Bonvolu iom pacienci dum la programo pretigas la lecionon... ... ... ...

Se daŭras tro longe, premu CTRL-R por Reprovi ŝarĝi la paĝon


Please be patient while the program prepares the lesson ... ... ... ...

If it fails, press CTRL-R to Reload the page


Veuillez patienter un moment pendant lactivation du programme... ... ... ...

Si cela s'éternise, appuyez sur CTRL-R pour Recharger la page.


Gelieve een beetje geduld terwijl het programma de les bereidt... ... ... ...

Als u moet te lang wachten, drukt u op CTRL-R om de pagina te herladen


DOClingvo="EO"; BUTONOnivelo=false; DOCnivelo=4; DOClocalStorage="anglaperfect01"; DOCbutonojVH = 17; DOCtopVH = 0; DOCdemandoVH = 28; DOCmesaĝojVH = 11; DOCklavaroVH = 33; DOCprogresoVH = 8; DOCklavoj="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz∅"; DOC2k="ćxcśxsźxzóxońxnżqząxaęxełxlĆXCŚXSŹXZÓXOŃXNŻQZĄXAĘXEŁXL"; DOCmiksi=true;
### Unue, pligrandigu la paĝon por komforte legi (CTRL+ en Firefox)
Ne atentu pri la multaj supraj butonoj. Vi komprenos ilian uzon kiam vi bezonos ilin.
Plenigu la mankantan vorton en la venontajn frazojn.
Premu la spacklavon por daŭrigi. ###She [b][r][o][u][g][h][t] some chocolates to the party.
Ŝi alportis kelkajn bombonojn al la festo. ###I [h][e][a][r][d] a new song on the radio.
Mi aŭdis novan kanton en la radio. ###I [r][e][a][d] three books last week.
Mi legis tri librojn pasintsemajne. ###They [s][p][o][k][e] French to the waitress.
Ili parolis france al la kelnerino. ###He [u][n][d][e][r][s][t][o][o][d] during the class, but now he doesn't understand.
Li komprenis dum la klaso, sed nun li ne komprenas. ###I [f][o][r][g][o][t] to buy some milk.
Mi forgesis aĉeti lakton. ###She [h][a][d] a baby in June.
Ŝi naskis bebon en junio. ###You [l][o][s][t] your keys last we]ek.
Vi perdis viajn ŝlosilojn pasintsemajne. ###They [s][w][a][m] 500m.
Ili naĝis 500 metrojn. ###I [g][a][v][e] my mother a CD for Christmas.
Mi donis al mia patrino KD-on por Kristnasko. ###At the age of 23, she [b][e][c][a][m][e] a doctor.
Kiam 23 jara, ŝi fariĝis kuracisto. ###I [k][n][e][w] the answer yesterday.
Mi konis la respondon hieraŭ. ###He [t][o][l][d] me that he [l][i][v][e][d] in Toronto.
Li diris al mi, ke li vivis en Toronto. ###We [l][e][n][t] John £200.
Ni pruntedonis 200 pfundojn al Johano. ###She [d][r][a][n][k] too much coffee yesterday.
Ŝi trinkis tro da kafo hieraŭ. ###The children [s][l][e][p][t] in the car.
La infanoj dormis en la aŭtomobilo. ###He [k][e][p][t] his promise.
Li plenumis sian promeson. ###I [c][h][o][s][e] the steak for dinner.
Mi elektis la bifstekon por la vespermanĝo. ###The film [b][e][g][a][n] late.
La filmo komenciĝis malfrue. ###We [f][l][e][w] to Sydney.
Ni flugis al Sidnejo. ###They [d][r][o][v][e] to Beijing.
Ili veturis al Pekino. ###He [t][a][u][g][h][t] English at the University.
Li instruis la anglan en la universitato. ###I [s][e][n][t] you an e-mail earlier.
Mi sendis al vi retmesaĝon pli frue. ###We [l][e][f][t] the house at 7 a.m..
Ni eliris el la domo je la 7-a. ###He [f][e][l][t] terrible after eating the prawns.
Li sentis sin aĉege manĝinte la salikokojn. ###I [c][a][m][e] to England in 1993.
Mi venis al Anglio en 1993. ###She [s][t][o][o][d] under the tree to shelter from the rain.
Ŝi staris sub la arbo por ŝirmi sin kontraŭ la pluvo. ###They [d][i][d] their homework yesterday.
Ili faris sian hejmtaskon hieraŭ. ###We [s][a][n][g] too much last night, I have a sore throat!
Ni kantis tro multe hieraŭ vespere, mi havas gorĝdoloron! ###He already [a][t][e] all the cake.
Li jam manĝis la tutan kukon. ###The child [f][e][l][l] off his bicycle.
La infano falis de sia biciklo. ###It [t][o][o][k] three hours to drive to Paris.
Ni bezonis tri horoj por veturi al Parizo. ###I [f][o][u][n][d] your keys under the table.
Mi trovis viajn ŝlosilojn sub la tablo. ###She [g][o][t] a new bike for her birthday.
