'pur'ig frot'pu'rig
frot'pur'ig'it frot'pu'rig'it
frot'son fr'ot'son
frot'ŝtof fr'ot'ŝtof
frot'ŝton fr'ot'ŝton
frot'surfac frot'sur'fac frot'surf'ac
frot'tuk fr'ot'tuk
frot'uz'it fr'ot'uz'it
frot'viŝ fr'ot'viŝ
frot'vund fr'ot'vund
fru'aĝ fr'u'aĝ
fru'aĵ fr'u'aĵ
fru'april fr'u'april fru'apr'il
fru'a'stadi fru'as'ta'di
fru'aŭgust fr'u'aŭgust fru'aŭ'gust
fru'aŭtun fru'aŭ'tun fru'aŭt'u'n
fru'babilon fru'babil'on fru'ba'bil'on
fru'barok fru'ba'rok fru'bar'ok
fru'biografi fru'biograf'i fru'bio'grafi fru'bio'graf'i
fru'decembr fru'de'cembr
fru'ec fr'u'ec
fru'eg fr'u'eg
fru'ekzempler fru'ekzempl'er
fru'em fr'u'em
fru'e'nask'it fru'en'a'skit
fru'epok fr'u'epok fru'e'pok
fru'evolu fr'u'evolu fru'e'vol'u
fru fr'u
fru'fru fr'uf'ru
fru'gotik fr'u'gotik fru'got'ik fru'go'tik
fru'hor fr'u'hor
fru'ig fr'u'ig
fru'iĝ fr'u'iĝ
fru'ig'it fr'u'ig'it
fru'infan fru'in'fan
fru'januar fru'ja'nu'ar fr'uj'an'u'ar fru'j'an'u'ar
fru'jar fru'j'ar fr'uj'ar
fru'ju'naĝ fru'jun'aĝ
fru'kapital'ism fru'kap'it'alism fru'kap'ital'ism
fru'kris'tan fru'krist'an fru'kri'stan
frukt'amas frukt'a'mas
frukt'arb'ar'et frukt'ar'bar'et
frukt'arb'ar frukt'ar'bar
frukt'arb'ej frukt'ar'bej
frukt'arb'o'projekt frukt'arb'op'roj'ekt frukt'ar'bop'roj'ekt
frukt'arbust frukt'ar'bust
frukt'esenc frukt'e'senc
frukt'gelaten frukt'gelat'en frukt'gel'aten
fruktidor frukt'i'dor frukt'id'or
frukt'konserv'aĵ frukt'kon'serv'aĵ
frukt'kultur frukt'kult'ur
frukt'o'brand frukt'ob'rand
frukt'ob'utik frukt'o'butik frukt'o'but'ik
frukt'od'on'ebl frukt'o'don'ebl
frukt'o'donec frukt'od'on'ec frukt'o'don'ec
frukt'od'on frukt'o'don
frukt'od'on'ig frukt'o'don'ig
frukt'o'ekstrakt frukt'o'ekstr'akt frukt'o'eks'trakt
frukt'o'foli frukt'o'fol'i
frukt'ok'aĉ frukt'o'kaĉ
frukt'o'kaldron frukt'ok'al'dron frukt'ok'ald'ro'n
frukt'o'karn frukt'ok'arn
frukt'o'kaserol frukt'ok'as'er'ol frukt'o'kas'er'ol
frukt'o'kolekt frukt'ok'o'lekt
frukt'o'kolor frukt'ok'ol'or frukt'o'kol'or
frukt'o'kompot frukt'ok'om'pot frukt'o'kom'pot
frukt'o'konserv'uj frukt'ok'on'serv'uj
frukt'o'kultiv frukt'okult'iv frukt'o'kult'iv
frukt'ol'and frukt'o'land
frukt'olog frukt'o'log
frukt'ologi frukt'olog'i
frukt'on'ask frukt'o'nask
frukt'o'plad frukt'op'lad
frukt'o'plant'ad frukt'op'lant'ad
frukt'op'lant frukt'o'plant
frukt'o'plant'ist frukt'op'lant'ist
frukt'op'len frukt'o'plen
frukt'o'pluk'ist frukt'op'lu'kist frukt'op'luk'ist
frukt'o'port'ad frukt'op'ort'ad
frukt'op'ort frukt'o'port
frukt'o'produkt'ist frukt'op'ro'dukt'ist
frukt'o'puding frukt'op'u'ding
frukt'o'salat frukt'os'al'at
frukt'o'sezon frukt'os'e'zon
frukt'o'simil frukt'os'i'mil
frukt'o'sirop frukt'os'ir'op
frukt'o'ten'ej frukt'ot'en'ej
frukt'ot'ranĉ'aĵ frukt'o'tranĉ'aĵ
frukt'o'vaz frukt'ov'az
frukt'ov'end'ej frukt'o'vende'j frukt'o'vend'ej
frukt'ov'end'ist frukt'o'vend'ist frukt'ov'en'dist
frukt'ov'in'aĵ frukt'ovi'n'aĵ frukt'o'vin'aĵ
frukt'proviz frukt'prov'iz
frukt'ven'dist frukt'vend'ist
frukt'vend'ist'in frukt'ven'dist'in
frukt'vespert frukt've'spert
fru'labor'em fru'la'bor'em fru'lab'or'em
fru'lev'iĝ'em fru'lev'i'ĝem
fru'maj fr'um'aj
fru'maten fru'mat'en fr'um'at'en
fru'matur fru'mat'ur fr'um'at'ur
fru'nask'it fru'n'a'skit fru'n'ask'it
fru'nokt fru'n'okt
frunt'aĵ fr'unt'aĵ
frunt'al'frunt'ad fru'n'tal'frunt'ad
frunt'al fru'n'tal
frunt'al'frunt fru'n'tal'frunt
frunt'et fru'n'tet fr'unt'et
frunt fr'unt
frunt'har fr'unt'har
frunt'lok fr'unt'lok
frunt'o'bat frunt'ob'at
frunt'o'stel frunt'ost'el fru'n'tost'el
frunt'ost fru'n'tost
frunt'o'ŝvit fr'unt'o'ŝvit
frunt'stri fru'n'ts'tri
fru'printemp fru'pri'n'temp
fru'saĝ fr'us'aĝ
fru'septembr fru'sep'tembr
fru'sezon fru'se'zon fr'us'e'zon
frustraci frustr'ac'i
frustraci'it frustr'ac'i'it
frustr'at'ec fru'strat'ec
frustr'iĝ'o'sent frustr'iĝ'os'ent
fru'ŝtup fr'u'ŝtup
fru'vesper fru'vesp'er
ftalein ftal'e'in
ftiz'aspekt ftiz'a'spekt ftiz'as'pekt
ftiz'olog fti'zo'log
ftiz'ologi ftiz'olog'i
fti'zo'simptom ftiz'o'simptom
fuegi'an fu'eg'ia'n
fuegi fu'eg'i
fuel fu'el
fuel'impost fu'elim'post
fuel'o'ŝpar fu'el'o'ŝpar
fuel'prez fu'el'prez
fug'ant fu'gant
fuĝ'anton'ombr fuĝ'ant'o'nombr fuĝ'ant'on'ombr
fu'ĝem fuĝ'em
fuĝ'ig'em fuĝ'i'gem fu'ĝi'gem
fuĝ'int'ob'arak'ar fuĝ'int'o'barak'ar fuĝ'int'ob'ar'akar
fuĝjan fuĝ'ja'n fuĝ'j'an
fuĝ'perspektiv fuĝ'per'spekt'iv
fug'rimed fug'rim'ed fu'gri'med
fuk'ac fu'kac
fuk'arb'ar fuk'ar'bar fu'karb'ar
fuk'ofic fuk'o'fic fu'ko'fic
fu'kokr'on fuk'o'kron fuk'okr'on fu'kok'ro'n
fuk'o'nod'aĵ fu'kon'od'aĵ fuk'on'od'aĵ
fuksi fu'ksi fuk'si
fuksin fuk'sin fuksi'n fu'ksi'n
fukuŝima'an fuk'u'ŝim'a'an
fu'lad ful'ad
fulard fu'lard ful'ard
ful'argil fu'larg'il ful'arg'il
fuleren ful'e'ren ful'er'en fu'le'ren
ful'gant fulg'ant
ful'ger fulg'er
ful'gig fulg'ig
fulg'ig'it ful'gig'it
fulg'i'tin fulg'it'in
fulg'odor fulg'o'dor ful'go'dor
fulg'o'filtr'il fulg'o'fil'tril
fulg'o'flok ful'go'flok
ful'go'karb fulg'ok'arb fulg'o'karb
ful'go'kolor fulg'o'kolor fulg'o'kol'or fulg'ok'ol'or
fulg'o'kovr'it fulg'o'kov'rit fulg'ok'ovr'it ful'go'kovr'it
fulg'o'makul ful'go'makul fulg'om'a'kul
fulg'o'muar'it ful'go'muar'it fulg'om'u'a'rit
ful'go'nigr fulg'o'nigr
fulg'o'pord'et fulg'op'ord'et ful'go'pord'et
fulgor fulg'or
fulgor'o'morf fulgor'om'orf ful'go'rom'orf fulg'or'om'orf
fulg'otav'ol fulg'o'tavol ful'got'av'ol
fuligul fu'ligul ful'ig'ul ful'i'gul fu'lig'ul
fulik fu'lik ful'ik
fu'list ful'ist
fu'lit ful'it
fulm'ant ful'mant
fulmar ful'mar fulm'ar
fulm'atak fulm'a'tak
fulm'decid fulm'de'cid fulm'dec'id
fulm'ebri'lant fulm'e'bril'ant
fulm'e'bril fulm'ebr'il
fulm'elan ful'melan fulm'e'lan
ful'mel'spir fulm'el'spir
ful'met'ad fulm'et'ad
ful'met'ant fulm'et'ant
ful'met fulm'et
ful'mil fulm'il
fulmin'ad fulm'in'ad ful'min'ad
fulmin'ant fulm'in'ant ful'min'ant
fulmin'at ful'min'at fulm'in'at
fulmin ful'min fulm'in
fulm'koler fulm'kol'er
fulm'ob'at fulm'o'bat
fulm'ob'at'it fulm'o'bat'it
fulm'o'daŭr ful'mod'aŭr fulm'od'aŭr
fulm'o'detru'it fulm'od'e'tru'it fulm'od'et'ru'it
fulm'o'di ful'mod'i fulm'od'i
fulm'ofer'mil fulm'o'ferm'il
fulm'o'hel'ig'it fulm'o'he'lig'it
fulm'o'koton fulm'o'koto'n ful'mok'ot'on fulm'ok'ot'on fulm'o'kot'on
fulm'okul ful'mok'ul fulm'o'kul
fulm'ok'urs fulm'o'kurs ful'mok'urs
fulm'o'lum fulm'ol'um ful'mol'um
fulm'ol'u'mil ful'mol'u'mil fulm'o'lum'il
fulm'o'plen fulm'op'len
fulm'os'ag fulm'o'sag
fulm'o'simil fulm'os'i'mil
fulm'o'ŝirm'il fulm'o'ŝir'mil
fulm'ostr'ik fulm'o'strik
fulm'os'u'ĉil fulm'o'suĉ'il
fulm'ot'ond'rad fulm'o'tondr'ad fulm'o'tond'rad
fulm'radi fulm'rad'i
fulm'rapid'ec fulm'rap'id'ec
fulm'rapid fulm'rap'id
fulm'simil fulm'si'mil
fulm'ŝir'mil fulm'ŝirm'il
fulm'traf'it fulm'tra'fit
ful'ot fu'lot
fum'aĉ fu'maĉ
fum'a'dant fum'ad'ant
fum'a'dist fum'ad'ist
fum'aĵ'i'gej fum'aĵ'ig'ej fum'a'ĵig'ej
fum'ant fu'mant
fu'mant'in fum'ant'in fum'anti'n
fu'mant'uj fum'ant'uj fu'mantu'j
fum'apertur fum'apert'ur fum'aper'tur fu'map'er'tur
fumar'at fu'mar'at
fumar fu'mar fum'ar
fumari'ac fum'ari'ac
fumari fum'ari fumar'i fu'mar'i
fumarol fumar'ol fu'mar'ol fum'ar'ol fum'a'rol
fum'at fu'mat
fum'brul'ig fum'bru'lig
fum'cirkl'et fum'cirk'let
fum'ebl fu'mebl
fum'eli're'j fum'el'ir'ej fu'meli're'j
fu'mel'las'il fum'el'las'il
fu'mens'pir fum'en'spir
fum'er fu'mer
fu'met'ant fum'et'ant
fu'met fum'et
fum'et'kurten fum'et'kur'ten fum'et'kurt'en
fum'german fum'ger'man
fumigaci fum'ig'ac'i fum'ig'a'ci
fum'i'gant fum'ig'ant
fum'il fu'mil
fu'mit fum'it
fum'kaban fum'kab'an
fum'kolon fum'kol'on fum'ko'lo'n
fum'kolor fum'kol'or
fum'kolor'ig'it fum'kol'or'ig'it
fum'kov'rit fum'kovr'it
fum'nebul'et fum'ne'bul'et
fum'nebul fum'ne'bul fum'n'ebul
fum'nub'et fum'nu'bet
fum'odor fum'o'dor fu'mod'or
fum'o'kolor fu'mok'ol'or fum'o'kol'or fum'ok'ol'or
fum'o'plen fum'op'len
fum'or'ing fu'mor'ing fum'o'ring
fum'ostr'i fum'o'stri
fum'o'tru fu'mot'ru fum'ot'ru
fum'o'tur fu'mot'ur fum'ot'ur
fum'produkt'il fum'pro'duktil fum'pro'dukt'il
fum'ring'et fum'rin'get
fum'salon fum'sal'on
fum'sekci fum'sek'ci fum'sekc'i
fum'tabak fum'ta'bak
fum'tavol fum'ta'vol
fum'uj fu'mu'j
fum'ul fu'mul
fum'um'it fum'u'mit
funafuti fu'n'a'fut'i
fundament'ad fund'ament'ad fund'a'ment'ad
fundament'aĵ fund'ament'aĵ fund'a'ment'aĵ
fundament'ant fund'ament'ant
fundament'at fund'ament'at fund'a'ment'at
fundament'ec fund'ament'ec fund'a'ment'ec
fundament'em fund'amen'tem fund'ament'em fund'am'en'tem
fundament fund'ament fund'a'ment
fundament'iĝ fund'ament'iĝ fund'a'ment'iĝ
fundament'ig fund'amen'tig fund'ament'ig fund'a'ment'ig
fundament'ism fund'ament'ism fund'a'ment'ism
fundament'ist fund'ament'ist fund'a'ment'ist
fundament'it fund'ament'it fund'amen'tit fund'a'ment'it
fundament'met'ad fund'ament'met'ad
