[yyyagordo@miksi] [agordo@tempo=10000] [agordo@mort1=x x x x x x x x y X X X X X X X X Y x x x x x x X X X X X X] [agordo@mort2=a c e l n o s z z A C E L N O S Z Z c g h j s u C G H J S U] [agordo@mort3=ą ć ę ł ń ó ś ź ż Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ Ĉ Ĝ Ĥ Ĵ Ŝ Ŭ] ### [C]zy [s]ą [j]eszcze [i]nne [p]owody [d]laczego [c]hcesz [b]y [J]erzy [o]dszedł?

Ĉu ekzistas aliaj kialoj kial vi volas ke Georgo foriru?
[[ ] ### [T]ak, [m]am [n]owego [c]hłopaka, [k]tóry [n]ie [c]hce [b]ym [m]ieszkała [z] [J]erzym.

Jes, mi havas novan koramikon, kiu ne volas ke mi vivu kun Georgo.
[[ ] ### [D]obrze. [T]wój [n]owy [c]hłopak [j]est [w] [p]orządku.

Bone. Via nova fianĉo estas en ordo.
[[ ] ### [D]laczego [t]o [j]est [d]obre? [J]akie [t]o [m]a [z]naczenie [d]la [c]iebie?

Kial tio estas bone? Kial tio gavas por vi?
[[ ] ### [N]ie [w]ażne. [T]o [m]ój [m]ały [s]ekret. [W] [k]ażdym [r]azie, [d]zięki [z]a [w]izytę [i] [z]a [t]woją [p]omoc.

Ne gravas. Tio estas mia malgranda sekreto. Ĉiukaze, dankon pro la vizito kaj pro via helpo.
[[ ] ### [N]ie [j]estem [p]ewna [c]o [p]owiedzieć. [J]esteście [b]ezczelne. [A]le [z]awsze [j]estem [s]zczęśliwa [p]omagając [l]udziom [m]ówiąc [i]m [o] [T]he [L]inguist.

Mi ne certas kion diri. Vi estas senhonta. Sed mi estas ĉiam feliĉa helpi homojn parolante al ili pri La lingvisto.
[[ ] ### [N]ie, [t]o [n]ie [t]o [c]o [m]i [p]omogło. [P]omogłaś [m]i [w] [i]nny [s]posób [z] [J]erzym. [N]ie [w]ażne.

Ne, tio ne estis tio, kio helpis min. Vi helpis min alimaniere kun Georgo. Ne gravas.
[[ ] ### [A]le [J]ulia, [t]y [p]owinnaś [u]czyć [s]ię [j]ęzyków. [R]obiłabyś [t]o [ś]wietnie. [J]esteś [b]ardzo [z]determinowana [i] [n]ie [ł]atwo [w]prowadzić [c]ię [w] [z]akłopotanie.

Sed Julia, vi devus lerni lingvojn. Vi farus tion brile. Vi estas tre decidema kaj ne facilas embarasi vin.
[[ ] ### [W]iesz [z]awsze [c]hciałam [p]odróżować [i] [s]potykać [l]udzi [z] [i]nnych [k]rajów. [M]oże [m]asz [r]ację.

Vi sciu, mi ĉiam volis vojaĝi kaj renkonti homojn el aliaj landoj. Eble vi pravas.
[[ ] ### [N]a [T]he [L]inguist [u]ważają, [ż]e [k]ażdy [m]oże [n]auczyć [s]ię [k]ilku [j]ęzyków. [O]ni [m]yślą, [ż]e [t]o [n]ie [m]usi [b]yć [t]rudne. [L]udzie [p]o [p]rostu [m]uszą [p]rzestać [u]czyć [s]ię [w] [s]posób, [k]tóry [r]obili [w] [s]zkole [i] [z]acząć [u]czyć [s]ię [b]ardziej [n]aturalnie.

Laŭ la lingvisto ĉiu povas lerni plurajn lingvojn. Ili kredas ke ne devas esti malfacila. Homoj simple devas halti lerni tiel kiel ili faris en lernejo kaj komenci lerni pli nature.
[[ ] ### [O]jej, [t]y [n]aprawdę [j]esteś [z]a [T]he [L]inguist.

Ho, vi vere estas por la lingvisto.
[[ ] ### [P]owinnaś [s]próbować [i] [z]obaczyć [d]laczego. [Z]aczniesz [b]awić [s]ię [j]ęzykami. [J]eśli [b]awi [c]ię [n]auka [b]ędziesz [u]czyć [s]ię [l]epiej. [N]ie [b]ędziesz [o]porna [n]a [j]ęzyki. [Z]obaczysz, [ż]e [n]auka [j]ęzyków [j]est [e]kscytująca [i] [d]aje [s]atysfakcję. [J]a [t]ak [z]robiłam.

Vi devus provi ĝin kaj vidi kial. Vi komencos ludi per lingvoj. Se leciono amuzas vin, vi lernos pli bone. Vi ne estos rezistema al lingvoj. Vi vidos ke lingvolernado estas ekscita kaj kontentigas. Mi faris tiel. [[ ] ### [K]oniec.

Fino.