Ŝi ricevis novan biciklon por sia naskiĝtago. ###She [s][o][l][d] her house last year.
Ŝi vendis sian domon pasintjare. ###We [w][e][n][t] to New York in January.
Ni iris al Novjorko en januaro. ###Finally my mother [l][e][t] me go to a party.
Finfine mia patrino lasis min iri al festo. ###It [w][a][s] cold last night.
Hieraŭ nokte estis malvarme. ###I [m][e][t] John at the weekend.
Mi renkontis Johanon semajnfine. ###Lucy [p][a][i][d] the bill, before leaving the restaurant.
Lucy pagis la konton, antaŭ il forlasi la restoracion. ###We [s][a][w] the new film yesterday.
Ni vidis la novan filmon hieraŭ. ###She [w][o][r][e] her new coat to the party.
Ŝi portis sian novan mantelon al la festo. ###I [t][h][o][u][g][h][t] my football team would win.
Mi pensis, ke mia futbalteamo venkos. ###They [p][u][t] their bags in the bedroom.
Ili metis siajn sakojn en la dormoĉambron. ###Billy [r][a][n] after the bus.
Billy kuris post la buson. ###She [s][a][i][d] that she would come later.
Ŝi diris, ke ŝi venos poste. ###I [b][o][u][g][h][t] some books this morning.
Mi aĉetis kelkajn librojn ĉi-matene. ###We [m][a][d][e] a cake, it was delicious.
Ni faris kukon; ĝi estis bongusta. ###He [s][a][t] on the old chair, and it broke.
Li sidis sur la malnova seĝo, kaj ĝi rompiĝis. ###They [w][r][o][t][e] a letter to their parents.
Ili skribis leteron al siaj gepatroj. ###Julie wasn’t at home, she had [g][o][n][e] to the shops.
Julie ne estis hejme, ŝi estis irinta al la butikoj. ###We’ve already [h][a][d] lunch.
Ni jam tagmanĝis. ###This was the first time she had [d][o][n][e] her homework
Tio estis la unua fojo, ke ŝi jam faris sian hejmtaskon ###They have [b][e][g][u][n] painting the living room.
Ili jam komencis pentri la salonon. ###We have [k][e][p][t] this secret for three years.
Ni konservas ĉi tiun sekreton dum tri jaroj. ###He has never [d][r][i][v][e][n] a motorbike before.
Li neniam antaŭe stiris motorciklon. ###I have [b][e][e][n] sick all week.
Mi estas malsana la tutan semajnon. ###By the time we arrived, the children had [e][a][t][e][n] all the chocolate.
Kiam ni alvenis, la infanoj jam manĝis la tutan ĉokoladon. ###The books had [f][a][l][l][e][n] off the table, and were all over the floor.
La libroj estis falintaj de la tablo, kaj kuŝis sur la tuta planko. ###“Are you okay?” “ I have [f][e][l][t] better.”
"Ĉu vi estas bone?" "Mi jam sentis min pli bone." ###I had [l][e][n][t] my umbrella to John, so I [g][o][t] wet.
Mi estis pruntedoninta mian ombrelon al Johano, do mi malsekiĝis. ###I've been looking for ages, but I haven't [f][o][u][n][d] my keys yet.
Mi serĉas delonge, sed mi ankoraŭ ne trovis miajn ŝlosilojn. ###The birds have [f][l][o][w][n] south for the winter.
La birdoj jam flugis suden por la vintro. ###She has finally [c][o][m][e].
Ŝi finfine jam venis. ###Don't worry, we haven't [f][o][r][g][o][t][t][e][n] about the meeting.
Ne zorgu, ni ne forgesis pri la renkontiĝo. ###It had [b][e][c][o][m][e] very cold, so we went inside.
Fariĝis tre malvarme, do ni eniris. ###You have [b][o][u][g][h][t] a lot of new clothes recently.
Vi aĉetis multajn novajn vestaĵojn lastatempe. ###I'd [g][o][t] a lovely new bike for my birthday, so I was keen to try it.
Mi ricevis belan novan biciklon por mia naskiĝtago, do mi ĝojis provi ĝin. ###She'd [b][r][o][u][g][h][t] a cake to the party, but we didn't eat it.
Ŝi alportis kukon al la festo, sed ni ne manĝis ĝin. ###Have you [c][h][o][s][e][n] your university yet?
Ĉu vi jam elektis vian universitaton? ###Have you ever [d][r][u][n][k] Turkish coffee?
Ĉu vi iam trinkis turkan kafon? ###I've [g][i][v][e][n] some money to Julia.
Mi donis iom da mono al Julia. ###Had you [h][e][a][r][d] of this band before you came to the USA?
Ĉu vi jam aŭdis pri ĉi tiu grupo antaŭ ol veni al Usono? ###She has [k][n][o][w][n] about the problem for three months.
Ŝi konas la problemon jam de tri monatoj. ###Why has John [l][e][f][t] already?
Kial Johano jam foriris?