fundament'obe fund'ament'obe fund'a'ment'obe
fund'at'ec fu'n'dat'ec
fund'en'iĝ fund'e'n'iĝ
funebr'ad fu'n'ebr'ad
funebr'a'humor funebr'ah'u'mor funebr'ah'um'or funebr'a'hum'or fu'n'ebr'ah'um'or
funebr'aĵ fu'n'ebr'aĵ
funebr'aĵ'ist'ar funebr'aĵ'i'star fu'n'ebr'aĵ'ist'ar
funebr'aĵ'ist fu'n'ebr'aĵ'ist
funebr'ant'ar fu'ne'bran'tar fu'n'ebr'ant'ar
funebr'ant fu'n'ebr'ant
funebr'ant'in funebr'anti'n fu'ne'bran'tin
funebr'at fu'n'ebr'at
funebr'ec fu'n'ebr'ec
funebr'eg fu'n'ebr'eg
funebr fu'n'ebr
funebr'ig'at fu'ne'brig'at
funebr'ig fu'ne'brig fu'n'ebr'ig
funebr'ind fu'n'ebr'ind
funebr'ist fu'n'ebr'ist
funebr'ist'in fu'n'ebr'ist'in
funebr'it fu'ne'brit
funebr'ob'rav'ul funebr'o'brav'ul fu'n'ebr'ob'rav'ul
funebr'o'ĉapel fu'ne'broĉ'apel fu'n'ebr'o'ĉapel
funebr'o'ĉar fu'ne'broĉ'ar fu'n'ebr'o'ĉar
funebr'o'ceremoni fu'n'ebr'o'ceremoni
funebr'od'anc funebr'o'danc fu'ne'brod'anc
funebr'o'fam fu'n'ebr'o'fam
funebr'ok'ant'ad fu'ne'brokant'ad funebr'o'kant'ad
funebr'o'kant funebr'ok'ant fu'ne'brokant fu'ne'brok'ant
funebr'o'kolor fu'ne'brokol'or funebr'ok'ol'or fu'ne'brok'ol'or fu'n'ebr'ok'ol'or
fu'ne'brokol'um funebr'ok'ol'um funebr'o'kol'um fu'ne'brok'ol'um fu'n'ebr'ok'ol'um
funebr'o'kost funebr'ok'ost fu'ne'brok'ost fu'n'ebr'ok'ost
funebr'o'kurier funebr'o'kuri'er funebr'ok'uri'er fu'ne'brok'uri'er
funebr'o'parol funebr'op'ar'ol funebr'op'a'rol funebr'o'par'ol fu'n'ebr'op'ar'ol
funebr'o'poem funebr'op'o'em fu'n'ebr'op'o'em
funebr'osak funebr'o'sak fu'n'ebr'osak
funebr'ot'ag funebr'o'tag fu'n'ebr'ot'ag
funebr'o'vest'aĵ funebr'ov'est'aĵ fu'ne'brov'est'aĵ
funebr'o'vual funebr'ov'u'al fu'ne'brov'u'al fu'n'ebr'ov'u'al
funebr'ul fu'ne'brul
funel'ant fu'ne'lant
funel'buŝ fu'n'el'buŝ
funel'ĉapel funel'ĉap'el
funel'ĉap fu'n'el'ĉap
funel'form fu'n'el'form
funel fu'n'el
funel'korol funel'ko'rol funel'kor'ol fu'n'el'kor'ol
fung'atak fung'a'tak
fung'ej fu'n'gej
fung'et fu'n'get
fung'icid fung'i'cid
fung'o'ĉel fu'n'go'ĉel
fung'o'entrepren'ist fung'o'entre'pren'ist fung'o'ent're'pren'ist
fung'o'form fu'n'go'form
fung'o'kolekt'ad fung'ok'o'lekt'ad
fung'o'komerc'ad fung'ok'om'erc'ad
fung'olog fung'o'log
fung'ologi fung'olog'i
fu'n'gomor'tig fung'om'ort'ig fung'o'mor'tig fung'o'mort'ig
fung'o'pec'et fung'op'e'cet fung'op'ec'et
fung'op'ec fung'o'pec fu'n'go'pec
fung'o'proviz fung'o'prov'iz fung'op'ro'viz
fung'os'pec fung'o'spec
fung'o'spor fung'os'por fu'n'go'spor
fungus'aĵ fung'us'aĵ
fungus fung'us
funikular fu'ni'kul'ar
funkci'ad funk'ci'ad
funkcial funkci'al funk'ci'al
funkci'ar funk'ci'ar
funkci'buĝet funkci'bu'ĝet funk'ci'buĝet
funkci'ebl funk'ci'ebl
funkci'ebl'ig funk'ci'ebl'ig
funkci'ec funk'ci'ec
funkci'ej funk'ci'ej
funkci'em funk'ci'em
funkci'estr funk'ci'estr
funkci'et funk'ci'et
funkci funk'ci
funkci'gramatik funkci'gram'atik funk'ci'gramatik
funkci'hav funk'ci'hav
funkci'ig'ad funk'ci'ig'ad
funkci'iĝ'ant funk'ci'iĝ'ant
funkci'i'gant funkci'ig'ant funk'ci'ig'ant
funkci'ig'at funk'ci'ig'at
funkci'ig'ebl funk'ci'ig'ebl
funkci'ig funk'ci'ig
funkci'iĝ funk'ci'iĝ
funkci'ig'il funk'ci'ig'il
funkci'ig'int funk'ci'ig'int
funkci'i'gist funkci'ig'ist funk'ci'ig'ist
funkci'ig'it funk'ci'ig'it
funkci'int funk'ci'int
funkci'ism funk'ci'ism
funkci'ist funk'ci'ist
funkci'it funk'ci'it
funkci'iv funk'ci'iv
funkci'kapabl funk'ci'kapabl
funkci'kondiĉ funk'ci'kondiĉ
funkci'metod funkci'met'od funk'cim'et'od
funkci'oficial funkci'ofic'ial funk'ci'oficial
funkci'ok'lav funkci'o'klav funk'ci'ok'lav
funkci'ologi funk'ci'ologi funkci'olog'i funkci'o'log'i
funkcional funkci'on'al funk'cion'al
funkci'op'ret funkci'o'pret funk'ci'op'ret
funkci'o'princip funkci'o'princ'ip funkci'op'rin'cip funk'ci'op'rin'cip
funkci'pov funk'cip'ov funk'ci'pov
funkci'pret funk'cipr'et
funkci'regul funk'cir'eg'ul
funkci'stat funk'cist'at
funkci'ten funk'cit'en funk'ci'ten
funkci'ul'ar funkci'u'lar funk'ci'ul'ar
funkci'ul funk'ci'ul
funkci'ul'in funkci'u'lin funk'ci'ul'in
fuort'et fu'or'tet fu'ort'et
fuort fu'ort
furaĝ'ad fur'aĝ'ad fu'raĝ'ad
furaĝ'bet fur'aĝ'bet fu'raĝ'bet
furaĝ'brasik fur'aĝ'brasik furaĝ'bras'ik
furaĝ'burger furaĝ'burg'er fur'aĝ'burger furaĝ'bur'ger
furaĝ fur'aĝ fu'raĝ
furaĝ'maiz fur'aĝ'maiz
furaĝ'o'ĉar fu'raĝ'o'ĉar fur'aĝ'o'ĉar
furaĝ'rap fu'raĝ'rap fur'aĝ'rap
furaĝ'um fur'aĝ'um fu'raĝ'um
fural fur'al fu'ral
furan'aldehid fur'anal'de'hid furan'ald'e'hid
furan fu'ran fur'an
furan'oid fu'ran'oid fur'an'oid
furan'oz fur'an'oz fu'ran'oz
fu'ret fur'et
fur'fural fur'fu'ral
furgon'et fur'go'net
furgon fur'go'n
furgon'ŝarĝ fur'go'n'ŝarĝ
furier furi'er
furi fur'i
furioz'ad furi'oz'ad
furioz'aĵ furi'oz'aĵ
furioz'aspekt furi'oz'aspekt furioz'a'spekt
furioz'atak furi'oz'atak
furioz'ec furi'oz'ec
furioz'eg furi'oz'eg
furioz'em furi'oz'em
furioz'et furi'oz'et
furioz'frenez furi'oz'frenez
furioz furi'oz
furioz'iĝ'ant furi'oz'iĝ'ant
furioz'ig'ant furioz'i'gant furi'oz'ig'ant
furioz'ig'at furi'oz'ig'at
furioz'ig furi'oz'ig
furioz'iĝ furi'oz'iĝ
furioz'iĝ'int furi'oz'iĝ'int
furioz'ig'it furi'oz'ig'it
furioz'int furi'oz'int
furioz'kri furi'oz'kri
furioz'rapid furi'oz'rapid
furioz'rigard furi'oz'rigard furioz'rig'ard
furioz'ul furi'oz'ul
furioz'ul'in furi'oz'ul'in
furi'ul'in furi'u'lin fur'iu'lin
furnitur fur'nit'ur fur'ni'tur
furor'aĵ fur'or'aĵ fu'ror'aĵ
furor'am fu'ror'am fur'o'ram fur'or'am
furor'ant fur'or'ant fu'ror'ant
furor'aŭtor furor'aŭt'or fur'or'aŭtor fur'o'raŭt'or
furor fu'ror fur'or
furor'ig fur'or'ig fur'o'rig fu'ror'ig
furor'int fu'ror'int fur'or'int
furor'kant fur'ork'ant
furor'kanzon furor'kan'zon fur'ork'an'zon
furor'libr fu'ror'libr
furor'list fur'orl'ist
furor'mod fu'ror'mod fur'or'mod
furor'rakont fur'or'rakont
furor'seri fur'or'seri
furor'tem fur'ort'em fu'ror'tem
furor'ul fur'o'rul fu'ror'ul fur'or'ul
furor'vend'aĵ fur'or'vend'aĵ
furor'verk fur'or'verk fu'ror'verk
furunk'et fu'run'ket fur'u'n'ket
furunk'oz fu'run'koz fur'u'n'koz
fuŝ'administr'ad fuŝ'ad'ministr'ad fuŝ'ad'min'ist'rad
fuŝ'afer fu'ŝaf'er fuŝ'a'fer
fuŝ'agit'ad fuŝ'ag'it'ad
fuŝ'agit'ant fuŝ'ag'it'ant
fuŝ'agit fuŝ'ag'it
fuŝ'agit'ist fuŝ'ag'it'ist
fuŝ'aktor fu'ŝakt'or fuŝ'akt'or
fuŝ'aranĝ fuŝ'a'ranĝ
fuŝ'aspekt fuŝ'a'spekt fuŝ'as'pekt
fuŝ'atent fuŝ'at'ent fuŝ'a'tent
fuŝ'at fu'ŝat
fuŝ'babil fuŝ'ba'bil
fuŝ'bak'it fuŝ'ba'kit
fuŝ'bar'bul fuŝ'barb'ul
fuŝ'buĉ'it fuŝ'bu'ĉit
fuŝ'ĉifr'it fuŝ'ĉi'frit
fuŝ'decid fuŝ'dec'id fuŝ'de'cid
fuŝ'doktor fuŝ'dok'tor fuŝ'dokt'or
fuŝ'efik'ec fuŝ'e'fik'ec
fuŝ'e'mul fuŝ'em'ul
fuŝ'entrepren fuŝ'entre'pren fuŝ'ent're'pren
fuŝ'fabel fuŝ'fab'el fuŝ'fa'bel
fuŝ'fi'kil'ul fuŝ'fik'il'ul fuŝ'fik'i'lul
fuŝ'fraz fuŝ'fr'az
fuŝ'german fuŝ'ger'man
fusil'et fu'si'let
fusil'faktori fusil'faktor'i fusil'fakt'or'i
fusil'ist fu'si'list
fusil'rimen fusil'rim'en
fuŝ'influ fuŝ'in'flu fu'ŝi'n'flu
fuŝ'interpret'ad fuŝ'inter'pret'ad fuŝ'int'erp'ret'ad fuŝ'int'er'pret'ad
fuŝ'invad fuŝ'in'vad
fu'ŝir'ant fuŝ'ir'ant
fuŝ'is'tin fuŝ'ist'in
fuŝ'kompren fuŝ'kom'pren fuŝ'kom'pre'n
fuŝ'kontakt fuŝ'kon'takt fuŝ'kont'akt
fuŝ'kronik fuŝ'kron'ik
fuŝ'kurac'ist fuŝ'kur'a'cist
fuŝ'labor fuŝ'la'bor fuŝ'lab'or
fuŝ'liter fuŝ'li'ter fuŝ'lit'er
fuŝ'manipul'ad fuŝ'mani'pul'ad fuŝ'man'ip'ul'ad
fuŝ'nederland fuŝ'ne'der'land
fuŝ'opini fuŝ'opi'ni fuŝ'o'pini fuŝ'o'pin'i
fuŝ'ot fu'ŝot
fu'ŝpal'pad fuŝ'palp'ad
fuŝ'palp'int fu'ŝpal'pint fuŝ'pal'pint
fuŝ'parol'ad fuŝ'pa'rol'ad fu'ŝpar'ol'ad
fuŝ'parol fuŝ'par'ol fu'ŝpar'ol fuŝ'pa'rol
fuŝ'pens'ad fuŝ'pen'sad
fuŝ'pen'trist fuŝ'pentr'ist
fuŝ'poem fuŝ'po'em
fuŝ'prezent fuŝ'prez'ent
fuŝ'produkt fuŝ'pro'dukt
fuŝ'rimed fuŝ'rim'ed
fuŝ'tajlor fuŝ'tajl'or
fusten fu'sten fust'en
fusten'jup fu'sten'jup fust'en'jup
fuŝ'traduk fuŝ'tra'duk
fuŝ'turn'ad fuŝ'tur'n'ad
fuŝun fuŝ'u'n fu'ŝu'n
fut'balad futbal'ad fut'bal'ad
futbal'am'ant fut'bala'mant fut'ba'lam'ant
futbal'asoci futbal'a'soci fut'bala'soci fut'bal'asoci
futbal'bot fut'bal'bot
futbal'ĉampion'ad fut'bal'ĉampion'ad futbal'ĉam'pion'ad
futbal'di fut'bal'di
futbal'ej fut'bal'ej
futbal'em fut'bal'em fut'ba'lem
futbal'estr fut'ba'lestr
futbal'fanatik'ul futbal'fan'atik'ul
futbal fut'bal
futbal'gol fut'balg'ol fut'bal'gol
futbal'huligan fut'bal'huligan futbal'hu'lig'an
fut'balist futbal'ist fut'ba'list
futbal'juĝ'ist fut'bal'juĝ'ist
futbal'kamp fut'bal'kamp
futbal'klub fut'bal'klub
futbal'lud'ad fut'bal'lud'ad
futbal'lud fut'bal'lud
futbal'maĉ fut'bal'maĉ
futbal'matĉ fut'bal'matĉ
futbal'naci fut'bal'naci
futbal'pilk fut'bal'pilk
futbal'rev fut'bal'rev
futbal'rezult fut'bal'rezult
futbal'ŝat'ant fut'bal'ŝat'ant
futbal'stadion futbal'stadi'on fut'bal'stadion
futbal'team fut'balte'am fut'balt'e'am
futbal'teren fut'balte'ren
futbal'vet'ad fut'bal'vet'ad
futbal'vet fut'bal'vet
futbal'zelot fut'bal'zelot fut'balz'el'ot
