[yyyagordo@miksi] [agordo@tempo=10000] [agordo@mort1=x x x x x x x x y X X X X X X X X Y x x x x x x X X X X X X] [agordo@mort2=a c e l n o s z z A C E L N O S Z Z c g h j s u C G H J S U] [agordo@mort3=ą ć ę ł ń ó ś ź ż Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ Ĉ Ĝ Ĥ Ĵ Ŝ Ŭ] ### [W]idzisz, [J]erzy [j]est [n]auczycielem [w] [s]ystemie [j]ęzykowym [o]nline [T]he [L]inguist.

Vidu, Georgo estas instruisto en la reta lingvosistemo La lingvisto.
[[ ] ### [N]ie [r]ozumiem.

Mi ne komprenas.
[[ ] ### [O]n [p]okazał [m]i [j]ak [u]czyć [s]ię [n]a [T]he [L]inguist. [W]łaśnie [t]o [n]aprawdę [m]i [p]omogło.

Li montris al mi kiel lerni per La lingvisto. Tio vere helpis min.
[[ ] ### [C]zyli [s]ystem [T]he [L]inguist [p]omógł [c]i [w]ięcej [n]iż [m]ieszkanie [z] [J]erzym?

Tial La lingvisto-sistemo helpis vin pli ol la apartamento kun George?
[[ ] ### [C]óż, [t]o [i] [t]o [p]omogło [m]i, [a]le [T]he [L]inguist [t]o [b]yło [t]o, [c]o [p]omogło [m]i [n]aprawdę.

Nu, kaj tio kaj tio helpis min, sed La lingvisto estis tio kio vere helpis min.
[[ ] ### [N]ie [w]ierzę [c]i. [N]ie [r]ozumiem [t]ego.

Mi ne kredas vin. Mi ne komprenas tion.
[[ ] ### [J]erzy [d]ał [m]i [d]o [z]rozumienia, [ż]e [m]etoda, [k]tórą [u]czyłam [s]ię [p]olskiego [b]yła [z]ła. [B]yłam [z]byt [n]astawiona [n]a [g]ramatykę. [Z]bytnio [o]bawiałam [s]ię [b]łędów. [Z]a [b]ardzo [o]bawiałam [s]ię [z]akłopotania.

Georgo komprenigis min ke la metodo per kiu mi lernis la polan estis malbona. Mi estis tro koncentrita sur la gramatiko. Mi tro timis erari. Mi tro timis embarasiĝi.
[[ ] ### [C]zyli [n]ie [p]otrzebujesz [z]nać [g]ramatyki, [a]by [d]obrze [m]ówić?

Ĉu oni ne bezonas scii gramatikon por paroli bone?
[[ ] ### [N]ie. [Z]auważyłam, [ż]e [b]awi [m]nie [n]auka [p]olskiego, [j]eśli [n]ie [z]wracam [u]wagi [c]zy [r]obię [b]łędy. [R]obienie [b]łędów [n]ie [m]ogło [w]prawiać [m]nie [w] [z]akłopotanie. [R]obienie [b]łędów [b]yło [c]zęścią [n]auki.

Ne. Mi rimarkis ke amuzas min lerni la polan, se mi ne priatentis fari erarojn. Fari erarojn ne povis embarasi min. Erari estis parto de lernado.
[[ ] ### [J]ak [w]ięc [s]ię [u]czyłaś?

Do kiel vi studis?
[[ ] ### [J]urek [p]owiedział [m]i, [ż]e [p]owinnam [d]użo [s]łuchać [i] [c]zytać [o]raz [z]apisywać [s]łowa [i] [z]dania [n]a [T]he [L]inguist. [W]tedy [z]aczełam [b]awić [s]ię [j]ęzykiem. [W]tedy [n]aprawdę [r]ozpoczął [s]ię [m]ój [p]rawdziwy [p]ostęp [w] [p]olskim.

Jurek diris al mi ke mi devus aŭdi multon, legi kaj skribi vortojn kaj frazojn per La Lingvisto. Tiam mi komencis amuziĝi kun la lingvo. Tiam mi vere komencis mian realan progreson en la Pola.
[[ ] ### [P]o [p]rostu [p]rzez [n]ie [m]yślenie [o] [g]ramatyce [z]aczełaś [m]ówić [l]epiej?

Simple ne pensante pri gramatiko vi komencis paroli bone?
[[ ] ### [T]ak. [M]usiałam [z]apomnieć [t]ego [c]zego [u]czono [m]nie [w] [s]zkole [p]rzez [w]iele [l]at.

Jes. Mi devis forgesi tion, kion oni instruis min en lernejo dum multaj jaroj.
[[ ]