[yyyagordo@miksi] [agordo@tempo=10000] [agordo@mort1=x x x x x x x x y X X X X X X X X Y x x x x x x X X X X X X] [agordo@mort2=a c e l n o s z z A C E L N O S Z Z c g h j s u C G H J S U] [agordo@mort3=ą ć ę ł ń ó ś ź ż Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ Ĉ Ĝ Ĥ Ĵ Ŝ Ŭ] ### [K]iedy [t]a [d]ziewczyna [p]rzeprowadziła [s]ię [d]o [a]partamentu?

Kiam la fraŭlino translokiĝis al la apartamento? [[] ### [N]iech [p]omyślę. [N]ie [p]amiętam.

Lasu min pensi. Mi ne memoras. [[] ### [P]ostaraj [s]obie [p]rzypomnieć, [p]roszę.

Provu memori, mi petas. [[] ### [P]róbuję [s]obie [p]rzypomnieć.

Mi provas memori. [[] ### [K]iedy [t]o [b]yło, [w] [p]rzybliżeniu? [C]hcę [t]o [w]iedzieć.

Kiam estis proksimume? Mi volas scii. [[] ### [W]ydaje [m]i [s]ię, [ż]e [o]na [p]rzeprowadziła [s]ię [d]o [a]partamentu [o]koło [d]wóch [l]at [t]emu.

Ŝajnas al mi ke ŝi translokiĝis al la apartamento antaŭ ol proksimume du jaroj. [[] ### [J]esteś [p]ewien?

Ĉu vi certas? [[] ### [T]ak. [F]aktycznie [t]o [j]ej [a]partament. [A]partament [n]ależy [d]o [n]iej.

Jes. Fakte tio estas ŝia apartamento. La apartamento apartenas ŝin. [[] ### [T]o [j]est [j]ej [a]partament? [C]o [z]a [n]iespodzianka!

Tio estas ŝia apartamento? Kia surprizo! [[] ### [T]ak. [P]amiętam [k]iedy [s]ię [p]rzeprowadzała. [T]o [b]ył [l]istopad. [P]adało [w]tedy.

Jes. Mi memoras kiam ŝi translokiĝis. Estis en novembro. Pluvis tiam. [[] ### [J]esteś [p]ewien?

Ĉu vi estas certa? [[] ### [T]ak. [T]wój [b]rat [p]rzeprowadził [s]ię [t]u [s]ześć [m]iesięcy [t]emu.

Jes. Via frato translokiĝis ĉi tie antaŭ ses monatoj. [[] ### [N]aprawdę? [S]kąd [w]iesz [k]iedy [m]ój [b]rat [p]rzeprowadził [s]ię?

Vere? Kiel vi scias kiam mia frato tanslokiĝis? [[] ### [P]amiętam, [ż]e [b]yło [p]óźno [w]ieczorem [i] [p]adał [d]eszcz.

Mi memoras ke estis malfruvespere kaj pluvis. [[] ### [D]laczego [g]o [z]auważyłeś?

Kial vi rimarkis lin? [[] ### [R]obił [d]użo [h]ałasu. [M]iał [k]olegów, [k]tórzy [p]omagali [m]u [p]rzy [p]rzeprowadzce. [R]obili [d]użo [h]ałasu.

Li faris multe da bruo. Li havis kolegojn kiuj helpis lin dum translokiĝo. Ili multe bruis. [[]