fut'o'profund fut'o'pro'fund fut'op'ro'fund fu'top'ro'fund
futur'atelier futur'a'teli'er fut'urat'eli'er
futur'cel fu'tur'cel fut'ur'cel
futur'diven fut'ur'diven fu'tur'diven fu'turd'iv'en
futur'diven'ist fu'turd'iv'en'ist
futur'ec fu'tur'ec
futur'em fut'u'rem fu'tur'em
futur fut'ur fu'tur
fu'turism futur'ism fut'u'rism
fu'turist futur'ist fu'tur'ist
futur'olog futur'o'log fut'ur'olog
futur'ologi futur'olog'i fut'ur'ologi fut'ur'olog'i
futur'um fut'ur'um fut'u'rum fu'tur'um
fuz'aviad'il fuz'avi'a'dil fuz'avi'ad'il
fuze fu'ze fuz'e
fuze'ĵet'il fuz'e'ĵet'il
fuze'lag fuzel'ag fuz'el'ag
fuzelaĝ fuzel'aĝ fuz'el'aĝ
fuzel fuz'el
fuzi fuz'i
fuzilier fuz'ili'er fuzi'li'er fuz'il'i'er
fuzi'o'reaktor fuz'io'reaktor fuzi'ore'aktor fuzi'ore'akt'or
fuzulin'ed fuz'ul'in'ed
fuzulin fuz'u'lin fuz'ul'in
gabardin gabar'din
gabl'o'fasad gabl'o'fa'sad
gabl'o'fenestr gabl'o'fen'estr
gabl'op'int gabl'o'pint
gael'dev'en gael'de'ven
gael'e'parol'ant gael'e'par'o'lant gael'e'pa'rol'ant
gael'irland gael'ir'land
gael'parol'ant gael'pa'rol'ant
gaf'o'vel gaf'ov'el
gaĝ'arid gaĝ'ar'id gaĝ'a'rid
gagat gag'at
gagat'nigr gag'at'nigr
gage gag'e
gain'bakteri gain'bak'teri
gain'korset gain'kors'et
gaj'a'ĝoj gaj'aĝ'oj
gaj'agord gaj'ag'ord
gajak'or gaj'akor gaj'a'kor
gaj'amuz gaj'a'muz
gaj'anim gaj'a'nim
gaj'aspekt gaj'as'pekt gaj'a'spekt
gaj'ato'n gaj'at'on gaj'a'ton
gaj'bri'lant gaj'bril'ant
gaj'ec'anim'ec gaj'ec'a'nim'ec
gaj'e'gul gaj'eg'ul
gaj'humor gaj'hu'mor gaj'hum'or
gaj'ig'ist gaj'i'gist
gaj'kolor gaj'kol'or
gaj'lat gajl'at
gajl'insekt gajl'in'sekt
gajl'o'tanin gaj'lot'an'in gajl'ot'an'in
gaj'mien gaj'mi'en
gajn'ad gaj'n'ad
gajn'aĵ gaj'n'aĵ
gajn'at gaj'n'at
gajn'eg gaj'neg
gaj'net gajn'et
gajn gaj'n
gajn'il gaj'nil
gajn'it'aĵ gaj'nit'aĵ
gajn'it gaj'nit
gajn'kapabl gaj'n'kapabl
gajn'o'font gaj'no'font
gaj'no'list gajn'o'list gajn'ol'ist
gaj'no'lud gajn'o'lud
gaj'no'ŝanc gajn'o'ŝanc
gajn'os'um gajn'o'sum gaj'no'sum
gaj'not gajn'ot
gajn'sistem gaj'n'sistem
gaj'okul gaj'o'kul
gaj'op'len gaj'o'plen
gaj'petol'em gaj'pet'o'lem
gaj'petol gaj'pet'ol
gaj'radi gaj'rad'i
gaj'ul'ar gaj'u'lar
gaj'viv'ant gaj'vi'vant
gaj'vizaĝ gaj'viz'aĝ
galag gal'ag
galaksi'amas gal'aks'iam'as
galaksi gal'aks'i gal'a'ksi
galaksi'o'form'ad gal'aks'io'form'ad
galaktoz gal'akt'oz
galalit gal'alit gal'a'lit
galant'ad gal'ant'ad
galant'aĵ gal'ant'aĵ
galant'ec gal'ant'ec
galanteri'aĵ galant'eri'aĵ gal'an'teri'aĵ
galanteri galant'eri gal'ant'eri gal'an'teri gal'anter'i
galanteri'tabl galant'eri'tabl
galanteri'vend'ej galanteri'vende'j galant'eri'vend'ej gal'anter'iv'end'ej
galant gal'ant
galantin galant'in gal'ant'in gal'anti'n
galant'ul gal'ant'ul
galapag gal'a'pag
gal'aspekt gal'as'pekt gal'a'spekt
galate galat'e gal'at'e
galat gal'at
galati galat'i gal'at'i
galat'uj gal'at'uj gal'a'tuj
galban galb'an gal'ban
galb'it gal'bit
galbul'ed gal'bul'ed galb'ul'ed
galbul galb'ul gal'bul
galeas gale'as gal'e'as
gale gal'e
galeg gal'eg
galegi galeg'i gal'eg'i
galeg'lingv gal'eg'lingv
galeg'uj gal'eg'uj
galen gale'n gal'en
galeopitek gale'o'pitek gale'opi'tek gal'e'opi'tek
galer'et gale'ret gal'er'et
galer gal'er
galeri'an galer'ia'n
galeri'et galer'i'et
galeri galer'i gal'eri
galeri'ist galer'i'ist
gale'ros'klav galer'o'sklav galer'os'klav gal'eros'klav
galer'pun gal'erp'u'n
galer'uj gal'er'uj gale'ru'j
galer'ul gale'rul gal'er'ul
gal'humor gal'hu'mor gal'hum'or
galici gali'ci gal'ic'i
gali gal'i
galikan gali'kan gal'ik'an
galikan'ism gal'ik'an'ism
galile'an gali'le'an gal'ile'an
galile gali'le gal'ile
galilej galile'j gal'il'ej gali'le'j
galimati'an gali'mat'ia'n gal'i'mat'ia'n
galimati gali'mat'i gal'i'mat'i
galinag'eg galin'ag'eg gali'n'ag'eg
galinag'et galin'ag'et gali'n'ag'et
galinag galin'ag gal'in'ag gali'n'ag
galinag'naz galin'ag'naz gali'n'ag'naz
galin gali'n gal'in
galin'o'form gali'no'form
galinol galin'ol gal'in'ol
gal'inul gali'nul galin'ul
galion gal'ion gali'on
galiot'an gal'io'tan gali'o'tan gali'ot'an
galiot gali'ot
galium gali'um
galjon gal'jon gal'j'on
gal'kolor gal'kol'or
gal'lin'ag gall'in'ag
gall'ing'van gal'lingv'an
gall'o'pav gal'lop'av gall'op'av
gall'uj gal'lu'j
galoj gal'oj
galon'aĵ gal'on'aĵ
galon gal'on
galon'it gal'o'nit
galon'kovr'it gal'onk'ovr'it
galon'ŝarĝ'it gal'on'ŝarĝ'it
galop'ad'ant galop'a'dant
galop'ad gal'o'pad gal'op'ad
galop'ant gal'op'ant
galop'e'gant galop'eg'ant
galop'eg gal'op'eg
galop'e'gigant galop'eg'i'gant galop'eg'ig'ant
galop'et gal'op'et gal'o'pet
galop gal'op
galop'ig'ant galop'i'gant
galop'int gal'o'pint
galop'len gal'o'plen gal'op'len
galop'manier gal'op'manier galop'mani'er
galop'rajd gal'op'rajd
galop'rapid gal'op'rapid
galop'ul gal'opul
galop'vetur gal'op'vetur
galoŝ'fabrik'ist galoŝ'fa'brik'ist
gal'putor gal'pu'tor gal'put'or
gal'sekreci gal'se'kre'ci gal'sek're'ci
galus gal'us
galvan'ad gal'vanad gal'van'ad
galvan'aĵ gal'van'aĵ
galvan gal'van
galvan'ism gal'van'ism
galvan'iz'ad gal'van'iz'ad
galvan'iz gal'van'iz
galvan'iz'it gal'van'iz'it
galvan'o'kaŭter galvan'ok'aŭt'er gal'van'ok'aŭt'er
galvan'o'plastik galvan'op'last'ik galvan'o'plast'ik
galvan'ot'ip galvan'o'tip gal'van'ot'ip
gama gam'a
gama'globulin gama'globul'in gama'glob'ul'in
gama'kvantum gam'a'kvantum gama'kvant'um gam'akv'ant'um
gama'radi gam'ara'di gamar'ad'i
gama'radioaktiv'ec gama'radi'o'aktiv'ec
gamar gam'ar
gam'bet gamb'et
gambi'an'in gamb'ia'ni'n gam'bi'an'in
gambi gam'bi gamb'i
gambit gam'bit gamb'it
gam'bo'mov gamb'o'mov gamb'om'ov
gamb'o'vjol gam'bov'jol gamb'ov'jol
gambrin gamb'rin gam'bri'n
gamelan gam'elan gamel'an
gamel gam'el
gamet gam'et
gamet'o'fit gam'et'o'fit
gamet'uj gam'et'uj
gami gam'i
gam'komplet gam'kom'plet
gam'nom gam'n'om
gam'not gam'n'ot
gamopetal gam'o'petal
ĝangal'o'bandit ĝangal'ob'and'it ĝangal'o'band'it
ĝangal'vojaĝ'ant ĝangal'voj'aĝ'ant
gangli gang'li
gangli'it gang'li'it
ganglion gang'lion gangli'on
gangli'op'legi gangli'o'plegi gang'li'op'legi
gang'ob'ord gang'o'bord
gangren gang'ren
gangren'it gang'renit
gangster'aspekt gangster'a'spekt
gangster'band gang'ster'band
gangster'em gang'ster'em
gangster gang'ster
gangster'ism gang'ster'ism
gangster'ul gang'ster'ul
gang'uj gang'u'j
gant'kovr'it gant'kov'rit
gant'o'fabrik gant'o'fa'brik
gant'sekci gant'sekc'i gant'sek'ci
gap'a'ĉant gap'aĉ'ant
gap'a'dant gap'ad'ant
gap'e'gant gap'eg'ant
gap'e'mul gap'em'ul
gap'op'len gap'o'plen
gap'rigard'ant gap'rig'ard'ant
garaĝ'posed'ant garaĝ'po'se'dant
garanti'atest garanti'at'est
garb'i'gant garb'ig'ant
garb'opal'is garb'o'palis garb'op'alis
gard'anĝel gard'an'ĝel
gard'ant'ar gard'an'tar
gard'anti'n gard'an'tin gard'ant'in
gard'atent gard'at'ent
ĝarden'angelik ĝarden'angel'ik
ĝarden'arkitekt ĝarden'ar'kit'ekt ĝarden'ark'it'ekt
ĝarden'brasik ĝarden'bras'ik
ĝarden'ekspozici ĝarden'eks'pozici
gardeni gard'en'i
ĝarden'ist'ar ĝarden'i'star
ĝarden'ist'ik ĝarden'i'stik
ĝarden'kultur ĝarden'kult'ur
ĝarden'kul'turist ĝarden'kultur'ist
ĝarden'labor'ad ĝarden'la'bor'ad
ĝarden'o'simil ĝarden'os'i'mil
ĝarden'restoraci ĝarden'rest'oraci
gard'est'ar gard'e'star
gard'ist'ar gard'i'star
gard'ist'o'dom gard'ist'od'om
gard'ist'o'tur gard'ist'ot'ur
gard'ob'est gard'o'best
gard'observ gard'ob'serv
gard'o'dom'et gard'od'om'et
gard'od'om gard'o'dom
gard'o'entrepren gard'o'entre'pren gard'o'ent're'pren
gard'oficir gard'ofic'ir gard'o'fi'cir
gard'ofic'ist gard'o'fi'cist
gard'o'kamera gard'o'kamer'a
gard'o'lok gard'ol'ok
gard'om'al'dorm gard'o'mal'dorm
gard'o'part gard'op'art
gard'o'punkt gard'op'unkt
gard'orest gard'o'rest
gard'o'rimed gard'or'i'med
gard'o'soldat gard'o'sold'at gard'os'old'at
gard'o'star'ad gard'ost'ar'ad
gard'o'star'ant gard'ost'ar'ant
gard'ost'ar gard'o'star
gard'o'star'int gard'ost'ar'int
gard'o'tur gard'ot'ur
gard'o'vort gard'ov'ort
gard'pa'fil gard'paf'il
gard'polic gard'po'lic
gard'posten'ul gard'po'sten'ul
gard'rimed gard'rim'ed
gard'soldat gard'sold'at
garn'a'ĵet garn'aĵ'et
garnitur garn'i'tur garn'it'ur
garnizon'ad garn'i'zon'ad garn'izo'n'ad
garnizon'aĵ garn'i'zon'aĵ garn'izo'n'aĵ
garnizon'an garn'izo'nan garn'iz'onan
garnizon'ant garn'i'zon'ant
garnizon'ej garn'izo'ne'j
garnizon garn'i'zon garn'izo'n
garnizon'ig'it garn'iz'on'ig'it
garol'koraci garol'ko'raci garol'kor'ac'i
gas'balon gas'bal'on
gas'bezon gas'be'zon
gas'botel gas'bot'el gas'bo'tel
gas'bru'lil gas'brul'il
gas'ĉantaĝ gas'ĉant'aĝ
gas'central gas'centr'al gas'cent'ral
gas'cistern gas'ci'stern gas'cis'tern gas'ci'ster'n gas'cist'er'n
gas'depon'ej gas'de'pone'j
gas'diplomati gas'diplomat'i gas'diplom'at'i gas'diplo'mat'i
gas'disput gas'dis'put gas'di'sput
gas'distribu gas'di'stri'bu gas'dist'rib'u gas'distr'i'bu
