[yyyagordo@miksi] [agordo@tempo=10000] [agordo@mort1=x x x x x x x x y X X X X X X X X Y x x x x x x X X X X X X] [agordo@mort2=a c e l n o s z z A C E L N O S Z Z c g h j s u C G H J S U] [agordo@mort3=ą ć ę ł ń ó ś ź ż Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ Ĉ Ĝ Ĥ Ĵ Ŝ Ŭ] ### [W] [z]asadzie [n]ie [p]amiętam [w]iele [z] [t]ego [c]o [n]auczyłam [s]ię [w] [s]zkole. [W] [m]oim [p]rzypadku [n]ie [m]a [z]byt [w]iele [d]o [z]apomnienia.

Principe, mi ne memoras multe pri tio, kion mi lernis en lernejo. En mia kazo, ne estas tro multon por forgesi.
[[ ] ### [J]a [r]ównież! [A]le [t]o [w] [j]aki [s]posób [u]czyłam [s]ię [j]ęzyków [w] [s]zkole, [s]powodowało [ż]e [n]ienawidzę [u]czyć [s]ię [j]ęzyków. [T]o [s]powodowało, [ż]e [j]estem [o]dporna [n]a [j]ęzyki, [k]tórych [s]ię [u]czyłam.

Mi same! Sed la maniero laŭ kiu mi lernis lingvojn en lernejo, kaŭzis ke mi malamas lerni lingvojn. Tio signifis ke mi estas rezistema al la lingvoj, kiujn mi studis.
[[ ] ### [J]estem [p]ewna, [ż]e [t]a [p]rawda [d]otyczy [w]ielu [o]sób.

Mi certas ke tiu vero koncernas multajn personojn.
[[ ] ### [T]ak. [L]udzie [p]owinni [m]ieć [r]adość [z] [u]czenia [s]ię [j]ęzyków. [L]udzie [m]uszą [p]rzestać [b]yć [o]porni [n]a [j]ęzyki [i] [u]czyć [s]ię [n]aturalnie.

Jes. Homoj devus feliĉi lerni lingvojn. Homoj bezonas ĉesi esti rezistema kontraŭ lingvoj kaj lerni nature.
[[ ] ### [C]óż, [c]hyba [t]o [r]zeczywiście [d]ziała [n]a [c]iebie.

Nu, eble tio efektive funkciis por vi.
[[ ] ### [O] [t]ak. [J]erzy [u]czył [m]nie, [w]ięc [p]ozwoliłam [m]u [z]ostać [w] [m]oim [a]partamencie.

Ho jes. George instruis min, do mi permesis lin resti en mia apartamento.
[[ ] ### [W]ięc [n]ie [o]pierasz [s]ię [r]ównież [J]erzemu.

Do vi ne apogas vin egale sur Georgo.
[[ ] ### [C]o [p]róbujesz [p]owiedzieć? [O]n [n]ie [j]est [m]oim [c]hłopakiem. [N]ie [ś]pimy [w] [t]ym [s]amym [ł]óżku!

Kion vi volas diri? Li ne estas mia koramiko. Ni ne dormas en la sama lito!
[[ ] ### [T]o [m]iło [z] [t]wojej [s]trony, [ż]e [p]ozwoliłaś [m]u [z]ostać [w] [s]woim [a]partamencie.

Estis ĝentile de vi, lasi lin resti en via apartamento.
[[ ] ### [T]o [b]yło [d]obre [d]la [m]nie. [M]iałam [d]armowe [k]onwersacje [z] [n]im [p]rzy [ś]niadaniu [i] [k]olacji. [C]zasami [m]ogliśmy [p]ójść [r]azem [n]a [p]arty.

Tio estis bona por mi. Mi havis liberajn konversacioj kun li ĉe matenmanĝo kaj vespermanĝo. Foje ni povis iri kune al domfesto.
[[ ] ### [M]yślę, [ż]e [t]o [p]omogło [c]i [w] [p]olskim.

Mi pensas ke tio helpis vin en la pola.
[[ ] ### [T]ak, [a]le [t]eraz [c]hcę [b]y [s]ię [w]yniósł. [N]ie [p]otrzebuję [g]o [j]uż [w]ięcej. [P]oza [t]ym [g]ra [m]i [n]a [n]erwach.

Jes, sed nun mi volas ke li forlokiĝu. Mi ne bezonas lin plu. Krom tio li nervozigas min.
[[ ] ### [D]laczego [t]ak [m]ówisz? [D]laczego [g]o [j]uż [n]ie [c]hcesz?

Kial vi diras tion? Kial vi ne volas lin plu?
[[ ] ### [O]n [j]est [t]akim [b]ałaganiarzem. [N]ie [s]prząta [p]o [s]obie. [W]szędzie [z]ostawia [b]rudne [u]brania.

Li estas tia malordema. Li ne purigas post si. Ĉie li lasas malpurajn vestaĵojn.
[[ ]