gas'ekspluat'ad gas'eks'plu'at'ad
gas'eksport'ad gas'ek'sport'ad gas'eks'port'ad
gas'eksport gas'ek'sport gas'eks'port
gas'el'teri'gej gas'el'ter'ig'ej
gas'epok gas'e'pok
gas'fabrik'ej gas'fa'brik'ej
gas'fabrik gas'fa'brik
gas'faktur gas'fak'tur gas'fakt'ur
gas'firma gas'firm'a
gas'fornel gas'forn'el
gas'forn gas'for'n
gas'industri gas'indus'tri gas'in'du'stri gas'ind'u'stri
gas'inter'romp gas'in'ter'romp
gas'kaldron'eg gas'kal'dron'eg
gas'kamen gas'kame'n
gas'kojn gas'ko'j'n
gas'kolekt gas'ko'lekt
gas'komerc gas'kom'erc
gas'kompani gas'kompan'i gas'kom'pan'i
gas'konduk'il gaskon'duk'il
gaskon gas'kon
gaskoni gaskon'i gas'koni
gaskon'trakt gas'kontrakt gas'kontr'akt
gas'kontrol'ist gas'kontr'ol'ist
gaskon'uj gas'kon'uj
gas'koridor gas'kori'dor
gas'lantern gas'lan'tern gas'lant'er'n
gas'liver gas'li'ver gas'liv'er
gas'merkat gas'mer'kat
gas'milit gas'mi'lit
gas'molekul gas'mole'kul
gas'mort'ig gas'mor'tig
gas'motor gas'mot'or
gas'o'botel gas'ob'otel gas'o'bot'el
gasogen gas'o'gen gas'o'ge'n
gas'o'konduk'il gas'ok'on'duk'il
gasometr gas'o'metr
gas'op'len gas'o'plen
gas'o'terminal gas'o'termin'al gas'o'term'in'al gas'o'termi'n'al
gaspar gas'par
gas'platform gas'plat'form
gas'produkt'ej gas'pro'dukt'ej
gas'proviz'ad gas'prov'iz'ad
gas'pum'pil gas'pump'il
gas'radi gas'rad'i
gast'a'mant gast'am'ant
gast'am gas'tam
gas'tamul gast'am'ul
gas'tar gast'ar
gas'tavol gast'a'vol gast'av'ol
gast'docent gast'do'cent
gast'ej'an gas'te'ja'n
gast'ej'et gas'te'jet gast'e'jet
gast'ej gas'te'j
gast'ej'ist gas'te'j'ist
gast'ej'om'astr gast'ej'o'mastr
gast'ej'ŝtup'ar gas'te'j'ŝtup'ar
gast'em'ec gas'tem'ec
gas'tem gast'em
gas'tem'ul gast'em'ul
gasteromicet gast'er'o'micet gast'er'om'i'cet gast'er'om'ic'et
gasteroste'form gast'eros'te'form
gasteroste gast'eros'te gast'e'rost'e
gast'event gast'e'vent
gast'famili gast'fa'mili
gast'ig'aĉ gas'tig'aĉ
gas'tig'ad gast'ig'ad
gast'i'gant gast'ig'ant
gast'ig'anti'n gast'ig'ant'in
gast'ig'at gas'tig'at
gast'ig'ĉambr gas'tig'ĉambr
gas'tig'ej gast'ig'ej gast'i'gej
gast'i'gem gas'tig'em gast'ig'em
gas'tig gast'ig
gas'tig'int gast'ig'int
gast'i'gist gas'tig'ist gast'ig'ist
gas'tig'it gast'ig'it
gast'i'gland gast'igl'and gast'ig'land
gas'tigl'eĝ gast'ig'leĝ gast'igl'eĝ
gast'ig'ont gas'tig'ont
gast'in gas'tin
gas'tint gast'int
gast'labor'ant gast'la'bor'ant
gast'labor'ist gast'la'bor'ist gast'lab'or'ist
gast'lecion gast'le'cion
gast'lud'ant gast'lu'dant
gast'muzik'ist gast'muz'i'kist
gast'nombr gast'n'ombr
gast'o'dom gast'od'om
gast'oj'ur gast'o'jur
gast'o'kun'ven gast'ok'u'n'ven
gast'o'leĝ gas'tol'eĝ
gas'tol'ist gast'ol'ist gast'o'list
gaston gas'ton gast'on
gast'op'len gast'o'plen gas'top'len
gast'o'poent gast'op'o'ent gas'top'o'ent
gast'o'preleg'ant gast'op're'leg'ant
gast'o'salon gast'os'alo'n gast'o'sal'on
gast'os'lip gast'o'slip gast'osl'ip
gast'ost'el gas'tost'el gast'o'stel
gast'parol'ant gast'pa'rol'ant gast'par'o'lant
gast'preleg'ant gast'pre'leg'ant
gast'preleg'ont gast'pre'leg'ont
gast'profesor gast'pro'fe'sor gas'tpr'o'fe'sor
gast'profesor'in gas'tpr'o'fe'sor'in
gas'trajt gast'rajt
gastr'algi gastr'alg'i
gas'transit gast'ran'sit gas'trans'it gastr'ans'it
gas'transport gas'trans'port gastr'an'sport gastr'ans'port
gastr'enter'olog gas'trent'er'olog
gast'rin gastr'in gas'tri'n
gastr'intest gast'rin'test gastr'in'test
gastr'it gast'rit gas'trit
gastr'o'diplomati gastr'o'diplomat'i gastr'o'diplo'mat'i gastr'o'diplom'at'i gastr'od'ip'lom'at'i
gastr'o'duoden'ostomi gastr'od'u'od'en'ostomi gastr'od'u'od'en'ost'om'i
gastr'o'enter'it gast'ro'enter'it
gastr'o'enter'olog gast'ro'enter'olog
gastr'o'enter'ologi gastr'o'enter'olog'i
gastrofil gastr'o'fil gast'ro'fil
gast'ro'hepat gastr'o'hepat
gastroknemi gast'rok'ne'mi gastr'ok'n'emi gastr'ok'ne'mi
gastr'o'kojl gas'tro'kojl
gast'rol gas'trol gastr'ol
gastronom gast'ro'nom gas'tron'om gastr'on'om
gastronomi gastronom'i gastr'on'om'i
gast'ro'plasti gastr'o'plasti gastr'o'plast'i gastr'op'last'i
gastropod gast'ro'pod gas'trop'od gastr'op'od
gast'ro'ptoz gastr'opt'oz gastr'o'ptoz
gastr'o'skop gas'tro'skop
gast'ros'kopi gastr'o'skopi gastr'os'kopi gastr'o'skop'i
gastr'ostomi gastr'o'stomi gastr'ost'om'i
gastr'otomi gastr'o'tomi gast'rot'om'i
gastr'o'ulcer gast'ro'ulcer
gastrul gastr'ul gast'rul gas'trul
gast'ul gas'tul
gast'urb gas'turb
gas'turbin gas'turb'in gast'urb'in
gast'vizit gast'viz'it
gas'um'ej gas'ume'j
gas'u'mit gas'um'it
gas'vend'ej gas'ven'dej gas'vende'j
gas'venen'it gas'ven'en'it
gaŭli gaŭl'i
gaŭl'o'roman'id gaŭl'or'oman'id
gaŭl'o'romi'an gaŭl'or'om'ia'n gaŭl'o'rom'ia'n
gaŭl'o'romi gaŭl'or'om'i gaŭl'o'rom'i
gaŭlteri gaŭl'teri
gavial gavi'al
gaza'an gaz'a'an
gaza gaz'a
gazal gaz'al
gaza'o'region gaza'o'regi'on
gazel gaz'el
gazel'in gaz'eli'n gaz'e'lin
gazel'okul gaz'el'okul gaz'e'lok'ul
gazet'aĉ gaz'et'aĉ
gazet'afer gaz'eta'fer gazet'a'fer
gazet'afiŝ gazet'a'fiŝ gaz'eta'fiŝ
gazet'agent'ej gazet'a'gent'ej
gazet'ar gaz'e'tar
gazet'ar'inform gazet'ar'in'form
gazet'arkiv gazet'ar'kiv
gazet'ar'liber'ec gazet'ar'li'ber'ec
gazet'ar'salon gaz'e'tars'alo'n
gazet'ar'sci'ig gaz'e'tars'ci'ig
gazet'artikol gazet'artik'ol gazet'ar'tik'ol gaz'et'art'ik'ol
gazet'bub gaz'et'bub
gazet'bud gaz'et'bud
gazet'ĉef gaz'et'ĉef
gazet'direktor gazet'direkt'or gazet'di'rektor
gazet'ec gaz'et'ec
gazet'ej gaz'et'ej
gazet'el'don'ej gaz'et'el'don'ej
gazet'el'don'ist gaz'et'el'don'ist
gazet'esplor gaz'et'esplor
gazet'estr gaz'et'estr
gazet'et gaz'e'tet gaz'et'et
gazet'firm gaz'et'firm
gazet'flik'aĵ gaz'et'flik'aĵ
gazet'foli gazet'fol'i gaz'et'foli
gazet'fond gaz'et'fond
gazet gaz'et
gazet'ilustr'ist gazet'i'lustr'ist gazet'il'us'trist
gazet'i'star gazet'ist'ar gaz'et'ist'ar
gazet'ist gaz'et'ist
gazet'kampanj gazet'kampan'j gazet'kam'pa'nj gazet'kamp'an'j
gazet'kel gaz'et'kel
gazet'kiosk gaz'et'kiosk
gazet'kolekt gazet'ko'lekt
gazet'kolon gaz'et'kolon gazet'kol'on
gazet'komunik gazet'komun'ik gazet'kom'unik
gazet'leg'ad gaz'et'leg'ad
gazet'le'gant gazet'leg'ant gaz'et'leg'ant
gazet'liber'ec gazet'li'ber'ec
gazet'liber gazet'li'ber gaz'et'liber
gazet'merkat gaz'et'merkat gazet'mer'kat
gazet'notic gazet'not'ic gaz'etn'ot'ic
gazet'nov'aĵ gazet'n'ov'aĵ gaz'etn'ov'aĵ
gazet'ofic'ej gaz'et'ofic'ej gazet'o'fic'ej
gazet'organiz gazet'organ'iz gaz'et'organiz
gazet'o'tek gazet'ot'ek gaz'e'tot'ek gaz'et'ot'ek
gazet'paĝ gaz'et'paĝ
gazet'paper gaz'et'paper gazet'pap'er
gazet'port'ist gaz'et'port'ist
gazet'posed'ant gazet'po'se'dant gaz'et'posed'ant
gazet'pres'ad gazet'pre'sad gaz'et'pres'ad
gazet'raport gaz'e'trap'ort gaz'e'tra'port
gazet'raport'ist gaz'e'tra'port'ist
gazet'redakci gaz'e'tred'akci gazet're'dak'ci
gazet'redaktor gazet'redakt'or gaz'e'tred'aktor
gazet'reklam gazet're'klam gaz'et'reklam
gazet'serv gaz'et'serv
gazet'ŝir'ant gaz'et'ŝir'ant
gazet'stri gaz'et'stri
gazet'susur gazet'su'sur gaz'et'susur
gazet'uj gaz'et'uj gaz'e'tuj
gazet'ul gaz'e'tul gaz'et'ul
gazet'vend'ad gaz'et'vend'ad
gazet'vend'ej gazet'vende'j gazet'ven'dej
gazet'ven'dist gazet'vend'ist gaz'et'vend'ist
gazon'bed gaz'on'bed
gazon'ej gaz'on'ej
gazon gaz'on
gazon'herb gaz'on'herb
gazon'hoke gazon'hok'e gaz'on'hoke
gazon'il gaz'o'nil
gazon'kort gaz'onk'ort
gazon'pec gaz'on'pec
gazon'tenis gaz'ont'en'is
gazon'tond'il gazon'ton'dil
gaz'o'simil gaz'os'i'mil
ge'abon'ant ge'a'bon'ant
ge'adopt'it ge'ad'opt'it ge'a'dop'tit ge'ad'op'tit
ge'afrik'an ge'a'fri'kan
ge'aktiv'ul ge'akt'iv'ul
ge'aktor ge'akt'or
ge'a'mant ge'am'ant
ge'a'mat ge'am'at
ge'am'ikar ge'amik'ar
ge'ami'ket ge'amik'et
ge'amik ge'am'ik
ge'amor'ist ge'am'or'ist ge'a'mor'ist
geastr'ac ge'astr'ac
geastr ge'astr
ge'atest'ant ge'at'est'ant ge'a'test'ant
ge'aŭtor ge'aŭ'tor ge'aŭt'or
ge'azi'an ge'az'ia'n
ge'baron ge'bar'on ge'ba'ro'n
ge'bicikl ge'bi'cikl
ge'bo'frat ge'bo'fr'at
ge'bon'fid ge'bo'n'fid
ge'bon'ul ge'bo'nul
ge'brav'ul gebr'av'ul
ge'bu'bet ge'bub'et
ge'civit'an ge'ci'vi'tan
ge'civit ge'ci'vit
ge'dan'cist ge'danc'ist
ge'diplom'it ge'diplo'mit
ge'doktor ge'dok'tor ge'dokt'or
ge'eduk'ad ge'ed'u'kad ge'e'duk'ad
ge'edz'iĝ'atest'ant ge'edz'iĝ'a'test'ant
ge'edz'iĝ'atest ge'edz'iĝ'a'test
ge'edziĝ'ceremoni ge'edz'iĝ'ceremoni
ge'edz'iĝ'festen ge'edz'iĝ'fest'en
ge'edz'iĝ'op'et ge'edz'iĝ'o'pet
ge'edz'iĝ'or'ing ge'edz'iĝ'o'ring
ge'edz'um'ad ge'ed'zum'ad
ge'ekonomi'ist ge'ekonom'i'ist ge'eko'nom'i'ist
ge'eminent'ul ge'emi'ne'n'tul ge'em'ine'n'tul ge'emi'n'ent'ul
ge'fa'kul ge'fak'ul
ge'famili'an ge'fam'i'lian
ge'famili ge'fam'ili ge'fa'mili
ge'fa'mul ge'fam'ul
ge'favor'at ge'fa'vor'at ge'fav'or'at
ge'fianĉ'ec ge'fi'anĉ'ec
ge'fianĉ'fingr'or'ing ge'fianĉ'fingr'o'ring
ge'fianĉ ge'fi'anĉ
ge'fianĉ'ig ge'fi'anĉ'ig
ge'fianĉ'iĝ ge'fi'anĉ'iĝ
ge'filologi'ist ge'filolog'i'ist ge'fil'ologi'ist ge'fil'olog'i'ist
gefire ge'fi're
ge'fleg'ist ge'fle'gist
ge'flu'gant ge'flug'ant
ge'franc'et ge'fr'anc'et ge'fr'an'cet
ge'frat'ec ge'fr'at'ec
ge'frat ge'fr'at
ge'fraŭl ge'fr'aŭl
ge'funebr'ant ge'fu'n'ebr'ant
ge'gast'i'gant ge'gast'ig'ant
ge'gas'tig'ont ge'gast'ig'ont
ge'ĝemel ge'ĝem'el
ge'ĝis'os'tul ge'ĝis'ost'ul
gehen ge'hen ge'he'n
ge'hero ge'her'o
ge'ho'met ge'hom'et
ge'infan ge'in'fan ge'in'fa'n
ge'interes'it ge'inter'e'sit ge'int'er'e'sit
ge'irland'an ge'ir'land'an
ge'irland ge'ir'land
gej'amik ge'jam'ik gej'am'ik
ge'japan'an gej'a'pa'nan gej'a'pan'an
ge'japan gej'a'pan
gej ge'j
gejger'nombr'il gej'ger'nombr'il gej'ger'nom'bril gej'ger'n'ombr'il
gej'in ge'jin
gej'o'fobi gej'o'fob'i
gejser gej'ser ge'j'ser
gej'simpati'ant gej'sim'pati'ant
gej'unu'lar ge'jun'ul'ar gej'u'n'ul'ar
gej'unu'let ge'jun'ul'et gej'u'n'ul'et
gej'u'nul ge'jun'ul
ge'kamarad gek'amar'ad
gek'apr ge'kapr
gek'ar ge'kar
gek'a'rul ge'kar'ul gek'ar'ul
ge'kastel'mastr gek'as'tel'mastr
ge'kelner gek'el'ner ge'kel'ner
ge'kipr'an gek'ip'ran
ge'klient gek'li'ent
gek'lu'ban ge'klub'an gek'lub'an
ge'klub gek'lub
gek'nab'ar ge'knab'ar gek'n'a'bar
ge'knab'et gek'nab'et gek'n'a'bet
gek'nab ge'knab
gek'ok ge'kok
ge'komiz gek'om'iz
ge'kompan gek'om'pan ge'kom'pan
gek'on'at ge'kon'at
ge'kon'at'ul gek'on'at'ul
ge'konfirm'ot gek'on'firm'ot
ge'kongres'an gek'on'gres'an ge'kongr'e'san
ge'kongres gek'on'gres
ge'kontor'ist gek'ont'or'ist ge'kont'or'ist
ge'kontribu'ant ge'kont'rib'u'ant ge'kontr'i'bu'ant gek'on'trib'u'ant
ge'korespond'ant gek'o'respond'ant
ge'kor gek'or
ge'kred'ant gek're'dant
ge'kris'tan ge'krist'an
ge'kroat gek'ro'at
ge'kuir'ist gek'u'ir'ist
ge'kun'kongres'an gek'u'n'kongres'an gek'u'n'kon'gres'an gek'u'n'kongr'e'san
ge'kun'labor'ant gek'u'n'labor'ant gek'u'n'la'bor'ant
ge'kun'lu'dant ge'kun'lud'ant gek'u'n'lu'dant gek'u'n'lud'ant
gek'u'nul ge'kun'ul
ge'kurs'an gek'urs'an ge'kur'san
ge'kurs gek'urs
ge'kuz'et gek'uz'et
gek'uz ge'kuz
ge'labor'ant gel'a'bor'ant
ge'labor'ist gel'a'bor'ist
ge'labor'ul gel'a'bor'ul
gelaten'aĵ gelat'en'aĵ gel'aten'aĵ
gelaten'brom'id gelat'en'brom'id gel'aten'brom'id
gelaten'ec gel'aten'ec gelat'en'ec
gelaten gel'aten gelat'en gel'a'ten ge'lat'en
gelaten'iĝ gelat'en'iĝ gel'aten'iĝ gel'a'ten'iĝ
gelat ge'lat gel'at
ge'latin'iĝ gelat'in'iĝ
ge'leg'ant gel'e'gant gel'eg'ant
ge'lern'ant'ar gel'er'n'ant'ar
ge'lern'ant gel'er'n'ant
ge'lern'ej gel'er'ne'j gel'er'n'ej
ge'lern'int gel'er'n'int
gel'ord ge'lord
geloz gel'oz ge'loz
gel'u'dist ge'lud'ist
ĝem'a'dant ĝem'ad'ant
ge'magnat gem'agnat ge'mag'n'at
ge'mal'feliĉ'ul gem'al'feliĉ'ul
ge'mal'jun'ul gem'al'jun'ul
ge'mal'riĉ'ul gem'al'riĉ'ul
ge'mal'san'ul gem'al'san'ul
ge'manifestaci'ant gem'an'i'fe'staci'ant
ge'markiz gem'ark'iz ge'mark'iz
gem'ar'san ge'mars'an ge'mar'san
ge'mart gem'art
ge'mastr gem'astr
ĝem'boj ĝem'bo'j
ĝem'eg'ant ĝem'e'gant
ĝemel'ad ĝem'e'lad ĝem'el'ad
ĝemel'civit ĝemel'ci'vit ĝem'el'civit
ĝemel'em ĝem'e'lem
ĝemel'et ĝem'e'let
ĝemel'form ĝem'el'form
ĝemel'frat ĝem'elf'rat
ĝemel ĝem'el
ĝemel'iĝ ĝem'el'iĝ
ĝemel'ig ĝem'e'lig ĝem'el'ig
ĝemel'ig'it ĝem'el'ig'it ĝem'e'lig'it
ĝemel'in ĝem'eli'n ĝem'e'lin
ĝemel'kun ĝem'el'kun
ĝemel'ŝip ĝem'el'ŝip
ĝemel'tur ĝem'el'tur
ĝemel'ur'ban ĝemel'urb'an
gem'et ge'met
ge'meti'ist gem'et'i'ist
ge'milord gem'i'lord ge'mil'ord gem'il'ord
ĝemin ĝem'in
ge'misi'ist gem'is'i'ist
gem'izer'ul ge'mizer'ul
gem'ond'um'an gem'on'du'man ge'mond'um'an
gem'ond'um gem'on'dum ge'mond'um
ĝem'op'len ĝem'o'plen
ge'mort'int gem'or'tint gem'ort'int
ĝem'o'son ĝem'os'on
ĝem'plen'dant ĝem'plend'ant
ĝem'profund ĝem'pro'fund
ĝem'simil ĝem'si'mil ĝem'sim'il
ĝem'spirant ĝem'spir'ant
ge'muel'ist gem'u'el'ist gem'u'e'list
gemut'ec ge'mut'ec gem'ut'ec
gemut ge'mut gem'ut
ge'najbar ge'naj'bar gen'aj'bar
gen'aĵ ge'n'aĵ
gen'ar ge'n'ar
gencian'ac gen'cian'ac
gencian gen'cian gen'ci'an
gencian'likvor gencian'likv'or gen'cian'likvor
ĝendarm'ar ĝen'darm'ar
ĝendarm'ej'estr ĝen'darm'ej'estr
ĝendarm'ej ĝen'darm'ej
ĝendarm'estr ĝen'darm'estr
ĝendarm ĝen'darm
gen'dev'en gen'de'ven
genealog gene'a'log
genealogi genealog'i gene'a'log'i
geneaologi gene'a'ologi gene'a'olog'i gen'e'a'ologi gene'a'o'log'i
gene gen'e ge'ne
ĝen'e'mul ĝen'em'ul
gene'par gen'e'par ge'ne'par ge'nep'ar
generaci'an gener'a'cian gene'raci'an gener'ac'ia'n ge'ne'raci'an
generaci'ar gene'raci'ar ge'ne'raci'ar
generaci gene'raci gen'era'ci gener'ac'i ge'ne'raci
generaci'o'ŝanĝ gener'ac'io'ŝanĝ gene'raci'o'ŝanĝ ge'ne'raci'o'ŝanĝ
generaci'ul gene'raci'ul ge'ne'raci'ul
gene'rad gener'ad ge'ner'ad
gener'aĵ ge'ner'aĵ
general'adjudant gener'al'adjudant general'ad'ju'dant ge'ner'al'adjudant
ĝeneral'aĵ ĝen'er'al'aĵ
ĝeneral'anestez ĝeneral'an'estez
general'ar gene'ral'ar gen'era'lar gener'al'ar ge'ner'al'ar
ĝeneral'asemble ĝeneral'asembl'e
ĝeneral'aspekt ĝeneral'a'spekt ĝen'er'al'aspekt
ĝeneral'bas ĝen'er'alb'as
ĝeneral'butik ĝen'er'alb'utik
ĝeneral'direkci ĝen'er'ald'ir'ek'ci ĝen'er'al'dir'ek'ci
ĝeneral'direktor ĝeneral'di'rektor ĝeneral'direkt'or ĝen'er'al'direkt'or
general'ec gene'ral'ec ge'ner'al'ec
general'edz'in ge'ner'al'edz'in
ĝeneral'ej ĝen'er'ale'j ĝen'era'le'j
general'ej gener'ale'j gene'ral'ej ge'ner'al'ej
general'et gene'ral'et gener'al'et ge'ner'al'et
general'feldmarŝal ge'ner'al'feldmarŝal
general'fil'in general'fili'n gener'alf'ili'n ge'ner'al'fil'in
ĝeneral'filozofi ĝeneral'filozof'i ĝen'er'alf'il'oz'o'fi
ĝeneral ĝen'e'ral
general gener'al gene'ral ge'ner'al
ĝeneral'histori ĝeneral'hist'or'i
ĝeneral'ig'ad ĝen'era'lig'ad ĝen'er'al'ig'ad
ĝeneral'iĝ'ant ĝen'er'al'iĝ'ant
ĝeneral'ig'ant ĝen'era'lig'ant ĝen'er'al'ig'ant
ĝeneral'ig'at ĝen'era'lig'at ĝen'er'al'ig'at
ĝeneral'ig'ebl ĝen'era'lig'ebl ĝen'er'al'ig'ebl
ĝeneral'iĝ'em ĝen'er'al'iĝ'em
ĝeneral'ig ĝen'er'al'ig
ĝeneral'iĝ ĝen'er'al'iĝ
general'ig gener'al'ig ge'ner'al'ig
general'iĝ gener'al'iĝ ge'ner'al'iĝ
ĝeneral'iĝ'int ĝen'er'al'iĝ'int
ĝeneral'ig'it ĝen'era'lig'it ĝen'er'al'ig'it
ĝeneral'inform ĝeneral'in'form ĝen'e'rali'n'form
generalisim gene'rali'sim
ĝeneral'ism ĝen'er'alism
general'ism gener'alism ge'ner'al'ism
ĝeneral'ist ĝen'era'list
general'kapitan'land general'kap'it'an'land gener'al'kap'it'an'land
ĝeneral'kapitan'land ĝeneral'kap'it'an'land ĝen'er'al'kap'it'an'land
ĝeneral'kun'ven ĝen'er'alk'u'n'ven
ĝeneral'lern'ej ĝen'er'al'lern'ej
general'leŭtenant gener'al'leŭtenant
general'major gene'ral'major ge'ner'al'major gener'alm'aj'or
ĝeneral'manier ĝeneral'mani'er
ĝeneral'medicin ĝeneral'med'ic'in ĝen'er'alme'di'ci'n
ĝeneral'medicin'ist ĝeneral'med'ic'in'ist
general'o'major gener'alo'major general'om'aj'or gene'ral'om'aj'or ge'ner'al'om'aj'or
ĝeneral'rus ĝen'e'ral'rus
general'stab'ej gener'al'stab'ej ge'ner'al'stab'ej
general'stab gene'ral'stab gener'al'stab ge'ner'al'stab
ĝeneral'tem ĝen'er'alt'em ĝen'er'al'tem
ĝeneral'valid ĝen'er'al'val'id
ĝeneral'vikari ĝeneral'vikar'i
gener'at gene'rat gen'erat
generator gener'ator gener'at'or gene'rat'or gen'erat'or
generator'o'mekanik generator'om'ek'an'ik gener'ator'om'ek'an'ik gener'at'or'om'ek'an'ik
gene'rem gener'em gen'er'em ge'ner'em
gener ge'ner gen'er
gener'ge'patr gen'erg'e'patr
gener'iĝ gen'er'iĝ
gener'il ge'ner'il
gener'it gene'rit ge'ner'it
gen'erot gener'ot gene'rot ge'ner'ot
gener'pov ge'ner'pov gen'erp'ov
genetik'aĵ gen'etik'aĵ gene'tik'aĵ ge'net'ik'aĵ
genetik gene'tik gen'etik ge'net'ik
genetik'ist gen'etik'ist gene'tik'ist
ĝenev'an ĝen'e'van
gen ge'n
geni'aĵ ge'ni'aĵ
geni'ec ge'ni'ec
ĝeni'ĝem'ec ĝen'iĝ'em'ec
ĝeni'ĝem ĝen'iĝ'em
ĝeni ĝen'i
geni gen'i ge'ni
geni'kandidat geni'kandi'dat geni'kandid'at
genist'ej gen'ist'ej ge'nis'te'j
genist gen'ist
genist'tuf gen'ist'tuf
genitiv ge'nit'iv gen'it'iv
geni'ul ge'ni'ul
gen'iu'lin geni'u'lin geni'ul'in
gen'kombin gen'komb'in gen'kom'bi'n
gen'lini gen'lin'i
gen'lok ge'n'lok
gen'manipul'ad gen'mani'pul'ad
ge'nobel gen'o'bel
genocid ge'noc'id gen'o'cid
genocid'int gen'o'cid'int
genot gen'ot ge'not
genotip genot'ip gen'ot'ip ge'not'ip gen'o'tip
ĝenov'an ĝen'o'van ĝen'ov'an
ge'nov gen'ov
gen'ov'ul ge'nov'ul
ge'nov'ul'id gen'ov'ul'id
gen'pri'labor'it gen'pri'la'bor'it
gen'region gen'regi'on genr'eg'ion
ĝen'rid'et ĝenr'id'et
ĝen'rodi'fin ĝenr'o'difin ĝen'rod'i'fin ĝenr'od'i'fin
gen'ro'grup genr'o'grup
genr'on'om genr'o'nom gen'ro'nom ge'n'ro'nom
genr'o'sistem gen'ros'ist'em genr'os'ist'em
genr'ot'em genr'o'tem gen'rot'em
gen'tan gent'an
gent'ar gen'tar
gen'teknik gent'e'knik
gen'teknik'ist gent'ek'ni'kist
gen'teknologi gent'ek'n'ologi gent'ek'no'log'i gent'ek'n'olog'i
ĝentil'manier ĝentil'mani'er
gent'o'ĉef'in gent'o'ĉe'fin
gent'oestr gent'o'estr
gent'o'mastr gent'om'astr
gent'o'nom gent'on'om gen'ton'om
gent'o'princip gent'op'rin'cip gent'o'princ'ip
gent'religi gent're'lig'i
gent'unu'ig gen'tun'u'ig
genu'ad gen'u'ad
genu'alt gen'u'alt
genu'an gen'u'an
genu'anti'n genu'ant'in genu'an'tin
genu'artik gen'u'artik genu'art'ik
genu'buk gen'u'buk
genu'et gen'u'et
genu'fal gen'uf'al
genu'fleks'ant genu'fle'ksant
genu ge'nu gen'u
genu'hav gen'u'hav
genu'ig gen'u'ig
genu'iĝ gen'u'iĝ
genu'i'iĝ gen'u'i'iĝ ge'nu'i'iĝ
genu'ing gen'u'ing
genu'int gen'u'int
genu'kav gen'u'kav ge'nuk'av
genu'kubut gen'u'kubut
genu'kusen ge'nukus'en gen'u'kusen
genu'kuŝ gen'u'kuŝ
genu'ost gen'u'ost
genu'pantalon genu'pan'talon genu'pan'tal'on
genu'part gen'u'part
genu'prem gen'u'prem
genu'refleks genu're'fleks
genu'sid gen'us'id
genu'ŝirm'il gen'u'ŝirm'il
genu'star gen'us'tar
genu'trem'ig ge'nutr'em'ig
gen'venen gen'ven'en
geo'biologi geo'biolog'i geo'bi'ologi geo'bi'olog'i geo'bio'log'i
geo'botanik geo'bot'an'ik geo'bo'tan'ik
geo'botanik'ist geo'bot'an'ik'ist geo'bot'an'i'kist
geocentr geo'centr
geod ge'od
geodinamik geo'dinamik geod'in'amik geo'dinam'ik
geo'ekologi geo'ekolog'i geo'ek'ologi geo'eko'log'i geo'ek'olog'i
geo'ekonomi geo'ekonom'i geo'eko'nom'i geo'e'kon'om'i
geo'ekonomi'kist geo'ekonomik'ist geo'ekonom'ik'ist
geofagi geo'fag'i ge'o'fag'i
ge'ofic'ist geo'fi'cist geo'fic'ist
geofizik geo'fizik ge'o'fizik
geofizik'ist geo'fizik'ist
geo ge'o
geograf geo'graf
geografi'aĵ geo'grafi'aĵ
geografi'ec geo'grafi'ec
geografi geo'grafi geograf'i geo'graf'i
geografi'ist geograf'i'ist geo'grafi'ist geo'graf'i'ist
geografi'lecion geo'grafi'lecion geograf'ile'cion
geografi'libr geo'grafi'libr
geograf'in geografi'n geo'graf'in geo'grafi'n
geografi'stud geo'grafi'stud
geo'ĥemi ge'o'ĥemi
geoid ge'oid geo'id
geo'inform'ad'ik geo'in'form'ad'ik
geo'inĝenieri geo'inĝeni'eri geo'inĝenier'i geo'in'ĝeni'eri
geokemi geo'kemi ge'ok'emi
geo'klik ge'ok'lik
geokronologi geo'kronologi geo'kron'ologi geo'kron'olog'i
geo'kultur ge'okul'tur ge'okult'ur geo'kult'ur
geolog ge'olog geo'log
geologi ge'ologi geolog'i ge'olog'i geo'log'i
geologi'ist geolog'i'ist ge'ologi'ist ge'olog'i'ist
geo'lokaliz'ad geo'lok'aliz'ad geo'lokal'iz'ad
geo'lokaliz geo'lokal'iz geo'lok'aliz
geomanci geo'man'ci ge'oman'ci
geo'merkat'um'ad ge'omer'kat'um'ad geo'mer'kat'um'ad
geometr'ed geo'metr'ed
geometr geo'metr
geometri geo'metri geometr'i geo'metr'i
geometri'ist geometr'i'ist geo'metri'ist geo'metr'i'ist
geometr'ist geo'metr'ist
geomorfologi geo'morfologi geo'morf'ologi geo'morf'olog'i
geo'navig'ad geo'nav'ig'ad
geo'patogen geo'pat'o'gen
geopolitik geo'politik geo'poli'tik geo'po'lit'ik
geopolitik'ist geo'politik'ist geo'po'liti'kist
georg'aniz'ant ge'organiz'ant ge'organ'iz'ant
georgi'an georg'ia'n ge'orgi'an
georgi georg'i ge'orgi
georgik georg'ik
georgin georg'in georgi'n ge'orgi'n
georgurb georg'urb
geo'scienc'ist geo'sci'en'cist
geo'sekur'ec geo'se'kur'ec
geosfer geo'sfer
geosinklinal geo'sinklinal geo'sink'lin'al geo'sin'klin'al geo'si'n'klin'al
geo'strategi geo'strateg'i geo'strat'eg'i
geoteknik geo'teknik geo'te'knik
geoterm geo'term
geo'termi geoterm'i geo'term'i geo'ter'mi
geoterm'ik geo'termik geo'term'ik
geoterm'ism geo'term'ism
geotropism geo'tropism geo'trop'ism
geotrup'ed geo'trup'ed
geotrup geo'trup
ge'pacient ge'pac'i'ent ge'pa'ci'ent
ge'pastor ge'pa'stor ge'past'or ge'pas'tor
ge'pa'trem ge'pat'rem ge'patr'em
ge'patrol'ing'van ge'patr'ol'ing'van ge'patr'o'lingv'an
ge'person ge'per'son
ge'peruk'ul ge'per'u'kul
ge'plen'dant ge'plend'ant
ge'polic'an ge'pol'ic'an
ge'polic ge'pol'ic ge'po'lic
ge'politik'ist ge'po'liti'kist ge'pol'it'i'kist ge'pol'it'ik'ist
ge'prebend'ul ge'pre'bend'ul
ge'prezid'ant ge'prez'i'dant
ge'princ'id ge'pri'n'cid
ge'pri'zonul ge'prizon'ul ge'pri'zo'nul
ge'produkt'ant ge'pro'dukt'ant
ge'profesor ge'pro'fe'sor
ge'pur'i'gist ge'pur'ig'ist
geranial gerani'al ger'an'ial
gerani ger'an'i ge'ran'i
gerard ger'ard
ger'bilet gerbil'et ger'bil'et
gerbil ger'bil
ge'redakci'an ger'ed'akci'an
ge'redakci ger'ed'akci ger'e'dak'ci
ge'reĝ ger'eĝ
ger'eĝ'id ge'reĝ'id
ge'rektor ge'rekt'or ger'ekt'or
ge'reprezent'an ger'e'prezent'an ger'e'prez'ent'an
geriatri geriatr'i ger'ia'tri ger'i'atri
geriatri'ist geriatr'i'ist ger'i'atri'ist ger'ia'tri'ist
geril'ad ger'il'ad ger'i'lad
geril'an'ar ger'i'lan'ar
geril'an ger'i'lan ger'il'an
geril'ant ger'i'lant
geril ger'il
geril'ist ger'i'list
gerion ger'ion ge'rio'n
geris ger'is
gerlen ger'len
german'aĵ ger'man'aĵ
german'de'ven german'dev'en ger'man'de'ven
ĝerman'de'ven ĝerman'dev'en ĝerm'and'e'ven
german'ec ger'man'ec
ĝerman'ec ĝerm'an'ec
german'em ger'man'em
german'esperant german'esper'ant ger'manes'per'ant
german'flank ger'man'flank
german ger'man
ĝerman ĝerm'an
germani'an german'ia'n ger'mani'an ger'man'ia'n
germani'at ger'mani'at
german'ic ger'man'ic
german'id ger'man'id
ĝerman'id ĝerm'an'id
german'ig ger'man'ig
german'iĝ ger'man'iĝ
germanik ger'manik german'ik ger'man'ik
german'in'et ger'mani'net
german'in ger'mani'n ger'man'in
german'kultur german'kult'ur ger'mank'ul'tur
german'land ger'man'land
german'lingv'an ger'man'lingv'an
ĝerman'lingv'an ĝerm'an'lingv'an
german'lingv ger'man'lingv
ĝerman'lingv ĝerm'an'lingv
german'lingvi german'lingv'i ger'man'lingv'i
german'lingv'uj ger'man'lingv'uj
german'naci ger'man'naci german'n'ac'i
german'nask'it german'n'a'skit
german'o'fobi ger'man'o'fobi
german'parol'ant german'pa'rol'ant ger'man'par'ol'ant
german'parol ger'man'parol ger'man'par'ol
german'region german'regi'on ger'man'reg'ion
german'ŝajn ger'man'ŝajn
german'ŝtat ger'man'ŝtat
ĝerman'uj ĝerm'an'uj
german'uj ger'man'uj ger'manu'j
ĝerm'burĝon ĝerm'burĝ'on
ĝerm'ej ĝerm'e'j
ĝermen ĝerm'en
ĝerm'foli ĝerm'fol'i
ĝerm'i'gant ĝerm'ig'ant
ĝerminal ĝerm'in'al
ĝerm'o'foli ĝerm'o'fol'i
ĝerm'op'lant ĝerm'o'plant
ĝerm'ost'at ĝerm'o'stat
ĝerm'ot'ig ĝerm'o'tig
ĝerm'radik ĝerm'rad'ik
gernezej ger'ne'ze'j
geront ger'ont
ger'ontologi geront'ologi geront'olog'i
gertrud ger'trud
gerundi ge'rund'i ge'run'di ger'u'n'di
ger'us ge'rus
gervaz ger'vaz
ge'salajr'ul ge'sal'aj'rul
ge'sekretari ge'sekret'ari ge'se'kret'ari ge'sek'ret'ar'i
ge'ser'vant ge'serv'ant
ge'serv'ist'ar ge'serv'i'star
ge'ser'vist ge'serv'ist
ge'siberi ge'si'ber'i
ge'sinjor ge'sin'jor
gest'a'dant gest'ad'ant
gest'aĝ'ant ge'staĝ'ant
gestap'an gest'a'pan
gest'ar ge'star
gest'at ge'stat
ge'stav'er'kist gest'a'verk'ist gest'av'er'kist
gest'i'gant gest'ig'ant
gest'minac gest'min'ac
ge'stol'ing'van gest'ol'ing'van gest'o'lingv'an
gest'u'dant ge'stud'ant
ge'student ge'stud'ent gest'u'dent
geta ge'ta get'a
ge'tajlor get'ajl'or ge'tajl'or
ge'tenis'ist get'en'is'ist
gett'ig get'tig
ge'turist ge'tur'ist get'ur'ist
ge'ukraini'an ge'ukrain'i'an ge'ukrain'ia'n
geŭz'o'bier geŭz'obi'er geŭz'o'bi'er
ge'ven'dist ge'vend'ist
ge'vetur'ant ge've'tur'ant
ge'vilaĝ'an ge'vil'aĝ'an
ge'vilaĝ ge'vil'aĝ
ge'vir'gul ge'virg'ul
ge'virt'ul ge'vir'tul
ge'vojaĝ'ant ge'voj'aĝ'ant
ĝi'a'direkt ĝi'ad'ir'ekt ĝi'a'dir'ekt ĝi'ad'i'rekt
ĝi'an'om ĝi'a'nom
ĝi'a'son ĝi'as'on
ĝi'av'oj ĝi'a'voj
gibelin gib'eli'n gib'e'lin
giberelin gib'er'e'lin gib'er'eli'n
ĝi'bet ĝib'et
ĝi'bet'iĝ'int ĝib'et'iĝ'int
ĝib'ig'ant ĝib'i'gant
ĝi'bo'bov ĝib'o'bov ĝib'ob'ov ĝi'bob'ov
ĝi'bo'form ĝib'o'form
ĝib'o'hav ĝi'bo'hav
gibon'ed gib'on'ed
gibon gib'on
ĝibraltar'an ĝib'ral'tar'an
gibraltar gib'ral'tar
ĝi'bul'et ĝib'ul'et
ĝib'ul ĝi'bul
ĝib'u'mant ĝi'bum'ant ĝib'um'ant
giga'bajt gig'a'bajt
giga'dolar giga'dol'ar gig'ad'ol'ar
giga'elektron'volt giga'elektro'n'volt giga'elektr'on'volt giga'elekt'ro'n'volt
giga gig'a
giga'herc gig'ah'erc
gigant'aĉ giga'n'taĉ gig'ant'aĉ
gigant'aĵ gig'ant'aĵ
gigant'ec gig'ant'ec
gigant'eg giga'n'teg gig'ant'eg
gigant'et giga'n'tet
gigant gig'ant
gigant'ig giga'n'tig
gigant'infan gigant'in'fan gig'anti'n'fan
gigant'in gig'anti'n
gigant'oman'i gigant'o'mani giga'n'toman'i
gigant'o'pord'eg gigant'op'ord'eg
gigant'salt giga'n'ts'alt
gigant'simil giga'n'ts'i'mil
gigant'ul gig'ant'ul giga'n'tul
giga'tun gig'at'u'n
giga'vat gig'av'at
gigol gig'ol
ĝigol ĝi'gol
ĝihad'ism ĝi'ha'dism
ĝihad'ist ĝi'ha'dist
gimnastik'ad gimnast'ik'ad
gimnastik'aĵ gimnast'ik'aĵ
gimnastik'ant gimnast'i'kant gimnast'ik'ant
gimnastik'ej gimnast'ik'ej
gimnastik'et gimnast'i'ket gimnast'ik'et
gimnastik gimnast'ik
gimnastik'il gimnast'ik'il
gimnastik'instru'ist gimnast'ik'instru'ist
gimnastik'ist gimnast'i'kist gimnast'ik'ist
gimnastik'ist'in gimnast'ik'ist'in gimnast'i'kist'in
gimnastik'o'ŝu gimnast'i'koŝ'u gimnast'ik'o'ŝu
ĝin'aĉ ĝi'n'aĉ
ĝin'an ĝi'nan
ginekologi ginekolog'i
ginekolog'in ginekologi'n
ĝin ĝi'n
gingival gingiv'al
ĝinn ĝin'n ĝi'n'n
ĝin'odor ĝin'o'dor ĝi'nod'or
ĝin'odr'ink'ad ĝin'o'drink'ad
ĝinz'o'ŝtof ĝin'zo'ŝtof
gipaet gip'a'et
gips'ad gip'sad
gips'fasad gips'fa'sad
gips'figur gips'fig'ur
gips'it gip'sit
gips'mineral gips'mi'ner'al
gips'morter gips'mort'er gips'mor'ter
gips'o'bandaĝ gips'o'band'aĝ gips'ob'and'aĝ
gips'o'figur gips'o'fig'ur
gipsofil gips'o'fil gip'sof'il
gips'o'plat gips'op'lat
gip'sul gips'ul
gip'sum gips'um
gips'um'it gip'sum'it gips'u'mit
gipur gip'ur
ĝir'ad ĝi'rad
ĝiraf'id ĝir'afid ĝir'a'fid
ĝir'at ĝi'rat
gir'eg'ant gir'e'gant
ĝir'ej ĝi're'j
ĝir'indik'il ĝir'in'dik'il
ĝir'it ĝi'rit
girland gir'land
girland'it gir'land'it
girland'o'plen girland'op'len gir'land'op'len
ĝir'o'kont ĝi'rok'ont ĝir'ok'ont
gir'o'magnet gir'o'mag'net gir'om'a'gnet gir'om'ag'net
giromitr gir'o'mitr
giromitrin giromitr'in gir'o'mitr'in gir'o'mit'rin gir'om'itri'n
ĝirond ĝir'ond ĝi'rond
ĝirondi ĝirond'i ĝir'ond'i ĝir'on'di ĝi'rond'i
ĝirond'ist ĝir'on'dist ĝir'ond'ist
ĝir'on ĝi'ro'n
ĝir'op'len ĝir'o'plen
giroskop gir'o'skop
gir'rapid gir'rap'id
ĝis'ard ĝi'sard
ĝis'atent ĝis'a'tent
ĝis'ating ĝis'at'ing ĝi'sat'ing
ĝis'atom ĝis'a'tom ĝi'sat'om
ĝis'aŭtun ĝis'aŭ'tun ĝis'aŭt'u'n
ĝis'brun ĝis'bru'n
ĝis'ĉiam'etern ĝis'ĉiam'eter'n ĝis'ĉiam'e'tern ĝis'ĉi'am'et'er'n
ĝis'ĉiel ĝis'ĉi'el
ĝis'da'tig ĝis'dat'ig
ĝis'da'tit ĝis'dat'it
ĝis'detal ĝis'de'tal
ĝis'dolor ĝis'dol'or
ĝis'ebri ĝis'e'bri ĝis'ebr'i
gis'ej gis'e'j
ĝis'eksterm ĝi'seks'term
ĝis'ekstrem ĝis'eks'trem ĝi'sekst'rem ĝis'ekstr'em ĝi'seks'trem
ĝis'emerit'iĝ ĝis'e'merit'iĝ ĝi'sem'er'it'iĝ
ĝis'etern ĝis'e'tern ĝis'eter'n ĝi'seter'n ĝis'e'ter'n
ĝis'fenestr ĝis'fen'estr
ĝis'fin ĝis'fi'n
ĝis'fu'mant ĝis'fum'ant
ĝis'fundament ĝis'fund'ament
ĝis'genu ĝis'gen'u
ĝis'ir'ant ĝi'sir'ant
ĝis'ir ĝi'sir
ĝi'siu'grad ĝis'iu'grad ĝis'i'ugr'ad
ĝis'juni ĝis'j'uni ĝis'jun'i
ĝis'kalson ĝis'kal'son ĝi'skal'son
ĝi'skap ĝis'kap
ĝis'karn ĝis'kar'n
ĝis'kern ĝis'ker'n
ĝi'skol ĝis'kol
ĝis'kompren ĝis'kom'pren ĝis'kom'pre'n
ĝis'konduk ĝis'kon'duk ĝi'skon'duk
ĝis'kongres ĝi'skon'gres ĝis'kon'gres
ĝis'kontuz ĝis'kont'uz
ĝis'koridor ĝis'kori'dor ĝi'skori'dor ĝis'kor'id'or ĝis'kor'i'dor
ĝis'kubut ĝis'kub'ut ĝi'sku'but
ĝis'laring ĝis'lar'ing ĝis'la'ring
ĝi'slip ĝis'lip
ĝis'maksimum ĝis'maksim'um
ĝis'maleol ĝis'male'ol ĝis'mal'eol
ĝis'maten ĝis'mat'en
ĝis'medol ĝis'med'ol
ĝis'menton ĝis'ment'on
ĝis'minut ĝis'min'ut
ĝis'mut ĝi'smut
ĝis'nest ĝis'n'est
ĝis'nokt ĝis'n'okt
ĝis'nun ĝis'nu'n
ĝis'okcident ĝis'ok'ci'dent ĝis'ok'cid'ent
ĝis'okul ĝi'sok'ul ĝis'o'kul
ĝis'orel ĝis'o'rel ĝi'sor'el
ĝis'ost'ul ĝis'os'tul
ĝis'paroksism ĝis'parok'sism
ĝis'penetr'ad ĝis'pene'trad ĝis'pen'et'rad
ĝis'pied ĝis'pi'ed
ĝis'plen ĝi'splen
ĝis'port ĝi'sport
ĝis'printemp ĝis'pri'n'temp
ĝis'profund ĝis'pro'fund
ĝis'pulvor ĝis'pul'vor ĝis'pulv'or
ĝis'radik ĝis'rad'ik
ĝis're'vid ĝis'rev'id
ĝis'sufok ĝis'su'fok
ĝis'tabl ĝi'stabl
ĝis'tali ĝi'stal'i ĝis'tal'i
ĝi'ster ĝis'ter
gist'o'fung gis'tof'ung
gist'o'pulvor gist'opul'vor gist'o'pulv'or
gist'pulvor gist'pulv'or
ĝi'sven ĝis'ven
ĝis'vesper ĝis'vesp'er
ĝis'vetur ĝis've'tur ĝis'vet'ur
ĝis'vi'vad ĝis'viv'ad
ĝis'viv'it ĝis'vi'vit
gitar'akompan gitar'a'kompan
gitar'koncert gitar'kon'cert
gitar'lud'ant gitar'lu'dant
gitar'muzik gitar'muz'ik
gitar'ruband gitar'ru'band gitar'rub'and
glace'aĵ glac'e'aĵ
glace glac'e
glace'ig glac'e'ig
glace'ig'it glac'e'ig'it
glaĉer'ret'ir'iĝ glaĉer're'tir'iĝ
glaĉer'surfac glaĉer'sur'fac glaĉer'surf'ac
glaci'aĵ'o'konus glaci'aĵ'ok'on'us
glaci'aĵ'puding glaci'aĵ'pu'ding
glaci'aĵ'vend'ist glaci'aĵ'ven'dist
glaci'amas glac'iam'as
glaci'anas glac'ia'nas
glaci'ar'bar glaci'arb'ar
glaci'are glaci'ar'e glac'ia're
glaci'ban glac'i'ban
glaci'benk glac'i'benk
glaci'blok glac'i'blok
glaci'bul'aĵ glac'i'bul'aĵ
glaci'bul glac'i'bul
glaci'ĉap glac'i'ĉap
glaci'ĉar glac'i'ĉar
glaci'degel glac'ide'gel
glaci'eben'aĵ glaci'e'ben'aĵ
glaci'e'frost glaci'ef'rost glac'ie'frost
glaci'ej glac'ie'j
glaci'epok glaci'e'pok glac'ie'pok
glaci'er'et glac'ie'ret
glaci'et glac'i'et
glaci'etos glaci'et'os glac'i'et'os
glaci'faktur glaci'fakt'ur glac'i'faktur
glaci'fand'iĝ glac'i'fand'iĝ
glaci'flos'aĵ glac'i'flos'aĵ
glaci'fos'il glac'i'fos'il
glaci'frid glac'i'frid
glaci'frost'it glaci'fr'ost'it
glaci glac'i
glaci'glit'ad glac'igl'it'ad
glaci'glob glac'igl'ob
glaci'grot glac'ig'rot
glaci'gut glac'ig'ut
glaci'hav glac'i'hav
glaci'hoke glac'i'hoke glaci'hok'e
glaci'hoke'ist glaci'hok'e'ist glac'i'hoke'ist
glaci'ig'ad glac'i'ig'ad
glaci'iĝ'ad glac'i'iĝ'ad
glaci'iĝ'ant glac'i'iĝ'ant
glaci'ig'ant glaci'i'gant glac'i'ig'ant
glaci'ig glac'i'ig
glaci'iĝ glac'i'iĝ
glaci'ig'il glac'i'ig'il
glaci'iĝ'int glac'i'iĝ'int
glaci'ig'it glac'i'ig'it
glaci'insul glaci'in'sul glac'i'insul
glaci'it glac'i'it
glaci'karot glac'ikar'ot
glaci'katen glac'ik'aten glaci'kat'en
glaci'kavern glac'ik'avern glaci'kav'er'n
glaci'kel glac'ik'el
glaci'konus glac'ikon'us glaci'kon'us
glaci'kor glac'ikor
glaci'kovr'aĵ glac'ik'ovr'aĵ
glaci'kovr glac'ik'ovr
glaci'kovr'il'aĵ glac'ik'ovr'il'aĵ
glaci'kovr'il glac'ik'ovr'il
glaci'kovr'it glac'ik'ovr'it
glaci'krest glac'ik'rest
glaci'krev'iĝ glac'ik'rev'iĝ
glaci'kristal glaci'krist'al glaci'kris'tal
glaci'krust glac'ik'rust
glaci'liver'ist glaci'li'ver'ist
glaci'malv'arm glaci'mal'varm glac'i'mal'varm
glaci'mas glac'i'mas
glaci'mont glac'i'mont
glaci'mur glac'i'mur
glaci'nebul glaci'n'ebul glac'ine'bul
glac'io'bateri glaci'o'bateri glaci'ob'a'teri glaci'o'bat'eri glaci'ob'at'eri
glaci'ok'ovr'il glac'io'kovr'il glaci'o'kovr'il
glaci'o'kov'rit glaci'ok'ovr'it glaci'o'kovr'it glac'io'kovr'it
glaci'ok'u'bet glaci'o'kub'et glac'io'kub'et
glaci'okul glac'io'kul glaci'o'kul
glaci'olog glaci'o'log glac'io'log
glaci'ologi glaci'olog'i glac'io'log'i
glaci'omar glac'iom'ar glaci'o'mar
glac'io'ŝrank glaci'o'ŝrank
glac'io'vezik glaci'o'vezik
glaci'pec'eg glac'ip'ec'eg
glaci'pec glac'ip'ec
glaci'pend'aĵ glac'ip'end'aĵ
glaci'pingl'et glac'ip'ing'let
glaci'plat glac'ip'lat
glaci'plen glac'ip'len
glaci'pluv glac'ip'luv
glaci'punkt glac'ip'unkt
glaci'rand glac'ir'and
glaci'river glac'ir'iv'er
glaci'rok glac'ir'ok
glaci'romp'il glac'ir'om'pil
glaci'ŝaŭm glac'i'ŝaŭm
glacis glac'is
glaci'simil glacis'i'mil glac'is'i'mil
glacis'ket'ej glaci'sket'ej glac'is'ket'ej
glaci'sport'ej glacis'port'ej
glaci'ŝrank'et glac'i'ŝrank'et
glaci'ŝrank glac'i'ŝrank
glaci'ŝtrump glac'i'ŝtrump
glaci'ŝu glac'i'ŝu
glaci'surfac glacis'ur'fac glac'is'ur'fac
glaci'tabul glac'it'a'bul
glaci'tavol glac'it'av'ol
glaci'ten'at glac'it'en'at
glaci'ten'ej glac'it'en'ej
glaci'tip glac'it'ip
glaci'ton glac'it'on
glaci'tranĉ glac'it'ranĉ
glaci'tru glac'it'ru
glaci'uj glac'iu'j
glac'iu'mit glaci'u'mit glaci'um'it
glaci'vin glac'iv'in
glaci'voj glac'iv'oj
glac'ovi'ŝil glac'o'viŝ'il
gladiator glad'i'ator glad'ia'tor
gladiator'majstr glad'i'ator'majstr glad'ia'tor'majstr
glad'o'tabul glad'ot'a'bul
glad'tabul glad'ta'bul
gland'muskol gland'musk'ol
gland'o'har glan'do'har
gland'o'hav glan'do'hav
gland'o'simil glan'do'simil gland'os'i'mil
glan'du'on gland'u'on
glasgov'an glas'go'van
glas'harmonik glas'harmon'ik glas'har'monik
glas'op'len glas'o'plen
glat'atlas glat'at'las
glat'himeni glat'himen'i
glat'ig'ad'ant glat'ig'a'dant
glat'ig'ant glat'i'gant
glatis glat'is
glat'komb'it glat'kom'bit
glat'lak'it glat'la'kit
glat'parol glat'pa'rol glat'par'ol
glaŭkom glaŭk'om
glav'batal'ad glav'bat'al'ad
glav'batal'ant glav'ba'talant glav'bat'al'ant
glav'distanc glav'dist'anc glav'di'stanc
glav'le'vant glav'lev'ant
glav'mor'tig glav'mort'ig
glav'o'bat glav'ob'at
glav'oman glav'o'man
glav'op'int glav'o'pint
glav'o'port'ant glav'op'ort'ant
glav'orden glav'ord'en
glav'o'simil glav'os'i'mil
glav'os'vin'gant glav'o'sving'ant
glav'o'teknik glav'ot'e'knik
glav'ot'est glav'o'test
glav'ozon glav'o'zon
glav'rimen glav'rim'en
glav'sin'ten glav'si'n'ten
glav'sonor'ad glav'son'or'ad
glav'te'nil glav'ten'il
glazur'ekspert glazur'ek'spert
glicerid glicer'id
gliceri gli'ceri glicer'i
glicerin gliceri'n glicer'in gli'ceri'n
glicerol'fosf'at glicer'ol'fosf'at
glicerol glicer'ol
glicer'o'lipid glicerol'ip'id glicer'ol'ip'id
glicin gli'ci'n
gliciriz gli'cir'iz
gli'fos'ad'ist gli'fos'a'dist
glikogen gli'ko'gen glik'o'gen
glikogen'o'genez glik'o'gen'o'genez
glikogen'ol'iz glikogen'o'liz gli'ko'gen'ol'iz glik'o'gen'ol'iz
glikokalik gli'koka'lik glik'o'kalik
glikol glik'ol gli'kol
glik'o'protein glik'o'prote'in glik'op'rot'e'in glik'o'prot'e'in gli'kopr'ot'e'in
glikoz'fiks'int glik'oz'fiks'int
glikoz glik'oz gli'koz
glikoz'id glik'oz'id gli'koz'id
glim'ant gli'mant
glim'bri'lant glim'bril'ant
gli'met glim'et
gli'ob'last'om gli'obl'a'stom gli'obl'as'tom gli'ob'las'tom gli'o'blast'om
glioksal gli'oks'al gli'ok'sal
glis'ad gli'sad
glis'aviad'il'et glis'avi'ad'il'et
glis'aviad'il glis'avi'ad'il
glis'paraŝut'ant glis'para'ŝut'ant
glis'paraŝut glis'para'ŝut gli'spar'a'ŝut
glit'artik glit'art'ik gli'tar'tik
glit'boben glit'bob'en glit'bo'ben
glit'eg gli'teg
glit'e'glat glit'eg'lat
glit'ej gli'te'j
gli'tem glit'em
glit'em'ig gli'tem'ig
glit'et gli'tet
glit'facil glit'fac'il
glit'fa'lant glit'fal'ant
glit'glaci glit'glac'i
glit'ig'ant glit'i'gant
glit'ig'ebl gli'tig'ebl
glit'ig gli'tig
glit'int gli'tint
gli'tir glit'ir
gli'tis'tar glit'i'star glit'ist'ar
glit'kalkul'il glit'kalk'ul'il
glit'kuril glit'kur'il
glit'lud'ant glit'lu'dant
glit'ostr'i glit'o'stri
gli'tot'rab glit'o'trab glit'ot'rab
glit'padel glit'pad'el
glit'parol glit'par'ol
glit'ramp gli'tramp
glit'rimed gli'tri'med
glit'u'mil glit'um'il
glit'vetur'ad glit've'tur'ad
glob'aliz'ad glob'al'iz'ad
glob'amas glob'am'as glob'a'mas
glob'artik glob'art'ik
glob'bakteri glob'bak'teri
globin glob'in
glob'kalkul'il glob'kalk'ul'il
glob'kukurb glob'kuk'urb
glob'muel'il glob'mu'e'lil
glob'o'simil glob'os'i'mil
globoskop glob'o'skop
glob'politik glob'poli'tik glob'po'lit'ik
glob'region glob'regi'on glob'reg'ion
globulari'ac globul'ari'ac
globulari globul'ari glob'ul'ar'i
globul'est'iĝ glob'ul'est'iĝ
globul'et glob'ul'et
globul glob'ul
globulin globul'in glob'u'lin glob'ul'in
globul'produkt globul'pro'dukt glob'ul'produkt
globus glob'us
glomerul'o'nefrit glomerul'on'efrit glomerul'on'e'frit
glor'akir glor'a'kir
glor'alt'ig glor'al'tig
glor'a'mant glor'am'ant
glor'aspekt glor'as'pekt glor'a'spekt
glor'avid glor'a'vid
glor'dev'en glor'de'ven
glor'e'gig glor'eg'ig
glor'e'gul glor'eg'ul
glor'fajr'ad glor'faj'rad
glor'ig'ad'ant glor'ig'a'dant
glor'i'gant glor'ig'ant
glor'kov'rit glor'kovr'it
glor'memor glor'mem'or
glor'o'laŭd glor'ol'aŭd
glor'o'plen glor'op'len glor'op'le'n
glosektomi glos'ektomi glos'ek'tomi glos'ekto'mi
glosin glos'in
glosin'mal'san glos'in'mal'san
glosit glos'it
glosofaring glos'o'faring glos'o'fa'ring
glosolali glos'ol'ali glos'ol'al'i
glosopterid'ac glos'opt'eri'dac glos'o'pterid'ac glos'op'ter'id'ac
glosopterid glos'o'pterid glos'op'ter'id
glot'olog glot'o'log
glu'afiŝ'it glu'a'fiŝ'it
glucid glu'cid
glucid'o'protein glucid'o'prote'in glucid'op'rot'e'in
glucini glu'ci'ni
glu'etiked glu'etik'ed glu'e'tik'ed
glu'etiket glu'etik'et glu'e'tik'et glu'et'i'ket
glu'faden glu'fad'en
glu'glad glugl'ad
glu'i'ĝem glu'iĝ'em
gluk'aĉ glu'kaĉ
glukagon gluk'ag'on gluk'a'go'n
glu'karton'bind'aĵ gluk'art'on'bind'aĵ
gluk'emi glu'kemi
gluk'itol glu'kit'ol
gluk'o'furan'oz gluk'o'fur'an'oz
gluk'ol'iz glu'kol'iz gluk'o'liz
gluk'opi'ran'oz gluk'o'piran'oz glu'kopi'ran'oz
glukoz'amin glukoz'ami'n gluk'oz'amin
glukoz'an gluk'ozan glu'koz'an
glukoz'emi gluk'oz'emi glu'koz'emi
glukoz gluk'oz glu'koz
glukoz'id gluk'oz'id glu'koz'id
glukoz'uri gluk'oz'uri glu'koz'uri
gluk'uri glu'kuri glu'kur'i
glu'lini glu'lin'i
glu'makul glum'a'kul
glum'ark'et glu'mark'et
glu'mark glum'ark
glu'material glu'materi'al glum'a'teri'al glum'at'eri'al
glumel glum'el glu'mel
glu'met glum'et
glu'mozaik glu'moz'a'ik glum'oz'a'ik
gluon glu'on glu'o'n
glu'paper glu'pap'er
glu'reklam'il glu're'klam'il
glu'ruband glu'rub'and glu'ru'band
glutam'amid glu'tam'amid glut'am'amid
glutam'at glu'tam'at glut'am'at
glutam glut'am glu'tam
glut'amin glutam'in glut'ami'n
glutar'at glu'tar'at
glutar glut'ar glu'tar
glutation glut'a'tion glut'at'ion glu'ta'tion
glut'avid glu'ta'vid
glut'avid'ul glut'a'vid'ul
glute'al glut'e'al glu'te'al
glute'gant glu'teg'ant glut'eg'ant
glu'teg glut'eg
glute glu'te glut'e
glute'j glut'ej glu'te'j
glu'tem glut'em
gluten glute'n glu'ten glut'en
gluten'hav glute'n'hav glut'en'hav
gluten'in glut'en'in glu'teni'n glute'ni'n
glu'tet glut'et
glut'ig'ant glut'i'gant
glut'ig glu'tig
glut'int glu'tint
glut'it glu'tit
glut'o'tik glu'tot'ik glut'ot'ik
glut'perturb glut'per'turb
glu'tul glut'ul
gnejs'om'ur gnejs'o'mur
gnet'opsid gnet'op'sid
gnom'aspekt gnom'a'spekt
gnom'enter'ig gnom'en'ter'ig gnom'ent'er'ig
gnom'fabel gnom'fa'bel gnom'fab'el
gnomon gnom'on
gobang go'bang
gobelin go'bel'in go'be'lin
gobi go'bi
gobi'oide go'bio'ide gobi'o'ide
gobius'ed gobi'us'ed gobi'u'sed go'bi'us'ed
gobius gobi'us go'bi'us
gobius'oid gobi'us'oid go'bi'us'oid
goelet go'e'let go'el'et
goet go'et
goetit goet'it go'e'tit go'et'it
gofer go'fer
gofr go'fr
gofr'il go'fr'il
gofr'it go'frit
gogol go'gol
ĝoj'a'ĉant ĝoj'aĉ'ant
ĝoj'atend'ant ĝoj'aten'dant
ĝoj'atend ĝoj'a'tend ĝoj'at'end
ĝoj'atent ĝoj'at'ent ĝoj'a'tent
ĝoj'atest ĝoj'at'est ĝoj'a'test
ĝoj'a'ton ĝoj'ato'n ĝoj'at'on
ĝoj'boj ĝoj'bo'j
ĝoj'don ĝoj'do'n
ĝoj'ebri ĝoj'e'bri ĝoj'ebr'i
ĝoj'e'gant ĝoj'eg'ant
ĝoj'e'gig ĝoj'eg'ig
ĝoj'ej ĝoj'e'j
ĝoj'ekscit'it ĝoj'eks'cit'it ĝoj'ek'sci'tit
ĝoj'ekstaz ĝoj'ek'staz
ĝoj'festen ĝoj'fe'sten ĝoj'fest'en
ĝoj'frakas ĝoj'frak'as ĝoj'fr'a'kas
goj go'j
ĝoj'humor ĝoj'hum'or ĝoj'hu'mor
ĝoj'i'gant ĝoj'ig'ant
goj'ig go'j'ig
ĝoj'jubil ĝoj'ju'bil
ĝoj'kri'eg'ant ĝoj'kri'e'gant
goj'kri go'j'kri
ĝoj'o'don ĝoj'od'on ĝoj'o'do'n
ĝoj'ok'riad ĝoj'o'kri'ad
ĝoj'okr'i ĝoj'o'kri
ĝoj'okul ĝoj'o'kul
ĝoj'ol'arm ĝoj'o'larm
ĝoj'o'okul ĝoj'o'o'kul
ĝoj'o'plen ĝoj'op'len ĝoj'op'le'n
ĝoj'o'trem ĝoj'ot'rem
goj'plezur go'j'plezur
ĝoj'radi ĝoj'rad'i
ĝoj'rimed ĝoj'rim'ed
ĝoj'u'lin ĝoj'ul'in
ĝoj'vetur'ad ĝoj've'tur'ad ĝoj'vet'u'rad
gol'ej go'le'j
golf'baston golf'bas'ton golf'bast'on
golf'distrikt golf'distr'ikt golf'di'strikt
golf'ej gol'fe'j
gol'fet golf'et
golf'lu'dant golf'lud'ant
golf'lu'dej gol'flu'dej golf'lud'ej
golf'pantalon golf'pan'talon golf'pan'tal'on
goliard gol'i'ard go'li'ard
goliat go'li'at gol'i'at
gol'ist go'list
goljat gol'j'at
gol'o'fost go'lof'ost
go'loli'ni gol'o'lini gol'o'lin'i go'lol'in'i gol'ol'in'i
gol'uj go'lu'j
go'lul gol'ul
gol'ul'in go'lul'in gol'u'lin
gol'um go'lum
gomor go'mor
gonad go'n'ad
gonad'o'stimul'in gonad'ost'i'mul'in gonad'os'tim'ul'in
gonad'ot'ro'pin gonad'o'trop'in go'n'a'dot'ro'pin
gondol'form go'n'dol'form
gondol go'n'dol
gondol'ist go'n'dol'ist go'n'do'list
gong'ob'at gong'o'bat
gongor gong'or
gongor'ism gong'o'rism
gonidi go'ni'di go'n'id'i
goniometr go'ni'o'metr
goniometri goniometr'i go'ni'o'metri go'ni'o'metr'i
gonokok'emi go'no'kok'emi go'nok'o'kemi go'nok'ok'emi
gonokok go'no'kok go'nok'ok
gonokok'oz go'nok'o'koz go'no'kok'oz go'nok'ok'oz
gonore go'n'ore go'no're go'nor'e
gontran go'n'tra'n
gordi'ace gordi'ac'e
gorĝ'avert gorĝ'a'vert
gorĝ'dolor gorĝ'dol'or
gorĝ'o'bru gorĝ'ob'ru
gorĝ'op'rem gorĝ'o'prem
gorĝ'o'son gorĝ'os'on
gorĝ'ot'ranĉ gorĝ'o'tranĉ
gorĝ'ot'ranĉ'ul gorĝ'o'tranĉ'ul
gorĝ'prepar gorĝ'pre'par
goril'ec'vizaĝ goril'ec'viz'aĝ
goril'simil goril'si'mil goril'sim'il
gosipi go'si'pi
gotam go'tam got'am
gotik'aĵ go'tik'aĵ got'ik'aĵ
gotik got'ik go'tik
gotik'stil go'tik'stil
got'liter got'li'ter got'lit'er
graci'an grac'ia'n
graci'anim grac'ia'nim
graci'et grac'i'et
graci'fason grac'i'fason graci'fa'son
graci'favor graci'fav'or grac'i'favor
graci'form grac'i'form
graci'gest grac'ig'est
graci grac'i
gracil grac'il
graci'lini grac'ili'ni gracil'in'i
graci'mov grac'i'mov
graci'op'len grac'io'plen graci'o'plen
graci'plen grac'ip'len
grac'itali graci'tali grac'ital'i
graci'ton grac'it'on
grac'iu'let graci'ul'et
graci'ul'in grac'iu'lin
grac'op'len grac'o'plen
gradaci grad'ac'i
grad'adjekt grad'ad'j'ekt
gradient grad'i'ent
grad'ig'ant grad'i'gant
grad'indik grad'in'dik
gradual grad'u'al
gradual'ism grad'u'alism
gradus grad'us
grafem graf'em
grafi'din graf'id'in
grafi graf'i
grafi'kad grafik'ad graf'ik'ad
grafik'aĵ graf'ik'aĵ
grafi'kart grafik'art
grafik'ej grafi'ke'j graf'ik'ej
grafik graf'ik
grafi'kist grafik'ist graf'ik'ist
grafi'kist'in grafik'ist'in graf'ik'ist'in
grafik'um graf'ik'um
graf'in'aĉ grafi'n'aĉ
grafi'net graf'in'et
grafi'n graf'in
grafism graf'ism
grafit'aĵ graf'it'aĵ
grafit'fajr graf'it'fajr
grafit graf'it
grafiti'aĵ grafi'ti'aĵ
grafiti grafit'i graf'it'i
grafiti'ig grafit'i'ig graf'it'i'ig
grafiti'ist grafit'i'ist graf'it'i'ist
grafit'kolon'et graf'it'kolon'et
grafit'material graf'it'material grafit'materi'al
grafit'pec graf'it'pec
graf'kastel graf'kast'el graf'kas'tel
graf'od'e'ven graf'o'de'ven graf'o'dev'en
graf'o'fil'in graf'o'fili'n
graf'o'land graf'ol'and
grafolog graf'olog graf'o'log
grafologi graf'ologi grafolog'i graf'olog'i
graf'o'mani graf'oman'i graf'o'man'i graf'om'an'i
graf'ost'at graf'o'stat
graf'uj graf'u'j
graj'lo'ŝtorm grajl'o'ŝtorm
grajn'aĵ graj'n'aĵ
grajn'a'struktur graj'nas'truk'tur
grajn'drelik graj'n'drelik
grajn'ej graj'ne'j
grajn'er graj'ner
graj'net'form grajn'et'for